v
,
Císla účtů FU pro Středo český kraj
Územní pracovi tě v Brandý e nad Labem - Staré Boleslavi
Platná od 1.1.2013
DRUHDA
Ě
ČíSLO ÚČTU
705-77628111/0710
Daň z přidané hodnoty
Daň z příjmu právnických o ob
7704-77628111/0710
Daň z příjmu právnických osob
vybíraných srážkou podle zvl.sazby
7712-77628111/0710
Daň z příjmů fyzických osob
podávajících přiznání
721-77628111/0710
DPFO vybíraných srážkou
podle zvláštní
azby
DPFO-závislá
činno
7720-77628111/0710
713-77628111/0710
t
748-77628111/0710
Daň silniční
Daň z nemovito tí
7755-77628111/0710
Daň dědická
7739-77628111/0710
Daň darovací
7747-77628111/0710
Daň z převodu nemovito tí
7763-77628111/0710
Správní poplatky
3711-77628111/0710
UPOZORNĚNÍ:
variabilní symbol - ufyzické osoby
u právnické
osoby - IČO
konstantní symbol- převod bankou
- složenkou
peněžní ústav- Č B Praha
- ROD É ČÍSLO
- 1148
- 1149
Download

Císla účtů FU pro Středo český kraj