Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
ŽiŽkova 57, 587 33 Jihlava
Stejnopis č.:/1
Č. 1.: ru.ll 2316t2o12 Ko
SpZn.: KO 17212011 KO
Zpráva o výsledkg přezkoumání hospodaření
obce Stojčín,lco 005835 45 za rok 2011
Přezkoumání hospodaření za rok 2011 bylo provedeno dne 2. dubna 2012 jako
jednorázové přezkoumání na základě Žádosti obce v souladu se zákonem č.42ot2oo4šb.,
o přezkoumávání hospodaření Územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále jen zákon o přezkoum ávání hospodaření).
Místo provedení
přezkoumánÍ:
obec Stojčín
Stojčín22
394 68 Žirovnice
Přezkoumání vykonal:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Jaroslav Pachr
Podklady
předložil!:
Jiří Peltan - starosta
lng. RůŽena Hernová - účetní
Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou údaje uvedené v $ 2 odst. 1 a 2 zákona
o přezkoumávání hospodařenÍ' V souladu s $ 6 odst. 3 písm. b) zákona o přezkoumáváni
hospodaření je přezkoumání hospodaření prováděno výběrovým způsobem s ohledem
na významnost jednotlivých skutečnostípodle předmětu a obsahu přezkoumání'
Při posuzování jednotlivých právních úkonůse vychází ze zněni právních předpisů platných
ke dni uskutečnění tohoto Úkonu.
tel.: 564 602707, fax: 564 602 434, e-mail: [email protected], internet: www.kr-vvsocina.cz
tČo: zoagoz+g' bankovní spojení: Volksbank a.s., ě.ú.: 4050005000/6800
A. VÝsledek přezkoumá4í
Při přezkoumání hospodaření obce Stojčínnebyly zjištěny chyby a nedostatky
B. Přezkoumané písemnosti
Při přezkoumání hospodaření byly přezkoumány následující písemnosti:
Rozpočtová opatření _ č. '1 - 4 za ověřované období
Bankovnívýpis - č. 12za prosinec 2011
Pokladní doklad - č.219'243 za prosinec 2011
Účetni doklady - č. 304 '347 za prosinec 201 1
Zřizovací listina organizačnísloŽky - jednotka SDH
Příloha rozvahy - k 3'1 . 12. 2011
Účetní deník - k 31. 12' 2011
Evidence poplatků - k 31 . 12. 2011
lnventurní soupisy majetku a závazkŮ - k 31 . 12. 2011
Hlavní kniha - k 31. 12. 2011
Yýkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - k 31. 12.2011
Rozvaha-k31.12.2011
Výkazzisku a ztráty - k 31 . 12. 2011
Rózpočtový výhled - na období 2012 -2015 projednán v ZO dne 07. 12' 2o1o
Schválený rozpočet - na rok 2011 ze dne 08. 03'2011
Návrh rožpočtu- na rok 2011 zveYejněn od 01. 02' do 01. 03. 201 1
á o.tsi materiály k přijatým účelovýmdotacím - na sčítáníLDB (dotace 655 Kč šňtouuy
- úz'gaoos),
PoW: šmlouvá 2z00002.0316ze dne 29' 11'2011 o dotaci 111 000 Kč
na vybudování autobusové čekárny
Vnitřní předpis a směrnice - platné pro rok 2011
Účtový rozvrh - platný pro rok 2011
Pravidla rozpočiovéhoprovizoria - pro rok 2011 přijata v Zo dne 07. 12' 2010
odměňování členůzastupitelstva - schváleno v Zo dne 07 ' 12.2010
Evidence majetku - vedena v PC
Zápisy z iediáni zastupitelstva včetně usnesení - za leden aŽ prosinec 201 1
Knihaodeslaných faktur - za leden aŽ prosinec 2011 (01 - 04)
Kniha došlých faktur - za leden aŽ prosinec 2011 (01 - 48)
Pokladní kniha (deník) ' za prosinec 201 1
Závěrečný účet- za rok 2010 schválen v Zo dne 12.04' 2011
Žáp"v zjednání KV ze dne 08. o3.,21. 06., 04. 10. a20. 12'2011, FV ze dne 01. 03',
05. 04. a14.12.2011
a) při přezkoumání hospodařenÍ územního celku za předchozí rok nebyly zjištěny
chyby a nedostatkY
b) při dílčímpřezkoum áni za rok 2011
Dílčípřezkoumání hospodaření za rok 2011 nebylo provedeno
a
- L-
D. Závěr
t.
Při přezkoumání hospodaření obce Stojčin za rok 2011
nebyly zjlštěny chyby a nedostatky.
ll.
Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků,
která mohou mít negativní dopad na hospodaření územníhocelku v budoucnu:
Při přezkoumání hospodaření za rok 2011 nebyla zjištěna závaŽná rizika,
která
by mohla mít negativnídopad na hospodaření územníhocelku v budoucnosti.
l!l. Poměrové ukazatete zjištěnépři přezkoumání hospodaření:
.........'...
.'......'.'.'
majetku.
aktivŮm
sluŽby.
a) podíl pohledávek na rozpočtu
b) podíl závazkŮ na rozpočtu
c) podílzastaveného majetku na celkovém
d) podíl cizích zdrojů k celkovým
e) ukazatel dluhové
Přehled příjmú a vý
u
daňové oříimv
nedaňové příimv
kapitálové příimv
přiiaté transfery
Přiimv celkem
za rok201
0,640/o
0,99 %
.'.......'......' 0 %
.'
0,51o/o
' -. '
..
0
o/o
Kč
1 175162,49
143 667,97
běŽné vÝdaie
kaoitálové vÝdaie
1 845 390.22
185 000.00
85't 755,00
2 170 585,46
VÝdaie celkem
2 030 390,22
Financování
-140195,24
Stojčíndne 2. dubna2012
ZaKrajský úřad Kraje Vysočina
:mfiil;'s''**H"'
I
.::2.<:ž7. i
/-
Jaroslav Pachr
podpis kontrolora pověřeného řízením přezkoumání
kontrolor pověřený řÍzením přezkoumání
-3-
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je souěasně návrhem zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření, přičemŽ konečným zněním se stává okamŽikem marného
uplynutí lhůty stanovené v $ 6 odst. 3 písm. l) zákona o přezkoumávání hospodaření,
k podání písemnéhostanoviska kontrolorovi pověřenému řízenÍm přezkoumání nebo
okamŽikem vzdání se práva podat písemnéstanovisko Územního celku'
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla v souladu s ustanovením $ 11 zákona
o přezkoumáváni hospodaření projednána a jeden výtisk převzal starosta obce Stojčíns tím,
Že se vzdává práva podat písemnéstanovisko Územního celku dle $ 7 odst. 1 písm. í)
zákona o přezkoum áv áni hospodařen
í.
Dne 2. dubna2012
podpis starosty
Rozdělovník:
Steinopis
Počet výtisků
1
1x
2a3
1x
Předáno
obec Stojčín
Jiří
Krajský Úřad Kraje Vysočina
-4-
Peltan
odbor kontroly
Přexzal
(iú tl,n"
t
Download

Zpráva o výsledku PH obce za rok 2011.pdf