Aplikovaná statistika 2007
program přednášek pro 2. ročník denního studia
Přednáška 1
• Seznámení se studijním programem
• Podmínky k uzavření kurzu
• Historie statistiky, osobnosti
• Literatura, zdroje dat
• Softwarové produkty
Přednáška 2
• Základní statistické pojmy – opakování
• Exkurz do popisné statistiky
• základní prostředky popisu statistických souborů
• momenty a kvantily
• charakteristiky polohy a variability
• charakteristiky šikmosti a špičatosti
Přednáška 3
Exkurz do matematické statistiky
• odhady bodové a intervalové
• testování statistických hypotéz (χ2 test dobré shody)
Analýza závislostí – úvod
• základní pojmy
• různé typy závislostí
Přednáška 4
Analýza závislostí dvou kvalitativních proměnných
• kombinační a asociační tabulky
• test χ2 v kombinační tabulce
• čtyřpolní tabulka
• koeficienty asociace, kontingenční koeficienty
Přednáška 5
Analýza závislostí kvantitativní proměnné na kvalitativních
proměnných – úvod
• navrhování experimentů
• analýza rozptylu pro jeden faktor
• metody mnohonásobného porovnávání
• Schéffého metoda
• Tuckeyho metoda
Přednáška 6
Analýza závislostí kvantitativní proměnné na kvalitativních
proměnných – pokračování
• analýza rozptylu pro dva faktory
• s interakcemi
• bez interakcí
• metody mnohonásobného porovnávání
Analýza rozptylu pro kvalitativní proměnné
Přednáška 7
Neparametrické testy
• úvod do problematiky
• výhody a nevýhody neparametrických testů
• klasifikace neparametrických testů
• znaménkový test
• Wilcoxonův jednovýběrový test
• Wilcoxonův dvouvýběrový test
• McNamarův test
• Kruskal-Wallisův test
• Schéffého a Némenyiho test
• Friedmanův test
• Némenyiho test
Přednáška 8
Analýza závislostí kvantitativních proměnných – úvod do regresní
a korelační analýzy
• Regresní analýza
• lineární regresní model
• typy regresních funkcí
• metody odhady parametrů regresních funkcí
Přednáška 9
Testy hypotéz v regresní analýze
• individuální t-testy
• celkový F-test
• sekvenční F-test
ANOVA v regresi
• tříděná data
• netříděná data
Mnohonásobná regresní analýza
Sdružené regresní přímky
• odhad parametrů sdružených přímek
• úvod do korelační analýzy
Přednáška 10
Korelační analýza
• jednorozměrná
• vícerozměrná
Testy hypotéz v korelační analýze
Multikolinearita
• identifikace (Bartlettův test)
• odstraňování multikolinearity
Přednáška 11
Analýza časových řad
• základní pojmy, druhy časových řad
• elementární charakteristiky časových řad
• analytické vyrovnávání
• typy trendových funkcí
• metody odhadu jejich parametrů
Přednáška 12
Mechanické vyrovnávání časových řad
• klouzavé průměry
• prosté
• vážené
Úvod do hospodářské statistiky
Přednáška 13
Indexy a diference
• základní pojmy, druhy indexů
• jednoduché indexy
• složené a souhrnné indexy množství a úrovně
Cenové indexy v ČR
Přednáška 14
Směřování statistiky v 21. století – data mining
• definování základních pojmů
• rozdíly mezi statistikou a data miningem
• metody a algoritmy
• klasické
• moderní
• softwarové prostředky pro data mining
• data mining v ČR
LITERATURA:
1. ANDĚL J. Matematická statistika. Praha: SNTL, 1978
2. BLATNÁ, D. Neparametrické metody. Praha: VŠE, 1996
3. HINDLS, R.- HRONOVÁ, S. - NOVÁK, I. Analýza dat
v manažerském rozhodování. Praha: Grada, 1999
4. KLÍMEK, P., RYTÍŘ, V. Statistické metody pro ekonomy. Zlín:
UTB, 2001
5. KLÍMEK, P., RYTÍŘ, V. Ekonomická statistika. Zlín: UTB,
2001
6. KLÍMEK, P. Aplikovaná statistika pro ekonomy. Skripta pro
2. ročník denního studia. Zlín: UTB, FaME, 2003
7. KLÍMEK, P. Aplikovaná statistika – cvičení. 2. upravené
vydání. Zlín: FaME, 2004.
8. MANSFIELD, E. Statistics for Business and Economics. NY:
W&W Norton, 1987
9. PARR RUD, O. Data mining (Praktický průvodce dolováním
dat pro efektivní prodej, cílený marketing a podporu zákazníků
(CRM). Praha: Computerpress, 2002
10. SEGER, J., HINDLS, R. Statistické metody v ekonomii. Praha:
H&H, 1993
Download

Aplikovaná statistika 2007 program přednášek pro 2. ročník denního