KAUCE PRO DISTRIBUTORY POHONNÝCH HMOT
Pavel Semerád, Alžběta Srnová
ÚVOD
Daňový únik je významný hospodářský trestný čin, který nemůže být přehlížen. Neřešení problému
dokáže změnit vnímání společnosti, a mohou se objevit jednotlivci i skupiny, které se jej nebudou bát
realizovat. Takto vzniklá situace může dokonce destabilizovat veřejné rozpočty i morálku zbývajících
poctivých daňových subjektů. Často se můžeme setkat se stavem nazvaným již Le Bon [4]
tzv. psychologií davu. Jedinec je ovlivňován chováním i názory skupiny a proto se neřídí vlastním
úsudkem, zjednodušeně řečeno dělá to, co ostatní. Výsledkem je psychologický efekt, při kterém
jednotlivec mění své morální hodnoty a vnímání, přičemž chování a názory skupiny postupně
akceptuje a považuje za určitý standard.
Ve skutečnosti se daňové subjekty rozhodují na určité škále, přičemž mezi hlavní faktory patří
výnos z nezákonné činnosti, pravděpodobnost odhalení a výše trestu. Daňové subjekty jsou si
vědomy o tom, že trest přichází až po provedení úniku (příprava daňového úniku není v České
republice trestným činem), a že správce daně nemá dostatečné kapacity na pravidelnou kontrolu
všech daňových přiznání. To vše může být faktor, který nahrává tomu, že jednotlivec nebo skupina
riziko daňového úniku podstoupí.
Některé daně jsou více vystaveny pokusům o podvod než jiné. Nelze však s dostatečnou jistotou
a předstihem predikovat, která daň podlehne daňovému úniku, který předmět zdanitelného plnění
bude pro podvod využit a ani v jakém státě. Přestože se některé státy snaží harmonizovat svoje
daňové systémy s jinými, ve snaze zabránit podvodům na svém území nebo je alespoň redukovat, lze
jen smutně konstatovat, že jsou podvodníci stále o jeden krok napřed.
Pro náš článek jsme si vybrali daň z přidané hodnoty v České republice, přičemž jsme zvolili
pohonné hmoty jako určitý příklad problematické komodity. Abychom podpořili naše tvrzení, lze uvést,
že Skupina senátorů [15] a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [16] odhadují roční výši daňových
úniků v této oblasti v rozsahu přibližně 8 mld. Kč. Decizní sféra však dlouhou dobu jen bezbranně
přihlížela tomuto stavu, než v roce 2010 požádala Evropskou komisi o možnost zavést přenesenou
daňovou povinnost a zamezit podvodům v rámci tzv. karuselových podvodů (více např. [13]).
Zamítnutí žádosti ze strany Komise započalo novou etapu vytváření protiopatření a po četných
dialozích se soukromým sektorem byla postupně navržena alternativní zákonná opatření. Tato
opatření však příliš nepomohla redukovat množství podvodů a spíše se jednalo o teoretickou bariéru.
Při karuselových podvodech je rizikovým subjektem řetězce první subjekt na území státu, kterému
vzniká povinnost samovyměření daně. Pokud tento subjekt svoji daňovou povinnost nesplní
(při poskytnutí zdanitelného plnění dalšímu subjektu), dochází k úniku na dani z přidané hodnoty
přibližně 6 Kč/litr v závislosti na valorické výši dle daňového základu. Tito chybějící obchodníci se pak
promění v prázdné skořápky, tedy subjekty využité pouze pro spáchání podvodu bez dostatečného
likvidního majetku.
Pravděpodobně proto, aby po těchto podvodnících zůstal alespoň nějaký majetek, byla novelou
zákona o pohonných hmotách [19] navržena mj. povinnost distributorů pohonných hmot skládat kauce
ve výši 20 mil. Kč. To však vyvolalo diskuzi nad tím, zda jsou kauce v souladu s českým
a unijním právem, resp. zda nedochází k narušení hospodářské soutěže. Právě kauce se mohla stát
likvidační pro velkou skupinu menších, přesto však poctivých distributorů.
1
CÍL A METODIKA
Cílem našeho článku je pomocí analytického zpracování dotazníkového šetření odpovědět
na výzkumnou otázku: Je možné definovat, jaký je vztah tržních subjektů ke kaucím pro distributory
pohonných hmot a jakou tyto tržní subjekty podporují výši?
Dotazníkové šetření bylo uskutečněno v průběhu července a srpna 2013. K distribuci dotazníku
byly využity dva distribuční kanály. (i) Dotazník byl rozeslán pomoci emailů potenciálním
respondentům. (ii) Dotazník byl umístěn na webové stránky profesně zaměřeného periodika petrol.cz.
Emailové adresy byly vybírány náhodně z elektronických zdrojů po zadání klíčových slov „distribuce
pohonných hmot“ a „čerpací stanice“. Databáze obsahovala 700 kontaktů v souladu s Cook et al [1],
kteří považují za důležitý faktor výzkumu výběr vhodného vzorku dotazovaných. Celkem bylo získáno
154 odpovědí (návratnost 22%). Návratnost odpovídá rozpětí u dobře připravených dotazníků [5; 10].
V dotazníku byly použity otázky uzavřené, polouzavřené i umožňující výběr více odpovědí.
Respondentům bylo umožněno vyjádřit se k položeným otázkám pomocí vlastních komentářů.
Ke zkoumanému tématu byla data získávána i pomocí rozhovorů se zástupci státní správy,
s distributory, i provozovateli čerpacích stanic. Tyto rozhovory probíhaly metodou tváří v tvář a místy
setkání byly každoročně pořádané PETROLsummity (2012-2013). Jednalo se o přibližně 30-40 osob,
které byly náhodným způsobem osloveny. Informace z těchto rozhovorů však byly získány pouze
pod podmínkou jejich anonymity. Proto z nich jsou učiněny pouze zobecnitelné závěry.
V rámci článku byly využity standardní metody, které umožnily objektivní a systematický
kvantitativní i kvalitativní popis dané problematiky. Pro naplnění cíle příspěvku proto byly využity
metody analýzy, komparace a deskripce. Protože některé vztahy mezi velkým množstvím dat jsou
v grafickém vyjádření obtížně zjistitelné, bylo pro přehlednost využito analýzy kategoriálních dat
ve formě kontingenční tabulky.
2
2.1
KAUCE
INSPIRACE PRO ZAVEDENÍ KAUCÍ
Kauce jsou nástrojem využívaným i v jiných státech, např. v Estonsku a Maďarsku [2]. Jejich výši
lze však v určitých případech snížit, zejména pak v situacích, kdy distributor působí výhradně
na tuzemském trhu a není subjektem dovážejícím pohonné hmoty z jiného státu. Estonsko zavedlo
kauce ve výši 100 000 EUR v roce 2011. Dle původního záměru měly kauce povinně skládat
společnosti, které dováží pohonné hmoty do Estonska a mají historii kratší než 3 roky. Estonský
nejvyšší soud [9] to však označil za protiústavní a diskriminační.
Kauce mají za cíl umožňovat zajištění daně proti rizikovým subjektům. Z pohledu daně jsou však
rizikové všechny subjekty, kterým je umožněno formou přenesené daňové povinnosti kalkulovat
vlastní daňovou povinnost. Protože organizované skupiny vytváří mnohačetné řetězce, pokud
by musely za každý subjekt složit 20 mil. Kč, tak by se jim podvod neměl vyplácet.
Důležité je zjištění, kdo může dosáhnout daňového úniku ve výši 20 mil. Kč, aby se mu v případě
propadnutí kauce únik vyplatil. Většina distributorů je registrována jako plátce daně s měsíčním
zdaňovacím obdobím [11], je tedy potřeba s tímto časovým obdobím kalkulovat.
Tab. 1: Distributor s intrakomunitárními plněními
Zisk
Počet
Kapacita
Počet
Počet cisteren/den*
Položka
[Kč/litr]
litrů
cisterny [litr]
cisteren [ks] [ks]
Základ daně
30,00
3,1 mil.
30 000
105
3,50
Vazba na DPH
6,30
3,1 mil.
30 000
105
3,50
Zdroj: [12], pozn. je kalkulován měsíc s 30 dny
V Tab. 1 je kalkulován možný únik u obchodníka zapojeného v intrakomunitárních obchodech.
V Tab. 2 je kalkulován možný únik u obchodníka uskutečňujícího pouze zdanitelná plnění v tuzemsku.
Z výsledků je patrné, že proto, aby se tuzemský obchodník dopustil podvodu na DPH ve výši
20 mil. Kč, musel by denně prodat 555 cisteren. To představuje přibližně 500 mil. litrů. Na druhé
straně u distributora při intrakomunitárních obchodech postačí prodat 3,50 cisterny denně, což
představuje jen 3,1 mil. litrů za měsíc.
Tab. 2: Distributor s intrakomunitárními plněními
Marže
Kapacita
Počet
Počet cisteren/den*
Položka
Počet litrů
[Kč/litr]
cisterny [litr] cisteren [ks]
[ks]
Základ daně
0,20
500 mil.
30 000
16 666
555
Vazba na DPH 0,04
500 mil.
30 000
16 666
555
Zdroj: [12], pozn. je kalkulován měsíc s 30 dny
V souvislosti s návrhem kaucí uskutečnilo Společenství čerpacích stanic v březnu-červnu 2013
(na vyžádání). V anketě se ptali respondentů na názor, v jaké výši by byli ochotni akceptovat kauce.
V anketě bylo dosaženo následujících výsledků: (i) podporuji celoplošnou kauci 20 mil. Kč – 27,10 %
respondentů, (ii) podporuji celoplošnou kauci, ale požadovaná částka by se měla snížit na polovinu
(10 mil. Kč) - 23,10 % respondentů, (iii) podporuji diferencované kauce – 26,70 % respondentů, (iv)
považuji kauce za opatření, které neomezí daňové podvody a jen likviduje menší firmy – 23,10 %
respondentů.
2.2
DISKUZE NAD VÝŠÍ KAUCE
Kauce, a zejména pak její výše, patří mezi nejdiskutovanější části novely zákona
o pohonných hmotách. Již od konce roku 2012 se na ni objevovaly diametrálně odlišné názory.
Decizní sféra prosazovala návrh na zavedení kaucí v co nejvyšší částce a bez výjimek [3; 8]. K tomuto
přístupu se přikláněli i zástupci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu [6]. Menší
distributoři, které podporovaly např. Hospodářská komora České republiky [18] nebo Úřad pro ochranu
hospodářské soutěže [16], upozorňovali na neúměrnou zátěž na menší a přesto poctivé distributory.
Požadovali tak diferenciaci, zejména pak, aby byla dlouhodobě poctivým kauce přinejmenším snížena
po vzoru modelu BISEP [7].
Zákonodárci však tento názor nevyslyšeli a ani nepřijali pozměňovací návrhy na snížení kauce
na polovinu. Předkladatelé však předpovídali bezproblémové skládání kaucí nebo poskytování
bankovních garancí. Dle Kubaty [14], by měly být garance poskytovány ve prospěch poctivých
a dlouhodobě podnikajících subjektů s úrokem 0,4 % p. a., což představuje roční výdaj ve výši
80 000 Kč.
Od oslovených distributorů vyplývá, že u malých distributorů banky požadují u garancí úrok
ve výši 0,8 – 3,5 % p. a. s dostatečným zajištěním. Úrok 3,5% p. a. představuje 700 000 Kč ročně, což
bylo pro většinu subjektů ekonomicky nepřijatelné. Raději proto z trhu odešli a jejich zákazníky
přebrala zbylá konkurence.
3
3.1
VLASTNÍ VÝZKUM
ÚPRAVA DOTAZNÍKU
Aby bylo možné s dotazníkem pracovat, musely být odpovědi upraveny dle následujících kritérií.
Nejprve byly odstraněny odpovědi respondentů, kteří se označili za „zástupce státní správy“
(7 odpovědí). Přestože tato skupina respondentů může disponovat rozsáhlými znalostmi o poměrech
na trhu, pro účely článku to byly jejich názory nedostačující.
Dále byly odstraněny odpovědi respondentů, jejichž odpovědi na otázky kaucí nebyly vyplněny
úplně (mimo textových polí pro vyjádření vlastního názoru k tématu) – 11 odpovědí. Dále byly
odstraněny odpovědi respondentů, kteří odpověděli na položené otázky odpovědí „nevím nebo nechci
odpovědět“ – 5 odpovědí. Pro další zpracování zůstalo 131 odpovědí. Složení respondentů
odpovídalo obrázku 1.
Obrázek 1: Složení respondentů
Zdroj: Vlastní zpracování
Kategorizace respondentů probíhala na základě jejich vlastního přiřazení, jaké činnosti na trhu
s pohonnými hmotami vykonávají. Distributorem (25) je rozuměn takový subjekt, který se zabývá
výhradně velkoobchodními dodávkami pohonných hmot. Jejich pozice v distribučním řetězci tedy je
mezi daňovými sklady a čerpacími stanicemi. Někteří distributoři (43) současně provozují i čerpací
stanice nebo jsou jejich nájemci (franchising). Za provozovatele čerpacích stanic se označilo
50 respondentů. Zbývající část (13) připadla na jiné osoby, které se podílí na prodeji pohonných hmot.
Může se jednat např. o přepravce.
3.2
POŽADAVKY REPONDENTŮ NA VÝŠE KAUCE
Respondentům byly v dotazníku položeny dvě základní otázky, kterými byl zjišťován jejich vlastní
pohled na připravovanou novelu zákona o pohonných hmotách.
(i) Jakou výši kauce by byli ochotni podpořit, resp. jakým způsobem by kauce měly být
nastaveny.
(ii) Jaká je jejich vlastní predikce na budoucí stav, konkrétně, jakým způsobem kauce ovlivní
jejich podnikání.
Obrázek 2: Vyhodnocení otázky (i)
Zdroj: Vlastní zpracování
Obrázek 2 znázorňuje odpovědi respondentů na první otázku, která se zabývala akceptovatelnou
výši kauce. Odpovědi lze prakticky sloučit do čtyř souhrnných skupin. (i) První z nich kauce zcela
odmítá (17) nebo vyslovila jiný názor (6), který nelze souhrnně z textové odpovědi přiřadit pod žádnou
ze skupin. (ii) Druhá a nejvíce početná skupina se vyslovila pro kauce, avšak tyto by měly být určeny
pouze pro dovozce pohonných hmot do České republiky (70). (iii) Třetí skupinu lze označit
za stoupence kauce do 10 mil. Kč (15). (iv) Pro kauce do 20 mil. Kč nebo vyšší se vyslovilo
23 respondentů.
Obrázek 3: Vyhodnocení otázky (ii)
Zdroj: Vlastní zpracování
Odpovědi na druhou otázku lze sumarizovat do tří skupin (Obrázek 3). První skupina očekává
zhoršení situace, bude zvažovat další podnikání nebo jej dokonce ukončí (68). Druhá skupina neví,
jak tato situace ovlivní podnikání, očekává přesun daňových úniků do jiných oblastí nebo očekává, že
se její situace na trhu nezmění (37). Třetí skupina (31) očekává zlepšení situace na trhu po zavedení
kaucí.
3.3
ODPOVĚĎ NA VÝZKUMNOU OTÁZKU
Rozsah odpovědí je natolik široký, že je velmi obtížné ze stávajících výsledků formulovat odpověď
na výzkumnou otázku: „Je možné definovat, jaký je vztah tržních subjektů ke kaucím pro distributory
pohonných hmot a jakou tyto tržní subjekty podporují výši?“. Proto byly obě otázky i s odpověďmi
uvedeny do kontingenční tabulky (Tab. 3).
Tab. 3: Kontingenční tabulka – odpovědi respondentů
Proti
do 5
5 - 10
10 - 20
Odpověď
kaucím mil. Kč mil. Kč mil. Kč
1. Budu zvažovat další
působení na trhu.
1
x
1
x
2. Pozice naší firmy na trhu
se zhorší.
9
3
2
x
3. Ukončíme podnikání v
oblasti distribuce.
2
x
x
x
20 mil. Kč
a vyšší
Pro
dovozce Jiné Celkem
x
12
1
15
x
18
x
32
1
17
1
21
4. Nerozhodné
5. Pozice naší firmy na trhu
se nezmění.
6. Daňové úniky se
přesunou do jiné oblasti.
7. Pozice naší firmy na trhu
se zlepší.
0
1
0
0
0
0
1
2
2
x
1
x
1
9
2
15
3
2
1
1
1
6
1
15
x
x
4
1
18
8
0
31
Celkem
17
5
9
2
21
70
6
131
Zdroj: Vlastní zpracování
Při odpovědi na otázku jsme se museli vypořádat s důležitým faktem. Napříč téměř všemi
skupinami (mimo těch, kteří po zavedení kaucí očekávají zlepšení) je preferovaný způsob řešení
ve formě cílených kaucí. To znamená, že by měli kauce platit jen ti, kteří dováží pohonné hmoty
do České republiky. Pokud pomineme tuto variantu odpovědi, můžeme rozdělit respondenty
na pesimisty, neutrální a optimisty. Dle našeho názoru, pesimisty lze charakterizovat zejména jako
menší (lokální) distributory, u kterých je pravděpodobnost, že dosáhnou na kauci minimální, téměř
nulová. V tabulce jsou zastoupeni odpověďmi 1+2+3. Tato skupina je zásadně proti kaucím, a pokud
by měli skládat nějakou kauci, měla by být max. ve výši 10 mil. Kč.
Druhá skupina, neutrálních respondentů, která je zastoupena odpověďmi 4+5(+6), reprezentuje
středně velké distributory, jejichž situace je stejně diferencovaná a nejednotná jako odpovědi
v tabulce. O této skupině můžeme říci, že převažuje požadavek na kauce pouze pro dovozce.
V ostatních případech jsou nejednotní a nelze definovat trend odpovědí.
Poslední skupina, optimisté, představuje pravděpodobně převážně velké distributory, kteří
podporují kauce v zákonné výši a v případě nutnosti by akceptovali i vyšší částku. Za to však
očekávají zlepšení tržního postavení, vyšší objemy prodejů a potlačení (nekalé) konkurence na trhu.
ZÁVĚR
Je-li zaváděno nové opatření, které může mít až likvidační následky, vyvolává to střet mezi
jednotlivými zájmovými skupinami. Zatímco zákonodárci a správci daně prosazují co možná
nejpřísnější řešení, názor tržních subjektů může být rozdílný. V našem případě jsme zvolili
problematiku kaucí, která zavedla všem distributorům povinnost složit 20 mil. Kč jako jednu
ze základních podmínek registrace a dalšího podnikání.
Dotazníkové šetření probíhalo v době legislativního procesu novely zákona o pohonných
hmotách. Respondenti mohli být tímto procesem ovlivněni. Protože jen málokterý z nich mohl
domýšlet skutečný dopad na trh s pohonnými hmotami, lze také předpokládat odlišnou strukturu
odpovědi, pokud by byl dotazník vyplňován s ročním odstupem.
Na základě zpracovaných odpovědí, můžeme identifikovat tři skupiny, které mohou odpovídat
jejich tržní síle. Optimisté, pravděpodobně respondenti z řad větších distributorů, podporují kauce
a byli by je ochotni podpořit i ve vyšší částce. Subjekty s neutrálním názorem odpovídají středně
velkým distributorům, kterých se nová povinnost dotkla (negativum), přesto však i oni mohou očekávat
zlepšení tržního prostředí (pozitivum). Na druhé straně stojí subjekty malých či středních distributorů,
kteří kauce nepodporují. Důvodů může být více. Buď neočekávají zlepšení tržních podmínek anebo
spíše předpokládají likvidační zásah do jejich vlastního podnikání.
Skupina senátorů [15] napadla novelu u Ústavního soudu České republiky a požadovala její
zrušení. Hlavními argumenty byl destruktivní dopad na podnikání v tomto odvětví, a možné protiprávní
nastavení kaucí s ohledem na rozsudky Evropského soudního dvora. Ústavní soud ve svém nálezu
[17] zrušil výši celoplošné kauce od 30. června 2015, neboť dle ústavních soudců kauce ve stávající
podobě neobstojí v testu proporcionality, což zakládá protiústavnost. Na trhu totiž jsou též poctiví
distributoři, do jejichž podnikání mohla novela necitlivě zasáhnout, neboť výše kaucí nejsou stanoveny
diferencovaně.
Přestože nejpozději od července 2015 lze očekávat úpravu novely zákona o pohonných
hmotách, nelze předpokládat, že by distributoři, kteří museli opustit trh, získali zpět své dřívější
zákazníky. Na trhu tak vznikl nenapravitelný zásah, jehož následky bude možné jen obtížně navrátit
k původnímu stavu. Není vyloučeno, že se někteří distributoři budou domáhat náhrady škod soudní
cestou.
Tento příspěvek byl zpracován v rámci projektu Interní grantové agentury č. 13/2014 na Provozně
ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.
LITERATURA
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
COOK, C., HEATH, F., THOMPSON, R. L.. A meta-analysis of response rates in web or internetbased surveys. Educational and Psychological Measurement. 2000. Vol. 60, č. 6, s. 821-836.
ČAPPO (Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu). Krácení DPH na trhu s
pohonnými hmotami. Daňové úniky při výběru spotřební daně a daně z přidané hodnoty při
obchodu s minerálními palivy [online]. Praha: Rozpočtový a zemědělský výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky. 2012. [cit. 2014-10-02] Dostupné z:
http://afim.cz/files/dokumenty/29_CAPPO-kraceni-SpD.pdf
KALOČ, J., MIKŠOVSKÝ, T. Jan Knížek: „Z pozice daňové správy chceme kauci co nejvyšší.“.
[online]. Praha: PETROLmagazín]. 2012, č. 6/2012 [cit. 2014-09-30]. Dostupné z:
http://petrol.cz/aktuality/archiv/2012/52/jan-knizek-z-pozice-danove-spravy-chceme-kauci-conejvyssi-2087.aspx
LE BON, G. The crowd a study of the popular mind. New York: The Macmillan Co., 1896.
MENON, A, BHARADWAJ, S. G., ADIDAM, P. T., EDISON, S. W. Antecedents and
consequences of marketing strategy making: A model and a test. Journal of Marketing. 1999, roč.
63, č. 2, s.18 – 41. ISSN: 1547-7185.
MIKŠOVSKÝ, T. Jan Duspěva: “Kauce – fundament podnikání“. [online], Praha:
PETROLmagazín. 2012, č. 6/2012 [cit. 2014-10-01]. Dostupné z:
http://petrol.cz/aktuality/archiv/2012/52/jan-duspeva-kauce-fundament-podnikani-2096.aspx
OECD. Forum on Tax Administration: SME Compliance Sub-Group: Information note: Reducing
opportunities for non-compliance in the underground economy [online]. OECD. 2012, s. 1-69 [cit.
2014-09-01]. Dostupné z: http://www.oecd.org/site/ctpfta/49427993.pdf
Parlamentnilisty. Kuba s Kalouskem zabrání únikům na trhu s pohonnými hmotami [online].
Parlamentnilisty.cz, 2012. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z:
http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Kuba-s-Kalouskem-zabrani-unikum-na-trhu-spohonnymi-hmotami-252487
PIKMETS, H., JEGOROV, S. Estonia’s Supreme Court Partially Annuls Fuel-Trading Rules overview of the court's ruling. Varul [online], 2012. [cit. 2014-09-30]. Dostupné z:
http://www.varul.com/publications/12316
PŘIBOVÁ, M. Marketingový výzkum v praxi. Praha: Grada, 1996. ISBN 8071692999.
SEMERÁD, P. Kauce pro distributory pohonných hmot: Je to opravdu jediné řešení? In MEKON
2014. Ostrava: VŠB-TUO, 2014, s. 257-264.
SEMERÁD, P. Podvody na všeobecné spotřební dani u pohonných hmot. Disertační práce. Brno:
Mendelova univerzita v Brně, v tisku.
SEMERÁD, P., BARTŮŇKOVÁ, L., SEMERÁD, M.. Karuselové podvody u daně z přidané
hodnoty se zaměřením na trh s pohonnými hmotami. In Trendy v podnikání. 2013. 1 vyd. Plzeň:
Západočeská univerzita v Plzni, 2013, s. 1-5.
Senát Parlamentu České republiky. Stenozáznam z 3. dne 11. schůze [online]. Senat.cz, 2013.
[cit. 2014-09-30]. Dostupné z:
http://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/htmlhled?action=doc&value=69119
[15] Skupina senátorů. Návrh na zrušení části ustanovení § 6i odst. 1 zákona č. 234/2013 Sb. ze dne
26. června 2013 [online]. Brno: Ústavní soud. 2013. [cit. 2014-10-01] Dostupné z:
http://www.usoud.cz/fileadmin/user_upload/Tiskova_mluvci/kauce_pohonne_hmoty.pdf
[16] Úřad pro ochranu hospodářské soutěže České republiky. Příloha č. 1 vydaná a přijatá
korespondence Úřadu s Ministerstvem financí ČR (listy spisové dokumentace č. 7 a č. 44-55
[online]. 2012. [cit. 2014-10-02] Dostupné z: http://url.googluj.cz/7ib (zkrácená adresa)
[17] Ústavní soud. Nález Ústavního soudu České republiky Pl. ÚS 44/13 ze dne 13. května 2014,
Ústavní soud zrušil jednotnou kauci pro distributory pohonných hmot.
[18] VODNÁ, L. HK ČR nesouhlasí s výší kauce pro distributory pohonných hmot. [online]
Hospodářská komora České republiky. 2013. [cit. 2014-10-30]. Dostupné z:
http://www.komora.cz/hk-cr-nesouhlasi-s-vysi-kauce-pro-distributory-pohonnych-hmot.aspx
[19] Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách, ve znění pozdějších předpisů.
Adresa autorů:
Ing. et Ing. Pavel Semerád
Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta, Ústav účetnictví a daní
[email protected]
Ing. Alžběta Srnová
Mendelova
univerzita
v Brně,
a daní
[email protected]
Provozně
ekonomická
fakulta,
Ústav
účetnictví
DEPOSIT FOR FUEL TRADERS
Abstract
The article deals with an amendment to the Act on Fuels. A deposit for fuel traders is one of the
measures which should help fight tax evasion. The aim is to define: What is the attitude of market
subjects to the deposit for fuel traders? What amount of deposit would market subjects support? Our
own results show that respondents can be classified into three groups – optimists, pessimists and
respondents with a neutral approach. Optimists (large fuel traders) approve the amount of deposit
proposed by the law. They are willing to support even a higher amount of deposit. Respondents with a
neutral attitude (mid-sized traders) expect the financial burden caused by a deposit. Like optimists,
they believe in improvements in the market environment. The last group, pessimists, are in principle
against deposits because for them these are enormous costs that can lead most of them to
bankruptcy.
Key words
Czech Republic, deposit, fuel, tax evasion, fuel traders
JEL Classification
H21, H26
Download

kauce pro distributory pohonných hmot