Národní Technologická platforma
Zájmové sdružení právnických osob
„Interoperabilita železniční infrastruktury“
Studie proveditelnosti
do Plné žádosti programu
Spolupráce – technologické platformy
(výzva II - prodloužení)
Praha – srpen 2012
Studie proveditelnosti
Obsah
Zkratky: ....................................................................................................................... 3
A) Stručný souhrn obsahu projektu ............................................................................ 4
1.
Název a odborné zaměření TP a způsob propojování VaV s komerční
sférou .............................................................................................................. 4
2.
Sídlo TP a prostor vyhrazený pro provoz TP .................................................. 5
3.
Plánované cíle TP ........................................................................................... 6
4.
Časový harmonogram projektu ....................................................................... 7
5.
Rozpočet projektu ........................................................................................... 8
6.
Plánované výstupy TP .................................................................................. 11
7.
Další výstupy činnosti ................................................................................... 11
8.
Identifikace TP – seznam členů .................................................................... 12
B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu ............................................ 13
1.
Dosavadní aktivity TP ................................................................................... 13
2.
Organizace a struktura TP ............................................................................ 16
3.
Podnikatelské subjekty ................................................................................. 18
3.1 Charakteristika podnikatelských subjektů................................................. 18
3.2 Shrnutí...................................................................................................... 31
4.
Univerzity a výzkumné instituce .................................................................... 32
4.1 Charakteristika univerzit a výzkumných ústavů ........................................ 32
4.2 Shrnutí...................................................................................................... 53
5.
Ostatní členové ............................................................................................. 53
6.
Lidské zdroje ................................................................................................. 55
C) Kvalita projektu a jeho přínos pro rozvoj prostředí ............................................... 63
1.
Strategická výzkumná agenda (SVA ) a Implementační akční plán (IAP) ..... 63
2.
Iniciace VaV projektů, projektů spolupráce mezi výzkumnou a komerční
sférou, návaznost projektu na další projekty ................................................. 64
3.
Odvětvové zaměření TP ............................................................................... 73
4.
Konkrétní plán rozvoje TP a konkrétní plán aktivit TP................................... 77
5.
Napojení na evropskou technologickou platformu ........................................ 79
6.
Plán propagace a medializace TP ................................................................ 81
Přílohy: ..................................................................................................................... 84
2/96
Studie proveditelnosti
Zkratky:
ACRI
CCS
CER
ČD
ČKAIT
EMC
ENE
ERA
ERRAC
ERTMS
ES
ETCS
ETP
EU
GAČR
IAP
INF
MD
MPO
MŠMT
MZe
MŽP
NTP
OP
OPD
OPPI
OP VK
RP
RST
SP
SVA
SŽDC
TAČR
TP
TSI
TV
UIC
UNIFE
VŠ
VV (VaV)
VZ
ZC
ŽS
ŽSR
Asociace podniků českého železničního průmyslu
Řízení a zabezpečení
Společenství evropských železnic a manažerů infrastruktury
České dráhy
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
Elektromagnetická kompatibilita
Energie
Evropská agentura pro železnice
Evropská poradní rada pro železniční výzkum
Evropský systém řízení železniční dopravy
Expertní skupina / Evropské společenství
Evropský vlakový zabezpečovač
Evropská technologická platforma
Evropská unie
Grantová agentura ČR
Implementační akční plán
Infrastruktura
Ministerstvo dopravy
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo zemědělství
Ministerstvo životního prostředí
Národní technologická platforma
Operační program
Operační program Doprava
Operační program Podnikání a inovace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceshopnost
Rámcový program / Rozvojový program
Kolejová vozidla
Studie proveditelnosti
Strategická výzkumná agenda
Správa železniční dopravní cesty
Technologická agentura ČR
Technologická platforma
Technická specifikace pro interoperabilitu
Trakční vedení
Mezinárodní železniční unie
Evropská asociace podniků železničního průmyslu
Vysokoškolské
Vývojově výzkumný (výzkum a vývoj)
Výzkumných záměrů
Zkušební centrum
Železniční stavby
Železnice Slovenské republiky
3/96
Studie proveditelnosti
A) Stručný souhrn obsahu projektu
1. Název a odborné zaměření TP a způsob propojování VaV
s komerční sférou
Zájmové sdružení právnických osob ,,Interoperabilita železniční
infrastruktury“ – národní Technologická platforma (dále jen jako TP)
Motto:
Evropská železniční interoperabilita – významný inovační impuls a prostředek výšení
konkurenceschopnosti i komerční úspěšnosti českého železničního průmyslu.
Pokračování činnosti TP má oporu ve strategických dokumentech České republiky
a Evropského společenství a jejich prioritě – „Rozšiřování a zlepšení evropských
infrastruktur“.
Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ (TP) je
zájmovým sdružením průmyslových společností, univerzit, výzkumných
a projektových ústavů, kteří se podílí na investiční výstavbě a údržbě
železničních staveb, jejich elektrizace, sdělovacím a zabezpečovacím
zařízením a věcně souvisejícími výzkumnými, vývojovými a projekčními
pracemi.
Univerzity jsou zastoupeny na úrovni děkanů čtyř fakult ČVUT, VUT Brno
a Univerzita Pardubice. Členem je i Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín.
Průmyslové společnosti Skanska, EŽ Praha, AŽD, Subterra, SUDOP, DT
Prostějov, ŽPSV, Výzkumný Ústav Železniční, VÚKV, Edikt, AK signal,
Starmon, TZUS Praha, Trakce, MORAVIA Consult Olomouc.
Odborné zaměření TP od 1.4.2008 je v činnosti spojené se stavebními a výrobními
aktivitami průmyslových společností působících v rámci železniční infrastruktury.
Průmyslové společnosti, univerzity i výzkumné ústavy jsou zastoupeny
ve společných týmech – expertních skupinách pro subsystémy „infrastruktura“,
„energie“, „řízení a zabezpečení“ a ve skupině pro „rozhraní“, především
v návaznosti na subsystém „kolejová vozidla“. Požadavky spojené s dosažením
souladu produkce průmyslových partnerů TP s požadavky interoperability se týkají
jimi zajišťované výroby a výstavby:
- výstavba železničních tratí, železničního spodku a svršku
- produkce sdělovacího a zabezpečovacího zařízení
- elektrizace tratí, výroba zařízení elektrické trakce
- výstavba železničních mostů a tunelů
- výstavba železničních stanic a souvisejících zařízení
- výroba stavebních prvků a dalších zařízení železniční infrastruktury.
4/96
Studie proveditelnosti
Podpůrnými aktivitami jsou činnosti univerzit, vyšších odborných škol, výzkumných
a projektových ústavů:
- vědecko-výzkumná a vývojová činnost
- zkušebnictví
- posuzování produkce
- projektová činnost
- expertní a konzultační činnost
- národní a mezinárodní standardizace
- vzdělávací činnost.
Spolupráce univerzit, výzkumných i projektových ústavů se společnostmi průmyslové
praxe – členy TP je tradiční a vytváří využitelné východisko pro efektivní spolupráci.
Prostředkem je rovněž účast pracovníků univerzit, výzkumných a projektových
ústavů i pracovníků průmyslových společností na konkrétních aktivitách a záměrech
výchovy a vzdělávání s využitím „Školicího střediska pro železniční interoperabilitu“,
vybudovaného v rámci Operačního programu Podnikání a inovace. Významnou
součástí aktivit je vývoj metod a prostředků pro ověřování nároků interoperability
akreditovanými zkušebními laboratořemi a notifikovanými osobami v souladu
s evropskými nároky na jejich akreditaci a autorizaci – notifikaci.
Výše uvedené potvrzují uvedené údaje:
- vyřešené a řešené projekty, které byly prosazeny do různých národních
a mezinárodních (evropských) programů, vč. projektů zaměřených na ochranu
životní prostředí,
- účast zástupců železniční průmyslové praxe na tvorbě studijních programů,
zástupců akademických pracovišť, přispívajících v rámci výuky či školení
k pochopení evropské železniční interoperability jako hlavního nástroje
zajištění funkce transevropského železničního systému.
- jsou připravovány a organizovány společné vzdělávací a školící aktivity
s využitím „Školicího střediska pro železniční interoperabilitu“ (vybudovaného
s využitím evropských dotací prostřednictvím OPPI).
2. Sídlo TP a prostor vyhrazený pro provoz TP
Pro činnost TP je pronajatá kancelář na adrese:
Kodaňská 1441/46
100 10 Praha 10 – Vršovice
Realizace činnosti TP probíhá v Cerhenicích na adrese:
Za drahou 373,
281 02 Cerhenice
okres Kolín.
Pro zasedání Správní rady a expertních skupin je využívaná zasedací místnost
Fakulty dopravní – ČVUT v Praze, Na Florenci 25 a zasedací místnost v sídle
Výzkumného ústavu Železničního, a.s., Novodvorská 1698, Praha 4 a jeho
Zkušebního okruhu v Cerhenicích.
5/96
Studie proveditelnosti
3. Plánované cíle TP
Cíle Technologické platformy
-
-
-
Cílem TP je dosažení souladu produkce českého železničního průmyslu
s požadavky interoperability transevropského smíšeného konvenčního
a vysokorychlostního železničního průmyslu.
Dalším cílem je vzdělávání a školení pracovníků železniční infrastruktury
v souladu s rostoucími odbornými požadavky vyplývajícími ze zajištění
interoperability evropského železničního systému.
Mezi cíle TP patří také vytvoření podmínek pro efektivní mezinárodní
spolupráci v rámci evropské železniční infrastruktury.
Plánované cíle TP vychází ze zpracované Strategické výzkumné agendy a jsou
následující:
- Iniciací výzkumných a vývojových úkolů dosahovat v souladu produkce
průmyslových společností sdružených v TP s požadavky evropské železniční
interoperability.
- Realizace zásadních navazujících inovací produkce českého železničního
průmyslu podmiňujících funkci transevropského železničního systému.
- Pokračovat ve spolupráci s ETP (ERRAC) a zapojit do její činnosti své členy –
výzkumné instituce, průmyslové podniky a univerzity.
- Podílet se na přípravě strategických dokumentů na národní a evropské úrovni
v oblasti výstavby železniční infrastruktury a v oblasti výzkumu, vývoje
a inovací železniční dopravy.
6/96
Studie proveditelnosti
4. Časový harmonogram projektu
V tabulce č. 1 je uveden časový harmonogram programu, rozdělení do jednotlivých etap, včetně plánovaných výdajů na projekt i
jednotlivé etapy.
2012
Číslo
etapy
Obsah etapy
8-12
2013
1-4
5-8
2014
9-12
1-4
5-8
9-12
Přijetí za člena ETP (ERRAC).
Zpracování dokumentace pro
vstup do mezinárodního projektu
UIC-IRRB
Příprava mezinárodní konference
a výroční zhodnocení IAP
Spolupráce s ETP při řešení
projektu 7. RP-SST 2013-6.-1
Výzkumná strategie evropského
dopravního průmyslu
Spolupráce se státními
organizacemi a SŽDC, s.o. při
přípravě HORIZON 2020
Provedení 1. workshopu k
průběhu realizace závazných
projektů
Hodnotící semináře
realizovaných projektů expertních
skupin
Mezinárodní konference k
vyhodnocení projektu Spolupráce
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Celkem
investiční
Celkové výdaje (v tis.CZK)
Způsobilé
Nezpůsobilé
neinvestiční celkem z toho dotace
celkem
Celkem
0
961
961
656
175
1136
0
779
779
532
100
879
0
1034
1034
706
100
1134
0
1226
1226
837
100
1326
0
1076
1076
734
100
1176
0
1196
1196
816
100
1296
0
1053
1053
719
100
1153
0
7325
7325
5000
775
8100
Pozn.
do
1.9.2020
do
1.9.2027
Zachování projektu
Archivace dokumentů projektu
Tabulka č. 1: Časový harmonogram projektu
7/96
Studie proveditelnosti
5. Rozpočet projektu
Celkové výdaje na realizaci projektu TP v období od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2014
(doba trvání projektu) jsou plánovány ve výši 8,1 milionů Kč.
Z toho jsou:
a) Způsobilé výdaje ve výši 7,325 milionů Kč
b) Nezpůsobilé (ostatní) výdaje ve výši 0,775 milionů Kč
Z toho budou způsobilé výdaje uhrazeny:
a) Z dotace programu Spolupráce OPPI ve výši 5 milionů Kč
b) Z vlastních zdrojů (členské příspěvky) ve výši 3,1 milionů Kč
Nezpůsobilé (ostatní) výdaje budou uhrazeny z vlastních zdrojů. Rozpočet
a předpokládaná struktura celkových výdajů na období realizace Projektu TP jsou
uvedeny v následujících tabulkách.
Rozpočet TP na období realizace projektu od 1.8.2012 do 31.12.2014
Rozpočtová položka (tis.
CZK)
Celkové výdaje
Způsobilé výdaje
Nezpůsobilé (ostatní) výdaje
Celkové zdroje
Dotace z programu
Spolupráce
Vlastní zdroje
r. 2012
r. 2013
r. 2014
Celkem
(5 měsíců)
(12 měsíců)
(12 měsíců)
(29 měsíců)
Průměrná
měsíční
výše
1 136
961
175
1 136
3 339
3 039
300
3 339
3 625
3 325
300
3 625
8 100
7 325
775
8 100
279
253
27
279
656
2 075
2 269
5 000
172
480
1 264
1 356
3 100
107
Tabulka č. 2: Rozpočet TP
8/96
Studie proveditelnosti
Pravděpodobná struktura celkových výdajů (v tis. CZK)
Výdaje v tis. CZK
% podíl na
výdajích
celkem
Řádek
Název
1.1
1.2
Hardware a sítě
Software a data
Způsobilé investiční výdaje
Nájem
Materiál
Síťové neskladové dodávky
Mzdy
Pojistné
Cestovné
Marketing a propagace
Tvorba webových stránek
Služby poradců, expertů, studie
Semináře, workshopy
Přístup k databázím a informacím
Povinná publicita
0
0
0
174
210
124
4395
985
400
20
20
537
340
40
80
0,00%
0,00%
0,00%
2,15%
2,59%
1,53%
54,26%
12,16%
4,94%
0,25%
0,25%
6,63%
4,20%
0,49%
0,99%
Způsobilé neinvestiční výdaje
7325
90,43%
Celkem způsobilé výdaje
7325
90,43%
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
6
Způsobilé
Nezpůsobilé
Účetnictví
Mzdová a personální agenda
Občerstvení
Ostatní náklady
380
145
160
90
4,69%
1,79%
1,98%
1,11%
Nezpůsobilé výdaje celkem
775
9,57%
CELKOVÉ VÝDAJE
8100
100,00%
Tabulka č. 3 : Struktura celkových výdajů
Rozpis položky 5.1 Služby poradců, expertů, studie
Smlouva o dílo (SoD) tlumočení a překlady,
SoD expertní stanoviska k závěrům projektů (závazných ukazatelů),
SoD zajištění obsahu zahraničních jednání s Evropskou železniční platformou a
jejími členy,
SoD Předseda rady pro výzkum
Rozpis položky 5.2 Semináře a workshopy
Hodnotící konference činnosti Technologické platformy – 1. a 2. workshop,
Semináře k výsledkům činnosti Technologické platformy v oblasti infrastruktura,
energie, řízení a zabezpečení,
Mezinárodní odborný seminář k výsledkům IAP
9/96
Studie proveditelnosti
Přehled způsobilých výdajů uvedených v Plné žádosti - záložka rozpočet (v tis. CZK)
Řádek
Název
Etapa č.1
Etapa č.2
Etapa č.3
Etapa č.4
Etapa č.5
Etapa č.6
Etapa č.7
Celkem
1.1
Hardware a sítě
0
1.2
Software a data
0
Způsobilé investiční výdaje
0
0
0
0
0
0
0
0
2.1
Nájem
30
24
24
24
24
24
24
174
2.2
Materiál
50
30
60
20
30
20
210
2.3
Síťové neskladové dodávky
20
16
16
18
18
18
18
124
3.1
Mzdy
486
389
704
704
704
704
704
4395
3.2
Pojistné
75
60
170
170
170
170
170
985
3.3
Cestovné
100
50
50
50
50
50
50
400
4.1
Marketing a propagace
20
4.2
Tvorba webových stránek
5.1
Služby poradců, expertů, studie
5.2
Semináře, workshopy
Přístup k databázím a
informacím
Povinná publicita
5.3
6
20
10
100
100
10
70
100
70
70
120
10
20
70
57
120
10
10
537
340
10
80
40
80
Způsobilé neinvestiční
výdaje
961
779
1034
1226
1076
1196
1053
7325
Celkem způsobilé výdaje
961
779
1034
1226
1076
1196
1053
7325
Tabulka č. 4: Přehled způsobilých výdajů
10/96
Studie proveditelnosti
6. Plánované výstupy TP
Plánované výstupy TP – závazné ukazatele
1. Počet Iniciovaných výzkumných a vývojových projektů členů TP – 3
Název:
Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy mezi Evropou
a Asií
Název:
Systém
sledování
vlastností
výrobků
s přihlédnutím
k parametrům interoperability Evropského železničního systému
Název:
Interakční chování systému trolejové vedení – sběrač
2. Počet iniciovaných přeshraničních projektů s účastí TP a jejich členů – 3
Název: Optimalizace železniční infrastruktury a monitoring dalšího
snižování hluku
Název:
Multi-domain Advanced Signalling System (MASS) – Nový
víceúčelový systém zabezpečení jízdy vlaku
Název:
Future Of Surface Transport Research Rail (FOSTER RAIL) –
Posílení výzkumné a inovační strategie Evropského dopravního
průmyslu – Budoucí rozvoj železničního výzkumu
7. Další výstupy činnosti
Technologická platforma zajišťuje a provádí aktivity, které směřují zejména
do odborné podpory členů a získání a výměny informací z oblasti mezinárodní
(evropské) oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Dalšími výstupy TP jsou:
1. Workshopy pravidelného vyhodnocování roční činnosti TP a realizace IAP
2. Mezinárodní konference s hlavním odborným tématem oblasti
interoperability železniční infrastruktury
3. Vědecké diskuze k realizaci záměrů projektů VaV (národních
i mezinárodních) v činnosti průmyslových členů TP
4. Odborné semináře a porady expertních skupin TP za účasti členů sboru
hodnotitelů
5. Účast na zasedání EPT (ERRAC) a činnost členů TP v jejích pracovních
skupinách
6. Odborné konference a semináře členů TP v oblasti infrastruktury, energie,
řízení a zabezpečení.
7. Zpracování poznatků z praktické činnosti TP a studie k závěrům
mezinárodního projektu INNOTRACK
8. Odborná spolupráce se SŽDC a MD
11/96
Studie proveditelnosti
8. Identifikace TP – seznam členů
Přehled Řádných členů Zájmového sdružení právnických osob „Interoperabilita
železniční infrastruktury“ je uveden v tabulce č. 5.
Poř.
číslo
1.
Řádný člen Sdružení
Člen Správní rady
ČVUT Praha – Fakulta dopravní
– Fakulta stavební
Prof. Ing. Josef
Jíra,CSc.
Prof. Ing. Alena
Kohoutová, CSc.
Funkce ve Sdružení
Předseda Správní
rady
Člen SR
2.
Skanska a.s.
Ing. Jindřich Topol
1. místopředseda SR
3.
UPa, Dopravní fakulta JP
Prof. Ing. Bohumil
Culek,CSc.
Člen SR
4.
Elektrizace železnic Praha a.s.
Ing. Karel Mora
5.
AŽD Praha s.r.o.
Ing. Zdeněk Chrdle
6.
S u b t e r r a a.s.
Ing. Vladimír Starý
SUDOP PRAHA a.s.
Ing. Tomáš Slavíček
8.
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Ing. Jaroslav Grim
9.
VÚKV a.s.
Ing. Zdeněk
Malkovský
10.
DT-výhybkárna a strojírna, a.s.
Ing.Libor Chmelař
11.
ŽPSV a.s.
7.
13.
Technický a zkušební
stavební Praha,s.p.
AK signal Brno a.s.
14.
EDIKT a.s.
12.
15.
16.
17.
18.
19.
ústav
Vyšší odborná škola a Střední
průmyslová škola strojní, stavební
a dopravní, Děčín
STARMON s.r.o.
Trakce, a.s.
MORAVIA CONSULT Olomouc
a.s.
Vysoké učení technické v Brně
Sídlo
mimo
hl.m.
Praha
Předseda exp. skup.
ENERGIE
Předseda exp.skup.
ŘÍZENÍ A ZABEZP.
2. místopředseda SR
Člen Komise
Předseda exp.skup.
INFRASTRUKTURA
Předseda exp.skup.
ROZHRANÍ
Člen Komise
/
Ing. Jan Spevák
Člen SR
/
Ing. Alexandr
Šafařík-Pštrosz
Miroslav Haxa
Člen SR
Člen SR
/
Pavel Dolanský
Člen SR
/
Ing. Jana Vacková
Člen SR
/
Ing. Ladislav Kovář
Člen SR
/
Josef Nieslanik
Ing. Václav
Kratochvíl
prof.Ing.Rostislav
Drochytka, CSc.
Člen SR
/
Člen SR
/
Člen SR
/
Ostatní člen Sdružení
1.
SŽDC,s.o.
/
Ing. Zdeněk Zouhar
Tabulka č. 5: Přehled členů Sdružení „Interoperabilita železniční infrastruktury“
12/96
Studie proveditelnosti
B) Profil seskupení a připravenosti k realizaci projektu
1. Dosavadní aktivity TP
Důvod založení a rozvoje TP
Požadavky spojené se zajištěním železniční interoperability byly iniciovány záměry
Evropské unie (EU) připravit podmínky pro integraci evropského železničního
průmyslu a vznik jednotného trhu s jeho produkty a jsou vyjádřeny ve směrnicích ES
o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního a konvenčního železničního
systému. Těmito požadavky se musí řídit výstavba, související výroba i navazující
údržba tratí.
Interoperabilita železničního systému zajišťuje mimo jiné kompatibilitu železniční
infrastruktury jednotlivých členských států EU. Jedním z prostředků dosažení
interoperability je rozdělení železničního systému na subsystémy "infrastruktura“
(kolej, výhybky, stavební konstrukce), "energie“ (elektrizační zařízení, nadzemní
trolejová vedení, sběrače proudu) a "řízení a zabezpečení“ (zařízení pro zajištění
bezpečnosti, ovládání a řízení pohybu vlaků). Tyto subsystémy jsou součástí tzv.
velké železniční infrastruktury. Věcný rozsah uvedených podsystémů je pokryt
stavebními a výrobními činnostmi průmyslových partnerů Technologické platformy.
Pro navzájem si konkurující firmy (v nejbližším období nejen tuzemské) je zvláště
významné udržet si a rozšířit podíl na předpokládaném razantním rozvoji české
i evropské železniční infrastruktury. Současně jde o neopakovatelnou příležitost firem
zajistit si v předstihu větší konkurenceschopnost při získávání zakázek zaměřených
na realizaci technické propojenosti transevropské železniční sítě.
Podstata a účel vytvořené národní technologické platformy "Interoperabilita
železniční infrastruktury" vychází ze dvou základních skutečností:
1) Priorita EU - Rozšíření a zlepšení evropských dopravních infrastruktur
znamená pro evropskou železniční síť plné respektování požadavků
interoperability
transevropského
železničního
systému.
Požadavky
na interoperabilitu jsou spojeny s praktickými záměry EU iniciovat integraci
evropského železničního průmyslu a vznik trhu s jeho produkty. Proto je
železniční interoperabilita pro národní průmysl významným inovačním
impulsem pro zvýšení jeho konkurenceschopnosti a navazující exportní
úspěšnosti. Požadavek zajištění interoperability produktů a technologií je
prostředkem otevření nových možností českým firmám na trhu EU.
2) Operační program MPO České republiky - Podpora podnikání a inovace vytvořil v roce 2008 příznivé dotační podmínky pro vznik Technologické
platformy a řešení projektů VaV jeho členů.
Postupně byla a je další činnost TP podporována ze zdrojů MŠMT, MD a TAČR.
13/96
Studie proveditelnosti
Popis procesu vzniku TP – Koncepce činnosti
Projekt TP je přímou reakcí na rozhodnutí EU o upřednostnění osobní a nákladní
železniční dopravy jako nejekologičtějšího druhu dopravy. Návaznost průmyslových
firem na preferované oblasti průmyslových činností Evropskou unií. Současně TP
chce nejen respektovat Technické specifikace interoperability a navazující evropské
normy či předpisy, ale chce se podílet na jejich zpracování v rámci evropských
skupin expertů.
V rámci činnosti TP univerzity a výzkumné ústavy se společně se zástupci průmyslu
podílí na řešení navržených úkolů a projektů. To je významnou příležitostí podílet se
společně s průmyslem na budování transveropského železničního systému, jehož
hlavním prostředkem je požadovaná interoperabilita. Interoperabilita je pro český
průmysl železniční infrastruktury důležitým inovačním impulzem a může sloužit ke
zvyšování jeho konkurenceschopnosti.
Další výhodou spolupráce v rámci TP je využití výsledků Evropských projektů.
Významná je činnost TP, která navazuje na potřeby sousedních států
prostřednictvím evropského projektu "Interoperabilita jako nástroj zefektivnění
příhraniční dopravy“.
Přínos činnosti TP
Záměry a prostředky významně podporující hlavní cíl Technologické platformy –
dosažení produkce průmyslových společností – členů TP – s požadavky evropské
železniční interoperability. TP je „nástroj“, který propojuje průmysl s oblastí výzkumu
a vývoje. Činnost TP se odvíjí od dvou strategických dokumentů: Strategické
výzkumné agendy (SVA) a Implementačního akčního plánu (IAP). Tyto dokumenty
ve vzájemných souvislostech a praktických závěrech propojují rozhodující prvky
v oblasti železničního stavebnictví.
Naše TP nejen respektuje pravidla evropské železniční interoperability daná
směrnicemi ES, ale jejich tvorbu aktivně ovlivňuje:
- prosazuje respekt k české i středoevropské „technické a technologické
realitě“,
- vyjadřuje se a prosazuje výjimky v termínech implementace interoperability
v ČR,
- tím snižuje jednorázová finanční zatížení koncentrovaná do kratších časových
období stanovené implementace.
Zástupci naší TP se podílejí na:
- činnosti expertních skupin, které návrhy pravidel (Technické specifikace
interoperability) – TSI zpracovávají,
- na činnosti v orgánech (zejména mezinárodních), které se podílí na jejich
schvalování.
14/96
Studie proveditelnosti
Zástupci TP spolupracují na přípravě národních podmínek požadované
implementace interoperability železniční infrastruktury České republiky v oblastech:
- legislativní,
- organizační,
- posuzovací a schvalovací proces.
Účast TP na zpracování:
- studií, analýz a posudků,
- odborných publikací,
- projektů,
- příprava odborných seminářů a konferencí.
Příkladem je úspěšné vyřešení Studie pro Ministerstvo dopravy „Analýza požadavků
Interoperability ve vazbě na konkurenceschopnost železniční infrastruktury v ČR“
TP se podílí na přípravě podmínek pro využití české železnice a zvláště její
infrastruktury v rámci nově připravovaných záměrů železniční dopravy mezi Evropou
a Asií – ZÁPAD – VÝCHOD:
- možná perspektiva využití výrobních možností českého železničního
průmyslu,
- významný podíl profesních řešitelských kapacit českých univerzit
a výzkumných ústavů.
Nástrojem TP pro posílení mezinárodních vazeb je aktivní účast vědy a výzkumu
členů TP, zejména univerzit, na zajištění funkce mezinárodní Sítě „Evropská
železniční interoperabilita“ (viz schéma č.1). Výčet jednotlivých zástupců TP v rámci
mezinárodní sítě je uveden v části B odstavec 6 – lidské zdroje. TP využívá
vědeckovýzkumných kapacit svých členů pro podporu funkce této Sítě, jejich
jednotlivých orgánů a skupin řídících i výkonných, jejíchž činností a systémovou
spoluprací se vytváří podmínky pro implementaci evropské železniční interoperability.
Významnou zpětnou vazbou a přínosným efektem je bezprostřední využití
souvisejících aktivit pro výchovu a vzdělávání na univerzitách se zaměřením
na výuku v dopravě a stavebnictví.
15/96
Studie proveditelnosti
Schéma č. 1: Mezinárodní Síť „Evropská železniční interoperabilita“
2. Organizace a struktura TP
Dne 4. 1. 2008 bylo Zájmové sdružení právnických osob s názvem Interoperabilita
železniční infrastruktury, se sídlem Kubánské nám. 11/1391, 100 05 Praha 10
zaregistrováno u Magistrátu hlavního města Prahy s číslem registračním 1/08.
Dne 9. 1. 2008 bylo Sdružení u Českého statistického úřadu přiděleno Identifikační
číslo (IČ) 75126010 a Sdružení bylo zaregistrováno u Finančního úřadu pro Prahu 10
pod Daňovým identifikačním číslem (DIČ) CZ 75126010.
Dne 10.1.2008 byl pro Sdružení zřízen běžný účet pro právnické osoby u Komerční
banky, a.s., pobočka Kubánské nám. 15, 100 00 Praha 10. Číslo účtu: 43 –
1266260277/0100.
Dne 1.7.2009 proběhla změněna sídla TP. Nově od uvedeného data sídlí TP
na adrese: Kodaňská 1441/46, 100 10 Praha 10 – Vršovice.
Základním cílem TP je spojení vědeckého a technického potenciálu univerzit,
výzkumných a projektových ústavů spolu s potenciálem stavebních a výrobních firem
podnikajících v oblasti železniční infrastruktury k realizaci následujícího předmětu
činnosti:
1) Podpora inovací a zvýšení konkurenceschopnosti členů Sdružení.
2) Strukturalizace a podpora realizace projektů výzkumu, vývoje a zkušebnictví
zajišťující soulad současné produkce průmyslových členů Sdružení
s požadavky technických specifikací pro interoperabilitu transevropského
železničního systému v subsystémech infrastruktura, energie, řízení
a zabezpečení.
16/96
Studie proveditelnosti
3) Získávání finančních prostředků na realizaci těchto projektů.
4) Uplatnění podílu členů Sdružení na mezinárodních (evropských) aktivitách
souvisejících s vytvářením nových předpisů pro výstavbu, výrobu a údržbu
i navazující zkoušky a hodnocení produkce evropského železničního průmyslu.
Hlavními zakládajícími dokumenty jsou:
a) Zakladatelská smlouva
b) Stanovy
Hlavním řídícím dokumentem je Organizační řád. Struktura organizace TP je
znázorněna ve schématu (viz Schéma č. 2: Organizační struktura TP). Přehled
členů Správní rady, jejich funkce (viz tabulka č. 5, část A odstavec 9). Pravidla
hospodaření jsou stanovena v Oběhu účetních dokladů. Kofinancování provozních
nákladů TP je zajištěno z vlastních zdrojů (členské příspěvky).
Schéma č. 2: Organizační struktura TP
17/96
Studie proveditelnosti
3. Podnikatelské subjekty
Ze sféry průmyslového trhu se na projektu technologické platformy „Interoperabilita
železniční infrastruktury“ účastní 10 společností provádějící svoji činnost v oblastech
jednotlivých subsystémů železniční infrastruktury. V oblasti subsystému „Řízení
a zabezpečení“ provádějí svoji činnost společnosti AŽD Praha s.r.o., AK signál Brno,
a.s. a STARMON s.r.o., v oblasti subsystému „Infrastruktura“ společnosti Skanska
a.s., Subterra a.s., DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., ŽPSV a.s. a EDIKT a.s.
a v oblasti subsystému „Energie“ společnost Elektrizace železnic Praha a.s.,
a Trakce, a.s.
3.1 Charakteristika podnikatelských subjektů
Skanska a.s.
Společnost Skanska a.s. je jednou z nejvýznamnějších firem na trhu dopravního
stavitelství v České i Slovenské republice. Své aktivity rozvíjí i na zahraničních trzích.
Společnost sídlí v Praze a vnitřně se dělí na pět specializovaných divizí. V TP jsou
zastoupeny 2 z nich – divize železničního stavitelství a divize betonových konstrukcí.
Divize železničního stavitelství (ŽS) se specializuje na kolejové stavby zahrnující
výstavbu a údržbu kolejí a kolejových rozvětvení v pražském metru, výstavbu
a rekonstrukce tramvajových tratí a kolejových vleček. Největší podíl činnosti je
zaměřen na výstavbu, rekonstrukce, opravy a údržbu železničních tratí.
Služby divize betonových konstrukcí spočívají na společném základním produktu,
kterým je beton, výztuž a bednění s odpovídajícími výrobními a mechanizačními
prostředky. Tyto produkty umožňují divizi nabídnout tržní a výrobní potenciál pro
realizaci monolitických konstrukcí, prefabrikace, výroby, dopravy a čerpání
čerstvého betonu a speciálního zakládání staveb.
Společnost Skanska a.s. při své činnosti již dlouhodobě spolupracuje s velkou
většinou členů Technologické platformy. Mezi nejvýznamnější kooperanty patří tyto
společnosti - Výzkumný Ústav Železniční a.s., SUDOP Praha a.s., ŽPSV a.s., DT –
Výhybkárna a Strojírna a.s., Elektrizace Železnic Praha a.s., AŽD Praha s.r.o.,
Subterra a.s., VOŠ a SPŠS Děčín, ČVUT - Stavební fakulta, VUT Brno – fakulta
stavební, Pardubická univerzita – Dopravní fakulta Jana Pernera. Z výše uvedených
společností je nutné vyzdvihnout rozsáhlou spolupráci s odbornými fakultami
vysokých škol. V rámci spolupráce jsou řešeny specifické problémy vznikající při
výstavbě, modernizaci i provozování železničních tratí především v oblasti
železničního svršku a železničního spodku.
Zaměstnanci Skanska a.s. se aktivně zapojují do výuky studentů. Jejich cílem je
seznámit studenty s poznatky a zkušenostmi získanými v praxi při výstavbě či
rekonstrukcích železničních tratí a stanic. S vysokými školami spolupracuje rovněž
při výběru témat diplomových prací, při vypracovávání diplomových prací i při
vypracovávání oponentních posudků.
18/96
Studie proveditelnosti
V tabulce č. je uveden přehled výzkumně-vývojových projektů, kterých se společnost
SKANSKA a.s. zúčastní v pozici hlavního řešitele nebo jsou zde v pozici jednoho
z členů řešitelského týmu.
Obsah
Termín
realizace
MAINLINE / Cost-effective
improvement of rail transport
infrastructure (Ekonomické zlepšení
železniční dopravní infrastruktury)
Aplikovaný výzkum UHPC pro
prefabrikované prvky staveb –
program ALFA , ev.č. TA01010269
Aplikovaný výzkum UHPC pro
tenkostěnné skořepinové prvky
staveb – program TIP, ev.č. FRTI3/732
Železobetonový protihlukový panel
nové generace – program ALFA ,
ev.č. TA02010751
Návrh nových technologií pro
prodloužení životnosti železniční
infrastruktury – přívětivější k životnímu
prostředí.
01/2012 –
02/2014
Železniční pražec
Označní / název projektu
Využití UHPC pro prefabrikaci
01/2011 –
12/2014
Využití UHPC pro skořepinové
konstrukce
01/2011 –
12/2015
Vývoj absorpční betonové směsi
použitelné pro protihlukový panel nové
generace
01/2012 –
12/2014
Vývoj nového železničního pražce
10/2010 –
12/2013
Tabulka č. 6: Přehled výzkumně-vývojových projektů za člena TP – Skanska a.s.
Elektrizace železnic Praha a.s.
Společnost je lídrem v dodávkách trakčního vedení 3 kV DC a 25 kV, 50 Hz na
tratích SŽDC. Realizuje však i významné dodávky z oblasti trakčního vedení a
měníren MHD doma i v zahraničí, trakčních napájecích stanic, silnoproudých
technologií a ocelových konstrukcí. Společnost disponuje i dvěma výrobními centry,
které zajišťují dodávky materiálu nejen pro interní potřebu, ale i pro externí
odběratele. / Technická vyspělost firmy je na evropské úrovni, což dokládají mimo
jiné dosud realizované zakázky v zahraničí:
- Černá Hora, elektrizace trati Podgorica – Nikšič
- Černá Hora, rekonstrukce trakční napájecí stanice Podgorica a spínací
stanice Danilovgrad
- Francie, dodávka více jak 20-ti rozváděčů EZB 750 V DC pro měnírny
tramvajových linek v Angers, Montpellier a le Havre
- Maroco, dodávka více jak 10-ti rozváděčů EZB 750 V DC pro tramvajovou
linku v Rabatu
- Estonsko, rekonstrukce trakčního vedení v úseku Keila – Vaselama
- Polsko, rekonstrukce trakčního vedení Weliczka - Krakow
Společnost vyvíjí, vyrábí a montuje kompletní program elektrických zařízení
pro použití na ŽDC. Významné výrobky, které vznikly vlastním vývojem společnosti:
- sestava trakčního vedení typu S a J
- motorový pohon
- elektrické předtápěcí zařízení
- rozváděč vn 750 V DC, 3 kV DC a 25 kV AC
- typová řada rozváděčů nn
- elektrický ohřev výhybek
19/96
Studie proveditelnosti
Při vývoji těchto výrobků společnost uplatnila tyto užitné vzory a průmyslové vzory:
Užitné vzory
Skříňový rozváděč s výsuvnou částí a posuvným vypínačem
Ocelový nosný stožár
Ocelový nosný stožár, nosná a bránová konstrukce
Ocelová bránová nosná konstrukce
Ocelový nosný stožár, nosná a bránová konstrukce
Ocelová bránová nosná konstrukce
Zařízení pro ochranu neživých částí trakčního vedení
Mobilní měnírna pro rozvod stejnosměrného proudu k napájení TV
19352
19545
19522
19774
19547
19775
20455
22331
Průmyslové vzory
Převozná trakční měnírna
35272
Společnost je výrobně-montážní firmou a vzhledem k různé struktuře ocenění
(montáž je často započítána v ceně zařízení) není tedy možné určit přesný procentní
podíl z prodeje inovovaných výrobků na obratu firmy. Inovace výrobků je však nutný
proces, který probíhá v podstatě neustále a podíl obratu z prodeje inovovaných
výrobků přesahuje cca. 80% z prodeje materiálu. Konkrétní případ inovovaných
výrobků z poslední doby je finančně úsporný rozváděč pro MHD typu EZB 750L,
motorový pohon MPP 2000/200i, sestava trakčního vedení pro maximální traťovou
rychlost 250 km/h
Společnost se nezabývá výzkumem, ale je zaměřena na vývoj. Za účelem vývoje je
v organizační struktuře EŽ vytvořeno středisko Technického rozvoje. Středisko
Technického rozvoje zajišťuje inovaci produktů EŽ, a.s. a má přímou vazbu
na výrobní centra.
Dalším zdroj nových poznatku plyne pro společnost z členství v těchto organizacích:
- ÚNMZ TNK 126
- Sdružení evropských železničních firem (EFRTC)
- Technologická platforma
Společnost se nezúčastnila ve veřejných programech podpory výzkumu a vývoje
a nečerpala tedy podporu na výzkum a vývoj z veřejných prostředků ČR popř. EU.
Společnost spolu s VUZ a AŽD, s.r.o. vypracovala studii „Nový systém koordinace
ochrany TV a zařízení z něj napájených před přepětím a zkratem“ financovanou
z prostředků SŽDC, s.o.
Společnost se zaměří na vývoj finančně úsporných variant stávajících
technologických řešení rozváděčů vn a nn ve snaze uspět v probíhajících
a budoucích výběrových řízení. Předpokládáme i další vývoj v oblasti převozných
měníren a inovační práce na sestavách trakčního vedení typu S a J.
Společnost je členem technologické platformy, která sdružuje zástupce
průmyslových firem, výzkumných organizací a škol. Společnost podporuje činnost
DFJP, Katedru elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky.
20/96
Studie proveditelnosti
Společnost každoročně pořádá seminář „Dny nové techniky“ kde prezentuje výsledky
vývoje a poznatky z realizací. Společnost pravidelně představuje realizované projekty
a novinky z oblasti vývoje na mezinárodním veletrhu Innotrans v Berlíně.
AŽD Praha s.r.o.
AŽD Praha s.r.o. - Společnost AŽD PRAHA má významné postavení na trhu
zabezpečovacích technologií v České republice a její význam roste také
v celoevropském měřítku. Společnost disponuje rozsáhlým technickým i personálním
zázemím pro výzkum a vývoj, do kterého investuje desítky milionů Kč ročně.
Zaměřuje se především na:
- Vývoj, výrobu, projektování, výstavbu, servis, poradenství, inženýring
sdělovacích, zabezpečovacích a automatizačních zařízení
- Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských
věd
- Poradenskou činnost v oblasti sdělovací, zabezpečovací a signalizační
techniky
- Výrobu, instalaci, opravy a výstroje el. trakčních vozidel
- Výrobu, instalaci a opravy el. strojů a přístrojů
- Dopravní průzkumy a dopravní měření
- Inženýrskou činnost v investiční výstavbě
- Projektovou činnost ve výstavbě
- Provozování drážní dopravy
Rozhodující objem produkce společnosti tvoří elektronické systémy pro zabezpečení
kolejové dopravy, zejména železniční, staniční a traťová zabezpečovací zařízení,
včetně nadřazených systémů dálkového ovládání, přejezdová a vlaková
zabezpečovací zařízení, zařízení pro automatické vedení vlaků a dále i staniční a
vlaková zabezpečovací zařízení pro metro a závodovou dopravu. Mimo oblast
kolejové dopravy jde především o zařízení pro dopravu silniční a leteckou. Jedná se
převážně o zařízení nové generace s lepšími užitnými vlastnostmi, která tvoří
součást komplexních řídících systémů zajišťujících bezpečnou a plynulou dopravu,
řízenou v reálném čase s minimálními provozními náklady
Vlastní výzkumné a vývojové kapacity a technický rozvoj tvoří základy produkce
společnosti. Podpora této významné oblasti přináší mnoho nových technických
řešení, výrobků i nových systémů a průběžnou inovaci celého sortimentu výroby
i dodávek. Společnosti se po celou dobu své existence podařilo zachovat uzavřený
technologický cyklus, což umožňuje velmi operativně reagovat na požadavky
odběratelů a kladně se projevuje především při inovaci a vývoji nových zařízení
a systémů. Společnost tak každý rok přichází s novým či významně inovovaným
výrobkem či technickým systémem. AŽD Praha s.r.o. vlastními kapacitami vyvinulo
řadu plně elektronických zabezpečovacích zařízení a úspěšně je nasazuje na
panevropských železničních koridorech vedoucích přes ČR. Tyto systémy umožňují
spolupráci s obdobnými zařízeními v rámci EU.
Výsledkem vlastního výzkumu a vývoje společnosti AŽD Praha s.r.o. je množství
patentů, užitných vzorů, jejichž je vlastníkem. V souvislosti s dalším vývojem
zabezpečovacích a sdělovacích zařízení směrem ke složitým elektronickým
21/96
Studie proveditelnosti
systémům, dochází k zefektivňování výrobní
ke specializaci jednotlivých výrobních závodů.
činnosti
a
postupně
dochází
V rámci vlastního plánu technického rozvoje AŽD Praha s.r.o. každoročně řeší řadu
významných a technicky vysoce náročných úkolů technického rozvoje z oblasti
aplikovaného výzkumu. Výsledky řešení úkolů technického rozvoje představují
komplexně zpracovanou výrobní (konstrukční a technologickou) dokumentaci,
obchodně
technickou
dokumentaci
(zejména
uživatelskou
dokumentaci
a dokumentaci určenou pro návazné služby: technické popisy, pokyny
pro projektování, montáž obsluhu, údržbu a servis), normalizační dokumentaci
(interní i obecně platné technické normy a předpisy, technické podmínky),
propagační dokumentaci, školicí a prezentační dokumentaci. Výsledky řešení úkolů
technického rozvoje pro AŽD Praha s.r.o. vytvářejí potřebné podmínky pro
rozhodující objem produkce firmy a jsou proto okamžitě realizovány v rámci její
obchodní činnosti.
Podněty pro zpracování plánu technického rozvoje jsou sbírány v rámci pravidelné
komunikace se zákazníkem a jako ohlasy na jednotlivé obchodní soutěže.
Významným faktorem je platná i chystaná evropská legislativa a účast
v mezinárodních vývojových projektech.
AŽD Praha s.r.o. dále provozuje vysoce specializovaná simulační zařízení využívaná
pro účely testování a školení. Jedná se o zařízení pod souhrnným názvem
POLYGON. Slouží k nezávislému testování nových zařízení pro železniční stanice.
Zařízení je složeno z typů různých zabezpečovacích zařízení – ETB, ESA 11, ESA
22 a ESA 11VP, ESA 33. Na všech těchto zařízeních lze vyvolávat modelové situace
v železničních stanicích, simulovat jízdy vlaků a tím prověřovat zabezpečení tratě.
Společnost AŽD Praha s.r.o. má zkušenosti s řešením národních i mezinárodních
projektů. Příklad národních projektů:
- Staniční zabezpečovací zařízení
- Systém grafickotechnologické nadstavby ES
- Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení
- SZZ typu ESA 11 s plně elektronickým rozhraním
- Elektronický automatický blok ABE-1
- Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EA
- Anulační soubor ASAR
- Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-AC
- Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-RE
- Přejezdové zabezpečovací zařízení typu PZZ-EPA
- Přírubový elektromotorický přestavník
- Ovládání a zabezpečení výhybky J60-1:12-500 PHS
- Čelisťový závěr pro výhybku tvaru J54-1:9-300
- Univerzální napájecí systémy zabezpečovacího zařízení
- Systém vlakového zabezpečovače typu LS 06
- Počítač náprav typu PZN - 1 Ing. Chvátal 01/2002 – 12/2006
- Výstražník typu AŽD
- Automatické vedení vlaku metra typ ACBM3
22/96
Studie proveditelnosti
Příklad mezinárodních projektů:
- Řešení problematiky související s Pilotním projektem Evropského železničního
řídicího systému ETCS, konkrétně na pilotním projektu Poříčany-Kolín v rámci
Dopravního programu ISPA Fund (Project No.:2002/CZ/16/P/PT/015)
- Komunikační gateway pro RBC
- STM národní modul
- Spolupráce při výstavbě GSM-R sítě na českých tratích
- Spolupráce na vývoji třísystémové radiostanice GSM-R – GSM - TRS
Další mezinárodní výzkumné projekty a organizace
- Euro - Interlocking - Cílem je navrhnout, posoudit a schválit standardy
pro sjednocená staniční zařízení a provozní (návěstní) pravidla a směrnice
pro Evropské železnice.
- Galileo Účast na projektu „Účast České republiky v Evropském projektu
Galileo“ (resortní úkol ministerstva dopravy č. 802/210/112). Hlavním řešitelem
je ČVUT FEL; AŽD Praha s.r.o. vystupuje jako spoluřešitel projektu.
- EUDD – European Driver’s Desk Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí
v rámci 5. rámcového programu pro vědu a výzkum.
- Safe DMI Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 6. rámcového
programu pro vědu a výzkum
- INESS - Projekt spolufinancovaný Evropskou komisí v rámci 7. rámcového
programu pro vědu a výzkum
- UNIFE - Účast na expertních a koordinačních komisích
- CENELEC a ETSI - Účast na expertních komisích
- UNISIG - Účast na expertních skupinách pro systém ETCS
Na českém trhu AŽD PRAHA spolupracuje s širokým spektrem subjektů. Jedná se
především o velký počet menších společností, který vyvíjí vlastní zabezpečovací
technologie pro dopravu nebo jejich komponenty či doplňky. Tyto společnosti působí
jako subdodavatelé AŽD PRAHA, případně jako spolupracující společnosti na řešení
výzkumných a vývojových projektů nebo jako dodavatelé doplňkových technologií.
Stávající a budoucí technický rozvoj produktového portfolia AŽD Praha
V současné době jsou výsledky řešení převládající části úkolů technického rozvoje
zaměřeny na využití zvláště v oboru železniční zabezpečovací techniky, určené jak
pro tuzemské, tak a i pro zahraniční uživatele. Zařízení určená pro použití v oboru
železniční zabezpečovací techniky jsou vysoce sofistikovaná a současně musí
splňovat přísné nároky na zajištění funkční bezpečnosti ve smyslu mezinárodních
norem. Jedná se o zařízení určená k použití zejména v následujících druzích
železničních zabezpečovacích zařízení:
- staniční zabezpečovací zařízení
- dálkové ovládání a graficko technologická nadstavba
- traťové zabezpečovací zařízení
- přejezdové zabezpečovací zařízení
- výhybkový program
- napájecí systémy
- výstražníky
- mobilní řídicí a zabezpečovací zařízení pro železnici a pro metro
- počítače náprav
- diagnostika
- zabezpečovací zařízení pro metro
23/96
Studie proveditelnosti
- nosné konstrukce dílčích zařízení a systémů
- prvky systému ETCS
AŽD PRAHA ve vlastním plánu technického rozvoje řeší také úkoly, jejichž výsledky
jsou určeny k realizaci mimo obor železniční zabezpečovací techniky. Zde v rámci
své obchodní činnosti se zaměřuje zejména na uspokojování trhu v oboru silniční
světelné techniky pro řízení provozu na pozemních komunikacích (silniční
telematika).
Subterra a.s.
Společnost Subterra a.s. je od roku 2004 členem Skupiny stavebních společností
Metrostav. Společnosti této skupiny jsou v posledním období pravidelně na druhém
místě v celkovém objemu stavebních dodávek na stavebním trhu České republiky.
Společnost Subetrra a.s., s celkovým objemem stavebních dodávek 4 358 mil. Kč
v roce 2011, druhá společnost co do velikosti tohoto objemu ve Skupině MTS byla až
doposud stejně pravidelně s uvedeným ročním objemem stavebních dodávek
v posledních létech vykazována na konci první desítky největších stavebních
společností ČR. Z uvedeného ročního objemu stavebních prací bylo v roce 2012
provedeno 1 922 mil. Kč na úseku dopravních staveb. Téměř výhradní objem
z uvedené částky tvořily opakovaně také v roce 2012 dodávky staveb v oboru
železničního stavitelství. Také v tomto oboru stavebních dodávek je Subterra a.s.
pravidelně vykazována mezi prvními deseti společnostmi v ČR.
Jako společnost s významným podílem stavebních dodávek v oboru železničního
stavitelství provádí Subterra a.s. trvalé sledování zlepšování dosavadních technologií
a nezbytného potřebného strojního vybavení pro práce v tomto oboru. Dokladem
těchto činností je zahájení používání pokladače železničních pražců Robel PA 1-20
ES včetně doprovodného manipulátoru pro pokládání kolejnic. Zahájení používání
této technologie, poprvé použité v ČR, proběhlo v dubnu letošního roku na stavbě
rehabilitace trasy Kařízek-Zbiroh na rekonstrukci úseku Zbiroh – Rokycany.
Společnost Subterra a.s. také dlouhodobě spolupracuje na výběru a provádění
konstrukce pevné jízdní dráhy současně se sledováním možností využití této
konstrukce také ke snížení hluku vyvolávaného provozováním železnice, nejen
v jejích tunelových částech.
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s.
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. je výrobní společnost v rukou výhradně českého
kapitálu se sídlem Dolní 100, 797 11 Prostějov, Česká republika. Od samého
počátku vzniku společnosti byl kladen důraz na vybudování systému řízení jakosti se
zahrnutím oblasti řízení návrhu (technický rozvoj – výzkum a vývoj). Systém řízení
jakosti včetně zavedení výzkumu a vývoje produktů a technologií u výhybek byl
završen získáním certifikátu ISO 9001 v roce 1998. Do oblasti výzkumu a vývoje
vynakládá společnost od roku 1994 ročně 1-3% z tržeb. Na výzkumu a vývoji se ve
společnosti podílí 15 zaměstnanců z celkového počtu 375. Jsou to přímí řešitelé
jednotlivých projektů výzkumu a vývoje. Cílem výzkumu je vytvoření špičkového
dodavatele výhybkových konstrukcí nejen pro trhy ČR a SR, ale i pro export. Cílem
tohoto úsilí je vytvořit v ČR dodavatele špičkových výhybkových konstrukcí nejen
24/96
Studie proveditelnosti
pro trhy ČR a SR, ale i pro export. Výsledky se projevily i vítězstvím v mezinárodních
tendrech ČD a ŽSR na dodávky pro tranzitní železniční koridory, zabudováním celé
řady vzorků nových prvků výhybek k validaci do tratí až po vložení vzorku první
vysokorychlostní výhybky pro rychlost v přímém směru 250km/hod. V rámci řešení
a výstupů úkolů výzkumu a vývoje lze za největší úspěch v roce 2007 považovat
vložení vysokorychlostní výhybky J60 1:26,5-2500 s pohyblivým hrotem srdcovky
do sítě SŽDC v železniční stanici Poříčany a v roce 2012 dvě tyto výhybky do sítě
ŽSR v železniční stanici Trenčianské Bohuslavice. Tyto výhybky jsou určeny pro
rychlost 300 km/hod. v přímém směru a 130 km/hod. do odbočky. V letošním roce
byla úspěšně dokončena její validace v síti SŽDC. Na základě zkušeností a poznatků
z provozu obou vložených výhybek byly konstrukčně navrženy, vyrobeny
a zabudovány další geometrie srdcovek s pohyblivými hroty, které s sebou přináší
výhody nepřerušení pojížděné hrany zajišťující vyšší jízdní komfort a snížení nároků
na údržbu z důvodu snížení dynamických účinků od vozidel.
Realizace vlastního výzkumně – vývojového programu by nebyla možná bez týmu
spolupracovníků jak z vlastní společnosti, tak celé řady organizací a odborníků
z různých oblastí. Jedná se především o řídící, odborné a technicko – organizační
složky SŽDC s. o., vysokých škol jako Univerzita Pardubice, VUT v Brno, ČVUT
v Praze a VŠB – TU Ostrava, projektových organizací a výzkumných ústavů jako
jsou SUDOP Praha, Výzkumný Ústav Železniční a.s., Výzkumný ústav dopravný
v Žilině, Ústav fyziky materiálů AVČR Brno, Ústav aplikované mechaniky Brno, VÚHŽ
Dobrá, CPIT Ostrava, Vítkovice testing centrum, VÚKV a dalších firem jako AŽD
Praha s.r.o., ŽPSV Uherský Ostroh, SL Třinec, Elektroline Praha, SVS FEM Brno
apod.
V oddělení VaV je ročně realizováno na 15 projektů výzkumu a vývoje orientovaných
do oblasti materiálového a technologického výzkumu, návrhu konstrukčních prvků a
zařízení pro železniční a tramvajové výhybky a výhybkové konstrukce. Mezi
nejvýznamnější patří projekty zaměřené na vysokorychlostní výhybkové systémy
geometrií 1:26,5 a 1:33,5 s klotoidními přechodnicemi pro rychlosti jízdy do odbočky
130km/h resp. 160km/h. Nové výrobky podléhají systému schvalování a validaci v síti
SŽDC, následně jsou nabízeny jako standardní výrobky zákazníkům.
V letech 2005-2007 se firma velmi intenzivně věnovala dalšímu rozvoji péče o životní
prostředí a v roce 2007 získala certifikát na provozovaný systém environmentálního
managementu podle požadavků normy ČSN EN ISO 14 001. V letech 2008-2010
firma pokračovala oblastí dalšího zlepšování péče o bezpečnost a ochranu zdraví při
práci, které završila v roce 2010 získáním certifikátu pro systém bezpečné práce
podle požadavků normy ČSN OHSAS 18001. Všechny procesy a činnosti firmy jsou
v souladu s legislativními a dalšími požadavky zákazníků pokryty příslušnými
technologickými a personálními certifikáty, povoleními a způsobilostmi.
25/96
Studie proveditelnosti
Společnost DT – Výhybkárna a strojírna a.s. je vlastníkem řady předmětů spadajících
do sféry průmyslově právní ochrany podaných v letech 2007 – 2011 – viz uvedená
tabulka.
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
pUV
1
1
1
0
0
UV
16
14
14
9
7
pUV – přihláška užitného vzoru
pV – přihláška vynálezu
EP – evropský patent
PPO – průmyslově právní ochrana
pV
5
7
2
1
1
P
10
4
4
2
1
EP
0
0
2
2
3
PCT
0
0
2
3
2
Celkem PPO
32
26
25
17
14
UV – zapsaný užitný vzor
P – udělený patent na vynález
PCT – mezinárodní patentová přihláška
DT – Výhybkárna a strojírna, a.s. se účastnila v roce 2010 veřejné soutěže
v programu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA vyhlášený
Technologickou agenturou České republiky (TAČR). Z tohoto důvodu jsme se
přihlásili do veřejné soutěže v podprogramu č. 3 „Udržitelný rozvoj dopravy“
s projektem „Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí zpružnění“. Projekt
byl podán ve spolupráci s Vysokým učením technickým v Brně a Českým vysokým
učením technickým v Praze. Spolupráce je zaměřena především na oblast
experimentálních činností, které vycházejí z náplně řešení projektu. Celková doba
řešení byla rozplánována do 5 etap s termínem zahájení řešení 01/2011
a ukončením 12/2015. Získání dotace přinese finanční prostředky na řešení projektu
ve výši 18,809 mil. Kč z celkových nákladů 26,4 mil. Kč, což představuje podíl
podpory 71,25%. Výrazným způsobem tak bude podpořeno financování projektu
Výzkumu a Vývoje z veřejných prostředků a ušetřené vlastní zdroje bude možné
použít na krytí nákladů na další neméně významné projekty řešené v oddělení
výzkumu a vývoje.
ŽPSV a.s.
ŽPSV a.s. je firma s padesátiletou historií, zabývající se výrobou a prodejem
betonových výrobků pro dopravní, inženýrské a pozemní stavitelství. Specializace
firmy spočívá ve výrobě pražců (příčných i výhybkových) z předpjatého betonu pro
kolejové dráhy. Společnost disponuje rovněž vlastní montážní kapacitou pro montáž
železobetonových skeletů, předpínaných mostních nosníků a protihlukových stěn
vlastní výroby. Výroba je soustředěna na území ČR do celkem pěti výrobních
závodů a jedné provozovny. Ve dvou z těchto závodů je realizována rovněž výroba
pražců. Dceřiné společnosti s přibližně shodným sortimentem jako společnost
mateřská fungují ve Slovenské republice (Čaňa) a Bulharsku (Varna). Součástí
ŽPSV a. s. je i vlastní vývojové pracoviště zaměřené na oblast návrhu a technologie
výroby betonových pražců a betonových směsí.
Společnost ŽPSV a.s. se trvale zaměřuje na oblast výzkumu, vývoje a inovací. Má
dlouholeté zkušenosti s řešením projektů VaV mimo jiné rovněž z dotačních
programů MPO, MŠMT a TAČR – viz dále. Průběžně inovuje a doplňuje stávající
sortiment výrobků jak na základě vlastního vývoje, tak i cestou licencí poskytnutých
zahraničními společnostmi (např. výrobky pro systémy konstrukcí železničního
26/96
Studie proveditelnosti
svršku bez štěrkového lože – tzv. pevná jízdní dráha – systém Rheda 2000 a ÖBBPORR). V uplynulém období byly vyvinuty a průběžně uváděny na trh např.
následující výrobky:
- pražec pro železniční a tramvajové tratě B 03
- přístřešek pro nástupiště železničních stanic a zastávek z prefabrikovaných
dílců
- rektifikační podpora pro zřizování železničního svršku tramvajových tratí
s pevnou jízdní dráhou systému W-tram
- prvek nástupištní hrany H 130
- prvek nástupištní hrany H 130 s pohltivou vrstvou z pryžového recyklátu
- inovovaný prvek nástupištní hrany H 130
- nízká protihluková clona BRENS Barrier
- mobilní protihluková stěna
Nově vyvinuté výrobky jsou chráněny průmyslovými či užitnými vzory. Společnost má
certifikovaný systém managementu jakosti dle ISO 9001, systém EMS 14 011
a OHSAS 18001.
ŽPSV a.s. trvale sleduje nejnovější vývoj v oblasti svého výrobního portfolia
a reaguje na požadavky trhu vývojem a zaváděním nových a inovovaných výrobků
do prodeje. Velmi pozorně jsou sledovány zejména trendy a požadavky trhu v oblasti
kolejové infrastruktury (železniční i tramvajové) – pražce, nástupiště, systémy koleje
s pevnou jízdní dráhou, protihluková opatření, konstrukce železničních přejezdů,
přechodů a nástupních ploch před portály železničních tunelů.
Společnost získává nové poznatky především vlastním výzkumem a vývojem, a to
jak samostatným, tak i společným zejména ve spolupráci s vysokými školami.
Na základě licencí je realizována výroba komponentů pro konstrukce svršku
železničních a tramvajových tratí s pevnou jízdní dráhou systému Rheda 2000
a ÖBB-PORR.
ŽPSV a.s. je v současnosti aktivně zapojena v projektech VaV podporovaných MPO
a TAČR. Jedná se o projekty s názvy „Výzkum a vývoj betonů na bázi nového pojiva
s využitím druhotných surovin se zaměřením na zlepšení kvalitativních
a trvanlivostních parametrů betonu (FR- TI1/004) a „Pražce s pružnou ložnou
plochou“ (TA01031173). Odpočet výdajů na projekty VaV od daňového základu je
připravován na rok 3013.
Společnost má značný zájem o trvalý technický a inovační rozvoj svých výrobků,
výrobních zařízení a technologií. V současné situaci poměrně značného útlumu
všech odvětví ve stavebnictví je zřejmé, že udržení pozice společnosti na trhu je
možné zajistit mimo jiné významným rozšířením nabídky nových a inovovaných
výrobků. Společnost se bude zaměřovat do všech oblastí svých výrobků, přičemž
těžiště zůstane v sortimentu pro dopravní stavby, protihluková opatření, pozemní
a inženýrské stavitelství.
27/96
Studie proveditelnosti
EDIKT a.s.
Firma EDIKT a.s. byla založena v roce 1991. Zaměřila se především na provádění
dopravních, pozemních a inženýrských staveb se specializací na železniční stavby.
Z důvodu zajištění kompletních dodávek prací a staveb rozšířila firma EDIKT a.s.
v polovině roku 1995 předmět své činnosti o práce v oblasti zabezpečovací
a sdělovací techniky, telekomunikační techniky a montáže elektroinstalací.
V současné době se firma EDIKT a.s. orientuje především na kompletní dodávky
dopravních a pozemních staveb. Dále se firmy Edikt a.s. zabývá opravami,
montážemi a údržbou zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Při své činnosti se
zaměřuje na tyto činnosti:
- Zajištění projektové dokumentace a inženýrské činnosti
- Výstavba komunikací, chodníků a zpevněných ploch
- Opravy, údržby a rekonstrukce kolejí, výhybek, zabezpečovacích
a sdělovacích zařízení
- Výstavba, rekonstrukce, adaptace a údržby budov a objektů
- Výstavba a rekonstrukce vodních propustů, trativodů, opěrných zdí aj.
- Výstavba a rekonstrukce železničních přejezdů dle vzorových listů ČD včetně
úprav stávajících zabezpečovacích zařízení
- Výstavba a rekonstrukce nástupišť
- Kovářské a zámečnické práce
- Údržby, opravy a montáže sdělovací a zabezpečovací techniky včetně
vyhledávání poruch kabelů a izolačních závad
- Provádění inženýrských sítí elektro (pokládka, montáž a opravy kabelů nn,
vytyčování kabelových tras, sdělovací a zabezpečovací technika, elektronická
zabezpečovací signalizace, atd.
Vzhledem k vysokým požadavkům investorů na kvalitu práce a splnění časových
harmonogramů jednotlivých prací je kladen velký důraz na vybavení firmy novým,
moderním technologickým vybavením s vysokou mírou provozní spolehlivosti, což
společně se zkušenostmi a odbornými znalostmi zaměstnanců je zárukou kvality
práce firmy EDIKT a.s.
AK signál Brno, a.s.
Společnost AK signál Brno, a.s. se zaměřuje na zabezpečovací, informační
a automatizační technika v oblasti kolejové a silniční dopravy. Společnost působí
v oboru od roku 1993. Od roku 1995 se zabývá vývojem vlastních zařízení v oblasti
informačních technologií pro diagnostiku zabezpečovacích zařízení. V průběhu
tohoto období muselo být přistoupeno i k řadě malých ale i rozsáhlejších inovací, ať
už z důvodu nových poznatků plynoucích z vlastní činnosti, nebo s příchodem
nových technologií. Nové poznatky si společnost obstarává v rámci jednotlivých
zakázek výzkumných řešení či vlastním výzkumem.
V rámci činnosti společnosti je připravován projekt s názvem „Vývoj procesorového
modulu pro komunikační a diagnostickou jednotku CDU“. Obsahem projektu je
inovace jenodnotky CDU spočívající v náhradě stávajícího nakupovaného modulu
GE863-PRO3 LINUX 12. Projekt bude realizován vlastním vývojem v průběhu roku
2013.
28/96
Studie proveditelnosti
V současné době je technicky řešen rozvoj zaměřený na využití v oboru železniční
zabezpečovací techniky, určené jak pro tuzemské uživatele.
- Řízení provozu
 Řídicí systém REMOTE 98
 Dispečerské reléové stavědlo (ovládání SZZ a TZZ)
 Ovládání zabezpečovacího zařízení na trati D3
Schéma č. 3: Základní princip řízení dopravy
-
-
Diagnostika, komunikace, záznam
 Diagnostický systém REMOTE 96
 Měřící ústředna MEDIS
 Dohledový server přejezdů DOSPA
 Záznamové zařízení B2000 a B2008
 Komunikátor v síti GSM: B-GSM
 Ovládání osvětlení
 Integrační koncentrátor
Venkovní prvky ZZ - Samovratný přestavník SP-03
Vnitřní prvky ZZ - Časová jednotka CAS1
Prvky pro zjišťování volnosti koleje
Informační systémy pro cestující - Univerzální hlásič zpráv UH12
Zařízení pro elektrický ohřev výměn EOV-AK2.2
STARMON s.r.o.
Firma Starmon se již od svého vzniku zaměřila na oblast zabezpečovacích
a informačních a diagnostických zařízení. Její tým cca. 15 expertů v oblasti vývoje
rozvíjí vlastní elektronické stavědlo, systémy diagnostiky a aplikace systémů detekce
horkých ložisek a plochých kol, které jsou úspěšně nasazovány nejen v rámci ČR,
ale i v zahraničí.
V současné době jsou řešeny zejména modifikace systémů pro zahraniční uživatele
v oboru železniční zabezpečovací techniky.
Zabezpečovací zařízení
- K-2002 je staniční zabezpečovací zařízení 3. kategorie
- MOZAS - mobilní zabezpečovací zařízení staniční se používá jako provizorní
zabezpečovací zařízení ve stanicích
- MOZAT - Zařízení je určeno pro provizorní zabezpečení výhybky (výhybek)
na širé trati
- Náhrada přijímacích relé KO - elektronický fázově citlivý přijímač EFCP
- PNS-03 - nový typ počítače náprav
29/96
Studie proveditelnosti
Diagnostika
- Měřící ústředna DISTA slouží k diagnostikování stavu zabezpečovacího
zařízení
- ASDEK - síťový diagnostický systém železničních vozidel
Informační zařízení
- HAVIS, KAMES, EZOP, InfoBus, RegioInfo, StarCam, ERP
TRAKCE, a.s.
Trakce, a.s. patří mezi významné dodavatele v oblasti zabezpečovací a sdělovací
techniky v dopravě, montáží trakčního vedení a při výstavbě a rekonstrukcích
silničních a železničních mostů, propustů a ostatních dopravních staveb. V daných
oborech realizuje kompletní zakázku od projektu, přípravy stavby až po vlastní
realizaci.
Počátky sahají až do roku 1992, kdy byla založena společnost Kvadro, spol. s r.o.
Společnost začínala realizací zabezpečovacích a sdělovacích zařízení. Vzhledem
k stále rostoucímu objemu zakázek vznikla i potřeba vytvořit větší pocit důvěry
a finančních záruk, a proto došlo v roce 1999 k založení společnosti Trakce, a. s.,
která postupně převzala aktivity předchozí společnosti. V roce 2001 se Trakce, a. s.
sloučila s organizacemi AK signal, a. s. - závod Ostrava a Perner, s. r. o. Po celou
dobu svého působení si firma buduje tradici spolehlivého obchodního partnera při
realizaci zakázek.
V součastné době je Trakce, a. s. držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO
9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008 v oborech:
- Vývoj, projektování, montáž a rekonstrukce sdělovacího a zabezpečovacího
zařízení
- Montáž, opravy a údržba elektrických zařízení
- Provádění dopravních a pozemních staveb
Nyní firma zaměstnává cca 178 pracovníků oproti dvaceti v jejich počátcích. Má
provozy v Ostravě, Bohumíně Skřečoni, Vrbici, Opavě a v Olomouci.
V současnosti dělíme naši společnost do dvou divizí a to na
- divizi elektro a
- stavební
V obou těchto odvětvích zajišťujeme komplexní služby včetně projekční činnosti.
V oblasti elektro divize se jedná o silnoproudou a slaboproudou techniku.
Silnoproudá technika
- trakční vedení
- trafostanice
- měnírny
- silnoproudé rozvody
- silniční křižovatky
- montáž veřejného osvětlení
30/96
Studie proveditelnosti
Slaboproudá technika
- sdělovací a zabezpečovací zařízení drah a vleček
- telekomunikace
- slaboproudé rozvody
- optická a metalická kabelizace, měření
- počítače, počítačové sítě
- strukturované kabeláže
- EZS, EPS, CCTV, KVS
V oblasti stavební divize zajišťuje stavby a opravy mostních konstrukcí, obnovy
železničních přejezdů a nástupišť a zároveň provádíme výstavbu rodinných domů na
klíč, zateplování, rekonstrukci budov. Další činností je realizace pozemních staveb,
na tomto poli už máme za sebou řadu úspěšných akcí v průmyslové i v občanské
výstavbě.
- Dopravní stavby
o stavby a opravy mostních konstrukcí
o obnova železničních přejezdů a nástupišť
o rekonstrukce chodníků zámkovými dlažbami
o stavba zpevněných ploch
o stavba opěrných a zárubních zdí, protihlukových stěn
- Pozemní stavby
3.2 Shrnutí
Členové sdružení „Interoperabilita železniční infrastruktury“ z průmyslové
sféry jsou lídry ve svém oboru nebo připravují podmínky postavení pro to stát
lídrem ve svém oboru. Jsou zde zastoupeny společnosti podílející se
na výstavbě železniční infrastruktury, zajišťující produkci sdělovacího
a zabezpečovacího zařízení a elektrifikaci tratí. Jedná se o široké spektrum
společností, jejichž společným cílem je zvýšení kvality železniční infrastruktury
a dosažení interoperability infrastruktury, součástí do Evropského železničního
systému. Při vykonávání své činnosti se zaměřují především na zajištění kvality
činností s respektováním nároků na bezpečnost a životní prostředí.
31/96
Studie proveditelnosti
4. Univerzity a výzkumné instituce
Z akademické sféry a sféry výzkumných institucí se projektu technologické platformy
„Interoperabilita železniční infrastruktury“ účastní čtyři fakulty tří různých univerzit,
jedna střední škola, tři výzkumné a zkušební ústavy. Z akademické sféry se
jmenovitě se jedná o fakultu dopravní a fakultu stavební ČVUT v Praze, dopravní
fakultu Jana Pernera na univerzitě Pardubice, stavební fakultu VUT v Brně a Vyšší
odbornou školu a Střední průmyslovou školu strojní, stavební a dopravní v Děčíně.
Ze sféry výzkumných institucí se jmenotě jedná o Výzkumný Ústav Železniční, a.s.,
VÚKV a.s. a Technický a zkušební ústav stavební Praha a.s..
4.1 Charakteristika univerzit a výzkumných ústavů
České vysoké učení technické – fakulta dopravní
Fakulta dopravní nabízí bakalářské, navazující magisterské a doktorské studijní
programy zaměřené na dopravu a telekomunikace. Obory studia jsou zaměřeny
na hlavní oblasti:
- Dopravní infrastruktura v území
- Management a ekonomika dopravy a telekomunikací
- Automatizace v dopravě a telekomunikacích
- Inteligentní dopravní systémy
- Provoz a řízení letecké dopravy
Bakalářské a navazující magisterské studijní programy připravují studenty
pro budoucí uplatnění získaných vědomostí v oblasti analýz, návrhů, organizace,
řízení, vývoje a výzkumu v dopravních procesech. Pozornost je věnována
nejnovějším poznatkům v ekonomické teorii, teorii dopravy, teorii systémů,
bezpečnosti a spolehlivosti dopravy a telekomunikačních služeb, vlivům dopravy
na životní prostředí a metodám efektivního organizování logistických řetězců, využití
služeb nových dopravních technologií, jakož i optimalizaci telekomunikačních
procesů. Absolventi studijních programů fakulty jsou připraveni pro činnosti spojené
s podnikáním operátorů na sítích, optimalizovat ekonomické vztahy, přispět
k zvyšování kvality svými znalostmi z oblasti managementu a informačních
technologií.
Programy doktorského studia se opírají o vědeckou a výzkumnou činnost kateder
fakulty a poskytují hluboké teoretické základy v oborech:
- Technologie a management v dopravě a telekomunikacích
- Dopravní systémy a technika
- Provoz a řízení letecké dopravy
- Dopravní logistika
- Inženýrská informatika v dopravě a spojích
Fakulta dopravní spolupracuje s ústavy AV ČR i s průmyslovými subjekty, jako jsou
např. Škoda Auto a.s. Mladá Boleslav, AŽD Praha s.r.o., České dráhy a.s.,
SKANSKA a.s., ELTODO a.s., SUDOP a.s., Metroprojekt a.s. a dále s Ministerstvem
32/96
Studie proveditelnosti
dopravy ČR a jeho výzkumnou organizací Centrem dopravního výzkumu, s Českou
a slovenskou kombinovanou dopravou – INTRANS a.s. Rozběhla se spolupráce se
společností SIEMENS CZ, se kterou fakulta vytvořila unikátní laboratoř pro vývoj
aplikací a jejich testování a připravuje zahraniční projekty.
Projekty řešené na fakultě dopravní ČVUT v období od 1.8.2012 do 31.12.2014
Označní / název projektu
EUTRAIN / European Transport Research Area International
Termín realizace
03/2012 –02/2014
Popis:
- Optimalizace rámce pro mezinárodní spolupráci v oblasti VV – analýza, shromáždění
výzkumných výsledků a doporučená vyplývajících z podobných projektů nebo výzkumných
zpráv; zhodnocení tematických oblastí, priorit a potřeb v rámci akcí a modelů spolupráce
v zemích účastnících se projektu EUTRAIN.
- Analýza podobných projektů (CETRRA, DETRA, SIMBA, SIMBA II, VIAJEO, STADIUM a
FREIGHTVISION), studií a zprávy dalších zdrojů (US/TRB, ECTRI-TRB), vědeckých článků
apod.
Výstupy:
- Systematický souhrn a prezentace výsledků – shrnutí nálezů a doporučení do podkladů pro
návrh optimalizace postupů mezinárodního výzkumu v oblasti dopravy; analýza dřívějších
projektů s důrazem na oblast sdílení informací a dat.
- Vývoj vhodné metodologie pro sdílení informací na základě výsledků předchozího výzkumu;
doporučení pro rozvoj znalostního systému (KMS) EURNEX.
2
NEAR / Network of European – Asian Railway Research Capacities
12/2012 – 12/2014
Popis:
Rychlý rozvoj asijské ekonomiky, zejména v Číně, Rusku a Indii si vyžádal zásadní nárůst
přepravních objemů mezi obchodními partnery Evropy a Asie. Největší přepravní objemy jsou
realizovány lodní dopravou. Železniční doprava využívající stávající trati, které budou doplněny
novými plánovanými trasami, představuje perspektivní alternativu vodním cestám. Vzhledem
k současnému stavu a povaze dosavadní železniční sítě bude nutné vyřešit řadu problémů, aby
vznikl železniční systém s moderní infrastrukturou, službami a provozem. Aby bylo možno plně
využívat kapacit systému, je třeba implementovat nové technologie, vyřešit otázky interoperability a
2
optimalizace provozu. V rámci projektu NEAR se bude vyvíjet platforma pro železniční výzkum,
která umožní sdílení informací a znalostí předních institucí a výzkumníků obou kontinentů.
Projekt plánuje využití informací o stávající struktuře železniční dopravy a jejích mechanismech
stejně tak jako zkušenosti zúčastněných odborníků a znalosti vytvořené v rámci jimi prováděných
projektů (ukončených i probíhajících) a ostatních aktivit k vybudování platformy pro železniční
výzkum. Tato platforma se stane rovněž informačním a znalostním zdrojem pro příslušná odvětví
průmyslu.
2
NEAR si klade za cíl vytvoření jedinečné mezinárodní interdisciplinární výzkumné základny, která
bude přispívat k rozvoji příslušných sektorů regionální ekonomiky stejně jako k rozšiřování znalostní
základny pro železniční výzkum a aplikace výzkumných výsledků do praxe.
Tabulka č. 7: Přehled výzkumně-vývojových projektů za člena TP – CVUT - FD
České vysoké učení technické – fakulta stavební
Fakulta stavební ČVUT je součástí veřejné vysoké školy, zabezpečující výuku
bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v oborech
vzdělávání: stavební inženýrství, architektura a stavitelství, geodézie a kartografie,
bezpečnostní a rizikové inženýrství, budovy a prostředí. Zaměření fakulty stavební
ČVUT pokrývá prakticky celé spektrum stavebnictví, v řadě případů s výrazným
interdisciplinárním charakterem.
33/96
Studie proveditelnosti
Fakulta stavební se aktivně orientuje na podporu vytváření nových vědeckých týmů
a nových problémově orientovaných výzkumných oblastí, a to jak za účasti pracovišť
ČVUT, tak i pracovišť mimo školu zaměřených na novou vědní problematiku
a perspektivní aplikace. Mezi hlavní priority fakulty stanovené pro období 2006-2010
patří mimo jiné též kvalita a úroveň akademických činností v oblasti výzkumu
a vývoje včetně mobility.
Fakulta stavební dlouhodobě spolupracuje s významnými výzkumnými pracovišti
i průmyslovými firmami v oblasti stavebnictví v České republice. Jako příklad lze
uvést probíhající řešení výzkumného centra CIDEAS (Centre for Integrated DEsign
of Advanced Structures), jehož koordinátorem je Fakulta stavební ČVUT a jehož
řešení se kromě významných českých technických univerzit účastní též Metrostav,
a.s., SSŽ, a.s, Skanska, a.s a další.
Mezi nejvýznamnější atributy Fakulty stavební ČVUT patří personální a kvalifikační
složení jejího učitelského sboru, ve složení 49 profesorů, 112 docentů, 307
odborných asistentů, 6 asistentů a 67 vědeckých pracovníků. Přístrojové, technické,
materiální a informační vybavení pracovišť včetně laboratoří považuje fakulty
stavební ČVUT za svoji prioritu a soustavnou snahou fakulty je zabezpečit tuto oblast
na co nejvyšší úrovni pro potřeby výzkumných činností.
Akreditovaným pracovištěm Fakulty stavební je její Experimentální centrum
(akreditace č. 338/2007), a to v oblasti zkušebnictví stavebních konstrukcí
a materiálů. Zajišťuje experimentální práce vědecko-výzkumné povahy vyplývající
z potřeb výuky, grantové a vedlejší hospodářské činnosti. Pracoviště úzce
spolupracuje s praxí a zajišťuje odborný servis stavebním firmám. Veškerý rozsah
zkušebních prací je prováděn jak ve specializovaných laboratořích pracoviště, tak
i v podmínkách in-situ. Všechny zkoušky jsou prováděny dle platných norem
a předpisů. Akreditované jsou tyto zkoušky:
- statické a dynamické zkoušky stavebních konstrukcí a jejich částí nebo dílců,
- měření pevností a přetvoření betonových prvků,
- zatěžovací zkoušky zdiva,
- zatěžovací zkoušky mostů – dynamické výchylky a součinitel, přetvoření,
napětí, zrychlení, frekvence.
Z významných grantových a programových projektů v oblasti dopravních staveb,
na jejichž řešení se Fakulta stavební podílela, resp. podílí, lze uvést:
- Výzkum lehké konstrukce železničního svršku a spodku pro regionální tratě
- Experimentální a matematická analýza vícevrstvého systému železniční trati
- Nehomogenity železniční trati jako aspekt hodnocení její kvality.
Fakulta stavební dlouhodobě spolupracuje se správci a provozovateli drah České
republiky - s Českými drahami, a.s a se Správou železniční dopravní cesty, s.o.
Například v rámci již výše zmiňovaného výzkumného centra CIDEAS je pro
SŽDC, s.o. zpracovávána metodika použití recyklovaných a odpadních materiálů
v konstrukčních vrstvách kolejových staveb.
V oblasti dopravních staveb Fakulta stavební spolupracuje s oborově příbuznými
fakultami vysokých škol v České republice, zejména s Fakultou stavební Vysokého
učení technického v Brně a s Fakultou stavební Vysoké školy báňské – Technické
34/96
Studie proveditelnosti
univerzity Ostrava. Z blízkých zahraničních vysokých škol funguje řadu let velmi
dobrá spolupráce se Stavební fakultou Žilinské univerzity a Stavební fakultou
Technické univerzity v Košiciach.
V předchozích letech byla řešena řada výzkumných úkolů ve spolupráci s dalšími
výzkumnými pracovišti a průmyslovými českými subjekty, z nichž uvádíme např.
Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s., Pražskou strojírnou a.s., Gummi Trading, Geomat
s.r.o., Infram a.s, Renogum – Nilos a.s., Kordárnu, a.s., Bohemiaelast a.s.,
ze zahraničních subjektů např. Tencate Geosynthetics (Austria), Rock Delta a/s
(Denmark), Phoenix Dichungstechnik Gmbh (Germany) a další.
Fakulta stavební má zájem patřit mezi největší výzkumné instituce v České
republicea programově usiluje o to, být fakultou výzkumného typu. Mezinárodní
spolupráce je uskutečňována zapojením do programů v rámci EU (zejména 6.
rámcový program, strukturální fondy), tak i do dalších evropských i bilaterálních
programů, např. IEE Programme, IAEA, Leonardo da Vinci, Sokrates, CEEPUS,
Jean Monnet. Řada spoluprací se však realizuje i na základě vzájemných dohod
fakulty přímo se spolupracující institucí.
Účast na národních programech aplikovaného výzkumu je zabezpečována
prostřednictvím výzkumných projektů Akademie věd České republiky, ministerstev
(např. MŠMT, MPO, MD, MZ, MZP), Státního úřadu pro jadernou bezpečnost
a dalších poskytovatelů.
V oblasti přenosu poznatků do aplikované sféry zřídilo ČVUT vlastní Oddělení
transferu technologií, které zajišťuje přesnost znalostí a technologií z ČVUT
a zprostředkování kontaktů mezi ČVUT a podniky. Pro podporu inovativních nápadů
a začínajících podnikatelů byl při ČVUT zřízen Vědecký inkubátor. Fakulta stavební
též v oblasti transferů technologií dlouhodobě spolupracuje s Technologickým
centrem AV ČR, které se zaměřuje na komerční využívání výzkumných výsledků
a k zavádění inovací do praxe s cílem zvyšovat konkurenceschopnost průmyslu při
současném uplatňování principů udržitelného rozvoje.
Fakulta stavební ČVUT v současné době v oblasti kolejových staveb disponuje velmi
solidním, stabilním týmem odborníků a doktorandů, kteří se dlouhodobě věnují
laboratornímu sledování a měření konstrukcí in-situ s vloženými moderními prvky
železničního spodku i svršku. Přístrojové vybavení fakulty umožňuje provádět
dlouhodobá statická i cyklická měření konstrukcí kolejových drah, jak v laboratorních,
tak v reálných podmínkách na železničních i tramvajových tratích. Na oba aspekty
(personální zabezpečení i přístrojové vybavení) v současnosti je a nadále bude
nahlíženo jako na klíčové faktory, které je třeba neustále zlepšovat.
Vysoké učení technické v Brně – fakulta stavební
Hlavní směry tvůrčí, výzkumné a vývojové činnosti Fakulty stavební VUT v Brně
vycházejí z dlouhodobé koncepce rozvoje fakulty, jedná se o následující nosné
směry:
- analýza, metody navrhování, verifikace a identifikace staticky a dynamicky
namáhaných stavebních konstrukcí z hlediska jejich životního cyklu;
35/96
Studie proveditelnosti
-
vývoj, zhodnocení, ověření a kalibrace návrhových metod;
nové využití konstrukcí z tradičních materiálů;
tvorba a vývoj autoadaptivních kompozitních konstrukcí;
deterministické a stochastické modelování stacionárních a nestacionárních
jevů a procesů;
progresivní stavební materiály s využitím druhotných surovin;
spolehlivost a analýza rizik vodohospodářských systémů a staveb;
vývoj teoretických modelů, tvorba expertních systémů;
zásobování pitnou vodou, odvodnění urbanizovaných území, analýza
záplavových území, hydrotechnické stavby;
zvyšování kvality vnitřního prostředí budov;
vývoj nových konstrukcí a metod navrhování budov z hlediska kritérií
a principů trvale udržitelného rozvoje, optimalizace návrhu;
integrované technologie pro inženýrskou geodézii a digitální mapování;
komplexní a vágně definované inženýrské systémy (teorie, modelování
a aplikace výsledků);
rozvoj ekonomických nástrojů pro optimální navrhování a realizaci staveb.
Vědecká a tvůrčí činnost akademických a tvůrčích pracovníků FAST je financována
z různých zdrojů. Jedním zdrojem financování vědy na FAST je účelové financování
výzkumu, které pokrývá projekty systému GA ČR, a ministerstev MPO, MD, MŽP
a MZe. Druhým zdrojem je MŠMT formou Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ),
Výzkumných záměrů (VZ) a Rozvojových programů (RP). Třetím zdrojem jsou zdroje
ze zahraničních grantů a projektů jako jsou: Dvoustranná spolupráce, Rámcové
programy, Evropské programy podpory a výzkumu apod. Fakulta stavební udržuje
v oblasti mezinárodní spolupráce a zahraničních vztahů kontakty s 57 univerzitními
pracovišti ve 30 zemích. Do čtvrtého zdroje můžeme zahrnout všechny ostatní
možnosti získání prostředků na výzkum. Dle prestižního mezinárodního hodnocení
každoročně sestavovaného společností QS Quacquarelli Symonds Limited se VUT
v Brně již několik let řadí mezi nejlepší světové univerzity. V roce 2012 se univerzita
umístila na 151.-200. pozici v kategorii Civil Engineering.
Fakulta stavební VUT v Brně z pohledu vědecko-výzkumné činnosti má dlouholeté
zkušenosti s řešením projektů podporovaných Grantovou agenturou ČR, grantovými
agenturami odborných ministerstev (např. MPO, MZe), zahraničními agenturami
(např. rámcové programy EU) či s oblastí vědecko-výzkumných programů (např.
Výzkumné záměry či centra) a v současné době s Technologickou agenturou ČR.
Nedílnou součástí výzkumných aktiv je i spolupráce s průmyslovými firmami (Např.
Metrostav, Skanska, Eurovia, Arcadis atd.).
Projekty:
- AdMaS - Projekt na vybudování regionálního výzkumného centra AdMaS Operační program Výzkumu a vývoje pro inovace (OP VaVpI) v prioritní ose 2.
Regionální VaV Centra.
- CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních
konstrukcí, MPO projekty – TANDEM, IMPULS, TIP - v 2008 (17 projektů),
2009 (12) a 2010 (8)
Centrum AdMaS – Advanced Materials, Structures and Technologies zásadním
způsobem mění infrastrukturu pro vědeckovýzkumnou činnost na Fakultě stavební.
V rámci projektu je budováno komplexní centrum, které integruje poznatky
z jednotlivých dílčích oborů výzkumu materiálového, technologického, konstrukčního
36/96
Studie proveditelnosti
a umožnuje nejen teoreticky, ale i prakticky verifikovat. Centrum integrovaného
vývoje pokročilých stavebních materiálů a konstrukcí AdMaS je v současné době
neustálého technického rozvoje oboru institucí, jejímž úkolem je zajistit aplikaci
aktuálních výsledků základního výzkumu formou aplikovaného výzkumu do praxe
ve formě nových, resp. inovovaných stavebních materiálů a technologií s kvalitativně
vyššími užitnými vlastnostmi, resp. s nižšími výrobními náklady, resp. s omezenými
negativními vlivy na životní prostředí (jak ve fázi výroby, tak také během používání
a samozřejmě po ukončení životnosti materiálu).
Fakulta stavební VUT v Brně se úspěšně zapojuje do mezinárodní projektů
financovaných evropskou unií, např.:
- program EUREKA – projekt EIS METHOD - PEM Computerized Measuring
System for Analysis of Chosen Characteristics and Processes in Porous
Environment by EIS Method
- program EUROSARS – projekt RLACS - Risk based Performance Prediction
and Lifetime Assessment of Concrete Structures
- program FP7 – projekt MAT-MATE - International R&D collaboration in
advanced construction materials and structures
- a v současné době se připravuje projekt v programu IEE – Inteligent Energy
Europe, v němž bude FAST VUT partnerem.
Spolupráce FAST VUT s praxí – přijaté patenty a užitné vzory:
Rok
2009
2010
2011
2012
Patent
1
1
1
1
Užitný vzor
9
6
10
7
Projekty VaV v současné době řešené:
Označní / název projektu
TA01031173, Pražce s pružnou ložnou plochou,
projekt Technologické agentury ČR
Termín realizace
01/2011 – 12/2013
Příjemce Vysoké učení technické v Brně, řešitel doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D., další účastník
projektu ŽPSV a.s.
Projekt navazuje na řešení projektu UIC s názvem USP in Track, podklady získané při řešení
projektu jsou použity v rámci pracovní skupiny pro přípravu evropské normy pro pražce
s podpražcovými podložkami (CEN TC 256 Railway application, SC1 / WG 16-4)
-
TA01031297, Zvýšení kvality jízdní dráhy ve výhybkách pomocí
pružnění, projekt Technologické agentury ČR
01/2011 – 12/2015
příjemce DT – Výhybkárna a strojírna, a.s., řešitel Ing. Marek Smolka, další účastník projektu
Vysoké učení technické v Brně, další řešitel prof. Ing. Jaroslav Smutný, Ph.D.
-
TA02030380, Vývoj hybridního železničního mostu rezistentního v
záplavových územích, projekt Technologické agentury ČR
-
01/2012 – 12/2014
příjemce Vladimír Fišer, řešitel Ing. Pavel Simon, další účastník projektu Vysoké učení
technické v Brně, další řešitel doc. Ing. Otto Plášek, Ph.D.
Tabulka č. 8: Přehled výzkumně-vývojových projektů za člena TP – VUT Brno
Projekty ze strukturálních fondů:
Síť kompetence pro interoperabilitu železniční infrastruktury, Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory
37/96
Studie proveditelnosti
2.3, číslo výzvy 20, žadatel projektu Vysoké učení technické v Brně, zařazen
do zásobníku projektů
VUT v Brně disponuje specializovaným pracovištěm pro přenos poznatků
do aplikační sféry, Útvarem transferu technologií VUT v Brně, který je pověřen
vyjednáváním a uzavíráním licenčních smluv a smluv o společném vlastnictví
výsledků projektů VaV. Vyhledávání partnerů pro komercializaci výsledků VaV
na mezinárodní úrovni probíhá s využitím specializovaných projektů Rámcových
programů EU, sítě nabídek a poptávek Enterprise Europe Network a profesních
asociací pro transfer technologií Technology Innovation International (TII),
Association of European Science and Technology Transfer Professionals (ASTP).
Útvar transferu technologií na VUT v Brně funguje již deset let jako prostředník mezi
akademickou obcí a aplikační sférou, mezi vědcem a podnikem. Během své
existence zajistil právní ochranu desítkám vynálezů zaměstnanců VUT v Brně
a navázal úspěšnou spolupráci s mnoha tuzemskými a mezinárodními podniky.
Způsob komercializace výsledků výzkumu a vývoje VUT v Brně je popsán
ve směrnici rektora VUT v Brně č. 25/2009 „Systém komercializace poznatků vědy
a výzkumu na VUT v Brně“, viz www.vutbr.cz. Komercializace výsledků výzkumu
a vývoje na VUT v Brně probíhá na VUT v Brně jako kombinace tří základních forem:
- výzkumu na zakázku, který je prováděn na objednávku partnera z aplikační
sféry, který hradí plné náklady projektu,
- společných projektů VaV s partnerem z aplikační sféry, kdy partner z aplikační
sféry hradí pouze část nákladů projektu,
- udělením licence k duševnímu vlastnictví VUT v Brně partnerovi z aplikační
sféry nebo převodem duševního vlastnictví na partnera z aplikační sféry.
Komercializace výsledků projektů VaV ve spolupráci s partnery z aplikační sféry,
stejně jako projektů VaV řešených na objednávku aplikační sféry, je obvykle
záležitostí partnerských organizací projektů VaV, kteří disponují přístupem na trh
s finálními produkty.
Dosažené objemy z prodeje výsledků VaV
Se změnou zaměření činnosti ÚTT od roku 2010 začaly být postupně uzavírány
smlouvy na využití poznatků VUT.
Výnosy z komercializace výsledků VaV v roce 2011
Kč
Univerzita Komenského v B, služby
25 000,00
Northwestern College, services
6 536,70
Universita di Palermo, services
2 574,00
Masarykova univerzita, služby
67 500,00
Celkem
101 610,70
Výnosy z komercializace výsledků VaV k 1.6.2012
Univerzity of Electrical, služby
Kč
103 200,00
Wilhelm Kächele, software licence
8 781,50
Láník s.r.o., služby
735,00
Univerzita de Los Andes, software licence
6 720,30
Celkem
119 436,80
Tabulka č. 9: Výnosy z komercializace výsledků 2011 a 2012
38/96
Studie proveditelnosti
Univerzita Pardubice – Dopravní fakulta Jana Pernera
DFJP byla založena roku 1993 s cílem zabezpečit kontinuitu vysokého školství
v oblasti dopravy a spojů pro ČR po rozpadu Československa, když předtím bylo
vysokoškolské vzdělávání v tomto směru pro celou republiku realizováno na Vysoké
škole dopravy a spojů v Žilině na Slovensku. V současnosti je Dopravní fakulta Jana
Pernera koncipována jako instituce multidisciplinárního charakteru se silně
technickým zaměřením, dále dopravně-ekonomickým, dopravně-technologickým. Má
sedm kateder, které pěstují obory z oblasti dopravních prostředků a infrastruktury,
technické mechaniky, materiálového inženýrství, elektrotechniky a elektroniky,
technologie a řízení dopravy, dopravního managementu, marketingu a logistiky
a aplikované informatiky v dopravě. Od akademického roku 2002/2003 je na fakultě
uskutečňováno třístupňové studium boloňského typu, přičemž v bakalářském
a navazujícím magisterském stupni je akreditováno sedm oborů, v doktorském pak
obory dva. Vedle pedagogické činnosti se fakulta výraznou měrou zapojuje
do projektů základního a aplikovaného výzkumu, a to jak na poli domácím, tak
v rámci mezinárodní spolupráce. K dlouhodobým výzkumným aktivitám relevantním
pro železniční dopravu patří experimentální posuzování dopravních konstrukcí,
jízdních vlastností vozidel či bezpečnosti silničního provozu. Dále probíhá výzkum
a vývoj nových materiálů, SW prostředků, informačních a řídících systémů v dopravě,
výzkum dynamických jevů souvisejících s provozem dopravních prostředků, řešení
optimalizačních úloh v dopravních a logistických systémech i z hlediska
ekonomického posouzení efektivnosti dopravních procesů.
DFJP má v současnosti 117 akademických a vědecko-výzkumných pracovníků,
z nichž cca 40 je schopných provádět výzkum a vývoj v oblasti silniční dopravy.
Prostory pro výzkum a vývoj jsou k dispozici jednak v hlavní budově DFJP
v kampusu Univerzity Pardubice na Stavařově (laboratoř Testovacího zařízení
železničních kol, Zkušební stav tramvajového kola, Dynamický zkušební stav,
laboratoře s měřicí a diagnostickou technikou pro dopravní prostředky a dopravní
stavby, laboratoř elektrických pohonů, laboratoř Katedry dopravního stavitelství
s geodetickými a jinými přístroji umožňujícími tlakové zkoušky betonů, trhací
zkoušky, geotechnické zkoušky apod. a dále je zde laboratoř pro oblast
materiálových věd. V prostoru Univerzitního ekologického centra v Doubravicích.
V rámci projektu OP Výzkum a vývoj pro inovace se od února 2011 staví Výzkumné
a výukové centrum v dopravě s 22 lehkými a těžkými laboratořemi s nejmodernějším
vybavením dostupným v oblasti dopravních staveb a dopravních prostředků
(dokončení projektu se předpokládá s koncem roku 2013). Při DFJP funguje od roku
2004 také zkušební laboratoř AL DFJP, která slouží mimo jiné k posuzování statické
pevnosti železničních mostů. V témže roce vznikl také Ústav pro analýzu dopravních
nehod.
DFJP a její útvary dlouhodobě spolupracují s řadou průmyslových podniků. Tato
forma spolupráce přispívá k řešení aktuálních problémů v průmyslové praxi,
k vědecko-výzkumnému rozvoji fakulty a v neposlední řadě ke kvalitnější výchově
studentů. Pro zájemce fakulta zajišťuje zakázkový výzkum a expertní konzultace.
Pracovníkům fakulty poskytuje podporu při komercializaci vědeckých výsledků
a dalších aktivitách vedoucích k přenosu poznatků z akademického prostředí
39/96
Studie proveditelnosti
do praxe. Studentům nabízí možnost absolvování praxe ve vybraných podnicích
(např. ČD, a.s.), která může vyústit v zadání bakalářské nebo diplomové práce,
případně i v získání trvalého zaměstnání. Příležitost k rychlému pracovnímu
začlenění po absolvování studia jakéhokoliv stupně potvrzují přitom dobré reference
od zaměstnavatelů a neustále se zvyšující žádosti o nové absolventy.
Fakulta pracuje na zakázkách nejen pro soukromé společnosti, ale také pro městské
úřady, dopravní podniky či např. jiné univerzity.
Přehled doplňkové činnosti DFJP v oblasti železniční dopravy v posledních třech
letech je následující:
Činnost pro
Město Roztoky
Západočeská univerzita
v Plzni
Dopravní podnik hl. m.
Prahy
Dopravní podnik hl. m.
Prahy
Chládek a Tintěra
Předmět činnosti
Analýza kapacity napojení obytného souboru Roztoky
na komunikaci v Nádražní ulici
Návrh optimálního řízení spalovacího motoru hybridního
autobusu
Zkušební provoz tramvají s jízdním obrysem PR-1 – 1.
etapa
Video analýza vztahu kolo-kolejnice v podmínkách DP
Praha
Zatěžovací zkouška mostu
Termín
podpisu
6/2012
8/2011
6/2010
6/2010
8/2009
Tabulka č. 10: Přehled doplňkové činnosti DFJP
Smlouvy o spolupráci uzavřené rovněž v tomto období:
1. Rámcová smlouva o spolupráci s Plzeňskými městskými dopravními podniky –
10/2010
2. OLTIS Group – rámcová smlouva o spolupráci – oblast informatiky
a programování, telekomunikace, technologie a procesní inženýrství
v dopravě, logistice a telekomunikacích – 5/2010
3. Rámcová smlouva o spolupráci ATOMEX Group – 5/2010
4. Rámcová smlouva o spolupráci – DAKO CZ – 5/2010
5. Rámcová smlouva – ČD,a.s. – 4/2010
6. Smlouva o vzájemné spolupráci – Hölmayer Logistics Czech Republic, a.s. –
8/2009
Pokud jde o spolupráci s dalšími členy Technologické Platformy Interoperabilita
železniční infrastruktury, DFJP velmi úzce spolupracuje s VUZ (např. projekt TAČR
s názvem „NOVIBRAIL“, zaměřený na oblast hlukové zátěže v železniční dopravě),
s VÚKV a.s. Praha (např. projekt TAČR „Centrum kompetence drážních vozidel“).
V roce 2009 byla konkretizována Dohoda o vzájemné spolupráci mezi DFJP,
Ministerstvem dopravy, Centrem dopravního výzkumu a FD ČVUT. Tato spolupráce
je zaměřena do oblastí vzdělávacích procesů, řešení domácích i zahraničních
výzkumných projektů, přenosu poznatků vědy a výzkumu do praxe spoluprací se
správci dopravní infrastruktury, veřejnou správou, stavebními a výrobními firmami,
významnými dopravci, a zejména pak spolupráce na OPVpK a OP VaVpI, konkrétně
vzájemná podpora při budování Výzkumného a výukového centra v dopravě
patřícího DFJP. V únoru 2012 byla uzavřena smlouva s ČVUT FD o spolupráci
v oblastech bezpečnosti dopravy, jízdních zkoušek dopravních prostředků,
telematických aplikacích a dopravních systémech užívaných v oblasti dopravy +
40/96
Studie proveditelnosti
v psychosociální oblasti (chování účastníků silničního provozu)
ekonomické (management, ekonomika a efektivita silničního provozu).
a
v oblasti
Patenty a užitné vzory (posledních 5 let)
- Kolík na uchycení geomříže (spoluvlastnictví s CDV Brno, v.v.i. )
- Interfejsová jednotka pro připojení regulátoru k výkonovému měniči.
- Funkční vzorek dvanáctipulzního usměrňovače.
Ověřené technologie
- ČERNÝ, O., NOVÁK, J., DOLEČEK, R. Jednotka pro vyhodnocování úhlového
natočení hřídele PMSM pro DSP regulátor. 2009.
- SCHMIDOVÁ, E. Technologie zkoušení náprav kolejových vozidel. 2010.
- SCHMIDOVÁ, E. Technologie zjišťování únavových trhlin jízdních ploch
kolejových vozidel. 2010.
- SCHMIDOVÁ, E. Technologie zjišťování vad jízdních ploch kol kolejových
vozidel vlivem tepelného namáhání. 2010.
- SCHMIDOVÁ, E. Novelizace postupu nedestruktivního zkoušení lisovacích
sedel náprav železničních vozidel. 2011.
- SCHMIDOVÁ, E. Sledování podpovrchových iniciací únavových trhlin obručí
kol kolejových vozidel. 2011.
Certifikované metodiky a technické podmínky
- Metodologická specifikace přeprav osobní dopravy a metodiky posuzování
ceny za přepravy ve vztahu k výkonovému a technickému členění.
Původci vynálezu: DRAHOTSKÝ, I, CEMPÍREK, V a DRAHOTSKÁ, H.
Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. Potvrzení využití metodiky v rámci
Armády České republiky.
- Metodologická specifikace přeprav, ve vztahu k výkonovému a technickému
členění, a metodiky posuzování ceny za přepravy. Původci vynálezu:
DRAHOTSKÝ, I,
CEMPÍREK, V a ČÁP, J.
Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2008. Potvrzení využití metodiky v rámci Armády České republiky.
- Zařízení impulsního napájení anténní soustavy. Původci vynálezu: KRÁL, B.,
NEPOVÍM, J., MAJZLÍK, J., SCHEJBAL, V., VÁVRA, P., VOZÁB, J.,
BEZOUŠEK, P. 2008.
Národní projekty (od r. 2009)
V současnosti probíhající a nedávno realizované projekty:
Poskytovatel/Název projektu
TAČR - Technika pro měření silových účinků v kontaktu
kolo-kolejnice
TAČR – Centrum kompetence drážních vozidel
TAČR - Vytvoření prostředí pro provoz progresivních
horizontální ch technologií překládky mezi silniční a
železniční dopravou
TAČR – Univerzální digitální model pozemních
komunikací
GAČR – Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy
GAČR – Cementové kompozity v režimu extrémních teplot
MPO – Měřící pracoviště pro pyrostatické testy
MŠMT – Metodika posuzování vlivu dopravních tras na
biodiverzitu a složky životního prostředí
MŠMT – Experimentální modelování kompozitů pro
automobily
MŠMT – Teorie dopravních systémů
41/96
od
do
1.1.2012
31.12. 2015
1.4.2012
31.12.2019
1.1.2011
31.12.2013
1.1.2011
1.1.2013
1.1.2009
1.1.2010
1.11.2009
31.12.2011
31.12.2012
30.11.2012
1.1.2008
31.12.2011
1.1.2010
31.12.2010
1.1.2005
31.12.2011
Studie proveditelnosti
V současnosti podané návrhy projektů:
Poskytovatel/Název projektu
GAČR – Degradační procesy kompozitů s elastoměrovou
matricí řešené experimentálním přístupem v kombinaci
s výpočtovým modelováním
od
1.1.2013
do
31.12.2016
Projekty z operačních programů
V současnosti probíhající a nedávno realizované projekty:
Název programu/ Název projektu
OP VaVpI – Výukové a výzkumné centrum v dopravě
OP VpK- Podpora sítě excelence výzkumných a
akademických pracovníků v oblasti dopravy
OP VpK – Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a
praxe
OP VpK - Rozvoj aplikačního potenciálu
OP VpK- Systémová podpora spolupráce zaměstnavatelů
a VŠ v oblasti výzkumu a vývoje
OP VpK – Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci
oblasti terciárního vzdělávání na DFJP a FEI Univerzity
Pardubice (POSTA)
od
1.2.2011
do
31.12.2013
1.4.2012
31.3.2015
1.1.2010
30.9.2013
1.7.2011
30.6.2014
1.11.2009
31.12.2011
1.6.2011
31.5.2014
od
1.9.2012
do
31.8.2014
V současnosti podané návrhy projektů:
Název programu/ Název projektu
OP VpK – Technika napříč ČR - TECHNÉ
Mezinárodní projekty
V současnosti probíhající a nedávno realizované projekty:
Název programu/ Název projektu
INTERREG III – Freight and Logistics Advancement in
Central/South-East Europe – Validation of trade and
transport processes, implementation of improvements
actions, application of coordinated structures (FLAVIA)
HERMES – High Efficient and Reliable Arrangements for
Crossmodal Transport
od
do
1.3.2010
28.2.2013
1.1.2010
31.12.2011
od
do
1.9.2012
28.2.2015
V současnosti podané návrhy projektů:
Název programu/ Název projektu
INNOTECTRA-Creation of a research centre focused on
the development of innovative techniques in transport
Tabulka č. 11: Přehled projektů – DFJP UPA
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní,
Děčín
Vyšší odborná škola připravuje studenty v oboru Inženýrské stavitelství se
zaměřením na Železniční stavitelství, v oboru Ochrana památek a krajiny
a připravujeme obor Řízení kolejových vozidel. Obor Železniční stavitelství se
vyučuje na naší škole od roku 1996 a jsme jediná VOŠ v republice s tímto
zaměřením. Výuka je zde zaměřena především na získávání praktických dovedností
a zkušeností. Přibližně třetinu výuky jsou studenti na odborné praxi organizované
školou, českými drahami, SŽDC nebo organizacemi, které se zabývají stavbou
42/96
Studie proveditelnosti
železnic. Součástí výuky jsou i exkurze, výstavy a odborné semináře. Absolventi
získávají titul DiS.(diplomovaný specialista), denní studium je tříleté, dálkové studium
trvá tři a půl roku.
Na vyšší odborné škole bylo loni přibližně 120 studentů denního studia, 60 studentů
dálkového studia a 25 vyučujících a konzultantů. (Na celé VOŠ a SPŠ stavební je
přibližně 380 studentů – od 1.9.2012 se slučujeme s další průmyslovkou a naše
škola bude mít cca 750 studentů)
Absolventi VOŠ se kvalifikovaně uplatní při výkonu technických, technologických
a technickoekonomických i jiných činností spjaté se železničním stavitelstvím. Tvoří
především střední linii zaměstnanců. Vzhledem ke specializaci je po studentech ze
stran firem neustále poptávka.
Spolupráce s firmami spočívá především v poskytování pracovních příležitostí
při zabezpečení odborné praxe, v pořádání odborných přednášek pro studenty,
oboustranné konzultační činnosti, poskytování aktuálních studijních podkladů
pro potřeby školy, pořádání exkurzí. Škola spolupracuje především se SŽDC, ČD,
Chládek & Tintěra Litoměřice, Skanska ŽS Praha, Viamont DSP, GJW Praha,
H-PRO Ústí nad Labem, KB-blok systém, RSM Ústí nad Labem, Trail servis Ústí nad
Labem aj. – převážná část jsou členy TP.
TP poskytuje škole podporu při pořádání odborných seminářů, dále podporuje
vzdělávání učitelů a lektorů a je schopna i částečně zabezpečit konzultační činnost.
TP tak přispívá k výchově odborníků v železničním stavitelství. Škola naopak je
schopna na základě požadavků TP flexibilně přizpůsobit a sladit obsah studia
s praxí.
Historicky a díky TP škola velice dobře spolupracuje s firmami zabývající se
železničním stavitelstvím. Stejným způsobem by chtěla škola spolupracovat
i s firmami zabývající se řízením kolejových vozidel, dopravou a přepravou.
Vzhledem k možnostem a vstřícnosti TP škola věří v pozitivní ohlas.
Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Výzkumný ústav železniční, a.s. (VUZ) je společností s více než padesátiletými
zkušenostmi v oblasti železničního výzkumu a zkušebnictví. VUZ se specializuje
na odborné služby a komplexní řešení v oblasti posuzování, zkušebnictví
a poradenství pro železniční systémy a drážní dopravu. Zákazníky VUZ jsou zejména
výrobci kolejových vozidel a komponentů pro železniční systémy a drážní dopravu,
vlastníci železniční infrastruktury, provozovatelé dráhy a drážní dopravy, státní
orgány a instituce, a to jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
43/96
Studie proveditelnosti
VUZ je Autorizovaná osoba č. AO 258 a Notifikovaná osoba č. NB 1714. Je
autorizován Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(ÚNMZ) k činnostem posuzování shody pro výrobky, které tvoří transevropský
železniční systém. Stanovený rozsah těchto výrobků zahrnuje subsystémy tohoto
železničního systému v jeho strukturální oblasti. Těmito stanovenými subsystémy
jsou:
- Infrastruktura „INS“,
- Energie (Energetika) „ENE“,
- Kolejová vozidla „RST“ a
- Řízení a zabezpečení „CCS“ – traťové i palubní.
Tyto subsystémy jsou vymezeny příslušnými evropskými směrnicemi, zákonem
č. 266/1994 Sb., o dráhách, a dále vyhláškou č. 352/2004 Sb., o provozní
a technické propojenosti evropského železničního systému. VUZ posuzuje shodu
subsystémů včetně příslušných prvků interoperability. Podrobné postupy uvádí
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/57/ES, o interoperabilitě železničního
systému ve Společenství. Prostřednictvím TSI se u každého subsystému nebo jeho
části zajišťuje splnění základních požadavků stanovených touto směrnicí.
Podle podmínek autorizace je VUZ povinen se zúčastňovat jednání notifikovaných
osob. VUZ jako notifikovaná osoba je proto členem pracovní skupiny NB-RAIL
zřízené podle směrnice 2008/57/ES pro koordinaci notifikovaných osob
k projednávání záležitostí týkajících se uplatňování postupů při posuzování shody
nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability a postupu ověřování subsystémů
nebo uplatňování TSI v této oblasti. NB-RAIL poskytuje prostor pro:
- sdílení zkušeností a výměnu názorů na postupy posuzování shody za účelem
lepšího porozumění a sladěnějšího použití směrnice o interoperabilitě,
- navrhování a vydávání technických doporučení týkajících se posuzování
shody u železnic,
- zajištění sladění s evropskou normotvornou činností,
- navrhování zpráv týkajících se technických hledisek postupů posuzování,
- diskuze o dokumentech Komise a dalších informacích vztahujících se
k interoperabilitě na železnici a
- diskuze o otázkách a problémech vznikajících při praktickém používání
směrnice o interoperabilitě.
VUZ se aktivně účastní činnosti této koordinační skupiny jak na plenární úrovni, tak
na úrovni všech odborných podskupin (INS, ENE, RST a ERTMS). Dále je VUZ
podle podmínek autorizace povinen přenášet výsledky jednání notifikovaných osob
do činnosti a závěrů koordinačních porad a spolupracovat s ostatními autorizovanými
osobami působícími v téže oblasti. VUZ působí jako koordinující autorizovaná osoba
ve smyslu zásad ÚNMZ pro jednání koordinačních porad s Technickým a zkušebním
ústavem stavebním Praha, s.p. (TZÚS), působící v oblasti infrastruktury.
VUZ se jako autorizovaná/notifikovaná osoba rovněž aktivně podílí na normotvorné
činnosti, čímž plní další z podmínek autorizace. VUZ se podílel na činnosti:
- technické normalizační komise TNK č. 126 – Elektrotechnika v dopravě
a technické normalizační komise TNK č. 141 – Železniční aplikace,
- CEN/T256 Železniční aplikace v pracovní skupině WG10 Interakce vozidlotrať,
44/96
Studie proveditelnosti
-
-
CEN/T256 Železniční aplikace v pracovní skupině WG25 – Brzdové výpočty
a terminologie,
při novele norem ČSN 34 2613 a ČSN 34 2614 týkajících se kolejových
obvodů,
připomínkováním návrhů norem ČSN EN ISO 3095 a ČSN EN ISO 3381
týkajících se hluku
CENELEC připomínkoval VUZ návrhy norem EN 50238-2 týkající se
elektromagnetické kompatibility mezi vozidly a kolejovými obvody a EN 502383 týkající se elektromagnetické kompatibility mezi vozidly a počítači náprav,
pracovní skupiny UNIFE pro přípravu TSI pro konvenční vozidla (hnací
vozidla, osobní vozy)
pracovní skupiny CER “Joint Noise Support Group” pro omezenou změnu TSI
– hluk
NB-RAIL připomínkami k návrhu dokumentu Guide for the application
of Technical Specifications for Interoperability zpracovanému European
Railway Agency (ERA), který najde široké uplatnění u odborné veřejnosti.
Plnění povinnosti objektivně informovat žadatele (výrobce, zplnomocněné zástupce,
dovozce, apod.) o nejnovějším vývoji při uplatňování technických požadavků zajišťuje
VUZ prostřednictvím školicího střediska ve zkušebním centru Velim.
VUZ jako autorizovaná osoba je členem v profesních svazech a sdruženích v ČR
a v mezinárodních organizacích v tomto rozsahu:
- ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu
- AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací.
- SCOV - Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků.
- Technologická platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“
- EURNEX - European Rail Research Network of Excellence. EURNEX je
sdružení, které bylo ustaveno po dokončení projektu (typ síť excelence)
stejného názvu řešeného v 5. Rámcovém programu pro výzkum
a technologický rozvoj EU.
- EUROLAB. Práce této asociace se VUZ účastní prostřednictvím člena
sdružení EUROLAB-CZ, kterým je AAAO.
VUZ dále zastupuje mateřskou společnost České dráhy, a.s. při vybraných
expertních jednáních v Mezinárodní železniční unii (UIC). VUZ spolupracuje se
Společenstvím evropských železnic a společenství působících v infrastruktuře (CER)
a je přidruženým členem v Mezinárodní organizaci pro spolupráci železnic (OSŽD).
Další činnost v regulované oblasti týkající se interoperability
VUZ dále působí v oblasti regulované zákonem č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády
č. 133/2005 Sb. vydaným k jeho provedení jako subjekt určený členským státem
pověřený prováděním postupu ověřování subsystémů podle seznamu technických
pravidel
používaných
při uplatňování
základních
požadavků
směrnice
o interoperabilitě oznámeného Evropské komisi členským státem. Tato činnost se
týká posuzování shody výrobků s technickými požadavky v případech, kdy nelze
použít TSI (neexistence TSI, oznámená výjimka, zvláštní případ mimo TSI). K této
činnosti vydalo Ministerstvo dopravy pro VUZ stanovisko, podle něhož tuto činnost
vykonává právnická osoba autorizovaná ÚNMZ.
45/96
Studie proveditelnosti
Součástí posuzování shody výrobků s technickými požadavky je i zkoušení těchto
výrobků ve zkušební laboratoři. VUZ je dále od 31.3.1995 akreditovanou zkušební
laboratoří č. 1462 s oprávněním ke zkouškám kolejových vozidel, jejich komponentů
a drážních zařízení splňující akreditační kritéria dle ČSN ISO/IEC 17025. V současné
době rozsah akreditace zahrnuje jak závazné technické předpisy a ostatní technické
dokumenty a technické normy vyžadované pro regulovanou oblast posuzování, tak
další předpisy a dokumenty vyplývající z požadavků jednotlivých zákazníků
na posuzování mimo regulovanou oblast.
Akreditovaný certifikační orgán pro výrobky
VUZ je Akreditovaným certifikačním orgánem č. 3149 pro certifikaci kolejových
vozidel, částí kolejových vozidel, kolejových drah a součástí kolejových drah
ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, a příslušných prováděcích předpisů.
Tento certifikační orgán splňuje akreditační kritéria podle ČSN EN 45011.
V současné době rozsah akreditace zahrnuje jak závazné technické předpisy
a ostatní technické dokumenty a technické normy vyžadované pro regulovanou
oblast posuzování, tak i další předpisy a dokumenty vyplývající z požadavků
jednotlivých zákazníků na posuzování mimo regulovanou oblast posuzování.
Certifikační orgán pro systémy řízení jakosti
VUZ je také certifikačním orgánem provádějícím posuzování a certifikaci systémů
jakosti dodavatelů kolejových vozidel, částí kolejových vozidel, kolejových drah
a součástí kolejových drah ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
a příslušných prováděcích předpisů dle ČSN ISO/IEC 17021. Rozsah této činnosti se
týká výrobků posuzovaných jak v regulované, tak v neregulované oblasti u postupů
vyžadujících posuzování systémů řízení jakosti ve vztahu k těmto výrobkům.
Uznaný subjekt pro posuzování bezpečnosti podle CSM
Od 25. 7. 2011 je VUZ uznaným expertním posuzovatelem pro posuzování
významných technických změn pro všechny výše zmíněných strukturální subsystémy
(INS, ENE, RST a CCS) dle nařízení Komise (ES) č. 352/ 2009 (v ČR vnitrostátní
bezpečnostní předpisy stanovuje a uznání vydává Drážní úřad). Získání uvedeného
uznání je dalším významným krokem v procesu implementace ČR do evropského
železničního systému.
Další činnost v oblasti týkající se bezpečnosti
VUZ působí ode dne 19.12.2007 i na základě potvrzení o uznání způsobilosti
vydaného Správou železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC), ve smyslu směrnice
SŽDC č. 34 jako hodnotitel bezpečnosti. Tato činnost se týká hodnocení bezpečnosti
výrobků v souladu s ČSN EN 50129.
VUZ a oblast výzkumu a vývoje
Výzkumný Ústav Železniční, a. s. s akreditovanou zkušební laboratoří, dynamickým
zkušebním stavem, kanceláří autorizované osoby, která pokrývá rovněž aktivity VUZ
jako notifikované osoby a Zkušebním centrem Velim se zkušebními okruhy vytváří
v rámci Evropy unikátní kompaktní celek pro realizaci celé řady jak jízdních, tak
i laboratorních zkoušek a experimentů. Ve srovnání s některými známými zkušebními
centry v Evropě je zřejmé, že více než padesátileté zkušenosti VUZ v oblasti
železničního výzkumu v kombinaci s uvedeným technickým zázemím dávají dobré
46/96
Studie proveditelnosti
předpoklady k zapojení se do technického rozvoje v rámci integrace železničních
dopravních systémů Evropy jako zkušebního centra s mezinárodní autoritou.
V současné době se VUZ společně se svými partnery VÚKV a UPa podílí na řešení
výzkumného projektu „Hlukové emise a vibrace v systému železnice“ (TA01031267)
realizovaného s podporou Technologické agentury ČR.
VUZ a rámcové programy pro vědu a výzkum EU (pro všechny subsystémy)
Výzkumný Ústav Železniční, a. s., byl a je zapojen do mezinárodních projektů
v oblasti železničního systému a kolejové dopravy. Úzce spolupracuje s předními
výrobci, akademickými institucemi i oborovými organizacemi v rámci Evropské unie
i mimo ni. Experti VUZ jsou členy odborných skupin a výborů UIC zaměřených
zejména na moderní řídicí a zabezpečovací systémy, vlastnosti elementů třecí brzdy
nebo otázky hluku a vibrací.
Příklad mezinárodních výzkumných projektů v rámci VUZ:
Název projektu
Označení
European optimised pantograph catenary interface
EUROPAC
V rámci projektu EUROPAC se VUZ podílel na vývoji a zejména na ověření sběrače s diagnostickými
čidly pro sledování stavu trakčního vedení včetně vyhodnocení a analýzy získaných dat. Projekt byl
součástí 6. rámcového programu EU a byl zaměřen na zvyšování interoperability v oblasti interakce
pevných trakčních zařízení a vozidel. Na projektu se podílelo čtrnáct firem, mezi nejznámější patří
SNCF, Deutsche Bahn, Trenitalia, České dráhy, Banverket, Alstom a Faiveley
European Rail Research Network of Excellence
EURNEX
Cílem projektu je sjednotit celoevropský výzkum a vývoj v oblasti železniční dopravy a vytvořit
Excelentní síť (Network of Excellence) sdružující pracoviště nabízející řešitelskou i výrobní kapacitu
pro realizaci projektů železniční dopravy zadaných firmami a státními institucemi. Projekt EURNEX je
součástí 6. rámcového programu EU. Sdružuje více než šedesát evropských institucí a jeho tým čítá
670 osob.
FELICITAS
FELICITAS
Integrovaný projekt FELICITAS jako součást 6. rámcového programu EU byl zaměřený na vývoj
palivových článků vhodných pro použití v silniční, železniční i námořní nákladní dopravě. Kromě
vývoje palivových článků byl projekt zaměřen i na technologie spojené s ukládáním energie a
rekuperací tepelné i kinetické energie
Wheelset Integrated Design and Effective Maintenance
WIDEM
Strategickými cíli projektu WIDEM bylo navrhnout a vyzkoušet nový design a technologii výroby
železničních dvojkolí, především jejich náprav, s důrazem na zlepšení jízdních vlastností,
bezpečnosti, údržby a efektivnosti provozu
RailEnergy
RailEnergy
Integrovaný projekt RailEnergy hledal nová řešení vedoucí ke snížení energetické náročnosti
železničních kolejových vozidel, infrastruktury a provozu. Cílem projektu bylo do roku 2020 snížit o 6
% spotřebu energie na evropských železnicích při předpovídaném dvojnásobném nárůstu cestujících
i přepravy nákladů
Electromagnetic compatibility between rolling stock and railRAILCOM
infrastructure encouraging European interoperability
Cílem projektu RAILCOM (6. rámcový program) bylo přispět ke zjednodušení a harmonizaci postupů
používaných při hodnocení elektromagnetické kompatibility kolejových vozidel a infrastruktury
v prostoru Evropské unie
EUropean Railway ElectroMagnetic COmpatibility
EUREMCO
Vrcholovým cílem projektu EUREMCO je podpora interoperabilního železničního provozu
prostřednictvím harmonizace a zjednodušení certifikačních postupů uplatňovaných pro drážní vozidla
z pohledu EMC. Projekt byl podaný v rámci 7. Rámcového programu – 4.výzva, oblast FP7
Tabulka č. 12: Přehled projektů – VUZ
47/96
Studie proveditelnosti
VÚKV a.s.
VÚKV a.s. se zabývá vývojem a zkušebnictvím kolejových vozidel, jejich částí
a dalších komponentů z oblasti dopravního strojírenství. Konkrétně se jedná o:
- výzkumně-vývojovou a konstrukční činnost v oblasti kolejových vozidel
osobních, speciálních, lokomotiv a vozidel MHD
- projektové práce v oblasti dopravního strojírenství
- vývoj a výroba speciálních měřicích systémů
- konzultační činnost v oblasti dopravního strojírenství
- zpracovávání SW a jeho prodej
- provádění zkoušek v rámci experimentální zkušebny vozidel pro dopravní
strojírenství
Pro tyto činnosti má VÚKV a.s. kompetentní a kvalifikovaný tým odborníků.
Konkrétně v oblasti zkoušek kolejových vozidel a simulačních výpočtů disponuje
nejširším týmem akreditovaných specialistů v ČR. Zkušebna provádí akreditované
zkoušky pro subjekty z celé Evropy (např. Alstom, Bombardier, Siemens, Stadler).
VÚKV a.s. má vlastní prostory i speciální vybavení na provádění jednotlivých
zkoušek ve shodě s platnými předpisy. Pro úspěšnou práci v rámci TP je důležitá
skutečnost, že existuje úspěšná spolupráce členů TP při provádění některých
zkoušek (VÚKV, VUZ, UPa).
Příklad úspěšně řešených národních výzkumných projektů v rámci VÚKV a.s.:
Označní / název projektu
Pohon nízkopodlažních kolejových vozidel
-
Termín realizace
1999-2001
zaměření projektu na nízkopodlažní tramvaje
důraz na minimální nároky na údržbu pohonu a minimalizaci hlukových emisí
Nová generace pohonu dveří s lineárními elektrickými motory
2002-2004
zejména pro kolejová vozidla
- zaměření projektu na bezpečnost a spolehlivost řešení, malé nároky na údržbu a dále
energetickou úspornost řešení
Výzkumné centrum kolejových vozidel (VCKV)
-
2005-2011
program vypsán MŠMT ČR
záměr soustředit výzkumné kapacity na výzkumnou činnost do centra, které zajistí účinný
přenos poznatků mezi jednotlivými stadii výzkumu k subjektům, které je využívají.
v daném období se VCKV soustředilo na řešení úkolů z těchto oblastí:
 výzkum vlastností materiálů a jejich aplikací při stavbě kolejových vozidel a výrobě
jejich komponent, výzkum dynamické pevnosti, provozní životnosti a pasivní
bezpečnosti konstrukcí kolejových vozidel a jejich komponent, výzkum pro zajištění
bezpečného provozu kolejových vozidel, výzkum proudění a aerodynamiky při
provozu kolejových vozidel, výzkum hluku a vibrací kolejových vozidel, výzkum
adheze a dynamiky pohonu kolejových vozidel, výzkum obrysů kolejových vozidel,
nové trendy v konstrukci komponent i celých kolejových.
48/96
Studie proveditelnosti
Příklad úspěšně řešených mezinárodních výzkumných projektů v rámci VÚKV a.s.:
Označní / název projektu
Termín realizace
Extrusion Process for Efficient Production of Magnesium Structural
2001-2004
Components
- projekt v rámci FP6
- projekt se zabýval úkolem zlepšit technologii výroby komponentů ze slitin magnesia vývojem
přímého hydrostatického protlačovacího procesu.
- záměrem bylo vyvinout magnesiovou tvárnou slitinu s vyššími materiálovými vlastnostmi,
vyvinout technologii protlačování s vyšší produktivitou výroby (případně další postupy
výroby), vybrat možné komponenty pro aplikaci tohoto postupu výroby pro kolejová vozidla
TRAINSAFE - Pooling Knowledge to Promote Rail Safe
-
projekt v rámci FP6
projekt se zabýval otázkami bezpečnosti při provozu železničních vozidel
záměrem bylo zvýšit úroveň norem a předpisů zabývajících se bezpečností v železniční
provozu, zvýšit obecně bezpečnost při provozu na železnici, využít široké spolupráce
výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z oblasti železniční techniky,
doporučit směry inovací a budoucího vývoje, oslovit a případně integrovat nové členské státy
EU do práce v této problematice
Train Interior Passive Safety for Europe
-
2006-2010
projekt v rámci FP6
projekt se zabýval otázkami spojenými s pasivní bezpečností interiéru železničních vozidel a
navazoval na dřívější podobně zaměřené projekty SAFETRAIN, SAFETRAM a TRAINSAFE
záměrem bylo umožnit spolupráci výrobců, provozovatelů, dodavatelů a vědeckých institucí z
oblasti železniční techniky v rámci EU, zpracovat přehled současného stavu praxe a
legislativy týkající se pasivní bezpečnosti interiéru železničních vozidel, analyzovat nehody
při provozu a způsobená zranění osob v interiéru vozidel, identifikovat rizika poranění
jednotlivých částí lidského těla v interiéru vozidel při zmíněných nehodách, navrhnout
komplexní doporučení pro změny v interiéru železničních vozidel s cílem snížit riziko zraněn
SECUR-ED - SECured URban transportation, European Demonstration
-
-
2002-2004
04/2011 – 09/2014
projekt v rámci FP7
projekt se týká všeho, co souvisí s bezpečností v městské hromadné dopravě, tedy od
hodnocení rizik až po kompletní program nácviku jednání v krizových situacích. Navržená
řešení a postupy budou v souladu s různými podmínkami pro hromadnou dopravu ve
vybraných městech a budou reflektovat i sociální a právní souvislosti
VÚKV a.s. se účastní práce jako člen expertního týmu, který posuzuje postup řešení projektu
Tabulka č. 13: Přehled projektů – VÚKV
Zkušenosti s řešením projektů:
Každý projekt má fázi přípravnou, vlastní pracovní, prezentační a konečnou
administrativní. Přípravná fáze představuje vytváření konsorcia řešitelů, stanovení
cílů projektu, úkoly a odpovědnosti řešitelů, příprava smluvních dokumentů. Jedná se
o důležitou etapu, byť při ní nedochází k vlastní (pracovní) činnosti. Důvod je ten, že
kapacity, termíny, náklady, zaměření a výsledky zde formálně naplánované je nutné
v dalších etapách řešení co nejpřesněji dodržet. Dílčí modifikace je sice možná,
vyžaduje ale většinou společný souhlas konsorcia a také administrátora projektu.
V případě mezinárodních projektů setkání řešitelů probíhají většinou v Bruselu.
V této fázi projektu se jedná téměř vždy o jednodenní cesty, i tak ale představují
nezanedbatelné náklady, které musí jednotlivé společnosti sami investovat. Náklady
v přípravné fázi nepatří totiž mezi uznatelné náklady. Tato fáze končí zpracováním
požadovaných dokumentů a jejich oficiálním předáním posuzovatelům.
Vlastní pracovní fáze začíná prakticky pořádáním tzv. „Kick-off meeting“,
administrativní začátek je stanoven většinou na začátek nebo ½ příslušného
kalendářního roku. Toto setkání je příležitostí k seznámení celého pracovního týmu,
49/96
Studie proveditelnosti
k představení jednotlivých národních / podnikových zástupců, vedoucích pracovních
balíčků, koordinátora a administrátora. Po tomto setkání následují setkání již v rámci
jednotlivých pracovních skupin, kde se již konkrétně stanoví postup prací. Pořadí
těchto dalších úvodních setkání je dáno postupem prací podle návrhu projektu.
Vlastní řešení je potom individuální proces každého účastníka, vzájemné
korespondence, audio / video konferencí, pracovních setkání, spolupráce. Nejčastěji
v ročních intervalech je jednotlivými účastníky zpracováván přehled plnění
plánovaných úkolů a čerpání prostředků. Oprávněnost čerpání prostředků
a vyhovující stav účetní dokumentace je kontrolován finančními audity.
Prezentační fáze projektu zahrnuje období přibližně posledních 6 měsíců projektu,
ale může být po dohodě zahájena i ve změněném čase. Je to v době, kdy zpravidla
poslední pracovní skupina (WP) dokončuje svoji práci. V této době se zpracovávají
závěrečné dokumenty, probíhá jejich předběžná prezentace a připravuje se shrnutí
výsledků. Probíhá také kontrola zpracování všech plánovaných výsledků
a dokumentů, protože jejich úplnost je jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující
hodnocení projektu. Zpravidla v této době je také uskutečněno závěrečné setkání
zástupců řešitelů a poskytovatele dotace. Na tomto setkání je práce celého týmu
jednotně uceleně prezentována.
Konečná administrativní fáze projektu probíhá od doby jeho ukončení. Teprve tehdy
je možné uzavřít účetní dokumentaci. Délka této fáze není předem zřejmá, většinou
se jedná o 4-8 měsíců. Během této doby administrátor kontroluje úplnost a správnost
předaných dokumentů o řešení projektu i o vyúčtování podílu jednotlivých účastníků.
V případě rozhodnutí o případném krácení dotace pro projekt jako celek, koordinátor
provede nové rozpočítání pro jednotlivé účastníky. Tato poslední fáze projektu končí
zasláním konečného vyúčtování koordinátorem a provedením finančního vyrovnání.
VÚKV a.s. vlastní v současné době tyto platné certifikáty a ověření:
Název
Vydal
Quality Management System
Způsobilost k navrhování svařovaných konstrukcí
Provádění technicko-bezpečnostních zkoušek
Provádění zkoušek drážních vozidel
Osvědčení o aprobaci podniku
Osvědčení o akreditaci zkušební laboratoře
Uznání provádění zkoušek drážních vozidel
Výkon zkoušek drážních vozidel
Uznání subjektu pro externí posuzování bezpečnosti
drážních vozidel (vybrané subsystémy)
TÜV SÜD, SRN
GSI SLV Hannover, SRN
MDČR
MDČR
Československý Lloyd
ČIA
ÚRŽD, Slovensko
MDPT, Slovensko
DÚ, ČR
Tabulka č. 14: Přehled certifikátů – VÚKV
Chráněné průmyslové vlastnictví ve VÚKV a.s.:
Jako příklad chráněného průmyslového vlastnictví, které VÚKV a.s. vlastní, je možné
uvést následující (v závorce uveden termín, do kdy vlastnictví platí):
- Hnací podvozek pro nízkopodlažní kolejová vozidla (2018)
- Zavěšení jednotky pohonu pojezdového kola (2018)
- Uložení talířových kol v nápravové reverzační převodové skříni (2024)
- Kloubové spojení článkového kolejového vozidla (2019)
- Nízkopodlažní článkové kolejové vozidlo (2015)
- Jednonápravový hnací podvozek kolejového vozidla (2020)
50/96
Studie proveditelnosti
- Mechanismus pro vedení pohyblivých kabelů (2020)
- Dveře s pohonem přímým lineárním elektrickým motorem (2014)
- Podvozek kolejového vozidla, kompozitové pružiny (2021)
- Představek železničního vozu (2017)
- Vozidlové kolo s vestavěným elektromotorem (2017)
- Pohon jednotlivého kola pro elektricky poháněná vozidla (2023)
- Vozidlové kolo s vestavěnou hnací jednotkou (2017)
- Čelo vozidla (2019)
- Zkušební podvozek pro naklápění vozové skříně kolejového vozu (2016)
Jako příklad reakce na požadavky trhu, inovace a dosažení vyšší úrovně práce
VÚKV a.s. pro zákazníka je možné uvést vývoj a praktické použití měrného dvojkolí
pro kolejová vozidla. Vývoj probíhal v rámci již zmíněného VCKV, praktické využití
potom od roku 2008. Dokladem úrovně této inovace je získání např. těchto
významných zakázek:
1. Měření jízdních vlastností metra MF2000 v Paříži
2. Měření jízdních vlastností lokomotivy 109E v ČR, Německu a Rakousku
Nové poznatky jsou ve VÚKV a.s. získávány v rámci práce na výzkumných
projektech i jako průběžné vyhodnocování výsledků všech běžných komerčních
projektů.
Představa o technickoekonomickém rozvoji firmy s výhledem na 3 roky:
Představenstvo VÚKV a.s. bude dále rozvíjet firmu jako znalostní organizaci s cílem
upevnit postavení VÚKV a.s. v rámci Evropy. Jedná se zejména o další rozvíjení
znalostí v oblastech vývoje určených částí vozidel (podvozky, kabiny, skříně, pohony
atd.), vědeckotechnických výpočtů a zkoušek vozidel. Pro postavení špičkové
evropské zkušebny budou vyvíjeny nové zkušební technologie. V rámci Centra
kompetence drážních vozidel bude prováděn aplikovaný výzkum v oblastech
typických pro kolejová vozidla, jako jsou jízdní vlastnosti, hlukový management,
pevnost nebo bezpečnost. K zajištění další trvalé ziskovosti firmy budou, tak jako
dosud, navazovány další exkluzivní vztahy se zahraničními výrobci kolejových
vozidel. V případě výhodnosti bude VÚKV a.s. usilovat i o další účast v grantových
projektech.
Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p.
Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. je společnost s dlouholetou tradicí.
Jeho činnost se specializuje na posuzování shody, certifikaci systému
managementu, inspekční činnost, certifikaci kvality výrobků, soudní znalectví, služby
pro podporu expertu a specializovaný výzkum.
Posuzování shody v regulované oblasti
Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. je oprávněn vystupovat jako
autorizovaná/notifikovaná osoba ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. v národním
i evropském systému pro stavební výrobky, výtahy, hračky, dětská hřiště, výrobky
pro propojenost evropského železničního systému, elektrická zařízení nízkého
napětí, emise hluku, atd. Současně vykonává z pověření ÚNMZ i koordinační činnost
ve vztahu k dalším více než 20 autorizovaným osobám působícím v oblasti
stavebních výrobků.
51/96
Studie proveditelnosti
Certifikace systémů managementu
Pro mnoho podnikatelských subjektů je významným faktorem ke zvýšení jejich
konkurenceschopnosti zavedení účinných systémů managementu zaměřených
na kvalitu produktů a služeb, případně i na oblast životního prostředí a bezpečnosti
práce.
Inspekční činnost
Kvalitu provedení stavby či projektu lze prokázat pomocí inspekční činnosti. Cílem
této činnosti je poskytovat odborné objektivní informace od třetí nezávislé strany
o shodě konkrétního předmětu inspekce s předpisy, normami či jinými určenými
specifikacemi a požadavky. Inspekční činnost si zadávají jak podnikatelské subjekty,
jako např. investoři, prováděcí firmy, nabyvatelé nebo majitelé výrobků, objektů
či zařízení, tak orgány státní správy i jednotlivé soukromé osoby.
Certifikace kvality výrobků
Pro spotřebitele a uživatele má vedle zákonem regulovaných technickobezpečnostních charakteristik výrobku velký význam průkaz (certifikát, osvědčení)
celkové kvality výrobku. Specificky u stavebních výrobků je při posuzování možno
zohlednit vedle technických norem i jiné požadavky zákazníka, zejména pak
aplikační dokumenty pro určené použití výrobku ve stavbě. Při potvrzení shody
výrobku je možno vedle samotného certifikátu využít také certifikační značku
"Certifikováno pro stavby" spolu s osvědčením o dosahovaných vlastnostech
výrobku.
Soudní znalectví, odborné posudky
Technický a zkušební ústav stavební Praha s.p. je od r. 1975 jmenován znaleckým
ústavem. Odborné posudky zpracovává TZÚS zejména se zaměřením na statiku
stavebních konstrukcí, vady a poruchy svislých a vodorovných nosných konstrukcí,
konstrukcí střech a klempířských prací, vady podlah a vnitřních i vnějších omítek,
fasádních systémů, atd.
Specializovaný výzkum pro potřeby podnikatelů
V Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha s.p. aktivně funguje i útvar
výzkumu a vývoje s provázaností na působnost v české a evropské technické
normalizaci zejména v oblasti betonových a zděných konstrukcí a v oblasti fasádních
systémů, kde má komplexní zázemí v síti moderně vybavených laboratoří i díky svým
rozsáhlým a komplexním aktivitám a dlouholeté praxi v oboru. K aktivitám útvaru
patří spolupráce na řešení mezinárodních úkolů a konkrétních inovačních projektů.
Služby pro podporu exportu
Při exportu výrobků na evropské i světové trhy se výrobci a exportéři setkávají téměř
vždy s nutností splnit specifické místní požadavky. TZÚS je dlouholetým členem řady
mezinárodních organizací působících v oblasti stavebnictví a jejich prostřednictvím,
případně přímými kontakty se zástupci konkrétních zemí nabízí podnikatelům pomoc
při orientaci v této oblasti. Pracovníci TZÚS dokáží spolehlivě zjistit místní požadavky
prakticky v kterékoliv zemi a to i v oblasti nových a inovovaných výrobků, nebo
v oblastech dosud neharmonizovaných. V rámci Evropy jde např. o organizace
UEAtc (schvalování výrobků v neharmonizované oblasti) a ECI ICE (střední
a východní část Evropy); ve světovém měřítku pak o sdružení zkušebních organizací
WFTAO (World Federation of Technical Assessment Organisations).
52/96
Studie proveditelnosti
Pro vykonávání své činnosti TZÚS disponuje devíti akreditovanými zkušebními
laboratořemi. Běžně se zde zkouší všechny základní stavební výrobky a materiály
jako čerstvý beton, betonové prefabrikáty, kovové dílce, zdicí prvky, dřevěné prvky
z masivního nebo lepeného dřeva, malty, sanační hmoty, stavební chemie, ale
i široký sortiment výrobků lehkého průmyslu atd.
4.2 Shrnutí
Hlavní role univerzit a výzkumných ústavů zastoupených v TP je výzkum
a vývoj
v oblasti
výstavby
železniční
infrastruktury,
sdělovacího
a zabezpečovacího zařízení a elektrické trakce, jejich inovace a zkoušení.
Společně s průmyslovými členy TP se mohou podílet na řešení problematiky
týkající se interoperability železniční infrastruktury a na řešení aktuálních
problémů vznikajících při rekonstrukci a modernizaci železniční sítě ČR.
5. Ostatní členové
Dalšími významnými subjekty podílející se na projektu technologické platformy
„Interoparabilita železniční infrastruktury“ jsou i dva řádní členové TP – projektové
ústavy – SUDOP Praha a.s. a MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., a jeden subjekt
spolupracující s TP – Správa železniční dopravní cesty, s.o.
SUDOP Praha a.s.
Společnost SUDOP PRAHA a.s. má téměř šedesátiletou tradici v projektování
železničních staveb. Za tuto dobu spolupracoval na inovaci technologií pro železniční
dopravu. Jednalo se především o:
- typová nástupiště
- typová betonová zarážedla
- typové podklady pro projektování betonových mostů
- typové podklady pro projektování ocelových mostů
- typové podklady pro projektování zabezpečovacích zařízení
- typové podklady pro projektování sdělovacího zařízení
- typové podklady pro projektování trakčního vedení
- typové podklady pro projektování rozvodu 6 kV 50 Hz a 75 Hz
Od roku 1993 pro České dráhy s.o. zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s.
následující studie:
- studii proveditelnosti modernizace I. tranzitního koridoru - 1993
- studii proveditelnosti modernizace II. tranzitního koridoru – 1994
- Zásady modernizace vybrané železniční sítě
V posledním období zpracovala pro SŽDS s.o. společnost SUDOP PRAHA a.s.
následující studie a dokumenty:
- studii proveditelnosti modernizace III.tranzitního koridoru – 2002 - dosud
- studii proveditelnosti modernizace IV.tranzitního koridoru – 2002 – dosud
- Racionalizace na nekoridorových tratích nasazením dálkového ovládání 2004
53/96
Studie proveditelnosti
Prověření a stanovení podmínek úprav zabezpečovacího a sdělovacího
zařízení, trakčního vedení, železničního svršku a spodku pro zavedení traťové
rychlosti do 200 km/hod na vybrané železniční síti ČR -2006
Pro České dráhy a.s. zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s.:
- Studie „Nasazení dálkového ovládání a řízení a koridorových tratích“ - 2003
- Studie „Pilotní projekt dispečerského řízení na trati Přerov - Břeclav“ -2003
-
V roce 2011 zpracovala společnost SUDOP PRAHA a.s. dokument „Analýza vztahu
kategorie tratě a hodnocení potřebnosti investic do železniční infrastruktury“.
Předmětem bylo provedení analýzy ve vztahu k TSI pro konvenční tratě. Následně
byla vypracována metodika určená pro studenty, akademické pracovníky a další
pracovníky zabývající se výzkumem a vývojem. Výstupy byly prezentovány na
konferenci Želznice 2011 v Praze a 8. Koľajovém foru v Bratislavě 2012. V níže
uvedené tabulce je uveden přehled studií vypracovaných za poslední tři roky.
Název
Aktualizace č.2 studie proveditelnosti 4.tranzitního železničního
koridoru H.Dvořiště st.hr. - Praha - Hostivař
Studie proveditelnosti 3.tranzitního žel. koridoru, prioritná část Praha
Smíchov - Plzeň - Cheb - st.hr.SRN
Studie proveditelnosti pro trať Praha Smíchov - Plzeň
Studie proveditelnosti Elektrizace trati Zábřeh na Moravě - Šumperk
Studie proveditelnosti průjezdu 1.TŽK železničním uzlem Praha
Komplexní řešení spojení Praha - Beroun jako součást 3.TŽK.
Studie proveditelnosti rekonstrukce žst. Olomouc
Studie proveditelnosti žel. uzlu Ústí n.O. včetně navazujícího úseku
Ústí n. O. – Choceň (mimo)“.
Studie proveditelnosti zaústění III. TŽK do železničního uzlu Praha
Studie proveditelnosti zaústění IV. TŽK do železničního uzlu Praha
Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, Studie
proveditelnosti Hradec Králové - Pardubice
Uzel Plzeň, studie proveditelnosti
Modernizace trati Nemanice I - Ševětín
Ústí nad Orlicí - Choceň, nová trať
Technická a ekonomická studie "Horní Dvořiště st. hr. - České
Budějovice"
Studie výstavby nové železniční tratě z íránských hranic do Kábulu;
3.etapa
Analýza vztahu kategorie tratě a hodnocení potřebnosti investic do
železniční infrastruktury
Kategorie
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Stavba železniční
Tabulka č.15: Přehled zpracovaných studii za poslední 3 roky
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. (MCO)
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. je projektová, inženýrská, konzultační
a poradenská společnost, působící na celém území České republiky již od r. 1996.
Společnost se specializuje zejména na komplexní řešení problematiky dopravní
infrastruktury od expertních posudků, zpracování generelů dopravních řešení až po
zpracování realizačních projektových dokumentací. MCO patří mezi nejvýznamnější
projektové společnosti v tomto oboru, zpracovává unikátní řešení nových konstrukcí
mostních, kolejových, inženýrských jak v oblasti železničních koridorů mezinárodních
54/96
Studie proveditelnosti
sítí TEN T, tak i nejvýznamnějších železničních uzlů. MCO se svým specializovaným
projekčním týmem se rovněž podílí i na unikátních řešeních rekonstrukcí a záchrany
památkově chráněných objektů. Většina projekčních prací je zpracovávaná
pro konkrétní zadání „na míru“ a je ve značné míře neopakovatelná. Společnost
v současné době zaměstnává na svých třech pracovištích na Moravě – tj.
v Olomouci, Brně a Valašském Meziříčí, celkem 82 zaměstnanců. Celkem 62
kmenových zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, z toho 26 projektantů získalo
autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. a jsou evidováni v seznamu
autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT)
a České komory architektů (ČKA).
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC)
SŽDC je pro členy TP, zejména průmyslové společnosti, hlavním odběratelem jejich
produkce a je současně garantem souladu provádění prací s požadavky
na interoperabilitu železniční infrastruktury. Vedle Ministerstva dopravy ČR je
hlavním tvůrcem koncepce výstavby a údržby interoperability železniční sítě ČR.
Jako člen TP sehrává významnou roli koordinátora, konzultanta v přípravě
a realizace dokumentu SVA. SŽDC je správcem železniční infrastruktury. Hlavní
činností této společnosti je provozování železniční dopravní cesty, zajištění její
provozuschopnosti, její modernizaci a rozvoj.
6. Lidské zdroje
TP má ve svých statutárních a řídících orgánech a svých členských subjektech
potřebný počet kvalifikovaných pracovníků pro plnění předmětu své činnosti.
Na činnosti TP se podílí expertní skupiny, sbor hodnotitelů a rada pro výzkum
a vývoj. TP má i své zástupce v evropských organizacích.
Počet osob
Věková
struktura
Kvalifikace
Správní rada
20
50-60
VŠ
Předsednictvo správní rady
3
50-60
VŠ
Řídící a hospodářské orgány
3
40-50
VŠ
Předsedové expertních skupin
4
40-50
VŠ
Tajemníci expertních skupin
4
30-40
VŠ
Kontrolní a revizní komise
3
50-60
VŠ
Členové expertních skupin
41
30-40
VŠ
Členové sboru hodnotitelů
50
50-60
VŠ
Členové Rady pro výzkum a vývoj
18
50-60
VŠ
Zástupci v evropských organizacích
14
40-50
VŠ
-
-
VŠ
Organizační začlenění
Ostatní experti, poradci a znalci
Tabulka č.16: Přehled základního rozdělení pracovníků
55/96
Studie proveditelnosti
Expertní skupiny TP (ES)
V rámci činnosti TP jsou zřízeny jednotlivé expertní skupiny dle jednotlivých
odborností. Expertní skupiny se podílí především na přípravě návrhu projektů, jejich
zaměření a stanovení. Jedná se o následující expertní skupiny:
- infrastruktura
- energie
- řízení a zabezpečení
- rozhraní
Expertní skupina „infrastruktura“
Expertní skupina “Infrastruktura“ vznikla jako jedna ze základních skupin
Technologické platformy. Svojí činností se zaměřuje na strukturální subsystém
transevropského železničního systému Infrastruktura, jak je popsán ve směrnicích
ES o železniční interoperabilitě
Jméno
Funkce v TP
Vzdělání
Obor působnosti
Ing. Jaroslav Grim
Předseda ES
Ing. Roman Adamek
Tajemník ES
Artur Wiesner
Člen ES
Generální ředitel
VUZ,a.s.
Vedoucí KAO –
VUZ,a.s.
DT Prostějov, a.s.
VŠ
management
VŠ
VŠ
infrastruktura/
management
infrastruktura
Marek Smolka
zástupce
DT Prostějov, a.s.
VŠ
infrastruktura
Alena Kohoutková
Člen ES
ČVUT
VŠ
infrastruktura
Funkce
Jan Vodička
zástupce
ČVUT
VŠ
infrastruktura
Hana Krejčiříková
zástupce
ČVÚT
VŠ
infrastruktura
Matouš Vazač
Člen ES
SŽDC s.o.
VŠ
infrastruktura
Jan Čihák
zástupce
SŽDC s.o.
VŠ
infrastruktura
Mojmír Nejezchleb
Člen ES
ŽPSV, a.s.
VŠ
infrastruktura
Hynek Smolka
zástupce
ŽPSV, a.s.
VŠ
infrastruktura
Vladimír Doležel
Člen ES
Upa
VŠ
infrastruktura
Zbyněk Mynář
Člen ES
SKANSKA, a.s
VŠ
infrastruktura
Miroslav Procházka
Člen ES
TZÚS, s.p.
VŠ
infrastruktura
Jiří Studnička
zástupce
TZÚS, s.p.
VŠ
infrastruktura
Otto Plášek
Člen ES
VUT
VŠ
infrastruktura
Danuše Marusičová
Člen ES
ACRI
VŠ
infrastruktura
Ivan Vukušič
Člen ES
VUZ, a.s.
VŠ
infrastruktura
Tabulka č.17: Složení expertní skupiny „Infrastruktura“
56/96
Studie proveditelnosti
Expertní skupina „energie“
Expertní průřezová skupina „Energie“ se svojí činnosti zaměřuje na porovnání
produkce s požadavky interoperability v oblasti trakčního vedení a napájecích stanic.
Dále se zaměřuje na oblast testování trakčních sestav, vývoj komponent trakčních
sestav a výzkum nových koncepcí napájecích stanic. Členové skupiny Energie se
aktivně podílí na předkládání výzkumných / vývojových projektů. Členové sboru
hodnotitelů konzultačně přispívají v rámci návrhu nových projektů.
Jméno
Funkce v TP
Ing. Karel Mora
Předseda ES
Ing. Michal Satori, Ph.D.
Tajemník ES
Ing. Vladivoj Výkruta, CSc.
Člen ES
Ing. Ivan Dobeš
Člen ES
Funkce
Vzdělání
Obor působnosti
VŠ
management
VŠ
energie/
management
VŠ
Energie
VŠ
Energie
Generální ředitel
EŽ Praha, a.s.
Systémový specialista
EŽ Praha, a.s.
Systémový specialista
VUZ
Systémový specialista
VUZ
Tabulka č.18: Složení expertní skupiny „Energie“
Expertní skupina „řízení a zabezpečení“
Expertní skupina „Řízení a zabezpečení“ se svojí činností zaměřuje na oblast
sdělovací a zabezpečovací techniky na železnici a to téměř výhradně z pohledu
Interoperabillity Evropského železničního prostoru. Práce skupiny se zaměřuje na tři
druhy projektů. První skupina zájmu jsou témata, která reagují na požadavek
dosažení souladu produkce nových zařízení plně v souladu s nároky danými
směrnicemi o interoperabilitě. Druhá skupina zájmu jsou témata podpůrná pro první
skupinu a třetí skupinu tvoří tzv. rozhraní vůči ostatním subsystémům vztahujícím se
k interoperabilitě.
Jméno
Funkce v TP
Funkce
Vzdělání
Obor působnosti
Ing. Zdeněk Chrdle
Předseda ES
VŠ
Ing. Vladimír Kampík
Tajemník ES
management
CCS /
management
Ing. Martin Leso, Ph.D.
Člen ES
Ing. Karel Beneš
Člen ES
Ing. Ladislav Polcar
Člen ES
Ing. Ivan Tuháček, Ph.D.
Člen ES
Generální ředitel AŽD
Ředitel pro Evropské
záležitosti – AŽD
Odborný asistent
ČVUT
Systémový specialista
VUZ
Náměstek ředitele
AK Signal Brno a.s.
Business developer
manažer – AŽD
VŠ
VŠ
CCS
VŠ
CCS
VŠ
CCS
VŠ
CCS
Tabulka č. 19: Složení expertní skupiny „Řízení a zabezpečení“
57/96
Studie proveditelnosti
Expertní skupina „rozhraní“
Expertní průřezová skupina „Rozhraní“ se svojí činností v první fázi zaměřuje
na oblasti rozhraní subsystémů:
- Infrastruktura – Železniční vozidlo
- Energie – Železniční vozidlo
Do expertní skupiny Rozhraní patří i hodnotitelé, kteří pravidelně konzultují
s vedením skupiny její zaměření, výsledky práce a plány. Všichni jmenovaní jsou
odborníky z různých oblastí oboru Kolejových vozidel, nebo obecně dopravy.
Jméno
Funkce v TP
Funkce
Vzdělání
Obor působnosti
Ing. Zdeněk Malkovský
Předseda ES
Generální ředitel VUKV
VŠ
Ing. Jiří Jelének
Tajemník ES
Projektant VUKV
VŠ
management
kolejová vozidla /
management
Doc.Ing. Jaromír
Zelenka, CSc.
Člen ES
Ing. Martin Kohout
Člen ES
Ing. Aleš Hába
Člen ES
Ing. Michal Musil, Ph.D.
Člen ES
Prof.Ing. Bohumil Culek,
CSc.
Člen ES
Ing. Michal Hipman,
Člen ES
Ing. Jan Hlaváček
Člen ES
Ing. Lukáš Hejzlar
Člen ES
Ing. Michal Svoboda
Člen ES
Ing. Petr Chlum
Člen ES
Ing. Vladivoj Výkruta,
Člen ES
Ing. Tomáš Krčma
Člen ES
Ing. Michal Satori
Člen ES
docent – DFJP,
Universita Pardubice
asistent a ved. Lab. –
DFJP, Universita
Pardubice
asistent – DFJP,
Universita Pardubice
odborný asistent –
DFJP, Universita
Pardubice
profesor – DFJP,
Universita Pardubice
systémový specialista
VUZ
systémový specialista
VUZ
systémový specialista
VUZ
systémový specialista
VUZ
systémový specialista
VUZ
systémový specialista
VUZ
systémový inženýr
EŽ Praha
systémový inženýr
EŽ Praha
Tabulka č. 20: Složení expertní skupiny „Rozhraní“
58/96
VŠ
kolejová vozidla
VŠ
kolejová vozidla
VŠ
kolejová vozidla
VŠ
měření hluku a
vibrací
VŠ
pevnost, zkoušky
a bezpečnost KV
VŠ
kolejová vozidla
VŠ
VŠ
měření hluku a
vibrací
měření hluku a
vibrací
VŠ
elektrotechnika KV
VŠ
elektrotechnika KV
VŠ
trakční zařízení
VŠ
trakční vedení
VŠ
silnoproudá
technologie
Studie proveditelnosti
Sbor hodnotitelů
Nedílnou součástí činnosti TP je i sbor hodnotitelů se zaměřením jak z hlediska
systémového, tak i dle jednotlivých odborností. Příslušný sbor hodnotitelů je nedílnou
součástí činnosti expertních skupin. Členové sboru hodnotitelů konzultačně přispívají
v rámci návrhu nových projektů. Pravidelně konzultují s vedením skupiny její
zaměření, výsledky práce a plány. Jedná se o oblasti infrastruktury, energie, řízení
a zabezpečení a Rozhraní podsystémů „infrastruktura – vozidla“, „energie – vozidla“
a „řízení a zabezpečení“
Jméno
Funkce
Obor působnosti
Doc.Ing.Tatiana
Molková,Ph.D.
Ing. Jozef Fázik
UPA – DFJP
Systémově
UIC
Systémově
Ing. Radek Čech
SŽDC, s.o.
Systémově
Jméno
Funkce
Obor působnosti
Prof.Ing.Josef Jíra, CSc.
ČVUT – FD
ČVUT – FD – Ústav
doprav.systémů
UPA – DFJP
VUT Brno - Fakulta
stavební
UPA – DFJP
ČVUT – Fakulta
stavební
Infrastruktura
UPA – DFJP
Infrastruktura
Ing. Pavel Stoulil
Ing. Leoš Horníček, Ph.D.
Doc.Ing.Otto Plášek,Ph.D.
Ing. Bohumil Culek, Ph.D.
Doc. Ing.Hana
Krejčiříková,CSc.
Doc. Ing. Vladimír Doležel,
CSc.
Ing.Jiří Studnička
Ing. Danuše Marusičová
Ing. Roman Adamek
Doc.Ing.Jan Vodička,CSc.
Ing. Jiří Smolík
Ing. Miroslav Hartmann
Ing. Mojmír Nejezchleb
Ing. Jan Hejtmánek
Doc.Ing.Jitka Jírová,CSc.
Dr. Imrich Korpanec
Technický a zkušební
ústav Praha
ACRI
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
VUZ
ČVUT - Fakulta
stavební
S u b t e r r a a.s.
Infrastruktura
Viamont DSP a.s.
ŽPSV-Uherský Ostroh
a.s.
ŽPSV-Uherský Ostroh
a.s.
ČVUT – fakulta
dopravní
EFRTC
Infrastruktura
59/96
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Infrastruktura
Studie proveditelnosti
Jméno
Funkce
Obor působnosti
Doc. Ing. Karel Hlava,CSc.
Doc. Ing. Jaroslav
Opava,CSc.
Ing. Ivan Dobeš
UPA – DFJP
Energie
ČVUT – FD
Energie
VUZ
Energie
Ing. Petr Chlum
VUZ
Energie
Ing. Vladimír Kudyn,Ph.D.
SŽDC, s.o.
Energie
Ing. Vladivoj Výkruta
VUZ
Elektrizace železnic
Praha a.s.
ŽSR
Energie
Ing. Michal Satori
Ing. Rastislav Michalka
Energie
Energie
Jméno
Funkce
Obor působnosti
Doc.Dr.Ing.Tomáš Brandejský
ČVUT – FD
Řízení a zabezpečení
Ing.Jaroslav Grim,Ph.D.
VUZ
Řízení a zabezpečení
Doc.Ing.Jana Kaliková,Ph.D.
ČVUT – FD
Řízení a zabezpečení
Ing. Konečný
STARMON s.r.o.
Řízení a zabezpečení
Ing. Vladimír Kampík
AŽD Praha s.r.o.
Řízení a zabezpečení
Ing.Vít Malinovský,Ph.D.
ČVUT – FD
Řízení a zabezpečení
Ing. Karel Beneš
VUZ
Řízení a zabezpečení
Ing. Michal Stolín, Ph.D.
VUZ
Řízení a zabezpečení
Ing.Ivan Tuháček, Ph.D.
AŽD Praha s.r.o.
Řízení a zabezpečení
Ing. Petr Varadinov
SŽDC, s.o.
Community of European
Railway and
infrastructure companies
(CER)
Řízení a zabezpečení
Dr. Libor Lochman
Jméno
Řízení a zabezpečení
Funkce
Obor působnosti
Ing. Zdeněk Malkovský
VÚKV, a.s.
Rozhraní podsystémů
Prof. Ing.Bohumil Culek,CSc.
UPA - DFJP
Rozhraní podsystémů
Ing. Petr Kaván,Ph.D.
Doc. Ing.Jaromír
Zelenka,CSc.
Ing. Pavel Janoušek
VUZ
Rozhraní podsystémů
UPA - DFJP
Rozhraní podsystémů
VUZ
Rozhraní podsystémů
Ing. Vratislav Šuk
VUZ
Rozhraní podsystémů
Ing. Michal Hipman,CSc.
VUZ
Rozhraní podsystémů
Ing. Lukáš Hejzlar
VUZ
Rozhraní podsystémů
Ing. Jan Hlaváček
VUZ
Rozhraní podsystémů
Doc.Ing.Miroslav Kepka,CSc.
ZČU
Rozhraní podsystémů
Doc.Ing.Josef Kolář,CSc.
ČVUT – Fakulta strojní
Rozhraní podsystémů
Tabulka č. 21: Složení sboru hodnotitelů
60/96
Studie proveditelnosti
Rada pro výzkum a vývoj
Jméno
Funkce
Předseda R VaV
ČVUT
Ing. Pavel Stoulil
Zástupci technických univerzit
prof. Ing. Petr Moos, CSc.
ČVUT
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc.
ČVUT
prof. Ing. Jaroslav Čáp,DrSc.
UPA
prof. Ing. Milan Lánský, DrSc.
UPA
doc. Ing. Otto Plášek, Ph,D.
doc. Ing. Bohumil Kubát, CSc.
VUT Brno
ČVUT
Zahraniční členové
Ing. Libor Lochman, Ph.D.
CER
Ing. Imrich Korpanec, CSc.
EFRTC
Ing. Jozef Fázik
UIC
Členové – zástupci orgánů navazujících svou řídicí činností na
zaměření Technologické platformy
Ing. Jindřich Kušnír
MD ČR
Ing. Radek Čech
SŽDC
Experti – členové s odbornými znalostmi a zkušenostmi spojenými
s železniční infrastrukturou
Ing. Dana Marusičová
ACRI
Ing. Jiří Smolík
Subterra
Ing. Petr Kaván, Ph.D.
VUZ
Členové z titulu funkcí v Technologické platformě spojených s jejími
odbornými aktivitami
Ing. Bohuslav Dohnal
výkonný ředitel
Ing. Ivo Malina, CSc.
sekretář předsedy SR
Ing. Vladimír Kampík
koordinátor mezinárodní
spolupráce
Tabulka č.22: Složení rady pro výzkum a vývoj
Sdružení „Interoperabilita železniční infrastruktury“ má své zástupce v expertních
skupinách Evropských organizací. Mezinárodní vazby jsou znázorněny v schématu
č. 1: Mezinárodní Síť „Evropská železniční interoperabilita“ (uvedeném v části
B odstavec 1).
Evropská železniční agentura – ERA:
Jméno
Funkce
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Ing. Roman Adamek
Vedoucí KAO –
VUZ,a.s.
Comfornity Survey Group
61/96
Studie proveditelnosti
Evropská technologická platforma – ERRAC:
Jméno
Prof.Ing.Josef Jíra, CSc.
Ing. Jaroslav Vašátko
Funkce
Proděkan
ČVUT – FD
Poradce GŘ
VUZ, a.s.
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Zástupce ČR ve vedení
Člen WG Research
Evropská skupina usměrňující činnost železničních notifikovaných osob – N.B.Rail:
Jméno
Funkce
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Ing. Laidslav Dušek
VUZ,a.s.
Člen - interoperabilita
Skupina koordinace výzkumu UIC – CRG:
Jméno
Funkce
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Ing. Jaroslav Vašátko
Poradce GŘ
VUZ, a.s.
Člen – železniční výzkum
Expertní skupiny CER a UNIFE pro zpracování návrhů TSI a jejich revizí:
Jméno
Funkce
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Ing. Vladimír Kudyn, Ph.D.
Náměstek GŘ
ŽPSV
Specialista SŽDC
Ing. Pavel Janoušek
VUZ, a.s.
Člen – kolejová vozidla
Ing. Petr Chlum
Specialista VUZ, a.s.
Ing. Petr Varadinov
Specialista SŽDC
Ing. Vladimír Kampík
Ředitel odboru GŘ AŽD
Člen – kolejová vozidla
Člen – Ŕízení a
zabezpečení
Člen – Ŕízení a
zabezpečení
Ing. Mojmír Nejezchleb
Člen – infrastruktura
Člen – energie
Expertní skupiny CER a UNIFE pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC):
Jméno
Funkce
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Ing. Petr Varadinov
Specialista SŽDC
Člen – EMC
Ing. Karel Beneš
Specialista VUZ, a.s.
Člen – EMC
Expertní skupiny CER a UNIFE pro hlukové emise infrastruktura – vozidlo
(INF/RST/NOI):
Jméno
Funkce
Věcná oblast působnosti
prac. orgán
Ing. Jan Hlaváček
Specialista VUZ, a.s
Člen – hluk
Tabulka č. 23: Přehled zástupců v mezinárodních organizacích
62/96
Studie proveditelnosti
C) Kvalita projektu a jeho přínos pro rozvoj prostředí
1. Strategická výzkumná agenda (SVA ) a Implementační akční
plán (IAP)
Pro činnost TP byly zpracovány dva významné strategické dokumenty:
- Strategická výzkumná agenda a
- Implementační akční plán.
Tyto dokumenty jsou přílohou studie proveditelnosti. Z kapacitních důvodů tyto
přílohy nejsou přímo v dokumentu studie proveditelnosti, ale jsou samostatnými
přílohami plné žádosti.
Zpracování dokumentu Strategická výzkumná agenda bylo dokončeno v srpnu
2009, dne 31. 8. 2009 byla SVA předána na CZECHINVEST a následně byl
dokument
zveřejněn
na
webových
stránkách
TP
(odkaz:
http://www.sizi.cz/dokumenty2/SVA.pdf). Na zpracování dokumentu SVA se podíleli
v odborných částech expertní skupiny prostřednictvím svých tajemníků, v obecných
jmenovitě zejména: Ing. Dohnal, Ing. Malina, Ing. Stoulil, Ing. Marusičová
v ekonomických a administrativních: Ing. Šik, pí. Ziková. Na kompletaci dokumentu
Ing. Linhartová, Ing. Šik.
Zpracování dokumentu Implementační akční plán bylo dokončeno v srpnu 2009,
dne 29. 8. 2011 byl IAP předán na CZECHINVEST a následně byl dokument
zveřejněn
na
webových
stránkách
TP
(odkaz:
http://www.sizi.cz/dokumenty2/IAP.pdf). Na zpracování dokumentu IAP se podíleli
v odborných částech expertní skupiny prostřednictvím svých tajemníků, v obecných
jmenovitě zejména: Ing. Dohnal, Ing. Malina, Ing. Stoulil, Ing. Čech, Ing. Marusičová
v ekonomických a administrativních: Ing. Šik, pí. Ziková. Na kompletaci dokumentu
Ing. Linhartová, Ing. Šik.
Strategické dokumenty (SVA, IAP) byly projednány a hodnoceny na konferenci TP
dne 21.4.2010 (SVA) a na konferenci TP dne 9.6.2011(IAP). Jejich zpracování
a hodnocení je prováděno na pravidelných jednáních předsednictva Správní rady,
zasedáních členů Správní rady a na poradách expertních skupin a Rady pro výzkum
a vývoj TP. Závěry obou strategických dokumentů jsou rovněž promítnuty do aktivit
projektu POSTA (OP VK), který zajišťuje systém odborné přípravy cílových skupin
TP a postupné vytváření odborných a mezinárodních sítí. Obsah dokumentů je
využíván v současné době členy TP - zařazenými do pracovních skupin Ministerstva
dopravy pro přípravu dokumentů „Dopravní sektorové strategie“ a „Věcného záměru
nové právní úpravy provozování dráhy a provozování drážní dopravy“. Tato činnost
se bude dále rozšiřovat. Aktualizace SVA se předpokládá v roce 2014 v souvislosti
se záměry ČR a ES pro období do roku 2020. Aktualizace a průběžné hodnocení IAP
se připravuje na konferenci TP v měsíci listopadu 2012.
63/96
Studie proveditelnosti
2. Iniciace VaV projektů, projektů spolupráce mezi výzkumnou
a komerční sférou, návaznost projektu na další projekty
Propojení a koordinace součinnosti veřejného a soukromého sektoru v oblasti
výzkumu, vývoje a inovací je základním východiskem pro činnost TP a předpokladem
její úspěšnosti zaměřené na dosažení souladu produkce průmyslových společností
(sdružených v TP) s požadavky evropské železniční interoperability a jejích
technických podsystémů, spojené se zásadními inovacemi jejich produkce. Hlavním
prostředkem jsou výzkumné a vývojové projekty, jejich řešení a využití jejich výsledků
v praxi průmyslových společností i organizacích provozní praxe.
Podpůrnou aktivitou je účast pracovníků univerzit, výzkumných i projektových ústavů
a pracovníků průmyslových společností na konkrétních aktivitách a záměrech
výchovy a vzdělávání s využitím „Školicího střediska pro železniční interoperabilitu“
vybudovaného v rámci OPPI. Nástrojem pro ověřené dosažení cíle – souladu
produkce s nároky interoperability akreditovanými zkušebními laboratořemi
a notifikovanými osobami.
Významným motivem je záměr podílet se na implementaci závazných národních
i evropských strategických dokumentů iniciace výzkumných a vývojových projektů,
klíčových pro budoucí konkurenceschopnost a udržitelný rozvoj. Základním
východiskem pro činnost TP jsou směrnice ES o interoperabilitě EŽS v kategorii
evropské legislativy s nejvyšší závazností, ale i náročností. Jsou TP nejen
respektovány, ale i aktivní účastí na zpracování jejich pravidel upřesňován jejich
obsah v souladu s českými národními potřebami.
Záměry TP vystihují základní dokumenty TP. Zpracování základní představy
o zaměření činnosti TP je uvedeno ve Studii proveditelnosti, příprava konkrétních
projektů a podmínek pro jejich řešení ve Strategické výzkumné agendě a bilance
výsledků, vč. Posouzení účasti na jejich aplikaci v praxi v Implementačním akčním
plánu byly pracovními orgány průběžně posuzovány a návrhy usměrňujícími další
postup.
Průmyslové společnosti – členové TP jsou lídry v oblastech zaměření jejich činnosti
a jejich výrobních programů. Týmy průmyslových společností spolupracují
s pracovníky – řešiteli výzkumných a vývojových projektů univerzit a výzkumných
i projektových ústavů, podílí se na přípravě zaměření a cílů projektů, jejichž výsledky
budou aplikovány v souladu s inovačními nároky průmyslových společností. Týmy
univerzit, výzkumných ústavů a průmyslových společností spolupracují na zpracování
a aktualizaci strategických dokumentů i základních evropských koncepčních
dokumentů týkajících se dopravní politiky a rozvoje evropské dopravy (příprava
HORIZONT 2020, spolupráce na národní úrovni s MŠMT a evropské úrovni
s Evropským forem a ERRACem).
Aktivitou, která výrazně přispěje k rozvoji širšího oboru i TP je aktivní účast
na činnosti Mezinárodního výboru pro železniční výzkum (IRRB) s bezprostřední
účastí i na jeho řízení. Cílem IRRB je podpořit výzkumnými řešeními rozvoj
železniční dopravy mezi Evropou a Asií. Jeho členy jsou výzkumné instituce
a železniční podniky Francie, Velké Británie, Německa, Ruska, Jižní Koreje,
Japonska, Číny, Spojených států amerických, Indie a Austrálie.
64/96
Studie proveditelnosti
Soubor projektů Technologické platformy je koncipován s respektováním návazností
obsahu projektů umožňující zapojit ve vybraných případech finanční přínos spojená
s aplikací výsledků jejich řešení. Respektování tohoto principu je spojeno se síťovým
přístupem (prostředkem prosazení systémového přístupu) v organizaci a řízení
spolupráce na národní a mezinárodní (evropské) úrovni.
Stejně tak průběžná konfrontace s obsahem zahraničních (evropských) projektů
s obdobným obsahem navazujícím na věcné zaměření činnosti TP prostřednictvím
dostupných databází (portálů) umožňuje respektovat nezbytné věcné návaznosti
případně vyloučit duplicity.
Plánovanými výstupy - projekty jsou: „Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy
mezi Evropou a Asií“ a „Optimalizace železniční infrastruktury a monitoring dalšího
snižování hluku“.
Projekt: Věda a výzkum pro rozvoj železniční dopravy mezi Evropou a Asií
Podíl na činnosti „Mezinárodního výboru pro železniční výzkum (IRRB)“ poskytujícího
významnou podporu realizaci záměrů rozvoje železniční dopravy mezi Evropou
a Asií, s účastí institucí a výzkumných center Francie, Velké Británie, Německa,
Ruska, Jižní Koreje, Japonska, Číny, Spojených států amerických, Indie a Austrálie,
je velmi prestižní misí České republiky, její železniční Technologické platformy. Je
zvýrazněna věcným pověřením českého viceprezidenta IRRB, jehož součástí je
odpovědnost za:
- zpracování výzkumných témat zmíněné podpory realizace záměrů rozvoje
železniční dopravy mezi Evropou a Asií
- zpracování nároků na profesní způsobilost řešitelů navazujících výzkumných
projektů a zpracování nároků na vybavení laboratoří a zkušebních center,
které se budou podílet na jejich řešení
- zpracování systému financování těchto projektů, grantového systému.
Na přípravě prvních souvisejících návrhů iniciovaných i zpracovaných v rámci věcné
odpovědnosti českého viceprezidenta IRRB závisí celková úspěšnost činnosti IRRB.
Jsou bezprostředně i východiskem pro míru a rozsah přínosu členství v IRRB pro
český železniční průmysl, dopravce a českého správce železniční infrastruktury,
univerzity, výzkumné i projektové ústavy.
Získané zkušenosti budou využity s cílem přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti
průmyslu sdruženého v Technologické platformě i jeho komerční úspěšnosti.
Proto je příprava českého návrhu požadovaných výstupů věcného pověření českého
viceprezidenta zásadní, 1. fází klíčových aktivit IRRB.
A. Očekávaný dopad, přínos řešení projektu:
a) Využití kapacity a výrobních možností českého železničního průmyslu
b) Prosazení záměrů spojených s využitím české železnice, především její
infrastruktury pro zvýšení objemu nákladních přeprav v relacích Evropa
– Asie
65/96
Studie proveditelnosti
c) Účast českých univerzit, výzkumných a projektových ústavů
i vývojových útvarů průmyslových společností na přípravě projektů
a finančně dotovaném jejich řešení včetně využití laboratoří
a zkušebních center těchto členů Technologické platformy.
B. Harmonogram prací českých odborných týmů a pracovních skupin na
zajištění aktivit věcného pověření českého viceprezidenta IRRB
a) Záměry rozvoje železniční dopravy mezi Evropou a Asií a výzkumná
témata - podpora navazující realizace těchto záměrů –
„Červená kniha“
1) Zpracování prvního (českého) souboru věcných záměrů
(podmiňujících rozvoj dopravy mezi Evropou a Asií) a první
části navazujících výzkumných (vědeckých) témat
Termín realizace: 31. 1. 2013
2) Předložení souboru věcných záměrů a části navazujících
výzkumných témat členům IRRB s požadavkem o:
- Vyjádření stanoviska (připomínek) k českých návrhům
- Doplnění prvních návrhů o vlastní návrhy oslovených
partnerů IRRB
Termín realizace: 15. 3. 2013
3) Vyhodnocení stanovisek (připomínek) zahraničních partnerů –
členů IRRB a zpracování konečné verze záměrů
a výzkumných témat a jejich předložení ke schválení
plenárnímu zasedání IRRB
Termín realizace: 31. 5. 2013
4) Umístění věcných záměrů a výzkumných témat na portál
IRRB - UIC
Termín realizace: 30. 6. 2013
b) Profesní předpoklady pro řešitelskou účast na projektech IRRB –
„Motivační statut“
1) Zpracování návrhu požadavků na profesní způsobilost
výzkumných pracovníků a týmů – předpoklad pro účast
na řešení projektů IRRB
Termín realizace: 15. 2. 2013
2) Zpracování návrhů nároků na personální a materiálnětechnické vybavení laboratoří a zkušebních center
(s respektováním jejich zaměření v souladu s věcným
obsahem technických podsystémů železniční interoperability)
Termín realizace: 15. 3. 2013
3) Zpracování prvního návrhu Motivačního statutu a jeho
předložení k připomínkám partnerům IRRB
Termín realizace: 31. 5. 2013
66/96
Studie proveditelnosti
4) Vyhodnocení a zapracování připomínek zahraničních partnerů
k návrhu Motivačního statutu a jeho předložení plenárnímu
zasedání IRRB ke schválení
Termín realizace: do 30. 6. 2013
c) Systém financování projektů IRRB –
„Grantový systém“
1) Ve spolupráci s Generálním ředitelstvím UIC zpracování
přehledu o způsobech financování železničního výzkumu
v zemích členů IRRB
Termín realizace: 31. 1. 2013
2) Zpracování alternativního návrhu systému financování
projektů IRRB – Grantového systému
Termín realizace: 31. 3. 2013
3) Předložení návrhu Grantového systému k vyjádření stanoviska
členů IRRB
Termín realizace: 12. 4. 2013
4) Vyhodnocení připomínek členů IRRB k návrhu Grantového
systému
Termín realizace: 17. 5. 2013
5) Zpracování konečného návrhu Grantového systému a jeho
předložení ke schválení plenárnímu zasedání IRRB.
Termín realizace: do 30. 6. 2013
C. Partneři projektu
- Katedry a ústavy fakult Dopravní, Stavební, Strojní a Informačních
technologií ČVUT
- Ústav železničních staveb Stavební fakulty VUT Brno
- Katedry Dopravní fakulty Jana Pernera UPa
- Výzkumný Ústav Železniční
- VÚKV (Výzkumný ústav kolejových vozidel)
- Technický a zkušební ústav stavební
- SUDOP (státní ústav dopravního projektování)
D. Finanční nároky na projekt
Zpracování souboru záměrů rozvoje železniční dopravy mezi Evropou a Asií a
výzkumných témat – „výzkumné podpory“ realizace záměrů
Výstup – „Červená kniha“ – 820.000,- Kč
Zpracování nároků na řešitele a řešitelské týmy projektů IRRB a požadavků na
vybavení laboratoří a zkušebních center, které se budou podílet na řešení projektů
IRRB
Výstup – „Motivační statut“ – 530.000,- Kč
Zpracování návrhu systému financování projektů IRRB
Výstup – „Grantový systém“ – 700.000,- Kč
67/96
Studie proveditelnosti
Finanční prostředky jsou nárokovány na UIC – IRRB.
Aktivity zahraničních partnerů – členů IRRB, jejich vyjádření k českým návrhům
zpracovaným v rámci věcné odpovědnosti českého viceprezidenta IRRB a příprava
jejich doplňujících (vlastních) návrhů nebudou financovány z tohoto projektu
Projekt: Optimalizace železniční infrastruktury (z hlediska hlukových emisí)
a monitoring dalšího snižování hluku
Hlukové emise systému železnice jsou klíčovou problematikou širšího tématu
ochrany životního prostředí související s funkcí železnice.
Tato problematika je intenzivně sledována a její řešení finančně podporováno i
v České republice. V rámci programu Alfa – TAČR je řešen projekt se souvisejícím
zaměřením a cíli – projekt č. TA01031267 – Hlukové emise a vibrace v systému
železnice. Zkušenosti z jeho řešení a jeho konkrétní výsledky byly využity při
formulaci českého řešitelského příspěvku k řešení evropského projektu:
SST.2013.1-1. „ Optimalizace železniční infrastruktury a monitorování další redukce
hluku“
Projekt je předkládán v rámci 6. Výzvy 7. Rámcového programu výzkumu, vývoje
a technologického rozvoje EU (vyhlášení výzvy – červenec 2012, termín předložení
projektu – listopad 2012). Zahájení řešení projektu – 1. Čtvrtletí 2013.
Projekt je součástí „Pracovního programu 2013“ (Téma 7 – Doprava)
Rozpočet projektu – 6 mil. Euro.
Předkladateli projektu jsou UIC (Mezinárodní unie železniční) a UNIFE (Mezinárodní
unie železničního průmyslu)
A. Přínos řešení projektu:
- Standardizace systému provozního traťového monitoringu hluku
- Inovativní prostředky pro redukci hluku, jehož zdrojem je železniční trať
- Koncept ekonomické údržby tratí sledující její optimalizaci s ohledem
na další redukci hluku
- Konkrétní návrh pro revizi Technických specifikací pro interoperabilitu (TSI)
– hluk
- Inovované testovací procedury
Český příspěvek se soustředí především na zajištění experimentálních prací
spojených s ověřením výsledků výzkumných řešení a modelování emisních alternativ
hluku.
B. Harmonogram přípravy projektu:
3/9/2012
Projednání nabídky české řešitelské účasti s lídrem projektu
Splněno
68/96
Studie proveditelnosti
Zasedání Coordination Research Group –
o zaměření a cílech výzkumu v rámci projektu
Splněno
4/9/2012
upřesnění
představ
11/10/2012 Posouzení a schválení pracovních souborů (WP) a členů konsorcia
projektu (s účastí zástupce Technologické platformy)
14/11/2012 Předložení návrhu projektu Generálnímu ředitelství Výzkum a Inovace
C. Partneři projektu
Česká účast:
- Výzkumný Ústav Železniční
- Dopravní fakulta Jana Pernera, Univerzita Pardubice
Evropští partneři:
- Průmysl
- Alstom
- Bombardier
- Vibratec
- Vossloh
- INECO
- Voestalpine Schienen
-
-
Železniční podniky
- DB
- SNCF
- ÖBB
- Network Rail
- TCDD
Univerzity
- University of Southampton
- University of Salford
- University of London
- Manchester university
- University of Porto
- Chalmers university
- Sapienza university
D. Financování projektu
Financování bude zajištěno prostřednictvím 6. Výzvy 7. Rámcového programu
výzkumu, vývoje a technologického rozvoje.
Rozpočet:
6 mil. Euro
Pro zajištění českého řešitelského příspěvku je požadována částka 1.860.000 Kč
(směny na Zkušebním centru VUZ ve Velimi a řešitelská účast)
69/96
Studie proveditelnosti
Technologická platforma je iniciátorem projektu nebo účasti na projektu evropském,
koordinátorem součinnosti řešitelů i vytváření odborného podpůrného zázemí v rámci
Platformy (jejími členy, kteří se bezprostředně na řešení nepodílí s využitím jejich
profesních možností a vybavení pracovišť) a je prostředníkem přípravy podmínek pro
aplikaci výsledků řešení projektů v průmyslové a železniční provozní praxi.
V průběhu trvání projektu se předpokládá řešení dalších iniciovaných výzkumných
a vývojových projektů členů TP a iniciovaných přeshraničních projektů s účastí TP
a jejích členů. Tyto projekty jsou a následně budou doplňovány v aktualizovaném
dokumentu IAP a v seznamu projektů uvedených v příloze č. 3: Přehled projektů.
Další aktivity TP, které zajišťuje a provádí, směřují zejména do odborné podpory
členů a získání a výměny informací z oblasti mezinárodní (evropské) oblasti
výzkumu, vývoje a inovací. Dalšími aktivitami TP jsou:
- Práce na projektech, příprava nových projektů a témat (v rámci činnosti ES)
vedoucích k posílení konkurenceschopnosti jednotlivých členů TP (viz příloha
č. 3 – Přehled projektů)
- Workshopy pravidelného vyhodnocování roční činnosti TP a realizace IAP
- Mezinárodní konference s hlavním odborným tématem oblasti interoperability
železniční infrastruktury
- Vědecké
diskuze
k realizaci
záměrů
projektů
VaV
(národních
i mezinárodních) v činnosti průmyslových členů TP
- Odborné semináře a porady expertních skupin TP za účasti členů sboru
hodnotitelů
- Účast na zasedání EPT (ERRAC) a činnost členů TP v jejích pracovních
skupinách
- Odborné konference a semináře členů TP v oblasti infrastruktury, energie,
řízení a zabezpečení.
- Zpracování poznatků z praktické činnosti TP a studie k závěrům
mezinárodního projektu INNOTRACK
- Odborná spolupráce se SŽDC a MD
Projekt: Systém sledování vlastností výrobků s přihlédnutím k parametrům
interoperability Evropského železničního systému
Cílem projektu je v součinnosti s potencionálními výrobci připravit postupy
pro činnost notifikované osoby z hlediska potřebného technického a procesního
rozsahu, formy a způsobu dokumentace. Výsledkem bude informovanost výrobní
sféry o podmínkách pro interoperabilitu, o postupech posuzování shody,
a podmínkách auditů dle požadovaných modulů stanovených v legislativě EU a ČR.
Očekávané přínosy z řešení projektu jsou:
 zvýšení obecného povědomí o podmínkách pro interoperabilitu
a posuzování shody v podsystému infrastruktura na straně výrobců
interoperabilních prvků stanovených v TSI
 zefektivnění posuzování shody na straně jak výrobce, tak i posuzovatele
 zvýšení konkurenceschopnosti jak výrobců, tak i VUZ jako notifikované
osoby
70/96
Studie proveditelnosti
Předpokládané zahájení řešení projektu: rok 2014.
Řešitelem projektu je Výzkumný Ústav Železniční, a.s.
Předpokládané celkové náklady jsou 3 mil. Kč. Prozatím nebyl stanoven operační
program, jehož prostřednictvím bude projekt realizován.
Projekt: Interakční chování systému trolejové vedení – sběrač
Vyšší rychlost jízdy železničního hnacího vozidla znamená i vyšší nároky
na spolupráci jeho sběrače a trolejového vedení. V projektu bude vytvářen a rozvíjen
potřebný znalostní základ pro oblast infrastruktury (z pohledu trolejového vedení)
a oblast vozidel (z pohledu sběrače). Součástí projektu zároveň rozvoj matematické
simulace dějů na rozhraní trolejové vedení – sběrač a hodnocení kvality odběru
elektrické energie. Prací na uvedených tématech bude umožněno omezení
negativních dopadů při tvorbě a úpravách evropské legislativy v této oblasti.
Cíl projektu je charakterizován následujícími záměry:
 vývoj a výroba nové měřící technologie
 vypracování metodiky simulace interakce trolejové vedení-sběrač
 vypracování metodiky hodnocení kvality odběru elektrické energie
 vypracování metodiky vyhodnocování parametrů trolejového vedení
 vypracování metodiky vyhodnocování parametrů sběrače
 experimentální ověřování výše uvedených cílů
 definování závazných požadavků na parametry trakčního vedení
a sběračů.
Výsledky projektu budou využity zejména pro:
 analýzu a hodnocení parametrů trakčního vedení a sběrače
 měření provedená provozovateli drah v rámci diagnostiky
příslušných TSI
 vývoj a ověřování zkušebních vzorků trakčních vedení a sběračů
 schvalovací řízení vozidel i trakčních vedení
podle
Předpokládané zahájení řešení projektu: rok 2014.
Předkladatelem a hlavním řešitelem projektu je Elektrizace železnic Praha a.s..
Řešitelský tým je tvořen pracovníky Elektrizace železnic Praha a.s., VUZ, SŽDC.
Předpokládané celkové náklady jsou 35 mil. Kč. V rámci projektu se předpokládají
investiční náklady (pořízení měřícího a vyhodnocovacího systému) a neinvestiční
náklady (kalibrace, metodiky, úpravy vedení, ověření). Prozatím nebyl stanoven
operační program, jehož prostřednictvím bude projekt realizován.
71/96
Studie proveditelnosti
Projekt: Multi-domain Advanced Signalling
víceúčelový systém zabezpečení jízdy vlaku
Systems
(MASS)
–
Nový
Hlavním cílem projektu je:
- vytvoření nové generace řízení jízdy vlaku pro vedlejší a hlavní tratě,
- zpracování specifikací charakterizujících tuto novou generaci, zahrnujících
společnou technickou architekturu,
- a zpracování navazujících standardů pro rozhraní dvou uvedených oblastí.
Příspěvek českých partnerů TP a VUZ k řešení projektu bude především v testování
a ověřování na zkušebním okruhu.
Předpokládaná doba řešení projektu je 36 měsíců.
Hlavním řešitelem projektu je UIC, českými partnery projektu jsou Technologická
platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“ a Výzkumný Ústav
Železniční, a.s.
Předpokládaný rozpočet: 7,378 mil. Euro (podíl VUZ – 0,175 mil. Euro). Financování
bude zajištěno prostřednictvím 6. Výzvy 7. Rámcového programu výzkumu, vývoje a
technologického rozvoje.
Projekt: Future Of Surface Transport Research Rail (FOSTER RAIL) – Posílení
výzkumné a inovační strategie Evropského dopravního průmyslu – Budoucí
rozvoj železničního výzkumu
Hlavním cílem projektu je
- příprava prostředků pro efektivní posílení výzkumných a inovačních kapacit
evropského dopravního průmyslu využívajících spolupráce odpovídajících
partnerů a rozhodovacích orgánů
- a příprava definice potřeb strategického dopravního výzkumu a navazujících
inovací.
Aktivním účastníkem projektu jsou dopravní TP členských států společenství.
Příspěvkem českého partnera TP k řešení projektu budou především ověřené
nástroje a metody spolupráce institucí vědy a výzkumu s průmyslovými společnostmi,
jako základního (významného) prostředku posílení výzkumné a inovační strategie i
navazující kapacity průmyslu.
Předpokládaná doba řešení projektu je 36 měsíců.
Hlavním řešitelem projektu je ERRAC, českým partnerem projektu je Technologická
platforma „Interoperabilita železniční infrastruktury“.
Předpokládaný rozpočet: 1,5 mil. Euro. Financování bude zajištěno prostřednictvím
6. Výzvy 7. Rámcového programu výzkumu, vývoje a technologického rozvoje.
72/96
Studie proveditelnosti
3. Odvětvové zaměření TP
Popis aktuálního stavu a vývoje odvětví v ČR
Podniky, které zajišťují výrobu součástí železniční infrastuktury a stavební firmy,
které realizují liniové železniční stavby jsou v ČR se Správou železniční dopravní
cesty s.o. ve smluvním vztahu dodavatel – odběratel. Nové výrobky a stavby jsou
dodávány na základě schválené projektové dokumentace a technicko-kvalitativních
podmínek, které jsou součástí jednotlivých smluv o dílo s vysoutěženými dodavateli.
Technickou úroveň výrobků potřebných pro železniční infrastrukturu dosud
stanovovaly ČD a.s. a SŽDC s.o.. Transevropská železniční síť, jejíž součástí bude
i velká část železničních tratí v ČR, musí plně vyhovovat Technickým specifikacím
interoperability. K inovaci výrobků – součástí železniční infrastruktury, je potřebný
zejména aplikovaný výzkum, jehož dosavadní rozsah je u zmíněných podniků
nedostatečný. Rovněž je nedostatečná aktivita podniků při osvojování progresivních
technologií, jak pro výrobu jednotlivých součástí železniční infrastruktury, tak
pro realizaci liniových železničních staveb.
Dosavadní rozvoj železniční infrastruktury v ČR
Koridory
Na základě dřívějších rozhodnutí došlo k neúplné optimalizaci či modernizaci
železničních koridorů. V rámci modernizačních akcí byl obnoven železniční svršek,
sanován spodek, rekonstruovány (nebo nově vybudovány) umělé objekty,
rekonfigurovány stanice, zřízená nová nástupiště (z počátku „koridorizace“
poloperonizace, později již plná peronizace), a dosazeno nové zabezpečovací
zařízení. Některé přejezdy byly nahrazeny mimoúrovňovým křížením. Většinou při
modernizaci trať neopouštěla stávající těleso. Na některých úsecích bylo více
menších či větších rektifikací, některé úseky byly vystavěny ve zcela nové stopě.
Dosažené maximální rychlosti se po modernizaci pohybují mezi 80 a 160 km/h.
Rekonstrukce svršku umožnila provoz souprav s naklápěcím zařízením. Zároveň je
na těchto tratích dosazován systém GSM-R a je v plánu na nich zavést ETCS.
Současný stav koridorů (včetně akcí plánovaných do r. 2014, mimo uzly Praha
a Brno)
1. TŽK: hotov (nebo v přípravě) kromě následujícího:
 děčínské tunely (nedostatečný gabarit)
 průjezd Lovosicemi (děčínské zhlaví)
 nelahozeveské tunely (nedostatečný gabarit)
 průjezd Kralupami nad Vltavou
 průjezd Pardubicemi
 úsek Ústí n.O. – Choceň
 průjezd Českou Třebovou
2. TŽK: hotov (nebo v přípravě) kromě následujícího:
 úsek Přerov – Prosenice
 průjezd Ostravou hl.n.
3. TŽK: většinou v realizaci, hotové jsou úseky Plzeň – Stříbro a Planá – Cheb
Po dokončení připravovaných či rozpracovaných staveb bude chybět
následující:
73/96
Studie proveditelnosti
 Praha – Beroun, nová trať
 Cheb – Cheb st.hr
4. TŽK: většinou v realizaci, hotové jsou úseky Praha-Hostivař (mimo) – Benešov
a Tábor – Doubí u T. Po dokončení připravovaných či rozpracovaných staveb
bude chybět následující:
 Nemanice – Ševětín, nová trať
Specifickou oblastí jsou železniční stanice a železniční uzly; značná část jich byla
přestavěna v rámci modernizace koridorových stanic. Velké železniční uzly se řeší
samostatnými stavbami; ve stádiu realizace či vysoké rozpracovanosti jsou
železniční uzely Praha, Brno, Břeclav a Přerov, Olomouc, Plzeň.
Ostatní síť - elektrizace
Vzhledem k množství investic do koridorových staveb se do ostatních tratí příliš
neinvestovalo. Mezi nejvýznamnější investice za posledních 10 let lze zařadit
následující elektrizace:
- Kadaň – Karlovy Vary
- Letohrad – Lichkov
- České Budějovice – České Velenice
- Zábřeh n. Moravě – Šumperk
- Ostrava-Svinov – Opava
- Ostrava hl.n. – Ostrava-Kunčice
- Znojmo – Šatov
- Lysá nad Labem – Milovice
Ostatní síť - racionalizace
Racionalizace (tj. úspora provozních nákladů na řízení provozu dosazení nového
zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním) byly realizovány v úsecích:
- Plzeň – Žatec
- Zdice – Protivín
- Bakov nad Jizerou – Česká Lípa
- Jaroměř – Stará Paka – Železný Brod
- Svitavy – Žďárec u Skutče
Interoperabilita
Po výstavbě digitálního radiového systému GSM-R v úseku Děčín – Kolín byla
v lednu 2009 dokončena i zbývající část I. TŽK Kolín – Břeclav a následně byla
dokončena stavba na II. TŽK „GSM-R Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné“.
V realizaci jsou stavby GSM-R na úsecích Ostrava – Mosty u Jablunkova – st. hr.
SR, Přerov Česká Třebová a Děčín – Všetaty – Kolín. Do roku 2014 se počítá se
zahájením realizace GSM-R Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov – Brno a v uzlu
Praha, zahrnující úseky Praha – Benešov a Praha – Beroun.
Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany – Kolín, byl ukončen a systém je
ve zkušebním provozu. Zkušenosti z pilotního projektu byly uplatněny při zadání
komerčních projektů v úseku Kolín – Břeclav – státní hranice Rakousko/Slovensko
a posléze i Kolín – Praha – Děčín – státní hranice Německo. Obě tyto stavby
(podmíněné dalšími doprovodnými stavbami) budou zahájeny v roce 2011/2012
a měly by být dokončeny v roce 2014 resp. 2015.
74/96
Studie proveditelnosti
Koncem roku 2006 bylo uvedeno do provozu centrální dispečerské pracoviště (CDP)
v Přerově; po následné modernizaci a rozšíření bude na něj postupně přepojováno
řízení všech koridorových tratí v oblasti Moravy. Zároveň se připravuje i stavba
druhého centrální dispečerské pracoviště pro řízení provozu na koridorových tratích
v oblasti Čech – CDP Praha
Nedostatky z pohledu důležitosti jejich řešení
Mezi největší nedostatky podle jejich důležitosti se řadí
1. aktuální nedostatečná kapacita pro nákladní dopravu na vybraných tratích
(zejména pro potřeby automobilového průmyslu)
2. nedostatečná kapacita příměstských tratí, které nejsou schopny pojmout
oprávněně poptávané zahušťování taktů příměstské dopravy
3. neexistence železničního napojení letiště Praha Ruzyně
4. omezení při tvorbě celorepublikového integrálního taktového grafikonu,
zejména nedostatečná traťová rychlost ve vybraných směrech
5. nekonkurenceschopné jízdní doby dálkových vlaků osobní dopravy ve většině
rozhodujících směrů
6. kapacita sítě TEN-T bez výrazné rezervy pro navýšení objemu nákladní
dopravy
7. příliš hustá železniční síť, která v současné době nemá ekonomické
opodstatnění a zbytečně odčerpává prostředky na její opravy a údržbu
Popis role aktivit TP
K urychlenému řešení uvedených nedostatků jednotlivých součástí železniční
infrastruktury vyvíjí Technologická platforma konkrétní aktivity. Organizuje spolupráci
mezi jednotlivými členy sdružení, navrhuje výzkumné a inovační programy a podílí se
na zajišťování jejich realizace. Přitom spolupracuje s Asociací podniků českého
železničního průmyslu (ACRI) zabývajících se výrobou a modernizací kolejových
vozidel. Rovněž spolupracuje s věcně příslušnými zahraničními partnery. Jde tedy
o intenzifikaci inovačního cyklu, což umožní našim podnikům železničního průmyslu
prosadit se na evropském a světovém trhu. Tím pomáhá postupně naplňovat
strategické cíle nové dopravní politiky EU – vytvoření jednotného
konkurenceschopného dopravního systému.
Popis vztahu a spolupráce s ostatními TP v ČR
TP je členem šestnácti národních technologických platforem, které podepsaly dne
16. 3. 2011 Memorandum o spolupráci (dokument je zveřejněn na webových
stránkách TP) a aktivním způsobem přispěly k vypsání výzvy k dalšímu rozvoji
technologických platforem v ČR. Spolupracujeme s dalšími technologickými
platformami působícími v odvětví dopravy – TP silniční dopravy, TP pro letectví
a kosmonautiku, TP vozidla pro udržitelnou mobilitu a s návaznými technologickými
platformami – TP strojírenství, Česká vodíková TP, Česká TP pro využití biosložek
v dopravě a chemickém průmyslu, Česká TP bezpečnosti průmyslu a Národní TP
NGV. TP spolupracuje se Sdružením ACRI na základě Memoranda o spolupráci
75/96
Studie proveditelnosti
(dokument je zveřejněn na webových stránkách TP), které je asociací sdružující
podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE Evropské asociace železničního průmyslu. TP využívá služby a spolupracuje s TC
AV ČR (Technologické centrum Akademie věd České republiky).
Vliv realizace projektu na budoucí vývoj odvětví
Omezování vlivu dopravy na životní prostředí a veřejné zdraví v souladu s priority
udržitelného rozvoje je jednou z priorit dopravní politiky ČR. Jedním z cílů
Evropského společenství v oblasti doprava je dosažení snížení uhlíkových emisí
do roku 2050 o 60%. Tento ambiciosní plán je konkrétně zpracován v Komplexní
strategii Doprava 2050 a v evropském dokumentu HORIZON 2020. Jedním
z nástrojů pro splnění tohoto záměru je úkol převést do roku 2030 30% silniční
dopravy na železniční síť dopravních koridorů po celé EU, včetně ČR.
Výstavba a rozšíření této sítě vyžaduje prověřit a analyzovat hlukovou zátěž
a vibrace vyvolané železničním provozem a přijmout příslušná technická opatření
vedoucí k dodržení hygienických limitů hluku. Následně pak provádět technická
opatření na minimalizaci vlivů výstavby na jednotlivé složky životního prostředí
a motivovat dopravce k technickým úpravám kolejových vozidel snižujících hlučnost.
V železniční dopravě je potřebné z celospolečenského hlediska využít jejích
komparativních výhod, zejména menší negativní vliv na životní prostředí a nižší
měrná spotřeba energie. Projekt TP – interoperabilita železniční infrastruktury a podíl
její implementace na železniční síť ČR tomuto úsilí účinně napomáhá.
Projekt respektuje zásady rovných příležitostí
Výstupy z aktivit z TP a závěry z připravovaných a realizovaných projektů vedou
v procesu implementace interoperability železniční sítě především do oblasti
vysokého a středního odborného školství, kde jsou studenty seznamováni s touto
problematikou v teoretické i praktické rovině.
Pro tuto nastupující generaci představuje oblast železniční interoperability
perspektivní rovnou příležitost v oblastech: infrastruktura, řízení a zabezpečení,
energie, kde se očekávají, podle požadavků ES, zásadní změny vedoucí k zajištění
moderní evropské železniční sítě. S využíváním technických prostředků výrazně
omezujících manuální práci se prokazatelně rozšiřuje podíl žen na zajišťování
konkrétních pracovních aktivitách v rámci všech podsystémů, nejvýrazněji
v podsystému „řízení a zabezpečení“.
TP má v této oblasti významné postavení neboť svou širokou oblastí spolupracujícíh
institucí s pracovišti výrobními, provozními, výzkumnými i akademickými mají všichni
účastníci projektu rovné příležitosti při využívání jeho závěrů, kvalitních informacích
o vývoji, nových metodách a technologiích, evropských zkušeností a legislativního
procesu.
Výstupy projektu budou využitelné s ohledem na podporu rovných příležitostí. Projekt
je pozitivní k rovným příležitostem.
76/96
Studie proveditelnosti
4. Konkrétní plán rozvoje TP a konkrétní plán aktivit TP
Proveditelnost realizace projektu
Plán rozvoje a aktivit TP
Plán vychází z návrhu koncepce SVA a koncepce činnosti. Východiska a zdůvodnění
jeho obsahu jsou uvedeny v jednotlivých částech SP. Plán umožňuje proveditelnost
Projektu v průběhu tří let (1. 8. 2012 – 31. 12. 2014). Postup řešení Projektu v sedmi
etapách je uveden v časovém plánu postupu řešení Projektu Technologické
platformy. Časový harmonogram je uveden v části A v bodě č. 4. V rámci tohoto
projektu budou vytvořena čtyři pracovní místa, z toho dvě ženy.
Zajištění udržitelnosti a financování Sdružení IŽI
Technologická platforma si vytvořila členskými příspěvky v průběhu roku 2012
potřebnou zálohu finančních zdrojů a je schopna kofinancovat svou plánovanou
činnost. Po získání dotace z Operačního programu Podnikání a inovace budou tyto
členské příspěvky sníženy o 50 %. Od 1. 6. 2011 je Sdružení partnerem Univerzity
Pardubice
v projektu
POSTA
v operačním
programu
Vzdělání
pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva školství. Sdružení se zaměřuje
i na ekonomickou činnost, když získalo ve výběrovém řízení MD zakázku
na zpracování
studie
"Analýza
požadavků
interoperability
ve
vazbě
na konkurenceschopnost železniční infrastruktury v České republice - projekt byl
zpracován a předán 31.10.2011.
Plán rozvoje TP bude zajištěn 4 základními zdroji:
- členské příspěvky
- dotace z Programu Spolupráce – Technologické platformy
- dotace z Programu Vzdělání pro konkurenceschopnost
- ekonomickou činností
Rozpočet Projektu a struktura výdajů je uvedena v bodu A3.
Finanční řízení projektu
Finanční řízení Sdružení je zabezpečeno potřebným personálním obsazením
(výkonný ředitel, ekonom, hospodář), smluvním vedením účetnictví a mzdové oblasti.
Pravidla hospodaření TP jsou určena stanovami Sdružení a dokumentem „Oběh
účetních dokladů“.
Od 1. 8. 2012 je zavedeno oddělené účtování Způsobilých výdajů souvisejících
s dotacemi z Programu Spolupráce a Sdružení je seznámeno se způsobem
předkládání Žádosti o platbu a připraveno v tomto systému pracovat. Sdružení
sleduje náklady na 5 nákladových střediscích, které mu umožňují přesné určení
věcné příslušnosti daných nákladů. Tyto střediska jsou:
- Stř.100 – členské příspěvky
- Stř.200 – OPPI
- Stř.300 – OPVK
77/96
Studie proveditelnosti
-
Stř.400 – OPVK – nepřímé náklady
Stř.500 – ekonomická činnost
78/96
Studie proveditelnosti
5. Napojení na evropskou technologickou platformu
Napojení na evropskou Technologickou platformu ERRAC (European
Rail Research Advisory Council)
ETP (ERRAC) je významnou organizací, která se podílí v oblasti VaV a jejího
propojení s podnikatelskou sférou železničního průmyslu na vysoké evropské úrovni.
Její charakteristika je uvedena na webu www. errac.org. TP uzavřela s ERRAC dne
26.9.2008 Dohodu o spolupráci. Předseda Správní rady prof. Josef Jíra je členem.
ERRAC Plenary (Advisory Council). ERRAC realizuje projekt RoadMap a zástupci
TP jsou těchto pracovních skupinách (WP):
- WP4 - Zlepšování ochrany a bezpečnosti
- WP5 - Posilování konkurenceschopnosti
- WP6 - Zhodnocení a železniční databáze
Představitel ERRAC, Ing. Denis Schut se pravidelně zúčastňuje bilaterárních
poradních schůzek 2x ročně a zúčastnil se zasedání Správní rady TP dne 9.8.2008
a Mezinárodní konference TP dne 12.3.2009. TP se zúčastňuje 2x ročně Plenárního
zasedání ERRAC. Významná je spolupráce při jednáních k účasti členů TP
v evropských projektech 5. a 6. výzvy 7. Rámcového programu. TP úzce
spolupracuje a má podporu ERRAC ve své účasti v mezinárodním projektu UIC IRRB (koncepce železničního spojení Západ - Východ). ERRAC a TP si průběžně
předávají potřebné informace o stavu a podmínkách oblasti evropského a národního
železničního systému.
Obsahem Plánu aktivit (viz přehled v tabulce) na další období - od 1.8.2012 31.12.2014 jsou následující záměry
- stát se přímým členem ERRAC,
- podílet se na evropských projektech v rámci ERRAC,
- spolupracovat na přípravě účasti členů TP v mezinárodních (evropských)
projektech výzkumu a vývoje v oblasti:
 odborné přípravy možných účastníků,
 poskytování potřebných informací,
 zapojení do řešitelských týmů (konsorcií),
 diskuse a návrhy do připravovaných strategických dokumentů.
- pokračovat a rozšířit pracovní účast členů TP v pracovních skupinách (WP)
v projektu ROADMAP.
79/96
Studie proveditelnosti
Plán aktivit TP s ERRAC (ETP) na období od 1. 8. 2012 do 31. 12. 2014
Poř.
číslo
ROK
Název aktivity
1.
Výroční hodnocení Dohody o spolupráci
2.
Přijetí TP za řádného člena ERRAC
3.
4.
5.
Účast na plenárním zasedání ERRAC a plnění
jeho závěrů
Účast na zasedání správní rady TP a
vystoupení zástupce ERRAC
Porady pracovních skupin (WP) projektu
ROADMAP a práce v nich:
WP 4 – zdokonalení ochrany a bezpečnosti
WP 5 – posílení konkurenceschopnosti
WP 6 – železniční výzkumná databáze
6.
Účast na mezinárodní konferenci TP
7.
Účast na vědecké diskuzi TP
Dvoustranné pracovní schůzky vedení TP se
zástupci ERRAC
Příprava účasti uchazečů (členů TP)
v projektech 6. výzvy 7. R. P
Spolupráce při návrzích programu HORIZON
2020 v oblasti železniční dopravy
Účast v TP v projektovém konsorciu
SST.2013.6-1 – pomoc a spolupráce při žádosti
TP (jejím zpracování)
Pomoc při zprostředkování kontaktů pro
spolupráci s univerzitami v Irsku a Švédsku a
TP
Spolupráce a podpora účasti TP
v mezinárodním projektu UIC – IRRB
(železniční spojení západ - východ)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tabulka č. 24: Plán aktivit TP s ETP – ERRAC
80/96
2012
2013
2014
/
srpen –
září
/
/
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
2x
2x
listopad 1x
2x
září 1x
1x
2x
2x
-
-
-
srpen
- září
-
-
-
-
červenec říjen
-
září
Studie proveditelnosti
6. Plán propagace a medializace TP
Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury jako potencionální příjemce
podpory, který bude realizovat projekt s podporou z prostředků EU, musí informovat
o tom, že projekt byl realizován za finanční spoluúčasti EU. Nezbytnou součástí je
opatření všech formálních tiskovin vlajkou EU a tzv. standardním textem.
Sdružení bylo založeno dne 4. ledna 2008 a od té doby bylo již prezentováno
na několika seminářích, konferencích, workshopech. Mezi nejdůležitějšími jmenujme:
- Interoperabilita 2011 – 9.6.2011 se konala v prostorách ČVUT v Praze
Mezinárodní konference ,,Interoperabilita železniční infrastruktury 2011“
uspořádaná Zájmovým sdružením (jedná se již o třetí konferenci pořádanou
TP).
- Zabezpečovací a telekomunikační systémy v Hradci králové 8. - 10.11.2011
- Železniční dopravní cesta 2012 - ve dnech 29.2. - 1.3. 2012 – 10. ročník
odborně zaměřeného semináře, seminář byl uspořádán pod záštitou SŽDC
s.o. a ve spolupráci s TP
- SUDOP Praha – Mosty a tunely 26.1.2012
- Conference UIC - Information Days 2011 – zástupci Technologické
platformy zde představili TP a navázali nové pracovní kontakty
- Seminář EFFACEC Lisabon 2012 11.1.2012 - V průběhu semináře měl
zástupce Technologické platformy pan Ing. Michal Satori dvě prezentace, kde
představil Technologickou platformu a společnost EŽ a jejich realizované
projekty
- Mezinárodní konferencia železniční (Vyhne, SR) – Zástupci TP se účastnili
VIII. ročníku mezinárodní konference železniční sdělovací a zabezpečovací
techniky
- Euro-Žel Žilina (SR) 5. – 6.6.2012 – zástupci Technologické platformy zde
navázali nové kontakty a představili Technologickou platformu. Konference se
zúčastnili zástupci z několika zemí EU. Hlavními tématy bylo: Řídicí
a zabezpečovací systémy v železniční dopravě, Informační a komunikační
technologie v železniční dopravě, Energetika a elektrická trakce v železniční
dopravě, Provoz a ekonomika železniční dopravy, Konstrukce železničních
vozidel, Stavba a konstrukce železničních tratí a Vzdělávání odborníků pro
železnice
- Seminář Hodnocení dosaž.výsledků ex.skup. Energie - Seminář byl
zaměřen na výměnu zkušeností SŽDC, s.o. a průmyslových firem z oblasti
interoperability, uplatňování evropských norem a případných závad
- Workshop UPA Pardubice 22.2.2012 na Dopravní fakultě Jana Pernera
v Pardubicích se konal 1.Workshop z projektu POSTA - představeníl TP a její
aktivity v projektu studentům a pedagogům UPA a dalším zástupcům TP.
- Innotrans Berlín 2012 (DEU), World Congress on Railway Research 2013
(ESP)
81/96
Studie proveditelnosti
V následujícím období je plánována účast zástupců TP a její prezentace na níže
uvedených konferencích a seminářích:
- UIC Trainning programm 2012,
- ACRPS Leipzig 2012 (DEU),
- Konference Interoperabilita železniční infrastruktury 2013 (CZ),
- Vědecká diskuse 2012 (CZ),
- Seminář Podíl TP na výsledcích evr.proj.Innotrack 2012 (CZ),
- Seminář Hodnocení dosaž.výsledků ex.skup. Energie 2012, 2013 (CZ),
- Tech.specifikace interoper.a navazující tvorba E.norem a předpisů 2013
(CZ)
Technologická platforma se nejenom aktivně představuje na konferencích, ale také
podniká další kroky a to v podobě, kdy posílá své pracovníky na služební cesty, kteří
zde jednají se zástupci evropských institucí, platforem, univerzit a sdružení jako je
například ERRAC, UNIFE, UIC a také kanceláře zastoupení krajů ČR při EU.
Neméně důležitou je propagace platformy v odborných periodikách a tisku.
V současné době jsou připravovány odborné články informující o činnosti Sdružení,
které budou publikovány v měsíčníku Železničář a Nová železniční technika. Články
budou v případě zájmu zveřejněny i v novinách jednotlivých členů, kteří periodiku
vydávají. Již potvrzený zájem o otištění je ze strany Partneru (noviny Skanska)
a Acta polytechnica noviny ČVUT.
Stejným způsobem předpokládáme propagaci i jednotlivých projektů a jejich výsledků
ať formou publikace nositele projektu ve svých novinách, či publikace projektu a jeho
výsledků v odborných periodikách (Železničář, Nová železniční technika), které zajistí
Technologická platforma sama.
Nástrojem pro zviditelnění TP jsou kromě účasti na jednotlivých akcích a článcích
v odborných periodikách i webové stránky TP a propagační předměty.
Webové stránky
Sdružení Interoperabilita železniční infrastruktury má registrovanou doménu
www.sizi.cz (sdruženi „Interoperabilita železniční infrastruktury“. Design webových
stránek je navržen tak, aby byl uživatelsky příjemný a atraktivní, ale zároveň odborný
s potřebnými vypovídajícími schopnostmi. Návštěvník stránek se v sekci „O nás“
seznámí s organizační strukturou Sdružení, složením správní rady, se zakládajícími
členy. Dále i s vlastním pojmem interoprabilita. Odkazy „aktuality“ a „dokumenty“
slouží k uveřejňování záznamů z jednání (přístupné pouze členům Sdružení),
případně jiných důležitých dokumentů. Důležitým odkazem je link „Expertní skupiny“,
který se dělí na 4 podskupiny (dle organizačního uspořádání Sdružení), které
využívají experti těchto skupin pro komunikaci, uveřejňování výsledků své práce atd.
Dalšími odkazy jsou důležité „kontakty“ a „projekty“, kde jsou uvedeny odkazy
na jednotlivé projekty, kterých se TP účastní.
Webové stránky procházejí úpravou designovou úpravou, chceme vytvořit rychlejší
a efektivnější přehled a pohyb na stránkách SIZI, která by měla být dokončená
v průběhu měsíce srpna 2012. V budoucnu uvažujeme i s odkazy na evropské
platformy, university a instituce, se kterými by náš web byl propojen. Obsahovost,
82/96
Studie proveditelnosti
aktualizaci zajišťuje manažer informačního servisu TP a chod stránek (technický)
smluvní externista.
Propagační předměty
Propagační předměty jsou pouze doplňkovým nástrojem publicity. Byl vytvořen
informační buletin. Na pořádané akce jsou připravovány pro jednotlivé účastníky
upomínkové propagační materiály - propisovací tužky, bloky, tašky, apod.
83/96
Studie proveditelnosti
Přílohy:
Příloha č. 1:
Příloha č. 2:
Příloha č. 3:
Strategická výzkumná agenda (z kapacitních důvodů je tato
příloha připojena samostatně do plné žádosti)
Implementační akční plán (z kapacitních důvodů je tato příloha
připojena samostatně do plné žádosti)
Přehled projektů
84/96
Studie proveditelnosti
Příloha č. 3:
Přehled projektů
Projekty – závazné ukazatele
Program/
gestor
programu
Název projektu
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Doba řešení
od-do
IRRB
Věda a výzkum pro rozvoj
železniční dopravy mezi
Evropou a Asií
TP
Zahájení
srpen 2012
Zatím
nestanoveno
Systém sledování
vlastností výrobků
s přihlédnutím
k parametrům
interoperability
Evropského železničního
systému
VUZ
Zahájení
rok 2014
Zatím
nestanoveno
Interakční chování
systému trolejové vedení
– sběrač
EŽ /
VUZ, SŽDC
Zahájení
rok 2014
7.RP –
6. výzva / EK
Optimalizace železniční
infrastruktury a monitoring
dalšího snižování hluku
UIC a UNIFE /
VUZ, UPA,
VUKV
Zahájení
1. čtvrtletí
2013
Hlavní přínos
řešení
Hlavní cíl (motivace pro účast Technologické platformy):
- přispět k prosazení záměrů spojených s využitím čs. železnice, především
její infrastruktury pro zvýšení objemu nákladních přeprav v relacích Evropa Asie, navazující využití kapacity výrobních možností českého železničního
průmyslu,
- prosadit účast univerzit, výzkumných a projektových ústavů i vývojových
útvarů průmyslových společností na finančně dotované přepravě projektů
a jejich řešení
Očekávané přínosy z řešení projektu:
 Zvýšení obecného povědomí o podmínkách pro interoperabilitu a
posuzování shody v podsystému infrastruktura na straně výrobců
interoperabilních prvků stanovených v TSI
 Zefektivnění posuzování shody na straně jak výrobce, tak i
posuzovatele
 Zvýšení konkurenceschopnosti jak výrobců, tak i VUZ jako
notifikované osoby
Cíl projektu je charakterizován následujícími záměry:
 vývoj a výroba nové měřící technologie
 vypracování metodiky simulace interakce trolejové vedení-sběrač
 vypracování metodiky hodnocení kvality odběru elektrické energie
 vypracování metodiky vyhodnocování parametrů trolejového
vedení
 vypracování metodiky vyhodnocování parametrů sběrače
 experimentální ověřování výše uvedených cílů
 definování závazných požadavků na parametry trakčního vedení
a sběračů
Přínos:
- Standardizace systému provozního traťového monitoringu hluku
- Inovativní prostředky pro redukci hluku, jehož zdrojem je železniční trať
- Koncept ekonomické údržby tratí sledující její optimalizace s ohledem na
další redukci hluku
- Konkrétní návrhy pro revizi Technické specifikace pro interoperabilitu (TSI) –
hluk
- Inovované testovací procedury
85/96
Pozn.
Studie proveditelnosti
Program/
gestor
programu
7.RP –
6. výzva / EK
7.RP –
6. výzva / EK
Název projektu
Multi-domain Advanced
Signalling System (MASS)
– Nový víceúčelový
systém zabezpečení jízdy
vlaku
Future Of Surface
Transport Research Rail
(FOSTER RAIL) –
Posílení výzkumné a
inovační strategie
Evropského dopravního
průmyslu – Budoucí rozvoj
železničního výzkumu
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Doba řešení
od-do
UIC /
TP, VUZ
Předpokládaná
doba řešení
36 měsíců
Hlavním cílem projektu je:
- vytvoření nové generace řízení jízdy vlaku pro vedlejší a hlavní tratě,
- zpracování specifikací charakterizujících tuto novou generaci, zahrnujících
společnou technickou architekturu,
- a zpracování navazujících standardů pro rozhraní dvou uvedených oblastí.
Předpokládaná
doba řešení
36 měsíců
Hlavním cílem projektu je
- příprava prostředků pro efektivní posílení výzkumných a inovačních
kapacit evropského dopravního průmyslu využívajících spolupráce
odpovídajících partnerů a rozhodovacích orgánů
- a příprava definice potřeb strategického dopravního výzkumu
a navazujících inovací.
ERRAC /
TP
Hlavní přínos
řešení
Pozn.
Projekty dořešené a v řešení
Program
Gestor
programu
OPPI /
POTENCIÁL
III
MPO
OPPI / Školicí
střediska
MPO /
CzechInvest
Obor
technické
vědy
GAČR
Název projektu
Rozšíření a rozvoj centra
výzkumu a vývoje a
inovací Zkušebního centra
VUZ, a.s. Velim –
dokončení rekonstrukce
žel.svršku VZO, tech.
zhodnocení hal pro
stacionární zkoušky,
modernizace zab. zařízení
na VZO“
Zřízení školicího střediska
pro železniční
interoperabilitu na ZC
VUZ Velim
Vývoj a ověření vlastností
vláknobetonu splňujícího
současné požadavky
pro prefabrikovaná ostění
dopravních tunelů
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Doba řešení
od-do
Celkové
náklady
v mil. Kč
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
VUZ
2009 -2013
180,390
72,156 / 40
VUZ
01-12/2010
6,3
2,1/ 33
FSv ČVUT
01/2010 –
12/2012
86/96
4,404
4,404 / 100
Hlavní přínos
řešení
Zlepšení technických
podmínek na ZC VUZ Velim
pro zkoušky subsystémů
kolejová vozidla,
infrastruktura, řízení a
zabezpečení, energie podle
legislativy o interoperabilitě
evropského železničního
systému; zvýšení
konkurenceschopnosti VUZ
Poskytování uceleného
souboru školení
z problematiky železniční
interoperability
Snížení spotřeby oceli,
jednoduchá výroba,
protipožární odolnost, využití
na dopravních stavbách.
ES TP
týká se
více exp.
sk. (INF a
CCS)
INF
INF
Studie proveditelnosti
Program
Gestor
programu
7.RP – 4.
výzva
EK
OPPI /
POTENCIÁL
II
MPO /
CzechInvest
OPPI /
POTENCIÁL
III
MPO /
CzechInvest
Podnikový
úkol AŽD
AŽD
7.RP – 1.
výzva
ALFA – 1.
výzva
EK
TAČR
Název projektu
Cost-effective
improvement of rail
transport infrastructure
(MAINLINE)
Rozšíření a rozvoj centra
výzkumu a vývoje a
inovací Zkušebního centra
VUZ, a.s. Velim – I. etapa
„Modernizace trakční
napájecí stanice“
Rozšíření a rozvoj centra
výzkumu a vývoje a
inovací Zkušebního centra
VUZ, a.s. Velim – II. etapa
„Rekonstrukce trakčního
vedení“
Zabezpečovací zařízení
plně kompatibilní a plně
vybavené pro systém
ETCS – etapa 1
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
SKANSKA,
(vybraní členové
TP jako
subkontraktoři)
Doba řešení
od-do
01/2012 –
02/2014
Celkové
náklady
v mil. Kč
EUR projekt
4,51
Skanska
0,106 /
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
EURprojekt
2,97 / 66
Skanska
0,053 / 50
Hlavní přínos
řešení
ES TP
Návrh nových technologií
pro prodloužení životnosti
stávající infrastruktury.
INF
VUZ
2009 / 2010
159,680
61,906 / 40
Zvýšení technických
parametrů měnírny, zvýšení
konkurenceschopnosti VUZ
ENE
VUZ
05/2010 –
08/2010
57,230
22,892 / 40
Zvýšení technických
parametrů TV, zvýšení
konkurenceschopnosti VUZ
ENE
AŽD
2010-2011
neuvedeny
---
Vývoj samotného
zabezpečovacího zařízení
kompatibilního s ETCS
CCS
Integrated European
Signalling System /
INNES
UIC / AŽD
10/200810/2011
16,6 mil.
EUR
10,3 mil. EUR
/62%,
podíl AŽD
neuveden
Vývoj rozhraní stavědla s
okolním zabezpečovacím
zařízením
CCS
Bezpečná lokalizace vlaků
pro vedlejší tratě s
využitím prostředků
družicové navigace /
SafeLOC
AŽD /ZČU,
ČVUT
01/ 2011 12/2013
11,2 / 66%
Bezpečná detekce vlaků s
pomocí globálních
družicových systémů
(GNSS)
CCS
87/96
16,9
Studie proveditelnosti
Program
ALFA – 1.
výzva
Gestor
programu
TAČR
7.RP – 4.
výzva
EK
ALFA
TAČR
7.RP
EK
Název projektu
Hlukové emise a vibrace
v systému železnice
(NOVIBRAIL)
Virtuální homologace
akustických výkonů
nákladního a osobního
vlaku) / ACOUTRAIN
Technika pro měření
silových účinků v kontaktu
kolo - kolejnice
ERRAC Road Map
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Doba řešení
od-do
Celkové
náklady
v mil. Kč
VUZ / UPA,
VÚKV
01/201112/2013
VUZ (jako
expert)
01/2012 –
02/2014
---
---
VÚKV
01/2012 –
02/2015
21,4
---
2009-2011
Náklady si
hradí
zapojení
členové TP
---
TP / AŽD, ŽPSV,
VUZ (jako
experti)
88/96
29,570
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
21,178 / 71,62
Hlavní přínos
řešení
Výsledky využitelné u
výrobců protihlukových
opatření na infrastruktuře a
budou podkladem pro
legislativní opatření v oblasti
hluku a vibrací ze
železničního provozu,
pozitivně ovlivní životní
prostředí v blízkosti
železničních tratí.
Zvýšení informací o řešení
protihlukových opatření na
straně vozidel a
infrastruktury vedoucí i
k návrhu novely TSI hluk.
Snížení provozních zkoušek
před uvedením vozidel do
provozu, možnost virtuální
certifikace
Účelem projektu je
aplikovaný výzkum v oblasti
měřící technologie pro
stanovení silových poměrů
mezi kolem jedoucího
vozidla a kolejnicí
Informace o směřování
evropského výzkumu,
koordinace s národními
tématy, získání znalostí o již
vyřešených projektech a
možnosti využití jejich řešení
ES TP
Rozhr.
mimo
exp.
skupiny
mimo
exp.
Skupiny
Studie proveditelnosti
Program
OPVK výzva
2.4
7. RP
Gestor
programu
MŠMT
EK
Název projektu
Podpora stáží a
odborných aktivit při
inovaci oblasti
terciárního vzdělávání
na DFJP a FEI
Univerzity Pardubice
(POSTA)
SECured Urban
transportation –
Europen Demonstration
/SECUR-ED
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Doba řešení
od-do
Celkové
náklady
v mil. Kč
Příspěvek
z programu
v mil. Kč /
%
DFJP + FEI UPA
03/2011 –
02/2014
38,820
38,820 / 100
THALES TCS (Fr.),
VÚKV – v roli člena
expertního týmu
04/2011 –
09/2014
40 (EUR)
25 (EUR)
89/96
Hlavní přínos
řešení
Vytváření sítí a odborných
kontaktů, generovaných
prostřednictvím
realizovaných stáží a
odborných praxí,
s následnou aplikací
získaných poznatků
v inovaci výukověvzdělávací činnosti na DFJP
a FEI Univerzity Pardubice
Nabídnutí provozovatelům
hromadné dopravy ve
velkých a středně velkých
městech možnost zvýšení
její bezpečnosti. Rozšíření
evropský trh v průmyslovém
odvětví zabývajícím se
vybavením pro zajištěné
dopravní bezpečnosti
ES TP
mimo exp.
Skup.
Studie proveditelnosti
Projekty podané
Program
OPVK
Výzva 2.3
ALFA – 3.
výzva
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Předpokládan
á doba řešení
od-do
Gestor
programu
Název projektu
MŠMT
Síť kompetence pro
interoperabilitu
železniční infrastruktury
/ IRICoN
TAČR
Analýza a
optimalizace
návrhových
parametrů
železničního svršku a
spodku pro provoz
lehké kolejové
dopravy na
regionálních tratích
UPA /
SŽDC, VUZ
01/2013 12/2015
Gestor
programu
Název projektu
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Předpokládaná
doba řešení oddo
MD
Vývoj a ověření
pracovních postupů
nutných k dosažení
přesnosti prostorové
polohy koleje v souladu
s harmonizovanou
evropskou normou ČSN
EN 13231-1:2006
VUT / TP
2012 - 2014
Navržené
celkové
náklady
v mil. Kč
31,132
4,475
Příspěvek
z programu
v mil. Kč /
%
Hlavní přínos
řešení
Pozn.:
100
Zvyšování kompetencí osob
a týmů za účelem jejich
zapojení do evropské sítě
pro interoperabilitu
železniční infrastruktury (IŽI)
Nerealizován
- uložen
v zásobníku
projektů
65%
Hlavním cílem
předkládaného projektu je
odvození návrhových
parametrů pro stavbu
a rekonstrukci
železničního svršku a
spodku pro lehkou
kolejovou dopravu.
žádost
odeslána
dne
24.7.2012
jako projekt
TA
03030259
Projekty připravované
Program
OPD
SŽDC / Viamont
DSP, VUZ
zatím
nestanoveno
90/96
Celkové
náklady
v mil. Kč
zatím
nestanoveno
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
zatím
nestanoveno
Hlavní přínos
řešení
Zvýšení přesnosti prací na
železničním a svršku a
spodku s dosahem na
kvalitu prací k prodloužení
životnosti tratí
ES TP
INF
Studie proveditelnosti
Program
ALFA
ALFA
Vlastní zdroje
---
Gestor
programu
TAČR
TAČR
SŽDC
---
Název projektu
Aplikace moderních
materiálů na bázi
geopolymerních
kompozitů pro opravy
a rekonstrukce
železničních
betonových a
železobetonových
staveb
Analýza degradace
kvality jízdní dráhy
v závislosti na interakci
s železničními vozidly
Ověření a následné
zavedení instalace
pomocného zpětného
vodiče spolu s vodiči
zesilovacími na
vrcholcích trakčních
stožárů
Projekt CR Simulace spolupráce
sběrač – trakční
vedení při vyšších
rychlostech
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Předpokládaná
doba řešení oddo
Celkové
náklady
v mil. Kč
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
DFJP Univerzita
Pardubice / zatím
není rozhodnuto
zatím
nestanoveno
17,4
zatím
nestanoveno
FSv ČVUT
2012-2014
2,5
2,0 / 80
Hlavní přínos
řešení
Experimentální ověření
alkalicky aktivovaných
materiálů, pracovně
označených jako
geopolymery, pro řadu
stavebních opravárenských
a rekonstrukčních
technologií v oblasti
betonových
a železobetonových staveb
železniční infrastruktury.
Přínos je ve snížení nákladů
na údržbu během životnosti.
Snížení LCC, zvýšení
životnosti, zkrácení doby
potřebné pro sanace a
rekonstrukce staveb
SŽDC / EŽ , AŽD,
VUZ
3Q/2011 –
1Q/2012
6,7
6,7 / 100
Snížení parazitních vlivů
zemních proudů převedením
jejich části do zpětného
vodiče a snížit celkové ztráty
vedení působené přenosem,
úspora práce a materiálu
EŽ, a.s. + UPA DFJP + VUZ
zatím
nestanoveno
zatím
nestanoveno
zatím
nestanoveno
Vývoj modelu na základě
teorie vln po TV, verifikace a
optimalizace modelu,
91/96
ES TP
INF
INF
ENE
Studie proveditelnosti
Program
---
ALFA – 2.
výzva
---
7.RP – 5.
výzva
Gestor
programu
---
TAČR
AŽD
EK
Název projektu
Projekt ZV Instalace zpětného /
ukolejňovacího
vodiče
Definování základních
technických požadavků
pro detektory
nepravidelností jízdních
vlastností žel. vozidel
(HABD) a stanovení
strategie jejich
implementace
v národních
podmínkách
Vývoj trenažéru pro
obsluhu a servis
zabezpečovacích
zařízení s vazbou na
interoperabilní systémy
zejména pro krizové
situace
Innovation and
standardisation in the
field of signalling to
accelerate a European
Train Control System
rollout / INNES 2
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
zatím nestanoveno
Starmon / VUZ? FD
ČVUT
AŽD / AK Signál
UNIFE / AŽD, VUZ
Předpokládaná
doba řešení oddo
zatím
nestanoveno
2012-2013
zatím neurčeno
(24 měsíců)
2012-2015
92/96
Celkové
náklady
v mil. Kč
zatím
nestanoveno
2,2
15,7
bude
upřesněno
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
Hlavní přínos
řešení
zatím
nestanoveno
Navržení a měřením
ověření:
- funkci ukolejňovacího
vodiče,
- podmínky pro dodržení
správné funkce kolejových
obvodů
Zajištění zvýšené ochrany
elektronických stavědel,
ověření zda průřez
ukolejňovacího vodiče
přenese zkratový proud
?
Návrh základních
technických podmínek pro
HABD a strategie
implementace těchto
prostředků v národních
podmínkách v souladu s TSI
0
Cílem je specifikace
trenažéru a vývoj jeho
prototypu pro výcvik
strojvedoucích k obsluze
zabezpečovacích zařízení,
zvýšení bezpečnosti
provozu
CCS
bude
upřesněno
Vývoj formálních specifikací
a testovacích metod pro
konvenční zabezpečovací
zařízení v návaznosti na
systém ETCS
CCS
ES TP
CCS
Termín
podání
2.9.2011
Studie proveditelnosti
Program
---
---
---
---
Gestor
programu
Název projektu
---
Diagnostika pro
efektivní udržitelnost
infrastruktury SŽDC,
s.o.
---
Zabezpečovací zařízení
plně kompatibilní a plně
vybavené pro systém
ETCS
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Předpokládaná
doba řešení oddo
Celkové
náklady
v mil. Kč
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
Hlavní přínos
řešení
ES TP
CCS
CCS
---
---
---
---
Zásadní organizační změny
na železnici – zodpovědnost
za stav infrastruktury a
řízení provozu jsou pod
jednou organizací.
AŽD
zatím neurčeno
(18 měsíců)
---
---
Vývoj samotného
zabezpečovacího zařízení
kompatibilního s ETCS
---
Vývoj hlavního
komponentu
interoperabilního
systému ETCS L2 –
RBC
---
zatím neurčeno
(48 měsíců)
---
---
---
Generační inovace
Zabezpečovacího
zařízení SZZ K-2002
pro kompatibilitu se
systémem ETCS
---
zatím neurčeno
(30 měsíců)
---
---
93/96
Cílem je navrhnout funkční
systém RBC jako základní
komponentu pro ETCS L2
systému ERTMS za
respektování i národních
požadavků plynoucí z pilotní
aplikace systému ETCS
v ČR.
Cílem tohoto projektu je
inovovat staničního
zabezpečovacího zařízení
K-2002 s ohledem na
systém ERTMS
CCS
CCS
Studie proveditelnosti
Projekty členů TP – podané a připravované mimo TP
Program
Gestor
programu
ALFA – 1.
výzva
TAČR
ALFA – 1.
výzva
TAČR
ALFA – 1.
výzva
7.RP – 4.
výzva
TAČR
EK
7.RP – 4.
výzva
EK
Centra
kompetence
TAČR
7.RP – 4.
výzva
EK
Název projektu
Zvýšení kvality jízdní
dráhy ve výhybkách
pomocí zpružnění
Kontinuální monitoring
únosnosti pražcového
podloží železničních
tratí
Multifunkční gabion
s využitím
recyklovaných materiálů
Vývoj budoucího
železničního systému
pro nákladní dopravu
snižující výskyt a dopad
vykolejování (D-Rail)
Harmonizace
schválených zkoušek
pro elektromagnetickou
kompatibilitu kolejových
vozidel nákladní i
osobní přepravy
(EUREMCO)
Centrum kompetence
drážních vozidel /
CKDV
Integrovaný systém pro
diagnostiku a řízení
údržby železniční
infrastruktury
(ISYFORAIL)
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
Předpokládaná
doba řešení oddo
Celkové
náklady
v mil. Kč
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
DT / ČVUT Praha,
VUT Brno
01/2011 –
12/2016
nesděleno
nesděleno
Zvýšení kvality jízdní dráhy
přijat
CDV / ČVUT,
KOLEJCONSULT
& servis
01/201112/2013
nesděleno
nesděleno
Zvýšení bezpečnosti,
snížení omezení provozu,
nákladů po dobu životnosti
přijat
MONTSTAV CZ
s.r.o. / DUFONEF
R.C., a.s., Viamont
DSP a.s.
01/2011 –
12/2014
nesděleno
nesděleno
Snížení nákladů, efektivní
využití recyklovaných
materiálů
přijat
01/2012 –
02/2014
mil. EUR
Projekt:
4,87
VUZ: 0,33
mil. EUR
Projekt:
2,3 / 61,5
VUZ:
0,16 / 50
Zvýšení znalostí o příčnách
vykolejování a zvýšení
bezpečnosti železniční
dopravy,
přijat
mil. EUR
Projekt:
2,14 / 50
VUZ:
0,13 / 50
Potvrzení vhodnosti výrobků
řešících EMC na straně
infrastruktury, zvýšení
bezpečnosti železničního
provozu, snížení národních
překážek pro provoz, řešení
otevřeného bodu TSI CCS.
přijat
Včasná predikce závad a
jejich včasné odstranění
s minimalizací dopadu na
pravidelnost provozu,
prodloužení LCC železniční
infrastruktury
Projekt
nepřijat
VUZ
VUZ člen konsorcia
01/2012 –
02/2014
mil. EUR
Projekt: 3,6
VUZ: 0,27
ZČU, VUKV, UPA,
AŽD
01/2012 –
12/2019
340
konsorcium vedené
Technology &
Transportation (IT)
/ VUZ
subkontraktor firmy
G Impuls
01/2012 –
12/2013
94/96
mil. EUR
Projekt:
1,49
Hlavní přínos
řešení
Pozn.
230,8
mil. EUR
Projekt:
nesděleno
VUZ
subkontraktor
v objemu do
20 tis. EUR
Studie proveditelnosti
Program
ALFA – 2.
výzva
ALFA – 3.
výzva
Gestor
programu
Název projektu
Řešitel
/spoluřešitel –
člen TP
TAČR
Detekční prostředky
drážních vozidel a jejich
kompatibilita
s drážními vozidly
AŽD / Eurosignal,
VUZ, FD ČVUT,
Starmon, Škoda
Transportation,
ZČU
TAČR
Ochrana
inženýrských
stavebních
konstrukcí
namáhaných
extrémním zatížením
UPA /
Vladimír Fišer,
Ústav struktury
a mechaniky
hornin AV ČR
Předpokládan
á doba řešení
od-do
01/2012 –
02/2015
01/2013 12/2015
95/96
Celkové
náklady
v mil. Kč
zatím
nestanoveno
7,728
Příspěvek
z programu
v mil. Kč / %
Hlavní přínos
řešení
Pozn.
zatím
nestanoveno
Verifikace limitů a zásad
uvedených v ČSN 34 2613
Ed.2, návrh novely normy a
jejího souladu
s připravovanými TS 502382.Rozšíření obchodních
možností u výrobců zařízení
pro kolejové obvody a
detekční systémy na trati pro
kolejová vozidla.
Termín
podání
2.9.2011
65%
Základním cílem
předloženého výzkumu je
využití některých
mechanických vlastností
geopolymerního
kompozitu pro stavební
inženýrské konstrukce
žádost
odeslána
dne
24.7.2012
jako
projekt TA
03011490
Studie proveditelnosti
Výhledové návrhy:
Název projektu
Navrhovatel
Využití nových diagnostických
metod v železničním spodku
SŽDC
Nové konstrukční řešení
železničního spodku
přechodové oblasti u mostních
konstrukcí
Implementace IS software
z projektu INNOTRACK do IS
Správy železniční dopravní
cesty
SŽDC
SŽDC
Diagnostika dynamických
účinků ve výhybkách
VUT Brno, VUZ
Inovace a vývoj výhybkových
systémů pro interoperabilitu
a konkurenceschopnost
---
Popis projektu
Rozšíření zavedeného systému diagnostických metod používaných pro objektivní hodnocení stavu
železničního spodku na tratích ve vlastnictví SŽDC o nové nebo modifikované metody a postupy
vyhodnocování. K doplnění diagnostických postupů a nových metod bude využito výstupů z projektu
INNOTRACK a dalších navazujících projektů
Prověření a porovnání účinnosti progresivních konstrukčních řešení skladby přechodové oblasti u
mostních konstrukcí na tratích ve vlastnictví SŽDC. K posuzování možností aplikace nových
konstrukčních řešení bude využito výstupů z projektu INNOTRACK, týkající se této oblasti, a rovněž
výsledků ze souvisejících projektů
Revize systému hodnocení provozního stavu tratí za účelem snížení LCC (náklady během
životnosti) za současného udržení parametrů interoperability. K prověření zavedení SW bude využito
rovněž výstupů a SW z projektu INNOTRACK v této oblasti
Výhybky a výhybkové konstrukce jsou jedním z klíčových míst železniční dopravní cesty. Je to také
místo zvýšených dynamických účinků a z nich vyplývajících poruch. Projekt má za cíl navrhnout
metodiku měření dynamických účinků ve výhybkách, abychom byli schopni minimalizovat riziko
selhání výhybky a zároveň optimálně navrhli údržbu. Předpokládá se použití progresivních metod
měření (např. měření zrychlení vibrací pomocí piezoelektrických akcelerometrů) a moderních
matematických metod ve vyhodnocení
Vložení a ověření vysokorychlostní výhybky tuzemského výrobce DT Prostějov na zahraničních
vysokorychlostních tratích. Předpokládá se spolupráce českých firem a vysokých škol na tomto
projektu
96/96
Pozn.
Download

Studie proveditelnosti - Interoperabilita železniční infrastruktury