TPN (C) – OSAD25 - 091013
LEKOV, a.s.
Jirotova 375
336 01 Blovice
Návod pro uvedení do provozu, provoz a údržbu
Střešní odpojovač typu OSAD25
TPN(C) – OSAD25 - 091013
Datum vydání:
13.10.2009
OVĚŘIL
SCHVÁLIL
Jméno
Ing. Jaroslav Pálek
Ing. Tomáš Lorenc
Podpis
Veškerá práva k tomuto technickému podkladu přísluší společnosti LEKOV a.s.
All rights to this technical document belong exclusively to the company LEKOV a.s.
1/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
UPOZORNĚNÍ
V tomto návodu nejsou zahrnuty všechny možné nahodilé eventuality, které mohou vzniknout
při uvádění do provozu, provozu nebo údržbě. Jestliže jsou požadovány další informace týkající
se podrobností tohoto zařízení při uvádění do provozu, provozu nebo údržby, měla by být
kontaktována společnost LEKOV, a.s.
Platné od 13. října 2009
Copyright
©
2009
LEKOV, a.s.
2/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Záznam dodatků a změn
Číslo změny
Datum vydání změny
Změna / dodatek
Výčet přidaných stran / Výčet
odstraněných stran
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Obsah
1
2
3
4
5
6
7
8
strana
Úvod....................................................................................................................................................................... 5
1.1
Úvodní poznámky a bezpečnostní opatření.................................................................................................... 5
1.2
Informace o zárukách a odpovědnostech........................................................................................................ 5
1.3
Bezpečnostní opatření .................................................................................................................................... 5
1.4
Varování......................................................................................................................................................... 5
Obecně ................................................................................................................................................................... 5
2.1
Druh, typ a název přístroje, pro který dokument platí .................................................................................... 5
2.2
Použití ............................................................................................................................................................ 5
2.3
Klimatické a geografické podmínky............................................................................................................... 6
2.4
Pracovní podmínky......................................................................................................................................... 6
2.5
Základní technické údaje................................................................................................................................ 6
2.6
Popis............................................................................................................................................................. 11
Montáž a demontáž .............................................................................................................................................. 12
3.1
Montáž přístroje do vozidla ......................................................................................................................... 12
3.2
Demontáž přístroje z vozidla........................................................................................................................ 12
Program údržby.................................................................................................................................................... 12
4.1
Tabulka údržby a její periodicity.................................................................................................................. 12
4.2
Přehled kontrolních prohlídek ...................................................................................................................... 13
Montáž a demontáž částí odpojovače................................................................................................................... 16
5.1
Demontáž pevného podstavce A1 (viz příloha č.1)...................................................................................... 16
5.2
Montáž pevného podstavce A1 (viz příloha č.1) .......................................................................................... 16
5.3
Demontáž pevného uzemňovacího podstavce .............................................................................................. 16
5.4
Montáž pevného uzemňovacího podstavce .................................................................................................. 16
5.5
Demontáž otočného podstavce, nože a bleskojistky (viz příloha č. 1) ......................................................... 16
5.6
Montáž otočného podstavce, nože a bleskojistky (viz příloha č. 1) ............................................................. 16
5.7
Demontáž otočného ústrojí........................................................................................................................... 18
5.8
Montáž otočného ústrojí............................................................................................................................... 18
5.9
Demontáž a montáž elektromotorického pohonu (Obr. viz příloha 1) ......................................................... 19
5.9.1
Demontáž sestavy pohonu (Obr. viz příloha č.1) ................................................................................. 19
5.9.2
Montáž sestavy pohonu (Obr. viz příloha č.1) ..................................................................................... 19
5.9.3
Demontáž motoru (Obr. viz příloha č.2) .............................................................................................. 19
5.9.4
Montáž motoru (Obr. viz příloha č.2) .................................................................................................. 19
5.9.5
Demontáž převodovky (Obr. viz příloha č.2)....................................................................................... 19
5.9.6
Výměna ložisek .................................................................................................................................... 19
5.9.7
Montáž převodovky (Obr. viz příloha č.2) ........................................................................................... 19
5.10 Demontáž a montáž spínače Schaltbau (viz obr. příloha 1).......................................................................... 20
5.11 Demontáž a montáž stykače ......................................................................................................................... 20
5.12 Výměna ložiskových ok táhla (7) – viz příloha č. 3 ..................................................................................... 21
5.13 Výměna pružných doteků a pružin ............................................................................................................... 21
Katalog náhradních dílů ....................................................................................................................................... 22
6.1
Doporučené náhradní díly ............................................................................................................................ 22
6.2
Odpojovač – hlavní sestava.......................................................................................................................... 22
UTAHOVACÍ MOMENTY ................................................................................................................................ 26
Přílohy.................................................................................................................................................................. 28
4/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
1 Úvod
1.1 Úvodní poznámky a bezpečnostní opatření
Účelem tohoto návodu je pokrýt nejdůležitější aspekty a okolnosti spojené s uvedením do provozu, provozem a
údržbou odpojovače typu OSAD společnosti Lekov, a.s. Tento návod slouží jako příručka pro oprávněné a
kvalifikované osoby pro používání odpojovače typu OSAD. Prosím mějte na paměti všechna varování před
prvními kroky. Jestliže jsou požadovány další informace týkající se podrobností týkající se tohoto zařízení při
uvádění do provozu, provozu nebo údržby, kontaktujte společnost Lekov, a.s.
1.2 Informace o zárukách a odpovědnostech
Společnost Lekov v žádném případě nenese vůči kupujícímu či smluvnímu uživateli odpovědnost za přestupky
(včetně trestného činu nedbalosti), porušení přesně vymezené odpovědnosti či jiné přestupky stanovené tímto
návodem, z nichž mu vzniknou přímé, nepřímé, náhodné či následné škody či ztráty jakéhokoli druhu, včetně
(nikoli však pouze) škod či ztrát na elektrickém zařízení nebo elektrické soustavě, kapitálových nákladů a
mimořádných výdajů na používání stávajících zařízení či nároků vůči kupujícímu či uživateli informací a popisů
obsažených v tomto dokumentu.
1.3 Bezpečnostní opatření
Všechny normy a nařízení týkající se bezpečnosti musí být striktně dodržovány při uvádění do provozu, provozu
nebo údržbě tohoto zařízení.
1.4 Varování
Před samotným uvedením do provozu, provozu a údržbou čtěte a porozumějte úplně všem článkům uvedených
v tomto návodu. Pouze kvalifikované osoby mají povolení pracovat s přístrojem. Všechny pokyny uvedené
v tomto návodu musí být přesně dodržovány. Zanedbání může vést k trvalému poškození přístroje.
2 Obecně
2.1 Druh, typ a název přístroje, pro který dokument platí
Střešní odpojovač typu OSAD25 (dále jen odpojovač).
2.2 Použití
Odpojovač je nevýkonový přístroj s viditelnou odpojovací dráhou, určený k odpojení elektrických obvodů trakčních
vozidel. Přístroj slouží pro uzemnění střídavé části střechy za hlavním vypínačem AC. Přístroj tak chrání primární
vinutí transformátoru proti pádu stejnosměrné troleje. Odpojovač má jednu stranu trvale připojenu na napětí 25 kV
DC (chráněno bleskojistkou) a druhou část trvale uzemněnou.
5/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
2.3 Klimatické a geografické podmínky
Odpojovače vyhovují provozu v mírném klimatu podle EN 50125-1 s následujícími parametry:
Teplota okolního prostředí se bude pohybovat v rozmezí:
Teplota okolního prostředí při skladování a dopravě
Relativní vlhkost vnějšího vzduchu:
Nadmořská výška:
Vlhkost okolí vně vozidla:
roční průměr relativní vlhkosti
relativní vlhkost vně vozidla nepřetržitě (30 dní v roce)
relativní vlhkost náhodně v ostatních dnech
intenzita deště podle třídy
max. rychlost větru
od – 33 °C do + 45 °C
od – 40 °C do + 70 °C
95 % při + 20 °C
třída A1 (do 1 400 m n. m.)
≤ 75 %
max. 95 % při + 20 °C
95 % až 100 %
5K3 EN 60721-3-5
6 mm.min-1
35 m.s-1, výjimečně do 50 m.s-1
2.4 Pracovní podmínky
Horní část odpojovače je umístěna na střeše vozidla, spodní část odpojovače je umístěna v podtlakové strojovně
lokomotivy. Teplota ve strojovně u stojícího vozidla na slunci v letním období může dosáhnout až + 70 °C.
Odpojovač je navržen tak, aby vyhověl náročnému drážnímu provozu. Horní část odpojovače je po namontování
vystavena působení prachu, písku, el. vodivých částic, vody, listí, ledu a sněhu a přímému slunečnímu záření.
2.5 Základní technické údaje
Pokud není uvedeno jinak, jsou základní technické údaje odpojovače uvedeny při jmenovitém napájecím napětí.
Jmenovité napětí přívodu A1:
Maximální napětí AC:
25 kV AC 50 Hz (EN 50 163)
29 kV AC
Jmenovitý proud:
400 A
Zkratová odolnost:
40 kA vrcholová hodnota
25 kArms, 1 s
Kategorie přepětí (EN 50124-1):
VN části:
NN části:
OV 3
OV 2
Stupeň znečištění (EN 50124-1):
VN části :
NN části:
PD 4
PD 3
Bleskojistka:
ABB POLIM I 29 N
Izolační vzdálenosti vysokonapěťové části:
Vzdušná vzdálenost
Povrchová vzdálenost
≥ 230 mm
viz příloha č 1: katalog bleskojistky ABB POLIM I 29 N
Pomocné spínače:
Jmenovité napětí:
Jmenovitý proud:
Minimální proud:
Počet kontaktů:
Schaltbau S826a
24 V DC (+ 25 %; - 30 %)
10 A termicky, vypínací schopnost dle katalogu Schaltbau
>10 mA
2 + 2 pro každou polohu
6/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Materiál kontaktů
Pohon elektromotorický:
Jmenovité napětí:
Jmenovitý proud při napětí 48 V
Záběrný proud při 48 V
Pomocný stykač:
Stykač GE typ MCOC301 ATWG 48V
Jmenovité napětí:
Jmenovitý proud:
- neindukční zátěž
- motorová zátěž
Počet kontaktů:
Příkon cívky:
Ovládání:
provozní
nouzové
Ag - stříbrné
48 V DC (+ 25%; - 30%)
1,6 A
13 A max. (motor + odpor v sérii)
48 V DC (- 30%; + 25%)
20 A
6A
1 NC
3W
elektromotorické
ne
Krytí:
IP 00
Hmotnost:
65 kg ± 3%
Číslo výrobního výkresu:
Číslo popisového a rozměrového náčrtu:
Schéma zapojení:
Ed031071/I
Ed8747 Z– list 1 a 2
Ed233886
Přístroj vyhovuje normě:
EN 60077-1, EN 60077-2
Spolehlivost
- stanovená hodnota MTBF
Životnost:
180 000 h
200 000 cyklů
7/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Obr. 2-1 Rozměrový náčrt Ed8747 Z (list 1)
8/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Obr. 2-2 Rozměrový náčrt Ed8747 Z (list 2)
9/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Obr. 2-3 Schéma zapojení
10/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
2.6 Popis
Odpojovač má dvě polohy: „I“ – zapojeno a „0“ uzemněno.
Odpojovač je určen k montáži na vodorovnou střechu vozidla, přičemž pracuje správně i při provozním odchýlení od
vodorovné roviny ve všech směrech, a to při stání i za jízdy. Odpojovač je odolný proti vlivům povětrnosti (déšť,
sníh, námraza). Odpojovač je základní deskou dělen na část nad střechou a pod střechou (v prostoru strojovny
vozidla). Nad střechou vozidla je umístěna VN část:
- pevný podstavec s izolátorem a s kontaktní hlavicí
- otočný podstavec s bleskojistkou a s kontaktním nožem
- uzemňovací konzola
Na spodní části základní desky je umístěn pohon s příslušenstvím, pomocné kontakty Schaltbau a připojovací
konektor Harting Han 15 D s pozlacenými kontakty. Konektor HARTING Han 15 D slouží k přivedení ovládacího
napětí k pomocným kontaktům a k elektromotoru.
Odpojovač je ovládán elektromotorickým pohonem.
-Pohon tvoří stejnosměrný motor s permanentními magnety, převodovka a páky, které převádí rotační pohyb na
kyvný pohyb v rozsahu 60°. Motor je ovládán pomocí stykače K1, který obsahuje 1 normálně rozepnutý NO a 1
normálně sepnutý NC kontakt, a dvou pomocných spínačů, které indikují polohy 0 a I odpojovače.
-Motor se otáčí stále ve stejném směru. Na svorky konektoru 1 a 3 je trvale připojeno napětí baterie (polarita dle
schéma zapojení) přes příslušné ochrany – nejsou součástí přístroje.
-Pro přepnutí je nutno přivést napětí kladné polarity na svorku 5 nebo 6.
-Je-li přepojovač v poloze 0, přivedením napětí na svorku 5 dojde k sepnutí stykače K1 , kontakt K1 NO sepne a
motor se začne otáčet. Při dosažení polohy I spínač HS2 rozepne, rozepne kontakt stykače K1 NO a následně dojde
k sepnutí kontaktu K1 NC. Tím dojde k zabrzdění motoru přes odpor R v poloze I.
-Je-li přepojovač v poloze I, přivedením napětí na svorku 6 dojde k sepnutí stykače K1 , kontakt K1 NO sepne a
motor se začne otáčet. Při dosažení polohy 0 spínač HS1 rozepne, rozepne kontakt stykače K1 NO a následně dojde
k sepnutí kontaktu K1 NC. Tím dojde k zabrzděni motoru přes odpor R v poloze 0.
-Při přivedení napětí na svorky 5 a 6 zároveň (chybový stav) se motor stále otáčí a odpojovač se stále přepojuje
z polohy do polohy, nedojde k žádné závadě pohonného mechanismu.
-Pohon odpojovače neumožňuje ruční přepojování poloh (nebylo požadováno).
-Spínače HS3, HS4 slouží k signalizaci poloh odpojovače, jejich signál je použit pro řídící obvody vozidla.
-Protikus konektoru HAN 15 D je standardní součástí dodávky přístroje.
Část umístěná na Odpojovači se skládá z:
krytu Harting
19 20 010 02 51
tělesa Harting
09 21 015 30 01
průchodky
19 00 000 50 90
kolíků Harting
09 15 000 61 22
Protikus konektoru Harting s příslušenstvím je součástí dodávky - skládá se z:
krytu Harting
19 20 010 15 40
tělesa Harting
09 21 015 31 01
dutinek Harting
09 15 000 62 22
průchodky
19 00 000 50 84
Na horní (venkovní) ploše základní desky je na plastovém izolátoru pevná kontaktní hlavice A1 se dvěma
připojovacími šrouby M10 pro připojení přívodu na plochu kontaktní hlavice. Do této kontaktní hlavice se zasouvá
nůž, který je upevněn na otočném podstavci s bleskojistkou ABB POLIM I 29N. Otočný nůž je nutno propojit s
obvody vozidla pružnou (pletenou) měděnou propojkou, která není standardně součástí dodávky odpojovače,
pomocí dvou šroubů M10. Uzemnění otočného podstavce zajišťuje ohebná spojka z měděné pleteniny. Otočný
podstavec je připevněn na hřídeli ložiska. Ložisko vodotěsně odděluje venkovní část od vnitřní části hřídelí ložiska,
kterou přes otočné rameno pohybuje elektromotorický pohon. Na ložisku a na hřídeli jsou značky polohy odpojovače.
Hřídel je opatřena vačkovými segmenty, které příslušným vybráním ovládají pomocné spínače Schaltbau.
Uzemnění přístroje se připojí šroubem M10 do uzemňovací vložky. Připevnění základní desky se provede pomocí 8
šroubů M10 přes gumové těsnění na střechu. Pro manipulaci s odpojovačem jsou zamontovány na vrchní stranu
základní desky 4 závěsné matice okem DIN 582.
11/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
3 Montáž a demontáž
3.1 Montáž přístroje do vozidla
Montáž odpojovače do vozidla zajistí objednatel
Před zahájením montáže se provede vizuální kontrola odpojovače a vysokonapěťových kontaktů.
Montáž přístroje musí být provedena odborně při dodržování bezpečnostních předpisů. Plochy pro uchycení
Odpojovače musí být v jedné rovině.
Otvor pro zabudování přístroje do střechy musí odpovídat rozměrům na rozměrovém výkresu Ed8747 Z.
Na vyrovnanou plochu s tolerancí rovinnosti 0,5mm se přes gumové těsnění připevní základní deska osmi šrouby
M10 (nejsou součástí dodávky) tak, aby nikde nebyla deformována připevněním. Uzemnění přístroje se připojí
šroubem M10 do uzemňovací vložky na horní straně odpojovače.
Elektrická část se připojí na konektor Harting HAN 15 D, zapojení je na výkresu Ed233866.
Připojení kontaktní hlavice A1, A2 a uzemňovací konzoly se provede na plochu hlavice pomocí dvojice nerezových
svorníků M10.
Připojení kontaktní hlavice musí být takové, aby na ně nepůsobily síly do stran a tím je nenamáhaly na ohyb. Musí
být dodrženy vzdušné a povrchové vzdálenosti.
Po namontování Odpojovače na vozidlo se kontroluje:
připojení VN obvodů
připojení řídících a signalizačních obvodů
Před jakoukoli manipulací odpojte přístroj od napětí !
3.2 Demontáž přístroje z vozidla
Odpojte uzemnění přístroje povolením šroubu M10 (83) (viz obr. 2-1 a příloha 1).
Odpojte konektor Harting Han 15D (57-64).
Odpojte střešní přívod od hlavice A1 a A2, připevnění je realizováno nerezovými svorníky s maticí M10.
Povolte 8 nerezových šroubů M10; vyjměte odpojovač z otvoru ve střeše; odpojovač nesmí být při demontáži
postaven na spodní část; je zapotřebí namontovat čtyři přepravní nohy, které jsou součástí dodávky (138) pro
transport je odpojovač vybaven třemi závěsnými oky (111) (viz obr. 2-1) .
4 Program údržby
V tomto oddílu je obsažen výčet všech operací nutných pro řádnou údržbu odporníku.
Všechny operace musí být provedeny v daném pořadí a za použití nástrojů uvedených v kartách údržby (viz dále).
Podmínky realizace jednotlivých operací, jakož i detailní ilustrace nutné pro jejich správnou realizaci jsou uvedeny
v kap. 4.2 a v kap 5.
4.1 Tabulka údržby a její periodicity
ZÁSAH ÚDRŽBY
PERIODICITA
E0
Provozní ošetření
každých 10 000 km
Em
Periodická prohlídka malá
každých 50 000 km
EVY
Vyvazovací oprava
každých 600 000 km
EH
Periodická oprava
každých 1 200 000 km
G
Generální oprava
cca každých 15 let (2 400 000 km)
12/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
4.2
Přehled kontrolních prohlídek
Popis práce
EO Em EVY EH
Proveďte vizuální kontrolu celého odpojovače. Kontroluje se, zda nedošlo
k mechanickému poškození částí odpojovače. Zkontrolujte dotažení
šroubových spojů silnoproudých i slaboproudých a v případě potřeby je
dotáhněte. Pečlivě zkontrolujte především dotažení přívodních svorek,
uzemňovací svorky, přírub izolátorů, uzemňovací konzoly.
Proveďte vizuální kontrolu rozpojovacího nože a kontaktních hlavic.
Očistěte kontaktní plochu rozpojovacího nože a lehce ji přetřete mazacím
tukem LV 2-3.
X
X
X
G
X
13/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Proveďte kontrolu a čištění izolátoru a bleskojistky:
Proveďte vizuální kontrolu. Mechanické poškození stříšek izolátoru a
bleskojistky nesmí být větší než 5x10mm, tj. stříšky nesmí být uražené,
odlomené apod. v uvedeném rozsahu. Na izolátoru a bleskojistce nesmí být
rovněž patrné praskliny, které by viditelně narušovaly jejich celistvost. Jestliže
izolátor nebo bleskojistka vykazují větší poškození než je uvedeno výše,
proveďte jejich výměnu
Izolátor a bleskojistku pečlivě očistěte na všech plochách pomocí štětce a
hadru, napuštěného přípravkem BAZOL 53.
Proveďte měření přechodového odporu:
1. Přepojovač připojený na ovládací napětí přepojte do polohy 0 –
uzemňeno. Změřte přechodový odpor mezi přívodem svorky A2 (17) a
uzemňovacím bodem tvořeným šroubem M10 v uzemňovací vložce (42).
Naměřená hodnota odporu musí být menší než 0,375mΩ
2. Změřte přechodový odpor mezi připojovacím bodem pružné spojky (4) na
spodním podstavci (22) a uzemňovacím bodem tvořeným šroubem M10
v uzemňovací vložce (42). Naměřená hodnota odporu musí být menší než
0,375mΩ
X
X
X
Obr 4-2 Měření izolačního odporu
14/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Proveďte údržbu a mazání převodovky. Proveďte demontáž sestavy
pohonu - viz kapitola 5.9. a poté demontáž převodovky 5.9.5. Zkontrolujte
ozubená kola (1.8, 1.9) a ložiska (1.13, 1.14). Poškozené části vyměňte.
Namažte ozubená kola převodovky tukem Aeroshell grease 6. Převodovku
opět smontujte kapitola 5.9.7 a namontujte pohon zpět na odpojovač 5.9.2.
Proveďte kontrolu elektrického zapojení dle schéma zapojení Ed233927
Ověřte mechanickou funkci odpojovače
Ovládací napětí 48 V DC +25%, -30%
pro zkoušku použijte zdroj s výstupním proudem min. 5 A!
Proveďte: 5 pracovních cyklů při maximálním ovládacím napětí 60V
5 pracovních cyklů při jmenovitém ovládacím napětí 48 V
5 pracovních cyklů při minimálním ovládacím napětí 33,6 V
Jeden cyklus je přepojení z polohy 0 do I a zpět.
Při každém cyklu pečlivě kontrolujte funkci pomocných spínačů HS3 a HS4.
Při každém cyklu kontrolujte, že pružné palce sedí celou plochou na noži a
mají prokles 1,5 mm
X
X
Vyměňte spojku pružnou (4)
Poškozené části vyměnit
Demontujte odpojovač z vozidla viz kapitola 3.
Proveďte výměnu pomocných spínačů Schaltbau (74) viz kapitola 5.10
Proveďte výměnu pomocného stykače (51) viz kapitola 5.11
Proveďte výměnu ložisek (1.13, 1.14) při údržbě převodovky (1) viz
kapitola 5.9
Proveďte výměnu ložisek táhla (7) – kapitola 5.12
Proveďte výměnu kontaktního nože (17) viz kapitola 5.5
Proveďte výměnu pružných doteků (10) a pružin (13) viz kapitola 5.13
Demontujte hlavní ložisko otočného podstavec viz kapitola 5.5, 5.7.
Proveďte výměnu ložiska (66), gufera (53) a pojistného kroužku (70)
Při demontáži jednotlivých částí postupujte dle kapitoly 5.
Základní desku očistěte hadrem a vodou a hadrem napuštěným v
technickém benzínu. Zejména se odstraní nečistoty z dosedacích ploch.
Provede se vizuální kontrola konektoru.
Proveďte výměnu těsnění (19) (viz obr. 2-1) základní desky.
Přístroj namontujte zpět na střechu vozidla viz kapitola 3
X
Četnost výměny bleskojistky musí určit provozovatel dle provozních zkušeností
15/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
5 Montáž a demontáž částí odpojovače
Před jakoukoli manipulací musí být odpojovač odpojen od přívodů vysokého napětí!
Pro usnadnění manipulace je odpojovač vybaven 3 závěsnými oky.
Po demontáži odpojovače z vozidla použijte přepravní nohy, které jsou součástí dodávky. Nestavte odpojovač na
spodní kryt NN části!
Při montáži komponent na spodní straně desky se odpojovač převrátí na bok a izolátor pevného podstavce se podepře
dřevěným špalíkem.
5.1 Demontáž pevného podstavce A1 (viz příloha č.1)
Vyšroubujte čtyři matice M 10 (110) s podložkami (115, 118) a odmontujte kontaktní hlavici (pružné kontakty).
Vyšroubujte čtyři šrouby M10 (85) na horní straně izolátoru a sejměte konzolu (33).
Vyšroubujte 4 matice M10 (110) a sejměte izolátor se spodní vložkou (19).
Vyšroubujte čtyři šrouby M10 (99) na spodní straně izolátoru a šroub M16 (91) na spodní straně izolátoru a sejměte
vložku (19) s izolátoru (30)
5.2 Montáž pevného podstavce A1 (viz příloha č.1)
Zašroubujte čtyři šrouby M10 (99) na spodní straně izolátoru a šroub M16 (91) na spodní straně izolátoru a
přimontujte vložku (19) na izolátor (30)
Zašroubujte 4 matice M10 (110) s podložkami (115, 118) a namontujte izolátor se spodní vložkou (19) na základní
desku.
Zašroubujte čtyři šrouby M10 (85) na horní straně izolátoru a přimontujte konzolu (33)
Zašroubujte čtyři matice M 10 (110) s podložkami (115, 118) a přimontujte kontaktní hlavici.
Zatmelit viz obr. 5-1
5.3 Demontáž pevného uzemňovacího podstavce
Vyšroubujte čtyři matice M 10 (110) s podložkami (115, 118)
Odpojte uzemňovací spojku (2,4) a sejměte pevný uzemňovací podstavec.
Vyšroubujte 2 matice M10 (110) s podložkami (115, 118) a šrouby (84) a sejměte uzemňovací hlavici
5.4 Montáž pevného uzemňovacího podstavce
Zašroubujte 2 matice M10 (110) s podložkami (115, 118) a šrouby (84) a přimontujte uzemňovací hlavici
Přimontujte pevný uzemňovací podstavec zašroubováním čtyř matic M 10 (110) s podložkami (115, 118) a zároveň
připojte uzemňovací spojku (2,4)
Zatmelit viz obr. 5-1
5.5 Demontáž otočného podstavce, nože a bleskojistky (viz příloha č. 1)
Vyšroubujte čtyři matice M 10 (110) s podložkami (115, 118). Odpojte uzemňovací spojku (4) a sejměte otočný
podstavec
Vyšroubujte 2 šrouby M12 (88) a sejměte nůž (17)
Vyšroubujte 2 šrouby M12 (89) a rozmontujte bleskojistku (50) a vložku spodní (22)
5.6 Montáž otočného podstavce, nože a bleskojistky (viz příloha č. 1)
Zašroubujte 2 šrouby M12 (89) a smontujte bleskojistku (50) a vložku spodní (22)
Zašroubujte 2 šrouby M12 (88) a namontujte nůž (17)
Přimontujte otočný podstavec zašroubováním čtyř matic M 10 (110) s podložkami (115, 118) a zároveň připojte
uzemňovací spojku (4)
Zatmelit viz obr. 5-1
16/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Po namontování zatmelit
SIKAFLEXEM (135)
Po namontování zatmelit
SIKAFLEXEM (135)
Před montáží obě styčné plochy
namazat SIKAFLEXEM (135)
Po namontování zatmelit
SIKAFLEXEM (135)
Po namontování zatmelit SIKAFLEXEM (135)
Styčné plochy namazat tukem AEROSHELL GREASE
6 (136)
Obr. 5-1 Tmelení
17/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
5.7 Demontáž otočného ústrojí
Demontujte otočný podstavec viz. kapitola 5.5
Vyšroubujte 4 šrouby M6 (95) s podložkami (123,124) a sejměte kryt (34)
Vyšroubujte 2 šrouby M6 (95) s podložkami (127) a sejměte táhlo (7)
Označte přesnou polohu držáku spínačů. Vyšroubujte 2 šrouby M6 (104) s podložkami (123,124) a sejměte držák
spínačů (26) i se spínači
Vyšroubujte šroub M14 (90) s podložkami (116, 117) a sejměte sestavu ovládacích vaček
Vyjměte pero (68), sejměte pojistný kroužek (70) a vysuňte svarek páky
Vyjměte ložiska (66) a gufero (53) a nahraďte je novými
5.8 Montáž otočného ústrojí
Vsuňte svarek páky a vložte pero (68)
Zašroubujte 2 šrouby M6 (104) s podložkami (123,124) a přimontujte držák spínačů (26) i se spínači na přesně
označenou polohu.
Zašroubujte šroub M14 (90) s podložkami (116, 117) a přimontujte sestavu ovládacích vaček
Zašroubujte 2 šrouby M6 (95) s podložkami (127) a přimontujte táhlo (7)
Proveďte kontrolu spínání pomocných spínačů dle spínacího programu
Zašroubujte 4 šrouby M6 (95) s podložkami (123,124) a přimontujte kryt (34)
Obr. 5-8 Otočné ústrojí
18/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
5.9 Demontáž a montáž elektromotorického pohonu (Obr. viz příloha 1)
5.9.1
Demontáž sestavy pohonu (Obr. viz příloha č.1)
Vyšroubujte 4 šrouby M6 (95) s podložkami (123,124) a sejměte kryt (34)
Vyšroubujte 2 šrouby M6 (95) s podložkami (127) a sejměte táhlo (7)
Odpojte přívody elektromotoru ze svorkovnice (145)
Vyšroubujte šroub M4 (93) s podložkou (32) a sejměte páku (21)
Vyšroubujte 4 šrouby M8 (106) s podložkami (125, 126) a sejměte celý elektromotorický pohon (1)
5.9.2
Montáž sestavy pohonu (Obr. viz příloha č.1)
Zašroubujte 4 šrouby M8 (106) s podložkami (125, 126) a přimontujte celý elektromotorický pohon (1)
Zašroubujte šroub M4 (93) s podložkou (32) a přimontujte páku (21)
Připojte přívody elektromotoru do svorkovnice (145)
Zašroubujte 2 šrouby M6 (95) s podložkami (127) a přimontujte táhlo (7)
Zašroubujte 4 šrouby M6 (95) s podložkami (123,124) a přimontujte kryt (34)
5.9.3
Demontáž motoru (Obr. viz příloha č.2)
Vyšroubujte 2 šrouby M5 (1.23) s podložkami (1.27, 1.30) a 4 šrouby M5 (1.22) a vyjměte motor (1.12) i s držákem
motoru (1.5)
Sejměte ozubené kolo (1.8) a vyjměte pero (1.15)
Vyšroubujte 4 šrouby M5 (1.22) a vyjměte motor
5.9.4
Montáž motoru (Obr. viz příloha č.2)
Zašroubujte 4 šrouby M5 (1.22) a přimontujte motor k držáku motoru (1.5)
Vložte pero (1.15) a nasuňte ozubené kolo (1.9)
Zašroubujte 2 šrouby M5 (1.23) s podložkami (1.27, 1.30) a 4 šrouby M5 (1.22) a přimontujte motor (1.12) i
s držákem motoru (1.5)
5.9.5
Demontáž převodovky (Obr. viz příloha č.2)
Vyšroubujte 4 šrouby M8 (1.21) a 2
šrouby M5 s podložkami (1.23, 1.27,
1.30) a sejměte držáky převodovky
(1.2, 1.3)
Vyšroubujte 8 šroubů M4 (1.24) a
sejměte víčka (1.4)
5.9.6
Výměna ložisek
Sejměte pojistné kroužky (1.18, 1.19), a
vyjměte hřídel (1.7) z ozubeného kola
(1.9) a z tělesa převodovky (1.1) a obě
ložiska (1.13, 1.14)
Namontujte nová ložiska, vložte hřídel
do ozubeného kola (1.9) a do tělesa
převodovky (1.1). Namontujte pojistné
kroužky. Ozubená kola namazat (viz
kapitola 4.2)
5.9.7
Montáž
převodovky
(Obr. viz příloha č.2)
Zašroubujte 8 šroubů M4 (1.24) a
namontujte víčka (1.4)
Zašroubujte 4 šrouby M8 (1.21) a 2
šrouby M5 s podložkami (1.23, 1.27,
1.30) a namontujte držáky převodovky
(1.2, 1.3)
Obr. 5-9 Údržba převodovky
19/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
5.10 Demontáž a montáž spínače Schaltbau (viz obr. příloha 1)
Spínač (74) odpojte od vodičů ovládacího napětí. Přívody připojte na nový spínač. Odmontujte jej z držáku spínačů
(26) povolením dvou šroubů M3 (92)
Namontujte nový spínač. Dbejte na správnou orientaci ramínka s kladkou.
Obr 5-10 Výměna spínačů
5.11 Demontáž a montáž stykače
Vyšroubujte 4 šrouby M6 (95) s podložkami (123,124) a sejměte kryt (34)
Odpojte přívodní vodiče stykače
Vyšroubujte 4 šrouby M4 (102) s maticemi (109) a podložkami a odmontujte stykač (51)
Přimontujte nový stykač
Přepojte přívodní vodiče na stykač
Obr.5-11 výměna stykače
20/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
5.12 Výměna ložiskových ok táhla (7) – viz příloha č. 3
Vyšroubujte 4 šrouby M6 (95) s podložkami (123,124) a sejměte kryt (34)
Vyšroubujte 2 šrouby M6 (95) s podložkami (127) a sejměte táhlo (7)
Povolte matice M12 (7.2, 7.4) a vymontujte obě ložisková oka (7.3, 7.5)
Namontujte nová – pozor levé a pravé provedení!
Nastavte délku táhla na 148,5 mm a pojistěte maticemi M12 (7.2, 7.4)
Obr. 5-12 Výměna ložiskových ok táhla
5.13 Výměna pružných doteků a pružin
Vyšroubujte 2 matice M10 (110) s podložkami (115, 118) a šrouby (84) a sejměte pružné doteky (10)
Vyšroubujte matice M6 (112) s podložkami (123), vyjměte miskové podložky (12) s pružinou (13).
Pružinu nahraďte novou a smontujte zpět viz obr. 5-13
Obr. 5-13 Výměna pružných doteků a pružin
21/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
6 Katalog náhradních dílů
6.1 Doporučené náhradní díly
Odkaz
30
50
74
Popis
Izolátor
CZ1289 KUVAG
Bleskojistka POLIM-I29N ABB
Spínač Schaltbau S826a
Číslo výkresu
Ed460816
kg
5,238
7,763
Počet ks /
množství
1
1
1
6.2 Odpojovač – hlavní sestava
Viz obr. příloha č.1 Odpojovač OSAD25 Číslo výkresu Ed031371/I
Počet ks /
množství
Odkaz Popis
Číslo výkresu
kg
1*
Ed233616/II
Ed339061
Ed339057
Ed339058
Ed449490
Ed339062
Ed339063
Ed339064 N
Ed339065 N
4,688
0,4687
0,4373
0,4746
0,0357
0,297
0,127
0,175
0,186
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.7
1.8
1.9
1.12
1.13
1.14
1.15
1.18
1.19
1.21
1.22
1.23
1.24
1.26
1.27
1.29
1.30
1.32
1.34
1.36
2
3
4
5
6
7*
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Převodovka
Těleso převodovky
Držák převodovky 2
Držák převodovky
Víčko
Držák motoru
Hřídel
Kolo ozubené
Kolo ozubené
Motor s převodovkouGR63x55 PLG523,60V i=225
Ložisko 6202 2RS
Ložisko 6300 2RS
Pero 5h9x5x16
Kroužek 14/1
Kroužek 35/2
Šroub M8x25
Šroub M5x16
Šroub M5x16
Šroub M4x14
Podložka 8,4
Podložka 5,3
Podložka 8
Podložka 5
LOCTITE 603
SIKAFLEX 221 BILY
AEROSHELL GREASE 6
Spojka
Svarek hřídele
Spojka
Svarek páky
Konzola uzemňovací
Táhlo
Matice M12
Oko ložiskové pravé ASKUBAL KA12
Matice M12 - levá
Oko ložiskové levé ASKUBAL KA12
Táhlo
1
ČSN022562
ČSN022930
ČSN022931
ČSN021143.55
DIN7991 FAB 07470 Zn
ČSN021143.55
ČSN021151.25
ČSN021702.15
ČSN021702.15
ČSN021740.05
ČSN021740.05
Ed461149/I
Ed233882/I
Ed461149/II
Ed340038/I
Ed340044/I
Ed339146/II
ČSN021403.25
0,401
2,181
0,401
0,743
1,882
0,382
ČSN021403.25
Ed461188
0,1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
8
2
8
4
2
4
2
0,001kg
0,001kg
0,001kg
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
22/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
9
10
11
12
13
15
17
18
19
20
21
22
23
26
29
30
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
50
51
53
55
57
58
59
60
61
62
63
64
66
67
68
70
Držák kontaktu
Dotyk pružiny
Trubka distanční
Podložka misková
Pružina
Příruba otočného mechanizmu
Nůž
Deska základní
Vložka spodní
Čep
Páka
Vložka spodní
Podložka
Držák spínačů
Podložka
Izolátor
CZ1289 KUVAG
Podložka
Konzola
Kryt
Držák stykače
Těsnění EPDM E9614 3-624x509
Trubka rozpěrná
Trubička
Čep páky
Segment vačkový
Segment vačkový
Vložka uzemňovací
Segment vačkový
Údaje štítkové
Popisky - folie 3M
Segment vačkový
Bleskojistka POLIM-I29N ABB
Stykač MCOC301 ATWG 48V
Gufero WAS-38-55-7 NBR
Hřeb šroubový 2,49 x 4,76
Konektor 19200100251 DIN43652
HARTING
Stifteinsatz 09210153001 DIN43652
HARTING
Kontaktstifte 09150006122 DIN43652
HARTING
Pruchodka 19000005090 M25
HARTING
Tuellengehause19200101540 M20
HARTING
Buchseneinsatz 09210153101 DIN43652
HARTING
Kontaktbuchsen 09150006222 DIN43652
HARTING
Pruchodka 19000005084 M20
HARTING
Ložisko 6006 2RSR
Pero 5h9x5x14
Pero 8h9x7x32
Kroužek 55
Ed340029
Ed337584
Ed446540
Ed439821-1
Ed70396/BARV
Ed233880
Ed340041
Ed131782
Ed339971
Ed449472
Ed461376
Ed340042
Ed461221
Ed339997
Ed448474
Ed460816
Ed449638
Ed340039
Ed340050
Ed461182
Ed461185
Ed461141
Ed461142
Ed461183
Ed461147
Ed461148
Ed461155
Ed461364
Ed537235
Ed461366
Ed461393
0,5088
0,206
0,0053
0,0015
0,0042
1,2071
1,3762
12,423
0,483
0,0372
0,219
0,5078
0,0481
0,2223
0,0543
5,238
0,0053
1,1412
4,4124
0,099
0,4593
0,0059
0,006
0,1555
0,0433
0,0395
0,1971
0,04
0,011
0,0001
0,0438
7,763
0,025
BN689 A2
1
4
4
8
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
12
1
1
1
12
ČSN022562
ČSN022562
ČSN022931
1
2
1
1
1
23/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
71
74
77
78
79
80
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
109
110
111
112
113
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
129
130
131
132
Sloupek 2xM6-70mm 219060100070
BETZ
Spínač Schaltbau S826a
Štítek D16
Spona trubková RSGU 1.12/12-W1
Spona trubková RSGU 1.8/9-W1
Kroužek 28x2
Šroub M10x25
Šroub M10x30
Šroub M10x35
Šroub M10x45
Šroub M10x55
Šroub M12x30
Šroub M12x25
Šroub M14x20
Šroub M16x35
Šroub M3x8
Šroub M4x12
Šroub M4x8
Šroub M6x14
Šroub M6x60
Šroub M10x30
Šroub M10x40
Šroub M10x25
Šroub M10x30
Šroub M4x12
Šroub M4x16
Šroub M5x12
Šroub M6x22
Šroub M6x60
Šroub M8x16
Matice M4
Matice M10
Matice závěsná M12
Matice M6
Podložka 5,3
Podložka 10
Podložka 14
Podložka 14
Podložka 10,5
Podložka 3
Podložka 4,3
Podložka 4
Podložka 5
Podložka 6,4
Podložka 6
Podložka 8,4
Podložka 8
Podložka 6
Vodič Radox 551402-3 GKW 600/1000 V
Pásek stahovací 2x100
Oko RF-M3/PA
LOCTITE 243
ŠN000211
ČSN029281.2
DIN933 A2
DIN933 A2
DIN933 A2
DIN7991 A2
DIN7991 A2
DIN7991 A2
DIN7991 A2
ČSN021103.25
DIN7991 A2
ČSN021131.25
DIN7991 A2
ČSN021131.25
ČSN021103.25
ČSN021101.9 A2
DIN939 A2
DIN939 A2
DIN7991
DIN7991 A2
ČSN021131.25
ČSN021131.25
ČSN021131.25
ČSN021103.25
ČSN021101.25
ČSN021143.55
LIS.FAB 15020.040.001
ČSN021401.90 A2
DIN582
ČSN021401.90 A2
ČSN021702.15
DIN127B A2
ČSN021740.05
LL NF E 25513
DIN125 A2
ČSN021740.05
ČSN021702.15
ČSN021740.05
ČSN021740.05
ČSN021702.9 A2
ČSN021740.05
ČSN021702.15
ČSN021740.05
FABORY 37280.060.001
8
4
1
3
1
1
1
2
4
4
4
5
7
1
1
10
1
5
6
4
4
2
6
4
4
4
4
2
2
6
4
16
3
10
2
21
1
1
23
10
9
13
4
12
8
8
6
2
15m
20
12
0,0001kg
24/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
LOCTITE 262
LOCTITE 620
Tmel SIKAFLEX 221 bílý
AEROSHELL GREASE 6
MOLYKA R
Noha přepravní
Vodič Radox 545288-3 GKW 600/1000 V
Dutinka DID 1,0-8 ZLUTA
GPH
Dutinka DI 0,75-8 bílá (PKC7508) GPH
Ochrana kabeláže TNVO-25 helagaine
Návlačka D-SCE-1K-3,2-50-S2-4
TYCO
Odpor TR 260 1R5/K BH2 Tesla Blatná
Svorkovnice 260-202
WAGO
Ed337237/II
0,975
0,0001kg
0,0001kg
0,002kg
0,06kg
0,0001kg
4
3m
8
2
0,3m
15
1
1
* podsestava (viz příloha č. 2)
25/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
7 UTAHOVACÍ MOMENTY
Při montáži jednotlivých komponent respektujte utahovací momenty příslušných šroubů dle
následujících tabulek:
Pro ocelové šroubové spoje
26/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Ocelové šroubové spoje – jemné stoupání
Mosazné a bronzové šroubové spoje a spoje z Al slitin
27/28
TPN (C) - OSAD25 - 091013
Nerezové šroubové spoje
8 Přílohy
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3
Střešní odpojovač OSAD25
Převodovka
Táhlo
č.v. Ed031071/I
č.v. Ed233616/II
č.v. Ed339146/II
28/28
Download

Návod pro uvedení do provozu, provoz a údržbu Střešní odpojovač