Holcim Česko
Tovární 296
CZ - 538 04 Prachovice
fax: +420 469 810 495
Hydraulická silniční pojiva Dorosol a Doroport
tel.: +420 469 810 235
[email protected]
08.1
Inovační řešení pro úpravu zemin
www.holcim.cz
Dorosol a Doroport
V České republice má úprava zemin dlouhou historii. Za několik posledních desetiletí
se vývoj posunul od úpravy písčitých zemin
cementem až po úpravu plastických jílů pro
násypy a aktivní zónu silničních konstrukcí.
Technologie zpracování zemin se stále vyvíjí.
Zařízení na úpravu jsou stále výkonnější
a zlepšila se kvalita promísení. Tak, jak jsme
postupně získávali stále více poznatků o působení mezi zeminami a pojivy, mohou být
nyní výsledné vlastnosti pojiv přizpůsobeny
maximálním požadovaným parametrům.
V roce 2003 resp. 2004, vstoupily na trh
v České republice výrobky Doroport a Dorosol firmy Holcim.
Materiál Dorosol v sobě spojil výhody vápna
a cementu a stal se flexibilním řešením
úpravy zemin pro širokou škálu různých
typů zemin a různých stupňů únosnosti.
Doroport přináší výhodu v prodloužené
době zpracování na místě, redukuje vznik
hydraulických trhlin a nabízí dlouhodobý
nárůst pevností.
Řešení nabízená společností Holcim se
prokázala na nesčetném počtu staveb realizovaných jak v České republice, tak v celé
Evropě.
Naše řešení úpravy zemin nabízí ve srovnání s tradičními postupy nejednu výhodu,
jejichž společným jmenovatelem je úspora nákladů. Vytěžená zemina nemusí být
odvezena ze stavby, nákladně dopravována
a za nemalé finanční prostředky skladována.
Navíc není nutno používat žádná kameniva
ani jiné náhradní materiály, které by musely
být znovu dopraveny na místo stavby. Toto vše poskytuje velmi zajímavé výhody
investorům.
Naše životní prostředí je rovněž chráněno
námi nabízenými postupy. Původní zemina
na staveništi je znovu použita jako konstrukční materiál, přírodní zdroje kameniva
a písku jsou zachovány pro další generace.
Méně dopravy na a ze staveniště nejenže
redukuje emise CO2 , ale má také menší vliv
na destrukci místních komunikací, produkuje méně hluku a prachu.
Naše aplikace Doroportu a Dorosolu pro
úpravy zemin a kameniv nabízí velmi efektivní řešení pro veškeré pozemní a silniční
stavby s maximálním ohledem na ochranu
životního prostředí.
Holcim – tvoříme základy budoucnosti.
Aktivní zóna a násypy
Ochranná vrstva
Aplikační diagram produktu
hodnota CBR (%)
Doroport
Dorosol
C30
vysoká
Pojivo
Dorosol
C50
●
Doroport
●
Dorosol C 30
●
Dorosol C 50
●
Dávkování: 1 – 4%
Schéma konstrukčních vrstev vozovky
pro různé stupně zátěže
Výhody
Požadavky
●
Únosnost a zvýšená odolnost proti vodě
●
CBR hodnota (californský poměr únosnosti zemin)
po 7 dnech + 4 dnech sycení
●
vysoká (P1): CBR > 50% střední (P2): CBR > 30% nízká (P3): CBR 10 – 20% nízká (násyp): CBR > 5 %
Zkoušení na staveništi
●
nízká bez
úpravy
(písek)
vápno
nízká
střední
plasticita zeminy
vysoká
●
Úspory nákladů na kamenivo,
dopravu a uložení zemin
●
Zvýšená odolnost proti namrzání
zemin
pro zeminy s normální vlhkostí Wn > Wopt
Požadavky na úpravu
Pružnost – široké spektrum
zemin může být upravováno
na maximální požadovanou
únosnost
Pojivo
●
Pro písčité zeminy a zeminy se zvýšenou
plasticitou (Ip < 5):
Doroport
● Pro plastické zeminy:
Dorosol C 15
Dorosol C 30
Doroport (po 1 – 2% ošetření CaO)
● Dávkování: 5 – 7%
Výhody
●
Požadavky
●
Stabilizace třídy S III
●
Zhutnění při optimální vlhkosti
●
Vlastností zeminy (plasticity, velikosti zrn)
●
Pevnost v tlaku:
●
Vlhkostí zeminy
●
Mrazuvzdornost vrstvy: Rc > 1.2 MPa
Rc : 1.0 – 1.8 MPa
CB I – Cementobetonový kryt, typ I
KZC I – Kamenivo zpevněné cementem, typ I
ŠD – Štěrkodrť
Pružnost – široké spektrum zemin může být
upravováno na maximální požadovanou únosnost
● Úspory nákladů na kamenivo, dopravu
a uložení zemin
● Odolnost proti mrazu - požadovaná odolnost proti
mrazu je získána během 1 – 2 měsíců
Průmyslové stavby
Tradiční řešení
Inovativní řešení se zlepšenou zeminou
Podkladní vrstvy
betonová podlaha
betonová podlaha
Graf zkoušky optimální pevnosti
objemová
hmotnost
kg/m3
pevnost
v tlaku Rc
(MPa)
optimum dle Proctorovy zkoušky
0,5%
vyrovnávací vrstva
vyrovnávací vrstva
podkladní vrstva z kameniva
podkladní vrstva ze zlepšené zeminy
(CBR>30-50)
podloží (CBR>10)
(zlepšené pokud je třeba)
podloží (CBR>10)
(zlepšené pokud je třeba)
Požadavky
Požadavky na úpravu
Pojivo
Výhody
●
Únosnost a odolnost proti vodě
●
●
Doroport
●
●
CBR hodnota > 30 – 50%(7 dnů + 4 dny sycení)
Vlastností zeminy (plasticity,
velikosti zrn)
Dorosol C 30
●
Zkoušky na místě (statické a dynamické)
Vlhkosti zeminy
●
●
Dorosol C 50
Pružnost - široké spektrum zemin může být
upravováno na maximální požadovanou
únosnost
●
Možné ovlivnění mrazem
●
Dávkování : 2 – 5%
●
Úspory nákladů na kamenivo, dopravu
a uložení zemin
●
Porovnávací graf produktů ve směsi
pevnost
v tlaku
Rc
nižší ztráta pevnosti
objemová
hmotnost
Doroport
CEMENT
optimální pevnost
pevnost
příliš suché
nedostatečná soudržnost
příliš vlhké
lepší zpracovatelnost
vlhkost
%
čas v hodinách
pro hutnění
Požadavky
Pojivo
Výhody
●
Zhutnění při optimální objemové hmotnosti
●
●
Nízká ztráta pevností čerstvé směsi
●
Pevnost v tlaku po 28 dnech
Pro písčité materiály
●
●
Typ S I, S II nebo S III
Recyklace asfaltových cest
Nižší náklady na údržbu díky
omezenému vzniku trhlin
●
Odolnost proti mrazu
Stabilizace tříd (SI, SII, SIII)
●
●
Zakrytí asfaltovým nástřikem k redukci vysušení
a vzniku trhlinek
Prodloužená zpracovatelnost
– vývoj pevností po 28 dnech
●
Doroport:
Kamenivo stmelené pojivy
Dávkování: 4 – 8%
Download

Hydraulická silniční pojiva Dorosol a Doroport