Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. – 21. 6. 2013
19. 6.
AULA1 14:30
zahájení konference – prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Urbánek, Ph.D. – Psychologické testování v ČR, diskutující Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. – Vývoj a perspektivy psychodiagnostiky v Československu
AULA
16:15
moderuje Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
P522
16:15
moderuje prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. – Meze a možnosti
výuky diagnostiky a klinického managementu v psychiatrii
Mgr. Petr Štěpánek; Prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; MUDr.
Jana Schmidtová – Vývojové trauma: diagnóza senzitivní
vůči rané, interpersonální, komplexní a mnohočetné
traumatizaci
PhDr. Jiří Laciga – Cross–Battery – základní východiska
Mgr. Barbora Váryová, PhD.; Oľga Matušková; doc. Mgr.
Anton Heretik, PhD.; Mgr. Michal Hajdúk – Metóda
vývinovej diagnostiky – Skríning psychomotorického
vývinu (S–PMV)
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. – K otázkam adaptácie
psychologických testov na iné kultúrne podmienky
Mgr. Jolana Bucková; Mgr. Tomáš Kohoutek – Možnosti
využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii
rodinných vztahů I: východiska pro strukturovaný přístup
– teoretická východiska
Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. – Inovace curricula
psychodiagnostiky na katedře psychologie FSS
Mgr. Jolana Bucková; Mgr. Tomáš Kohoutek – Možnosti
využití hry v písku (Sandspiel) v diagnostice a terapii
rodinných vztahů I: východiska pro strukturovaný přístup
– praktické využití
1
PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.; Mgr. Ondřej Skopal – SURPS
vs. RŠS (položkové a faktorové vztahy) a vztahy
k rizikovému chování adolescentů
AULA
Mgr. Miroslav Charvát; PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.; Mgr.
Ondřej Skopal; Mgr. Markéta Komárková; Lucie
Vavrysová – Zkušenosti s převodem Skríningového
dotazníku pro dospívající zaměřeného na problémové
oblasti (POSIT)
18:00 – 19:00 přípitek na uvítanou
20. 6.
P313
9:00
moderuje prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – Projektivní techniky: vědecký status a/nebo klinická zkušenost
PhDr. Jaroslav Šturma – Dětská kresba a její diagnostické využití
P31
10:00
přestávka s kávou
10:15
moderuje Mgr. Jan Širůček, Ph.D.
P52
10:15
moderuje Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
PhDr. Filip Smolík, Ph.D.; Mgr. Gabriela Seidlová
Málková, Ph.D. – Diagnostická baterie pro posouzení
vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí
předškolního věku
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. – Možnosti (a meze)
diagnostiky sebepojetí
Mgr. Gabriela Seidlová Málková, Ph.D. – Diagnostika
fonologických schopností a procesů dítěte předškolního
věku
PhDr. Alena Kopányiová, PhD.; PhDr. Štefan Matula,
PhD. – Diagnostické zámery národného projektu:
Komplexný poradenský systém prevencie a
ovplyvňovania sociálno–patologických javov v školskom
prostredí
PhDr. Jana Dvořáková, Ph.D. – Náprava dyslexie
v předškolním věku prostřednictvím tréninku
fonematického uvědomování
PhDr. Robert Máthé, PhD.; Mgr. Jana Štefániková –
Obraz antisociálnej poruchy osobnosti v MMPI–2 vo
väzenskej populácii
PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.; Mgr. Jana Přibylová
– Skrínink nadání dětí předškolního věku v
Královéhradeckých mateřských školách
PaedDr. Lada Kaliská, PhD.; Mgr. Ján Kaliský, PhD. –
Možnosti diagnostikovania morálnej kompetencie u
adolescentov
2
P31
11:45
Přestávka na oběd
13:00
moderuje prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
doc. PhDr. Marek Preiss, Ph.D. – Současné pojetí poruch osobnosti
prof. PhDr. Jiří Mareš, Ph.D. – Etický kontext diagnostické a intervenční práce psychologů
P31
14:20
moderuje Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
P52
14:20
moderuje Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Mgr. Jan Širůček, Ph.D. – Diagnostika LMR podle modelů
AAMR a APA
Mgr. Michal Hajdúk; PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.;
doc. Mgr. Anton Heretik, PhD. – Skrátená verzia Škály
reziliencie – psychometrická analýza prostredníctvom IRT
Mgr. Jiří Novák – Diagnostika LMR v kontextu současné
školské poradenské praxe – otázky odborné, etické i
politické
Mgr. Petr Jarušek – Jak se učit skrze řešení problémů?
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.; Mgr. Táňa Fikarová –
Tematicko-apercepční test: tematická bohatost i
diagnostická přesnost
P31
16:00
přestávka s kávou
P31
16:30
moderuje Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D.
Mgr. Ivana Vasiľová, PhD. – Motivácia študentov a ich
nemotivovanost
Viktorová Lucie; Mgr. Miroslav Charvát, Ph.D. – Závody
ve zbrojení aneb položková analýza Testu předpokladů
ke studiu na FF UP (SPF)
Prostor 16:30
před
P31 a
U324
moderuje doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
Bc. Adam Ťápal; Bc. Beáta Špiláková – Škála self–efficacy
rozvoje talentu a kariéry – pilotní výzkum českého
překladu
Bc. Dana Juhová; doc. Mgr.Šárka Portešová, Ph.D. –
Neverbální inteligence českých předškoláků: je pro její
diagnostiku vhodný zahraniční test UNIT?
3
U355
16:30
PhDr. Sylvie Navarová – Osobnostní a profesní
diagnostika pro určení profesní profilace studentů
základních a středních škol
PaedDr. Erik Žovinec, PhD.; PhDr. Viktor Gatial, PhD.,
PhDr. Michal Čerešník, PhD. – Nový diagnostický test
čítania pre študentov sekundárneho vzdelávania ČÍ(s)TA.
Analýza úloh a výkonu študentov stredných škôl
v skúškach fonematického uvedomovania
Mgr. Ondřej Bouša – Identita a sebesystém v práci s
třídním kolektivem
PhDr. Viktor Gatial, PhD.; PhDr. Michal Čerešník, PhD.;
PaedDr. Erik Žovinec, PhD. – Hodnotové preferencie
adolescentov vo vzťahu k užívaniu psychoaktívnych látok
Mgr. Jiřina Bednářová – workshop Dynamická
diagnostika předškolního dítěte
Počet účastníků workshopu je omezen, je třeba se
dopředu při registraci přihlásit!
Mgr. Veronika Boleková; Mgr. Veronika Harazinová, doc.
PhDr. Eva Szobiová, PhD. – Reziliencia a osobnostné
charakteristiky tvorivých adolescentov
Mgr. et Mgr. Ivana Márová; PhDr. Dagmar Přinosilová,
Ph.D. – Analýza výskytu syndromu vyhoření u
pedagogických pracovníků základních škol speciálních
v Jihomoravském kraji
Mgr. Michal Jabůrek – Představení výstupů projektu DIS
– 12 diagnostických nástrojů
19:30
společenský večer
Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D. - Psychologická
diagnostika jako problém v profesní přípravě budoucích
učitelů
21. 6.
AULA
9:00
moderuje prof. PhDr. Petr Macek, CSc.
doc. PhDr. Šárka Portešová, Ph.D. – Nadání – současný stav poznání a východiska pro pedagogickou a psychologickou diagnostiku
doc. PhDr. Vladimír Dočkal, CSc. – Diagnostika nadania v teórii, vo výskume a v praxi
10:00
přestávka s kávou
4
AULA
10:20
moderuje doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. – Citová vazba v
dospělosti – dotazník ECR–RS
AULA
12:00
Prostor 10:20
před
P 31
moderuje Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Vít Gabrhel – Psychologická diagnostika spirituality historie a současné přístup
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. – AAP (the Adult
Attachment Projective System): projektivní metoda
k posouzení pracovních modelů citové vazby v dospělosti
Bc. Denisa Juříková – Strachy ve stáří v kontextu citové
vazby
Mgr. Pavol Hašan – Zisťovanie istoty citovej väzby
z príbehov – metóda PWOM
Mgr. Alice Vejrostová; PhDr. Radka Michalčáková, Ph.D.
– Souvislost mezi citovou vazbou a rozvojem
posttraumatické stresové poruchy u sourozenců dětí
s onkologickým onemocněním
Mgr. Petra Urbánková; doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
– Souvislost citové vazby s konzumací alkoholu v mladé
dospělosti
Mgr. Lucia Briestenská; doc. Mgr. Lenka Lacinová Ph.D.;
Dr. Petra Lajčiaková, PhD. – Osobnosť a rodinné
prostredie v adolescencii: špecifiká delikventnej
populácie
Mgr. Eliška Horská; Doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. –
Souvislost kvality vztahu k otci s rozvodovými postoji
Mgr. Martina Roďanová; doc. Mgr. Lenka Lacinová,
Ph.D. – Možné souvislosti mezi blízkými vztahy
vysokoškolských studentů, vnímáním stresu a
používáním copingových strategií
předpokládané ukončení konference
Po celou dobu konference bude možné zakoupit vybrané tituly odborné literatury za výhodné konferenční ceny.
1
Třetí patro vpravo od schodiště
Páté patro vpravo od schodiště
3
Třetí patro vpravo od schodiště
4
Třetí patro vpravo od schodiště
5
Třetí patro vlevo od schodiště až za zadním schodištěm
2
5
Download

Program konference Psychologická diagnostika 19. 6. – 21. 6. 2013