PŘÍLOHA 2 - SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ
1. MPSV. Integrovaný portál: Nezaměstnanost z územního hlediska [online]. [cit. 2014-02-27].
Dostupné z: http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/uzem
2. ČSÚ. Databáze demografických údajů za obce [online]. [cit. 2014-02-27]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/cz/obce_d/index.htm
3. ČSÚ. Obyvatelstvo: počet obyvatel v obcích [online]. [cit. 2014-02-27]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1301-13-r_2013
4. ČSÚ. SLDB 2011: Obyvatelstvo podle pohlaví a podle věku, rodinného stavu a nejvyššího
ukončeného vzdělání v obci [online]. [cit. 2014-02-27]. Dostupné z:
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podletematu&tu=30710&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=
5. ČSÚ. SLDB 2001: Obyvatelstvo podle nejvyššího ukončeného vzdělání [online]. [cit. 2014-0227]. Dostupné z:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/hledej.jsp?vo=null&q_text=Vzd%C4%9Bl%C3%A1n%C3%AD&q_re
zim=3
6. ČSÚ. SLDB 2001: Obyvatelstvo podle věkových skupin [online]. [cit. 2014-02-27]. Dostupné z:
http://vdb.czso.cz/vdbvo/maklist.jsp?kapitola_id=64&
7. ČSÚ. Městská a obecní statistika [online]. [cit. 2014-03-13]. Dostupné z:
http://vdb.czso.cz/mos/okres.jsp?k=CZ0647
8. ČSÚ, krajská správa ČSÚ v Brně. Časové řady vybraných ukazatelů - Znojmo [online]. [cit.
2014-07-29]. Dostupné z:
http://www.czso.cz/xb/redakce.nsf/i/cr_vybranych_ukazatelu_znojmo
9. CRR. Regionální informační servis [online]. [cit. 2014-03-21]. Dostupné z:
http://www.risy.cz/cs
10. Komplexní dotazníkové šetření v obcích Jihomoravského kraje. Dostupné z: http://www.krjihomoravsky.cz/Default.aspx?ID=201445&TypeID=2
11. OPŽP. Přehledy schválených projektů [online]. [cit. 2014-03-21]. Dostupné z:
http://www.opzp.cz/sekce/504/prehledy-schvalenych-projektu-ke-stazeni/
12. ENERGETICKÝ REGULAČNÍ ÚŘAD. Přehled údajů o licencích udělených ERÚ [online]. [cit.
2014-03-28]. Dostupné z: http://licence.eru.cz/index.php?roff=300
13. SDRUŽENÍ CALLA. Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie [online]. [cit. 2014-0328]. Dostupné z: http://www.calla.cz/atlas/index.php?map_id=104#m
14. STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV. Lékárny v regionu Znojmo [online]. [cit. 2014-04-01].
Dostupné z: http://www.sukl.cz/modules/apotheke/search.php
15. NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV. Nemovité památky [online]. [cit. 2014-07-10]. Dostupné z:
http://monumnet.npu.cz/pamfond/hledani.php
16. AOPK ČR. Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP): Objekty ústředního seznamu [online].
[cit. 2014-07-29]. Dostupné z: http://drusop.nature.cz/
17. Atlas krajiny České republiky: Landscape atlas of the Czech Republic. Praha: Ministerstvo
životního prostředí České republiky, 2009, 1 atlas (331 s.). ISBN 978-80-85116-59-5
18. ČSÚ. SLDB 2011: Bytový fond v obci [online]. [cit. 2014-08-07]. Dostupné z:
http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podletematu&tu=30631&th=&v=&vo=null&vseuzemi=null&void=
19. HBI ČESKÁ REPUBLIKA. Online databáze firem [online]. [cit. 2014-05-19]. Dostupné z:
http://www.hbi.cz/index.php?Lang=cs
20. CENIA. Geoportál mapových služeb [online]. [cit. 2014-07-12]. Dostupné z:
http://geoportal.gov.cz/web/guest/wms/
21. MPSV. Pečovatelská služba [online]. [cit. 2014-08-16]. Dostupné z:
http://www.mpsv.cz/cs/13368
22. CENIA. Informační systém statistiky a reportingu: Eroze zemědělské půdy [online]. [cit. 201408-20].
23. CESTY KRAJEM. Krajem dvou řek [online]. [cit. 2014-08-21]. Dostupné z:
http://www.cestykrajem.cz/katalog/dle-lokalit/objekty/cyklostezka-dso-jevisovicka-krajemdvou-rek/
24. Turistické informace k cykloturistické mapě – Znojemsko, SHOCart, 2010
25. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Informační portál MONITOR [online]. [cit. 2014-08-27].
Dostupné z: http://monitor.statnipokladna.cz/2013/
26. ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STRATEGICKÉHO ROZVOJE ZNOJMO – informace k ÚPD
27. ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ MORAVSKÝ KRUMLOV – informace k ÚPD
28. CZECHINVEST. Národní databáze brownfieldů [online]. [cit. 2014-08-28]. Dostupné z:
http://www.brownfieldy.cz/seznam-brownfieldu/?p=2
29. MMR ČR. Manuál tvorby Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 - 2020. 2014.
Download

Příloha 2 – seznam zdrojů informací