Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 – 585
se sídlem Hnězdenská 583, 181 00 Praha 8 – Troja, IČ: 29003997
e-mail: [email protected]
Společenství je zapsáno ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl S, vložka 10981
Členové
Společenství vlastníků jednotek
Hnězdenská 583-585
181 00 Praha 8-Troja
Vlastník jednotky č. ………………
Praha, 11. listopadu 2014
Vážený
vlastníku jednotky – člene (členové) shora uvedeného Společenství vlastníků jednotek (dále též „SVJ“).
Z rozhodnutí statutárního orgánu pověřeného vlastníka ze dne 8. září 2014, jímž byl stanoven den
konání (sál byl pro daný účel zajištěn pověřeným vlastníkem podpisem nájemní smlouvy dne 9. září
2014), Vás pověřený vlastník zve na hodnotící a volební shromáždění SVJ, které se koná v úterý
2. prosince 2014 od 19.00 hodin v Malém sále Kulturního domu Krakov v Praze 8 - Bohnicích,
Těšínská 600.
Dne 2.listopadu 2014 byla pověřenému vlastníku doručena žádost skupiny 24 členů SVJ svolat
(podle čl. 11, odst. 2 stanov Společenství), shromáždění SVJ, a to na stejný den jako již plánovaný.
Pověřený vlastník tuto žádost v souladu s právem respektuje, včetně bodů návrhu programu jednání,
který doplnil pouze o nezbytné, a navrhuje přijmout program s následujícím obsahem jednání
a s tímto pořadím projednání jednotlivých bodů:
1. Zahájení.
2. Volba orgánů Shromáždění.
3. Schválení programu Shromáždění.
4. Zpráva o stavu budovy a činnosti pověřeného vlastníka pro SVJ za funkční období
od listopadu 2009 do listopadu 2014. .
5. D i s k u s e .
6. Projednání návrhu na změnu stanov Společenství (rezervována účast notáře).
7. Volba statutárního orgánu SVJ.
8. Volba kontrolního orgánu SVJ.
9. Schválení odměn statutárního a kontrolního orgánu Společenství.
10. Různé: projednání typu a schválení celkové ceny vodoměrů, které budou vyměněny ve třech dnech
od 12.1.2015, současně s odečty spotřeby vody v domácnostech za rok 2014.
11. Usnesení.
Podklady pro jednání shromáždění jsou vzhledem k rozsahu a charakteru informací k dispozici
k nahlédnutí v přízemí Hnězdenská 583, Praha 8, ve společné kanceláři Společenství a Družstva
vlastníků domů Hnězdenská 583-585, a to vždy po předchozí dohodě.
V případě, že se shromáždění nebudete moci zúčastnit, můžete udělit řádnou plnou moc některému
z dalších vlastníků nebo rodinnému příslušníkovi.
Jednající člen představenstva pověřeného vlastníka mgr. Jiří Kučera dne 10.11.2014 odstoupil
z představenstva. Z toho důvodu nadále za pověřeného vlastníka jedná jeho statutární zástupce.
Děkujeme za pochopení.
S pozdravem
JUDr. Vlastimil Patočka v.r., předseda představenstva,
statutární zástupce jednající za pověřeného vlastníka
Družstvo vlastníků domů Hnězdenská 583-585, IČ: 25096141
Jiří Satýnek v.r., místopředseda představenstva,
Družstvo vlastníků domů Hnězdenská 583-585, IČ: 25096141
Download

Společenství vlastníků jednotek Hnězdenská 583 – 585