-
-,
BiRLiGE
~ylJk, Kallar,
Fiklr, Sanat Dergisi
-
--
~----.----
TRT'DEN MEMNUN OLANLAR - GA YR-I MEMNUNLAR ...
I
" TRT yaymlanndan vatandaslar memnun, TRT'yi duzeltmeden gitmem!" Bu sozler, TRT
Genel Miidiirii Cern DUNA 'nm gazetelere manset olan sozleri.,;
Kimler TRT'den memnun olanlar, kimler memnun olmayanlar? TRT Genel Muduru, vatandasm bu kurumun yaymlanndan memnun oldugumr nereden biliyor? Acaba yaptirdrgi bir anket
mi mevcut? Anket yapnrdr ise, bu anketi kimlere ve nasil yaptrrdi? Sozkonusu anket 67 vilayetin
hangilerini kapsadi? Eger anketten baska gelen mektuplarla i§i degerlendiriyorsa, gelen mektuplarm hangi vilayetten atildrgma hie baku rm?
Bir ihtimalle saym Genel Mudur, anket yapnrrrusnr. Bu anket kendisine gore, dusunen kisiler tarafmdan, Cankaya, Kavakhdere, Kizilay semtlerinde yapilmrs, bunun disma cikrlmarmstir,
<;iinkii halktan yana oldugunu iddia eden, fakat hie bir zaman halkm yamnda ohnayan, soleu gecinen kisilerin uzak kaza ve koylere gitme zahmetine katlandignu hie sannuyorum. Eger kendileri zahmet etse, kimler tarafmdan , nerede yapildigma bir baksa, 0 zaman gercekler meydana <;':1kar. 55' milyon Turk Milleti'nden, 54 milyon 900 bininin TRT yaymlanna " hayir " diyecegini
gorecektir; cunku bu yaymlar Turk'un toresine, ahlak mefhumuna, aile mefhumuna, dini inanclarma tamamen terstir. Akil ve iz'an sahibi hi<;;bir insan bu yaymlara "evet " demez, rnemnunlugunu ifade edemez.
ikinci ihtimal; TRT Genel Mudnrlugu'ne gelen mektuplann degerlendirilmesi ile mernnunluk ol<;;iiliiyorki, saym Genel Miidiirii yamltan veya inanmasma sebep olan asil husus kanaatimca
budur. Bu mektuplan kimin atngr gercekten TRT yaymlanndan memnun olduklarmdan rru, yoksa Cumhuriyet Gazetesi kose yazan Ugur MUMCU'nun." Devrimci "Jcardeslerlne zarar gelmesin
diye kosesinde sinyal vermesinden dolayi bu gurup tarafmdan nu yazildi? Begeni mektuplanmn
nereden geldigine Genel Miidiiriimiiz bir goo olsun bakti. nu? Mesela; bir Erzurum, bir Agn, bir
Yozgat veya herhangi bir koyden hie bir mektup gelmis midir? Hayir efendiler, ben hie bir iman
sahibi, akil ve iz'an sahibi birinsanm bu yaymlara "evet memnunuz "xliyecegini sanrruyorum, Sizi yamltan bu mektuplar tarafsiz insanlardan degil, Ugur MUMCU'nun yandaslan tarafmdan kasten yazilmakta, sizi yarnltmaktadir. Bu mektuplar Turk insanmm sesi degildir. ismail Cern iPEKct devrinde bile sizin kadar, ahlaka, adaba ve toreye aykm yaymlar yaprlmarrustrr.
Kurumunuzda halen yaymlanan UGURLUGiLLER adh bir program var. Bunun bir sahnesinde cocuklanma verecek cevap bulamadnn. Benim yerime siz cevap verir misiniz? EVde cocugunuz varsa lutfedip "Kainatm Hakimi kimdir? " diye sorun ve aldigiruz cevabi bana da yazm, eger dogru cevap aldmizsa ben de ".bu cevap dogru " diye cocuklanma ogreteyim. Kainatm Hakimi " Himen" .mi, saym Genel Mudurum, yoksa Cenab-i Allah (cc) ml?.
Kesanh Ali Destam diye bir zrrva yaymlamyor. Bu zirvada kendini bilmezin birisi "Jnsan
kendi putunu kendi yapar, kendi tapar. .." diyor, insan puta tapar rm? Hala puta tapan var rm?
Afrika'da insan yiyen yamyamlar bile puta tapmiyor. 0 densiz puta tapiyorsa, ben tapnuyorum.
Bana putunuzu kabul ettirmeye ne hakknuz var?.
Ben OZ be oz Turk ve Miisliimamm. TC. Cumhuriyeti'nin %99,9'u da Muslurnandrr. Evlerimizde colugumuzla-cocugumuzla, gelen misafirimizle televizyon seyredemiyoruz. Sizce vatandasm memnun oldugu husus bu mu? Biz bu vatanm evlatlan degil miyiz? Biz bu devlete vergi vermiyor muyuz?
Mevcut iktidara da hizmet etmiyorsunuz, eger iktidara hizmet etseniz: benim oyumun rengi.,.. diyen, oyum ... filan partiye diyenleri ekranlara crkarmazsnuz. Ekrana kimleri getirmediniz
ki; Komunizm sucundan mahkum olanlardan tutunda, mustehcen yaym yapanlara kadar, yaptigr
gayr-l mesru asklan yazanlardan, Marksist-Leninist devlet kurmaya tesebbus edenlere kadar herkesi ekrana getirdiniz. Sadece imanh kisiler haric ...
Bir odacmm ise girmesi icin aylarca siiren guvenlik sorusturmasi TRT Genel Mildiirliigilne
girenler icin gecerli degil midir? Dun su suctan hukurnlu olup da ozel a( ile kurtulam, bugun bize
seyrettirmeniz dogru mudur?
Eger butun bu olanlar mektupla idare ediliyorsa, EY EHL-i iSLAM MEMNUN OLMADIOINIZI BiLDiREN MiLYONLARCA MEKTUP YAZINIZ, YAZINIZ Ki, BU TRT TuRK MiLLETiNiN iSTEDiOi YONDE YAYIN YAPSIN. YOKSA TELEViZYONLARIMIZI KAPATALIM DA SiNiRHARBi YAPMAYALIM! ..
VEYSEL AKGUL
I
I
r
)
,
..
A_" _'N,'
BIRLIC}e
_
OCAGRI
Aybk Fikir Ve Sanat Dergisi
SAYI : 18 '
YIL: 2
Merhaba degerli okuyucular,
Minnet ve ,ukranlanmlzl
,unar, Slhhat ve
afiyetler temenni eyleriz.
,.
Efendim,
bu saYlmlzda
ek.eriyetle,
"Televizyon" meselesini ele aldlk. Hlikikaten
geli,·
meier eok vahim. Yaymlar tarnamen ayakta
kalan tek mefhumumuz
olan aileye yonelik.
Ehran adeta
komiinist
militanlar, kalemforler, sanat~llar(!) tarafindan istilli edildi. Din
ve diyanetimize,
Ort. adet ve gele1leklerimize
tamamen
aykm
olan yaymlardan
hakikatfm
mustaribiz.
Etkili
bir kamuoyunun
olufturulmasl elzemdir,
Bu diifiinceden' yola ~Ikarak televizyon
yaymlarmln
tslain ve komuni.t
kadrolafma1lln
durdurulmasl
iein
imza
kampanya81 aemlf'
bulunmaktaYlz.
Toplanan
imzalan cem edip ilgili mereiilere sunacaglZ.
Tabiiki
gelifmelerden
kamuoyunu
haberdar
edeeegi«,
Vefakar
abonelerimize
buyuk gorev diifmektedir.
Kendileri ile birlikte, ailele·
ri", yaklTllarl ve eevrelerindehi ciimle ef, dost,
ve
akrabalarmlTl
kampanyamua,
iftiraklerini
bekliyoruz.
lnfaAllah
sonue
biitun iimmed-i
Miisliirnon i~in haYlrl1 olur.
Gazete
tefebbiisiimiizu
tamamladik,
en
EKtM 1988
Dahlsa zamanda ilk, saYlmlZ1 nefredecegiz.
duyurdugumuz
veehile .rzatbaa
ha onceden
tesisimiz iein bu ay ieinde Almanya 'ya hare; ket ed~cegim.
Bu say,mlZda da Mehmet Allm KliKSAL
boeamua
ulafamadlk.
llerik!
sayllanmlZda
kendisi ile mullikat yapmak
temennisindeyiz.
Aynca
17. saYlmlzda
baflamlf
oldugumuz
''PAMUK HARB1"
yazlmlZa oniimiizdeki
say,mlzda devam edecegiz.
lizellikle
bu BaYI muhtevamlZa
katklda
bulunan Akin SAGLIK Bey'e tefekkiir eder,
istifade
ettigimiz
eallfmalarlTll
beklemekte
oldugumuzu hahrlatmz.
Nedim
l)IYEM
Bey'in
duglin hartuu
aldlk. Allah
(cc) raz, o18un. Cenab:1 Hakk,
darey" saadeti nasip eylesin. lnfaAllah
Almanya'da
bulunmam
hasebi ile yay,mm,za bir ay ara verme ihtimali goziikmektedir. Okuyucular,mrza duyururuz.
Bu
vesile ile ciimlenize
derin
muhabbetlerimizi
sunar,
Yaradan'a
emanet
eyler,
dua ve himmetlerinizi bekleriz.
HOfeakall1l'z.
Birlige CAGRI
u
Imtiyaz Sambi:
InanSOYER
Genel Koordinator:
Aydlft ERCAN
Yaz.l~leri MiidUrii:
Celalettin ALTIN '
Idari l~ler
Muzaffer ERDA$
Teknik Yonetmen;
Mahmut TORKER,
Abmet HOKELEKLI
Dal·t1m-Pazarlama:
H. Orner ONSAL
-.-
-.-
-.-
Halkla tli~kiler MiidUrii:
Edip ERSt>l
-eBaski:
Sistem Ofset ,
2291881 - 229 6397
Slhhiye/ANKARA
A~IKLAMA:
T.C.
Mill!' Ejitim Gen~lik ve Spor Bakanbjl. rayunJar Dairesi Bafkanhjl'nm 7.12_1987 ,giinve SaYI: 660, Yar~
duna De... Kitapwi $ube" MiidilrllJti~
. dereceli okul ojretmenlerine-tavliye
964~-96S0 numarab yazllara ile ,"BiRUCE ~ACRI" Dergisi, Ortaedilmif olup,l149 sayd. T~bSiller Dergisi'nde yaymlanml~hr.
,
ldar~ Yeri: Lise Cad. Abide I,ham Nu: 9· YOZGAT ... Haberle,me Adreli: P.K: 63 - YOZGAT; .. Abonc ~artlan: Alu ayhk:
5.000Ydhk:: 8.000- TL. Yurt dl,l: 40 Dm. 900 Bel~ika FrangJ veya karllhgl doviz ... Hesap.Nu: Pamukbank Yozgat
$ubetlli:865617 vc 215799-5_.. Polta Ceki: 271411 numarab hesaplara lnan SOYER adma yaunlmabdtr.
n.
HZ. OM~R (RA)'iN
MENKIBELERi (2)
Halil iPEK
Emekli Merkez Vaizi
Adalet dinin t\\,llelidir. Adalet her yerde, her millete tatbik edilir, Ashab-i Kiram, Peygamberimize soyle bir soru 'sormustu: " Ya Resullullahl Sen bu diinyadan, obur dunyaya tesrif ettikten
sonra, bizim yeryuzunde yasamanuz rru hayirh, yoksa olup toprak altmda yatmanuz mr daha Itayirhdrr? " Efendimiz bu soruyu §oyle cevaplandirdrlar: ,~ Eger amirleriniz adalet uzere olursa,
zenginleriniz comert olursa, isleriniz aramzda musavere He yapihrsa yasamamz olmenizden hayirhdrr, Eger amirlerlniz adaletten aynhrsa, zenginleriniz cirnri olursa, isleriniz de kadmlara birakrhrsa, olup toprak altmda yatrnarnz , yasamamzdan daha hayirhdir ... "Buyurmuslardir,
Hz. Crner (RA), Hicret'in 23.
senesinde Mugire bin ~ube'nin ko·
lesi olan, Mecusi Ebu Lii'Jij tarafmdan Medlne-i Miinevvere'de sehld e·
dilmlstir, laten kendisi boyle bir
sehadete nailiyetini, evvefce Cenab-i
Hakk'dan niyaz etmisti., Nitekim,
Sahih-i Buhari'de ~oyle dua ettigi
vazrhdrr:
- Ey Allah'lm! Senin yolunda
bana sehidlik nasip et. Ve Resuluyiin sehrlnde olmev! naslp kil. Dernlstir, Hz.bmer'in bu sehadet riit·
besine nail olacagmr, Server-i Kai·
nat Efendimiz mucize olarak haber verrnisti: Birgiin Peygamberimiz
Hz. Ebubekir, Hz. Orner ve Hz. Os·
man (RA) i1e beraber Hrra Dagl'na
crkrmslardr, 0 esnada zelzele oldu,
yer salland •. Resulii Ekrem Efendimiz yere ~oyle hitap ettl:
- Ey yer! Sallanma dur, iizerlnde bir peygamber, bir srddik, iki de
~ehid vard.r. Buyurarak Hz. bmer'·
Ie Hz. Osman(RA)'m ~ehid olacak·
larmt haber vermi~lerdi. Hz. bmer
(RA), sabah namazmt ktld.rtrken,
Mecusi Ebu Lii'!ii taraftndan yaralanm.~ ve bu yara iizerine baygtnhk
ger;:irmi~ti, evine kaldtrdtkrartnda i·
5e aYlkt. ve,
- Beni kim yaraladl. Diye sor·
duo
- Mecusi, Ebu Lii'lii yaralad •.
Dediler. Bu cevap iizerine Hz.bmer:
- Allah(cc)'a hamd·ii senalar
olsun ki, bir MUslUmanelinden yara·
lanmad.m, dedi. 0111u Abdullah'.
2
~agtrdl,
- Hz.Ai~e{RA) annemize git.
Omer'in selam. var, miiminlerin e·
mlrinin selam. var deme, ben ~imdi
miiminlerin emiri degilim. Eger mdsade eder, izin verlrse, benim kabrlmi de Resulii Ekrem'le Hz. Ebubekir'in yanlanna kazitsm. Eger izin
vermezse Cennet-lll Baki Kabristaruna kabrimi kazm, Yay 0 zaman
mer'in haline,dedi. Hz.Abdullah hemen Hz. Ai~e validemize gitti, sela·
rmru soyledi.. Meseleyi izah ettikten
sonra Hz. Ai~e(RA} validemiz:
- Orada bir veri kendime ayrrmisnrn, fakat adaletini diinyaya duo
yuran Hz.Omer'i nefsime tercih e·
derim, gidin kabrini kazin, demisti,
Birgiin Peygamberimiz Hz. b·
mer'in elinden tutarak;
- Ya Orner! Benl nasrl seversin? Buyurdular. 0 da;
- Ey Allah'm Resulii! Seni ev·
lad.mdan, maltmdan ve biitiin insan·
lardan fazla severim, canlm hari~,
dedi. Peygamberimizde;
- Ya Orner! Beni maltndan, ca·
nmdan, evladtndan ve biitiin insan·
lardan fazla sevmedik~e i,manm ke·
male ermez, buyurdular. Hz. bmer,
Resulii Ekrem'den aldlgl ilhamla;
-'- Ey Allah'm Resulii! Seni rna·
hmdan, evladlmdan, biitiin insanlar·
dan, hatta oz cantmdan da fazla se·
viyorum, dedi. Efendimiz de:
- ~imdi imanm kemale erdi,
ya bmer! Buyurdular.
o.
Her miiminde boyle olmahdir,
Allah ve Resulullah'i herseyden zivade sevmedikce lmam kemale ermez, mtlmin-i kamil olamaz. Bu sevgi lafla degil, Allah ve Resulullah
ugrunda mahm, carnru, evladtnl feda ederek ispat etmesi gerekir. Kudiis Muahedesi'nden sonra Hz.Orner
Kudiis'e hareket eyledi, Kudus'e
yakla~tlgl zaman, ordu kumandanlan Emir-lll Miiminin'i istiklale gelmislerdl, fakat bmer'in pek sade,
pek miitevazi elblseler giydigini go.·
rerek halk arasmdaki niifuz ve hey. betinin eksilmesinden endise etrnisler, kendisine degerli bir at takdim
etmlslerdl. Hz. bmer{RA}, ata binmeyi r.eddederek, su sdzler] soyledi:
- Cenab-i Hakk, bize ihsan ettigi,seyit ve ~ohret mUsliimanligl aittlr, Kendi sahsrrmz icin sadetlk
kiifidir.
Hz.Orner, bu krlrkla ~ehire gel.
mi~, evvela Mescid-i Aksa'YI ziyaret
etmi~, secde·i ~iikrana kapanml~tlr.
Bir defaslnda da kolesi ile beraber'
~am'a gelirken, deveye Medine'den
~am'a kadar nobetle~erek' binmi~·
ler ve ~am'a yakla~mca deveye bin·
me nobeti koleye gelmi~ idi. Kole
devenin iizerinde iken, ~am ordulaTI Ba~komutant Ebu Ubeyde (RA)'·
de ~am halkl ile Hz. bmer'in istik·
baline ~.km.~lard., tam birbirlerine
kavu~acaklaTi mada Hz. Omer{RA)'
in bir sudan ges:mesi gerekiyordu. ayaklarmdan papu~lanm ~Ikarml~,
Birlige C;AGRI
bacaklarrru sivarms, devenin yulan
elinde, kole devenin iistiinde gozii-
kiince, hemen Hz. Ebu Ubeyde(RA)
kosmuslar:
- Ya Emir-el Miiminin! Sam
halki seni bu vaziyette goriirlerse,
seni ayiplarlar, demis. Hz.Orner blrdenbire celallenerek:
- Ey Ebu Ubeyde! Seni cok
severim, eger bu sozii baskasmdan
i~itseydim, onu krhcrmla ikiye belerdim, adalette emir ile kole aym
hakka haizdirler, buvurmuslardir.
Hz. Omer(RA)'in memurlar iizerinde gosterdigi miirakabe ve basireti cihan tarihinde hicbir ernsall
gorulmemistlr.
Bir defa Hz.Omer lle Ubey bin
Kaap arasinda blr miinazara vukubulmus, Ubey davasrru kadt Zeyd
bin Sabit'e takdim etrnisti. Hz 0mer, davah sifanvla mahkemeye
gelmis, Zeyd Hz.Omer'e kar~1 hiirmetkarane bir vaziyet alrmsn. Hz.
Orner, bu vaziyetten miiteessir olarak su sozlerl sdylemisti:
- I~te tarafglrligln ilk alameti
budur. Hz.Omer.Ubev bin Kaap lle
yanyana oturmus, Ubey davasrm
izah etrnisti, fakat Ubey'in davasrru
ispat edecek bir delili yoktu. Omer'de aleyhindeki iddiaYI kabul etmiyordu ..Ubey Hz.Omer'in yemin etmesini talep etti. Hakimlik eden
Zeyd bin Sabit vine Hz. Omer'in
mevkiini nazar-I dikkate alarak, Ubey'den bu talebinin geri ahnmastnl
rica etti. Zeyd'in bu tarafgirliginden
celallenen Hz.Omer,~u sozleri soyledi:
- Senin huzurunda ahad-i nasdan
biri ile Omer miisavi olmazsa hi~bir
zaman hakimlige laYlk olamazsm.
Hz. Omer memleketi dahilinde ya~ayan bir kimsenin fakr-ii zillete dii~ar olmamasl; bilhassa dilencilikle
i~tigal etmemesi i~in tedbirler alml~tl. BUtUnacizlere, ihtiyarlara hazineden tahsisat baglatml~tI. Mallli
gazileri rahatlatacak tedbirler aimml~ olup, bunlara ak~am-sabah ekmek tevzii edilirdi. Hz. Omer (RA),
miicahidleri evlerinde ziyaret ederek
mUcahidlerin hammlarmm ~ar~ldan
bir~eye ihtiya~lan olup-olmadlgml
},\irlige~AGRI
sorardr, Onlarda hizmetci kizlan,
kendisi ile birlikte gondererek istediklerini aldmrlardr.
Adalet dinin temelidir.Adalet
heryerde her millete tatbik edllir.ashab-i kiram peygamberimize ~oyle
bir soru sormustu:
Ya Resulullah! Sen bu diinyadan obUr dUnyaya tesrif ettikten
sonra, bizim yeryUzUndeyasamarmz
rm hayirh, yoksa oliip toprak alnnda yatmarmz rm daha hayirhdrr?
Efendimiz bu soruyu ~oyle cevaplandrrdr:
- - Eger amirJeriniz adalet uzere
olursa, zenginleriniz comert olursa,
i~leriniz araruzda mU~avereile vaprhrsa yasamamz olmenizden hayirhdir, eger amirleriniz adaletten aynhrsa, zenginleriniz cimrJ olursa, i~le-.
rinizde kadrnlara birakrhrsa, oliip
toprak altmda yatmaruz, yasamamzdan daha hayrrhdir, buyurmuslardir,
Hz.Omer(RA), adaleti kadar da
merhametli idi, gecelerl sehirtn evlerini tek tek adeta bir bekci gibi dola~trdll hang; evden hangi rnazlumun sedanmn yUkseldigine vakrf 01mak isterdi. Birgiin bir evin vamndan gecerken lcerlden bir ses isitti,
Bir gen~ kadm yatagm~a ~oyle diyordu:
- Ah Allah korkusu olmasaydl,
ben bu yatagl terkeder, ba~ka yataklara giderdim, diyordu. Sabah 0lunca bu kad,"m kim oldugunu sordurdu. E~i cihadda olan bir gen~ gelin oldugunu ogrendi, klzl Hafsa'ya
sordu:
- Klzlm, bir evli kadm kocasl
yanlOda olmazsa, nefsini ne zamana
kadiilf hakim olabilir? Hz.Hafsa dOl:
- Baba en ~ok dort ay sablr edebilir, dedi. Bundan sonra Hz. 0mer, ordu kumandanlanna bir emirname gondererek evli olan askerlere
mutlaka dort ayda bir izin verilerek
evlerine, e~lerinin yanma gonderilmesini emretti.
- Hz. Omer(RA), vine bir gece
~ehiri dola~lrken, bir verde ibadet
etmek istedi, fakat yanmdaki bir evden gelen ~ocuk sesleri rahatslz ediyordu. «;:ocuklann annelerine bir
ka~ defa ~ocuklann susturulmasml
soyledi. Kadrncagiz da:
- Ne vapayim, cocuklar ac.
Onlan doyuracak siitiim yok, dedi.
Hz.Orner 'e sovle de cocuklara
nafaka baglasm,
- Hz.Orner cocuklar siitten
kesllmedlkce nafaka baglamrvor.
Bunun Uzerine Hz.Orner bUtiin dogan cocuklara nafaka baglanmauru
emretti. Hz.Orner ,seyahatten
donerken, ~olde tek basma bir cadrr
gormii~tii. Cadira yaklasmca icinde
bir ihtiyar kadm oturuyordu, kadrna sordu:
- Orner hakkrnda ne dersin?
- Allah, Omer'in belasim versin. Riyaseti mUddetince bes para alarnadrm.
- Sen boyle uzak verde valruz
ya~lyorken, Orner seni nereden bulsun?
- Beni bulamayacaksa nicln
devletin basma gecti, dedi. Bu sozler Hz.Omer'e cok tesir etti, gczterinden yaslar akmaya basladi, cok
agladl,
- Keske ben bir saman \opii
olavdim, keske anam beni dogurmanus olaydr, dedi. lslamlvetten
onceki iki halimi hatrrladikca birine
giilerlm, digerine de aglanm, giildii
giim ~u ki, putlar yesin dive putlara helva yapardlk, aClktlglmlz zam,lO kendimiz yerdik. Agladlglm
~udur ki, klz ~ocuklanmlzl diri diri
kumlara gomer oldiiriirdiik, bende
U~ tane klzlml kumlara gomerek 01dUrdUm. O~iincU klzlml kum \ukuruna koyup OIsiindive Uzerine kum·
Ian atarken 0 benim sakahma konan tozlan parmilklanyla temizliyordu. Ben bir baba ol.rak ona hi~
merhamet edip aClmlyordum, fakat
babahk hakkml gozeterek bana aCIyordu. Bu halime zaman zaman aglanm, derdi.Ey kadir-i Kayyum 0Ian Ziilcelal Hz.leri ne biiyiiksiin!
Sonradan Hz.Omer halife iken ~iiy.
Ie diyordu:
Firat kenarmda kurt kapsa bir
koyunu,
Adl-i ilahi gelir Omer'den so·
rar onu. diyerek Allah'dan ziyade
korktugunu anlatmak istiyordu.
Hz. bmer(RA),kudret ve kuvvet sahibi insanlara baktlk\a ne i~le
3
mesgul olduklanm sorardr, Sayet
i~siz olduklarrnr anlarsa, ~i.r sdzler]
Orner Irak tarafrna asker gdndermistl, Allah'rn y~rd.m'Yla az zaman
soylerdi:
sonra vilayetler fethedilerek kilisele..:. Bu adam benirn nazarrmda
ri camilere, puthaneleri lbarethaneher tUrIUltlbanru kaybetti, derdi.
lere cevlrerek Medine-i Miinevvere'ye dondiiJer. Halife-i Resul, Hz. 0Bir kere bir diJenci Hz.Omer'mer'le bulustular, Hz.Orner hi~ biriden sadaka ister.' Hz.Omer,dilencine iltifat etmedi. Hal ve hanrlanm
nin ta,.d.g. kesenin un ile dolu 01sormadr, Bu hal ashab-i Kiram'a
dugunu gorUr. Keseyi ceker, unu
cok ag.r geldi. Hz.Omer'in oglu Abdevelere doker, Dilenciye
sozferi
dullah'i buldular, O'na ,ikayet ettisoyler:
ler.
- $imdi benden sadaka isteye- Baban bize izzet ikram etrnebilirsin.
di, hal ve hatmrnrzt sormadr, sucuZabrta memurlarr kudretli lnmuz nedlr] Bilemedik, anlayamadrk
sanlarm dilenmesine mUsade etmezAbdullah iizerlerine 'nazar etti.lran'lerdi. Hz. (jmer(RA) bir giin cuma
rn ince kumaslanm glymislerdi,
narnazma giderken yolu Hz. Abbas
- Bu elbiselerle mi babamla go(RA)'rn evinin yanmdan geclvordu,
rii,tiiniiz?
Hz.Abbas'm koleler] de 0 gUn da_ Evet,dediJer.
rmn iizerinde gUvercin kesrnislerdi.
_ Onun lcln size iltifat etmedi,
Kanlan vikamak isterlerken, damm
dedi. Hemen elbiselerini degi,tirdi.
~orteninden, yani oluktan akan
ler, evvelki elbiselerini giydiler.Tekkanh sular, Halife Hz.Omer'in Uze-, rar halifenin varuna geldiler, herbiririne dokilldU. Olugu sokUp damm
ne ayn ayn iltifat ederek ;
Uzerine attr. Hz.Abbas, Hz.Orner'e
- Merhaba ey Ensar ve Muhacicumadan sonra oziir dilemeye gitti.
rin genclerll Diyerek, fevkalade ik- Ya Orner! OzUr dilerlrn, koleramda bulundu. lcterlnden biri
ler gormemisler, bir hata yaprmslar,
cUret ederek sordu:
yalnrz benim darmn iizerine 0 olu- Ya Emlr-el MUminin! Hikmet
gu Hz.Resulii Ekrem koymustu.dene idi? Evvel geldigimizde tevecciih
di. Hz.Resuld duyunca Hz.Omer 01etmediniz, ,imdi fevkalade IItifatda
yaga kalktr,
bulundunuz? Buyurdular ki;
- Oyleyse ya Abbas! ben yata_ Elbiselerinizi degi~tirdiginizi
yrrn, sen iizerime bas, 0 olugu yerigordiim, herbiriniz goziime bela dine koy, dedi. Hz. Abbas, cok rica
keni olarak goriindiinUz. Siibhanalettivse de boyle olacak dive israr etlah, benim hilafetimde elbiselerini
ti. Hz.Abbas, Emir-el Miiminin'in
tagyir ettiler, birka~ giin sonra da
srrtma basarak 0 olugu verine koykalbleri tagyir olur, Diinyanrn ziyduo
netine meylederler, kryamet giinii
BirgUn Hz.Omer'in hanrrm iran
Resulii Ekrem'in huzuruna vardrSahrnrn hammma bir ,i~e esans
g.mda;
.. d d' 0 d k I k olarak bir
- Ya (jmerl Senin ashab," bir
gon er ••
a, ar,..
kese miicevherat gonderdi. Hz.Omer
miiddet sonra da kalblerini degi~tirgorUnce sordu, hanrm. meseleyi 01- diler, dive sorarsa ne cevap vt!recedugu gibi anlatt •. Hz.Omer;
gim, dive dii,iindiim. Sizlere iltifat
_ Esans. ka~ dirheme aldm?
etmeye mecalim kalmad •. $imdi idedi.Hanrm.;
se elhamdiilillah evvelki elbiseleri_ Bir,dinara,dedi.
nizi giydiniz, hatanrz. anlad.OIz, 0
- Sir dinar senindir, fazlas.
tehliketen kurtuldunuz, sevindim,
Beyt-ill mahnd.r. Sana gonderilen
onun i~in sizlerle merhabala,t.m,
,Beyt·iilmala aittir. Sen halifenin
hal ve hat.nmz. sordum, dedi.
hanrm. olmasaydmbirini dahi gonCenab-. Hakk, ciimlemizi 0
dermezdi, diyerek mUcevherleri
dort halifenin ,efaatlanna
nail
satt.rd •. Bir dinarm. hammrna verdi.
eylesin ve O'nlann sevgisini kalbiBakisini Beyt-Ulmala iade etti. H.
mizden almasm. (Amin)
,U
,IRKIMDI HEYY!.
ibrahim KAN
Cinliye <;IN seddini,
Yapnran rrkrmdi heyy! ..
AzdlSI gun haddini,
Bildiren rrknudi heyy!..
Ergene'yi dar diye
Tutsakhgi ar diye,
Turk 'e hiirHik var' diye,
Terkeden rrkimdi heyy!..
Bir kurakhk yiiziinden,
Ortaasya duzunden,
Oneii BOZKURT izinden,
GQ~eden rrknndi heyyL
Yiiriiyiip Garbe dogru,
Bir biiyiik harbe dogru,
YOnii mihraba dogru,
Ytiriiyen rrknndi heyy! ..
Malazgirt'de yuz yuze,
Gelerek hem goz gaze,
Koca Bizans'i dize,
Getiren rrkimdi heyy!..
Guvenince giiciine,
Su~ katmca sueuna,
Ilk darbeyi hacma,
Indiren rrknndi heyy!..
Altaydan ViY311a'ya,
Surup okunu yaya,
Ha~hYI kiya krya,
Sindiren irknndr heyy!..
Gazetip srrasmi,
Atarak narasmr,
<;arlann ~uasml,
Sanduren UkllUdl heyy!..
Dii~manla eenk hazzlm,
~
Payla§arak kozunu,
HIZI §im§ek Iuzlm,
Anduan Irk1l1)dl heyy! ..
Rehberim Kur'an deyip,
En buyiik Burhan deyip,
Yoluna kurban deyip,
Can veren Uklilldl heyy!..
Akltlp §elalesin,
A~tIrlp gilliaiesin,
Islam '111 me~ 'alesin,
Yanduan ukllndl heyy! ..
.4-----------------------....,.j ....
------Birlige
(:ACRI
-
MESELE 11
Hamza OZDEMiR
Universitcden mezun olunca kitaplarm sopayla doven bir aydimnt l), Iiseden aynlmca, mezuniyetini kitaplanm yakarak kutlayan bir aksesuar gencinin dranum yasiyoruz. Butun bu dramatik sahneler icinde tek komik sey TELEVlZYON. Televizyon
doktor elinde bir nester parlakhgmdan ziyade, katil elinde bir
kanh break ... Ruhumuzu, ozumuztl, maddi ve manevi varhgmnZl cinnet krvrlcnnlanyln tutusturan,
sonra butun masumiyetimizi carrmha germcye hazrrlanan fanatik ...
Yirminci asnn son ~eyregi milletlerin sicak harplerden cekindigini
bunun verine ondan daha tehJikeJi
ve tahripkar olan soguk harplere
heves ettigini gbstermektedir.
Killtiir emperyalizminin
"bol, yu 1.." 0-'
yunu biitiin giiciiyle milletlerin killtUrel degerlerini hedef almakta, onIan kendi degerlerine yabancilasnrarak birer kukla haline getirmek
istemektedir.
Kiiltiir emperyaJizminin
veya
soguk harbin kullandrg: vasitalar
cok sayrda ve cesitf olmakla beraber, bu vasltalann tesir ~iddeti bakl'
milldan en mUhimi ~iiphesiz ki, baslll·yaym organlandlr.
insanlll kul·
landlgl ve insana yonelik olan her
tiirlU yay," arasmda bir dereeelendirme yapmlk gerekirse, televizyonun roliinii en Ust Slralardan birisine
oturtmak yerinde olaeaktlr. Televiz·
yonu kimi fikir adamlanmlzlll
"aptal kutusu"olarak
vaslfJandlrmalan
da 'Yok isabetli bir tesbittir. Televizyon okumaktan karyan, kitabl ryekilmez bir bela olarak tasavvur eden
yeni neslin beyin i~galcisidir.
Okumanlll, sinin sisteminin belBirlige C;AGRI ----------------------------
ki de bUtUniiyle felee ugradlgl bir
memlekette
vasivoruz. Kaglt tuketimi bugUnkii diinyamlzda, milletlerin kiiltiir ve medeniyet seviyesinin
bir isaretidir. llerl Ball iilkelerinde
ki~i basma diisen yrllrk kaglt tuketiminin yiizkiloyu a~tlgllll, bunun
yanmda iilkemizde bu miktann yirmi otuz kilo
civarmda oldugunu
sovlersek okuma merakrrmzi ve kiil
tiir seviyemizi daha iyi tesblt etrnis
oluruz. Az okuyan hatta okuyanlarm yamnda hi~ okumayan bir milletiz. Sir kitabm kitapryl vitrininde
Yillarln tozuyla eskidigini bir ryogu.
muz gormii~iizdiir. Vine bir ryogu·
muz basit zevklerimizden
biraz fe·
dakarhk yaparak, bir kitabl kiitiiphanemize kazandlrmak, daha onemlisi fikirleri beynimize nak~etmek
iryinpek gayret sarfetmeyiz.
gariptir ki eski insanlmlzm itiyadl ve
tabii hali olan okumak, biitiin telinlere ragmen sadeee dii~iinen kafalann me~galesi haJine gelmi~tir.
Sir neslin, gerymi~ ve geleeeginin tahrip edilmesinin en kolay. fakat en kallel olan yolu onu kitap ve
Ne
kiltuphanelerden
uzaklasnrarak
cahil birakmaknr.
Eski Turklerde Bilge klsllere verilen deger, onlan ulu
atalar olarak vasiflandrrmakta,
llrn:
seviyeye hiikiimdara yol gosterer
bir klavuz goziiyle bakmakta idi
Tiirk hitabet san 'anrnn sahaserlerin
den olan Orkun Abidelerinde,
kit.
beleri diktirenler ovillmekte, kitabr
yi yazan Yollug Tigin bu kutsal gt
revinden gurur duymakta ve bu il
vazrh eserlere .. bengi tas- ebea
tas" adrrn vermektedir. Vine Uygu
Tiirklerinin belki de yeryiiziinde ill
rnatbaacrhgrn
orneklerini verdikleri
ni beJirten tahta basma kahplarl:
~ogalllian eserler, Tiirk dii~iince ta
rihi acrsmdan ayn bir onem arzct
mektedir.
"Oku! Yaratan Rabbinin adivla
oku! 0, lnsarn kan prhtismdan yarartr.Oku, Rabbin erisilmcz kerem
sahibidir. Kalernle vazmavi ogreten
O'dur, insana bilrnedigin] 0 ogretti. .." Kur'an-i Hakim'in ilk clyetinin
insana okumayi ernretrnesi ve onu
ilme davet etmesi, harikulade
bir
slstem olan Islam Nizarm'nm ternelinde ilmin ve bilginin yer aldlgml
gostermektedir.
Vine Efendimiz Peygamberimizin .. llim Cin'de de 015a gidip allrnz.... "Hikmet mii'minin yitigidir.
nerede bulursa ahr.", "Besiktcn mezara kadar ilim tahsil ediniz!" serefIi hadisleri varunda, Bedir Muharebesi 'nden sonra esir ahnan mlisriklerden her birini on miisliimana okuma-yazma ogretmeleri
karsrhgmda
serbest brrakmasi da avnca kayda
deger hadiselerdendir.
islam devletlerindc din ve san'at dii~Uneesinin yanlllda ilim, devlet temelinin esas unsurunu olu~turmu~tur. Kiitiiphclneler ilim ~ahidi 0larak hclla gozlerimiz oniinde, kendilerine sahip ~Ikaeak yeni bir nesli
beklemektedir.
Sugiin yeryiiziiniin
en muhte~em
kitaphklan
arasma.
eski eserlerimiz birer yasak furyaslyla oksiizliige blraklldlgl i\in. giremeyi~imiz, diin tam tersinden i~leyen ~ark harekatini hatlrJd'tmaktadlr. Sir Franslz krahna dokuzyliz
yazma esere sahip oimasl dolaYlslYla "alim kral" iinvalli verilirken, ay-
__
5
m donernde Endiiliis Miisliimcrnlannm kurdugu, Kurtuba Halk Kiitllphinesi'f.lde birmilyonu askm- eser
bulunmaktavdi
...
Bfliyoruz ki, her ne soylesek
soylevellm, milli egitim sistemimiz
kitap ve okuma sevgisi iizerine oturtulmadrkca, eahil okullular olmaya
devam edeceglz. Ne gariptir kl, biz
eahillerin egitimi belki de yalnrz basm-vavin araclanna birakrlmrsnr.
Yediden .vetrnise Insanmuzt saatleree kendisiyle megul eden televizyon
birinci dereeede etkili bir yaym araCI olarak ortaya rrlkml~tlr. Oniversiteden mezun olunea kitaplarmr sopavla doyen bir aydmm (!), Iiseden
aynhnca, mezuniyetini kitaplanrn
yakarak kutlayan bir aksesuar gencinin drammr vasivoruz. Blltlin bu
dramatik sahneler icinde tek komik
~ey televizyon. Televizyon doktor
elinde bir nester parlakhgmdan
zlvade, kitil elinde bir kanh break ...
Ruhumuzu, oliimiizii, maddi ve manevi varhgirnrz: cinnet kivrlcrmlanvla tutusturan, sonra biitiin masumiyetimizi carrruha germeye hazrrlanan fanatik ...
Bir devlet, carki ya biitiiniiyle
diizenli ve ahenkli, ya biltllnilyle bozuktur. Devleti olu~turan te~kilatlann gorev ve sorumluluklannr iistlenen insanlar, kendi fikir ve gorii~lerini, rrah~tlklan miiesseselere aktarmakta hirr bir tereddUt gostermezler
C;:iinkUinsanda inkir edilmesi miimkiin olmayan (ene-ego) ben duygusu
dogru olam kendi arrrsmdari degerlendirir ve ona kendi miihriinii vurmakta tereddiit gostermez. Bugiinkii
devletimiz demokratik, laik, sosyal
hukuk diizeni iizerine oturtulmu~tur. Ya~adlgrmll hayat irrerisinde
her hareketinde Batrnln birer kuklaSl ve mukallidi olarak faaliyet gosteren mUesseselerin, Batrh anlamda
demokratik, laik, sosyal bir hukuk
diizenine bagh olduguna inanmryoruz. Bu belki de eski insanlmlzm tamusunda azaplandrnlml~, sonra da
bugiinkii insammrzm ba~ma bela edilmi~ koeaman ve pervaslz bir yalandrr. Bu koea yalan kendisine tutundugu basm 'Ie yaym payandalan
iizerinde keyfine keyf katmak dii-
~iineesindedir. Yalanlanna ket vurmak isteyen, mecliste rroklugu elinde bulunduran bir siyasi iktidan bile dizginleyen bu muazzam giirr, ne
yazrk ki sadeee ser giirrlerin silalu
olmaktan oteye gidememektedir. Arrlll~mda ve kaparusrnda soylenen
lstiklal Marsr'ndan baska, yavrnlannda kendi insanma iivey evlat muarnelesi yaparak, onun manevi havanru tamamiyle yok etrnek isteyen
bir TRT ile kar~1 karsryavrz. Bir zamanlar sadeee yilbasrlarmda "oryantal dans" adt altmda kasarlanml~ sicilli fahiseleri elli milyonun
gozleri oniinde muz soyan gibi sergileyen televizyon, ne gariptir ki Du--------------Slmdi nizfi koparmak vaktidir. Nizarmz: kavganuz, davarmz
ol~iisiince biiyiik, ilahi nizam 01~iisiince kararlr ve azimli olmahdir. ~agda§ dunyaya yeni bir duzen verilmek isteniyorsa, ~agda§
diinyaya islam devast sunulrnak
isteniyorsa, ~agm silahlarma sahip olmak dururnundayiz. Fatih ,in istanbul sevdasr, yeni Fetihlerin milli egitime ve basm-yayina
sahip crkmak, bu miit~i§ silahlan
dii§manm
bey ninde patiatmak
sevd asma donii§melidir. "Dii§mamn silahl ile silahlammz!" enui
geregince kiifre kar§l iistiin bir
gii~ duruma gelebilmek i~in, ~agm imkanlanyla,
~agm terbiyecisi olmak ... Kavga bu ...
nas Efendi'den bu yana, bu sahneyi
hergiin "rragda~la~ma ve ozgiirle~me" patentiyle sunmakta bais gormemektedir. En rrok tasarrufa ihtiyarr duydugumuz bir zamanda, insanlmrZI yersiz israf ve tiiketime te~vik eden, vag reklammdan r;iikolata
reklamma kadar kendi kadmml bir
seks aleti olarak sergileyen ar daman r;atlaml~ reklamellardan tutunuz
da, sevgili Amerika'mlZln(!) daglannI, ovalanm, kasabalannr, tarih ve
kiilt(jriinii derin bir hazla ogreten
filmlere kadar, i~galcilerin elinde
pranga mahkumu olarak giinlerimizi doldurmaktaYlz.
Devleti tarif ederkcn, milletin
teski latlanrms
hilidir ,diyoruz.O
halde devlet, millet iizerinde bir
torite
0-
ve disiplinden
ziyade, ona
hizrnet edecek vasrflari haiz olmahdir. Tiirk Devlet Gelenegine uygun
olarak milli degerler devlet tarafrndan devamh ve eksiksiz olarak beslenrneli, milletin yeni nesillerine diizenli olarak aktanlrnahdir. Bu i~i
basta milli egitim iistlenmeli, devletin diger organlan olan basm-vavm vasitalan tarafmdan desteklcnmelidir. Sistemimiz icerislnde soylediklerimiz
ne yazrk ki, hayali cihan deger bir i~ olarak goriilmektedir. Bir kac yrl oncesinde, Amcrika
r;ografyasmdan soru yonelttigirnizde ogrencilerimizden dogru, fakat
Tiirkiye Cografyasindan soru yonelttigirnlzde yanh~ cevaplar almamrz iizerine "Egitirn sistemimiz once kendi degerlerine yonelmedikce
basanh olmarmz miimklin degildir"
soziimiiz iizerine, miifetti~ler tarafmdan sen nasrl olur da Bakan Beyi ten kid edersin" diyerek sorguya
r;ekildigimizi hanrhvoruz, Vine goriiyoruz ki, genclerimiz Sultan Ahmed Camii gibi bir sahaserin mirnarmdan habersizken, Mona Liza tablosunun ressarmna hir; de yabanel
degillerdir. Kisaea, milli egitim tarafmdan tamamen ihmal edilen ve basln-yaym kurulu~lannea kaslth olarak yabanci kiiltiirlere hayranllkla
yeti~tirilen genrrlerimiz "oz yurdun·
da garip" brrakllmanm verdigi aeryr
ya~amaktadrr.
~imdi niza koparmak vaktidir.
Nizamlz, kavgamrz davamrz olr;iisiinee biiyiik, ilahi nizam -olr;iisiinee
kararlr Vii azimli olmahdrr. C;:agda~
dUnyaya yeni bir diizen verilmek is·
teniyorsa, r;agda~ diinyaya islam
devasr sunulmak isteniyorsa, r;agrn
silahlarma sahip olmak durumundayrz. Fatih'in istanbul sevdasl, yeo
ni Fatihlerin milli egitime ve basmyayma sahip r;lkmak, bu miithi~ silahlan dii~manm beynjnde patlatmak sevdasma donii~melidir. "Dii~manrn silahl ile silahlanrnlz!"emri
gereginee kiifre kar~r iistiin bir gur;
duruma gelebilmek ir;in r;agrn imkinlanyla r;agrn terbiyecisi olmak ..
kavga bu ...
Birlige «;AGRI
II
6-----------------------------------------------------
v
Selcuklu ve Osrnanh Tlirklerinin atlattrklan
biiyiik badirelerden
sonra tekrar havata donebilmeleri,
aneak saglam ahlak ve seciye savesindc miimkiin olmustur, Ahlaken
ve manen ~okmii~ olan cerniyetlerin, biitiin maddi saltanatlarrna
ve
sasaalanna
ragmen tarih sahifeleri
arasmda kokusmus fosillcriyle basbasayrz. Bugiin bize biiyiik Roma
j mparatorlugu medeniyetinin
sahipleri olarak tamtilan homoseksiiellerin Pompeinin kiilleri arasmdan ~Ikartrlan ta~la~ml~, hayasrz bedenle. ri canh haliyle gazete sahifelerini i~galden geri kalmamaktadir.
Ne yaziktir ve ne gariptir ki gerek yerden,
gerck gokten gelen afetlerle yok edilen, ilahi gazaba ugrayan toplumlarm isledikleri eiiriimler su mllslilman eemiyetimizde
biitiiniiyle kol
gezer haldedir.
Medyen ve Eyke
Halkrrun ol~ii ve tart Ida hile yapmaIan, Lut Kavminin gayrimesru lliskileri Ad ve Semud'un isyankarllgl
eemiyetimizin
ruh kokiinil, en ean
ahci noktasmdan
kemirmckte,
kemirmekte .. Bize ilahi gazabrn gelmeyi~i muhakkak ki Yiiee Rabbimizin, sevgilisine olan ahdi sebebiyledir. Biltiin bu fitneyi ve belayr korilkleyen, biitiln bu beyinsizliklere
alkrn tutan bir basin ve o'"!un takip~isi televizyon.
Bir biiyiik hakikat olarak belirtelim ki, mesru hedeflere aneak
mesru yollardan vanlablllr, Dilzen
boyle istiyor, ~agrn sartlan bunu
gerektiriyor
teraneleriyle,
diizenin
ve ~agm birer hizrnetkan
hiilinc
geldikten sonra, yine de islam davasma hizmet ettigini soylemek, ya
biiyUk bir gaflet, yahut nifak alametidir. Ehl-i kilfriin hayatml ya~ayarak, iman hakimiyetini ger~ekle~tirmek milmkiin degildir. inananlar,ne
idiigii belirsiz basln-yaym vaSltalannl ele ge~irmedik~e,
yah4t millete
yon vereeek, bilyiik ~apta basrn,yayrn vasltalarlna sahip olmadlk~a ba~an kazanmak sevdasl laf-ii giiziifdan oteye gidemeyeeektir_ 0 hiilde
hareketimizi,
Islam-Tiirk iilkiisiiniin
mihverinde donen, me~ru vasltalarla
yiiriitmek meeburiyetindeyiz.
Birlige
ARABESK, VAHUT
VOKOLU,UN
OBOR'VOZO ...
Serhat UNSAL
Kolay idare etmek arzusundan kaynaklanan ve bunun yolu
olarak gorulen, "idraksizlestirmek ", "surules tirmek", "kisiliksiz
kilmak" etkili ve yetkililerin bilgilerinin drsmda tabiatryla
gerceklesemez, Basit ve ozu yakalamak acismdan carpicr bir
misal olmasi hasebiyle TRT'yi ele alarak birkac kesit sunmak ,
sebeplerin
mesnedi olacaknr, Hemea herkeste
"brtkmhk "
meydana
getiren, estetikten,
fikir derinliginden,
pmltidan
mahrum sulu, murdar, y"aPI~ yap~~ espiri ve mizahlarda hal5
rsrar edilmesi, kaba-saba, ozelliksiz adarnlann, hemen hergun,
mukerreren, bu bitkmhgr, rezalet seviyesinde surdurrnesi hem de
"kalite" mevcutken ne He izah ediIebilir?
'-----------------------------1
Tdrk toplumundaki
hlzl! ve
kontrolsiiz deglsmenin "gavr-i mesru cocugu" divebiteccgimiz "arabesk"i mllzikteki bir "vozlasma'tolarak gorrnek, onun sosval hayatimrzda ve kiiltiir ddnyamrzda meydana getirdlg] "tahrlbat"r anlamanuz
acrsmdan yeterli deglfdlr saruriz.
Lilgatlerde "araba ~alar","arabsl","arablmtrak"diye
ifadesini bulan "arabesk"kelimenin
orijini acrsmdan bile bir "kaypakllgl"bir"o.
ziloden uzaklasmayi",
bir "taklidi"
~agn~tlrmaktadlr .
Toplum
havatrrnrzm
aciklanmasmdaki tiirevleri olduk~a ~ok ve
~e~itli olan "arabesk";politikatan
san'ata,
spordan
modaya,. dilden
din'e, ~ehirle~meden aile diizenine,
ekonomiden dcvlet hayatma kadar ..
hemen her saha ve miiesseseyc sokulmu~J murdar, ~irkin, yapl~kan,
kemiren bir virils gibi biinyeleri tahrip edip ~ilriitmektedir.
Koksiizliik ve temelsizlik iizer·
rine bina etmeye ~all~tlglmlz her
"yeni"mizin;
~arplk, slntkan, tam-
~Ik olmadlglmlz suratrndan dokiilen
"arabesk" lanetini, hiilii,nadide bir
~ic;:ek gibi sulama, koruma ve vozolama gayretlerini gafletle mi izah edecegiz?
, "Seviye"yi
kavbetmis; "olcil",
'iz'an", "esas", "oz", "gelenek", "0rijinallik" ...gibi kivmet hiikiimliirinden rsrarla kacrnan aglzlar, ister politikada, ister san'atda, ister ekonomide, isterse iiniverslte, TRT veya
sokakda olsun, tavrrlanyla birbirlerinin izdil~iimii olduklanrun daha ne
zaman farkrna varaeaklar?
Toplum ve kiiltUr hayatrndaki
her tiirden "yozla~maya"
c;:anak tutan, bundan medet uman ve bunu
meslek hiiline getirenlerden
"devlet
umuru" beklemek safdillik olmaz
ml? "Giiliim benim, giiliim benim,
derdim a~klm eamm bcnim" diye
feryad-I figan eden I. Tatllses'le, ay01 akord
ve ritme slgrnlp "her sc~imde oyum senin" diyen politikaernlO, hitap ettigi ziimre ve beklen
tileri aC;:lsrndan, "ueuzlukda ", "hafiflikde", "basitlikde" ... bir fark var
7
<;ACRI------""""'------------------......ii---
rmdir?
Toplumumuzun
hala ilzerinden
atarnadrg: "Sark duygusalhgmr'tpo-
litika ve hedefleri acrsmdan istismar
etmekten ceklnmeven.sahlp oldukIan "Sark 'kurnazhguu", "mah gotlirrne", "i~i bitirme" ihtiraslarma
pavanda yapanlar, milleti kumar
miibtelasmm kucagrna itmekten de
· malcscf cekinmemlslerdir.
Yrllardrr, sisternatik olarak yiiriitUlen, toplurnu "kumarbazlastirrna" kumar tutkunu yapma cahsmalan
(piyango,toto,loto,kumar
makinalan vs.) nihayet semeresini
vermis ve "biiyiik rest 'tcekilmistlr.
Milletin farkmda olrnadan masa ba~ma cekilmesi.Iolarnazdr ~unku alt
yap lSI hazrrlanmrs, ictimai suuraln
kumara yatkm hale getlrilmlsti.jve
bir iki siradan elden sonra "rest"
"blofii"gormeyc zorlarken "cuzdaru
zayif" "arkasi yufka","gii~siiz" bir
kesimi de "pas" cekmek zorunda
biraknustrr.
Esasen, pas demeye zorlananlar
da blOfii gorrnek istiyorlardr, ama
"kan akacagr", "korkunun sokaga
lnecegi", "huzurun daga crkacagr"
tehdidi, onlan, "yumusak karrnndan" vurrnus ve sirtlanna, hie de
kendileriyle ilgisi olmayan bir sorumlulugu yiiklenmek gibi bir oldu
bittiye kar~1kar~lya blrakml~tlr.
Bu mafya senaryosu; ucuz, hafif, avantiir yanl aglr basan "arka
sokak kabadaYlhgl" nihai. tahlilde,
"mall gotiirme", "i~i bitirme" kapkar;clhgll1a zemin hazlrlayan "arabesk" altyapmm tabii, istenen ve
beklenen bir sonucuydu. Ama, ~urasl bir ger~ekki: Kim ne derse desin, Tiirk toplumu, bu "r;iiriimenin"
"ucuzlugun", "koksiiz ve temelsizligin" bu "ki~iliksizligin", nihai
tahlilde bu "azalmanm" faturasll1r
aglr odeyecektir. Durum oylesine
·bir vehamet arzctmektedir ki, malesef, toplumumuzda bu koku~mu~· lugun dl~mda kalmaYI ba~arabilmi~
heniiz kullanrlmaml~ insanlar yedegi belki de bir elin parmaklan "kadar
ya var yahut yoktur.
Gelenegini kaybeden, kimligini
bulamaml~, tavlrslzlrgrn, siiriile~me
nin, belli merkczlcrdc planlanmanm
• 8 -------------------------------
ve vazrlan senaryolan bilerek veya
farkmda olmadan oynamanm hatta
bundan garip bir haz almanm [basarr, atlatmak, becerrnek, halletmek
vs.zanruvla] sarho~lugu bugun icin
eglenceli gelebilir; ama toplumu
bovlesine saran bu idraksizligin ayrn zamanda, ictirnai bir iradesizlesmeye dogru gitmek oldugu da gozden uzak tutulrnamahdir.
Bu ruh ve dii~Uncl!sefaleti; gellsrnenin, biiyiimenin, zinde bir kuvvet olmarnn onllne ~ekilmi~ onernli
bir settir. Zihinlerde, idraklerde,
iradclerde meydana getirilen bu tahribat tamiri kolay olmayan bir arrza
Sir "Dallas"dizisinin,''Flamingo
lolu"nwl,''Napolyon ve Jozefin"in ..
..
c.
~
TopIwndaki. belirli
m uhaletete
ragmen
tsrarla.ytllarca ekranlarda yeralmasr,
TUrk rule dlizeninin,genel ahlak ve
inane sisterrinin insan iliskilerinin tahrip edilrresi ve ~ozmesibakirrsndan yii
Iiitiilen sistematik cahsmalann araci de
gilmiydi? Her Illlizik ve eglenee programmda muttlaka "dicso" "caz" "pop"
"rock" gibi rnOzikleri bol ;,1iktarda kul
lanarak ve daha da onemlisi bu tOr mOzigin "gen~ligin"n1li:z:igi oldugunu ISrarla ifade ederek,gen~lerimizi y~al11adLkIan bir hayat tarzmm ritmine tutkWl hate gctinnek g.1yretleri toplWllU1l1tlZWl en dinainik lUlSurunWl"i1gialamna"yapuall sistcmli bir salchn degil
midir?
v
olarak gUnUgeldigi zaman herkesi,arna herkesi ~u veya bu olr;iide kaYlplar vermeye mecbur brrakacaktlr
Bu kaYlplarm, bugiinkii kazan~lanmlzl da ahp gotiireccgini soylemek karamsarlrk olarak nitelendirilmcmektedir.
Boylesine ciddi ve onemli gordiigiimiiz bu meselenin "devlet" seviyesinde farkedilememi~ oimasl
dikkatsizlik veya ihmal gibi yan 0ziir ifade eden bir cevaba muhattap
olacaksa iiziintiimiiz ve endi~emiz
bir kat daha artacaktlr. Esascn biz
bunun boyle olmadlgma ve ozellikIe bu hale gctirildigine inaillyoruz.
Kolay idare ctmek arzusundan
kaynaklanan
ve bunun
yolu olarak
"idraksizlestirmek", "siirulestirrnek ", "kisiliksiz krlmak " etkiIi ve yetkilerin bilgilerinin dismda
tabianyla gerceklesemez. Basit'vc
ozii yakalamak acisrndan carprci bir
misal otmasi hasebiylc TRT'yi ele alarak bir kac keslt sunmak, zanrurmzca kanaatmuzi besleven sebeplerin mesnedi olacaktrr.
TRT'nin devletin resmi yaym
organ! oldugu, bundan dolayi da
devlete hakim olan zihniyet ve
mensuplannca vonerilip denetlendigi bir vakradrr, Ozellikle "ekran'tacrsmdan bakngrrmz zaman misaller
saymakla bitmeyecek kadar ycklin
teskil etmektedir.
Hernen, herkeste "bitkmhk"
meydana getiren; estetikten, fikir
derinliginden, pmlndan mahrurn
sulu, murdan, yaprs yar>l~espiri ve
mizahlarda hala rsrar edilmesi, kaba
saba, ozelliksiz adamlann, hemen
hergiin, miikerreren, bu blkkmhgl,
rezalet seviyesinde siirdiirmesi hem
de "kalite"mevcutken ne ile izah
edilebilir?
Bir "Dallas" dizisinin, "Flamin
go Yolu"nun, "Napolyon ve J ozefin"in ...toplumdaki belirli muhalefete ragmen, Israrla, Yillarca ckranlarda yer almasl, Tiirk aile diizeninin, genel ahlak ve inanr; sisteminin
insan ili~kilerinin tahrip cdilmesi ve
r;ozmesi baklmmdan yiiriitiilen sistematik r;all~malann araci degilmiydi;
Her miizik ve eglence progra·
mmda mutlaka ve mutlaka "disko",
'caz", "pop", "rock" gibi miizikleri
bol miktarda kullanarak ve daha da
onemlisi bu tiir mlizigin "genr;ligin"
miizigi oldugunu Israrla ifade edcrek, gen~lerimizi ya~amadlklan bir
hayat tarzlnrn ritmine tutkun hile
getirmek gayretleri toplumumuzun
en dinamik unsurunun "ilgi alanlna" yaprlan sistemli bir saldln degilmidir?
bzcllikle, genr; klzlanmlll vc
kadmlanmizi "ekran ba~lI1a" ~eken
onlan hayal alemine siirukleyen
Tiirk filmlcri! "zengin oglan,fakir
klz" yahut "fakir oglan,zengin klz"
arasrnda cereyan edcn, binlerce tesadiifle oriiIii, gcrr;ckle, hayatla ili~Birlige r;ACRI
gorulen,
kisi olmayan,
a~ln dramatik ama sonu rnutlu bir beraberlikle biten film
lerin gene krzlanrmz ve kadmlanmrzrn ruh ve dusunce dimvalanru alabora edlsl ve boylesi bir hayata duo
yulan ozlemin karncrlanmasr,
ger·
cekle karst karsrva gelince bu ruh
ve dU~Unce diinvasma sahip olanlarIO karsilastrklan
gilclllkleri asmada
yeterli direnc gosterememeleri ve
cogu zaman evden kacmalar, dost
havan yasamalar ve sokaga dii~me.
lerle sonuclanan
trajedi...
Biitiin
bunlar ve daha niceleri insarummn
ozUyle ovnanrnasmm,
onun bulandmlrnasmrn ve ucuzlanlmasmm
sonuclan olarak bundan medet umanIarm "giinah defterlerlne'tyazrlmasi
gereken veballer degil midir?
"Depolitize"
edilrnls bir toplum, siyasi suur, siyasi tavrr ve katrlim noktasmda vamlnlabilir, ama
alttan alta olusan "kiicilk kiiltUr a·
dacrklan'tyeni
yeni "asabiyet"
kazanan "kabileler " ve bunlarrn rnevdana getirdigi "bolUnmii~liik" lleri
tarihlerde
"militarizm"i
bile hice
sayan bir tavrrla "baskaldm ve isyarun" destarnm yazabilir. 0 noktadan kendinde "cobanhk " hakki
vehmedenler siiriiye kopek dahi 0lamavacaklanru
artrk gormelldirler.
Hala,turizmle
kiiltUrU ayru bakanhk catrsr altmda bulunduran,
mUstakil bir kUltUr bakanhgrndan
rsrarla kacman bir zibniyetin vonetimindeyiz. Milli ve manevi kimligin olusturulmasmda
OI~U oJacak
temel klaslklerden mahrum bir topIU'm tabiki ne kavramda ne arnacda,
ne uslupda ne de metatda birligi 0lusturarnaz. Bu noktada Vahya Ke·
ma!'in OsmanJI'YI izah edi~teki es·
pirisi dikkate degerdir sanlrlz. Yah·
ya Kt'mal'e bir dost meclisinde ~oyIe bir soru sorulur:
.,_- Ostadlm, Osmanh'YI Viyana
online gotiiren gii~ sizce ne idi?Vah·
ya Kemal'in cevabl olduk~a manidardlf .
- Osmanlr bulgur piiavi yiye.
rek ve Mesnevi okuyarak dayanml~'
tlf Viyana kaplsma ...
Bu soruda ve eevabmda yatan
hakikat yoruma gerek duymayacak
kadar a~lktlf. Bugiin fikirleri, siya-
Birlige f;AGRI
setleri, ideal ve iilkilleri farkh olan,
global manada
bile birliktellglnl
saglayamaml~ bir toplumda herkesin gonliinde ayn tutku varsa bunda
devletin ve diger baskt grublarrnm
yanhs politika ve yonlendlrmelerlnin pavi biiyiiktiir.
Fransiz egitiminin ~oeuga ilk
ogrettigi ~ey ita at etrnek, Amerika'run ise kendine giiven duygusunu
gellstirmektlr. Pekiyi, bizim egitim
sistemimizin
~ocuga ilk ogrettigi
~ey nedir? Tabiki vereeek ccvap bularmvoruz. Bu durumda, rsrarla telafuz ettiglrnlz "milli birlik ve beraberlik" duygu ve inancrru nasrl kazandiracak ve eari hale getirecegiz?
Her gecen gun daha fazla "arabesk'tlesen, daha fazla "~iiriiyen",
"kokusan", "yozlasan' bir biinye
ile bu biinyenin viieud verdigi sosyal
siyasal, ekonomik ve kiiltiirel gerceklere dl~ ve i~ politika handikapIanni ekleyecek olursak XXl.yiizYlla
hangi kapidan girecegimizi dii~Unmemiz gerekmez mil
Diinyanm cehresinln degi~tigi,
"sanayii otesi toplumun",
"bilgi
toplumunun",
"teknolojik
toplurnun" .••hrzla kuruldugu giinilrnilzde
bizler, hala "ah ile Yah ile omiir ~ii·
riitmeye" karamsar, bezgin, aetnacak halde .. .Nesiller vetlstirrneye deyam edersek , varinlarda mevcudiyetimizi korumak sansrna sahip olma
hayalini dahi hak edeme yiz.
Bu noktada "devletin" tavn ortadayken "rnustakil grublarrn" da
ciddi politikalardan
ve gayretlerden
uzak oldugunu gorrnek, farkmda 01madan dahi olsa bu oyuna alet 01duklanna sahid olmak dii~iinen, goren herkesi iizmektedir.
Meseleyi
kendi grubu i~erisinde ele alrp, kar~I bir tavlr olgunla~tJrarak
dl~a ta~·
ma gayretlerini beklemek inananla
nn hakkl olsa gerektir.
Milletin bugUniinU ve yarmlnl
omuzlama mesuliyetini bayrak edinen herkes ve her grub bu yok olu~un, bu sinsi plam bertaraf edilmesi hususunda Uterine dii~en gorevi
yapmah gayret gostermeJidir. Aksi
takdirde oniine ge~ilmez bir hlz kazanan bu "ihanet" hepimizi yutacaktlr.
SEN!
Bilge
Gorunen 0 ki, sen
Tam bir inane erisin.
Yikilsm kOfOrbuzlan,
Hepsi tek tek erisin.
Sen dizlerlmin dermam
Gozlerirnin fer'isin
Yiktlmayacak duuyanm
Polat neferisin.
Acilan bir yolun
Hizlanan seferisin
Sen bugunun iimidi
Yarnun zaferisin
lcimde rakseden
Aydmhk sevdarun
Gozlerime akseden
M,u~tulu haberisin.
MAHKUM Bilge
En yakm insandan bile
Fersah fersah uzakta
Kahn demirli bir kafesle
Kurulmu~ bir tuzakta
Hjssediyorum kendimi
Kanatlanmak isteyen ruhum
Kahn dcmirlere ~arplp durmakta
Halbuki ne kadar istiyorum
Aklp gitmek ~u Irmakta
Vlkarak bendimi
9
HZ. NUH PEYGAMBER Nif;iN
950 YIL YA~AMISTIR?.
A.HamdiGULER
Emekli Fizik-Kimya Ogretmeni
ONSOl
21-5-1972 gOOiiiyi niyetle aldrgmn zannettigim felsefeci Cemil SENA 'run yazdlgl "Hz. Muhammed (SAV)'in Felsefesi" adh kitabrm okumaya basladigrm zaman, islam Dini'ni, Kur'an-i Kerim'i ve Peygamberimizin hadislerinin menfi
sekilde elestlrildiglni gordum ve irkildim.
Cemil SENA, bu kitabiyla neye hizmet ediyordu? Eger Cemil SENA, Albert EiNSTEiN'in akil ve mannk kurallarm alt-ust eden" Ozel ve Genel izafiyet Teorileri" ne ait fizigi bilseydi, boyle bir yamlgiya dusmezdi. Sunu unutrnayalim ki, simdi bile bilim dunyasi tereddutler icinde yiizmektedir.
Komunizrn rejimlerinin bile yavas yavas kapitalistlestigi su gunlerde Tann tammazligl i1etanman Muihail GORBA(.OV bile Ronald REAGEN ile zirvede bulusmaya giderken hava alanmda " Allah yardimcuuz olsun" dedlgine sahid 0luyoruz. Demekki, inancsrz bir insan fikren Allah (CC)'I inkar etsede, kalben inkar edemiyor, ~iinkii, yiice Allah (cc) insanlarm kalplerinin kulakeiklan iizerine kendi yiice admr yazdigim operator doktorlar sahid olmuslardrr. Kalnat kuresel,
gezegenler kilresel, atomlar kiiresel, elektronlar kiiresel, canhlarm hiicreleri kiireseldir. Kiirelerin her kesiti dairedir. Yani,
"0" duro Yukanda saydrgmnz alemlerin cizdikleri yorungelerde elips veya cemberdir. Yani "0"dur. Yani yiice Allah
(cc) kainattaki her zerreye ismini islemistir. "Din Inane isidir, iIimi kanstirmayahm" sozune kanlmiyoruz.
Cemil SENA'mn bu kitabma 0 zamandan beri reddiye yazmayi d~OOm~tiim, fakat bir tiirlii nasip olmadr, Nihayet
1981 yilmda hazrrhgina giri~tigim reddiye, Cemil SENA 'nm kitabimn 2. bolurnunde mistik hayat ile ilgili rnelekeler, Cin
Seyran, Kiyarnet ve oliimden sonra dirilme, Cennet-Cehennern, ruh, olum ve otesi, 3.boltimde, mueizeler ve ilahl alemle
iJgiIi hadislerl ihtiva eden konulara karsr i1mi yoldan reddiye yazdigum somyorum, bu tezlerimiz:
I- Modern ilim bile ahiret hayatmm varhgml desteklemektedlr. (Ozel izafiyet Teorisi formtilleriyle yaklasnn yaprkh)
2- Ilimlere 1~lktutan mucizeler.
.
3· Ni~in Hz. Nuh(AS) 950 ytl yasadi?
4· Eski insanlar iri yapih ve uzun boylu idi.(Devlerin varbgl)
Bu tezlerin anlasilabilmesi icin belli bir matematik ve fizik killtiirti gerekir. Fakat izahlanmrzr basitlestirerek ayrrca
(temsili semada] gosterrneye cahsnk,
Ruhun varhgma ait deliller, rnetapsisik (Telkin, hipnotizma, magnetizma, spirittizma vs.) delillerdir. "hayatta; ilimle ileriye, din He dogruya, san 'at ile giizele dogrugidlltr."
Olmez, canltnm cesedinden ruh ciktrktan sonra cesetin molektillerine ve atomlanna aynlmasi olayrdrr. Atomlar yok
olmaz. Dirilmek ise Yuce Allah(cc)'m kOO-{OL) emriyle yok olmayan atomlarm birleserek molekiilleri ve cesedi meydana getirmesi olayidirI.Atomlar herkes yerlerine, mars mars emridir.)
Efendim, Ytice A1lah(CC)'m bilgisini bir derya denizine benzetirsek, naciz kulun bilgisi bir damla su gibidir. Derya
denizinin yanmda bir damla suyun ne hiikmii olabilir ...
Kul kusursuz olmaz, elimizde olmadan hata ve kusur yapmis olabiliriz. Cenab-i Hakk'dan afv dilerim. Tezlerimiz icin faydalandrgmnz kaynaklar son tarafa konmustur. Degerli okurlanrmzm tenkit ve irsadlannm devammi bekler, saygilanrm sunanrn. 15-10-1988
Felsefeci Cemil SENA 'nm " Hz. Muhammed(SA V)'in Felsefesi" adh ikinei baski kitabmm 29. sayfasmda (Peygamberlerin kusurlan) bolurnunde: Kisaca " Hz. Nuh(AS)'un 950
YII yasamayacagrm iddia ederek, inkar etmektedir. Iste inkarciya verilen cevap:
Kur 'an-t Kerim'de "EI ankeebut" (orumcek] suresinin 147.ayeti:
"Andolsun ki, biz Nuh'u kavimine
(Peygamber olarak) gondertnisizdtr.
o siralarda 50 Yilt miistesna olmak
iizere 1000 sene kalrmsnr, nihayet
onlan zulmiinde devam edip durur·
rarken-, kendilerini TUFAN yakala·
10
yivermlstlr. "
1· Dunyamrz, vervlizlinde insan
zuhur ettigi zaman hrzla donuyordu, yerceklmi azdr, 0 zaman damarlarda kan daha kolay akryordu.dolavtsryla kalp vavas cahsryordu, tansiyon dii~uktii, omurde uzun idi.Ay-
m ozellik uzaydaki feza gemilerinin
icindeki astronotlarda da olmaktadrr, Dunyamn donii~ hm vavasladrgl lcin, zamanda azaldrgmdan Hz.
ADEM'den
PEYGAMBERiMiZ'e
(SA V) kadar gelip gecen pevgamberlerin ya~larr azaldl. Allah( cc) 'Ill
takdiriyle istisnalar vardl.
Birlige (.ACRI
2- Yiiksek yerlerde yasayan insanlar genellikle uzun omiirliidiirler.
brnegin; Kafkasya'da vasayanlann
omUrleri 120-130 yrldsr, " Zaroaga
156 yasmda olmii~tUr." Yilksek yerlerde ceklrn kuvveti azdir, dolayrsivla kalp rahat ~ah~lr, tansiyonun
dilsrnesini saglar. omrii uzatir.
3- Enlem acismdanda omre tesi
ri vardir, Aglrhk kutuplarda biraz
fazla, ekvatorda ise azdir. <;:UnkUekvator vancapi kutup yancapmdan
bUyUktiir. Cekim mesafeye baghdlr.
Ekvator bolgesinde vasayanlann o·
miirleri, kutuplarda yasayanlann o·
miirlerinden biraz uzundur.fAllah'm
takdiriyle istisnalar olacaknr.)
4- Feza gemisindeki astronotlarIO geminin hrzma bagh olarak uzar.
ALBERT EiNSTEiN'in "bzel lzaflyet Tearisi"nin zaman formiiliinde
zaman genlesir, yani omUr uzar. Zaten geminin hizmm arttmlmasr.vasIanmaya sebep olan yercekirninl
yenmesidir.
5- ABD. Astronotlanndan Cooperi 6-51963 yihnda Dunva etrafrnda donerken Cep Kenedy Uzay
Merkezi'nden feza bashekimi Charles Berry Cooper'in nabzrm ol~tU.
Cooper'in nabzt dakikada 75 iken
30'a dU~mii~tii. <;:iinkiiyercekimi a·
zalml~tl. laten uzayda atomik saat·
ler yava~ cah~lr, kum saati uzayda
yava~ akar. Canhlann kalpleri"can·
h bit saat" gibidir. Astronot Cooper
in nablz saYlsl uzayda 30'a dii~mii~.
tiir. Cooper yeryiiziinde 60 YIIya~a·
saydl acaba uzayda kay yll ya~ardl?
Cooper'in 60 ,Yllhk nablz saYI·
Slnl hesaplayarak uzaydaki omriinii
75X60X24X365X60 = 30X60X24X
365xX gereken klsaltmalar yaplla·
rak uzaydaki omrU 150 YII ylkar,
demek ki, Diinyaya nazaran kalbin
~al~masl yava~layarak 90 YII daha
fazla ya~ayacaktlr.
Kisaca ~oyle de hesaplayabiliriz
insan omriine periyot (T), kalbin
dakikadaki atl~ saYlsma da frekans
(F) t.f=-T.F (60.75=30.F) buradan
T 150 Ylkar. bmiir ile kalp atl~1
ters orantllhdlr.
6- Hindistan'da Yogiler ve miis·
liiman olan Hint fakirleri manevi i·
nan~- ve iradeleri ile kalplerini va·
Birlige ~AGRI ------------------------------
sindirim, bosalnm ve
Eski jeolojik devirlerde, Diinya
dolasrrn
organlanru
yavaslatarak
toprak altmda kalma vanslan ya-
hizh donrnesinde, vercekiminin azhgl sartr, uzaydaki sartlann ayrusi j ,
parlar, ve gene kalarak omiirleri U·
zar. 7• E SkiI insanlar
.
srk sik HACA.
MAT (kal aldtrrna] yapnnrlardr. Hamamlarda siiliiklerlc kan aldmrlardi.
Sirndi ayru i~i "Kmlay'm "Mavi
Melekleri" yaprnaktadir. Kan aldirmarun en onernll ozelligi; tansiyonu
dii~iirerek omrii uzatmaktadir, Peygamberlmiztsavltavvimekan
[zaman, mesafe) ile Mi'rac'a ylktlgl zaman, gogUn her katmda kar~lla~tlgl
rnelekler, Peygamberimize; .. Ilmmetinize soyleyiniz, srk srk hacamat
yapttrsmlar l ': dernislerdlr. Bovlece
uzun omUrlii olmanm sirnru vermislerdir.
8- Tiirk- islam alimi lbn-i Sina
der ki; "havada toz ve duman olmasavdr, lnsanoglu 1000 vrl vasava-
di. 0 zaman Hz. Nuhlas) Pevgamberin nabrz sayrsrm hcsaplayahm:
Yuce Allah(cc)'m verdigi omiirii bir
somun ekmege benzetirsek, ekrneg]
cabuk hrzh yersek, ekmekfomur]
cabuk biter. Savet yavas yersek uzun silrede biter.lstisnalanahnyazrrmz) Yuce Yaradan'a aittir.
Standart omrU Hz. Nuh Pey.
gambere uygularsak, nabiz savrssru
bulahrn: Hesaplar kolay olsun diyi
Hz. Nuh Peygamberin ya~1I111000
YIIalahm.
75X60X24X365X60
Xx60X
24X365X1000 veya (1; Xfi= T2,Xf2)
60.75=1000.F F.:4,5
Kisaltmalar vapihrsa nabiz savr51 X II: 4,5 crkar. 0 zaman ki diinya
~artlan, ~jmdjkj diinya sartlarma
uymuyordu. Havadaki oksijen oraru
karbondioksit oram, yercekim kuvyeti vs. farkh idi. bzet olarak Yiice
Allahlccl'm takdiriyle diyebiliriz ki,
o zamanlarda oksijen oraru %32 i·
mi~, %16 dU~UnceDinazorJar aniden
yokoldular. lnsanlan ihtiyarlatan
vercekimi kuvvetidir. [izaln formiille gosterilebilinir.] Uzun omiirlii olabilmek i~in yercekiminden ka\arak
daglann tepesinde, apartmanlarm
Ust katlarmda ml ya~amak lazlm bi·
lemiyoruz ...
vaslanvorlar
cakn .,"
9- Doktorlann ~i~man hastalanna zavrtlamavi tavsiye etmesinin
kerameti daha iyi anlasilrmvor mu?
!>oyle bir genelleme yaparsak:
Yllce Allah(cc) genellikle (l;XF.,
Ta,. F:::t.)
gore normal (standart) omiir
vermistir,
a- iri yaprh canhlarm kalpleri
yava~ yah~oyor, dolaYlslyla omUr·
leri daha uzundur. brnegin, Filler
(istisnalan vardlr)
b- KiiyUk yaplh canhlann kalp·
leri hlzh yah~lyor, fakat omUrleri
klsadlr. brnegin; Ku~lar, fakat Vii·
ce Allah(cc)'m istisnalan vardlr.
=
NOT: Yankl.Bakl~ Dergisi 886.saYI·
smm 39.sahifesinde " Dinazorlar
nasll yokoldular'" yazlsl.
Faydalamlan Kaynaklar '
1· !>ifah Bitkiler ve Emraz (Arif Pamuk)
2 islamiyet ve TIp (Mehmet Kemal Pilavoglu)
3- Kur'an·1 Kerim ve Yiice A~lklamasl (Prof.S.ATE!»
4· Genel looloji (Prof.Mithat AIi~ TOLUNA Y)
5- Genel Botanik (Prof. Dr. Sara AKDiK)
6- Oniversite Fizigi (Prof.Dr. Adnan SOKULLU)
7- YUksek Matematik (R.Demmin,Mustafa !>ANTOR)
8- Diferansiyel ve integral Hesap (Pmf.Dr.W.A.Gran·
ville, Prof. Dr. P.F. Smith, Prof.Dr. W.R. Longley)
9- Din ve Bilim 1~lgmda Ruh, insan ve Cin(A.Hulusi)
10-Peygamberler Tarihi.(BUnyamin Ate~,M.Dikmen)
II· Tarih Boyunca ilim ve Din. (A.Adnan ADIVAR)
12-Feza, lnsan ve 'btesi. (Prof.Dr.Melih KO<;:ER)
13-islamiyette Ruh Saghgl.( B.CANATAN)
14- Peygamberler Tarihi.(M.Dikmeen)
11
HESAB-J MUAZZAMA
NE ZAMAN?.
Akin SAGLIK
Nedir, su titredikleri
" ~agda~la~ma,
ve Modernizm?
valh bir vetireyi sahipleneu budalalann tahminleriyle yrkihslar birbirini izlemistir.
Kahraman ve hakkuun takipcisi insanlar azrnhkta ve sesleri daima
kisrhdir, bu ~()ziilii~ve inkiraz dey.
relerinde ... Oylesine sorgusuz ve is-
" Si-
yasi, harsi, iktisadi zaviyeden Batr'mn yonlendirmesine ve isaretlerine korukorune baghhk rm? Somurulen toplurnun tepesinde " Alaturka Kapitalizmin "jsavunuculugunu yapmak nu? Insanlan dusunceleri hasebiyle yargilamak ve horlamak nu? Bani
" kimse inanclan sebebiyle kmanamaz ve suclanamazdr? " Nerede kaldi vaatler? Evet, cagdaslasmanm
goriintiisii nedir?
Kimdir ~agda~? ..
Her siyasl hareketin ve fikri o·
lusumun kendine has rnuhasebe ve
dengeleme yontemi ve usulii ayn
kulvarlarda seyreder, Donemler degi~ir. yeni kimlikler olusur. Bir zaman gelir, hi~ hesabi yaprlmayau o·
laylar akisa gecer. Umulmadik simalann heceleri ve hitaplan mahiyet degi~tirir. Hie bir zaman degi~·
meyeeek olan inanclannda saglam
ve eikar pesine dusmeyecek "NA·
DiDE iNSAN" tipidir ,
Kimdir bu nadide insan tipi?
Nercde olu~ur ve hangi diinyada
varhk sahllesille 9lkar? "Niianslan
bilcn ~'e haysiyetinc dii~kiin insan·
dtr" Nadide insan tipi...
Politik degi~imlere ragbet et·
mez. Ge9mi~tc inandlklanlll. kendi·
sine ahln tasakta sUllulan ~ahhk ka·
plkulluguna iltifat etmez.
DON
MUHABBET DUYDUGU Ki~iYE,
DVGOLERi
i<;ERiSiNDE
EN
MUAZZAMINI DiLE GEliRDiGi
DOSTUNA, ZAMANIN DEGi~ME.
SiYLE
VE TiRANLlKLARIN
BASKISIYLA
REDDiYENAME.
LER VE GAUZ iFADELERLE
SALDIRIVA GEC;MEZ. Diin ve ya·
rll1111kopriilerini sadakatle kura.
. Yolculligu limana kadar degil. me·
12 -------------------------------
ri ardma gelen felaketler ve Ban Kapitalizmasmm
yontemiyle , kihksizhglyla ve sermayesiyle uzuvlari zedeleyen, govdeyi hallaclayan vc za-
zara kadardrr, Ve hatta, mezardan
ote, ebedi alemde birarada bulunmays murad eder, dualannda Rabbinden niyazt "Dostlanyla halkedilmesi ve afvnu diler",
Giiniil ve dava adanudir. Toprak ve insan sevgisini sincsinde duo
yar. Para ve saltanat vesiJedir ve
vasrtadrr, Tapmak degiJ O'nun sahsimla. ReziJ olana ayaguun altuida
biJe yer vermez. Bizim ozledigimiz
diinyanm "NADfDE iNSAN" kimIigi ve tipidir bu! Evet, ya~adlglllllz
giin ve hatta yannlarda ozledigimiz
insan tipi ruh kokl~rimizde eanltdlr.
insanhgm ve haysiyetin degiJ,
haysiyetsizligin ve ~eref fukarahkla·
rmlll ~ahlan ve ~ampiyonlan tahtla·
rlllda yapl~ml~tlr ve giiniimiizii,giin.
demimizi, yannlantnlzlll insanllli
dahi yaralamanm ve lin~ ctmenin
takip~isi pozisyonundadlrlar.Hi~ u·
nu~mayaltm ve hattralantnlzda bu
hususu canh tutaltm. 8izim, ~u iki
aSlrltk fetret devrimizde inS3mmiz
koklerinin yabanelsl ve taklitinmas·
karasl haline dii~iiriildiiysc, kendi
~uursuz akl~lmn ve zorlamalar kar·
~lsll1dasOkut denilen zilleti tercihin·
dendir.
Hesapslzltk ve biganelikle blrbi·
tismarci tipler tilretilmistir ki, hak
aramak ve dogrulan meydana getirmek fitneye sebep, zorbahklarm insanhk dii~manltgl oldugunu iddia a·
narsiye pirim telakki edilir ve savunulur olmustur. Biitiin eksiklik ,"Na·
dide lnsan" tipinin varolamamasmdandir ve kartondan kalclerlc zihinlerin isgalinde yatur.
iki asudir siiren "TanzimatMesrutiyet- Demokrasi- lnsan hakIan- <;oguleu katilnu-" yaygaralannm nihayetsiz neticeleri ortadidrr.
Halk adma konusmaya baslayanlar,
ilk i~ olarak halkm fikrini. davasnu,
hakkuu, yaruuru, ya~aYI~1I11ve i·
nanclanm ipotek altma alnus ve k,,·
nusamayan, hakkuu arayamayan.
suskunlukta brrakilan ve siirii psikolojisi icerisinde yrllarca bitkin brraktlan insanlarm somurusunu yapnuslardir.
Dcmokrasinin i~lerligi! Diyerek
soze baslayanlar ve sorgulamayi ve
keseri kendileri tarafma yontan simsarlanll, demokrasi anlaYI~1I11yoz·
la~tlrarak, kendilerine yarayan de·
mokrasiyi ~ah~ttrdlklan akillardadir
zihinlerdcdir vc giiniimiizde eanlt
orneklcri 90ktur. Nedir. ~u iizerine
titredikleri "<;agda~la~l11a v(.' Mo·
dernz?" Siyasi. harsi. iktisadi zaviyeden Batl'mll yiinlendirnwsine ve
i~aretlcrinc koriikoriinc baghhk nll?
Somiiriilcn toplumlln tepesindc "Alaturka Kapitalizmin" savllnuclIlugunu yapmak nll? illsanlan dil~iin·
celeri hasebiylc yargllamak vc horlamak ml?Hani "Kimse in3n~lan sebebiyle· k1ll3namaz ve sU9lanamaz"
dl? Neredc kaldl vaaller? Evet. pg.
da~la~manlll goriintiisii ncdir? Kim·
dir ~agda~?
Bir yanda " TKP kurlllslln ve
fikirlcr tartl~llsll1 "diycnlcrin. iile·
Birlige <;ACRI
yanda 163. maddenin kalkmamasi
yonundeki pek demokrat(!) ifadelerinin kampi rmdrr s:agda~la~mamn,
OI~iisii? Bu ulkede, kapitalisti de,
Sosyalisti de, daha otesinde pembenin koyusu kizrh da diiriist olamaIl1I~tJr.
Cifte standartcihk, asirlar var
ki, ~u kihkta ve kimlikteki mukallidlerin maskeli balo marifetleridir.
<;agda~la~ma masahnm iizerine bevledenler, yine ~agda~la~ma masahm
senelerdir anons edenler olmustur.
Ne yazik ki, insanurnzm okuma ah~kanhgl olmarnasr. hakkuun ve hukukunun takipcisi olmaktan uzakta
insanlan meydana crkarrmstrr. H:ila
1946 secirnlerinden ve 1950 sonrasi
donemlerinin aldatrnacalanru goremeyen ve aydm gecinen insanlann
varhgiyla lciceyiz. Bir adun otesini
idrak edemeyen ve insanlan oyalayan cahil insanlann sozleriyle, inanclar tahrif edilmis, bidatler salatasr kryihrken reaIiteler iizerine
kara bulutlar ortiilmii~. varhk ve
yokluk arasinda sendeleyenler kahrarnanlasnnlmrs, beser zihni put ve
yiik olmus ve bunun adr da: Beseri
idrakte kenetlenme! Diyerek bulunmus, Susturmayi marifet zanneden
ve politik ithamlan zafer naralaruu
savurma malzemesi seklinde goren
zihinleri istilasi ne kadar da zaafiyet
ve maglubiyettir ki, faturasnu merdivenin asagrsmda bulunanlar odemi~tir ~imdiye kadar!
Yeniligin terciimesi kolecilikle
e~degerde olmamahdlr. Giizel yarmlar masallan. insalllmlZl "Siikut-u
hayal" e zorlamamahdlr_ <;iiriik uzla~malarla, manialar terkedilmez ve
kalkmaz. Hakh olan, hakkml allr ve
piiriizlerle oyalanmaz. Binaen:ileyh,
ya~adlgllnJz giin ve zaman dilim,
artlk tahammillat smulanm infilak
ettirmi~tir.
KOTU HUYLU iNSANLAR
VE
CEVRELERiNE CEKTiRDiKLERi
#
#
••
Gad OZTORK
Tlcaret L1sesl Miidiirii
Katii huylu insanlar, hangi ortamda olurlarsa olsunlar her i~te ve
Tahsil, gorgii, bilgi de bu yaranherkes icin daima zararh olurlar.
II~ta olanlara pek tesir etrnez. Cogu
C;:evrelerine rahat ve huzur verrnezdurumlarda daha tehlikeli olrnalanler; ~iinkii fenahk etmekten haz duo
na vardrrn eder. <;iinkii niyetlerini
yar, can yakmaktan zevk ahrlar.
daha kolay maskelerler, F rrsat ve
Bu yaratrlrstaki insanlar bir baimkanlan daha kurnazca kullamrlar
krma ruh hastalandrr ki, isdrrap verBu tip insanlar uygun cevre buldukmekle rahatlar, iizmekten memnun
Ian zaman fena vonleri daha cok
olurlar. Kii~iik yasta beliren bu hasgelisir, biiyiik·kii~iik herkesi perisan
tahklar Ilzerinde dikkatle durulmaz
ederler. C;:iinkii AGZI AC;:IK BiR
iyibir terbiye ile rslah edilrnezse
KEZZAP slsss! GiBIDiRLER.
muziplik seklinde baslayan can sikrHer dakika can yakar kalp krrar.si
CI hareketler biiyiidiik~e zuliim halinir bozarlar.
ni alrr ve tehllkeli olur.
Cetin huylu olanlann iclerindc
Onun icin cocuktarda goriilen
butiin insanlara kar~1 derin bir nefsevimsiz davraruslar, hi~ bir zaman _ret vardir. ltirnazsizhk vardrr. Kencocukluklanna verilip hos goriiliip
dlleri itimat etmedikleri icin herkesi
miisamaha ile karsrlanmamahdir.
de kendileri gibi hain ve fena zanneZararlan ve fenahklan anlanhp aderek siipheci ve rahatsiz vasarlar,
crklanmahdir,
hak ve menfaatleri ~igner; fakat biiBasiretli ve uyanak ana-babalar
tiin haklarrrun alll1dlgll1l ve rnenfacocuklannm cevrelerini rahatsiz etatlerinin .;ignendigini ilan cderler.
me egilimlerinin hasta bir ruhun beKaba hareket eder , daima nezaket
lirtisi oldugunu cabucak anlarlar 0beklerler.
na gore tedbir alrr care dii~iiniirler.
Hain ve zalim insanlar son dcreKotii huvlanru tamarnen onleyemece kibirli ve magrur olurlar. Dii~iinselerdc hastahgm ilerlemesine engel
ce vc fikirlerine hiirmct edilmesini
olurlar.
isterler. Halbuki, kendileri ba~kalainsan viicuduna ait hastahklar
nnm fikirlerine saygl gostermezler.
kolayca anla~lhr oldugu halde ruh
Bu tip insanlann gozlerinde hcr~ey
hastallklan kolay kolay anla~llamaz
kusur ve kahahat olur. Hi~ kimseyi
Bazen bir omiir boyunca dahi ke~febegenmez, hi~ bir harcketi ho~ h.Jrdilemez. Onun i~n ruh hastahklan
~"amazlar.
beden hastahklanndan daha korKendilerini biitun klymetlere
kun~tur. <;:iinkiiruh hastalannm zasahip zanncdcrler. Hu tip ins,lI)larll1
rarlan kendilcrinden ~ok ~evrelerihayatlannll1 her devresinde zalim ve
ne dokunur. Ruhun da gazap flrtlbencil olan bu ruh kamburlarll1l11
nalan esen, herkese fenallk ve eziimkanlan rok dUrLlmlarliyi oldug-'u
Kirahk ve satlhk kalemler, ka...
yet vermekten zevk duyanlann za··1 ··d
I' I'
k b I
lem~orler illke insamm knleci ABD
O';U e za 1me~lr ve
a a a~lrlJr.
rarlanm onlemek i~in yetkilerini aAd"'
"'kl'
I d d .,
kampma adapte ettirmenin ve ABD
zaltmak gerekir. C;:iinkii"uur bozuk
cze u~tu en zaman ar a J ~I"adirektifleriyle "<;ag Atlama" iitoplugu gostermeyen kotii "temaYiillcri
yetleri feryatlan ile tahammiilslil
yalanm anlatma yollan aramaktabir hale gelirler.
dlrlar.
huysuzluk ve zuliim halinde beliren
Giize'! huydan iyi du~ullc('den
insanlan hasta olarak kabul etmek
nasibi olmayan insanlar hk "1"1"I>h('.
ArtJk, "Hesab-I Muazzama"
... ~
kolay .olmadlgmdan tedbir almakta
I'Z I b k I
I
"a~ti gelmedi mi?
akla gelmez.
:Id,,;:;. a Imcan mutsliz vc zava• Birlige <;AGRI ----__
-'"
--_
13
ENFLASYON
sasstzux
H.ibrahim
En cok hoslandigun kelime "sessizlik" sensin . .Ya~agldlm ve ya-.
samak istedlgim en giizel an yine
sensin. "Sessizlik" sana omiir boyu
muhtacun, Karaborsa oldugun bu
devirde seni arayan yok. Ruhlan eesitli gurultuler. hos sozler bogmak
uzere, tedbir alan d~iinen kim? Giiriiltiilerin ruhlarda yaptlgl tahribati
gorup (anlayrp) ah-u zar ederek inleyen nerde?
Ey insanlar! Bedeninizin saghgml bozan kirli havaya karst tedbir
almayi tasarhyorsunuz da, ruhunuzu bozan seslere l~ar~1niye tepbir
almayr dusunmuyorsunuz? Elbette
dusunemezsiniz.
C;iinkii ses,. sizi
bogmus, esir etmis. 0 yuce lnsan
(SAV)'in. "Bir saat dii~iinmek(tefekkiir) bin ydhk nafile ibadete bedeldir." diye i~aret ettigi oltrii kaybedilmis ...
Analar-babalarl Yeni dogan
yavrulanmza konusmayr degil, sus. mayi ogretin. Konusmasnu nasrl 01sa ogrenecek. Ya susmasuu ogrenmezlerse... Cemiyetin basma bela
kesilirler. Siz de topragm iistiinde
de altmda da huzur yiizii goremezsiniz. Onun icin kulak ve bir aglzm
verilisindeki hikmeti iyi dii~iiJ1iin!..
Giiriiltiiler! Niye bosuns zahmet ceklyorsunuz. Ne kadar cok 01samz olunuz , sessizlik sizi cayda
~ekerin eriyisi gibi bitirecek. Teknik ale tier hep senin yanmda degil
mi? Bu halinde insanlan niye huzura goturemiyorsun.
Goturemezsin
triillkii. sen huzursuzlugun kaynagism. Kime gidersen git., Ne olur beni yalmz birak ... Balla sessizlik yeter. Gel sessizlik gel! Seni bulamazsam da, seni hatirlatan her sey hos
bana.;
14
.
..DEDIKLERI
BiLGE
...
Muzaffer TUN(:EL
Enflasyon, kisilerin hayat sartlanm degi~tirdigi Icin, toplumda ~e§itli ahlaksizhklara ve duzensizliklere yolacacagmdan
kisilerin degi~ik yollara basvurarak para kazanma yollanru arayacagr bir gercektir, Bu tur toplumlarda manevi ~~~unt.u en..son
safhaya ulasacak ve tamiri gi.i~ yaralar acacaknr. Surekh fakl~lesen topluluklar kanuni olmayan yollara tevessul edecek, kendilerine ii~-be§ kurus menfaat saglamak icin her yola basvurmaktan
cekinmeyeceklerdir.
. .
Enflasyon, bir ~e§it kanser olup, ulkeleri yavas yavas kemirip ".
kalkmmalanm engellemekte, buyuk problemlere yolacmaktadrr.
Hulasa, bir CAN AVARDIR ...
hayanmrzda
hepimizi
i1gilendiren konulardan
birisi de enflasyondur. Enflasyon
nedir? Once ~oyle bir kisa tarifle
rneseleye baslamak istiyorum :
Insan ihtiya~larma olan talebin
aym oranda arz ediJememesidir .
l>oyle bir ornekle bunu aeiklayacak
olursak, mesela; bir eesit maldan
2500 adet talep var, bunun karsrsmda 1750 iiretim var, yani arz var. Bu
arzdaki 750 fark Enflasyonu ifade
etmektedir. C;iinkii talep fazla, arz
az oldugundan, arzdaki farkhhk
Enflasyonu ifade etmektedir.
Mevzuyu biraz daha aeacak 0lursak.mesela; 10.000 ki~i i~e girmek istemektedir,
buna karsihk
8.500 kisl i~e girebiliyor, dolayisiyIa 1.500 kisi acikta kabyor, i~te bu
Giiit~iiz
yakmdan
aradaki fark ,i~sizlik enflasyonu 01dugunu ortaya koymaktadir.
Bir mah 1987 yrlmda tanesini
5.000 T1.sma iiretiyor olahm, 1988
yilmda aym mah 7.500 Tl.sma iirettigimiz takdirde %50 enflasyon var
demektir.
A~lk ekonomilerde ekonomiyi
canlandirmak ve ayakta tutabilmek
Icin, %2 iJe %10 arasmda enflasyon
olmasi iyidir. Fakat %10'un iistiine
trlktlgl zaman ekonomi acismdan
bircok sakmcalan ortaya erkar; i~sizlik onlenemez, pararnn satmalma
giicii siirekli zayiflar, diger para birimleri karsrsmda deger] siirekli duser. Uretilen mal ve hizmetlerin maIiyet fiyatlan artar, dar gelirli ve orta gelirli Ailelerin hayat srandardlan
Birlige C;AGRI
miitemadiyen dii~er. Yatmm maliyetleri yiiksek oldugundan iilke icin
T
liizumlu olan yatmmlar yapilamaz.
Enflasyonist ekonomilerde ihtiya~Iann ve hizmetlerin degerleri sur"ekli
Yiikseldiginden insanlann fakirlesmelerine yol acar.
,.
Aylak geliri 130.000Tl.sl olan
bir aile, 1987 yilmda 40.000Tl.sl
kira, 60.000TI.SI yiyecek ve geri
kalanma ise diger ihtiyaelanm kar~daml~ olsun. Aym ~ekilde 1988
yihnda kiranm 80.000TI.SI, yiyecek ltiderlerinin 120.000n.sl, sair
Ihtiyaelarmm 60.000Tl.sl tutacagrm varsayahm. Bu ailenin enflasyondan etkilenmemesi i~in gelirlerinin
260.000 11.51 olmasi gerekir.Takdir
edeeeginiz iizere gelir 260.000 Tl,
smdan a~agl, mesela 200.000 Tl.a
olursa 60.000 Tl.si bir farkla 0 aile
. enfIasyona yenik d~mii" sayihr ve
y
o oranda fakirlesir. .
Enflasyon kisaca ekonomide
taviz verme hadisesidir, bir nevi ye- ,...
nilgidir: .
Enflasyonun durdurulma yonternlerine de ktsaca degmmekte fayda goruyoruz: Enflasyonun hrzmi
kesme, yahut en aza indirme yontemlerinden en basanh olam iiretimi artrrmaktir. Oretim artip arztalepleri dengeledlginde otomatlkman enflasyon kendiliginden dii~ecektir. Diyeceksiniz ki,"iiretimi k..sa vadede artlrmak miimkiin degil"
Evet, iiretimi klsa vadede artlrmak
miirnkiin degildir. Oretimi klSa vadade artlrmak i~in aeil tedbirler aImak miimkiindiir. Oneelikle tiiketim
mall an ve dayamkll tiiketim m~llan
israfl onlenebilir,' i~sizligi onleyici
aeil tedbirler alarak, makinala~maya
bakdmadan, ge~ici olarak bedenle
goriilebilecek i~ koUarmm yaygmla~ttrdmasmda faide vardlr.
Tiiketim mallannda ise, insanlan tasarrufa yoneltmekte zaruret
vardlf. ~oyle bir misal vereeek olursak: Bir ki~i bir ayakkablYI ii~ ay giyip atlyor ve yenisini ahyor. Bu ayakkablYI tamir ettirip, be~ ay giydigini d~iiniirsek, iki ayhk tiiketiinde tasarruf yapnll~ oluyor. Boylece
iki ayhk tasarruf ekonomiye bir
fayda saglaml~ olaeakttr.
Birlige C;AGRI
.....
Diger bir tedbir olarak da, liiks
II
fi
rna ann iyatun yiiksek tutup kisiI'
II
erm 0 rna an almasmda bir cay dinclhga basvurmak miimkiindiir. Bu
t u t urn da liik
.
.. s mallarm hi~ olmassa
bir boliimiin
olsun almmasmdan
cayiIml~ olacaknr,
Acil ~oziimlerden bir tanesi de:
Mevcut yatmmlann kapasitelerini
artinp, iiretimi cogaltmaknr, Atd
kapasiteleri canlandinp faalivetc 2Ceirmektir,
Buna da ~oyle biroornek verelim: Giinde 40 ton et lsleyen bir
fa b rika, giinde 40 ton et yerine 20
ton et islerse bu aradaki 20 ton anl
kapasitedir. Aradaki 20 ton anl kapasiteyi nasal canl~ndlracaglz? Hamdd b
rna e ulabilecek miyiz? Dlyeceksiniz, eger bu gellsmeleri zincirleme
ta kiip edecek olursak hammaddeyi
d b I
e u acak ~oziimleri bulmarmzda
hicbir gii~liik ~Ikmayacaktlr.
Ah
I
kapasiteleri canlandrrmak
OLKO YOLU
Boras
Dava eri olmak mrdrr maksadm,
Erdem ister, sabir ister, azim ister,
Olkii yolu oyle kolay yol degil
Yiirek ister, beden ister, ruh ister.
Deniz gibi engin, gok kadar sonsuz,
Kudret ister, iman ister, gii~ ister.
Yiice gayelere boyle vanlar;
Hakk yolunda can gibi bir ba~ ister.
faaliyete geclrmek, acil bir ~oziim
olabilir. Bunun yamnda yeni iiretim
yatmmlardan ziyade, yanda kalnus
iiretim yannmlanm bir an evvel itirip iiretime gecmek acil cozumlerden birisidir.
Mesela; Diyelim ki, su anda 5
adet, hemen bitirilip iiretime gecirllecek baraj olsun. Simd] bu barajlan bitirmek yerine,: ikinei defa baraj
insaatma baslamak hatah olacaknr,
Bu barajlan bitirmek ekonomi acrsmdan, enflasyon .a~lsmdan cok yararh olacaktir.
Enflasyonun diger tehlikeli bir
YQMiiise, insanlan psikolojik olarak
cok rahatsiz etmesidir, Varma iimit·
le bakanlarm iimidini kirar, manevi
yonden sanlamayacak, tedavi edilemeyecek yaralar a ..abilir. Onlan orf
T
ve adetlerlnden uzaklasnrarak, kiilY
tiirlerini yozlastmp, ne oldugu belirsiz kiiltiirleri bozuk toplumlann
• yetismesine sebep olur.
Enflasyon, kisilerin hayat ~art·
Ianm degi~tirdigi Icin, toplumda
~e~itli ahlaksizhklara yol a~acaglll'
dan, kisilerm degi~ik yollara basvurarak para kazanma yollanm arayaeagl bir gercektir, Bu tiir toplumlarda ahlaksizhklar ve diizensizlikler
en son safhaya ulasacak ve tamiri
gii~ yaralar a~acaktlr.
Siirekli fakirle~en topluluklar
ne yapar, kanuni olmayan yollara
ba~vurur, kendilerine ii~·be~ kuru~
menfaat saglamak i~in her yola
ba~vurmaktan ~ekinmezler.
Ennasyon. toplumlarda manevi
bir ~okiintiiniin en biiyiik sebebi olabilir.
Zalimin ,zulmiine kar~1 ~Ikacak,
Erkek ister, kadan ister, gene ister.
BIRLiGE <:AGRI'ya kucak a~acak,
Inane ister I gave ister, a~k ister.
Mukaddes davaya goniil verecek,
Beyin ister, fikir iSler, us ister.
Ser verecek ama sIr vermeyecek,
Yigit ister, konu~ ister, sus ister.
Hasret duragmm Yllmaz bek~isi
Yillar ister, yollar ister, kul ister.
Par~ala"ml~ zincirin mujdecisi,
Kelam ister, selam ister, dil ister.·
....
1974 Yillna ~oyle bir bakaeak
olursak: Biitiin diinya petrol krizinden etkilendi. En ~ok etkilenen iiikeler ise geri kalml~ ve geli~mekte
olan ii1keler olmu~lardlr, dolaYlslyla
geli~mekte olan ii1kelerin, diger iill·
kelere baglmhhgl bir kat daha arltl.
Yani bu ii1kelerin kendi ba~ta"nna
kalktnab,ihne olayma bu yonden bir
balta vurulmu~tur.
Ellnasyon, bir ~e~it' kanser olup. ii1keleri yava~ yava~ kemirip.
kalkmmalanm engellemekte. biiyiik
problemlere yola~maktadJr. Htilasa.
..L..:bJ::.·r~C.:A~N~A~V~A!R!:D~IR~.
_
15
·
.'
O'ZETLERSEK
.••
lerine hayran ettilerse su~ kimin?
Bu bir tesbit meselesi, Banrnn ahlakma hayranhk duyduk, ahlakslz 01duk. Kiiltiirunc hayranhk duyduk,
kendimizi kiiltiirsuz hisscttik. Halbuki dunya bizim kiiltiirumuzun zenginligine hayran iken bizdeki kornpleks nevin nesi? Ban kiilturiinu kabul ctmek bizim fitranrmza ters.Hele Miisliiman bir toplumun bunu kabul etmesi murnklln degil. Bunu kabul edenler mi vardtr, elbet millet i·
Ie aralarmdaki ucurumdan farkedilir. Arif olanlar anlar ...
*****
EGiTIM: Milletimizin dogruvu
bulrnasr, Hakk'a vonetrnesi, O'na
tesllm olrnasr, tam reslimiyet. Sekil
KOLTOR: Kiiltiir bir milletin
dii~iince vapisr, imam, lrfaru, gelenek ve gorenegi, toresl.ideali.Bu
savdiklanmm biinyemize tatbik ettigimiz zaman yiikseliriz. Bu yiikse·
lisirnlzden en cok rahatsrz olaeak
dost ve miittefikimiz Avrupa(!) Ban
ve Avrupah ..• Bu normal ve tabii.
Ban bizim kjj(~iiriimiiziinoziine dii~man, yani imammlza, torernlze, gelenek ve goreneklerlmize. 0 bunun
srkmnsrru 600 YII cekti, bizi yok
etmek lcln ugra~tl, didindi. Biz ne
yapnk? Gelenek ve goreneklerlmizIe birlikte imanlmlZI da yitirdik.
Avrupahdan cok Avrupah olmaya
kalkisnk, netieede bun un acr meyvelerini topluyoruz. Avrupa'nm Yahudi, Grek kiiltiiriinii almaya kalkrsbaktik ki, hrzla Hiristiyanlasryoruz, bu donii~ii lcimizden hizlandiranlar oldu, ne hazin. Tanzimatcrlarm kulaklan ~mlasm(!) Madem
ortada bir hata var, hatada Israr etmeye gerek var ml? (jz kiiltiiriinii al
onu yudum yudum i~. Bak vine
yiikseleceksin. C:;iinkiiyiikselmemen
i~in hi~bir sebep yok ...
t*,
*****
Kiiltiiriin senin oziinii olu~turur,
ruh ve karekter yapma ~ekil verir.
Var olan bu kiiltiiriine sahip ~Ik! Bir
Aristo'nun sana neler verecegini dii·
16 -------------------------------
~iindiin mii hi~? 0 ilk once sana Ban-Grek menseif Hiristivan kiiltiirii·
nii vermeye ~ah~lr. C:;iinkii0 herseyden once bir Hrrlstiyandrr. Ya sen?
Evet ya sen nesin dii~iindiin mii? Ve
kararm ne oldu?
*****
K OLTOR: Kiiltiir bir milletin
sesi, sozii, agzl ve dill. Bu sesler suo
sarda konusmazsa kiiltiiriinle birlikte sen de yok olursan, Minarede mii·
ezzinin hos sedasi, minberde hutbe
irad edilen teblig, bununla birlikte
kendine has degerlerin olmaz ise
kiiltiiriimiiziin yerinde yeller eser.
*****
Corak toprak suva hasret, bitkller su kadar giine~ enerjisine hasret, bir yavru ana ~efkatine hasret
ve bir millette kendi OZ kiiltiiriine
hasret kahrsa akibetimiz felakettlr ..
l;iinkii Selcuklu kiiltiir yaprsmda,
Osmanhnm kiiltiir yaprsmda ayrn
hamur mayasl vardlf, sen bu maya·
nm i~indeki en onemli maddesin,
sensiz bu kiiltiir olur mu? ilim, irfan
adalet, sevgi, karde~lik, mektep,
medrese, ho~gorii, vefa ve fedakarhk senin kiiltiiriinde vardlr. Yok di·
yorsansiiriin, ~unkii sen surunmeyi
hak ettin!..
*****
Bize hayran olanlar, bizi kendi.
vermesi, kuru bir fidanm vescrmesi,
bir bebegln iilkeyi idare eder duruma gelmesi, nefis putunun vrkilmasr, Illkelerarast rniinasebet, ideallerin
yasamasr hep egitimle mllmkiin. Ya
egitim olmazsa hilimiz nice olur
du? Bir de bunlan yok farzediniz
geriye ne kahr acaba?
**,*.:k*
Hakk, birdir, ikidir diyen yok.
Hakk't inkaar eden var, yani biri,
teki, .. Halbuki, onlar kendilcrini de
inkar edip hayvan olduklanru iddia
edenlerdir.l~g[idiileriyle harekct etmektedirler, Bu tiir konusan hayvanlar, vrllarca maymundan geldiklerini iddia ettiler, bu hususta yazrlar yazdilar, piyasaya kitaplar surdii·
ler. En cok ragbet eden biz olduk ...
Kimisi hemen kabullendi; bunlar
Hakk 'i kabul etrnek istemeyenlerdir
yani hayvanlar .. Kimisi de tepki
gosterdi, kar~1 crkn, Bu karga~ahgl
onlemek icln, ~u maymunda bir gun
olsun crkrp " siz de benim ogulla·
nrnnmz" diyemedi. Ne garip ...
*****
TARIH: Tarih gecmisteki olavlardir, Kahramanhkur, savasur, ban~tlr, fetihtir,Fatih'tir. Esaretle be·
raber zuliimdiir. Neron'dur, Kazlkh
Voyvoda'dlr. Yavuz'dur, Ylldlnm'·
dlr. Sen tercihini yaptm ml hi\? Ve
bunlardan hangisi senin tarihin? E·
ger tercih edemeyecek durumday·
san sen kcndin tarih olmu~sllnTa~
Devri gibi bir ~ey...
*****
Birlige (AGR)
Bir asra yakan oldu, biz kendimizi inkarla mesguliiz, Avrupah mr,
Asva rm, Amerika rnr, Orta Dogu
mu? Diye kendimize
yeraradrk.
Kimse kabullenmek istemiyor, hey.
hat! Bir zamanlar iizengimize sanhp bizden medet umanlar, bizi istemiyor. Onlann bizi istedig] oldu mu
ki? Sen hili ne diye istenmiyen rnisafirlikte rsrar ediyorsun, bunu anlamak miimkiin qegil. Sen hiisn-ii kabiil gordiigiin bir toplulukta kendine
yer ara, itibarmrn ve haysiyetinin
olmadlgl bir yerde senin ne isin va ?
Sen degil onlar haddini bilsinler ...
*****
Kiiltiiriimiiz erozyon gecirivor,
veya tam bir heyelan bolgesinde.
Tedbir almazsak biiyiik bir patlama
olabili. Altanda kalmamak icin tedbiri ihmal etmemeliyiz ama nasll?
*****
Hak ve hukuk, insanm sekil
mayasi, bir binanan temeline konuIan tas gibi, orulen tugla gibi, binayi
orten causr gibi ve binarun rneydana gelmesinde gerekli olan diger
maddeler gibi ... Bu savdiklanrmz 01·
mazsa bu binanan ayakta kalmasi
miimkiin degll. Ovlevse, hak, hak
sahibine
verilrnedikce,
hukukta,
hakki yerine getirmiyor dernektir.
Hukuk, hak icin olmah, olmah ki,
adalet yerini bulsun .•.
*****
Aym ~ehirde, aym kazada, ay·
nl koyde, mahallede, sokakta ve ay·
m hanede bulunan insanlanmlZln
farkh diinya gorii~leri vardlr. Bu
normal ve tabidir. Bunlar hakkl ve
kiifrii temsil etmektedirler.
(savun.
maktadlrlar) Her iki durumun mu·
hakemesini yapacak olursak, hakkl
temsil eden ve onu savunan insanla·
ran bu savundugu degerleri bizzat
kendi nefislerinde ya~amalan onu
ya~atmalaranm
teminatldlr.
Yani
hakkl ya~ayacak ve ya~atacak, bu
ugurda slkantl ve ~i1eler onun ba~an
grafiginin gostergesi olacaktlr. lira
hak ve hakikat savunuculan me~ak·
katsiz ve ~ilesiz olamazlar. Hele he·
Ie hem hakkl savunup, hem de hak·
tan uzakta ya~amak ancak eyyamci
menfaatperest
ve madded yani i·
minslzhk. Yaptlklanm miibah gos·
Birlige (AGRI
terme ve istismar. Bu tUr insanlar i·
ki tlir biiyiik sue (giinah) isllyotlar:
Biri fakirin hakkrm vermemek,yani
, gasbetmek, muhtaci kendi kaderiyle
basbasa brrakrnak, digeri ise, Miislllmanhk kisvesi altmda lnancimrza
zarar verme istldadi gosterrnektir.
Boyle gafillerimiz az degildir ...
lkinci tip insan ise, sozum ona
bay ilerici(!) Onun da insanhktan
nasibini almadigtm goriiruz. lira 0
ki, hep fakir-fukara
edebivatryla
biryerlere gelrnek ister, haklardan
bahsederken
bir yerlere tutunur.
Hakkari'de kaderine terkedilmls benim vatandasrrm 0 Bebek'teki, Moda'daki, Emirgan'daki ~ay bahcelerinden seyreder. Onun hakkrnda ahkam keser, onun biitiin duvgulanrn
istismar eder, yani somUriir, arzu ettigi yere gelmeden halktan koptugu
gorUliir. Gcldigi yerlere hep hile ile
ser ile geler ve lstismanm yaptlgl isclnin, koyliiniin srrtma basarak yUk·
selmek ister, bunlar zulmii ile ovii·
nen zalimlerdir. Ozetle bu iki tip lnsan olmaktan sakmmahyrz, iki tip
insandan kastrrmz, miibarek dinimizi istismar eden miisliimanhk kisvesine bUrUnenler ve siislii villalarda
oturup fakir-fukara edebivan yapan
som aglzhlardlr. lira basrnuza ne
gelrnisse, bu iki tip insan yiiziinden
gelmi~tir. Oyleyse ger~ekte hakda
birle~ip Ensar ve Muhacirun karde~·
ligini tesis etmeye ~ah~mahYlz. 0
zaman insan olmanm zevki bir ba~·
kadlr ...
*****
BUtUn dUnya devletlerinin, egi.
tim ve kUltUr politikalannl inceleyi
niz, ara~tlnmz ne gordiinilz, bizim·
kiyJe klyasJayanlz, dunyanm nere·
sinde oldugumuz ortaya ~Ikar ...
*****
TUr~ lsadarnlanrrnzrn
kizlan.torun Ian veya gelinleri artrk ya~giinlerini kilisede kutlarnaya
basladrlar
eeh .. klavuzu karga olanin" diyesi
geliyor, yaltada konusulanlar
bosa
konusulup karara baglanmarnrs demek. Bu bir ozenti degil, bu dilpeduz sisternli olarak inancrrmzt tahrip
etrnek ve Hiristlvanlasrrns
bir Tiirk
Milleti gorrne arzularman kilciik numuneleridir, yaygmlasmadan
tedbir
neyse ahnmah ...
*****
Son ylliarda tasarruf tedbirleri
cok konusulur oldu. Olkemizde bir
~ey ne kadar cok konusulsa onun
alnndan her birseyler cikrvorda, bu
tasarrufun da hayalisi mi cikacak
be kardesirn suna diipeduz " israf
haramdir"
diisturuyla baslasak 01·
maz ml?.
*****
Malazgirt gibi bir kahramanhk
destaruru isgal olarak degerlendiren
millet dusmam ve vatan haini " Ata·
ist"ler bizi ne zamana kadar idare edecekler? Kim bunlar, soyu, sopu,
nesebi ne, dii~iindiik mii hie? Tcpki
miz ne oldu? ..
*****
ADALET:
klh kirk yarmak,
nefse gem vurmak, hakhyi, haksizdan aYlrm<lk, hakkl, hak sahibine
vermek, hakSlZln su~unu ortaya ~I'
kartlp kar~lhganda gcrekli olan ceza
ne ise onu uygulamak, bu uygula·
mada tercddiit etm'emek, dii~iinmck
sormak, dinlemek,
karar vcrmek,
Hakk'm emrini yerine getirmek,hak
sahibinin hakkml vermek, bun Ian
ger~ekle~tirdigimiz
an hak ve haki·
katte birle~ir, insanla birlikte insan·
hkta kurtulur ...
*****
insan, insammlz, duygu ve nef.
Milli bir kUltur ve egitim politikamlz yoktur. Kendi tarihimizi bil·
miyoruz. Kendimizi unutmak ve u
nutturmak i~in bUtun imkinJar se·
ferber edilmi~, sal'li biz neyiz? So·
mUrgemiyiz, baglmh bir devletmiyiz? Eger oyleysek, baglmslzhglml.
Zl kazanmak i~in, bir Kurtulu~ Say·
va~1 daha gerekli. .. Ne isek 0 olahm,
yani .. oldugumuz gibi. .. "
sinin esiri olmu~, menfaati idealin·
den once gelen, ~ahsi mevkiler i~ill
imanmdan taviz veren, zor h.ar~lsln.
da her ~cyi bir ~Irplda blrakan, bo~
vakitlcrinin bir boliimiinii liitfen har·
cayan, eglcnceyc
dii~kiin, zevh.c
meyyal tabligdcn mahrum, heva ve
heveslerinin csiri olmll~ insan bizim
insammlz
olamaz. Adl, hiiviyeti,
~ahsiyeti ne olursa olsun ...
*****
***
17
aiR UYARI
Muammer TURHAN
Yapamazdrm, edemezdim: Adam hiddetle, ~iddetle, kinle saldmyor, sucluvor, ayiphyor, yikryor,
vakryor, yrkiyor. Ates sacivor ates! Ne o? Kim kime
yiikleniyor? Hangi ki.if"farlasavastm bey? Neder derdin? Kim bu suclular? Donkisortvari yeldeglrmenl ile
mi savasiyorsun? "Kim kimin adma yetkili? Neyi Ylklp
nevi ksracaksin? Hedef ne, gayen nedir?
Evet, elbette her nefis kavgayr, savasr, suclamav:
sever. Ama nereye yam? Ne kazanrr? Ne gotiiriir ~u
yalan diinyadan?
lnsaf gerek, iz'an gerek, vicdan gerek. Vurur mu
kardes kardese bu tiirlii? Cevap veren muhatap var rm
k ·?
I.
Giin gecrniyor ki, ozellikle belli zamanlarda hesapsiz ve zarnansrz bir sekllde dergilerde ve gazetelerde miisliimanlar birbirine dii~mesin! Garaib soz duellolari, kalern savaslan, nefis kavgalan yaprhvor. Kii~iik
hesaplar, beserl ideolojiler, ~ahsi kin ve ihtiraslar on
planda geliyor. Hani dava Allah masl idi? Birbirimizin
kusuru He ugrasacagrrmza Allah icin yasasak olrnaz
ml? Acaba neden olanlardan insanoglu den ve ibret
almaz? Yazrk gene zlvandayizl
"Eyvah bu bazi~ede bizler vine yandrk
lira ki ziyan ortada bilmem ne kazandikl"
(1- liya Pasa]
Bakrruz, goriiniiz, tefekkiir ediniz. ilahi vahye
dikkat kesilelim: " Sizler, insanlara ornek olsun dive
ortaya ~Ikarrlml~ en hayrrh iimmetsiniz. iyiligi ernreder , kottiliikten sakmdmr ve Allah'a lnamrsuuz." (Ali
imran-avet: 110)
i~te miisJiiman bu ovgiiye laYlk olmahdir; baskasi
olamaz! Hele de miIJete yol gosterenler veya kendisini
oyle gorenler dikkat, bir de yerin aln var. Yani hesap
var. Yarultngmuz, aldatngimrz her miisliimanrn vebali
giinalu bize dii~er. Cekilir mi'
Miisliimanlar sel kopiigii Ylgmlar olmarnahdir, $uurlu olmahlar. Evet cahilligln Ylklclhgl ile vikilmamahdsr, Her zaman dipdiri, biitiinle~ip kaynasrnak gerekir. YiizYlllarm artlgl nifak, fitne, zuliim, kin, dedikodu tohumlanndan uzak olarak tabii.
islamm dogu~unda biz de diyoruz ki:" Medine'ye gelen go~menler gibi! ..... Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden daha once iman etm~ karde~lerimizi affeyl.
Kalblerimizde miiminlere kar~1 kin olu~masrna flrsat
verme. Hi~ ~iiphesiz sen sefkatf ve merhametlisin! "
[Hasr: 9-10)
Dava Allah lcin yap, vasa, yaz, konus vesselam l.,
Aceleci olmayahm. Hersey her verde, her zaman
soylenmez. Bakimz hak dostu Koca Yunus ne mesa;
veriyor:
Erenlerin sohbeti
Artrrrr marifeti
Cahilleri sohbetten
Her dem siiresin gelir
Ve devamla:
Eksik olman ehillerden
Ka~agoriin cahillerden
Tann bizar bahiIJerden
Bahil, dirar goriir degil.
lllrn ilim bilrnektir
[lim kendini bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Bu nice olmaktrr?
Ey ~ahlsla~tlrdlglm nefis! Ey fani insan! Ne oluyor sana? Diinya saltanatm rm var? Seytamn oyuncagl giiliinecek bir varank olmaya ne hacet? Cevrende
dili bir, gonlii bir, imam blr, Allah'r bir, kitabt bir .krblesl .bir, bir, bir, birInsan Ylglnl varken, binlerce bir
varken nedir bu telas? Fildi~i kuleden "ben"in drsmda hep baskalanm vargilamak niye? Birilerini suclu 0larak aramak marifet mi seni ey gafil? Dostlann kimler? Ayrplarm yok mu?
Krssadan hisse: Yanhs bilmiyorsam Kanuni Sultan Siileyman otrneden evvel vasiyetinde kapah bir
sandlgrn kendisi Ile mezarma konulmasrru ernreder. bliimii iizerine cenazeyi defnedenler rnerakla sandlgl acarlar, Ne gorsunler ki 0 gizli hazine tamamen fetvalarla lebaleb dolu, Orada bulunan zamanm Seyhulislarm lembilli Ali Efendi bu durum karsrsmda:
- Sen surtuldun, yay benim obiir diinyada halime
diyerek hiingiir hiingiir aglar ibretle. Yay bizirn hilimize ...
Soz ola kese sava~1
Soz ola bitire i§i
Soz ola agulu a~1
Bal ile vag ede bir soz
(Yunus Emre)
Dedik ve anlayanlar i~in biz de klsa kestik, Umanz ibret olurf.
BirJigc <;' AGRI
18------------------------------------------------
"".
GELECEGIN
OLU~UMLARI
A. SAGLIK
Gelecegin insam ve fikirleri bir
temel iizerinde frskmr ,. Diiniin fikri
potansiyeli, gunumuzun tartisilan fikir hareketlerini ortaya eikarmisnr.
lnsan kendisini yiikseJten bir merdivenin ayaklanm basamaklarim asarak yUriiyii~iine devamdadir, Bu devamiyet akism davacrsi ve hedefcisi
tarafmdan in~a edilen birikimdir.
Gelecek fikri ve gayesi her kafanm i~ yapismda eanlanan varhk
sebebidir. Geleeek dusuncesidir ki,
in sam diger yaratiklardan ayiran 01~ii ve terazidir. Dii~iindiikleriyle ve
gelecegini tayin etme giiciiyle sag·
lam zeminlerde yUriiyen aksiyoner_ likler zarnanlan ve sartlan asar ve
yiikselisini kaybeder.
Toplumlar bir daire icerisinde
zamkJanarak tutulamazlar, Toplumlar hareket ve yayilma icerisindekl
kaabiliyetlerin
bir birikimidir. DunBugun-Yann ii~liisii icerisinde degerlendirmelerini
ve tahliUerini ortaya koyan toplumlar, saghkh ve
tartrsilabilir yapilanyla canhhklanm ve rusdlerini ispat ederler.
Karsirmzda duran canh bir tatih vardir, Tarih insanlann mahsuludUr, ortaya koydugu eserler biri·
kimidir. Tarihi bu kaideleri ve ya·
PISI i~erisinde ele aldlglmlzda
tam
ve mukemmel tespitlere, tecriibeli
verilere, geleeegin nasdhgml dii~iin·
me melekesine varllbilmek ve me~·
hulleri geri plana atmak elimizdedir.
Bizleri temellerden iten biitiin iddia·
Ian be~er tercihinin gerisindeki san·
sansyonlar olarak gormek miinlkiin·
diir .
Birlige
Gelecek bir riiyamn tefsiri degildir. lnsamn kendi tarihini yazacag. manzaralardir, insanlrgrm yasayacagl mevsimdir, Bu rnevsimleri canlandiranlar kapasiteleriyle gii~lii ve
parlak iimitleri selim akrl kuvvetiyle
percinleyenler ziimresidir.
insan kendi giiciinii ortaya koyarken, yapabileceklerini
dusunmektedir. Bagimsrz yasama iradesini canh tutan insanevladmm giieii
kendi potansiyelini istikls! zemininde kaynasnrmakla e~degerdedir .aym minval iizeredir.
Fetala dii~iindiigiimiizde diiniin
bazt aksakhklan goziimiiziin onune
gelebilir. Hatta, beser manngiyla
yorumlananlar ~u an icin alternatif
olma ozelligini dahi kaybetmiste olabiIir. Onernli olan gecmisin alternatiflerini ortaya koyan insanm ve
hateketlerin bu giiniin simrlan icerisinde de altematifleri
ve numune
teskil edebiJecek tespitleri ve ozellikleri sahneye koymasidir.
Meselelerden kacmamak ve diiniin barikatlarmr, barikatlar gerisinde ortaya serilen degerlendirmeleri
yeniden ele almak gerekir ve tepe·
lerdeki ~alkalanmalarm gerisinde se·
yirei olmamanm isabetli oldugunu
zihinlere yerle~tirilmelidir.
insana giydirilmeye
~ah~dan
her tUrlii kolelik zincirleri ve Iibasla·
n insan -iradfsinin reddiyle kar~J)a~·
ml~hr. Ya~adlglmlz zaman dilimin·
de ge~mi~in koleciligiyle, ya~adlgl'
mlz zamanm dahilindeki koleciJik
fikirlerini birarada degerlendirirken
sistemli baskdar gozoniinde bulun·
durulmahdlr. Ge~mi~in ~ekli mana·
daki esir etme psikolojisi, gunumuzde beyinlere musallattir.
Teslim ahnmak istenen bey inlerdir, milyonlarm uretim kapasitesidir. lpotek altmda yasanamayacagml iddia etmek baskadir, bu zihniyetin kahcihgma onayak olanlann
guclerini eritmeye calrsanlarm aksiyonlanna giivenmek ve desteklernek
yine baskadir.
Cemiyet
adanunm
arzularim
dizginlernek ve hedefleri onune sahte putlar yerlestirmek isteyenler ge·
ri cekilisleri iizerlerinden atamannslardir. Cemiyet ruhuna ve idrakine
ulasan insan kapasitesi Ylgm olrna
ozelliginde degildir. Aksine kitle 01rna suuruna varrms ve isteklerini
kamil manada ele gecirebilme ozelIigini kimsenin
egemenligine
ve
buyruguna emanet etmemistir.
lnsan bir akism icerlsindedir.
Bu akis hesabm, manngm, gayelerin ol~iisii icerlsinde ebediyete akmaktadir.
Suurlu, OLKOCO, iradeli, kudretli, istiklal fikriyle dolu cemiyet
ve milletler varhklarnu ol~ii1ii, tedbirli, gii~lii menzillere dogru suruklerken bileklerinde ve ayaklarmda
kelepceler bulmamak icin yasadikIanm bilir ve kesinlikle basitlere , tuassuplara ve karanhklara teslim 01mazlar.
Nedir karanhklar?
Nedir basitlikler?
Karanhklar beseri putlasnrma
ve mantiksiz iitopyalarla Ylgmla esir
eden tiranhklardir.
Karanhklar,
zihinleri aydmlatmamakta ve ilme dusman robotlar
yetistirmeye inat eden kilise babalanmn takip~i1igidir.
Karanhklar, ilim adma dine 5.11dm ve dii~manhkta yan~ edcnlcrin
u~urumlandlf.
Karanhklar,
insana ve iusanm asli haklanna sayglslzhk ve insanlarm kimligine saldmdlr.
Ya~adlglmlz giin ve ~ag ic;erisinde ahl olmaktan uzak, nemehi·
zlmelhgl ya~amayan ve ~e\Temizi
sUrekli muhakeme eden yaplya ka·
vu~ma emelimiz bir temel ta~ldlf.
Basitlik ~ukuruna dii~memenin
maratonuna giri~en ve yorulmama-
~AGRI-----------------------------
19
ya azmedenler icin olculer vardir.O
olculerin kahcihgr onemlidir.
Dusuncelere saygrrun dogdugu
ve kisilerin dusuncelerlnden dolayi
ikinci srruf vatandas statusunde isleme tabi tutulmadrgi bir gelecek ...
AnlaYI~I, gelisimi, hosgoruyu, uretirni, kaahiliyetli ytiriiyii~ii koruyarak
varhgml surdurrnenin direncini gosterecektir.
Susan ve susmaya ahstmlan insan bu dar kafesten cikabilmelidir.
Hak arayan, hakkmm ve iizerindeki
yiikiin suurunda olan insan kimliksiz ve baskalannm harnah, bekcisi
olmamahdrr. insanlar biriberinden
kendi haklanm korumasrm beklerneden, sululiine ve tam olarak kaidesine uyarak ellerinden ahnanlan
geriye isteyebilmelidirler.
Gelecek ipoteksiz olmahdrr,
insan cevreslne, kendisine, inandrklanna, uretimde yer aldlgl
formasyonuna itimad edebilmeli ve
bosa ktirek cekenlerin sukut-u hayaline ugramamahdlr.
lihniyetler cok farkh cizgide
gelisebilir. Onernli olan farkhhklarm cevreledigi alana dikkat etmek
ve zihinlerin arasmdaki ucurumlan
doldurabilmektir. Suclamadan, karalamadan, siingiilemeden, karanhklara gomrneden dusunmek ve farkhhklara karsi farkh olusan fikirlerin
dogusuna gozlemleri cevirmek ge
rekir,
Daima soylenir:
.
"Dun en biiyiik tecriibedir"diye
Peki, bu tecrubeden istifade eden toplum yaprsi nerede?
Kisi olarak dusunmek ve gelecegimlzi baskalarmm tayinine ve
cizdikleri model iizerinde gelismesine lzinkar olmadan, kendi dusilndiiklerimizin dogru cizgllerinin gerceklesebilecegi bir model iizerinde
filizlenip biiyiiyen gelecegln sahipleri olmaYI dii~iinmeliyiz.
Yannlarda ne He o....
iiniilecek?
Bu suale cevap verebilmek elzemdir. lor dahi olsa cevabml to-lum yaplsl verebilmelidir.
Gec;mi~in miraslyla oviinenler,
ya~adlklaTlnda ~ahikalara ula~amayip. c;aresizlikle ba~kalarmm tesirinde kalanlardlf.
20-------------1~-...;..------------------Birligc
SEVINEBILMEK
UZERiNE.
Sevinebilmek, baskalarmn sevindigini bir an icin olsa dahi gorebilmek, gozlerinin i~i parlayan insanlannm mutluluguyla mutlu olabilen ve aldancrhktan uzak yonetici
insanlan miisahede edebilmek basamaklanm asabiliyor ve 0 lezzete
milyonlarca insan olarak ulasabiliyor muyuz?
Hergiin sonrasmi dii~OOebilmek
ve yarmm yiiklerini tasirken iimidin
ipini elden kacrrmamayi dii~ootiriiz.
Gooier stir'atie gecer ve diin selamla~tJgllmz insanm hastalandrgnu
iizOOtiiler icerislnde kaldigrm ve yine de iimidini kaybetmedigini goruriiz, biraz olsun seviniriz.En azmdan
iimitlidir ve bosluga dilsmemistir.
Bir toplumda baskalarmm saadetini ve basansuu isteyen kac kisl
vardrr? Bu insanlar daima azdirlar
ve zaten varhklan sebebiyle parrnak
la gosterilirler. Varhklan ve adimlaTI sayglyla kar~dandlgl haJde, bu
sayglya gosterenler yine de saygl
duyduklan adlmlan atmaya cesaret
e demez Ier, b u a d 1mIan atmaz Iar.
iyilikler alkl~lamr, eUer iizerind c tutu Iur, ama ya~amasl IC;men
..
ufak destek gormez.
insan, insamn kurdu olmamahdlT dedikleri halde, makam, ~ohret
ve ba~olma arzularmm galebe c;al-
••
masiyla insan, insarun kurdu ve hathi karsismdaki rakibi oJur.
Tilsirnh, heceli, ol~iilii kelimeler zihinleri teslri alnna alsa bile hakikatler kendi cehresini gosterdigl
anda kelimeler manasma kaybettigi
gibi, gecmis saatlerin muhasebesi
bile acih gelismeleri sahneyc siirebiliyor.
Aramlan daima ama daima samimiyet oldugu halde.basit rekabet
ler ve tahriklerle nefisler ve arzular
adrm attlgl icin neticeler giindemi
doldurmaya bile degrniyor.
Omit ve iimitsizlik arasmda tela~a dusen ve ne yapacagnu tahayyiilatma getirmeyenler, birilerinin eline yapismayr ve caresizliklerinin
cevabmi aramarnn kosusuna kalkr-
yorlar,
Amaclan sevinebilmek ve giilmeyen, tereddutler icerisinde yuzen
ruh alemlerini sevince bogabilmek
ve iimit a~dayan sozleri duyabilmck
tir onlar iC;in.
Sokaklar oylesine kan~lktlT ki,
~agnlarm giiriiltiisiiarasmda inanalk
larman ya~andlgml giirmeyi arzuladlgl sokaklan rehbcrsiz. pusuJasll
ve tecriibesizce adlmlayanlar kar!jl·
lanna C;lkan C;lkmaz sokaklan giirdiikC;etela~tan kurtulalTIlyorlar.
\ AGRf
Sevinmenin
de, tasamn
zelligi bilecek olamdrr.
da gil-
Nicin sevindigini ve iiziildiigiinii
bilenler icin asilrnayacak yol ve zorluk yoktur.
Aranan ideal guzideliktir, essizIiktir ve aldanmayisnr.
Yuzlerde riyahgm alameti 01madikca, yasadigmm suuruna varanlann setlerle zorluklara du~iiriilu~u yasanmadikca belirli hakikatlerin 1~lgl ~evreye yayihr. Birileri birilerinin somiirii)jj~unu ve aldamsnn
gordukce gozlerdeki ve dillerdeki ifadeler daima degi~mi~tir.
Onemli olan insamn hakkmm
teslimidir. Insan mutlulugu aldatilmadlgl ve hakkrmn ~ignenmedigi
iklimlerde bulmustur, lnandiklannm alaya ahnmadlgl ve dinlendigini
gorenler, emeklerinin kar~lhgml alanlar, nefes ahp-verirken birilerinin
izinc tabi olmadiklanm idrak edenler ve hiir yasarnarun lezzetini duyanlar sevinmenin derecesini kendi
kendilerine olcmusler ve bellrli safhalan direnclerinin giiciiyle a~ml~lardir,
Yalamn, safsatanm, hikayenin,
efsanelerin, ruya kahramanlannm 0nii krnk basamaklarla doludur. Yalana teslim olanlar, basaruun ne 01dugunu gorcmernislerdir.
Ge~ici olanm, insamn ruh ve iman diinyasma fersah fersah uzak
yakla~lmlarm ve tavsiyelerin net iceleri her zaman belli bir seyir istikametindedir_ Zltlar arasmdaki biraraya gelememezlik ilkesi kendisini ges:ici olanlar, ebediyete akan arasmdaki farkhhkta da gosterir. Mutluluklar sag lam temellerin eseri ve neticesi dcgilse, ge.yici dogu~ ve umutlarla dogmu~sa Isdlrapla per~inlenmemcsi siipriz olur.
Giiniimiizde sevinmenin de,tasanm da 0I9iileri degi~iyor. Alddatt~lar. manevra ve di)nii~ yapan ifadeler kimini iizerken, kimisini de sevince gark edebiJiyor. Ba~kalannm
iiziintiisiinden sevin~ duyan ve ba~.kasmm sevincini gordiik~e de iiziilenlere ~ok slk rastlamak miimkiin
oluyor _
Giiniimiize kadar ya~aylp gelen
temeI ilkeler ve be~eri giizellikler diBirlige (AGRI
namitlenmekle
yiiz yiize kahyor cogu zaman zarfmda. Taassuplar, ken-
Bizler rnilyonlann
icerisindeki
insanlanz. Birilerinin mutIu olabilme-
di ilkelerini asm derecede begeni~
ve baskalanm hor gorii~ler, calkannlardan medet bekleyisler toplumun kapanmayan bir yarasi halinde
yasamaya devam edebiliyor.
Basanlar yarunda basansizhklarIO da gelmesi anorrnal karsilanabiliyor. Halbuki insan cephesinde dairna miicadele halinde oldugunu unutmamasi
gerektigini
hannnda
tutmasi . gerekirken, basansizhgm
neticeleri etrafmda ve uzak sebepler
zincirinde aramaya kalkabiliyor. insan her ve hal ve davrams biciminde ol~ucii ve tahayyiiliinii zorlayrci
si icin kurulmus carklar ahnterini, emegi, hakki, gercekleri ()giitmekle ve
ogutenler siskalasir ve bitap dii~cr~en
oguten carklann patronlan ve parroniceleri sefahatlerinin zirvesindc kadehlerinin dalgalamsuu seyrederler ,
seyretrnektedirler.
Bu olumsuzluklar
karsismda
hangi sevincten bahsedebilir siniz?
lnsanlar inandiklannm ve dogru
bildiklerinin zaferini gordiigu ve haksrzhklann son buldugunu gordiigii nis
bette mutludur.
insanlar acrrun, rasarnn, nemelazrmcrhgm, zulrnetin nihayete erecegini acik ve net olarak musahede ettigi
zaman diliminde huzurludur ve gecelerin kaosundan kurtulmayi tatma
basarnagma yam.
Sevinebilmek her insanm yeniden dogusunu hanrlanr.
Dusuncelerlnden dolayi insanlann horlanmayacagi ve kmanmayrp,
mevkuf edllrneyecegi bir sartm dalbudak saracagl bir atmosfer elbette
sevinci davet eder.
<;ocuklannlll isteklerini goniil rahathgl ile yapabilen ve temin edebilen babalann aksam serinligindcki
ruh hallerini kelimeler dokmek miimkiin dcgilidr.<;ocuklannm hasrcliyle
birle~en, payanda olat) ve metin "Iarak emegini ~ocllklanna vcrebilcll babalarm sevinci ne tatb sevin~lir.
Ezilmeyen vc ezmeyen man Ilk
guzeldir. insana yakla~an ve insanla
biitiinle~en nadidelik sevins: bahgesi-
Ezilmeyen
ve ezmeyen manInsana yaklasan ve
insanla butunlesen
nadidelik sevin~ bahcesinin
guludur, goncasidir. Hur zihin, kelepcesiz mantik rahattrr, aktif'tir ve uretgendir. Kelepcelerin rsdrrabr altmdaki mantrk zorlmur ve mutulu-
nk giizeldir.
luk bahcelerinin
kaprsuu dusunmekten ve hurriyeti ozlemekreu
baska yol ararnaz , Butun bakrslarda mutluluk
isareti aramanuza ragmen bu ifadeyi bulanuyoruz. Insanlar
gunumuzun
but un
slkllltJlarJllI slrtla1l11§ ve yamHill
yannlardaki
slklllhlar altmda ezilmemeyi du§unoyor...
olmadlk~a sevin~ ve iimidleri kursagmda kalmakta devam edecektir.
Birilerinin a~l.tgl, fukarahgl,
yardlma muhta~ olu~u, klmtldayamaz halde ayaklan yere ~ivilenmi~
hale dii~ii~u kar~lsmda bir toplumun biitiin fertIeri mesul degil midir?
Birileri ve hatta bu birileri milyonlarca insam i~erisine alabiliyorsa
orada durup miinazaraYI siirdiirmek
ve birileri mutluyken, milyonlarca
mutsulun ve bi~arenin kahnna ortak
olmak ~arttlr.
Bu saYI 3Z olsa bile ortaya ~Ikan
olay dii~iiniilmesi ve tasaIamlmasl gereken acil meseledir.
I
nin giiliidiir, goncasldtr.
Hiir zihin, keleps:esiz manttk rahattlr, aktiftir \'e iiretgendir, KelePgelerin Isdlrabl altllldaki mantlk zorlaOIr ve mutluluk bah~eIerinin kaslplsl01 dii~iinmeklen ve hiirriyeti ozlemekten ba~ka yo aramaz,
Biitiin bakl~larda 1l1UlluIuki,?areti aramamlza ragmen bu ifadeyi bulanllyoruz. insanIar giiniimiiziin biiliin
slkmtlIanm slrtlanll~ ve yannJlll. yannlardaki slkmttlar altmda ezilmemeyi dii~iiniiyor. TasaIar had safhada.
Ruhlar a~af1 derecede makyavclist ~e
pragmatist tenekelerin past igeri~illde
itilmeye ~ah~lhy()r. BunIara st'\ in('meyiz. Sevinmeyelim ...
21
•
••
SUPERLERIN
BAH~ESi. ••
OlUM
Ahmet AKSOY
Nefha-i sur ile yevm-i 'kryamda
Somiiriiniin adi "Super" oldu.
Kucuk iilkeler, kendi kendilerine yetemez ve siyasi, iktisadl, killtiireI sahalarda boyunlanm guclulere
kapnranlarsa "kole " yaftasuu bo...)(.Unlarma gecirerek, zulmetin arka
bahcesi oldular.
Giiniimtilde mazlum ve caresizlik icerisinde "BagtnlSlz ve miistakit" yasama arzusunu dile getiren
ve lslami kurtulus arnacma yonellk
direnislerini, ellerine gecirdikleri
taslarla, sopalarla gerceklestiren ve
emperyalizmin
kuklalanna
karst
sahlanan ve toprak kavgasuu basite
indirrncden, iizcrinde ya~adlgl topraklarda lstiklal ve hur yasamarnn
savasmi yasayan ve lslami tonda
mucadelesini hayat sahasma intikal
ettiren stusrtsu MOSLOMAN
gencler 'Terorist(!)"ithamlyla
diinya kamuoyuna ilan ediliyor. Ilan eden, cokuluslu ~irketleri ve propoganda ve iletisim malzemeleri tilerinde egemenligini kuran siyonizmdir.
Libya halkim gece karanhgmda
kan ve gozya~1 ile uyandiran born-
bardumanm mtisebbibi ABD, bu ey-.
lemiyle "Terorist" olmuyorda, sahip olabildikleri canIan ve ellerindeki taslarla istiklallerini sdmiirge canavarma karsi gerceklestirmeye cahsan FiLiSTiNLiLER "terorlst?o-
luyorlar,
Batmm kuklasi "Bin AIi"diktatorltigiindeki Tunus 'ta sehld edilen
Ebu Cihad, zulmetin diktasi iizerine
taht kuran MOSSAD tarafmdan
katlediliyor ve bu katledisin failleri
"terorlst" olmuyorda, yillardir Arap seyhlerinln, diktatorlerinin, sultanlannm ~emsiyesi altma slgmdlkIan h alde , 0 semslyenln altmdan
kovulan ve zalimce uygularnalarla,
diinya kamuoyunun gozleri onunde
kol ve bacaklan taslarla, sopalarla,
demir parcalanyla kmlan "BAGIMSIZ MOSLOMAN FiLisTiN" ernelini icerisinde besleyen gencler "terorist " oluyor.
ASII "toror" agmm mimarlan
siiperlerdir, emperyalizmin bas aka.
torleridlr. Bagrmsizhk savaslannda
milyonlarca mazlumu katleden lnglliz, Fransrz ve Amerikan sultaci emperyalizmi, diinya tarihinin en mur-
Gunumuzun Nazileri gorev basmdadrrlar. lsimleri Demokratik ve Cumhuri olan ABO tekelinde idare edilen arka bahcelerde biitiin soykmmlar islenmektedir. AFGANLILAR,FtLlSTtNLlLER yannlarda kendi iradelerinin sesi olan devletlerini kuracaklar ve bugun emperyalizm karsismda direnis gosteren ve ~ehid olan insanlanm, yeni nesillerine KAHRAMAN olarak gosterecektir. Gelecegin yeni kahramanlara ihtiyacl vardJr.
, 22
Mihnet mesakkat korku bir anda
Omitlerin kesildigl zamanda
Yetistlr nusretin ilahi
Bekliyoruz magfiretin iliihi
Yer sarsrhr, daglar toz duman olur
Miicrimlerin hali pek yaman olur
Gtizler bir noktada cok zaman olur
Takatlarm kesildigi zarnanda
Yetistlr nusretin ilahi
Bekliyoruz magfiretin iliihi
Bir yanda mizan kurulur, sirat bir yanda
Perdeler cekilmistlr srrlar meydanda
Kuvvetlerin kesildig] zamanda
Yetistir nusretin iliihi
Bekliyoruz magrifetin iliihi
dar "terorist" agldlr, agasldlrlar.
iran yolcu ur;:aguun diisurulmesi ve yiizlerce insarun gokyuzunde
parcalanan cesedlerinin deniz dibinden toplanmasi faciasmm katili de
"Super Diktator ABD "teroriidur ,
Biittin boylesine zalimlikler karsrsmda diinya kamuoyu dilini yutmustur,
Stiperlerin arka bahcelerinde islenen einayetler, suikastler, halk
kiikreyisini sindiren militarist darbelerin planlayici aktorleri yeralti
orgiitleridir. Bunlarm tertipJerinin
adi " Demokrasiyi ve insan haklanm koruma ve kurtarma " olarak lanse edilmistir simdiye dek. En kanh
diktatorluklerin hamisi olan siiperler
biittin eylemlerine ragmen direni~
cephelerini, baglmslzhk hamlelerini
ve Iiderlerini yok edemiyor ve brr;:ok cephede yenili~ini i1aan etmektende kar;:mIYQr.Ama. milyonlarca
Birlige C;AGRI
~---~
__--_
,_.-
--
-~
-,,;c
sakat, yiizbinJerce olii, yakdmis, YI'
kilmrs sehirler ve koyleri gerilerinde
ta" miman SSCB emperyalizmi AFGAN ISLAMt DIRENI~ CEPHESI
karsismda yenilmistir,
DiinyaYI
paylasan
ag.dar ve dlktatorluk
kamplanmn sefleri aralarmda imzaIadiklan "CENEVRE ANTLA~MA.
birakarak,
9 senelik cfhad vetiresi sonunda
milyonlarca AFGANLIYI achk ve
zuliim altmda inleten "teror ve dik-
.
..
DIRILI~
~--
,_,
.
DESTANI
Bayram DURBiLMEZ
Allah Allah diyerek Tilrkciilii~iln asiklan,
Saldinrkcn imanla, kacm odsuz Kopcklcr ...
Bu kizil meydanlarda acsm al aJ ciceklcr,
Yurtta giine~cesir.e, ~uurun l~lklan ...
bolgedeki bekcisi sultanhklan, seyh
likleri, KUKLA BAAS YONETiM
lerini tayin eden emperyalizm,biitiin
sark iilkelerini tesiri altma alacak
"AFGAN·iSLAMi"
yonetlmi
ve
devletinin insasmi hazmedememekte ve yikilan, dagdan dengeleri gozlemlemektedir.
20. Asnn son ~eyregi, bagnnsizhk haklannm zirvesini isaret etmektedir. Bu bagnnsrzhk mucadeleleri, emperyalizmin liitfuyla ve kendileri cekildikten sonra tayin ettikleri idareciler kanahyla ciknklan
topraklan yeniden idare seklinde
tezahiir . etmeyecek ve insanlann
haklanmn arandlgl ve insanca yonetimlerin ve hiir iradeyle sekillenmis
Tepcler alev alev yansa da barut barut ..
Kaybolur birer birer yine hazin akisler.
Da~lbr ufkumuzdan gonlU kaplayan sisler.
Batsa da parlak guncs, dogacak mcsut mcsut,
S(5ndiikce birer birer gOzya~1yildiz yildiz,
Kadmlar ve cocuklar sUngiilerin ucunda ...
Oldiik (5)diikdirildik kaderin avucunda,
Al kanlann ustune dogdu sanli ay yildiz.
Parlatn ufkumuzu gunesten bir avizc,
Sardi yUregimizi alevler yalap yalap ...
Tiirk oglu yilar mr hiC? yilmaz dussc de hump.
Tilrklilk suuru sonmcz, yescrir laze tazc ...
Gonlumun bahcesindc iimltler Cicck cicek,
Ccsit cc~it kus ucan semalanm aydinlrk,
Turkun ne oldugnu dUnya biliyor aruk,
Biikiilmcz Tiirk'tin kolu, bukulmcz ~clik bilek ...
bagunsizhklann
idare sekli olacak-
hr.
Tahammiilsiizliik
ve
siddetl!
karsi koyus, bu azmin seklinedlr .
.Dalgalan al bayragim, dalgalan yine al a1...
Bosahr gonullcrc ~k ~cHilc~Iale ...
Tilrklii~iim buyuk gurur irnarum cclik kale,
Milletce parolamiz : Ya olum, ya tSTIKLAL.
Emperyalizm ve kuklalarr, kendi cikarlanmn ve yonetimlerinln YI'
kilmasi karsrsmda topyekiin imha
metodlarnu sahneye koymakta da
hi~ bir zaman tereddiit gostermeyecek kadar da alcalrms, alcaklasnus
ve kan gtilii, nehirleri meydana getirmislerdir .
970'Ji yillarda Filistinlileri katleden KRAL HOSEYiN degil miydi? Bugiin, israil erkarlan dogrultusunda sJllJrlanm denetime slkl ~ekil.
de tabi tutup, Israil ile ara5mdaki 51'
mn kapatarak, israil'in korucusu,
jandarmasl olan karanhk emellerin
ve tahtllun adanll Kral Hiiseyin'in
diinden farkl nedir?
Yillardu Miisliimanlar iizerinde
en korkun~ zalimligi ifa eden ve hu-
Auldik birer birer olumlcrc gulcrek,
Allah nidasl C1kitrimanh yumruklarda ...
Yiikselirken goklere simsckll ufuklarda,
Destanlasu ~ehil1cr, tarihe gomulerck ...
Htlrriyctle yogrulmus milletimin mayasi,
Schit dii~lil uw-unda nice yigit arslanlar...
YazJldl al kanlarla siingii siingii dcstanlar,
Scrcfli gOgsiimiizde tSTIKLAL MADAL YASI...
Allah Allah diyerek TilrkliigUn ~Iklan,
Saldmrken imanla, kaCIOlidsUz k(5pckler...
Bu klzil meydanlarda acsm al al cicekler,
Yurtta giine~cesine SUURUN ISIKLARL.
Birlige <;AGRI ---------------
SI" neticesi, Afganistan'da "lslami
yonetimin kurulmamasr, kurulmasrnm her tiirlii careye basvurularak
engellenmesi icinde " ek mad delerinde birbirlerine destek vermislerdir. BOIiinmii~,etnik iizellikler sebebiyle krskrrtilnus AFGANiST AN,
iki ~eflik sistemince de bcnimsenen
kargasa ve "Balkanlastmlnns " tarzda itilmesi planlandir. lki siiper de,
arka bahcelerinde rahat nefes almak
arzusundadir. Ortadogu haritasnn
istedikleri gibi hazirlayarak, kendilerine bagh ve kendi cikarlanrun
.... -------------
~3
giin, bolgede
israil'den
fazla israilci
olan kokusmus
HAFIZ ESAD rejimi. aym sekilde kendi yandasi guruplan
manhgr
kullanarak
ARAF AT dii~ve Miisliiman filistinlinin
hasrm
davrarushgrm sergileyerek,
karnplarda
yasarmm
siirdiiren FiIistinli kadm ve cocuklann oldurulrnesini seyretrniyor mu?
Siiperlerin arka bahceleri kan
ve despotluktur,
Arka bahceler basegen ve saltanatlannm ihtirasma kapilan seytanlann barikatlanyla kusanlrmsnr.
Emperyalizmin arka bahcelerinde insan haklan, kardescesine
duzenler, adalet, fazilet cieekleri
bularnazsimz. 0 bahceleri buldozerlerle kazmiz ve kazilan alanlarda
toplu mezarhklar, insan cesetlerinden arta kalan kemik Ylgmlan bulacaksmiz. Hem de, cocuk, yash,
gene, kadm demeden katledilmis
yiizlerce, binlerce ceset birbirine yaprstk sekilde duracaktir ....
Nazi diktatorlugunii yillarca.butun silahlartru ve beyin yikama cihazlanrn kullanarak diinya kamuoyu onunde a~agllara ittiler. ltenler,
kendi diktatOrliiklerini ve doktukleri kam, toplu katletrne odalaruu ve
gazodalarrru gozlerdeu sakladrla,
Nazi DiktatOrliigii sekilde ve isimde
yrkrldr, Arna, Nazi Diktatorliigiiniin
siddet, bagnazca kryrm eylernlerini
fiilen gerceklestiren
emanetcileri
bugiiniin super emperyalist gucleri
olarak sahneye cikrmslar ve hurriyet. istiklal, insanca yasama ve baglmslz ya~ama hakki isteyen toplumlan , halklan ve miIletleri bogmakta, eritmekte, toplu kltallcrle
vah~etlerini sergilemektcdirler.
Giiniimiiziin Nazilcri gorcv ba~mdadlflar. Isimleri demokratik ve
Cumhuri olan ABD tekelinde idare
edilen arka bah~elerde biitiin soyklnmlar i~lenmektedir.
Afganhlar. Filistinliler yarmlarda kendi iradclerinin sesi olan devletlerini kuracaklar ve bugiin emper·
yalizm kar~lsmda direni~ g<isteren
ve ~chid olan insanlanlll. yeni nesil·
Icrine kahroman olarak gostcrecektir. Gelecegin yeni kahramanlara ih·
tiyaci vardlr.
___________
.....
24
LABiRENTLER.
••
Hosgoru; akrldsr, muhabbettir, sevgidir, asktrr, devadrr, ~ozumdur ve akrstaki devarnhhktir. Butun olumsuz doguslann sadece hosgoru ve askla ekartesi mumkundur, En bagnaz ve celiskilerini tek yolculukta aramaya sartlannus kafalann karsismdaki galip, hosgoru ve fikri manadaki zenginlik , anfet, ustunluk
ve vahdaniyyete olan sadakatle insarun asilmazr a§tlgml gosrerir. Toplum halinde iliskilerini duzenleyen insan, toplumun icerisindeki gorev ve mes'uliyetlerini belirli tcmeller uzerine kurar.
Izdiharnlanru yasayan ve muhataplanna ~iiphelerle bakan kafalarm uzagmda yasarur nu? Aksine,
boyleleri tarm tamma yambasnuzdadir ~ogu zamanlarda. Hasislik Jiasedlik Ylgmma gomulusler ve muhatabmm ozelliklerine karsi asin derecede krskanc tabiath insanlann, bir
toplumda acabilecekleri ve acnklan
yaralarm hesabi dahl yapilamaz.
Boylelerinin dola~tJgl labirentler,
~Ikl~ kaprsim bir tiirlii bulamayanlarm dola~tJg. sahalardir.
lnsamn itikat dairesine tam ve
kiimil hlzla yapl~masl, ellerinin a~I'
h~lI1da ve ruhunun teslimiyetinde
miilteci slfatlyla hakiki yardlm edieiye baglam~1 muazzam inkiliiplan
dogurur. Darhktan Ufki gen~i1ige,
~Ikmaz sokaklardan ana ~addelerin
geni~ alanma ~Ikarak, rahat ve doyurucu nefes ah~lann tck ve ~a~maz
giicii, ~eksiz ve tereddiitsiiz blllu~ ve
araYI~ neticesi olarak kar~lmlza ~Ikar.
Ya~antmuzJl1 biitiin safhalannda labirentler oniimiize a~llmasl zor
bir slradag gibi ~Ikar. Be~eri ili~ki-
-ler,ya~antlda beliren ihtiyaclar ve
problernlerin ardi arkasma nuzuludiir ki, onumuzdeki duvarlan meydana cikanr. Her ~o7.iim asrlan duvardir, K.i~iliksizlik ve tahminlerle
arayis diizenleme oyunlan tam sekJiyle duvar asamamazhgm belirtisidir.
Beseri plandaki doguslar ve
yer edisler kisrr donguden kurtulamayism tezahiirlerini onumuze Ylgmaktadir, DI~ palyatifte olusanlar
doyumsuzlugu
ve i~ kahcihkta
meydana gelen a~lhmlarda kahclhgl
me~ru gostermeye yetiyor. KOllu
tam hedefiyle insan ise, insanlll ihtiya~lan, varhk sebebi, araYI~lan. yii·
riiyii~ ve ya~antlsl kar~Jl1lJzdabelirir
Asli diigiimde budur. AkJI ve iman
biitiin diigiimleri Sll1lr talllmad1n
~ozmcnin hazzml ya~ar. Derecclendirmenin aksiyoncusu akJl \'e iman
tcralisinin dcyal1l~maslyla ~ckillenjr
AnlaYI~sJzhklar \'e iIIede bir
kurtanci misyon beklcme tenaku/.·
lanm ya~ayan insanlar. scneler ne
kadar bozguncu ve tclef cdiei muhteva ve tonda olursa nlsun, onlcrinc
Birlige (AGRI
serilen dar ve ~lkl~1 belli labirentin
kaprlanrn bulmaktan aeiz kahrla.
Kendi olus ve muhtevalanrun caprrn, dengesini, derecesini anlamakta
gucluk ve beceriksizlik cekenlerin,
mutlaka ve mutlaka bir elin onlan
dii~tiikleri kuyunun karanhgmdan
kurtarmasmi heves ve hayal etmelerinin sonucsuzlugu girdaplan ve
maymlann patlayrslanru neticeye
getirir.
Fikirlerin, ziniulerin hesaplasmast ve tarnsmaya acik hale sokulmasr, kafalan tahlilcilige ve genis
persvektif alamna iter. Bakis alarn
genis, degerlendirmesi olumlu ve ilerleyici, faideye anachk edici yorumlar, isabetli ve kahci hal uzre kafalann ve gonullerin yakm i1gisine
mazhardir _. En bagnaz ve psikolojik
deprasyonu yasayan spekiilasyonlar
acik ve net tavirlar karsismda boguk seslerini tamamen kisacaklan
dakikalann geldigini hisle, derhal ve
-teredduzsuz ~iddetin musebbibi, takipcisi ve raylan dagrticr rolleri deruhte edici unsur haline gelisi Ustlenirler.
Hosgoru; akrldir, muhabbettir,
sevgidir, asknr, devadir, ~ozUmdiir
ve akl~taki devamhhkttr. BUtUn 0lumsuz dogu~lann sadece ho~gorU
ve a~kla ekartesi mUmkiindiir. En
bagnaz ve ~eli~kilerini tek yolculuk
ta aramaya ~artlanml~ kafalarm kar~Ismdaki galip, ho~gorU ve fikri manadaki zenginlik, atlfet, UstUnlUkve
vahdaniyyete olan sadaketle insam
a~llmazlan a~tlgml gosterir. Toplum halinde i1i~kilerini dUzenleyen
insan, toplumun i~erisindeki gorev
ve mes'uJiyetlerini belirli temeller
iizerinde kurar ve anlaYI~ml isabete
dokmek hususunuda titizlik harcarsa ini~lerde seyretmeyecegi muhakkaktlr ve toplum denilen labirentin
dahilindeki kaldlrlmlan ~uurlu ve
mantlkh hareketleriyle a~masml bilir.
Cahiliye ve geri monotonlukta
siiren hayatm failleri, siirekli olarak
bunahmlar, Isdlraplar, fahi~ dertler
ve manialar ar3smda klrmttlan boliinfir, his ve heyecamm kaybeder,
maniih aklclhklara kar~1 duymazla'Birlige
sir, gozlernleme
yetle kaybeder.
kaabiJiyetini
Toplumlarm
ekseri1~lgl 0-
larak addedebilecegimiz ve cemiyettin vekarh 1~lklanmn guruplan olarrak telakkiyetimizi duzenleyecegimiz mami ve goniil adamlan daima
bansm, akhn, imanm, sevginin, hos
gorunun, destanlasan iliskilerin, insanhk davasml topyekiin kucaklayarak darhklan degll, bolluklan
sembolize edisin zirvelerini daima
mahsullu verimlere sahip hale getirmenin gururunu yasanuslardir. Isrk
olarak toplumlanm aydmlatan ve
parmakla gosterilecek kadar mutenacis ve az dava ve hakikat adamlan, labirentlerin srkmnsmda kalan
Toplumlar, ahlak ve imanla vardrrlar ve hayat sahnesinde boylece kahcrdirlar. Adaleti, sevgiyi, hosgoruyu, insanhk
emarelerini uzerlerinde tasimayanlar, ne kadar gii~lii olurlarsa olsunlar, ~okii~iiisaret eden
labirentlerin endanunda ve dahiIinde kapah kalmayi ya~amadan cokmezler, ~okii~ oncesi,
zilletli labirentleri yasamaktan
nasiplerini de alacaklardlr.
Akd ve vicdan sahipleri labirentler kar~lsmda galiptirler
ve egolann ~artlandlrJl1aSllla
kapllarak peri~anhgl tercih etmezler.
toplumlarl i~jn, kurtulu~ta beraber
olduklart gibi, hayali tekleyi~le vakit katledenlere de ikazlanm eksik
etmezler.
Biitiin degerler ve klymetler yerinde ve zamamnda kullanabildigi
ve degerlendirilebildigi
mUddet~e
giizeldir, neciptir. Aksiyon ve mucahede simalannm a~tlklan kanallar
Ylkmtllan ve ~okU~leri ya~amaml~
ve arkalanndan siirtikledikleri insanIan batakhgm ortasma saplayacak
kadar yiireksiz ve al~ah~ gostermemi~ler ve kutlu seferlerini muzafferiyetle neticeye ula~tlrmaYI ba~arml~lardlf. Her toplumun necip ve
aksiyoncu simalara ihtiyaci vardlf.
Saldirganhgr nefsi ve tahakkiim plamnda gosteren ve mezar kazrcihg)
yaparak cahili atalanrnn adetleriyle
yaparak cahili atalannm adetleriyle
ovunmeye cahsan akil ve mantrk fukarasi toplumlar, onlerindeki labirentleri asarnamamn ve uzun muddetce, 0 sikmnh ve isdrraph labirentin icerisinde dolasarak, bitkin, meyus, zelil, perisan, alcahsla kahrolmus halet-i ruhiyyenin akil emarelerini uzerlerlnde toplamanm ve yenilginin ezilisin, kole olusun bayraguu
cekerek , onlerinde giden sahte ve
aldatrci murebbilerin kendilerini nerclcre siirtiklediklerini 0 arnn kahredici eziciliginde hissederler,
Toplumlar ahliik ve imiinla vardirlar ve hayat sahnesinde boylece
kahcrdirlar. Adaleti, sevgiyi, hosgorUyU, insanhk ernarelerini iizerlerinda tasunayanlar, ne kadar gii~lii 0lurlarsa olsunlar, ~okU~iiisaret eden
Iabirentlerin endammda ve dahilinde kapah kalmayi yasamadan ~iikmezler, ~okii!i oncesi, zilletli labirentlcri yasamaktan nasiplerini de
alacaklardir,
Hayat hakkmuzr, baskalaruu ezerek, baskalaruun haklanm ~alarak ve onlan hi~ mertebesinde goren siyon kafaslyla siirdiiremeyiz
Kendi yiirUyU~Umtizve mmtlkalardaki hareketimiz, adalete ve ho~gorU nizamniimeleri esasma dayanl1ladlk~a, bugUn ne kadar miireffeh ve
rahat ~artlarda ya~asakta, yarllllannuz ~Uphclerle, dii~ii~lcrle, mahfolu~larla bizleri bekler. Muhataplanmlz kim olursa olsun, tarih~eleri
nereye kadar giderse gitsin, hangi
soy ve soptan olurlarsa olsunlar,
kar~lmlzdaki ki~ilere insani gozler
ve merhametle bakmadlk~a, hali·
sane niyet ve ahfetli azimle yiiriidUgiimtizii iddiada smlfta kalmz. insan
olarak gorevlerimiz, hasedden. klssalann verdigi terbiyeyle ka~l1lak.
Ol~iilerimizi selef-i siilihinin kurtanCI nefeslerine sanlarak tayin I1lccburiyctinteyiz.
Akll ve vicdan sahipleri labi·
rentler kar~lsmda galiptirler ve egolann ~artlandlrmasU1a kapllarak pc·
ri~anhgl tercih etl1lezler.
<;AGRI----------------------------25
• •
CAHILIYE.
ABLUKALARI ...
AhDlet TUNC;EL
i nsan, varolusuyla beraber cevaplamasi gereken bir cok soruyu
da biinyesinde tasirms: bunlan olavlarm akrsrna ve sosyolojik hadiselerin gelislmine gore zaman, zaman
kendisine sorrnus, cevaplar ararmsnr. Bu cevaplarrn farkhhgl iman edilen esaslann degi~ikliginden kaynaklanmaktadir. ~iiphesiz iman edilen sistemlerin ( din ve ideolojilerin)
farkhhglOda en biiyiik amil, sorulara
cevap verenin kim oldugu ile dogrudan baglantrhdrr. Eger eevap veren,
dogrulan aciklayan Allah(ee) ise, [;
man edilen dinin ismi de islam olacaknr,
Cevap vcren Allah'tan baska bir
klsi, ziimre veya topluluk ise on un
ismi de degi~ik bicimlerde ve seklllerde ortaya crkar. Bu ise tek ve
mutlak olan Allah'm razt olaeagl bir
hal degildir. Aynea dogrulan a~lk-
26
layanm hususiyeti de, acrklananlarIO gercek dogrular olup- olmadlglnrn gostergesi olacaknr.
Mutlak eahiJiyet, Allah 'I inkiir
veya ateizm; bu dii~iinee sistemine
gore kainatla ilgili sorulara verileeek
eevaplar "tesadiif" ilkesine gore cevaplanacaktrr. Kiiinatm yardrhsrm,
devamirn ve sonunu tesadiifler ilkesi
zinciri 'ile acrklayan bu gorii~iin
miintesiplerine gore, bir yaratrcmm
varhgmdan bahsetmek anlamsrzdrr.
Herhangi bir gayeye yonelik 01madan tesadiifen varolan biitiin varhklar lcin, oliim otesinden bahsetmek miimkiin olmaz. C;iinkii,bu dii~iineeye gore insan, arzulanru ve
zevklerini en iyi biclmde gerceklestirmeye ~ah~lr. Bu basibosluk icerisinde insanlan yaptrklanndan sorguya cekecek bir giieiin varhgl kabul edilemez. insan en mutlak ~ekliyle hiirdiir, sorumsuzdur, baglm-
srzdir. Hareket tarzrm aneak kendisi
belirler, Insanlann iizcrinde hi~bir
giieiin varhgl kabul edilmez. Eger
sorumlu olacagt bir merciden bahsedilirse bu yine insarun kendisi veya
baska insanlar olacaknr.
Bu dii~iineelerin sadeee pratikte
kaldtgrru
soylememizde miimkiin
degildir, Pratikte uygulanma imkamda bulmustur. Bu teorinin, pratige donii~me sekllnl Ban dii~iineesinde ve medeniyetinin koklerlnde bulmak miimkiindiir. Sadeee insam ele
alan Ban medeniyetinde mutlak cahiliyet- Allah'i inkar boy gosterirBu sistemde insanm, insanla lliskls]
sadeee maddi alanda olur. Karar
vermede tek ozellik "menfaat" dil~iineesidir. Bu ise sadece nefse hos
gelen unsurlarla simrhdir. Maddenin
deger yarglsl olan bir sisternde ise
degi~kenlik gozden kacrnaz, KIYmet hiikiimlerindeki cokluk ve ayn
degerler aJabilme hali insanlar arasmda zulmii ve her tiirlii pisligi (fuhus, zina, kumar, ickl, faiz vb.) kolayca mesrulasnrabilmektedlr.
Siyasi bir gii~ olarak devlet ve
miiesseseleri ise biitiin bunlarrn koruyueusu olarak, diinleyicisi olarak
ortaya cikar. i~te imrenilen Bati ve
~agda~(!) devletler bundan baska
bir ~ey deglldtr.
Miisliimanlar, bu sistem ve dii~iincelerdeki zulmii rahathkla idrak eedebilirler. Maddecilik veya ateizm,
bir baska degi~le materyalizmi Batrrun kiiltiirii ve dii~iineesi olarak goriiyorsak da, sadece bununla srntrlandirrnamrz sathi kalacaknr. ASIIolan
ateist inanem ruhi bir bozukluk 01·
dugudur, lnsanogtu varoldugundan
giiniimiize kadar bu sapik ruh halinin degi~ik tezahiirleri olmustur.
Acr, fakat gercek olan;Miisliiman
olduklanrn sovlevlp, Allah'a, Resuliine ve ahiret giiniine iman ettiklerini belirten insanlann, bu inanclanmn gereklerini hi,. bir sekilde yerine getirmedikleridir. Bunlar, yuklendikleri vazifeleri, kelirne-i tevhid
ile verdikleri taahhutlerl yapmadrkIan gibi, inkar edenlerle birlikte aynl ya~antl bi~imini payla~maktadlrlar. Onlar gibi hayat siirmektedirler.
Birlige (AGRI
GARip YAZILAR
Nedim DiYEMLI
Her toplumun bir yazaru, bir de karalayana vardir, karala-.
mak cogu zaman kolaydir, karalamanm moda oldugu zamarnrmzda yazmaya soyunmak galiba sancaktarhk oldu. Elimize aldlglllllZ gazete, dergi, kitap zannettigimiz kadar kolay sekillenmiyor .. Kansnnp ambalaj kagidr olarak bir kenara atngmuz
matbuat diyetleri fazlasiyla odenerek bize ulasiyor.
Denilebilir ki; okuyucusundan, yazanna egemen guclerin
hikmeti (varhgr) geregi " maym tarlalan " nda okumaya ve
yazrnaya zorunlu krlmdrk ,
Birseyler yazmaya karar verdigim anm iizerinden belki saatler
gecti. Neredeyse gece giindiize donecek ve heniiz bir satrr dahi yaza-marrustrm. Hem oyle bir gecikme ki
yazumzm ba~hgl dahi hazir degildi,
~oyle boyle derken toparlandik ah~dml~hglmlzm drsmda olacak bu
yazi ... "Garip bir yazr" ~ekillellecek
ve bu "gariplik" bizim ieinde mechut.
Yazumzm muhtevasnu "yazmak ve okumak" teskil etmeli. Se9kin, idealli ve kararh kimselere hitabetmeli.
Kendi bilgi kulesinden
ses getiren kadrolan dii~iinceye sevk
etrneli ...
Dii~iinme hakkmuz var rm bilemiyorum? "Dii~iinuyorsan sU9hJsun" diyorlar ...Dii~iinen yazarlann
sesi kisilnus, kalemi kelepcelenmis
durumda. Ses telleri bozuklugunull
sebebi nedir? Eminim kalemi eline
alan her yazar duygu ve dii~iincelerini alenen ifade edemiyor, santnm
sizde farkmdasmJz? Bazen insanlar
i9in yine insanlar tarafllldan yapdml~ kanunlar, bazen de dostlanmlz
91k1yor sahrlanmlzlll kar~lsllla ve
yer yerinden 0Ylluyor; "Nasd boyle
yazabilirsin, bu cumleler sana yakl~-
'Birlige
nuyor" veya telefonunuz otuyor bir
mazi dostu ikila srkila falancanm ikaznu size i1etiyor. Eh ..ne de olsa
ahde vefa var sesinizi icinize anyorsunuz. Dostlanruzi giicendirmektense okurlan dogruluguna inanmadigmlz satirlarla aldatryorsunuz, oyahyorsunuz. Elinizdeki kalem kor 0luyor yakiyor elinizi, yakiyor vicdaOImZI.Vicdammzr ve taVrJl1IZIsandiklara kilitleyip siz de bu seneryoya senorist oluyorsunuz,
Bazilart fincanci katirlanm tirkiitiip, suya-sabuna dokunarak kalem oynanyor. Netice malum; kendilerinl Allah'm \'Urguladlgl manada aiim ilan eden yeryiizii ilahlan
tarafindan beton sandiklara kilitleniyor. Miilesef bir yazar hasbi du~ii~cesini okuyucusuna ulasttrmak
pahasma hiirriyetini heba etmeyi
goze ahyor. Bazen yazilanlar uzerine benzin dokiilerek ate~e veriliyor,
90galtmak-yaymak yasaklamyor ...
Kiitiiphanelerimiz lcitapslz...OkullaC1mJZ kitapslz ...Neslimiz lcitapslz
kaldJgl i9in KiTAPSIZ oluyor. "Kitaph medeniyet" kitapslz bJraklhyor ...
Oysa ki biz, kitablmlz yazdJgJ
i9in sava~ml~, kitabJmlz yazdlgl i9in a9 kalml~ yine 0 yazdlgl i9in
hicret ennis bir ummettik ...Kitabuu
caruyla korumus bir urnmet.;
Yazarlann ve kitaplann hali bu
peki ya okuyucular? Her okuyucu
yazl yazmayr dusunmustur ...veya
"yazr verin'tdemistir. Oysa degiJ
yazmak dilsunmek bile ne kadar zor
KagltIann dey agznu acabileceglni,
kalemin ates-ok mlsali bedenleri yaralayacagnu dusunmus miidiir?..Binlerce sanr icinden sadece kii9iik bir
kelimenin yrllarla diyetinin odenecegini dii~iinmii~miidiir?.
Her toplumun bir yazam bir de
karalayam vardir, karalamak 90gu
zaman kolaydir, karalarnamn moda
oldugu zamanmuzda yazmaya soyunmak galiba sancaktarhk oldu. EIimize aldrgnmz gazete, dergi, kitap
zannettigimiz kadar kolay sekillenmiyor. Kanstinp ambalaj kagJdl (Ilarak bir kenara atngumz matbuat
diyetIeri fazlasiyla odenerek bize 1Ilasiyor,
Su anda pek 90gunuz kafasi
bircok problemle dolu bir halde bu
yaziyi okumaya eahsiyorsunuz. Bu
ikazla dikkatinizi cekrnis olmanuza
ragmen yine de sadece ~u sanrlarla
basbasa degilsiniz, hep mesgul kafamz. ~iiphesiz bu hal 9agmllzlll
sirnrmza - istesekte istemesekteyukledigi bunahmidrr, Kitaptan uzaklasnus bir 9agdan daha degi~ik
bir hal beklenemez ...
Diger cenahta dikkatli okuyucular kitap hastalan, yasaklamalara
ve yasaklara ragmen arastrran ve kitap bulanlar. Bunu kac ki~i basarabiliyor? Baska bir yonuyle yazilamn
i9indelci denklemi 9iiziip vermek istedigi ana temayi, irdelenmis mesaji kapan imtiyazh kac akrl bulunabiIir?
Kltabm hukumranhginm kalkngl iilkelerdeki tagutlar i1min menbagml kurutmaya kararhlar. Kitsb-I
Kebir'in hiikiimranhgmm olmadlgl
yerde herkes kendi zannmca hakim
ve hiikiimran kesiIiyor. Bu kitapslz
iilkelerin kaderi olsa gerek ...
Denilebilir Ici; okuyucusundan
yazanna egemen gii9lerin hikmeti
(Varhgl) geregi "maym tarlal:m"
nda okumaya ve yazmaya zorllnlll
klhndlk.
(AGRI------------------------------27
ATSIZ HOCA'NIN
"YOLLARIN
SO-NV"
Ibrahim 'k'ALC;INKAYA
Turk fikir adarm, ~airi, tarih ve dil bilgini olan,
gercek bir "ERKj~j" olarak yasayip olen rahmetli
Atslz Hoca hakkrnda soz soylemek ve bir yazr yazmak
yetkisini kendimde gorrnem miimkiin degildir, Gayern
hazirlanmasma vesile olmaknr. Bir de, yeni nesle O'nu
"Yollarm Sonu "yla olsun taruta bilmek. Bunda bir
nebzecik olsun basanh olabilirsem, kendimi mutlu sa-
yanm.
28
Acaba, gurbet nedir? Hit; kendi kendimize sordugumuz oldu mu? Gurbet, siladan uzakta olmak rru?..
Esten, dosttan ayn kalmak mi? .. Vatan topraklarmdan ayn yasamak nu? .. Gurbet; yalmz kalmak rm?..
Dert yanacak, sohbet edecek, hal damsaeak, her seyimizle giivenecek birine duyulan hasret mi?. Yoksa
dost bildiklerimizin, iyi giinde yammizda olanlann,
kotii giiniimiizde bizden bir bir aynhslannm verdigi
dayarnlmaz huzun mti?. Bu hali gtintimiizde bizden bir
kac defa yasarmssamz, elinizden soyle demekten baska bir ~ey gelir mi;
Bugun yollamrken bir gurbete yeniden
Belki bir kisi bile gelmiyecektir bize.
Birinci rrusradaki "bir" kelimesi bize, "gurbet"in beIirsizligini. mechuliyetini gosteriyor. Bu "bir" belki,
bir rnahpus danuru, belki esten dosttan ayn yasamaya
rnecbur edilen bir sehri, belki de bir kirk dort yrh tabutlugunu isaret ediyor ... Kac dost boyle birinin ardmdan gelir, kac dost? insanm kac tane "karagtin
dostu" vardir? "Karagun " dostlan, ne biiyiik kisilerdir ... "Karagiin "iiniizde, 0 eski biiyiik bildiginiz dostlarl goremeyince, kendi halinize, garip bir tebessumle
gulersiniz. ~air kalbiniz :
Bir kemigin ardmdan saatlerce yol giden
itler bile gtilecek kimsesizligimize.
mefilinde serzeni~te bulunacaktlr. Ancak, biiyiik insanlar, kahramanlar, milli ~ahsiyetler oyle gurbetle,
mahpus danuyle. tabutluk·zindanlarla yddmlabilecek
bir yaplya sahip degillerdir. Onlan, hi~ bir ~ey gayelerinden ahkoyamaz. O'nlar ancak idealleri i~in ya~arlar
t;aresiz kaldlklannda da "takdir-i i1ahi" buymu~ derler. Tevekkiil ederler. Lakin, reva goriilen muameleye
de boyun egmezler. Her haliikarda taVJrlan"ERKi~i"
cedir. "Bir gurbete yeniden" gonderili~lerinde:
Gidiyorum: Gonliimde aCISlyamklann ...
Ordularla yenilmez bir gaylz var kammda.
diyeceklerdir. Bu dargmhk kansmu ofke, hiddet
kopuren okyanuslar misaall biiyudukce heybetlesecektir. Ofkenin esas kaynagnu da samimi bilinen samimiyetsizler teskil etmektedir. Dogru bildiginl her
mekanda ve zamanda soylemekten cekinmeyen Atsiz
Hoca, bu sarnimiyetsizlerin yiiziine tiikiirmeye dahl tenezzul etmez. Onlarm degerini, edebi bir iislubla vuzuha kavusturur,
Dun benimle birlikte giilen tamdiklann
Yalmz bir hanrasi kaldi arnk yammda.
Gurbet yolculugunda icbar edilen Atsu Hoca, adeta
geride kalanlara-Veya
istikbalin "gurbet"~ilerinetavsiyede bulunur. On Ian ikaz etmekten gerikalmaz.
Iyi gtinde "birlikte gillen "lerin, belki de hepsinin samimiyitsiz cikabileceklerini, tecrubelerine dayanarak,bir
vecize haline gelmis ~u misrai i1e haykmr:
Yufka yiireklilerle cetin yollar asilmaz;
Yasanmadan, tecrube etmeden kimin alp oldugu bilinmez ki... Hani bir atasozumiiz vardir: "Bekara kart
bosamak kolay" diye. Kisinin cesareti, kahramanhgr
"cetin yollar" III asilmasi esnasmda belli olur. Tath
su da herkes bahk avlar ...
Evet, hangi yol cetin ise, sabtr ister, rnesakkat ister, gayret ister. Canla basla cahsmak ister. Hele hele
bu yolda ilerlemek, Tiirk'tin sanh tarihini yeniden
ayaga kaldirrnaya yonelikse ... ~ayet bu yol, dort klt'adan cekilmeye mecbur edilen Tiirk Milletinin tekrar
uyanrnasma, silkinmesine vesile olacaksa.;
Buuu,
Tiirk'ten baska hangi gii~ ister ... Tiirk'iin aleyhinc rnutemadiyen genlsleyen Rus, elbette hie mi hi~ istemeyecektir. Zira, Tann Dagl 'run tasarrufu, 0 anda elinde
bulunmaktadir! Ama ~airimiz de i~te bu yiizden ba~a
gelebilecek me~akkatleri imayollu dile getirir:
t;iinkii bu yol kutludur, gider Tann Dagl'na.
Bu yol. "Demir KaPI "dan ge~er. Tiirkistan 'm U~Slll
bucakslz vadilerine, yaylalanna, Altaylar'dan Otiigell
Ormanlanna uzar gider. Yulug Tekin'den Bilge Kagan
a ula~lr. insam. at iizerinde, Ortaasya Bozklrlanndan
t;in Seddi'ne, Tann Daglan'nm zirvesine gotiiriir.
Gotiiriir gotiirmesine de kirk "ERKi~i" nin (in
saraymda birlik ve beraberligi gerekli. Bir iman mesabesinde inanml~hgl ~art.
Bu tahayyiilelerle "bir gurbete yeniden" yolIanlrken akhna arkandan dahi bakmayan, aldlfl~ etmcyen.
Birlige t;AGRI
AYDIN iNSAN MI,
KALiTELi AYDIN MI?
ba~lar"Oyleyse
bu millctin i1erleme
recetesi nedir? Tabii bu sorunun
pek ~ok cevaplan vardir. Bizce vrllardir savundugurnuz
ve bu gidi~le
daha villarca savunacagimtz konu cgitim konusudur. Gerek siyasi propagandalarda .gerek oteki sahalarda
pek aglza ahnamayan ahnsa vaatlerin verine getirllmedlgl konu egitim
konusu ... Ancak egitlm konusu derken her vesile ile ve iftiharla konustugumuz
okuma-yazrna oramrun ar-
trrrlmasrm biz egltim olarak ele at-
Yusuf KARAKAYA
Yrllardrr radyo ve televizyonlarrrmzda siyasi liderlerimiz
Tiirkiye'.
nin problernlerini bizlere cesitf vesilelerle anlatmaya cahsrrlar. Kimine gore Tiirk Milletinin yiikseli~i e·
konomik, kimine gore siyasi lktidarlann bizatihi kendisidir. Kirnilerine
gore
imamhatip
liselerinin
ve
Kur'an
kurslanrun
kapaulmasidt.
Bir baska gorii~e gore ise teknigln
gellstirllmesiyle Tiirk Milletinin kurtulusu
gerceklestirilecektlr.
Her
biit~e tarnsmalannmda
bu sayrlanlann hemen hapsinin bir onceki YII·
lara gore kat kat ilerledigi anlanhr.
Bu arada Tiirk Milletinin her husus-
da kurtulusunun .~e~itli "izm"lere
baglayanlar
da olmustur
elbette.
Biitiin bu kurtulus recetelerini dinleyen bugiiniin cocuklan biiyiiyiip
torun sahibi olurlar. Radyo ve televlzyonlanru acnklan zaman yirie
ayru ~ifah receteleri dinlerler. Ulkenin bir arpa boyu dahi ilerlemedigini goriince de biiyiik bir hiisrana ug·
rarlar.
Ve eger gercekten Tiirk Milleti.
nin kurtulusunu
isteyen biri ise, derin derin dii~iinmeye baslar. Biitiin
bu savilanlarm iilke kalkanmasmda
birinci veya ilk siralarda etkenler 01madlganl goriir ve tekrar dii~iinmeye
eskiden "birlikte giilen tarudiklarm" gelir. Boyle duo
rumda
insan, hem kendine hem de yanmda "yalmz
bir hatirasr'tkalanlara kizar, Sonra da ta~1 gedigine koyuverir :
Halbuki yoldasmi bsrakip donenlerm,
Deglsilir topu da bir sokak kaltagma,
Boyle der Atsu Hoca ama, birden bire de temkinli b~r
. davramsa girer. Ger~egin aCI yiiziinii oniimiize serer. J.
~imizi saran bu burukluktan da hemencecik ahr kur-
tanr.
Evet "Yollarm Sonu"nun bu dortliigii i1e yazlml'
Zl noktalayahm:
ister dii~iin ... Kendini ister hayale kaptlr ...
Uzar.Uzar, ~iil1kii hi~ sonu yoktur yollann.
Bakarsm aldanml~stn, gordiigiin bir seraphr,
Sevimli bir hayale a~t1lrken kollann.
-C;AGRI
Birlige
miyoruz. Bu konuyu sadece ogretim konusu olarak ele ahyoruz. Egitim derken elbette gerekli bir kadroyu da beraberinde siiriikleyen bir
konu olarak ele ahyoruz. Yoksa bugiinkii gibi her yal okullarrrruzdan bu
kadar ogrenci rnezun ettik, ~u kadar ogretim gorevlisi atadrk gibi beyanatlan hi~ bir zaman egitlrne ~oziim getirecek sozler olarak ele ala-
rnavrz.
Bir memleketin en biiyiik fakirJigi elbetteki vetiskin aydm fakirligidir. Fakat her fakiilte bitiren veya
her iiniversite gorevlisini aydm olarak kabul etmek miimkiin degildir.
Bugiin sadece Tiirkiye olarak bizim
degil, gelismekte olan biitiin Iilkelerin ihtiya~lan, aylarca kamuoyunu
mesgul eden doviz lhtiyaci olmayrp
kaliteli aydma lhtlvacrrruzdrr,
Her
konuda kendimize ornek teskil eden Bat" bu porblemini hallettigi
icindir ki, kalkrnmasiru da gerceklestlrrnlstir. Biz her zaman Batrdan
geri kaldlglmlzl esefle soylerken avdm vetistirmede Banyt bir hayli
sollarnrs ve gecmisiz. <;:iinkii 1982
vrhnda sadece Ankara'daki yiiksek
ogrctim kurumlannda 975 profesor
ve 1173 docent varken bu say: ingiltere'nin baskenti Londra'daki iiniversitelerdeki profesor savm sadece 48'dir. Evet yanh~ okumadimz
sadece 48...
Demek oluyor ki, iinvanr vermek oyle pek onemli bir olay degil
Onvana alan hocalann veya aydmlann kaliteleri onemlidir Aydmlann
kalitesi ise oyle altm ayan gibi 01·
maYlp verdigi eserlerle veya yeti~
tirdigi nesillerle ol~iilmelidir.
~--------------------------~---------------29
~AGDAN FOfOKOpiLER:
1
GUNUBiRLiKCiLER
GUNUBiRLiKCiLiK
VE
~
~
ihsan
Cunublrllkcilik kisir kafalann,
kumandah beyinlerin, hayata ve dolayrsryla biitiin gecmis ve gelecek icerisindeki meselelere bakrs tarzrdrr. Ashnda gunubirlikcilik; kavram-
dan da anla~J1dlglgibi giiniinii giin e-_
den, her seyi ama her seyi zamamn
dar boyutJan icerisinde yasamaya
veya degerlendirme tezgahma konu-
vOZ KiRiM
i. YAL~INKAYA
insanm insana pozu irlnbast desrnesl,
lnsan ki, suyu bol-berrak hatrrnaz krr cesmesi,
Murdar fikirler yunsun, muhtac avuclar icsin ...
*** **
Sen kotiisiin, belli. ..Git isine adam sende,
Ya bende bir terslik var, ya bir adrm oternde,
Diiriist kendini bilmez, kotiiler paha bicsin .•.
*****
Servetin i~ildigi le~ kokan 0 bardaklar,
Yoksullarm hakkrru ifrit ellerde saklar,
Havir daragacmda, ser golgesinden gecsin ...
*****
Ate~ cernberinde ruh, his kan bir buzlukta,
Irade zavrf, ~a~km, dii~kiin dupediiztukte, \
Nefsi olii maddeci, yolu yok ki yol secsin ...
*****
lbret bir damla suyun, tek bir tanenin ibret,
Bunda ne bir ol~ii var, ne parmak izli senet,
Kim, ne kadar isterse, hakki, 0 kadar ol~siin...
*****
Yann anne olacak krzlar diskotek siisii,
Bir genclik ki pervane gibi, kSbus ortiisii,
Sonra gelecek nesil hangi kapryr acsm ...
*****
Yiiregime dert oldu, bileglme zincirim,
Her sokagrn basma tuzak kuran yliz kirim,
'. "Ya ilSh-el alemin .."bu derde sen ilS~s," ...
30 ----------------------
KURT
lan, felsefe tarihine gecmemisfakat
her donemde taraftar bulmus, sistemlesmemis bir felsefedir.
Giiniibirlik-rilerde bir muhasebe
sahsi veya sosyal meselelere genis
zaman arahguun zengin tecriibe ve
tefekkiiriine katlanma yoktur, "Bugiin buldun bugiin ye" tekerlemesi onlarm hayata, hayatm icindeki
olaylara ve topyekim yasarna tarzlanna yerlestirdikleri yegane form iiidiir. Formiilden de anla~J1dlgl gibi
" diin " vc " yarm " kaygismdan
bahsedilemez. Onlar icln "hal" ijnemlidir. Zaman, ferdi ve sosyal
capta diin neler getirmis, yann hangi problemlerin diigiimii veya cozum ii olacak? .. Dusunulmesl bile giiniibirlikcilige ihanet. En onemlisi icin-
de bulunulan zaman kmntisr.
Diiniin bir zamanlar "hal" 01dugunu, ~imdiki "hiil"in "diin" olacaguu, zamanm degi~meycn kanunu geregince yannm da "hal" olup
-dune itilecegini hesap edemez giiniibirlikciler, Zaten boyle bir hesaba
girmek de giintibirlik~i1ige yan cizmek olur.
Giinubirlikcilikte
muhakerne
yapanlar gun icinde oldugu icinher
~ey tek duzede, hesaplar bir rakamda ve bir islemdedir. En ileri dii~iinenleri bile dort islemin hepsini srfir ile yaparlar. Sifm srfrr He toplaYIP neticeyi ssfrrla carpanlar hayat
standarduu en yuksege eristirdiklerini zannederken; baska hesaplardan sifrrlar crkanp kendi hesahma
ekleyenler de bu gunubirlikci zekalardandrr.
..... --------Birlige
~ACRI
Zarnamrmzda
ticaretin,
ahlakm
mesleglnin gilnublrlikcileri oldugu
gibi sanat ve zanaatm da giiniibirlikcileri vardir, Daha dogrusu her alanda ve her kesimde gunubirlikcilere
rastlanabilmektedir. Ucuza allnan
ve ucuzca kavusulan her arnacta.serefte, etikette, makam ve riitbede
gunubirlikciligin duzenlenrnemis sistemini secrnek mlimkundiir.
Kuralsiz gunubirlikciler ahlakta
elastikiyetin, onlara gore zamana ve
zemine
uymamn
taraftandirlar,"
C;iinkii noktalar halinde ve iistelik
silik olarak cizdikleri yasama tarzlannda "heva ve heves" plansizhklarnun uygulama alanlandrr, "Maymun istahhhk" tabirinin yanmda
daha bircok terimler bunlann ahlak
yapslanru verir. Yaprlanm verir dlyorum, ~iinkii giinubirlikcilere kural
ve plan kabul ettirilemedigi gibi,
hangi tiir inanctan gelirse gelsin sii-.
rekliligini devam ettiren bir ahlak
gorii~iiJliin cercevesinden de bahsedilemez. Meseta her cevre onun icin
ahlak kurallarnu degi~tirir: Bugiin
camiye gidip en on safta durur, ona
gore zarnan bunu gerektirmistir ..iki
saat sonra bir isret meclisinde alem
yapar, namusunu teshir eder ..Bu da
normaldir giinubirlikli!i ili!in. C;iinkii
"tutuculuktur"
degi~ik toplumlara
ayak uyduramamak .. Onlar daha
buna bezer bir~ok tezatlarma, kendilerince saglam ve inandmci payandalar ~a gosterir. FetvasJllI kendi verir, degi~en ~artlarda kendi degi~tirir fetvasml...
Ciddiyetsizlik, tutarslzhk, zaman ve mekana gore ahlak anlaYJ~1
giiniibirlikli!i1erdedir. Bunlar temel
bir fikrin. bir dii~iincenin inanan adaml gibi goriinseler de, ger~ekde
giiniibirlikli!i1igin Bukelamun yap 1smdan aynlamazlar,aynlmlyorlar da
C;ag i~inde mesleginin gii~iibirIikli!i1eride var.
Elektrik direklerinin ba~lllda
bahara ~arkl yazanlar ... Masalanmn
ba~JI1da dilsize, kimsesize kiikreyip
klzanlar. Soz fukarasl ama sozden
yana "odiil"alan kumandah ozanlar.
"Ah, bir mesai bitse"yi tekerleme
yapanlar ve hatfa bazen giiniibirlikBirlige
C;AGRI
~i1ige ihanet etme cesaretini
rip bir kurala sapanlar '"
goste-
Sanat ve zanaatm giiniibirlik~ileri biraz daha ~uurlu sunmakta felsefelerini. Bunlar giiniibirlik~i1igin
kahcihgma, taraftarlarnu, destekcilerini ~ogaltma pesindeler giiya.
Zanaatci giinle birlikte degisen
iiretimin pesindedir. Bugiin yaptlglm bugiin satrp, bugiin satilamn ayru
giin bozulmasr, kokmasr, hurdaya anlmasi gereklidir. Yoksa giiniibirlik~i1iginde bir devarnhhgm kesilmesi
onun isine yaramaz. Ticaret ahlakiymrs, i~ namusuymus, bunlar giinubirlikci zanaatcryi hapseden, kokiine kurt gibi dadanan laflardrr.Gu-
Zamanumzda
ticaretin,
ah-
lakin, mesleginin gunubirlikcileri oldugu gibi sanat ve zanaatan da gunubirlikcileri vardir.
Daha dogrusu her alanda ve
her kesimde gunubirlikcilere
rastlanabilmektedir.
Ucuza ahnan ve ucuzca kavusulan her a-
macta,
ik
seref'te, eti ette, rna. .
kam ve rutbede gunubirlikciligin duzenlenmemis
sistemini
I
se~mek
miimkiindiir.
Kura SIZ
giiniibirlik~iler
ahlakta elastikiyetin, onlara gore zamana ve
zemine
uymamn
taraftandnlar.
niibirlik~i1er, giinle birlikte degi~mesi gereken ve aym zamanda "hep
bana, hep bana" nakaratmdan yana
ticaret ve i~ hayatJm yiiriitmeye li!ah~lyorlar. Toplum yaran, kar~lhkh
Ii!lkar lafta kalmah ve faydadan yana artJlar kesinlikle giiniibirlikli!inin
hanesinde olmahdlr.
Giiniibirlikli!i1erin her biri ayn
ayn giiniibirlik~idir. Yani aralarmda
herhangi bir birlik, dayallJ~ma mevcut degildir. Bunlardan her fert ferdiyet~i1igin ula~abilecegi en son SImn zorlamaYI gizli hesaplan ile yap.
maya ~ah~maktadJrlar.
Ydlanml~ hevai hevesler, kapitalinin desteginde geli!ici reklam gi.
bi kitap yayunlnyanlar, giinliik kosesinde giiniibirlik~i kalem oynatanlar, bir tiirlii asil ve deruni diisuncenin kapismdan iceriye girememektedirler. Ama bunlann hepsi de sanatkardir: Yazan, gilnubirlikc! kuru
yaprak derinlikli beyinlere gunubirlikci fikir ruzgan iiretir. Bunlarm
kalemlerinden cikanlar, sirtlaruu
dayadiklanmn uydurdugu kelime
dizilisleridir. Ternel dustmce kaynagml zavalh beyinleri ile anlama cehdini kendinde bulamayip, hep satrh
iistii ukalahklarda dolasmak bu kendi lmzalarmm hayraru sanatkarlar ...
Bunlar ~aglmlzJ ileriye goturecek
cins kafalardir guya. Bunlarm hi~
biri, ama hie biri ~agda~. yeni ve iIericilikten geri kalmama cabasuu
gosterir pozlanndadrrlar, Bu sayrnlara, taklidinde taklidi bu aydmlara
(!) tarihi koklii kiiltiiriimiizden, Turk
iin yiice daV3s1 ilay-i Kelimetullah'tan, ecdadmnzm blrakhgl zengin
kiiltiir mirasmdan bahsedemez , bunlarrn yeni nesillere aktanlmasiru istemezsiniz. C;iinkii bunlan isternek,
bu yurtsevertvatansever degil) bozuntulan icin memleketi geriye goT
tiirmek, aykmhk demektir li!agda~hga ...
Giiniibirlikli!i zihniyet. fikirde.
dii~iincede, ya~antJda her tiirlii silikIigine ragmen, cehaletin en yiiksek
cesaretini gosterme mevkiindedir.
"Ev sahibini bashran yavuz hlrslz"
tabelasl, bu tiplerin almlarma yapI~tmlacak yegane sozdiir. Bunlar vatan satar kahraman. li!amura yatan
kahramandlr. Giiniibirlikli!i1erin istiptadl her an dakikada bir degi~en
key fine goredir. Ev sahibi kendi
hakkulJ koruyacak, savunacak cesaret ve kuvveti kendinde toplamadlgl
siirece, yawz hlrslzlar kendini bastJracak. oz vatanmda "parya"olarak
kullanmaga devam edecektir. i~te
li!agJllmakinasmdaki manhk izalu.
Ktsaca giiniibirlikli!i1ik.hangi seviyede ve anlamda olursa olsun; duzensiz ve nizamslzhgm yalpalandlrdlgl, ama her zaman b:ihhn palazlandJrdlgl bir ya~mna ~ekilsizligi 0brak li!agulllz i~erisinde yaYllma (If.
tanum bulmaya devam etmcktedir.
----------------------------31
iSTiKRARSIZLIGIN
SARI
YAPRAKLA·RI • ••
Remzi ~AYIR
- Hep boyle olsah ...
- Hastliz, ne yaptil: bugiin, ne·
yi doldurduh, neyin iistesinden geldih, neleri hallettih t A§"lmlZ ml fazlala§tl, ha§"lglmlzm berehetine bal
ml katlldl? Ne oldu?
- Bir giin gecti, bir giiniin om·
rii bitti. Ogrendill bir seyler, dii~iindiih de ...
- Ogrendin mi, mesgul mii 01dun?
- Me§guliyetim ogrenmeyi getirdi.
- Bugiinden memnunsun yani,
memnun ayrtldtnl
- Eh! $oyle-boyle.
- $oyle-boylesi yol«; ya memnUlisun ya degilsin; ihisinin ortast
ihtidars,z/,gm, ve kararsizhium gosterir..Karar vcr.
- Slhl§"tlrma beni, Slhbogaz etme. Slhl/lga gelemem .
- Ne yaparsm?
- Buldugum delihten ptr diye
u~uruveririm.
- Ucmah ... Goniil yelinin estigi yone u~uuermek, tasastz ve gamSIZ, insan icin miimkiin mii? Bugday
taneleri allucumda, bahcemde de
bir ka~ sociit acacl;agacm dallartnda kuslar, kanat ctrpanlar, ortaltg:
clUlltlya boganlar. Kaptmtn oniine
allucumdafli bugday tane/erini serpistirdim, pirpirlanan huslann hiicum una ugradlm. Kuslarla arhudas.
oldum, honu~tum da... insanlardan
o hadar ~elliniyor ve horkuyorlar ki
insan onlar i~in katilin ta kendisi;
laftan anlamaz, hal bilmez, cwlltlnm tonunu ~ozmez mahlukatlar ...
Agladllar, her bugday tanesine gaga
atl§lari binbir ~ile ve Istlrap. Kustum olliime, husmugum iirkiittii onlarl, benden de ~elzindiler ve u~tular ba~ka aga~lara, ba~ka aga~larm
dallarma. Yetim flaldlm, flimsesiz lie
ohsiiz. Ku~ olmaYI diledim, u~abilmeyi dii~ledim, hanat tallmaYl, iste-
32 -------;....---'-----------
digim yere ~adlr a~maYI, golgelerde
durmaYI arzuladlm ... Olmadi. Ayahlarlm hiit lie beni ~ellreleyen adan~
boyunu afan surlar... Tel orgiilerin
ihaneti bash« bir masal. Onu anlatmaya mecalim yoh, Bu hadar ...
- U~maYI kolay ml salllrsm?
- Ucmaktan muradlm ka~lUermehtir, tek ayah iistiine...
TAsvlR
Ayhan iNAL
YOceligigonUllerde
Inceligi diIlerdedir.
Sesi ile bulbillierde
Kokusuyla gfillerdedir.
Rayihasi ve tadryla
C;i~eklerde, ballardadir.
Giizelligi, endarmyla
Duvaklarda, rullerdedir.
Bir bakarsm ipeklerde
Bir bakarsm ~ullardadrr.
Hak ugruna en ~ileli,
En mubarek yollardadrr.
Gilliimseyen hayaliyle
Yitirdigim ytllardadrr.
- Pehi ..Zihne akmayan bulamh
Buyun yohluguna ml §"iillredersin,
yol1sa oldiirdiigiinii sandlglll zalllu11mgidisine mi?
- Giildiirme beni.
- Cevap behliyorum,
- Soyleyecegimi soyledim bell.
- Doyurusu de[:il, ogrenmell
istedi[:im sudur: Geriye atllllll§ bir
giiniin gittigine mi seuincint BmlU
soyle!
.
- Giine miidahale edilmez, gun
durdurulmaz, zaman da. Gitti iste,
gitti[:ine sevindim.
- Uziilmeh gerehirh en sevinmen ncden? Her an bliimiin oldugunu, oliime ko~tu[:ullu bilmez misin?
SIZIallmaYI birahda ruhundahi sailetlan oitrinlel ..
- Allah. Allah! Agzlnllndan bir
laf ~Iktl. yarllmadlh'yerimiz halmadl. Keske hep boyle olsak diye seslice dii~iiniiverdimdim. Nerden duydun. Bu soziin esilecek-desilecek
neresi var anlayamlyorum?
- Boyle olsah, boyle yasasah;
hep boyle mutlu olsah ... 0 da boyle
soy lemi§ti. 0 'nun da pariah lie cmcigm mauisindehi gozleri mullulugun donmass ile Iljllda'lU~tl. Elini U·
zatmtstt ellerime, ellerimden tutmustu, yiiziine gotiirmii§"tii. Saclart
dokiilmii§tii iri lie lull: bileklerime.alila olmadt, umudu baglandi, yeis
tesettiirii oldu. Kaptlandt basl:« flaplya ,ag da halmadl. bahret'an da...
Hele 0 tatll sozlerden eser flallllacil.
arada bulasm, miimhiin mii? Mllt/ulugu yahaladl[:m anda dondurmall
ve hep aym §eylerle avunmall illsan
fltratmm heseridir; cana tiihiirell,bedeni dograyan heser ...
Aga~larm sonbaharda dolliilen
yapralliarmi ya§adl her dem gonliim. Bir riizgar diledi, deli vc alianak bir riizgar. {:lllIIladl. beni olliine
hatlpda ilhbahara gotiirmedi,llalclllll
oylece. Tellir tellir hallere dii~(jr 01-
......-------
Rirlige <;'ACRI
dum.
Var git sen hesapla gerisini ...
- Pchi bugull lie yapttn, veyahut neyi yapmayt arz uladtnda nele-
ri yapabi/din?
- Ruhumun agrtlari, yiiregimi
terletti, beynim daracth ue kiiflii
mahzenlerin losu ile handt. Kiistiim
uzaktaki pinltili iilheye, kiistiim me/uimm olan tlrtlllllzaneye ... Dilerim
hi, bugiinler bitsin, omriin giilsiin, azabml son bulsun. Cilemin bollugu
piishiillii beld. Nereye karacagl1nl
Ijaljlrdlm, yollara barikat kuruldu,
maymlar doeendi y esil uadiy e, tel
orgiilerle sanldl bedenim. Kurtulus
oliimdii, hurtutue ururumdan aljag,
giilerek sallanmah tt. lste boyle bir
anda 0 sozler ctht: agzl1lldan.
- Slk,llyor musun? Kara ml
. bagl,)orsun beynine, gonliine gelen
tazenin vi~ne qiiriigii dudaklan nll
tihsindirir senii Kac ki~i iirkiittiin?
Kecilerin mi hartl?Ne oldu soyle ..
- Kerilcrim saglam, /wrilerim
harmadl, iirhiitmedi de. Korkan benim, /wr/wyu cesarete bogduramayan ben ...
- Korkunu besleyen aga him?
cesaretin himin holtugunda, put/an
klramadm nil halo?
- Camm bu sorgu·suale ne hacet, neyi roziimleyeeeksin, neyin
raresi olaeakslll? Diilj yakamdan! ..
- Coz yumagl, daglt slkmtilarill', rahat/a, seL'gisiz/igini anlat, mapus damllldaki nefessizligini dillendir! ..
- Off b'e! Kabullenemiyorum
iljte, hazmedemiyorum iljtah armayan goriintiileri. Sevmiyorum diiniin
kopyasl olan bugiinii-yanm. Atinin
'lJlllkslz aht'ali belli zevll sofraSlllm
balj misafiri kdl)'or. "Gel" diyor biri, "qabuk gel" IWljamlyorum. Her
adlm alrljlm beni dort duvar araslna
taljl)'or. Bir yam apll bina goremedim. Hep ilk durdugum yerdeyim.
Kilitlendi goniil llaplln, Hasbahqedelli giiliim 101oldu; otmiiyor, gelde
psikonevroz iIIetinin swad,gl bu bedellie SlhmtlSlZ geqen bir giine sellinme!.
- Ha Ijoyle, at;ll!
- At;I/,yor muyum,-kapalllyormuyum, bilemem. Bildigim, gden
giinlerin bana dii§manci tauJr tahmd,gld".
- Sabredersen mutlu olacahsm.
Beillemesini bil, rultunun aCllarml,
kalbinin deli/i/derini,
gozya$mm
dermanslZllgml a§kla sar... Seu onlan Allah'tan geldigi ve imtihana vesile oldugu irin kol ar, Iwrkma!
Dertleri, ezalan sevmeyi ogrendigill
L'allit bak bakalllli geqen bir giine seL'iniyor musun, iiziiliiyor musun?
- ACIIar sevilir mi be, nastl konu§uyorSUlI, ruhumull Izabaran tlamarlarmlll gerginligini, midemin buharlt treni durmadan [aaliyetin
hummasllla tutulmll§ken ben nasll
severim azabl. Nasll?
- lnanclann bilgi agacllllll siisIii meyuesi oimaslll, yarasm insanlara... Kay lSI agacml diisiin, dalinda
kuruyan, daltnda kalan hoytsilann
ne onemi var, him oh sar. him besler
kim sular kaYlsl agacml? Meyuesi
daltnda huruyan IlaYlslya-him giilereh bahart Miicerret pltinda siiren
bilgi stokrulugu ve ihtiluircthn gerehsiz yiihtiir, bilmeh ayn §ey, ya§amah ayn .. Spehiilasyonun yuttugu
bilmenin ne karl oardtrt lnanmantn
getirdigi sorumluluhlar ya§amrsa
sanetlar da seuilir, mutluluhlar da...
- Aman, bo§ vert Akltm almaz
satafatlt siizleri, uzah. dur benden!
Ruhumun
agnlan,
yiiregimi terletti, beynim daraClk ve
kiiflii mahzenI.erin lo~u Hekandl_ Kiistiin uzaktaki pmlhh iiIkeye, kiistiin mekalllm olal'l
tartaIIlhaneye ...DiIerim ki, bugunler bitsin, omriim gillsiin,azablm son bulsun. <::iIemin
boIIugu piiskiiIIu bela. Nereye
ka~acaglllll ~a~lrdllll, yoIIara
barikat kuruldu, maYllll~lrdo~endi ye~iI vadiye, tel orgiilerIe sarddl bedenim. Kurtlllu~ 0liimdii, kurtulu~ u~urumdan a'~aglglilerek sallanmaktl ...
- Sen senden uzah durmay, becerebi/iyor musr.m hi, beni uzahla§tlrmaya rall§lyorsun?
- Terhet belli! Sen gitmez isen
ben gidecegim ona gore, senden de
slhlldlm.
- Neysa hal hendinler, ben gidiyorum.
- Agla, yoh yoh, gill. Giiliiuerde sancllarm ricek aqslll. Keder ayua yedirsin sana...
- Gecenin sessizliginde ciyaklamalar, feryadlar, n.aralargizli. $u
an har hilji aglar, haq kilji klklr IllkIT giiler? Ayaklanna §ehvet postall
inmi§ insanlarm sabahlan nasll?
- Giine§ hlTmlZI perde ile kapanml§tlr. Cl/lk sansl daglara uurmaml§tlr daha, daglarm ISslZllglnda,
Yllanlarlll sinsiliginde, ~obanm kauail giizeli t;agmr. Aym anda ~ehir-
Birlige\AGRI ----...;..------------------------
de bir /Wlju§turma, bir kayg: hezeyam goh tauanllli zorlar, Bak tslar
donuh, suratlar alii Uliidiir.Seciucnlerin seuillci kursahlarnula hii] tutmustur, Vaholmanm giizelligi ile
yokolmanm
<;irkinligi arasuulatzi
mesafe 1111 inceligindedir. Sabahtn ayazllli yemi§ lustr agarlarm aglamahlt nazlan deli divanedir. Ve illsan, ua insanlar nan/lor, cahil ue zalimdir ...
- Hep boyle olsak diyen gitti.
ASII niyetini tali qoziimlerin ycmi
yapt). fitikrarslzllgm san yopruhlarllla ozendi. Diiljtii daldan. 9amurlu
ayahlarm izleri ile miihiirleruli diinyaltt: ...
Ayaga halh itm, ellerim pantolonumun mu§ambala§ml§ ceplcrinde. Bah'ljlarlmlll ufhu oyahhobilarrm, gittim-gcldim, diinilverdim ctraftmda, Daracak oda ile ihtifa eden
ruhul1lun zincirleri lie de saglani Kiiqull bir bebcgin figalll yiiregimi II·
yandlTdl. Gozleri kapall, rapa/i lut·
mu§ hiprihleri, zamillanm,§, u{aci/;
agzl, millnacIIi burnu, taze Vepar·
Iah sarlan. .. Hafi{ten buml/na do·
kundu7ll, agiamasl kesildi. (jpliim,
gozieri acr/d" giildiim, giiliit'crdi bana.Konu§ dedim, haydi benimlc Iwnu§. Dili dudaklarllll yaladl, ('Iillin
biri burnuna gitti, §a~hlll §a§/IJnbu·
kmwerdi duvarlara. Duvarlur cop
kaldJrdl. Kucagllna atlldl alliden,.
Yastlk oldum, slcal~yorgan. Sel'dim
diinyalar slgdl yiiregime, sicaidlgllli
hammda hissettim. Bir ana, anallln
biri el etti uzaktan, cocugwlU anyor, peri§an nil peri~an, iistii·/Jaljl
daglmll, sar/an yemenisine sigma·
ml§, papuclarl elinde. Cocugll gusI<'rdim, al,ld, iistiima. Aldl bClldclI
beni. Sonra da ho§tu sisli bulut/arln
golgesine... Kayboldu, kaldll1l 1111
kendimle. Duuarlarlll siyah copu suratlma suratlllla indio Daglandull,leralzlandllll.
Diillie denh olup-olmaulglllll
bilmedigim bir giilliin gecesillde diz
doudiim. Bir giin bitti, bir giill ba$ladl dort duuar arasmda. SOgUgl1llIS'
Ilgl ottii tiz tiz. Anladlm lli, biteceh
bir giilliin saballl OlnlU$lur... Giilllerill sabahlarr. DoiJullI allla7l..AiI,?am·
lar oliimiin saatleri ...
Giiriiltii olsun istedim. illsanlar §en-§ahrall ejjlensinler.Diillyallh
kaygllar, endi§eler ataletin hamisi
oimasin. Dualar! Riiyallarllhtan u.loll Allah 'a aellan bir r;ifl elill TlIIl'1I
tutu§tu. 0 an, 0 all hayralllll; ...
Nuru tutabilir miyim? ..
EiJildim ta§ betollull iistiillc. isfihrarslz/lgm sarr yapraklanlll top/adl/II, attllll cope ...
GUllierdoiJuyor, giinler uliiyor ..
33
FIKIH KO~ESI
- Ahkam-i ser 'iyye kacnr ve nelerdir?
- Ahkam-i ser'iyye; farz, vacip, sunnet, mustahap, mubah, haram, mekruh ve mufsit
olmak uzere sekiz krsnndir.
- Farzt terk ve inkar eden kimsenin durumu nasrldrr?
- Farzt terkeden gunahkar olur, inkar eden ise, din den crkar.
- Sunneti terk ve hafife alan kimsenin durumu nasrl olur?
.: Sunneti terk eden husrana mustahak olur, hafife alan ise kafir olur.
- Kimlerin ~ahidligi kabul olmaz?
- Korlerin, kolelerin, cocuklann. if'tiradan dolayi had vurulanlann, gayr-i ahlaki sue
isleyenleren, devamh icki icenlerin, kuslarla oynayanlann, ~alg! calanlaran, turku soyleyenlerin, kumar oynayanlarm, haddi icap ettiren bir fiili isleyenlerin, faiz yiyenlerin,
hamama pestamalsiz girenlerin, gecmise sogenlerin, yol fizerine idrar yapanlann, yolda yfirfiyerek{ ayak fistfi )yemek yiyenlerin, narnazt terkedenlerin, oruc tutmayanlann, ".zekat vermeyenlerin , dunya isinden dolayt dusmanhk edenlerin, sahidlikleri kabul 01maz.
- Kadm ve erkekte buluga ermenin alametleri nelerdir?
- Kadm; hayiz gormekle, ihtilam olmakla, erkek; ihtilam olmakla, inzal vaki olrnakla,
buluga ermis sayihrlar. Bu haller olmazsa , her iki cinsinde 15 yaslan tarnam olunca,
akil balig olmus sayrhrlar,
- Namazi bozan seyler nelerdir?
- Konusmak, ozfirsfiz oksurmek, yemek-icmek, gulmek, diinya icin aglamak, ah, oh,
uf, tuh, demek, secdede ayak cekmek gibi seyler namazi bozar.
- Cocuklarm babalan uzerindekl haklan nelerdir?
- Dogdugu zaman guzel isim koymak, ogrenmek cagma gelince dini bilgileri ogretmek, akil balig olunca kudreti yeterse evlendirmek, cocuklann babalan uzerindeki
haklandir .
. 34 -------------------------------
Birlige \ACRI
-BIR BAYRAK, BIR MILLET VE
aiR DAvA
•
Must~fa Kursad KOCOK
'
r"'' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 1
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
'~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
Birlige
,
,
Tarihin bas rniman, bir vataru bezemis,
Cadm kubbe olmus, yeri, kam bezemis,
Meydam, yaglz an, gok kalkam bezemis,
Narasi arzr delip yankilar gonullerde,
Allah'm n uru Yardir, Turk denilen mert erde,
Dilegi hakca olmus, kendisi dogrularla,
Cesaretle yukselmis, faziletlenmis ar 'la,
Yrlmadan kavga ennis, orta-yeni ~ag'larla,
llmini rehber bilmis, arif olmus her yerde,
Allah'm nuru vardir, Turk denilenmert erde.
Mukaddes topragrnda, hersey bes-bereketmis,
Nimetini bolO~up, Rabb'ine ~iikiir etmis,
Cenk davulu calmca, er meydanma yetrnis,
Diigiinii meydandadir, cenk yatag; eger'de,
Allah'm nuru vardrr, Tiirk denilen mert erde.
TurklOgull oz degeri, sancagm sirnndadrr,
Pek dovulmus krhclar, halka karst kandadrr,
Gokbayrak yuksellnce, bil ki, Turk akmdadrr,
$u cihangir erlerin her biri bin degerde,
Allah'm nuru vardir, Turk denilen mert erde,
" Devletleri kurmakta, yrkmakta da ustaddir "
Basansmm sun, terdeki tuzlu taddir,
Buyuk isler yapmasi su alemde mutaddir,
Komsusu mahzun ise, kendi de duser derde,
Allah'm nuru vardir, Turk denilen mert erde,
Gonuller savk almada, Kabe'nin tam kalbinden,
Islaru'm Turk. ordusu, milyon olmus yiizbinden,
Ruh bedenden aynhr, Turkluk aynlmaz Din'den,
Her dem Hakkadir yonler sevinc ve kederde,
Allah'm nuru vardir, Turk denilen mert erde.
Tarihi yazan millet, okumayi bilmez mi?
Harsmi gormeyene, kargalar da giilmez mi?
Medeniyetsiz millet, yasamadan olmez mi?
Kanlanrmz tazedir, her tarihi eserde,
Allah'm nuru vardir, Turk denilen mert erde.
Taptigmuz Allah bir, dava Islam, millet tek,
Musluman, dusmana set, dosta olmakta destek ,
Bu kutlannus cihadda kalpler simdi daha pek,
Sancak-i serlf durur, Hazret-i Peygamber'de,
Allah'm nuru vardir, altma giren erde...
'#
~
~
~
~
~
~
2
~
~
~
~
~
2
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
2.
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''A
<:AGRI------------------------------
35
BiN TURLU. OLUM
HiK.A~
Cel.1 KAPUSUZOGLU
Once eglence, sonra intikam olarak basladrgr bu oyunda rolanun boyle bitecegini hi~ kestiremcmisti siyah cebis. Daha gun batmunda avcilan pesinde kostururken, icinden onlan ortalarmda
durup birbirine vurdurarak, yahut donemecin ucundaki ucurumdan atarak oldurmenin tarifsiz sevinci yard! yureginde. Onlan oldurmekle, yivli silahlann tukettigi keci neslinin dirilisini gerceklestirccekti. Bugi.ine kadar olen kecilerin intikanum alacak olmarun gururu yureginde donup kalnusn. Su
anda onlan gorerek, yi.izunu, gozlerinl bey nine kazryip kendinin ve oteki kecilerin intikauum alacnk
bir hemcinsinin olmasirn ne ~ok istiyordu.
Bakici Recep odaya glrdiglnde, mUdUrO'nun soyleyeceklerini bilmlsti. Umursamaz bir tavirla;
- Yine mi o?
- Evet, efendim .
. - [dare et ... Yann basrrmzdan defederiz.
Sebepsiz i~ srkrnnlanm gidermek istegiyle gevsedi. iki Ylldlr her onUne gelene slkavet ettigi hilde bir
tek ki~i O'nu ciddiye almarmsn. MUdUrUnodasmda 01dugunu unutmustu.jzinslz soz aldr,
- Valla efendim, bu hayvan degil bi tuhaf mahluk. iki gUndUr tel orgUnUn bir basrndan obUr basma
kosu yapivor. Deminde tel orguden gecmeye cabahyordu. Gece tel orgllden atlayrp kacarsa ~a~maym.
Derdi varm insanlarla karst karsiva gelmemek.
MUdUr bakicmm laubaliligine ses etmedi. i ki YIIdrr keciyle olan didismesini alayla kansrk bir merakla
taklbetmisti. inanmaz gorUniip dudak biiktU.
- Hadi carum, daha neler. Nihayetinde basit bir
hayvan. i~te varm ki torenden sonra sende kurtulursun. 0 da ne agzma citten atlasm.
Bakrci Recep iki yrldrr hi9 kimsenin kendini anlamadlgmm sebebini bir tUrlii bulamarnrsn. Su son gUn
ne bUyUksikmnlarla gececegini biliyor olmanm tedirginligiyle:
- [narun mUdUrbey,bu ~ebi~ keel cinsinden degil. Bizim oralarda ke~i klsm! tekin degildir derlerdi.
36 --------------------------
Dogrusu burada buna inandim. "koyun rnelek, keel
cin" olurmus. Ci.. ler hep keel donagma glrerlerrnis.
Bi gUn rahmetli dedem, gece yarlSl atla komsu kovden
geliyorrnus, yolunun Ilstllne siyah bir oglak r;lkml~,
"siirUden ayn dU~mU~zavalh, vann cobanlara teslim
ederim" dive eyerden uzarup kucagrna alnus. Hem geliyor, hem yumusak tilylerini oksuvorrnus. LUzum·
suzluk bu ya; " acep erkck mi, di~i mi" dive merak cdip hayasma el atrnca ... Oglak geriye doniip kart bir
erkek sesiyle " hi9 merak etme, erkegim" derne mil
Dedem savurup atrms. Durur mu, kdye nasrl gelrnis
bilemernis, On giin dili, di~i kilitlenip, ekmekten astan kesilmls, Mutlak muska derken zor iyi olmus ..
MiidUr onceleri merakim gizler gortinrnekle beraber sonuna kadar olavt gozunde canlandrrmrsn. Arm
ilstlindeki kendiydi sanki. TUyleri diken diken, omuz
basmdan a~aglya terler yiirUmU~tii.Kalp anslan hizlandlgmdan, kekeleyerek;
- Hadi ordan, oyle ~ey olur mu? Seninki dupediiz zevzeklik.
Yalandan krzrnrs gibi cikrsu.
- Dogru isinin basrna, iki ylldlr bir kecidir turturdun. Otekl bakicrlann hi~ sesi yok. Sanki bunun
derdi hep seninle. Yemlikleri suluklan aksarna kadar
tekrar tekrar doldurun. Yirmidort saat sonra her ~ey
bitecek. Ha.. Unutmadan soyleyeyim, her~cy tam 01-
Birlige«;AGRI
sun. Beni belediye baskamvla.bolge
miidiiriiniin karst, smda mahcup etmeyin, herkese yeniden soyle.
, Bakict Recep, caresizllkle frsildadr, "basilsttlne",
tdkezleyerek cikn.
, Dag kecilerinln korunmaya ahnd,g' bakim ve iire·
tim istasyonu kurulah on y,l olmustu, Dag kecllerlnln
, savmru artmp av turizmlnin hizmetine vereceklerdi.
ilk sekiz yrlda her~ey yolunda gitmlstl. Bir tek vukuath giin yoktu. Miidiir ernekllligine kadar burda kalmay, hayal ediyordu.
Dogan oglaklar iki yll bakrhr, biiyiitiiliir; saghkh
olanlardan darmzhk seclllr, kalanlar daga sahverilirdi. ,
Iki y,l once kecllerden biri dogururken OIiincegeride
siyah aim akitmah oksiiz bir erkek oglak kalmrsn, Mii·
dUr ve bakrcilar ~a~.rm.~lard •. Ilk. defa bu renkte bir
dag keclsl gorUyorlard,. lklncl vilda ~ebi~ olup boy.
nuzlan kivnlmava baslamasa kimse ana dag kecisi dlyemezdi. Bakrci Recep daha ilk gUn ona rsmarnarmsn.
Nobetcl oldugu gUnler ozellikle a~ ve susuz bjrakmrstr, olsUn dlye, Vine de Recep'e inat etrnis gbi olmemi~ti. Oteki eke keciler sirayla siyah aim akrtmah og.
iag. emzirmislerdi. Yadirg. oglag. boynuzlayan en
huysuz keciler ona uysalhkla memelerindeki sUtiison
damlasma kadar sunmuslardi. Siyah oglak Recep'in o·
na kar~' duygulanm bilrnis gibi, hep O'nun ncbetlnde
mesele crkarmisn.
.
Ne giin siyah ogla&In ayag. yere saglam basar 01·
du, yirmi doniimliik bakim ve iiretim istasyonu arazisi
dar geldi. Her gUn yeni marifetler gosterirdi. Bir ke~i.
yi yatar gorse vam boynuzlard •. Oag ke~isine yatmak
yara~maz, sanki yatmca dag ke~isi olma ozelligi kay·
bolacakt,. (jksiiz erkek oglak ikinci y,l siiriiniin tek ve
.tart,~.lmaz ba~kam olmu~tu. BiitUn gen~ ve azametli
tekeler onun kar~,smda suspustu.
Toren giinii insanlardaki hareketlilik, ke~ilerde
goriilmedi. Alk'~lar alk.~lar ... Koruda,bak,mevi bina'
slnda tel orgiilerde, ag,IIarda, ~mlayan hep aym ses·
lerdi; " Olkenin dogal varhgm, artJrmaya ve koruma·
ya yonelik boylesi olumlu ~abalar siirdiik~e iilke tu·
rizmi ~ok ~ey kazanacaktJr. Bu iilkenin kalklnmasll:'la
yap,lan biiyiik bir katk.dJr ... " Son sozii, Bak.m ve O·
retim istasyonu MUdUriiaid,. Ge~en y,l ki, turizm se·
zonunda av turizminden ..... milyon dolar doviz elde
edildigini, bu yll bu rakamm daha dOlartacagm. gog.
siinU kabart.p etrafa zoraki giilUciikler dag'tarak hay·
k.rd..
Ulu aga~lann koyu golgeleri altma tiinemi~ istas·
yon binasl onUndeki kalabahk dalgala!1d,. Olur-olmaz
her~eye alk'~ tutmaya ah~t'nlm.~ bu insanlar neyi·ni.
~in alk'~lad.klanm bilmecJen mUdUriide alkl~lad.lar.
Belediye ba~kaO~ve bolge mUdUrUbiiyiik demir, kapl' ,
dcrki kurdelay. ortakla~a kestiler. Kapi a~.ldl, kalaba·
Ilk iki yana ~ekilip beklemeye ba~ladllai'.Hey YII alkl~
ve oteki gUriiltiilerden iirkiip avlunun i~erilerine dogru
ka~.~an ke~iler bugUn sessizce bekle~iyorlard •. A~.k
'Birlige
kapidan
ormana
dogru delice kosmalan
beklenirken
onlerlnde siyah ~ebi~ ag.r ve magrur adrrnlarla baslan
dik kapiya yoneldiler. Hicbirl insanlarla gOlgoze gel.
mek istemiyordu sanki. Bakrsmca yiireklerden yiirek·
lere akacak duygu selinin lclnde, ezeli gllvensiztigin
yak,c,hg' olacakn.
Bakicr Recep ~u am iki y,ld,r nasrl sabirsrzhkla
beklemlstl, Sevincinden u~acagJn' umuyordu hep,
Halbuki buglin cocuklugunda karanhk gecelerde, bir
kii~iik idare lambasmm bile olmad.g. evlerinin omuzlarma ~okiip bunaltngt anlarda hissettigi korkulan va~,yordu. Nobetle~e gibi geJip gogsiine inen ag,r yumruklann basmci nefesini kesiyordu. Kecilerln basmda
onu boyle yiiriir gorUnce van nefret, van korku "ga.
vur oglu gavurdaki kibre bak, sanki, ordu komutam"
dive sokrand r, Korku ye nefret.kansrrm, 0 ad, bellrsiz duygu bUtUnbedeninl yatadr,
Tam kaprdan crkarken siyah ~ebi~ donUp ozellikle Recep'e bakdr, Gozgoze gelmek istemeyen Recep
basun yere egip donuverdl. Sanki "seni, otekl bakrc lIan, bekcileri, miidUrUunutmavacagmi, onlann kendisini unutrnamasmr" soylUyordu.
YUzadrrn gitmeden, ne niyete biiyiitiiliip, sahverildiklerini anlamis gibi alJ'~'lmam'~ seslerle, kalabahga,
bakrm ve iiretim istasyonunda kalan hemcinslerine
son defa hep bir ag.zdan meledller, Bunun kecilerin
insanlara olan giivensizligin, nefretin ve ba~egmezligin
hayk.nh~' oldugunu bir tek Recep anlad r. Bu, siyah
01101 ak'tmah erkek ~ebi~in ke~i cinsinden olmad.glna
kesinlikle inanm'~t'. Yiireginde gUnlerdir biriken kor.
ku damlalan birikip gogsUne s'gmaz olmu~tu.
'Daha
torene katllan kalabahk dag.lmadan, kay aI,k yama~larda, seyrek aga~lar altmda bir k.p.rt. ba~lad,. Siyah ~ebi~ ve sUrUsiidagm eteklerine vard,gmda
biitUn ormam, koyaklan dolduran melemeler, kayallk.
lardan yankJland,glnda torene katllanlar ilk defa bura.
ya geldiklerine pi~man oldular. HUrdag ke~ileri sanki
bugUnii biliyor ve bek,liyorlard •.
Melemeler, insanlarln ~.kamayacag. yiikseklere
dogru uzand,k~a azalJp kayboldu. Bir mutlu gUnUn
miijdecisi sesler daha otelere, otelerdeki dag ke~ile.
rini haberdar etti. Aim akltmah ~ebi~ siirUsiinUsaatler.
ce ~trmandtrd,'. Korulan bir adll'nlJk yol gibi ge~tiler,
koyak, yar, ~alJ demeden.
Giin kar~. tepelerin iistiinde aS11Jkald.gmda aim
akltmah ~ebi~, kendilerini ~agtran sesin kaynaglria sU·
rUsUnUula~ttrd •. Hiirriyetin, her zerresine sindigi dag
havasm, solukland,lar doyas,ya. lira buras. bir tek
insamn ayag. ve soluguyla kirlenmemi~ti. Dagm zero
vesine yakm bu kii~Uk, ~imenli yama~ta biitiin bir dag
ke~isi nesJi toplanml~tl sanki. istasyonda dogup, bU.
yUyenler ilk defa boyle ~ok ke~iyi bir arada.gormenin
~a~klOhgJndayd'lar. Otinyadaki bUtiin hemcinsleri bu.
radayd, herhalde. Oaha onceden burada dog up, ba.
k.m ve Uretim istasyonuna damlzhk olarak gotiiriilen
f;AGRI--------------------------
37
eke keciler ana-baba ve oglaklanru arandrlar surunun
icinde.
Siyah cebis sanki bu kecilerin burda kendilerini
beklediklerini
biliyor, aralarmda daha once yasarrus
gibi hissediyordu.
Kendinden emin, surunun en kalabalrk yerine yanasn. Sakah dizini doyen en ya~h tekeler bile ona ~a~km saskrn baktilar. Aralannda boylesi
bir keciyl gorup yadrrgadrlar. Kecilerin en ya~hsl aglr
aglr ona vaklasip, etrafmda dondu, kokladr. Suruye
donilp, sevincini, almakta zorluk cektig! nefesine kuvvet vapip meledi. " atalanmn onlara anlattlgl ovadan
gelecek, alru akitmah siyah erkek ~ebi~ buydu. Onlan
yuzlerceYl1 once atalanrun geldikleri topraklara goturecekti. Arnk insanlann igren~ zevklerini tatmin etmeyeceklerdi. .Gidecekleri ata yurtlarmda
belki yine
insanlar da olacakn ama binde biri ac kaldiklan icln
onlan vurmak mecburiyetinde
kalacakti. Boyle sona
kader gozuyle baktrklarmdan
uzUlmuyorlardl. Besrneleli a.glzlara rrzrk olmak anlara niye uzuntU versindi.
Daglyla, tasrsla, gozeslvle, deresiyle onlann olacak ata yurtlanm simdi ne cok merak edivorlardr. Sonunda donU~ yolunu bilen rehber gelrnisti.
o gece, vrldrzlarr, aYI, gecenin korkulmaz ol,dugu.
nu, 1~lgm otlan, aga~lan karst oluklan guzelle~tirdigi·
ni ilk defa ·farkettiler. A~agllardan gelen Ylrtici hayvan seslerinden Urkmediler ilk defa, bulutsuz bir gecede yildlzlan seyrederek vattilar, korkuzu, iirnitli, heyecanh ... Hergiin bu saatlerde gun boyu segirtrnenln
yorgunluguyla
bir kuytu kosede tek baslanna yan u·
varuk sabalu bekl.erlerdi, savrsiz tehlikelerin verdigi
yUrek carpmnsryla
kulaklarm korunmaya yetmedig]
yerde gozlerini yardimci verip, karanhga sJOlnirlardl.O
gece hi~ uyuyamadllar.
Birbirlerini nefesleriyle ISltlP
en ku~uk hl~lrtldan urkmeden yattJlar. Mutluluktan
dilleri tutulmu~tu,
guven duygusunun verdigi butUn
huzuruyla birlikte hissettiler varhklarmda.
Sevin~lerini
birbirlerinden
sakladllar
utana·
rak. Artlk yagh kur~unlar, dirseklerini,
yureklerini
par~alamayacaktl.
Beyinleri kafataslarmdan
Sl~rama·
yaeaktl otelere. En kutUsU sa kat kalmaktl bir omUr.
KotUrum olup ya bir aga~ dibinde ya bir kaya kovugunda yem olmayacaklardl
kurda ku~a. Can korkusunu sokup atacaklardl
benliklerinden.
Besmelesiz teo
tik
~eken
eller
cigerlerini
sokemeyecekti.
I·
~i oyulmu~ ba~lan denizler otesinde, uzak diyarlarda·
ki, rengine, kokusuna, yabanci evlerin duvarlannl suslemeyecekti.
GunUn dogum sancisl ufuklan klzartlrken, aClk·
tlklannl farkettiler.
Ba~ka geeelerde aYI~lglyla agar·
ml~ ~imenlere U~U~urlerdi. Ka~ kcre Hurriyet i.iIkesi.
nin Islak ~imenlerini otladJlar, dogU~meden, hemcins,
dost ve karde~ olduklannJ ilk defa hatlrlayarak.
Aim akltmah siyah ~ebi~ arkacm tepesiodeki sivri kayaya ~Iklp karannl bildirdi: GUn donUmunde yola
~lkIP, ko~ katlmmda ata yurtlarmda olacaklardl. Yola
kuvvetli olarak ~Ikmak i~in oglaklar ortakla~a emziri-
3~ ~---...:..-----------------------
lecekti. Hi~ bir dag keclsi a~agllarda otlamayaeak, gerekli arasnrma ve nobet gorevlni kcndisi yapacakn.
Yola dayanamayacak
kadar ya~fJ ve kotUrum olanlar
burda kahp, iki YII sonra daga sahnacak kecilere rchberlik yapacaklardi.
i nsanlar nasilsa dag kecilerinln azaldlgml farkedip av yasagl koyacakiardr. 0 gllne kadar baska bir alru akitmah siyah cebiz ovadan gclip
kalanlan da gotiirecekti ata yurtlanna.
Rehberlcrine
olan gUvenleri daha da tazelenmisti.
Bakrrn ve Uretim istasyonuna ..... krn.uzakhktaki
hava Ussunde gorevli cavustardan John ve [ak, av mevsiminin a~lldlgml televizyondan ogrenince birbirlerini
kutladrlar. Ilk cuma ava gitmeye sozlesip hazrrhklara
giristller.
Bolge mudurlUgUnden av izin belgelerini ahp, bakim ve iiretim istasyonuna geldiklerinde ickl ve steaktan van sarhostular. Yapacaklan eglencenin
nesesi
yuzlerine vurmustu, Daha slmdiden vuracaklan keel
sayrsma bahse giriyor, gozlerinde biitUn bir keel neslini yok edecek canavarhk 1~lhyordu.
Av mevsimin ilk turistlerini kaprda bakrci Recep
karsrlayip, mUdurun odasma aldr. Yorenin unlu ayranmdan ikram ettiler misafirlerine. Olkemizin misafiri
olan bu insanlar fazladan doviz birakacaklardt. On lara
ne kadar ikram vapilsa az olacakn, Bakim ve Uretim
istasyonu mUdUru onlara kecilerin glinun saatlerine gore toplu bulunacaklan
yerleri tar if etti. ilk giin av yapamazlarsa onlan seve seve istasvonda misafir edebiIirlerdi. Kaprya kadar hararetli sdzlerle gecirdi. Yan
yola kadar bakrci Recep'i vanlanna kattr.
Arabalanru
istasyona bJraklp yola koyulduklannda baklel Recep'in varhgmdan habersiz i~e i~e sarho~luklanOJ artlrdlfar. Recep, dun torendeki olayda
ya~adlgl korkulardan
kurtulmak
i~in avclfara yagla
kan~lk ogutlerde bulundu. "sizin gibi usta avclfardan
hangi ke~i kurtulurmu~.
Ancak i~lerlnde biri var ki,
onu her avcl vuramazml~"
sarho~ avellar bu kl~klrtmaya kaYltsiz kalmadllar. Ke~inin tarifini ahp, vur
duklarmda etini ona vereeeklerine soz verdiler. Reee
i~ten i~e "~u gavurlar onu vururlarsa ne ala, vurmaz
larsakendime
iyi bir muska yaptlrmahYlm"
diye soy
lenerek avellardan aynldl
Daga tJrmanah saatler oldugu halde avel John ve
Jak, bir tek ke~iye bile rastlamadllar. Ka~mca defadlr
sovdUler aglz dolusu, bu topraklara, ormana, daglara,
ke¥ilere ... Ak~ama dogru sinirleri gerilmi~ ve yorgun
dU~mU~lerdi. Geeeyi dagda ge~irmiye karar vcrip bir
serpenek kayanm golgesine dinlenmek i~in oturdular.
Arada bir durbUnle etraflanOJ ve uzaktaki koyu golgeleri taradllar. Yemeklerini yeyip, sigaralanOJ i~erlerken silahml kavrayan Jak "hey, John bu o! Bu o! "diye hayk,rdl. Durbiinle baklp goremedikleri
ke~ilerin
siyah olanl sag yandaki ku~Uk kayanm ba~mdaydl. SilahlanOJ avlanna birlikt~ bo~alttllar ardarda. Kayanm
Ustiinden kii~iik ta~ par~alan u~u~iu, tozlar kayaYI
Birlige C;AGRI
duman gibi orttu. Vurduklarma ernin olarak kostular.
Yarrm saat sonra karavana oldugunu anlaymca birbirlerine ~a~kmhkla bakrp yeniden tepeleri durbunleriyle
incelediler. Tepenin ortalannda sevrernls camlann a-
rasinda kendilerine bakan siyah ceblsi yeniden gorunee bu sefer vuraeaklarmdan emin ateslediler silahlanm
arahksrz, Trrmanmaya basladilar. "Bu sefer tamam"
dedi John.
Bu ko~e kapmaea gun banrruna kadar surdu. Siyah ~ebi~ karanlik basmea avcilann onu daha zor takip edeeekierini, avlanru vuramadikea avcrlann sinirleneceglnl ve dengesiz ates edeceglni ....• Karanllktan
da vararlarup onlan donu~u gu~ zirveye cekip ya birbirlerine vurduracagrrn, yahut keskin bir donemecln
hemen ueundaki ucurumdan du~melerini saglayaeaglru hesap ediyordu. [ohn'la Jak mermilerinin ~ogunu
hare~dllar. Iki koldan taklbe karar verdiler. Bu Allah'rn belasi kecive ne bicim avci olduklanru gbstermeliydiler ..
Gune~ gorunmez larnbalanm bir bir sondururken
aga~lann ve kava diplerinin golgelerinl daha da koyulasnrdi. Hep i~ ceken gece kuslanrnn sesleri yankrlanmaya basladt avcilann kulaklannda, Zlrveve yaklasukca yo liar seyremeye, patikalar da enine olrnava
basladr. Patikalarrn azhgl avlanm daha yakmdan taklp
etmelerine sebep oldu J ohn'la Jak'm.
O~ adrm kahncava kadar ates etmeye sozle~ip takibe devam ettiler. Zirveye cok az kala siyah ~ebi~
yanhs patikaya girinee buyuk ueurumla kar~1 kar~lya
kaldl. Halbuki donemeee varmadan slk ~alliardan yukan ~Ikaeaktl. Baklm ve uretim istasyonundan daha iyi bildigine inandlgl bu daglann en aelmaSli yeri~de
kala kalml~tl. On adlm yakmhk avellara sag yakalama
fikri vermi~ti. Sag yakalama fikri avlanna daha bir hava vereeekti. Bu u~urumdan salgm hastahga yakalanan ke~iler otekilerine bula~tlrmamak i~in kendilerini
atml~tl hep. ~imdi hur ya~ama gibi bula~1C1ve 0 ol~ude ~aresiz hastahgl biltOn ormana bula~tlrlp en sonunda kendi yaydlgl hastahga yenik du~eeekti.
Avellar hayvani bir sesle yeniden hlnldadllar"eanII yakalamahYlz." siyah ~ebi~ butun daglara, ormana,
koyaklara ve onundeki ueuruma sinip bir daha hi~ silinmeyeeek bir sesle meledi. ileri geri gitmenin fayda, slzhgml anlaYlp durdu. Geeenin, avellarm ve onundeki
u~urumun karanhgl, onun yureginde, I~IYIPduran sabahki aydmllgl veren 1~lgm kaynagml ~ondurmu~til
bir ku~uk uflemeyle. Geee alabildigine sessiz, u~urum
alabildigine derin, avellarm gozlerinde 1~lyanpanltllar
alabildigine aelmaslzdl~
bnee eglenee, sonra intikam olarak ba~ladlgl bu
oyunda rolUnun boyle biteeegini hi~ kestirememi~ti
siyah ~ebi~. Daha gun batlmmda avellan pe~inde ko~tururken i~inden onlan ortalarmda durup birbirine
vurdurarak yahut donemeein ueundaki u~urumdan atarak oldiirmenin tarifsiz sevinei vardl yiireginde. OnBirlige ~AGRI -~~--...;.,,----------------------
.Ian oldiirmekle, yivli silahlarm tiikettigi keel neslinin
dirili~ini gerceklestlrecektl, Bugiine kadar olen kecilerin lntlkamrru alacak olmanm gururu yiireginde donup kalmrstr, Su anda onlan gorerek, yiiziinii, gozlerlni beynine kaztvip kendinin ve oteki kecilerin intikarmrn alacak bir hemcinsinin olmasrm ne cok istiyordu
BoyJe birsev olsavd: avcrlara goniillii teslim olurdu.Bir
an tesJim olup yolda kacmavr akhndan gecirdi, sonra
bakim ve iiretim istasyonunda bakrci Recep'le gozgoze geJdigini hayal edince vazgecti, Recep ona kiiclimseven gozlerle bakinca .....
Dusrnam karsismda egihneven asil savascilann ezeli kaderini yapmak i~in hmcm, isyamn, yalmzhgm,
caresizligin guciinii bacaklanna verip omriiniin en u·
zun ve en yiiksek sl~raYI~ml yapn, Yere ne zaman dll~ecegini bilrnedigi bu sl~raYI~1 biitiin daglarda ve orrnanda, baki ve ilretim istasyonunda vankilanan rnelemesi takip etti. Ucururnun karsr kryrsrna kadar uzarup
aglzma kadar onu dolduran bir ~Ighk oldu.
John'la Jak saatlerdir pesinden kostuklan avianrun boylece ucup gitmesinin verdigi saskmhkla uzunca bir miiddet konusarnadrlar. Kecinin bile intihar ettigi bu topraklarda durmanm manaSlZhgml anlayip
kosarak geri dondtller. Kulaklannda hala son meleme
vardi,
Giln dondii, orrnarun seyrek yerlerindeki otlar sarardi. Gilnleree, ovadan gelen alm akrtrnah rehberlerini aradr, biitUn bir dag kecisi siirilsu. 0 giizel gece ve 0
taze sabahta gorup ya~adlklarrmn riiya olduguna inandJrdliar birbirlerini. Atalanmn soyledigi kurtanemm
gelecegi gunii gormeyi hayal ettiler. Yeni giln donumleri, yeni ko~ katlmlan gelirken , yeni avcllar geldi.
Onlar vine can derdine dil~tUler. Dag ke~ilerinin kanIan kayalan klzlla boyadl yeniden. Yaralamp kurda
ku~a, oliip besmelesiz aglzlara yem oldular.
Bakici Reeep John'la J ak 'm anlattlklanna bakarak, siyah ~ebi~in ke~i olduguna inanmamn rahathglyla kendi kendiyle egle~ti. " Bizim mildiir buyilk a·
. dam vesselam.Hem nasllda bildi ein olmadlgml. Biz
cehal milleti he~ adam olmayacaglz valla" dive kendini yargJladl sonunda. Baklm ve iiretim istasyonunun
balkonunda sandalyeye kaykllarak sigarasml bir bu·
yuk yilkten kurtulmamn keyfiyle tuttilrdu. EI radyo·
sunu do~une koydu, mar~lar ~ahyordu. Gozlerini yumup bu YII ta~lIiacagl kooperatif evinde hayal ctti
kendini. Radyoda mar~lar bitmi~ti. Karga gibi bir ses
" Bu yurdun bir par~asml bile kimseye vermeyiz, bu
yolda kanJmlzm son damlasma kadar sava~lrIz... " die
yordu. Bakici Recep gozlerini a~lp kar~lsmdaki agac;;
diplerinde yatan kc~ilere ku~umseyen gozlerle baklp
bir hindi gibi kabardl," helal be..Vermeyiz elbet. De·
gil mi Ian uyuz ke~iler?" dive soylendi. Sonra sebepsiz bir kahkaha patlatlp "ein imi~" dive gevrek gevrek gUldu. Beynini korkunun i~galinden kurtarmanm
verdigi rahathkla ~ocuksu bir uykuya daldl.
39
KO~UMUZ TEVHID OZRE. LAFZIMIZ KI BI,RLI(;E
TESBIH TESBIH DIZILIP. BOY OLALIM DIRLI(;E
()NCE KELAM. G()NLE fERMAN VE AMIN VE SELAM
SARILALIM IPINE. KUR'AN IC;RE VES-SELAM
Dirili§ tragmm nesili olmaya namzet, dirlik mere, birlik uzere, ask, vuslat,
hasret mere yanan, trerag misali tragnmlzla tutusan tum gonullere selam 01sun ... Selam olsun, bugunun ve yarmm ~abasma dusenlere, selam olsun bugunu ve yanrum kucaklayan iman erlerinel ..
BIRLI(;E C;AGRI'DAN SONRA TORK MILLlYETC;IU(;lNlN,
TURK-ISLAM OLKOSONON BOZOK YA YLASINDAN YOKSELEN.lKiNCI GOR SESI:
~ANLIECDAD
Haftahk Haber-Yorum Gazetesi
PEK YAKINDA C;IKIYOR!..
Bu gazete
Bu gazete
Bu gazete
Bu gazete
Bu gazete
hepimizindir,
Yozgat'm sesi,
Turk kulturunan nefesi,
iman halelerinin kalesi,
go nul erlerinin ~ilesidir.
~imdiden yazr, §iir. hikaye, resim, desen gibi ~ab§malanmzl bekliyoruz.
GAYRET HEPIMIZDEN, TEVFIK VOCE MEVLA'DANDIR'
Adres: PK.63 Yozgat.
40---------------------------~-Birlige
\,AGRI'
II
AFGAN MUCAHIDLERiNE
ONLAR!..
ONLAR, SAVA~IN KENDlSiYD1...
MUTLU, GURURLU BiR KUR~UN DuCDNDE TANI~TILAR OLDMLE...
OLUM, OLUMUN TA KENDiSiYDi...
ONLAR Ki;
EN GDZEL SiLAHIN NAMLULARINCA SERT BAKI~LARI
FiTiLl YANMI~ DU~UNCENiN,
PiMi <;EKiLMi~ HEYECANIN;
DiMDiK, KARARLI, MECBUR GUZELLICiYDi...
ONLAR, SAVA~IN KENDiSiYDi...
SEVMEK Mi I NEFRET Mi?"
GDLMEK Mi I ACIT MI? '
KO~MAK YAHUT BEKLEMEK
YA KABUL, YA iSY AN MI?
DU~UNDP, UCRA~IP TATMADILAR Ki...
ONLAK SAVA~IN KENDiSiYDL. ' '
BURADA ...
SOYLE BtL1RMiSiN BURAOA...
EY DONMU~ DU~VNCENiN SOLUK BAKI~LARINDAKi GER<;EK!"
DORT NALA KO~AN ATIN YELELERiNDE
YAKLA~IP EN DERiN HASRETiNDEN <;ATLAMI~ GONLE,
<;EKERKEN TESELLiSiYLE TETiC-i
ONLAR, SAVA~IN KENDiSiYDi...
HANi, HAYALiN HAYALDEN SIYRILDIGINDA,
iNCiNiRKEN SONSUZUN iNCE KANATLARINDA
DERiN BiR ZEVK i<;iNDEKi MANAYI rcrr
~iM~EKLER YACDIRAN YILDIRIM YANIGI RUZGARDA
DiLiNLE CO~KUN ZAFERLERiN NARASI
FIR LAYIP EN UCTA iLERt ..
, ONLAR, SAYA~IN KENDiSiYDi...
BiR SABAH, BiR OGLE VEYA BiR AK~AM
BiR YUREK YURUMU~TU MUTLAK SEVGiYLE GOZLERDE A<;ILAN
USUL USUL, GDRVLTUSUZCE,
.
YA~AMADAN YANAYKEN YANIBA~INDA ZAMAN
DUYARAK UZAKLARDA, GONULLERDE DERiN ...
BiR YUREK YDRUDU ...
BiR YUREK YANINA KUTSAL KADERiN
o YUREK, 0 YUREKLER. ..
SAVA~IN KENoisiYoi
SAVA~IMIZI BEKLEYENLER!. ..
II
i~~AAT MOTEAHHiTLiGi
.,
,
-.
If) ')-
~,~
7(
u0
-.
Ahmet Kahramaner
ve @Jgulldn
_€tJ_((,_Sm_a_n___S_a_h_a_n_-_M_a_h_m_u_t_/G_a_h_n_n_m_a_n_e_r_
.....
AP'
.......
,IJ,
f
/
iNIAA~ILIKTA;
_
I
• Uzman Teknik Kadro
• Saglam Malzeme
'. GOvenilir i~«;ilik
"
..
Esertepe 2. Sokak No. 8/24
-a- : J21 0331 - 321 6754
Etlik - ANKARA
Download

BiRLiGE