Technická fakulta ČZU v Praze
Výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2014/2015 – příloha
__________________________________________________________________________________________
Příloha vyhlášení výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro
akademický rok 2014/2015
TÉMATA DISERTAČNÍCH PRACÍ
studijní obor ENERGETIKA
p.č.
téma disertační práce
školitel
1.
Vývoj a testování wattrouteru s výkonem do 5 prof. Ing. Martin Libra, CSc.
kW
Školitel specialista: Ing. Václav
Beránek, Ph.D.
Technologie integrace řídících systémů budov.
prof. Ing. Martin Libra, CSc.
2.
Školitel specialista: Ing. Zdeněk
Votruba
Ostrovní fotovoltaické systémy
prof. Ing. Martin Libra, CSc.
3.
Aplikace PV článků a panelů
prof. Ing. Martin Libra, CSc.
4.
Modelování teplotního pole při navařování
doc. Ing. Rostislav Chotěborský,
5.
Ph.D.
Energetický model tepelného zpracování
doc. Ing. Rostislav Chotěborský,
6.
Ph.D.
Termodynamické
vlastnosti
vybraných doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
7.
materiálů
Úprava bioplynu pro využití v dopravních doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
8.
prostředcích
Školitel specialista: Ing. Jaroslav
Kára, CSc., VUZT, v. v. i.
Úprava bioplynu pro dopravu veřejnými doc. Ing. Pavel Neuberger, Ph.D.
9.
plynovodními sítěmi
Školitel specialista: Ing. Jaroslav
Kára, CSc., VUZT, v. v. i.
10.
11.
katedra
fyz.
fyz.
fyz.
fyz.
MST
MST
MStr.
MStr.
MStr.
Energetické využití nízkopotenciálních vodních doc. Ing. Martin Polák, Ph.D.
MStr.
zdrojů
prof. Ing. Radomír Adamovský,DrSc. MStr.
Termodynamické vlastnosti teplonosných
Školitel specialista: Ing. Vladimír
kapalin.
Hönig, Ph.D, katedra chemie, FAPPZ
12.
13.
Snímání taktilní informace plošným snímačem
se zaměřením na analýzu chyb
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
Orientace nevidomých osob v prostoru
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
EA
EA
14.
Zhodnocení životního cyklu solární elektrárny a
její vliv na životní prostředí
15.
Vliv biopaliv na emise spalovacích motorů
16.
Výzkum procesních parametrů v závislosti na doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
finálních energetických vlastnostech produktů
hydrotermální karbonizace
TZS
17.
Posouzení vlivu provozních parametrů veřejné
hromadné dopravy s cílem minimalizace její
energetické náročnosti (využití různých pohonných
jednotek včetně alternativních pohonů).
VPD
1
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
EA
doc. Ing. Miroslav Růžička,CSc.
Školitel specialista: ing. Jan
Hromádko, PhD.
VPD
doc. Ing. Miroslav Růžička, CSc.
Školitel specialista: Ing. Tomáš
Matras Ph.D.
Technická fakulta ČZU v Praze
Výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2014/2015 – příloha
__________________________________________________________________________________________
Příloha vyhlášení výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro
akademický rok 2014/2015
studijní obor JAKOST A SPOLEHLIVOST STROJŮ A ZAŘÍZENÍ
p.č.
téma disertační práce
školitel
katedra
1.
Hodnocení úrovně údržby výrobního zařízení
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
JSS
2.
Vliv podmínek skladování na vlastnosti vzorků
olejů a paliv
prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
JSS
3.
Optimalizace preventivní údržby
prof. Ing. Václav Legát, DrSc.
JSS
4.
Dynamické měřící metody při diagnostice
strojů
doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
JSS
5.
Produkce emisí pevných částic spalovacími
motory
doc. Ing. Martin Pexa, Ph.D.
JSS
6.
Studium faktorů ovlivňujících odolnost proti
opotřebení kovových materiálů
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
MST
7.
Studium faktorů ovlivňujících vlastnosti a
spolehlivost lepených spojů
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
MST
8.
Degradační procesy kompozitů s
elastomerovou matricí řešené experimentálním
přístupem
doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
MST
9.
Vliv plniva kompozitů s polymerní matricí na
odolnost proti tečení
doc. Ing. Rostislav Chotěborský,
Ph.D.
MST
10.
Využití magnetického senzoru pro sledování
přeměn austenitu
doc. Ing. Rostislav Chotěborský,
Ph.D.
MST
11.
Odolnost proti abrazivnímu opotřebení ocelí
s bainitickou strukturou
doc. Ing. Rostislav Chotěborský,
Ph.D.
MST
12.
Nová strategie řízení systémů integrované
bezpečnosti vozidel
prof. Ing. Jan Kovanda, CSc.
VPD
2
Technická fakulta ČZU v Praze
Výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2014/2015 – příloha
__________________________________________________________________________________________
Příloha vyhlášení výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro
akademický rok 2014/2015
studijní obor TECHNIKA VÝROBNÍCH PROCESŮ
p.č.
1.
2.
3.
4.
téma disertační práce
školitel
Diagnostika provozních parametrů
akumulátorů LiFePO4
Jevy na elektrodách při impedančním
vyhodnocování půdy
Briketování energeticky využitelných
materiálů
Výzkum namáhání konstrukčních spojů
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.
kated
ra
EA
doc. Ing. Stanislava Papežová, CSc.
EA
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
MST
doc. Ing. Miroslav Müller, Ph.D.
MST
5.
Snižování energetické spotřeby v zemědělsko- prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
potravinářských objektech
TZS
6.
Energetické, provozní a mikroklimatické
podmínky ve stájích pro dojnice
prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TZS
7.
prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TZS
8..
Energetické, provozní a mikroklimatické
podmínky ve stájích pro intenzivní chov
králíků
Čistota stájového ovzduší
prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TZS
9.
Větrání a vytápění velkoprostorových budov
prof. Ing. Pavel Kic, DrSc.
TZS
10.
Anaerobní zpracování biologicky
rozložitelných vedlejších produktů
a odpadů
Aplikace tepelného čerpadla v pivovarech
Technologické a konstrukční aspekty
extruzních a expandačních procesů při
zpracování potravin a krmných surovin
3D model hospodářských zvířat a jeho využití
pro welfare
doc. Ing. Jan Malaťák, Ph.D.
TZS
doc. Ing. Ladislav Chládek, CSc.
doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
TZS
TZS
doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jan Hart,
Ph.D.
doc. Ing. Miroslav Přikryl, CSc.
Školitel specialista: Ing. Jan Hart,
Ph.D.
doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
Školitel specialista: Ing. Miroslav
Mimra, Ph.D. MBA
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
TZS
prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc.
EA
11.
12.
13.
14.
Bezpečnost datových přenosů v
elektroinstalacích budov
15.
Rozklad biodegradabilních obalů
16.
Zpracování taktilní informace metodami
statistické analýzy
Aplikace senzorů při dynamickém vážení
motorových vozidel na vybraných
komunikacích.
17.
3
TZS
VS
EA
Technická fakulta ČZU v Praze
Výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2014/2015 – příloha
__________________________________________________________________________________________
Příloha vyhlášení výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro
akademický rok 2014/2015
studijní obor TECHNIKA ZEMĚDĚLSKÝCH TECHNOLOGICKÝCH SYSTÉMŮ
p.č.
téma disertační práce
školitel
katedr
a
VS
1.
Vývoj a testování kombinovaného secího
stroje pro přesné setí zrnin
prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
2.
Hodnocení kvality práce strojů pro přípravu
půdy
Využití metod termické analýzy k hodnocení
kvality brambor
doc. Ing. Petr Šařec, CSc.
VS
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Dr. Ing. Magdaléna
Lahodová
fyz.
4.
Využití metod termické analýzy k hodnocení
tepelně zpracovaných brambor
fyz.
5.
Textura vařené a dušené zeleniny
6.
Vliv kombinovaného ohřevu a působení
elektrických pulsů na texturu vařené a dušené
zeleniny
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Dr. Ing. Magdaléna
Lahodová
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultanti: Dr. Ing. Magdaléna
Lahodová, RNDr. Anna Hejlová, Ph.D.
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultanti: Dr. Ing. Magdaléna
Lahodová, RNDr. Anna Hejlová, Ph.D.
7.
Hodnocení kvality zemědělských produktů
z hlediska jejich zabarvení
fyz.
8.
Elektroreologie ovoce a zeleniny jako
indikátor kvality ovoce a zeleniny
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Dr. Ing. Magdaléna
Lahodová
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Mgr. Bohumil Chalupa
9.
Vliv elektrických pulsů na vlastnosti ovoce a
zeleniny
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Ing. Pavel Kouřím
fyz.
10.
Aplikovaná mikrorentgenová zobrazovací
analýza
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Mgr. Josef Zeman, Ph.D.
fyz.
11.
Vztah vibračních charakteristik dopravních
prostředků a jejich osádek za jízdy
prof. RNDr. Ing. Jiří Blahovec, DrSc.
Konsultant: Mgr. Josef Zeman, Ph.D.
fyz.
12.
Energetická náročnost lisování semen olejnin
doc. Ing. David Herák, Ph.D.
MStr.
13.
Reologické modely mechanického chování
semen olejnin
Mechanické vlastnosti konstrukčních prvků
vyrobených z tropických přírodních materiálů
Energetická náročnost provozu hydraulických
systémů mobilních strojů
doc. Ing. David Herák, Ph.D.
MStr.
doc. Ing. David Herák, Ph.D.
MStr.
3.
14.
15.
4
doc. Ing. Petr Heřmánek, Ph.D.
fyz.
fyz.
fyz.
ZS
16.
Funkční vlastnosti nově řešených pracovních
nástrojů kypřičů a secích strojů
prof. Ing. Josef Hůla, CSc.
ZS
17.
Řídící algoritmy polních autonomních robotů
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
ZS
18.
Informace o variabilitě půdního prostředí jako
podklad pro cílené agrotechnické aplikace
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
ZS
19.
Hodnocení srážkoodtokových vztahů
v porostech polních plodin
doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D.
ZS
20.
Určování vlastností dřevní štěpky v reálném
čase
prof. Dr. Ing. František Kumhála
ZS
21.
Analýza funkce mulčovačů se svislou osou
rotace s ohledem na možnost využití
elektrického pohonu
prof. Dr. Ing. František Kumhála
ZS
22.
Vliv vertikálního zpracování půdy na
ozdravení půdní struktury
doc. Ing. Jiří Mašek, Ph.D.
ZS
23.
Inženýrské problémy, energetika a kvalitativní
znaky u variantních technologií sušení chmele
doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
ZS
24.
Matematický model opotřebení radliček při
kombinaci metod konečných a diskrétních
prvků
doc. Ing. Rostislav Chotěborský, Ph.D.
25.
Energetická náročnost velikostní úpravy
zemědělských materiálů rotačním drtícím
zařízením pro další zpracovatelské využití
doc. Ing. Adolf Rybka, CSc.
Školitel specialista: Ing. Václav
Mayer, CSc. – VÚZT v.v.i
MST
5
ZS
Technická fakulta ČZU v Praze
Výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2014/2015 – příloha
__________________________________________________________________________________________
Příloha vyhlášení výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro
akademický rok 2014/2015
studijní obor MARKETING STROJŮ A TECHNICKÝCH SYSTÉMŮ
p.č.
téma disertační práce
1.
Marketingová studie informačních technologií
inteligentního domu
2.
Optimalizace procesu plánování a operativního
řízení výroby na bázi principů štíhlé výroby ve
ŠKODA AUTO a.s.
Optimalizace procesu plánování ŠKODA
AUTO a.s. se zaměřením na realizaci montáží
v zahraničí
Exploatační a technické parametry sklízecích
mlátiček v pásovém a kolovém provedení, vliv
na půdu a vytvoření marketingové studie jejich
prodeje
Exploatační a technické parametry traktorů
v pásovém a kolovém provedení, vliv na půdu
a vytvoření marketingové studie jejich prodeje
3.
4.
5.
školitel
katedra
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Školitel specialista: Ing. Zdeněk
Votruba a konzultant z PEF
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
VS
doc. Ing. Petr Šařec, Ph.D.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
VS
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
VS
VS
VS
VS
6.
Systém řízení rizik podnikání se strojovou
technikou ve službách
7.
Vliv hlavních faktorů působících na strukturu,
potřebu, obnovu a obchod se zemědělskou
strojovou technikou
8.
Efektivní třídění odpadu ve veřejných
prostorech s ohledem na maximální zapojení
do systému nakládání s odpadem
doc. Ing. Vlastimil Altmann, Ph.D.
Školitel specialista: bude určen
z PEF až po případném obsazení
tématu
VS
9.
Tvorba systému údržby zemědělských strojů
s uplatněním informačních technologií
prof. Ing. Vladimír Jurča, CSc.
Školitel specialista: bude určen
z PEF až po případném obsazení
tématu
JSS
10.
Technicko-ekonomické hodnocení aplikace
návarů
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
MST
11.
Technicko-ekonomické hodnocení technologie
vrtání
prof. Ing. Milan Brožek, CSc.
Školitel specialista: bude určen až
po případném obsazení tématu
MST
6
VS
Technická fakulta ČZU v Praze
Výběrové řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro akad. r. 2014/2015 – příloha
__________________________________________________________________________________________
Příloha vyhlášení výběrového řízení ke studiu v doktorském studijním programu pro
akademický rok 2014/2015
Field of Study - ENGINEERING OF AGRICULTURAL TECHNOLOGICAL
SYSTEMS (EATS)
instruction in English language.
Item no.
Dissertation Topic
Advisor
1.
Optimization of technological
equipment of dairy farms
Prof. Ing. Pavel Kic, DrSc. Technological
Equipment of
Buildings
2.
Optimization of technological
equipment of poultry farms
Prof. Ing. Pavel Kic, DrSc. Technological
Equipment of
Buildings
3.
Reduction of heat stress in animal
houses
Prof. Ing. Pavel Kic, DrSc. Technological
Equipment of
Buildings
4.
Energy demands for pressing oil
bearing crops bulk seeds
Doc. Ing. D. Herák, Ph.D.
Mechanical
Engineering
5.
Rheological models of mechanical
behavior of oil bearing crops bulk
seeds
Doc. Ing. D. Herák, Ph.D.
Mechanical
Engineering
6.
Mechanical behaviour of structural
components made from tropical
natural materials
Doc. Ing. D. Herák, Ph.D.
Mechanical
Engineering
7.
Examination of Work of Telematic
Systems in Agricultural Field
Operations
Doc. Ing. P. Šařec, Ph.D.
Machinery
Utilization
7
Department
__________________________________________________________________________________________
Vysvětlivky
Katedra:
EA – elektrotechniky a automatizace:
fyz. – fyziky
JSS – jakosti a spolehlivosti strojů
MST – materiálu a strojírenské technologie
MStr. – mechaniky a strojnictví
TZS – technologických zařízení staveb
VPD – vozidel a pozemní dopravy
VS – využití strojů
ZS – zemědělských strojů
8
Download

Témata disertačních prací - Doktorský studijní program na TF ČZU