KATALOG
Elektrický servomotor otočný
víceotáčkový
Typové
T
é čí
číslo
l 52 030 - 52 036
Typové číslo 52 030 - 52 032
8/12
www.zpa-pecky.cz
1. POUŽITÍ
Servomotory řady MODACT MONED, MOPED, MONEDJ jsou určeny k přestavování armatur případně jiných
zařízení, pro která jsou svým vratným otočným pohybem vhodné. Jiné použití než k ovládání armatur je nutné konzultovat s výrobcem. Servomotory mohou pracovat v obvodech dálkového ovládání. Servomotory mohou pracovat
i v obvodech automatické regulace s režimem S4 - 25 %; 1200 h-1.
2. PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, PRACOVNÍ POLOHA
Pracovní prostředí
Servomotory MODACT MONED, MOPED, MONEDJ jsou odolné proti působení provozních podmínek
a vnějších vlivů tříd AC1, AD5, AD7, AE4, AE6, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM-2-2, AN2, AP3, BA4 a BC3 podle
ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Při umístění na volném prostranství doporučujeme opatřit servomotor lehkým zastřešením proti přímému působení
atmosférických vlivů. Stříška by měla přesahovat přes obrys servomotoru alespoň o 10 cm ve výšce 20 – 30 cm.
Použití servomotorů v prostorech s prachem nehořlavým a nevodivým je možné, pokud nebude nepříznivě
ovlivňována jejich funkce. Přitom je třeba důsledně dodržovat ČSN 34 3205. Prach se doporučuje setřít při
dosažení vrstvy cca 1 mm.
Poznámky:
Za prostory pod přístřeškem se považují ty, kde je zabráněno dopadu atmosférických srážek pod úhly do 60° od svislice.
Umístění servomotoru musí být takové, aby chladící vzduch měl k němu volný přístup. Minimální vzdálenost od stěny pro
vstup vzduchu je 40 mm. Prostor, ve kterém je servomotor umístěn, musí být proto dostatečně velký, čistý a větraný.
Napájecí napětí
Napájecí napětí servomotorů:
MODACT MONED, MOPED:
3 x 230 / 400 V, +10 %, -15 %, 50 Hz, ±2 %
3 x 220 / 380 V, +10 %, -15 %, 50 Hz +3 % -5 %
MODACT MONEDJ:
1 x 230 V, +10 %, -15 %, 50 Hz, ±2 %
1 x 220 V, +10 %, -15 %, 50 Hz +3 % -5 %
Po dohodě s dodavatelem je možno dodat servomotory i pro jiné napájecí napětí a kmitočet. Podrobnější údaje jsou
v Technických podmínkách.
Krytí
Krytí servomotorů:
MODACT MONED, (MODACT MONED Control), MODACT MONEDJ – IP 55
MODACT MOPED (MODACT MOPED Control) – IP 67
Teplota
Provozní teplota okolí pro servomotory MODACT MONED, MONED Control jsou -25 °C až +70 °C a -40 °C až +60 °C.
Provozní teploty okolí pro servomotory MODACT MOPED, MOPED Control jsou -25 °C až +60 °C a -40 °C až +60 °C.
Provozní teplota okolí pro servomotory MODACT MONEDJ, MONEDJ Control je -25 °C až +70 °C.
Relativní vlhkost od 10 % do 100 % s kondenzací.
Třídy vnějších vlivů – výňatek z ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.
Třída:
1) AC1
2) AD5
AD7
3) AE4
AE6
4) AF2
5) AG2
6) AH2
7) AK2
– nadmořská výška ≤ 2000 m
– tryskající voda, voda může tryskat ve všech směrech
– mělké ponoření, možnost občasného částečného, nebo úplného ponoření (pouze u typu MOPED)
– lehká prašnost
– silná prašnost, (pouze u typu MOPED)
– výskyt korozivních nebo znečišťujících látek je atmosférický. Přítomnost korozivních znečišťujících látek
je významná.
– mechanické namáhání střední. V běžných průmyslových provozech.
– vibrace střední. V běžných průmyslových provozech.
– vážné nebezpečí růstu rostlin nebo plísní.
3
8) AL2
9) AM-2-2
10) AN2
11) AP3
12) BA4
13) BC3
– vážné nebezpečí výskytu živočichů (hmyzu, ptáků, malých zvířat)
– normální úroveň signálního napětí. Žádné dodatečné požadavky.
– sluneční záření střední. Intenzita > 500 a ≤ 700 W / m2.
– seizmické účinky střední. Zrychlení > 300 Gal ≤ 600 Gal.
– schopnost osob. Poučené osoby.
– dotyk osob s potenciálem země častý. Osoby se často dotýkají cizích vodivých částí a obvykle nestojí
na vodivém podkladu.
Pracovní poloha
Pracovní poloha servomotorů MODACT® MONED, MOPED, MONEDJ je u servomotorů s plastickým mazivem libovolná.
Servomotory s plastickým mazivem jsou označeny štítkem „Plněno plastickým mazivem“, který je umístěn na silové
skříni ze strany ručního kola.
U servomotorů s olejovou náplní je omezena pouze sklonem osy elektromotoru - max 15° pod vodorovnou rovinu. Tímto
se zamezí, aby případné úlomky či nečistoty v olejové náplni snižovaly životnost gumového těsnění hřídele elektromotoru.
Při montáži s elektromotorem nad vodorovnou rovinu je třeba doplnit olejovou náplň tak, aby bylo spolehlivě zajištěno
mazání motorového pastorku.
Servomotory s olejovou náplní jsou bez označení.
Mazání
Pro mazání servomotorů se používají plastická konzistentní maziva nebo převodový olej PP 80.
Maziva
Teplota okolí [°C]
Počet přestavení
výstupního hřídele
[ min-1]
Typové číslo
servomotoru
-25
+70
-40
+60
-25
+60
52 030, 52 031, 52 032
do 40
M
M
M
52 033, 52 034
nad 40
O
O
O
52 035
týká se všech rychlostí
O
O
O
52 036
týká se všech rychlostí
O
O
O
Poznámka: M – plastické mazivo
O – převodový olej
3. PRACOVNÍ REŽIM, ŽIVOTNOST SERVOMOTORŮ
Mz
záběrný moment ≥ 1,3 . Mv
Mstř střední hodnota zatěžovacího momentu
Mv
maximální hodnota vypínacího momentu
Doba klidu R
Doba práce N
Doba cyklu
Průběh pracovního cyklu
4
Pracovní režim
Servomotory mohou pracovat s druhem zatížení S2 podle ČSN EN 60 034-1. Doba práce při teplotě +50 °C je
10 minut a střední hodnota zatěžovacího momentu je nejvýše 60 % hodnoty maximálního vypínacího momentu Mv.
Servomotory mohou pracovat také v režimu S4 (přerušovaný chod s rozběhem) podle ČSN EN 60 034-1. Zatěžovatel N/N+R je max. 25 %; nejdelší pracovní cyklus N+R je 10 minut (průběh zatížení je podle obrázku). Nejvyšší počet sepnutí při automatické regulaci je 1200 sepnutí za hodinu. Střední hodnota zatěžovacího momentu při zatěžovateli 25 %
a teplotě okolí +50 °C je nejvýše 40 % hodnoty maximálního vypínacího momentu Mv.
Nejvyšší střední hodnota zatěžovacího momentu se rovná jmenovitému momentu servomotoru.
Životnost servomotorů
Životnost servomotorů je minimálně 6 let.
Servomotor, určený pro uzavírací armatury, musí být schopen vykonat nejméně 10 000 pracovních cyklů (Z - O - Z).
Servomotor, určený pro regulační účely, musí vykonat nejméně 1 milion cyklů s dobou práce (při které je výstupní hřídel v pohybu) nejméně 250 hodin. Životnost v operačních hodinách (h) závisí na zatížení a na počtu
sepnutí. Velká četnost spínání ne vždy pozitivně ovlivní přesnost regulace. K dosažení co nejdelšího bezporuchového období a životnosti se doporučuje četnost spínání nastavit na co nejnižší počet sepnutí potřebný pro
daný proces. Orientační údaje životnosti, odvozené od nastavených regulačních parametrů, jsou uvedeny v následující tabulce.
Při použití stykačové reverzační jednotky je životnost servomotorů 1 miliony startů
životnost [h]
počet startů [1/h]
830
1000
2000
4000
max počet startů 1200
1000
500
250
Při použití bezkontaktní reverzační jednotky je životnost servomotorů 3 miliony startů
životnost [h]
2490
3000
6000
12000
počet startů [1/h]
3600
3000
1500
750
4. TECHNICKÉ ÚDAJE
Hluk
Hladina akustického tlaku A
max. 85 dB (A)
Hladina akustického výkonu A
max. 95 dB (A)
Vypínací moment
Vypínací moment je u výrobce nastavován podle požadavku zákazníka dle Tabulky provedení 1 nebo 2. Pokud není
nastavení vypínacího momentu požadováno, nastavuje se na maximální vypínací moment.
Záběrný moment
Záběrný moment je výpočtová hodnota, daná záběrným momentem elektromotoru, celkovým převodem servomotoru a jeho účinností. Servomotor může vyvinout záběrný moment po reverzaci chodu po dobu 1 – 2 otáček výstupního
hřídele, kdy je blokováno momentové vypínání. Momentové blokování je je blokováno pouze v koncových polohách.
Doba blokování je nastavitelná v rozsahu 0 – 20 s.
Samosvornost
Servomotor je samosvorný za předpokladu, že zátěž působí proti pohybu výstupního hřídele servomotoru.
Samosvornost zabezpečuje válečková zdrž, která znehybní rotor elektromotoru i v případě ručního ovládání.
Z důvodů dodržení bezpečnostních předpisů není přípustné použití servomotorů pro pohon dopravních zdvíhacích
zařízení s možnou dopravou osob nebo pro zařízení, kde pod zdvíhaným břemenem je možná přítomnost osob.
Směr otáčení
Směr „zavírá“ je při pohledu na výstupní hřídel ve směru do ovládací skříně shodný se smyslem otáčení hodinových ručiček.
Pracovní zdvih
Pracovní zdvih je uveden v Tabulce 1 nebo 2.
5
Stoupající vřeteno
U provedení servomotorů s připojovacími rozměry tvaru A, C je možné provést úpravu pro montáž servomotoru na armaturu se stoupajícím vřetenem, které v koncové poloze armatury přesahuje přes horní konec výstupního hřídele servomotoru.
Prostor pro stoupající vřeteno armatury je patrný z rozměrových náčrtků. V případě potřeby upevní uživatel místo krytky otvorů ve víku ovládací skříně ochranný válcový kryt pro stoupající vřeteno. Ochranný kryt pro stoupající vřeteno není součástí
dodávky servomotoru.
Ruční ovládání
Ruční ovládání se provádí ručním kolem přímo (bez spojky) a je možné i za chodu elektromotoru (výsledný pohyb
výstupního hřídele je dán funkcí diferenciálu). Otáčením ručního kola ve směru hodinových ručiček se výstupní hřídel
servomotoru otáčí rovněž ve směru hodinových ručiček (při pohledu na hřídel do ovládací skříně). Za předpokladu,
že matice armatury má levý závit, servomotor armaturu zavírá.
Momenty v servomotorech jsou nastaveny a fungují, pokud je servomotor pod napětím.
V případě, že bude použito ruční ovládání, tzn. servomotor bude ovládán mechanicky, nefunguje nastavení
momentu a může dojít k poškození armatury.
5. VÝBAVA SERVOMOTORU
Ukazatel polohy
Servomotor může být vybaven displejem, jako volitelná výbava u elektroniky DMS2 ED. U elektroniky DMS2 je servomotor vybaven víceřádkovým displejem.
Topný článek
Topný článek je zapojen do obvodu DMS a DMS ED. Spínání topného článku je řízeno termostatem. Z výrobního závodu
je teplota pro sepnutí nastavena na 10 °C. Tato teplota je nastavavitelná pomocí nastavovacího programu DMS2. Příkon
topného článku je 10 W / 230 V.
Místní ovládání
Místní ovladaní slouží k ovladaní servomotoru z místa jeho instalace. Pro elektroniku DMS2 ED je sestava ze dvou
přepinačů: jeden má polohové stavy „dálkové ovladaní - vypnuto - místní ovladaní“, druhý „otvíra - stop - zavíra“.
První přepínač může být vestavěn dvoupolový nebo čtyřpolový. Přepínače jsou umístěny ve svorkovnicové skříni.
Pokud je servomotor vybaven elektronikou DMS je místní ovládání sestaveno ze 3 tlačítek se stavy „otevírej“, „zavírej“, „stop“ a otočného přepínače „místní, dálkove, stop“.
Dynamická brzda
Brzda je volitelným příslušenstvím servomotorů vybavených elektronikou DMS2 a DMS2 ED Control. Jako spínacích prvků se použivají stykače (mechanické kontakty) nebo SSR (jedná se o moderní bezkontaktní spínací prvky).
Po rozpojení spínacího prvku (stykače nebo SSR), dochazí v motoru několika desetin sekundy k dynamickému brzdnému
momentu. V době klidu servomotoru se žádný brzdný moment nevyvíjí. Brzda významně zkracuje dobu doběhu servomotoru,
čímž zpřesňuje regulaci. Používané brzdy BR2 jsou řízené, impulz k zapůsobení dodává řídící jednotka. Dle výkonu elektromotoru a dle typu spínacích prvků se volí odpovídající varianta brzdy.
Podle výkonu elektromotoru se volí odpovídající varianta dle použitých spínacích prvků:
stykače
SSR
BR2 550
do výkonu 550 W
BR 2,2
do výkonu 2,2 kW
BR2 BK 550
do výkonu 550 W
BR BK 2,2
do výkonu 2,2 kW
Spínání elektromotoru, stykačová jednotka
Servomotory ve variantách Control mají vestavěné reverzační stykačové kombinace anebo SSR spínače. První varianta
je sestavena ze dvou stykačů a druhá varianta z bezkontaktních spínačů. Stykačová jednotka je sestavena ze dvou stykačů.
Součástí kombinace je také mechanické blokování, které zabraňuje současnému sepnutí obou stykačů. K tomu by mohlo dojít např. při chybném zapojení propojek na svorkovnici. Blokace není dimenzována pro dlouhodobé působení. Podle
provedení servomotoru jsou stykače ovládány regulátorem, přepínačem místního ovládání nebo externím vstupem. Ovládací napětí je standardně 230 V / 50 Hz a přivádí se přes kontakty polohových a/nebo momentových kontaktů relé. Tyto
kontakty relé tedy není nutno vyvádět ze servomotoru. Stykače mají definovanou životnosti minimálně 1milionem cyklů.
6
Pro prodloužení živostnoti doporučujeme použít bezkontaktní reverzační jednotku s minimální životností 3 miliony cyklů.
Ovládací napětí je standartně 24 Vss. Používá se do výkonu 4 kW nebo 7,5 kW. Jednotka je tvořena polovodičovými prvky tyristory.
6. ELEKTRICKÉ PARAMETRY
Vnější elektrické připojení
a) Svorkovnice
Servomotor je vybaven svorkovnicí pro připojení k vnějším obvodům. Svorkovnice je opatřena šroubovacími svorkami
propřipojení napájecích vodičů elektromotoru s max. průřezem 4 mm2. Pro připojení signalizačních vodičů do svorek 7
ovladacích obvodů se použivá vodičů do průřezu 1,5 mm2. Svorkovnice je přístupna po sejmutí krytu svorkovnicové skříně. Na
svorkovnici jsou vyvedeny všechny elektrické ovladací obvody servomotoru. Svorkovnicová skříň je vybavena kabelovými
vývodkami pro elektrické připojení servomotoru. Elektromotor je vybaven samostatnou skříňkou se svorkovnicí a vývodkou.
Alternativně je možné dodat servomotory s konektorem.
b) Konektor
Podle požadavku zákazníka je možné servomotory MODACT MONED, MOPED, MONEDJ vybavit konektorem,
který zajišťuje připojení ovladacích obvodů. Konektor je opatřen krimpovacími svorkami pro připojení napájecích vodičů
elektromotoru s max. průřezem 4 mm2. Pro připojení signalizačních vodičů do krimpovacích svorek ovladacích obvodů
se použivá vodičů do průřezu 1,5 mm2. ZPA Pečky, a.s. dodavají i protikus na kabel. K připojení kabelu do tohoto protikusu
jsou třeba speciální krimpovací kleště. Po dohodě je možné za určitých podmínek si uvedené kleště zapůjčit nebo
zakoupit v ZPA Pečky, a.s.
Vnitřní elektrické zapojení servomotorů
Schémata vnitřního elektrického zapojení servomotorů MODACT MONED, MOPED, MONEDJ s označením svorek
jsou uvedena v tomto katalogu.
Na servomotoru je schéma vnitřního zapojení umístěno na vnitřní straně krytu svorkovnicové skříně. Svorky jsou
označeny čísly na zdrojové desce. Nosný pásek a samolepící štítek s čísly je u elektromechanické desky.
Izolační odpor
Izolační odpor elektrických obvodů proti kostře nebo mezi sebou při normálních podmínkách musí být nejméně
20 MΩ, po zkoušce ve vlhku nejméně 2 MΩ. Izolační odpor elektromotoru musí být nejméně 1,9 MΩ. Podrobnější údaje
jsou v Technických podmínkách.
Elektrická pevnost izolace elektrických obvodů
Obvod topného odporu
Elektromotor
1 500 V, 50 Hz
Un = 1 x 230 V
1 500 V, 50 Hz
Un = 3 x 230/400 V
1 800 V, 50 Hz
Odchylky základních parametrů
Vypínací moment
±12 % z max. hodnoty rozsahu
Rychlost přestavení
-10 % z max. hodnoty rozsahu
+15 % z jmenovité hodnoty (při chodu naprázdno)
Ochrana
Servomotory jsou opatřeny jednou vnitřní a jednou vnější ochrannou svorkou pro zabezpečení ochrany před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41. Jednou ochrannou svorkou je opatřen také elektromotor. Ochranné svorky
jsou označeny značkou podle ČSN EN 60 417-1 a 2 (013760).
7. POPIS SERVOMOTORU
Servomotory jsou konstruovány pro přímou montáž na ovládaný orgán. Připojují se pomocí příruby a spojky podle
ČSN 18 6314. Příruby servomotorů odpovídají také ISO 5210. Spojky pro přenos pohybu na armatury jsou:
7
tvar A
tvar B1
tvar B3
tvar D
tvar C
(s adaptérem), podle ISO 5210 a DIN 3210
(s adaptérem), podle ISO 5210 (tvar B podle DIN 3210)
(bez adaptéru), podle ISO 5210 (tvar E podle DIN 3210)
(bez adaptéru), podle DIN 3210
(bez adaptéru), podle DIN 3338
Adaptéry se montují mezi servomotor a armaturu.
Asynchronní motor pohání přes předlohové soukolí centrální kolo diferenciálního převodu, umístěné v nosné skříni
servomotoru (silový převod). Korunové kolo planetového diferenciálu je při motorickém ovládání drženo v neměnné
poloze samosvorným šnekovým převodem. Ruční kolo, spojené se šnekem, umožňuje alternativní ruční ovládání i za
běhu elektromotoru bez nebezpečí pro obsluhu.
Výstupní hřídel je pevně spojen s unášečem planetového převodu a prochází do ovládací skříně, kde jsou
soustředěny všechny ovládací prvky servomotoru.
Ovládání servomotoru je řešeno vestavěnými elektronickými obvody, které snímají stav výstupního hřídele
servomotoru, krouticí moment výstupního hřídele, teplotu elektromotoru, stav napájecího napětí a vstupní signály.
Ovládací program je vyhodnocuje a v závislosti na předvolených parametrech řídí výstupní signály- stav výstupních
kontaktů, výstupní analogový signál, ovládání elektromotoru, datovou komunikaci s nadřazeným řídicím systémem.
Ovládací prvky jsou přístupné po sejmutí víka ovládací skříně.
Pro servomotory s označením MONED, MONEDJ se používají elektromotory s krytím IP 55 a pro servomotory
s označením MOPED elektromotory s krytím IP 67. Celý servomotor má potom krytí podle použitého elektromotoru.
13
12
11
10
9
8
7
1
2
3
4
5
6
Popis:
1 – elektromotor
2 – skříň předlohového soukolí
3 – silový převod
4 – kolo ručního ovládání
5 – zajišťovací šroub ručního kola
6 – kabelové průchodky (konektor)
7 – vnější ochranná svorka
8 – svorkovnicová skříň
9 – víko svorkovnicové skříně
(u DMS2 Analog a Profibus
s místním ovládáním a displejem)
10 – blok místního ovládání (BMO)
11 – víko ovládací skříně
12 – displej
13 – ovládací skříň
Sestava servomotoru (s elektronickým systémem DMS2 ED)
8. ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ
Elektromechanická ovládací deska je nahrazena elektronickým systémem DMS2 nebo DMS2 ED. Oba systémy snímají polohu výstupního hřídele a kroutícího momentu servomotoru bezkontaktně magnetickými snímači. Snímač polohy výstupního hřídele je absolutní a ke své činnosti nevyžaduje záložní napájení, pokud během
provozu servomotoru dojde k odpojení napájecího napětí. Oba systémy lze nastavovat a kontrolovat pomocí
počítače s ovládacím programem nebo ručně bez počítače.
Jednodušší systém DMS2 ED nahrazuje elektromechanické součásti, popřípadě umožňuje ovládání servomotoru vstupním analogovým signálem jako u provedení Control.
Systém DMS2 umožňuje použít servomotor pro dvoupolohovou a třípolohovou regulaci nebo jej připojit
k průmyslové sběrnici Profibus.
DMS2 ED
Základní výbava:
Řídící jednotka
obsahuje také snímač polohy výstupního hřídele,
4 tlačítka a 3 signálky LED pro nastavení a kontrolu servomotoru.
Momentová jednotka
Zdrojová jednotka
na svorkovnici jsou vyvedeny kontakty sedmi relé (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, Ready),
stav každého relé signalizuje signálka LED. Jednotka umožňuje připojení topného
odporu a jeho řízení termostatem.
8
Volitelná výbava:
Zpětnovazební signál
4 – 20 mA
Analogový regulátor
Ukazatel polohy – LED displej
Místní ovládání
Stykače nebo blok bezkontaktního ovládání – pro provedení Control
Elektronická brzda
Hlavní přednosti:
Absolutní snímání polohy nezávislé na záložním napájení
Jednoduché nastavení pomoci 4 tlačítek, počítače PC
Možnost zálohování nastavených parametrů na PC
Určeno pro přímou náhradu elektromechanických prvků servomotoru
Parametry:
Snímání polohy
bezkontaktní magnetické
Snímání momentu
bezkontaktní magnetické
Pracovní zdvih
2 – 1700 ot.
Blokace momentu
0 – 20 s při reverzaci v krajních polohách
Vstupní signál
0/4 – 20 mA při zapnuté funkci regulátoru
Místní/dálkové ovládání, Místní otvírat/zavírat
Výstupní signál
7 x relé 250 VAC 3 A (MO, MZ, PO, PZ, SO, SZ, READY)
polohový signál 4 – 20 mA max. 500 Ω, aktivní/pasivní, galvanicky oddělený
LED displej (volitelné)
elektronická brzda (volitelné)
Napájení elektroniky
230 VAC, 50 Hz, 4 W, kategorie přepětí II
DMS2
Základní výbava:
Řídící jednotka
obsahuje také snímač polohy výstupního hřídele, 1 signálku LED.
Momentová jednotka
Zdrojová jednotka
obsahuje:
2 relé pro ovládání elektromotoru
relé Ready s přepínacím kontaktem vyvedeným na svorkovnici
signalizační relé 1 – 4 s vyvedeným jedním pólem spínacího kontaktu na svorkovnici.
Druhé póly spínacích kontaktů relé 1 – 4 jsou propojené a vyvedené na svorku COM.
K jednotce se připojuje topný odpor spínaný termostatem.
Jednotka ovládá silové spínače elektromotoru (stykače nebo bezkontaktní spínání).
K jednotce lze připojit elektronickou brzdu.
Jednotka displeje
dvouřádkový displej, 2 x 12 alfanumerických znaků
Jednotka tlačítek
tlačítko „otevírej“, „zavírej“, „stop“, otočný přepínač „místní, dálkové, stop“
Doporučená výbava:
Elektronická brzda – po vypnutí elektromotoru snižuje doběh a zpřesňuje regulaci
Volitelná výbava (v servomotoru musí být jedna z těchto jednotek):
Jednotka dvoupolohového a třípolohového řízení – ovládání servomotoru najetím do poloh „otevřeno“ a „zavřeno“
nebo analogovým signálem 0 (4) – 20 mA
Jednotka připojení Profibus – ovladaní servomotoru průmyslovou sběrnicí Profibus a Modbus
Elektronické řízení DMS2 při své činnosti také kontroluje sled a výpadek fází napájecího napětí.
9
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Náhrada elektromechanické desky
(servomotory MODACT MONED, MOPED, MONEDJ)
E0001
Místní ovládání
„D“
OR
RU
+5V
„M“ „O“
Snímač
polohy
P
O
11
Pasívní výstup
-L
Motor
zavírej
12
MZ
C
Motor
otevírej
10
MO
+L
MENU
„Z“
13
mA
3
COMM
Aktivní výstup
16
PO
17
Snímač
momentu
Analogový modul
15
Dálkové
4
„otevírej“
19
PZ
20
COM
Dálkové povoleno
2
2 MI/DAL
8
T.P.
SO
Dálkové
22
„zavírej“
21
T.P.
24
SZ
N
23
1
1
5
READY
6
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
PE
PE
N
Síť přívod
18
2x
F160mA
7
Zdrojová deska
N
TOP
U
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém
napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
10
11
RU
O
42
T.P.
Dálkové povoleno
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
Síť přívod
4
6
N
U
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
U
N
Zdrojová deska
2x
F160mA
READY
SZ
7
T.P.
N
1
N
8
SO
PZ
PO
MZ
MO
PE
1
2
MI/DAL
32
33
34
„Z“
PE
2
CO
-L
+L
Analogový modul
PE
-IN
+IN
Aktivní výstup
Pasívní výstup
„D“
Místní ovládání
„M“ „O“
6
5
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
TOP
5
1
2
3
NC
NO
C
C
NO
C
NO
NC
NO
C
C
NC
C
NC
E0028
21
20
22
24
23
27
26
29
30
18
17
19
12
13
15
16
U1
V1
W1
3~
M
„zavírej“
Dálkové
„otevírej“
Dálkové
Motor
zavírej
Motor
otevírej
4
1
24
41
35
29
42
36
30
ready
NG
U2
V2
W2
18
(SO)
43
37
31
25
19
13
(MO)
12
(PO)
U
23
17
11
N
5
2
V
44
38
+IN
32
+L
26
21
15
45
39
-IN
33
-L
27
(SZ)
(PZ)
20
14
PE
46
40
GND
34
COMM
UG
6
3
W
28
22
16
(MZ)
E0028
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Náhrada elektromechanické desky s konektorovým připojením
(servomotory MODACT MONED, MOPED)
RU
O
Dálkové povoleno
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
3x400 V
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
2
W
V
U
N
PE
PE
1
N
8
T.P.
2 MI/DAL
1
COMM
-L
+L
Aktivní výstup
mA
Zdrojová deska
2x
F160mA
„Z“
Pasívní výstup
„M“ „O“
Analogový modul
„D“
Místní ovládání
READY
SZ
SO
PZ
PO
MZ
MO
4
2
6
A2
2
4
6
22
6
TOP
A2
22
5
W
V
U
N
N
7
Dálkové
„zavírej“
Dálkové
„otevírej“
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
U1
V1
W1
Příklad zapojení Náhrada elektromechanické desky se stykači a třífázovým elektromotorem
(servomotory MODACT MONED, MOPED)
KO
KZ
12
M3~
E0002
RU
O
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
W
V
U
N
PE
1
N
8
2
T.P.
MI/DAL
PE
1
2
4÷20mA
COMM
-L
+L
Zdrojová deska
2x
F160mA
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
„Z“
Analogový modul
PE
-IN
+IN
„M“ „O“
Místní ovládání
READY
SZ
SO
PZ
PO
MZ
MO
2
4
6
22
2
6
TOP
4
W
V
U
N
N
7
6
22
(3)
5
(4)
A2
A2
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
(2)
(1)
Elektronická brzda
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
E0003
U1
V1
W1
M3~
TH
U2
V2
W2
E0003
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
3x400 V
U provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
„D“
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control (servomotory MODACT MONED, MOPED)
KO
KZ
13
O
38
39
40
C
3x400 V
5
1
2
3
V provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
P
MENU
Snímač
polohy
4÷20mA
RU +5V
OR
Snímač
momentu
COMM
-L
+L
„M“ „O“
W
V
U
N
PE
1
N
8
2
T.P.
MI/DAL
PE
1
2
READY
SZ
Zdrojová deska
2x
F160mA
PZ
PO
MZ
MO
„Z“
SO
Místní ovládání
Analogový modul
PE
-IN
+IN
„D“
7
W
V
U
N
N
6
5
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
TOP
24
23
27
26
29
30
32
33
34
A2
2
4
6
22
2
4
6
22
A2
2
4
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
1
Elektronická brzda
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
E0027
3
U1
V1
W1
M3~
U2
V2
W2
TH
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s konektorovým připojením
(servomotory MODACT MONED, MOPED)
KO
KZ
14
E0027
15
RU
Snímač
momentu
O
C
Snímač
polohy
3x400 V
P
+5V
7
19
18
18
17
16
W
V
U
N
PE
PE
N
8
T.P.
GND
Zdrojová deska DMS2ED.ZB
2x
F160mA
READY
SZ
SO
W
V
U
N
N
4
6
5
24
23
22
21
PZ
PO
15
20
MZ
MO
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
2
PE
-IN
+IN
COMM
-L
+L
Analogový modul
4
MI/DAL
4÷20mA
1
+12V
1
„Z“
F2
F1
TOP
5L3
3L2
1L1
- +R +F
E0004
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická brzda
U2
V2
W2
TH
3
E0004
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
COM
MENU
OR
2
4
2
1
„M“ „O“
„D“
Místní ovládání
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s bezkontaktním spínáním elektromotoru
RU
O
C
Snímač
polohy
Snímač
momentu
P
+5V
U
N
PE
1
N
8
2
T.P.
MI/DAL
PE
1
2
4÷20mA
COMM
-L
+L
Zdrojová deska
2x
F160mA
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
„Z“
Analogový modul
PE
-IN
+IN
„M“ „O“
Místní ovládání
READY
SZ
SO
PZ
PO
MZ
MO
U
N
N
7
6
5
23
24
21
22
18
20
19
4
15
17
16
3
13
12
11
10
TOP
5
3
1
6
2
A1
1
3
5
A1
4
A2
2
4
6
A2
E0005
U1
Z1
Z2
U2
C
C
M1~
TH
E0005
Poznámka: Kontakty relé MO, MZ, SO, SZ jsou zde kresleny při vypnutém napájení, kontakty PO, PZ se při vypnutém napájení přestaví do polohy, která je vyznačena čárkovaně.
U provedení bez místního
ovládání se propojka
ze svorky U zapojí na svorku 2
COM
MENU
OR
„D“
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control (servomotory MODACT MONEDJ)
KO
KZ
16
17
COM
4÷20mA
C
Snímač
polohy
O
3x400 V
P
RU +5V
MENU
OR
Snímač
momentu
5
1
2
3
38
39
40
W
V
U
N
PE
PE
N
8
T.P.
MI/DAL
2
1
+12V
1
4
„Z“
GND
MZ
MO
Zdrojová deska DMS2ED.ZB
2x
F160mA
PE
-IN
+IN
COMM
-L
+L
Analogový modul
2
4
2
1
„M“ „O“
Místní ovládání
„D“
READY
SZ
SO
PZ
PO
W
V
U
N
N
7
4
6
5
24
23
22
21
20
19
18
18
17
16
15
F2
F1
TOP
5L3
3L2
1L1
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická brzda
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
- +R +F
24
23
27
26
29
30
32
33
34
E0026
U2
V2
W2
TH
3
E0026
Příklad zapojení elektroniky DMS2 ED v provedení Control s bezkontaktním spínáním elektromotoru, s konektorovým připojením
VYP
DAL
MI
U
3x400 V
U
<60V
U
60-230V
60-230V
U
<60V
(test)
zavírej
otevírej
0/4÷20mA
OPEN
(23)
(14)
(13)
(22)
N230V
W
V
U
N
PE
PE
N
8
(21)
U,V,W
TOP
W
V
U
N
N
7
RZ
RO
COM (1)
RE4 (2)
RE3 (3)
RE2 (4)
(20)
SAFE
N24÷48V
RE1 (5)
(26)
READY NC (6)
NO (7)
COM (8)
COMM (15)
-L
+L
(25)
R
N230V
Z
LED
DMS2 S
N24÷48V
TP
(12) PE
(11) -IN
ERR
DMS2 ZAN
DMS2 TORK
(10) +IN
CLOSE (24)
DMS2 D
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
Aktivní
výstup
mA
Pasívní výstup
COM
2
4
6
22
A2
2
4
6
22
A2
2
4
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
1
Elektronická
brzda
3
U1
V1
W1
TH
M3~
E0006
U2
V2
W2
E0006
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog v provedení Control (servomotory MODACT MONED, MOPED)
KO
KZ
18
3x400 V
VYP
DAL
MI
60-230V
<60V
60-230V
<60V
0/4÷20mA
5
1
2
3
19
zavírej 22
U
41
U
42
(test) 44
U
45
U
46
otevírej
38
39
40
(25)
(26)
(20)
(21)
(22)
N230V
SAFE
N24÷48V
N230V
W
V
U
N
PE
PE
N
8
(24)
CLOSE
N24÷48V
TP
ERR
U,V,W
(12) PE
(11) -IN
(23)
PE
DMS2 ZAN
DMS2 TORK
(10) +IN
OPEN
DMS2 D
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
Z
R
LED
DMS2 S
(14)
(13)
TOP
COM
W
V
U
N
N
7
RZ
RO
(1)
RE4 (2)
RE3 (3)
RE2 (4)
RE1 (5)
READY NC (6)
NO (7)
COM (8)
COMM (15)
-L
+L
COM
31
30
29
15
14
13
12
11
Pasívní
32 výstup
33 mA
Aktivní
34 výstup
2
4
6
22
A2
2
4
6
22
A2
2
4
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
1
Elektronická brzda
E0032
3
U1
V1
W1
TH
M3~
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog v provedení Control s konektorovým připojením
(servomotory MODACT MONED, MOPED)
KO
KZ
19
U2
V2
W2
E0032
20
DMS2 D
VYP
DAL
MI
U
U
U
<60V
60-230V
3x400 V
U
<60V
60-230V
(test)
zavírej
otevírej
0/4÷20mA
W
V
U
N
PE
PE
3
4
(22)
N230V
(20)
(21)
(26)
SAFE
N24÷48V
(25)
(24)
CLOSE
N230V
(23)
OPEN
TP
ERR
U,V,W
(12) PE
(11) -IN
Z
R
LED
DMS2 S
DMS2.ZAN_DC
DMS2 TORK
(10) +IN
N24÷48V
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
12V=
(14)
(13)
TOP
COM
W
V
U
N
2
1
0V
5
6
RZ
RO
(1)
RE4 (2)
RE3 (3)
RE2 (4)
RE1 (5)
(6)
NO (7)
COM (8)
READY NC
COMM (15)
-L
+L
5L3
3L2
1L1
Aktivní výstup
mA
Pasívní výstup
COM
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická
brzda
E0031
TH
U2
V2
W2
3
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog s bezkontaktním spínáním elektromotoru
(servomotory MODACT MONED, MOPED)
+R
+F
E0031
U
60-230V
U
U
<60V
60-230V
(Test)
U
<60V
Zavírej
OTV
ZAV
N80÷250
N24÷60
SAFE
N80÷250
N24÷60
Otevírej
0/4÷20mA
DMS2 D
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
VYP
DAL
MI
W
N
PE
PE
3
4
PE
-IN
+IN
TP
U,V,W
ERR
DMS2 ZAN
DMS2 TORK
Z
R
LED
DMS2 S
TOP
W
N
2
1
6
5
COMM
R4
R3
R2
R1
RC
RNO
RNC
COMM
-L
+L
Aktivní
výstup
mA
Pasívní
výstup
COM
5
3
1
6
4
2
A1
1
3
5
A1
A2
2
4
6
A2
E0007
U1
Z1
Z2
U2
C
C
M1~
TH
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Analog (servomotory MODACT MONEDJ)
KO
KZ
21
E0007
DAL
3x400 V
2x12 znaků
LCD displej
DMS2 ED
ZAV
STOP
OTV
VYP
MI
IN
W
V
U
N
PE
PE
3
4
B
A
TP
ERR
PROFIBUS
U,V,W
DMS2 ZPR
DMS2 TORK
TERM.
G
LED
R
DMS2 S
OFF
ON
TOP
W
V
U
N
2
1
6
5
B
A
OUT
COM
(4)
A2
2
4
6
22
2
4
6
22
A2
(3)
1
3
5
21
A1
1
3
5
21
A1
(2)
Elektronická brzda
(1)
U1
V1
W1
TH
M3~
E0008
U2
V2
W2
E0008
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Profibus v provedení Control (servomotory MODACT MONED, MOPED)
KO
KZ
22
23
VYP
DMS2 D
DAL
MI
3x400V
LCD displej 2x12 znaků
ZAV
STOP
OTV
IN
W
V
U
N
PE
PE
3
4
B
A
TP
U,V,W
ERR
PROFIBUS
DMS2 ZPR
DMS2 TORK
TERM.
Z
R
LED
DMS2 S
12V=
OFF
ON
TOP
RZ
RO
W
V
U
N
2
1
0V
5
6
B
A
Výstup
OUT
COM
5L3
3L2
1L1
6T3
4T2
2T1
U1
V1
W1
2
4
M3~
1
Elektronická
brzda
E0033
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Profibus s bezkontaktním spínáním elektromotoru
(servomotory MODACT MONED, MOPED)
+R
+F
TH
U2
V2
W2
3
E0033
DAL
VYP
2x12 znaků
LCD displej
DMS2 D
ZAV
STOP
OTV
MI
IN
W
N
PE
PE
3
4
B
A
TP
U,V,W
ERR
DMS2 ZPR
DMS2 TORK
TERM.
PROFIBUS
G
LED
OFF
ON
R
DMS2 S
TOP
W
N
2
1
6
5
B
A
OUT
COM
5
3
1
6
4
2
A1
1
3
5
A1
A2
2
4
6
A2
E0009
U1
Z1
Z2
U2
C
C
M1~
Příklad zapojení elektroniky DMS2 Profibus (servomotory MODACT MONEDJ)
KO
KZ
24
TH
E0009
Svorkovnice servomotoru s elektronikou DMS2 ED.
Poznámka: Pokud je servomotor v jednofázovém provedení, přívod sítě se zapojí pouze do svorek PE, N, U. Svorky
V, W zůstanou nezapojené.
Svorkovnice DMS2 Analog
Svorkovnice DMS2 Profibus
Poznámka: Servomotory MONEDJ se napájejí z jednofázové sítě. Přívod se zapojí na svorku N (střední vodič)
a W (fázový vodič). Svorky U, V zůstanou nezapojené.
25
26
MONED (MOPED) 40/135-7
MONED (MOPED) 40/220-9
MONED (MOPED) 40/135-15
MONED (MOPED) 40/100-25
MONED (MOPED) 40/60-40
MONED (MOPED) 40/95-50
MONED (MOPED) 40/60-80
MONED (MOPED) 80/135-7
MONED (MOPED) 80/220-9
MONED (MOPED) 80/135-15
MONED (MOPED) 80/100-25
MONED (MOPED) 75/95-40
MONED (MOPED) 70/95-50
MONED (MOPED) 70/90-80
MONED (MOPED) 125/200-7
MONED (MOPED) 125/220-9
MONED (MOPED) 125/200-15
MONED (MOPED) 120/155-25
MONED (MOPED) 115/150-50
MONED (MOPED) 200/320-9
MONED (MOPED) 200/260-15
MONED (MOPED) 200/310-25
MONED (MOPED) 200/260-50
MONED (MOPED) 95/125-7
MONED (MOPED) 100/210-9
MONED (MOPED) 100/185-15
MONED (MOPED) 100/150-25
MONED (MOPED) 100/170-40
MONED (MOPED) 100/150-63
MONED (MOPED) 100/200-80
MONED (MOPED) 100/130-100
MONED (MOPED) 100/150-145
MONED (MOPED) 125/190-7
MONED (MOPED) 160/210-9
MONED (MOPED) 160/220-16
MONED (MOPED) 160/250-25
MONED (MOPED) 160/245-40
MONED (MOPED) 160/300-65
MONED (MOPED) 160/250-80
MONED (MOPED) 160/210-100
MONED (MOPED) 160/250-145
Typové označení
100 – 160
100 – 125
63 – 100
63 – 95
80 – 120
80 – 115
100 – 200
100 – 200
100 – 200
100 – 200
80 – 125
40 – 70
40 – 75
40 – 80
20 – 40
Vypínací
135
220
135
100
60
95
60
135
220
135
100
95
95
90
200
220
200
155
150
320
260
310
260
125
210
185
150
170
150
200
130
150
190
210
220
250
245
300
250
210
250
Záběrný
Moment [Nm]
7
9
15
25
40
50
80
7
9
15
25
40
50
80
7
9
15
25
50
9
15
25
50
7
9
15
25
40
63
80
100
145
7
9
16
25
40
65
80
100
145
Rychlost
přestavení
[1/min]
2 – 1400
2 – 1980
Pracovní
zdvih (ot)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Typ
maziva
1xx7070-8AB
1xx7070-6AA
1xx7070-6AA
1xx7070-4AB
1xx7070-4AB
1xx7070-2AA
1xx7070-2AA
1xx7070-8AB
1xx7070-6AA
1xx7070-6AA
1xx7070-4AB
1xx7073-4AB
1xx7070-2AA
1xx7073-2AA
1xx7073-8AB
1xx7070-6AA
1xx7073-6AA
1xx7073-4AB
1xx7073-2AA
1xx7073-6AA
1xx7073-4AB
1xx9073-4LA
1xx9073-2LA
1xx7070-8AB
1xx7070-6AA
1xx7073-6AA
1xx7080-6AA
1xx7080-4AA
1xx7083-4AA
1xx7083-2AA
1xx7090-4AA
1xx7090-2AA
1xx7073-8AB
1xx7070-6AA
1xx7080-6AA
1xx7083-6AA
1xx7083-4AA
1xx7096-4AA
1xx7090-2AA
1xx7096-4AA
1xx7096-2AA
Typ
0,09
0,18
0,18
0,25
0,25
0,37
0,37
0,09
0,18
0,18
0,25
0,37
0,37
0,55
0,12
0,18
0,25
0,37
0,55
0,25
0,37
0,60
0,94
0,09
0,18
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
0,12
0,18
0,37
0,55
0,75
1,5
1,5
1,5
2,2
Výkon
[kW]
630
850
850
1350
1350
2740
2740
630
850
850
1350
1370
2740
2800
645
850
860
1370
2800
850
1370
1340
2735
630
850
860
920
1395
1395
2845
1415
2860
645
850
920
910
1395
1420
2860
1420
2880
Otáčky
[1/min]
Elektromotor
0,36
0,62
0,62
0,76
0,76
1,00
1,00
0,36
0,62
0,62
0,76
1,03
1,00
1,36
0,51
0,62
0,78
1,03
1,36
0,78
1,03
1,65
2,3
0,36
0,62
0,78
1,20
1,45
1,86
2,40
2,55
3,25
0,51
0,62
1,20
1,60
1,86
3,40
3,25
3,40
4,55
In (400 V)
[A]
2,2
2,3
2,3
3,0
3,0
3,5
3,5
2,2
2,3
2,3
3,0
3,3
3,5
4,3
2,2
2,3
2,7
3,3
4,3
2,7
3,3
3,6
4,8
2,2
2,3
2,7
3,1
3,9
4,0
6,1
4,3
5,5
2,2
2,3
3,1
3,4
4,0
5,0
5,5
5,0
6,3
IZ
I
28
28
28
27
27
27
27
28
28
28
27
28
27
28
28
28
28
27
28
28
27
28
29
49
49
49
41
41
42
43
50
51
49
49
50
42
42
54
46
54
54
Hmotnost
[kg]
Tabulka 1 – Elektrické servomotory MODACT MONED, MOPED – základní parametry
– napájecí napětí 3 x 230/400 V, 50 Hz, krytí IP 55 (MODACT MONED), IP 67 (MODACT MOPED)
5 2 0 3 1
5 2 0 3 0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
V
0
1
2
3
4
5
K
6
7
8
9
A
B
L
C
D
E
H
R
S
T
U
C
0
1
2
3
4
E
5
F
D
6
7
8
9
A
H
B
J
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6 7 8 9 10 11
1 2 3 4 5
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
doplňkové
Typové číslo
základní
27
1000 – 2000
2000 – 4000
1600 – 2800
1000 – 2500
630 – 930
1000 – 2000
800 – 1400
630 – 1250
500 – 1000
500 – 930
500 – 1000
500 – 1100
320 – 630
250 – 500
160 – 240
160 – 230
160 – 250
160 – 195
230 – 400
230 – 400
230 – 400
230 – 400
230 – 400
230 – 380
230 – 380
160 – 250
160 – 245
340
350
360
360
310
300
425
250
640
530
515
548
580
490
490
720
650
690
765
650
900
835
945
1000
1530
1210
1330
1530
1640
1720
1200
2600
1850
3550
3700
2600
5600
4000
7
9
16
25
40
65
80
145
7
10
16
25
40
75
140
16
25
40
63
100
16
20
35
63
16
22
35
63
45
70
100
70
100
20
30
40
30
40
2 – 460
2 – 1080
2 – 1080
2 – 1080
2 – 1400
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
1xx7083-8AB
1xx7080-6AA
1xx7083-6AA
1xx7090-6AA
1xx7090-4AA
1xx7096-4AA
1xx7096-2AA
1xx7096-2AA
1xx7096-8AB
1xx7083-6AA
1xx7090-6AA
1xx7096-6AA
1xx9090-4LA
1xx9096-4LA
1xx9096-2LA
1xx7107-8AB
1xx7096-6AA
1xx7113-6AA
1xx7107-4AA
1xx7113-4AA
1xx7113-8AB
1xx7106-6AA
1xx7106-4AA
1xx7113-4AA
1xx7115-8AB
1xx7113-6AA
1xx7107-4AA
1xx9113-4LA
1xx7134-6AA
1xx7133-4AA
1xx7133-4AA
1xx9133-4LA
1xx9133-4LA
1xx7134-6AA
1xx7133-4AA
1xx7133-4AA
1xx9133-4LA
1xx9133-4LA
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
2,2
0,55
0,55
0,75
1,1
1,8
2,5
3,8
1,1
1,1
2,2
3,0
4,0
1,5
1,5
2,2
4,0
2,2
2,2
3
5,5
5,5
7,5
7,5
11
11
5,5
7,5
7,5
11
11
680
920
910
915
1415
1420
2880
2880
675
910
915
915
1480
1490
2810
680
915
940
1420
1440
705
925
1420
1440
700
940
1420
1440
950
1455
1455
1450
1450
950
1455
1455
1450
1450
1,03
1,20
1,60
2,10
2,55
3,40
4,55
4,55
1,58
1,6
2,1
2,9
3,9
5,9
7,9
2,90
2,90
5,20
6,40
8,20
3,90
3,90
4,70
8,20
6,20
5,20
6,40
12,10
12,80
15,20
15,20
22,5
22,5
12,80
15,20
15,20
22,5
22,5
Poznámky:
1) Jmenovitý moment pro provoz S2 je roven 60 % maximálního vypínacího momentu. Jmenovitý moment pro provoz S4 je roven 40 % maximálního vypínacího momentu
2) Údaje o hmotnosti platí pro provedení s připojovacími rozměry C, D, E.
3) Typ elektromotorů: U servomotorů MODACT MONED se symboly xx nahradí písmeny LA, u servomotorů MODACT MOPED písmeny PP.
4) 6 – Označení servomotorů plněných olejem. Ostatní servomotory jsou plněny plastickým mazivem.
MONED (MOPED) 245/340-7
MONED (MOPED) 250/350-9
MONED (MOPED) 250/360-16
MONED (MOPED) 250/360-25
MONED (MOPED) 240/310-40
MONED (MOPED) 230/300-65
MONED (MOPED) 250/425-80
MONED (MOPED) 195/250-145
MONED (MOPED) 400/640-7
MONED (MOPED) 400/530-10
MONED (MOPED) 400/515-16
MONED (MOPED) 400/548-25
MONED (MOPED) 400/580-40
MONED (MOPED) 380/490-75
MONED (MOPED) 380/490-140
MONED (MOPED) 500/720-16
MONED (MOPED) 500/650-25
MONED (MOPED) 500/690-40
MONED (MOPED) 500/765-63
MONED (MOPED) 500/650-100
MONED (MOPED) 630/900-16
MONED (MOPED) 630/835-20
MONED (MOPED) 630/945-35
MONED (MOPED) 630/1000-63
MONED (MOPED) 1000/1530-16
MONED (MOPED) 930/1210-22
MONED (MOPED) 1000/1330-35
MONED (MOPED) 1100/1530-63
MONED (MOPED) 1250/1640-45
MONED (MOPED) 1250/1720-70
MONED (MOPED) 930/1200-100
MONED (MOPED) 2000/2600-70
MONED (MOPED) 1400/1850-100
MONED (MOPED) 2500/3550-20
MONED (MOPED) 2500/3700-30
MONED (MOPED) 2000/2600-40
MONED (MOPED) 4000/5600-30
MONED (MOPED) 2800/4000-40
2,6
3,1
3,4
3,7
4,3
5,0
6,3
6,3
3,0
3,4
3,7
3,8
5,1
5,1
6,5
3,4
3,8
4,6
6,2
6,5
3,7
4,2
5,5
6,5
4,2
4,6
5,6
6,8
5,0
6,7
6,7
7,4
7,4
5,0
6,7
6,7
7,4
7,4
52
50
52
45
45
54
49
54
55
53
55
48
48
58
57
97
90
93
90
97
99
99
97
97
102
102
100
109
211
206
206
217
217
309
304
304
315
315
5 2 0 3 6
5 2 0 3 5
5 2 0 3 4
5 2 0 3 3
5 2 0 3 2
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
6
0
1
2
3
4
5
7
E
F
H
J
K
L
M
0
1
2
3
4
0
1
2
3
5
6
7
9
0
1
2
3
4
0
1
2
3
4
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
xED
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Moment [Nm]
Typové označení
Rychlost Prac.
přestavení zdvih
Vypínací Záběrný [1/min]
[ot]
Typ maziva
Tabulka 2 – Elektrické servomotory MODACT MONEDJ – základní parametry
– napájecí napětí 1 x 230 V, 50 Hz, krytí IP 55
Elektromotor
Typ
Výkon
[kW]
s rozběhovým
a běhovým
kondenzátorem
Typové číslo
In
Otáčky
(230 V)
[1/min]
[A]
IZ
In
[–]
Hmotnost
[kg]
základní
doplňkové
12345
6 7 8 9 10 11
MONEDJ 40/75-25
75
25
1LF7070-4
0,25
1400
1,86
3,4
27
x x 2 x NEDJ x
MONEDJ 40/50-40
50
40
1LF7070-4
0,25
1400
1,86
3,4
27
x x 3 x NEDJ x
60
50
1LF7070-2
0,37
2895
2,85
3,5
27
x x 4 x NEDJ x
60
80
1LF7073-2
0,55
2860
4,15
3,7
27
1LF7073-4
0,37
1400
2,6
3,2
27
1LF7073-4
0,37
1400
2,6
3,2
28
x x 9 x NEDJ x
1LF7073-2
0,55
2860
4,15
3,7
28
x x A x NEDJ x
MONEDJ 40/60-50
20 – 40
MONEDJ 40/60-80
2-1980
6
6
x x 5 x NEDJ x
52030
MONEDJ 80/135-25
40 – 80
135
25
MONEDJ 70/90-40
40 – 70
90
40
MONEDJ 75/100-50
40 – 75
100
50
MONEDJ 110/143-25
80 – 110
143
25
1LF7073-4
0,37
1400
2,6
3,2
28
x x E x NEDJ x
MONEDJ 100/130-40
63 – 100
130
40
1LF7080-4
0,55
1415
3,5
3,6
41
x x 3 x NEDJ x
MONEDJ 95/124-63
63 – 95
124
63
1LF7083-4
0,75
1405
4,8
3,9
42
x x 4 x NEDJ x
130
80
1LF7083-2
1,1
2860
6,7
4,4
43
x x E x NEDJ x
130
100
1LF7096-4
1,5
1430
8,7
4,3
50
1LF7090-2
1,5
2845
9,25
4,5
51
1LF7083-4
0,75
1405
4,8
3,9
41
1LF7096-4
1,5
1430
8,7
4,3
42
x x A x NEDJ x
1LF7090-2
1,5
2845
9,25
4,5
43
x x H x NEDJ x
MONEDJ 100/230-80
MONEDJ 100/130-100
63 – 100
MONEDJ 95/124-145
63 – 95
124
145
MONEDJ 150/195-40
100 – 150
195
40
100 – 160
208
MONEDJ 130/170-145
100 – 130
170
145
MONEDJ 250/325-40
160 – 250
325
40
MONEDJ 220/286-80
160 – 220
286
80
MONEDJ 160/208-65
MONEDJ 160/208-80
6
2-1400
6
6
6
6
6
6
6
65
80
2-1400
6
x x 8 x NEDJ x
x x 5 x NEDJ x
52031
x x F x NEDJ x
x x 9 x NEDJ x
1LF7096-2
2,2
2830
13,3
4,8
51
x x J x NEDJ x
1LF7096-4
1,5
1430
8,7
4,3
45
x x 3 x NEDJ x
1LF7096-2
2,2
2830
13,3
4,8
49
52032
x x 5 x NEDJ x
U servomotorů MODACT MONEDJ se používají jednofázové elektromotory Siemens řady 1LF7... s běhovým a rozběhovým kondenzátorem.
U dvoupólových elektromotorů (cca 2800 ot/min) garantuje výrobce 60 000 startů, u čtyřpólových elektromotorů (cca 1400 ot/min) 100 000 startů.
Poté je třeba vyměnit odstředivý odpojovač rozběhového kondenzátoru – lze objednat v ZPA Pečky a.s.
Na elektromotory s výkonem do 0,37 kW, se v ZPA Pečky a.s. montuje triakový odpojovač, který zvyšuje životnost na 350 000 startů.
Je-li servomotor s jednofázovým elektromotorem určen pro regulační účely, je třeba při nastavování regulačního procesu (četnost regulačních
zásahů) mít tuto sníženou životnost na zřeteli.
Předpokládaný pracovní režim servomotorů MONEDJ, prosím, konzultujte s obchodním oddělením ZPA Pečky, a.s.
6 – Označení servomotorů plněných olejem. Ostatní servomotory jsou plněny plastickým mazivem.
Elektrické servomotory MODACT MONED, MOPED, MONEDJ
– určení významu 6. až 11. místa typového čísla
Místo v typovém čísle 1. 2. 3. 4. 5.
Typové číslo............. 5 2 0 3 x .
6.
x
7.
x
8.
x
9.
x
10.
x E D (J)
11.
x
6. místo typového čísla
Tabulka 3
Provedení
Vývodky
Konektor
5
F
6
G
7
H
8
J
9
K
Připojovací rozměry
Tvar A
Tvar B1
Tvar C
Tvar D
Tvar E
7. místo typového čísla
Pokud je na 9. místě typového čísla jedna z číslic 1, 3, 5, 7 nebo 9, na 7. místě je znak z Tabulky 4.
Pokud je na 9. místě typového čísla jedna z číslic 2, 4, 6 nebo 8, na 7. místě je znak z Tabulky 5.
Tabulka 4 – servomotor vybavený elektronikou DMS2 ED
Znak
Místní ovládání
Displej
Stykače nebo bezkontaktní spínání
Analogový vysílač
modul
regulátor
0
1 2
x
x
3
x
x
4 5
x
x
x
6
x
x
7
x
x
x
8 9
x
x
28
x
A B C D E
x
x
x x
x
x x x
x x x x x
F H J
x
x
x
x
x x x
x x
K L M N
x
x
x x
x x
x x x x
x x x x
V W
x
x x
x x
x x
x x
Místo v typovém čísle 1. 2. 3. 4. 5.
Typové číslo............. 5 2 0 3 x .
6.
x
7.
x
8.
x
9.
x
10.
x E D (J)
11.
x
7. místo typového čísla:
Tabulka 5 – servomotor vybavený elektronikou DMS2
Dvoupolohové nebo třípolohové řízení *)
R
Profibus
P
Dvoupolohové nebo třípolohové řízení,
bez displeje a místního ovládání *)
T
*) Servomotor bude určen pro dvoupolohovou nebo třípolohovou regulaci se nastaví ve výrobním závodě. Pokud v objednávce nebude určeno jinak, bude servomotor nastaven pro
třípolohovou regulaci (ovládání signálem 4 – 20 mA).
8. místo typového čísla:
MODACT MONED, MOPED – Tabulka 1
Vypínací moment,
rychlost přestavení
MODACT MONEDJ
– Tabulka 2
9. místo typového čísla:
Tabulka 6 – typ elektroniky, silové spínače, brzda
Elektronika DMS2 ED – bez silových spínačů
1
Elektronika DMS2
2
– se stykači
Elektronika DMS2 ED – s bezkontaktními spínači
3
Elektronika DMS2
4
– s bezkontaktními spínači
Elektronika DMS2 ED – se stykači a brzdou *)
5
Elektronika DMS2
6
– se stykači a brzdou
Elektronika DMS2 ED – s bezkontaktními spínači a brzdou *)
7
Elektronika DMS2
– s bezkontaktními spínači a brzdou
8
Elektronika DMS2 ED
– se stykači
9
Poznámka: Provedení 52 03x.xxxxNEDJ se dodává v provedení 52 03x.xxx1NEDJ, 52 03x.xxx2NEDJ
nebo 52 03x.xxx9NEDJ.
*) Pokud je servomotor vybaven elektronikou DMS2 ED v konfiguraci Náhrada elektromechanické desky, nedodává se s elektronickou brzdou.
10. místo typového čísla:
Stupeň krytí: MONED, MONEDJ – IP 55; MOPED – IP 67
11. místo typového čísla:
Tabulka 7 – teplota okolního prostředí
Typ servomotoru
MONED
MOPED
Teploty
MONEDJ
[°C]
Označení
Označení
DMS2 ED
DMS2
DMS2 ED
DMS2
DMS2 ED
DMS2
9
9
9
9
8
8
-25 +60
–
F1
–
9
9
9
9
8
8
-40 +60
9
9
8
8
9
9
-25 +70
Poznámka: 9 – dodávané provedení
8 – nedodává se
Relativní vlhkost od 10 % do 100 % s kondenzací.
29
30
J
598 298 328 926
540 178 445 153
52 035.xxxxNED
-
-
-
99
J
234
190
144
120
K
740 418
52 036.xxxxNED
tvar B1, C, D, E
B
785 463
A
328
Místní ovládání
52 036.xxxxNED
tvar A
Typové označení
926
Neprůchodné (prorážecí) otvory
vývodka M32x1,5
rozsah ø 13 – 20 mm (příbal)
ø 375
Vnější ochranná svorka
Závity nebo vývodky
Rozměrový náčrtek servomotorů MODACT MONED, MOPED
t. č. 52 036 (provedení se svorkovnicí)
Poznámka: U servomotorů MODACT MONED, MONEDJ jsou na svorkovnicové skříni závity pro vývodky: 3 x závit M20 x 1,5; 1 x závit M25 x 1,5 (vývodky jsou součástí dodávky – příbal).
U servomotorů MODACT MOPED jsou na svorkovnicové skříni vývodky: 1 x M25 x 1,5 rozsah ø 13 – 18 mm; 2 x M20 x 1,5 rozsah ø 10 – 14 mm; 1 x M20 x 1,5 rozsah ø 6 – 12 mm.
K elektromotoru (mimo provedení servomotroru s propojením motoru a svorkovnicové skříně) se vždy přibaluje kabelová vývodka. Konektor je vždy osazen kabelovými vývodkami.
436 258 694 200
334 258 592 160
519 288 807 250
92
76
455 145 387 123
300
52 033.xxxxNED
52 034.xxxxNED
øH
376 120 328
G
52 031.xxxxNED
52 032.xxxxNED
F
90
E
305
D
Místní ovládání
52 030.xxxxNED
C
F
Závity
nebo vývodky
Vnější ochranná svorka
B
G
K
A
E
øH
97
Typové označení
1x kabelová vývodka
u motorů os. výšky
71, 80, 90 – M25x1,5
rozsah ø 9 – 16 mm
Neprůchodné (prorážecí) otvory
u motorů os. výšky 100, 112, 132
vývodka M32x1,5
rozsah ø 13 – 20 mm (příbal)
A
C
342
178
B
484
Rozměrový náčrtek servomotorů MODACT MONED, MOPED
t. č. 52 030 – 52 035 (provedení se svorkovnicí)
A
31
J
B
u motorů os. výšky
71, 80, 90 – M25x1,5
rozsah ø 9 –16 mm
1x kabelová vývodka
123
153
376 120 350
455 145 410
540 178 470
52 033.xxxxNED
52 034.xxxxNED
52 035.xxxxNED
92
78
52 031.xxxxNED
52 032.xxxxNED
325
90
305
D
52 030.xxxxNED
C
B
G
A
D
Typové označení
E
598
519
436
334
E
Místní ovládání
328
288
258
258
F
F
øH
926 375
807 250
694 200
592 160
G
1x kabelová vývodka
rozsah ø 10 – 14 mm
1x kabelová vývodka
rozsah ø 13 – 18 mm
-
-
-
99
J
234
190
144
120
K
Vnější ochranná svorka
L
øH
K
A
C
Neprůchodné (prorážecí) otvory u motorů
os. výšky 100, 112, 132 mm
vývodka M 32x1,5; rozsah ø 13 – 20 mm (příbal)
405
785 463
740 418
52 036.xxxxNED
tvar B1, C, D, E
B
52 036.xxxxNED
tvar A
A
328
Místní ovládání
Typové označení
896
Neprůchodné (prorážecí) otvory
vývodka M32x1,5
rozsah ø 13 – 20 mm (příbal)
ø 375
Vnější ochranná svorka
1x kabelová vývodka
rozsah ø 10 – 14 mm
1x kabelová vývodka
rozsah ø 13 – 18 mm
Rozměrový náčrtek servomotorů MODACT MONED, MOPED
t. č. 52 036 (provedení s konektorem)
342
178
B
484
Rozměrový náčrtek servomotorů MODACT MONED, MOPED
t. č. 52 030 – 52 035 (provedení s konektorem)
A
32
23
47
110 210 M16
120 240 M20
52 033.xxxxN
52 034.xxxxN
52 035.xxxxN
21
220
200
140
120
E
C
Poznámka:
Otvory pro přídavné uchycení servomotorů MODACT slouží pouze k zachycení hmotnosti
servomotorů a nesmějí být namáhány žádnou další přídavnou silou.
160 M12
90
52 031.xxxxN
52 032.xxxxN
16
110 M10
61
52 030.xxxxN
D
B
C
Rozměr (mm)
B
A
A
Typové označení
C
C
Otvory pro přídavné uchycení servomotorů MODACT MONED, MOPED,
t. č. 52 030 – 52 035
E
D
45
35,5
65
55
52 030
60
50,5
80
70
52 031
52 032
80
75
110
100
52 033
52 034
Typové číslo
ø d2
ø d4
ø d1
ø d3
90
80,5
110
100
52 035
90
80,5
110
100
52 036
Těsnění
Víčko
Ochranný nástavec (včetně otvoru do víčka) zhotoví odběratel.
ø d1
ø d2
ø d3
ø d4
Rozměry
[mm]
Víko skříně
3xM4x10
Ochranný nástavec
Úprava pro stoupající vřeteno
t2
ø d8
d4
ø d1
ø d3
ø d2
b3
Tvar D
h1
l5
ø d2
ø d3
ø d1
b4
ø d9
Tvar E
Ġ™Ý«
Ġ™Ý¬
Ġ™Ýª
᭙™á
á«
h
l4
Û«
d4
Ý­
h
Ġ™Ý°
Ġ™Ý¯
áª
h1
Tvar C
á
Připojovací rozměry servomotorů MODACT MONED, MONEDJ, MOPED,
t. č. 52 030 – 52 036 – základní provedení (bez adaptéru)
l6
h4≤h
t3
33
E
D
C
C, D, E
(shodné
rozměry)
Tvar
102
ø d3
8
6
12
43,3
97
40
97
12
43
90
40
53
24
15
80
25
5
4
M 20
165
130
210
52 033
52 034
Typové číslo
14
53,8
117
50
117
14
53,5
110
50
72
30
16
100
20
5
8
M 16
254
200
300
52 035
Rozměry ø d6 a l6 nesmí být menší než je uvedeno v Tabulce.
Rozměry jsou uvedeny v mm.
33,3
22,8
55
I6 min.
t3
30
76
20
ø d9 H8
b4 Js9
8
76
6
33
55
70
50
22,5
I4
t2max
I5
30
20
ø d8 g6
b3 h9
20
41,5
12
10
h2
28
60
40
ø d7
14
20
12,5
h1 min.
1,25d4
ø d6
4
3
hmax
b2 H11
4
4
M 16
140
100
175
52 031
52 032
počet
závitových otvorů
M 10
70
ø d2
f8
d4
125
52 030
ø d1
orientační hodnota
Rozměr
(mm)
Tabulka základních připojovacích rozměrů servomotorů
MODACT MONED, MOPED (bez adaptéru)
18
64,4
127
60
127
18
64
120
60
72
40
18
120
25
5
8
M 20
298
230
390
52 036
34
Tvar
B1
A
A, B1
(shodné
rozměry)
d4
A
ø d1
ø d2 f8
ø d3
d4
Počet
otvorů d4
h
h2 min.
A
ø d5
ø d6 max
h1 max
l min
A
ø d5
l1 min
h3 max
b1
ø d7 H9
t1
Rozměry
(mm)
ø d6
ø d5
ø d2
ø d3
ø d1
Tvar B1
ø d5
ø d2
ø d3
ø d1
4
4
20
110
38
36
65
55
110
40
65
4
18
60
64,4
3
12,5
63,5
30
26
43,5
45
63,5
30
45
3
12
42
45,3
52 031
52 032
175
100
140
M 16
4
125
70
102
M 10
52 030
5
25
179
53
44
92
70
122
50
80
5
22
80
85,4
4
52 033
52 034
210
130
165
M 20
Typové číslo
5
20
155
63
60
110
90
155
65
110
5
28
100
106,4
8
300
200
254
M 16
52 035
Přiřazení adaptérů k servomotorům
d4
b1
h3
Tvar A
A
7
ød
t1
Adaptéry k servomotorům MODACT MONED, MOPED,
t. č. 52 030 – 52 035
h1
h h2
h2
I1
h
B1
A
A, B1
(shodné
rozměry)
Tvar
Tvar A
Rozměry
(mm)
ø d1
ø d2 f8
ø d3
d4
Počet
otvorů d4
h
h2 min.
A
ø d5
ø d6 max
h1 max
l min
A
ø d5
l1 min
h3 max
b1
ø d7 H9
t1
5
25
740 1+)
72
70
165
110
695 2+)
72
130
5
32
120
127,4
8
390
230
298
M 20
52 036
Poznámky:
1+) - matice vestavěna do servomotoru
2+) - pouzdro vestavěno do servomotoru
V případě průchozího vřetene (tvar C a A)
lze také objednat komínek (kryt) vřetene.
Tento požadavek je ale nutné specifikovat
v případné objednávce.
Tvar B1
Adaptéry k servomotorům MODACT MONED, MOPED,
t. č. 52 036
Vývoj, výroba, prodej a ser vis elektrických ser vomotorů a rozváděčů,
špičkové zpracování plechu (vybavení TRUMPF), prášková lakovna
PŘEHLED VYRÁBĚNÝCH SERVOMOTORŮ
KP MINI, KP MIDI
elektrické servomotory otočné jednootáčkové (do 30 Nm)
MODACT MOK, MOKED, MOKP Ex, MOKPED Ex
elektrické servomotory jednootáčkové pro kulové kohouty a klapky
MODACT MOKA
elektrické servomotory otočné jednootáčkové pro JE mimo aktivní zónu
MODACT MON, MOP, MONJ, MONED, MOPED, MONEDJ
elektrické servomotory otočné víceotáčkové
MODACT MO EEx, MOED EEx
elektrické servomotory otočné víceotáčkové nevýbušné
MODACT MOA
elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE mimo aktivní zónu
MODACT MOA OC
elektrické servomotory otočné víceotáčkové pro JE do aktivní zóny
MODACT MPR Variant
elektrické servomotory otočné jednootáčkové pákové s proměnnou rychlostí přestavení
MODACT MPS, MPSP, MPSED, MPSPED
elektrické servomotory jednootáčkové pákové s konstantní rychlostí přestavení
MODACT MTN, MTP, MTNED, MTPED
elektrické servomotory táhlové přímočaré s konstantní rychlostí přestavení
Dodávky kompletů: servomotor + armatura (případně převodovka MASTERGEAR)
TRADICE
•
KVALITA
•
SPOLEHLIVOST
ZPA Pečky, a.s.
tř. 5. května 166
289 11 PEČKY
www.zpa-pecky.cz
tel.:
fax:
321 785 141-9
321 785 165
321 785 167
e-mail: [email protected]
Download

KATALOGKATALOG - ZPA Pečky, as