2012
TECHNICKÝ
KATALOG
kanalizace, pozemní stavby
www.prefagrygov.cz
i
A
Kontakty
tel.
mob.
mail
obchodní ředitel
Jiří Kučera
[email protected]
výrobní ředitel
Jiří Veverka
585 393 343
602 793 342
[email protected]
602 793 340
[email protected]
602 132 282
[email protected]
obchodní zástupci
Petra Bárová
oblast - severní Morava
Radek Suchánek
oblast - jižní Morava
podpora prodeje
[email protected]
Pavla Sajbrtová
585 111 065
725 135 382
[email protected]
Radomil Moťka
585 111 058
606 744 588
[email protected]
Jan Novák
585 111 029
602 566 616
[email protected]
PREFA Grygov a.s.
V Podlesí 258
783 73 Grygov
IČ: 45192723
DiČ: CZ45192723
B 433 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Tímto znakem nově
označujeme naše výrobky.
Ol
om
ou
c
www.prefagrygov.cz
Obsah
A
TRUBNÍ PROGRAM
Betonové a železobetonové trouby
DN 300 - 1200
B
Uzavírací a regulační prvky
32
Čerpací šachta
33
Vodoměrná šachta
34
12-13
Železobetonové trouby s OC
DN 300 - 500
14
Železobetonové trouby s OC
DN 600 - 1200
15
Vejčité trouby
Velkoprůměrové trouby
DN 1400 - 2200
Podkladní prahy
Ai
C
ULIČNÍ A HORSKÉ VPUSTI
Informativní sestavy uličních vpustí
35
16
Základní rozměry uličních vpustí
36
17
Vtokové mříže a kalové koše
37
Horská vpust
38
17
D
ŠACHTOVÝ PROGRAM
Vzorové výkresy vstupních šachet
18-19
Poklopy
20-22
Vyrovnávací prstence
23
Přechodové skruže - konusy
23
Zákrytové desky
24
Betonové skruže
24
Betonové skruže
s čedičovou výstelkou
25
Šachtová dna PERFECT
E
JÍMKY
Prefabrikované jímky
39
Čistírna odpadních vod
40
OSTATNÍ PRVKY
Silniční panely
41
Opěrné stěny
42
Rámové propusti
43
Střešní kazetové desky
44
26
Žlabový nosník
44
Šachtová dna PERFECT OPTIMA
27
Spřažené stropní desky
45
Šachtová dna s výstelkou
28
Velkoprůměrová šachtová dna
29
Přechodové desky
30
Směsné šachty
31
Podtlaková kanalizace ISEKI
31
Uzavírací a regulační prvky
32
F
PREFABRIKOVANÉ GARÁŽE
ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY
ZADÁVACÍ LISTY
46-47
48
49-54
i
A
Představení společnosti
PREFA Grygov a.s. vznikla jako akciová společnost v roce 1992 kuponovou privatizací jednoho
ze závodů Prefy Olomouc. Postupným vývojem se stala členem nadnárodní skupiny Heidelberg
cement Group a jako taková se formuje do moderní firmy, která je pro své obchodní partnery zárukou
spolehlivosti a korektnosti. Historie společnosti začíná v roce 1949, kdy byla zahájena výstavba nového
závodu. V nových výrobních halách se postupně zavedla výroba betonových a železobetonových
kanalizačních trub na vytáčecích výrobních zařízeních Vianiny.
Po instalaci nového vytáčecího stroje byla zavedena výroba trub na povrchu dodatečně předpínaných patentovým drátem. Tyto trouby byly následně omítány na specielním omítacím stroji. Takto
vyrobené trouby byly dodávány na výstavbu pražských sídlišť, rovněž byly použity pro stavbu přivaděče vody Kružberk Ostrava a přivaděče Vydra na Šumavě.
V roce 1967 bylo zakoupeno nové výrobní zařízení Transmatic od dánské firmy Pedershaab. Tento
stroj měl 5x vyšší výrobní kapacitu než stávající stroje a tak nahradil jejich již neefektivní provoz.
Uvolněné výrobní prostory byly využity pro zavedení výroby těžkých stavebních dílců pro jadernou
elektrárnu Dukovany, dále pro skeletové systémy MSOB, H 1.1, H 1.2., H 2.1., H 2.2., S1.3. a zemědělské
objekty JUZO - VUZO. Do provozu byly uvedeny výrobní polygony P1 a P2. V roce 1988 byl zakoupen,
rovněž od firmy Pedershaab, nový stroj na výrobu trub Mastermatic, který bylv roce 1998 modernizován a
v současnosti je schopen vyrábět betonové a železobetonové hrdlové trouby DN 300 - 1200 mm se
zabudovaným těsněním.
Sortiment výrobků pro kanalizační program byl neustále doplňován. Nejdříve troubami vejčitého
průřezu (500/750, 600/900, 700/1050, 800/1200 a 900/1350 mm) s čedičovou vystélkou a posléze
kruhovými troubami s čedičovou vystélkou (DN 300 - 1200 mm). Dále byla zavedena výroba šachtových
den pro všechny vyráběné trouby.
Výrobní sortiment PREFY Grygov a.s. je kromě kanalizačního programu doplněn rámovými propustmi,
prefabrikovanými prostorovými garážemi, opěrnými stěnami, silničními panely, energokanály, střešnímikazetovými deskami, filigrány a dalšími dílci dle požadavků zákazníka. Zmodernizovaná mísící jádra pro
výrobu stavebních dílců a trub byla v roce 2001 doplněna novou mísírnou pro výrobu transportbetonu.
Tato mísírna je v současnosti majetkem společnosti Českomoravský beton.
Společnost PREFA Grygov a.s. od roku 2005 investovala do nových technologií na prvky šachtového
programu - kónusy, skruže, šachtová dna. V roce 2009 připravila novinku na trhu šachtových den, kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT, ve spolupráci se společností BETONIKA plus s.r.o.
Naše společnost jako jedna z prvních v oboru získala certifikát SMJ dle ČSN EN ISO 9001:2001 a
svým systémem sledování a řízení jakosti tak plní náročné požadavky trhu v oblasti kvality výrobků.
4
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Proč beton v kanalizacích ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ai
Odolnost vůči korozi
Vodotěsnost trub a jejich spojů
Stabilita tvaru a rozměru
Různorodost tvaru
Stabilita polohy / Odolnost vůči vztlaku
Otěruvzdornost
Odolnost proti nárazům a úderům
Ekologický produkt
Dlouhá životnost
Země původu – Česká republika
1. Odolnost vůči korozi
Betonové a železobetonové trouby jsou vhodné pro všechna potrubí na odpadní vody, to
znamená pro všechny běžné komunální a dešťové vody (viz následující tabulka).
Tabulka 1: Mezní hodnoty odolnosti vůči korozi komunálními vodami
Médium
Přibližné složení
komunálních odpadních vod
dostatečn? odolnost betonu při
dlouhodobém vystavení vlivům
koncentrací: *1)
6,5 - 10
5,5
amoniak
< 100 mg/l
200 mg/l
magnesium
< 100 mg/l
1000 mg/l
chloridy
< 250 mg/l
3000 mg/l
hodnota pH
*1) při krátkodobém působení (i několik hodin) odolává betonová nebo železobetonové
trouba podstatně silnějším koncentracím
2. Vodotěsnost trub a jejich spojů
Kanály a potrubí na odpadní vody sestavené z betonových a železobetonových trub jsou dlouhodobě vodotěsné. Na jedné straně to vyplývá z použití moderních těsnících systémů, na druhé
straně je to podloženo vysokými požadavky na vodotěsnost betonu. Trouby kruhového i vejčitého
profilu, vyráběné na moderních zařízeních, jsou výlučně osazeny pryžovým těsněním napevno
zabudovaným do hrdla již při jejich výrobě. Trouby i jejich spoje jsou pravidelně podrobovány
zkouškám vodotěsnosti dle platných norem.
3.
Stabilita tvaru a rozměru
Betonové a zvláště železobetonové trouby jsou individuálně změřitelné a posouditelné prakticky
pro všechny druhy statického i dynamického zatížení, ať už se jedná o potrubí kladená do výkopu
(pod polní cestou, pod dálnicí, pod železničním svrškem, pod přistávací drahou letiště) nebo pro
bezvýkopové technologie jako protlakové trouby. Při všech těchto zatíženích zůstávají výrobky
stabilní ve tvaru a formě díky jejich neohebnosti a pevnosti. To znamená, že betonové a železobetonové trouby nepodporují a neovlivňují „sedání“ povrchu vozovek či terénu.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
5
i
A
Proč beton v kanalizacích ?
4. Různorodost tvaru
Beton jako materiál je snadno formovatelný, proto je z něj možno zhotovit prakticky jakýkoliv tvar. Nejznámější a
nejpoužívanější je kruhový profil bez paty. V závislosti na hydraulických, statických nebo stavebních požadavcích
nacházejí uplatnění též průřezy kruhového profilu s „rýnou suchého počasí“, vejčité trouby v normálním provedení
nebo se zvýšeným či sníženým profilem, tlamové profily, čtvercové nebo rámové propusti s nejrůznějšími poměry
výšky a šířky a jiné.
5. Stabilita polohy / Odolnost vůči vztlaku
Betonové a železobetonové trouby mají díky své vysoké hmotnosti vysokou úložnou stabilitu. Tato vlastnost je
důležitá při ukládání trub, kdy dochází k jejich zasypávání velkým množstvím materiálu a zhutňování bočního
obsypu. Díky své hmotnosti zůstávají trouby na svém místě. Nehrozí u nich boční ani výškový posun. Tyto posuny
se negativně projevují na celkových vlastnostech již hotového vedení. To platí i pro pokládání trub ve spodní vodě.
Betonové a železobetonové trouby se vyznačují vysokou stabilitou proti vztlaku spodní vody.
6. Otěruvzdornost
Betonové a železobetonové trouby jsou určeny pro průtoky rychlostí do cca. 10 m/s (cca 36 km/h). Teprve při ještě
vyšších rychlostech a při extrémním podílu písku a drobných částic v průtoku získává otěruvzdornost obzvláštní
význam. Vztáhne-li se již tak velmi malá absolutní hodnota otěru na velkou tloušťku betonové či železobetonové
roury s její homogenní strukturou, je zřejmé, že tyto roury vykazují extrémní jistotu proti otěru.
7. Odolnost proti nárazům a úderům
Podmínky staveniště bývají drsné a časový tlak veliký. To znamená, že trouby musí rychle do výkopu, a přitom s
nimi není zacházeno přímo v rukavičkách. Často se stává, že trouby při spouštění do výkopu naráží do pažení,
výztuh či dokonce do sebe navzájem. Rovněž se dá jen těžko zabránit, aby na trouby ve výkopu nepadalo např.
kamení, stavební materiály nebo nářadí. Betonové a železobetonové trouby obstojí v těchto podmínkách na základě
tuhosti svého materiálu, aniž by praskly či se rozlomily.
8. Ekologický produkt
Potřeba primární energie nutné pro výrobu betonových a železobetonových trub je nejnižší ve srovnání s troubami
stejných průměrů z jiných materiálů. V tom je samozřejmě započtena i energie nutná pro výrobu cementu. Beton je
vyráběn z čistě přírodních komponentů. Jednotlivé komponenty jsou vyráběny ekologicky nebo zdravotně nezávadným způsobem. Betonové a železobetonové trouby je možno po zrušení potrubí recyklovat bez zatížení životního
prostředí, betonovou drť je možno opět použít.
Graf 1: Potřeba primární energie nutné k výrobě
1m kanalizační roury DN 600 mm
Materiál
1500
MJ/m
litina
1484
umělá hmota
1180
kamenina
798
azbestocement
702
železobeton
559
beton
420
1000
500
0
litina
umì lá hmota
kamenina azbestocement železobeton
beton
9. Dlouhá životnost
Průměrná doba životnosti betonových a železobetonových trub pro kanály na odpadní vody je počítána na 50 až 80
let. Betonové a železobetonové roury, obzvláště ty, které jsou vyráběny moderními vibrolisovanými technologiemi, se
vyznačují při řádném užívání životností vyšší. Běžně je dosahováno životnosti 80 i 100 let,jak ukazují příklady
mnoha obcí, ve kterých jsou kanalizace z betonu či železobetonu jako takové v provozu ještě dnes.
10. Země původu - Česká republika
Betonové a železobetonové trouby jsou vyráběny v Grygově.
Naprostá většina materiálů a surovin nutných k jejich výrobě pochází z České republiky, s výjimkou
suroviny pro výrobu výztuže železobetonových trub. Výroba trub a zdroje surovin, nutné pro jejich výrobu,
leží ve vzájemné blízkosti.
6
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Pokyny pro zhotovení trubních vedení
Ai
Tyto pokyny slouží jako doporučení pro bezchybné ukládání trubních vedení z betonových a železobetonových trub vyrobených a dodávaných společností PREFA Grygov a.s.
Vychází z postupů definovaných v normě ČSN EN 1610 - Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
Pokyny nemají závazný charakter, jejich dodržení ze strany dodavatele stavebního díla však postupně přispěje k jeho
vybudování v bezchybné kvalitě a k dlouhodobé životnosti stavebního díla
1. Převzetí při dodání
Před složením výrobků z dopravního prostředku je
nutnou každé dodávky zkontrolovat její úplnost, správné
označení výrobků, jejich nepoškození, stejně jako jejich
základní vlastnosti rozměry, příslušenství apod. Řádný
stav dodávky je nutno potvrdit na dodacím listu. Na
pozdější reklamace v tomto směru nebude brán zřetel.
Trouby se skladují na únosné a rovné plochy,očištěné od
všech nečistot, v zimě od sněhových a ledových nánosů,
první a poslední trouba spodní vrstvy se zajišťuje klíny.
Další vrstvy se ukládají bez prokladů,hrdla jsou vysunuta
z hranice,střídavě na opačné straně tak, že na sebe
dosedají po celé délce dříku (těla trouby).
3. Kontrola výkopu
2. Manipulace s výrobky a skladování
S troubami a jinými betonovými výrobky se může
manipulovat pouze se zvedacím zařízením, které je
vybaveno jemným posuvem. Nárazovitá zatížení (např.
trhové zvedání nebo spouštění, prudké nasazení, pády
apod.), odvalování.
Pro vlastní uchopení trub se používají samosvorné kleště,
univerzální kulové spojky DEHA (pokud jsou v troubě
zabudovány DEHA úchyty) a dále ocelová lana nebo
textilní úvazky.
Manipulace
pomocí
lana provlečeného vnitřním
průřezem trouby nebo více troubami, je zakázána. U trub
do průměru DN 400 mm je jeden centrálně umístěný závěs
nepřípustný.
Trouby s přepravními kotvami (např. DEHA úchyty) mohou
být zvedány rozepřenými lany s maximálním úhlem
rozepření (měřeno u háku) 60°. Pomalé, plynulé zvedání
či spouštění bez trhavých pohybů jsou základním
předpokladem pro jistotu únosnosti úchytů. Při nedodržení
těchto zásad hrozí nebezpečí nehody !
V ostatních případech je třeba dbát konkrétních pokynů
dodavatele (viz montážní předpisy).
Obr. 1 - Maximální úhel rozepření
Podle zákonných předpisů bezpečnosti práce nesmí být
šířka výkopu menší než minimální rozměry dle ČSN EN
1610. Světlá šířka výkopu, měřená na patě výkopu popř.
mezi pažením, je udávána v tabulce 1. Výkop musí být
proveden tak, aby bylo zabezpečeno správné uložení trub.
Mají-li být uložena dvě nebo více potrubí v téže rýze nebo v
tomtéž násypu musí být dodržen minimální pracovní prostor
i mezi jednotlivými řadami trub. Pokud není uvedeno jinak
musí být tato vzdálenost nejméně 0,35 m pro trouby do DN
700 včetně a nejméně 0,50 m pro trouby větší než DN 700.
Pata výkopu musí být vhodná jako stavební základ a musí
být odvodněna.
Tab. 1 - Minimální šířka výkopu v závislosti na DN trub
DN
<= 225
> 225 => 350
> 350 => 700
> 700 => 1200
> 1200
Nejmenší šířka rýhy ( OD + x )
Zapažená rýha
Nezapažená rýha
ß > 60
ß =< 60
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,40
OD + 0,70
OD + 0,70
OD + 0,40
OD + 0,85
OD + 0,85
OD + 0,40
OD + 1,00
OD + 1,00
OD + 0,40
Údaj OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostupu mezi troubou
a stěnou rýhy popř. pažením, kde OD je vnější průměr trouby v metrech a
ß je úhel sklonu stěny v nezapažené rýze.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
7
i
A
Pokyny pro zhotovení trubních vedení
4. Shoda předpokládaných zatížení s provedením
výkopu
Před zahájením stavby musí být únosnost potrubního
vedení zadána a prokázána statickým výpočtem, dle
normy EN 752 - 3. Podmínky stavby a jejího zatížení je
třeba kontrolovat na shodu s projektovými a statickými
propočty, popřípadě je přizpůsobovat změněným
podmínkám.
Obzvlášť důležité je dávat pozor na následující :
- Zásyp zeminy - leží zásyp zeminy uvnitř
propočteného intervalu?
- Dopravní zatížení
- Spodní voda - je výskyt spodní vody zohledněn ve
statickém výpočtu?
- Typ zeminy - je-li předepsána výměna zeminy,
shoduje se materiál předepsaný pro zónu trubního
vedení obsyp s předepsaným typem zeminy?
- Lože - výška b horní vrstvy lože, resp. úhel uložení
- Boční obsyp - shoduje se vrstvové zhutnění zeminy
v zóně potrubního vedení se statickými propočty popř.
s projektem?
- Pažení výkopu - shoduje se předepsané pažení
výkopu popř. způsob jeho odstranění s předpoklady
statického výpočtu nebo projektu? Pokud je uvažováno
s pažením, které je vytahováno teprve po naplnění
výkopu zeminou a jejím zhutnění, musí být toto pažení
zohledněno ve statickém výpočtu.
Trouby musí být sesazeny tak, aby byly spoje vodotěsné.
Pro zachování pohyblivosti spoje je třeba zhotovit na spoji
trub minimálně 5 mm širokou spáru. Spoje do úhlu je
třeba konzultovat s výrobcem trub.
Každou troubu je třeba vyrovnat výškově a bočně dle
projektu a v této poloze ji podpěchovat s odpovídajícím
zhutněním po celé délce trouby.
Korektury tlačením, posunováním nebo údery lžící
bagru mohou vést k poškození roury či zhotovení
netěsného spoje a jsou nepřípustné.
V případě napojení na šachty nebo na další stavební díla je
třeba zhotovit kloubové spojení.
Obr. 2 - Plochy nanesení kluzného prostředku
kluzný
prostředek
V opačných případech musí být přizpůsobeno provedení
stavby statickému propočtu. Pokud je naopak měněn
statický výpočet podle konkrétních podmínek stavby, musí 6. Lože
být informován subjekt, který provedl původní statický
Ztvárnění lože je rozhodující pro únosnost potrubního
propočet.
vedení stejně jako pro míru sedání. Liniové nebo bodové
uložení vede ke škodám na potrubí a těm je třeba se v
5. Pokládání
každém případě vyvarovat.
Trouby je třeba pokládat vhodnými zařízeními, která Trouby musí dosedat rovnoměrně po celé své délce. V
umožňují plynulé zvedání a spouštění (např. autojeřáb, oblasti horní vrstvy lože musí půda vykazovat minimálně
portálové jeřáby apod.). Jamky kotev v tělesech trouby stejnou hustotu jako pod troubou. Po spojení trub musí být
musí být po uložení zabetonovány. Spojování trub je třeba podpěchování trouby a boční zhutnění cípů pod rourou
zhotovovat svědomitě i za velmi ztížených podmínek provedeno velmi pečlivě. Při použití trub s hrdlem musí být v
loži zhotoveny před uložením trouby hrdlové rýhy v
výkopu.
Těsnění a těsnící plochy (dříky a hrdla) musí být čisté, dostatečné šířce, délce a hloubce tak, aby bylo zabráněno
Je nezbytné používat kluzné prostředky udávané bodovému uložení trouby na hrdle.
výrobcem.
Při všech provedeních zóny vedení, především ale tam,
kde není možné bezprostřední uložení trub (např. půdy s
Integrované těsnění
hrubými kameny, jíly, hlína, skála), je třeba vykopat patku
U trub s gumovým těsněním, napevno zabudovaným do výkopu hlouběji a vbudovat do ní lože ze zhutnitelného
hrdla, se kluzný prostředek nanáší na dříky i na hrdlo materiálu, např. písek, štěrkopísek (u průměrů do DN 600
s velikostí zrna max. 40mm), drť apod. Tloušťka (a)
včetně vlastního těsnění (obrázek 2).
Trouba visící na ukládacím zařízení se navede k již spodní vrstvy lože pod rourou musí činit 100 mm + 1/10
uložené troubě. Pokud nemohou být trouby spojovány DN v mm (lože typ 1 - obrázek 3).
ručně, je nutno použít vhodných nástrojů a trouby spojit U pevného nebo silně sedimentovaného podloží (např.
tak, aby byl dřík obklopen těsněním v hrdle. slín, jílovec, skála) je nutné upravit výši spodní vrstvy lože
(a) na tloušťku odpovídající 100 mm + 1/5 DN v mm,
.
minimálně však na 150 mm (lože typ 1 - obrázek 4).
8
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
z betonových a železobetonových trub
Na únosných dostatečných půdách může být lože
zhotoveno po uložení roury podpěchováním a zhutněním
nepojivými, zhutnitelnými materiály (lože typ 3 - obrázek
8). Lože s předformovanou patou (lože typ 2 obrázek 7)
jsou pro roury s elastickým těsněním nevhodné. Horní
vrstvu lože je třeba zhotovit v předepsané tloušťce (b)
velmi pečlivě. Musí odpovídat statickým výpočtům resp.
požadavkům projektu. Šířka lože musí odpovídat šířce
výkopu.
Při nedostatečné únosnosti podkladu, místně silně se
měnících typech půdy a spodní vodě, malém spádu, silně
sedimentovaných půdách nebo skále, je naprojektování
betonového lože účelné (obrázky 5 a 6).
Při budování betonového lože, částečném nebo úplném
obetonování se doporučuje beton uložit až ke stěně
výkopu. Pro betonování v paženém výkopu je třeba mezi
betonem a pažením naplánovat dělící vrstvu. Pokud nemá
být betonové lože vyvedeno až k pažení, je třeba dodržet
minimální šířku betonového lože včetně vnějšího průměru
roury 2 x (50 mm + 1/10 DN v mm).
Při extrémním zatížení je možno zvýšit nosnost potrubí
částečným nebo úplným obetonováním trub (obrázky 9 a
10).
Ai
Obrázek 6: Uložení 2
předformované lože pro trouby s těsněními podle obrázků 3, 4.
nevhodné
Obrázek 7: Uložení 3
ve stejnorodé, jemnozrnné půdě; horní lože: nepojený
zrnitý nebo hydraulicky pojený materiál
Obrázek 8: Úplné opláštění beton
*) a = Ľ DN v mm
min. a = 100 mm
Obrázek 3: Uložení 1
normální zemina; lože: nepojený nebo hydraulicky pojený
materiál
a = 100 mm + 1/10 DN v mm
Obrázek 4: Uložení 1
pevná usazená hornina, skála; lože: nepojený nebo hydraulicky
pojený materiál
a = 100 mm + 1/5 DN v mm
7. Zásyp
7.1. Všeobecné informace
Zásyp se skládá z bočního obsypu, krycího obsypu a
hlavního zásypu.
7.2. Boční obsyp
Boční obsyp je součástí stavebního objektu potrubí. Boční
obsyp nezhotovený bezvadně je nejčastější příčinou škod
na troubách.
Obrázek 5: Uložení 1 - betonové lože
pro kulaté trouby, horní lože (b) po uložení roury zabetonováno
a = 50 mm + 1/10 DN v mm
min. a = 100 mm
V případě, že je ve statickém výpočtu nebo projektu
předepsáno zhutnění, je třeba v oblasti vedení trub bočně
po obou stranách trub rovnoměrně po vrstvách nasypat a
zhutnit nekamenitou dobře zhutnitelnou půdu (písek,
štěrkopísek, jemnou drť). Přitom je třeba přizpůsobit
násypnou výšku půdě a použitému hutnícímu stroji.
Násypná výše a počet přechodů jsou uvedeny v tabulce 2,
popřípadě je možné je zjistit zkušebním zhutněním.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
9
i
A
Pokyny pro zhotovení trubních vedení
Tabulka 2: Zhutnění, násypné výšky, počet přechodů
V1 *)
sypaná
výše cm
Počet
Služební
přechodů
Přístroj
hmotnost kg vhodné
1. Lehké hutnící stroje (zóna vedení a nadnásyp do 1 m nad temeno roury)
Vibrační
pěchy
Explosivní
pěchy
Vibrační
desky
Vibrační
válce
Třída zhutnitelnosti
V2
sypaná
Počet
vhodné
výše cm
přechodů
vhodné
V3
sypaná
výše cm
Počet
přechodů
lehké
0 - 25
+
0 - 15
2-4
+
0 - 15
2-4
+
0 - 10
2-4
střední
25 - 60
+
20 - 40
2-4
+
15 - 30
3-4
+
10 - 30
2-4
0 - 100
0
20 - 30
3-4
+
15 - 25
3-5
+
20 - 30
3-5
lehké
lehké
střední
0 - 100
+
0 - 20
3-4
0
0 - 15
4-6
-
-
-
100 - 300
+
20 - 30
3-4
0
15 - 25
4-6
-
-
-
0 - 600
+
20 - 30
4-6
0
15 - 25
5-6
-
-
-
lehké
střední
2. Střední a těžké hutnící stroje (od 1m nad temenem roury)
Vibrační
válce
Explosivní
pěchy
Vibrační
desky
těžké
střední
těžké
střední
těžké
25 - 60
+
20 - 40
2-4
+
15 - 30
2-4
+
10 - 30
2-4
60 - 200
+
40 - 50
2-4
+
20 - 40
2-4
+
20 - 30
2-4
100 - 500
0
20 - 40
3-4
+
25 - 35
3-4
+
20 - 30
3-5
0 - 500
0
30 - 50
3-4
+
30 - 50
3-4
+
30 - 40
3-5
300 - 750
+
30 - 50
3-5
0
20 - 40
3-5
-
-
-
0 - 750
+
40 - 70
3-5
0
30 - 50
3-5
-
-
-
Vibrační válce
600 - 8000
+
20 - 50
4-6
+
20 - 40
5-6
+ doporučeno 0 většinou vhodné
- nevhodné
*) V1 = Nepojivé a slabě pojivé půdy (např. písek a štěrkopísek)
V2 = Pojivé, smíchané zrnité půdy (štěrk a písek s většími podíly jílu nebo naplavenin)
V3 = Pojivé, jemnozrnné půdy (jíl, naplaveniny)
V tabulce uvedené orientační hodnoty je možno dle stavu půdy překročit. Přesné hodnoty jsou zjistitelné pouze zkušebním zhutněním. Minimální výška
překrytí trubního vedení (měřeno dle zhutnění) vyplývá z nejvyšší zásypné výšky + 15 cm. U středních a těžkých hutnících strojů činí minimální vrstva
překrytí 1,00 m (měřeno ve zhutněném stavu)
Nedostatečné zabudování půdy a její nedostatečné
zhutnění, pak způsobují svým nadměrným usazováním
překrývající se stavební chyby :
- zvýšení přitížení nad rourou
- odlehčení půdy vedle roury
- nižší boční tlaky
- koncentrace tlaků na temeni roury
7.4. Hlavní zásyp
Ukládání hlavního zásypu (oblast nad zónou potrubí) je
třeba provádět podle požadavků projektu. V případě
nebezpečí sedání je třeba ukládat hlavní zásyp po vrstvách
tak, aby bylo zabezpečeno dostatečné zhutnění. Přitom
nesmí být poškozeny trouby. Je nepřípustné prudké
ukládání většího množství zeminy naráz (např. rychlé
Důsledkem je vzájemně narůstající zvýšení zatížení. Pro vysypání celé ho obsahu vozidla do výkopu).
zhutnění půdy uvnitř zóny vedení předpokládá propočet
dle DIN EN 1295 následující stupně zhutnění:
Mechanické zhutnění zásypu nad rourami je možné při
vrstvě minimálně 300 mm. Kromě toho je třeba zachovat
Proctorova hustota Dpr = 95% u nepojivých a slabě
minimální tloušťku zhutňované vrstvy 150 mm + nejvyšší
sypaná vrstva pro odpovídající stroj dle tabulky 2.
pojivých půd;
Proctorova hustota Dpr = 92% u pojivých půd.
Použití středních a těžkých zhutňovacích strojů je při výši
Toto neplatí u neporušených, kypře usazených nebo zásypu nad temenem trouby (měřeno při zhutněné půdě) do
měkkých hornin, jejichž přirozená usazovací hutnost je 1m nepřípustné.
nižší. V oblasti lože však musí být dosažená hutnost
uložení větší nebo alespoň stejná jako u rostlé půdy pod Mimořádná zatížení v průběhu stavby, jako přejíždění zóny
potrubí při malé výšce zásypu těžkými stroji a vozidly stejně
troubou.
jako skladování vykopané zeminy nad trubním vedením
jsou nepřípustná.
7.3. Zakrytí v zóně potrubí krycí obsyp
Tloušťka krycího obsypu (c) má činit 150 mm nad tělem 8. Odstraňování pažení
roury popř. 100 mm na hrdlem. Pokud je předepsáno
Pažení je možné odstraňovat pouze oboustranně, jakmile
zhutnění zákrytu, je možné jej provést pouze ručně.
se pažení stalo zasypáním zbytečné.
10
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
z betonových a železobetonových trub
Ai
Pažení je třeba odstraňovat po krocích v průběhu 9.3. Kontrola těsnosti potrubí
budování zóny potrubí. Přitom je třeba dbát na to, aby
zhutněním zásypné zeminy vzniklo dostatečné spojení s Pro kontrolu těsnosti potrubí platí ustanovení ČSN EN 1610
rostlou zeminou stěny výkopu.
10. Kvalifikace
Odstraňování pažení ze zóny vedení nebo pod ní ležících
oblastí může vést k velkým škodám na rourách, bočním a Předpoklady pro provedení stavby uvedené v ČSN EN
výškovým posunům a změnám směru potrubí 1610 jsou deklarovány prostřednictvím certifikátů
Proto musí být dodatečné vytahování svislého pažení kontrolních orgánů a zajišťovány odpovídajícím vybavením,
zohledněno při zjišťování únosnosti trub při statickém pracovními postupy a zkušeným kvalifikovaným
výpočtu a v projektu.
personálem. Totéž platí i pro stavební dozor.
9. Kontroly potrubí
9.1. Vizuální kontrola
Vizuální prohlídka zahrnuje kontrolu :
- směrového a výškového uspořádání
- spojů trub
- poškození a deformací
- provedení kanalizačních přípojek
- výstelek a povlaků
9.2. Kontrola zhutnění zeminy
Požadované provedení zemních prací v zóně vedení
může být zjištěno zkouškou zhutnění při zabudovávání
trub, např. měřením Proctorovy hustoty dynamickým
deskový
m tlakem (lehká závaží), a po zabudování trub
zarážecími tyčemi.
střední a těžké
hutnící stroje
hlavní
zásyp
min.1 m
zakrytí
zóna
vedení
c
zhutnění
lehkými
stroji
boční
zásyp
horní lože b
a
dolní lože a
gso
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
11
A
Betonové a železobetonové trouby
s integrovaným těsněním DN 300 - 1200 mm
Přímá, válcová, hrdlová trouba, je určena k výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod nebo odpadních a
splaškových vod, které nejsou agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací. Každá trouba je ve výrobě protokolárně
zkoušena na vodotěsnost a kruhovitost dříku. Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na
přání zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4. Trouby lze na přání dodat bez těsnění.
Propojovací kus - trouba dříková. Slouží k napojení výtokové části kanalizace ze šachtového dna, není opatřena
pryžovým těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a betonové troubě).
l
s
D
DN
Trouba hrdlová
l
s
DN
Trouba dříková
FRÉZOVÁNÍ DŘÍKŮ
VRTÁNÍ PŘÍPOJEK
ŘEZÁNÍ TRUB
bližší informace a zadávací listy
naleznete na stranách č. 49 a 50
12
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Betonové a železobetonové
Betonové trouby
A
s integrovaným těsněním DN 300 - 1200 mm TABULKA
DN
l
s
D
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
mm
kg
DEHA
TBH-Q 300 /1000 INT
300
1000
70
522
230
-
TBH-Q 400 / 1000 INT
400
1000
75
645
320
-
TBH-Q 500 / 1000 INT
500
1000
85
778
420
-
TBH-Q 300 / 2500 INT
300
2500
70
522
536
-
TBH-Q 400 / 2500 INT
400
2500
75
645
749
-
TBH-Q 500 / 2500 INT
500
2500
85
778
1040
-
TBH-Q 600 / 2500 INT
600
2500
100
874
1747
-
TZH-Q 300 / 1000 INT
300
1000
70
522
230
-
TZH-Q 400 / 1000 INT
400
1000
75
645
320
-
TZH-Q 500 / 1000 INT
500
1000
85
778
420
-
TZH-Q 300 / 2500 INT
300
2500
70
522
536
-
TZH-Q 400 / 2500 INT
400
2500
75
645
749
-
TZH-Q 500 / 2500 INT
500
2500
85
778
1040
-
TZH-Q 600 / 2500 INT
600
2500
100
874
1747
-
TZH-Q 800 / 2500 INT
800
2500
115
1205
2450
2x - 2,5t
TZH-Q 1000 / 2500 INT
1000
2500
130
1462
3460
2x - 5t
TZH-Q 1200 / 2500 INT
1200
2500
150
1727
4311
2x - 5t
TBH-Q 300 / 1000 D
300
1000
70
-
225
-
TBH-Q 400 / 1000 D
400
1000
75
-
300
-
TBH-Q 500 / 1000 D
500
1000
85
-
380
-
TBH-Q 300 / 2000 D
300
2000
70
-
450
-
TBH-Q 400 / 2000 D
400
2000
75
-
630
-
TBH-Q 500 / 2000 D
500
2000
85
-
874
-
TBH-Q 600 / 2200 D
600
2200
100
-
1200
-
TZH-Q 300 / 1000 D
300
1000
70
-
225
-
TZH-Q 400 / 1000 D
400
1000
75
-
300
-
TZH-Q 500 / 1000 D
500
1000
85
-
380
-
TZH-Q 300 / 2000 D
300
2000
70
-
450
-
TZH-Q 400 / 2000 D
400
2000
75
-
630
-
TZH-Q 500 / 2000 D
500
2000
85
-
874
-
TZH-Q 600 / 2200 D
600
2200
100
-
1200
-
TZH-Q 800 / 2200 D
800
2200
115
-
1786
2x - 2,5t
TZH-Q 1000 / 2100 D
1000
2100
130
-
2590
2x - 5t
TZH-Q 1200 / 2000 D
1200
2000
150
-
3580
2x - 5t
dříkové - (spojovací)
železobetonové
betonové
hrdlové
železobetonové
betonové
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
13
A
Železobetonové trouby
s čedičovou výstelkou DN 300 - 500 mm
DN
l
D
Přímá, válcová, hrdlová trouba s
čedičovou výstelkou v úhlu 360°, je určena k
výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod
nebo odpadních a splaškových vod, které jsou
agresivní vůči betonu a jsou odváděny
gravitací. Každá trouba je ve výrobě protokolárně zkoušena na vodotěsnost a kruhovitost
dříku. Trouby jsou standardně vyráběny se
stupněm vlivu prostředí XD2, na přání
zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu
prostředí XF4.
DN
l
hmotnost
D
mm
mm
kg
mm
TZH-Q 300 / 2500 OC 360 INT
300
2500
1078
630
TZH-Q 400 / 2500 OC 360 INT
400
2500
1471
760
TZH-Q 500 / 2500 OC 360 INT
500
2500
2008
890
název
l
DN
Propojovací kus - trouba dříková s
čedičovou výstelkou v úhlu 360°, slouží k
napojení výtokové části kanalizace ze
šachtového dna, není opatřena pryžovým
těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a
betonové troubě). Trouby dříkové jsou
standardně vyráběny se stupněm vlivu
prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit
se stupněm vlivu prostředí XF4.
DN
l
hmotnost
mm
mm
kg
TZH-Q 300 / 2200 D OC 360
300
2200
585
TZH-Q 400 / 2100 D OC 360
400
2100
725
TZH-Q 500 / 2100 D OC 360
500
2100
1010
název
14
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
A
Železobetonové trouby
s čedičovou výstelkou DN 600 - 1200 mm
DN
l
s
D
Přímá, válcová, hrdlová trouba s čedičovou výstelkou v úhlu 120°a 180°, je určena k
výstavbě potrubí pro odvod srážkových vod
nebo odpadních a splaškových vod, které jsou
agresivní vůči betonu a jsou odváděny gravitací.
Každá trouba je ve výrobě protokolárně
zkoušena na vodotěsnost a kruhovitost dříku.
Trouby jsou standardně vyráběny se stupněm
vlivu prostředí XD2, na přání zákazníka lze
vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4.
DN
l
s
hmotnost
D
manipulace
mm
mm
mm
kg
mm
DEHA
TZH-Q 800 / 2500 120 OC INT
800
2500
115
2400
1200
2x - 2,5t
TZH-Q 1000 / 2500 120 OC INT
1000
2500
130
3620
1455
2x - 5t
TZH-Q 1200 / 2500 120 OC INT
1200
2500
150
5182
1760
2x - 5t
TZH-Q 600 / 2500 180 OC INT
600
2500
100
1418
890
-
TZH-Q 800 / 2500 180 OC INT
800
2500
115
2400
1200
2x - 2,5t
TZH-Q 1000 / 2500 180 OC INT
1000
2500
130
3620
1455
2x - 5t
TZH-Q 1200 / 2500 180 OC INT
1200
2500
150
5182
1760
2x - 5t
název
l
s
DN
Propojovací kus - trouba dříková s
čedičovou výstelkou v úhlu 120°a 180°,
slouží k napojení výtokové části kanalizace ze
šachtového dna, není opatřena pryžovým
těsněním (je zabudované v šachtovém dnu a
betonové troubě). Trouby dříkové jsou
standardně vyráběny se stupněm vlivu
prostředí XD2.
DN
l
s
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
kg
DEHA
TZH-Q 800 / 2200 D OC 120
800
2200
115
1696
2x - 2,5t
TZH-Q 1000 / 2100 D OC 120
1000
2100
130
2503
2x - 5t
TZH-Q 1200 / 2000 D OC 120
1200
2000
150
3590
2x - 5t
TZH-Q 600 / 2210 D OC 180
600
2210
100
1200
-
TZH-Q 800 / 2200 D OC 180
800
2220
115
1696
2x - 2,5t
TZH-Q 1000 / 2100 D OC 180
1000
2100
130
2503
2x - 5t
TZH-Q 1200 / 2000 D OC 180
1200
2000
150
1696
2x - 5t
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
15
A
Vejčité trouby
betonové s čedičovou výstelkou
L
Vejčitá hrdlová trouba s čedičovou
výstelkou, je určena k výstavbě potrubí pro
odvod srážkových vod nebo odpadních a
splaškových vod, které jsou agresivní vůči
betonu a jsou odváděny gravitací. Unikátní
tvar vejčitého profilu zabezpečuje samočistící
efekt i při nízkých průtocích. Trouby jsou
standardně vyráběny se stupněm vlivu
prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit
se stupněm vlivu prostředí XF4.
t
t
d
HN
Dh
HN
t
t
WN
s
WN
HN
L
Dh
d
s
t
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
kg
mm
mm
mm
kg
DEHA
TBO-Q 500 x 750 - 2500 INT
500
750
2500
1050
150
320
110
1700
2x - 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2500 INT
600
900
2500
1240
170
370
125
2250
2x - 2,5t
TBO-Q 500 x 750 - 2500 INT OC
500
750
2500
1050
150
320
110
1700
2x - 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2500 INT OC
600
900
2500
1240
170
370
125
2250
2x - 2,5t
TBO-Q 700 x 1050 - 2500 INT OC
700
1050
2500
1430
190
430
140
3000
2x - 5t
TBO-Q 800 x 1200 - 2500 INT OC
800
1200
2500
1600
200
490
150
3750
2x - 5t
TBO-Q 900 x1350 - 2500 INT OC
900
1350
2500
1770
210
550
160
4200
2x - 5t
název
L
Vejčitá dříková trouba s čedičovou
výstelkou. Je určena k výstavbě potrubí pro
odvod srážkových vod nebo odpadních a
splaškových vod, které jsou agresivní vůči
betonu a jsou odváděny gravitací. Unikátní
tvar vejčitého profilu zabezpečuje samočistící
efekt i při nízkých průtocích. Trouby jsou
standardně vyráběny se stupněm vlivu
prostředí XD2, na přání zákazníka lze vyrobit
se stupněm vlivu prostředí XF4.
WN
HN
L
d
s
t
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
DEHA
TBO-Q 500 x 750 - 2070 D
500
750
2070
150
320
110
1350
2x - 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2070 D
600
900
2070
170
370
125
1800
2x - 2,5t
TBO-Q 500 x 750 - 2070 D OC
500
750
2070
150
320
110
1350
2x - 2,5t
TBO-Q 600 x 900 - 2070 D OC
600
900
2070
170
370
125
1800
2x - 2,5t
TBO-Q 700 x 1050 - 2150 D OC
700
1050
2150
190
430
140
2240
2x - 5t
TBO-Q 800 x 1200 - 1880 D OC
800
1200
1880
200
490
150
2280
2x - 5t
TBO-Q 900 x 1350 - 2105 D OC
900
1350
2105
210
550
160
3216
2x - 5t
název
16
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
A
Velkoprůměrové trouby
DN 1400, 1600, 1800 , 2000, 2200 mm
s
DN
d1
Přímé, válcové s perem, polodrážkou, jsou
určeny pro výstavbu kanalizací na odvedení
dešťových a odpadních vod. Trouby jsou
dodávány s možností dodávky klínového těsnění,
DEHA úchyty pro DN1400 a 1600 jsou na 7,5t, pro
DN1800 na 20t, pro DN 2000 - 2200 na 25t.
Trouby DN1400 - 1600 jsou standardně vyráběny
se stupněm vlivu prostředí XF4.
t1
l
t2
DN
l
s
hmotnost
t1
t2
d1
manipulace
mm
mm
mm
kg
mm
mm
mm
DEHA
TZP-Q 1400 / 3000
1400
3000
160
6090
120
110
1550
2x - 7,5t
TZP-Q 1600 / 3000
1600
3000
170
7340
130
120
1766
2x - 7,5t
TZP-Q 1800 / 3000
1800
3000
180
7890
125
120
1998
2x - 20t
TZP-Q 2000 / 3000
2000
3000
200
9750
145
140
2219
2x - 25t
TZP-Q 2200 / 3000
2200
3000
220
11790
145
140
2438
2x - 25t
název
A
h1
Podkladní prahy slouží jako pomocný prostředek k
vytvoření přímého podloží ve směru horizontálním i vertikálním
na dně výkopové rýhy při uložení trub v betonovém loži.
Podkladní prahy jsou opatřeny polodrážkou na umístění plošné
dřevěné separační podložky, bez níž není možné podkladní
práh použít. Pro definitivní směrové a výškové umístění trub je
nutné použít vlhké (min. 3 dny máčené) dřevěné klíny. Výrobce
doporučuje použít měkkého syrového dřeva.
h2
Podkladní prahy
s
l
s
h1/h2
hmotnost
mm
mm
mm
kg
IZX 10 / 60 pro trouby DN 300 - 500
570
110
80/120
16
IZX 12 / 80 pro trouby DN 600 a 800
800
130
110/150
30
IZX 14 / 120 pro trouby DN 1000 a 1200
1200
200
115/160
80
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
17
B
A
Vstupní šachty
z betonových a železobetonových dílů pro kanalizaci
Šachtové prefabrikáty kruhového tvaru z betonu a železobetonu se používají ke stavbě vodotěsných šachet pro
odpadní kanály a potrubí uložená v zemi. Výhoda výstavby šachet z betonových prefabrikátů je ve zkrácení výstavby
oproti monolitickým šachtám zhotovovaných na stavbách, v garanci kvality betonu, technickém provedení dílců a v
zabudování stupadel, možnost provedení výstelky kynety šachtového dna čedičovým, keramickým a kameninovým
obkladem, PP , sklolaminátem nebo dle speciálních požadavků zákazníků. Výstelku stěn vstupní šachty lze provést z
PE fólie nebo s čedičovým, keramickým či kameninovým obkladem. Šachty jsou sestaveny z prefabrikátů s hrdlem
podle normy ČSN EN 1917, dílce pro šachty vyhovují požadavkům ČSN EN 206-1, TKP ŘSD.
Šachty slouží k připojení kanalizačních trub:
- železobetonových
- betonových
- sklolaminátových
- z PVC (hladké, žebrované a korugované)
- kameninových
- PEHD a PP
.
vnitřních průměrů trub:
150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000, 1100 a 1200 mm
detail
spoje
kluzný prostředek
U vnitřních průměrů trub 800 - 1200 mm se vyrábí
velkoprůměrové šachtové dno s přechodovou deskou.
Kanalizační šachta, včetně trub napojených do dna spoje
jednotlivých dílců celého systému jsou vodotěsné dle ČSN
EN-1917. Po dohodě z výrobcem lze šachtové dno osadit
stavítkem (hradítkem) či klapkou. Šachtové díly jsou standardně vyráběny se stupněm vlivu prostředí XD2, na přání
zákazníka lze vyrobit se stupněm vlivu prostředí XF4.
18
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Spádiště
B
A
pro výstavbu spádišť v kanalizacích a dopravních stavbách
Spádiště:
Nárazová stěna je tvořena
čedičovou, keramickou nebo
kameninovou výplní jednotlivých
skruží a dna.
- provedení příznivé pro průtok
- napojení do spád.hlavice DN 150 až DN 600 mm
- napojení průtoku hlavního kanálu
- nárazová stěna
- minimální údržba
- do spádišťové hlavy lze zaústit tři otvory
DN 150 - 600
3
Půdorys hlavy
spádiště
2
Přítok do hlavy spádiště :
DN600
DN 150 - 300
DN150-500 ->je výstup DN 300
->je výstup DN 400
alternativa
tří vtoků
1 - šachtové dno se sklolaminátovou či polypropylenovou
vložkou a PE folií, s čedičovou, kameninovou
či keramickou kynetou
2 - skruže s PE folií, s čedičovým, keramickým nebo
kameninovým obkladem (výšek 250, 500 či 1000 mm)
3 - hlava spádiště
4 - obtokové potrubí
5 - obetonování
4
2
1
5
Hlavu spádiště
a propojovací potrubí je nutné po konečném sestavení šachty obetonovat.
Spádiště je dodáváno bez propojovacího potrubí, šachtová vložka dle druhu propojovacího potrubí
je zabudována v šachtovém dně.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
19
B
A
Poklopy A 15
Zatížení třídy:
A 15
15 kN
Šachtové poklopy dle stavebních předpisů ČSN EN 124 se používají pro zakrytí
vstupních šachet kanalizací v zatravněných, polních a provozních plochách, které
mohou být zatěžovány výhradně chodci a cyklisty.
Materiál: víko i rám je ze šedé litiny příppadně s mrazuvzdornou betonovou výplní.
Beton je odolný proti posypovým solím. Litina je bez ochranného povlaku. Dosedací plochy
rámu a víka jsou litinové.
ŠACHTOVÝ POKLOP A 1
BETON - LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP A 2
LITINA
Poklop BEGU bez odvětrání
Poklop litinový bez odvětrání
Rám:
Víko:
Celková hmotnost:
Balení:
Rám:
Víko:
Celková hmotnost:
Balení:
BEGU-PARK
BEGU-PARK
69,5 Kg
16 ks/pal
750
BEGU-PARK
GU-B-1 A15
53 Kg
16 ks/pal
75
75
750
605
605
625
625
Veškeré rámy poklopů je možné vsadit do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách
místo přechodových skruží.
20
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Poklopy B 125
Zatížení třídy:
B 125
B
A
125 kN
Šachtové poklopy dle stavebních předpisů ČSN EN 124 se používají pro zakrytí
vstupních šachet kanalizací v chodnících, pěších zónách, kde může dojít k občasnému
najetí automobilu a parkovištích pro osobní automobily.
Materiál: víko i rám je ze šedé litiny příppadně s mrazuvzdornou betonovouvýplní.
Beton je odolný proti posypovým solím. Litina je bezochranného povlaku. Dosedací plochy
rámu a víka jsou litinové.
ŠACHTOVÝ POKLOP B 2
BETON - LITINA
Poklop BEGU s odvětráním
otvírání na klíč
BEGU-DIN4271-R1
Rám:
DIN4271-R2
Víko:
Celk. hmotnost: 96,5 Kg
12 ks/pal
Balení:
125
750
610
625
ŠACHTOVÝ POKLOP B 3
LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP B 1
BETON - LITINA
Poklop litinový bez odvětrání
Poklop BEGU bez odvětrání
Rám:
Víko:
Celk. hmotnost:
Balení:
Rám:
Víko:
Celk. hmotnost:
Balení:
BEGU-DIN4271-R1
GU-B-1 B125
96 Kg
12 ks/pal
DIN19596-3-600 B125
BEGU-DIN4271-R1
110,5 Kg
12 ks/pal
125
125
750
750
610
610
625
625
Veškeré rámy poklopů je možné vsadit do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních výškách
místo přechodových skruží.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
21
B
A
Poklopy D 400
Zatížení třídy:
D 400
400 kN
Šachtové poklopy dle stavebních předpisů ČSN EN 124 se používají pro
zakrytí vstupních šachet kanalizací v jízdních pruzích silnic, parkovacích,
skladových a jiných plochách, kde dochází k přejíždění poklopů i nákladními automobily.
Materiál: víko i rám je ze šedé litiny případně s mrazuvzdornou betonovou výplní. Beton je
odolný proti posypovým solím. Litina je bez ochranného povlaku. Dosedací plochy rámu a víka
jsou litinové. Víka je možno dodat se zabudovanou tlumící vložku.
ŠACHTOVÝ POKLOP D 2
BETON - LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP D 5
LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP KD81P
EUROPA - LITINA
Poklop BEGU bez odvětrání
Poklop s tlumící vložkou
BEGU-R-1
Rám:
BEGU-B-1 D400
Víko:
Celk. hmotnost: 162 Kg
8 ks/pal
Balení:
Poklop litinový bez odvětrání
Poklop s tlumící vložkou
BEGU-R-1
Rám:
GU-B-1 D400
Víko:
Celk. hmotnost: 158 Kg
8 ks/pal
Balení:
Poklop litinový bez odvětrání
S možností zajištění proti krádeži
LDR8 EN 124 D400
Rám:
LD81 EN 124 D400
Víko:
Celk. hmotnost: 111 Kg
8 ks/pal
Balení:
785
610
160
160
785
610
625
625
ŠACHTOVÝ POKLOP D 1
BETON - LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP D 3
LITINA
ŠACHTOVÝ POKLOP D 6
BETON - LITINA
Poklop BEGU s odvětráním
Poklop s tlumící vložkou
Rám:
BEGU-R-1
Víko:
DIN 19584-2 D400
Celk. hmotnost: 165 Kg
Balení: 785
8 ks/pal
Poklop litinový s odvětráním
Poklop s tlumící vložkou
Rám:
BEGU-R-1
Víko:
GU-S-K D400
Celk. hmotnost: 158 Kg
Balení:
8 ks/pal
Poklop BEGU s odvětráním
Poklop bez tlumící vložky
Rám:
BEGU-R-1
Víko:
BEGU-S-K D400
Celk. hmotnost: 160 Kg
Balení:
8 ks/pal
785
160
160
160
785
610
610
610
625
625
625
Veškeré rámy poklopů je možné vsadit do přechodových desek, které se používají při nízkých stavebních
výškách místo přechodových skruží.
22
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Vyrovnávací prstence
s
s
d1
h2
h1
s
h1
d1
d1
h2 / h1
s
hmotnost
mm
mm
mm
kg
TBW-Q 40 / 625 / 120
625
40
120
23
TBW-Q 60 / 625 / 120
625
60
120
39
TBW-Q 80 / 625 / 120
625
80
120
51
TBW-Q 100 / 625 / 120
625
100
120
64
TBW-Q 120 / 625 / 120
625
120
120
80
TBW-Q 60 - 100 / 625 / 120
625
60 / 100
120
48
název
B
A
Konusy
B
A
Přechodová skruž - kónus je šachtová kónusová skruž s přechodem
1000/625, dodává se stupadly DIN 19555 1ks + 1 ks PE kapsovým resp. se 2 ks
stupadly.
obr. č. 1
obr. č. 2
d1
DN
h1
h1
d1
s
s
DN
DN/d1
h1
s
hmotnost
mm
mm
mm
kg
TBR-Q 600 / 1000 x 625 / 120 SPK
1000 / 625
600
120
570
1
TBR-Q 600 / 1000 x 625 / 90 SP
1000 / 625
600
90
427
2
název
obr. č.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
23
B
A
Zákrytová deska
náhrada kónusu
d1
h1
20
Zákrytové desky jsou náhradou za kónus v případě
minimálních výšek šachet. Nadstandardně se může osadit
rámem poklopu dle přání zákazníka.
s
DN
název
TZK-Q 625 / 200 / 120 T
B
A
DN/d1
h1
s
hmotnost
tlak kola
mm
mm
mm
kg
kN
1000 / 625
200
120
488
50
Šachtové skruže DN 1000 mm
se sílou stěny 120 a 90 mm
Jednotlivé díly šachty jsou osazeny ocelovými stupadly
DIN 19555 s PE povlakem. Elastomerové těsnění dle ČSN EN
681-1 není součástí výrobku, na přání možno dodat. Skruže lze
na objednávku osadit šachtovou vložkou. Zakázkový list
naleznete na straně číslo 54.
DN
h1
DN
h1
h1
DN
s
s
DN
h1
stupadla
s
hmotnost
mm
mm
ks
mm
kg
TBS-Q 1000 / 1000 / 120 - SP
1000
1000
4
120
1019
TBS-Q 500 / 1000 / 120 - SP
1000
500
2
120
509
TBS-Q 250 / 1000 / 120 - SP
1000
250
1
120
256
TBS-Q 1000 / 1000 / 90 - SP
1000
1000
4
90
713
TBS-Q 500 / 1000 / 90 - SP
1000
500
2
90
357
TBS-Q 250 / 1000 / 90 - SP
1000
250
1
90
178
název
24
s
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Šachtové skruže s čedičovým obkladem
B
A
přímo zabudovana čedičová výstelka
Skruže s přímo zabudovanou čedičovou výstelkou nemají zmenšenou světlost. Skruže mohou být vyrobeny
také s PE výstelkou. Na základě žádosti může být výstelka i jiných úhlů obložení (například 90, 120, 270 nebo
360°). Zakázkový list naleznete na straně číslo 54.
DN
DN
h1
h1
h1
DN
s
s
s
DN
h1
stupadla
s
hmotnost
mm
mm
ks
mm
kg
TBS-Q 1000 / 1000 / 150 - SP OC 180
1000
1000
4
150
1133
TBS-Q 500 / 1000 / 150 - SP OC 180
1000
500
2
150
566
TBS-Q 250 / 1000 / 150 - SP OC 180
1000
250
1
150
284
název
180°
120°
90°
360°
270°
Všechny úhly obkladu
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
25
B
A
Šachtová dna DN 1000 mm
kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT
Šachtové dno Perfect je kompaktní, monolitické dno celé kompletně průmyslově odlité z jedné betonové směsi
Má konstantní parametry ve všech částech výrobku. Při výrobě se používají lehce zhutnitelné betony s následným
uzavřeným a hladkým povrchem. Úhel vtoku a výtoku je vytvořen přesně dle zadání, šachtové vložky jsou v požadovaném spádu potrubí a tím mají lepší hydraulické parametry než je u běžných šachtových den. Dno má vodotěsný
přechod na napojení svislé části šachtového tělesa dle ČSN EN 1917. Pro manipulaci se používají šroubové manipulační úchyty M16 nebo DEHA závěsy 2,5 t. Hmotnost je udána s průběžnou kynetou. V případě většího počtu přípojek se
hmotnost změní. Zakázkový list pro šachtová dna naleznete na straně číslo 52.
A=D) Jmenovitá světlost : 1 000 mm
B=s) Tloušťka stěny
: 150 – 250 mm
C=h1) Světlá výška
: 550 – 800 mm
D=hc) Celková výška
: 700 – 950 mm
Sklon nástupnice ke středu šachty 1 : 20
F ) Výška kynety
: dle DN výtoku
G) Sklon kynety vč. vložek potrubí : až 25 %
H ) Průměr potrubí : 150 – 600 mm
Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206-1. Splnění požadavků TKP ŘSD
kapitola č. 3 a 18.
D
DN potrubí
síla stěny
mm
mm
mm
kg
mm
mm
TBZ-Q PERFECT 150 - 700
1000
150
150
1350
700
550
TBZ-Q PERFECT 200 - 750
1000
200
150
1400
750
600
TBZ-Q PERFECT 250 - 800
1000
250
150
1480
800
650
TBZ-Q PERFECT 300 - 850
1000
300
150
1550
850
700
TBZ-Q PERFECT 400 - 950
1000
400
150
1650
950
800
TBZ-Q PERFECT 500 - 950
1000
500
250
2400
950
800
TBZ-Q PERFECT 600 - 950
1000
600
250
2350
950
800
název
26
hmotnost celková výška
stavební výška
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Šachtová dna DN 1000 mm
B
A
ekonomická kompaktní jednolitá šachtová dna PERFECT OPTIMA
Šachtová dna OPTIMA – jednolitá šachtová dna vyráběná technologií PERFECT. Výška kynety ½ průměru
odtoku, žlab / nástupnice - beton / beton, naklonění žlabu max 2 %, naklonění šachtových vložek max 4 %, přípojky do
DN 200 mm převýšení max 50 mm, úhlování po 1°. V šachtových dnech jsou zabudovány hmoždinky pro možnost
doplnění stupadla, manipulace pouze přes DEHA závěsy a šroubové manipulační úchyty M16. Zakázkový list pro
šachtová dna naleznete na straně číslo 52.
A=D) Jmenovitá světlost
B=s) Tloušťka stěny
C=h1) Stavební výška
D=hc) Celková výška
E) Sklon šachtové vložky nad 2 % je
automaticky udán sklonem kynety.
F) Výška kynety
: 1 DN výtoku
G) Sklon kynety 2 %, sklon vložek potrubí do 4 %
H) Průměr potrubí : 150 – 300 mm
: 1 000 mm
: 150 mm
: 350 – 500 mm
: 500 – 650 mm
Splnění harmonizovaných norem ČSN EN 1917 a ČSN EN 206-1. Splnění požadavků TKP ŘSD
kapitola č. 3 a 18.
D
DN
síla stěny
mm
mm
mm
kg
mm
mm
TBZ-Q PERFECT OPTIMA 150 - 500
1000
150
150
1050
500
350
TBZ-Q PERFECT OPTIMA 200 - 550
1000
200
150
1100
550
400
TBZ-Q PERFECT OPTIMA 250 - 600
1000
250
150
1200
600
450
TBZ-Q PERFECT OPTIMA 300 - 650
1000
300
150
1250
650
500
název
hmotnost celková výška
stavební výška
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
27
B
A
Šachtová dna DN 1000 mm
šachtová dna s výstelkou
Šachtové dno je vyráběno s vytvarovanou kynetou a s hrdly pro napojení na trubní systém (vytváří těsné napojení
na PVC, HDPE, sklolaminát, kameninu, beton a železobeton). Standardní spád je 2 %. Dno bude vyrobeno s výstelkou
OC, kameninou, keramikou, s celoplastovou výstelkou vytvořenou z PE a PP nebo sklolaminátové vložky s hrdly a
integrovaným těsněním dle napojovaného potrubí. Ke stanovení vtoků do šachtového dna včetně úhlů, výškového
rozdílu mezi vtokem a výtokem, druhu, průměru a výrobce trub pro průchodky (šachtové vložky) a jejich dodávku se
zadává na zakázkovém listě. Dno má vodotěsný přechod na napojení svislé části šachtového tělesa dle ČSN EN 1917.
Pro manipulaci den od TBZ-Q 150 až 600 se používají DEHA závěsy . Možnost použití samosvěrných kleští. Hmotnost je
udána s průběžnou kynetou. V případě změn či dodání přípojek se může hmotnost změnit. Stavební výškou (h1) se
rozumí kóta dna potrubí k horní hraně šachtového dna. Pro šachtová dna s celoplastovou výstelkou je výška orientační,
je upravená dle výšky jednotlivých výstelek. Zakázkový list pro šachtová dna naleznete na straně číslo 52.
hc
h1
DN
DN potrubí
D
hc
s
hmotnost
h1
mm
mm
mm
mm
kg
mm
TBZ-Q 150 - 650
150
1000
650
150
1100
500
TBZ-Q 200 - 650
200
1000
650
150
1100
500
TBZ-Q 250 - 700
250
1000
700
150
1150
550
TBZ-Q 300 - 750
300
1000
750
150
1200
600
TBZ-Q 400 - 850
400
1000
850
150
1300
700
TBZ-Q 500 - 1000
500
1000
1000
230
2500
850
TBZ-Q 600 - 1000
600
1000
1000
230
2400
850
název
28
s
D
s
h1
hc
D
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
B
A
Šachtová dna DN 1200 - 2000 mm
pro trouby kruhové DN 800 - 1200 mm a vejčité do profilu 900 x 1350 mm
Vysvětlivky :
D
DN
h
s
Td
α, β max
l
h1
DN
D
Šachtové dno je vyráběno s vytvarovanou kynetou a s hrdly pro
napojení na trubní systém (vytváří těsné napojení na PVC, HDPE,
sklolaminát, kameninu, beton a železobeton). Standardní spád je 1 %.
Pro výrobu šachtového dna je nezbytné zadat parametry na
Zakázkovém listě. Dno má vodotěsný přechod na napojení svislé
části šachtového tělesa dle ČSN EN 1917. Hmotnost je udána s
průběžnou kynetou. V případě změn či navýšením přípojek se může
hmotnost změnit. Zakázkový list pro šachtová dna naleznete na
straně číslo 52.
β
α
- vnější průměr šachtového dna
- průměr připojované trouby
- celková výška dna
- síla stěny
- síla dna
- maximální velikost úhlu od 180° ( 180 - α a 180 + β )
- stavební délka
- stavební výška šachtového dna
s
l
řez D = 2000 mm
řez D = 1800 mm
Td
Td
Td
h1
h1
h1
řez D = 1500 mm
DN potrubí
D
h1
s
Td
mm
mm
mm
mm
mm
TBZ-Q 800 - 1400
800
1500
1220
150
250
55°
TBZ-Q 1000 - 1800
1000
1800
1500
150
300
TBZ-Q 1200 - 1800
1200
1800
1500
150
TBZ-Q 1200 - 2000
1200
2300
2000
název
α max
β max
hmotnost
l
kg
mm
45°
2450
1100
55°
45°
4200
1200
300
55°
45°
3950
1200
150
200
90°
90°
6400
1750
kruhové trouby
vejčité trouby
WN x HN
TBZ-Q 500 x 750 -1400
500 x 750
1500
1320
150
150
55°
45°
3050
1100
TBZ-Q 600 x 900 -1400
600 x 900
1500
1300
150
170
55°
45°
2600
1100
TBZ-Q 700 x 1050 - 1800 700 x 1050
1800
1610
150
190
55°
45°
3900
1200
TBZ-Q 800 x 1200 - 1800 800 x 1200
1800
1600
150
200
55°
45°
3900
1200
TBZ-Q 900 x 1350 - 1800 900 x 1350
1800
1600
150
210
45°
45°
3900
1200
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
29
B
A
Přechodové desky
pro šachtová dna DN 1200 - 2000 mm
Slouží k zakrytí šachtového dna a k přechodu na skruže DN 1000 mm nebo na poklop. Na objednávku se může
osadit již poklopem dle přání zákazníka.
D 2300 mm
D 1800 mm
D 1500 mm
D
D
D
D1
Vysvětlivky :
- vnější průměr šachtového dna
D
D1 - průměr vstupního otvoru
h1 - stavební výška přechodové desky
D
D1
h1
hmotnost
mm
mm
mm
kg
TZK-Q 1500 / 240 -1000
1500
1000
240
515
TZK-Q 1500 / 170 - 600
1500
600
170
697
TZK-Q 1800 / 240 - 1000
1800
1000
240
619
TZK-Q 1800 / 170 - 600
1800
600
170
1022
TZK-Q 2300 / 250 - 1000
2300
1000
250
2110
název
30
h1
h1
h1
D
1
D1
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Směsné šachty
B
A
o vnitřním průměru 1500 mm
a2
Šachtové dno DN1500 s kombinovaným vedením
dešťové a splaškové vody. Výhodou systému je značná
úspora nákladů díky minimalizaci výkopových prací. Při
betonování vzniká monolitický spodní díl s minimální
pevností betonu C 35/45. Beton je chráněn proti škodlivým
vlivům spodních vod v oblasti žlabu a kynety polyetylenovou výstelkou. Zakázkový list pro šachtová dna
naleznete na straně číslo 53.
a1
DK
b2
Žádný
provozní
prostor
SK
b1
Podtlaková kanalizace ISEKI
B
A
Je vhodná tam, kde nejsou možné klasické gravitační kanalizace, nebo jsou finančně náročné.
Pohled, řez
Půdorys
1000
120
100
250 70
AE 400
400
Podtlakový ventil
150
1000
150
100
450
820
Přítok
850
370
70
Výtlak
400
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
31
B
A
Uzavírací a regulační prvky
Regulační vřetenová hradítka, regulační vřetenové šoupě EROX-G
Šachtové dno s hradítkem DN 300
POUŽITÍ
Pro uzavření a regulace průtoku médií:
- odpadní vody
- dešťové a užitkové vody
Pro stokové a kanalizační systémy , ČOV
1000
MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ
Ušlechtilá nerezová ocel, bronz, těsnění NBR
MOŽNOSTI OVLÁDÁNÍ
Ruční (čtyřhran, kolo), servopohon
REGULAČNÍ VŘETENOVÁ HRADÍTKA čtyřstraně těsnící DN 200 - 1400
F
Způsob upevnění : - nerezovými kotvami
Typové označení je prováděno takto:
D
HRV . Q DN...
1 - Vřeteno
2 - Rám
3 - Matice vřetena
4 - Deska
Světlost uzavíracího otvoru
(300 - 1400)
Čtyřstrané těsnící
R (ruční), S (servopohon)
Hradítko regulační vřetenové
E
32
A -DN
200
300
400
500
600
800
1000
1200
1400
B
100
100
100
100
100
100
100
175
250
B
800
1033
1233
1433
1633
2033
2433
2960
3560
D
867
1100
1300
1500
1700
2100
2500
3100
3600
E
500
600
700
800
900
1100
1300
1650
1900
F
85
85
85
88
98
98
98
105
125
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Čerpací šachta
B
A
Využívají se pro přečerpávání splašků, kalů a vyčištěné odpadní vody z míst, kde není možné využít gravitační
kanalizaci. Dále je možné využití pro zajištění rovnoměrného nátoku na ČOV. Základ čerpací šachty je železobetonová
kruhová nádrž s namontovaným čerpadlem a ostatním technologickým zařízením (výtlačné potrubí, ventily, plovákové
spínače) a elektrorozvaděčem umístěným vně nádrže. Čerpací šachty jsou pro manipulaci osazeny šroubovými závěsy.
Čerpaná kapalina natéká gravitačním přítokovým potrubím do šachty (jímky). V případě, že hladina v šachtě
(jímce) dosáhne úrovně hladinového spínače B, dojde automaticky ke spuštění čerpadla; při poklesu hladiny na úroveň
hladino-vého spínače A dojde k zastavení čerpadla nebo při dosažení úrovně hladinového spínače C k aktivaci signalizace poruchy.
Funkce čerpací stanice je řízena automaticky z elektrorozvaděče( je i možnost ovládat chod čerpadla ručně).
Jednotlivé typy čerpacích stanic se liší předpokládaným účelem použití a stavebním řešením (pro použití v
gravitačních systémech nebo pro použití v systémech tlakové kanalizace).
4
5
Legenda:
1
8
3
9
1 - přítoková kanalizace
2 - čerpadlo
3 - výtlačné potrubí
4 - poklop
5 - elektroskříň
6 - hladinový spínač A
7 - hladinový spínač B
8 - hladinový spínač C
9 - kulový ventil
10 - zpětný ventil
11 - betonové prefabrikáty
10
7
11
6
2
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
33
B
A
Vodoměrná šachta
Prefabrikované vodoměrné šachty se používají jako ochranné komory pro umístění vodoměrů. Představují
zajímavou alternativu zejména oproti klasickým šachtovým dnům. Svou nízkou hmotností a čtyřmi zabudovanými
manipulačními šroubovými úchyty M16, zaručují vynikající manipulaci při ukládání. Vodoměrná šachta je navržena pro
třídu zatížení A15. Spojení jednotlivých dílců je řešeno způsobem pero-polodrážka (výška 25 mm). Umístění vstupního
otvoru a jeho velikost lze upravit podle požadavku odběratele. Standardní vstupní otvor je kruhový o 625 mm.
Sestava vodoměrné šachty zahrnuje tyto prvky:
- zákrytová deska
- šachtový nástavec (500 mm, 250 mm)
- šachtové dno
h
h
Půdorys
s
l1
h
100
180
s
l
I/I1
h
s
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
kg
lanový závěs
1200 / 900
510
80
760
4 x M16
TBS-Q 1200 / 500
1200 / 900
460
80
450
4 x M16
TBS-Q 1200 / 250
1200 / 900
220
80
225
4 x M16
1200 / 900
100
-
295
4 x M16
název
dno šachty
TBZ-Q 1200 / 900
nástavce
zákrytová deska
TZK-Q 1360 / 1060
34
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Uliční vpusti
A
C
o vnitřním průměru DN 450 mm
Objekt k zachycování a odvádění dešťových vod z pozemních komunikací nebo z jiných veřejných prostranství do
stokové sítě. Dílce jsou určeny pro vytváření nových i rekonstrukcí stávajících vpustí s vnitřním průměrem DN 450 mm s
možným napojením potrubí DN 150 a 200 mm. Sestavená vpust je samonosná.
rám s mříží C, D
500 x 500
rám s mříží C, D
500 x 500
TBV-Q 10a
TBV-Q 10a
TBV-Q 3a PVC
(TBV-Q 3d )
1 745
(1 845 )
TBV-Q 3d
(TBV-Q 3a )
/TBV-Q 3z /
200
150
1 520
(1 420 )
/1 620 /
TBV-Q 5d
200
150
TBV-Q 5b
TBV-Q 6d
TBV-Q 2a
200
150
TBV-Q 1a PVC
rám s mříží C, D
500 x 500
TBV-Q 10a
SIFON (zápach. uzávěrka PVC)
550
450 (435)
1 100
TBV-Q 5d
DN 150/200
TBV - Q 450/570/3z (Dn 150/200)
200
150
TBV-Q 1a PVC
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
35
A
C
Uliční vpusti
vertikální řezy dílců a základní rozměry
SKRUŽ S OTVOREM pro PVC DN 150
TBV - Q 450 / 350 / 3a PVC
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
TBV - Q 390 / 60 / 10b
hmotnost: 29 kg
hmotnost: 73 kg
hmotnost: 9 kg
500
650
90
o3
400
350
150
VYROVNÁVACÍ PRSTENEC
TBV - Q 390 / 60 / 10a
SKRUŽ S OTVOREM pro DN 150
TBV - Q 450 / 350 / 3a
půdorys
60
60
hmotnost: 73 kg
270
350
150
150
343
PŘECHODOVÁ SKRUŽ
TBV - Q 450 - 270 / 295 / 11
DNO S KALOVOU PROHLUBNÍ
TBV - Q 450 / 450 / 3d
TBV - Q 450 / 300 / 2a
hmotnost: 94 kg
hmotnost: 63 kg
30
270
300
180
SKRUŽ S OTVOREM pro DN 200
200
295
325
270
450
hmotnost: 53 kg
o 450
DNO S VÝTOKEM pro DN 150
TBV - Q 450 / 330 / 1a
hmotnost: 35 kg
hmotnost: 87 kg
15
30°
195
195
DNO S VÝTOKEM pro PVC DN 150
TBV - Q 450 / 295 / 5b
TBV - Q 450 / 330 / 1a PVC
hmotnost: 54 kg
hmotnost: 87 kg
15
0
30°
TBV - Q 450 / 570 / 5d
SIFON
(zápach. uzávěrka PVC)
hmotnost: 106 kg
hmotnost: 106 kg
TBV - Q 450 / 570 / 3z
30
570
DN 150 (200)
SKRUŽ HORNÍ
TBV - Q 450 / 570 / 6d
570
SKRUŽ STŘEDOVÁ
450
295
295
hmotnost: 54 kg
330
SKRUŽ HORNÍ
TBV - Q 450 / 295 / 6a
205
SKRUŽ STŘEDOVÁ
550
TBV - Q 450 / 195 / 5c
hmotnost: 35 kg
330
TBV - Q 450 / 195 / 6b
205
SKRUŽ HORNÍ
0
SKRUŽ STŘEDOVÁ
50
o 450
190
o 450
DNO PRŮTOČNÉ pro PVC DN 150
DNO S VÝTOKEM pro DN 200
TBV - Q 450 / 400 / 1e PVC
TBV - Q 450 / 380 / 1d
hmotnost: 167 kg
DNO S VÝTOKEM pro PVC DN 200
TBV - Q 450 / 380 / 1d PVC
hmotnost: 108 kg
230
380
30°
240
85
380
230
30°
400
hmotnost: 108 kg
36
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
A
C
Uliční vpusti
vtokové mříže a kalové koše
Vtoková mříž BEGU D400
s vtokovým průřezem 910cm2
se vzdáleností mezi žebry 36mm
DIN 19583-9
DIN 19583-13
105 Kg
12 ks/pal
Rám:
Mříž:
Hmotnost:
Balení po:
Vtoková mříž BEGU C250
s vtokovým průřezem 910cm2
se vzdáleností mezi žebry 36mm
Rám:
Mříž:
Hmotnost:
Balení po:
DIN 19583-9
DIN 19583-11
93 Kg
12 ks/pal
Vtoková mříž litinová C250
s vtokovým průřezem 470cm2
se vzdáleností mezi žebry 36mm
DIN 19594-1
DIN 19594-8
62 Kg
24 ks/pal
Rám:
Mříž:
Hmotnost:
Balení po:
Mříž s tlumící vložkou
Mříž s tlumící vložkou
Mříž s tlumící vložkou
Objednací kód:
Objednací kód:
Objednací kód:
KM01T
KM02T
KM03
Mříž bez tlumící vložky
Mříž bez tlumící vložky
Mříž bez tlumící vložky
Objednací kód:
Objednací kód:
Objednací kód:
KM01
KM02
KM03T
140
160
160
520
348
348
504
365
305
535
504
504
504
Kalové koše jsou určeny k zachycení nečistot, které se dostanou do uličních vpustí otvory mříží. Kalové koše
jsou vyrobeny z žárově zinkovaného plechu, což zaručuje jejich dlouhou životnost.
Objednací kód:
Balení po:
UA4M
27 ks/pal
Objednací kód:
Hmotnost:
Balení po:
Kalový koš dle DIN 4052
určený pro mříže
500x500mm
250
UB1
3,8 Kg
60 ks/pal
352
255
UC3
6,5 Kg
40 ks/pal
Kalový koš dle DIN 4052
určený pro mříže
500x300mm
385
Objednací kód:
Hmotnost:
Balení po:
395
575
UA4V
6,5 Kg
36 ks/pal
385
Objednací kód:
Hmotnost:
Balení po:
395
352
255
UD1
5 Kg
52 ks/pal
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
325
Objednací kód:
Hmotnost:
Balení po:
Kalový koš dle DIN 4052
určený pro mříže
500x300mm
600
Kalový koš dle DIN 4052
určený pro mříže
500x500mm
37
A
C
Horská vpust
130
Horská vpust slouží k regulaci a odvodnění povrchových vod i jako usazovací a čistící nádrž velikosti
1000/1600/1200 mm. Rektifikační rámeček dodáváme ve třech velikostech 100, 200 a 300 mm. Litinová mříž je
dimenzována pro zatížení B 125. Výšku a průměr otvoru lze změnit na přání zákazníka. Na objednávku je možnost
zabudování šachtové vložky.
200
1 000
200
200
260
300
1400
300
1530
800
200
600
400
250
250
200
1 200
200
200
1 200
1 600
200
1 600
Rektifikační rámeček TBR-Q R 100 - 300
600
200
1 000
200
Horská vpust
200
1 200
200
h
1 600
šířka
délka
výška (h)
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
kg
lanový závěs
TBV-Q HV 1600 / 1000 / 1400
1000
1600
1400
3350
4 x M16
TBV-Q R - 100
1000
1600
100
210
4 x M16
TBV-Q R - 200
1000
1600
200
420
4 x M16
TBV-Q R - 300
1000
1600
300
630
4 x M16
litinová mříž - B 125
820
1420
130
270
-
název
38
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
D
A
Prefabrikované jímky
D
DN
s
ho
dr
Vhodné pro individuální stavebníky,
zemědělce a malé provozovny
jako nádrže nebo žumpy.
do
200
h
Průměr otvoru vtoku (do = 220mm) lze vytvořit a umístit dle
požadavku zákazníka (vzdálenost od horního okraje jímky - ho).
Základní objem lze zvětšit sestavením dvou, či více dílců (nástavců)
Jímky jsou pro manipulaci osazeny manipulačními šroubovými
úchyty M30 (3ks).
D
DN
s
h
hmotnost
objem užitný
objem celkový
ho
dr
mm
mm
mm
mm
mm
m3
m3
mm
mm
XZY 7 / 13
2460
2200
130
2500
7220
7,17
8,74
220
90
XZY 5 / 13
2460
2200
130
2000
6050
5,26
6,84
220
90
XZY 4 / 13
1910
1650
130
2500
5160
4,03
4,92
220
90
TZP 2200 mm
2460
2200
130
2210
5035
-
8,40
-
-
TZP 1650 mm
1910
1650
130
2210
3845
-
4,72
-
-
název
Jímky
Nástavce
805
85
h1
Otvor v zákrytové desce je opatřen polodrážkou pro vyrovnávací prstence a poklop. Možnost zabudovat poklop do desky.
Zákrytové desky jsou osazeny manipulačními šroubovými úchyty
M30 (3ks).
625
D
D
h1
hmotnost
max. výška zásypu
mm
mm
kg
mm
TZN-Q 2200 / 200 / A
2460
200
2190
1500
TZN-Q 2200 / 250 / B
2460
250
2665
1500
TZN-Q 1650 / 200 / A
1910
200
1189
1500
TZN-Q 1650 / 250 / B
1910
250
1555
1500
název
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
39
D
A
Čistírna odpadních vod
BIO CLEANER
POUŽITÍ - pro rodinné domy, malé provozovny. Pro čištění odpadních vod z koupelen, sociálních zařízení,
automatických praček, kuchyní.
ÚSPORA - minimální náklady na provoz jsou zabezpečeny možností použití různých naprogramovaných režimů
chodu čistírny. Programy jsou optimalizovány pro okamžité nebo očekávané zatížení (návštěvy, víkendové provozy,
dovolená ap.) Montáž a uvedení do provozu je v ceně výrobku.
ÚDRŽBA - Požadavky na běžnou údržbu jsou sníženy díky automatickému odsávání plovoucích nečistot a pěny odpadá časté ruční odstraňování. Technologie čištění zabezpečuje nízkou produkci kalu a tím je snížena nutnost
častého odkalování.
VÝHODY KONSTRUKCE - Čistírna nevyžaduje žádné dodatečné zateplování pro zimní provoz. Stávající septiky
lze přestavět na ČOV osazením technologické vestavby. Plastová samonosná konstrukce nevyžaduje nákladnou
stavební přípravu. Čistírnu je možné umístit do terénu jako zapuštěnou v betonové jímce, polozapuštěnou i nad úroveň
terénu.
TECHNOLOGIE - Čistící účinek technologie envi-pur dosahuje 98%. Vyčištěnou vodu je možné použít např. jako
zálivkovou nebo požární. Přebytečný kal z procesu čištění lze kompostovat a tím odpadají náklady na jeho likvidaci.
název
XZY 4/13-BC4
XZY 4/13-BC8
XZY 7/13-BC12
XZY 7/13-BC15
BIO cleaner
BC 4
BC 8
BC 12
BC 15
kapacita E.O
2-6
7 - 10
11 - 14
14 - 17
množství odpadní vody (m3/den)
0,6 - 0,9
1,2 - 1,8
1,8 - 2,7
2,3 - 3,4
příkon
42
62
64
92
celková hmotnost vestavby (kg)
55
60
68
80
průměr (mm)
1650
1650
2200
2200
výška (mm)
2550
2550
2950
2950
celková hmotnost BIO + jímka XZY
5215
5220
7288
7300
Orientační - max.denní odběr kW u BC 4
režim u BC 4
odběr (k W/den)
0
1
3
4
5
2
6
7
9
8
0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
Parametry vyčištěné vody
mg/l
BSK 5
CHSK
NL
požadované parametry
dle nařízení vlády č.61/2003 Sb.
30
120
30
dosahované parametry
čistíren
15 - 25
55 - 90
15 - 25
Čistírny BIO CLEANER se umisťují pod úroveň terénu, ale
mohou být instalovány i nad terénem. Konstrukčně se jedná o
kombinaci betonové nádrže s technologickou vestavbou nebo o
válcovou plastovou nádrž. Velice perspektivní řešení představuje
přebudování stávajícího septiku nebo žumpy na čistírnu vložením
technologické vestavby.
Schéma čistírny odpadních vod
40
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Silniční panely
H
E
A
L
B
Vysvětlivky:
L - délka
B - šířka
H - síla panelu
L
B
H
hmotnost
max. zatížení
mm
mm
mm
kg
t
IZD 3 / 10
3000
1500
150
1670
6
KZD 1 - 300 / 100
3000
1000
150
1120
6
IZD 134 / 10
3000
1000
180
2025
20
IZD 135 / 10
3000
1500
180
1350
20
IZD 85 / 10
3000
1500
215
2383
20
IZD 86 / 10
3000
1000
215
1516
20
název
Maximální zatížení platí při úpravě podloží dle TPM PREFA Grygov.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
41
E
A
Opěrné stěny
Slouží k vytváření nadzemních i polozapuštěných stěn, různých sil, boxů a dalších ohraničených skladovacích
prostor dle projektových řešení.
IZX - 41/815
IZX - 51/826
(IZX - 40/815)
H
L
Vysvětlivky:
B
L - skladebná délka
B - šířka
H - výška
L
B
H
hmotnost
manipulace
mm
mm
mm
kg
DEHA
IZX 40 / 815
1000
1000
2000
1928
4x 2,5t
IZX 41 / 815
1000
1000
1500
1728
3x 2,5t
IZX 51 / 826
1000
1000
3750
2555
3x 2,5t
název
Výšku stěny je možno přizpůsobit konkrétnímu požadavku zákazníka (maximální výška je 3,75 m). Dále je možno
vyrobit stěny s úkosy, otvory, případně trny a zámečnickými výrobky. IZX 51 / 826 lze bez úprav použít do výše zásypu
2400 mm. Při vyšší výšce zásypu je nutno provést prodloužení paty opěrné stěny. K prodloužení slouží výztuž,
vyčnívající z paty výrobku (tato není součástí typového výrobku, požadavek na tuto výztuž je nutno uvést při objednání
výrobku).
42
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
E
A
Rámové propusti
Železobetonové rámové propusti jsou určeny pro stavby propustků pod komunikacemi, kolektorů, šachet,
jímek. Vzhledem k univerzálnosti navržené konstrukce propusti je tyto možné použít i pro jiné účely (např.
propustky pod mosty, dreny, výtokové rámy apod.).
IZM 2/826 (IZM 35/10)
IZM 25/10
3000 (2000)
250 200
2000 (1500)
250
2500 (2000)
250
300
1900 (1400)
300
2500
250
300
2000
1900
300
250
2000
200 250
1600
250 200
200
2600 (1600)
2500
250
990
510
240
240
510
990
240
240
3500 (2500)
200
200
2100
Vysvětlivky:
L
B
H
- skladebná délka
- světlá šířka či výška
- světlá výška či šířka
200
s
- síla stěny
qs1 - dovolené zatížení
s
hmotnost
qs1
manipulace
mm
kg
kNm-2
DEHA
2000
250
5938
81,01
4x 2,5t
2000
1500
250
5150
217,6
4x 2,5t
3000
2000
250
7005
78,5
4x 5t
L
B
mm
mm
IZM 25 / 10
1000
2000
IZM 35 / 10
1000
IZM 2 / 826
1000
název
2100 (3100)
200
H
Spojení rámů je na pero a polodrážku. Rámové propusti jsou navrženy tak, aby je bylo možno použít postavené
jak na delší, tak i na kratší straně. Jsou navrženy pro zatížení silničními vozidly zatěžovací třídy A a pro zatížení
vlakem ČSD-T. Maximální výška nadloží činí 7000 mm.
Pro přímý pojezd vozidly : roznášecí vrstvou vozovky, resp. svazující betonovou deskou o síle min. 300 mm.
Pro zatížení vlakem ČSD-T : předepsaná výška násypu min. 2000 mm, u typu IZM 2/826 uloženém na delší straně
činí výška násypu min. 3000 mm.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
43
E
A
Střešní kazetové desky
Provozní zatížení : 6,25 kN/mb
Extrémní zatížení : 7,95 kN/mb
Zatížení stropních desek je omezeno uvedenými parametry.
délka
šířka
výška
Ms
Is
mm
mm
mm
kNm
mm
SZD 255 / 1500 / 6000
5960
1490
255
19,86
5800
SZD 255 / 1200 / 6000
5960
1190
255
24,14
5800
název
E
A
hmotnost
Žlabový nosník
Žlabový nosník se používá pro odvodnění střech. Dle
požadavku je možno žlabový nosník vyrobit v požadované
délce, případně vytvořit otvory pro napojení svodů.
Vysvětlivky: qs dov - dovolené provozní zatížení bez vlastní hmotnosti
Ms
- návrhový moment od provozního zatížení včetně vlastní hmotnosti
ls
- vzdálenost líců podpor
název
SZD 255 / 600 / 6000
44
délka
šířka
výška
qs dov
-1
mm
mm
mm
kNm
5960
585
255
1,61
Ms
Is
hmotnost
kNm
mm
kg
13,33
5800
1214
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Spřažené stropní desky
E
Spřažené stropní desky jsou prefabrikované dílce s vyčnívající prostorovou příhradovou výztuží ve směru rozponu
stropní konstrukce. Desky jsou vyráběny dle konkrétního požadavku zákazníka (prostupy, zakřivení, zešikmení,
vybrání, apod.) na základě statického výpočtu a výkresové dokumentace.
Desky se používají jako ztracené bednění k vytváření monolitických železobetonových spřažených stropních
konstrukcí. Tento princip lze aplikovat u většiny staveb, a to hlavně u atypických objektů s nepravidelnými půdorysy.
Hlavní předností těchto desek je rychlost a jednoduchost provádění stropních konstrukcí, úspora klasického bednění,
snadné přízpůsobení rozměrů, tvaru i únosnosti stropu, nízká hmotnost.
max. délka
max. šířka
síla desky
mm
mm
mm
8000
2400
50 - 80
vybrání
možné
úpravy:
prostup
vybrání
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
zešikmení
(zakřivení)
45
F
Prefabrikovaná garáž G81
Stavební provedení:
Garáž je železobetonový prostorový prefabrikát. Garáž tvoří 3 stěny, strop, případně dvoukřídlá (ocelová nebo
dřevěná) nebo výklopná vrata. Součástí dodávky je i větrací mřížka v zadní stěně garáže. Střecha je plochá se spádem
1 % směrem k vratům. Garáž může stát jako samostatný objekt nebo v řadové zástavbě (typ 82 - bez boční atiky). Pro
ukončení řadové zástavby lze dodat typ pouze s jednou atikou (81L resp. 81P, tj. s levou nebo pravou atikou).
typ garáže
technické parametry
81
82
vnější délka (mm)
6400
3140
3280
vnější šířka (mm)
vnější výška (mm)
2300 - 2370
vnitřní délka (mm)
5800
vnitřní šířka (mm)
3000
vnitřní výška (mm)
2225 - 2295
užitná plocha (m2)
17,40
hmotnost (kg)
-2
provoz. zatížení střechy (kNm )
8500
8150
1,75
1,75
Varianty provedení:
1 skelet bez vrat a povrchové úpravy
2 skelet bez povrchové úpravy s vraty (dvoukrídlá, výklopná )
3 skelet s vraty, povrchová úprava stěn ( vnitřní i vnější stěny opatřeny omítkou) a izolace střechy
stěrkovou hmotou, resp. hydroizolačními střešními pásy
Manipulace a osazení:
Garáž je přepravována nákladním autem Tatra 815 se speciální nástavbou. Pro přímé osazení a manipulaci s
garáží přepravním autem je nutno zajistit : průjezdní profil o minimální šířce 4 m a výšce 3,2 m, celistvou zpevněnou
plochu mezi základovými pasy s max. sklonem 10 % a zpevněnou plochu před osazovanou garáží min. délky 14 m s
max. sklonem 10 %
V případě ukládání garáže jeřábem (nutno jeřáb min. AD 28) jsou na střeše zapuštěny 4 ks matic pro vyjímatelná
závěsná okna se závitem M 36. Závěsná oka nejsou součástí dodávky, zapůjčujeme je. Garáž se usazuje na předem
vybudované základové pasy, nebo na zpevněnou plochu (beton, asfalt, panely apod.). Pro správné uložení je nutno
zabezpečit rovinnost horní plochy. Délka manipulačních lan musí být nejméně šest metrů.
Podélný řez
Příčný řez
6400
3280
2950
95 70
70
3000
70
75
70 95
2225 - 2295
1720 - 1790
180
2370
2225
2020
2300
400
60
150
75
60
1%
95
75
5750
2370
105
2310
300
80
5800
70
5950
46
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
A
F
Prefabrikovaná garáž G91
Stavební provedení:
Garáž je železobetonový prostorový prefabrikát. Garáž tvoří 3 stěny, strop, případně dvoukřídlá (ocelová nebo
dřevěná) vrata. Součástí dodávky je větrací mřížka v zadní stěně garáže. Střecha je plochá bez spádu. Garáž může stát
jako samostatný objekt nebo v řadové zástavbě.
typ garáže
technické parametry
91
vnější délka (mm)
5535
vnější šířka (mm)
3340
vnější výška (mm)
2250
vnitřní délka (mm)
5210
vnitřní šířka (mm)
3080
vnitřní výška (mm)
2185
užitná plocha (m2)
16,04
hmotnost (kg)
8980
-2
1,75
provoz. zatížení střechy (kNm )
Varianty provedení:
1 skelet bez vrat a povrchové úpravy
2 skelet bez povrchové úpravy s vraty (dvoukřídlá)
3 skelet s vraty, povrchová úprava stěn ( vnitřní i vnější stěny opatřeny omítkou) a izolace střechy
stěrkovou hmotou, resp. hydroizolačními střešními pásy
Manipulace a osazení:
Garáž je přepravována nákladním autem Tatra 815 se speciální nástavbou. Pro přímé osazení a manipulaci s
garáží přepravním autem je nutno zajistit: průjezdní profil o minimální šířce 4 m a výšce 3,2 m, celistvou zpevněnou
plochu mezi základovými pasy s max. sklonem 10 %, zpevněnou plochu před osazovanou garáží min. délky 14 m s max.
sklonem 10 %
V případě ukládání garáže jeřábem (nutno jeřáb min. AD 28) jsou na střeše zapuštěny 4 ks matic pro vyjímatelná
závěsná okna se závitem M 36. Závěsy nejsou součástí dodávky, zapůjčujeme je. Garáž se usazuje na předem
vybudované základové pásy, nebo na zpevněnou plochu (beton, asfalt, panely apod.). Pro správné uložení je nutno
zabezpečit rovinnost horní plochy. Délka manipulačních lan musí být nejméně šest metrů.
Podélný řez
Příčný řez
5535
105
2900
60 170
100
2250
65
100
170 60
2185
2020
2250
50 80 100
5330
2050
100
60
85
5210
80
130
3080
3340
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
130
47
Štěrbinové žlaby - informace
BETONIKA plus s. r. o. , je již našim tradičním dodavatelem nejkvalitnějších výrobků v odvětví liniového odvodnění.
Jejich výrobky, zejména štěrbinové žlaby, již dlouhodobě dodáváme našim zákazníkům. Společnost BETONIKA plus
pro rok 2012 připravila tři zásadní zlepšení konstrukce štěrbinových žlabů s ohledem na bezpečnější provoz, vyšší
trvanlivost výrobů a bezproblémovou montáž. Bližší informace k novinkám naleznete níže.
Tvar štěrbiny - bezpečný
Naše žlaby jsou nově vybaveny bezpečnostním prvkem jenž
chrání před uvíznutím kol štěrbině, například kočárků, bicyklů a pod.
Kraj žlabu - pevný
Nově dimenzovaný tvar zakončení žlabů zamezuje nežádoucímu praskání a deformacím.
Dřík spoje - inovovaný
Inovovaný tvar dříku na štěrbinovém žlabu zaručuje přesné a
jisté osazení těsněním a tím spolehlivě dosahuje maximální těsnosti
mezi prvky.
Detailní informace ohledně námi dodávaných štěrbinových žlabů naleznete
v samostatném katalogu liniového odvodnění společnosti BETONIKA plus nebo
na internetových stránkách www.betonikaplus.cz
NAVRHUJE A ZPRACOVÁVÁME KLADEČSKÉ VÝKRESY
POSKYTUJEME TECHNICKOU PODPORU
Odborný prodejce - projekce
Vlastimil Morkus
tel. 315 651 235
GSM: 601 381 825
[email protected]
48
BETONIKA plus s.r.o.
V Zanikadlech 260
Lužec nad Vltavou
277 06
IČO 607 771 33
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Zadávací list - vrtání přípojek
A
Betonové a železobetonové trouby
DN 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 mm
TROUBY VÁLCOVÉ, PŘÍMÉ, HRDLOVÉ
Vytvoření otvorů pro přítoky
Na základě vyplněného zakázkového listu zhotovíme otvor do betonového potrubí o světlosti 150 a 200 mm dle
Vašich požadavků pro přípojné potrubí z různých materiálů. Toto nové řešení přináší snížení pracnosti při pokládce
betonového potrubí a vychází vstříc potřebám investorů a projektantů.
označení:
min. 30 cm
- nelze otvory
potrubí (materiál)
x = 0°
počet kusů:
poznámky:
integr.
těsnění
bez těsn.
otvor x
y
y = dle požadovaného
dalšího otvoru
směrem od hrdla
trouby
min. 30 cm
x
světlost potrubí
• otvory nelze vyrobit proti sobě (180°)
- min. rozdíl 50 cm v délce
• vzdálenost se udává od hrdla na střed
otvoru (x), (y)
• při objednávce dvou otvorů se úhel určí:
x = 0°
y = úhel druhého otvoru po směru hod. ručiček
vzdálenost od hrdla
otvor y
světlost potrubí
Troubu s otvory je nutné řádně
obetonovat viz. Technologické
postupy montáže 01/2003
vzdálenost od hrdla
úhel
Datum expedice:
UPOZORNĚNÍ:
Při vrtání je řezná korunka chlazena vodou - nelze provádět při celodenních venkovních
teplotách pod +3°C !
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
49
Zadávací list - řezání a frézování trub
Řezání trub DN 300 - 1400 mm (DN1200 a 1400 - jen příčný řez)
D
DN
TROUBY VÁLCOVÉ, PŘÍMÉ, HRDLOVÉ,
S PEREM A POLODRÁŽKOU
s
Využití např. při vyústění stoky
do toků, kde je požadavek na
zkrácení trouby nebo šikmý řez.
l
Na základě vyplněného zakázkového listu zhotovíme řez betonového nebo železobetonového potrubí dle
Vašich požadavků. V případě nestandardních nebo jiných požadavků než je uvedeno, je nutná konzultace.
1) potrubí (materiál)
počet kusů:
2) světlost
45°
označení:
integr.
30°
poznámky:
3) těsnění
bez těsn.
y = požadovaná vzdálenost řezu
směrem od hrdla trouby
trouby
4) úhel řezu x
5) vzdálenost od
hrdla y
min. 30 cm
y
15°
• řezy nelze provádět při větším úhlu jak 45°
• vzdálenost řezu se udává od hrdla na střed trouby (y)
• při objednávce řezu pod úhlem se určí: x = 15, 30, 45° na střed trouby
Datum expedice:
UPOZORNĚNÍ:
Při řezání je řezný kotouč chlazen vodou - nelze provádět při celodenních venkovních
teplotách pod +3°C !
Frézování trub DN 300 - 1200 mm
Frézování dříku - při zkrácení trouby pro kloubové napojení šachet. Minimální délka
trouby pro frézování oboustranného dříku je 1000mm.
UPOZORNĚNÍ:
Při frézování jsou řezné části kotouče chlazeny vodou - nelze provádět při celodenních
venkovních teplotách pod +3°C !
50
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
Spádišťová šachta - zadávací list č.
Místo určení (stavba):
Odběratel:
tel.fax:
Kontaktní osoba :
1
Označení šachty
spádiště
A
2
3
Počet VÝTOK/
kusů přítok
4
5
6
DN
potrubí
v mm
Úhel
přítoku
ve °
Výškal
přítoku
v mm
0°
0
VÝTOK
1.přítok
2.přítok
obtok
7
Materiál potrubí obtokustandard PVC KG (přesné
označení materiálu,
popř.výrobce)
8
s kameninou - KA
s karamikou - K
360°
Nárazová stěna je tvořena
polyetylénovou, čedičovou,
kramickou nebo kameninovou
výplní jednotlivých skruží a dna
DN 150-600
2
DN 150 - 300
180°
úhel výseče
Výška
kynety
3
Druh a úhel obkladu ve ° - 2:
úhel výseče
90°
120°
Nástupnice
1 -šachtové dno s P,
Č, K, KA a PE folií
2 -skruže - PE fólií,
Č, K,KA
3 -hlava spádiště
4 -obtok potrubí
5 -obetonování
(termín dodávky, další upřesnění aj.)
s čedičem - Č
úhel výseče
11
1/2
3/4
1/1
s PE fólie - P
úhel výseče
10
9
Celková
výška
Žlab
šachty
v m
Úhel osaz.stupadel ve °
Poznámka
Obklad výseče - 1:
e-mail:
2
Přítok do spádiště bude - 3:
se spád.hlavicí
s T - kusem
ANO
NE
ANO
NE
4
1
5
1
Označení šachty
spádiště
2
3
Počet VÝTOK/
kusů přítok
VÝTOK
1.přítok
2.přítok
obtok
4
DN
potrubí
v mm
5
Úhel
přítoku
ve °
Výškal
přítoku
v mm
0°
0
s PE fólie - P
s čedičem - Č
s kameninou - KA
s karamikou - K
120°
180°
úhel výseče
360°
10
11
Nástupnice
Výška
kynety
9
1/2
3/4
1/1
(termín dodávky, další upřesnění aj.)
Nárazová stěna je tvořena
polyetylénovou, čedičovou,
kramickou nebo kameninovou
výplní jednotlivých skruží a dna
1 -šachtové dno s P,
Č, K, KA a PE folií
2 -skruže - PE fólií,
Č, K,KA
3 -hlava spádiště
4 -obtok potrubí
5 -obetonování
DN 150-600
2
DN 150 - 300
úhel výseče
8
Celková
výška
Žlab
šachty
v m
3
Druh a úhel obkladu ve ° - 2:
úhel výseče
90°
úhel výseče
Materiál potrubí obtokustandard PVC KG (přesné
označení materiálu,
popř.výrobce)
Úhel osaz.stupadel ve °
Poznámka
Obklad výseče - 1:
7
6
2
Přítok do spádiště bude - 3:
se spád.hlavicí
s T - kusem
ANO
NE
ANO
NE
4
1
POZNÁMKA:
5
Sl.1-1 - obklad folií PE, čedičem,keramickou, kameninou
Sl.1-2 - úhel výseče obkladu 90°,120°,180°, 360°- čedičem,keramickou, kameninou.PE folie je vždy 360°
Sl.1-3 - výběr označit křížkem
Sl.3 - obtok - DN potrubí - 150, 200, 250 nebo 300 (standardně PVC KG)
Sl.8 - celková výška šachty - od poklopu po nivelitu potrubí v m
Výrobky vyhohují normě ČSN EN 1917
Sl.9 - beton (B), keramická (K), kameninová(KA), čedičová (Č), plast(P)
Sl.10 - beton (B), keramická (K), kameninová(KA), čedičová (Č), plast(P)
Sl.11 - výška kynety - výběr označit křížkem
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
51
Šachtová dna
- zadávací list č.
180°
Stavba:
Odběratel:
90°
270°
Měření úhlu
Kontaktní osoba :
tel.fax:
1
Šachtové hodiny
(výtok 0°)
Označení
šachty
2
3
4
5
6
7
8
DN
Úhel Výškal Materiál potrubí (veďte přesné
Počet VÝTOK/ potrubí přítoku přítoku označení materiálu,
kusů přítok
v mm
ve ° v mm
popř.výrobce)
0°
VÝTOK
1.přítok
2.přítok
3.přítok
4.přítok
Měření úhlu
0°
e-mail:
9
10
11
Sklon
potrubí Žlab Nástup- Celková výška
nice
šachty v m
%
0
Kyneta Perfect
Úhel osaz.stup.
Poznámka
(požadavek na pořadí výroby, termín
dodávky , další upřesnění aj.)
1
Šachtové hodiny
(výtok 0°)
Označení
šachty
2
3
4
5
6
7
8
DN
Úhel Výškal Materiál potrubí (veďte přesné
Počet VÝTOK/ potrubí přítoku přítoku označení materiálu,
kusů přítok
v mm
ve ° v mm
popř.výrobce)
0°
VÝTOK
1.přítok
2.přítok
3.přítok
4.přítok
Měření úhlu
9
10
11
Sklon
potrubí Žlab Nástup- Celková výška
nice
šachty v m
%
0
Kyneta Perfect
Úhel osaz.stup.
Poznámka
(požadavek na pořadí výroby, termín
dodávky , další upřesnění aj.)
1
Šachtové hodiny
(výtok 0°)
Označení
šachty
2
3
4
5
6
7
8
DN
Úhel Výškal Materiál potrubí (veďte přesné
Počet VÝTOK/ potrubí přítoku přítoku označení materiálu,
přítok
kusů
v mm
ve ° v mm
popř.výrobce)
0°
VÝTOK
1.přítok
2.přítok
3.přítok
4.přítok
Měření úhlu
9
10
11
Sklon
potrubí Žlab Nástup- Celková výška
nice
šachty v m
%
0
Kyneta Perfect
Úhel osaz.stup.
Poznámka
(požadavek na pořadí výroby, termín
dodávky , další upřesnění aj.)
1
Šachtové hodiny
(výtok 0°)
Označení
šachty
2
3
VÝTOK
1.přítok
2.přítok
3.přítok
4.přítok
Měření úhlu
4
5
6
7
8
DN
Úhel Výškal Materiál potrubí (veďte přesné
Počet VÝTOK/ potrubí přítoku přítoku označení materiálu,
kusů přítok
v mm
ve ° v mm
popř.výrobce)
0°
9
10
11
Sklon
potrubí Žlab Nástup- Celková výška
nice
šachty v m
%
0
Kyneta Perfect
Úhel osaz.stup.
Poznámka
(požadavek na pořadí výroby, termín
dodávky , další upřesnění aj.)
POZNÁMKA:
Sl.9 - beton (B), keramická (K), kameninová (KA), čedičová (Č), plast (P)
Sl.10 - beton (B), keramická (K), kameninová (KA), čedičová (Č), plast (P)
Sl.11 - celková výška šachty - od poklopu po nivelitu potrubí v m
kyneta Perfect - pokud je požadována jiná označit do poznámky
Úhel stupadel ve ° (důležité pro skladbu šachty)
52
Výrobky vyhohují normě ČSN EN 1917
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
INFRA šachty - zadávací list č.
RW-Konsola ve
směru toku
vpravo:
RW-Konsola ve
b1
180
160
směru toku
A
vlevo:
b1
200
220
180
240
180°
140
160
220
240
180°
140
260
260
150
150
200
120
280
100
300
90°
270°
120
280
100
300
90°
270°
Výtok 0
Výtok 0
s
b1
* Dna ve stejné výšce
** Vrcholy ve stejné výšce
s
b1
Převzetí zakázky se řídí podle VOP firmy BETONIKA plus s.r.o.,
které jsou zákazníkovi známy.
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
53
Atypické skruže - zadávací list č.
Zakázku nutno uplatnit minimálně 28 dnů před datem expedice
Záloha
Odběratel:
Stavba:
zaplacena:
Jméno:
Doprava:
ano
tel. / fax:
stanice určení:
podpis:
ŘEZ A - A
o
A
X
A
150
OCELOVÉ STUPADLO
S PE POVLAKEM
ŘEZ A - A
o
A
X
A
150
OCELOVÉ STUPADLO
S PE POVLAKEM
ŘEZ A - A
o
A
X
A
150
OCELOVÉ STUPADLO
S PE POVLAKEM
ŘEZ A - A
o
A
X
A
Měření
úhlu
500, 1000
PŮDORYS
O z n a č i t:
- průměr vtoku,
případný druhý vtok
- jeho úhel (úhly)
a průměr,
- výšku x,
- výšku skruže,
- umístění stupadel
dle ČSN EN 13101
vůči vtoku
Datum expedice:
označení:
O z n a č i t:
- průměr vtoku,
případný druhý vtok
- jeho úhel (úhly)
a průměr,
- výšku x,
- výšku skruže,
- umístění stupadel
dle ČSN EN 13101
vůči vtoku
Datum expedice:
označení:
O z n a č i t:
- průměr vtoku,
případný druhý vtok
- jeho úhel (úhly)
a průměr,
- výšku x,
- výšku skruže,
- umístění stupadel
dle ČSN EN 13101
vůči vtoku
označení:
počet kusů:
poznámky:
počet kusů:
poznámky:
počet kusů:
poznámky:
70
Měření
úhlu
500, 1000
PŮDORYS
označení:
70
Měření
úhlu
500, 1000
PŮDORYS
O z n a č i t:
- průměr vtoku,
případný druhý vtok
- jeho úhel (úhly)
a průměr,
- výšku x,
- výšku skruže,
- umístění stupadel
dle ČSN EN 13101
vůči vtoku
Datum expedice:
70
Měření
úhlu
500, 1000
PŮDORYS
ne
počet kusů:
poznámky:
OCELOVÉ STUPADLO
S PE POVLAKEM
70
Datum expedice:
150
Výrobky vyhohují normě ČSN EN 1917
54
Údaje v tomto katalogovém listu odpovídají stavu našich znalostí a techniky k datu vydání a informují o produktech, službách a
možnostech jejich použití. Technické změny vyhrazeny. Datum vydání 3.2012
„Již nyní můžete tento znak
spatřit na našich výrobcích. Bude
pro Vás zárukou kvalitních výrobků a profesionálního přístupu.”
Jiří Kučera
obchodní ředitel
Download

TECHNICKÝ KATALOG