Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení hodnocení ekologických rizik
ČEPRAMO, s.r.o.
Na Petynce 716/48
169 00 PRAHA 6
IDS: ckvxfcd
datum
7. února 2013
oprávněná úřední osoba
Ing. et Ing. Ondřej Skoba
číslo jednací
KUZL 77544/2012
spisová značka
KUZL 77544/2012 ŽPZE-OS
ROZHODNUTÍ
o vydání změny integrovaného povolení č. 2 pro zařízení „Zařízení pro sběr, výkup a využívání
odpadů středisko Lípa“ provozovatele ČEPRAMO, s.r.o.
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako
věcně a místně příslušný správní úřad podle ust. §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, podle
ust. § 2 odst. 2, § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované
prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů
(dále jen zákon o integrované prevenci), v platném znění, vydává podle ustanovení § 19a odst. 2
zákona o integrované prevenci toto
rozhodnutí
kterým se mění výroková část integrovaného povolení č. j. KUZL 41471/2011 dne 03. 02. 2012, ve
znění změny č. j. KUZL 65246/2012 ze dne 29. 11. 2012 vydaného pro zařízení "Zařízení pro sběr,
výkup a využívání odpadů středisko Lípa" provozovatele ČEPRAMO, s.r.o. se sídlem Na Petynce
716/48, 169 00 Praha 6, s přiděleným IČ 25136640 takto:
1.
V části II Popis zařízení a s ním přímo spojených činností se odstavec v podkapitole 1.1., který
zní:
Zařízení je určeno k úpravě odpadních olejů na odpady určené k výrobě základových olejů
v rafineriích nebo k přepracování na topné oleje případně k přímému energetickému využití.
Vznikající kaly jsou předávány oprávněné osobě k využití nebo odstranění.
mění takto:
Zařízení je určeno k úpravě odpadních olejů na odpady určené k výrobě základových olejů
v rafineriích nebo k přepracování na topné oleje případně k přímému energetickému využití.
K energetickému využití je možno upravené oleje expedovat i jako výrobek Nízkosirné palivo na
bázi použitých olejů CP 12. Vznikající kaly jsou předávány oprávněné osobě k využití nebo
odstranění.
2. V části III. Nakládání s odpady se na konci tabulky 3.1 přidává nový řádek, který zní:
19 08 10*
Směs tuků a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem
19 08 09
Krajský úřad Zlínského kraje
tř. Tomáše Bati 21
761 90 Zlín
IČO: 70891320
tel.: 577 043 372, 375, 391; fax: 577 043 352
e-mail: [email protected] , [email protected], [email protected], www.kr-zlinsky.cz
Rozhodnutí č. j. KUZL 77544/2012
3. V části III. v kapitole 5 se doplňují podmínky písm. e) a f), které zní:
e) Před ukončením platnosti certifikátu paliva Nízkosirné palivo na bázi použitých olejů CP 12
musí provozovatel předložit krajskému úřadu nový certifikát o shodě vzorku paliva Nízkosirné
palivo na bázi použitých olejů CP 12 s požadavky „Podnikové normy „Nízkosirné palivo na bázi
použitých olejů CP 12“, která je nedílnou součástí provozního řádu zařízení pro sběr, výkup a
využívání odpadů Středisko Lípa schváleného tímto integrovaným povolením.
f) Zacházení s palivem Nízkosirné palivo na bázi použitých olejů CP 12 musí v zařízení probíhat
za stejných podmínek a opatření, za nichž je nakládáno s výstupními odpadními odleji přičemž
toto palivo nesmí být míseno s žádnými odpady.
4. V části III. v kapitole 7 se doplňuje podmínka písm. e), která zní:
e) Do 3 měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí o změně integrovaného povolení
provozovatel předloží krajskému úřadu ke schválení aktualizovaný Plán opatření pro případ
havárie ČEPRAMO, s.r.o. středisko Lípa, v němž bude zahrnuto rozšíření výrobního sortimentu
zařízení o Nízkosirné palivo na bázi použitých olejů CP 12. Tento havarijní plán musí být před
předložením krajskému úřadu projednán se správcem vodního toku Dřevnice, společností Povodí
Moravy, s.p.
5. Část IV se mění takto:
IV. Závazné provozní dokumenty pro provoz zařízení schválené integrovaným povolením
a) V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o odpadech se schvaluje:

Doplněk č. 1 Provozního řádu zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Středisko
Lípa.
b) V souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona o odpadech byl rozhodnutím č. j.
KUZL 65246/2012 ze dne 29. 11. 2012 schválen:

Provozní řád zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů Středisko Lípa. Tento
provozní řád nahrazuje Provozní řád zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů
Středisko Lípa, který byl schválen rozhodnutím č.j. KUZL 41471/2011 ze dne
03. 02. 2012
c) V souladu s ustanovením § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona byl rozhodnutím č. j. KUZL
65246/2012 ze dne 29. 11. 2012 schválen:

Plán opatření pro případ havárie ČEPRAMO, s.r.o. středisko Lípa. Tento plán opatření
pro případ havárie nahrazuje Plán opatření pro případ havárie EKOKRATO s.r.o.
středisko Lípa, který byl schválen rozhodnutím č.j. KUZL 41471/2011 ze dne
03. 02. 2012.
Odůvodnění
Dne 14. 12. 2012 byla krajskému úřadu oznámena plánovaná změna v provozu zařízení „Zařízení pro
sběr, výkup a využívání odpadů středisko Lípa“ provozovatele ČEPRAMO, s.r.o. se sídlem Na
Petynce 716/48, 169 00 Praha 6, s přiděleným IČ 25136640, spočívající ve:

výrobě paliva na bázi odpadních olejů – provozovatel oznámil, že hodlá vyrobený produkt
nově expedovat jako výrobek, který splňuje požadavky podnikové normy a který je certifikován
příslušným certifikačním orgánem (společnost SGS Czech Republic, s.r.o.)

v rozšíření seznamu odpadů, které je možno v zařízení soustřeďovat a následně bez úpravy
předávat oprávněným osobám k využití, nebo odstranění o odpad kat. č. 19 08 10* Směs tuků
a olejů z odlučovače tuků neuvedená pod číslem 19 08 09.
2/5
Rozhodnutí č. j. KUZL 77544/2012
Krajský úřad předložené oznámení posoudil a dospěl k názoru, že je nezbytné provést změnu
integrovaného povolení č. j. KUZL 41471/2011 ze dne 03. 02. 2012, ve znění změny č. j.
KUZL 65246/2012 ze dne 29. 11. 2012 vydaného pro zařízení „Zařízení pro sběr, výkup a využívání
odpadů středisko Lípa“ spočívající v rozšíření seznamu odpadů, které je možno v zařízení sbírat
a vykupovat (bez dalšího zpracování) o odpad kat. č. 19 08 10*, v rozšíření portfolia výstupů ze
zařízení o výrobek (palivo), který splňuje požadavky podnikové normy a je certifikován příslušným
certifikačním orgánem a ve schválení dodatku provozního řádu dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech,
který bude odrážet popsané změny.
Krajský úřad dále vyhodnotil předložené oznámení, a dospěl k názoru, že se nejedná o podstatnou
změnu v provozu zařízení „Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů středisko Lípa“
dle ustanovení § 2 písm. j) zákona o integrované prevenci, neboť nejsou naplněny požadavky
uvedené v tomto ustanovení zákona.
V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu jsou účastníky tohoto řízení následující
subjekty:

ČEPRAMO, s.r.o. se sídlem Na Petynce 716/48, 169 00 Praha 6, s přiděleným IČ 25136640 –
účastník dle § 27 odst. 1 správního řádu,

PARAMO, a.s., Přerovská č.p. 560, 530 06 Pardubice – účastník dle § 27 odst. 2 správního
řádu
Obec Lípa, Lípa 118, 763 11 Zlín – účastník dle § 27 odst. 3 správního řádu.

Dne 08. 01. 2013 oznámil krajský úřad zahájení správního řízení o změně integrovaného povolení
účastníkům správního řízení dopisem č. j. KUZL 1590/2013.
Žádný z účastníků se k zahájenému správnímu řízení nevyjádřil.
Krajský úřad posoudil předložené podklady:

Podniková norma Nízkosirné palivo na bázi použitých olejů CP 12

Certifikát číslo 2012C11/SGS ze dne 30. listopadu 2012

Zpráva o vyhodnocení zkoušek č. 201215/C11/Z ze dne 30. 11. 2012

Zkušební protokol č. 37621 vyhotovený laboratoří č.1152.1 SGS Czech Republic, s.r.o.

Návrh Dodatku č. 1 k provoznímu řádu „Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů středisko
Lípa“

Bezpečnostní list Nízkosirné palivo na bázi použitelných olejů CP 12
a dospěl k názoru, že na základě předložených podkladů lze provést změnu integrovaného povolení č.
j. KUZL 41471/2011 dne 03. 02. 2012, ve znění změny č. j. KUZL 65246/2012 ze dne 29. 11. 2012
spočívající v rozšíření sortimentu výstupů ze zařízení o Nízkosirné palivo na bázi použitelných olejů
CP 12 (výrok č. 1 výrokové části tohoto rozhodnutí) a v rozšíření seznamu odpadů, které jsou
v zařízení sbírány a vykupovány (výrok č. 2 výrokové části tohoto rozhodnutí). V souvislosti
s rozšířením sortimentu výstupů krajský úřad o palivo podléhající certifikaci, krajský úřad uložil
provozovateli povinnost předkládat nový certifikát prokazující kvalitu tohoto paliva před ukončením
platnosti aktuálního certifikátu. Tato podmínka zajistí, že v případě distribuce výstupů ze zařízení
mimo režim zákona o odpadech, bude vždy dokladována kvalita výstupu jako paliva. Palivo CP 12 má
ve vztahu k podzemním a povrchovým vodám shodné vlastnosti s odpadními oleji, které byly
produkovány v zařízení doposud. Z tohoto důvodu je stanovena podmínka, která provozovateli ukládá
zacházet s palivem CP 12 za stejných podmínek, za jakých je nakládáno s odpadními oleji, aby
nemohlo dojít k negativnímu ovlivnění povrchových a podzemních vod. V důsledku rozšíření
sortimentu vstupů o odpad k.č. 19 08 10* a výstupů o Nízkosirné palivo na bázi použitelných olejů CP
12 je nezbytné změnit havarijní plán, neboť v provozovně se rozšiřuje seznam závadných látek,
s nimiž bude v zařízení nakládáno. Z tohoto důvodu krajský úřad uložil provozovateli podmínku
předložit aktualizovaný havarijní plán. V důsledku provedených změn bylo nezbytné opravit stávající
3/5
Rozhodnutí č. j. KUZL 77544/2012
provozní řád zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů. Tato oprava je uskutečněna Dodatkem č.
1 provozního řádu, jenž krajský úřad schválil ve výroku č. 5 tohoto rozhodnutí.
Změnou integrovaného povolení ve smyslu tohoto rozhodnutí nedochází ke změně hodnocení použití
nejlepších dostupných technik v zařízení provedeného v předchozím řízení o vydání integrovaného
povolení pro zařízení " Zařízení pro sběr, výkup a využívání odpadů středisko Lípa".
Správní poplatek ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, dle položky 96 b, za toto řízení o změně integrovaného povolení nebyl stanoven, vzhledem
ke skutečnosti, že se jedná o změnu nepodstatnou.
Krajský úřad objektivně posoudil ohlášenou změnu a v souladu se zákonem č. 76/2002 Sb.,
o integrované prevenci a na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu podat ve
lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení odvolání k Ministerstvu životního prostředí ČR s uvedením
rozsahu, v jakém je rozhodnutí napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo s uvedením
nesprávnosti rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Krajského úřadu
Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství v počtu 4 stejnopisů. Nepodá-li účastník
řízení potřebný počet stejnopisů svého odvolání, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který
rozhodnutí napadené odvoláním vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu
s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání podané jen proti odůvodnění
rozhodnutí je podle ustanovení § 82 odst. 1 správního řádu nepřípustné.
Otisk úředního razítka
RNDr. Alan Urc
vedoucí odboru
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
adresát
Obec Lípa, Lípa 118, 763 11 Zlín, IDS: csvarcz
PARAMO, a.s., Přerovská č.p. 560, 530 06 Pardubice, IDS: sdgcghn
Příslušné správní úřady: (po nabytí právní moci)
Magistrát města Zlína, odbor životního prostředí a zemědělství, Nám. Míru 12, 761 70 Zlín, IDS:
5ttb7bs
4/5
Rozhodnutí č. j. KUZL 77544/2012
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně, Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín,
IDS: xwsai7r
ČIŽP Oblastní inspektorát Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, IDS: 6umdzr3
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, IDS: m49t8gw
Na vědomí: (po nabytí právní moci)
Magistrát města Zlína, stavební úřad, Nám. Míru 12, 761 70 Zlín, IDS: 5ttb7bs
MŽP ČR, odbor integrované prevence a IRZ, Vršovická 65, 100 10 Praha10, IDS: 9gsaax4
MŽP ČR, odbor výkonu státní správy VIII, Krapkova 3, 779 00 Olomouc, IDS: 9gsaax4
CENIA , česká informační agentura životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10,
IDS: wjxibvp
5/5
Download

Odbor životního prostředí a zemědělství