Technický list
PercoTop® Filler
CS350
2K Sandable Filler
Popis
(R)
PercoTop Filler CS350 je 2K plnič neobsahující žádná rozpouštědla.
Základní složkou je akrylová pryskyřice.
Produkty
(R)
CS350
CS701
CS705
CS600
CS602
PercoTop Filler 2K Sandable Filler
(R)
PercoTop Activator Standard
(R)
PercoTop Activator 4040
(R)
PercoTop Thinner Standard
(R)
PercoTop Thinner 2K
Barevné odstíny
Světle šedá.
Vlastnosti
• Rychlé schnutí
• Snadno brousitelné
Podklady
UP-GF
Očištěný povrch se základním nátěrem
1/5
Version 6/05/2010
PCTFIL– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Technický list
PercoTop® Filler
CS350
2K Sandable Filler
Příprava podkladu
Podklady musí být zbavené nečistot.
Před aplikací dalšího nátěru odmastit.
Hodnota VOC (těkavé organické látky) směsi připravené k aplikaci (Směrnice EU 1999/13/ES)
•
521 g/l
Hmotnostní poměr 7:1 s CS705 + 10 % CS600
Zpracování
Míchací poměr
Objem
4
1
CS350
CS701/CS705
Zředění
Doba zpracovatelnosti při 20 °C
Doporučená tloušťka suché vrstvy
2/5
CS600
CS602
40 minut
60 – 300 µm
Version 6/05/2010
PCTFIL– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Hmotnost
7
1
Technický list
PercoTop® Filler
CS350
2K Sandable Filler
Aplikace
Podklad
Spádové/
pneumatické
podávání
(vysokotlaké
stříkání)
Stříkací
pistole HVLP
(nízkotlak)
Aplikace
hydraulickým
tlakem/Airmix
Plnič
Silnovrstvý
plnič
Plnič
Silnovrstvý
plnič
Elektrostatické
stříkání
3/5
17 - 22
40
17 - 22
40
10 -15
Viskozita
směsi
10 -15
Viskozita
směsi
Rozvor
trysky
(mm)
Plnič
Silnovrstvý
plnič
40
17 - 22
40
Viskozita
směsi
10 -15
Viskozita
směsi
Aplikační tlak /
Počet
tlak materiálu
operací
(bar)
1-2
1,4 - 1,8
3,0 - 4,0
2,0 - 2,5
2-3
1-2
1,4 - 1,8
2,0 - 3,0
2,0 - 2,5
Plnič
Silnovrstvý
plnič
Tlaková
nádoba/
čerpadlo
(vysokotlaké
stříkání)
Aplikační
viskozita
Ředidlo
DIN 4 při 20
(hmotn. %)
°C
(s)
2-3
2,0 - 3,0
vzduch
1
cca 100
materiál
2-3
2,5 - 3,5
vzduch
1-2
1,0 - 2,0
materiál
2-3
0,28
1,2
1,6
Po konzultaci s aplikačním technikem DuPont.
Version 6/05/2010
PCTFIL– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Technický list
PercoTop® Filler
CS350
2K Sandable Filler
Schnutí
Sušení na vzduchu při 20 °C
Zaschlost nátěru proti prachu
Nelepivý na omak
Suché po
tloušťka suché vrstvy 80 µm
15 minut
50 minut
1 hodině 30 minutách
Přisoušení
Doba schnutí
Teplota při schnutí
Odvětrání: 15 minut.
Podle tloušťky nátěru.
30 minut
Teplota objektu: 60 °C
Možnost přelakování
Prostřednictvím krycích laků PercoTop
Parametry
Viskozita při dodání
Teplota vzplanutí
Béžová
Ve formě dodávky
Ve formě směsi
4/5
(R)
(R)
a Imron .
> 60 s DIN 4
25 °C
Sušina
Sušina
Hustota
Hmotnost
(%)
Objem
(%)
(kg/l)
70,3
69,7
-
1,56
1,47
Version 6/05/2010
PCTFIL– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Teoretická
vydatnost
(při 40 µm)
2
(m /kg)
Teoretická
spotřeba
materiálu
(při 40 µm)
2
(g/m )
8,7
115
Technický list
PercoTop® Filler
CS350
2K Sandable Filler
Upozornění
Před aplikací nutné důkladně promíchat.
Skladovatelnost při teplotě
5 °C až 35 °C
Viz nálepky na originálním obalu.
Bezpečnost
Před použitím prostudujte bezpečnostní list.
Respektujte výstražné pokyny na obalu.
Zde poskytované informace korespondují s našimi vědomostmi platnými ke dni zveřejnění této publikace.
Tyto informace mohou být postupně revidovány s nově získávanými znalostmi a zkušenostmi.
Poskytované údaje se týkají běžného rozsahu produktových vlastností a vztahují se jen k výslovně
uváděným materiálům; tyto údaje nemusejí být pro daný materiál platné v případě kombinace s
jakýmikoliv jinými látkami či přísadami, nebo při jakémkoliv zpracování, není-li výslovně popsáno.
Poskytované údaje by neměly být používány k specifikaci technických podmínek nebo využívány
samostatně jako podklad plánování, nejsou ani určeny k nahrazování jakýchkoliv testů nutných pro zjištění
vhodnosti materiálu pro požadované účely. Jelikož společnost DuPont nemůže předcházet všem
odchylkám při skutečném konečném použití, nejsou poskytovány žádné záruky a DuPont nepřebírá
žádnou zodpovědnost ve spojitosti se zde poskytovanými informacemi. Nic v této publikaci nemůže být
považováno za souhlas jakkoliv využívat či porušovat patentová práva.
Copyright © 2009 DuPont. Všechna práva vyhrazena. Oválné logo společnosti DuPont , DuPont™, The
miracles of science™ a všechny produkty označené symboly ® nebo ™ jsou registrované obchodní
značky nebo ochranné značky E.I. du Pont de Nemours a spol. nebo poboček.
5/5
Version 6/05/2010
PCTFIL– 0 – CS
Tento technický list nahrazuje veškeré předchozí publikace.
Download

PercoTop® Filler