ANTIPSYCHOTIKA
A) KLASICKÁ ANTIPSYCHOTIKA
- dobře ovlivňují pozitivní příznaky (halucinace, bludy, dezintegrace myšlení), ale nemají
dostatečný vlivl na negativní symptomy (autizmus, oploštělou emotivitu, apatii), kognitivní
dysfunkci mohou i zhoršovat.
REC:
• blokáda PostS D2/D3 rec. v mezolimbické, nigrostriatální, tuberoinfundibulární a
mezokortikální oblasti
• blokáda PreS D2/D3 rec
• po 12 týdnech depolarizační blokáda dopaminového systému
Blokáda D2 rec:
• v mezolimbické oblasti → redukce pozitivních příznaků
• v nigrostriatu → extrapyramidové reakce
• v tuberinfundibulární sféře → hyperprolaktinemie
• v mezokortikální arei → zhoršuje již existující hypodopaminergní stav, související
s negativními a kognitivními příznaky
1. KLASICKÁ SEDATIVNÍ (BAZÁLNÍ) AP
blokáda D2/D3 rec blokují některá i S2 rec
inhibují H1, muskarinová a A1 (alfa1) adrenergní zakončení → silné hypnosedativní
působení
- chlorpromazin, metotrimeprazin (= levomepromazin), thioridazin, chlorprothixen…
- chemicky náleží mezi fenothiaziny a thioxanteny
! thiorizadin prodlužuje QT interval → lék 2., 3. volby
dávkování: udržovací dávky = 50% akutní léčby, podávají se ve stovkách miligramů
•
chlorpromazin (Plegomazin) – psychózy, agitovanost, psychotické deprese, singultus.
KI: viz NÚ ap níže
•
metotrimeprazin (dříve levomepromazin) (Tisercin) – nejsilnější hypnosedativní a
A1 adrenolyt. působení → schizofrenie zejm. s neklidem, rezistentní insomnie
•
thioridazin (Thioridazin) – nejnižší sedativní a extrapyr. účinky, ale silné
anticholinergní půs.
•
periciazin (Neuleptil) – viz výše. Kapková forma – poruchy chování u dětí a u
dospělých s poruchou osobnosti v malých dávkách
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
•
•
chlorprothixen (Chlorprothixen, Taractan, Truxal) – v léčbě psychóz méně účinný,
spíš pro malou psychiatrii jako sedativum, anxiolytikum, hypnotiku, u poruch
osobnosti
cisklopenthixol (Cisordinol)– zejména psychózy s neklidem
2. INCIZIVNÍ AP
↑ afinita k D2 rec a ↓ k A1 adrenorec, H1 a muskarinovým zakončením
menší vliv na S2 rec → menší vliv na úpravu spánku → dysforické rozlady a deprese
vysoká obsazenost D2 rec vede k extrapyr. než. úč. a hyperprolaktinemii
- perfenazin, prochlorperazin, flufenazin (fenothiaziny), flupentixol (thioxanteny) a
haloperidol (butyrfenony)
dávkování: miligramy až desítky miligramů
depotní formy: účinkují od 1 do 2-4 týdnů, nástup účinku až za 2-3 týdny, proto ne pro akutní
stavy, kromě cisklopenthixolu – nástup účinku za 3-5h, působí 1-3 dny
•
perfenazin (dtto), prochlorperazin (dtto), trifluopenazin (Stelazin) a flufenazin
(Moditen) = fenothiazinové prep.
•
flupentixol (Fluanxol) = thioxanten. Účinkuje typicky incisivně – tj. málo sedativně,
ale více extrapyramidově. V nízkých dávkách blokuje PreS (→ antidepresivní půs. a
redukce negat. příznaků) a ve vyšších dávkách PostS (→ redukce pozit. příznaků) D2
zakončení. Antidepresivní efekt pouze při akutní epizodě, jinak depresi vyvolává.
•
haloperidol (dtto) a melperon (Buronil) = butyrfenony. Rychlé zvyšování dávek
haloperidolu → neurolept. malig. sy. I: psychózy včetně toxických, redukce
agitovanosti a agresivity
•
pimozid (Orap), penfluridol (Semap), fluspirilen (Imap) – dlouhodobé působení →
udržovací léčba psychóz
•
oxyprotepin (Meclopin)
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY KLASICKÝCH AP
•
•
•
•
blokáda D2 rec (nigrostriatální oblast → extrapyr. reakce, tuberinfundibulární oblast
→ hyperprolaktinemie, hypotalamus a periferie → neuroleptický maligní sy.)
antagonizace muskarinových rec → anticholinergní symptomy
ant. histaminových rec → sedace, hypotenze, ↑ hmotnosti
ant. A1 adrenorec → hypotenze, tachykardie
1. extrapyramidové NÚ: časné (parkinsonoid, akutní dyskineze, akatizie) a pozdní
(tardivní dyskineze a dystonie, tardivní akatizie)
• parkinsonoid: svalová rigidita, tremor, bradykineze, bradypsychismus. Hlavně u
incizivních prep. TH: anticholinergní antiparkinsonika po dobu max 2-3M
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
•
•
•
akutní dystonie: mimovolní kontrakce svalů, zejm. v oblasti šíjové a orofaciální,
okulogyrní krize (stáčení bulbů nahoru). TH: antiparkinsonika
akatizie: přešlapování, přecházení, vnitřní neklid a tenze. TH: anxiolytika,
antihistaminika
tardivní dyskineze: mimovolní choreiformní, atetoidní, balistické pohyby,
grimasování – hlavně po inciz. ap. TH: vit E, amantadin, nifedipin, převod na
klozapin
2. neuroleptický maligní sy: hyperpyrexie, tachykardie, extrapyram. poruchy,
stupor→somnolence→koma. LAB: ↑ aktivita kreatinfosfokinázy. TH: vysazení ap a
anticholinergik, nasazeni dopaminomimetik, dantrolenu
3. hyperprolaktinemie: mentruační problémy, gynekomastie, galaktorea, snížení libida
4. anticholinergní NÚ: blokáda centrálních musk. rec → delirium, poruchy paměti…
Blokáda perif. → suchost sliznic, obstipace, retence moče. Proto jsou KI u: deliria,
hypertrofie prostaty, glaukomu, pozor na osoby s kontakt. čočkami (suchost) a
astmatem (suchost sliznic)
5. antihistaminové NÚ
6. adrenolytické ú. → posturální hypotenze, reflex. tachykardie, závratě, sex. poruchy
7. blokáda S2 rec → ↑ chuť k jídlu a ↑ těl. hmotnosti
8. kardiovaskulární komplikace: ↑ QT interval (thioridazin, haloperidol, pimozid),
komorové tachyarytmie. Jakmile je QT > než 500ms, okamžitě vysadit.
9. krevní dyskrazie: leukopenie až agranulocytóza
10. jaterní poškození: cholestat. ikterus
11. epileptogenní působení
12. dermatologické NÚ
13. okulokutánní sy: ukládání komplexů fenothiazinů s melaninem do kůže, rohovky a
čočky → ochrana před UV
lékové interakce: eliminují vliv dopaminomimetik a blokádou A2 adrenorec antihypertenzní
působení A-metyldopy, klonidinu a guanetidinu. V případě kolapsu nelze podat andrenalin či
dopamin (= adrenolytické působení klasických ap) – místo toho noradrenalin nebo
angiotensin.
B) ATYPICKÁ ANTIPSYCHOTIKA = AP 2. GENERACE
ovlivňují nejen pozitivní příznaky, ale i příznaky negativní, afektivní a kognitivní
extrapyr. reakce nejsou tak časté, nezvyšují prolaktinemii, nepůsobí prokonvulzivně ani
toxicky
blokují H1 a S2 → ↑ hmotnost → DM II. typu a hypertriacylglycerolemie
1. SELEKTIVNÍ ANTAGONISTÉ DOPAMINOVÝCH D2/D3 REC
Mají bifázické působení (nízká dávka (50-150mg) → blok PreS rec → ↑ syntéza a uvolňování
dopaminu → redukce negat. symptomů, depresivní nálady, zlepšení pozornosti; vysoká dávka
(600-1200mg) → PostS blokáda → ↓ dopaminové neurotransmise → ↓ pozitivní příznaky)
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
•
sulpirid (Dogmatil, Prosulpin, Sulpirol) = benzamid.
o I: schizofrenní a akutní depres. poruchy, vředová choroba GIT
o KI: feochromocytom, prolaktin dep. tu, poporodní psychózy, renální dysfunkce
•
amisulprid (Solian) – jako u sulpiridu.
o I: schizofrenie a dystymie
I: schizofrenní psychózy s pozit., negat. a depres. (pouze u akutních epizod) symptomatologií.
V nízkých dávkách u dystymie.
KI: neklid, agitovanost
NÚ: ↑ prolaktinemie → ne u PRL dependentních tu (ca prsu, adenom hypofýzy). Jsou
vylučovány močí → ne u renální dysfunkce
INT: antagonizují úč. dopaminomimetik
2. SDA: ANTAGONISTÉ SEROTONINOVÝCH, DOPAMINOVÝCH A A1ADRENERGNÍCH REC
blokáda
• S2 → redukce negat., depres. příznaků a kognitivní dysfunkce
• PostS D2 → redukce pozitiv. příznaků
• A1 → přispívá k antipsychot. působení, ale i NÚ
•
risperidon (Risperdal, Rispen)
o I: schizofrenní a schizoafektivní poruchy a poruchy chování u demencí a u
mentální retardace (od 5 let věku). Antimanikum.
o injekční aplikace (Risperdal Consta) – ve 14 denních intervalech
o NÚ: kardiovask. komplikace (pozor na QT), hypotenze, tachykardie,
extrapyramidové potíže, ↑ PRL, agitovanost, insomnie, úzkost.
•
ziprasidon (Zeldox, Geodon)
o I: schizofrenní psychózy, účinek nastupuje už po 7 dnech
o NÚ: viz risperidon. PRL zvyšuje minimálně
•
iloperidon (Zomaril)
o jako ziprasidon
I: viz výše
NÚ: posturální hypotenze, závratě, tachykardie
KI: kardiovask. onem., jaterní (metabolizace) a renální (vylučování) dysfunkce
INT: ↑ účinek antihypertenziv, antagonizují dopaminomimetika
3. MARTA: MULTIRECEPTOROVÍ ANTAGONISTÉ
působí na dopaminový (D2/D3/D4), serotoninový (S2), acetylcholinový, histaminový a
noradrenalinový (A1) systém
•
klozapin (Leponex) – účinek antiS, antiH, adrenolytický a anticholinergní převažuje
nad dopaminolytickým
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
o I: až lék 2.-3. volby – farmakorezistentní schizofrenie, léčí i tardivní dyskineze
o NÚ: hematotoxicita (leukopenie, agranulocytóza) → kontroly KO, jinak NÚ je
odvozen z blokády konkrétních receptorů
•
olanzapin (Zyprexa) – netoxický
o I: schizofrenie (i částečně rezistentní), schizoafekt. poruchy, manické a
smíšené epizody bipol. afekt. poruchy. I depresivní psychózy.
•
quetiapin (Seroquel) – neúčinkuje anticholinergně
o I: schizofrenie, akutní mánie, poruchy chování u demencí
o NÚ: hl. antiH a andrenolytický úč.
•
zotepin (Zoleptil)
I: viz výše
KI, NÚ: u jednotlivých. Potencují účinek látek tlumících CNS.
4. DUALISTÉ (PARC. AGONISTÉ) DOPAMINOVÝCH D2/D3 A ANTAGONISTÉ
SEROTONINOVÝCH S2 REC
působí dualisticky na D2/D3 rec, blokuje S2, agonizuje S1a rec, slabé antiH působení,
neúčinkuje anticholinergně
•
aripiprazol (Abilify) – stejně úspěšný jako risperidon a olanzapin
o NÚ: akatizie, insomnie, anxieta, závratě
o nezvyšuje PRL ani hmotnost, neprodlužuje QT
www.lpolach.cz
© MUDr. Ladislav Polách
Download

ANTIPSYCHOTIKA - U psychiatra.cz