Úvod k Sage (Computer Algebra System)
’. Starosta
24. 11. 2011
1 / 17
Outline
Outline
1
Obecn¥ o SAGE
Co to je
Instalace
2
Praktická £ást
Ukázka
sageTEX
3
Vývoj
4
Pouºití ve výuce
5
Reference
2 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Outline
1
Obecn¥ o SAGE
Co to je
Instalace
2
Praktická £ást
Ukázka
sageTEX
3
Vývoj
4
Pouºití ve výuce
5
Reference
3 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
www.sagemath.org
SAGE is a free open-source mathematics software system licensed
under the GPL. It combines the power of many existing
open-source packages into a common Python-based interface.
Mission: Creating a viable free open source alternative to Magma,
Maple, Mathematica and Matlab.
4 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Balí£ky
SAGE Obsahuje p°es 90 open-source balí£k·:
www.sagemath.org/links-components.html
Nap°íklad GAP, Maxima, PARI/GP, R ...
Obsahuje také p°es p·l milionu °ádek vlastního kódu.
Rozhraní vyuºívá jazyka Python a jsou 2 základní moºnosti pouºití:
p°íkazová °ádka,
notebook v prohlíºe£i
5 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Malinko historie
První verze byla zve°ejn¥n¥ 24. 2. 2005 pod GNU General Public
License.
Vedoucí osobnost: William Stein. Software for
Geometry Experimentation
Arithmetic
Pro£?
princip matematiky a v¥dy obecn¥,
alternativa,
sjednocení existujícího.
6 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Instalace z rychlíku
Základní instalace Sage obsahuje v¥t²inu pot°ebných komponent,
dal²í je moºné doinstalovat voliteln¥. Ke staºení na
www.sagemath.org.
Multiplatformní
linux
OS X
Windows (pouze na virtuálním stroji, zatím stále není
dokon£en port)
Solaris
Ve°ejn¥ p°ístupné servery, nap°. www.sagenb.org
7 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Outline
1
Obecn¥ o SAGE
Co to je
Instalace
2
Praktická £ást
Ukázka
sageTEX
3
Vývoj
4
Pouºití ve výuce
5
Reference
8 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Demo1
Demo p°íkazové °ádky
Demo ºiv¥ v notebooku
http://localhost:8000/home/admin/3/
1
Pokud technika neselºe...
9 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Demo1
Demo p°íkazové °ádky
Demo ºiv¥ v notebooku
http://localhost:8000/home/admin/3/
1
Pokud technika neselºe...
9 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
sageTEX
1 Výpo£tík:
sou£et $1+2+\ sqrt {3} = \ s a g e {1+2+ s q r t ( 3 ) } $ .
2 A g r a f f u n k c e ${\ rm s i n }$
3 \ s a g e p l o t { p l o t ( s i n ( x ) , x , 0 , 2∗ p i ) }
√
√
Výpo£tík: sou£et 1 + 2 + 3 = 3 + 3. A graf funkce sin
1
0.5
1
2
3
4
5
6
-0.5
-1
10 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Outline
1
Obecn¥ o SAGE
Co to je
Instalace
2
Praktická £ást
Ukázka
sageTEX
3
Vývoj
4
Pouºití ve výuce
5
Reference
11 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Open-source: kaºdý m·ºe p°isp¥t
Na vývoji se podílí p°es 200 lidí:
http://www.sagemath.org/development-map.html
pouºívá Mercurial a Trac
http://trac.sagemath.org/sage_trac/roadmap
12 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Outline
1
Obecn¥ o SAGE
Co to je
Instalace
2
Praktická £ást
Ukázka
sageTEX
3
Vývoj
4
Pouºití ve výuce
5
Reference
13 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Kde se SAGE pouºívá
Nap°íklad
1 University of Washington
2 Université Lyon 1
3 Drake University, Des Moines, IA
4 Mendel University, Brno, Czech Republic (Faculty of Forestry
and Wood Technology)
5 Centro de Matemática, Universidad de la República
(Montevideo, Uruguay)
6 Lowell High School, San Francisco, CA
http://wiki.sagemath.org/sagenb
http://groups.google.com/group/sage-edu
14 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Kde se SAGE pouºívá
Nap°íklad
1 University of Washington
2 Université Lyon 1
3 Drake University, Des Moines, IA
4 Mendel University, Brno, Czech Republic (Faculty of Forestry
and Wood Technology)
5 Centro de Matemática, Universidad de la República
(Montevideo, Uruguay)
6 Lowell High School, San Francisco, CA
http://wiki.sagemath.org/sagenb
http://groups.google.com/group/sage-edu
14 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Outline
1
Obecn¥ o SAGE
Co to je
Instalace
2
Praktická £ást
Ukázka
sageTEX
3
Vývoj
4
Pouºití ve výuce
5
Reference
15 / 17
Obecn¥ o SAGE
Praktická £ást
Vývoj
Pouºití ve výuce
Reference
Reference
http://www.sagemath.org
http://www-rohan.sdsu.edu/~mosulliv/Courses/
sdsu-sage-tutorial
http://sagemath.blogspot.com/
http://thales.math.uqam.ca/~labbes/Sage/
how-to-contribute/
http://sagebook.gforge.inria.fr/
...
16 / 17
D¥kuji za pozornost.
17 / 17
Download

Úvod k Sage (Computer Algebra System)