studenti
Studenti doktorského studia sociologie na FSV UK
klepnutím na jméno studenta zobrazíte seznam jeho publikací
v závorce je uvedeno jméno školitele
studenti prvního ročníku
Petra Alexandra Beránková : Kde jsou hranice politiky? Téma: Symbolické hranice mezi politiky a politickými aktivisty
(doc. Šanderová)
Markéta Blažejovská : Utopie nebo praxe? Transnacionalizace veřejné sféry a její projevy v diskurzu o migraci (doc.
Císař)
Jiří Bureš : Luhmann a Latour: dva přístupy ke studiu společnosti (dr. Balon)
Terézia Hochmuthová : Ideologie volného času v období socialismu (dr. Balon)
Peter Krištofič : Problematika existence metaemergencie (resp. Emergencie-emergencie) a náčrt jej prípadného
aplikačního rámce (prof. Jeřábek)
Hana Märzová : Mezi školou a prací: strategie studentů vysokých škol v rizikové společnosti (doc. Šanderová)
Jan Rössler : Problém užívání alkoholu v českých zemích (doc. Tuček)
Tomáš Samec : Imaginace, narativy, texty a mapy: vytváření bydliště a městského prostoru (dr. Hájek)
Magdaléna Šťovíčková Jantulová : Formování organizační identity českých OOS v kontextu jejich profesionalizace
(doc. Műller)
studenti druhého ročníku
Václav Blahovec : Aplikace Harveyho modelu zaměstnatelnosti absolventů v rámci ISS FSV UK (prof. Jeřábek)
Václav Čepelák : Veřejný diskurz šetrnosti a hospodárnosti v současné české společnosti (dr. Hájek)
Martin Janas : Filosofická východiska a původ společenskovědního myšlení (dr. Holeček)
Lucie Kondrátová : Rétorický obrat v sociologii: sociologická teorie na pomezí vědy a literatury (dr. Balon)
Miloslav Kučera : Role kyberprostoru v radikalizaci sociálních skupin a projevy radikalizace v kyberprostoru (metoda
pozorování procesu radikalizace sociálních skupin v prostředí facebook) (prof. Jeřábek)
David Mitrenga : Transpozice sociálních konfliktů z kyberprostoru do veřejné sféry (dr. Linek, doc. Císař)
Daniel Prokop : Dynamika procesů sociálního vyloučení a chudoby v České republice (doc. Tuček)
Romana Volejníčová : Konstrukce mateřství a feminity z pohledu tří generací (dr. Dudová)
Lucie Vrbíková : Spotřební a ekologicky šetrné chování střední třídy (doc. Tuček)
studenti třetího ročníku
Petr Matoušek : Analýza procesu regulace pouliční prostituce na místní úrovni (doc. Šanderová)
Marie Dlouhá : Genderové aspekty vstupu do podnikání (dr. Křížková)
Magdaléna Gorčíková : Raná socializace dětského čtenářství a její vliv na školní úspěch (doc. Šanderová)
Marta Hirschová : Role sourozeneckých konstelací a struktury rodiny v procesu dosahování vzdělanostních úspěchů:
ověření kauzálního mechanismu (doc. Tuček)
Hana Pacáková : Mezigenerační solidarita v pečujících rodinách v perspektivě analytické sociologie (prof. Jeřábek)
Michaela Srncová : Vnímání hodnot v kontextu rodinné soudržnosti (prof. Jeřábek)
Josef Fišer : Příčiny úspěchu nových stran ve volbách do Poslanecké sněmovny ČR 2010 se zaměřením na Věci
veřejné (dr. Linek)
Filip Lachmann : Vznik a vývoj konceptu postkomunismu v sociální teorii (dr. Balon)
Andrea Průchová : Dějepisné učebnice – průmysly kolektivní paměti (dr. Dvořák)
studenti čtvrtého ročníku
Karel Hlaváček : Opomíjené koncepce sociologie vědění (dr. Balon)
Johana Chylíková : Respondent a dotazník jako zdroj chyb v dotazníkovém šetření (dr. Vinopal)
Kateřina Cidlinská : Proč mladí lidé opouštějí českou vědu? (doc. Kuchař)
Pavel Kotlík : On the Relationship Between Metaphor and Technology: A Comparative Study on Nanotechnology (Mgr.
Hájek)
Compiled 13.2.2015 14:17:06 by Document Globe ®
1
studenti pátého ročníku
Miroslav Grznár : Aktivní občanství a kultura (dr. Balon)
Vít Horák : Účel a smysl sociálního jednání: souvislosti mezi instrumentálními a hermeneutickými aspekty v analytické
teorii jednání (dr. Balon)
Jana Kapičková : Užití městských veřejných prostor. Srovnávací studie: Praha/Paříž (dr. Illner)
Hana Oberpfalzerová : Role aktivního nenásilí a civilního peacebuildingu v mírovém procesu v Bosně a Hercegovině
(prof. Jeřábek)
Anna Oravcová : Česká hip hopová subkultura: konstrukce autenticity a genderové a rasové identity v rapové hudbě
(dr. Kolářová)
Pavel Říčan : Jak jsem se uzdravil z duševní nemoci - strategie návratu k uspokojivému životu (prof. Kabele)
Jan Šamánek : Diskurzitvní prolínání demokracie a kapitalismu: veřejný prostor a nerovnosti v současné Praze (doc.
Šanderová)
Michal Uhl : Příčiny genderové asymetrie v mocenských pozicích v politických stranách v ČR (dr. Linek)
studenti šestého ročníku
Martin Buchtík : „Enabling“ techniky v sociálněvědním výzkumu (Mgr. Holeček)
Tomáš Dvořák : Instituty přímého hlasování v politice a organizacích (prof. Kabele)
Veronika Frantová : Kulturní obraty v sociologii (dr. Balon)
Kateřina Gillárová : Formování skupiny teenagerů v kontextu konceptu síťové společnosti (dr. Šafr)
Martin Volek : Co je veřejné na veřejných osobách? Vymezení veřejných osob a jeho kritéria (prof. Kabele)
studenti sedmého ročníku
Tomáš Čížek : Česká města v podmínkách globalizace (dr. Illner)
Jan Maršálek : Návrat k politickému duchu sociologie v období jejích počátků. Teorie společenské smlouvy v
sociologickém myšlení 19. století (dr. Balon)
Jindra Veselská : Pojetí sociální role nových médií v českém uměnovědném diskurzu 90. let 20. století (prof. Kandert)
studenti osmého ročníku
Karel Čada : Léková politika: Politika, expertíza, solidarita a individualizace (prof. Kabele)
Michal Kotík : Stará dobrá fotografie v postmoderní době (doc. Tuček)
Marta Svobodová : Čtení pro ženy – studie ze sociologie literatury a čtení (doc. Tuček)
přerušené studium
Kateřina Ptáčková : Poradní orgány a konzultační procedury jako forma vládnutí (prof. Kabele)
Compiled 13.2.2015 14:17:06 by Document Globe ®
2
Download

ve formátu PDF