aktualizováno k 1. 4. 2010
Sádrokart
on
a sádrovlá
kno
RigiProfily
a tmely
Akustické
podhledy
Sádrové
omítky
Ceník Rigips 2010
Desky a příslušenství suché výstavby
Sádrové omítky a stěrky
NOV
INK
Y
MODRÁ AKUSTICKÁ
SÁDROKARTONOVÁ DESKA
Jedinečné řešení
problémů s hlukem
Str. 7
Rigidur Hsd
Sádrovláknitá konstrukční
deska pro difuzně
otevřené konstrukce
dřevostaveb
Str. 9
RIGIPROFILY®
Tenkostěnné profily
pro větší pevnost
konstrukcí
Str. 14
SYSTÉM No Coat
Hrany, které odolají nárazu
a ušetří spoustu času
při aplikaci
Str. 18
Rigiton
Akustické sádrokartonové desky
nejen pro podhledy
v nových designech
Str. 32-33
Obsah
Obchodní a dodací podmínky Rigips
2-4
Vzorová objednávka
5
Sádrokartonové desky šíře 1 200 mm
6
Sádrokartonové desky šíře 1 250 mm
7
Speciální desky
8
Sádrovláknité desky Rigidur
9
Sádrovláknité podlahové dílce Rigidur
10
Příslušenství k sádrovláknitým deskám a podlahám Rigidur
11
Spárovací a finišovací tmely
12
Lepicí tmely
13
Výztužné pásky
13
Profily pro větší pevnost konstrukcí - Rigiprofily®
14
Tenkostěnné konstrukční profily
Napojovací těsnění
15-17
17
Hliníkové a plastové profily
18-19
Příslušenství obkladových konstrukcí a podhledů
20-22
Šrouby Rigips
23
Kotevní technika
24
Příslušenství Rigistil
25
Vnitřní sádrové omítky a stěrky s hlazeným povrchem
26
Stavební a speciální sádry
27
Nátěry pro přípravu podkladu
28
Elektrokrabice
28
Tepelně izolační desky Rigitherm pro vnitřní zateplení
29
Akustické sádrokartonové desky Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové desky Gyptone Bend Line
Akustické sádrokartonové desky Rigiton pro technologii lepené spáry
30-31
31
32-33
Sádrokartonové stropní lamely Gyptone
34
Sádrokartonové stropní kazety Casoprano
35
Sádrokartonové stropní kazety Gyptone
36-37
Profily a příslušenství pro kazetové podhledy
38-39
Konstrukce pro kotvení zařizovacích předmětů
40-41
Nářadí pro práci s konstrukcemi suché vnitřní výstavby
42-44
Revizní dvířka do příček a podhledů
Pracovní oděvy a textil Rigips
Odborná literatura Rigips
45
46-47
48
Tento Ceník je platný od 1. dubna 2010 do vydání Ceníku nového.
Fotografie produktů v tomto ceníku jsou pouze ilustrativního charakteru. Foto: archív Rigips, s.r.o. a Saint-Gobain Rigips GmbH, Düsseldorf.
Obchodní a dodací podmínky
platné pro zboží uvedené v tomto ceníku
1. Úvod a kontakty
Tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi společností Rigips, s. r. o.,
jako prodávajícím, a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy
nebo přijetím objednávky zaslané prodávajícímu v písemné podobě
(poštou, faxem či e-mailem).
Objednávky přijímá a zpracovává Zákaznické oddělení společnosti Rigips
Tel. :
315 647 217, 315 647 224-6, 315 647 232
Fax:
315 692 715
E-mail: [email protected]
Adresa pro vlastní odběr zboží v závodě:
Výrobní závod Rigips, s. r. o.
Horní Počaply 254
2. Balení a palety
2.1 Standardní balení zboží
Zboží je dodáváno na následujících typech dřevěných palet:
Zboží:
Typ palety:
Zboží:
Typ palety:
Sádrokartonové desky
Rigidur
Příslušenství
Tmely
Omítky, stavební sádry
vratná (paleta GKPP)
vratná (paleta GKPP)
vratná (EUR)
vratná (EUR)
vratná (EUR)
Glasroc F Ridurit
Glasroc F Riflex
Podhledy
nevratná
nevratná
nevratná
Desky a profily jsou dodávány zapáskované kovovou páskou, která zajišťuje ochranu zboží proti posunutí během
přepravy. Tmely a ostatní příslušenství je dodáváno na paletách obalených smršťovací fólií.
2.2 Speciální balení desek
Speciální balení desek je možné, avšak podléhá zpoplatnění.
Ceny pro toto speciální balení se sjednávají individuálně na základě požadavků kupujícího.
2.3 Příjem vratných palet
Prodávající zajišťuje bezplatný odvoz vratných palet od minimálního množství 60 kusů.
Kupující musí svůj požadavek na tento odvoz uvést přímo do objednávky nebo o tuto službu požádat e-mailem zákaznické oddělení společnosti
Rigips. Příjem vratných palet v závodě Rigips Horní Počaply se řídí dokumentem „Specifikace vratných palet, používaných pro expedici zboží“, který je
dostupný všem kupujícím u našich regionálních zástupců.
3. Náležitosti objednávky
Aby se při vyřizování zakázek minimalizovala možnost omylů a přehlédnutí, je nutné v objednávce
uvádět objednací čísla zboží dle platného Ceníku Rigips.Pro zpracování objednávky je nezbytné uvádět
všechny potřebné informace uvedené ve vzorové objednávce na straně 5 tohoto Ceníku. V objednávce
je nutno uvádět i všechny speciální požadavky, např. omezenou dobu vykládky, požadavek na vozidlo
s hydraulickou rukou, vykládku jeřábem, ruční vykládku, snížený vjezd na místo vykládky, limitovaná
velikost vozidla atd. Pokud má kupující na určitou akci (projekt) předem domluvené zvláštní podmínky, je nutné uvést v objednávce název/kód akce (projektu).
3.1 Způsob objednávání zboží
Objednávky zboží přijímá zákaznické oddělení společnosti Rigips (viz bod 1) pouze od smluvních partnerů prodávajícího, a to výhradně v písemné formě (dopis, fax, e-mail). Zasláním písemné objednávky přistupuje kupující v plném rozsahu na tyto
obchodní a dodací podmínky. Objednávka je závazná.
3.2 Příjem objednávek
Aby mohla být objednávka zpracována a zboží připraveno k nakládce v požadovaném termínu, musí být objednávka doručena do zákaznického oddělení společnosti Rigips nejpozději do 12.00 hodin jeden pracovní den před termínem plánované nakládky.
Na objednávky zaslané po 12.00 hodině bude pohlíženo, jako by byly zaslány následující pracovní den.
4. Potvrzení objednávky
Písemné potvrzení objednávky zasílá prodávající kupujícímu faxem nebo e-mailem do jednoho pracovního dne ode dne přijetí objednávky. V takovém případě je nutné, aby kupující zaslané potvrzení objednávky zkontroloval a v případě nesrovnalostí
neprodleně informoval příslušného pracovníka zákaznického oddělení společnosti Rigips. Pokud tak neučiní, bude objednávka
zpracována beze změn.
2
5. Změna objednávky
Akceptována je pouze jedna písemná změna objednávky, a to jen u standardního zboží a za podmínky, že změna byla provedena nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou. Jedná-li se o objednávku nestandardního zboží
(v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku, nelze změnu akceptovat.
6. Zrušení/storno objednávky
Objednávku standardního zboží je možno stornovat nejpozději do 14.00 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou bez účtování storno poplatku. Objednávku nestandardního zboží (v Ceníku Rigips označené *) a zboží vyráběného na zakázku nelze stornovat bez
předchozího projednání se zákaznickým oddělením Rigips.
6.1 Storno poplatky při zrušení objednávky
Zrušení objednávky v den nakládky - 5 % z hodnoty celé objednávky
7. Minimální dodací množství
viz údaje v jednotlivých tabulkách Ceníku Rigips
Sádrové desky se skelnými vlákny
Sk. 1.2.4
Výrobek
Glasroc F Riflex
- ohebná deska
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
6
1 200
2 400
3) a 3)
7
511372
64
184,3
1 330
deska
208,-
10
1 200
2 700
3) a 3)
9
511373 *
40
129,6
1 206
paleta
249,-
8. Dodací podmínky pro dodávky zboží z výrobního závodu Rigips v Horních Počaplech *)
Způsob dodání
Zboží
Minimální dodací množství
Dodací lhůta (v pracovních dnech)
od přijetí závazné
objednávky
vazné ob
vazné
objed
jednáv
návky
ky
Veškerý standardní sortiment
v minimálních balicích jednotkách.
U profilů maximálně 2 t (viz Ceník Rigips)
22 t
48 hod.
Sádrovláknité desky Glasroc F Ridurit, Riflex
22 t
2 - 3 týdny
Sádrovláknité desky Rigidur
22 t
1 - 2 týdny
Sádrovláknité desky Rigidur
10 t
4 - 5 týdnů
Casoprano
22 t
1 týden
Přímé dodávky
Přímé celokamionové dodávky
Ostatní přímé dodávky
Celokamionové dodávky
popř. dodávky při vytížení
dopravního prostředku
s nižší tonáží
Gyptone - desky, kazety
3t
2 - 3 týdny
Tmely
22 t
1 týden
Sádrové produkty
4t
1 týden
Konstrukční profily
6t
3 - 5 dní
*) Pokud objem objednaného zboží převýší možnosti výrobních nebo skladovacích kapacit, je dodací lhůta stanovena na základě dohody mezi prodávajícím a kupujícím.
9. Dodávky
9.1 Objednávky s více vykládkami (platí pouze pro celokamionové dodávky)
Prodávající nabízí možnost bezplatné dvojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti
max. 100 km od sebe) popř. trojvykládky (pokud místa dílčích zastávek jsou na trase do vzdálenosti
max. 50 km od sebe). Minimální velikost druhé nebo třetí vykládky musí být
v objemu min. 1/3 celkové objednávky.
9.2 Doba vykládky
Je-li doprava zajišťována prodávajícím, nesmí doba vykládky včetně čekání na vykládku překročit 2 hodiny.
Za každou další započatou hodinu vykládky budou kupujícímu účtovány vícenáklady ve výši 300,- Kč/hod.
3
9.3 Převzetí dodávky
Při převzetí dodávky je přejímající povinen pečlivě překontrolovat její věcnou správnost, úplnost a kvalitu včetně vratných obalů. V případě nesrovnalostí mezi dodacím listem a skutečností musí kupující neprodleně informovat zákaznické oddělení společnosti Rigips.
9.3.1 Storno poplatky
Odmítnutí převzetí dodávky standardního zboží - 10 % hodnoty veškerého objednaného zboží plus úhrada nákladů
za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady za použití speciálních vozidel apod.
Odmítnutí převzetí dodávky nestandardního zboží (v ceníku označené *) a zboží vyráběného na zakázku - 100 % hodnoty veškerého
objednaného zboží plus úhrada nákladů za dopravu tam i zpět, manipulační poplatek za nakládku a vykládku, případně další náklady
za použití speciálních vozidel apod.
9.4 Potvrzování dodacího listu
Při přejímání zboží je kupující povinen dodací list orazítkovat, uvést tiskacím písmem jméno přejímající osoby, podepsat a uvést datum převzetí zboží.
Jedná-li se o dodávku na stavbu, kde nemá přejímající firma razítko k dispozici, musí být na dodacím listě uvedeno tiskacím písmem jméno přejímající osoby,
číslo občanského průkazu, podpis a datum převzetí.
9.5 Vlastní odběr zboží v závodě nebo konsignačním skladě
Po předchozí dohodě umožňuje prodávající kupujícím vlastní odběr zboží ve výrobním závodě Horní Počaply nebo v některém z našich konsignačních skladů. Požadavek na vlastní odběr musí být uveden již v objednávce spolu se jménem osoby, která zboží převezme, a s registračním číslem vozidla. Nezná-li kupující v okamžiku odeslání objednávky jméno řidiče a registrační číslo vozu, musí tyto údaje nahlásit před příjezdem vozidla na nakládku telefonicky příslušnému pracovníkovi zákaznického oddělení společnosti Rigips. Bez těchto údajů nemůže být zboží
naloženo. Řidič i osádka vozidla jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů a pokynů příslušných pracovníků logistiky a ostrahy závodu. Při pohybu po areálu závodu je řidič, event. všechny osoby, které opustí vozidlo, povinen mít obuté bezpečnostní pracovní boty a být oblečen v reflexní vestě. V případě nutnosti je možno si bezpečnostní pracovní obuv za poplatek 50,-Kč zapůjčit v závodě. Prodávající nehradí žádné kompenzace
za dobu čekání na nakládku v závodě nebo konsignačním skladě.
9.6 Dodávky na stavbu
U dodávek na stavbu je nutné, aby kupující uvedl v objednávce jméno a telefonní číslo osoby, které má být zboží předáno. Nebude-li tento údaj
v objednávce uveden, nenese prodávající odpovědnost za případnou ztrátu materiálu.
10. Obchodní podmínky
10.1 Ceník
Ceny uvedené v Ceníku Rigips jsou ceny listové. Jde o nezávaznou doporučenou spotřebitelskou cenu.
Změna cen je vyhrazena.
10.2 Reklamace
Veškeré reklamace je kupující povinen předat do zákaznického oddělení společnosti Rigips nebo regionálnímu
zástupci prodávajícího osobně, faxem, e-mailem nebo jinou vhodnou písemnou formou. Reklamační protokoly
má k dispozici příslušný regionální zástupce prodávajícího, který s jejich vyplněním rád pomůže.
10.3 Nedodané nebo poškozené zboží
Reklamace na nedodané nebo poškozené zboží musí být sepsána ihned po vykládce a musí být podepsána řidičem. Výjimku tvoří pouze příslušenství,
které je dodáváno na paletě a je zafoliované. V takovém případě musí kupující reklamaci nahlásit nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí dodávky.
10.4 Kvalita zboží
V případě stížnosti na kvalitu výrobku si prodávající vyhrazuje právo prohlédnout závadu přímo na místě, příp. odebrat vzorek. Při reklamaci sádrokartonových desek je třeba v reklamačním protokolu uvést datum a hodinu výroby z potisku na rubové straně desky; při reklamaci tmelů kód šarže, příp.
datum výroby, které je uvedené na obalu. Při reklamaci sádrových produktů je třeba v reklamačním protokolu uvést kód šarže, příp. datum výroby,
které je uvedené na obalu. Pro účely reklamace doporučuje Prodávající Kupujícímu zachovat obal od reklamovaného zboží.
10.5 Vrácení zboží
V případě, že si kupující objednal chybné zboží a chtěl by ho vrátit zpět, musí tuto záležitost nejprve projednat s příslušným regionálním zástupcem
prodávajicího. Zpět může být přijato pouze zboží v originálních obalech a nepoškozené. Konečné rozhodnutí, zda je vracené zboží v takovém stavu, aby
mohlo být opět prodáno a lze je tudíž přijmout zpět, náleží pracovníkům logistiky závodu Horní Počaply, případně pracovníkům konsignačních skladů.
Dopravní náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
11. Další ustanovení
Rozhodčí doložka: všechny spory vznikající mezi smluvními stranami ze vzájemných obchodních vztahů, z uzavřených smluv
a/nebo v souvislosti s nimi, včetně sporů o uzavření, platnost či obsah smluv, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním
rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení je Praha.
V případech neupravených těmito podmínkami se smluvní strany řídí platnými ustanoveními příslušných právních norem.
4
Vzorová objednávka
(pro smluvní partnery společnosti Rigips)
Název společnosti: .....................................................................................................
Fakturační adresa: ..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................Název akce / projektu .........................................................................
Objednávku vystavil: ..................................................................Číslo objednávky:......................................................................................
Telefon: ............................................................................................Požadované datum dodání: .................................................................
Místo dodání ............................................................................................................Vykládka od-do: .............................................................
............................................................................................................Kontaktní osoba: ...........................................................
.................................................................................PSČ ...................Telefon: ..............................................................................
Druh dopravy (prosím vyberte):
vlastní odběr / SPZ:................................................................................ doprava dodavatele
Způsob vykládky (prosím vyberte):
VZV
Popis výrobku
dle Ceníku
jeřáb
Objednací číslo
dle Ceníku
ruční
Množství
Jednotka
Poznámka: Uzávěrka příjmu objednávek je ve 12 hodin jeden pracovní den před plánovanou nakládkou.
Speciální požadavek: ...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Razítko:
Objednávka je závazná.
Podpis:
Datum:
5
Sádrokarton
Sádrokartonové
desky Rigips
šíře 1 200 mm
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Výrobek
Skupina zboží 1.1.4
Skupina zboží 1.1.3
Skupina zboží 1.1.2
Skupina zboží 1.1.1
Stavební deska RB (A)
/dle DIN 18 180 - GKB/
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
[ks]
Balení = paleta
[m2]
[kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,2
620016
620017
620018
620019
620020
620050
56
46
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
165,6
110,4
1 246
1 292
1 343
1 420
1 548
1 280
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
60,60,60,60,60,83,-
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
10,5
10,5
10,5
10,5
10,5
13,5
620030
620031 *
620032 *
620033 *
620034 *
620057
56
46
46
46
40
46
134,4
138,0
143,5
151,8
144,0
110,4
1 451
1 500
1 557
1 615
1 525
1 540
paleta
5 palet
5 palet
5 palet
5 palet
paleta
73,73,73,73,73,89,-
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
620038
620039 *
620040
620041 *
620042 *
56
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
165,6
1 290
1 334
1 385
1 462
1 590
paleta
5 palet
paleta
5 palet
5 palet
98,98,98,98,98,-
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
2 000
10,5
10,5
10,5
10,5
13,5
620044
620045 *
620046 *
620047 *
620064
56
46
46
46
46
134,4
138,0
143,5
151,8
110,4
1 451
1 499
1 557
1 644
1 530
deska
5 palet
5 palet
5 palet
deska
116,116,116,116,133,-
NOVÉ BALENÍ
Protipožární deska RF (DF)
/dle DIN 18 180 - GKF/
NOVÉ BALENÍ
Impregnovaná deska RBI (H2)
/dle DIN 18 180 - GKBi/
NOVÉ BALENÍ
Protipožární impregnovaná deska
RFI (DFH2)
/dle DIN 18 180 - GKFi/
NOVÉ BALENÍ
Desky je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m); dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
6
Sádrokarton
Sádrokartonové
desky Rigips
šíře 1 250 mm
Podélné hrany:
Příčné hrany:
1) hrana PRO
3) hrana kolmo řezaná
2) hrana VARIO PRO
4) hrana kolmo řezaná s úkosem
Výrobek
Stavební deska RB (A)
Sk. 1.1.1
/dle DIN 18 180 - GKB/
NOVÉ BALENÍ
Protipožární deska RF (DF)
Sk. 1.1.2
/dle DIN 18 180 - GKF/
NOVÉ BALENÍ
Impregnovaná deska RBI (H2)
Sk. 1.1.3
/dle DIN 18 180 - GKBi/
Tloušťka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2] [kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15
18
2 000
2 000
2 500
2 600 **
2 750 **
3 000 **
2 000
2 000
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
2) a 3)
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
11,2
14,5
620011
620214 *
620012
620013
620014 *
620015
620051
12308 *
56
56
46
46
46
46
46
40
140,0
140,0
143,8
149,5
158,1
172,5
115,0
100,0
1 300
1 300
1 335
1 396
1 489
1 564
1 328
1 490
paleta
5 palet
paleta
paleta
5 palet
paleta
paleta
6 palet
60,60,60,60,60,60,83,132,-
12,5
12,5
12,5
15
18
18
18
2 000
2 500
2 600 **
2 000
2 000
2 500
2 600 **
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
2) a 3)
2) a 3)
2) a 3)
10,5
10,5
10,5
13,5
15,0
15,0
15,0
620027
620053
620028 *
620054
12324 *
12325 *
208802 *
56
46
46
46
30
20
20
140,0
143,8
149,5
115,0
75,0
62,5
65,0
1 510
1 560
1 619
1 590
1 155
967
1 005
paleta
paleta
5 palet
paleta
8 palet
12 palet
12 palet
73,73,73,89,133,133,133,-
12,5
12,5
12,5
2 000
1) a 4)
2 500
1) a 3)
2 600 ** 1) a 3)
9,3
9,3
9,3
620035
620036 *
620037
56
46
46
140,0
143,8
149,5
1 342
1 387
1 440
paleta
5 palet
paleta
98,98,98,-
12,5
12,5
12,5
15,0
2 000
2 500
2 600 **
2 000
10,5
10,5
10,5
13,5
620043
620206 *
620207 *
620063
56
46
46
46
140,0
143,8
149,5
115,0
1 510
1 560
1 619
1 593
deska
5 palet
5 palet
deska
116,116,116,133,-
12,5
12,5
2 000
1) a 3)
2 750 ** 1) a 3)
12,00
12,00
620543
620547 *
40
30
100,0
103,0
1 240
1 278
paleta
8 palet
108,108,-
NOVÉ BALENÍ
Sk. 1.1.4
Protipožární impregnovaná
deska RFI (DFH2)
/dle DIN 18 180 GKFi/
1) a 4)
1) a 3)
1) a 3)
1) a 4)
NOVÉ BALENÍ
Sk. 1.1.7
Modrá akustická deska MA (DF)
NOVINKA
Desky je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách (v rozmezí 2,0 až 3,2 m); dodací lhůta 2-3 týdny; minimální dodací množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta minimálně 1-2 týdny.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
7
Sádrokarton
Speciální
desky Rigips
Podélné hrany:
Příčné hrany:
3) hrana kolmo řezaná
1) hrana PRO
2) hrana VARIO PRO
Sádrokartonové desky
Skupina zboží 1.1.6
Sk. 1.1.5
Sk. 1.1.1
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
9,5
9,5
9,5
1 250
1 200
1 200
2 000
1) a 3)
2 000
1) a 3)
2 600 ** 1) a 3)
7,1
7,1
7,1
620008
620009
620010 *
70
70
56
175,0
168,0
174,7
9,5
600
2 600
1) a 3)
7,5
12827
88
Sádrokartonová deska Hobby
RB (A) 9,5
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[kg] 1)
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
1 353
1 233
1 290
paleta
paleta
paleta
57,57,57,-
137,3
1 060
paleta
60,-
NOVÉ BALENÍ
Sádrokartonová deska
1MP RB (A) 9,5
Sádrokartonová
protipožární
deska (DF)
W20
20
625
2 000
2) a 3)
17,4
48009 *
32
40,0
720
paleta
140,-
D25
25
625
2 000
2) a 3)
21,5
48007 *
32
40,0
640
paleta
220,-
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Typy
hran
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
6
1 200
2 400
3) a 3)
7
511372
64
184,3
1 330
deska
208,-
10
1 200
2 700
3) a 3)
9
511373 *
40
129,6
1 206
paleta
249,-
15
1 200
2 000
3) a 3)
14
511374
36
86,4
1 258
deska
291,-
15
1 200
2 400
3) a 3)
14
511375
32
92,2
1 291
deska
291,-
20
1 200
2 000
3) a 3)
18
511376
24
57,6
1 077
deska
355,-
25
1 200
2 000
3) a 3)
23
511377 *
20
48,0
1 144
paleta
475,-
Sádrové desky se skelnými vlákny
Sk. 1.2.5
Sk. 1.2.4
Výrobek
Glasroc F Riflex
- ohebná deska
Glasroc F Ridurit
- protipožární deska
Tloušťka
[mm]
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
**) U těchto délek je k ceně nutno připočíst příplatek ve výši 1 %
1) ± 2 %, včetně palety
8
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg] 1)
Sádrovlákno
Sádrovláknité desky Rigidur
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Výrobek
Sádrovláknitá deska Rigidur
maloformátová
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impregnovaná.
Sádrovláknitá deska Rigidur
pro lepenou spáru
Skupina zboží 1.2.6
Univerzálně použitelná jako protipožární
i impegrovaná.
Hmotnost Objednací
[kg/m2]
číslo
hrana kolmo řezaná
Tloušťka
[mm]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Balení = paleta
[ks]
[m2] [kg] 1)
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
10,0
12,5
15,0
1 000
1 000
1 000
1 500
1 500
1 500
12
15
18
101171
610951
610936 *
70
60
60
105
90
90
1 080
1 350
1 620
paleta
paleta
paleta
155,180,228,-
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
1 249
2 000
2 500
2 540
2 750
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
12
12
12
12
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
612669
610147 *
612169 *
614388 *
202567
202568 *
202569
202570
202571 *
202573 *
202574 *
202575 *
202576 *
202577 *
50
50
50
30
40
40
40
30
30
30
30
30
30
24
124,9
156,1
158,6
103,1
99,9
124,9
126,9
103
112,4
74,9
93,7
95,2
103
89,9
1 499
1 873
1 904
1 237
1 499
1 874
1 903
1 546
1 686
1 349
1 686
1 713
1 855
1 619
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
155,155,155,155,180,180,180,180,180,228,228,228,228,228,-
Na zakázku dodáváme i desky v tloušťce 18 mm za cenu 279,-Kč/m2.
Sádrovláknitá deska Rigidur
pro tmelenou spáru
Univerzálně použitelná jako stavební,
protipožární i impegrovaná.
Sádrovláknitá deska Rigidur Hsd
Konstrukční deska pro difuzně otevřené
konstrukce bez parozábrany
10,0
10,0
10,0
10,0
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15,0
15,0
15,0
15,0
15,0
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
1 245
2 000
2 500
2 540
2 750
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
2 000
2 500
2 540
2 750
3 000
12
12
12
12
15
15
15
15
15
18
18
18
18
18
200899 *
610638 *
614504 *
611392 *
202565 *
100642 *
202566 *
202479 *
100539 *
100643 *
100644 *
100923 *
202572 *
100540 *
40
50
50
30
40
40
40
30
30
30
30
30
30
24
99,6
155,6
158,1
136,9
99,6
124,5
126,5
102,7
112,1
74,7
93,4
93,9
102,7
89,6
1 195
1 868
1 897
1 237
1 494
1 868
1 897
1 541
1 681
1 345
1 681
1 708
1 849
1 614
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
paleta
155,155,155,155,180,180,180,180,180,228,228,228,228,228,-
12,5
12,5
1249
1249
2000
2750
15
15
515704 *
515705
40
30
99,6 1504
102,7 1551
paleta
paleta
323,323,-
NOVINKA
Desky Rigidur v šíři 1200 a 1249 mm lze dodat s hranou AK
- info na vyžádání u obchodního týmu (viz kontakty na zadní straně Ceníku)
Desky Rigidur tlouštěk 10, 12,5, 15 a 18 mm vyrábíme na zakázku až do rozměru 2 500 x 6 000 mm (Rigidur XXL) – bližší informace podá obchodní tým.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání. 1) ± 2 %
9
Sádrovlákno
Sádrovláknité podlahové
dílce Rigidur
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
Balení = paleta
Minimální
[ks] [m2] [kg] 1)
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Šířka
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Rigidur E 20
20
500
1 500
24,1
45321
48
36
888
paleta
365,-
Rigidur E 25
25
500
1 500
30,1
46644
40
30
923
paleta
394,-
30
500
1 500
25,7
45322 *
48
36
945
paleta
560,-
40
500
1 500
24,5
45323 *
48
36
902
paleta
475,-
30
500
1 500
26,1
514206 *
48
36
960
paleta
520,-
Rigidur E 30 MF
Skupina zboží 1.2.7
Objednací
číslo
Tloušťka
[mm]
Výrobek
Podlahové dílce
hrana kolmo řezaná
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 10 mm
minerální vlny.
Rigidur E 40 PS
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s nakašírovanou
vrstvou 20 mm
polystyrenu.
Rigidur E 30 HF
Podlahové dílce
2 x 10 mm
s izolací s desky
hobra tl. 10 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) ± 2 %
10
Sádrovlákno
Příslušenství k sádrovláknitým
deskám a podlahám Rigidur
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
Na tmelení a přetmelení desek
Rigidur bez výztužné pásky;
k přetmelení podlah Rugidur.
5 kg/pytel
511581
192
paleta
Lepidlo na spáry Rigidur
310 ml/kartuš
514620
20
karton
50 m/role
515473
1
role
1 kg/vědro
515474
1
3 kg/vědro
515475
1 kg/plastová
láhev
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh
hmotnost
balení
balení [kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Sk. 1.3
Spárovací tmel Rigidur
960
pytel
159,-
6,40
kartuš
235,-
0,12
kus
165,-
vědro
1
kus
115,-
1
vědro
3
kus
315,-
511914
6
karton
7
plast. láhev
299,-
50l (=22,5kg)/pytel
514220
30
paleta
675
pytel
279,-
50 m/role
512590
1
role
1
role
444,-
sada 6 ks
515392
1
sada
12
sada
14 990,-
K lepení spár mezi
deskami Rigidur,
polyuretanové lepidlo.
Speciální výztužná páska Rigidur
Skupina zboží 4.17.2
Pro vyztužení spár
a koutů pomocí
Disperzního lepidla
Rigidur. Šíře 7 cm
NOVINKA
Disperzní lepidlo Rigidur
Pro vyztužení spár a koutů
pomocí speciální
zpevňovací
NOVINKA
pásky Rigidur
Podlahové lepidlo Rigidur
K lepení podlahových
dílců Rigidur,
polyuretanové lepidlo.
Suchý vyrovnávací
podsyp Rigips
Skupina zboží 4.2
Skupina zboží 4.8
Okrajový pásek
Z exdrudovaného
polyetylenu
šíře 100 mm,
tl. 5 mm
Sada srovnávacích latí Rigidur
pro srovnání suchého podsypu Rigidur
Rigips
NOVINKA
Šrouby Rigidur
3,9 x 30 mm
1000 ks/krabička
514966
1000
krabička
1
krabička
303,-
Pro spojování
sádrovláknitých
desek Rigidur
3,9 x 45 mm
1000 ks/krabička
515529
1000
krabička
1,20
krabička
350,-
Šrouby Rigidur
3,9 x 19 mm
1000 ks/krabička
514964
1000
krabička
1,60
krabička
260,-
Pro spojování
podlahových
dílců Rigidur
3,9 x 22 mm
1000 ks/krabička
514965
1000
krabička
2
krabička
294,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
11
Tmelení
Spárovací
a finišovací
tmely Rigips
počet
kusů
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
511588
511567
511568
248
105
40
paleta
paleta
paleta
620
525
1 000
paleta
paleta
paleta
53,103,451,-
5 kg/pytel
511569
108
paleta
540
paleta
212,-
12,5 kg/pytel
515408
72
paleta
900
paleta
512,-
25 kg/pytel
511570
40
paleta
1 000
paleta
966,-
5 kg/pytel
512615
105
paleta
525
paleta
180,-
12,5 kg/pytel
515407
72
paleta
900
paleta
351,-
25 kg/pytel
512613
40
paleta
1 000
paleta
662,-
Univerzální pastový
tmel pro finální
i základní tmelení.
0,5 kg/vědro
1 kg/vědro
5 kg/vědro
15 kg/vědro
25 kg/vědro
514829
514830
514831
514832
514833
24
12
100
40
24
karton
karton
paleta
paleta
paleta
12
12
500
600
600
karton
karton
vědro
vědro
vědro
61,89,179,419,566,-
ProMix Finish
15 kg/vědro
514835
40
paleta
600
vědro
384,-
Pastový tmel
pro finální tmelení.
25 kg/vědro
514836
24
paleta
600
vědro
494,-
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
25 kg/pytel
Balení
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Spárovací tmel Super
Na základní tmelení
a přetmelení ve spojení
s výztužnou páskou.
Spárovací tmel Vario
Skupina zboží 1.3
Pro tmelení s nebo
bez výztužné pásky.
Tmel se zvýšenou
pevností.
Tmel Rifino Top
Ke kompletnímu tmelení spár s výztužnou páskou.
Vysoká pevnost ve spárách, velmi dobrá brousitelnost,
hladká struktura
povrchu a bílá barva.
Lze použít jako
finální tmel.
ProMix Mega
12
Tmelení
Lepicí tmely
a výztužné pásky
Rigips
Lepicí tmely
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
310 ml/kartuše
Lepicí tmel Rifix
K nalepení stavebních
nebo tepelně-izolačních
desek na podkladní konstrukci.
Lepicí hmota WEBER THERM
Výrobek
Balení
počet
kusů
druh
balení
hmotnost
[kg]
512511
12
karton
4,8
25 kg/pytel
512530
40
paleta
40 kg/pytel
512608
24
25 kg/pytel
514767 *
42
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
Výztužná páska
pro spoje desek.
25 m/role
Papírová páska
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
Akrylátový tmel
Skupina zboží 1.3
Pro finální úpravu spár
mezi sádrokartonovými
a navazujícími konstrukcemi.
karton
48,-
1 000
pytel
225,-
paleta
960
paleta
324,-
paleta
1 050
paleta
352,-
K lepení tepelně izolačních
desek Rigitherm na skořepinové
betonové tvárnice.
Výztužné pásky
Výrobek
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
počet
kusů
druh
balení
511799
40
karton
12
karton
19,-
23 m/role
75 m/role
150 m/role
512543
512544
512545 *
20
20
10
karton
karton
karton
4
12
10
karton
karton
karton
43,75,176,-
45 m/role
90 m/role
512547
512546
24
24
karton
karton
21,6
16,8
karton
karton
60,89,-
Skupina zboží 4.13
Skelná páska
Výztužná páska ze speciálního
papíru pro spoje desek.
Samolepicí páska
Výztužná páska (mřížka)
pro spoje desek.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
13
RigiProfil®
RigiProfily
= profily pro větší
pevnost konstrukcí
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
R-UD
27/28/27
3000
0,35
660357
48
144
50,4
svazek
14,-
RigiProfil CD
R-CD
27/60/27
3000
0,52
660358
48
144
74,9
svazek
20,50
pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-CD
27/60/27
4000
0,52
660359
48
192
99,8
svazek
20,50
RigiProfil UW
R-UW 50
40/50/40
4000
0,60
660360
48
192
115,2
svazek
21,50
vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-UW 75
40/75/40
4000
0,72
660361
48
192
138,2
svazek
26,-
R-UW 100 40/100/40
4000
0,84
660364
48
192
161,3
svazek
30,-
2750
3000
4000
2750
3000
3500
4000
3000
4000
0,73
0,73
0,73
0,84
0,84
0,84
0,84
0,96
0,96
660348
660349
660350
660351
660352
660353
660354
660355
660356
48
48
48
48
48
48
48
48
48
132
144
192
132
144
168
192
144
192
96,4
105,1
140,2
110,9
121,0
141,1
161,3
138,2
184,3
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
26,50
26,50
26,50
30,30,30,30,34,50
34,50
Výrobek
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
RigiProfil UD
pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,55 mm.
Dle ČSN EN 14195.
NOVINKA
Skupina zboží 3.1.1
NOVINKA
NOVINKA
RigiProfil CW
vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 14195.
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 50 50/50/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 75 50/75/50
R-CW 100 50/100/50
R-CW 100 50/100/50
NOVINKA
Způsob montáže RigiProfilů je shodná s montáží běžných (hladkých) profilů, netřeba tedy obstarávat žádné speciální nářadí ani měnit navyklý způsob montáže. RigiProfily jsou
kompatibilní s běžným příslušenstvím Rigips (třmeny, závěsy, spojky apod.). Jediným odlišným prvkem příslušenství RigiProfilů je Spojovací kus pro R-CD, viz str. 21.
14
Profily
Tenkostěnné
konstrukční profily
Rigips
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
27/28/27
3 000
0,35
660001
48
144
50,40
svazek
13,50
CD profil
Pro stropní konstrukce a předsazené stěny.
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
27/60/27
27/60/27
27/60/27
27/60/27
27/60/27
2 500
2 600
2 750
3 000
4 000
0,54
0,54
0,54
0,54
0,54
660073 *
660074
660075
660076
660077
48
48
48
48
48
120 64,80
125 67,40
132 71,30
144 77,80
192 103,70
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
20,20,20,20,20,-
Rigistil profil U (GL 8)
20/20/30
3 600
0,27
660082
100
360
97,20
10 ks
19,-
18/45/18
18/45/18
18/45/18
2 700
3 600
5 300
0,37
0,37
0,37
660080
660081
660083
100
100
100
270 99,90
360 133,20
530 196,10
10 ks
10 ks
10 ks
22,22,22,-
15,5/48
4 000
0,40
660078 *
10
40
16,00
svazek
85,-
59 x 7
4 000
0,20
510075*
10
40
8,00
kus
230,-
Výrobek
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
Skupina zboží 3.2
Skupina zboží 3.1
UD profil
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,5 mm.
Vyztužené stěny.
Rigistil profil C (GL 1)
Pozinkovaný ocelový
plech tl. 0,5 mm.
Vyztužené stěny.
Stropní HUT profil
Skupina zboží 3.5
Pro přímou montáž
na konstrukci
(např. na krokve).
Ohebný profil
Ocelový nosný profil pro klenuté konstrukce,
plech tl. 1,25 mm.
Profily je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách; dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
15
Profily
Tenkostěnné
konstrukční profily
Rigips
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
Pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
CW 50
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 75
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 100
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
CW 150
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/50/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/75/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/100/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
50/150/50
2 500
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
2 500
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
4 500
2 500
2 600
2 750
3 000
3 500
4 000
4 500
4 000
4 500
5 000
5 500
6 000
6 500
7 000
7 500
8 000
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
0,91
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
1,17
660006 *
660009
660012
660015
660020
660026
660007 *
660010
660013
660016
660021
660027
660031 *
660008 *
660011 *
660014
660017
660022
660028
660032 *
660029 *
660033 *
660048 *
660049 *
660050 *
660157 *
660051 *
660158 *
660159 *
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
24
24
24
24
24
24
24
24
24
120
125
132
144
168
192
120
125
132
144
168
192
216
120
125
132
144
168
192
216
96
108
120
132
144
156
168
180
192
86,40
89,90
95,00
103,70
121,00
138,20
96,00
99,80
105,60
115,20
134,40
153,60
172,80
109,20
113,60
120,10
131,00
152,90
174,70
194,40
112,30
126,40
140,40
154,40
168,50
182,50
196,60
210,60
224,60
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
--svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
svazek
---------------------
Výztužný profil UA
UA 50
UA 50
UA 50
UA 75
UA 75
UA 75
UA 100
UA 100
UA 100
40/50/40
40/50/40
40/50/40
40/75/40
40/75/40
40/75/40
40/100/40
40/100/40
40/100/40
3 000
3 500
4 000
3 000
3 500
4 000
3 000
3 500
4 000
1,82
1,82
1,82
2,19
2,19
2,19
2,56
2,56
2,56
660053
660059
660064
660055
660061
660066
660057
660084
660068
48
48
48
48
48
48
48
48
48
144
168
192
144
168
192
144
168
192
262,00
305,80
349,40
315,30
367,40
420,50
368,60
430,00
491,50
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
Výrobek
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
Skupina zboží 3.4
Skupina zboží 3.1
CW profil
Žárově pozinkovaný, podélně děrovaný
plech tl. 2,0 mm.
Profily je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách; dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
16
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
29,29,29,29,29,29,29,33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
33,50
61,61,61,61,61,61,61,61,61,88,88,88,102,102,102,119,119,119,-
Profily
Skupina zboží 3.1
Konstrukční profily
a napojovací
těsnění
Výrobek
Označení
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Hmotnost
[kg/m]
Objednací
číslo
UW profil
UW 50
UW 75
UW 100
UW 150
40/50/40
40/75/40
40/100/40
40/150/40
4 000
4 000
4 000
4 000
0,55
0,66
0,76
1,04
660002
660003
660004
660005 *
48
48
48
24
192 105,60
192 126,70
192 146,00
96 99,80
svazek
svazek
svazek
---
21,25,29,57,-
UW MAX 75
75/75/75
4 000
1,25
660343 *
24
96 120,00
kus
137,-
UW MAX 100 75/100/75 4 000
1,40
660335 *
24
96 135,00
kus
155,-
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/role]
Vodicí profil pro stěnové konstrukce.
Pozinkovaný ocelový plech 0,6 mm.
Dle ČSN EN 141 95.
Skupina zboží 3.3
UW MAX
Speciální zesílený profil pro řešení
průhybu stropní konstrukce
v rozmezí 20 až 55 mm.
Výrobek
Napojovací pěnové těsnění
Skupina zboží 4.13
Jednostranně lepící,
vhodné
pro R-UW
a R-UD profily.
Rozměr
[mm]
Délka
[m]
Objednací
číslo
šíře 25
30
šíře 45
šíře 70
šíře 95
30
30
30
515480
515481
512169
512170
počet
rolí
19
10
6
5
šíře 50
25
515818
6
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Balení
druh hmotnost
balení
[kg]
karton
3,20
karton
3,13
karton
3,13
karton
3,50
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
karton
karton
karton
karton
79,135,232,316,-
karton
205,-
Oboustranně lepicí páska
na RigiProfily
NOVINKA
karton
2,75
Profily je možné vyrobit na zakázku i v nestandardních délkách; dodací lhůta a minimální odběrové množství na vyžádání.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání, pokud není uvedeno jinak.
17
Profily
Hliníkové a plastové
profily Rigips
Výrobek
Rozměr
[mm]
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
23 x 23
23 x 23
23 x 23
2 000
2 500
3 000
512549
512551
512553
50
50
50
svazek
svazek
svazek
2,75
3,70
4,60
svazek
svazek
svazek
7,90
7,90
7,90
23 x 23
3 000
510074
50
svazek
5,10
svazek
10,70
23 x 13
2 500
512555
50
svazek
2,85
svazek
11,20
30 400
512548
10 rolí
karton
4,00
karton
416,-/role
30 000
515393
1
role
1,90
kus
38,- /bm
Ochranný ALU profil
K vyztužení vnějších
rohů; pravoúhlý;
k přetmelení.
Ochranný ALU profil 135st
Skupina zboží 4.12
K vyztužení vnějších
rohů; úhel 135°;
k přetmelení.
Ukončovací ALU profil
Na začištění volné
hrany desky; k přetmelení.
Ochrana rohů ALUX
Papírová páska zesílená
hlinikovými pásy
pro vyztužení vnějších
rohů; k přetmelení.
Páska na hrany Ultra Flex
na vnitřní a vnější
hrany pro použití
u netypických úhlů
ů
(Systém NoCoat)
1 140,-/role
NOVINKA
Lišta na hrany L-Trim
3 050
na hrany kolem dveřního
nebo okenního otvoru,
snížené podhledy a jako
ochranné lemování hran
(Systém NoCoat)
NOVINKA
18
515394
50
karton
10,50
karton
38,-/bm
5 795,-/karton
Profily
Rozměr
[mm]
Výrobek
Ukončovací PVC profil
Bílý, narážecí.
K olemování volných hran desek.
Dilatační PVC profil
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
11,20
11,20
13,20
13,20
12,5
12,5
15
15
2 500
3 000
2 500
3 000
510067
510069
510068
510070
15
15
15
15
svazek
svazek
svazek
svazek
9,40
11,30
9,40
11,30
svazek
svazek
svazek
svazek
25/8/25
75 000
510071
1
role
22,50
role
30 x 30
3 000
510072
25
svazek
12,00
svazek
16,80
33 x 12
3 000
512485 *
15
svazek
6,80
svazek
80,-
27 x 13
3 000
510073 *
15
svazek
13,50
svazek
68,-
20/12,5
2 500
510065 *
25
svazek
18,80
svazek
37,60
20/15
2 500
510066 *
25
svazek
18,80
svazek
44,-
48,-
K přetmelení
Skupina zboží 4.12
Ohebná PVC hrana
Ochraný profil
pro obloukové ostění;
k přetmelení.
Krycí PVC profil
K příchytnému
profilu 510073 *, bílá barva.
Příchytný profil spárový,
Žárově
pozinkovaný
Osazovací profil
Žárově pozinkovaný,
tl. 0,5 mm. Pomocný
profil pro montáž desek.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
19
Příslušenství
Příslušenství
obkladových konstrukcí
a podhledů
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Stavěcí třmen
Používá se ve spojení
s profily CD nebo
dřevěnými latěmi.
Nástavec krokvový
35
65
95
510142
510144
510146
100
100
100
karton
karton
karton
4,60
5,10
5,70
karton
karton
karton
3,10
3,70
4,80
230
515237
50
karton
6,80
karton
30,40
55
510155
100
karton
2,90
karton
2,70
125
510154
100
karton
5,80
karton
4,40
125
515479
100
karton
4,50
karton
3,30
150
510181
100
karton
3,20
karton
3,30
125
510183
100
karton
3,40
karton
3,20
150
514373 *
100
karton
3,80
karton
3,50
170
510184
100
karton
4,00
karton
4,20
95
510180
100
karton
2,00
karton
2,50
510186 *
100
karton
5,00
karton
8,80
510161
100
karton
3,80
karton
4,50
Používá se ve spojení se stavěcím
třmenem o délce 35 mm a 65 mm.
Závěs přímý - tl. 1 mm
Skupina zboží 4.11
Se stavěcími otvory, k přímé montáži
CD profilů nebo dřevěných latí
na stropní konstrukci
nebo stěny.
Závěs přímý - tl. 0,8 mm 1)
Závěs CD krokvový
Pro přímou
montáž na krokve.
Závěs CD krokvový,
zaoblený
Pro přímou montáž
na krokve. K jednoduchému
naklapnutí CD profilu.
Závěs CD plochý, posuvný
Vhodný pro CD profily.
Spojení s páskem pomocí
šroubu M6 s matkou.
Závěs CD posuvný,
čtyřbodový
Vhodný pro CD profily.
Spojení s páskem pomocí
šroubu M6 s matkou.
Rychlozávěs pérový
S upínacím perem,
vhodný pro CD profily.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) Není určen do systémových konstrukcí Rigips.
20
Příslušenství
Délka
[mm]
Výrobek
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Rychlozávěs pérový pro dřevo
S upínacím perem
pro dřevěné
konstrukce.
510163
100
karton
3,60
karton
4,30
Rychlozávěs CD pérový, čtyřbodový
510192 *
100
karton
4,80
karton
8,80
510165
250
karton
3,40
karton
2,10
510157
100
karton
6,50
karton
4,40
513395 *
100
karton
7,5
karton
10,-
510159
100
karton
4
karton
3,80
515657
100
karton
5,4
karton
4,-
510205
100
karton
3,90
karton
9,10
510191
100
karton
3,70
karton
7,20
510193
100
karton
5,20
karton
9,60
510194 *
100
karton
5
karton
10,40
Se speciálním
upínacím perem
pro těžké konstrukce
(do 0,4kN/závěs).
Úhlová kotva
Ke spojení nosných a montážních
CD profilů.
Používá se ve dvojici.
Křížová spojka pro CD/CD
Ke spojení nosných
a montážních
CD profilů.
Křížová spojka pro UA 50/CD
Skupina zboží 4.11
Ke spojení nosných UA profilů
a montážních CD profilů.
Spojovací kus pro CD
Pro podélné spojování
CD profilů.
Spojovací kus pro R-CD
Pro podélné spojování
RigiProfilů R-CD
NOVINKA
Spojka CD úrovňová
Spojovací prvek k montáži
jednoúrovňového
roštu profilů CD.
Jezdec CD profilu
Pozinkovaný, pro přímou
montáž profilů CD
k nosné konstrukci.
Nonius spodní díl
pro CD
135
Vhodný pro CD profily.
Nonius spodní díl
pro CD čtyřbodový
Pro protipožární
a těžké konstrukce
(do 0,4kN/závěs).
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
21
Příslušenství
Výrobek
Délka
[mm]
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Nonius spodní díl pro UA 50
Vhodný pro zavěšení
nosného profilu UA.
513394 *
100
karton
6
karton
49,60
Nonius spodní pro dřevo
510202 *
100
karton
4,50
karton
9,60
Na dřevěné
podkonstrukce
a připevnění
nosných ohebných
profilů obloukových konstrukcí.
Nonius horní díl
240
510196
100
karton
5,20
karton
8,-
Na protipožární,
těžké a obloukové
konstrukce.
340
510197
100
karton
7,30
karton
10,13,60
440
510198 *
50
svazek
4,50
svazek
540
513732 *
50
svazek
5,40
svazek
16,-
640
510199 *
50
svazek
6,30
svazek
18,80
840
510200 *
50
svazek
8,30
svazek
24,-
1 100
513731 *
50
svazek
10,80
svazek
33,60
510203
100
karton
0,70
karton
1,90
510152
100
karton
1,80
karton
2,70
Skupina zboží 4.11
Nonius pojistná závlačka
Pro závěsný systém Nonius.
Dvojitá pérová svorka
Pro prodloužení
a rektifikaci závěsných
drátů.
Drát s okem
125
510167
100
karton
1,40
karton
1,20
Pro pérové
rychlozávěsy.
250
510169
100
karton
2,70
karton
1,90
375
510171
100
karton
4
karton
2,60
500
510173
100
karton
5
karton
3,40
750
510175
100
svazek
6
svazek
4,80
1 000
510177
100
svazek
9
svazek
6,40
1 500
510178
100
svazek
14
svazek
10,40
Svorka nosníku
50-85
510187
100
karton
1
karton
20,80
K připevnění závěsu
na spodní pásnici
válcovaných profilů.
85-130
510188
100
karton
1,60
karton
26,40
130-210
510189 *
100
karton
2
karton
33,60
510150 *
50
karton
2
kus
14,40
Speciální držák
Pro opláštění oceli.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
22
Kotvení
Šrouby Rigips
Výrobek
Rigips rychlošrouby 212
- typ TN, dvouchodý závit.
Do tl. plechu 0,7 mm.
Pro kovové i dřevěné
podkonstrukce.
Balení po 1000 ks
obsahuje jeden bit.
Rigips šrouby 221
Skupina zboží 4.2
- typ TB s vrtací špičkou.
Na připojování sádrokartonových
desek ke kovové podkonstrukci
o tloušťce plechu 0,7-2,25 mm.
Samovrtné šrouby 421
- typ LB s vrtací špičkou.
Pro spojování kovových konstrukcí
až do tlouštky plechu 2,25 mm.
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
512557
512556
512559
512558
512561
512560
počet
kusů
250
1 000
250
1 000
250
1 000
Balení
druh
balení
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
hmotnost
[kg]
0,45
1,60
0,55
2,10
0,70
2,60
3,5 x 25
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 35
3,5 x 45
3,5 x 45
3,5 x 55
3,5 x 55
3,5 x 55
4,2 x 70
4,2 x 70
4,8 x 90
512562
515821
512563 1)
515706
512567
512568
250
500
1 000
250
500
500
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
3,5 x 25
3,5 x 35
3,5 x 45
512564
512565
512566
1 000
1 000
1 000
3,5 x 9,5
3,5 x 9,5
3,5 x 25
4,2 x 13
4,2 x 19
4,2 x 19
512570
512569
515714 *
512571
512573
512572 *
100
1 000
1 000
1 000
100
1 000
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
47,180,61,232,76,292,-
0,80
1,60
3,20
1,20
1,80
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
96,189,372,155,304,608,-
krabička
krabička
krabička
1,60
2,10
2,60
krabička
krabička
krabička
288,356,440,-
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
0,15
1,00
1,90
1,60
0,25
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
krabička
30,264,295,836,124,900,-
3,5 x 35
- typ TX, speciální šrouby pro spojení protipožárních obkladových 3,5 x 45
3,5 x 55
desek Ridurit. Rovněž vhodné pro montáž sádrokartonu do
dřevěných podkonstrukcí a pro montáž konstrukcí Duragips.
Jednochodý závit.
511689
511690
511691
1 000
1 000
500
krabička
krabička
krabička
2,10
2,60
1,60
krabička
krabička
krabička
290,370,230,-
3,5 x 30
514763
500
krabička
0,80
krabička
304,-
- typ FN s půlkulatou hlavou
pro připevnění závěsu
k dřevěné nosné konstrukci.
4,8 x 35
4,8 x 35
4,8 x 50
4,8 x 50
515707
512538 1)
515820
512539
500
1 000
250
500
krabička
krabička
krabička
krabička
1,90
2,80
1,00
2,00
krabička
krabička
krabička
krabička
235,464,159,312,-
Šroub s plochou hlavou
4,2 x 14
512574
1 000
krabička
1,00
krabička
260,-
Šrouby Ridurit
Šrouby 912
- typ SN pro montáž
akustických desek Rigiton
RL 6/18; RL 8/18; 8/18 Q; 12/25 Q
Vrut do svislých závěsů
Pro spojování kovových konstrukcí
do tloušťky plechu 0,7 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1) Do vyprodání zásob.
23
Kotvení
Kotevní technika
Rigips
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
Natloukací hmoždinka plastová
6 x 35
Pro upevnění podlahových stropních a stěnových připojovacích
R-UD a R-CW
profilů UW,
UD a CW.
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh
balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
512575
100
krabička
2,10
krabička
50,-
6 x 45
512576
100
krabička
2,60
krabička
64,-
6 x 60
512577
50
krabička
1,70
krabička
37,-
6 x 70
512578
50
krabička
2,10
krabička
46,-
6 x 35
510239
100
krabička
1,60
krabička
320,-
6 x 45
512586
100
krabička
2,00
krabička
664,-
10 x 40
512532
50
krabička
0,15
krabička
156,-
Hmoždinka univerzální uzlovací
6 x 35
512605
100
krabička
2,10
krabička
168,-
Včetně vrutu, pro středně
těžké konzolové
zatížení.
8 x 40
512606
50
krabička
1,60
krabička
119,-
10 x 50
512604 *
25
krabička
1,80
krabička
95,-
Molly kotvy
4S/M4
510126
100
krabička
0,80
krabička
372,-
Kovové rozetové hmoždinky pro středně těžké konzolové zátížení.
Průměr 6,8,10 mm.
“S” pro jednoduché
opláštění;
“L” pro dvojité opláštění.
4L/M4
510127
100
krabička
1,00
krabička
528,-
6S/M5
510128
50
krabička
0,60
krabička
300,-
6L/M5
510129
50
krabička
0,80
krabička
380,-
Stropní hřeb DN6
Pro připevnění závěsu
do betonové
nosné konstrukce.
Stropní hřeb ZHOP 6/45
Skupina zboží 4.2
Pro připevnění závěsu
do betonové
nosné konstrukce.
Hmoždinka plastová
Do dutých prostor. Délka vrutu
musí vždy přesahovat délku
hmoždinky i s upevňovaným
materiálem.
Tloušťka stěny 4-12 mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
24
8S/M6
510130
50
krabička
1,10
krabička
400,-
8L/M6
510131
50
krabička
1,40
krabička
444,-
Příslušenství
Příslušenství Rigistil
Výrobek
Délka [mm]
Závěs s upínacím
pérem Rigistil
Přímý závěs Rigistil
Skupina zboží 4.4
počet
kusů
Balení
druh balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
510210 *
100
karton
3,20
karton
8,80
75 mm
510214
100
karton
3,00
karton
4,40
125 mm
510212
100
karton
6,20
karton
6,40
510216
100
karton
2,60
karton
3,90
80 mm
510206 *
100
karton
1,40
karton
2,30
170 mm
510208 *
100
karton
3,00
karton
4,-
Vhodný pro profily Rigistil.
Se stavěcími otvory. K přímé montáži
profilů na stropní konstrukci nebo stěny.
Objednací
číslo
Spojka profilu Rigistil
Pro podélné spojování
profilů Rigistil.
Závěs Rigistil
Pro přímou montáž na krokve,
kleštiny a nosné trámy.
Připojovací prvky
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
druh balení
hmotnost
[kg]
Minim.
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Příchytka PENDEX
Samolepící závěs, k upevnění
minerální izolace v příčkách.
Skupina zboží 4.16
Připojovací úhelník
Tl. 2 mm, k připojení výztužných
profilů na stěny a stropy.
Úhelník suvný
Tl. 2 mm, k připojení
výztužných profilů na stěny
a stropy v oblasti zárubní. Sada
vč. 16 ks natloukacích hmoždinek
8x60 mm.
Příchytná svorka
510098
100
karton
4,00
karton
6,40
k UA 50
k UA 75
k UA 100
510136
510137
510138
100
100
100
karton
karton
karton
7,50
12,60
19,60
karton
karton
karton
7,60
11,60
17,60
k UA 50
k UA 75
k UA 100
512579
512580
512581
4
4
4
sada
sada
sada
0,80
1,10
1,50
sada
sada
sada
116,142,40
172,80
32 mm
510148
250
karton
12,50
karton
16,-
50 mm
510149
150
karton
12,00
karton
18,80
Pro stěnový CD profil.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
25
Omítky a stěrky
Vnitřní sádrové
omítky a stěrky
s hlazeným povrchem
pro ruční i strojní zpracování
počet
kusů
druh
balení
hmotnost 1)
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
514337
514338
514339
105
80
40
paleta
paleta
paleta
555
1030
1030
paleta
paleta
paleta
130,250,490,-
5 kg/pytel
Šedobílá tenkovrstvá sádrová stěrka s vysokou přilnavostí.
25 kg/pytel
12,5
kg/pytel
Ruční použití; k povrchové úpravě relativně hladkých ploch,
NOVINKA
pro celoplošné stěrkování jádrové omítky, betonu
25 kg/pytel
a pórobetonu, k lokální opravě omítek.
Doporučená tloušťka
vrstvy: 2-10 mm
Vydatnost:
cca 0,9 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 60 min.
514370
514370
105
paleta
paleta
555
paleta
paleta
110,-
514349
515817
40
72
paleta
paleta
1030
930
paleta
paleta
390,225,-
514349
40
paleta
1030
paleta
390,-
Rimano UNI
25 kg/pytel
514350
30
paleta
780
paleta
360,-
30 kg/pytel
512594
30
paleta
930
paleta
390,-
40 kg/pytel
510312
512592
24
paleta
990
paleta
219,-
Výrobek
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
5 kg/pytel
12,5 kg/pytel
25 kg/pytel
Balení
Rimano PLUS
Tenkovrstvá sádrová stěrka s vysokou jemností. Ruční použití;
pro vyrovnání povrchu před malováním
(lokální opravy nerovností i celoplošné stěrkování).
Doporučená tloušťka
vrstvy: 0-10 mm
Vydatnost:
cca 0,9 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost:
min. 60 min.
Skupina zboží 5.3
Rimano PRIMA
Šedobílá sádrová omítka. Ruční použití; k celoplošnému
omítání cihlového zdiva, betonu, pórobetonu
a jádrové omítky, k lokálním opravám
omítek a vyspravení poškozených ploch,
např. při výměně oken.
Doporučená tloušťka
vrstvy: 5-30 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 60 min.
Rimat 100 DLP
Šedobílá lehčená sádrová omítka. Ruční
i strojní zpracování; k omítání betonu,
pórobetonu, stabilního zdiva a plášťových
betonových konstrukcí.
Doporučená tloušťka
vrstvy: ručně i strojně od 4 mm
Vydatnost: cca 0,8 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 120 min.
Rimat 150 G
Šedobílá jednovrstvá sádrová omítka. Strojní zpracování,
vhodná k omítání betonu, pórobetonu, stabilního zdiva
a plášťových betonových konstrukcí.
Aplikace na vnitřní stěny a stropy.
Doporučená minimální tloušťka vrstvy:
stěna 10 mm; strop 8 mm;
lehké zdivo 15 mm.
Vydatnost: cca 1 kg/m2/1 mm
Zpracovatelnost: min. 120 - 150 min.
1) včetně palety
26
Sádry
Stavební
a speciální sádry
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
Bělavá stavební malta na sádrové bázi
pro práce štukatérské a pro opravy.
(Štuková sádra, hrubost
dle ÖNORM B3321)
Zpracovatelnost: max. 60 min.
Zrnitost: max. 25% > 0,2 mm
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
25 kg/pytel
511582
511583
512534
248
105
40
paleta
paleta
paleta
Elektrikářská sádra
2,5 kg/pytel
5 kg/pytel
25 kg/pytel
511584
511585
512535
248
105
40
2,5 kg/pytel
511586
5 kg/pytel
511587
Výrobek
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
650
555
1030
paleta
paleta
paleta
45,65,225,-
paleta
paleta
paleta
650
555
1030
paleta
paleta
paleta
55,75,235,-
248
paleta
650
paleta
70,-
105
paleta
555
paleta
115,-
počet
kusů
Balení
druh hmotnost 1)
[kg]
balení
Skupina zboží 5.1
Stavební sádra
Rychle tuhnoucí bělavá sádra k připevnění
elektroinstalací, k opravám apod.
(Štuková sádra, hrubost dlee ÖNORM B3321)
Zpracovatelnost: max. 15 min.
Zrnitost: max. 25% > 0,2 mm
m
Modelářská sádra
Bělavá sádra pro tvorbu plastik, modelů a forem.
(Alabastrová sádra, hrubost dle ÖNORM B3321)
Zpracovatelnost: max. 60 min.
Zrnitost: max. 0,5% > 0,2 mm
1) včetně palety
27
Nátěry
Nátěry pro přípravu
podkladu
a elektrokrabice
Nátěry
Výrobek
Základní penetrační nátěr – ředěný
Vodou ředitelný disperzní nátěr, který snižuje savost
a vyrovnává nasákavost povrchu u savých podkladů
(např. pórobeton). Naředěný k přímé spotřebě.
(Náhrada za Základní nátěr Rigips)
Skupina zboží 4.14
Základní penetrační nátěr – koncentrát
Vodou ředitelný disperzní nátěr, který snižuje
a vyrovnává nasákavost povrchu u savých podkladů (např.
pórobeton). Před použitím třeba naředit
vodou v poměru 1:2 – 1:5. Při ředění 1:4
a spotřebě 100 g/m2 je možno provést nátěr
v rozsahu 600 m2 plochy z balení 12 kg.
(Náhrada za Rikombi-Grund)
Základní kontaktní nátěr
Spotřeba
Balení
[kg]
Objednací
číslo
cca 200 g/m2
1 kg
515717
480
480
kus
154,-
2
5 kg
515701
120
600
kus
630,-
cca 100 g/m2
5 kg
515721
120
600
kus
477,-
cca 100 g/m2
12 kg
515720
44
528
kus
1 164,-
cca 300 g/m2
5 kg
515702
120
600
kus
390,-
15 kg
515718
44
660
kus
1 068,-
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
cca 200 g/m
Vodou ředitelný nátěr na akrylátové bázi obsahující minerální
cca 300 g/m2
plnivo. Nátěr zvyšuje přilnavost sádrových omítek, stěrek a lepicích
tmelů k vysoce hladkým, nenasákavým podkladům (např. beton).
Obsahuje jemnou vápencovou drť a vytváří
kontaktní můstek pro pevné navázání dalších
vrstev. Lze ředit vodou, maximálně v poměru
1:1. Při ředění 1:1 a spotřebě 300 g/m2 je možno
provést nátěr v rozsahu 100 m2 plochy z balení 15 kg.
(Náhrada za Rikombi-Kontakt)
Balení = paleta
počet hmotnost
kusů
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Elektrokrabice
Objednací
číslo
Výrobek
Skupina zboží 4.15
Elektrokrabice
Víko k elektrokrabici
28
počet
kusů
Balení
druh balení
68/45 mm
510132
25
balení
0,30
balení
28,-
68/60 mm
510133
25
balení
0,30
balení
33,-
510134
25
balení
0,30
balení
12,50/ks.
Rigitherm
Tepelně izolační
desky Rigitherm
pro vnitřní zateplení
Podélné hrany:
Příčné hrany:
hrana kolmo řezaná
hrana PRO
Výrobek
Tloušťka
izolace
[mm]
Skupina zboží 10.1.1
RigithermARB
Rigitherm
sádrokartonovádeska
deskaRB (A) 12,5
Sádrokartonová
s nakašírovanou
vrstvou
s12,5
nakašírovanou
vrstvou
s nakašírovanou
polystyrenu Rigifloor 4000.
vrstvou polystyrenu
(RB (A)12,5 + pěnový
polystyren
Rigifloor 4000)
Skupina zboží 10.1.2
RigithermH2
RBI
Rigitherm
Sádrokartonová
sádrokartonováimpregnovaná
deska
RBI (H2) 12,5
impregnovaná
deska
s nakašírovanou vrstvou
s nakašírovanou
polystyrenu Rigifloor 4000.
vrstvou polystyrenu
(RBI (H2) 12,5 + pěnový
polystyren
Rigifloor 4000)
Tloušťka
Celková
Celková
Tloušťka
Šířka
Celková
Délka
Šířka Hmotnost
Hmotnost
Délka Objednací
Hmotnost
22
tloušťka
]]
číslo 2]
tloušťka
izolaceizolace
[mm]
tloušťka
[mm]
[mm] [kg/m
[kg/m
[mm]
[kg/m
[mm]
[mm] [mm][mm] [mm]
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
3320
4330
5340
6350
7360
8370
9380
10390
113
100
123
110
133
120
143
130
153
140
163
150
173
160
183
170
193
180
213
200
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
200
3320
4330
5340
6350
7360
8370
9380
10390
113
100
123
110
133
120
143
130
153
140
163
150
173
160
183
170
193
180
213
200
20
1 20033
30
1 20043
40
1 20053
50
1 20063
Balení = paleta BaleníMin.
dodací
Objednací
= paleta
[ks] číslo
[m2]
[kg] [m2množství
[ks]
]
[kg]
[m2]
9,4
9,4
2 600
9,6
9,6
2 600
9,8
9,8
2 600
10,0
2 600
513026
9,4 *
513029
9,6 *
513030
9,8 *
513031
10,0 *
40513026
124,80
*
30513029
93,60
*
24513030
74,88
*
20513031
62,40
*
60
1 20073
70
1 20083
80
1 20093
90
1 200
103
100
1 200
113
110
1 200
123
120
1 200
133
130
1 200
143
140
1 200
153
150
1 200
163
160
1 200
173
170
1 200
183
180
1 200
193
200
1 200
213
233
600
1 200
243
600
1 200
253
600
1 200
263
600
1 200
273
600
1 200
283
600
1 200
293
600
1 200
2103
600
1 200
2113
600
1 200
2123
600
1 200
2133
600
1 200
2143
600
1 200
2153
600
1 200
2163
600
1 200
2173
600
1 200
2183
600
1 200
2193
600
1 200
2213
600
1 200
10,2
2 600
10,4
2 600
10,6
2 600
10,8
2 600
11,0
2 600
11,2
2 600
11,4
2 600
11,6
2 600
11,8
2 600
12,0
2 600
12,2
2 600
12,4
2 600
12,6
2 600
13,0
2 600
513032
10,2 *
513033
10,4 *
513034
10,6 *
513264
10,8 *
513036
11,0 *
513037
11,2 *
513038
11,4 *
513265
11,6 *
513266
11,8 *
513076
12,0 *
513267
12,2 *
513268
12,4 *
513078
12,6 *
514229
13,0 *
20
120033
30
1 20043
40
1 200
53
50
120063
60
1 20073
70
1 20083
80
120093
1 200
90
103
1 200
100
113
1 200
110
123
1 200
120
133
1 200
130
143
1 200
140
153
1 200
150
163
1 200
160
173
1 200
170
183
1 200
180
193
1 200
200
213
233
600
1200
243
600
1 200
253
600
1 200
263
600
1200
273
600
1 200
283
600
1 200
293
600
1200
2103
600
1 200
2113
600
1 200
2123
600
1 200
2133
600
1 200
2143
600
1 200
2153
600
1 200
2163
600
1 200
2173
600
1 200
2183
600
1 200
2193
600
1 200
2213
600
1 200
9,4
9,4
2 600
9,6
9,6
2 600
9,8
9,8
2 600
10,0
2 600
10,2
2 600
10,4
2 600
10,6
2 600
10,8
2 600
11,0
2 600
11,2
2 600
11,4
2 600
11,6
2 600
11,8
2 600
12,0
2 600
12,2
2 600
12,4
2 600
12,6
2 600
13,0
2 600
513269
9,4 *
513270
9,6 *
513271
9,8 *
513272
10,0 *
513273
10,2 *
513274
10,4 *
513275
10,6 *
513276
10,8 *
513277
11,0 *
513278
11,2 *
513279
11,4 *
513280
11,6 *
513281
11,8 *
513282
12,0 *
513143
12,2 *
513283
12,4 *
513284
12,6 *
514228
13,0 *
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
195,211,234,-
18513032
56,16
*
15513033
46,80
*
14513034
43,68
*
12513264
37,44
*
11513036
32,32
*
10513037
31,20
*
10513038
31,20
*
9513265
28,08
*
9513266
28,08
*
8513076
24,96
*
8513267
24,96
*
7513268
21,84
*
7513078
21,84
*
6514229
18,72
*
1 173124,80 150
40
1 173
30899 93,60 100899
24734 74,88 100734
20624 62,40 100624
18573 56,16 50 573
15487 46,80 50 487
14463 43,68 50 463
12404 37,44 50 404
11365 32,32 50 365
10350 31,20 50 350
10356 31,20 50 356
9326 28,08 50 326
9331 28,08 50 331
8300 24,96 50 300
8305 24,96 50 305
7271 21,84 50 271
7275 21,84 50 275
6243 18,72 50 243
40513269
124,80
*
30513270
93,60
*
24513271
74,88
*
20513272
62,40
*
18513273
56,16
*
15513274
46,80
*
14513275
43,68
*
12513276
37,44
*
11513277
32,32
*
10513278
31,20
*
10513279
31,20
*
9513280
28,08
*
9513281
28,08
*
8513282
24,96
*
8513143
24,96
*
7513283
21,84
*
7513284
21,84
*
6514228
18,72
*
1 173124,80
40
30899 93,60
24734 74,88
20624 62,40
18573 56,16
15487 46,80
14463 43,68
12404 37,44
11365 32,32
10350 31,20
10356 31,20
9326 28,08
9331 28,08
8300 24,96
8305 24,96
7271 21,84
7275 21,84
6243 18,72
245,261,277,293,312,340,362,372,390,414,444,448,450,496,540,546,548,634,-
150
1 173
100899
100734
100624
50 573
50 487
50 463
50 404
50 365
50 350
50 356
50 326
50 331
50 300
50 305
50 271
50 275
50 243
254,274,304,318,338,358,384,414,418,420,458,514,520,526,585,-
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta 10 pracovních dnů od objednání.
Konkrétní dodací podmínky sdělí na vyžádání Zákaznické oddělení.
29
Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone BIG
Podélné i příčné hrany:
zploštělá 4T
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
1 200 x 2 400
12,5
8,00
511367
20
BIG Quattro 42
1 200 x 2 400
12,5
8,00
511368 *
BIG Quattro 46
1 200 x 2 400
12,5
8,00
BIG Quattro 47
1 200 x 2 400
12,5
BIG Line 6
1 200 x 2 400
12,5
Název
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
57,60 460,80
kus
390,-
20
57,60 460,80
kus
390,-
511369 *
20
57,60 460,80
kus
390,-
8,00
511370 *
20
57,60 460,80
kus
390,-
8,00
510388 *
20
57,60 460,80
kus
390,-
Skupina zboží 2.3
BIG Quattro 41
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
30
Poznámka:
Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
Gyptone BIG
Akustické sádrokartonové
desky Gyptone BIG
a Gyptone Bend Line
Podélné i příčné hrany:
zploštělá 4T
Název
BIG Quattro 43
Skupina zboží 2.3
BIG Line 5
BIG Sixto 63
BIG Sixto 65
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
Bend Line 7
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
900 x 2 700
12,5
8,00
515463 *
20
48,60
900 x 2 700
12,5
8,00
515464 *
20
1 200 x 2 400
12,5
8,00
515450 *
900 x 2 700
12,5
8,00
6,5
5,00
900 x 2 400
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
388,80
kus
450,-
48,60
388,80
kus
450,-
20
57,60
460,80
kus
450,-
515461 *
20
48,60
388,80
kus
450,-
511364 *
20
43,20
216,00
kus
390,-
Deska ohebná za sucha do poloměru 1 200 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Poznámka:
Rubová strana je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
31
Rigiton
Akustické sádrokartonové desky
Rigiton pro technologii
lepené spáry
Systém montáže
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
1188 x 1998
12,5
9,80
200765 *
40
94,94
Rigiton RL 8/18 1)
1 188 x 1 998
12,5
9,80
48911
40
Rigiton RL 10/23
1 196 x 2 001
12,5
9,80
48712 *
Rigiton RL 12/25
1200 x 2000
12,5
9,80
Rigiton RL 15/30
1 200 x 2 010
12,5
Rigiton RL 8-12/50
1200 x 2000
12,5
Název
Balení = paleta
[kg]
[ks] [m2]
Hrana
kolmo řezaná
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
930,45
kus
590,-
94,94
930,45
kus
590,-
40
95,73
938,20
kus
590,-
100866
40
96,00
940,80
kus
590,-
9,80
100325 *
40
96,48
945,50
kus
590,-
9,80
515712
40
96,00
922,10
kus
590,-
Rigiton RL 6/18 1)
Skupina zboží 2.5
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
32
Poznámka:
Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.
Rigiton
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = paleta
[ks] [m2]
[kg]
1 188 x 1 980
12,5
9,80
100225 *
40
94,09
Rigiton RL 8-15-20
1 200 x 2 000
12,5
9,80
48713
40
Rigiton RL 8-15-20 super
1 200 x 1 960
12,5
9,80
100300 *
Rigiton RL 12-20-35
1200 x 2000
12,5
9,80
1 188 x 1 998
12,5
1 200 x 2000
12,5
Název
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
922,10
kus
590,-
96
940,80
kus
590,-
40
94,08
922,00
kus
590,-
515713 *
40
96,00
768,00
kus
590,-
9,50
514205
40
94,47
897,50
kus
590,-
8,00
613522
40
96
768,00
kus
590,-
Skupina zboží 2.5
Rigiton RL 12-20/66
NOVINKA
Rigiton 8/18 Q 1)
NOVINKA
Rigiton 12/25 Q 1)
Sk. 4.17.2
Název
Měrná
jednotka
(MJ)
Objednací
číslo
7 kg
512542
počet
kusů
Balení
druh
hmotnost
balení
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/MJ]
vědro
1 800,-
Lepidlo na spáry 63
K lepení spár desek Rigiton.
Orientační spotřeba
lepidla: cca 0,1 kg/m2
plochy.
1) Pro montáž jsou vhodné šrouby 912 typu SN (viz str. 23)
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
1
vědro
7,00
Poznámka:
Rubová strana desek Rigiton je opatřena akusticky účinnou netkanou textílií černé barvy.
33
Lamely
Sádrokartonové
stropní lamely
Gyptone
Systém montáže
Příčné hrany
A
Podélné hrany
E 15
Rozměr
[mm]
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
9
9
9
512468 *
510384 *
512497 *
6
6
6
3,24
3,78
4,32
Point 15 1)
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
8
8
8
510382 *
512469 *
512498 *
6
6
6
Line 8 1)
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
8
8
8
512470 *
510383 *
512499 *
Quattro 55 1)
300 x 1 800
300 x 2 100
300 x 2 400
12,5
12,5
12,5
8
8
8
512471 *
510381 *
512500 *
Název
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
29,00
34,00
39,00
12
12
12
karton
karton
karton
590,590,590,-
3,24
3,78
4,32
26,00
30,00
35,00
12
12
12
karton
karton
karton
770,770,770,-
6
6
6
3,24
3,78
4,32
26,00
30,00
35,00
12
12
12
karton
karton
karton
770,770,770,-
6
6
6
3,24
3,78
4,32
26,00
30,00
35,00
12
12
12
karton
karton
karton
770,770,770,-
Skupina zboží 2.4
Base 33
1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
34
Poznámka:
K těmto lamelám je potřeba použít speciální profily, viz str. 35.
Casoprano
Sádrokartonové
stropní kazety
Casoprano
Systém montáže
Hrana
T 24
T 15
A
T 15
E 15
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
600 x 600 mm
A
8
6,60
514774
10
3,60
600 x 1 200 mm
A
8
6,60
514775
6
600 x 600 mm
A
8
6,60
514776
600 x 1 200 m
A
8
6,60
600 x 600 mm
A
8
600 x 1 200 m
A
Casovoice 1)
Název
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
23,40
60
karton
128,-
4,32
28,08
48
karton
128,-
10
3,60
23,40
60
karton
128,-
515686
6
4,32
28,08
48
karton
128,-
6,50
515687
10
3,60
24,50
60
karton
128,-
8
6,50
515688
6
4,32
28,08
48
karton
128,-
A
E15
8
9,5
6,50
7,30
510288 *
510289 *
10
8
3,60
2,88
22,70
20,50
52
52
karton
---
260,330,-
A
E15
8
9,5
6,50
7,30
510306 *
511509 *
10
8
3,60
2,88
22,70
20,50
52
52
karton
---
295,335,-
A
E15
8
9,5
6,50
7,30
510304 *
510305 *
10
8
3,60
2,88
22,70
20,50
52
52
karton
---
295,335,-
Casoroc
Casostar
Skupina zboží 2.0
Casobianca
600 x 600 mm
(akusticky pohltivá)
Casonova 1)
600 x 600 mm
(akusticky pohltivá)
Casola 1)
600 x 600 mm
(akusticky pohltivá)
1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií tmavě šedé barvy.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta a minimální dodací množství na vyžádání.
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N.
35
Gyptone
Sádrokartonové
stropní kazety
Gyptone
Název
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
9
9
9
510038
510041
510040 *
6
6
6
2,16
2,16
2,16
19,50
19,50
19,50
16
16
14
karton
karton
karton
360,390,750,-
A
12,5
9
510039 *
6
4,32
38,90
8
karton
450,-
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
510380 *
510045 *
510044 *
6
6
6
2,16
2,16
2,16
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
A
12,5
8
512464 *
6
4,32
34,60
8
karton
590,-
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
510046 *
510047 *
510387 *
6
6
6
2,16
2,16
2,16
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
A
12,5
8
512465 *
6
4,32
34,60
8
karton
590,-
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
511508 *
510048 *
512459 *
6
6
6
2,16
2,16
2,16
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
Base 31
600 x 600 mm
600 x 1 200 mm
Line 4 1)
600 x 600 mm
Skupina zboží 2.2
600 x 1 200 mm
Point 11 1)
600 x 600 mm
600 x 1 200 mm
Point 12 1)
600 x 600 mm
1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
36
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N
Gyptone
Systém montáže
Hrana
T 24
T 15
A
T 15
E 15
Systém montáže
T24
T24
Hrana
D1
D1
Hrana
Tloušťka
[mm]
Hmotnost
[kg/m2]
Objednací
číslo
600 x 600 mm
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
510057
510060
510059 *
6
6
6
2,16
2,16
2,16
Quattro 22 1)
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
510061 *
510062 *
512467 *
6
6
6
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
515185 *
513345 *
515689 *
A
E15
D1
12,5
12,5
12,5
8
8
8
515458
515459 *
515460 *
Název
Balení = karton
[ks] [m2]
[kg]
Cena
bez DPH
[Kč/m2]
Kartonů
na
paletě
Minimální
dodací
množství
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
2,16
2,16
2,16
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
6
6
6
2,16
2,16
2,16
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
6
6
6
2,16
2,16
2,16
17,30
17,30
17,30
16
16
14
karton
karton
karton
430,480,790,-
Quattro 20 1)
Skupina zboží 2.2
600 x 600 mm
Quattro 50 1)
600 x 600 mm
NOVINKA
Sixto 60 1)
600 x 600 mm
NOVINKA
1) Rubová strana opatřena akusticky účinnou netkanou textílií světle šedé barvy.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
Poznámka:
Kazety jsou opatřeny bílým akrylátovým nátěrem RAL 9016/NSCS0500N
37
Profily
Profily a příslušenství
pro kazetové
a lamelové podhledy
Název
Délka
[mm]
Objednací
číslo
Balení = svazek
[ks] [m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
3 600
515424
20
72
26,00
balení
32,-
600
515425
60
36
10,00
balení
32,-
1 200
515426
60
72
20,00
balení
32,-
3 000
515427
20
60
18,90
balení
32,-
600
515428
60
36
18,90
balení
32,-
1 200
515429
60
72
22,70
balení
32,-
3 600
515708 *
20
72
25,70
balení
65,-
Hlavní profil T24 1)
38 x 24 mm, tl. 0,4 mm
38
11
6,5
24
Příčný profil T24
1)
38 x 24 mm, tl. 0,3 mm
Příčný profil T24 1)
Skupina zboží 4.3
38 x 24 mm, tl. 0,3 mm
Hlavní profil T15 1)
38 x 15 mm, tl. 0,4 mm
Příčný profil T15 1))
38 x 15 mm, tl. 0,4 mm
38
11
6,5
15
Příčný profil T15
1)
38 x 15 mm, tl. 0,4 mm
Příčný profil T24 1) - pro konstrukci podhled
podhledu typu D1
38 x 24 mm, tl. 0,4 mm
NOVINKA
1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
38
Příslušenství
Délka
[mm]
Objednací
číslo
3 000
515430
30
90
17,00
balení
25,-
25 x 15 x 8 x 15 mm
3 000
514226 *
25
75
22,20
balení
48,-
27 x 15 x 6 x 15 mm
3 000
515510 *
25
75
22,20
balení
48,-
13 mm
3 050
514225 *
20
61
20,40
balení
80,-
16 mm
3 050
514896 *
20
61
20,40
balení
80,-
1 830
512488 *
30
54,9 25,50
balení
48,-
2 130
512489 *
30
63,9 29,50
balení
48,-
2 430
512490 *
30
72,9 33,40
balení
48,-
3 000
512491 *
20
60
28,00
balení
89,-
510283
100
3,50
balení
4,50/ks
515709 *
100
3,00
balení
5,-/ks
512493 *
250
2,00
balení
18,-/ks
512494 *
500
6,50
balení
515710 *
100
2,90
balení
Název
Balení = svazek
[ks]
[m]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/bm]
Obvodový profil 1)
19
19 x 24 mm, tl. 0,4 mm
24
8/6
25/27
Obvodový profil “W” 1)
15 + 15
Obvodový profil “F” 1)
21,5
38
13/16
33
37,5
Obvodový profil “W” 1) - pro lamely Gyptone
6
Skupina zboží 4.3
Nosný profil T15 1) - pro lamely Gyptone
30
Závěs pérový pro hlavní T profil
110
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24.
Závěs s hákem pro hlavní T profil
- s upínacím perem,
vhodný pro hlavní
profily T15 a T24
NOVINKA
Rozpěrná pružina
Pro konstrukci podhledu typu D1
NOVINKA
Přítlačná spona
Pro tl. kazet 8 - 16 mm
Křížová spojka pro T profil
Pro konstrukci podhledu typu D1
4,50/ks
NOVINKA
NOVINKA
25,-/ks
1) Pohledová plocha profilů je lakovaná bíle.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
39
Sanitární program
Konstrukce pro
kotvení zařizovacích
předmětů
Objednací
číslo
Výrobek
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Konstrukce pro uchycení baterií
Slouží pro uchycení baterií
s jakoukoli roztečí
na nástěnky plastové,
ocelové apod.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce pro uchycení kohoutů
510327 *
ks
0,90
kus
632,-
510328 *
ks
0,80
kus
536,-
510329 *
ks
1,10
kus
704,-
510330 *
510331 *
510332 *
510333 *
510334 *
ks
ks
ks
ks
ks
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
kus
kus
kus
kus
kus
520,576,604,612,620,-
Skupina zboží 4.5
Slouží k uchycení
kohoutků, průtokových
ohřívačů atd.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce k uchycení baterií a potrubí
Slouží k uchycení baterií
s jakoukoliv roztečí,
kohoutů a odpadního
potrubí na nástěnky
plastové apod.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625 mm.
Konstrukce pro uchycení potrubí
Slouží pro uchycení
odpadního potrubí
na průměry
od 40 do 110 mm.
Pro osovou rozteč
CW profilů 460-625mm.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
40
pr. 40 mm
pr. 50 mm
pr. 63 mm
pr. 70 mm
pr. 90-110 mm
Sanitární program
Výrobek
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Konstrukce pro uchycení pisoáru
Slouží pro uchycení pisoáru
jak s odpadem pod mísou,
tak s odpadem za mísou.
Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Konstrukce pro uchycení umyvadla
510335 *
ks
2,50
kus
960,-
510336 *
ks
2,50
kus
944,-
510337 *
ks
2,80
kus
1 176,-
510338 *
ks
6,70
kus
2 160,-
514844 *
sada
0,35
sada
112,-
Slouží pro uchycení umyvadel
s nástěnnými bateriemi.
Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Skupina zboží 4.5
Konstrukce pro uchycení umyvadla
Slouží pro uchycení
umyvadel se stojánkovými
bateriemi. Pro osovou rozteč
CW profilů 450-625 mm.
Konstrukce pro uchycení WC
Slouží pro uchycení WC
nebo bidetu (při dokoupení
Bidetové sady - obj. č. 514844).
Pro osovou rozteč
profilů 450-625 mm.
Výškově nastavitelné
kotevní šrouby. Objímka
odpadního potrubí o průměru 110 mm.
Bidetová sada
Tato sada umožňuje montáž
bidetu ke Konstrukci
pro uchycení WC (obj. č. 510338),
vč. spojovacího materiálu.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
41
Nářadí
Nářadí pro práci
s konstrukcemi
suché vnitřní výstavby
Objednací
číslo
počet
kusů
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
513374
60 kusů
0,50
60 kusů
510219
kus
0,10
kus
29,-
512582
10 kusů
1,00
10 kusů
14,-
515410
kus
0,8
kus
2 864,-
515413
12 kusů
0,10
balení
1 360,-
515411
6 kusů
0,05
balení
720,-
515465
kus
0,15
kus
180,-
515466
kus
0,10
kus
248,-
510221
kus
1,00
kus
252,-
512583
10 kusů
1,00
10 kusů
180,-
510223
kus
1,00
kus
180,-
510224
kus
0,05
kus
84,-
Struhák / nebozez
510225
kus
0,50
kus
188,-
Vykružovací vrták
510226
kus
0,50
kus
424,-
510218
sada
0,50
sada
320,-
Výrobek
Balení
Cena
bez DPH
[Kč/balení]
Tesařská tužka
Nůž s výměnným ostřím
Náhradní ostří k noži
Blade Runner
speciální nůž na rychlé a bezpečné řezání
sádrokartonových desek
Náhradní řezací kolečka
pro Blade Runner
Pouzdro na Blade Runner
Skupina zboží 4.8
k upevnění na opasek
Struhák na hrany, dl. 13 cm
s vodítky
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
NOVINKA
Hoblík na hrany VARIO
Náhradní nože k hoblíku VARIO
Struhák / hoblík na hrany
Náhradní planžeta k hoblíku
Univerzální ∅ 60, 67 a 74 mm
Transportní držák na desky
42
1 248,-
Nářadí
Výrobek
Objednací
číslo
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
Cena
dodací
bez DPH
množství [Kč/balení]
Ruční nůžky na plech
510056
kus
0,50
kus
840,-
Perforační kleště
510227
kus
1,00
kus
1 680,-
Montážní kleště
510235
kus
0,50
kus
388,-
510228
kus
0,01
kus
8,-
Šroubovací nástavec speciální
510006
kus
0,10
kus
64,-
Šroubovací nástavec Marathon
510007
kus
0,20
kus
352,-
Stěrka nerez
510055
kus
0,15
kus
96,-
510063
kus
0,20
kus
108,-
Zednická lžíce nerez - š. 180 mm
510051 *
kus
0,30
kus
112,-
Špachtle s křížovou špičkou
510064
kus
0,17
kus
280,-
510053
kus
0,20
kus
152,-
510052
kus
0,30
kus
364,-
Pro Molly kotvy
Křížová špička
Skupina zboží 4.8
K elektrickému šroubováku
- š. 50 mm
Stěrka nerez
- š. 100 mm
(s bitem PH2) - š. 150 mm
Hladítko nerez
- š. 280 mm
Hladítko nerez
- š. 480 mm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
43
Nářadí
Nářadí pro práci
s konstrukcemi
suché vnitřní výstavby
Objednací
číslo
Výrobek
Skupina zboží 4.8
Fasádní špachtle
s ALU výztuhou - š. 500 mm
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
Cena
dodací
bez DPH
množství [Kč/balení]
511524
kus
0,40
kus
332,-
Hladítko nerez na vnitřní rohy
510054
kus
0,15
kus
160,-
Ruční držák na smirkový papír
510230
kus
0,50
kus
88,-
Brusná mřížka
512584
10 kusů
0,10
10 kusů
39,-
513303 *
kus
0,80
kus
6 680,-
513310 *
kus
0,80
kus
6 680,-
513302 *
kus
0,60
kus
6 680,-
513309 *
kus
0,40
kus
240,-
513301 *
kus
4
kus
8 440,-
Aplikátor pro vnější hrany - 90°
na vnější pravouhlé hrany (rohy) při aplikaci
pásky Ultra Flex i lišty L-Trim systému No Coat®
Aplikátor na vnitřní hrany - 90°
na vnitřní pravouhlé hrany (kouty) při aplikaci
pásky Ultra Flex i lišty L-Trim systému No Coat®
Jednostranný aplikátor
NOVINKA
NOVINKA
na všechny úhly koutů a rohů při aplikaci
pásky Ultra Flex i lišty L-Trim systému No Coat®
NOVINKA
Dřevěná násada
NOVINKA
Zásobník na tmely
k nanášení tmelů
na pásky a lišty sytému No Coat®
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
44
NOVINKA
Revizní dvířka
Revizní dvířka
do příček a podhledů
Výrobek
Tloušťka
[mm]
Rozměr
[mm]
Objednací
číslo
200 x 200
510318
kus
0,90
kus
712,-
300 x 300
510320
kus
1,40
kus
844,-
400 x 400
510322
kus
2,20
kus
920,-
500 x 500
510324
kus
3,20
kus
996,-
600 x 600
510326
kus
4,20
kus
1 184,-
12,5
300 x 300
515482 *
kus
2,00
kus
1 952,-
12,5
400 x 400
515483 *
kus
3,10
kus
2 312,-
12,5
500 x 500
515484 *
kus
4,30
kus
2 672,-
12,5
600 x 600
515485 *
kus
5,80
kus
3 148,-
15
300 x 300
511515 *
kus
2,10
kus
1 960,-
15
400 x 400
513295 *
kus
3,20
kus
2 320,-
15
500 x 500
511925 *
kus
4,40
kus
2 680,-
15
600 x 600
511926 *
kus
5,90
kus
3 160,-
2x 12,5
300 x 300
515495 *
kus
3,00
kus
2 120,-
2x 12,5
400 x 400
515496 *
kus
4,50
kus
2 480,-
2x 12,5
500 x 500
515497 *
kus
6,50
kus
2 840,-
2x 12,5
600 x 600
515498 *
kus
9,00
kus
3 320,-
300 x 300
515486 *
kus
3,50
kus
2 120,-
400 x 400
515487 *
kus
5,50
kus
2 480,-
500 x 500
515488 *
kus
8,20
kus
2 840,-
600 x 600
515489 *
kus
10,90
kus
3 320,-
počet
kusů
Balení
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Revizní dvířka univerzální
S automatickým zámkem,
bez požární odolnosti.
Pro tloušťku opláštění
1 x 12,5 mm.
Revizní dvířka do příčky
s požární odolností 1)
Skupina zboží 4.6
S automatickým zámkem,
s požární odolností 30 min.
Revizní dvířka do podhledu
s požární odolností 1)
S kličkou a s požární
odolností 30 min.
Pro tloušťku opláštění
25 mm.
1) Hodnoty požární odolnosti jsou uvedeny v Katalogu požárně odolných konstrukcí suché vnitřní výstavby.
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
45
Textil
Pracovní oděvy
a textil Rigips
Velikost
Objednací
číslo
- 6 panelů, vyztužené čelo, mosazná přezka
- broušená bavlna, výšivka 2x
uni
514920
kus
0,10
kus
126,40
Klobouček bílý
uni
510368
kus
0,05
kus
76,-
M
L
XL
XXL
514902 *
514903 *
514904
514905 *
kus
kus
kus
kus
0,20
0,20
0,20
0,20
kus
kus
kus
kus
108,108,108,108,-
M
L
XL
XXL
515469 *
515470
515471 *
515472 *
kus
kus
kus
kus
0,30
0,30
0,30
0,30
kus
kus
kus
kus
248,248,248,248,-
S
M
L
XL
XXL
514910 *
514911
514912
514913
514914 *
kus
kus
kus
kus
kus
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
kus
kus
kus
kus
kus
240,240,240,240,240,-
Výrobek
Balení
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Basebalová čepice modrá
Skupina zboží 4.9.5
- 100% bavlna, potisk
Tričko bílé
krátký rukáv - 100% bavlna, 160 g/m2, potisk
Triko modré pánské
- krátký rukáv
- 100 % bavlna, 190 g/m2, výšivka
Triko POLO dámské sv. modré
- límeček, krátký rukáv
- 95 % bavlna, 5 % lycra, 200 g/m2, výšivka
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
46
Textil
Výrobek
Velikost
Objednací
číslo
Balení
[ks]
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
M
L
XL
XXL
XXXL
514915 *
514916 *
514917
514918
514919 *
kus
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
kus
kus
kus
kus
kus
556,556,556,556,556,-
50
52
54
56
58
60
514946 *
514947
514948
514949
514950
514951 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
kus
kus
kus
kus
kus
kus
536,536,536,536,536,536,-
46
48
50
52
54
56
58
60
514316 *
510362 *
510363 *
510364
510365
510366
510367
514317 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
480,480,480,480,480,480,480,480,-
46
48
50
52
54
56
58
60
510369 *
510370 *
510371 *
510372
510373
510374
510375
514828 *
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
kus
776,776,776,776,776,776,776,776,-
Zateplená pracovní vesta
- kapsy na zip, ramena z nepromokavého materiálu,
nastavitelné pružné stažení v pase, prodloužená
délka dole ke stažení- 35 % bavlna,
65 % polyester, podšívka 100% polyester, výšivka 2x
Vel.
M
L
XL
XXL
XXXL
Obvod hrudi
92-98 cm
98-104 cm
104-110 cm
110-116 cm
116-122 cm
Výška postavy
158-170 cm
164-176 cm
166-182 cm
170-188 cm
176-194 cm
Pracovní blůza
- bílá s modrými doplňky, 100% bavlna
délka rukávů 65 cm, potisk
Vel.
50
52
54
56
58
60
Obvod pasu
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
Skupina zboží 4.9.5
Pracovní kalhoty s laclem
- bílé, 100 % bavlna,
délka nohavic 108 cm
pro výšku postavy 170-182 cm, potisk
Vel.
46
48
50
52
54
56
58
60
Obvod hrudi
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
Obvod pasu
76-80 cm
80-84 cm
84-88 cm
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
Pracovní kombinéza
- bílá s modrými doplňky, zip,
100 % bavlna, délka nohavic 108 cm
pro výšku postavy 170-182 cm, potisk
Vel.
46
48
50
52
54
56
58
60
Obvod hrudi
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
108-112 cm
112-116 cm
116-120 cm
Obvod pasu
76-80 cm
80-84 cm
84-88 cm
88-92 cm
92-96 cm
96-100 cm
100-104 cm
104-108 cm
*) Zboží není trvale skladem. Dodací lhůta na vyžádání.
47
Literatura
Odborná literatura
Rigips
Název
Objednací
číslo
Balení
množství
hmotnost
[kg]
Minimální
dodací
množství
Cena
bez DPH
[Kč/ks]
Velká kniha sádrokartonu
- Podklady pro projektování interiéru
Kniha přináší přehled a podrobné
údaje o jednotlivých systémech
suché vnitřní výstavby
(souhrn ověřených konstrukcí
s jejich komplexními daty
a deklarovanými hodnotami).
Je určena odborné veřejnosti
- projektantům, architektům,
investorům, developerům
a realizačním firmám.
Formát A4, 360 stran
(2007, druhé vydání)
Skupina zboží 4.9.1
Montážní příručka sádrokartonáře
501635
kus
1,45
kus
495,80
501636
kus
0,46
kus
185,70
501781
kus
0,42
kus
105,50
Jedinečný souhrn
montážních návodů
suché vnitřní výstavby.
Kniha je určena realizačním
firmám, stavbyvedoucím
i stavebním dozorům.
Formát A5, 212 stran
(2008, aktualizované první vydání)
Sádrokarton zvládneme sami
- Pracovní postupy krok za krokem
Průvodce stavebními úpravami
pro nejširší laickou veřejnost,
který provede čtenáře výstavbou
krok za krokem, od výběru
a nákupu materiálu, přes
samotnou montáž až
po finální úpravu povrchů.
Formát A4, 96 stran
(2008, druhé vydání)
48
Modrá akustická deska
www.modreticho.cz
RGPS_nohy_210x297_spad.indd 1
Rigips, s.r.o., tel.: 296 411 800, [email protected], www.rigips.cz
29.10.2009 17:15:22
Kontakty
739 483 422
Počernická 272/96
108 03 Praha 10 - Malešice
www.rigips.cz
Centrum technické podpory
telefon: 296 411 800
mobil: 724 600 800
e-mail: [email protected]
Po-Čt: 8-16:30; Pá 8-15
duben 2010
Rigips, s. r. o.
Download

Ceník Rigips 2010