SINIF YÖNETİMİ
VE
AKADEMİK BAŞARI
Ahmet DEMİR
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni
Öğrenci Katılganlığı
* Açık
* Kapalı
DEMOKRATİK ORTAM OLUŞTURULMALIDIR.
ÖĞRETMEN - ÖĞRENCİ İLETİŞİMİNDE
DENGE
ARANMALIDIR.
 Öğretmen Sorumluluğu
 Öğrenci Sorumluluğu
 Yönetici Sorumluluğu
 Veli sorumluluğu
Öğretmenin öğrencileri yerine,
öğretmenleşen öğrenciler
Öğrencilerinin öğretmeni yerine,
öğrencileşen öğretmenler
DİSİPLİN;
Başkaları tarafından işbirliğine kapalı, saldırgan ya da diğer
engelleyici tepkilere maruz bırakılmış insanların haklarını korumaya
yönelik düzenlemelerdir.
Çevresini rahatsız etmek
Komik olmaya çalışmak
Sorulara ilgisiz cevap vermek
Sınıfta izinsiz dolaşmak
Başkalarının dikkatini dağıtmak
Söz almadan konuşmak
Derslere geç kalmak
Sorulara ilgisiz cevap vermek
Sıkça hayal kurmak
Yüksek sesle konuşmak
Fiziksel saldırılar
Öğretmeni/arkadaşlarını tehdit
Çekingenlik
Utangaçlık
Yersiz kaygılar
Mükemmellik arzusu
Yardım talebinde bulunmama
Öğretmene aşırı bağlılık
Korku içinde olma
Gelişim gecikmeleri, engeller
Arkadaşlarınca reddedilme korkusu
Özgüvensizlik
Okuldan, öğretmenlerden, sınıfta konuşmaktan ve sınavlardan korkular
ÖĞRETMEN KAYNAKLI DİSİPLİ SORUNLARI
* Öğrencilere emretmek, hükmetmek * Bağırmak
ve kontrol etmek
* Alay etmek, eleştirmek, azarlamak
* Fiziksel tehdit
* Yanlışları için özür dilememek
* Öğrencileri birbiriyle kıyaslamak
* Derse hazırlıklı olmamak
* Öğrencilere adil davranmamak
* Dersleri monoton işleme
* Kararsız ve tutarsız tepkiler
* Öğrenciyi etkin kılmama
* Değişime kapalı olma katılık
* Mükemmeliyetçilik
* Mesleğini sevmeme, tükenmişlik
* Fiziksel, ruhsal ve ailevi sorunlar
* Okul içi ilişkiler
* Zayıf özgüven, başarısızlık korkusu,
akademik başarıya veya onay almaya
bağımlılık
SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMLARI
* Otokratik yaklaşım
* Demokratik yaklaşım
* Serbest bırakıcı yaklaşım
Geleneksel Disiplin Yöntemleri
* İTAAT: Öğretmenin öğrencisine belli bir davranışta bulunması
ya da bulunmamasını gerekirse zorla sağlama anlayışına
dayalı, bireyin nesne olarak algılandığı yaklaşımdır.
* ÖDÜL: İstenilen yönde davranış sergilenmesinin hemen ardından
verilen olumlu pekiştireçlerdir.
* CEZA: İstenmedik davranışlar karşısında öğrencinin hoşlandığı
bir davranıştan yoksun bırakılması veya yapmaktan
hoşlanmadığı bir davranışın yapılmasının istenmesidir.
Demokratik Disiplin Yöntemi
Okul / sınıf demokratik davranışların kazandırılması için
en uygun ortamdır.
*Kuralların koyulması ve diğer uygulama kararlarında
öğrenci katılımını sağlanmalıdır.
* Sınıf kuralları okul ve toplum kurallarıyla uygun olmalıdır.
* Kurallar, gösterilmemesi gereken değil, gösterilmesi gereken
davranışı vurgulamalıdır.
* Kural sayısı fazla olmamalıdır.
* Kurallar temel davranışları kapsamalıdır.
* Kurallar gözlenebilir özellikler olmalıdır.
* Kuralların ödül ve yaptırımlar belirlenmiş olmalıdır.
* Kuralar eğitsel amaçları gerçekleştirmeye hizmet etmelidir.
* Kurallar anlaşılır biçimde ifade edilmelidir.
Serbest Bırakıcı Disiplin Yöntemi
Öğretmenin disiplin anlayışı konusunda çelişkiler yaşadığı;
Kararsız ve tutarsız tepkilerin verildiği
Zayıf özgüven davranışlarına dayalı bir yöntemdir
ARAŞTIRMALAR,
BU YAKLAŞIMIN,
EN ETKİSİZ SINIF YÖNETİMİ YAKLAŞIMI
OLDUĞUNU ORTAYA KOYMAKTADIR!
İSTENMEDİK DAVRANIŞLAR ve ÖNLENMESİ
 İlgi çekmek,
 Güçlü olduğunu çevresine hissettirmek
 İntikam alma duygusu
 Umutsuzluk ve yetersizlik duygusu
İstenmedik Davranışların Kaynakları
* Öğrenci
* Öğretmen
* Öğrenme öğretme ortamı
İSTENMEDİK DAVRANIŞLARA KARŞI ÖNLEMLER
Öğrencilere Yönelik Davranışsal Önlemler
A) SÖZEL OLMAYAN ÖNLEMLER
B) SÖZEL ÖNLEMLER
Eğitim Ortamına Yönelik Önlemler
Öğrencilere Yönelik Davranışsal Önlemler
A) SÖZEL OLMAYAN ÖNLEMLER
 Görmezlikten gelme
 Fiziksel yakınlık
 Göz teması
 Dokunma
 Umursamama
 Sessiz kalma
B) SÖZEL ÖNLEMLER
 Soru sorma
 Uyarma
 Kuralları anımsatma  Sınıf dışında görüşme
 Okul yönetimi ve rehberlik servisi ile görüşme
 Aile ile işbirliği
 Ceza verme
Ortama Yönelik Davranışsal Önlemler
 Ortamı zenginleştirmek Ortamı yoksullaştırmak
 Ortamı kısıtlamak
 Ortamı genişletmek
 Ortamı yeniden düzenlemek  Ortamı yalınlaştırmak
 Ortamı sistemleştirmek Ortamı planlamak
AİLE İLE İLİŞKİLER
AİLELERLE İLETİŞİM SÜRECİ
1. Okul örgütü düzeyinde iletişim
* Velilerle iletişimi başlatan okul olmalıdır.
Okulun ilkeleri ve uygulamaları hakkında mektup
gönderilmesi
* Okul yönetimi ve öğretmen katılımıyla, okulun
ilkeleri,eğitsel stratejilerinin belirlenmesi ve
raporlaştırılması.
* Okul açılmadan önce velilerin toplantıya davet
edilmesi.
* Veli toplantısının yapılması
- Okul ilkelerinin tartışılması, yeniden organize
edilmesi
- Sınıf düzeyinde toplantılarla ilgili bilgi verilmesi
- İkramda bulunulması
2. Sınıf düzeyinde iletişim
* Öğretmen tarafından, okul açıldıktan sonraki birkaç gün
içinde aileye tanışma mektubu gönderilmesi.
- Mesleki kariyer ve kıdem bilgileri
- Sınıf düzeyindeki öğrencilerin gelişim özellikleri
- Öğretim yılı boyunca öğrencilerden genel beklentiler
* Toplantıların düzenlenmesi
GENEL TOPLANTILAR
- Öğretim yılının başında yapılan toplantı
- Aylık toplantılar (Yarılından en az iki toplantı)
ÖZEL TOPLANTILAR
- Öğretmen – veli görüşme gününde yapılan toplantılar
(Telefonla bilgilendirme)
- Planlanmadan ortaya çıkan, gereksinimlere dayalı toplantılar
AİLE İLE İLETİŞİMDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
1. Toplantı zamanını belirlemek konusunda esnek olunmalıdır.
2. Görüşme zamanı telefonla bildirilmelidir.
3. Aileler sıcak ve nazik bir tavırla karşılanmalıdır.
4. Velilere isimleriyle hitap edilmeye çalışılmalıdır.
5. Aile ile gerçekten ilgilenmek ve etkin dinleme kullanılmalıdır.
6. Toplantının başında öğrencinin olumlu davranışlarından yararlanılarak
konuşmaya başlanmalıdır.
7. Sorunlar somut ve net ifadelerle açıklanmalıdır.
8. Geçmişte kalmış, eski olaylar yeniden ortaya çıkarılmamalıdır.
9. İstenmedik durumlarda savunmak yerine aile sakinleştirilmelidir.
10. Ailenin tepkisi ve heyecanı karşısında sakin kalınmaya ve göz
iletişimi kurmaya çalışılmalıdır.
11. Öğrenci ve konu hakkında velinin düşünceleri alınmalıdır.
12. Konuşma süresine sınırlama getirilmelidir.
13. Velilerin, öğrencinin sorunlarının farkında olup olmadığı
sorulmalıdır.
14. Açık sözlü olunmalıdır.
15. Özgün veriler üzerinde durulmalıdır.
16. Diğer öğrencilerle ve görüşme dışı konularla ilgili olarak
tartışılmamalıdır.
17. Sorunların çözümü ya da gelişimin sağlanması için neler
yapılması
gerektiği ailelerle görüşülmelidir.
18. Karar uygulamaları ve gelişmeler izlenmelidir.
TEŞEKKÜRLER…
AHMET DEMİR
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI ÖĞRETMENİ
Download

Seminer Çalışmalarımız