0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
Informace pro objednání
Analyzátory, na kterých lze cobas c pack(y) použít
05336163 190
Tina-quant Hemoglobin A1c Gen.3
150 testů
Systémové ID 07 7455 3
Roche/Hitachi
cobas c 311, cobas c 501/502
04528417 190
05479207 190
05912504 190
04528182 190
Calibrator f.a.s. HbA1c (3 x 2 mL)
Kód 674
PreciControl HbA1c norm (4 × 1 mL)
Kód 208
PreciControl HbA1c path (4 × 1 mL)
Kód 209
Hemolyzing Reagent Gen.2 (51 mL)*
Systémové ID 07 6873 1
HbA1c Hemolyzing Reagent pro
Pouze pro Aplikaci
11488457 122
Tina‑quant HbA1c (1000 mL)
pro hemolyzát
* Hodnota zakódovaná v nastavení přístroje je 45 mL pro započtení mrtvého objemu nádobky.
Česky
Systémové informace
Aplikace pro plnou krev - Standardizováno podle IFCC; převoditelné
na DCCT/NGSP
HB-W3:
ACN 871
Hemoglobin (Hb)
A1-W3:
ACN 881
Hemoglobin A1c (HbA1c)
RWD3:
ACN 891
Poměr % HbA1c (podle DCCT/NGSP)
A1CD2:
ACN 952
Hemolyzační reagencie
Aplikace pro hemolyzát - Standardizováno podle IFCC; převoditelné
na DCCT/NGSP
HB-H3:
ACN 841
Hemoglobin (Hb)
A1–H3:
ACN 851
Hemoglobin A1c (HbA1c)
RHD3:
ACN 861
Poměr % HbA1c (podle DCCT/NGSP)
A1CD2:
ACN 952
Hemolyzační reagencie
Použití
In vitro test pro kvantitativní stanovení mmol/mol hemoglobinu (IFCC)
a % hemoglobinu A1c (DCCT/NGSP) v plné krvi nebo v hemolyzátu na
systémech Roche/Hitachi cobas c. Měření HbA1c slouží k dlouhodobému
monitorování glukózy v krvi u nemocných s diabetem mellitus. Tento test je
navíc určen jako pomůcka při diagnostikovaném diabetu a rozpoznání
pacientů s rizikem rozvoje diabetu.
Souhrn
Odkazy1,2,3,4,5,6,7,8
Hemoglobin (Hb) se skládá ze 4 bílkovinných subjednotek, každá obsahuje
část hemu a je červeně zbarveným proteinem v erytrocytech. Jeho hlavní
funkcí je transport kyslíku a oxidu uhličitého v krvi. Každá molekula Hb je
schopna vázat 4 molekuly kyslíku. Hb se vyskytuje v rozmanitých
podskupinách a derivátech. V této heterogenní skupině je HbA1c jedním
z glykovaných hemoglobinů, které vznikají připojením různých cukrů
na molekulu Hb. HbA1c je vytvářen ve 2 krocích neenzymovou reakcí
glukózy s N‑terminální aminoskupinou β‑řetězce normálního Hb dospělých
(HbA). První krok je reverzibilní a vzniká při něm labilní HbA1c. Toto je
přeuspořádáno, aby v druhém reakčním kroku vytvořilo stabilní HbA1c.
Relativní množství HbA, přeměněného na stabilní HbA1c, se v erytrocytech
zvyšuje podle průměrné koncentrace glukózy v krvi. Přeměna na stabilní
HbA1c je omezena životností erytrocytů tj. přibližně 100 až 120 dnů.
V důsledku toho odráží HbA1c průměrnou hodnotu krevní glukózy
v uplynulých 2 až 3 měsících. Proto je HbA1c vhodný k dlouhodobému
monitorování glukózy v krvi u jedinců s diabetes mellitus. Hladiny glukózy
bližší času stanovení mají větší vliv na hladinu HbA1c.1
Vzájemný vztah mezi HbA1c a průměrnou hodnotou glukózy v krvi
v uplynulých 2 až 3 měsících byl analyzován v několika studiích. Nedávná
studie uvedla následující korelace:
IFCC Standardizace (přepočítaná dle odkazu 8)
• Odhadovaná průměrná glukóza
[mmol/L] = 0.146 × HbA1c (mmol/mol) + 0.834 nebo
• Odhadovaná průměrná glukóza
[mg/dL] = 2.64 x HbA1c (mmol/mol) + 15.03
2014-10, V 6.0 Česky
Standardizace dle DCCT/NGSP7
• Odhadovaná průměrná glukóza [mmol/L] = 1.59 × HbA1c (%) - 2.59 nebo
• Odhadovaná průměrná glukóza [mg/dL] = 28.7 x HbA1c (%) - 46.7
Riziko diabetických komplikací, jako je diabetická nefropatie a retinopatie,
vzrůstá, čím je horší metabolická kontrola. Ve shodě s funkcí indikátoru
průměrné hladiny krevní glukózy, lze podle HbA1c předpovídat rozvoj
diabetických komplikací u diabetiků.3,4
Pro monitorování dlouhodobé glykemické kontroly obecně stačí testování
každé 3 až 4 měsíce. V určitých klinických stavech, jako např. těhotná
diabetička, nebo při zásadní změně léčby, může být vhodné stanovovat
HbA1c ve 2 až 4týdenních intervalech.6
Princip testu
Odkazy9,10,11
Tato metoda používá TTABa) jako detergent v hemolyzační reagencii pro
eliminaci interference leukocytů (TTAB nelyzuje leukocyty). Předpříprava
vzorku odstraňující labilní HbA1c není nutná.
Všechny varianty hemoglobinu, které jsou glykované na N‑terminálním
konci β‑řetězce a které mají oblasti, rozpoznávané protilátkami, shodné
s Hb1c jsou rovněž stanovovány. Metabolický stav pacienta s uremií nebo
nejrozšířenějšími hemoglobinopatiemi (HbAS, HbAC, HbAE) může být tudíž
stanoven použitím tohoto stanovení.12,13
a) TTAB = Bromid tetradecyltrimetylamonný
Hemoglobin A1c
Stanovení HbA1c je založeno na turbidimetrické inhibici (TINIA)
v hemolyzované plné krvi.
▪ Napipetování vzorku a přidání R1 (pufr/protilátka)
Glykohemoglobin (HbA1c) ve vzorku reaguje s protilátkou proti HcA1c
za tvorby rozpustného komplexu antigen-protilátka. Vzhledem k tomu,
že místo pro specifické protilátky proti HbA1c je na molekule HbA1c
přítomné pouze 1x, tvorba nerozpustných komplexů neprobíhá.
▪ Přidání R2 (pufr/polyhapten) a zahájení reakce:
Polyhapteny reagují s nadbytkem protilátek proti HbA1c za tvorby
nerozpustného komplexu protilátka-polyhapten, který může být
stanoven turbidimetricky.
Hemoglobin
Uvolněný hemoglobin v hemolyzovaném vzorku je přeměněn na derivát
s charakteristickým absorpčním spektrem, které je bichromaticky změřeno
během preinkubační fáze (vzorek + R1) výše uvedené imunologické
reakce. V důsledku toho není potřebná samostatná reagencie Hb.
Konečný výsledek je vyjádřen jako mmol/mol HbA1c nebo % HbA1c a je
vypočítaný z poměru HbA1c/Hb:
Protokol 1 (mmol/mol HbA1c dle IFCC):
HbA1c (mmol/mol) = (HbA1c/Hb) × 1000
Protokol 2 (% HbA1c dle DCCT/NGSP):
HbA1c (%) = (HbA1c/Hb) × 91.5 + 2.15
1/8
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
Reagencie – pracovní roztoky
R1
Reagencie s protilátkou
MES pufr: 0.025 mol/L; TRIS pufr: 0.015 mol/L, pH 6.2; HbA1c
protilátka (ovčí sérum): ≥ 0.5 mg/mL; detergent; stabilizátory;
konzervans
R3
Reagencie s polyhaptenem
MES pufr: 0.025 mol/L; TRIS pufr: 0.015 mol/L, pH 6.2; HbA1c
polyhapten: ≥ 8 µg/mL; detergent; stabilizátory; konzervans
R1 je v pozici A a R3 je v pozici C. Pozice B obsahuje z technických
důvodů H2O.
Bezpečnostní opatření a varování
Pro diagnostické použití in vitro.
Dodržujte běžná bezpečnostní opatření, nutná pro nakládání se všemi
reagenciemi.
Likvidace všech odpadních materiálů musí probíhat v souladu s místními
předpisy.
Bezpečnostní listy jsou pro odborné uživatele dostupné na vyžádání.
Zacházení s reagenciemi
Připravena k použití
Uskladnění a stabilita
A1C-3
Doba skladování
při 2‑8 °C:
Čtěte datum exspirace na štítku cobas c packu.
V analyzátoru při použití 4 týdny
a v chlazeném prostoru
analyzátoru:
3. Vzorek nařeďte použitím Hemolyzing Reagent pro Tina‑quant HbA1c
(Kat. č. 11488457 122) v poměru 1:101 (1+100) použitím jednoho
z následujících pipetovacích schémat.
Pipetujte do zkumavky:
HbA1c Hemolyzing Reagent pro
Tina‑quant HbA1c
500 µL
1000 µL
2000 µL
Vzorek (pacient nebo kontrola)
5 µL
10 µL
20 µL
4. Promíchejte třepačkou nebo opatrným mícháním.
5. Hemolyzát lze použít po změně barvy roztoku z červené na hnědozelenou (přibl. 1‑2 min).
Stabilita hemolyzátu:14
4 hodiny při 15‑25 °C
24 hodin při 2‑8 °C
6 měsíců při (-15)‑(-25) °C
Dodávaný materiál
Reagencie jsou uvedeny v části "Reagencie - pracovní roztoky".
Potřebný materiál (ale nedodávaný se soupravou)
▪ Viz část "Informace pro objednání"
▪ Celkové vybavení laboratoře
Stanovení
Optimálního využití stanovení dosáhnete, budete-li dodržovat pokyny
uvedené v dokumentaci pro příslušný analyzátor. Pokyny ke stanovení
specifické pro analyzátor vyhledejte v příslušném návodu k použití.
Provádění aplikací, které nejsou schváleny Roche, je bez záruky a musí být
definováno uživatelem.
Aplikace s plnou krví pro Hb (HB‑W3) a HbA1c (A1‑W3)
cobas c 311 definice testu Hb (HB-W3)
Hemolyzační reagencie
Typ stanovení
1-Point
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 23
Vlnová délka (sub/main)
660 / 376 nm
Směr reakce
Nárůst
V analyzátoru při použití 4 týdny
a v chlazeném prostoru
analyzátoru:
Jednotka
mmol/L (g/dL)
R1
120 μL
-
Odběr vzorků a příprava
Pro odběr a přípravu vzorků používejte vhodné zkumavky nebo odběrové
nádobky.
Pouze níže uvedené vzorky byly testovány a jsou přijatelné.
Nesrážlivá venózní nebo kapilární krev nebo hemolyzát.
Jedinými vhodnými antikoagulanty jsou Li‑heparinová, K2‑EDTA, K3‑EDTA,
fluorid/Na2‑EDTA, Na‑heparinová a fluorid/oxalát draselný.
Uvedené druhy vzorků byly testovány s vybranými typy odběrových
zkumavek, které byly komerčně dostupné v té době, tzn. že do testu nebyly
zařazeny všechny typy zkumavek všech výrobců. Systémy odběru vzorků
různých výrobců mohou obsahovat různé materiály, které mohou mít
v některých případech vliv na výsledky. Při zpracování vzorků v primárních
zkumavkách (systémy odběru vzorků) dodržujte pokyny jejich výrobce.
R3
24 μL
-
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Doba skladování
při 2‑8 °C:
Čtěte datum exspirace na štítku cobas c packu.
Při skladování při teplotách pod 3 °C může být reagencie zakalená. Zákal
nemá vliv na funkci reagencie a zmizí při vyšších teplotách. Z tohoto
důvodu se doporučuje vytemperovat reagencie při pokojové teplotě
po dobu cca. 10 minut a před použitím řádně promíchat.
Stabilita:14
Pipetování reagencie
Diluent (H2O)
5 μL
2 μL
180 μL
Snížený
5 μL
2 μL
180 μL
Zvýšený
5 μL
2 μL
180 μL
cobas c 311 definice testu HbA1c (A1-W3)
2-Point End
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 23‑57
7 dní při 2‑8 °C
6 měsíců při (-15)‑(-25) °C
Vlnová délka (sub/main)
660 / 340 nm
Směr reakce
Nárůst
Jednotka
mmol/L (g/dL)
Zmrazte pouze jednou. Před použitím vzorky důkladně promíchejte.
Příprava hemolyzátu pro Aplikaci pro hemolyzát
1. Ponechte vzorek krve a Hemolyzing Reagent pro Tina‑quant HbA1c, aby
před použitím vytemperovaly na pokojovou teplotu.
2. Mírně promíchejte vzorek ještě těsně před pipetováním, aby erytrocyty
tvořily homogenní směs. Buďte opatrní, zabraňte vytvoření pěny.
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Běžný
Typ stanovení
3 dny při 15‑25 °C
Vzorek
Pipetování reagencie
R1
2/8
Diluent (H2O)
120 μL
-
2014-10, V 6.0 Česky
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
R3
24 μL
-
Rovnice
(A1-W3/HB-W3) × 91.5 + 2.15
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Jednotka
%
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Běžný
5 μL
2 μL
180 μL
Snížený
5 μL
2 μL
180 μL
Zvýšený
5 μL
2 μL
180 μL
cobas c 501/502 definice testu Hb (HB-W3)
Typ stanovení
1-Point
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 34
Vlnová délka (sub/main)
660 / 376 nm
Směr reakce
Nárůst
Jednotka
mmol/L (g/dL)
Pipetování reagencie
Protokol 2 je v aplikaci již implementován (ACN 891). Hodnoty
mmol/mol HbA1c musí být dle Protokolu 1 (IFCC) vypočteno manuálně
podle výše uvedené rovnice. V případě potřeby lze v Utility > calculated test
na analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 311 a na analyzátoru Roche/Hitachi
cobas c 501/502 naprogramovat vypočítaný test se vzorcem v protokolu 1.
Použijte prosím následující nastavení:
Typ vzorku
Supernt.
Jednotka měření
mM/M
Název záznamu
HbA1c Gen.3 IFCC
Položka
RWI3
Rovnice
(A1-W3/HB-W3) x 1000
Diluent (H2O)
Poměr pro HbA1c (mmol/mol HbA1c dle IFCC a % HbA1c dle
DCCT/NGSP) se vypočítává automaticky po dohotovení obou testů.
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) je doporučeno vykazovat do jednoho
desetinného místa a hodnoty mmol/mol HbA1c (IFCC) bez desetinných
míst, které lze zadat do editovatelného políčka "očekávané hodnoty".
Aplikace s hemolyzátem pro Hb (HB‑H3) a HbA1c (A1‑H3)
R1
120 μL
-
cobas c 311 definice testu Hb (HB-H3)
R3
24 μL
-
Typ stanovení
1-Point
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 23
Vlnová délka (sub/main)
660 / 376 nm
Směr reakce
Nárůst
Jednotka
mmol/L (g/dL)
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Běžný
5 μL
2 μL
180 μL
Snížený
5 μL
2 μL
180 μL
Zvýšený
5 μL
2 μL
180 μL
Pipetování reagencie
Diluent (H2O)
R1
120 μL
-
cobas c 501/502 definice testu HbA1c (A1-W3)
R3
24 μL
-
Typ stanovení
2-Point End
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 34-70
Vlnová délka (sub/main)
660 / 340 nm
Směr reakce
Nárůst
Běžný
mmol/L (g/dL)
Snížený
Diluent (H2O)
Zvýšený
Jednotka
Pipetování reagencie
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
5 μL
-
-
5 μL
-
-
5 μL
-
-
R1
120 μL
-
cobas c 311 definice testu HbA1c (A1-H3)
R3
24 μL
-
Typ stanovení
2-Point End
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 23-57
Vlnová délka (sub/main)
660 / 340 nm
Směr reakce
Nárůst
Jednotka
mmol/L (g/dL)
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Běžný
5 μL
2 μL
180 μL
Snížený
5 μL
2 μL
180 μL
Zvýšený
5 μL
2 μL
180 μL
Definice poměru pro mmol/mol HbA1c a výpočet % HbA1c
Protokol 1 (mmol/mol HbA1c dle IFCC):
Zkrácený název
RWI3
Rovnice
(A1-W3/HB-W3) × 1000
Jednotka
mmol/mol
Pipetování reagencie
Diluent (H2O)
R1
120 μL
-
R3
24 μL
-
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Protokol 2 (% HbA1c dle DCCT/NGSP):
Běžný
5 μL
-
-
Zkrácený název
Snížený
5 μL
-
-
2014-10, V 6.0 Česky
RWD3 (891)
3/8
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
Zvýšený
5 μL
-
-
cobas c 501/502 definice testu Hb (HB-H3)
Typ stanovení
1-Point
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 34
Vlnová délka (sub/main)
660 / 376 nm
Směr reakce
Nárůst
Jednotka
mmol/L (g/dL)
Pipetování reagencie
Typ vzorku
Supernt.
Jednotka měření
mM/M
Název záznamu
HbA1c Gen.3 IFCC
Položka
RHI3
Rovnice
(A1-H3/HB-H3) x 1000
Diluent (H2O)
Poměr pro HbA1c (mmol/mol HbA1c dle IFCC a % HbA1c dle
DCCT/NGSP) se vypočítává automaticky po dohotovení obou testů.
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) je doporučeno vykazovat do jednoho
desetinného místa a hodnoty mmol/mol HbA1c (IFCC) bez desetinných
míst, které lze zadat do editovatelného políčka "očekávané hodnoty".
Kalibrace pro Aplikaci s plnou krví a pro hemolyzát.
R1
120 μL
-
Hb
R3
24 μL
-
Kalibrátory
S1-S2: C.f.a.s. HbA1c
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Typ kalibrace
Lineární
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Běžný
5 μL
-
-
Snížený
5 μL
-
-
Zvýšený
5 μL
-
-
HbA1c
Kalibrátory
S1-S6: C.f.a.s. HbA1c
Typ kalibrace
Spline
Frekvence kalibrace
Hb a HbA1c: doporučuje se plná
kalibrace
cobas c 501/502 definice testu HbA1c (A1-H3)
- po 29 dnech během doby
skladování
Typ stanovení
2-Point End
- po změně šarže reagencií
Reakční čas / Body
stanovení
10 / 34-70
- jestliže to vyžaduje proces kontroly
kvality
Vlnová délka (sub/main)
660 / 340 nm
Směr reakce
Nárůst
Jednotka
mmol/L (g/dL)
Obě stanovení (Hb a HbA1c)
kalibrujte souběžně. Automatická
kalibrace by při selhání kontroly
kvality měla být deaktivována.
Pipetování reagencie
Diluent (H2O)
R1
120 μL
-
R3
24 μL
-
Množství vzorku
Vzorek
Ředění vzorku
Vzorek
Diluent
(hemolyzační
reagencie)
Běžný
5 μL
-
-
Snížený
5 μL
-
-
Zvýšený
5 μL
-
-
Definice poměru pro HbA1c (mmol/mol (IFCC) nebo výpočet %
(DCCT/NGSP))
Protokol 1 (mmol/mol HbA1c dle IFCC):
Zkrácený název
RHI3
Rovnice
(A1-H3/HB-H3) x 1000
Jednotka
mmol/mol
Protokol 2 (% HbA1c dle DCCT/NGSP):
Zkrácený název
RHD3 (861)
Rovnice
(A1-H3/HB-H3) x 91.5 + 2.15
Jednotka
%
Protokol 2 je v aplikaci již implementován (ACN 861). Hodnoty
mmol/mol HbA1c musí být dle Protokolu 1 (IFCC) vypočteno manuálně
podle výše uvedené rovnice. V případě potřeby lze v Utility > calculated test
na analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 311 a na analyzátoru Roche/Hitachi
cobas c 501/502 naprogramovat vypočítaný test se vzorcem v protokolu 1.
Použijte prosím následující nastavení:
Návaznost: Tato metoda byla standardizována podle schválené IFCC
referenční metody pro měření HbA1c v lidské krvi15,16 a může být
převedena na výsledky s návazností na výpočet podle DCCT/NGSP.
Upozornění pro Aplikaci s plnou krví a pro hemolyzát
Pro tyto aplikace odpovídají hodnoty kalibrátoru C.f.a.s. HbA1c šarži
reagencií. Pro každou aplikaci a každou kombinaci šarže kalibrátoru
C.f.a.s. HbA1c a šarže reagencií Tina‑quant HbA1c Gen. 3 jsou
v příslušném elektronicky dostupném letáku hodnot uvedeny přesné
hodnoty kalibrátoru. Zadejte cílové hodnoty kalibrátoru, závislé na šarži a
na aplikaci. Používejte pouze příslušné C.f.a.s. HbA1c kalibrátory.
cobas c Hemolyzing Reagent Gen. 2 pack, 51 mL, Kat. č. 04528182 190,
musí být dostupný v analyzátoru, jinak nelze kalibraci provést.
Kontrola kvality pro Aplikaci s plnou krví a pro hemolyzát
Ke kontrole kvality použijte kontrolní materiály uvedené v části "Informace
pro objednání".
Navíc lze použít i jiný vhodný kontrolní materiál.
Kontrolní intervaly a limity by měly být uzpůsobeny pro každou laboratoř
dle individuálních požadavků. Naměřené hodnoty by se měly pohybovat
v definovaných mezích. Každá laboratoř by měla mít vypracovaný postup
pro případ, že hodnoty kontrol překročí definované meze.
Sledujte příslušná vládní nařízení a lokální směrnice kontroly kvality.
Výpočet pro Aplikaci s plnou krví a pro hemolyzát
Hb, HbA1c
Systémy Roche/Hitachi cobas c automaticky vypočítají koncentraci analytu
každého vzorku.
Výpočet poměru HbA1c :
Pro výpočet hodnoty mmol/mol HbA1c (IFCC) a hodnoty % HbA1c
(DCCT/NGSP) čtěte, prosím, části Princip testu a Definice poměru pro
mmol/mol HbA1c a výpočet % HbA1c v tomto metodickém listu.
Omezení - interference pro Aplikaci s plnou krví a pro hemolyzát
Odkazy12,13,17,18,19,20,21,22,23,24
4/8
2014-10, V 6.0 Česky
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
1. Pro diagnostické účely by měly být hodnoty mmol/mol HbA1c (IFCC)
a hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) používány ve spojení s informacemi
z dalších diagnostických postupů a klinických nálezů.
2. Test slouží pouze pro precizní a správné stanovení
mmol/mol HbA1c (IFCC) a % HbA1c (DCCT/NGSP). Individuální výsledky
pro koncentrace celkového Hb a HbA1c by neměly být vykazovány.
3. Ze zásady je nezbytné při interpretaci jakýchkoliv výsledků HbA1c od
pacientů s variantami Hb dbát opatrnosti. Abnormální hemoglobiny mohou
ovlivnit poločas červených krvinek nebo in vivo hodnoty glykace. V těchto
případech nereflektují ani analyticky správné výsledky stejnou hladinu
glykemické kontroly, která by byla očekávána u pacientů s normálním
hemoglobinem.22 HbA1c nesmí být použito pro diagnózu diabetu mellitus,
existuje-li jakékoliv podezření na přítomnost varianty Hb (např. HbSS,
HbCC nebo HbSC), které ovlivňuje korelaci mezi hodnotou HbA1c
a glykemickou kontrolou.
4. Každá příčina zkrácení životnosti erytrocytů nebo pokles průměrného
stáří erytrocytů snižuje dobu, po kterou je erytrocyt vystaven působení
glukózy s následným poklesem hodnot mmol/mol HbA1c (IFCC)
a % HbA1c (DCCT/NGSP), ačkoliv může dojít ke zvýšení průměrné hladiny
glukózy v daném období. Příčinou zkrácení životnosti erytrocytů může být
hemolytická anemie nebo jiné hemolytické onemocnění, homozygotní
srpkovitá anemie, těhotenství, nedávná výrazná nebo chronická ztráta krve
atd. Obdobně mohou nedávné transfuze krve změnit hodnoty
mmol/mol HbA1c (IFCC) a % HbA1c (DCCT/NGSP).Tyto okolnosti musí být
vzaty v úvahu při posuzování výsledků HbA1c těchto pacientů. Za těchto
okolností nesmí být HbA1c použito při diagnostice diabetu mellitus.
5. Glykosylovaný HbF není stanovením detekován, jelikož neobsahuje
glykosylovaný β‑řetězec, typický pro HbA1c. HbF se však měří ve
stanovení total Hb, a jako důsledek mohou vzorky obsahující větší množství
HbF (> 10 %) mít nižší než očekávané hodnoty mmol/mol HbA1c (IFCC)
a % HbA1c (DCCT/NGSP).13,24
6. Hodnoty mmol/mol HbA1c (IFCC) a % HbA1c (DCCT/NGSP) nejsou
vhodné pro diagnostiku gestačního diabetu.25
7. Ve velmi vzácných případech rychle se rozvíjejícího diabetu 1. typu
mohou být hodnoty HbA1c opožděné ve srovnání s akutním nárůstem v
koncentraci glukózy. Za těchto okolností musí být diabetes mellitus
diagnostikován na základě koncentrace glukózy v plazmě a/nebo typických
klinických symptomů.25
Kritérium: Výtěžnost v rámci ± 10 % počáteční hodnoty.
Ikterus:21 Bez významných interferencí do hodnoty I indexu 60
pro konjugovaný a nekonjugovaný bilirubin (přibližná koncentrace
konjugovaného a nekonjugovaného bilirubinu: 1000 µmol/L nebo
60 mg/dL).
Lipémie (Intralipid):21 Bez významných interferencí do koncentrace
Intralipidu 600 mg/dL. Mezi koncentrací triglyceridů a zákalem je slabá
korelace.
Glykemie: Bez významných interferencí do hladiny glukózy 55.5 mmol/L
(1000 mg/dL). Odběr nalačno není nutný.
Revmatoidní faktory: Žádná interference revmatoidních faktorů do hladiny
750 IU/mL.
Léčiva: Při terapeutických koncentracích nebyla při použití běžných panelů
léků zjištěna žádná interference.26,27
Ostatní: Pro protilátky proti HbA1c použité v této soupravě nebyly
zaznamenány křížové reakce s HbA0, HbA1a, HbA1b, acetyl
hemoglobinem, karbamyl hemoglobinem, glykovaným albuminem a labilním
HbA1c.
Pro diagnostické účely je vždy nezbytné používat výsledky ve spojení
s anamnestickými údaji pacienta, klinickým vyšetřením a jinými nálezy.
POTŘEBNÝ KROK
Programování speciálního mytí: Při zpracovávání určitých kombinací
testů na systémech Roche/Hitachi cobas c je použití speciálních mycích
cyklů povinné. Nejnovější verzi seznamu zamezení přenosu mezi vzorky
(carry‑over) lze rovněž nalézt v metodickém listu
NaOHD/SMS/Multiclean/SCCS nebo NaOHD/SMS/SmpCln1+2/SCCS. Pro
další pokyny čtěte uživatelskou příručku. Analyzátor cobas c 502: Veškeré
programování speciálního mytí nezbytné pro zamezení carry‑over je
dostupné přes cobas link, ruční zadávání není potřebné.
Tam, kde se to vyžaduje, musí být před vykazováním výsledků
provedeno programování speciálního mytí/zamezení přenosu mezi
vzorky (carry‑over).
2014-10, V 6.0 Česky
Limity a rozmezí
Měřící rozsah
Hemoglobin: 2.48‑24.8 mmol/L (4‑40 g/dL).
HbA1c: 0.186‑1.61 mmol/L1) (0.3‑2.6 g/dL)
1) Měřící rozsah pro HbA1c leží mezi 0.186 mmol/L (0.3 g/dL) a hodnotou
koncentrace nejvyššího standardu. Uvedené rozmezí testu je založeno na
typické hodnotě kalibrátoru 1.61 mmol/L.
Toto odpovídá měřícímu rozsahu 23‑196 mmol/mol HbA1c (IFCC)
a 4.2‑20.1 % HbA1c (DCCT/NGSP) při typické koncentraci hemoglobinu
8.2 mmol/L (13.2 g/dL).
Koncentrace nejvyššího standardu je závislá na šarži a její hodnota by se
měla promítnout do nastavení horní hranice rozsahu měření analyzátoru.
Ve vzácných případech označení “>Test”, které může nastat při použití
aplikace s plnou krví, znovu promíchejte vzorek plné krve a analýzu
zopakujte se stejným nastavením.
Doporučujeme vypnout funkci auto rerun.
Dolní meze měření
Mez blanku (LoB) a mez detekce (LoD)
Hemoglobin:
LoB = 0.31 mmol/L (0.50 g/dL)
LoD = 0.62 mmol/L (1.00 g/dL)
HbA1c:
LoB = 0.12 mmol/L (0.19 g/dL)
LoD = 0.18 mmol/L (0.29 g/dL)
Limit blanku i detekční limit byly stanoveny v souladu s požadavky CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute) EP17‑A.
Limit blanku je hodnotou 95. percentilu z n ≥ 60 měření vzorku bez analytu
v průběhu několika nezávislých sérií. Limit blanku odpovídá koncentraci,
pod kterou jsou vzorky bez analytu zjištěny s pravděpodobností 95 %.
Detekční limit je stanoven na základě limitu blanku a standardní odchylky
vzorků s nízkou koncentrací.
Mez detekce odpovídá koncentraci vzorků, která s 95% pravděpodobností
vede k výsledku měření nad mez blanku.
Očekávané hodnoty
Protokol 1 (mmol/mol HbA1c dle IFCC): 29‑42 mmol/mol HbA1c28
Protokol 2 (% HbA1c dle DCCT/NGSP): 4.8‑5.9 % HbA1c28
Toto referenční rozmezí bylo získáno měřením 474 dobře popsaných
zdravých jedinců bez diabetu mellitus. Hladiny HbA1c vyšší než horní
hranice referenčního rozmezí indikují hyperglykémii v průběhu uplynulých 2
až 3 měsíců nebo déle. Podle doporučení American Diabetes Association
jsou pro diagnostiku diabetu mellitus vhodné hodnoty nad 48 mmol/mol
HbA1c (IFCC) nebo 6.5 % HbA1c (DCCT/NGSP).25,29 U pacientů
s hodnotami HbA1c v rozmezí 39‑46 mmol/mol HbA1c (IFCC) nebo
5.7‑6.4 % HbA1c (DCCT/NGSP) existuje riziko rozvoje diabetu.25,29
Hladiny HbA1c mohou u špatně kontrolovaných diabetiků dosáhnout
195 mmol/mol (IFCC) nebo 20 % (DCCT/NGSP) nebo vyšší. Terapeutický
zásah se doporučuje u hladin nad 64 mmol/mol HbA1c (IFCC) nebo 8 %
HbA1c (DCCT/NGSP). Diabetický pacient s hladinou pod 53 mmol/mol
HbA1c (IFCC) nebo 7 % (DCCT/NGSP) splňuje cíle American Diabetes
Association.20,19
Hladiny HbA1c nižší než stanovené referenční rozmezí mohou značit
dřívější epizody hypoglykémie, přítomnost variantních Hb nebo zkrácení
životnosti erytrocytů.
Každá laboratoř by si měla prověřit převoditelnost očekávaných hodnot
na svou populaci pacientů, a je-li to nutné stanovit si vlastní referenční
rozmezí.
Specifické údaje o využití
Údaje o využití, typické pro analyzátory, jsou uvedeny níže. Výsledky
získané v různých laboratořích se mohou lišit.
Preciznost
Preciznost byla měřena použitím lidských vzorků a kontrol v souladu s
požadavky CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) EP5
s opakovatelností a mezilehlou precizností (2 alikvoty na sérii, 2 série na
den, 21 dní). Získány byly následující výsledky (údaje dle hodnot
DCCT/NGSP):
5/8
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
Aplikace s plnou krví:
Opakovatelnost
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.42 % HbA1c
Průměr
SD
VK
% HbA1c
%
%
PreciControl HbA1c norm
5.3
0.07
1.3
PreciControl HbA1c path
9.9
0.11
1.1
Lidský vzorek 1
4.4
0.07
1.6
Lidský vzorek 2
5.6
0.09
1.6
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané na
analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací s plnou krví (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím reagencie Tina‑quant Hemoglobin A1c
Gen. 2 s aplikací s plnou krví (x).
Lidský vzorek 3
8.0
0.08
1.0
Počet vzorků (n) = 82
Lidský vzorek 4
10.6
0.11
1.1
Průměrný rozdíl
0.07 % HbA1c
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
-0.50 % HbA1c
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.65 % HbA1c
Mezilehlá preciznost
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 4.7 % až 9.8 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
Průměr
SD
VK
% HbA1c
%
%
PreciControl HbA1c norm
5.3
0.08
1.4
PreciControl HbA1c path
9.9
0.15
1.5
Lidský vzorek 1
4.4
0.09
1.9
Lidský vzorek 2
5.6
0.11
2.0
Lidský vzorek 3
8.0
0.11
1.4
Lidský vzorek 4
10.6
0.16
1.5
Průměr
SD
VK
% HbA1c
%
%
PreciControl HbA1c norm
5.1
0.07
1.3
PreciControl HbA1c path
10.2
0.10
1.0
Lidský vzorek 1
4.3
0.06
1.14
Lidský vzorek 2
5.6
0.07
1.2
Lidský vzorek 3
8.2
0.08
1.0
Lidský vzorek 4
10.9
0.11
1.0
Mezilehlá preciznost
Průměr
SD
VK
% HbA1c
%
%
PreciControl HbA1c norm
5.1
0.11
2.2
Aplikace pro hemolyzát:
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané na
analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací s plnou krví (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím reagencie Tina‑quant Hemoglobin A1c
Gen. 2 s aplikací pro hemolyzát na analyzátoru COBAS INTEGRA 800 (x).
PreciControl HbA1c path
10.2
0.21
2.0
Počet vzorků (n) = 111
Lidský vzorek 1
4.3
0.10
2.3
Průměrný rozdíl
-0.19 % HbA1c
Lidský vzorek 2
5.6
0.09
1.6
-0.52 % HbA1c
Lidský vzorek 3
8.2
0.16
1.9
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
Lidský vzorek 4
10.9
0.22
2.0
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.14 % HbA1c
Aplikace pro hemolyzát:
Opakovatelnost
Porovnání metod
Hodnocení údajů o srovnání metod probíhá podle kritérií certifikace NGSP.
Průměrný rozdíl mezi 2 metodami a 95% intervaly spolehlivosti rozdílů
v rozmezí 4‑10 % (DCCT/NGSP) jsou dány. 95 % rozdílů mezi hodnotami
získanými pro individuální vzorky s oběma metodami spadá do rozmezí
definovaného spodním a horním 95% intervalem spolehlivosti rozdílů.
Aplikace s plnou krví:
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané
na analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací s plnou krví (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím stejné reagencie s aplikací pro
hemolyzát na analyzátoru COBAS INTEGRA 800 (x).
Počet vzorků (n) = 80
Průměrný rozdíl
0.07 % HbA1c
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
-0.27 % HbA1c
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 5.0 % až 9.9 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané na
analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací s plnou krví (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím reagencie Tina‑quant Hemoglobin A1c
Gen. 2 s aplikací pro hemolyzát na analyzátoru COBAS INTEGRA 800 (x).
Počet vzorků (n) = 80
Průměrný rozdíl
-0.09 % HbA1c
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
-0.46 % HbA1c
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.28 % HbA1c
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 4.7 % až 9.8 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 4.6 % až 9.9 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané na
analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací pro hemolyzát (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím reagencie Tina‑quant Hemoglobin A1c
Gen. 2 s aplikací s plnou krví (x).
Počet vzorků (n) = 84
Průměrný rozdíl
-0.06 % HbA1c
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
-0.53 % HbA1c
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.41 % HbA1c
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 5.5 % až 9.9 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
6/8
2014-10, V 6.0 Česky
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané na
analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací pro hemolyzát (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím reagencie Tina‑quant Hemoglobin A1c
Gen. 2 s aplikací pro hemolyzát na analyzátoru COBAS INTEGRA 800 (x).
7
8
9
Počet vzorků (n) = 111
Průměrný rozdíl
-0.35 % HbA1c
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
-0.68 % HbA1c
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.02 % HbA1c
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 4.7 % až 9.9 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
Hodnoty % HbA1c (DCCT/NGSP) pro vzorky lidské krve, získané na
analyzátoru Roche/Hitachi cobas c 501 použitím reagencie Tina‑quant
Hemoglobin A1c Gen. 3 s aplikací pro hemolyzát (y), byly porovnány
s hodnotami stanovenými použitím reagencie Tina‑quant Hemoglobin A1c
Gen. 2 s aplikací pro hemolyzát x).
Počet vzorků (n) = 113
Průměrný rozdíl
-0.10 % HbA1c
Spodní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
-0.49 % HbA1c
Horní 95% interval spolehlivosti
rozdílů
0.31 % HbA1c
Koncentrace vzorků byly v rozmezí 4.8 % až 9.7 % (hodnoty
DCCT/NGSP).
10
11
12
13
14
15
16
17
Analytická specifičnost pro Aplikaci s plnou krví a pro hemolyzát
Deriváty Hb
Labilní HbA1c (pre-HbA1c), acetyl Hb a karbamyl
Hb nemají vliv na výsledky stanovení.
Varianty Hb
Vzorky s větším obsahem HbF (> 10 %) mohou
poskytovat menší než očekávané výsledky HbA1c.
Upozornění
Podle souhlasného stanoviska organizací American Diabetes Association
(ADA), European Association for the Study of Diabetes (EASD),
International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) a International
Diabetes Federation (IDF) HbA1c by mely být výsledky hlášeny souběžně,
jak v mmol/mol (IFCC) a % (DCCT/NGSP).30 Navíc může být vykazována
HbA1c odvozená odhadovaná průměrná koncentrace glukózy, která může
být vypočítána dle rovnic daných v části "Souhrn" tohoto letáku metod.
Dřívější hodnoty % HbA1c (IFCC) nesmí být použity kvůli riziku záměny /
nesprávné interpretace s hodnotami % HbA1c (DCCT/NGSP).
Odkazy
1 Goldstein DE, Little RR, Lorenz RA, et al. Tests of glycemia in
diabetes. Diabetes Care 1995;18:896-909.
2 Goldstein DE, Little RR. More than you ever wanted to know (but need
to know) about glycohemoglobin testing. Diabetes Care
1994;17:938-939.
3 The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. The
effect of intensive treatment of diabetes on the developmentand
progression of long-term complications in insulin-dependent diabetes
mellitus. N Engl J Med 1993;329:977-986.
4 UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) group. Intensive blood
glucose control with sulfonylureas or insulin compared with
conventional treatment and risk of complications in patients with type 2
diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-853.
5 Finke A, Kobold U, Hoelzel W, et al. Preparation of a candidate primary
reference material for the international standardization of HbA1c
determinations. Clin Chem Lab Med 1998;36(5):299-308.
6 Goldstein DE, Little RR, Wiedmeyer HM, et al. Glycated hemoglobin:
methodologies and clinical applications. Clin Chem 1986;32:B64-B70.
2014-10, V 6.0 Česky
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
7/8
Nathan DM, Kuenen J, Borg R, et al. Translating the A1C assay into
estimated average glucose values. Diabetes Care 2008;31:1473-1478.
Bunn HF, Gabbay KH, Gallop PM. The glycosylation of hemoglobin:
relevance to diabetes mellitus. Science 1978;200:21-27.
Zander R, Lang W, Wolf HU. Alkaline haematin D-575, a new tool for
the determination of haemoglobin as an alternative to the
cyanhaemiglobin method. I. Description of the method. Clin Chim Acta
1984;136:83-93.
Wolf HU, Lang W, Zander R. Alkaline haematin D-575, a new tool for
the determination of haemoglobin as an alternative to the
cyanhaemiglobin method. II. Standardization of the method using pure
chlorohaemin. Clin Chim Acta 1984;136:95-104.
Little RR, Wiedmeyer HM, England JD, et al. Interlaboratory
standardization of measurements of glycohemoglobins. Clin Chem
1992;38:2472-2478.
Frank EL, Moulton L, Little RR, et al. Effects of hemoglobin C and S
traits on seven glycated hemoglobin methods. Clin Chem
2000;46(6):864-867.
Chang J, Hoke C, Ettinger B, et al. Evaluation and Interference Study
of Hemoglobin A1c Measured by Turbidimetric Inhibition Immunoassay.
Am J Clin Pathol 1998;109(3):274-278.
Data on file at Roche Diagnostics.
Kobold U, Jeppsson JO, Duelffer T, et al. Candidate reference methods
for hemoglobin A1c based on peptide mapping. Clin Chem
1997;43:1944-1951.
Jeppsson JO, Kobold U, Finke A, et al. Approved IFCC reference
method for the measurement of HbA1c in human blood. Clin Chem Lab
Med 2002;40:78-89.
Martina WV, Martijn EG, van der Molen M, et al. β-N-terminal
glycohemoglobins in subjects with common hemoglobinopathies:
relation with fructosamine and mean erythrocyte age. Clin Chem
1993;39:2259-2265.
Weykamp CW, Penders TJ, Muskiet FAJ, et al. Influence of
hemoglobin variants and derivatives on glycohemoglobin
determinations, as investigated by 102 laboratories using 16 methods.
Clin Chem 1993;39:1717-1723.
American Diabetes Association. Standards of Medical Care for patients
with diabetes mellitus. Diabetes Care [Suppl.] 1995;18(1):8-15.
Sacks BW, Bruns DE, Goldstein DE, et al. Guidelines and
recommendations for laboratory analysis in the diagnosis and
management of diabetes mellitus. Clin Chem 2002;48:436-472.
Glick MR, Ryder KW, Jackson SA. Graphical Comparisons of
Interferences in Clinical Chemistry Instrumentation.
Clin Chem 1986;32:470-475.
Miedema K. Influence of hemoglobin variants on the determination of
glycated hemoglobin. Klin Lab 1993;39:1029-1032.
Niederau C, Coe A, Katayama Y. Interference of Non-glucose Adducts
on the Determination of Glycated Hemoglobins. Klin Lab
1993;39:1015-1023.
Rohlfing C, Connolly J, England J, et al. Effect of Elevated Fetal
Hemoglobin on HbA1c Measurements: Four Common Assay Methods
compared to the IFCC Reference Method. Poster Abstract AACC
Annual Meeting 2006, Chicago. Clin Chem 2006;52(6) Suppl A 108.
International Expert Committee Report on the Role of the A1C Assay in
the Diagnosis of Diabetes. Diabetes Care 2009;32(7):1327-1334.
Breuer J. Report on the Symposium “Drug effects in Clinical Chemistry
Methods”. Eur J Clin Chem Clin Biochem 1996;34:385-386.
Sonntag O, Scholer A. Drug interference in clinical chemistry:
recommendation of drugs and their concentrations to be used in drug
interference studies. Ann Clin Biochem 2001;38:376-385.
Junge,W, Wilke B, Halabi A, et al. Determination of reference levels in
adults for hemoglobin A1c (HbA1c). Poster presentation
EUROMEDLAB, Barcelona 2003.
Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care
2010;33(1):62-69.
0105336163190c501V6.0
A1C-3
Tina-quant Hemoglobin A1c 3. generace - Aplikace pro hemolyzát a plnou krev
30 Consensus statement on the worldwide standardization of the
hemoglobin A1c measurement. American Diabetes Association,
European Association for the Study of Diabetes, International
Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine and
International Diabetes Federation Consensus Committee. Diabetes
Care 2007;30:2399-2400.
Tečka se v tomto metodickém listu vždy používá jako desetinný oddělovač
k označení hranice mezi celými a desetinnými místy desetinného čísla.
Oddělení tisíců se nepoužívá.
Symboly
Roche Diagnostics používá následující symboly a znaky, včetně uvedených
v normě ISO 15223‑1.
Obsah soupravy
Objem po rekonstituci nebo promíchání
Globální číslo obchodní položky
GTIN
Významné doplňky nebo změny jsou označeny pruhem podél textu.
© 2014, Roche Diagnostics
Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim
www.roche.com
8/8
2014-10, V 6.0 Česky
Download

A1C-3 - Roche Diagnostics