Ovládání a signalizace
Závûsné ovládaãe XAC
Katalog
Inteligentní nabídka Automatizace a fiízení
¤ízení procesÛ a strojÛ
¤ídicí systémy
Twido
¤ídicí systémy
TSX Premium
¤ídicí systémy
TSX Quantum
¤ídicí systémy
TSX Atrium
¤ídicí systémy
TSX Momentum
Software
Unity
Frekvenãní mûniãe
Altivar 31
Frekvenãní mûniãe
Altivar 61
Frekvenãní mûniãe
Altivar 71
Softstartéry
Altistart 01
Softstartéry
Altistart 48
Servomûniãe
Lexium 15 MP
Servomûniãe
Lexium 15 HP
Servomotory
BDH
Servomotory
BSH
Pfievodovka
PLE
Paticová relé
Zelio Relay
âasová relé
Zelio Time
Mûfiicí a kontrolní relé Analogové pfievodníky Poãítadla
Zelio Control
Zelio Analog
Zelio Count
Stykaãe a relé
TeSys fiada F
Stykaãe a relé
TeSys fiada B
Spou‰tûãe motorÛ a motorové jistiãe
GZ1 M, GV2 a GV3
Multifunkãní
spou‰tûãe motorÛ
TeSys fiada U
Bezpeãnostní
Svûtelné sloupy
a návûstí XVB, XVE moduly XPS
Vaãkové spínaãe
fiada K
V˘konové vypínaãe
Vario a Mini Vario
Operátorské panely
Magelis
Polohové spínaãe
Osiswitch
Indukãní
a kapacitní ãidla
Osiprox
Tlakové a vakuové
snímaãe a spínaãe
Nautilus
Bezpeãnostní
spínaãe polohy
XCS
¤ídicí systémy
Modicon M340
¤ízení elektrick˘ch pohonÛ
Frekvenãní mûniãe
Altivar 11
Frekvenãní mûniãe
Altivar 21
¤ízení servopohonÛ a krokov˘ch motorÛ
Servomûniãe
Lexium 05
Servomûniãe
Lexium 15 LP
Mûfiení a regulace
Napájecí zdroje
Phaseo
Inteligentní relé
Zelio Logic
Spou‰tûní a ochrana motorÛ
Stykaãe a relé
TeSys fiada K
Stykaãe a relé
TeSys fiada D
Ovládání, signalizace a bezpeãnost
Ovládací a signalizaãní Závûsné ovládaãe
pfiístroje Harmony
XAC
Detekce
Fotoelektrická ãidla
Osiris
Fotoelektrická ãidla
Dinel
Ultrazvuková ãidla
Osisonic
Sbûrnice a systémy distribuovan˘ch vstupÛ/v˘stupÛ
Komunikace
SERCOS®
Distribuované v/v
Advantys STB
Distribuované v/v
Advantys OTB
Distribuované v/v
Advantys Telefast
Komunikaãní
protokoly
Nezv˘raznûné v˘robky z této pfiehledové strany naleznete v samostatn˘ch katalozích – kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333 .
Obsah
Závûsné ovládaãe
Pfiehled .......................................................................................................... strany 2 a 3
■ XAC A „Pistolová rukojeÈ“ ...................................................................... strany 4 aÏ 7
■ XAC D (pro pomocné obvody) ................................................................. strany 8 a 9
■ XAC D (pro hlavní obvody) ................................................................. strany 10 aÏ 17
■ XAC A ................................................................................................. strany 18 aÏ 33
■ XAC B a XAC M ................................................................................. strany 34 aÏ 59
■ XAC F ................................................................................................. strany 60 aÏ 65
1
Závûsné ovládaãe
Pfiehled
PouÏití
Pro pomocné obvody
Jednoduch˘ zdvih: 1 pohyb
Manipulaãní zdvih: 2 pohyby
Ovládání motoru
Jedna rychlost
Dvû rychlosti
Kompletní
ovládaã
Ovládání motoru
Jedna rychlost
Dvû rychlosti
„Nouzové
zastavení“
Poãet tlaãítek
2
1 V˘kyvné
2
2
4
4
Materiál skfiíÀky
Polypropylen
Polypropylen
Polypropylen
Polyester
Polypropylen
Polyester
Typové oznaãení
ovládaãe
XAC A
XAC D
XAC A
XAC B
XAC A
XAC B
Stránky
4-7
8-9
18, 19, 21
34, 35
18, 20, 22
34, 35
PouÏití
Poãet otvorÛ
Pro pomocné obvody
1 nebo 2
2, 3, 4, 6, 8 aÏ 12
2, 3, 4, 6, 8 aÏ 12 v jedné fiadû nebo
12 ve dvou fiadách po 6ti otvorech
Pro montáÏ
zákazníkem
Skládá se z tûchto
prvkÛ
V ãele ovádaã „Nouzového zastavení“,
spínací jednotky pro jednu nebo dvû
rychlosti ovládání.
Tlaãítka, pfiepínaãe, signálky, ãelnû
nebo zespodu umístûn ovládaã „Nouzového zastavení “, spínací jednotky
pro jednu nebo dvû rychlosti ovládání.
Tlaãítka, pfiepínaãe, signálky, ãelnû
nebo zespodu umístûn ovládaã „Nouzového zastavení “, spínací jednotky
pro jednu nebo dvû rychlosti ovládání.
Materiál skfiínû
Polypropylen
Polypropylen
Polyester
Typové oznaãení
ovládaãe
XAC D
XAC A
XAC B
Stránky
8, 12-17
18, 23-33
34, 39, 40-44, 46-59
2
Pro hlavní obvody
Manipulaãní zdvih: 3 pohyby
Jednoduch˘ zdvih: 1 pohyb
Manipulaãní – zdvih:
2 pohyby
3 pohyby
6
6
8
8
1 v˘kyvné
2
4
6
Polypropylen
Polyester
Polypropylen
Polyester
Polypropylen
Polyester
Polyester
Polyester
XAC A
XAC B
XAC A
XAC B
XAC D
XAC B
18, 20, 21
34, 35
18, 20, 21
34, 35
10-11
36-38
Pro hlavní obvody
1 nebo 2
XAC B
36-38
XAC B
36-38
4 nebo 8
do 30ti
2, 3, 4, 6, 8 aÏ 12 v jedné fiadû po
12ti, ve dvou fiadách po 6ti otvorech
Tlaãítka, pfiepínaãe, signálky, ãelnû
nebo zespodu umístûn ovládaã „Nouzového zastavení “, spínací jednotky
pro jednu nebo dvû rychlosti ovládání.
Tlaãítka, pfiepínaãe, signálky, ãelnû
nebo zespodu umístûn ovládaã „Nouzového zastavení “, spínací jednotky
pro jednu nebo dvû rychlosti ovládání.
V ãele ovládaã „Nouzového zastavení“,
spínací jednotky pro jednu nebo dvû
rychlosti ovládání.
Tlaãítka, pfiepínaãe, signálky, ãelnû
nebo zespodu umístûn ovládaã „Nouzového zastavení “, spínací jednotky pro
jednu nebo dvû rychlosti ovládání.
Hliník
Polyester
Polypropylen
Polyester
XAC M
XAC F
XAC D
XAC B
41-44, 46-59
60-65
10, 12-17
36, 39, 40, 45-47, 50-59
3
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC A „Pistolová rukojeÈ “
Pro pomocné obvody
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, VDE 0660-200
Pro ovládaãe s tlaãítkem „Nouzového zastavení “: EN 60 204-1, EN 60 204-32, EN 292-2, EN 418, 89/655 EEC
Schváleno
UL typ 4X A600-Q600 závûsné, CSA typ 4 A600-Q600 závûsné
Provedení
Standardnû: „TH“
Teplota okolí
°C
Pracovní: – 25…+ 70. Skladovací: – 40…+ 70
Odolnost proti vibracím
15 g (10… 500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
100 g podle IEC 68-2-27
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
IP 65 podle IEC 529; IP 657 podle NF C 20-010
Mechanická trvanlivost
Sp.
cyklÛ
1 milión
SkfiíÀka
Polypropylenová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlut˘ plast)
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o prÛmûru od ∅ 7…∅ 15 mm
Technické údaje spínacích jednotek
c AC-15: A 600 nebo Ue = 600 V, le = 1,2 A nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A
a DC-13: Q 600 nebo Ue = 600 V, le = 0,1 A nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A
podle IEC 947-5-1. Doplnûk A
Zaruãené pracovní hodnoty
Tepeln˘ proud (Ithe)
A
10
Izolaãní napûtí (Ui)
V
600, stupeÀ zneãi‰tûní 3 podle IEC 947-1
Elektrická
pevnost (U imp)
kV
6 podle IEC 947-1
Logika ovládání
Tlaãítko hfiibové: V kontakt s nucen˘m vypnutím, podle IEC 947-5-1. Kapitola 3
âinnost kontaktÛ
Závisle spínající
Pfiechodov˘ odpor
mΩ
≤ 25
Ovládací síla
N
13 aÏ 15
Znaãení svorek
Podle CENELEC EN 50013
Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
10 A pojistka typ gG (gl)
Pfiipojitelnosti
Vypínací schopnost
mm2
Tfimenov˘mi svorkami s neztratiteln˘mi ‰rouby. Kapacita upnutí: 1 x 2,5 aÏ 2 x 1,5 s nebo bez ukonãujících prvkÛ.
Podle IEC 947-5-1 Doplnûk C. Kategorie pouÏití AC-15 a DC-13.
Hustota spínání : 3 600 spínacích cyklÛ/hod. ZatûÏovatel: 0,5
Pfii 1 milónu spínacích cyklÛ
Stfiídavé napûtí: c 50/60 Hz
p Indukãní obvod
1
Ithe
0,6
230 V 127 V
0,4
24...48 V
0,2
0,1
1
4
2
4
6
10
Proud v A
Stejnosmûrné napûtí a
Vypínací v˘kon
pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
Napûtí V
24
48
120
p
65
48
40
W
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC A „Pistolová rukojeÈ “
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe dodávané v˘robcem
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Spínací
jednotka(y)
2
Mechanicky
blokované
mezi sebou
Standardní
1Z
ZB2 BE101
11
13
12
14
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
13
S ochrannou 1 Z
krytkou
ZB2 BE101
XAC A211
„Nouzové
zastavení“
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
–
XAC A201
0,270
–
XAC A205
0,300
–
XAC A211
0,290
–
XAC A215
0,320
XAC A2013
0,310
XAC A2053
0,340
XAC A2113
0,310
XAC A2153
0,340
XAC A2014
0,310
XAC A2054
0,340
XAC A2114
0,310
XAC A2154
0,340
13
14
11
12
12
12
11
1V
14
XAC A2113
11
13
14
12
11
1V
12
11
13
1Z
ZB2 BE101
14
Standardní
1V
ZB2 BE102
11
1V
12
13
14
1V
14
13
S ochrannou 1 Z
krytkou
ZB2 BE101
XAC A2114
11
ZB2 BE102
12
1V + 1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
11
ZB2 BE102
12
13
14
1V
ZB2 BE102
11
11
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
12
ZB2 BE102
12
2
Mechanicky
blokované
mezi sebou
ovládaã
„Nouzového
zastaveníproti pfielstûní“
ZA2 BS834
∅ 30 mm
s aretací
12
ZB2 BE102
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
XAC A2014
1V
ZB2 BE102
13
1 V+ 1 Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
11
ZB2 BE102
S ochrannou 1 Z
krytkou
ZB2 BE101
XAC A2013
1V
11
13
14
13
1Z
ZB2 BE101
14
Standardní
12
2
Mechanicky
blokované
mezi sebou
ovládaã
„Nouzového
zastavení“
ZA2 BS44
∅ 30 mm
s aretací
11
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
12
14
XAC A201
Schéma
13
Typ
tlaãítek
14
Poãet
tlaãítek
5
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC A „Pistolová rukojeÈ “
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe dodávané v˘robcem, pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ
Hmotnost
kg
–
XAC A207
0,320
–
XAC A217
0,320
XAC A2073
0,360
XAC A2173
0,360
XAC A2074
0,360
XAC A2174
0,360
1V
11
13
23
14
24
13
Typové oznaãení
11
1V
12
13
23
14
24
ZB2 BE102
S ochrannou 2stupÀov˘
krytkou
1Z
+ 1 Z zpoÏdûn˘
ZB2 BE101
+ ZB2 BE201
11
1V
12
13
23
2stupÀov˘
1Z
+ 1Z zpoÏdûn˘
ZB2 BE101
+ ZB2 BE201
14
ZB2 BE102
24
S ochrannou 2stupÀov˘
krytkou
1Z
+ 1 Z zpoÏdûn˘
ZB2 BE101
+ ZB2 BE201
1V
11
ZB2 BE102
12
Standardní
„Nouzové
zastavení“
12
2stupÀov˘
1Z
+ 1 Z zpoÏdûn˘
ZB2 BE101
+ ZB2 BE201
13
2
Mechanicky
blokované
mezi sebou
ovládaã
„Nouzového
zastavení
proti pfielstûní“
ZA2 BS834
∅ 30 mm
s aretací
Standardní
23
XAC A217i
i
2
Mechanicky
blokované
mezi sebou
ovládaã
„Nouzového
zastavení“
ZA2 BS44
∅ 30 mm
s aretací
14
XAC A207i
i
XAC A217
24
XAC A207
23
S ochrannou 2stupÀov˘
krytkou
1Z
+ 1 Z zpoÏdûn˘
ZB2 BE101
+ ZB2 BE201
14
2stupÀov˘
1Z
+ 1 Z zpoÏdûn˘
ZB2 BE101
+ ZB2 BE201
24
Standardní
13
2
Mechanicky
blokované
mezi sebou
Schéma
23
Spínací jednotka(y)
Pro kaÏd˘ smûr
14
Typ
tlaãítek
24
Poãet
tlaãítek
ZB2 BE102
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Popis
PouÏití
Ovládaãe
s ochrannou krytkou
s upevÀovacími ‰rouby
XAC A211i
XAC A215i
(Jednorychlostní)
XAC A921
Oznaãení/
Funkce
XAC A
v‰echny
modely
XAC A921
0,010
–
XAC A922
0,010
–
XAC A923
0,010
–
XAC A924
0,010
ZB2 BE101
0,015
ZB2 BE102
0,015
ZB2 BE201
0,015
XAC A913
0,070
Z
●3
Spínací jednotky
impulzní,
závisle spínající
Hmotnost
kg
V
●4
XAC A923
Typové oznaãení
–
●1
XAC A217i
(Dvourychlostní)
Schéma
●3
●2
ZB2 BE i i i
●4
Z
zpoÏdûn˘
XAC A913
6
Kabelová v˘vodka
+ závûsn˘ krouÏek
+ ochranná koncovka
Kabel ∅ 7
aÏ 13 mm
–
–
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC A „Pistolová rukojeÈ “
Pro pomocné obvody
Rozmûry
Schéma – pfiíklady typického zapojení
Rozmûry
XAC A2ii
XAC A2iii
vnitfiní Ø
7…9
7…9
9…11
9…11
11…13
11…13
13…15
13…15
45,5
235
203
295
263
vnitfiní Ø
39
52
71
39
52
45,5
85 (1)
101 (2)
(1) Tlaãítko „Nouzového zastavení“ ZA2 BS44 Ø 30 mm – s aretací
(2) Tlaãítko „Nouzového zastavení“ ZA2 BS834 Ø 30 mm – s aretací a proti pfielstûní
XAC A2i5i
11
– S1
13
13
12
12
11
11
Schéma – pfiíklady typického zapojení
pro ovládání jednorychlostního motoru
XAC A2i1i
12
– KM2
A2
A1
– KM1
A2
– KM1
A2
– KM2
A1
A1
A1 14
– S2
A2
11
13
12
– S2
14
13
14
14
– S1
23
13
12
11
Pro ovládání dvourychlostního motoru
se zpûtn˘m chodem XAC A2i7i
24
23
13
14
– S1
A1
24
A2
– KM2
A2
– KM
A2
– KM1
A1
A1
14
– S2
7
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro pomocné obvody
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, VDE 0660-200
Pro ovládaãe s tlaãítkem „nouzového zastavení“: EN 60204-1, prEN 60204-32, EN 292-2, EN 418, 89/655 EEC
Provedení
Standardnû: „TH“
Teplota okolí
°C
Pracovní: – 25…+ 70. Skladovací: – 40…+ 70
Odolnost proti vibracím
15 gn (10… 500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
70 gn podle IEC 68-2-27
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
IP 65 podle IEC 529; IP 657 podle NF C 20-010
Mechanická trvanlivost
Sp.
cyklÛ
3 milióny
SkfiíÀka
Polypropylenová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlut˘ plast)
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o prÛmûru Ø 7…Ø 18 mm
Technické údaje spínacích jednotek
c AC-15: A 600 nebo Ue = 600 V, le = 1,2 A nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A
a DC-13: Q 600 nebo Ue = 600 V, le = 0,1 A nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A
podle IEC 947-5-1. Doplnûk A
Zaruãené pracovní hodnoty
Tepeln˘ proud (Ithe)
A
XAC D2iA010i: 10
XAC D2iA12i1: 16
Izolaãní napûtí (Ui)
V
600, stupeÀ zneãi‰tûní 3 podle IEC 947-1
Elektrická pevnost (U imp)
kV
6 podle IEC 947-1
Logika ovládání
Hfiibové tlaãítko: XAC D22Aiiii: V kontakt s nucen˘m vypnutím, podle IEC 947-5-1. Kapitola 3
âinnost kontaktÛ
Jednorychlostní spínací jednotky: závisle spínající
Dvourychlostní spínací jednotky: s mÏikovou funkcí
Pfiechodov˘ odpor
m
≤ 25
Ovládací síla
N
XAC D2iA010i, XAC D2iA12i1: 16
Znaãení svorek
Podle CENELEC EN 50013
Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
10 A pojistka typ gG (gl)
Pfiipojitelnost
Tfimenov˘mi svorkami s neztratiteln˘mi ‰rouby. Kapacita: 1 x 2,5 nebo 2 x 1,5 s nebo bez ukonãujících prvkÛ.
Podle IEC 947-5-1 Doplnûk C. Kategorie pouÏití AC-15 a DC-13.
Hustota spínání: 3 600 spínacích cyklÛ/hod. ZatûÏovatel: 0,5
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
Stejnosmûrné napûtí a
p Indukãní obvod
Vypínací v˘kon W
pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
1
Pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
Vypínací schopnost
mm2
Ithe
230 V 127 V
0,4
24...48 V
0,2
0,1
1
8
Napûtí V
24
48
120
p
65
48
40
0,6
2
4
6
10
Proud v A
W
Závûsné ovládaãe
Intuitivní s dvojitou izolací, typ XAC D
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe dodávané v˘robcem
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Spínací jednotka(y) Schéma „Nouzové
Pro kaÏd˘ smûr
zastavení“
1 Obousmûrn˘
ovládaã
1Z
ZB2 BE101
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC D21A0101
0,340
XAC D21A0105
0,365
XAC D22A0101
0,395
XAC D22A0105
0,425
XAC D24A0101
0,395
XAC D24A0105
0,425
12
11
1V
1V
ZB2 BE102
12
12
11
ZB2 BE102
12
11
ZB2 BE102
11
13
14
14
1V
14
1V+1Z
ZB2 BE102
+ ZB2 BE101
11
ZB2 BE102
1V
ZB2 BE102
12
13
1V
13
14
14
–
13
11
1Z
ZB2-BE101
12
1 Obousmûrn˘
ovládaã
+ „Nouzové
zastavení –
proti pfielstûní“
ZA2 BS834, ∅
30 mm s aretací
1V+1Z
ZB2 BE102
+ ZB2 BE101
13
XAC D22A0105
1Z
ZB2 BE101
14
XAC D21A0101
1 Obousmûrn˘
ovládaã
+ „Nouzové
zastavení“
ZA2 BS44,
∅ 30 mm
s aretací
11
+ ZB2 BE101
12
1V+1Z
11
Reverzaãní
s mechanick˘m
blokováním
13
Poãet
tlaãítek
12
Funkce
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ
Spínací jednotka(y) Schéma
Pro kaÏd˘ smûr
1 Obousmûrn˘
ovládaã
1Z
+ Z zpoÏdûn˘
XED S1231
(1)
33 14
43 24
34
Hmotnost
kg
44
23
–
XAC D21A1231
0,365
–
XAC D21A1241
0,405
XAC D22A1231
0,420
XAC D22A1241
0,420
XAC D24A1231
0,420
XAC D24A1241
0,420
12
11
12
23
43 24
44
23
43 24
23 44
1V
ZB2 BE102
1V
11
43 24
44
13
33 14
34
ZB2 BE102
12
33 14
34
51
62
S1
1V
11
43 24
44
23
33 14
34
61 52
62
13
51
1Z
+ Z zpoÏdûn˘
XED S1231
(1)
13
S2
1V+Z
S1
+Z
zpoÏdûn˘
XED S1241
S2
(1)
ZB2 BE102
11
1V
12
43 24
44
1V+Z
S1
+Z
zpoÏdûn˘
XED S1241
S2
(1)
33 14
51
S2
61 52
1 Obousmûrn˘
ovládaã
+ „Nouzové
zastavení –
proti pfielstûní“
ZA2 BS834,
∅ 30 mm
s aretací
61 52
S1
33 14
1Z
+ Z zpoÏdûn˘
XED S1231
(1)
62
1 Obousmûrn˘
ovládaã
+ „Nouzové
zastavení“
ZA2-B44,
∅ 30 mm
s aretací
34
XAC D22A1241
Typové oznaãení
S2
1V+Z
S1
+Z
zpoÏdûn˘
XED S1241
S2
(1)
XAC D21A1231
13
S1
13 34
Reverzaãní
s mechanick˘m
blokováním
„Nouzové
zastavení“
23
Poãet
tlaãítek
13
Funkce
ZB2 BE102
(1) Znaãení spínacích jednotek pro zpûtn˘ chod.
9
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro hlavní obvody (pfiímé spínání)
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-3, EN 60 947-3, NF C 63-130, VDE 0660-107
Provedení
Standardnû: „TH“
Teplota okolí
°C
Pracovní : –25…+ 70. Skladovací: –40…+ 70
Odolnost proti vibracím
15 gn (10…500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
100 gn podle IEC 68-2-27 mimo XAC D dvourychlostní: 70 gn
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
IP 65 podle IEC 529; IP 657 podle NF C 20-010
Mechanická trvanlivost
Sp.
cyklÛ
3 milióny
SkfiíÀka
Polypropylenová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlut˘ plast)
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o prÛmûru od Ø 7…Ø 18 mm
Technické údaje spínacích jednotek
Tepeln˘ proud (Ithe)
A
XEN Tiiii: 10
XED Siiii: 16
Izolaãní napûtí (Ui)
V
500, stupeÀ zneãi‰tûní 3, podle IEC 947-1
400, stupeÀ zneãi‰tûní 3, pro tlaãítko „Nouzového zastavení“ spínání v ovládaãi XAC D22Piiii
Elektrická pevnost (U imp)
kV
6 podle IEC 947-1
4 pro tlaãítko „Nouzového zastavení“ spínání v ovládaãi XAC D22Piiii
âinnost kontaktÛ
Ovládací síla
S mÏikovou funkcí
N
Jednorychlostní: 28; dvourychlostní: 31
Zaji‰tûní svorek
Podle CENELEC EN 50 005
Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
6 A maximální pojistka typu M
Pfiipojitelnost
mm2
Vypínací schopnost
Tfimenov˘mi svorkami. Kapacita: 1 x 2,5 nebo 2 x 1,5 s nebo bez ukonãujících prvkÛ
Kategorie uÏití AC-3 a AC-4 podle IEC 947-3. Doplnûk A
3 fáze, 2 póly
XED S2iii: 1,1 kW-400 V
XED S3iii: 2,2 kW-400 V
Pfieru‰ení obvodu pfii: 100 V. Stejnosmûrné napûtí: 0,7 A, L / R = 100 ms
Kategorie uÏití AC-23B. Hfiibov˘ ovládaã „Nouzového zastavení“
3 fáze, 3 póly, izolaãní blok:
XEN Tiiii: 3 kW-400 V
Elektrická pevnost
10
Sp.
cyklÛ
Kategorie uÏití AC-3 a AC-4 podle IEC 947-3. DoplÀek A
Cyklus se skládá z 75 % AC-3, 25 % AC-4
Hustota spínání: 600 spínacích cyklÛ / hod. ZatûÏovatel: 0,4
3 fáze, 2 póly
XED S2iii: 1,1 kW-400 V = 1 milión
XED S3iii: 2,2 kW-400 V = 1 milión
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro hlavní obvody (pfiímé spínání)
Kompletní ovládaãe dodávané v˘robcem
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Funkce
Poãet
tlaãítek
„Nouzové
zastavení“
Maximální Typové oznaãení
velikost
napûtí 400 V
Hmotnost
kg
1
2pólov˘
Obousmûrné XED S2111 (1)
tlaãítko
–
1,1 kW
XAC D21P2111
0,355
2pólov˘
XED S3111 (1)
–
2,2 kW
XAC D21P3111
0,355
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S2121 (1)
–
1,1 kW
XAC D21P2121
0,355
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S3121 (1)
–
2,2 kW
XAC D21P3121
0,355
Reverzaãní
s mechanick˘m
blokováním
XAC D21P2111
Spínací jednotky
Pro kaÏd˘ smûr
XAC D22P2121
1
Obousmûrné
tlaãítko
+ „Nouzové
zastavení“
ZA2 BS44,
s aretací
∅ 30 mm
2pólov˘
XED S2111 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
1,1 kW
XAC D22P2111
0,410
2pólov˘
XED S3111 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
2,2 kW
XAC D22P3111
0,410
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S2121 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
1,1 kW
XAC D22P2121
0,410
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S3121 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
2,2 kW
XAC D22P3121
0,410
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ
Funkce
Poãet
tlaãítek
„Nouzové
zastavení“
Maximální Typové oznaãení
velikost
napûtí 400 V
Hmotnost
kg
1
2pólov˘
Obousmûrné XED S2231 (1)
tlaãítko
–
1,1 kW
XAC D21P2231
0,355
2pólov˘
XED S3231 (1)
–
2,2 kW
XAC D21P3231
0,355
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S2241 (1)
–
1,1 kW
XAC D21P2241
0,355
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S3241 (1)
–
2,2 kW
XAC D21P3241
0,355
Reverzaãní
s mechanick˘m
blokováním
XAC D21P2231
Spínací jednotky
Pro kaÏd˘ smûr
XAC D22P2241
1
Obousmûrné
tlaãítko
+ „Nouzové
zastavení“
ZA2 BS44,
∅ 30 mm
s aretací
2pólov˘
XED S2231 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
1,1 kW
XAC D22P2231
0,420
2pólov˘
XED S3231 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
2,2 kW
XAC D22P3231
0,420
2pólov˘
+ 1 Z (pfieru‰en˘)
XED S2241 (1)
1V+V
+V
XEN T1991
1,1 kW
XAC D22P2241
0,420
2pólov˘
1V+V
2,2 kW
XAC D22P3241
0,420
+ 1 Z (pfieru‰en˘) + V
XED S3241 (1)
XEN T1991
(1) Znaãení spínacích jednotek pro zpûtn˘ chod.
(2) Pokud si chcete objednat ovládaãe s tlaãítkem „Nouzového zastavení proti pfielstûní“ (ZA2 BS834), zamûÀte
v typovém oznaãení „D22“ za „D24“. Napfiíklad: XAC D22P2111 se zmûní na XAC D24P2111.
11
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Ovládaãe vybaveny dle objednávky zákazníka
Jednotlivé souãásti
Typové oznaãení
Ovládaãe vybavené dle objednávky zákazníka (viz obj. list stranu 17)
XAC D0219
Popis
Otvory pro
osazení
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Prázdné skfiíÀky obsahují:
- skfiíÀku
- ochrannou prÛchodku pro kabely
o prÛmûru ∅ 7 ... ∅18 mm
- vnitfiní kabelovou pfiíchytku
(pro upevnûní prÛchodky
na kabel)
- tlaãítka
- membránu
Pro smûrové tlaãítko
XAC D0219
0,345
Pro smûrové tlaãítko
a tlaãítko „Nouzového
zastavení“ (Ø 22,5 mm)
XAC D0229
0,345
Vybavení: spínací jednotky,
ovládací hlavice, pfiíslu‰enství
–
Viz jednotlivé souãásti
stranu 12 a 13
XAC D0229
Spínací jednotky
Popis
PouÏití
Funkce
(1)
Schéma
(1)
Max. v˘kon
400 V
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
–
ZB2 BE101
0,015
–
ZB2 BE102
0,015
–
XED S1231
0,015
–
XED S1241
0,015
1,1 kW
XED S2111
0,080
2,2 kW
XED S3111
0,090
1,1 kW
XED S2121
0,090
2,2 kW
XED S3121
0,090
1,1 kW
XED S2231
0,110
2,2 kW
XED S3231
0,110
1,1 kW
XED S2241
0,120
2,2 kW
XED S3241
0,120
–
ZB2 BE102
0,015
–
XEN T1991
0,040
Jednorychlostní
Z
●44
Jednoduché
spínací jednotky
impulzní,
závisle spínající
●1
ZZB2
B 2 -BE10i
BE10œ
●3
3
Pro pomocné obvody
43 24
44
13
23
33 14
Z
S1
+Z
zpoÏdûn˘
34
Dvourychlostní
61 52
33 14
43 24
34
44
V+Z
S1
+Z
zpoÏdûn˘
XED S1231
23
S2
62
Dvojité
spínací jednotky
impulzní,
mÏikové
51
13
●2
2
V
S2
Pro hlavní obvody
Dvojité
spínací jednotky
impulzní,
mÏikové
Jednorychlostní
XED S2121
Dvourychlostní
2pólov˘
(2)
2pólov˘
+1Z
(brzda)
(2)
2pólov˘
(2)
2pólov˘
+1Z
(brzda)
(2)
(1) Funkce a schéma pro dvojité spínací jednotky.
(2) Typické schéma zapojení viz stranu 15.
12
11
21
31
32
V+V
+V
22
12
V
12
XEN T1991
Jednoduché
spínací jednotky
impulzní,
závisle spínající
11
Pro tlaãítko „Nouzového zastavení“ (Ø 22,5 mm)
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro pomocné a hlavní obvody
Jednotlivé souãásti
Typové oznaãení
MontáÏní prvky spínacích jednotek
XAC D913
XAC D911
PouÏití
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
DrÏák spínací jednotky pro dva pohyby ZB2-BE10i (pomocné obvody)
XAC D913
0,010
DrÏák spínací jednotky ZB2 BE102 pro ovládací hlavici
XAC D911
0,005
DrÏák spínací jednotky XEN T1991 pro ovládací hlavici
XAC D912
0,010
Ovládací hlavice pro ∅ 22,5 mm
XAC D912
ZA2 BS44
ZA2 BD2
ZA2 BS834
ZA2 BS74
ZA2 BG2
Popis
Barva
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m
knoflíkem ∅ 30 mm s aretací, uvolnit
pootoãením. Funkce „Nouzové zastavení“
âervená
ZA2 BS44
0,040
Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m
knoflíkem ∅ 30 mm s aretací, uvolnit
pootoãením. Funkce „Nouzové
zastavení - proti pfielstûní“
âervená
ZA2 BS834
0,040
Ovládací hlavice stiskací s hfiibov˘m
knoflíkem ∅ 30 mm s aretací,
odblokování klíãem Ronis ã. 445 (1).
Funkce „Nouzové zastavení“
âervená
ZA2 BS74
0,060
Ovládací hlavice otoãná
2 polohy pevné
âerná
ZA2 BD2
0,018
Ovládací hlavice se zámkem (klíã
Ronis 445) (1) 2 polohy pevné.
Vyjmutí klíãe vlevo
–
ZA2 BG2
0,020
Popis
Otvory pro
osazení
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky obsahují:
- skfiíÀku
- ochrannou prÛchodku pro kabely
o prÛmûru ∅ 7 ... ∅ 18 mm
- vnitfiní kabelovou pfiíchytku
(pro upevnûní prÛchodky na kabel)
- tlaãítka
- membránu
Pro smûrové
tlaãítko
XAC D021
0,345
Pro smûrové tlaãíko
a ovládací hlavici
„Nouzového zastavení“
(∅ 22,5 mm)
XAC D022
0,345
Náhradní ovládaãe – vybavení
XAC D021
XAC D022
Hmotnost
kg
Pfiíslu‰enství
XAC D901
XAC D902
ZB2 SZ3
XAC D905
Popis
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Ochranná prÛchodka pro kabely ∅7 ... ∅ 18 mm
XAC D901
0,030
Membrána pro smûrové tlaãítko, ãern˘ polychloropren
XAC D902
0,015
Smûrové tlaãítko se ‰títkem
(Jednorychlostní, dvourychlostní)
XAC D905
0,005
Zaslepovací krytka - ãerná pro otvory ∅ 22,5 mm
vãetnû upevÀovací matice
ZB2 SZ3
0,010
Ti‰tûné ‰títky s hodnotami závûsn˘ch ovládaãÛ
Popis
Závûsné ovládaãe
Funkãní obvody
Prodávané
v balení po
Typové oznaãení
Samolepicí ‰títky
s oznaãením v˘robku
Ovládací obvody
50
XAC D950
0,001
V˘kon 1,1 kW
50
XAC D951
0,001
XAC D952
0,001
V˘kon 2,2 kW
50
(1) Na poÏádání je moÏno dodat i jiné klíãe, obraÈte se na svého prodejce.
Hmotnost
kg
13
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Rozmûry
vnitfiní Ø
7…9
10…12
13…15
16…18
Ø8
240
300,5
"
Δ
91
82
101 (1)
118 (2)
(1) Ovládací hlavice pro „Nouzové zastavení “ ∅ 30 mm ZA2 BS44 (uvolnit pootoãením).
(2) Ovládací hlavice pro „Nouzové zastavení – proti pfielstûní“ ∅ 30 mm ZA2 BS834 (uvolnit pootoãením).
14
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Schéma – pfiíklady typického zapojení
Pomocné obvody
11
A1
A1
12
14
21
A2
A2
22
A2
– KM1
– S1
23
13
51
23
XAC D21A1241
13
XAC D21A1231
A1
A1
24
A2
– KM2
A2
43
44
14
33
34
52
61
– KM
A2
A2
– KM1
62
– S2
A1
A1
A1
43
44
– KM2
A2
33
– KM
A2
– KM1
34
14
24
– S1
A1
– S2
– KM2
– S2
– KM1
A2
– KM2
23
14
A1
– S1
– S2
24
23
A1 24
– S1
13
XAC D21A0105
13
XAC D21A0101
Hlavní obvody
3
L1
(1)
13
L3
L2
1
L2
1
L1
XAC D21P2121
XAC D21P3121
L3
3
Pro jednorychlostní motory s reverzací
a reverzací dvou fází
XAC D21P2111
XAC D21P3111
– S2
4
7
5
15
4
7
14
2
5
2
– S1
– S1
8
W
V
U
W
M
3c
M
3c
(1) Brzdûní
Pro dvourychlostní motory s reverzací (pouze pro motory s oddûlen˘m vinutím)
a reverzací dvou fází
XAC D21P2231
XAC D21P2241
XAC D21P3231
XAC D21P3241
1 12
13
31
32
9
10
L3
9
R1
R2
10
10
R2
4
2
11
12
14
R3
7
8
R4
5
15
6
– S2
L2
– S1
11
R2
R3
4
7
5
2
– S1
L1
R1
3
4
(1)
21
1
L3
2
L2
13
– S1
L1
14
9
(1)
3 22
L3
R1
L2
3
1
L1
XAC D22P2241
11
V
U
16
6
8
6
– S2
11
R3
7
5
15
16
12
R4
8
6
– S2
U1
V1
W1
U2
M
3c
V2
W2
U1
V1
W1
V2
W2
12
Y
U2
M
3c
R4
8
16
6
– S2
Y
U1
V1
W1
U2
M
3c
V2
W2
(1) Brzdûní
15
ZB2 BE10i
XAC D911
ZA2 BS834
XAC D901
XAC D95i
XEN T1991
ZA2 BS44
XAC D912
ZB2 BE10i
ZA2 BS74
XAC D913
ZA2 BD2
ZA2 BG2
XED Siiii
XAC D902
XAC D905
16
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací s intuitivním ovládáním, typ XAC D
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Ovládaãe vybavené ve v˘robû dle objednávky uÏivatele
Objednávací formuláfi
Zákazník
Spoleãnost
(vzor pro okopírování)
Objednávka ã.
Schneider Electric
Datum dodávky Prodejce - poboãka
Typové oznaãení prázdného ovládaãe viz stranu 12
XAC
D
0
2
Poãet stejn˘ch ovládaãÛ
Objednávka ã.
Jednotková cena
9
Nevybavené ovládaãe obsahují:
– skfiíÀku
– membránu tlaãítka XAC D902
– ochranou prÛchodku pro kabely o prÛmûru ∅ 7 ... ∅ 18 mm XAC D901
– vnitfiní kabelovou svorku
– ovládací tlaãítka se sérií etiket XAC D905
– upevÀovací sponu kabelu.
Ovládací hlavice
viz stranu 13
Spínací jednotky
viz stranu 12
MontáÏní prvky
viz stranu 13
Typové oznaãení Jednot.cena Typové oznaãení Jednot. cena Typové oznaãení Jednot. cena
Spínací jednotky
viz stranu 12
Typové oznaãení
Celková cena
MontáÏní ãleny
(jen pro ZB2 BEiii)
viz stranu 13
Poãet Jednot. cena
Typové oznaãení
Poãet Jednot. cena
Celková cena
Celková cena vybaveného závûsného ovládaãe
17
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, VDE 0660-200
Schváleno
NEMKO. Speciální verze: UL Listed A600-Q600, CSA A600-Q600
Provedení
Standardnû: „TH“
Teplota okolí
°C
Pracovní: –25… +70. Skladovací: –40… +70
Odolnost proti vibracím
15 gn (10…500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
Odolnost pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
100 gn podle IEC 68-2-27
Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
Mechanická trvanlivost
IP 65 podle IEC 529; IP 657 podle NF C 20-010
Sp.
cyklÛ
1 milión
SkfiíÀka
Polypropylenová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlut˘ plast)
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o prÛmûru ∅ 8 ... ∅ 26 mm
Technické údaje spínacích jednotek
Zaruãené pracovní hodnoty
Tepeln˘ proud (Ithe)
Izolaãní napûtí (Ui)
ZB2 BEiii, XEN Giiii, XAC Siiii:
c AC-15: A600 nebo Ue = 600 V, le = 1,2 A nebo Ue = 240 V, le = 3 A
a DC-13: Q600 nebo Ue = 600 V, le = 0,1 A nebo Ue = 250 V, le = 0,27 A
XEN Tiiii:
c AC-15: A300 nebo Ue = 240 V, le = 3 A
a DC-13: Q300 nebo Ue = 250 V, le = 0,27 A
podle IEC 947-5-1. Doplnûk A
A
V
10
ZB2 BEiii, XEN Giiii, XAC Siiii: 600, stupeÀ zneãi‰tûní 3
XEN Tiiii: 400, stupeÀ zneãi‰tûní 3
podle IEC 947-1
kV
6 podle IEC 947-1
Elektrická pevnost (U imp)
Logika ovládání
Tlaãítko hfiibové: V kontakt s nucen˘m vypnutím, podle IEC 947-5. Kapitola 3
âinnost kontaktÛ
V nebo Z závisle spínající
Pfiechodov˘ odpor
Ovládací síla
≤25
Operace
– s jedním
– s jedním
– s jedním
– s jedním
m
N
Znaãení svorek
Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
Pfiipojitelnost
Podle CENELEC EN 50013
10 A pojistka typ gG (gl)
Tfimenov˘mi svorkami s neztratiteln˘mi ‰rouby. Kapacita: min. 1 x 0,5 max. s nebo bez ukonãujících prvkÛ.
2 x 2,5 mm2. Sponami 6,3 mm (na objednávku). Konzultujte na lince Zákaznického centra 382 766 333.
mm2
Podle IEC 947-5-1 DoplÀek C. Kategorie pouÏití AC-15 a DC-13.
Hustota spínání: 3 600 spínacích cyklÛ / hod. ZatûÏovatel: 0,5
Stejnosmûrné napûtí a
Stfiídavé napûtí c 50 / 60 Hz
p Indukãní obvod
Vypínací v˘kon W
pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
1
Pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
Vypínací schopnost
pfiídavn˘m Z kontaktem: 10
pfiídavn˘m Z kontaktem: 8
pfiídavn˘m Z kontaktem: +5
pfiídavn˘m V kontaktem: +3
Ithe
230 V 127 V
0,4
24...48 V
0,2
0,1
1
18
Napûtí
V
24
48
120
p
W
65
48
40
0,6
2
4
6
10
Obvod v A
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe pfiipravené k okamÏitému pouÏití
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Spínací jednotky a schéma
Pro kaÏd˘ smûr
2
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
1Z
Spínací jednotky pro
„Nouzové zastavení“
13
Poãet
tlaãítek
Hmotnost
kg
–
XAC A271
0,475
–
XAC A281
0,500
XAC A2713
0,575
XAC A2813
0,600
XAC A27131
0,615
XAC A28131
0,635
14
Funkce
ZB2 BE101
XAC A271
XAC A281
11
13
12
14
1V +1Z
1V
12
14
13
1Z
11
31
32
14
21
1V+V+V
22
1Z
11
ZB2 BE102
12
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
11
21
31
12
22
32
1V+V+V
13
1V +1Z
14
XEN T1192
11
ZB2 BE101
12
XAC A27131
XAC A28131
12
13
1V
14
1V +1Z
11
ZB2 BE102
12
ZB2 BE101
13
XAC A2713
XAC A2813
2
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 30 mm
s aretací
11
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
XEN T1192
(1) MontáÏ také s ovládaãem ∅ 30 mm jako hfiibov˘ ovládaã „proti pfielstûní“ (ZA2 BS834). Pokud chcete tento hfiibov˘
ovládaã, nahraìte ãíslo 3 v typovém oznaãení ãíslem 4.
Napfiíklad: XAC A2713 se zmûní na XAC A2714 a XAC A27131 se zmûní na XAC A27141.
19
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe pfiipravené k okamÏitému pouÏití
Znaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Spínací jednotky a schéma Spínací jednotky pro
Pro kaÏd˘ smûr
„Nouzové zastavení“
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
1Z
ZB2 BE101
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC A471
0,625
–
XAC A481
0,675
XAC A4713
0,800
XAC A4813
0,815
XAC A47131
0,835
XAC A48131
0,850
–
XAC A671
0,860
–
XAC A681
0,950
XAC A6713
0,845
XAC A6813
0,935
12
14
1V
11
13
14
13
11
14
–
11
1V
12
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
13
ZB2 BE102
14
XAC A471
XAC A481
1Z
ZB2 BE101
11
4
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 40 mm
s aretací
12
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
13
Poãet
tlaãítek
12
Funkce
(pokraãování)
11
21
31
22
32
1V+V+V
14
1Z
ZB2 BE101
12
13
ZB2 BE102
XEN T1192
11
21
31
22
32
13
14
12
11
1V+V+V
12
1V+1Z
+
ZB2 BE101
XEN T1192
13
14
14
11
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
1V
12
14
11
13
1Z
ZB2 BE101
ZB2 BE102
12
11
1V
13
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
14
6
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 40 mm
s aretací
13
1Z
ZB2 BE101
12
6
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
11
A4713
A4813
A47131
A48131
12
XAC
XAC
XAC
XAC
ZB2 BE102
XAC A671
XAC A681
20
XAC A6713
XAC A6813
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe pfiipravené k okamÏitému pouÏití
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ (pokraãování)
Hmotnost
kg
XAC A68131
0,970
–
XAC A871
0,940
–
XAC A881
1,045
31
0,880
32
XAC A67131
21
14
1V+V+V
11
1Z
ZB2 BE101
22
6
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 40 mm
s aretací
Spínací jednotky pro Typové oznaãení
„Nouzové zastavení“
12
Spínací jednotky a schéma
Pro kaÏd˘ smûr
13
Poãet
tlaãítek
XEN T1192
11
21
31
12
22
32
13
14
1V+V+V
11
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
12
Funkce
I
11
14
1Z
7 tlaãítek
ZB2 BE101
a
1V
8. tlaãítko
ZB2 BE102
12
8
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
XAC A67131
XAC A68131
13
XEN T1192
11
13
14
1V+1Z
ZB2 BE102
+
ZB2 BE101
12
O
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ
Spínací jednotky a schéma
Pro kaÏd˘ smûr
2
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
1V+Z+Z
zpoÏdûn˘
Spínací jednotky pro Typové oznaãení
„Nouzové zastavení“
21
13
33
34
–
22
XAC A871
XAC A881
Poãet
tlaãítek
14
Funkce
Hmotnost
kg
XAC A291
0,525
XAC A2913
0,570
XAC A29131
0,605
XEN G1191
33
34
11
13
14
12
21
1V
22
1V+Z+Z
zpoÏdûn˘
XEN G1191
11
21
31
12
22
32
33
34
1V+V+V
21
1 N/C + N/O + N/O
zpoÏdûn˘
13
ZB2 BE102
22
XEN G1191
14
XAC A291
2
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 40 mm
s aretací
XEN T1192
XAC A2913
XAC A29131
21
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe pfiipravené k okamÏitému pouÏití
Typové oznaãení
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ (pokraãování)
33
34
1V+Z+Z
zpoÏdûn˘
13
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
14
Spínací jednotky a schéma
Pro kaÏd˘ smûr
21
Poãet
tlaãítek
22
Funkce
Spínací jednotky pro Typové oznaãení
„Nouzové zastavení“
–
Hmotnost
kg
XAC A491
0,625
XAC A4913
0,675
XAC A49131
0,700
XAC A492
0,675
XAC A4923
0,700
XAC A49231
0,735
XEN G1191
33
34
11
13
14
1V
12
21
22
1V+Z+Z
zpoÏdûn˘
XEN G1191
11
21
31
12
22
32
33
34
1V+V+V
13
1V+Z+Z
zpoÏdûn˘
14
ZB2 BE102
21
XEN G1191
22
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 40 mm
s aretací
XAC A491
XEN T1192
XAC A4913
XAC A49131
(a)
21
13
33
14
34
1V+Z+Z
zpoÏdûn˘ (a)
22
(b)
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
–
11
12
13
14
33
34
22
1 Z (b)
ZB2 BE101
14
XAC A4923
XAC A49231
XEN T1192
13
XEN G1191
31
13
14
1V+V+V
32
21
22
1V+Z+Z
krokov˘ (a)
21
1 Z (b)
ZB2 BE101
ZB2 BE102
11
33
34
XEN G1191
22
13
14
1V
12
21
1V+Z +Z
zpoÏdûn˘ (a)
22
XAC A492
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
+
tlaãítko
„Nouzového
zastavení“
∅ 40 mm
s aretací
14
1 Z (b)
ZB2 BE101
13
XEN G1191
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Variabilní ovládaãe, vybavené ve v˘robû
Náhradní nevybavené ovládaãe
Typové oznaãení
Ovládaãe vybavené ve v˘robû (viz objednávkov˘ list stranu 33)
XAC A029
XAC A039
XAC A129
Popis
Poãet
otvorÛ
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky obsahujíí:
- skfiíÀku
- vnitfiní montáÏní desku
- ochrannou kabelovou prÛchodku
∅ 8 ... ∅ 28 mm
- vnitfiní kabelovou pfiíchytku
- závûsn˘ krouÏek
- upevÀovací sponu kabelu
2
XAC A029
0,440
3
XAC A039 (1)
0,440
4
XAC A049
0,540
5
XAC A059
0,540
6
XAC A069
0,665
8
XAC A089
0,770
12
XAC A129
1,000
Vybavení ovládaãe: spínací jednotky,
ovládací hlavice a signálky,
pfiíslu‰enství
Hmotnost
kg
Viz pfiíslu‰enství
strany 24 aÏ 28
Náhradní nevybavené ovládaãe
XAC A02
XAC A03
XAC A12
Popis
Poãet
otvorÛ
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Prázdné skfiíÀky obsahují:
- skfiíÀku
- vnitfiní montáÏní desku
- ochrannou kabelovou prÛchodku
∅ 8 ... ∅ 28 mm
- vnitfiní kabelovou pfiíchytku
- závûsn˘ krouÏek
- upevÀovací sponu kabelu.
2
XAC A02
0,440
3
XAC A03 (1)
0,440
4
XAC A04
0,540
5
XAC A05
0,540
6
XAC A06
0,665
8
XAC A08
0,770
12
XAC A12
1,000
(1) SkfiíÀky s tfiemi otvory (XAC A039 a XAC A03) nemohou b˘t vybaveny upevÀovacím adaptérem pro ãelní montáÏ.
23
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Spínací jednotky pro ãelní montáÏ
Schéma
Z
●33
Jednoduché spínací Jednojednotky
rychlostní
impulzní
závisle spínající
Funkce
V
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
ZB2 BE101
0,015
ZB2 BE102
0,015
XEN G1491
0,040
XEN G1191
0,040
XEN G3781
0,060
XEN G3791
0,060
●44
PouÏití
●1
1
Popis
13
33
22
14
34
21
13
33
22
14
34
V+Z
+V
simultálnní
(1)
21
●22
ZB2 BE101
ZB2 BE102
XEN G1191
XEN G1491
Z
14
Jednorychlostní
13
Dvojité spínací
jednotky
s aretací
závisle spínající (2)
V+Z
+Z
odstupÀované
(1)
13
Dvourychlostní
13
XEN G3781
XEN G3791
14
Z
11
14
Z
12
V
Izolované spínaãe, závisle spínající pro ãelní montáÏ
31
1V+Z
+V
s nucen˘m
vypnutím
32
„Nouzové
zastavení“
Typové oznaãení
21
XAC A039
(ãelní)
XAC A049, A069,
A089 (ãelní
nebo spodní otvor)
Schéma
11
Funkce
22
PouÏití
12
XEN T1192
Pro montáÏ
do ovládaãÛ
XEN T1192
(1) MontáÏ pouze s ovládaãem XAC A9iii.
(2) Tyto jednotky nelze osazovat ovládacími hlavicemi: ZA2 BB, ZA2 BD, ZA2 BG a ZA2 BS.
24
Hmotnost
kg
0,050
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Spínací jednotky pro montáÏ dospodu
Impulsní
závisle spínající (1)
Z
Schéma
13
Funkce
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC S101
0,030
XAC S102
0,030
XAC S103
0,045
XAC -S104
0,045
XAC S105
0,045
XAC S10 i
13
23
24
11
21
12
22
11
23
V+Z
12
V+V
24
Z+Z
14
12
V
11
14
Popis
Objímky pro signálky, ãelní montáÏ
Popis
Pracovní
napûtí
Pfiímé pfiipojení
bez Ïárovky (2)
≤ 400 V
ZB2 BV006
Schéma
X1
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
ZB2 BV006
0,015
ZB2 BV007
0,020
X2
Pfiímé pfiipojení pfies rezistor
bajonetová objímka BA 9s
130 V se Ïárovkou
230 V
X1
X2
ZB2 BV007
(1) Tyto jednotky nelze osazovat ovládacími hlavicemi ZA2 BD a ZA2 BG nebo do skfiínûk XAC A039 a XAC A03.
(2) PouÏit˘ typ Ïárovky je pro pfiímé pfiipojení: BA 9s bajonetová objímka je pro fluorescentní Ïárovku U ≤ 130 V nebo
neonovou Ïárovku 110 V ≤ U ≤ 400 V; maximální pfiíkon 2,6 W, maximální ∅ 11 mm, maximální délka je 28 mm.
Viz stranu 27.
25
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné ovládaãe
Pfiíslu‰enství a nahradní díly
Typové oznaãení
Ovládací hlavice pro ãelní montáÏ
Popis
Barva
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Krytá tlaãítka, kompletní
Bílá
XAC A9411
0,010
âerná
XAC A9412
0,010
Zelená
XAC A9413
0,010
âervená
XAC A9414
0,010
Îlutá
XAC A9415
0,010
Modrá
XAC A9416
0,010
Hnûdá
XAC A9419
0,010
XAC A94i
ii
ZA2 BC4
Ovládací hlavice pro montáÏ dospodu
ZA2 BS54
ZA2 BS14
i
ZA2 BDi
ZA2 BGi
i
Popis
Barva
PrÛmûr
Typové oznaãení
Hfiibové tlaãítko
(Funkce STOP)
âervená
∅ 30 mm
ZA2 BC44
0,028
∅ 40 mm
ZA2 BC4
0,033
∅ 30 mm
ZA2 BS44
0,028
∅ 40 mm
ZA2 BS54
0,033
∅ 30 mm
ZA2 BS74
0,060
∅ 40 mm
ZA2 BS14
0,065
2 pevné polohy
ZA2 BD2
0,018
3 pevné polohy
(1)
ZA2 BD3
0,018
2 pevné polohy
ZA2 BG4
0,042
3 pevné polohy
(1)
ZA2 BG5
0,042
Hfiibové tlaãítko s aretcí
Uvolnûní pootoãením
(Funkce „Nouzové zastavení“)
âervená
Hfiibové tlaãítko s aretací
Uvolnûní klíãem Ronis ã. 455
VytaÏení klíãe v klidové poloze
(Funkce „Nouzové zastavení“)
âervená
Otoãn˘ ovládaã
(NepouÏívat s jednotkami
XEN G iiii)
âerná
Otoãn˘ ovládaã se zámkem
(Klíã Ronis ã. 455)
VytaÏení klíãe vlevo
a vpravo
–
Pfieru‰ovaã s páãkou (2)
Rychlé vypínání
ve v‰ech smûrech
âerná
–
ZA2 BB2
0,060
âervená
–
ZA2 BB4
0,060
ZA2 BBi
i
(1) Jen pro ãelní montáÏ.
(2) MontáÏ dospodu.
Jiné provedení
26
Hmotnost
kg
Hfiibová tlaãítka se zámkem a s jin˘mi ãísly klíãÛ.
Jiné otoãné spínaãe s jin˘mi mechanick˘mi funkcemi.
Prosím, kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Signálky
ZA2
BVOi
ii
ZA2-BV0i
DL1 Ci
iiii
Popis
Barva
Typové oznaãení
PouÏití pro Ïárovky
Signálka
Bílá
ZA2 BV01
0,015
Zelená
ZA2 BV03
0,015
âervená
ZA2 BV04
0,015
Îlutá
ZA2 BV05
0,015
Modrá
ZA2 BV06
0,015
âirá
ZA2 BV07
0,015
Zelená
ZA2 BV033
0,015
âervená
ZA2 BV043
0,015
Îlutá
ZA2 BV053
0,015
âirá
ZA2 BV073
0,015
Popis
Napûtí
Typové oznaãení
Fluorescentní
Patice BA 9s
Maximální pfiíkon: 2,6 W
Maximální prÛmûr: 11 mm
Maximální délka: 28 mm
6V
DL1 CB006
0,002
12 V
DL1 CE012
0,002
24 V
DL1 CE024
0,002
48 V
DL1 CE048
0,002
130 V
DL1 CE130
0,002
110 V
DL1 CF110
0,002
230 V
DL1 CF220
0,002
400 V
DL1 CF380
0,002
DL1 CFi
iii
Hmotnost
kg
PouÏití pro neonové Ïárovky
Signálka
XAC A009
XAC A960
XAC B961
Îárovky
Hmotnost
kg
ZB2 SZ3
XAC A971
Neonové
Patice BA 9s
Maximální pfiíkon: 2,6 W
Maximální prÛmûr: 11 mm
Maximání délka: 28 mm
Dal‰í pfiíslu‰enství, nástroje
Popis
Hmotnost
kg
Na kabely ∅ 8 ... ∅ 22 mm
XAC A950
0,070
Na kabely ∅ 8 ... ∅ 26 mm
XAC A960
0,090
Mechanické blokování
pro dva ovládaãe
S upevÀovacími ‰rouby
XAC A009
0,003
Zaslepovací krytka
S tûsnicí a upevÀovací maticí
ZB2 SZ3
0,005
Adaptér pro samonosné
kabely typu BBAP
Montované na ochranné prÛchodky XAC B961
pro kabely ∅ 8 ... ∅ 26 mm
0,025
Spodní závûsn˘ krouÏek
–
XAC A971
0,010
Ochranné kryty
pro montáÏ hlavic
do spodní ãásti ovládaãe
Pro páãkov˘ spínaã
nebo hfiibové tlaãítko
XAC A982
0,025
Pro spínaãe s klíãem nebo hfiibová
tlaãítka s aretací
XAC A983
0,045
Pro bajonetové Ïárovky BA 9s
XBF X13
0,025
Ochranná kabelová prÛchodka
XAC A982
XAC A983
Typové oznaãení
Vytahovací klíã pro Ïárovky
XBF X13
27
Závûsné ovládaãe
Plastové s dovojitou izolací XAC A
Pro pomocné obvody
Popisné ‰títky 30 x 40 mm se symboly podle NF E 52-124
Typové oznaãení
Funkce
Symbol
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Pomalu nahoru
0,001
Rychle nahoru
0,001
Pomalu-rychle nahoru
ZB2 BY4903
0,001
0,001
Rychle vpravo
ZB2 BY2905
0,001
ZB2 BY2906
0,001
ZB2 BY2910
0,001
ZB2 BY2911
0,001
Rychle vlevo
ZB2 BY4908
0,001
Pomalu-rychle vpravo
ZB2 BY4909
Pomalu-rychle vlevo
0,001
Pomalu vpfied
ZB2 BY2912
0,001
ZB2 BY2916
0,001
ZB2 BY2917
0,001
Pomalu vzad
ZB2 BY4913
0,001
Rychle vpfied
Rychle vzad
ZB2 BY4914
0,001
Pomalu-rychle vpfied
ZB2 BY4915
Pomalu-rychle vzad
0,001
Pomalu otáãet doprava
ZB2 BY4919
ZB2 BY4920
0,001
0,001
ZB2 BY2922
0,001
Rychle otáãet doleva
0,001
Pomalu-rychle otáãet doprava
ZB2 BY4921
ZB2 BY2918
Pomalu otáãet doleva
Rychle otáãet doprava
ZB2 BY2923
0,001
Pomalu-rychle otáãet doleva
0,001
Pomalu
ZB2 BY2924
0,001
ZB2 BY4934
0,001
ZB2 BY4935
0,001
ZB2 BY2931
0,001
Rychle
ZB2 BY4933
0,001
V˘straha
Start-V˘straha
ZB2 BY4932
0,001
Start
Stop
ZB2 BY4930
28
0,001
Pomalu vlevo
ZB2 BY4907
Bíl˘ symbol na ãerveném pozadí
ZB2 BY2904
Pomalu-rychle dolÛ
Pomalu vpravo
0
Hmotnost
kg
Rychle dolÛ
ZB2 BY4902
Bíl˘ symbol na ãerném pozadí
Typové oznaãení
Pomalu dolÛ
ZB2 BY4901
âern˘ symbol na bílém pozadí
Funkce
Symbol
0,001
0
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Popisné ‰títky 30 x 40 mm
Typové oznaãení
Text
Bílá
âerná âervená
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Text
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Funkce „Start“: Bílá písmena na ãerném pozadí. Funkce „Stop“: Bílá písmena na ãerveném pozadí.
Prázdné
âerné nebo ãervené ZB2 BY2101
pozadí
0,001
Bílé nebo Ïluté
pozadí
ZB2 BY4101
0,001
ZB2 BY2101
Standardní francouzsk˘ text
Bílá
âerná
âervená
ZB2 BY4101
Standardní anglick˘ text
Pro tlaãítka
Marche
ZB2 BY2103
0,001
Start
ZB2 BY2303
0,001
Arret
ZB2 BY2104
0,001
Stop
ZB2 BY2304
0,001
Avant
ZB2 BY2105
0,001
Forward
ZB2 BY2305
0,001
Arriere
ZB2 BY2106
0,001
Reverse
ZB2 BY2306
0,001
Montée
ZB2 BY2107
0,001
Up
ZB2 BY2307
0,001
Descente
ZB2 BY2108
0,001
Down
ZB2 BY2308
0,001
Droite
ZB2 BY2109
0,001
Right
ZB2 BY2309
0,001
Gauche
ZB2 BY2110
0,001
Left
ZB2 BY2310
0,001
En service
ZB2 BY2111
0,001
On
ZB2 BY2311
0,001
Hors service
ZB2 BY2112
0,001
Off
ZB2 BY2312
0,001
Sous tension
ZB2 BY2126
0.001
Power on
ZB2 BY2326
0,001
Lent
ZB2 BY2127
0,001
Slow
ZB2 BY2327
0,001
Vite
ZB2 BY2128
0,001
Fast
ZB2 BY2328
0,001
Klaxon
ZB2 BY2125
0,001
–
–
–
Arret-Marche
ZB2 BY2166
0,001
–
–
–
Hors-en
ZB2 BY2167
0,001
Off-On
ZB2 BY2367
0,001
Pfiepínaãe
Speciální nápisy (specifikováno v objednávce)
Maximálnû 2 fiádky, a 11 písmen na 1 fiádek
Bílá písmena
na ãerném
pozadí
ZB2 BY2002
0,001
âerná písmena
na bílém
pozadí
ZB2 BY4001
0,001
Bílá písmena
na ãerveném
pozadí
ZB2 BY2004
0,001
âerná písmena
na Ïlutém
pozadí
ZB2 BY4005
0,001
Jiné provedení
MoÏnost dodání ‰títkÛ v jin˘ch jazycích.
Prosím, kontaktujte nás na lince Zákaznického centra 382 766 333.
29
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
Rozmûry
XAC A závûsné ovládaãe pro pomocné obvody
vnitfiní ∅
Ø 8…10
Ø 11…14
(1)
Ø 15…17
(2)
Ø 18…21
b1
30
b
Ø 22…26
c
70
90 (3)
107 (4)
Poãet tlaãítek
b
b1
c
(1)
(2)
(3)
(4)
2
314
190
80
3
314
190
80
4
440
250
80
5
440
250
80
6
500
310
80
8
560
370
80
Pro 2 a 3tlaãítkové ovládaãe XAC A
Pro 4 aÏ 8tlaãítkové ovládaãe XAC A
Ovládaã s hfiibov˘m knoflíkem
Ovládaã s hfiibov˘m knoflíkem
XAC A983
57
33
Ochranné kryty pro vespod umístûné ovládaãe
XAC A982
80
80
30
12
680
490
92
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací XAC A
Pro pomocné obvody
Schéma – pfiíklady typického zapojení
33
21
– S1
– S2
22
14
34
13
33
– S1
34
A1
– KM2
A2
– KM
A2
– KM1
A1
A1
A2
– KM1
A2
– KM2
A1
A1
22
– S2
14
13
14
– S2
21
11
12
– S1
A2
13
14
Pro ovládání dvourychlostního motoru (2 smysly otáãení)
(2 spínací jednotky XEN G1191)
13
11
12
Pro ovládání jednorychlostního motoru (2 smysly otáãení)
(Spínací jednotky ZB2 BE101 + ZB2 BE102)
KM: stykaãe pro vysokou rychlost
31
32
Závûsné ovládaãe
S dvojitou izolací, typ XAC A
Pro pomocné obvody
RÛzné verze ovládaãÛ montované v˘robcem
Formuláfi objednávky (vzor pro okopírování)
Zákazník
Spoleãnost
Objednávka ã.
Schneider Electric
Datum dodávky Zastoupení
Typové oznaãení prázdného ovládaãe, viz stranu 23
XAC
14
A
Poãet stejn˘ch ovládaãÛ
Objednávka ã.
Jednotková cena
9
Popisné ‰títky
viz stranu 28
Spínací jednotky
nebo objímky
viz strany 24 a 25
Ovládací hlavice
nebo signálka
viz strany 26 a 27
Typové oznaãení Jednot. cena Typové oznaãení Jednot. cena Typové oznaãení Jednot. cena
Celková cena
1
2
1
2
3
4
5
3
6
4
7
5
8
9
6
10
7
11
8
12
MontáÏ zespodu ovládaãe
9
13
10
11
12
Pfiíslu‰enství, viz stranu 27
(zakfiíÏkujte pfiíslu‰né okénko)
Popis
Adaptér pro samonostné kabely typu BBAP, montované
14 na ochranné prÛchodky pro kabely ∅ 8 ... ∅ 26 mm
15 Spodní závûsn˘ krouÏek
Ochrann˘ kryt pro otoãn˘ ovládaã
16 nebo hfiibové tlaãítko, základní montáÏ
Ochrann˘ kryt pro otoãn˘ ovládaã
17 nebo tlaãítko s klíãem, základní montáÏ
13
Mechanické blokování (1)
Typové oznaãení
Typové oznaãení Jednot. cena
XAC B961
XAC A971
XAC A982
XAC A983
Kvalita
Jednot. cena
XAC A009
15
16
Úplná cena závûsného ovládaãe
(1) Spojení dvou tlaãítek s mechanickou blokací
Napfiíklad: moÏné kombinace
zakázané kombinace
17
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
33
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
Schváleno
IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, VDE 0660-200
XAC B: Standardnû: NEMKO, CSA 300 V typ 4
XAC M: Standardnû: CSA 300 V typ 4
Provedení
XAC B: Standardnû: „TH“. XAC M: Standardnû: „TC“, („TH“ na poÏádání)
Teplota okolí
°C
Pracovní: –25…+70. Skladovací : –40…+70
Odolnost proti vibracím
15 gn (10…500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
100 gn podle IEC 68-2-27
XAC B: Tfiída II, XAC M: Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
Mechanická trvanlivost
IP 65 podle IEC 529; IP 657 podle NF C 20-010
Sp.
cyklÛ
SkfiíÀka
1 milión
XAC B: Laminátová polyesterová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlutá barva)
XAC M: Hliníková skfiíÀka natfiená Ïlutou barvou
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o pÛmûru: ∅ 7…∅ 13 mm, ∅ 10…∅ 22 mm nebo ∅ 22…∅ 35 mm
Technické údaje spínacích jednotek
c AC-15: A300 nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A
a DC-13: Q300 nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 947-5-1. DoplÀek A
Zaruãené pracovní hodnoty
Tepeln˘ proud (Ithe)
A
10
Izolaãní napûtí (Ui)
V
XEN Ciiii, XEN D3iii, XEN D4iii, XES B2011, XAC S4, XES D1181, XES D1281: 500, stupeÀ zneãi‰tûní 3
podle IEC 947-1
XEN Biiii, XEN D1iii, XEN D2iii: 400, stupeÀ zneãi‰tûní 3 podle IEC 947-1
kV
6 podle IEC 947-1
Elektrická pevnost (U imp)
Logika ovládání
Hfiibové tlaãítko: V kontakt s nucen˘m vypnutím, podle IEC 947-5-1. Kapitola 3
âinnost kontaktÛ
Závislé spínání nebo mÏikové spínání
Pfiechodov˘ odpor
Ovládací síla
≤25
S kryt˘m ovládaãem: XAC S4iii: 10 (Z), 8 (V); XEN Ciiii: 6 (Z), 4 (V) ;
XEN Biiii, XEN D1iii, XEN D2iii: Jednorychlostní: 9, dvourychlostní: 20 (1. rychlost), 30 (2. rychlost)
XEN D3iii, XEN D4iii: 25; XES B2011: 7; XES D1181, XES D1281: 15 (1. rychlost), 25 (2. rychlost)
S impulzním hfiibov˘m ovládaãem: 10, s aretací: 40
m
N
Znaãení svorek
Podle CENELEC EN 50013
Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
Pfiipojitelnost
Vypínací schopnost
podle IEC 947-5-1. Doplnûk C
Kategorie pouÏití AC-15 & DC-13
Pro 1 milión spínacích cyklÛ
Hustota spínání: 3600 cyklÛ/hod
ZatûÏovatel: 0,5
p Indukãní obvod
10 A pojistka typ gG (gI)
mm
2
Tfimenov˘mi svorkami s neztratiteln˘mi ‰rouby. Kapacita: 1 x 1,5 nebo 2 x 1,5 s nebo bez ukonãujících prvkÛ.
Ovládaãe XEN Ciiii, XEN D3iii, XEN D4iii, XAC S4iii
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
Stejnosmûrné napûtí a
Napûtí
V
24
48
127
230
Napûtí
V
24
48
120
p
VA
140
385
525
455
p
W
60
45
42
Ovládaãe XEN Biiii, XEN D1iii, XEN D2iii
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
Stejnosmûrné napûtí a
Napûtí
V
24
48
127
230
Napûtí
V
24
48
120
p
VA
140
210
640
680
p
W
48
31
35
Ovládaãe XES B2011, XES D1181, XES D1281
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
34
Stejnosmûrné napûtí a
Napûtí
V
24
48
127
230
Napûtí
V
24
48
120
p
VA
50
100
450
750
p
W
140
140
95
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC B
Pro pomocné obvody
Kompletní ovládaãe pfiipravené k okamÏitému pouÏití (spínací jednotky mÏikové)
Typové oznaãení
Pro jednorychlostní motory
3
2
1 V/Z
Bez
mÏiková
mechanického XES B2011
blokování
Typové oznaãení
4
Spínací bloky a schéma
1
Poãet
tlaãítek
2
Funkce
Hmotnost
kg
XAC B281
0,850
XAC B481
1,100
XAC B681
1,300
XAC B881
1,550
1
3
4
4
1 V/Z
Bez
mÏiková
mechanického XES B2011
blokování
2
XAC B281
1
3
4
6
1 V/Z
Bez
mÏiková
mechanického XES B2011
blokování
2
XAC B481
1
3
4
8
1 V/Z
Bez
mÏiková
mechanického XES B2011
blokování
2
XAC B681
I
O
XAC B881
35
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC B
Pro hlavní obvody (pfiímé spínání)
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-3, EN 60 947-3, NF C 63-130, VDE 0660-107
Schváleno
Standardnû: CSA typ 4
Provedení
Standardnû: „TH“
Teplota okolí
°C
Pracovní: –25…+70. Skladovací: –40…+70
Odolnost proti vibracím
15 gn (10…500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
100 gn podle IEC 68-2-27
Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
Mechanická trvanlivost
IP 65 podle IEC 529 a IP 657 podle NF C 20-010
Sp.
cyklÛ
1 milión
SkfiíÀka
Laminátová polyesterová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlutá barva)
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o prÛmûru ∅ 10 ... ∅ 22 mm
Technické údaje spínacích jednotek
Tepeln˘ proud (Ithe)
A
XES D1191, XES D1291: 12. XES D2201, XES D2241, XES D2251: 20
Izolaãní napûtí (Ui)
V
XES Diiii: 500, stupeÀ zneãi‰tûní 3 podle IEC 947-1
XAC Si99: 400, stupeÀ zneãi‰tûní 3 podle IEC 947-1
XES D1iii: 600, podle CSA
XES D2iii: 300, podle CSA
Elektrická pevnost (U imp)
kV
6 podle IEC 947-1
âinnost kontaktÛ
Ovládací síla
Impulzní spínání
N
XES D1iii: 17, XES D2iii: 32
Znaãení svorek
Podle CENELEC EN 50005
Ji‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
Pojistka: XES D1iii: 10 A max., typ aM
Pojistka: XES D2iii: 12 A max., typ aM
Pfiipojitelnost
mm2
Vypínací schopnost
Elektrická pevnost
36
Tfimenov˘mi svorkami a ‰rouby. Kapacita: 1 x 2,5 nebo 2 x 1,5 s nebo bez ukonãujících prvkÛ.
Podle kategorie uÏití AC-3 a AC-4 podle IEC 947-3. Doplnûk A
3 fáze, 2 póly
XES D1iii: 2,2 kW – 240 V
2,2 kW – 400 V
3 fáze, 3 póly
XES D2iii: 3 kW – 240 V
3 kW – 400 V
Kategorie uÏití AC-23B
XAC Si99 3 fáze, 3 póly, izolaãní bloky: 3 kW – 400 V
CSA certifikace
3 fáze, 2 póly
XES D1iii: 2 hp – 240 V
5 hp – 400 V
3 hp – 600 V
3 fáze, 3 póly
XES D2iii: 3 hp – 240 V
Sp.
cyklÛ
Podle kategorie uÏití AC-3 a AC-4 podle IEC 947-3. Doplnûk A
Operaãní cyklus obsahuje 75 % AC-3, 25 % AC-4
Provozní zatíÏení: 600 za hodinu, faktor zatíÏení: 0,4
3 fáze, 2 póly
XES D1iii: 1,5 kW – 240 V = 500 000
2,2 kW – 240 V = 300 000
1,5 kW – 400 V = 800 000
2,2 kW – 400 V = 300 000
3 fáze, 3 póly
XES D2iii: 3 kW – 240 V = 700 000
3 kW – 400 V = 1 milión
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC B
Pro hlavní obvody (pfiímé spínání)
Kompletní ovládaãe pfiipravené k „okamÏitému pouÏití“
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ
Funkce
XAC B219
XAC B220
Poãet
tlaãítek
„Nouzové
zastavení“
Maximální
v˘kon
400 V
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
2
2póly
Mechanické XES D1191 (1)
blokování
mezi tlaãítky
–
2,2 kW
XAC B219
0,355
3póly
XES D2201 (1)
–
3 kW
XAC B220
0,355
2póly
XES D1191 (1)
1V+V+V
XAC S499
2,2 kW
XAC B3191
0,940
3póly
XES D2201 (1)
1V+V+V
XAC S499
3 kW
XAC B3201
1,000
XAC B3191
XAC B3201
2
Mechanické
blokování
mezi tlaãítky
+
ovládaã
ZA2 BS54
∅ 30 mm
s aretací pro
„Nouzové
zastavení“
XAC B491
XAC B493
Spínací jednotky
4
2póly
Mechanické XES D1191 (1)
blokování
mezi tlaãítky
–
2,2 kW
XAC B491
1,200
3póly
XES D2201 (1)
–
3 kW
XAC B493
1,330
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
+
ovládaã
ZA2 BS54
∅ 40 mm
s aretací pro
„Nouzové
zastavení“
2póæy
XES D1191 (1)
1V+V+V
XAC S499
2,2 kW
XAC B4913
1,260
3póly
XES D2201 (1)
1V+V +V
XAC S499
3 kW
XAC B4933
1,390
4
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
+
ovládaã
ZA2 BS54
∅ 30 mm
s aretací pro
„Nouzové
zastavení“
2póly
XES D1191 (1)
1V+V+V
XAC S3991
2,2 kW
XAC B4911
1,350
3póly
XES D2201 (1)
1V+V+V
XAC S9331
3 kW
XAC B4931
1,480
XAC B4913
XAC B4933
XAC B4911
XAC B4931
(1) Typová oznaãení pro spínací jednotky pro dva smysly otáãení.
37
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací XAC B
Pro hlavní obvody (pfiímé spínání)
Kompletní ovládaãe pfiipravené k „okamÏitému pouÏití“
Typové oznaãení
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ (pokraãování)
Funkce
Poãet
tlaãítek
6
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
XAC B691
XAC B693
Spínací bloky
„Nouzové
zastavení“
Maximální
v˘kon
400 V
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
2póly
XES D1191 (1)
–
2,2 kW
XAC B691
1,350
3póly
XES D2201 (1)
–
3 kW
XAC B693
1,550
6
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
+
ovládaã
ZA2 BS54
∅ 40 mm
s aretací pro
„Nouzové
zastavení“
2póly
XES D1191 (1)
1V+V
+V
XAC S499
2,2 kW
XAC B6913
1,410
3póly
XES D2201 (1)
1V+V
+V
XAC S499
3 kW
XAC B6933
1,610
6
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
+
ovládaã
ZA2 BS54
∅ 40 mm
s aretací pro
„Nouzové
zastavení“
2póly
XES D1191 (1)
1V+V
+V
XAC S3991
2,2 kW
XAC B6911
1,500
3póly
XES D2201 (1)
1V+V
+V
XAC S3991
3 kW
XAC B6931
1,700
Maximální
v˘kon
400 V
Typové oznaãení
2,2 kW
XAC B229
0,405
XAC B3291
0,990
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ
Funkce
XAC B6913
XAC B6933
XAC B229
38
XAC B6911
XAC B6931
XAC B3291
Poãet
tlaãítek
2
Mechanické
blokování
mezi
tlaãítky
Spínací bloky
2póly
XES D1291 (1)
„Nouzové
zastavení“
–
2
2póly
1V+V
2,2 kW
Mechanické XES D1291 (1)
+V
blokování
XAC S499
mezi tlaãítky +
ovládaã
ZA2 BS54
∅ 40 mm
s aretací pro
„Nouzové
zastavení“
(1) Typová oznaãení pro spínací jednotky pro dva smysly otáãení.
Hmotnost
kg
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
RÛzné vnitfiní ãásti ovládaãÛ, dodávané v˘robcem (viz objednávka stranu 59)
Typové oznaãení
Nevybavené ovládaãe pro pomocné nebo hlavní obvody
Popis
Ochranná
prÛchodka
Poãet
otvorÛ
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky (1)
Rozteã otvorÛ:
40 mm
Pro kabely
∅ 10…22 mm
2
XAC B0291
0,770
3
XAC B039
0,770
2
XAC B029
0,770
4
XAC B049
1,000
6
XAC B069
1,170
8
XAC B089
1,370
12
XAC B129
ve dvou fiadách po 6
1,470
2
XAC B0295
0,770
4
XAC B0495
1,000
6
XAC B0695
1,170
8
XAC B0895
1,370
12
XAC B1295
ve dvou fiadách po 6
1,470
Pro kabely
∅ 10…22 mm
XAC B0291
XAC B039
Pro kabely
∅ 22…35 mm
XAC B06ii
XAC B129
Vybavení:
spínaãe, ovládaãe,
signálky
a dodateãné pfiíslu‰enství.
–
–
Hmotnost
kg
Viz pfiíslu‰enství
strany 42 aÏ 54
Nevybavené ovládaãe pro pomocné obvody
Popis
Ochranné
prÛchodky
Poãet
otvorÛ
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky (1)
plastové s dvojitou izolací
Rozteã otvorÛ:
30 mm
Pro kabely
∅ 10…22 mm
12
v jedné fiadû (2)
XAC B1209
1,330
Pro kabely
∅ 22…35 mm
12
v jedné fiadû (2)
XAC B12095
1,530
Prázdné skfiíÀky(1)
kovové
Rozteã otvorÛ:
40 mm
Pro kabely
∅ 10…22 mm
4
XAC M049
1,550
8
XAC M089
2,220
4
XAC M0495
1,750
8
XAC M0895
2,420
–
Viz pfiíslu‰enství
strany 42 aÏ 54
Pro kabely
∅ 22…35 mm
Vybavení:
spínaãe, ovládaãe,
signálky
a dodateãné pfiíslu‰enství.
XAC B1209
XAC M08ii
–
Hmotnost
kg
(1) Prázdné skfiíÀky obsahují:
– skfiíÀku
– ochrannou kabelovou prÛchodku
– upevÀovací sponu kabelu
– vnitfiní kabelovou pfiíchytku
– závûsn˘ krouÏek
– dotahovací klíãek.
(2) Jedna fiada, do skfiíÀky s 12 otvory není moÏné namontovat spínaãe XES Diiii.
39
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC B
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky pro pomocné nebo hlavní obvody (1)
XAC B020
XAC B030
Popis
Ochranná
prÛchodka
Poãet
otvorÛ
Otvory ve
spodní ãásti
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky (1)
s dvojitou izolací
Rozteã otvorÛ:
40 mm
Pro kabely
∅ 7…13 mm
2
Bez
XAC B020
0,760
3
Bez
XAC B030
0,760
Prázdné skfiíÀky (1)
s dvojitou izolací
pro „v‰echny
aplikace“
Rozteã otvorÛ:
40 mm
Pro kabely
∅ 10…22 mm
2
Bez
XAC B02
0,760
S
XAC B021
0,760
Bez
XAC B04
1,000
S
XAC B041
1,000
Bez
XAC B06
1,160
S
XAC B061
1,160
Bez
XAC B08
1,330
S
XAC B081
1,330
Bez
XAC B12
1,460
S
XAC B0121
1,460
Bez
XAC B025
0,960
S
XAC B0215
0,960
Bez
XAC B045
1,200
S
XAC B0415
1,200
Bez
XAC B065
1,360
S
XAC B0615
1,360
Bez
XAC B085
1,530
S
XAC B0815
1,530
Bez
XAC B125
1,660
S
XAC B1215
1,660
4
6
XAC B02i
8
XAC B04i
12 ve dvou
fiadách po ‰esti
Pro kabely
∅ 22…35 mm
2
4
Hmotnost
kg
XAC B06i
6
8
XAC B08i
12 ve dvou
fiadách po ‰esti
XAC B12i
40
(1) Prázdné skfiíÀky obsahují:
– skfiíÀku
– ochrannou kabelovou prÛchodku
– upevÀovací sponu kabelu
– vnitfiní kabelovou pfiíchytku
– závûsn˘ krouÏek
– dotahovací klíãek.
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Nevybavené ovládaãe pro pomocné obvody (1)
Popis
Ochranná
prÛchodka
Poãet
otvorÛ
Otvor
ve spodní
ãásti
Typové oznaãení
Prázdné skfiíÀky (1)
s dvojitou izolací
pro „v‰echny
aplikace“
Rozteã otvorÛ:
30 mm
Pro kabely
∅ 10…22 mm
12
v jedné fiadû
Bez
XAC B120
1,330
S
XAC B1201
1,330
Bez
XAC B1205
1,530
S
XAC B12015
1,530
Bez
XAC M04
1,540
S
XAC M041
1,540
Bez
XAC M08
2,210
S
XAC M081
2,210
Bez
XAC M045
1,740
S
XAC M0415
1,740
Bez
XAC M085
2,410
S
XAC M0815
2,410
Pro kabely
∅ 22…35 mm
Prázdné skfiíÀky (1)
kovové
pro „v‰echny
aplikace“
Rozteã otvorÛ:
40 mm
Pro kabely
∅ 10…22 mm
12
v jedné fiadû
4
Hmotnost
kg
XAC B120
8
Pro kabely
∅ 22…35 mm
4
8
XAC M04i
XAC M08i
1) Prázdné skfiíÀky obsahují:
– skfiíÀku
– ochrannou kabelovou prÛchodku
– upevÀovací sponu kabelu
– vnitfiní kabelovou pfiíchytku
– závûsn˘ krouÏek
– dotahovací klíãek.
41
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Spínací jednotky závisle spínající ãelnû montované
Popis
PouÏití
Funkce
Schéma
Rozteã
otvorÛ
mm
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Z
13
V
30 nebo 40 XEN C1111
0,020
30 nebo 40 XEN C1121
0,020
30 nebo 40 XEN C1131
0,020
30 nebo 40 XEN C1141
0,020
30 nebo 40 XEN C1151
0,020
30 nebo 40 XEN B1491
0,050
30 nebo 40 XEN B1181
0,050
30 nebo 40 XEN B1191
0,050
30
XEN D1611
0,110
40 (1)
XEN D2611
0,110
30
XEN D1621
0,110
40 (1)
XEN D2621
0,110
14
Jednorychlostní
23
23
24
24
24
21
22
23
14
11
12
11
23
12
24
13
14
43
44
13
24
23
14
31
34
31
43
Z+Z
simultánní
44
Jednorychlostní
34
Dvojit˘ ovládaã
impulzní,
závisle spínající,
s mechanick˘m
blokováním
32
2 kroky
V/Z + Z
odstupÀovan˘
13
2 kroky
Z+Z
odstupÀovan˘
32
V/Z + Z
33
V+V
14
Dvourychlostní
V+V
33
XEN B1181
Z+Z
13
12
XEN C1111
Jednoduch˘
ovládaã,
impulzní,
závisle spínající
11
Impulzní
24
43
44
23
14
33
2 kroky
Z+Z
odstupÀovan˘
34
Dvourychlostní
13
XEN D2611
(1) Tyto ovládací jednotky se nesmí osazovat do skfiínûk XAC B120i (12 otvorÛ v jedné fiadû).
42
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Spínací jednotky pro ãelní montáÏ
(pokraãování)
Popis
Schéma
PouÏití
Funkce
Rozteã
otvorÛ
mm
Typové oznaãení
Hmotnost
30
XEN D1631
0,110
40 (1)
XEN D2631
0,110
30
XEN D1641
0,110
40 (1)
XEN D2641
0,110
30
XEN D3801
0,170
40 (1)
XEN D4801
0,170
30
XEN D3811
0,170
40 (1)
XEN D4811
0,170
Otvor pro
ovládaã
mm
Typové oznaãení
40 (1)
XES B2011
0,030
40 (1)
XES D1181
0,140
40 (1)
XES D1281
0,190
kg
23
24
53
54
24
54
23
53
23
14
13
32
43
44
61
62
13
14
43
31
32
61
2 kroky
V/Z + Z
odstupÀovan˘
62
Dvourychlostní
V/Z + Z
44
Jednorychlostní
11
XEN D2641
Dvojit˘ ovládaã,
impulzní,
závisle spínající,
se vzájemn˘m
mechanick˘m
blokováním
31
Impulzní ovládaãe (pokraãování)
24
23
24
24
23
12
23
V+Z
24
Jednorychlostní
12
Dvojit˘ ovládaã
s aretací
12
XEN D3801
11
V+Z
12
Jednorychlostní
11
Dvojit˘ ovládaã,
s aretací,
uvolÀovan˘
stiskacím
tlaãítkem
11
S aretací
MÏikové spínací jednotky ãelnû montované
Popis
PouÏití
Funkce
Schéma
XES B2011
Hmotnost
kg
3
4
21
23
22
24
33
13
23
43
24
44
14
11
12
21
34
V/Z + V/Z
odstupÀovan˘
13
Dvourychlostní
14
V/Z
1
Jednorychlostní
11
Dvojit˘ ovládaã
2 tlaãítka
s mechanick˘m
blokováním
12
V/Z
22
XES D1181
Jednoduch˘ ovládaã Jedno1 tlaãítko (2)
rychlostní
2
MÏikové ovládaãe
(1) Tyto ovládací jednotky se nesmí osazovat do skfiínûk XAC B120i (12 tlaãítek uspofiádan˘ch v jedné fiadû).
(2) Jen pro montáÏ s ovládaãi fiady XAC B91ii.
43
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Spínací jednotky pro ãelní montáÏ (1)
Závisle spínající
Rozteã otvorÛ:
30 nebo 40
Z
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC S411
0,070
XAC S412
0,070
XAC S413
0,070
XAC S414
0,070
XAC S415
0,070
23
24
22
23
24
21
12
11
V+Z
12
V+V
11
14
Z+Z
13
12
11
V
XAC S41i
Schéma
13
Funkce
14
Popis
Spínací jednotky pro montáÏ dospodu (1)
Závisle spínající
Z
Schéma
13
Funkce
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC S4111
0,100
XAC S4121
0,100
XAC S4131
0,100
XAC S4141
0,100
XAC S4151
0,100
12
V
11
14
Popis
23
24
22
23
24
21
12
11
V+Z
12
V+V
11
14
Z+Z
13
XAC S4111
Îárovkové objímky pro ãelní montáÏ
Popis
Napájecí
napûtí
Pfiímé napájení
Bez Ïárovek (2)
≤ 400 V
Schéma
X1
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC V06
0,050
XAC V07
0,055
X2
XAC V06
S rezistorem
Îárovka BA9s,
130 V dodávaná
230 V
X1
X2
(1) Pro montáÏ s ovládaãi ZA2 Biii (viz stranu 47).
(2) Typy Ïárovek pro pouÏití na pfiímé pfiipojení: BA 9s Ïárovky V ≤ 130 V nebo neonové Ïárovky 110 V ≤ U ≤400 V ;
maximální pfiíkon 2,6 W, maximální ∅11 mm, maximální délka 26 mm. Viz stranu 50.
44
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC B
Pro hlavní obvody (pfiímé spínání)
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Vlastnosti
Spínací jednotky závisle spínající
Funkce
Maximální Schéma
v˘kon 400 V
Dvojit˘ ovládaã
2pólov˘
s mechanick˘m
blokováním
mezi
tlaãítky
Jednorychlostní
Z+Z
2,2 kW
Dvourychlostní
Z+Z
2,2 kW
+ 1 V/Z
odstupÀovan˘
pomocn˘ kontakt
(1)
Jednorychlostní
Z+Z
+Z
XAC S399
Hmotnost
kg
0,140
XES D1291
0,190
XES D2201
0,200
XES D2241
0,210
XES D2251
0,210
54
51
52
62
64
61
43
44
33
33
84
44
43
84
44
44
73
74
73
74
34
33
34
43
23
73
74
24
63
64
23
24
63
64
63
64
24
23
44
43
44
24
23
24
XES D1191
34
14
33
34
13
14
53
54
14
53
54
Z+Z
3 kW
+Z
+1Z
odstupÀovan˘
pomocn˘ kontakt
(1)
13
XES D2201
14
Z+Z
3 kW
+Z
+1Z
simultánní
pomocn˘ kontakt
(1)
53
Rozteã
otvorÛ:
40 mm
13
14
3 kW
54
Dvojit˘ ovládaã
3pólov˘
s mechanick˘m
blokováním
mezi
tlaãítky
13
34
XES D1191
33
Rozteã
otvorÛ:
40 mm
Typové oznaãení
23
PouÏití
13
Popis
Izolaãní jednotka závisle spínající
V zájmu bezpeãnosti je dÛleÏité, aby se tyto izolaãní jednotky pouÏily jen s aretovan˘mi nebo stiskacími tlaãítky tak, aby
se zajistila úplná izolace pokud se závûsn˘ ovládaã nepouÏívá.
V+V
+V
nucen˘m
vypnutím
3 kW
XAC S399
0,100
Vpfiedu
∅ otvoru 30 mm
(2)
„Nouzové
zastavení“
V+V
+V
nucen˘m
vypnutím
3 kW
XAC S499
0,100
Vespod
(3)
„Nouzové
zastavení“
11
21
31
22
32
31
„Nouzové
zastavení“
32
Vpfiedu
∅ otvoru 40 mm
(2)
21
Typové oznaãení
11
Maximální Schéma
v˘kon 400 V
22
Funkce
12
PouÏití
12
XAC S499
Umístûní
11
21
31
12
22
32
V+V
3 kW
XAC S3991
+V
nucen˘m
vypnutím
(1) Pomocné kontakty jsou závisle spínající.
(2) MontáÏ s ovládacími hlavicemi ZA2 Biii, ale bez ZA2 BDi a ZA2 DGi (viz stranu 47).
(3) MontáÏ s ovládacími hlavicemi ZA2 BS14 (viz stranu 46).
Hmotnost
kg
0,110
XAC S3991
45
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Krytá tlaãítka
Pro pouÏití se
spínací jednotkou
Zdvih
XEN Biiii
XEN Ciiii
XEN Diiii
XES B2011
XES D2201
XES D2241
XES D2251
4 mm
Pracovní
teplota
–25…+70 °C (1)
XAC B911i
–40…+70 °C (2)
XES
XES
XES
XES
D1181
D1191
D1281
D1291
16 mm
–25…+70 °C (1)
Barva
krytky
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Bílá
XAC B9111
0,005
âerná
XAC B9112
0,005
Zelená
XAC B9113
0,005
âervená
XAC B9114
0,005
Îlutá
XAC B9115
0,005
Modrá
XAC B9116
0,005
Hnûdá
XAC B9119
0,005
Bílá
XAC B9121
0,005
âerná
XAC B9122
0,005
Zelená
XAC B9123
0,005
âervená
XAC B9124
0,005
Îlutá
XAC B9125
0,005
Modrá
XAC B9126
0,005
Hnûdá
XAC B9129
0,005
Bílá
XAC B9211
0,005
âerná
XAC B9212
0,005
Zelená
XAC B9213
0,005
âervená
XAC B9214
0,005
Îlutá
XAC B9215
0,005
Modrá
XAC B9216
0,005
Hnûdá
XAC B9219
0,005
Bílá
XAC B9221
0,005
âerná
XAC B9222
0,005
Zelená
XAC B9223
0,005
âervená
XAC B9224
0,005
Îlutá
XAC B9225
0,005
Modrá
XAC B9226
0,005
XAC B921i
–40…+70 °C (2)
(1) Polychloroprenová krytka.
(2) Silikonová krytka.
46
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Pfiíslu‰enství a pomocné díly
Typové oznaãení
Ovládací hlavice pro montáÏ ãelní nebo dospodu (1)
Popis
Ovládací hlavice s hfiibov˘m
knoflíkem ∅ 40 mm.
Odblokování pootoãením
(„Nouzové zastavení“)
ZA2 BS54
Barva
Typ
Typové oznaãení
âervená
∅ 30 mm
ZA2 BS44
0,028
∅ 40 mm
ZA2 BS54
0,033
∅ 30 mm
ZA2 BS74
0,060
∅ 40 mm
ZA2 BS14
0,065
2 pevné polohy
ZA2 BD2
0,018
3 pevné polohy
(2)
ZA2 BD3
0,018
2 pevné polohy
ZA2 BG4
0,042
3 pevné polohy
(2)
ZA2 BG5
0,042
âerná
–
ZA2 BB2
0,060
âervená
–
ZA2 BB4
0,060
Ovládací hlavice s hfiibov˘m
knoflíkem ∅ 40 mm.
Odblokování klíãem Ronis ã. 445
(„Nouzové zastavení“)
âervená
Otoãn˘ ovládaã
standardní rukojeÈ
âerná
Otoãn˘ ovládaã se zámkem
(Klíã ã. 445)
VytaÏením vlevo a vpravo
âerná
ZA2 BS14
Pfieru‰ovaã s dlouh˘m ovládaãem
Rychlé vypínání
ve v‰ech smûrech
Hmotnost
kg
Signálky
Popis
ZA2 BD i
Barva
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Bílá
ZA2 BV01
0,015
Zelená
ZA2 BV03
0,015
âervená
ZA2 BV04
0,015
Îlutá
ZA2 BV05
0,015
Modrá
ZA2 BV06
0,015
âirá
ZA2 BV07
0,015
Zelená
ZA2 BV033
0,015
âervená
ZA2 BV043
0,015
Îlutá
ZA2 BV053
0,015
PouÏití pro Ïárovky
Signálka
ZA2 BG i
PouÏití pro neonové Ïárovky
Signálka
ZA2 BB i
âirá
ZA2 BV073
0,015
(1) Technické vlastnosti závûsn˘ch ovládaãÛ XAC B a M jsou garantovány pouze pfii pouÏití v˘‰e zmínûné ovládací
hlavice ZA2 Bii.
(2) Jen pro ãelní montáÏ.
Jiné verze
Kontaktujte svého prodejce. Pokud chcete pouÏíthfiibové ovládaãe s jin˘mi klíãi
nebo pfiepínaãe ãi spínaãe s jin˘mi mechanick˘mi funkcemi, kontaktujte nás
na lince Zákaznického centra 382 766 333.
ZA2 BV0 i
47
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly: Tlaãítka s analogov˘m v˘stupem (1)
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, VDE 0660-200
°C
Teplota okolí
Pracovní: –25…+70. Skladovací: –40… +70
Krytí
IP 65 podle IEC 529
Zdvih ovládacích tlaãítek
mm
11
Ovládací síla
N
4 (zaãátek pÛsobení) – 9 (konec pÛsobení)
Mechanická trvanlivost
Sp.
cyklÛ
1 milión
Pfiipojitelnost
mm2
Svorkovnice. Kapacita: 2 x 1,5 mm2 nebo 1 x 2,5 mm2
Technické údaje spínacích jednotek
Tepeln˘ proud (Ith)
A
6
Izolaãní napûtí (Ui)
V
250, stupeÀ zneãi‰tûní 3 podle IEC 947-1
Vypínací schopnost
Podle 947-5-1. Doplnûk C
Kategorie pouÏití AC-15 & DC-13
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
Vypínav˘ v˘kon
pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
p Indukãní obvod
Napûtí
V
48
110
230
Napûtí
V
48
110
p
VA
30
30
30
p
W
48
12
Stejnosmûrné napûtí a
Vypínav˘ v˘kon
pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
Vlastnosti analogového obvodu
Typ napájení
Stejnosmûrné
Napájecí napûtí
V
15
Meze napájeného napûtí
V
14…18
Proudov˘ odbûr
mA
<15
Schéma a kfiivka analogového v˘stupního signálu
Kfiivka analogového v˘stupního signálu
pfii napájecím napûtí 15 V
XEA i15361
XEA i25361
Zdvih ovládacího
tlaãítka (mm)
11
10
11
– 15 V
24
33
34
- 10 V
XEA●i25361
XEA25361
0
+ 10 V
Upozornûní: Pokud je napájecí napûtí =15 V, v˘stupní napûtí je = 10 V
(Pokud je napájecí napûtí < 15 V, v˘stupní napûtí je < 10 V).
Stav kontaktu
0,5 mm
kontakt sepnut
23 - 24
11 - 12
33 - 34
0 0,4 mm
11,5 mm
kontakt rozepnut
(1) Tlaãítko zpÛsobí v˘stupní analogov˘ signál úmûrn˘ ke své dráze.
48
0V
0
23
1 kΩ
5
XEA
XEA-i15361
●15631
11
12
12
0
23
S
≥10 kΩ
10 V
0V
≥10 kΩ
10 V
1 kΩ
S
24
33
34
+ 15 V
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly: Tlaãítka s analogov˘m v˘stupem
Typové oznaãení, rozmûry
Typové oznaãení
Kompletní tlaãítka standardní (1)
Napájecí
napûtí
Spínací jednotka
0… –15 V
XEA C i 5361
V+Z
na zaãátku dráhy
Z
na konci dráhy
0… +15 V
V+Z
na zaãátku dráhy
Z
na konci dráhy
Kompletní tlaãítka (1)
Napájecí
napûtí
Typ
tlaãítka
V+Z
na zaãátku dráhy
Z
na konci dráhy
0… +15 V
V+Z
na zaãátku dráhy
Z
na konci dráhy
XEA B i 5361
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Popis
Kryté tlaãítko
Hmotnost
kg
XEA B15361
0,065
XEA C15361
0,065
krytá
nekrytá
Spínací jednotka
0… –15 V
Typové oznaãení
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XEA B25361
0,065
XEA C25361
0,065
krytá
nekrytá
Barva
krytu
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Bílá
XAC B9111
0,005
âerná
XAC B9112
0,005
(1) Tlaãítka jsou dodávána: jedno s bíl˘m krytem a druhé s ãern˘m krytem.
Rozmûry
XEA Bi5361
XEA Ci5361
Vrtání panelu
=
=
30
26
18
=
55
E = síla panelu 1 aÏ 3,5 mm
=
30
30 (1)
44
44
E
17
0,4
ØØ22,3
22,3 0+0+ 0,4
E
XAC B9112
26
55
(1) Minimální
rozteã mezi 2
ovládaãi.
49
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Pfiíslu‰enství a náhradní díly
Typové oznaãení
Îárovky
Popis
DL1 C iiii
DL1 CF iii
Îárovky – BA9s
Maximální pfiíkon: 2,6 W
Maximální prÛmûr: 11 mm
Maximální délka: 28 mm
Neonky – BA9s
Maximální pfiíkon: 2,6 W
Maximální prÛmûr: 11 mm
Maximální délka: 28 mm
Napûtí
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
6V
DL1 CB006
0,002
12 V
DL1 CE012
0,002
24 V
DL1 CE024
0,002
48 V
DL1 CE048
0,002
130 V
DL1 CE130
0,002
120 V
DL1 CF110
0,002
230 V
DL1 CF220
0,002
400 V
DL1 CF380
0,002
Pfiíslu‰enství pro tlaãítka
Popis
Zdvih
Materiál /
Barva
Pracovní
teplota
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Kryt
s upevÀovacím krouÏkem
bez barevného terãíku
4 mm
XAC B91 i
16 mm
Barevn˘ terãík
pro tlaãítka
(se zdvihem 4 a 16 mm)
XAC B92 i
XAC B90 i
50
Polychloropren
–25…+70° C
XAC B911
0,002
Silikon
–40…+70 °C
XAC B912
0,002
Polychloropren
–25…+70 °C
XAC B921
0,002
Silikon
–40…+70 °C
XAC B922
0,002
Bílá
–
XAC B901
0,001
âerná
–
XAC B902
0,001
Zelená
–
XAC B903
0,001
âervená
–
XAC B904
0,001
Îlutá
–
XAC B905
0,001
Modrá
–
XAC B906
0,001
Hnûdá
–
XAC B909
0,001
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Pfiíslu‰enství, nástroje
Typové oznaãení
DoplÀky
Popis
PouÏití
Ochranná kabelová
prÛchodka
s kabelovou
pfiíchytkou
Ovládaãe XAC B219
a XAC B220
(2 tlaãítka)
Pro kabely
∅ 7…13 mm
XAC B913
0,065
Ovládaãe XAC Biii
4 aÏ 12tlaãítkové
a XAC Miii
4 aÏ 8tlaãítkové
Pro kabely
∅ 10…22 mm
XAC B960
0,110
Pro kabely
∅ 22…35 mm
XAC B965
0,160
XAC B913
XAC B960
XAC B971
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Zaslepovací krytka
vãetnû upevÀovací
matice a tûsnûní
–
ZB2 SZ3
0,005
Adaptér
pro samonosné
kabely
∅ 10…22 mm
Samonosn˘ kabel
typ BBAP
XAC B961
0,025
Spodní závûsn˘ krouÏek
Jednoduché ovládaãe typ
XAC B a XAC M
XAC B971
0,015
Dvojité ovládaãe typ XAC-B
XAC B972
0,020
Hfiibová tlaãítka
XAC B983
0,050
Hfiibová tlaãítka
se zámkem
XAC B982
0,050
Popis
PouÏití pro
Typové oznaãení
Dotahovací klíã
Pfiírubu
XAC B972
Ochrann˘ kryt
pro montáÏ
dospodu ovládaãe
XAC B983
Náfiadí
XAC X1
Hmotnost
kg
0,010
XAC B982
Vytahovací klíã pro Ïárovky
XAC X1
MontáÏ hlavic
tlaãítek dospodu
ovládaãe
XAC X905
Îárovka BA 9s
XBF X13
0,01
0,003
XAC X905
51
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Popisné ‰títky 30 x 40 mm se symbolem podle NF E 52-124
Typové oznaãení
Typové oznaãení
Symbol
Vertikální montáÏ
Rozteã 40 mm
Pomalu nahoru
Typové oznaãení
Symbol
Horizontální montáÏ
Rozteã 30 mm
ZB2 BY4951
ZB2 BY4901
Hmotnost
kg
0,001
Rychle nahoru
ZB2 BY4952
ZB2 BY4902
30
ZB2 BY4903
40
ZB2 BY4963
Horizontální
montáÏ
Rozteã 30 mm
ZB2 BY4907
âern˘ symbol na bílém pozadí
ZB2 BY4908
Bíl˘ symbol na ãerném pozadí
ZB2 BY4909
ZB2 BY2911
0,001
ZB2 BY2912
0,001
ZB2 BY2916
0,001
ZB2 BY2917
0,001
ZB2 BY2918
0,001
ZB2 BY2922
0,001
ZB2 BY2923
0,001
ZB2 BY2924
ZB2 BY2924
0,001
ZB2 BY4934
ZB2 BY4934
0,001
ZB2 BY4985
ZB2 BY4935
0,001
ZB2 BY2931
ZB2 BY2931
0,001
ZB2 BY2906
ZB2 BY4913
0,001
ZB2 BY2966
Rychle vzad
ZB2 BY4914
0,001
ZB2 BY2967
Pomalu-rychle vzad
ZB2 BY4915
0,001
ZB2 BY2968
Pomalu otáãet doleva
ZB2 BY4919
0,001
ZB2 BY2922
Rychle otáãet doleva
ZB2 BY4920
0,001
ZB2 BY2923
Pomalu-rychle otáãet doleva
ZB2 BY4921
0,001
Rychle
ZB2 BY4933
ZB2 BY4933
0,001
V˘straha
ZB2 BY4982
Start-v˘straha
ZB2 BY4932
0,001
Start
Stop
ZB2 BY4980
52
0,001
Pomalu vzad
Pomalu
Bíl˘ symbol na ãerveném pozadí
ZB2 BY2910
ZB2 BY2905
0,001
Pomalu-rychle otáãet doprava
ZB2 BY4921
0,001
ZB2 BY2904
0,001
Rychle otáãet doprava
ZB2 BY4920
ZB2 BY2906
Pomalu-rychle vlevo
Pomalu otáãet doprava
ZB2 BY4919
0,001
Rychle vlevo
Pomalu-rychle vpfied
ZB2 BY4965
ZB2 BY2905
ZB2 BY2956
0,001
Rychle vpfied
ZB2 BY4964
0,001
Pomalu vlevo
Pomalu vpfied
Vertikální
montáÏ
Rozteã 40 mm
ZB2 BY2904
ZB2 BY2955
0,001
Pomalu-rychle vpravo
ZB2 BY4903
Hmotnost
kg
Pomalu-rychle dolÛ
Rychle vpravo
ZB2 BY4902
ZB2 BY2954
0,001
Pomalu vpravo
ZB2 BY4901
Typové oznaãení
Symbol
Horizontální montáÏ
Rozteã 30 mm
Rychle dolÛ
Pomalu-rychle nahoru
ZB2 BY4953
Typové oznaãení
Symbol
Vertikální montáÏ
Rozteã 40 mm
Pomalu dolÛ
ZB2 BY4930
0,001
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Popisné ‰títky 30 x 40 mm
Typové oznaãení
Text
White
Bílá
âerná
âervená
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
Text
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
„Start“ funkce: bíl˘ text na ãerném pozadí. „Stop“ funkce: bíl˘ text na ãerveném pozadí.
Prázdné
âern˘ nebo ãerven˘ ZB2 BY2101
podklad
0,001
Bíl˘ nebo Ïlut˘
podklad
ZB2 BY4101
0,001
ZB2 BY2101
Text ve francou‰tinû
âerná
Bílá
ZB2 BY4101
Text v angliãtinû
Pro tlaãítka
Îlutá
Marche
ZB2 BY2103
0,001
Start
ZB2 BY2303
0,001
Arrêt
ZB2 BY2104
0,001
Stop
ZB2 BY2304
0,001
Avant
ZB2 BY2105
0,001
Forward
ZB2 BY2305
0,001
Arrière
ZB2 BY2106
0,001
Reverse
ZB2 BY2306
0,001
Montée
ZB2 BY2107
0,001
Up
ZB2 BY2307
0,001
Descente
ZB2 BY2108
0,001
Down
ZB2 BY2308
0,001
Droite
ZB2 BY2109
0,001
Right
ZB2 BY2309
0,001
Gauche
ZB2 BY2110
0,001
Left
ZB2 BY2310
0,001
En service
ZB2 BY2111
0,001
On
ZB2 BY2311
0,001
Hors service
ZB2 BY2112
0,001
Off
ZB2 BY2312
0,001
Sous tension
ZB2 BY2126
0,001
Power on
ZB2 BY2326
0,001
Lent
ZB2 BY2127
0,001
Slow
ZB2 BY2327
0,001
Vite
ZB2 BY2128
0,001
Fast
ZB2 BY2328
0,001
Klaxon
ZB2 BY2125
0,001
–
–
–
–
Pro otoãné ovládaãe
Arrêt-Marche
ZB2 BY2166
0,001
–
–
Hors-en
ZB2 BY2167
0,001
Off-On
ZB2 BY2367
0,001
Speciální popis (specifikováno pro objednávku)
Maximálnû 2 fiádky a 11 písmen na 1 fiádek.
Bíl˘ text
ne ãerném
pozadí
ZB2 BY2002
0,001
âern˘ text
na bílém
pozadí
ZB2 BY4001
0,001
Bíl˘ text
na ãerveném
pozadí
ZB2 BY2004
0,001
âern˘ text
na Ïlutém
pozadí
ZB2 BY4005
0,001
Jiné provedení
MoÏnost dodání popisn˘ch ‰títkÛ v jin˘ch jazycích.
Prosím, konzultujte na lince Zákaznického centra 382 766 333.
53
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Popisné ‰títky pro stavební jefiáby
Typové oznaãení
Bíl˘ symbol na ãerném pozadí
Funkce
Symbol
Typové
oznaãení
Hmotnost
kg
Funkce
Symbol
Typové
oznaãení
Hmotnost
kg
Rozteã tlaãítek 40 mm (pro ovládaãe 2 aÏ 8tlaãítkové a 12tlaãítkové uspofiádané ve 2 fiadách)
Zdvih
Nahoru
DolÛ
XAC Y4970
0,002
Pojezd
Vpfied
Vzad
XAC Y4972
0,002
Otáãení
Vpravo
Vlevo
XAC Y4971
0,002
Vozík
Vpfied
Vzad
XAC Y4973
0,002
Rozteã tlaãítek 30 mm (pro ovládaãe 12tlaãítkové uspofiádané v 1 fiadû)
Zdvih
Nahoru
DolÛ
XAC Y3970
0,002
Pojezd
Vpfied
Vzad
XAC Y3972
0,002
Otáãení
Vpravo
Vlevo
XAC Y3971
0,002
Vozík
Vpfied
Vzad
XAC Y3973
0,002
54
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Rozmûry
Závûsné ovládaãe
XAC Biii (2 a 3tlaãítkové)
XAC Biii (12 tlaãítek ve 2 fiadách)
200
40 40
265
XAC Biii (2 aÏ 12 tlaãítek v 1 fiadû)
XAC Miii (4 a 8 tlaãítek v 1 fiadû)
60
b
b
85
b1
b1
d
d
74,5
c
76
c
76
83(1)
83(1)
Ochranná prÛchodka pro kabely
vnitfiní ∅
7
vnitfiní ∅
10…13
vnitfiní ∅
22…26
9
11
13…16
26…29
16…19
19…22
29…32
32…35
14
(1) Ovládaã s hfiibov˘m knoflíkem
4
499
310
98
40
6
589
400
98
40
8
679
490
98
40
12 (1 fiada)
679
490
98
30
12 (2 fiada)
593
404
158
40
Spodní závûsn˘ krouÏek
XAC B971, B972
XAC B983
28
48
Ochrann˘ kryt pro spodní montáÏ
XAC B982
2
409
220
98
40
24
Poãet tlaãítek
b
b1
c
d
55
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Schéma – pfiíklady typického zapojení
Pomocné obvody
11
– S1
33
13
14
Pro dvourychlostní motor a dva smysly otáãení
Ovládaã XES D1281
13
11
12
Pro jednorychlostní motor a dva smysly otáãení
Ovládaã XES D1181
34
43
23
24
14
21
A2
– KM2
A2
– KM
A2
– KM1
A1
A1
A1
A2
– KM1
A2
– KM2
A1
A1
– S2
44
23
24
– S2
22
21
22
12
– S1
KM: stykaã pro vysokou rychlost
Hlavní obvody
PouÏití:
Kombinovan˘ s tfiípólov˘m spínaãem XAC S399 nebo XAC S3991. V sepnuté
poloze s ovládaãem s hfiibov˘m knoflíkem a aretací (uvolnûní klíãem)
ZA 2 BS14.
Q
23
13
23
13
24
43
24
43
33
14
33
14
– S1
– S1
M
3c
44
W
V
U
W
44
34
V
U
34
– S2
– S2
56
31
L3
32
L2
12
L1
L3
21
L2
11
L1
22
Pro jednorychlostní motor a dva smysly otáãení, odpojení a reverzace
Ovládaã XES D1191
M
3c
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
Schéma – pfiíklady typického zapojení
NapûÈové obvody (pokraãování)
Pro dvourychlostní motor s pfiepínáním na druhou fázi (pouze pro motory s oddûlen˘m vinutím).
Ovládaãe XES D1291
PouÏití:
Kombinované s tfiípólov˘mi spínaãi XAC S399 nebo XAC S3991, s hfiibov˘m
ovládaãem (ZA2 BS14), které jsou zde zobrazeny vypnuté.
L2
– S1
31
32
51
13 12
Q
51
23
L3
23 22
L2
13
L1
L3
21
11
L1
– S2
54
52
61
24
43
14
52
61
33
24
43
54
14
33
– S1
Y
64
Y
U1
U2
U1
V1
V2
V1
W2
W1
M
3c
W1
62
44
34
64
62
44
34
– S2
U2
M
3c
V2
W2
Pro dvourychlostní motor a dva smysly otáãení. Odpojení 3 fází, reverzace 2 fází
Ovládaãe XES D2201
Ovládaãe XES D2241 se stykaãem
L1
L2
L3
3
2
1
A1
1 – F1 2
43
6
33
2
4
23
33
13
L3
23
13
L2
A1
– KM1
L1
44
84
34
73
24
34
73
63
24
63
53
14
53
14
– S1
– S1
Y
44
74
W
64
V
U
74
W
54
64
U
V
M
3c
54
– S2
– S2
M
3c
Y
57
XEN C1111
XEN D2611
XES B2011
ZA2 BS14
XEN B1181
ZA2 BS54
XAC S499
ZA2 BS74
XAC B983
XAC B982
XAC S3991
ZA2 BS54
ZA2 BS14
58
ZB2 SZ3
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací nebo kovové, typ XAC B a XAC M
Pro pomocné nebo hlavní obvody
RÛzné varianty ovládaãÛ
Objednávka (vzor pro okopírování)
Zákazník
Spoleãnost
14
1
2
5 11
6 12
Schneider Electric
Datum dodávky Zastoupení
Typové oznaãení prázdného ovládaãe, viz stanu 39
Poãet stejn˘ch ovládaãÛ
Objednávka ã.
Jednotková cena
XAC
7
8
3 9
4 10
Objednávka ã.
12 tlaãítek ve
dvou fiadách
rozteã 40 mm
Popisné ‰títky
viz strany 52 aÏ 54
Spínací jednotky nebo
objímky
viz strany 42 aÏ 45
Ovládací hlavice
nebo signálky
viz strany 46 aÏ 47
16
Typové oznaãení
Typové oznaãení
Typové oznaãení
13
17
Jednot. cena
Jednot. cena
Jednot. cena
Celková cena
1
2
3
4
14
5
6
7
1
2
3
4
8
2 aÏ 8 tlaãítek
rozteã 40 mm
10
5
6
7
8
9
11
12
13
MontáÏ zespodu ovládaãe
15
17
13
18
14
15
14
16
17
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18
12 tlaãítek
v jedné fiadû
rozteã 30 mm
Pfiíslu‰enství viz stranu 51
(ZakfiíÏkujte pfiíslu‰né okénko na objednávce)
Popis
Samopodepírací kabely typu BBAP, pouÏití
pfiístupové pomÛcky pro kabely ∅ 10 ... 22 mm
Spodní závûsn˘ krouÏek
pro jednofiadé skfiíÀky
Spodní závûsn˘ krouÏek
pro dvoufiadé skfiíÀky
Ochrann˘ kryt
pro hfiibovou ovládací hlavici s aretací
Ochrann˘ kryt
pro hfiibovou ovládací hlavici
Typové oznaãení Jednot. cena
XAC B961
XAC B971
XAC B972
XAC B982
XAC B983
Úplná cena závûsného ovládaãe
13
15
17
18
59
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC F
Pro pomocné obvody
Vlastnosti
V‰eobecné údaje (pracovní prostfiedí)
Odpovídá normám
IEC 947-5-1, EN 60 947-5-1, IEC 337-1, VDE 0660-200
Provedení
Standardní: „TH“
Teplota okolí
°C
Pracovní: –25…+70. Skladovací: –40…+70
Odolnost proti vibracím
15 gn (10…500 Hz) podle IEC 68-2-6
Odolnost proti mechanick˘m rázÛm
Ochrana pfied nebezpeãn˘m
dotykem Ïiv˘ch ãástí
100 gn podle IEC 68-2-27
Tfiída II podle IEC 536 a NF C 20-030
Krytí
Mechanická trvanlivost
IP 65 podle IEC 529; IP 657 podle NF C20-010
Sp.
cyklÛ
1 milión
SkfiíÀka
Polypropylenová skfiíÀka s dvojitou izolací (Ïlut˘ plast)
Kabelov˘ vstup
PryÏová prÛchodka pro kabely o prÛmûru ∅ 10…∅ 22 mm nebo ∅ 22…∅ 35 mm
Technické údaje spínacích jednotek
c AC-15: A300 nebo Ue = 240 V, Ie = 3 A
a DC-13: Q300 nebo Ue = 250 V, Ie = 0,27 A podle IEC 947-5-1. Doplnûk A
Zaruãené pracovní hodnoty
Tepeln˘ proud (Ithe)
A
10
Izolaãní napûtí (Ui)
V
iiii
iii
XEN Ci
i, XEN D3i
i, XEN D4i
i, XES B2011, XAC S4, XES D1181, XES D1281: 500, stupeÀ
iii
zneãi‰tûní 3
iiii
iii
iii
XEN Bi
i, XEN D1i
i, XEN D2i
i: 400, stupeÀ zneãi‰tûní 3
podle IEC 947-1
kV
6 podle IEC 947-1
Elektrická pevnost (U imp)
Logika ovládání
Hfiibové tlaãítko: V kontakt s nucen˘m vypnutím, podle IEC 947-5-1. Kapitola 3
âinnost kontaktÛ
Závisle spínající nebo dotykové
Pfiechodov˘ odpor
mΩ
≤25
Ovládací síla
N
iiii
Se spínaãem XAC S4i
i: 10 (Z), 8 (V); XEN Ci
i: 6 (Z), 4 (V) ;
iii
iiii
iii
iii
XEN Bi
i, XEN D1i
i, XEN D2i
i: Jednorychlostní: 9, dvourychlostní: 20 (1. rychlost)
iii
iii
30 (2. rychlost) XEN D3i
i, XEN D4i
i: 25 ; XES-B2011: 7 ; XES D1181, XES D1281:
15 (1. rychlost), 25 (2. rychlost)
S hfiibovou ovládací hlavou se zpûtn˘m chodem: 10, aretace: 40
Znaãení svorek
Podle CENELEC EN 50013
JI‰tûní proti elektrick˘m zkratÛm
10A pojistka typ gG (gI)
Pfiipojitelnost
mm2
Tfimenov˘mi svorkami s neztratiteln˘mi ‰ruby. Kapacita: 1 x 2,5 nebo 2 x 1,5 s nebo bez ukonãujících prvkÛ.
Vypínací schopnost
Podle IEC 947-5-1. Doplnûk C
Kategorie pouÏití AC-15 & DC-13
iii
iii
iii
Ovládaãe XEN Ci
i, XEN D3i
i, XEN D4i
i, XAC S4i
iiii
Pfii 1 miliónu spínacích cyklÛ
Hustota spínání: 3 600 sp. cyklÛ / hod.
ZatûÏovatel: 0,5
p Indukãní napûtí
Napûtí
V
24
48
127
230
Napûtí
V
24
48
120
p
VA
140
385
525
455
p
W
60
45
42
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
Stejnosmûrné napûtí a
iii
iii
Ovládaãe XEN Bi
i, XEN D1i
i, XEN D2i
iiii
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
Stejnosmûrné napûtí a
Napûtí
V
24
48
127
230
Napûtí
V
24
48
120
p
VA
140
210
640
680
p
W
48
31
35
Ovládaãe XES B2011, XES D1181, XES D1281
Stfiídavé napûtí c 50/60 Hz
60
Stejnosmûrné napûtí a
Napûtí
V
24
48
127
230
Napûtí
V
24
48
120
p
VA
50
100
450
750
p
W
140
140
95
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC F
Pro pomocné obvody
Ovládaãe vybavené ve v˘robû podle objednávky zákazníka (viz Objednávka stranu 65)
Typové oznaãení
Nevybavené ovládaãe (1)
Popis
Ovládaãe s otvory
vyvrtané dle
obj. formuláfie
strana 65
Bez rukojeti
S rukojetí
XAC F00 i 0
Ovládaãe bez otvorÛ
Bez rukojeti
S rukojetí
XAC F00 i 1
Ochranná koncovka
na kabely
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
∅ 10…22 mm
XAC F3210
2,100
∅ 22…35 mm
XAC F3250
2,300
∅ 10…22 mm
XAC F3211
2,300
∅ 22…35 mm
XAC F3251
2,500
∅ 10…22 mm
XAC F0010
2,100
∅ 22…35 mm
XAC F0050
2,300
∅ 10…22 mm
XAC F0011
2,300
∅ 22…35 mm
XAC F0051
2,500
Ostatní komponenty
ZA2 BP i
Pro pouÏití se
spínacími jednotkami
Pracovní
teplota
Barva
Typové oznaãení
Hmotnost
kg
XAC S41i
–25…+70 °C
âerná
ZA2 BP2
0,015
Zelená
ZA2 BP3
0,015
âervená
ZA2 BP4
0,015
Îlutá
ZA2 BP5
0,015
Modrá
ZA2 BP6
0,015
61
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC F
Pro pomocné obvody
Rozmûry
Závûsné ovládaãe
iii
XAC Fi
i1 (maximálnû s 30 tlaãítky)
Ochranná prÛchodka pro kabely
vnitfiní ∅
10…13
13…16
16…19
19…22
40
30
619
(1)
430
vnitfiní ∅
22…26
150
92
160
137
(1) Hfiibov˘ ovládaã
62
XAC B983
28
48
Ochrann˘ kryt pro spodní montáÏ
XAC B982
26…29
29…32
32…35
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC F
Pro pomocné obvody
Schéma – pfiíklady typického zapojení
11
– S1
33
13
14
Pro ovládání dvourychlostních motorÛ se 2 smysly otáãení
Ovládaã XES D1281
13
11
12
Pro ovládání jednorychlostních motorÛ se 2 smysly otáãení
Ovládaã XES D1181
34
43
23
24
14
21
44
A1
– KM2
A2
– KM
A2
– KM1
A1
A1
A2
– KM1
A2
– KM2
A1
A1
– S2
A2
23
24
– S2
22
21
22
12
– S1
KM: stykaã pro vysokou rychlost
63
XES B2011
XEA Bi5361
XEN C1111
XEA Ci5361
XAC B911i
XAC B921i
XEN D2611
ZA2 BS44
XEN D3801
ZB2 BYiiii
ZA2 BS14
XEN B1181
ZB2 BYiiii
XES D1i1
ZA2 BS54
ZA2 BS74
ZA2 BDi
XAC S41i
ZB2 BYiiii
ZA2 BGi
XAC V0i
XAC B983
XAC B982
ZA2 BBi
ZA2 BV0i
ZA2 BPi
ZA2 BS54
XAC S41i1
ZA2 BS14
64
ZB2 SZ3
Závûsné ovládaãe
Plastové s dvojitou izolací, typ XAC F
Vybavení skfiínûk dodávan˘ch v˘robcem, pro pomocné obvody
Objednávka (vzor pro okopírování)
Zákazník
Spoleãnost
Objednávka ã.
Schneider Electric
Datum dodávky Zastoupení
Typové oznaãení prázdného ovládaãe, viz stranu 61
XAC
Cena skfiíÀky
F
Popisné ‰títky
viz strany 52 aÏ 54
Pozice (ãíslo nebo písmeno)
Poãet stejn˘ch ovládaãÛ
Objednávka ã.
Spínací jednotky nebo
objímky
viz strany 42 aÏ 45
Ovládací hlavice
nebo signálky
viz strany 46 aÏ 47
Typové oznaãení Jednot. cena Typové oznaãení Jednot. cena Typové oznaãení Jednot. cena
Jednotka umístûná dospodu skfiíÀky, pokud je poÏadováno (1)
DoplÀující pfiíslu‰enství, viz stranu 51
(zakfiíÏkujte pfiíslu‰né okénko na objednávce)
Popis
Poznámka: V˘fiezy, které jsou
A
Adaptér pro samonosn˘ kabel typu BBAP
zde vyznaãené, umoÏÀují monpouÏití s prÛchodkou ∅ 10 ... ∅ 22 mm
táÏ signálek a ovládaãÛ XAC,
B
Ochrann˘ kryt pro hfiibov˘ ovládaã
pouze spolu s ovládacími ãleny
s aretací umístûn˘ dospodu
ZA2 B, pokud chcete pouÏít
Ochrann˘ kryt pro ovládaã s klíãem nebo hfiibov˘
ovládací jednotky XAC B uspoovládaã s aretací a s klíãem umístûn˘m dospodu
fiádání v˘fiezÛ musí b˘t speciálnû
upraveno.
Úplná cena kompletního závûsného ovládaãe
Celková cena
Typové oznaãení Jenot. cena
XAC B961
XAC B983
XAC B982
(1) Jestli-Ïe je pouÏita pozice Y, 29 nebo 30, montáÏ zespoda skfiíÀky není moÏná.
65
Síla nabídky znaãky Telemecanique
Kombinací produktÛ znaãky Telemecanique získáte kvalitní fie‰ení sv˘ch
aplikací v oblasti automatizace a fiízení.
Spou‰tûní a ochrana
motorÛ
Ovládání, signalizace
a bezpeãnost
¤ízení servopohonÛ
a krokov˘ch motorÛ
Komunikace
¤ízení procesÛ
a strojÛ
Sbûrnice
a distribuované v/v
¤ízení elektrick˘ch
motorÛ
Mûfiení
a regulace
Detekce
Rozvádûãe a rozvodnice
Sarel
Obchodnû-technická dokumentace
ovládání, bezpečnosti a detekce
Ovládací a signalizaãní
pfiístroje
Harmony
Bezpeãnostní aplikace
Preventa
Schneider Electric CZ, s. r. o.
S032 – III. dotisk
Podstatné principy
bezpeãnosti
To podstatné
z detekce
Podstatné principy
detekce
Preventa
Verze 1.0
Global Detection
Verze 1.0
Elektronick˘ katalog
Verze 2.6
Thámova 13 – 186 00 Praha 8
www.schneider-electric.cz
Zákaznické centrum
Tel.: 382 766 333 – e-mail: [email protected]
01-2007
Download

Závěsné ovládače XAC - Elektronický katalog Schneider Electric