Masarykova univerzita
Lékařská fakulta
57.
Studentská
vědecká
konference
Brno 2013
Organizátoři 57. ročníku SVK si dovolují srdečně přivítat všechny účastníky – přednášející, členy
odborných komisí, vedení fakulty a hosty – na letošní konferenci konané pod záštitou děkana
Lékařské fakulty MU prof. MUDr. Jiřího Mayera, CSc., a organizované Spolkem mediků LF.
Stejně jako v minulých letech vyjadřuje současné vedení fakulty hlubokou podporu studentským
vědeckým iniciativám a poděkování všem teoretickým, laboratorním i klinickým pracovištím
Lékařské fakulty, která umožňují výzkumnou práci studentů a jejichž akademičtí pracovníci
v roli školitelů věnují svůj cenný čas mimo jiné i vědecké výchově studentů. Věříme, že někteří
z dnešních prezentujících, budou v podobném úsilí pokračovat a výzkumná práce se stane nedílnou součástí jejich medicínské praxe.
Přes určité zakolísání v počtu přihlášených se i letos podařilo naplnit všechny vyhlášené sekce.
Obsazení sekcí lékařských i nelékařských oborů ukazuje, že i nelékařské obory mají značný potenciál k vědecké produkci a objevují se i velmi slibné interdisciplinární práce studentů oboru
biomedicínská technika a bioinformatika z VUT v Brně.
Organizátoři na tomto místě srdečně děkují všem akademickým pracovníkům, kteří se účastní
letošní konference jako členové odborných komisí, za jejich čas a úsilí. Rádi bychom na tomto
místě také poděkovali firmám Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o. a ROCHE s.r.o. za finanční podporu konání 57. SVK.
Vědecké výsledky jsou zásadním kritériem hodnocení univerzit a fakult a zdrojem jejich prestiže. Masarykova univerzita si v tomto ohledu stojí velmi dobře jak v národním tak mezinárodním srovnání. Aby tomu tak zůstalo i do budoucna, je potřeba zaujmout a inspirovat talentované
studenty a dát jim prostor jak k vlastní práci, tak i k prezentaci jejich výsledků. SVK si klade za cíl
být takovýmto fórem.
Přejeme všem přednášejícím pozorné posluchače a minimum trémy.
V Brně dne 14. 5. 2013
Za organizátory konference
MUC. Kateřina Jedličková, viceprezidentka Spolku mediků
MUDr. Michal Jurajda, Ph.D., koordinátor SVK 2013
1
ÚVODNÍ SLOVO
Spousta informací, které jsou studentům během jejich studia na lékařské fakultě předkládány,
poměrně rychle zastará a není ani možné během poměrně krátké doby studia studentům sdělit
současný stav poznání v celém rozsahu. Naopak je potřeba v dnešním digitalizovaném světě plném různých informačních zdrojů zdůrazňovat, že informací a informačních kanálů je hodně
a především je potřeba hledět na jejich kvalitu.
Opakovaně mladým lékařům zdůrazňuji, že to hlavní, co by měli akcentovat, je umět s informacemi pracovat. Dávat si věci do souvislostí, všímat si toho, co je neobvyklé, co „nesedí do nějakých
škatulek“. A když si něčím nejsou jisti, tak si informace v kvalitním zdroji vyhledat. A na tento
přístup k informacím nám mnohdy nezbývá ve vlastní výuce již tolik času. Přitom tento aspekt
je mimořádně důležitý a umožní nám vychovat lidi, kteří budou schopni si zabezpečit další sebevzdělávání a kreativní přístup k řešení problémů po celý další profesionální život.
Jednou z cest, jak se trošku v těchto přístupech „potrénovat“, je zapojit se do individuální práce
„navíc“ ve formě studentské vědecké odborné činnosti. Sám jsem toto během svého vlastního studia také několikrát absolvoval a dodnes na to rád vzpomínám. Jsem přesvědčen, že mi to hodně
dalo. LF MU tyto aktivity mimořádně podporuje a váží si všech studentů i jejich učitelů, kteří
takto obohacují vzdělávací proces. A mnohdy už i studenti přispějí k tvorbě nového poznání.
A třeba se z některých jednou stanou renomovaní výzkumníci, kteří zase povedou jiné mladé lidi
v jejich nejednoduché, ale jistě velmi napínavé cestě za novým poznáním.
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc.
děkan LF MU
3
ÚVODNÍ SLOVO
Stejně jako mnozí další, nadchnut svými učiteli a posilován podobně „postiženými“ spolužáky,
snil jsem i já během gymnaziálních a univerzitních let o objevování nepoznaného. Bylo to v době,
kdy jsem si ne dost dobře uvědomoval, že objevování není pouze zábavou, radostnou činností
a tříbením ducha, ale také, a vlastně zejména, je naprostou nezbytností pro současnou lidskou
společnost. Dnes, po více jak 25 letech profesního života uprostřed vědy a výzkumu si již plně
uvědomuji, že životy nás všech jsou lepší díky chytřejšímu využití fyzikálních principů, zdravější díky pochopení efektů látek na životní prostředí a delší/bezpečnější díky porozumění biologickým mechanismům, které řídí životní pochody v našich tělech. Uvědomuji si také, že tyto
skutečnosti stojí na nikdy nekončící práci myriád schopných a zapálených lidí, mezi nimiž lze
nalézt ustavené učence stejně jako mladé adepty vědy. Jedním z hlavních mo mého života je:
„Verba movent, exempla trahunt“. Jsem si jist, že Studentská vědecká a odborná činnost stojí
na tomto principu, principu, kde vědy znalí a profesně zdatní učitelé jsou dobrými mentory a kde
studenti využívají příležitosti přispět vlastním intelektem a vlastníma rukama k posunu našeho
poznání o další krůček dál. Jsem moc rád, že mohu být svědkem, že Lékařská fakulta Masarykovy
univerzity má takto zapálené učitele i studenty. Studentská vědecká konference je toho jasným
dokladem.
Všem zúčastněným za jejich aktivitu velmi děkuji a přeji jim báječný vědecký zážitek a mnoho
úspěchů v dalším profesním životě.
doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
proděkan pro výzkum LF MU
4
PROGRAM KONFERENCE
Harmonogram
8.00
Zahájení děkanem LF MU prof. MUDr. Jiřím Mayerem, CSc.
Aula LF MU (A22), UKB Kamenice 5
8.15–9.00
Vyzvaná přednáška
prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.
Ústav genetiky, Fakulta veterinárního lékařství,
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Genetika vnímavosti k infekčním onemocněním
9.00
Zahájení jednání v sekcích, dle rozpisu poslucháren a pořadí příspěvků
▶ délka prezentace: 10 min + 5 min diskuze
▶ k dispozici PC s projekční technikou (doporučený formát MS PowerPoint)
▶ odborné komise vyberou k ocenění vždy 3 nejkvalitnější práce v každé sekci
17.00
Slavnostní zakončení konference, Aula LF MU (A22), UKB Kamenice 5
▶ předání diplomů vítězům zástupcem vedení fakulty za přítomnosti reprezentantů odborných komisí
▶ následuje závěrečný raut pořádaný Spolkem mediků v prostorách UKB
Kamenice 5 (kavárna „Na lávce“)
Všichni zúčastnění jsou srdečně zváni!
5
SLOŽENÍ ODBORNÝCH KOMISÍ
1. Teoretická a preklinická sekce
Aula UKB (A22), Kamenice 5
Předseda: prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Členové: MUDr. Robert Roman, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc.
RNDr. Petr Vaňhara, Ph.D.
2. Sekce chirurgických oborů
UKB, posluchárna 324 (pavilon A11), Kamenice 5
Předseda: doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.
Členové: doc. MUDr. Martin Huser, Ph.D.
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
MUDr. Pavla Urbánková, Ph.D.
3. Sekce interních oborů
UKB, posluchárna 334 (pavilon A11), Kamenice 5
Předseda: doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D.
Členové: MUDr. Marek Baláž, Ph.D.
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D.
MUDr. Lenka Jakubíková, Ph.D.
4. Stomatologická sekce
z organizačních důvodů přesunuta na 3. 4. 2013 do areálu FN u svaté Anny
Předseda: prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc.
Členové: prof. MUDr. Antonín Fassmann, CSc.
doc. MUDr. Zdenka Halačková, CSc.
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
5. Sekce nelékařských oborů
UKB, posluchárna 211 (pavilon A11), Kamenice 5
Předseda: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.
Členové: PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
MUDr. Eva Tesařová
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
6. Doktorandská sekce
UKB, posluchárna 114 (pavilon A11), Kamenice 5
Předseda: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Členové: prof. MUDr. Karel Benda, DrSc.
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D.
doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
6
VYZVANÁ PŘEDNÁŠKA
GENETIKA VNÍMAVOSTI
K INFEKČNÍM ONEMOCNĚNÍM
prof. RNDr. MVDr. Petr Hořín, CSc.
Ústav genetiky
Fakulta veterinárního lékařství
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Absolvent Lycea A. Daudeta v Nimes ve Francii v roce 1992, vystudoval veterinární lékařství
na tehdejší Vysoké škole veterinární v Brně v roce 1978 a následně studoval obecnou biologii se
zaměřením na genetiku na přírodovědecké fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně (1979–1985).
V roce 1986 obhájil kandidátskou disertační práci na VŠV Brno.
Od roku 1978 do roku 1989 pracoval jako asistent a později odborný asistent na ústavu chovu
zvířat a genetiky, v letech 1990–1999 jako docent a od roku 1999 jako profesor oboru genetika.
Od roku 1990 je přednostou ústavu, v letech 1990–1993 byl proděkanem a v letech 1993–2000 děkanem fakulty veterinárního lékařství.
Učí několik geneticky zaměřených předmětů na veterinární a farmaceutické univerzitě a na přírodovědecké fakultě MU. Byl nebo je školitelem diplomových a doktorských prací v oboru genetika na čtyřech fakultách. Byl pozván k přednáškám pro studenty veterinární medicíny na univerzitách v Evropě, USA a Kanadě.
Je předsedou pracovní skupiny pro veterinární obory Akreditační komise MŠMT, od roku 1990
se aktivně věnuje evaluaci/akreditaci na mezinárodní úrovni jako člen, později předseda týmu
expertů pro evaluaci evropských i mimoevropských veterinárních škol.
Ve vědecké práci se věnoval genetickým aspektům onemocnění domácích zvířat, zejména genetické resistenci k infekčním onemocněním a jejímu evolučnímu kontextu. Zabývá se zejména
geny hlavního histokompatibilitního komplexu u skotu a koní, jejich evolucí, genetickou diverzitou a asociací s infekčními patogeny v modelových populacích domácích zvířat. V poslední době
se jeho pracovní tým zabývá také vývojem genetických oblastí kódujících receptory NK buněk
u modelových skupin savců.
Spolupracoval s podobně zaměřenými univerzitními a akademickými pracovišti v ČR a byl členem několika mezinárodních týmů. Dosud publikoval 47 prací v mezinárodních časopisech zaměřených na genetiku zvířat, případně na genetiku obecně, například Mammalian Genome,
Immunogenetics, Animal Genetics a Nature. Je spoluautorem jedné mezinárodní a několika
národních odborných monografií. Byl opakovaně pozván jako přednášející na mezinárodní
workshopy a konference s touto tématikou, v Mezinárodní společnosti pro genetiku zvířat
(International Society for Animal Genetics, ISAG) byl více než 10 let členem, tajemníkem a předsedou výboru „Standing Commiee for Genetics of Immune Responses and Disease Resistance“.
V oblasti aplikovaného výzkumu se dlouhodobě zabývá problematikou chovu a šlechtění ohrožené populace starokladrubského koně, je spoluautorem odborné monografie o Národním hřebčíně Kladruby nad Labem.
7
PROGRAM JEDNOTLIVÝCH SEKCÍ
1. TEORETICKÁ A PREKLINICKÁ SEKCE
Aula UKB (A22), Kamenice 5
09.00–10.15 h
T1. J. Novák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VZTAH INZERČNĚ-DELEČNÍHO POLYMORFISMU V GENU PRO ANGIOTENSIN –
KONVERTUJÍCÍ ENZYM K VARIABILITĚ KREVNÍHO TLAKU
Školitel: MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
T2. D. Kothaj
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
PULZOVÁ VLNA, AUGMENTAČNÍ INDEX A TLOUŠŤKA INTIMY-MEDIE
KAROTICKÝCH TEPEN PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ ANTRACYKLINY V DĚTSTVÍ
Školitel: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
T3. J. Schneiderová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VZTAH POLYMORFIZMU V HLA-DRB1*1501 K REVMATOIDNÍ ARTRITIDĚ
Školitel: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
T4. V. Lžičař
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
CHIRURGICKÁ LÉČBA MITRÁLNÍCH REGURGITACÍ
Školitel: MUDr. Pavel Piler
2. SEKCE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
UKB, posluchárna 324 (pavilon A11), Kamenice 5
09.00–10.45 h
CH1. P. Nižníková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
PORODNICKÉ VAGINÁLNÍ EXTRAKČNÍ OPERACE NA GKP FN BRNO A JEJICH
VLIV NA TRAUMATISMUS MATKY A PLODU
Školitel: MUDr. Lukáš Hruban
CH2. L. Feriančeková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VLIV BAKTERIÁLNÍ FLÓRY NA VZNIK HYPERTROFICKÝCH JIZEV U DĚTÍ
Školitel: MUDr. Břetislav Lipový
8
CH3. T. Horák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
SPOKOJENOST PACIENTŮ A VÝSLEDKY FACIÁLNÍ ESTETIKY U PACIENTŮ
S ROZŠTĚPOVOU VADOU OBLIČEJE
Školitel: MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
CH4. T. Horák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
TVORBA INFORMAČNÍHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU WWW.ROZSTEP.CZ
PRO ROZŠTĚPOVÉ PACIENTY
Školitel: MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
CH5. H. Jedličková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
KREVNÍ ZTRÁTY PO OPERACI ROZŠTĚPU PATRA
Školitel: MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
CH6. Tz. Petrova
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VLIV ZPŮSOBU VEDENÍ PORODU DVOJČAT NA PERINATÁLNÍ VÝSLEDKY
MUDr. Lukáš Hruban
3. SEKCE INTERNÍCH OBORŮ
UKB, posluchárna 334 (pavilon A11), Kamenice 5
09.00–12.15 h
I1. T. Stračina
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
ROČNÍ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S ČERSTVĚ VZNIKLOU DILATAČNÍ
KARDIOMYOPATIÍ
Školitel: MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
I2. L. Masárová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ PÍSMA U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU
NEMOCÍ POMOCÍ DIGITALIZAČNÍHO TABLETU
Školitel: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
I3. M. Škorňa
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
EFEKT RŮZNÝCH TERAPEUTICKÝCH PŘÍSTUPŮ U OSOB S CHRONICKOU
PANKREATITIDOU Z POHLEDU OVLIVNĚNÍ KVALITY ŽIVOTA
Školitel: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
9
I4. M. Pekař
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
HODNOCENÍ SYSTOLICKÉ A DIASTOLICKÉ FUNKCE U MLADÝCH PACIENTŮ
PO ANTRACYKLINOVÉ TERAPII
Školitel: MUDr. Pavla Balcárková, Ph.D., MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
I5. J. Barošová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ABNORMALIT JATERNÍCH TESTŮ A KREVNÍHO
OBRAZU U NEMOCNÝCH S BĚŽNÝM VARIABILNÍM IMUNODEFICITEM (CVID)
Školitel: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
PŘESTÁVKA 10.30–11.00 h
I6. M. Štork
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI A TOXICITY THALIDOMIDU A BORTEZOMIBU
V KOMBINACI S CYKLOFOSFAMIDEM A DEXAMETHAZONEM
V PRIMOTERAPII MNOHOČETNÉHO MYELOMU U STARŠÍCH NEMOCNÝCH
Školitel: doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
I7. J. Straková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VALIDACE ČESKÉ VERZE DOTAZNÍKU
„NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY“
Školitel: MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
I8. T. Juřenčák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VELIKOSTI STRUKTUR V RÁMCI AORTÁLNÍ CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY
PRO PLÁNOVÁNÍ TRANSKATETRÁLNÍ VÝMĚNY AORTÁLNÍ CHLOPNĚ:
JINÝ ZOBRAZOVACÍ CT PROTOKOL, JINÉ PROVEDENÍ ZÁKROKU?
Školitel: Dr. Marco Das, PhD, MBA
I9. Š. Konečný
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY LAPAROSKOPICKÉ FUNDOPLIKACE
POMOCÍ HIGH-RESOLUTION JÍCNOVÉ MANOMETRIE A 24 HODINOVÉ
INTRALUMINÁLNÍ MULTIKANÁLOVÉ IMPEDANCE A PH-METRIE JÍCNU
Školitel: prim. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
10
4. SEKCE STOMATOLOGICKÝCH OBORŮ
z organizačních důvodů přesunuta na 3. 4. 2013 do areálu FN u svaté Anny
S1. A. Kuklová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
MEZIŠPIČÁKOVÁ VZDÁLENOST U PROTRUZNÍCH
A RETRUZNÍCH TYPŮ DISTOOKLUZÍ
Školitel: doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
S2. J. Vlažný
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
ROLE POLYMORFISMU V GENU PRO LAKTOFERIN
PŘI VZNIKU ZUBNÍHO KAZU
Školitel: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
S3. B. Martinák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
SYSTÉM CEREC – REKONSTRUKCE KORUNKY
Školitel: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
5. SEKCE NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ
UKB, posluchárna 211 (pavilon A11), Kamenice 5
09.00–10.30 h
N1. P. Sochová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
STEREOSKOPICKÉ VIDĚNÍ
Školitel: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
N2. M. Žáková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
PARAMETRY KARDIOVASKULÁRNÍHO SYSTÉMU VE VZTAHU K FYZICKÉ
ZÁTĚŽI U MLADÝCH DOSPĚLÝCH
Školitel: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
N3. Z. Aligerová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
DEMONSTRAČNÍ PROGRAM PRO OSCILOMETRICKÉ MĚŘENÍ KREVNÍHO
TLAKU
Školitel: MUDr. Eva Závodná, Ph.D., doc. Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
11
N4. H. Pustková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
SCREENING MÍRY STEREOPSE V POPULACI, JEJÍ KVALITATIVNÍ ZHODNOCENÍ
Školitel: Mgr. Pavel Kříž
N5. H. Nevřivá
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
SROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI CHIRURGICKÝCH ZÁKROKŮ
U JEDNOTLIVÝCH REFRAKČNÍCH VAD
Školitel: MUDr. Radek Girgle
6. DOKTORANDSKÁ SEKCE
UKB, posluchárna 114 (pavilon A11), Kamenice 5
09.00–12.45 h
D1.
M. Sabová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VPLYV RAKLOPRIDU NA METABOLICKÚ AKTIVITU CYP V ZÁVISLOSTI
NA SPOSOBE PODANIA
Školitel: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
D2.
V. Šikolová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
PŘISPĚJÍ LÉKAŘŠTÍ ABSOLVENTI LF MU K NIŽŠÍ PREVALENCI KOUŘENÍ?
Školitel: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
D3.
H. Pětrošová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
IDENTIFIKACE GENŮ ZODPOVĚDNÝCH ZA ODPOVĚĎ NA STRES
POMOCÍ NÁHODNÉ MUTAGENEZE U LEPTOSPIRY BIFLEXA
Školitel: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
D4. J. Svačinová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
OSCILAČNÍ FREKVENCE REGULAČNÍ SMYČKY HOMEOSTÁZY KREVNÍHO
TLAKU V ZÁVISLOSTI NA CITLIVOSTI BAROREFLEXU VE FREKVENČNÍM
PÁSMU 0.07– 0.12 HZ
Školitel: prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc., Ing. Jiří Moudr
D5.
12
J. Lenz
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
KLINICKO-PATOLOGICKÉ KORELACE EXPRESE NESTINU VE TKÁNI
DUKTÁLNÍHO ADENOKARCINOMU PANKREATU VČETNĚ ANALÝZY
PERINEURÁLNÍHO ŠÍŘENÍ
Školitel: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
D6.
K. Ondrušová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
ZMĚNY CITLIVOSTI BAROREFLEXU A VÝSKYT ORTOSTATICKÉ HYPOTENZE
U PACIENTŮ S KRČNÍ MÍŠNÍ LÉZI
Školitel: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D., MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
PŘESTÁVKA 10.45–11.15 h
D7.
J. Bosák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
PRODUKCE KOLICINU FY – NOVÁ VLASTNOST PROBIOTICKÝCH KMENŮ?
Školitel: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
D8.
L. Micenková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VÝZNAM BAKTERIOCINOGÉNIE V PATOGENITE ESCHERICHIA COLI
Školitel: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
D9.
K. Budinskaya
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNA KRÁTKODOBÉ REGULACE KREVNÍHO TLAKU
U PACIENTŮ S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ
Školitel: MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
D10. E. Janoušová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
VYUŽITÍ ANALÝZY OBRAZŮ MOZKU PRO PODPORU
DIAGNOSTIKY SCHIZOFRENIE
Školitel: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
D11. J. Křivánek
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
DIFERENCIACE BUNĚK NEURÁLNÍ LIŠTY Z LIDSKÝCH EMBRYONÁLNÍCH
KMENOVÝCH BUNĚK, JEJICH DLOUHODOBÁ KULTIVACE
A CHARAKTERIZACE
Školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
13
ABSTRAKTA
SVK 2013
1. TEORETICKÁ A PREKLINICKÁ SEKCE
VZTAH INZERČNĚ-DELEČNÍHO POLYMORFISMU
V GENU PRO ANGIOTENSIN – KONVERTUJÍCÍ
ENZYM K VARIABILITĚ KREVNÍHO TLAKU
J. Novák, K. M. Steinerová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
Keywords: ACE ID polymorfismus, variabilita krevniho tlaku, diastolický tlak, pulzní tlak
Úvod:
Renin angiotensin aldosteronový systém (RAAS) je jedním z nejdůležitějších systémů podílejících se na dlouhodobé regulaci krevního tlaku. Jednou ze součástí RAAS je angiotensin-konvertující enzym (ACE) přeměňující angiotensin I na vazopresorický angiotensin II. V genu pro
ACE se nachází funkční inzerčně-deleční (I/D) polymorfismus, který ovlivňuje aktivitu sérového
ACE – jedinci s DD genotypem mají tuto aktivitu až dvakrát vyšší. ACE I/D polymorfismus byl
mnohokrát asociován s různými kardiovaskulárními a jinými chorobami. Cílem studie bylo zjistit, zda existuje vztah mezi ACE I/D polymorfismem a variabilitou krevního tlaku u kohorty českých mladých dospělých.
Metody:
Celkem jsme vyšetřili 308 zdravých jedinců (148 mužů, 160 žen; věk 19–24 let). U každého z nich
jsme kontinuálně registrovali krevní tlak metodou dle Peňáze pří řízeném dýchání (0,33 Hz)
po dobu pěti minut. Ze záznamu byly stanoveny hodnoty systolického krevního tlaku (STK), diastolického krevního tlaku (DTK) a srdečních intervalů (SI); pulzový tlak (PT) byl vypočten jako
rozdíl STK a DTK. Užitím spektrální analýzy byly dále stanoveny parametry celkové variability
STKSD [mmHg], DTKSD [mmHg], SISD [ms]; variability při frekvenci 0,1 Hz v normalizovaných
jednotkách nSTK [n.u.], nDTK [n.u.], nSI [n.u.] a v absolutních jednotkách aSTK [mmHg2/Hz],
aDTK [mmHg2/Hz], aSI [ms2/Hz]. Vzájemně spektrální analýzou byla stanovena citlivost baroreflexu (BRS [ms/mmHg]). Genotypování bylo provedeno pomocí alelově specifické polymerázové
řetězové reakce (PCR).
Výsledky:
Frekvence genotypů ve vyšetřovaném souboru byla 24 % (II, n = 76), 48 % (ID, n = 145) a 28 % (DD,
n = 87). Nebyla nalezena významná odchylka od Hardy-Weinbergova ekvilibria (2 = 0,0015;
p = 0,97). Mezi jednotlivými genotypy nebyly nalezeny žádné statisticky významné odchylky
v parametrech variability krevního tlaku. Při využití modelů dominance jednotlivých alel byl
nalezen statisticky významný rozdíl v hodnotách nSTK (Mann-Whitney: II/ID vs. DD; 0,0495 ±
± 0,0291 vs. 0,0569 ± 0,0309 [n.u.]; p = 0,033) a DTKSD (M-W: DD/ID vs. II; 2,97 ± 0,8478 vs. 2,77 ±
± 0,8409 [mmHg]; p = 0,048). V literatuře je diskutována úloha nSTK ve vztahu ke kolísání vazomotorické aktivity cévní stěny; hodnoty DTK a jeho variability jsou rovněž nejvíce ovlivňovány cévním tonem. Lze tedy předpokládat, že obě pozorované asociace souvisejí s funkcí cévního endotelu.
17
V podskupině žen byl navíc při využití modelu dominance D alely nalezen statisticky významný
rozdíl v hodnotách pulzového tlaku (M-W: DD/ID vs. II; 51,08 ± 10,84 vs. 46,30 ± 8,53 [mmHg];
p = 0,0175). Žádná z těchto asociací nebyla pozorována v podskupině mužů. Tuto skutečnost lze
vysvětlit rozdílným vlivem pohlavních hormonů na RAAS.
Závěr:
V naší práci jsme ukázali vliv I/D polymorfismu v genu pro angiotensin-konvertující enzym
na variabilitu krevního tlaku. Dle dosažených výsledků můžeme předpokládat, že tento polymorfismus souvisí především s variabilitou tlaku diastolického. V podskupině žen je navíc zvýrazněn vliv tohoto polymorfismu na tlak pulzový, kdy jedinci nesoucí alelu D (DD/ID) mají vyšší
hodnoty než jedinci nesoucí jen alelu I (II).
Poděkování:
Práce byla podpořena specifickým výzkumem: MUNI/A/0951/2012.
PULZOVÁ VLNA, AUGMENTAČNÍ INDEX
A TLOUŠŤKA INTIMY-MEDIE KAROTICKÝCH TEPEN
PO ONKOLOGICKÉ LÉČBĚ ANTRACYKLINY V DĚTSTVÍ
D. Kothaj
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Keywords: antracykliny, pulzová vlna, intima media
Úvod:
Antracykliny jsou chemoterapeutika používaná na léčení některých nádorových onemocnění.
Kromě známého kardiotoxického účinku naznačují studie i zvýšení tuhosti tepenné stěny a parametrů ji určujících. Tuhost tepen se považuje za ukazatele strukturálních změn tepenné stěny
a hraje klíčovou úlohu v patogenezi kardiovaskulárních chorob. Cílem studie bylo zjistit, zda antracyklinová léčba ovlivňuje základní parametry hodnotící vlastnosti cévní stěny. Jde o pokračování studie z minulého roku rozšířené o soubor jak antracyklinových pacientů, tak i zdravých
jedinců, který byl ještě doplněn o parametr tloušťky intima media.
Metody:
Vyšetřili jsme 62 bývalých onkologických pacientů po antracyklinové léčbě v dětství (skupina A,
věk: 18,8 ± 6,8 let, doba od ukončení léčby ke dni vyšetření 10,8 ± 5,9 roků, kumulativní dávka antracyklinů 220,5 ± 60,8 mg/m2, nejčastější diagnóza akutní lymfoblastická leukémie) a 98 zdravých osob (skupina Z, věk: 17,3±0,9 let). Pro stanovení základních charakteristiky tuhosti cévní
stěny jsme použili neinvazivní metodu aplanační tonometrie. Přístrojem Sfygmocor (AtCor
Medical, Austrálie) jsme stanovili u všech osob augmentační tlak (AP), augmentační index standardizovaný na tepovou frekvenci 75/min (AIx75), Buckbergův index (SEVR) a rychlost pulzové
vlny (PWV). U 50 zdravých osob a 56 pacientů jsme pomocí ultrazvukového vyšetření (Nemio
XG, TOSHIBA, Japonsko) stanovovali parametr tloušťky intima-media arteria carotis. Statistická
analýza byla provedena s použitím neparametrického Man-Whitneyho testu; byl stanoven korelační koeficient dle Spearmana (program STATISTICA6.CZ, StatSo).
18
Výsledky:
Ze sledovaných antropometrických ukazatelů se oba soubory lišily pouze parametrem výšky
(Z versus A: 172,5 ± 7,17 vs. 166,7 ± 13,35 cm; p < 0,01). Statisticky významné bylo zvýšení hodnoty AIx75 u souboru pacientů (Z vs. A: -4,53 ± 8,75 vs. 1,79 ± 8,1 %; p < 0,01). V dalších námi
sledovaných parametrech se vyšetřované soubory mezi sebou statisticky signifikantně nelišily
(SEVR:180,0 ± 29,7 vs. 164,0 ± 30,6 %, p = n.s.; PWV: 6,64 ± 1,02 vs. 6,79 ± 1,09 m/s, p = n.s.).
Hodnoty IMT vyjádřené průměrem ze všech provedených ultrazvukových měření rovněž nevykazovaly statisticky významný rozdíl (Z vs. A: IMT 0,586 ± 0,214 vs. 0,572 ± 0,218 mm).
Závěr:
Studie ukazuje, že dospívající a mladí dospělí, kteří byli v dětství léčeni antracykliny pro nádorové onemocnění mají zvýšený augmentační index v porovnání se stejně starými zdravými jedinci. Tento parametr hodnotící tuhost tepenné stěny není u mladých osob doprovázen změnami
v tloušťce intimy-medie karotických tepen. Lze tedy předpokládat, že dosud nedošlo ke strukturálním změnám v cévním systému.
Poděkování:
Patří školitelce MUDr. Zuzaně Novákové, Ph.D., prof. MUDr. Haně Hrstkové, CSc. (Pediatrická klinika LF MU a FN Brno) za spolupráci při získávání pacientů do studie a společně také MUDr. Evě
Závodné, Ph.D., a Monice Řezníčkové (Fyziologický ústav LF MU).
VZTAH POLYMORFIZMU V HLA-DRB1*1501
K REVMATOIDNÍ ARTRITIDĚ
J. Schneiderová, K. M. Steinerová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Anna Vašků, CSc., RNDr. Monika Pávková Goldbergová, Ph.D.
Keywords: HLA, RA, polymorfizmus, anti-CCP
Úvod:
Gen pro HLA-DRB1, který se nachází na chromozomu 6p21.31 kóduje beta1 podjednotku HLA-DR.
Tento receptor hlavního histokompatibilního komplexu třídy II se nachází na povrchu antigen
prezentujících buněk (lymfocyty, dendritické buňky, makrofágy). Spojitost genetické variability
HLA-DRB byla prokázána s nespočtem autoimunitních chorob. Zejména byla prokázána asociace
mezi variantou HLA-DRB1*1501 a komplexním multifaktoriálním onemocněním kloubů, revmatoidní artritidou (RA). Cílem předkládané studie je zjistit, zda souvisí přítomnost námi zkoumaného polymorfismu HLA-DRB1*1501 s revmatoidní artritidou, jejím rozvojem, závažností, a dále
existuje-li vztah ke klinickým hodnocením onemocnění a k pohlaví.
Metody:
Do studie byla zahrnuta skupina 149 pacientů (116 žen a 33 mužů) s revmatoidní artritidou
s kontrolní skupinou 137 osob (87 žen a 50 mužů) bez klinických známek autoimunitního onemocnění a akutního zánětu. Polymorfismus HLA-DRB1*1501 byl detekován pomocí polymerázové řetězové reakce (PCR), následné restrikční analýzy (RFLP) a za separace na horizontální
elektroforéze (4% agarozový gel). U každého pacienta byly dále stanoveny hladiny zánětlivých
působků (IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, TNF-alfa) z cirkulace, biochemická stanovení, klinická hodnocení závažnosti onemocnění (DAS28, TSS), revmatoidní faktor včetně izotypů (IgA, IgG, IgM)
19
a anti-CCP. Data byla statisticky zpracována pomocí chi2 testu, Fisherova testu, Kruskal-Wallis
testu a Mann-Whitney U testu.
Výsledky:
V rámci naší studie nebyl nalezen signifikantní rozdíl mezi skupinou pacientů s revmatoidní artritidou a kontrolami, a to jak v distribuci genotypu (p = 0,71), tak ve frekvenci alel (p = 0,47). Rozdíl
v distribuci genotypů (p = 0,85) a ve frekvenci alel (p = 0,75) mezi pohlavími také nebyl statisticky
významný. Podle naší studie rovněž nesouvisí hladiny zánětlivých markerů, konkrétně interleukinů: IL-6, IL-8, IL-10, IL-13, IL-15, C reaktivní protein (CRP), TNF-alfa, s výskytem jednotlivých
HLA-DRB1*1501 genotypů u pacientů s RA. Polymorfizmus HLA-DRB1*1501 neovlivňuje klinická
hodnocení rozvoje, závažnosti a průběhu onemocnění (HAQ skóre, DAS28, TSS, FW, RTG progrese, hladina celkového cholesterolu a triacylglycerolu v krvi) u pacientů s revmatoidní artritidou. Hladiny protilátek proti cyklickým citrulinovaným proteinům (anti-CCP) a hodnoty revmatoidního faktoru (RF) taktéž neměly souvislost s námi zkoumaným polymorfizmem.
Závěr:
Navzdory výsledkům publikovaným v odborné literatuře, nebyla pozorována asociace polymorfizmu HLA-DRB1*1501 s revmatoidní artritidou, ani ve vazbě na pohlaví. Dále nebyl zjištěn
vztah polymorfizmu HLA-DRB1*1501 k cirkulujícím hladinám pro-zánětlivých (IL-6, IL-8, TNFalfa) a proti-zánětlivých působků (IL-10, IL-13), autoimunitním parametrům (anti-CCP, RF), ani
ke klinickým parametrům revmatoidní artritidy (DAS28, TSS, rentgenová progrese).
CHIRURGICKÁ LÉČBA MITRÁLNÍCH REGURGITACÍ
V. Lžičař
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Pavel Piler
Keywords: ejekční frakce, mitrální regurgitace, valvuloplastika
Úvod:
Ke zpracování jsem si vybral oblast léčby regurgitací na mitrální chlopni, které jsou indikovány
k operačnímu řešení. Ve svojí práci se zabývám dlouhodobým sledováním pacientů, kteří podstoupili plastiku mitrální chlopně. Za cíle svojí práce jsem stanovil zjištění dlouhodobých výsledků po operaci u těchto pacientů a s tím související potvrzení benefitu mitrální plastiky před
mitrální náhradou.
Metody:
Práce byla pojata jakožto dlouhodobé sledování a statistické zhodnocení pacientů operovaných
na CKTCH v letech 2007 a 2008 pro insuficienci mitrální chlopně. Soubor sestával z pacientů,
jenž měli mitrální insuficienci na podkladě degenerace či degenerativní kalcifi kace mitrální chlopně. Tento soubor byl dále doplněn o pacienty, jejichž insuficience byla vrozená, revmatického
původu nebo vznikla následkem infekčních onemocnění, jakýmiž jsou především endokarditidy. Tyto endokarditidy byly jak aktivní, tak i prodělané v minulosti. Z chorobopisů a z dat ošetřujících kardiologů byl sledován vývoj hodnot echokardiografických vyšetření, a to konkrétně
ejekční frakce LK a hodnota mitrální regurgitace v průběhu 3 let po operaci.
Výsledky:
Z výsledků mojí práce vyplývá, že u sledovaného souboru pacientů došlo k výraznému zlepšení
hemodynamických poměrů v srdci a zlepšení klinického stavu pacientů. Co je však důležité, tyto
20
hodnoty se v průběhu času dramaticky nezhoršují, ba naopak u některých pacientů se hodnota
regurgitace nadále upravuje k stále lepším hodnotám. Na echokardiografii byly v souboru zjištěny 2 středně významné regurgitace v pooperačním průběhu, avšak je nutné podotknout, že
tyto regurgitace jsou bez progrese. Reoperace není nutná v žádném z těchto případů.
Závěr:
Mitrální plastika je zavedená bezpečná metoda řešení insuficientních mitrálních chlopní.
Přináší jasný profit pro pacienta a z dlouhodobého hlediska přináší pacientům kromě zkvalitnění jejich života také komfort absence užívání antikoagulační léčby. Výsledky 3 letého sledování u tohoto souboru neprokázal signifikantní zhoršení funkčnosti provedených plastik a s tím
spojených nutností reoperace těchto pacientů.
21
2. SEKCE CHIRURGICKÝCH OBORŮ
PORODNICKÉ VAGINÁLNÍ EXTRAKČNÍ
OPERACE NA GKP FN BRNO A JEJICH VLIV
NA TRAUMATISMUS MATKY A PLODU
P. Nižníková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
Školitel: MUDr. Lukáš Hruban
Keywords: VEX, forceps, kefalhematom, traumatizmus
Úvod:
Procento porodů ukončených vaginální extrakční operací zůstává dlouhodobě stálé. V posledních několika letech je však v řadě vyspělých zemí patrný odklon od používání porodnických
kleští a naopak častější preference vakuumextrakce. Důvodů je několik, především rychlejší
osvojení techniky vakuumextrakce a široká nabídka jak klasických přístrojů s externím zdrojem podtlaku, tak jednoduchých ručních přístrojů na jedno použití. Z výsledků řady studií však
vyplývá, že použití vakuumextrakce je spojeno s vyšším rizikem traumatismu u plodu. Metody:
Retrospektivní analýza souboru 692 vaginálních porodů ukončeních extrakční operací v letech
2007–2011. Vyhledávání informací v porodopisech a chorobopisech novorozenců. Analýza poranění matky a plodu. Porovnání obou metod extrakčních vaginálních operací. Porovnání výskytu
kefalhematomů u novorozence po použití VEXu a forcepsu s výskytem kefalhematomů u novorozence v kontrolní skupině 3045 spontánních vaginálních porodů bez použití extrakční operace.
Porovnání výskytu jiných poranění plodu při použití VEXu a forcepsu. Statistické zhodnocení
výsledků metodou Studentova T testu.
Výsledky:
Při použití forcepsu je častější poranění matky v porovnání s použitím VEXu a tento rozdíl je statisticky signifikantní u ruptury pochvy, ne však u ruptur perinea. Při použití VEXu je častější
incidence kefalhematomů u novorozenců v porovnání s použitím forcepsu a tento rozdíl není statisticky signifikantní, rovněž není signifikantní výskyt jiných poranění dítěte (fraktura klíčku,
caput succedaneum, paréza rachiálního plexu, dystókie ramének). Výskyt kefalhematomů u novorozenců po spont. vaginálním porodu je 3,61 % . Závěr:
Dlouhodobě stabilní procento porodnických extrakčních vaginálních operací na GPK FN Brno. Od roku 2011 převažuje používání VEXu na úkor použití forcepsu. Použití VEXu je spojeno s častějším výskytem poranění dítěte a nižším výskytem poranění matky s opačným poměrem u porodnických kleští. Při použití VEXu je počet kefalhematomů vyšší, tento rozdíl však není statisticky významný.
22
VLIV BAKTERIÁLNÍ FLÓRY NA VZNIK
HYPERTROFICKÝCH JIZEV U DĚTÍ
L. Feriančeková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Břetislav Lipový
Keywords: popáleniny, baktérie, děti
Úvod:
Popáleniny jsou defekty kožního krytu, sliznic nebo i hlubších tkání způsobené působením tepelných, elektrických, radiačních nebo chemických vlivů. Bakteriální infekce popálené plochy
je jedním z rizikových faktorů vzniku hypertrofických a kontrahujících jizev u dětí. Je nevyhnutné sledování bakteriální flóry v postižených plochách jako prevence alterace klinického
obrazu pacienta. Cílem práce bylo zjistit, jestli má infekce popálené plochy G- baktériemi vliv
na vznik hypertrofických jizev. Metody:
V retrospektívní studii jsou zahrnuté dětské pacienty hospitalizováne na Klinice popálenin a rekonstrukční chirurgie FN Brno pro popálení v období od roku 2004 do roku 2012. Zdrojem údajů
o pacientech byl nemocniční informační systém AMIS*H sa zaměřením se na mikrobiologické
výsledky rán při primární hospitalizaci, rok popálení a rok prvního rekonstrukčního výkonu.
Vyhodnoten byl rozsah postižení, údaje o úplnosti či neúplnosti rodiny, urbanizace, z kolika dětí
postižený pacient pocházel, rozsah popálení a délka hospitalizace. Výsledky:
Celkem bylo z daného časového intervalu do studie zahrnuto 50 dětí s průměrným věkem 5,2 roku
a s průměrným rozsahem popálení 17,9 % TBSA, nejčastěji gradu IIb–IIIa. Průměrná délka hospitalizace byla 26,6 dní. Pacienti s přítomnou fyziologickou bakteriální flórou kůže v ranách byly
v průměru o 15,3 dní méně hospitalizovány než pacienti u kterých byla v ranách přidružena Gbakteriální infekce. Jejich hospitalizace trvala 35,6 dní. U 5 pacientů s průměrnou dobou hospitalizace 18,8 dnů nevyrostli žádne mikroby po kultivaci z odběrových ploch, přesto vznikli
na týchto plochách hypertrofické jizvy, což poukazuje na nezanedbatelný vliv zvyšných rizikových faktorů. Čistá G+ flóra v ráne vedla u 16 pacientů ke vzniku hypertrofických jizev a u 23
pacientů byla přidružená G- infekce důvodem vzniku hypertrofických jizev. Při infekci ran Gbaktériemi byl zaznamenán 2× vyšší výskyt přidružených kontraktur v místě hypertrofických
jizev do období prvního rekonstrukčního výkonu. Ve 25 případech byl 1. rekonstrukční výkon
proveden v roku úrazu. Závěr:
Studie prokázala, že infekce ran G- bakteriální flórou prodlužuje hospitalizaci, čas léčení a zvyšuje riziko vzniku hypertrofických jizev. Porovnáním dat se prokázal i její vlyv na vznik popálenínových kontraktur.
Poděkování:
MUDr. Břetislav Lipový
23
SPOKOJENOST PACIENTŮ A VÝSLEDKY
FACIÁLNÍ ESTETIKY U PACIENTŮ
S ROZŠTĚPOVOU VADOU OBLIČEJE
T. Horák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
Školitel: MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Keywords: rozštěp, cle, retu, čelisti, patra, estetika, symetrie
Úvod:
Cílem práce je zhodnocení dosažených výsledků faciální estetiky u dospělých pacientů s rozštěpovou vadou obličeje a rozbor části dotazníku spokojenosti pacientů s výsledky léčby rozštěpové
vady obličeje na KPECH v Brně.
Metody:
Bylo provedeno dotazníkové šetření s obesláním pacientů ke klinické kontrole dosaženého terapeutického výsledku. Závěrečný soubor tvořilo 21 pacientů narozených 1. 1. 1993 – 31. 12. 1993,
kteří byly léčeni na KPECH pro rozštěpovou vadu a byla u nich v rámci kontroly provedena fotografická dokumentace. Na jejím základě byla hodnocena estetika a symetrie obličeje. Tvar nosu,
profil obličeje, délka horního rtu, symetrie červeně a nápadnost jizvy byly hodnoceny na 10-bodové škále a to vždy pacientem samotným, 2 studenty LF a 2 plastickými chirurgy. Na základě
dotazníku bylo analyzováno zpětné subjektivní hodnocení života s rozštěpem.
Výsledky:
Bylo obesláno 151 pacientů, 21 z nich se dostavilo ke kontrole a byla pořízena fotodokumentace.
Spokojeno s faciální estetikou bylo 91 % pacientů, v 69 % studenti a v 71 % lékaři. V rámci hodnocení pacientů měl medián tvaru nosu hodnotou 3 (min 1, max 7), medián profi lu obličeje známku
2 (min 1, max 9), medián délky horního rtu byl 2 (min 1, max 6), medián retní červeně 3 (min
1, max 7). V rámci studentů a lékařů měl medián tvaru nosu hodnotou 4 (min 1, max 9), medián
profilu obličeje známku 3 (min 1, max 8), medián délky horního rtu byl 2 (min 1, max 7), medián
retní červeně 4 (min 1, max 10). V 33 % se pacient, studenti i lékaři shodli na potřebě některého
typu korekční operace. Při zpětném hodnocení kvality léčby jeden pacient postrádal lepší komunikaci s lékařem, žádný pacient nechtěl na léčbě nic měnit.
Závěr:
Pacienti hodnotili svoje výsledky faciální estetiky vždy lépe než studenti a lékaři. Z léčby byly
pro pacienty nejobtížnější operace a ortodontická léčba. Většina z nich neměla problém se začleněním do kolektivu a při navazování partnerských vztahů. Všem pacientům byla velkou oporou
rodina, žádný nevyhledal psychologickou pomoc.
Poděkování:
Poděkování patří MUDr. Zdeňku Dvořákovi, Ph.D., za odborné vedení a cenné připomínky a rady.
Dále pak MUDr. Lucii Kučerové a MUC. Magdě Chmelíkové za pomoc při hodnocení a týmu rozštěpového centra KPECH Brno, kteří se podíleli na kontrolách pacientů.
24
TVORBA INFORMAČNÍHO INTERNETOVÉHO PORTÁLU
WWW.ROZSTEP.CZ PRO ROZŠTĚPOVÉ PACIENTY
T. Horák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
Školitel: MUDr. Zdeněk Dvořák, Ph.D.
Keywords: rozštěp, cle, retu, čelisti, patra, informační, portál
Úvod:
Literárních zdrojů v českém jazyce zabývajících se problematikou rozštěpových vad je málo.
Z výsledků projektu EUROCLEFT a ze stanov ACPA (American Cle Palate Association) vyplývá
nutnost dobré informovanosti pacienta, laické i odborné veřejnosti jako základ dobré spolupráce.
Takto vznikla potřeba vytvoření komplexního internetového portálu zabývajícího se obličejovými rozštěpy, který bude přehledně poskytovat aktuální informace pacientům, odborníkům
i široké laické veřejnosti.
Metody:
Pro tvorbu portálu byl použit OpenSource redakční systém Wordpress. Pro obsahovou část byly
použity upravené texty z publikace Dítě s rozštěpem obličeje a dizertační práce MUDr. Zdeňka
Dvořáka, Ph.D., Rozštěpové vady obličeje, další publikace na téma rozštěpových vad a příspěvky
ostatních odborníků.
Výsledky:
Kromě obecného úvodu byly vytvořeny sekce pro rodiče, lékaře a spolupracující odborníky, ale
také kontakty na členy rozštěpového týmu, často kladené otázky a další odkazy zabývající se
problematikou rozštěpových vad obličeje. Sekce Pro rodiče obsahuje informace o průběhu léčby
o rozštěpového pacienta na KPECH a základní všeobecné informace o problematice rozštěpů. Pro
lékaře je určen oddíl obsahující podrobné aktuální informace např. Z oblasti embryologie, genetiky a možností chirurgického řešení rozštěpu z pohledu plastického chirurga ale i popis multidisciplinární péče. Sekce Pro spolupracující odborníky pak slouží ke koordinaci periferních pracovišť a obsahuje také informace o projektu EUROCLEFT.
Závěr:
Za pomoci finančně nenáročných metod byl vytvořen ucelený zdroj informací o rozštěpových
vadách obličeje, který si klade za cíl být přehledným, aktuálním a především rychle dostupným
zdrojem informací v souladu s celosvětovými standardy. Lze předpokládat, že informační portál
stane užitečným nástrojem pro orientaci v problematice rozštěpových vad pro pacienty, rodiče
a odborníky a do budoucna bude ještě rozšiřován, aby se mohl stát základním zdrojem informací
o rozštěpových vadách.
Poděkování:
Na obsahové stránce projektu se podílel tým odborníků z rozštěpového centra KPECH Brno, kterým tímto děkuji. Zejména bych chtěl poděkovat MUDr. Zdeňku Dvořákovi za vedení projektu
a poskytnutí a úpravu většiny textů.
25
KREVNÍ ZTRÁTY PO OPERACI ROZŠTĚPU PATRA
H. Jedličková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity,
Školitel: MUDr. Jitka Vokurková, Ph.D.
Keywords: rozštěp patra, krevní ztráty, krevní transfuze
Úvod:
Rozštěpové vady obličeje jsou jedny z nejčastějších vrozených vývojových vad. Základem primární léčby je léčba chirurgická. Primární operace rozštěpu patra jsou prováděny od 6. až 9. měsíce věku dítěte dle zvyklostí pracoviště. Ve své práci se věnuji primární operaci patra u pacientů
s celkovým jednostranným rozštěpem, celkovým oboustranným rozštěpem a izolovaným rozštěpem patra bez rozštěpu rtu.
Cílem této studie je zjištění krevních ztrát po operaci patra, frekvence nutnosti podání transfuze
po operaci a počet pooperačních revizí z důvodu krvácení.
Metody:
Do studie bylo zahrnuto celkem 200 pacientů, kteří prodělali primární operaci patra na Klinice
dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno v letech 2007 až 2012.
Operace byly provedeny jedním operatérem a jednou chirurgickou metodou – dva mukoperiostální laloky s intravelární veloplastikou . Zdrojem informací byly chorobopisy jednotlivých
pacientů a také počítačový systém FN Brno AMIS.
Studie se zaměřovala na věk dítěte v době operace, dobu celkové hospitalizace pacienta a provedení/neprovedení adenotomie. Dále byla sledována hladina hemoglobinu, hematokrit, počet
erytrocytů a trombocytů před operací, po operaci, případně počet podaných jednotek krevních
transfuzí a počet provedených revizí v důsledku pooperačního krvácení.
Ze získaných hodnot pak bylo možné srovnat změny předoperačních a pooperačních parametrů
krevního obrazu.
Výsledky:
Z celkových 200 pacientů bylo 132 chlapců a 68 dívek s průměrným věkem 8,86 měsíců v době
operace. Jednotlivé rozštěpové vady byly v zastoupení: celkový jednostranný rozštěp (39 %), celkový oboustranný rozštěp (21 %) a izolovaný rozštěp patra (40 %).
Průměrný pokles hemoglobinu po operaci byl v letech 2007-2012 o 13 % (z předoperační hodnoty
116,17 g/l na 100,97 g/l), pokles hematokritu o 15 % (z 0,34 na 0,29), pokles erytrocytů o 13 %
(z 4,52 × 106/µl na 3,92 × 106/µl) a pokles trombocytů o 12 % (z 378,94 × 109/l na 333,78 × 109/l).
Krevní transfuze bylo nutné podat v letech 2007–2012 pouze u 6 % pacientů z důvodu výraznějšího poklesu hemoglobinu v krvi v pooperačním období. Revize z důvodu pooperačního krvácení
byla nutná u 3 pacientů (1,5 %). Adenotomie je standardní součástí primární operace patra, byla
provedena u 90,5 % pacientů.
Průměrná celková délka hospitalizace v letech 2007–2012 byla 3,62 dne (z toho 1,15 dne na JIP
a 2,38 dne na běžném oddělení).
Závěr:
Primární operace rozštěpu patra současně s provedenou adenotomií je z pohledu pooperačních
krevních ztrát operací bezpečnou. Pokles hodnot v krevním obraze (hemoglobin, hematokrit,
erytrocyty, trombocyty) je maximálně 15 % oproti předoperačním hodnotám. Nutnost podání
26
krevních transfuzí v pooperačním období je ojedinělá, a proto odpovídá současnému trendu
přísně indikovat podání transfuzních přípravků.
Poděkování:
Děkuji školitelce MUDr. Jitce Vokurkové, Ph.D., za rady a odborné vedení při vzniku této práce
a MUDr. Olze Lukášové za cenné připomínky a pomoc při zpracování výsledků.
VLIV ZPŮSOBU VEDENÍ PORODU DVOJČAT
NA PERINATÁLNÍ VÝSLEDKY
Tz. Petrova
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Lukáš Hruban
Keywords: porody, dvojčata, perinatální
Úvod:
Dvojčata mohou být děleny dle chorionicity na monochoriální a bichoriální. Monochoriální dvojčata jsou vždy jednovaječná a mají společný základ placenty. V případě bichoriální gravidity má
každý z plodů vlastní samostatnou placentu. S vaginálním vedením porodů dvojčat je spojována
řada specifických komplikací, které jsou v poslední době důvodem k přehodnocování doporučených postupů pro vedení porodu
Cíl:
Vyhodnocení perinatálních výsledků porodů dvojčat, porovnání skupiny vaginálně vedených
porodů se skupinou porodů vedených primárním císařským řezem, porovnání perinatálních výsledků ve skupině monochoriálních dvojčat a ve skupině bichoriálních dvojčat.
Metody:
Soubor a metodika: Retrospektivní analýza porodů dvojčetných těhotenství, které byly odvedeny v období let 2010–2011 na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno. Soubor obsahuje porody dvojčat po ukončeném 33. týdnu gravidity. Hodnocen byl způsob vedení porodu, pH prvního
i druhého plodu (za hypoxii považováno pH < 7,10), počet případů s výskytem hypoxie druhého
plodu, výskyt hypoxie v závislosti na poloze druhého plodu, průměrná krevní ztráta při vaginálním vedení porodu a při porodu císařským řezem, hodnocení výsledků zvlášť ve skupině bichoriálních dvojčat a ve skupině monochoriálních dvojčat. Statistické zpracování výsledků metodou
popisné analýzy, výpočet průměrů, vytvoření grafů.
Výsledky:
Výsledky: Na Gynekologicko-porodnické klinice bylo za sledované období odvedeno celkem
139 porodů dvojčat po ukončeném 33. týdnu gravidity. Z celkového počtu 118 bichoriálních dvojčat bylo 52 porozeno vaginálně, 14 akutním císařským řezem a 48 plánovaným císařským řezem. Hodnota pH < 7,10 u prvního plodu se vyskytla u vaginálně vedených porodů v 0 %, u porodů
vedených primárním císařským řezem v 2,1 %. Hodnota pH < 7,10 u druhého plodu se vyskytla
u vaginálně vedených porodů v 5,6 %, u porodů vedených primárním císařským řezem v 2,1%.
Ve skupině monochoriálních dvojčat s počtem 21, bylo porozeno 6 vaginálně, 3 akutním císařským řezem a 11 plánovaným. Hodnota pH < 7,10 nebyla zaznamenána. Souvislost výskytu nižšího pH u druhého dvojčete na poloze druhého dvojčete nezjištěna. Průměrná krevní ztráta při
vaginálně bichoriálních porodu byla 376 ml., ve skupině monochoriálních 317 m l. Průměrná
27
krevní ztráta při porodu primárním císařským řezem u bichoriálních byla 512 m l, ve skupině
monochorální 633 m l.
Závěr:
Na Gynekologicko-porodnické klinice FN Brno je cca 42 % porodů dvojčat po 33.t.g. vedeno vaginálně. Perinatální výsledky vaginálně vedených porodů a porodů vedených primárním císařským řezem nejsou srovnatelné. Krevní ztráta při porodech vedených císařským řezem je statisticky významně vyšší. Poloha druhého plodu hlavičkou nebo koncem pánevním ovlivňuje
perinatální výsledky druhého plodu.
28
3. SEKCE INTERNÍCH OBORŮ
ROČNÍ SLEDOVÁNÍ PACIENTŮ S ČERSTVĚ
VZNIKLOU DILATAČNÍ KARDIOMYOPATIÍ
T. Stračina, R. Štěpánová, H. Poloczková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Jan Krejčí, Ph.D.
Keywords: dilatační kardiomyopatie, zánětlivá kardiomyopatie, endomyokardiální biopsie,
echokardiografie
Úvod:
Studie, které využívaly v diagnostice dilatační kardiomyopatie endomyokardiální biopsii (EMB)
ukázaly, že v myokardu těchto pacientů je často detekovatelný zánětlivý infi ltrát. Přítomnost zánětu hraje důležitou roli při stanovení léčebné strategie a umožňuje i přesnější odhad prognózy
pacienta. V naší práci jsme se zaměřili na sledování echokardiografických a laboratorních parametrů, a také na hodnocení funkčního stavu pacientů s čerstvě vzniklou dilatační kardiomyopatií (DKMP) v dvanáctiměsíčním sledování. Porovnali jsme výsledky u skupin pacientů s biopticky potvrzenou přítomností zánětu a bez přítomnosti zánětu v myokardu.
Metody:
Do studie bylo zahrnuto 58 pacientů s čerstvě vzniklou neischemickou dysfunkcí levé komory
srdeční s dobou trvání symptomů maximálně 12 měsíců a s ejekční frakcí levé komory (EF LK)
< 40 %. Dle výsledku EMB byli nemocní rozděleni do dvou skupin: pacienti s přítomností zánětu myokardu (skupina zánětlivá kardiomyopatie, ZKMP, 29 nemocných, věk 44,3 ± 14,1 let)
a pacienti bez průkazu zánětu v myokardu (skupina DKMP, 29 nemocných, věk 47,8 ± 9,0 let).
Nemocným byla odebrána anamnéza, provedeno klinické vyšetření a běžné vyšetření vzorku
krve, s doplněním kardiospecifických enzymů a hladin natriuretických peptidů. Dále bylo provedeno echokardiografické vyšetření s využitím tkáňově dopplerovských metod zobrazení (TDI)
a EMB z pravé komory srdeční. Tato vyšetření byla u obou skupin provedena za začátku a na konci
sledování (vyjma EMB). Funkční stav pacientů byl hodnocen dle NYHA klasifi kace. U obou skupin byly vyhodnoceny vstupní parametry a hodnoty zjištěné na konci sledování, a také změny
jednotlivých parametrů. Výsledky byly zpracovány párovým Wilcoxonovým testem pro srovnání parametrů na počátku a po 12 měsících, Mann-Whitney testem pro spojité parametry nebo
Chi-kvadrát testem pro kategoriální parametry pro srovnání parametrů mezi skupinami pacientů, za statisticky významné byly pokládány hodnoty p < 0,05.
Výsledky:
Skupina pacientů ZKMP měla při vstupním vyšetření menší diastolický rozměr levé komory než
skupina DKMP (64 ± 10 mm vs. 69 ± 8 mm), a také menší rozměr levé síně (43 ± 5mm vs. 46 ±
± 7 mm; obě p < 0,05). Obě skupiny se lišily v délce trvání symptomů (ZKMP 2,5 ± 2,7 měsíce,
DKMP 4,1 ± 2,8 měsíce, p < 0,01). Během dvanáctiměsíčního sledování došlo u obou skupin ke statisticky významnému zlepšení EF LK (ZKMP z 25 ± 9 % na 40 ± 12 %, p < 0,001; DKMP z 24 ±
8 % na 28 ± 10 %, p < 0,05). Ve skupině ZKMP došlo dále k významnému snížení třídy NYHA
29
klasifikace (z 2,7 ± 0,5 na 1,6 ± 0,6; p < 0,001), diastolického rozměru levé komory (z 64 ± 10 mm
na 59 ± 10 mm; p < 0,01), a také systolického rozměru levé komory (z 56 ± 10 mm na 48 ± 12 mm;
p < 0,001). Ve skupině DKMP došlo k nesignifi kantnímu poklesu třídy NYHA klasifikace (z 2,5 ±
0,5 na 2,1 ± 0,7), a také k nevýznamnému poklesu rozměrů levé komory (systolický z 60 ± 8 mm
na 57 ± 11 mm; diastolický z 69 ± 8 mm na 67 ± 9 mm). V obou skupinách došlo ke statisticky významnému zlepšení TDI charakteristik a poklesu hodnot NTproBNP a urey v séru. Ve srovnání
se skupinou DKMP došlo ve skupině ZKMP během sledování ke statisticky významnějšímu zlepšení EF LK a zmenšení systolického a diastolického rozměru LK (obě p<0,05), a také k výraznějšímu snížení třídy NYHA klasifikace (p < 0,001).
Závěr:
U nemocných se ZKMP došlo ve srovnání s nemocnými bez detekovaného zánětu v myokardu
ke statisticky významnějšímu zlepšení rozměrů a funkce levé komory, a rovněž k výraznějšímu
zlepšení funkčního stavu pacientů. Bioptická diagnostika čerstvě vzniklé dilatační kardiomyopatie umožňuje predikovat budoucí zlepšení funkce levé komory srdeční, což je velmi důležité
pro volbu a načasování dalších terapeutických kroků (srdeční transplantace či přístrojové léčby).
Poděkování:
Práce vnikla za podpory European Regional Development Fund – Project FNUSA-ICRC (No.
CZ.1.05/1.1.00/02.0123) a grantu IGA ČR č. NT14087.
KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ PÍSMA
U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ
POMOCÍ DIGITALIZAČNÍHO TABLETU
L. Masárová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Keywords: písmo, Parkinsonova nemoc, digitalizační tablet
Úvod:
Porucha písma, tzv. mikrografie, patří mezi časné axiální symptomy Parkinsonovy nemoci (PN),
jejichž patofyziologický mechanismus není doposud plně objasněn. Pro lepší pochopení a studium mikrografie je nejdříve nutná kvantifikace poruchy. Hlavním cílem naší studie bylo kvantitativně vyhodnotit poruchy písma u PN ve srovnání s věkově a pohlavím vázanými zdravými
kontrolami (ZK) pomocí digitalizačního tabletu. Dále jsme studovali vztah mezi tíží mikrografie
a dávkou dopaminergní medikace a délkou PN. Testovali jsme hypotézu, zda pacienti (praváci)
s počátkem nemoci vpravo budou mít výraznější mikrografii ve srovnání s pacienty s počátkem
PN vlevo.
Metody:
Prospektivně jsme zařadili 40 pacientů s PN (20 mužů a 20 žen, průměrný věk 68,6 ± 11,36 let,
délka trvání nemoci 8,02 ± 4,79 let) sledovaných v Centru pro abnormální pohyby a parkinsonismus při 1. neurologické klinice LF MU ve FN u sv. Anny a 40 ZK (20 mužů a 20 žen, průměrný věk
62,55 ± 11,22 let). Všichni jedinci byli praváci s ukončeným minimálně základním vzděláním,
bez přítomnosti deprese (dle MKN-10 kritérií) či demence (MMSE > 25).
Hodnotili jsme tíži parkinsonismu pomocí standardizované škály UPDRS V, denní dávka medikace byla přepočítána na ekvivalenty levodopy (LED). Každý subjekt podstoupil vyšetření písma
30
(7 cvičení sestavených na základě dostupné literatury) a kresby Archimédovy spirály a elips s pomocí digitalizačního tabletu Wacom Intuos 5 – medium. Zaznamenávali jsme informace o souřadnicích bodů (x, y), tlak na hrot pera, azimuth, sklon a také informace o pohybu pera, když se
nedotýká plochy tabletu.
Pro statistickou analýzu dat jsme použili Mann-Whitneyho U test a Spearmanovy korelace. Data
byla hodnocena na hladině významnosti p < 0,05 a provedli jsme korekci na opakovaná měření
(Benjamini-Hochberg procedura pro kontrolu FDR; False Discovery Rate).
Výsledky:
U pacientů s PN ve srovnání se ZK jsme při psaní na tabletu zjistili statisticky významné snížení
v parametrech: okamžitá rychlost, okamžité zrychlení, okamžitá změna zrychlení v čase. Změny
byly významnější ve vertikálním směru a zvýrazňovaly se s délkou psaného segmentu („l“–„le“–
„les“–„lektorka“). Ve slově „lektorka“ došlo u PN k 40% poklesu hodnot sledovaných parametrů
ve srovnání se ZK.
Ještě významnější byly rozdíly mezi oběma skupinami při hodnocení pohybu pera nad tabletem,
tj. před vlastním zahájením psaní, při přípravě na pohyb. Změny byly přítomny ve stejných parametrech, ale projevovaly se významněji v horizontálním směru. Zaznamenali jsme pokles sledovaných hodnot až o 135 % ve srovnání se ZK.
U pacientů-praváků s počátkem PN na pravé straně jsme prokázali signifikantně významnější
postižení písma ve srovnání s pacienty s počátkem onemocnění vlevo. Hodnocené parametry nekorelovaly s délkou trvání onemocnění ani s LED.
Závěr:
Výsledky naší studie prokázaly, že existují specifické změny nejen písma, ale i ve fázi přípravy
na psaní u pacientů s PN, které lze kvantifi kovat pomocí digitalizačního tabletu. Dalším plánovaným krokem je vyhodnotit senzitivitu a specificitu těchto zjištěných změn. Výsledky studie
mají přímý klinický dopad: umožní nám studovat mikrografii jako možného časného klinického
biomarkeru rozvoje PN a mohou nám napomoci i v rámci zpřesnění časné diferenciální diagnostiky tohoto onemocnění. Kvantifikace mikrografie u PN je prvním krokem ke studiu patofyziologických mechanismů tohoto axiální symptomu a předpokladem pro hodnocení efektu dopaminergní i jiné terapie.
Poděkování:
Poděkování patří prof. MUDr. Ireně Rektorové, Ph.D., za výborné vedení, cenné poznámky
k výzkumné práci a za umožnění stáží v její specializované ambulanci. Dále Ing. P. Drotárovi,
Ph.D., a Ing. J. Mekyskovi za technické a statistické zpracování dat.
31
EFEKT RŮZNÝCH TERAPEUTICKÝCH PŘÍSTUPŮ
U OSOB S CHRONICKOU PANKREATITIDOU
Z POHLEDU OVLIVNĚNÍ KVALITY ŽIVOTA
M. Škorňa, P. Dítě, Z. Kala
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.
Keywords: kvalita života, chronická pankreatitida, endoskopická léčba, chirurgická léčba,
konzervativní léčba
Úvod:
Terapie chronické pankreatitidy je především terapií pankreatických symptomů, z nichž nejčastějším symptomem jsou bolest a pankreatická malabsorpce. Terapie chronické pankreatitidy je
dělena do 3 modifikací:
a) terapie konzervativní, b) endoskopická, c) chirurgická.
Efekt léčby je posuzován dle ovlivnění subjektivních příznaků klinických, především bolesti,
dále dle ovlivnění tělesné váhy a v oblasti psychosociální dle mezinárodně standardizovaného
dotazníku kvality života EORTC QLQ-C3O. Cílem naší práce bylo porovnat různé terapeutické
postupy a jejich dopad na kvalitu života nemocných s chronickou pankreatitidou, včetně srovnání dlouhodobého efektu endoskopické anebo chirurgické léčby.
Metody:
Dotázáno bylo 66 pacientů sledovaných na IGEK, chirurgické klinice FN Brno a II. interní klinice FN USA. Pacienti byli rozděleni na skupinu léčenou konzervativně (dietoterapie a léky),
endoskopicky a chirurgicky (resekční anebo drenážní výkon). Hodnoceno bylo celkem 30 otázek a odpovědí, jako potíže při fyzické námaze a omezení možnosti pracovních úkonů, psychické
ovlivnění zdravotního stavu, anebo ovlivnění nemocných při jejich denních činnostech. K hodnocení celkové kvality života jsme přidali výsledky naší práce hodnotící efekt chirurgické a endoskopické terapie u 72 randomizovaných osob v intervalu 1 rok, 3 roky a 5 let od skončené léčby
a posuzováno bylo ovlivnění pankreatické bolesti a tělesné váhy.
Výsledky:
Při hodnocení kvality života dle dotazníku QLQ-C3O bylo prokázáno, že jak endoskopická
terapie, tak chirurgická léčba vedou ke zlepšení kvality života, v některých oblastech statisticky
významně anebo na hranici významnosti.
Ovlivnění klinických symptomů je v intervalu 5 let po chirurgické terapii úspěšnější než léčba
endoskopická, zvláště pokud jde o vymizení anebo snížení intenzity pankreatické bolesti. Rovněž
zvýšení tělesné hmotnosti z pohledu dlouhodobých výsledků bylo vyšší po léčbě chirurgické.
Závěr:
Správná indikace a načasování jednotlivých modifikací terapie chronické pankreatitidy významně ovlivní jak kvalitu života, tak hlavní klinické symptomy osob s chronickou algickou
pankreatitidou.
Poděkování:
Velké poděkování patří především panu prof. MUDr. Petru Dítěti, DrSc., za ochotu a pomoc při
sběru dat od pacientů, za trpělivé vedení této práce a cenné rady. Dále bych chtěl poděkovat
MUDr. Marii Přecechtělové a MUDr. Anně Žákové, Ph.D.
32
HODNOCENÍ SYSTOLICKÉ A DIASTOLICKÉ
FUNKCE U MLADÝCH PACIENTŮ
PO ANTRACYKLINOVÉ TERAPII
M. Pekař, A. Petrová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Pavla Balcárková, Ph.D., MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. Keywords: systolická, diastolická funkce srdce, antracyklínová terapie, kardiotoxicita
Úvod:
Antracyklinová antibiotika jsou používána v protinádorové léčbě dětí i dospělých. Jejich širší
užití je limitováno výskytem akutních i pozdních nežádoucích účinků. Nepříznivě ovlivňují fyziologické funkce srdce, ledvin a nervového systému. Vzhledem ke vzrůstající úspěšnosti léčby
nádorových onemocnění, a to nejen v dětském věku, roste i riziko častějšího výskytu těchto nežádoucích účinků. Cílem studie bylo zhodnotit pomocí neinvazivního echokardiografického vyšetření stav systolické a diastolické funkce srdce bývalých dětských onkologických pacientů. Metody:
Vyšetřili jsme 48 pacientů léčených v dětství antracyklinovou terapií pro zhoubný nádor (skupina A, věk: 18,4 ± 6,9 let, doba od ukončení léčby 10 ± 5,2 let, kumulativní dávka antracyklinů
227,1 ± 55,3 mg/m2, nejčastější diagnóza: akutní lymfoblastická leukémie) a 87 zdravých jedinců odpovídajícího věku (skupina K, věk: 17,6 ± 3,4 let). Ultrazvukovým přístrojem (Nemio XG,
TOSHIBA, Japonsko) bylo u všech osob provedeno echokardiografické měření pro posouzení systolické (ejekční frakce EF, frakční zkrácení FS, systolický výdej SV, ejekční čas levé komory ET,
vrcholová rychlost pohybu chlopenních anulů v systole, index myokardiální funkce dle Teie)
a diastolické funkce srdce (vrcholová rychlost plnění levé komory – v časné diastole E a při síňovém stahu A, vrcholová rychlost pohybu chlopenních anulů v časné diastole, vrcholová rychlost chlopenního anulu při síňovém stahu). Při statistickém zpracování dat byl použit MannWhitneyho test (program STATISTICA 10.CZ, StatSo).
Výsledky:
Našli jsme statisticky významné rozdíly hodnot systolické a diastolické funkce u souboru antracyklinových pacientů v porovnaní se zdravými kontrolami (A vs K na hladině významnosti
p < 0,05: tepová frekvence TF 74,5 ± 14,4 vs. 68 ± 11,9 tepů/min; rozměr levé síně LS 29,5 ± 4,2
vs. 31 ± 4,1 mm; výtokový trakt levé komory LVOT 17,6 ± 2 vs. 18,5 ± 2,1 mm; SV 61,2 ± 20,7 vs.
65,6 ± 14,7 m l; srdeční výdej CO 4,7 ± 1,4 vs. 4,3 ± 1,3 l/min; srdeční index CI 2,9 ± 0,8 vs. 2,5 ± 0,6
l/min/m2; ET 283,2 ± 24,8 vs. 293,6 ± 24 ms; vrcholová rychlost pohybu mitrálního laterálního
anulu v systole – latS 11,5 ± 2,1 vs. 12,3 ± 2,3 m/s; vrcholová rychlost pohybu chlopenního anulu
v časné diastole – mitrálního septálního sepĚ 13,4 ± 1,8 vs. 14,1 ± 2,1 m/s a trikuspidálního laterálního latĚ tri 15,1 ± 3,6 vs. 16,4 ± 3,5 m/s; vrcholová rychlost trikuspidálního laterálního anulu
při síňovém stahu latǍ tri 11,7 ± 8,3 vs. 11,3 ± 19,1 m/s). Ve statistickém porovnání podsouborů dle
pohlaví jsem našli více rozdílných hodnot u podskupiny A žen.
Závěr:
Studie naznačuje, že v přibližně desetiletém období od ukončení léčby antracyklinovými
antibiotiky jsou přítomny echokardiograficky detekovatelné rozdíly v parametrech systolické
33
a diastolické funkce srdce u mladých bývalých onkologických pacientů ve srovnání se zdravými
jedinci odpovídajícího věku.
Poděkování:
Děkujeme školitelce MUDr. Pavle Balcárkové, Ph.D., a MUDr. Zuzaně Novákové, Ph.D., za odborný dozor a cenné rady. Podpořeno Specifickým výzkumným projektem MUNI/A/0951/2012.
DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ABNORMALIT JATERNÍCH
TESTŮ A KREVNÍHO OBRAZU U NEMOCNÝCH
S BĚŽNÝM VARIABILNÍM IMUNODEFICITEM (CVID)
J. Barošová, J. Baroš
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.
Keywords: běžný variabilní imunodeficit, X-vázaná agamaglobulinémie, intravenózní imunoglobuliny,
trombocytopenie, neutropenie, abnormální jaterní testy
Úvod:
Poruchy tvorby protilátek se projevují zejména opakovanými a závažnými infekcemi způsobenými opouzdřenými bakteriemi. Nejtypičtějším příkladem takového onemocnění je X-vázaná
agamaglobulinémie (X-LA). Naproti tomu u nejčastější primární poruchy tvorby protilátek, tzv.
běžného variabilního imunodeficitu (CVID), nacházíme kromě zvýšené náchylnosti k respiračním infekcím také častější výskyt dalších imunopatologických stavů, zejména autoimunitních.
U těchto pacientů bývají opakovaně zaznamenávány abnormality jaterních testů, stejně jako
snížení počtu neutrofilních granulocytů a trombocytů. Cílem naší práce bylo pokusit se odlišit,
do jaké míry jsou tyto abnormality u CVID vysvětlitelné dlouhodobou imunoglobulinovou léčbou
(podávanou u všech typů agamaglobulinémií včetně X-LA a CVID), nebo jinými mechanismy (infekčními, autoimunitními).
Metody:
Provedli jsme retrospektivní studii 48 pacientů s CVID (19 mužů, 29 žen, věk od 14 do 78 let),
kteří byli léčeni substituční imunoglobulinovou terapií po dobu 3–12 let. U těchto osob byly sledovány počty trombocytů a neutrofilních granulocytů, dále pak abnormality jaterních enzymů:
alaninaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST), laktátdehydrogenázy (LD)
a kreatinkinázy (CK).
Jako kontrolní skupina byla použita skupina 10 pacientů s X-LA (10 mužů, věk od 10 do 50 let) léčených po dobu 3–12 let.
U všech pacientů bylo opakovaně negativní vyšetření na povrchový antigen hepatitidy B (HbsAg)
a stanovení genomu hepatitidy C metodou PCR.
Výsledky:
Jednorázové snížení počtu trombocytů pod 150 000/µl bylo nalezeno u 23/48 (47,9 %) pacientů
s CVID a u 1/10 (10 %) pacientů s X-LA (p = 0.024, Fischerův test), naproti tomu snížení počtu
trombocytů pod 150 000/µl po dobu delší než 6 měsíců u 18/48 (37,5 %) pacientů s CVID a u 1/10
(10 %) pacientů s X-LA nedosáhlo statistické významnosti.
Stejně tak, ačkoliv byla zřetelná tendence k častějšímu výskytu u nemocných s CVID, jsme
34
nenalezli signifikantní rozdíl ve výskytu jednorázového nebo dlouhodobého (déle jak 6 měsíců)
poklesu počtu trombocytů pod 100 000/µl a 50 000/µl.
Obdobně, i přes výraznou tendenci k častějšímu výskytu u pacientů s CVID, jsme nezaznamenali statisticky významný rozdíl ve výskytu jednorázového nebo dlouhodobého (déle jak 6 měsíců) poklesu počtu neutrofilních granulocytů pod 1800/µl, podobně jako zvýšení sérových hladin AST, ALT, LD a CK.
Závěr:
Poklesy počtu trombocytů u nemocných s CVID byly častější než u pacientů s X-LA, ačkoliv statisticky bylo možné prokázat tento fakt pouze při nálezu jednorázového snížení trombocytů pod
150 000/µl. To ukazuje na možnost, že poklesy počtu trombocytů jsou součástí manifestace CVID.
Naproti tomu abnormality jaterních testů, podobně jako neutrofi lních granulocytů, nebyly
u obou skupin při statistickém srovnání odlišené. Vzhledem k vyšší incidenci dlouhodobých abnormalit ve skupině pacientů s CVID a tomu, že výsledky statistického srovnání mohou být ovlivněny nízkým počtem osob s X-LA, předpokládáme možný vliv základního onemocnění na vzniku
těchto abnormalit.
SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI A TOXICITY
THALIDOMIDU A BORTEZOMIBU V KOMBINACI
S CYKLOFOSFAMIDEM A DEXAMETHAZONEM
V PRIMOTERAPII MNOHOČETNÉHO
MYELOMU U STARŠÍCH NEMOCNÝCH
M. Štork
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D.
Keywords: mnohočetný myelom, thalidomid, bortezomib, primoterapie
Úvod:
Mnohočetný myelom je stále nevyléčitelné onemocnění, nicméně nové léky zásadním způsobem
změnily prognózu zejména starších nemocných neschopných podstoupit autologní transplantaci
hematopoetických kmenových buněk. V současné době je možné u těchto pacientů použít v primoléčbě režimy obsahující bortezomib nebo thalidomid. Cílem této práce bylo srovnání léčebné
účinnosti a nežádoucích účinků režimu obsahující thalidomid, cyklofosfamid a dexamethason
(CTD) oproti režimu bortezomib, cyklofosfamid a dexamethason (CVD).
Metody:
Celkem bylo retrospektivně hodnoceno 142 pacientů sledovaných od roku 2002 do roku 2012.
Režimem CTD bylo léčeno 95 pacientů a CVD 47. Medián věku pacientů byl 71 let (52 až 90 let).
Do studie nebyli zařazeni pacienti, kteří podstoupili transplantaci hematopoetických kmenových buněk. Hodnocena byla léčebná odpověď dle kriterií IMWG. A dále tyto intervaly přežití:
čas od zahájení léčby k progresi či smrti (PFS), celková délka přežití (OS), a čas trvání léčebné
odpovědi (DOR). Rovněž byla monitorována toxicita léčby, a to počtem závažných nežádoucích
účinků (gr.III a gr.IV). Obě skupiny pacientů byly léčeny na Interní Hematologické a Onkologické
Klinice FN Brno. Statistická významnost byla hodnocena pomocí ML-Chi square testu.
35
Výsledky:
Léčebnou odpověď bylo možné hodnotit u 99,2 % pacientů (141/142). Medián podaných cyklů činil 4 u CTD, stejně jako 4 u CVD . Minimálně parciální remise (PR) bylo dosaženo u 60,6 % (57/94)
pacientů léčených režimem CTD, oproti 51,1 % (24/47) léčených CVD. Rozdíl nebyl statisticky signifikantní (p = 0,279). Rovněž tak rozdíl v dosažení kompletní remise nebyl statisticky signifikantní (14,9 % u CTD oproti 8,5 % u CVD; p = 0,284). Medián PFS byl u CTD 11,8 měsíce a u CVD
11,5 měsíce, rozdíl nebyl statisticky signifikantní (p = 0,523). Kumulativní podíl celkového přežití (OS interval) byl ve 12 měsících u CTD 80 % a u CVD 64 %, ani zde nebyl rozdíl statisticky signifikantní (p = 0,143). Kumulativní podíl přeživších během času léčebné odpovědi (interval DOR)
nebyl statisticky signifikantně odlišný v obou skupinách (77,9 % pro CTD oproti 80,8 % pro CVD;
p = 0,522).
Výskyt periferní neuropatie gr.II a gr.III nebyl rozdílný v obou skupinách pacientů (16,8 % (16/95)
u CTD oproti 19,1 % (9/47) u CVD; p = 0,734). Výskyt trombóz gr.III a gr.IV nebyl rozdílný (8,4 %
(8/95) u CTD oproti 2,1 % (1/47) u CVD; p = 0,147). Mimo tyto komplikace byly také pozorovány závažné (gr.III a gr.IV) neutropenie, infekce a steroidní diabetes.
Závěr:
Naše studie neprokázala signifikantní rozdíl v efektivitě léčby mezi režimy CTD a CVD v primoterapii mnohočetného myelomu. Počet výskytu závažných nežádoucích účinků je rovněž srovnatelný. Výsledek je velmi překvapivý, neboť v randomizovaných studiích má nepochybně lepší
efektivitu bortezomib. Důvodem pro naše výsledky může být neselektovaný soubor pacientů
oproti klinickým studiím a kratší doba sledování u pacientů léčených bortezomibem. Tato však
nemá vliv na léčebnou odpověď a dobu do progrese. Naše práce je tak důležitou analýzou výsledků léčby a povede pravděpodobně k přehodnocení léčebných strategií u starších nemocných
s myelomem na IHOK FN.
Poděkování:
Velké díky patří mému školiteli doc. MUDr. L. Pourovi, Ph.D., za cenné rady a připomínky,
Mgr. Janě Pelcové za pomoc při zpracování dat, dále všem zaměnstnacům IHOK FN za ochotu
a otevřenost k studenstké vědeckovýzkumné činnosti.
VALIDACE ČESKÉ VERZE DOTAZNÍKU
„NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY“
J. Straková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Eva Vlčková, Ph.D., prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
Keywords: neuropatická bolest, numerická škála bolesti, polyneuropatie
Úvod:
Neuropatická bolest je definována jako bolest vznikající důsledkem postižení nebo nemoci, postihující somatosenzitivní nervový systém. V klinické praxi je zásadní její odlišení od bolesti
nociceptivní, hlavně z důvodu odlišné terapie obou typů bolesti. Účinnými klinickými nástroji
diagnostiky neuropatické bolesti a hodnocení efektivity její terapie jsou specializované dotazníky, např. Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI). Dotazník obsahuje deset položek zaměřených na typické charakteristiky (tzv. deskriptory) neuropatické bolesti hodnocené pomocí
36
desetibodové numerické škály. Cílem práce bylo vytvoření české verze dotazníku NPSI a její
validace.
Metody:
Dotazník zaměřený na neuropatickou bolest byl do českého jazyka přeložen metodou „forward-backward translation“, pro účel validace byl pomocí takto vytvořené české verze vyšetřen soubor pacientů s neuropatickou bolestí centrálního nebo periferního původu (n = 36, 17 mužů a 19
žen s věkovým rozmezím 37–90 let a mediánem 63,5 roku) a soubor pacientů s bolestí nociceptivní, způsobenou artrózou kyčelního nebo kolenního kloubu (n = 46, 15 mužů a 31 žen ve věku
34–81 let s mediánem 69,5 roku) bezprostředně před implantací endoprotézy postiženého
kloubu. Do souboru pacientů s nociceptivní bolestí byli zařazeni pouze jedinci bez anamnesticky
známých rizikových faktorů periferních neuropatií a s normálním nálezem při klinickém neurologickém vyšetření, u nichž byla tímto způsobem minimalizována pravděpodobnost současného výskytu bolesti neuropatické. Kromě vlastních numerických výstupů dotazníku byla sledována schopnost jeho samostatného vyplnění pacientem a byla detekována místa, v nichž bylo
nutno častěji podat pacientům doplňující vysvětlení. Získaná data byla statisticky zpracována
pomocí Man-Whitneyho testu a ROC analýzy.
Výsledky:
Rozdíly hodnot jednotlivých položek dotazníku (spontánní pálivá bolest, spontánní svíravá bolest, spontánní tlaková bolest, záchvaty podobné elektrickým šokům, záchvaty bodání, zhoršení
bolesti dotykem, zhoršení bolesti tlakem, zhoršení bolesti chladem, brnění, mravenčení), dílčích
podškál (povrchová spontánní bolest, hluboká spontánní bolest, paroxyzmální bolest, vyvolaná
bolest, parestézie a dysestézie) i celkového NPSI skóre (celková úroveň intenzity bolesti) mezi
souborem pacientů s neuropatickou a nociceptivní bolestí byly vysoce statisticky významné:
pacienti s neuropatickou bolestí vykazovali signifikantně vyšší hodnoty hodnocených parametrů (p < 0,001) kromě položky, zaměřené na zhoršení bolesti tlakem, kde byl zachycen identický
trend, ale bez statistické významnosti (p = 0,1). Senzitivita a specificita testu v diagnostice neuropatické bolesti stanovená pomocí ROC analýzy se pohybovala kolem 90 %. Dále byly detekovány
části dotazníku, které pacienti častěji nechápali zcela přesně či jim bylo pro možnost správného
vyplnění nutno dodat doplňující ústní informace.
Závěr:
Naše studie prokázala velmi uspokojivou validitu české verze dotazníku NPSI a jeho dobrou využitelnost v diagnostice neuropatické bolesti. Všechny deskriptory bolesti, použité v dotazníku
(s výjimkou zhoršení bolesti tlakem) vykázaly vysokou specificitu pro neuropatický původ bolesti a jejich terminologické využití v české verzi lze tedy považovat za vhodné. Na základě zkušeností s dotazníkem byla nově vytvořená česká verze mírně upravena, takto upravenou verzi
lze nově doporučit i pro účel samostatného (zdravotním personálem neasistovaného) vyplňování
dotazníku pacientem.
37
VELIKOSTI STRUKTUR V RÁMCI AORTÁLNÍ
CHLOPNĚ A KOŘENE AORTY PRO PLÁNOVÁNÍ
TRANSKATETRÁLNÍ VÝMĚNY AORTÁLNÍ
CHLOPNĚ: JINÝ ZOBRAZOVACÍ CT PROTOKOL,
JINÉ PROVEDENÍ ZÁKROKU?
T. Juřenčák, B. Kietselaer, C. Mihl, P. Nelemans, V. van Ommen, L. van Garsse,
J. E. Wildberger, M. Das
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: Dr. Marco Das, PhD, MBA
Keywords: aortální chlopeň, CT, transkatetrální výměna aortální chlopně, CT protokol
Úvod:
Cílem studie bylo porovnat dva různé protokoly pro multidetektorové CT (MDCT) zobrazování
srdce, které lze použít u vyšetření pacientů před transkatetrální výměnou aortální chlopně
(TAVI). Porovnali jsme velikosti struktur nutných k plánování TAVI a následně určili rozdílnosti
mezi protokoly, které mohou potencionálně ovlivnit volbu vhodné velikosti perkutánní protézy.
Zkoumané MDCT protokoly jsou retrospektivně EKG vrátkovaný CT protokol s nízkým posunem
rentgenky (dále jen low pitch ECG-gated) a EKG nevrátkovaný protokol s vysokým posunem rentgenky (dále jen high pitch non-ECG-gated).
Metody:
Čtyřicet šest konsekutivních kandidátů TAVI podstoupilo MDCT vyšetření s low pitch
ECG-gated protokolem pro skenování oblasti aortální chlopně a kořene aorty a taktéž high pitch
non-ECG-gated skenování aorty až po femorální arterie. Low pitch ECG-gated protokol umožňuje
získat snímky z celého kardiálního cyklu, tudíž na snímcích z tohoto protokolu bylo v jedenácti
časových bodech v průběhu kompletního srdečního cyklu měřeno 10 struktur, které mohou být
důležité pro plánování TAVI. Tyto velikosti byly poté porovnány pomocí párového T-testu s měřeními ze snímku získaného pomocí high pitch non-ECG-gated protokolu, který poskytne rekonstrukci jen v jednom náhodném časovém bodě kardiálního cyklu, avšak s výhodou nižší radiační
dávky a rychlejšího provedení. Také bylo hodnoceno, zda rozdíly ve velikosti anulus aortae mezi
protokoly mohou ovlivnit volbu velikosti chlopňové protézy.
Výsledky:
Signifikantní rozdíly mezi protokoly ve většině nebo ve všech měřených časových bodech kardiálního cyklu byly nalezeny pro kořen aorty na úrovni pravé koronární arterie (p < 0.05), v nejširším bodě aortálních sinů (p < 0.001) a pro sinotubulární junkci (p < 0.001). Signifikantní rozdíl
ve 4 až 5 časových bodech byl zaznamenán pro vzdálenost mezi anulus aortae a koronárními
ostii (p < 0.05) a také pro nejkratší průměr anulus aortae (p < 0.05), který mezi protokoly souhlasil
jen v diastolické fázi cyklu. Rozdíl pouze v jednom nebo žádném časovém bodě jsme zaznamenali
u kořene aorty na úrovni levé koronární arterie, nejdelšího průměru anulus aortae a u délky pravého a levého koronárního cípu. Volba velikosti perkutánní chlopňové protézy by se s použitím
dvou odlišných zobrazovacích protokolů lišila minimálně u 15–21 % pacientů.
Závěr:
Měření z obou protokolů se liší pro řadu struktur v rámci aortální chlopně a kořene aorty a tyto
rozdíly v měření mohou vést k volbě nevhodné velikosti perkutánní protézy u významného počtu
38
pacientů. Low pitch ECG-gated protokol se v tomto případě jeví jako vhodnější, neboť zajišťuje získání systolických snímků, které jsou dle literatury spojeny s lepšími výsledky TAVI.
Poděkování:
Děkuji prof. Evě Táborské za podpoření mého výjezdu na pracovní stáž do Nizozemska, kde tato
práce vznikla.
VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY LAPAROSKOPICKÉ
FUNDOPLIKACE POMOCÍ HIGH-RESOLUTION JÍCNOVÉ
MANOMETRIE A 24HODINOVÉ INTRALUMINÁLNÍ
MULTIKANÁLOVÉ IMPEDANCE A PH-METRIE JÍCNU
Štefan Konečný
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prim. MUDr. Jiří Dolina, Ph.D.
Keywords: refluxní choroba jícnu, laparoskopická fundoplikace, jícnová manometrie, impedance,
pH-metrie
Úvod:
Refluxní choroba jícnu (GORD) je jedním z nejčastějších onemocnění trávicího traktu. Pyrózu
nebo regurgitace udává alespoň jednou týdně přes 20 % obyvatel vyspělých zemí. Laparoskopická
fundoplikace je alternativou dlouhodobé léčby inhibitory protonové pumpy (PPI). Cílem studie
bylo určit efektivitu laparoskopické fundoplikace pomocí moderních metod high-resoltution jícnové manometrie a 24 hodinového měření multikanálovou intraluminální impedancí a pH-metrií jícnu.
Metody:
Retrospektivní studie byla provedena na skupině 47 pacientů s GORD (20 žen, 27 mužů), průměrný věk 42,8 let (s. odchylka 13), kteří podstoupili laparoskopickou fundoplikaci v NissenRosse iho nebo Toupetově modifikaci v letech 2009–2012. Kritériem pro výběr pacientů bylo
provedení před i po operační high-resolution jícnové manometrie (HRM) a 24 hodinové multikanálové intraluminální impedance a pH-metrie jícnu (MII-pH). Hodnotili jsme vliv věku v době
operace, výšku, váhu před operací, BMI, tonus dolního jícnového svěrače (LES), amplitudy tlaků
v horním, středním a dolním jícnu, DeMeester skóre, počet kyselých, slabě kyselých a nekyselých refluxních epizod, skupenství refluxů, a výšku refluxu v jícnu. Naměřená data byla hodnocena pomocí párového t-testu.
Výsledky:
Pomocí HRM jsme naměřili statisticky významný nárůst tlaku dolního jícnového svěrače
(p < 0,001) a vzestup amplitud tlaků ve středním a dolním jícnu (p < 0,01). Měření MII-pH ukázalo signifikantně výrazný pokles DeMeester skóre (p < 0,001), pokles počtu epizod kyselého refluxu (p < 0,01) a procentuální pokles četnosti epizod refluxu v orální části jícnu (v úrovní sond
Z1 a Z2 p < 0,001 a v úrovni sondy Z3 p < 0,05). Ostatní měřené parametry nedoznaly statisticky
významných změn.
Závěr:
K objektivizaci efektivity laparoskopické fundoplikace jsme použili nové vyšetřovací metody,
které nám pomohly lépe zhodnotit výsledný stav. Operace má nesporný efekt na navýšení tonu
39
LES a snížení DeMeester skóre. Dále jsme zjistili snížení počtu epizod kyselého refluxu a pokles
četnosti refluxu v orálních partiích jícnu. Zároveň jsme nepozorovali významný pokles počtu refluxních epizod u slabě kyselého a nekyselého refluxu, co může hrát roli v budoucí indikaci operace u pacientů s tímto typem refluxu. Potvrdila se hypotéza o pooperačním navýšení amplitud
kontrakce jícnu, která pomocí konveční (4–8 kanálové) jícnové manometrie nemohla být dosud
objektivizována.
Poděkování:
Moje poděkování patří prim. MUDr. Jiřímu Dolinovi, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady, čas
a trpělivost kterou mi věnoval. Dále bych rád poděkoval prof. MUDr. Zdeňku Kalovi, CSc., za poskytnutí souboru pacientů a doc. MUDr. Jiřímu Práškovi, CSc.
40
4. STOMATOLOGICKÁ SEKCE
MEZIŠPIČÁKOVÁ VZDÁLENOST U PROTRUZNÍCH
A RETRUZNÍCH TYPŮ DISTOOKLUZÍ
A. Kuklová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Keywords: distookluze, protruze, retruze, mezišpičáková vzdálenost
Úvod:
Distookluze je jedna z nejčastěji se vyskytujících ortodontických anomálií. Cílem práce bylo zjistit, zda dochází ke změně transverzálního rozměru zubních oblouků v závislosti na postavení
řezáků horní a dolní čelisti u II. Angleovy třídy. Měřením mezišpičákové vzdálenosti u 1. a 2.
oddělení II. Angleovy třídy a následnou statistickou analýzou výsledků byl hledán rozdíl mezi
jednotlivými odděleními. Metody:
Experimentální soubor pacientů s distookluzí v této studii byl tvořen 55 pacienty Ortodontického
oddělení Stomatologické kliniky FN u svaté Anny a LF MU v Brně. Na základě hodnot úhlu 1+1
SN z bočního kefalometrického snímku (Tele-RTG) byli řazeni pacienti s distookluzí do 1. a 2. oddělení. Dolní čelist byla řazena do oddělení podle úhlu 1+1 SN pro horní čelist a podle postavení
řezáků vzhledem k mandibulární linii (úhel 1-91 GoMe). Měření mezišpičákové vzdálenosti bylo
provedeno na sádrových modelech zhotovených před začátkem léčby. Pomocí posuvného měřítka byla stanovena vzájemná vzdálenost referenčního bodu na vrcholu hrbolku pravého a levého špičáku. Pro výsledky byly určeny základní parametry statistické analýzy. Hodnocení významnosti rozdílu dvou výběrových průměrů bylo provedeno pomocí t-testu.
Výsledky:
Pracovní hypotéza, že u 1. oddělení II. Angleovy třídy dochází k transversálnímu zúžení oblouků
v porovnání s 2. oddělením, se nepotvrdila. Naopak v případě dolní čelisti bez ohledu na pohlaví
byla zjištěna statisticky významně větší mezišpičáková vzdálenost u 1. oddělení na základě úhlu
1-1 GoMe. U horní čelisti byla prokázána větší mezišpičáková vzdálenost než u dolní čelisti s vysokou mírou statistické významnosti. Také byl prokázan nevýznamný rozdíl mezi pohlavími
u mezišpičákové vzdálenosti. Lineární závislost mezišpičákové vzdálenosti na uhlu 1-1 GoMe
byla prokázána s vysokou mírou statistické významnosti.
Závěr:
Rozdíl v mezišpičákové vzdálenosti u protruzních a retruzních typů distookluzí v horní čelisti
je nevýznamný, a tedy terapie obou vad se v transverzálním směru nebude zásadně lišit. Naopak
u dolní čelisti je potřeba brát v úvahu větší mezišpičákovou vzdálenost u 1. oddělení II. Angleovy
třídy. Stejné výsledky byli zaznamenány v pracích jiných autorů.
Poděkování:
Děkuji doc. MUDr. Pavlíně Černochové, Ph.D., za jeji odborný dohled, cenné rady a připomínky
při vypracování této práce.
41
ROLE POLYMORFISMU V GENU PRO
LAKTOFERIN PŘI VZNIKU ZUBNÍHO KAZU
J. Vlažný, T. Trefná, P. Bořilová Linhartová, M. Volčková, L. Izakovičová Hollá
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D.
Keywords: laktoferin, polymorfismus, zubní kaz
Úvod:
Zubní kaz, nejčastěji se vyskytující chronické civilizační onemocnění, je infekční, multifaktoriálně vyvolané poškození tvrdých zubních tkání. Při jeho vzniku hraje roli řada faktorů, jakými
jsou tvar zubu, složení tvrdých zubních tkání, složení a množství slin, vliv stravy a působení
bakterií obsažených v dutině ústní. Cílem práce bylo asociovat polymorfismus v genu pro laktoferin (LTF), což je glykoprotein hrající roli při nespecifické imunitní reakci, se vznikem zubního
kazu u českých dětí.
Metody:
Ve studii „kontroly-případy“ (case-control) bylo vyšetřeno 249 osob české populace bez zubního
kazu a 96 pacientů se zubním kazem. Všechny děti ve věku 11–13 let byly vyšetřeny na Dětském
oddělení, Stomatologické kliniky FN u sv. Anny a LF MU v Brně.
Klinické hodnocení bylo provedeno jedním vyšetřujícím za použití následujících parametrů: KPE
indexu (K – kariézní zub, P – zub s výplní, E – extrahovaný zub) stanoveného dle kritérií WHO,
gingiválního indexu (GI), plak-indexu (PI) a indexu zubního kamene (CSI). Pacienti s výskytem
kazu byli rozděleni podle hodnoty KPE do 3 skupin: KPE = 1, KPE ≥ 2 a ≤ 3 a KPE > 4.
Genetická analýza LTF rs1126478 (140A/G v exonu 2, Lys/Arg) byla provedena na principu polymerázové řetězové reakce (PCR) a restrikční analýzy užitím enzymu EarI. Výsledky:
Neprokázali jsme statisticky významný rozdíl mezi frekvencí alel (P = NS) anebo genotypů
(P = NS) SNP rs1126478 mezi dětmi bez zubního kazu a pacienty se zubním kazem. Statisticky
nevýznamné rozdíly byly také mezi dětmi s různou mírou kazivosti (KPE = 1 a KPE > 4, P = NS).
Získané výsledky jsou v kontrastu s těmi, které jsou uvedeny v brazilské studii zabývající se stejnou problematikou. Rozdílnost výsledků může být dána několika faktory: rozdílnou metodikou získání a zpracovaní dat, velikostí zkoumaného souboru a etnickou odlišností (brazilská vs.
česká populace).
Závěr:
Naše studie v populaci českých dětí tedy nepotvrdila v literatuře popsanou spojitost polymorfismu LTF 140A/G v exonu 2 s vnímavostí k zubnímu kazu. Jak už jsme zmínili, zubní kaz je
onemocněním multifaktoriálním, tudíž každý genetický polymorfismus má obecně jen malý vliv
na jeho vznik. Nicméně před vyloučením laktoferinu jako rizikového faktoru vzniku zubního
kazu je nutno provést řadu dalších studií na různých populacích a zaměřených na další polymorfismy tohoto genu (ne pouze na rs 1126478).
42
SYSTÉM CEREC – REKONSTRUKCE KORUNKY
B. Martinák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Sonia Bartáková, Ph.D.
Keywords: CAD/CAM, sklokeramická korunka, fi xace korunky
Úvod:
Práce se zabývá problematikou rekonstrukce korunky pomocí CAD/CAM technologie CEREC
(Charside econimical restoration of estehetic ceramics). Cílem práce byl stručný a jasný popis
jednotlivých fázi pracovního postupu zhotovení lithium-disilikátové korunky se zaměřením
na distální úsek chrupu doplněny o názorné fotografie.
Metody:
Autor nastudoval a zpracoval informace o systému CEREC z dostupných zdrojů na internetu
a další odborné literatury. Autor se přímo učastnil ošetření pacientů pomocí systému CEREC
na klinice Syndenta v Brně. Během ošetření pořízoval fotodokumentaci a videodokumentaci.
Výsledky:
Výsledkem práce je komplexní popis postupu ošetření metodou CEREC a porovnání této nové metody s dosavadními postupy. Závěr:
Metoda CEREC je v součastnosti stále považována za nadstandardní způsob ošetření, který je
finančně náročnější. Přináší však výhody rychlejší, přesnější práce a eliminuje riziko případných chyb při standardním způsobu ošetření. Do budoucna se dá očekávat výraznější rozšíření
této metody. Poděkování:
Autor děkuje MUDr. Petru Kořínkovi za možnost absolvování stáže na klinice Syndenta.
43
5. SEKCE NELÉKAŘSKÝCH OBORŮ
STEREOSKOPICKÉ VIDĚNÍ
P. Sochová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.
Keywords: prostorové vidění, refrakční vady, heteroforie
Úvod:
Prostorové vidění (stereopse) je nejvyšší a nejhodnotnější stupeň binokulárního vidění, vzniká
díky správné funkci optické, motorické a senzorické složky vidění. Abychom mohli vnímat prostorově, musí být splněny mnohé podmínky. Ne všichni lidé ale dokáží vidět binokulárně prostorově, naopak bylo zjištěno lepší prostorové vidění např. u sportovců. V literatuře již dříve bylo
upozorňováno na možnou spojitost refrakčních vad a šilhání se schopností vnímat prostor. Jejich
vzájemnému vlivu se zabývá tento stále probíhající výzkum.
Metody:
Prostorové vidění je testováno pomocí Random dot stereotestu. Doposud bylo vyšetřeno 24 lidí,
z toho 15 žen a 9 mužů ve věku 20 až 30 let s velmi dobrou zrakovou ostrostí (V ≤ 0,18 log MAR).
Každému subjektu byla po správném vykorigování postupně uměle navozována refrakční vada
nebo arteficiální heteroforie a zjišťovala se kvalita prostorového vidění. Vyšetřované osoby jsou
rozděleni do 4 skupin. První skupině byly předkládány spojné čočky jako simulace myopie, druhé
skupině rozptylné čočky k navození arteficiální hypermetropie. Podobně třetí skupina hodnotila
testy s prizmaty bází temporálně (simulace esoforie) a poslední skupina s prismaty bází nasálně
(arteficiální exoforie).
Výsledky:
Studie stále probíhá, přesto jsou zde předběžné výsledky. Průměrná hodnota stereoskopické paralaxy u vyšetřovaných osob s korekcí je 19,66". Rozdíl v průměrných hodnotách mezi ženami
a muži činí 0,09", což není významné.
Myopie se velmi rušivě odráží na vnímání prostoru. Čím vyšší je její navozená hodnota, tím větší
je úbytek měřitelné stereoskopické paralaxy. U arteficiální myopie o hodnotě -1,5 D bylo schopno
stereopse 71,4 % subjektů, při -2,0 D pouhých 28,5 %. Navozováním hypermetropie se hodnoty
stereoskopické paralaxy pohybují dlouho v rozmezí od 12,5" do 100", ale po překročení hodnoty
akomodační šíře, dochází k jejich růstu.
Předkládáním prizmatických čoček kolísá kvalita prostorového vidění průměrně v rozmezích
18" až 100". Hodnoty pro arteficiální esoforii jsou vyšší než u exoforie v průměru o 4" až 13".
Arteficiální exoforie nad 10 pD u některých subjektů vede ke ztrátě měřitelné hodnoty stereopse,
u navozené esoforie tato hranice činí 12 pD.
Závěr:
Jakékoli zhoršování podmínek pro vidění, se negativně projeví na vnímání prostoru. Je proto
důležité správně korigovat refrakční vady a skryté šilhání, které subjektivně způsobuje člověku
problémy. Také při korekci brýlovými čočkami by se neměl arteficiálně navodit klínový účinek.
Nedodržením by mohlo dojít k zatěžování vizuálního systému a následnému kolísání vidění.
44
Poděkování:
Děkuji Mgr. Petru Veselému, DiS., Ph.D., za jeho cenné rady. Práce je součástí projektu Masarykovy
univerzity Podpora studentských projektů na MU (MUNI/C/0776/2012).
PARAMETRY KARDIOVASKULÁRNÍHO
SYSTÉMU VE VZTAHU K FYZICKÉ
ZÁTĚŽI U MLADÝCH DOSPĚLÝCH
M. Žáková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Keywords: kardiovaskulární systém, bicyklová ergometrie, Cardiovit AT-104
Úvod:
Je známo, že pohyb a aktivní způsob života prospívají zdraví. V současné moderní době si používání dostupných technologií usnadňujících lidský život vybírá svou daň v podobě vzrůstající
in-aktivity. Podle výzkumů mezinárodního systému kontroly rizikových faktorů se sedavý způsob života ukázal být největším samostatným rizikovým faktorem mortality, následovaný kouřením, obezitou, hypertenzí a diabetem. Měření tělesné zátěže nám slouží jako významný ukazatel funkčního stavu organismu a stává se nedílnou součástí kardiologických pracovišť, oboru
profesionálního sportu a dalších. Cílem naší studie bylo zhodnotit změny základních parametrů
kardiovaskulárního systému při lehké fyzické zátěži.
Metody:
Provedli jsme ergometrické vyšetření 21 zdravých mužů ve věku 20–22 let. Skupinu jsme rozdělili dle sportovní aktivity na 2 podskupiny: studenti sportující závodně (skupina S, 10 jedinců,
věk 21,1 ± 0,74 let, orientační běh profesionální úrovně 5–7× týdně, 8–10 hodin, zdravý životní
styl, zdravá strava, rekreačně také posilování, jízda na kole a lyžích, fotbal) a studenti sportující
pouze rekreačně, nebo vůbec (skupina N, 11 jedinců, věk 21,36 ± 0,81 let, různé sporty rekreační
úrovně – posilování, fotbal, jízda na kole, 1–2× týdně, 1–2 hodiny, vedení nezdravého způsobu
života). Měření parametrů kardiovaskulárního systému bicyklovou ergometrií se stupňovanou
zátěží bez přestávek jsme provedli na spiro-ergometrickém pracovišti Fyziologického ústavu
LF MU s pomocí diagnostického přístroje Cardiovit AT-104 (Schiller, Švýcarsko) a současného
měření parametrů dýchacího systému přístrojem PowerCube (Ganshorn, Německo). Statistická
analýza byla provedena pomocí programu Statistica10.CZ (StatSo).
Výsledky:
Studie byla zaměřena na zjištění rozdílů kardiovaskulárních parametrů před, v průběhu a po zátěži u dvou rozdílných skupin (S vs. N). Skupiny se nelišily věkově. V antropometrických ukazatelích jsme našli statisticky významný rozdíl v hmotnosti (S vs. N; 69,9 ± 4,28 kg vs. 78,27 ± 7,96 kg;
p = 0,0137) a ukazateli tělesné hmotnosti (BMI = Body Mass Index, S vs. N; 20,6 ± 1,26 kg/m2 vs.
23,4 ± 2,02 kg/m2; p = 0,0027). Skupina S měla statisticky významně nižší tepovou frekvenci
ve všech fázích měření, po výkonu došlo k rychlému návratu k původním hodnotám (v klidu:
S vs. N; 56,8 ± 7,55 min-1 vs. 71,11 ± 7,57 min-1; p = 0,0022; při zátěži: S vs. N; 120,4 ± 10,34 min-1
vs. 156,09 ± 22,84 min-1; p = 0,0054; po zátěži: S vs. N; 58,33 ± 8,44 min-1 vs. 82,73 ± 15,07 min-1;
45
p = 0,0023). V hodnotách systolického a diastolického tlaku se skupiny nelišily. Statisticky významný rozdíl byl nalezen v indexu W170 (S vs. N; 292,7 ± 64,49 W vs. 198,09 ± 75,19 W; p = 0,0091).
Z důvodu bezpečnosti zúčastněných nebyla nastavená zátěž vysoká a některé výsledky proto nedosahovaly větších rozdílů mezi skupinami.
Závěr:
Můžeme konstatovat, že naše studie prokázala existenci adaptačních mechanismů na zátěž
u mladých aktivních sportovců. Výsledky potvrdily pozitivní vliv častého pravidelného sportování a zdravého životního stylu na fyzickou zdatnost, která má vliv na celkový zdravotní stav člověka. Na základě získaných dat jsme navíc vytvořili originální program umožňující jejich lepší
organizaci a zpracování.
Poděkování:
Děkuji především paní MUDr. Zuzaně Novákové, Ph.D., za odborné vedení, cenné rady a náměty
při vypracování této studie. Dále děkuji panu doc. MUDr. Zdeňku Wilhelmovi, CSc., za spolupráci a také všem, kteří se podíleli na praktické realizaci.
DEMONSTRAČNÍ PROGRAM PRO OSCILOMETRICKÉ
MĚŘENÍ KREVNÍHO TLAKU
Z. Aligerová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: Mudr. Eva Závodná, Ph.D., doc.Ing. Jana Kolářová, Ph.D.
Keywords: oscilometrická metoda, sfygmografie, krevní tlak
Úvod:
Jedním z nejrozšířenějších vyšetření pacientů je měření krevního tlaku. Z historického hlediska
se nejčastěji používala manuální auskultační Riva-Rocciho metoda.
S rozvojem techniky se v poslední době začaly používat automatické metody založené na oscilometrickém principu a to hlavně z důvodu jednoduché manipulace. Málo zdravotníků ovšem ví, že
metoda je založená na detekci středního tlaku, avšak hodnoty systolického a diastolického tlaku
jsou dopočítávány pomocí matematických vzorců.
Cílem této práce bylo v prostředí Matlab vytvořit jednoduchý demonstrační program pro studenty Lékařské fakulty jako ukázku postupu, jak oscilometrická metoda stanovuje jednotlivé parametry krevního tlaku.
Metody:
Vyšetřili jsme celkem 10 mladých zdravých lidí ve věku 19-22 let. Nejdříve byly u všech změřeny
kontrolní hodnoty krevního tlaku profesionálním automatickým přístrojem OMRON HEM- 907.
Následně jsme stejné osoby vyšetřili pomocí sfygmografu. Na paži byla nasazena okluzní a zároveň snímací manžeta, která byla na počátku natlakována na 170 mmHg. Následovalo manuální
snižování tlaku v manžetě o 10 mmHg přibližně každých 10s až ke konečnému tlaku 20 mmHg.
Vzorkovací frekvence pro signál byla stanovena na 50 Hz. Získané signály byli pomocí programu
Matlab filtrovány a zpracovány. Z každého úseku byly vypočítány průměrné hodnoty amplitud
oscilací v arbitrálních jednotkách a byly vyneseny do grafu v závislosti na tlaku, při kterém byly
zaznamenány. Kolem získaných hodnot amplitud byla v grafu vytvořená obálka a hodnoty tlaku
byly stanoveny následujícím způsobem: nálezem maximální amplitudy jsme získali hodnotu
46
středního tlaku, systolický tlak byl stanoven jako tlak, při kterém amplituda oscilace dosahovala
80% maximální amplitud při přítlaku větším než max. amplituda, hodnota diastolického tlaku
byla stanovena jako tlak, při kterém amplituda oscilace dosahovala 50% maximální amplitudy
při přítlaku menším než max. amplituda.
Výsledky:
U 10 vyšetřených zdravých mladých pokusných osob jsme pomocí profesionálního oscilometrického přístroje OMRON naměřili průměrnou hodnotu systolického tlaku 130,4 ± 11,5 mmHg,
diastolického tlaku 73 ± 11,2 mmHg a středního tlaku 92,1 ± 10,0 mmHg. Nově vytvořená aplikace v prostředí Matlab analyzovala sfygmografický záznam pokusných osob a stanovila následující hodnoty krevního tlaku: systolický tlak 130 ± 9,0 mmHg, diastolický tlak 75 ± 11,2 mmHg
a střední tlak 91 ± 13,0 mmHg.
Oba přístupy jsme testovali podle kritérii Americké asociace pro měřicí přístroje (AAMI).
Průměrné hodnoty rozdílů mezi oběma způsoby měření byly pro systolický tlak 5,2 ± 2,8 mmHg,
pro diastolický tlak 3,2 ± 2,8 mmHg a pro střední tlak 4,2 ± 2,2 mmHg. Kromě systolického tlaku,
kdy průměrná hodnota byla hraniční, byly ostatní průměry rozdílů pod hraniční hodnotou
5 mmHg a směrodatné odchylky pod 8 mmHg.
Podle protokolu Britské společnosti pro hypertenzi (BHS) při testovacím kritériu ≤ 5 mmHg bylo
kumulativní procento odchylek pro systolický tlak 50 % (kategorie B), pro diastolický a střední
tlak bylo 70% (kategorie A), při hodnotícím kritériu ≤ 10 mmHg nebo ≤ 15 mmHg byly kumulativní procenta odchylek pro systolický, diastolický i střední tlak 100 % (kategorie A).
Závěr:
Úkolem práce byla analýza krevního tlaku pomocí programu MATLAB. Program by měl ulehčovat práci se sfygmografem a hlavně demonstrovat studentům LF princip oscilometrického měření krevního tlaku.
Na základě programu je možné přibližně vyhodnotit hodnotu tlaku u měřených osob v podstatě
automaticky. Podle kritérií obou společností (AAMI a BHS) nově vytvořená aplikace pro analýzu sfygmografického záznamu svou přesností odpovídá nejlepšímu oscilometrickému přístroji
na trhu.
Poděkování:
Děkuji Fyziologickému ústavu LF MU a ústavu Biomedicínského inženýrství FEKT VUT.
SCREENING MÍRY STEREOPSE V POPULACI,
JEJÍ KVALITATIVNÍ ZHODNOCENÍ
H. Pustková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: Mgr. Pavel Kříž
Keywords: stereopse, stereotest, binokulární vidění
Úvod:
Stereopse v dnešní době patří k často diskutovaným tématům. Netýká se již pouze optometrie
a očního lékařství, ale přesahuje do celé řady různých odvětví. O stereopsi se mluví v oblasti zábavy, spotřební elektroniky nebo třeba v architektuře. Proto je potřeba si uvědomit co je stereoskopické vidění a za jakých podmínek vzniká. Se stereoskopickým viděním úzce souvisí vidění
47
binokulární, které tvoří základ stereopse. Binokulární vidění není vrozené, k jeho vývoji dochází
po narození a upevňování trvá až do 6 let věku. Je zde tedy velký prostor pro vznik anomálií. Metody:
Výzkum zahrnuje celkem 220 respondentů. Výběr a sestavování výzkumného vzorku odpovídá
metodě náhodného výběru. Respondenti byli získáváni na třech místech v republice a to v Praze,
Brně a Kozlovicích. V Brně probíhal sběr na pedagogické a právnické fakultě a v oční optice. Věk
respondentů je v rozmezí 19 až 65 let. Horní věková hranice 65 let byla zvolena jako preventivní
opatření před zahrnutím respondentů s oční patologií. Respondenti byli dotazovaní na povolání,
aby bylo možné sledovat rozmanitost výzkumného vzorku.
Měření stereopse probíhalo na Random Dot Stereo Buerfly testu. Stereotest obsahuje tři testovací části. Random Dot Motýl umožňuje testovat tři úrovně hrubé stereopse a to 2000̋, 1150̋
a 700̋. Stereo test – kruhy testuje schopnost jemného hloubkového rozlišení. Testovací rozsah
je od 800̋ do 40̋. Stereo test – zvířata slouží především k testování dětí. Testovací obrázky mají
podobu zvířat. Jsou uspořádány ve třech řadách po pěti zvířatech. Testovací rozsah je od 400̋
do 100̋. Od respondentů byly získány informace jako věk, pupilární distance a refrakční stav oka,
čemuž odpovídají výzkumné hypotézy.
Výsledky:
Výsledný vzorek 220 respondentů je tvořen 138 ženami (62,7 %) a 82 muži (37,3 %). Věkové rozložení u mužů se pohybuje od 19 do 65 let, s průměrem 32,5 let. Věkové rozložení u žen je stejné – 19
až 65 let, s průměrem 33,2 let. Ve vzorku je zastoupeno 53 povolání. Úrovně 9 dosáhlo 171 probandů, což je 77,7 % vyšetřovaných. Úrovně 8 dosáhlo jen 22 osob, což odpovídá 10 %. Úrovně 7 (8
osob), ú.6 (3o.), ú.5 (6o.), ú.4 (5o.), ú.3 (2o.), ú.2 (3o.).
S narůstajícím věkem dochází k mírnému poklesu stereopse. Jedná se o pokles o přibližně jednu
úroveň. Korelační koeficient dosáhl hodnoty -0,11. Lineární regrese dosáhla hodnot -0,02 v bodě.
S narůstající velikostí pupilární distance dochází k poklesu stereopse o jednu úroveň. Korelační
koeficient je -0,16 a lineární regrese nabývá hodnoty -0,09 v bodě. Kvalita stereopse je také ovlivněna refrakčním stavem oka. Hodnoty stereoskopické paralaxy byly u pseudoemetropie 47,9 ± 4,3̋,
myopie 47,03 ± 3,6̋, hypermetropie 91 ± 31̋, astigmatismu 54,2 ± 8,4̋ a presbyopie 71,4 ± 18,5̋. Závěr:
Z výsledků vyplývá, že 171 zkoumaných osob (77,7 %) dosáhlo nejlepší úrovně stereoskopického
vidění a u 49 zkoumaných osob (22,3 %) byla schopnost stereoskopického vidění omezena. V souvislosti s věkem dochází k poklesu stereopse o přibližně jednu úroveň. Osobně bych tento pokles považovala za fyziologický. Také s narůstající pupilární distancí byl zaznamenán pokles
stereopse o jednu úroveň. Kvalita stereopse je též ovlivněna refrakčním stavem oka. Nejhorších
výsledků bylo dosaženo u hypermetropie. Následovala presbyopie a astigmatismus. Naopak nejlepších výsledky byly u myopie a pseudoemetropie, z čehož lze usoudit, že nejméně ovlivňují kvalitu stereoskopického vidění.
Poděkování:
Děkuji Mgr. Pavlu Křížovi, vedoucímu své diplomové práce, za cenné rady a připomínky při jejím vypracovávání. Dále děkuji Bc. Luboši Mertovi a firmě Essilor za zapůjčení fokometru CLE 70
a sponzorský dar.
48
SROVNÁNÍ EFEKTIVNOSTI CHIRURGICKÝCH
ZÁKROKŮ U JEDNOTLIVÝCH REFRAKČNÍCH VAD
H. Nevřivá
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Radek Girgle
Keywords: nitrooční čočky, zraková ostrost, refrakce
Úvod:
Rozvoj refrakční chirurgie umožnil mnohým lidem možnost osvobodit se od korekčních pomůcek v podobě brýlí nebo kontaktních čoček. Nejběžnějšími metodami refrakční chirurgie se staly
laserové refrakční zákroky. Pro vyšší ametropie a presbyopii je obvykle doporučována metoda
implantace nitrooční čočky. U mladších očí jsou implantovány čočky fakické, které jsou do oka
přidávány k vlastní čiré čočce. U očí s kalící se vlastní čočkou nebo nedostatečnou hloubkou
přední oční komory je přistupováno k implantaci čoček afakických. Metody:
Cílem této studie je zhodnotit korigovanou (BCVA; CNVA) a nekorigovanou (UCVA; UNVA) zrakovou ostrost do dálky a na blízko, subjektivní a objektivní refrakci, nitrooční tlak a jejich vývoj po operaci. Zjistit zda je implantace nitrooční čočky efektivní a stabilní metoda korekce.
Kontrolní vyšetření byla prováděna 7. den, 1., 3., 6., 9. a 12. měsíc od zákroku.
Retrospektivní výzkum probíhal ve fakultní nemocnici Bohunice. Bylo do něj zahrnuto celkem
48 očí 29 pacientů po unilaterální nebo bilaterální implantaci nitrooční čočky.
Pacienti byli rozděleni do tří skupin podle jejich původní refrakční vady: astigmatismu, hypermetropie a presbyopie.
1. skupinu tvoří 12 očí 8 pacientů, kterým byly implantovány torické čočky.
2. skupinu tvoří 10 očí 5 pacientů s hypermetropií po implantaci sférické zadněkomorové čočky.
3. skupinu tvoří 26 očí 16 pacientů po implantaci multifokální nitrooční čočky. Výsledky:
První skupina
▶ UCVA: před operací 66,7 % očí 0,25 a horší; rok po operaci 50,0 % očí 0,63 a lepší
▶ BCVA: předop. 50,0 % očí 0,40 a horší; rok poop. 62,5 % očí 0,80 a lepší
▶ SE subjektivní korekce: předop. -0,47 ± 3,11 D; rok poop. -0,11 ± 0,94 D
▶ SE objektivní korekce: předop. -0,91 ± 3,38 D; rok poop. -0,30 ± 1,16 D
▶ Subjektivní cylindrická korekce: předop. -3,02 ± 0,99 D; rok poop. -0,72 ± 0,76 D
▶ Objektivní cylindrická korekce: předop.-3,63±2,02D; rok poop. -1,53 ± 1,62 D
▶ Index efektivity: 1,27
Druhá skupina
▶ UCVA: předop. 70,0 % očí 0,32 a horší; rok poop. 60,0 % očí 0,80 a lepší
▶ BCVA: předop. 60,0 % očí 1,00 a lepší; rok poop. 60,0 % očí 1,00 a lepší
▶ SE subj.korekce: předop. 6,42 ± 1,81 D; rok poop. -0,05 ± 0,91 D
▶ SE obj.korekce: předop. 5,32 ± 1,61 D; rok poop. -0,08 ± 0,55 D
▶ Index efektivity: 0,8
49
Třetí skupina
▶ UCVA: předop. 52,0 % očí 0,32 a horší; rok poop. 73,7 % očí 1,00 a lepší
▶ BCVA: předop. 72,0 % očí 1,00 a lepší; rok poop. 78,9 % očí 1,00 a lepší
▶ UNVA: předop. 94,7 % očí Jaegerovo číslo 1; rok poop. 84,2 % očí Jaegerovo číslo 1
▶ CNVA: předop. 72,0 % očí 1,00 a lepší; rok poop. 78,9 % očí 1,00 a lepší
▶ SE subj.korekce: předop. 2,00 ± 0,99 D; rok poop. -0,16 ± 0,39 D
▶ SE obj.korekce: předop. 2,27 ± 1,28 D; rok poop. -1,00 ± 0,36 D
▶ SE subj.korekce do blízka: předop. 4,38 ± 0,90 D; rok poop. 0,25 ± 0,20 D
▶ Index efektivity na dálku 0,98 a do blízka 1,86
Závěr:
UCVA se u všech skupin zlepšila v pooperační době o 80 %. Pacienti druhé a třetí skupiny před
operací dosahovali velmi dobrých hodnot BCVA, a proto po operaci raději volili možnost nenosit
korekci za cenu snížení UCVA. Sférický ekvivalent se rok od operace pohyboval v rozmezí ±0,25D
a to i v případě korekce na blízko u třetí skupiny. Výsledky byly stabilní po měsíci od operace.
Nejefektivnější byla implantace torické nitrooční čočky, po ní multifokální čočky a jako nejméně
efektivní se projevily čočky korigující hypermetropii. Implantace nitroočních čoček se ukázala
jako stabilní a efektivní metoda korekce refrakčních vad.
Poděkování:
Děkuji MUDr. Radkovi Girglemu za jeho odborné vedení, poskytnutí cenných rad a podnětů.
50
6. DOKTORANDSKÁ SEKCE
VLYV RAKLOPRIDU NA METABOLICKÚ AKTIVITU
CYP V ZÁVISLOSTI NA SPOSOBE PODANIA
M. Sabová, O. Zendulka, J. Juřica, A. Šulcová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D.
Keywords: cytochröm P450, dopaminový systém, neuroregulácia
Úvod:
Enzymatický systém cytochrómu P450 (CYP) je tvorený veľkou skupinou enzýmov, ktoré obsahujú vo svojej molekule hém. CYP je zodpovedný za biotransformáciu veľkého množstva endogénnych aj exogénnych látok. Metabolická aktivita tohto enzymatického systému CYP je
pravdepodobne spojená s dopamínovým systémom, konkrétne s tuberoinfundibulárnymi a mezolimbickými dráhami.
Cieľom našej práce bolo zistiť vplyv raklopridu na metabolickú aktivitu vybraných enzýmov CYP
v závislosti na spôsobe podania testovanej látky a stanoviť tak úlohu periférnych a centrálne lokalizovaných D2 receptorov v regulácii CYP. Metody:
Na experiment boli použité dospelé samce kmeňa Wistar. Zvieratá boli rozdelené do štyroch
skupín.
Rakloprid rozpustený vo fyziologickom roztoku bol aplikovaný nasledovne:
1. intraperitoneálne v dávke 0,3 mg/kg/deň počas 7 dní
2. intracerebrálne do nucleus accumbens v dávke 0,3 µg/deň počas 10 dní
3. priamo do perfúzneho média v konečnej koncentrácii 3,5 mg/l
Kontrolnej skupine bol aplikovaný intraperitoneálne fyziologický roztok v dávke 1,0 ml/kg/deň.
Metabolická aktivita CYP bola stanovená na modeli izolovanej perfundovanej pečene po pridaní
selektívnych markerov do perfúzneho média. Vzorky perfuzátov boli odoberané v časových intervaloch 30., 60., 120. minút po zahájení perfúzie. V perfuzátoch boli po extrakcii stanovené pomocou HPLC metód koncentrácie markerov a ich špecifických metabolitov: fenacetin (CYP1A2)
so špecifickým metabolitom paracetamol, diklofenak (CYP2C11) so špecifickým metabolitom
4-hydroxydiklofenak a dextrometorfan (CYP2D2) so špecifickým metabolitom dextrorfanom. Zo
získaných dát boli pre štatistické vyhodnotenie vypočítané metabolické pomery (MR) podľa uvedeného vzorca: MR= koncentrácia markeru/koncentrácia metabolitu.
Výsledky:
Po systémovej premedikácii raklopridom sme u enzýmu 1A2 zistili štatisticky významne zvýšené hodnoty metabolického pomeru v 60. aj 120. minúte, čo svedčí o znížení metabolickej aktivite tohto enzýmu v porovnaní s kontrolnými zvieratami. Po priamom ani intracerebrálnom
podaní testovanej látky sme nezaznamenali žiadne signifikantné rozdiely v enzýmovej aktivite.
Po priamej interakcii ako aj po intrecerebrálnej aplikácii raklopridu sme u enzýmu 2C11 zaznamenali signifikatný nárast hodnôt metabolického pomeru DIC/4OHDIC a tým pádom inhibíciu
51
jej metabolickej aktivity vo všetkých sledovaných časových intervaloch oproti kontrole. Po systémovej aplikácii raklopridu sme nezistili žiadne výrazné rozdiely.
U izoformy 2D2 sme nezaznamenali žiadne signifikantné zmeny medzi sledovanými skupinami.
Závěr:
Nami zistený inhibičný účinok raklopridu u CYP1A2 a 2C11 čiastočne koreluje s publikovanými
prácami, ktoré však skúmali vplyv mechanického poškodenia alebo intracerebrálnej stimulácie dopaminového systému na aktivitu CYP. Naše výsledky potvrdzujú zapojenie dopaminového
systému v riadení metabolickej aktivity pečeňových CYP. Na záver môžeme konštatovať, že dopaminový D2 antagonista rakloprid ovplyvňuje enzýmovú aktivitu CYP ako na úrovni periférnych
D2 receptorov po systémovej aplikácii, tak aj ovplyvnením centrálnych dopamínových receptorov, ale je možná aj priama interakcia s proteínom CYP v závislosti od typu sledovaného enzýmu.
Poděkování:
Projekt bol podporený „CEITEC – Central European Institute of Technology“ CZ.1.05/1.1.00/
02.0068) a MSM0021622404.
PŘISPĚJÍ LÉKAŘŠTÍ ABSOLVENTI LF MU
K NIŽŠÍ PREVALENCI KOUŘENÍ?
V. Šikolová, H. Sovinová, D. Hrubá
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Drahoslava Hrubá, CSc., doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Keywords: kouření, GHPSS, kuřácké chování zdravotníků
Úvod:
Chování a postoje zdravotnických profesionálů v oblasti kouření jsou jedním z faktorů, které
ovlivňují kuřáckou prevalenci v populaci. Zajímalo nás, jaký trend nabírá kuřácké chování během pregraduální výuky budoucích lékařů z LF MU. Ke zmapování jejich znalostí, postojů a chování v souvislosti s kouřením jsme použili dotazník GHPSS (Global Health Professions Student
Survey) – nástroj k mezinárodnímu srovnání. Metody:
Dotazník GHPSS o 46 položkách vyplnilo anonymně ve školním roce 2011/2012 220 mediků šestého ročníku. Jejich odpovědi byly porovnány s údaji studentů třetího ročníku v rámci celorepublikového šetření, které prováděl Státní zdravotní ústav v letech 2010/2011. Tohoto šetření se
zúčastnilo celkově 706 respondentů ze 7 lékařských fakult. Procentuální zastoupení studentů LF
MU v tomto vzorku činilo 37,4 % (264 osob). Rozdíly byly hodnoceny statistickými testy Mantel
Haenszel a Yates. Data byla zpracována v programu EPI INFO.
Výsledky:
V 6. ročníku přibližně čtvrtina studentů nikdy v životě nekouřila cigarety, vodní dýmku však
vyzkoušelo přes 80 %. Mezi pravidelné kuřáky se zařadili 3 studenti, mezi občasné se zařdilo 24
studentů. Bezmála 30 % exkuřáků abstinuje déle než rok, další téměř 4 % méně než rok. Ve srovnání se studenty 3. ročníku jsou postoje šesťáků týkající se kuřácké legislativy výrazně zásadovější, jsou také častěji přesvědčeni o významnosti role lékaře v motivování pacientů při odvykání. Signifikantně více studentů šestého ročníku se zapojilo do diskuze o příčinách kouření,
akceptují význam zdravotně-výchovných materiálů a jsou informováni o využití antidepresiv
52
pro zmírnění abstinenčních příznaků. Zkušenosti s poradenskou praxí získá v 6. ročníku přibližně třetina.
Závěr:
Zdá se, že se současný trend výchovy mediků k nekuřáctví ubírá na LF MU správným směrem.
Pro naprostou většinu je nekuřáctví samozřejmostí i s ohledem na budoucí profesi. Možnosti
zlepšení nalézáme širší poradenské praxe studentů a respektování zákazů kouření na univerzitní půdě.
Poděkování:
Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Projekt FNUSA-ICRC (Reg. č. CZ.1.05/
1.1.00/02.0123) a Ministerstvem zdravotnictví – grant IGA (NT13434-4/20012).
IDENTIFIKACE GENŮ ZODPOVĚDNÝCH
ZA ODPOVĚĎ NA STRES POMOCÍ NÁHODNÉ
MUTAGENEZE U LEPTOSPIRY BIFLEXA
H. Pětrošová, M. Picardeau
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Keywords: Leptospira biflexa, knihovna, náhodná mutageneze, stres
Úvod:
Rod gramnegativních bakterií Leptospira zahrnuje jak patogenní (L. interrogans), tak nepatogenní (L. biflexa) kmeny. O původci zoonotického onemocnění leptospirózy toho není mnoho
známo a manipulace s patogenními kmeny je obtížná. Proto saprofytická L. biflexa slouží jako
biologický model. S patogenními kmeny sdílí téměř 2000 genů, kultivační doba je kratší a transformace probíhá s vyšší úspěšností. Pro identifikaci genů zodpovědných za stresovou odpověď
byla vytvořena knihovna 5000 mutantů přístupem náhodné mutageneze pomocí transpozonu
Himar1. Metody:
Příprava a testování knihovny: Himar1 je součástí sebevražedného konjugativního plazmidu pCjTKS2. Ten byl vnesen do buněk L. biflexa sérovar Patoc kmene Patoc I konjugací s E. coli 2163.
Vzniklá knihovna 5000 mutantů byla podrobená dvěma nezávislým testům na růst v přítomnosti 0,95 µM ethidium bromidu. DNA mutantů vykazujících růstový defekt byla izolována
a místo inzerce trasnpozonu bylo stanoveno sekvenací produktů semi-random PCR. Výsledky
sekvenace byly použity pro navržení specifických primerů pro potvrzení inzerce. Pro vybrané
mutanty byly stanoveny minimální inhibiční koncentrace (MIC) pro různá antibiotika (erytromycin, chloramfenikol, spektinomycin) a další sloučeniny (ethidium bromid, akridinová oranž,
krystalová violeť).
Test na zvířatech: Pro test byly použity tři kmeny L. interrogans sérovar Manilae kmen L495:
wild type a mutanti m868 a m1133. Tři skupiny po 4 jedincích zlatých syrských křečků byly infikovány dávkou 104 buněk a sledováni po dobu 14 dnů. Výsledky:
Z testovaných 5000 mutantů bylo v prvním kole screeningu vybráno celkem 238, v druhém kole
pak 46 mutantů. U 36 z nich byla potvrzena inzerce transpozonu a tedy i inaktivace příslušného
53
genu. U celkem dvaceti z nich byla stanovena MIC pro ethidium bromid. Nejvíce senzitivní
skupinu tvoří mutanti s inaktivovanými geny kódujícími transportní proteiny LEPBIa0993,
kefB, arsB, LEPBIa0857 a ybiT, LEPBIa0811 (hypotetický protein) a LEPBIa2328 (hypotetický
anti-sigma faktor antagonist).
Z výše uvedených mutantů pouze ΔybiT vykazuje zvýšenou senzitivitu na erytromycin, chloramfenikol a spektinomycin v porovnání s wt kmenem Patoc. Gen ybiT kóduje ATP-vazebnou složku
ABC-transportního systému a má homology v patogenních kmenech. Ze sbírky mutantů patogenní L. interrogans serovar Manilae byly vybrání dva mutanti s inaktivovaným genem ybiT
(m868 a m1133). Tito mutanti rovněž vykazují zvýšenou senzitivitu na ethidium bromid, erytromycin, chloramfenikol a spektinomycin. Virulence mutantů m868 a m1133 byla testován
na křeččím modelu. Ze stávajících výsledků vyplývá, že m868 je méně virulentní než wt kmen
Manilae, test ale musí být zopakován na větším množství jedinců.
Závěr:
V této pilotní studii bylo identifikováno celkem 36 genů, jejichž inaktivace způsobuje zvýšenou
senzitivitu na přítomnost ethidium bromidu v médiu. Nejcitlivější jsou mutanti v genech kódujících proteiny spojené s transportem. Inaktivace genu ybiT, kódujícího ATP-vazebnou složku ABCtransportního systému, způsobuje nejen zvýšenou senzitivitu k ethidium bromidu, ale i k antibiotikům, a to jak v saprofytickém kmeni Patoc, tak v patogenním kmeni Manilae. Inaktivace
genu ybiT u kmene Manilae je pravděpodobně spojena se sníženou virulencí tohoto kmene.
Výsledky této studie budou použity jako podklad pro další experimenty související s transportními proteiny a pro bližší charakterizaci funkce proteinu YbiT u patogenních a saprofytických
leptospir.
Poděkování:
Tato práce byla podporována ze stipendia FEMS Research Fellowship. Poděkování patří B. Adlerovi
a G. L. Murrayovi za poskytnutí mutantů L. interrogans sérovar Manilae m868 a m1133.
OSCILAČNÍ FREKVENCE REGULAČNÍ
SMYČKY HOMEOSTÁZY KREVNÍHO TLAKU
V ZÁVISLOSTI NA CITLIVOSTI BAROREFLEXU
VE FREKVENČNÍM PÁSMU 0.07– 0.12 HZ
J. Svačinová, N. Honzíková, J. Moudr
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Nataša Honzíková, CSc., Ing. Jiří Moudr
Keywords: citlivost baroreflexu, krevní tlak, baroreflex, regulace krevního oběhu, tepové intervaly
Úvod:
Index citlivosti baroreflexu (BRS) kvantifikuje schopnost baroreflexu tlumit výkyvy krevního
tlaku prostřednictvím změn tepových intervalů (TI). Oscilační frekvence společného kolísání TI
a STK (fo) souvisí s trváním zpětnovazebné smyčky regulace krevního tlaku a pohybuje se v rozmezí 0.07–0.12 Hz (tzv. rytmus nízkofrekvenční – LF). Na této regulaci se podílí aktivita sympatických a parasympatických nervů. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry hodnota fo souvisí
s velikostí BRS ve skupině mladých zdravých jedinců. 54
Metody:
Skupině 135 zdravých jedinců (68 žen, 67 mužů) ve věku 21 ± 1 let byl kontinuálně registrován
krevní tlak, ze kterého byly tep po tepu odečítány hodnoty TI a systolického tlaku (STK). BRS
bylo spočítáno spektrální metodou v podobě zesílení přenosové funkce z STK na TI, tedy jako
podíl spektra vzájemné korelace TI a STK ku výkonovému spektru STK. Index BRS byl odečítán
na frekvenci s nejvyšší vzájemnou korelací TI a STK ve frekvenčním pásmu 0,07–0,12 Hz, tedy
na oscilační frekvenci fo (kterou jsme též zaznamenávali). Byly uvažovány jen ty hodnoty BRS,
které mají koherenci TI a STK vyšší než 0,7. Spočítali jsme korelaci fo s BRS a TI (Pearsonův korelační koeficient). Dále jsme vytvořili matematický model baroreflexní regulace krevního tlaku,
který simuluje změny fo při různých nastaveních BRS.
Výsledky:
Charakteristika souboru: TI 834 ± 114 ms, STK 117 ± 12 mmHg, fo: 0.0915 ± 0.011 Hz, BRS:
8.25 ± 2.3 ms/mmHg. BRS koreluje s fo (r = 0.265, p = 0.002); TI koreluje s fo záporně (r = -0.3688,
p < 0.0001). Protože fo negativně koreluje s TI, bylo BRS korigováno na průmětné TI. Následně
jsme spočítali korelaci korigovaného BRS a fo (r = 0.3825, p < 0.0001). Tato korekce tedy odhalila
větší těsnost vazby BRS a fo, než odpovídá vazbě nekorigovaného BRS a fo. Model regulace krevního tlaku ukázal, že zesílení zpětnovazební smyčky stabilizace krevního tlaku (ekvivalent BRS)
pozitivně koreluje s frekvencí oscilací fo v oblasti LF.
Závěr:
Oscilační frekvence společného kolísání TI a STK v pásmu LF u zdravých jedinců koreluje s velikostí BRS. Tento vztah jsme potvrdili matematickým modelováním. Korekce BRS na průměrnou
délku TI ukázala ještě těsnější vztah fo a BRS. Můžeme tedy předpokládat, že pokles fo u pacientů
s postižením regulace krevního tlaku je podpořen prodloužením baroreflexní zpětnovazebné regulační smyčky v souvislosti s poklesem BRS. Je proto vhodnější uvažovat velikost BRS korigovaného na standardizovanou délku TI.
Poděkování:
Práce byla podpořena grantem MUNI/A/0951/2012.
KLINICKO-PATOLOGICKÉ KORELACE
EXPRESE NESTINU VE TKÁNI DUKTÁLNÍHO
ADENOKARCINOMU PANKREATU VČETNĚ
ANALÝZY PERINEURÁLNÍHO ŠÍŘENÍ
J. Lenz, P. Karásek, J. Jarkovský, K. Mučková, P. Dítě, Z. Kala, R. Veselská, M. Hermanová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Markéta Hermanová, Ph.D.
Keywords: Duktální adenokarcinom pankreatu, nestin, prognostický faktor, perineurální šíření
Úvod:
Intermediární filamentum nestin je považováno za marker kmenových/progenitorových buněk v různých tkáních. Exprese nestinu byla také popsána v různých typech solidních nádorů.
Ve tkáni duktálního adenokarcinomu pankreatu se předpokládá role nestinu v procesu buněčné
migrace, invazivnosti a metastazování a nestin je zvažován jako terč pro případnou biologickou
léčbu. 55
Metody:
Imunohistochemickými metodami byla exprese nestinu vyšetřena ve třech různých skupinách,
a to sice v souboru sto sedmnácti resekabilních duktálních adenokarcinomů pankreatu, v souboru patnácti případů sporadické chronické pankreatitidy a nakonec ve tkáních dvou kontrolních patologicky nezměněných pankreatů. Exprese nestinu ve tkáních duktálních adenokarcinomů pankreatu byla dále analyzována a korelována s vybranými klinicko-patologickými
parametry včetně perineurálního šíření. Současně byla provedena analýza exprese nestinu
v nervových vláknech tkání chronické pankreatitidy.
Výsledky:
Z vyšetřených 117 duktálních adenokarcinomů pankreatu bylo 79 nestin negativních (67,5 %)
a 38 nestin pozitivních (32,5 %). Statisticky signifikantní korelaci mezi expresí nestinu a vybranými klinicko-patologickými parametry jsme neprokázali. Stupeň diferenciace tumoru (p<0,001)
a postižení lymfatických uzlin (p=0,009) potvrdily svoji roli nezávislých prognostických faktorů.
Perineurální šíření bylo zaznamenáno celkem u 94 duktálních adenokarcinomů pankreatu (80,3
%), statisticky signifikantní korelaci s expresí nestinu jsme neprokázali. Exprese nestinu byla
prokázána v nervových vláknech ve tkáni duktálního adenokarcinomu pankreatu i chronické
pankreatitidy.
Závěr:
Naše studie potvrdila úzký vztah nestinu a biologického procesu tumorigeneze duktálního adenokarcinomu pankreatu. Význam exprese nestinu jako potenciálního prognostického markeru prokázán nebyl narozdíl od významu sledovaných konvenčních prognostických faktorů.
Současně nebyla prokázána signifikantní korelace mezi expresí nestinu v nádorových buňkách
a perineurálním šířením karcinomu. Exprese nestinu, jenž byla prokázána v nervových vláknech tkání duktálního adenokarcinomu pankreatu i chronické pankreatitidy, zdá se, reflektuje
proces tzv. neurálního remodelingu zodpovědného za pankreatickou neuropatii.
Poděkování:
Tato práce vznikla za podpory grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
číslo 0021622415.
ZMĚNY CITLIVOSTI BAROREFLEXU
A VÝSKYT ORTOSTATICKÉ HYPOTENZE
U PACIENTŮ S KRČNÍ MÍŠNÍ LÉZI
K. Ondrušová
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D, MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Keywords: míšní léze, ortostatická hypotenze, autonomní nervový systém
Úvod:
Poranění míchy představují závažný zdravotní, ekonomický a sociální problém. V České republice bylo v roce 2011 hospitalizováno na spinálních jednotkách celkem 308 pacientů, z toho
210 traumatologické etiologie. Téměř polovina míšních lézí je situována do oblasti krční páteře,
v rozsahu segmentů C 5 -C 6 . Jeden z mnoha zdravotních problémů ovlivňující kvalitu života
těchto pacientů představuje ortostatická hypotenze (OH). Cílem práce bylo zhodnotit změny
56
v krátkodobé autonomní regulaci krevního tlaku za klidových podmínek u pacientů s míšní lézi
v segmentech C5-C7 a zjistit, zda existují rozdíly ve sledovaných kardiovaskulárních parametrech mezi podskupinami pacientů, kteří reagují nebo naopak nereagují na OH synkopou. Metody:
Do studie bylo zařazeno 13 pacientů s krční míšní lézí traumatologické etiologie v chronickém
stadiu (ML). Šest z nich vykazovalo při změnách polohy těla symptomy OH vedoucí k synkopě
(ML-S), druhá skupina pacientů (ML-0) byla bez synkop. Kontrolní skupinu tvořilo 15 zdravých
respondentů (KO). U všech osob jsme kontinuální metodou podle profesora Peňáze tep po tepu registrovali po dobu pěti minut systolický (STK) a diastolický (DTK) krevní tlak (Finometer, FMS,
Nizozemsko), v klidu, vsedě, s regulovaným dýcháním dle metronomu o frekvenci 20 dechů/min
(0,33 Hz). Ze záznamu jsme vypočítali průměrné hodnoty a směrodatné odchylky tepových intervalů (TI, TI SD ) a krevních tlaků (STK, STK SD , DTK, DTK SD ). Pomocí spektrální analýzy jsme
stanovili výkonová spektra kolísání TI a STK: TIrel, STKrel v normalizovaných [n.u.] a TIabs,
STKabs v absolutních hodnotách [ms2/Hz, mmHg2/Hz] v následujících frekvenčních pásmech:
vysokofrekvenčním (HF: 0,15–0,5 Hz), v oblasti desetisekundového rytmu (MF: 0,05–0,15 Hz)
a v oblasti velmi nízkých frekvencí (VLF: 0,02–0,05 Hz). Citlivost baroreflexu (BRS) jako indexu
pro hodnocení vzájemného působení sympatického a parasympatického nervového systému byla
určena metodou vzájemné spektrální analýzy ve všech výše uvedených frekvenčních pásmech.
Výsledky:
Mezi skupinami KO a ML jsme zaznamenali statisticky významný rozdíl: STK (KO vs.. ML: 118,4 ±
± 7,52 vs. 98,0 ± 17,2 mmHg, p ≤ 0,05), STK SD (6,17 ± 1,91 vs. 3,58 ± 1,50 mmHg, p ≤ 0,05), DTK SD
(3,01 ± 0,58 vs. 2,10 ± 0,79 mmHg, p ≤ 0,05). V HF pásmu byl vyšší podíl STKrel u pacientů v porovnání s kontrolami (STK 0,03 ± 0,03 vs. 0,09 ± 0,06 n.u., p ≤ 0,05), mezi podskupinami ML-S
a ML-0 nebyly významné rozdíly. Významný pokles TIrel a STKrel v rozsahu MF byl zjištěn
pouze u ML-0 (KO vs. ML-0: 0,06 ± 0,02 vs. 0,03 ± 0,02 n.u.; 0,03 ± 0,01 vs. 0,02 ± 0,01 n.u., p ≤
0,05). BRS nevykazovala významné rozdíly mezi skupinami v pásmech MF a HF. Ve VLF pásmu
jsme našli významně vyšší hodnoty TIrel u ML-S (KO vs. ML-S: 0,06 ± 0,30 vs. 0,11 ± 0,03 n.u., p
≤ 0,05). V ostatních částech spekter nebyl přítomen významný rozdíl mezi dalšími sledovanými
parametry u ML a KO.
Závěr:
Nevýznamné rozdíly mezi pacienty a zdravými osobami v TI SD a v pásmu HF TIrel, TIabs ukazují na neporušenou funkci parasympatické části nervového systému, pokles STK SD u pacientů
naznačuje narušení sympatické odpovědi, hlavně regulace -adrenergní. Můžeme uzavřít, že
pacienti s krční míšní lézí, kteří mají ortostatickou hypotenzi bez synkopálních stavů mají postižený sympatikus jako celek, vazokonstrikční i vazodilatační odpověď. U pacientů se synkopami
nacházíme dysbalanci sympatiku, aktivní zůstává pouze vazodilatační odpověď a je narušena
vazokonstrikční reakce důležitá pro udržení systémového odporu a krevního tlaku.
Poděkování:
Práce byla podpořena ze Specifického výzkumu MUNI/A/0951/2012.
57
PRODUKCE KOLICINU FY – NOVÁ VLASTNOST
PROBIOTICKÝCH KMENŮ?
J. Bosák
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Keywords: Yersinia enterocolitica, kolicin, bakteriocin
Úvod:
U kmene Yersinia frederiksenii Y27601 byla nedávno popsána produkce kolicinu FY, který inhibuje růst několika druhů yersinií. Cytotoxický účinek kolicinu FY (tj. tvorba póru v membráně)
je zprostředkován interakcí kolicinu s proteinem specifickým pro yersinie, který se nachází
na povrchu citlivé bakterie.
Yersiniózy jsou v Evropě třetím nejpočetnějším alimentárním bakteriálním onemocněním
(po kampylobakterióze a salmonelóze). Nejčastějším evropským původcem yersinióz je Yersinia
enterocolitica biosérotypu 4/O:3, nicméně onemocnění člověka způsobují i kmeny biosérotypů
1B/O:8; 2/O:5,27 a 2/O:9.
Cílem této práce bylo stanovit účinek kolicinu FY vůči kmenům Y. enterocolitica.
Metody:
K analýze inhibičního účinku kolicinu FY byl použit soubor 110 izolátů Y. enterocolitica. Izoláty
pocházejí z různých částí světa, přičemž získány byly zejména z lidského klinického materiálu.
Soubor byl charakterizován pomocí sérologie, biochemické analýzy, analýzy 16S rDNA, restrikčního profilu genomu, citlivosti k antibiotikům a přítomnosti faktorů virulence.
Citlivost izolátů ke kolicinu FY byla stanovena difuzní plotnovou metodou, při které na miskách
s indikátorem (tj. jednotlivými izoláty Y. enterocolitica) dochází k tvorbě inhibiční zóny kolem
produkčních kmenů (tj. Y. frederiksenii Y27601 a E. coli TOP10F´pDS1068). Citlivost jednotlivých
izolátů ke kolicinu FY byla dále charakterizována titrací purifikovaného kolicinu FY a vyjádřena
v A.U. (arbitrární jednotka).
Cytotoxický účinek kolicinu FY byl analyzován také na souboru 40 klinických izolátů E. coli.
Výsledky:
Charakterizace souboru kmenů Y. enterocolitica potvrdila přítomnost všech významných biosérotypů způsobujících onemocnění člověka. Soubor dále obsahoval několik atypických biosérotypů environmentálního a veterinárního původu. Dominantně byly zastoupeny kmeny Y. enterocolitica subsp. palearctica biosérotypu 4/O:3, který je nejvýznamnějším původcem yersinióz
člověka. Celkově bylo v souboru 110 izolátů identifikováno 77 různých kmenů Y. enterocolitica,
což vyloučilo klonální charakter souboru.
Všechny izoláty Y. enterocolitica byly inhibovány oběma producenty kolicinu FY, jak Y. frederiksenii Y27601 (wild-type), tak rekombinantním kmenem E. coli TOP10FˇpDS1068. Citlivost
izolátu ke kolicinu byla definována pomocí titrace purifikovaného kolicinu FY. Titr kolicinu pro
jednotlivé izoláty byl stanoven v rozmezí 256 až 65536 A.U. Kolicin FY je tak doposud jediným
bakteriocinem, který inhibuje růst všech testovaných kmenů Y. enterocolitica. Na rozdíl od izolátů Y. enterocolitica nebyl žádný z kmenů E. coli kolicinem FY inhibován.
58
Závěr:
Specifický účinek kolicinu FY vůči širokému spektru patogenních kmenů Y. enterocolitica a zároveň rezistence kmenů E. coli naznačují probiotický účinek a tím i terapeutický potenciál kolicinu FY při léčbě gastrointestinálních yersinióz.
VÝZNAM BAKTERIOCINOGÉNIE
V PATOGENITE ESCHERICHIA COLI
L. Micenková
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: doc. MUDr. David Šmajs, Ph.D.
Keywords: E. coli, kolicín, mikrocín
Úvod:
Baktéria Escherichia coli je vďaka dynamickému genómu vysoko variabilný druh baktérie. V závislosti na genetickej výbave sú rozoznávané tri hlavné skupiny kmeňov: komenzálne, intestinálne patogénne a extraintestinálne patogénne kmene. Predpokladá sa, že z komenzálnych
kmeňov, ktoré sú vo všeobecnosti považované za nepatogénne, ziskom rozmanitých virulentných faktorov došlo k vzniku patogénnych kmeňov. Významnou vlastnosťou E. coli je aj schopnosť produkovať antibakteriálne proteíny – kolicíny a mikrocíny. Ekologický význam produkcie
bakteriocínov je nejasný, ale predpokladá sa, že by mohli zohrávať významnú úlohu pri interakciách v mikrobiálnych komunitách. Práca sa zameriava na objasnenie významu bakteriocinogénie v patogenite skupín kmeňov Escherichia coli.
Metody:
Bakteriocinogénia (výskyt génov kódujúcich 24 typov kolicínov, 7 typov mikrocínov), gény kódujúce 18 virulentných faktorov a fylogenetické skupiny E. coli boli skúmané u 575 kmeňov E. coli
pochádzajúcich z humánneho intestinálneho traktu, 177 uropatogénnych E. coli a 109 uropatogénnych E. coli produkujúcich širokospektré betalaktamázy (ESBL). Bol hľadaný súvis medzi
skupinami kmeňov E. coli a výskytom detegovaných znakov. Detekcia génov prebiehala metódou PCR a agarózovou gélovou elektroforézou. Sporné výsledky boli podrobené sekvenačnej analýze. Kmene produkujúce širokospektré betalaktamázy boli ďalej analyzované pulznou gélovou
elektorforézou.
Výsledky:
Na základe produkovaných virulentných faktorov boli intestinálne kmene E. coli rozdelené
do troch skupín: nepatogénne (komenzálne) kmene, intestinálne a extraintestinálne patogénne
kmene. Medzi skupinami kmeňov E. coli bol zistený významný rozdiel vo frekvencie bakteriocinogénie a v zastúpení jednotlivých typov bakteriocínov. Komenzálne a intestinálne patogénne
kmene vykazovali podobnú frekvenciu bakteriocinogénie – 29,4 % a 35,7 % a boli charakteristické
zvýšeným výskytom monoproducentských kmeňov. U potenciálne extraintestinálnych kmeňov a uropatogénnych kmeňov E. coli bola bakteriocinogénie zvýšená 71,7 % (p < 0.001) a 65,5 %
(p < 0.001) a prevažovali producenti mikrocínov (B17, H47, M, V) a kolicínu E1. Pre tieto kmene bol
charakteristický zvýšený výskyt multiproducentských kmeňov 35,3 % (kmeňov produkujúcich 3
59
a viac bakteriocínov) a kmene sa vyznačovali veľkou rozmanitosťou produkovaných typov bakteriocínov. Úplne odlišný charakter mali ESBL produkujúce kmene E. coli pre ktoré bola typická
nízka frekvencia bakteriocinogénie – 14,7 %.
Závěr:
Kmene E. coli sa vyznačovali veľkou genetickou rozmanitosťou. Výsledky poukazujú na význam
produkcie bakteriocínov u extraintestinálnych patogénnych kmeňov E. coli. Predpokladá sa, že
produkcia mikrocínov B17, H47, M, V a kolicínu E1 by mohla zohrávať významnú úlohu v rozvoji
extraintestinálnych infekcií.
Poděkování:
Práca je podporovaná grantom NS 9665-4.
PILOTNÍ STUDIE: ZMĚNA KRÁTKODOBÉ
REGULACE KREVNÍHO TLAKU U PACIENTŮ
S REZISTENTNÍ HYPERTENZÍ
K. Budinskaya
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: MUDr. Eva Závodná, Ph.D.
Keywords: rezistentní hypertenze, renální denervace, citlivost baroreflexu, spektrální analýza
Úvod:
Podle Mezinárodní hypertenzní společnosti trpí asi 40 % světové populace hypertenzí (v České
Republice 35–40 %), přičemž v budoucnosti se očekává další nárůst. Prioritou léčby je kombinace
medikamentózní a nemedikamentózní léčby, ale v případě neefektivnosti běžné léčby pak mluvíme o rezistentní hypertenzi. Od roku 2009 se u této skupiny hypertoniků začala používat experimentální intervenční léčba – perkutánní transluminální ablace renálních nervů (RDN; renal
denervation).
Cílem této pilotní práce bylo porovnat parametry krátkodobé regulace krevního tlaku mezi kontrolní skupinou a pacienty s rezistentní hypertenzí před a po RDN. Metody:
Vyšetření se zúčastnilo 7 pacientů s rezistentní hypertenzí (RH; 46–68 let) a 7 přibližně stejně
starých kontrol (Ko; 46–69 let). Čtyři pacienti byli vyšetřeni jak před denervací (do-RDN), tak
i 6 měsíců po RDN (po-RDN). U všech osob byl změřen kontinuální neinvazivní 5-ti minutový
záznam krevního tlaku fotopletysmografickou metodou (Finometer; FMS; Holandsko). Osoby
byly instruovány, aby dýchaly podle světelného metronomu s frekvencí 20 dechů/min (0,33Hz).
Záznamy byly zpracovány pomocí spektrální analýzy a v oblasti středních frekvencí (MF)
a ve vysokofrekvenční oblasti (HF) byly vypočítány následující parametry: normalizované výkonové spektrum srdeční frekvence (nRRIMF a nRRIHF [n.u.]) a systolického krevního tlaku (nSTK MF
a nSTK HF [n.u.]), absolutní výkonové spektrum srdeční frekvence (aRRIMF a aRRIHF [ms2/Hz])
a systolického krevního tlaku (aSTK MF a aSTK HF [mmHg2/Hz]). Účinnost krátkodobé regulace
krevního tlaku [ms/mmHg] byla stanovena v MF (GainBRS) a HF (GainHF) oblasti spektra jako
poměr vzájemného spektra mezi RRI s STK (CrossMF nebo CrossHF) a výkonového spektra STK.
60
Výsledky:
U pacientů s RH jsme v porovnání s Ko nalezli signifi kantně nižší nSTK MF (RH vs. Ko: 0,0207 ±
± 0,0082 vs. 0,0451 ± 0,0364; p ≤ 0,05) a CrossMF (RH vs. Ko: 0,0204 ± 0,0083 vs. 0,0369 ± 0,0112;
p ≤ 0,05).
U pacientů s RH došlo po RDN k následujícím nesignifikantním změnám: v oblasti MF, která odráží sympatickou aktivaci, došlo k poklesu výkonu téměř o polovinu ve všech studovaných spektrech – nRRIMF (Do-RDN vs. Po-RDN: 0,0243 ± 0,0109 vs. 0,0127 ± 0,006), aRRIMF (Do-RDN vs. PoRDN: 21391,93 ± 41630,76 vs. 1041,063 ± 843,48), nSTK MF (Do-RDN vs. Po-RDN: 0,0229 ± 0,0105
vs. 0,0146 ± 0,0029), aSTK MF (Do-RDN vs. Po-RDN: 44,9007 ± 38,6077 vs. 15,116 ± 5,624). Naopak
ve frekvenčním pásmu HF, za kterou je odpovědná převážně parasympatická regulace a mechanika dýchání, nedošlo kromě aRRIHF (Do-RDN vs. Po-RDN: 19302,46 ± 28292,95 vs. 9643,34 ±
6762,913) k významnějším změnám – nRRIHF (Do-RDN vs. Po-RDN: 0,117 ± 0,0704 vs. 0,1417 ±
0,1021), nSTK HF (Do-RDN vs. Po-RDN: 0,0515 ± 0,0333 vs. 0,0534 ± 0,0515), aSTK HF (Do-RDN vs.
Po-RDN: 82,501 ± 37,0708 vs. 66,657 ± 78,77). Výsledky vzájemného spektra a Gainu naznačují
poklesem výkonu v MF pásmu zhoršení schopnosti odpovídat na změny tlaku změnou délky srdeční frekvence CrossMF (Do-RDN vs. Po-RDN: 0,02 ± 0,0061 vs. 0,0118 ± 0,004), Gain MF (Do-RDN
vs. Po-RDN: 9,8342 ± 14,4758 vs. 4,537 ± 1,65), naopak ve vysokofrekvenční oblasti tato schopnost
nebyla ovlivněna CrossHF (Do-RDN vs. Po-RDN: 0,0726 ± 0,038 vs. 0,07 ± 0,039), GainHF (Do-RDN
vs. Po-RDN: 11,4893 ± 11,7066 vs. 12,7 ± 7,09).
Závěr:
Při porovnávání výsledků mezi kontrolní skupinou a hypertenzními pacienty se dá říct, že buď
část kontrol má nediagnostikovanou arteriální hypertenzi a/nebo výsledky hypertoniků před
renální denervací významně ovlivnila farmakoterapie.
Po RDN dochází k vypnutí eferentních drah odpovídacích za sekreci reninu a aktivaci celého
renin-angiotensionového systému. V našich výsledcích se projevilo snížení sympatické aktivity i v krátkodobé baroreflexní regulaci krevního tlaku představované poklesem výkonu příslušných spektrálních pásem. Očekáváné zlepšení citlivosti baroreflexu vlivem poklesu aktivity
sympatiku nenastalo, ale naopak došlo k výraznému zhoršení.
Poděkování:
Práce byla podpořena ze Specifického výzkumu MUNI/A/0951/2012.
VYUŽITÍ ANALÝZY OBRAZŮ MOZKU PRO
PODPORU DIAGNOSTIKY SCHIZOFRENIE
E. Janoušová, D. Schwarz, G. Montana, T. Kašpárek
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
Keywords: analýza obrazů, magnetická rezonance, morfometrie založená na deformacích,
penalizovaná regrese, schizofrenie
Úvod:
Rozvoj užívání moderních zobrazovacích metod v neuropsychiatrickém výzkumu v posledních
letech umožňuje detekovat oblasti mozku, ve kterých dochází u pacientů ke strukturálním změnám v důsledku různých neuropsychiatrických onemocnění. Současně roste snaha používat
61
analýzu obrazů mozku i pro podporu diagnostiky těchto poruch. Jsou vytvářeny nové metody
analýzy obrazů za účelem snadnějšího rozlišování jednotlivých poruch a jejich subtypů, což by
mohlo urychlit i zpřesnit diagnostiku, a tím zlepšit prognózu a zvýšit počet uzdravených pacientů. Cílem této práce je navržení metody analýzy obrazů mozku z magnetické rezonance (MR)
za účelem podpory diagnostiky schizofrenie.
Metody:
Navržená metoda analýzy MR obrazů mozku kombinuje morfometrii založenou na deformacích
s penalizovanou regresí a umožňuje nalezení oblastí mozku, které odlišují pacienty a kontrolní
subjekty. Na základě nalezených oblastí je možné obrazy klasifikovat, tedy zatřídit do skupiny
pacientů či kontrol. Jednotlivé kroky navrženého algoritmu jsou následující: 1. vytvoření obrazů
deformací z původních T1-vážených MR obrazů pomocí morfometrie založené na deformacích
tak, aby obrazy deformací ukazovaly, jak se anatomie mozku jednotlivých subjektů liší od atlasu
mozku ve smyslu zvětšení či zmenšení objemu lokálních mozkových struktur; 2. analýza obrazů deformací pacientů a kontrolních subjektů pomocí penalizované regrese, jejímž výsledkem
je identifikace oblastí s odlišným lokálním objemem mozkových tkání u pacientů a kontrolních
subjektů; 3. klasifikace na obrazy mozku pacientů a kontrolních subjektů, a to na základě automaticky detekovaných oblastí.
Výsledky:
Navržený algoritmus byl použit při analýze obrazů mozku od 52 pacientů s první epizodou
schizofrenie a 52 kontrolních subjektů. Medián věku byl 22,9 let (rozsah 17–40 let) u pacientů
a 23,0 let (rozsah 18–38 let) u kontrol. Automaticky detekované oblasti mozku, v nichž se liší pacienti a kontrolní subjekty, leží v levostranném prefrontálním kortexu, pravostranné přední insule, mediálním thalamu a cerebelárním kortexu. Je známo, že se tyto oblasti podílejí na vyšších
kognitivních, integračních a regulačních funkcích, které jsou u pacientů se schizofrenií narušeny. Úspěšnost klasifikace na základě těchto nalezených mozkových oblastí byla 85,6% (senzitivita 84,6 %, specificita 86,5 %). Tato úspěšnost je srovnatelná s výsledky publikovanými v současnosti v předních zahraničních časopisech.
Závěr:
Souvislost detekovaných oblastí mozku, které nejvíce odlišují pacienty od kontrolních subjektů,
s klinickým významem těchto struktur v neurobiologii schizofrenie ukazuje na validitu navržené metody, sestávající se z morfometrie založené na deformacích a penalizované regrese.
Validitu této metody vytvořené za účelem podpory diagnostiky schizofrenie dokládá i dosažená
vysoká úspěšnost klasifikace obrazů.
Poděkování:
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR č. 13359-4.
DIFERENCIACE BUNĚK NEURÁLNÍ LIŠTY Z LIDSKÝCH
EMBRYONÁLNÍCH KMENOVÝCH BUNĚK, JEJICH
DLOUHODOBÁ KULTIVACE A CHARAKTERIZACE
J. Křivánek, L. Kučera, E. Švandová, K. Souček
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
Školitel: doc. MVDr. Aleš Hampl, CSc.
Keywords: buňky neurální lišty, lidské embryonální kmenové buňky, diferenciace
62
Úvod:
Buňky neurální lišty (NCC) jsou transientní buněčnou populací, která se diferencuje během
rané embryogeneze při invaginaci neurální ploténky. Disponují vysokou migrační schopností,
multipotencí a diferencují se v řadu buněčných typů jako například v odontoblasty, melanocyty,
Schwannovy buňky, buňky pojivových tkání, ale i v mnoho dalších. Z tohoto pohledu jsou zajímavým cílem pro jejich možné využití při buněčných terapiích. Cílem práce bylo získat NCC
z lidských embryonálních kmenových buněk, nastavit optimální kultivační podmínky pro jejich
dlouhodobou kultivaci in vitro, tyto buňky molekulárně i funkčně charakterizovat a zjistit zda
jsou schopné dále diferencovat do odontogenní linie.
Metody:
Z heterogenní populace diferencovaných buněk jsme purifi kovali populaci buněk nesoucích
znaky neurální lišty pomocí metod průtokové cytometrie (FACS – fluorescenčně aktivované třídění buněk) imunologickým značením povrchového receptoru CD271, charakteristického pro
buňky neurální lišty. U těchto buněk jsme zjistili expresi dalších charakteristických proteinů
metodami imunocytochemie, průtokové cytometrie a western blotu. Schopnost dále se diferencovat jsme ověřili následnou diferenciací do pojivových tkání v 2D a 3D podmínkách. Výsledky
diferenciace jsme vyhodnotili konvenčním histologickým barvením (olejová červeň pro adipogenní linii, alizarinová červeň pro osteogenní linii a alcianová modř pro chondrogenní linii).
Schopnost diferenciace do odontogenní linie jsme testovali expresí raných markerů odontogeneze na úrovni mRNA metodou qRT-PCR.
Výsledky:
Lidské embryonální kmenové buňky jsme in vitro diferencovali v buňky disponující molekulárními znaky buněk neurální lišty. Kultivační podmínky pro udržení buněk neurální lišty v multipotentním stavu jsou velice citlivé. Z tohoto důvodu jsme navrhli nové bezsérové médium vhodné
pro dlouhodobou kultivaci buněk neurální lišty, ve kterém NCC v porovnání s kultivací v již
dříve publikovaných médiích pro kultivaci NCC vykazovaly nejvyšší fenotypovou stabilitu a nejrychlejší proliferaci. Testovali jsme různé proteiny extracelulární matrix, na nichž jsme kultivovali získané NCC, jako nejvhodnější byl určen fibronectin v kombinaci s poly-D-ornithinem.
Na základě rozdílné exprese povrchového receptoru CD271 (protein specifický pro NCC) jsme
byli schopni heterogenní populaci buněk purifikovat metodou FACS. Buňky exprimující receptor
CD271 po purifikaci vykazují stabilní fenotyp v míře exprese CD271 i po několika týdnech kultivace, stejně jako buňky neexprimující CD271. Takto purifikované buňky exprimující receptor
CD271 vykazovaly pozitivitu také na další molekulární znaky NCC (HNK1, Sox9, Sox10, AP2).
NCC byly dále testovány na schopnost diferenciace do pojivových tkání a také do odontogenní linie sledováním exprese charakteristických proteinů pro ranou odontogenezi na úrovni mRNA
po aplikaci cytokinu FGF8.
Závěr:
V této studii jsme optimalizovali podmínky pro diferenciaci buněk nesoucí znaky neurální lišty
z lidských embryonálních kmenových buněk. Ukázali jsme, že námi navržené kultivační médium je vhodné pro kultivaci těchto buněk stejně tak jako povrch pokrytý poly-D-ornithinem
s fibronectinem. Získané buňky jsme dokázali dlouhodobě kultivovat a charakterizovali jsme je
expresí charakteristických proteinů.
Poděkování:
CZ.1.07/2.3.00/20.0185, GAP304/11/1418
63
57. Studentská vědecká konference
Program a sborník abstraktů
Editor: MUDr. Michal Jurajda, Ph.D.
Sazba: Radim Šustr, DiS. (IBA MU)
Tisk: POINT CZ, s.r.o., Milady Horákové 890/20, 602 00 Brno
Náklad 250ks.
© 2013 Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-6234-4
ISBN 978-80-210-6234-4
Download

Program a sborník abstraktů - Studentská vědecká konference LF MU