-1
5
Rotacní žací stroj
Rotary mower
Rotationsmahmaschine
Faucheuse rotative
••
JJ]--
1,,;,
Katalog dílu Catalog of parts
Katalog der Teile
Catalogue des pieces
Agrostroj
ŽTR-165
i-
..
~I
Katalog dílu
Catalog of parts
Katalog der Teile
Catalogue des pieces
17
SKP 2911
..32.31046541
29.32.31048541
35
Code3
40
20
Code40
29.32.31
165001
Code20
Code
SKP
17
29.32.31071551
5
code
11 29.32.31071451
29.32.31071251
29.32.31046541
317
Bestellnummer
40
11 046541
clslo
Beste/lnummer
SK?
11
40
císlo
modifikace
.3
517
Besteflnummer
20
20
Dí/ce oznacené "*" dodáváme jako náhradní díly
Parts marked "*" are delivered as spare parts
Díe mít "*" bezeíchneten
Teíle sínd a/s Ersatzteíle Iieferbar
Les pieces margues "*" sont Iivrable comme pieces détachées
1
Pokyny k objednávání dílu
A
ŽTR··165
A
V textové cásti katalogu "Obsah" znamená:
V textové cásti katalogu znamená:
1 - císlo skupiny
A - oznacení skupiny ( název, císlo)
2 - název skupiny
1 - císlo pozice katalogu
3 - objednací císlo
* - oznacení náhradního dílu
4 - pocet kusu na stroj
5 - odkaz na stranu
2 - název soucásti a jeho rozmer
3 - CSN
4 - objednací císlo
5 - pocet kusu do sestavy
V obrazové cásti katalogu znamená:
2
pozice dílu
~
odkaz na navazující sestavu
[E]
2
!
císlo rozpadajícího se dílu ( císlo sestavy)
oznacení sestavy
Pri objednáváni dl1u uved'te vždy:
- typ stroje
- císlo soucásti ( kolonka 4 )
- presný název soucásti a pocet kusu ( kolonka 2,5 )
- u soucástí nakupovaných
uvedte CSN, ISO, ( kolonka 3 )
Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základe provozních zkušeností a nejnovejších poznatku.
Proto si vyhrazuje možnost zmen na strojích a dokumentace.
2
Pokyny k objednávání dílu
A
A
ŽTR-165
V textové cásti katalogu "Obsah" znamená:
V textové cásti katalogu znamená:
1 - císlo skupiny
A - oznacení skupiny ( název, císlo)
2 - název skupiny
1 - císlo pozice katalogu
3 - objednací císlo
* . oznacení náhradního dílu
4 - pocet kusu na stroj
2 - název soucásti a jeho rozmer
5 - odkaz na stranu
3· CSN
4 - objednací císlo
5 - pocet kusu do sestavy
V obrazové cásti katalogu znamenáí :
2
pozice dílu
~
odkaz na navazující sestavu
[H]
císlo rozpadajícího se dílu ( císlo sestavy)
2
!
oznacení sestavy
objednávání dffu uvedte vždy:
- typ stroje
• císlo soucásti ( kolonka 4 )
- presný název soucásti a pocet kusu ( kolonka 2,5 )
- u soucástí nakupovaných
uvedte CSN, ISO, ( kolonka 3 )
Výrobní závod stále zdokonaluje své výrobky na základe provozních zkušeností a nejnovejších poznatku.
Proto si vyhrazuje možnost zmen na strojích a dokumentace.
2
Instructions for orderinl9 spare parts
A
A
ŽTR-165
••
"1
!
1
---
1
,
..
'j
ln the catalague text "cantent,s" means :
ln the catalague text means :
1 - Number of group
A - Designation of group ( exact, number )
2 - Group name
1 - Position of part
3 - Ordering number
* - Spare part designation
4 - Number of pieces per machine
2 - Exact denomination of part, dimension
5 - Reference to page
3-CSN
4 - Ordering number
5 - Number of pcs in one set
]
,j
ft is specified in the figure sUl'plement af the catafague :
2
position of part
~
reference to connecting assembly drawing
cm
2
,
10
number of divided part ( number of configuration )
symbol of configuration
ordering spare parf;~ , please, always stafe :
- Type of machine
- Part number ( column 4 )
- Name of part and number of pieces ( colurnn 2,5 )
I-
- Give CSN, ISO numbers in case oi bought parts ( column 3 )
J
The manufacturers continuously improve theír products on the basis of experience gained in the course
of operation and of the up-ta-date knowledge. They reserve, therefore, the right of modifying Ihe machine
as wei! as the respective documentation.
I
j
3
Utahovací momenty šroubových spoju
1. Všechny šestihranné matice a šrouby se šestihrannou hlavou, použité na stroji, musí být dotaženy utahovacím
momentem v rozsahu 90-100% hodnoty, uvedené v tabulce, pokud není v dalším textu nebo vyobrazení v katalogu
dílu uvedeno jinak.
2.
3.
4.
5.
6.
Iato tabulka neplatí pro šestihranné matice, jejichž výška je menší 80% jmenovitého prumeru závitu.
Srouby a matice jakosti 5.8 smejí být použity pouze na méne duležité spoje.
Pri použití samojistících šroubu nebo matic se hodnota uvedená v tabulce zvyšuje 010%.
Pri použití mazacího tuku se hodnota uvedená v tabulce snižuje o 10%.
Pokovené šrouby a matice nepoužívejte bez namazání.
M20
Závit
5.8
Utahovací momenty
1420
35.3
300
211
10.9
1--1050
2210
1480
194
69
25.5
14.7
1000
123
711
8.8
290
412
785
579
559
50
79
14.7
10.3
122
1a7
326
228
785
613
28
5.9
88
388
49 [Nm]
169
(1
(~
~'1!
(~~
(,'~~
(
I
(
[
(
Tlghíening torques of threaded joints
1. AH hexagonal nuts and hexagonal head bolts used in the machine shalí tightened within the range of 90-100% of the
torque given in the fol!owing table, if there is no specific indication in the respective wording or relating to the
catalogue figures.
2. This tabla does not apply to hexagonal nuts with heighí less than 80% of the rated thread diamatar.
3. 5.8 qualíty boltl> and nuís may by used only for connections 01'minor importance.
4. For selfiockking screws ar nuts the value given in the table increases by 10%.
5. When using lubrication grease the value givon in the table decreases by 10%.
6. Never use metal coated screws and nuts without applying grease.
5.8
M30
MS
Thread
1000
1050
211
25.5
711
35.3
1480
69
50
8.8
123
1420
10.3
2210
300
14.7
194
785
579
14.7
10.9
88
559
49
28
137
412
290
613
326
228
785
122
5.9
388
169
79
TOl'que [Nm]
[
[
(
(
(
6
16
r
5
13
:3
18
./
/
15
f'..
L
[)~
8
r'~
I
t
J
J
..
I
Aufhiingung
komplett
OIiI I Montáž
_Rám
II
48
-{}
Komplett
87.11
IL
14
1-14
Rahmen
Talír
Buben
....
<drive
Rám
Náhon
hlavní
nožu
IKomplett
iO
Page
54
"1
1
Strana
1
40
28
60
12
32
56
1
O
.,1
'1
O
.Komplet
()
,2 ochranný
O
O
1.,II*487.03
1
87.03
95080002
95080007
95080003
64
26
30
14
1
.,O
O
O
95047104
95080005
95096075
1
93897109
95080008
95009010
91856003
95047136
O
93897
OHl
95080004
95009146
95037091
Molssonneuer
Chassis
95009147
Drum
95037141
95047135
95096145
95096140
98547006
Korpus
ŽTR-165
Iprincipal
*2
žací
Frante
Skrín
kompletní
Moissonneuer
Tambour
ŽTR155
Disk
Komplet
Assemblge
87.11
des
lames
Ch~il~sis
16
Ústrojí
žací
Main
Kryt
Záves
kompletní
>i>
..<.
»2i<
I >?III<>«>
O
"IO
O
Komplett
87.17
52
Aítelage
Capot
Protection
trals
protection
II...."....••••.
87.11
87.03
ASSE!mblage
Com
plet
87.11
87.17
Assemblage
Calsse
com
plet
Protl~ction
guard
I knives
Disque
\95009138
TR-155
95080006
95080001
87.05
Cap()t
Hinge
assy
de
87.03
87.05
Three-point
Entmiment
Mounting
87.40
87.17
system
of
Motmting
Attelage
complet
Eniraiment
Mower
Complet
87.20
plete
87.20
Complete
87.40
Mounting
system
CaSE!,assembly
! Ústrojí
·····i
87.40
O
Korpes
ŽTR-165
Iprincipai
/<i<
Corp
.••••••••.•••.••••
hR-16S
<>
....
<polnís
II
Body
hR-165
I..•.•..•
ŽTR-165
IContents
..•...•••...
.........<
•....
.hiich
><
>< •...
..>
.•.••...
.....
3//.>«<><
Teller
('".
O
I
Contenu
Schutzabdeckung
I
Rahmen
1-14
"J>3
.......
I I
II IZáves ii'íbodový-úprava
i
.......
)
?t_
II
9
I
I
Seite
,
J
5
16
I
JIJJI
[
20
[<
[
(
[
[
[
[
[
[
[
[
[.:
10
['Cti
• -
O
O
,
OSeite
Hl'.
CE007007
0296648
Strana
Príslušenství
Finsko
(}
0294470
O
0259501
Arbre
Bondloll·Pavesl
1O1 <>žluté
O•••
O
I)
1
'1
O
(I
O
P.l.o.
ArbreIIrtlculé
dslrtlculé
rlveshaflBondloU-Pavesl
rlveshaftBondloll·Pavesl
Bondioll·Pavesl
'1
rlveshaflBondloll·Pavesl
1
98699484
98699487
98697035
IIrticulé
Bonclloll·Pavesl
95098069
98700078
l1OO(''11'1)8OBondioH7104061
98699490
I
98699193
98700113
95098077
98700384
98699194
95098067
VelloiW
Panneccau
canvas
de
circuiations
72
76
72
ACCE!ssoires
RFD
Finsko
12
Plachtoviny
Panel
66
68
80
66
78
dopravní
Noti<:es
Notices
Finland
6
ACCE\Ssories
Finland
ACCEIssol'ies
Poland
Notic:es
Poland
šedé
Pezag
1! Nápisy
O
i Contenu
98700184
Accessoires
Polog1'1e
Trffi<~
plate
Inscl;ptions
ToUe'
jaune
Accessories
ACcEIssorles
ŽTR-165
Pezag
ACCE!Ssolres
Flnlange
Toila
grise
Pezag
Finlange
Canvas
grey
Pezag
ACCE!Ssoires
irR-16S
Pezag
Inscl'iptions
Pologne
Notices
Pezag
O
Contents
ACcElssoires
Pezag
Accessolres
.I ", II
Obsah
O
Accesso~ies
104061CEOO7096
198699 0271I
104056CEOO7007
Polsko
SRN
I
ko nR-1G5
ag
I
18...
0+0-
Acc"sories Ge,ma.y
'.'
I
"'
i
"7
;;.
--
.{
""1'j
1!
j
1-.J
1
J
J
J
J-
J
11
24.1
Page
"
I1
I
I
I
1
[TC
I
[,
1
[,
I
I
[
Platí pro modifikaci 11 , 17, 20, 40;
Valld for modification 11, 17,20,40;
GUltig fUr Modifikation 11, 17,20,40,
Va'ab'e pour 'a modificatlon 11, 17,20,40.
I
I
(
I
[
I
[
I
(
I
I
I
(
Plati"pro modifikaci 3, 5;
Vslid for modifieation 3, 5;
Gultig fOr Modifikation 3, 5;
Valable pOUI" la·modifieation 3, 5.
I
12
I
ArretRám
de sureté du con.-fich
1.
:2
11111I
1.
Ul
1.11
95000037
99850010
19344046
0242605
114.
95047137
95047121
11
95036385
6847023
9421116
Pouzdro
II- valable
Oillel
Oko
CSN
231470
Držák
IV
Hlavice
Hák
Rám
MK
10x1
Tete
Cable
MK
300
02
10x1
9310.5
Crochet
de
cable
Chassis
Kroužek
tesnící
10x14
Head
MK
10x1
9504.7135
Holder
Portion
IV
du
chassis
Wire
Frame
hook
Douille
Cást
rámu
Á
for
mCldification
3,
IIIil
platí
valid
pro
for
modification
modifikaci
11,
11,
17,
17,20,40;
20,
40;
1026476
III
gultig
gUltig
fi.ir
fur
POtil"
M4)difikation
Modifikation
la
modification
11,
3,
5;
17,
11,
20,
40;95047136
0906224
Lanko
SuportlV
Pojistka
vzpery
A
valabla
O7945
300
pour
019
Plastic
laCSN
modificatíon
wil:e300
3,../>u<.
5.17,20,40.
A
mCldifikaci
3,
5;
Casing
II
Strut
Bague
security
d'étanchéité
element
10x14
Eye
< lanka
Part
of
frame
.5;
.
Sealing
ring
10x14
Chassis
•..•.••••.•••
> .plastové
Frame
1
111I
Note:
Nalez:
Notez:
Nota:
Anmerkung:
.•..•.....•....•••••.......•.•••.•.•..................
··.·........
·····•··
....••••••••••
> ••••••
d~••••••••••••••••••••••••••••••••.•••.•...•••••.•
y .....•.....•.....
ŽTR-165
Poznámka:
I
..1
N
--
1}
]
-
]
1-
]
]J-
J-
13
.
I
L
I2
L
I
I
1
L
I
I
I
[
I
l
I
t
["
I
l
L
I
l
L
14
ŽTR-165
*1
Disk
Teller
Disque
Talír
Disk
Teller
Disque
<
j
Talír
2
--------------+---+-•
~
__
<
-f-----
i
----~,
-.-
15
.l
_
40
/
42
./
-----95
//
------ 46
/'
/33
t-----~
t=====39
54-
I
I
I
I
5158
[)
[]
[]
I
[
(
(
(
84
16
j-
I I I Moissonneuer
I i. Gehause
I Mšhwerk
I MowerMower
-_.Unterlage
*3
Propfen
*12
Unterlage
0.2
- Kolo
51112112:=17
:3
13322003
09220262
09520755
0776633
03125097
(19220250
lil
0251658
()
9520756
Bras
1MK
09312128
09220257
Oouille
09520782
09220029
Hlavice
MK
10x1
Tlte
Head
CSN
MK
231470
10x1
10x1
Arm
10.8
Shaft
Poulie
Arbre
0.5
95096145
09220256
CSN
02
9401.0
09520743
06825012
03125101
02
2931
93125005
Cele
0.2
0.5
Washer
Cale
0.5
Gufero
Hrídel
Rameno
1
Zátka
8021
0716644
Podložka
50)(72){12
0.2
Roulement
0.2
3207
Podložka
0.8
WasherO.8
ložisko
kuželové
3207
95096140
Soukolí
kuželové
Remenice
Moissonneuer
Pouzdro
Bouchon
kuželovéz=23
0441771
0906224
Trubka
rozpemá
5operný
Kegelgetriebe
Seeling
ring
Gufa!'o
Retaining
Casing
lager3207
07112811
tuba
Baari"g
Bagl.le
de
3207
blocage
Kroužek
pojistný
72 212 (19520745
2
Baguer
rozperný
Spacing
ring
Baglle
d'écartement
Kroužek
pojistný
272
Roue
conique
2:=17
blocage
operný
z=23
Bague
d'etanchéité
ring
de
butée
Engrenage
conique
ring
2
Plug
Thrust
Bevelgearz=23
Bevelgearl
Bevel.
gear
2:=17
Pulley
Tuba
d'écartement
Dlchting
Gufero
*8
Unterlage
Ústrojí0.5 žací
I_sicherungsring
72
95036498
3
J
17
3
f'
~38
I
54
41
~=~39
[
(
(
[I
55/
53
[
J
[
[
57
58
81
8828
[
60~
61/
59/
:~-;!/
/
12/
[
13-~
J
I:.
12
84
j
65
['J
[I
li
72
1,1
73
J
74
-
(dl
80~79
('~'j'
18
,l~
..
,
.•...IVICU
..
I
I
.
I
..... '16
»II1 Tube
•.•.•.•.•.
1Trubka
.1Shr.
93125003
03125100
09520757
09220197
4'11A
"I
2'11Á
III
'1
3812079
09220
195
1•...•..
16
03125098
09220198
20
0474969
4032
.....
95036402
0729091
1Om!6235
9532833
09220194
111III
09247001
0614163
19241007
Pero
CSN
02
1702.15
Ložisko
6207
4017
ISO
8675
95036574
6hr.
M30x2-05-A3L
93125'004
M10-8-A3L
Podložka
'10.5
2:=23
Roulement
6207
6hr.
M10x20-8.S-A3L
z=23
Piece
d'écartement
1III
10.5
Matice
Hrídel
61'11'.
M10-8-A3L
Nut
M10-8-A3L
d'écartement
Vis
M10x50-8.8-A3L
0.2
Kolo
Podložka
kuželové
distancní
2:=17
0.8
Ressort
10h9x8x50
Washer
Arbre
10.5
Cale
10
ODV
Víko
s10h9x:8x50
tesnením
Šroub
Tesnení
skríne
M10x50-8.8-A3L
II0614240
Shsft
Ecrou
M30x2-05·A3L
daUache
Soukolí
kuželové
M30x2-05·A3L
PRecedécartement
CSN
02
4630
0251867
-'o
•1
rozperná
0.8Distance
lJiistanení
0.2Distance
Distance
plate
1
zajištovací
Thrust
ring
06230105
Distancní
podložka
0.5Distance
Spring
10h9x8x50
0.5
0.8
0.2
Kroužek
operný
IId'étan.
Bearing
6207
Retaining
washer
Baguer
da
butée
Spacing
tube
03125099
Roue
conique
z=17
Couvercle
avec
gal'. 0.5
Bevelgearz=17
Engrenage
Lid
with
sealing
conique
z=23
Bevel
gear
II
Bevelgearz=23
80lt
M10x20-8.8·A3L
gearlll
Boft
M10x50·8.S-A3L
............./<
1 III
1247025
0613239 ISO
_.
"
I Podložka
,~uUil
.
10 ODV
MowerMoissonneuer
..
t---
Washer
10 ODV
Ví. Ml0x20·
••• ·A3L
I
l
II CSN 02 1740.15 f
~7-
Co.ing .ee!ing II
1
J
-]
]
]
1
-)
~1
1
-II
4017
19
3
I
3
..
t-:
;:====39
37
56
54
55
53
57
5887
8828
r~:
72
73
_
2 3
74
20
I
---t
..,.'
&t •••••••
Ústrojí
žací
142OOeiS398
121
2
1
09867056
09220253
09220252
09525006
09520842
01347026
ISO
8673
09220277
09220264
092.20263
04952040
Tube
Podložka
5
09220258
CSN
029401.0
3208
0251669
0.8
Trubka
0.5
Tuba
Entretoise
WasherO.5
Ložisko
6305
CSN
02
4630
Gufero
50x70x12
1
Vícko
0.2
Cale5
1
3815001
20069168
09220260
Arbre
0.5
du
tambour
160x3
1
0.8
Podložka
Kroužek
II25
Washer
CaleO.2
5
Kroužek
O
Hrídel
bubnu
WasherO.2
Drum
Matice
6hr.
M24xll.5-B
Cale
0.8
Cele
0.2
Ecrou
Roulement
6305
09247004
Lid
25
PodloŽka
0.5
Cala
Nut
M24x1.5·e
25
3208
Couvercie
IIII,II)
M24x1.5·8
0.2
0628485
04118198
0418401
Rozperka
Spacer
Bague
d'étanché!té
pojistná
CSN
02
1702.10
09220259
Sealing
ring
Gufero
Retaining
washer
O
60x3
O
60)(3
3208
Cele
de
blocage
Bearing
6305
Washer
II
Ring
IIshaft
9220
268
CSN
029281.2
1
Moissonneuer
I
Mowcr
09220276
I
sill2
II ((".".,
,.,( "'.'.~
---t
\
1
..
"
44
0.2
/,.,.,........>
--
..
...
..
3
J
J
j
j
i
I
I
I
]
I]
21
O 9220 266
2
.
~
13
I
F'
I
~---39
41
38
I
I
I
37
(
(1
I~
56
54
55/
53/
26
25
(,
(
-----17
_I
[
[1
57
58
1.1
J
[f
J
[
I
l:
J
[
I
79
2
80--- ---75
[
114
67-
75
78
83
81
ri=68
1~76
/O/I~~
[
['
['
['-
[~'
["L
í
..I
*73
lager
6210
*87
lager
63052RS
:ZRS
77
Messerklingenhalter
93910001
2:
09220267
90
812
2:
28
09520738
4ODV
S
2ti:2
62RS
07i'4301
0252043
99520001
021740.15
02
2931
80
Ring
ISO
4032
09230152
0614097
M12x35
ODV
8.8
021412.50
CSN
024640
CSN
021143.55
1781.00
Matice
6hr.
M16·8
0618431
Ring
II
02
1319.05
Cele
Podložka
0035893
1\1124x1.5
8.8
1
9500005
Porte-Iames
2930
ložisko
Podložka
6305
12
Cale
12
onv
6305
2RS
Držák
Kroužek
nože
IIpojistný
Washer
Nut
Ressort
Ecrou
Knives
M16·8
1\1124x1.5
M16-8
holder
14x9x69
8.8
M16x47
lIAB·304
95022003
distancl1í
Pero
14x9x69
Piece
Roulement
6210
Závlacka
5x45
Šroub
M6x16
12
ODV
Šroub
LlAB-304
Deska
ložisko
talíre
6210
2RS
Vis
M6x16
M12x35
ODV
8.8IIM6-6-A2L
Hub
II
Matice
1\1124x1.58.8
M6·6-A2l
M6-6~A2l
M6-6-A2l
0013926
0016401
0071346
Sicherungsring
0641031
0624481
110
*72
0251977
0707971
0460185
79
Goupille
Disk
plate
5x45
Mutter
Bague
Plateau
du
disque
IIde
Bearing
6210
Moyeu
li14x9x69
Náboj
IIM16x47
Bagua
*76
11
blocage
2:
110 95036401
6305
2RS
Spring
blocage'
50
Kroužek
pojistný
50
Retaining
Splint
pin
ring
r!ng
5x45
onv
50
110
8.8
Ring
Kroužek
2 O
Rlng
IId'écartement
M12x35
Bolt
M6x16
:2
M16x47l1AB·304
Distance
plata
75
*83
Sichel'ungsring
50
Unterlage
19220009
Mutter
M16·8
Tellerplatte
*78
Ring
I
I Unterlage
Ústrojí žací
ŽTR-165
~
Moissonneuer
Mower
3
23
6
3
40
t-41
t:=:::=:
55
53
57
68
[
~
75
13
7
75
81
83
[
67
-9 11
V
/ ~L10
I
13
8
12
ri=~
I @f-76
24
14
[
[
(
]
Mower
J
J
I
II
8411 0613228
19421115
8021
Podložka
66.4
ODV
CSN6.4
02
1740.15
Cale
1702.15
Lišta
Pouzdro
Kroužek
úderná
Cale60DV
Batte
Douile
Washer60DV
Strike
bar
Washer6.4
Podložka
Bague
Casing
Ring
3
09520752
02940107
J
J
J
]
]
]
]
Poznámka:
Note:
A.nmerkung:
Notez:
Poznámka:
Á platí pro mCldifikaci 3, 5;
Á valid for modification 3, 5;
Á gilltig fur Modifikation 3, 5;
A
veleble
II piatí
POUIf'
la modification 3, 5.
pro modifikaci 11, 17, 20, 40;
1
Note:
III valid for modification
.J
Anmerkung:
Notez:
III gi.iltig fur MI)difikation 11, 17, 20, 40;
III
11, 17,20,40;
valable pou!' la modification 11, 17, 20,
40_,
j
----+--
,-.-t-~_.
..
I
Il
J
J
I
J
25
j
1
4
1
J
J
1
I
l
,..,.
r
r
I
l..
L
J
rL
J
J
J
J
J
J
r
rL.
I...
J
J
J
J
r-
I
L
J
26
.../
.<
.......................
B,uben
·••••
••i
............
_.
-
I
I~
t=±
:....../1
ISub;n
. •.:<:
-
Drum
95037141
.•.•.•.....•••.•••••••••
<
Tambour
Drum
II <Tambour
•••••••••••.•••••••••••
>.•.
........•.............
•••
__
o
4
I I
I
I
I
I
1
1
1
_I
1
]
]
27
/
....
l
l
5
[
(
(
(
;;~
~
[s.~
,f>
(!
I
J
I
t
I
I
28
,I
II
I
I
,
...
1
--
I
II
II
Skrín kompletní
01947010
II
95037091
Drum
III
Capot
du
tambour III
II
Case,
assembly
Caisselid
complet
.......
Caisse
com
plet
assembly
II Case,
01947009
".,~
....../
/2< »>
../.
I
ŽTR-165
I
I
Skrín
kompletní
Kryt
bubnu
II
III1
5
-
•
••••••••••••
1
I
I
--
•..
29
6
~
I
J
I
J
J
30
••
Montáž nožu
Mounting system of knives
Montagesystem der Messerklingen
Assemblge des lames
ŽTR-165
1
Nužs
Montáž nožu 61
lame
15040 010
95049104
Knife
Assemblge
des lames
Mounting system
of knlves
...
Poznámka:
Nuž 1 5040 010 objednávejtE! v sade po 40 kusech - objednací císlo 9 8669 233•
..
Note:
Knife 1 5040010 has to OrdE!redin set of 40 pes· code number 9 8669 233.
Anmerkung:
1
1
Messer 1 5040010 ist lm Sa'tz je 40 StUck zu bestellen - Bestellnummer 98669233.
Notez;
Couteau 1 5040010 comandez le jeu a 40 pieces - code commercia! 98669233.
--------t-
._-------------
---+-_.-
+------f
I
1
31
6·
[
7
[1
/53
[i
[
38
[
39~
[
38
39 -----------
[
[
[
[
[
[
27
---28
________
29
----30
.rj:.L-58
""51
32
[
[
[
[
J
r
ŽTR-165
Montáž
Montagesystenl
..
1-74
1
r
,.
111-
I
4
5
L.·....
~
Montagesystem
Assemblage
Split pin 4x25
4x25
Goupille
Pln 16x45x34
Bol:i:en 16x45x34
Tenon
Táhlo
PuUrod
Zugstange
Podložka 11
Washer
11
11
Scl1eibe 11
Rondelle
Matice 6hr. MlO -8 -ASI..
Nut M10 -8 -A31..
li
Pin 16x70x59
Bolzen
Tenon 16x70x59
MlO -8 -A3L
16x70x59
Support
Podložka
Washer
Rondelle
Scheibe
Rondelle
Cep 16x85x72
Pin 16x85x72
Bolzen
Tenon
16x8Sx72
Zugstange
BlaHa complet
komplett
Táhlo
Puil rod
Zugstange
Blelie
Spacing
Cep 16x56x45
Pín 16x56x45
Bolzen
Tenon 16x56x45
16x56x45
polohu
Transport
2
95036056
1
Washer
Rondelle
10
ro:zperná
ISO 4014
1 9220328
1
09310810
1
95036403
1
"I
0036773
-
-
struU
Contr-fiche
ODV
Distanzrohr
(19310809
95036405
I
de transport
CSN 021740.15
10
0613239
9
10
1
Spacing tube
Tube d'écartement
8)(50
Vorstecker
8~50
Pružina tažná
Zugfeder
1
09310809
09520263
Bolt M10x90-8.8-A,3L
Scheibe
11
tube
Vis Ml0x90-8.8-A3L
Ml0x90-8.8-A3L
Podložka
0614163
Tube d'écartement
Schraube
Tranportstrebe
20
ISO 4032
11332117
Šroub 6hr. Ml0x90-8.IH\31..
Závlacka
4
16x85x72
Pul! rod assembly
Vzpera pro transp.
18
0613382
.
Táhlo komplet
ITrubka
rozpemá
Oistsl1lzrohr
'1_
CSN 02 1727.05
19220328
Washer
Trubka
1
du relevege
Podložka
Schelbe
95036391
..
Scheibe
"10
2
Holder for lifting
Aufhebunghalter
Podložka
09310806
Ecrou MlO -8 -A3L
Držák zvedání
16
14
Slelle
Mutter
13
0613921
CSN 02 1781.05
16x45x34
Cep 16x70x.59
"Ji-
1
4x25
cep 16x45x34
J
j
95096075
system
Závlacka
4x25
7
Assemblage
Mounting
Vorstecker
J
Mounting system
17
17
1
Split pin 8x60
+9520767
0739871
GoupiHe 8x50
Tension
I CSN021781.05
spring
Ressort
da traction
Washer
17
Rondelle
Závora
Lock
Sperre
Verrou
Hák
Hook
Haken
Crochet
-----
CSN 02 1702.15
09746221
1
0614262
3
95036079
1
04953012
1
17
33
7
3S'
-16
[
38_____.
39
[
[)
[
J
11
-22
lJ
lJ
[
J
[
J
[
J
[
J
(
J
(
J
(
J
(]
[]
(,ti
34
j
I
Montáž<:.
.
0074492
'.
.•.••..
03320010
93325002
06916007
09230149
I}
1560
022
09220204
2M16
0613272
'I'1ODV
'10612403
05932009
ij
9230
150
95036536
2
I.··.
8021740.15
841
4017
1
Bme
de
butée
Závlacka
5x28
Doraz
I.
Barre
I0614130
11240
250
ISO
4032
09310812
02947023
1
0315012
07fl6082
Vis
M1(ix40-8.8-A3L
09310105
22
Buteé
021721.15
I.
Kladka
09520269
09310100
Matice
6hr.
-6
-A3LStop
99016003
Remenice
Cover
washer
Ressort
Strut
Táhlo
dorazu
Tenon
20x63x47
Prícka
I. -tlac.
M10·6
Nut
M16
.;crochet
-A3L
Podložka
Šroub
6111".
16
M10
·A3LNut
Washer
Contre-fiche
Mí
O
16
-6
Poulie
22
22
Šroub
6hr.
M16x40-8.8-A3L
Rondelle
16
CSN
02
1781.05
0613899
Pružina
10-6
Ecrou
M16
-6
-A3L
O0734591
9746
014
Brace
I8utée
de
de
ressort
tendeuse
Remenice
2 Matice
_.
Vzpera
P/vot
Pul!
rod
of
the
stop
I.d'attelage
Cale
Cep
háku
Cep
20x63x47
OU
capot
Napínání
šroubové
Bolí
M16x40-8.S-A3l
Goupille
5x28
Podložka
krytu
Talír
Pružina
pružiny
úprava
Disque
du
ressort
Split
pin
Pin
20x63x47
Bolt
Doraz
pružiny
Springh
disk
Spring
Pulley
závesný
Sprlng
stop
',',
Tightenlng
screw
CSN
Hook
pin
Pulley
Pul/ey
Hinge
pio
Assemblage
Mounting
system
II
23
í
%i
JJ-
]-
1
l
]
]
j
j
jJ
j-
1 -
j
j
35
7
--
7
[
17
I
63
40
L
39
16
t
I
38
_
[
39
52
I
[
[
L
I
(
[
34-23
33
[
[
[
[
[
f,
[
(
(
(D"
36
(
j
"I
1
1
v--
m-
1
Montáž
: 19220380
621kompletní
:2
1"I06íl2403
12
4
01441115
01441176
95036018
09220202
0242605
0474892
0467071
0013750
"10990161
06952015
95037077
98547059
9
5036 086 •
Trmen
I.
m.
Dov8Žek
IV.
10.5
02
1702.15
2930
21e009-73
4032
09230270
Podložka
6operný
ISO
4018
09230271
II.
Etrier
I.
II.
Arrete
cla
chod
Arreta
de
sureté
Matice
6hr.
M10
e6
CSN
02
1740.00
09230269
Ressort
Voke
I.
II.
II.
cle
Porte
élement
cla
sureté
6hr.
M16x16e4.6
10.5
1
9867054
Vis
M10x45-8.8·A3l
Remen
klín.
SPA
IV.
Tube
Ecrou
M10
-6
M10x45-8.8eA3L
Poids
I.
Nut
M10
-6
-A3L
95036058
0708851
610.5
III•
Rondelle
Washer
M16x16-4.6
6
ISO
4014
C('II'I.
Arretde
sueté
du
0636691
0614240
Pojistka
Kryt
zadní
Kroužek
pojistný
60
prední
Kroužek
Kroužek
operný
IŠroub
Poj.
Pojistka
vzpery
nárazová
ZN8C
O7945
019
II.II.
Safety
element
.--·A3L
V
Courroie
-CSN
belt
12.5x3000La
trapez.
12.5x3000La
Thrl.lst
ring
Thrl.!st
Držák
pojistky
Holder
of
security
element
Bague
de
buteé
Pružina
-12.5x3000La
úpravaSpring
blocage
60 fich.
Impact
safety
element
Retaining
60
Capot
de
la
courroit
Dovazek
I.
Weight
I.-A3L
8eti
cover
assy
Front
guard
assembly
III.
avant
complet
80lt
M16x16-4.6
Weight
IV.
Bolt
M10x45-8.8-A3L
II.
Strut
security
element
Tube
Itlacná
ITrubka
ŽTR-165
.
"I "I
otácení
-!--
Assemblage
Mounting system I
7
__ ...I
I
1
1
•••
.,
!
1
"
37
09230268
I7
I
53
39
16
L
52
[
r
11
[
[
34
23
33
[
[
[
[
2,7
28
29
-30
\
58
'57
26
[
[
[
38
Montáž
*68
321 10614130
Podložka
CSN
1492.25
Podložka
17-6
BoJt
M16x190
02
1101.15
ISO
4032
Závlacka
8x63
6.4
1702.15
Matice
M16
-A3L
MG5.8
1781.05
Rondelle
6.4
17
17-A3L
Washer
Vis
M16x190
6.4
Nut
MG5.8
M16
-6
Ecrou
M1G-6
-A3L
0110583
06~4262
0266772
0612810
0254980
MGsamojistící
5.8
Goupille
8x63
Split
pín
ŽTR-165
09220145
09220218
Assemblage
Mounting system
7
--+
I
I
I
"'"
-
j
J
J
J
Poznámka:
J
Note:
Anmerkung:
Notez:
platí pro modifikaci 3, 5;
valid for modification 3, 5;
gi.iitig fUr Modifikation 3, 5;
valable pour ln modífication 3, 5.
J
39
[
[I
8
[
[
[
37-~
38
50
[
[I
[I
[
[
[
33
21
32
[I
[I
\\
\
\'10
[
[
[
40
Montáž
J
Bolzen
16x45x34
11
04953012
95036079
09746221
09310100
95036571
19220328
13
09310810
11332117
9
23
'I2
09520167
09520263
1Montagesystem
95036056
09310809
11
10614163
4
1140.15
ISO
4014
5'I1
10
1504032
00:15713
CSN
02
1781.05
1102.15
Podložka
11
95009146
Podložka
10
Závlacka
4x25
Hák
Verrou
POdložka
17
Montáž
09310806
Táhlo
95036391
Crochet
Pružina
tažná
Matice
6hr.
M10
-806'13899
-A3LTuba
Vis
M10x90-8.8-A3L
Washer
Ressort
17
de
traction
15x28
Držák
zvedání
16x70x59
Závora
Rondelle
17
Ecrou
M10
16x85x72
-8
-A3L Washer
Hook
Závlacka
8x50
Táhlo
Blelle
lenon
16x45)(34
10
Šroub
6nr.
M10x90-8.8-A3L
d'écartement
11
Pul!
Tenon
de
crochet
CSN 02 1727.05
Lock
0613239
0739871
0614262
Pull
rod
21
0613382
Sperre
06113921
cep
16x70x59
16x85x72
Trubka
rozperná
Bielle
complet
Trubka
rozperná
Cep
16x45x34
Tension
spring
16xS5x72
Assemblage
Nut
M10
-8
-A3L
Spacing
tuba
IZávlacka
komplet
4
Goupille
plri
4x25
Support
du
relevege
Split
8x50
Cep
háku
5x28
Pul!
rod
assembly
Bolt
Mi
Ox90-S.8·A3L
Mounting
system
Fin
16x45x34
Holder
for
Iiftlng
16x70x59
pin
Zugstange
-system
Hook
pin
Assemblage
Mounting
Vorstecker 4x25
ŽTR-165
1-87
8
41
38
-14
37
38-
[
[
[
[
33-_
21______.
[
<:l
3275
[
[
[
[
-51
l
.
'
·1
-
I
34Montáž
Balkan
Rolle I.
*41
*25 2S
Bolzen
20x63x47
Schraube
:2
4
1
1
221
8'14komplet
"I0614130
09230149
0612403
1
3300048
95000300
I)
1560022 43
95036536
06916001
0074492
09230150
09220204
0786082
0013750
19220405
02
1721.15
*28
ISO
4017
4032
09310812
21-009-73
05932009
10315012
02947023
99016003
Podložka
16
Spannschraube
CSN
ISO
021740.15
4032
22
19220404
Doraz
I.dorazu
Táhlo
Prícka.
I.*44
Matice
6hr.
M16
-6
-A3L
8utée
de
ressort
1240250
Ecrou
Strut
M16
-6
-A3l
6nr.
M10
-5
8uteé
16
16
Washer
22
-A31..
M16x40-8.8-A31..
Tenon
Barre
Bille
de
20x63x47
butée
Prícka
Mi0
-A3L
Contre
-du
fiche
Ressort
Poulie
Šroub
Šroub
6hr.
M16x40-8.8-A3L
Scheibe
O0734591
9745
8am~I.
16
014
M10
·6
-A3l
Cover
wasllar
Pružina
10
Rondelle
22
8race
I.
0613272
Nut
M16
-6
-A3L
Remenice
Vis
tendeúse
Remen
klín.
SPA
12.5x3000La
Napínání
šroubové
Cep
20x63x47
Vzpera
Talír
pružiny
Cale
du
capot
Podložka
*37
krytu
Courrole
trapez.
12.5x3000La
Pružina
-tlac.
úprava
Doraz
pružiny
Kroužek
operný
V
- -6
belt
12.5x3000La
Kryt
remenu
Beti
cover
aasy
Pín
20x63x47
Disque
Capot
de
la
ressort
courroit
Stop
I.-A3L
o\.lteé
Pull
rod
of
tne
stop
disk
Tigntening
screw
Bague
de
buteé
Bolt
Mi6x40-8.8-A3l
Thrust
ring
Spring
stop
Abdeckung
Federteller
des
Riemens
Pulley
*30a
Mutter
Mounting
system
Strebe
ŽTR-165 M10
"I
"I
"I
8
1_--
8
41
~38
14
,sl
46
[I
[-
11
20
33 _
21
32-
%:
65
66/
51
64II
62/
/
59!
[I
[I
I
I
II
( 1
I
[I
I
[
[
['
•
r
J
I
-
I
Montáž
.
IIiIIWasher
.M20
I
I4x40
1
26x65-A-St
95000299
09220278
1210290961
09220145
0113113
0290763
ISO
8152
09220202
4032
19532834
CSN
021101.15
021702.15
1
3750101
Trubka
otácení
6hr.
-6
19220249
-A3L
Nut
M20
·6
M20x1.5
5.8
02
1781.05
Podložka
17
P·ero
10119x8x56
Podložka
Vis
M16x190
Trmen
III.
-ISO
Etrier
I.
Chevile
6x65-A·St
Arrete
de
chod
M16x190
sureté
II.sureté
Matice
M1S
-6
-A3L
Nul
RondeUe
MíS·6
17
-A3L
M20x1.5
M20
5.8
-A3l
95036078
Tube
Ecrou
Eerou
Mí6
M20x1.5
-A3L
5.8
II.
Porte
élement
de
Pin
Rondelle
6x65-A-St
Verrou
Veka
Voka
II.
I.
{l1441176
17
CSNZávlacka
02
1412.25
0266772
95037077
06114262
Pawl
8752
0033121
Ressort
10119x8x56
kolík
10x80-A-St
99016120
0015906
Pružný
Západka
Držák
pojistky
Pojistka
II.
Pojistka
nárazová
Kroužek
operný
Spring
10119x8x56
Safety
Bolt
M16x190
Vis
cQmplet
ring
Pružina
tlacná
-06114130
úprava
Impact
safety
element
Šroub
komplet
Capot
de
la
courroit
Ch~vii~
10x80-A·St
element
Split
Bague
pin
de
4x40
buteé
Goupille
Holdar
of
security
!
01441
175
I-6
\I Thrust
.II. element
PJn'10~80·A·St
Bolt
assy
I
950360861
1
0990
161
1
Assemblage
lVIounting
system
I
1
O 6952 015
I
š
*46 I Kryt zadní svarenee II
Bett eover assy
ŽTR-165
í
BJ
c
..
--t
8
1
J
)
}
]
]-
45
98547051
(
18
1
I
1
l
I
l
l
,
I
[
[
[
46
}
Gehause
Montáž
*71
87
Montagesystem
Stift
6x28
-A
-St
Poznámka:
74
1for
2:23
1000623
1
'1
'1 00f;1876
1000693
1
11000601
98549018
98540121
1
0023529
ISO
4017
01112970
1
8010109
16220059
19320011
0032472
8752
1702.15
0614091
Notez:
1492.25
CSN
02
1781.05
Lanko
6.4
8
021721.15
Podložka
6.4
Rondelle
8
Ecrou
MG5.8
Držadlo
Podložka
22
Nul
MG5.8
6.4
Matice
6111'.
tU
MG·6
·A2l
Cover
Nut
MG·6
8.4
·A2l
0474364
M8x15·4.6-A2L
MS
·6
·.A2L
1\116x20
5.8
Šroub
M6x20
5.8
Guard
of
drive
tube
Cable
6111'.
M6x12-5.8-A2L
Wasner
8
-40; dralI
CSN 021740.15
Pružina
ODV
ZN8C
1Modifikation
TEmon
236
22
Wire
Cheville
6x28
-A
-St
Vis
Handle
M6x12-5.8-A2L
611r.MSx16-4.6-A2L
Ressort
Mutter
MS
Washer
-68x63
-.A2L
8.4
Manette
22
0612810
Pin
6x28
-A
-St
0612821
0734591
02fi4980
valid
modi'flcation
11,
17,
20,
0110583
Cep
Spring
Pružný
kolík
6x28
-A
-St
posuvný
Kryt
trubky
náhonu
Capot
du
tuba
dentrainem.
Kryt
náhonu
83
pravý
platí
pro
modifikaci
11,
17,20,40;
Kryt
táhla
MGsamojistící
valable
pour
la
modifieation
11,
'17,20,
40.
gUltig
fUr
11,
17,
20,40;
Split
pin
8x63
de
I'entrainem.
Goupille
Pil"!
-9746
Sliding
gual'd
I 1432116
80lt
M6x12-5.8-A2l
0613250
*77
Handgrift
!5.8
Vorstecker
ISO
4032
1system
Seneibe
fU
*70
Assemblage
Mounting
Abdeckung
I Right
Capot guard
coulisl'.Int
~
41
of drive
I
ŽTR-165
Bali M6x20 5.8 ~
02 1151.25
Balt MBxl6-4.6-A2L
401.
8
-4cs:SOCSN
[
r-
9
/!
14
I
[
[
[
r-
[
r
L..
[
[
r
~,
t
~
f·
r
L
rI
•••
48
Náhon hlavní I
.
*1-26
I
1
II
1
9232032
1"IODV
I60xBOx13
"I
06:i7791
8547153
4
:2
1
0508431
13620002
1•0012403
"I
9310028
ISO
4032
CSN
02
1140.15
3847218
09520268
On4268
09420022
23
1411
CSN
02
9401.0
0294877
93851
111
9310.5
Washer
10
ODV
Ložisko
6208
C3
CSN
02
2931
Galet
Roulement
16
4011
6208
C3
me
MK
10)(1
93810113
3812051
Head
MK
10x1
Podložka
16
16
10
Vícko
Lid
Náhon
hlavní
Ikompletní
Main
drive
I80I10x14
Cást - náhonu
40x80x13
2"I1
Podložka
Kroužek
tesnící
10x14
Cover
Ressort
Vis
M16x50-5.8
•cie
modification
1.6x14.1
)(34)(8.5
A"I
60)(80)(13
Hrídel
Hlavice
MK
10xl
Ecrou
M10
-6
-A3l
Matice
6hr.
M10
-6
Cale
M10
10
ODV
-6
-A3L
Šroub
6nr.
M16x50-5.8
Partie
I'entrainement
Tuba
de
I'entrainement
Válecek
Roller
Pružina
1.6x14.h34x8.5
A1
Couvercle
Arbre
0907104
Shaft
1-A3LNut
9522003
102:6476
0713031
06'13239
0443971
.......
Modification
du
0443091
Sealing
d'etanchéité
Gufero
40x80x13
40x80x13
Douille
d'embrayage
3Gufero
Bague
detanchélté
60x80x13
Trubka
náhonu
de
butée
d'étanchéileé
Clutch
casing
Entraiment
Moyeu
da
poulie
principal
SeaHng
ring
"10)(14
Seallng
blocage
Drive
tuba
essembly
Kroužek
Kroužek
pojistný
operný
Ispojky
80
Corps
d'embrayage
Bolt
Glutch
M16x50-5.8
body
Pouzdro
Hub
the
pulley
Kryt
úprava
Retaining
ring
ring
80capot
Teleso
spojky
Part
of
dr/ve
Náboj
remenice
Spring
1.6x14.1x34x8.5
A1
Bearing
6208
C3
IThrust
9
ŽTR-165
T-
.J
II
I
i
MainI drive Iprincipal
Entraiment
I3f
I-·-~--
, 9220 022 _.,
J
1
J
•..
-
J
J
J
'll'.
j
"l'J
"l..
'11_
"l.
"l.
49
"I
93897109
9
14
12
8
7
4
5
/~
/
3
/
I
/'
2
4
20
50
]'
]
ŽTR-165
24
Náhon hlavní I
Main drive I
Hauptantrieb I
Entraiment principal I
4 10599511 Washer
Šroub
6hr.10.5
M10x25-5.8-A3
Pouzdro
Podložka
ISO
4017
Cale
10.510.5
Douille
Vis
Casing
Bolt M10x25-5.8-A3
M10x25-5.8-A3
13926116
0.5
}
J
]
1
Poznámka:
platí pro modifikaci 3, 5;
Nele:
valid for modification 3, 5;
Anmerkung:
Notez:
gmlig fOr Modifikalion 3, 5;
valable pour la modification 3, 5.
1
1
]
]
]-
1
1
1
l-
I
1
51
9
10
/'
/
\
\\\
/'
/'
r
4\
/"
.•
1
l
52
I
I
I
I
I
I
I
Note:
Notez:
Anmerkung:
- ••
Náhon
hlavní
.
1 Ložisko
"I C3
1
1pro
2
Náhon
hlavní
Hrídel
95000213
CSN
024640
95009138
1
02
2931
1 3800116
6307
2RS
Arbre
Roulement
6307
C3
2RS
Main
drive
Tube
Shaft
de
I'entrainement
co.
022925
00·
........
valid
for
modification
11,
17,20,40;
valable
pour
la
modification
11,
17,
20,
40.
07113031
11520017
0094688
Kroužek
gUltig
platí
fur
80
modifikaci
Modifikation
11,
11,
17,20,40;
17,
20,
40;
Trubka
náhonu
kompletDrive
Entraiment
princi
pal
pojistný
0296714
35
blocage
butée
80
80
Kroužek
operný
tuba
assy
Thrust
Bague
de
ring
35
Retaining
Bearing
6307
ring
e3
35
2RS
< .•'
Main
drive
Entraiment
principal
•..•.•••••.••
'>••'.'.'.
I > .••::> .•.••••..•••••.••••..
~
II
I
ŽTR-165
..
10
!
)
J
]
]
j
J
1
53
11
r
r
i
~-
....
3
54
v
ZTR-165
.
•...
:.;,
.
1
*2
*3
Three-point hitch
Dreipunktanbau
Attelage trois points
,/""~
. ... -',
*1-13
Záves trfbodový úprava
.:.\"
T
.".,
*5-*8
~
Three-polnt hitch
9 1856 003
Dreipunktanbau
AUelage trois points
Záves tríbodový
Three-point hitch
95037081
1
Dreipunktanbau
Cep
Attelage trois points
Pin
09311 079
1
Bolzen
Tenon
Pouzdro
Casing
Douille
06821 011
2
8
Sicherung 8
Security element 8
Arret de sureté 8
Pojistka úplná
Safety element assembly
Pojistka
Sicherung, komplett
Arret de sureté complet
5
Pojistka ZNSC O 9746 433
*6
Sicherung
Kolík
Security element
Arret de sureté
CSN 02 3979
Cheville
*1
lanko plastické 300
Plastseil 300
Plastic wire 300
Cable300
*8
Hák lanka
Wire 1100k
Seilhaken
Crochet de cable
Pojistka závesu
Hinge safety element
Sicherung der Aufhi:ingung
Arret de sÍlreté pour attelage
Kolík
Pin
I
Stift
Chevil!e
I
Pojistka ZN8C 09746433
Security element
Slcherung
Arret cla sureté
lanko plastické 300
Plastic
Plastseil 300
Cáble300
*9
10
*11
*12
13
1
0785620
1
93799074
1
0242000
1
09816010
Pín
Stift
*9-*12
158
'.....,«",:<
Záves tríbodový - úprava
Gehause
4
11
Hák lanka
Wire hook
Crochet
I
Doraz
Stop
Anschlag
Buteé
de cáble
1
-I
I
Poznámka.:
platí pro modHikaci 3, 5;
Note:
valid for modi'fication 3, 5;
Anmerkung:
Notez:
valable pour la modification 3, 5.
gi.iltig fOr Modifikation 3, 5;
---
55
1
1 9344 046
1
937'99082
1
(}9816 010
2
2
wire 300
Seilhaken
1 6847023
I
02"2000
I
]-'6847023--r
1 9344 046
I'
.6~ 010
I
i
21
12
-
L
,,
L
L
56
1
1
Schraube
M10x25-4.6-A3L
*18
*10
1-25
Halter
der
Abdeckung
*20
*3
Halter
der
Abdeckung
Abdeckung
Kryt
ochranný
I10.5
10
114
110614108
4
12
12
D
1532
360
:2
98537112
14
1
11340159
0988042
0474452
lil
8537111
98539005
11340160
0612403
05941
01532361
090
1740.15
0414408
ISO
4018
98597018
01942449
4032
CSN
02
1702.15
0458183
19220373
01942447
8.4
8
ODV
8II.
ODV
II.
Pieces
021740.15
VIII.
M8-6-A2l
Rondelle
10.5
Vis
M8x25-4.6-A21.
Matice
6hr.
M8-6-A2L
Rameno
I.
I.II.
Držák
II.
Arm
Bras
II.
I.guard
Podložka
Šroub
ZN8C
M8x25-4.6-A2L
8.4
6.4
10.5
I.krytu
frame
VII. IPA-PVC
Šroub
6hr.
M10x3D-4.6-A3L
Cover
helder
M8-6-A2L
Holder
II.
Díl
rámu
VIII.
Podložka
100DV
Schutzabdeckung
holder
S
ODV
I guard
Matice
6hr.
M10-6-A3l
Helder
I.
ZN8C
Scheibe
Schraube
8.4
M10x30-4.6-A3L
Nut
M10-6-A3L
10
ODV
M10x25-4.6-A3L
Ecrou
M10-6-A3L
Washer
10
ODV
WasherZN6C
Guard
0613250
M10x30-4.6-A3L
0614240
0612821
Kryt
ochranný
I 06113239
ChAssis
Porte-capot
du
capot
pravý
Porte-cepet
Kryt
levý
Chassis
VII.I 019442448
Frame
pices
VIII.
16
6M10x25-4.6-A3L
Kryt
bezp.
PA-PVC
Capot
drolt
Držák
Rám
Sup
de
protection
Suppert
I.
Protection
guarcl
Rám
krytu
VII.
Capo~guache
Left
guard
krytu
da
guard
BoU
MSx25-4.6-A2L
Right
M10x30-4.6-A3L
Bolt
M10x25-4.6"'A3L
57 I
Mutter
M10-6-A3L
Rahmen
derport
AbdeckungVII.
Protection
Capot
de protection
ŽTR-165
12
I
12
r
11
l
58
..M10x25-4.6-A3L
,
Kryt
ochranný
Iholder
'".
10612403
4ODV
Šroub
0474408
Podložka
10
Matice
6hr.
M10·6-A3L
Nut
M10-6·A3L
4032
ISO
4018
Vis
M10x325-4.6-A3L
Porte·bavette
II.I.
Porte-bavette
I.
Rondelle
10ODV
ODV
Canvas
CSN
021740.15
10
Écrou
M10-6-A3L
II.
0613239
Bolt
M10x25·4.6-A3L
Držák 6hr.
plachtoviny
I.II. Washer
1 1342043
11342044
Capot de
protection
Protection
guard I I
....
•••• u ••••••••••
<
ŽTR-165
12
-
.
••
••
-
1
i
59
...-
r
I 13
I
[
17
16
60
I
.......
-
±
Kryt ochranný
52onv
14
13
"1106~4108
1
05!~4561
onv
Guard
II.
Capot frame
latéralonv
du
CSN
capot
1727.05
I.
'lpot
-- 02
I
I CSN 02 13HW5
I ODV
0474463
Hl
- Holder
IIi"<'-<"'<
11
10
ISO
4018
•.•..•..
<Kryt
..••.•
'.krytu
39
24 10058157
0474452
0612403
4017
1727.05
4032
!.ZN8C
02
1319.05
Podložka
11
M8x40-5.8·A2L
8
ODV
CSN
9
1702.15
Rondelle
8.4
11
Ecroli
8.4
8.4
Šroub
Šroub
Podložka
Matice
6hr.
M6x25
Shr.
6hr.
9
10
M10x30·4.6·A3L
MS-6-A2L
M10-6-A3L
Washel'
Vis
Ecrou
M8x30
M8x25
Ml0-6-A3L
MS-6·A2l
8
8
ZN8C
ODV
Chassis
du
10.5
11
10.5
Porte·bavette
Ml0x30-4.6·A3L
Podložka
4018
M8x30
ZN8C
Nut
Nul
Mi
M8-6-A2L
Ml0·6-A3L
Ox35-4.6-A3L
ZN8C
9
10
10
C
P3nel
anvas
holderZN8C
Washer
10.5
Šroub-6hr.
M10x35-4.6-A3L
Šroub-6nr.
M8x40-5.8-A2L
.'. Tube
•..•...
0613382
37
,Šroub
M8x20
00'19244
0614240
0612821
I.
0245806
Rám
Držák
panelu
II.
ISO
4032
Kryt
pravý
komplet
19
Trubka
komplet
ochranný
29
Držák
plachtoviny
levý
Capot
guache
M8x25
bocní
M8x40-5.8-A2L
Leti
Porte-panneau
guard
complet
Ml0x30-4.6-A3L
assy
M10x35-4.6-A3L
Bolt
M8x20
Protection
guard
Guard
frame
I.ZNSC
Right
Bolt
M8x30
guard
droit
complet
assy
Side
guard
13
13
Chassis
I
I
I
0613239
9242084
92736014
0613250
07:35251
98547047
8547149
11 02,40009
1000014
95000016
I
9 5000 028
95009010
98547045
CapotI de
protection
Protection
guard I
......
·······«i/«<',<..
13 2lB
02174<).15
--
--
~-
--
61
.
-
I
,
"
!
I 13
•••
I
L
I
I
I-
I 17
l
I
[
t
l
I
[
[
[
1
l
l
l!
l~
I
[
lI
j
,
1
,
J
J
[.1
L
62
II
*24
J
,
"
I
)
-~+-
I
Kryt-- ochranný
,
Protection
Chassis
protection
,"deframe
',., •.•••••••.,.,' , 1
»Rám"", ochranný
,
>
••••
•••.•,'.
.. ""
••> •.•" .••.•.
I
,...•.•.. ,
13
I
I
I
)
)
I
)
I
)
)
I
I
I
I-
)
-
)
I
II-
I
I
-
98646114
Capot
de protection
Protection
guard
63
.
14
.'
rI
Ir
[
r
64
.1
J
--
)
v
ZTR-165
Záves kompletní
Hinge assy
Aufhangung, komplett
Attelage complet
---
I
14
+
----r----<
11
2 300
"19344046
"1
1
IITennon
19344
046
93799074
1101
532
Bocnice
95009147
9344
1
9311
204
95000256
Pouzdro
06821
011
Rondelle
13
Kolík
CSNplate
02
3979.05
Hák
lanka
Wlre
1-12
Závlacka
3.2x20
Paroi
latérale
6847023
Arret
de
sureté
12.5
Záves
Hák
Hook
Douile
Podložka
13
lanka
Wire
Crochet
hook
de
cable
Croset
Croehet
-Plastic
wire
300 complet
00"14069
On2611
CSNPojistka
021702.15
0290532
Záves
kompletní
Cep
Lanko
plastové
02
1781.05
12.5
Washer
13
Goupille
3.2x20
Cagle
300
lanko
. 031
Hinge
Splint
assy
pin
3.2x20
Pojistka
úplná
Safety
elemment
assembly
Casing
Pin
Atlelage
complet
12.5
16847023
IISide
09816010
Pin
,
Chellle
.1
)
]
)
]
1
]
]
]
I
]
]
__
r
Poznámka:
platí pro modifikaci 11, 17,20,40;
Note:
valid for modification 11, 17, 20, 40;
Anmerkung:
Notez:
gúltig fur Modifikation 11, 17,20,40;
valable pour ln modification 11,17,20,40.
T
65
I
-tI~I
15
ŽTR-165
J
1
Hrídel Bondioli ..Pavesi
P.t-o. drive shaft Bondioli-Pavesi
Gelenkwelle Bondioli-Pavesi
Arbre articulé Bondioli-Pavlesi
Hr. SondloU7104061CE007007P.t.O. drive shaft Bondioli
0294470
18
0259501
1+
Gelenkwelle7104061CE007007Arbre articulé Bondioli
Hr.l;3ondioll7104056CE007007P.t-o. drive shaft Bondioli
GelenkweUe7104056CE007007Arbre articulé Bondioli
Hr. SondioU7104061CE007096P.t.o. drive shaft Bondioli
Hli
Gelenkwelle7104061CE007096Arbre articulé Bondioli
ut
J
J
J
1
Poznámka:
•• platí pro modifikaci 3;
•. platí pro modifikaci 5;
IfI platí pro modifikaci 11;
a platí
pro modifikaci 20;
+ platí pro modifikaci 40.
Note:
• va lid for modification 3;
•. valid for modification 5;
III valid for modifica.tion 11;
O vsHd for modification 20;
+ valld for modification 40.
Anmerkung:
• giiltig fUr M'odifikation 3;
•. gUltig fur Modifikation 5;
lil gí.iltig fUr Mndifikatiol"i 11;
Ci gOltig fur Modifikation 20;
+ gultig fur Modlflkation 40.
Notaz:
• vslable pour la modification 3;
•. valeble POIU la modification 5;
I
IfI vaiable
POUI'
la modification 11;
O vaiable
POUI'
la modification 20;
•• valable pour la modification 40'.
J-
67
1
16
fL
2
~TR-1
3
12
Agrostroj ~
Pelhrlmov J
13
o
II
o~""""-~
R-1
o~====O~====
"""""""'====--
~~
C>=========C>=========0==-
o====~
~~O~~
~====-
~6
/
ryt
I'"
15:
;19
P'
C>========
1.
1.
-
*12
:.,;.
Schmierstélle
*62
Nápisy
15
Wamungsschild
1+
'1
1
8700121
0216694
1+
0307373
0301829
0296736
8700254
8100182
8100
123
0273361
0259063
3.
0291709
12+
0282711
0301384
03()2071
0216116
'18700097
0282100
1polohy
10
••
••
02EI2689
.•
8700126
8700220
8700082
02fl2172
1.
8700
156
1de
8700125
1+
18700084
124
s.+
2+.
0054582··
08830051
Mazací
místo
8700081
8700211
8700139
02fl2546
Q259094
Etiketa
15
km
'1
8700095
Název
ŽTR-165
0300740
'1
8700253
0265340
L
abel
Label15
km
CM-164
Décalcomanie
bandes
Štítek
·Zde
zvedat"
hori:zont
18
Labe1CM-164
*8
Étlquette
"'nscription
sur
ressort"
Accessibilité
adesignation
la
12"
"Icl
lever"
(horizont)
Etiketa
nápis
540
of/min
"Inscriptlon
ofpente
spring"
Logo
18700205
Etiketa
"Nápis
na
pružinu"
Svahová
specifikace
VIgnette
nožu
12"
Sticker
Sloping
stripes
ability
of
12"
Plaqued'avcrtlssement
,
Grease
Ueu
polnt
graistage
Inscriptions
Pezag
d'avcrtissement
Label
lnscriptlon
of
540rpm
Plaque
d'allcrtissement
Oznacení
závory
Lifting
barrler
Obtisk
pruhy
Étiquetta
davcrtissement
III
výstražný
II
d'avcrti~~ment
II
of
company
ŽTR-165
Étiquette
15
km
Štítek
I!II
Štítekpodniku
výstražný
Logo
d'cntreprise
Désignation
de
crlc
Notices
Pezag
Étiquetteinstription
540
t1m
Nápis
Pezag
Štítek.
CM-'164
Vlgnette
Anschrift
'Ion
S40Ulmin
Warnlng
plate
Ide
Plate
"Uft
plata
heren
(horlzonl)
Waming
Warning
II
3dostupnost
Notices
ni
65
11
Warm,mgsschild
Vignette
Anschriften
CM-164
ŽTR-165
Inscriptions
02~12700
0291709
ŽTR-165
98700078
98700113
110+
.98700 384
1•••
1lI0+
+0.
.0+
+.+
+.
1·6
95098 069
95098071
95098067
69
16
8
~~~I\
9
1
2
3
&=5:el
Agrostroj
CtJ
PelhfimOv J
R-165
~6
~
II
70
12
f
L
"t
J
Nápisy
oznacení
1 •. 03'10271
CE Notices
2Q
1Q
0300n3
1designation
8700282
Etiketa
Unifarm
CM-166
CCl
Oznacení
Název ŽTR-165
M
02131963
1.
CSN
51ŽTR-16S
4680.0
"18700116
CE
Label
Unifarm
18100208
CE
Désignation
deCM-166
Cel
0278938
CCl
Étiquette
Unifarm
MCM-166
Inscriptions
ŽrR-16S
M
Notices
16
ŽTR-165
]
]
]
]
]
]
1
]
]
]
]
1
1
1
Poznámka:
• platí pro modifikaci 3;
•• platí pro modifikaci 5;
III platí pro modifikaci 11;
+}
platí pro modifikaci 17;
O platí pro modifikaci 20;
Note:
•. platí pro modifikaci 40.
" vand for modification 3;
.• valid for modification 5;
11III
valid for modiflcation 11;
+}
valid for modification 17;
Q valid for modificalion 20;
• valid for modification 40.
Anmerkung:
• gUltig fUr Modifikation 3;
•. gUltig fur Modifikation S;
III gi.iltig fur Ml)diflkation 11;
+ gUltig
r.:J
fur Mc>difikation 17;
gUltlg fUr Modlflkatlon 20;
• gOltig fur Modiflkatlon 40.
Notez:
• valable pour l<;lmodiflcation 3;
•. velable pour la modification S;
II valable
pour la modification 11;
+ veleble
pout" la modification 17;
O valeble pout" la modification 20;
• valable pour la modification 40.
71
17
r
i:
...
[
[
rl
4-~
r
5--
Il
l
l
l
~
--1tJ
6~
7--i
t
l
72
"'t
.lI
*1
10
*4
Messerkllnge
13
95000644
95000
643
Zubehor
Finnlsnd
0295163
92420134
Bedienungsanleitung
1
0285610
9016004
3820240
0276782
98647003
98699027
0258082
98675002
02940107
0035893
15040010
95036404
CSN
CSN
021143.55
23
0710.1
98699490
95036401
98699249
Nuž
Klíc
10úderná
Pouzdro
Vis
Démente
Páka
montážní
Príslušenství
Finsko
98699193
Lišta
Rondelle
Podložka
Washer
Vis
Batte
Návod
ŽTR-165C
Wrench
Claf
10
10
Accessorles
Teleso
Stahovák
stahováku
1\1I12)(35
ODV
Držák
nože
Lame
Porte-Iame
Ecrou
M8
Levier
monte-dámonte
da
servlce
Šroub
M12.'(35
*15
ODV
8.8
Nut
M8
Remover
RFD
Šroub
M16x:47
LlAB-304
Kn/vás
holder
Douille
Instructions
de
service
Knlfe
Poland
Accessories
Strike
bar
00115279
Príslušenství
O·Ui0185
ŽTR-165
98700184
7samojistná
Katalog
ŽTR-165CE
Schlagleistze
ŽTR-165
Pezag
Držák
komplet
I1/
Catalogue
des
pieces
Návod
ŽTR-165
4-jazycný
Accessoires
Pologne
Support
complet
III8.8
Casing
Mounting
lever
Boli
Bolt
M16x:47
LIAB-304
BoU
1\1112x:35
II
ODV
8.8 98699194
Matice
MS
AccessoiresFinlange
Accessories
Germany
Holder
assy
IFinlsnd
Halter
komplett
Iof
Operatlng
Instructlons
Catalog
ports
Operaiing
instl'uctions
Prísl
ušenství
Accessories
Abzieher
Accessoires
ZubeMr
Pezag
*9
Príslušenství
17
ŽTR-165
1-19
73
I
18
I
L
I
I
t
I
I
I
[
J
o
J
o
r-
J
3
[
r
l
[
I
I
I
!
4
76
_
ZTR-165
]
Plachtoviny žluté
Yellow canvas
Segeltuch-gelg
Toilejaune
5
1
51žluté
10614091
Plachta
5009
006
92736028
Podložka
6.6
I plachtou
9 ODV
5009
6
1740.15
0258808
CSN
02
1319.05
1702.15
ISO
1728.05
0258819
64032
6.4
ODV
1-9 Šroub
Matice
6hr.
6.4
M6
-6
-A2l
Ecrou
MS
·S
-A2l
98699487
Vis
M6x20
ICanvas
95009001
I6.4
9
5009
001 92139106
65009
ODV
Toile
9
5009
9
006
006
Nut
MG-6
-A2l
Rondelle
6.6
Yellow
canvas
Canvas
holder
Porte-toile
6.6
Holder
with
Canvas
0613228
0109681
0612810
0087604
Plachtoviny
Držák
plachty
Support
Plachta
komplet
9007
0665Washer
045
assembly
DržákM6x20
s9
Toilejaune
Bolt
M6x20
complet
18
0246015
.I
.1
~,
Poznámka:
.1
.1
í 1, 20, 40;
vaiid for modiflcatiOI1
Anmerlrung:
gUlUg mr Modifikation 11, 20,40;
Nolez:
.1
platí pro modifikaci 11, 20, 40;
Note:
------------_._----------..,.--------valable pour la modiflcation 11, 20, 40.
19
[
[
I
I
LI
J
[
,
[
I
I
[
I
I
[
I
~
o
I
[.
o
I
3
'. I
4
78
t
t
[I
[
l
l
.,;:,
]
Note:
Natez:
A,nmerkung:
šedé
Pezag
5komp.
51
95009030
92136028
110614097
0266882
ISO
4032
1702.15
CSN
02
1319.05
1128.05
1740.15
Matice
6hr.
M6
-6
-A2L
6
ODV
Šroub
M6x20
Porte-toile
Nut
MG-6
-A2L
6.4
Rondelle
6.6
Holder
wlth
Canvas
MEi-6
·A2L
Podložka
6 ODV
Washer60DV
Ecrou
6.4
6.6
Washer
6.4
Washer6.6
Vis
M6x20
Canvas
holder
Tolle
complet
n
III
9917.
5009026
0613228
0612810
II5009027
995009026
0109681
Plachta
III
komplet
5009027
Canvasassembly
III
5009027
vslid
for
modificatiol1
17;
0266838
II
komplet
99pour
5009026
0087604
Držák
sPlachtoviny
plachtou
vllllable
la
mod!fication
Toile
complet
platí
pro
modifikaci
17;
Taile
grise
Pezag
Držák
plachty
Support
Bolt
MGx20
giUtig
fOr
Modifikation
17;
šedá
9
5009029
Canvas
assembly
Toile grise
Canvas
greyPezag
Pezag
"
Schutztuch
. ·!<··..:···~í
ŽTR-165
grau Pezag
19
1
]
]
]
]
]
98699484
-
I
.
J
J
J
J
r
I
J
J-
79
0261025
..
20
..
[
80
[
-
42ODV
19344046
0826078
Šroub
Sllr.
210590711
0614097
Podložka
65M6x16-4.6-A2L
ODV
CSN021140.15
ISO
4018
Držák
Podložka
ODV
1140.15
CSN
02
1151.25
Matice
6hr.
M6
-6
-A2L
4032
98691035
Panneccau
de
circulation
11340226
Matice
61'u.
M5
07~!5131
-6300
-A2L
MS
-s
-A2L
95098045
Šroub
M5x20
Vis
Arret
MSx16-4.6-A2L
de
sureté
3979.05
16.5
ODV
Hák
lanka
Verkehrsplatte
Holder
Tele
Nul
M5x20
M5
de
sécurité
5onv
Ecrou
M6
-6
Washer60DV
Rondelle
6
ODV
Crochet
de
cable
Washer5
Plastic
Cftble
300
wlre
300
Troj.
odrazka
1-42-155
cervená
Nut
Me
-6
-A2L
Wire
hook
0614295
Panel
dopravní
0613228
0258142
Plech
bezpecnostní
Triang.
reflecting
glass
red
Pojistka
Catadioptre
trlangulalrre
rouge
Lanko
plastické
16.5
Support
Bolt
M6x16-4.6-A2L
Traffic
plate
element
16.5
ODV
Safety
sheet
M5x20
0068161
Panneccau
Panel dopravnlÍ
Traffic
plate de circulation
1-12
Poznámka:
platí pro modifikaci
Note:
va lid for modificatiol1
Anmerkung:
gi.iilig fur Mod!fikatlon 40;
Nolez:
vllllable pout !a modificatlon 40 .
40;
40;
••
!
81
20
SEZNAM SOUCASTí PODLE OBJEDNACíCH
Objednací císlo
l
ir
Rameno
I.
Hák
distancní
II.
Prícka
Táhlo
dorazu
Zátka
Dovažek
I.0,2
5
clistancní
1
2=23
IV.
III.
Doraz
l.I. skríne
Šroub
Pouzdro
kuželové
z=23
Matice
Kolo
Remenice
II.
Lišta
úderná
Tesnení
II. 0,8
Podložka
0,8
0,5
Kroužek
operný
0,2
Cep
16x70x59
pravý
bubnu
~Hl.
levý
Držák
Pojistka
krytu
zajištovací
Distancní
podložka
0,5
pojistná
~:rytu
háku
Talír
16x5Eix45
16x45x34
pružiny
II. z=17
Název
soucásti
závesný
Kryt
rL..
[
L
3717,3
3
57,B
7,8
7,8
11,14
712
7
7,8 skupiny
Císlo
CíSEL
J
09867056
0035893
0087604
0246015
09312128
09520757
0015279
0058157
18
11
7,5
1
0074492
8'7,8
13
16
14
0251867
17
3
K
ladka
07945019
Hrídel
37,8
20
Kolík
10
Klíc
10
4x40
II,
9
Pružina
tažná
09520269
Vícko
Podložka
12
ODV
Kroužek
M5x20
M1Eix47
hl.
5.8
M10x90-8.8-A3L
L1AB-304
ODV
Etiketa
15
km
M20
-6
-A3L
Pouzdro
Šroub-6hr.
M10x20-8.8-A3L
M8x40-5.8-A2L
M6x16
3207
M16x40-8.8-A3L
1ep
9245003
Sroub-6hr.
M6x12-5.8-A2L
M8x25
M6x20
Ložisko
6305
ODV
8x63
Zn8C
1-89746236
3208
6210
6207
2RS
7,8
Šroub
M8x30
6310
Matice
6hr.
M24x1
,5
11,14
0068167
13
6,6
M20x1
5.8
09525006
20
C
Závlacka
16x8~ix72
3,2x20
20x6ax47
Cep
Trubka
r02:perná
0026235
Rozperka
operný
Remen
klínový
SPA
12,5x3000
LA Císlo
Pouzdro
Pružný
kolík
rozperná
spojky
6x28-A-St
11
rClzperný
0071346
O
9746
433
Název
Zn8C
soucásti
Plachta
komplet
9
0665
045
Kroužek
18,19
0242605
vzpery
Zn8C
O
7945
019
17,3
pojistný
35
M6
samojistící
5.8
Držák
plachtoviny
Zn8C
Pojistka
M8
113,5ODV
samojistná
09310810
0258082Matice
7,8
15roužek
110
09520752
0032472
0033121
0068398
Objednací císlo
J
83
skupiny
Objednací císlo
Název soucásti
0258808
0258819
0259083
0259094
0259501
0266772
0266838
0266882
0267025
0273361
0276694
0276716
0276782
0278938
0281963
0282172
0282546
0282689
0282700
0282711
0285340
0285670
0290532
0290763
0290961
0291709
0294470
0295163
0295669
0296648
0296714
0296736
0300740
0300773
0301829
0302071
0307373
0307384
0310277
0418198
0418407
0441771
0443091
0443971
0458183
0460185
0467071
0474364
0474408
0474408
0474452
0474463
0474892
0474969
0508431
0590711
0594561
0599511
0612403
0612810
0612821
0612821
0612821
0613228
Plachta 9 5009 006
Plachta I. 9 5009 007
18
18
Obtisk
Nápis
Hrídel
Šroub
16
16
Císlo skupiny
pruhy
Pezag
Bondioli Pavesi 7 104 056 CE 007007
M16x190
Plachta III. komplet 9 5009 027
Plachta II. komplet 95009026
Plachta šedá komplet 9 5009 029
Oznacení polohy závory
Etiketa CM-164
15
7,8
19
19
19
16
16
16
Etiketa specifikace nožu
Návod ŽTR-165 4-jazycný
Unifarm CM-166
Etiketa oznacení CE
17
16
16
16
16
Etiketa nápis na pružinu
Etiketa nápis 540 otlmin
Štítek výstražný III.
Štítek výstražný I.
Štítek výstražný II.
Logo podniku
Návod nR-165C
16
16
16
16
17
Pojistka 12,5 ODV
Pružný kolík 10x80-A-St
Pružný kolík 6x65-A-St
Mazací místo
Hrídel Bondioli Pavesi 7104061
14
8
8
16
CE 007007
Katalog ŽTR-165 CE
Bondioli Pavesi - návod ceský
Hrídel Bondioli Pavesi 7 104 061 CE 007096
Ložisko 6307 C3 2RS
15
17
17
15
10
Štítek výstražný
Název ŽTF~-165
Název ŽTR-165M
16
Svahová dostupnost 12'
Štítek "Zde, zvedat" horízont
16
16
16
Štítek výstražný
Štítek výstražný
Oznacení CCZ
Gufero 50x70x12
Kroužek O eOx3
Gufero 50x72x12
Gufero 60x80xi3
Gufero 40x80x13
Šroub-6hr. hl. M8x25-4.6-A2L
Šroub M12x35 ODV 8.8
Šroub-6hr. hl. M6x16-4.6
Šroub-6hr. hl. M8x16-4.6-A2L
Šroub-6hr. hl. M10x25-4.6-A3L
Šroub-6hr. hl. M10x25-4.6-A3L
Šroub-6hr. hl. M10x30-4.6-A3L
Šroub-6hr. hl. Mi0x35-4.6-A3L
Šroub-6hr. hl. M10x45-5.8-A3L
Šroub-6hr. hl. M10x50-8.8-A3L
Šroub-6hr. hl. Mi6x50-5.8
Šroub-6hr. hl. M6x16-4.6-A2L
Šroub M8x20
Šroub-6hr. hl. M10x25-5.8-A3L
Matice 6hr. Mi O -6 -A3L
Podložka 6,4
Podložka 8,4
Podložka 8,4
Podložka 8,4
Podložka f3 ODV
84
16
16
16
16
3
3
3
9
9
12
17,3
7
8
12
12
12,13
13
7
ODV
3
9
20
13
9
12,13,7,8,9
18,19,3,7,8
12,13,8
13
8
18,19,20,3
r
.,.
[
r
L
l
I
0613382
0628485
0732611
0906224
13620002
11-83812079
1247025
0614108
813,7,8,
9
3
0707971
13
12
14
10
3-05
11
0774268
798,7
20
0990161
1340226
Závlacka
5x28
07943042
20
bubnu
Matice
6hr.
-8l.II.
-A3L
Hlavice
Hiavice
MI<
MK
8
10x1
07943041
07943Táhlo
Remenice
109
22
'13M10
M
8
-A2L
25
15
617
"10
"Ii
B
ODV
16
O3
O
9746
014
M30x2
M5
-6
-A2L
-A3L
Bocnice
8x50
Pružina
tiacná
Držák
l.plachtoviny
Hrídel
II.
6-íodrazka
-6
4x25
Podložka
16
5x45
8
7,8
1,3
3
0613239
7,8
18,19,20,3,8,
12,13,3,7,9
12,13,7,8,
,(0,5
8,3,7
8,12,13
8,12,13,3,9
M24x1,5
8.8
Trubka
roz:perná
Západka
Teleso
spojky
x34x8,5
prej.
A 1cervená
-1,6x14,1
úprava
Kroužek
2
Pružina
tiacná
úprava
Pojistka
8operný
Doraz
levý
pružiny
Kryt
posuvný
0614295
80
táhla
pojistný
60
72
50
Držák
Název
soucásti
T
rojúhelnílcová
1-42-155
bezpecnostní
PA-PVC
09630165
0713031
0785620
1
1520017
1000693
Císlo
skupiny
Objednací císlo
.~
95036078
95036536
95047137
g
8539 005
98675002
98700184
95036391
95037077
95096145
Trubka
Táhlo
Víko
Závora
Držák
Teleso
Oko
Rám
Díl
Rameno
K
roužek
srámu
zvedání
nožf3
IV.
tesnením
stahováku
otácení
VIII.
1,
Talír
Páka
Buben
P
Príslušenství
Stahovák
ríslušenství
montážní
nožu
98547047
Cást
Montáž
98699194
95022003
Panel
dopravní
žluté
99520001
Šroub
Kryt
Napínání
KNázev
rytrámu
predn!:
ochranný
pravý
komplet
II.
šroubové
kompletní
l. Pezagpolohu
Vzpera
Náboj
Držák
Pojistka
Skrín
Ústrojí
Plech
Rám
Plachtoviny
Nápisy
zadní
trubky
krytu
ochranný
kompletní
bezpecnostní
pojistky
II.
žací
pro
nárazová
svarenec
VII.
l.komplet
transportní
náhonu
šedé
95036404
Táhlo
Záves
komplet
tríbodový
náhonu
pravý
soucásti
95047121
95098077
9
8597 018
98699490
]
Objednací císlo
18
4
5
13
16
19
11
17
7
20
817
6
212
1
3
7,8
7,8
3
1
8
17,3
Císlo
skupiny
vyrábí pro Vás
ROTACNí žAcí STROJE
ROZMETADLA
SKLíZECí REZACKY
STROJE PRO SKLIZEN BRAMBOR
DOJíRNY A DOJící ZARíZENí
stavebnice podle Vašeho požadavku
ZAMETACívozy
PLOŠINOVÉ NÁVESY
DRTICE SLÁMY
MULCOVACE
PROVZDUŠNOVACípR~TROJE
LOUPACKY CIBULE A ŠKRABKY BRAMBOR
MÁSELNICE
NÁHRADNí DíLY
dodáváme prímo nebo prostrednictvím
svých obchodních partneru
INFORMACE: Agrostroj Pelhrimov a.s.
U nádraží 1967
393 12 Pelhrimov
telefon:
fax:
0366/523911· ústredna
0366/22667 • tuzemsko
0366/26255 • export
0366/22817
Download

null