Topografické mapování
KMA/TOMA
ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI
Fakulta aplikovaných věd - KMA
oddělení geomatiky
Ing. Martina Vichrová, Ph.D.
[email protected]
Vytvoření materiálů bylo podpořeno prostředky z projektu FRVŠ č. 584/2011.
Státní mapová díla ČR
středních měřítek
TISK
1
1. Základní pojmy
MAPA
http://www.vugtk.cz/slovnik/
2
TEMATICKÁ MAPA
http://www.vugtk.cz/slovnik/
MAPOVÉ DÍLO
http://www.vugtk.cz/slovnik/
3
Základní vlastnosti SMD
 souvisle zobrazuje území ČR
 jednotný klad ML a jeho systematické značení
přehled kladů SMD
ukázka kladu ZM 10
 stejný značkový klíč ( např. ZM ČR 10)
 jednotné kartografické zobrazení
 jednotné měřítko (1:M)
Státní mapová díla
 mapové listy, které souvisle zobrazují území České republiky,
zpracované podle jednotných zásad a vydávané orgánem státní správy
ve veřejném zájmu
 Závazná státní mapová díla pro území České republiky jsou stanovena
nařízením vlády č. 430/2006 Sb
 dělí se na:
• základní státní mapová díla (se základním, všeobecně využitelným
obsahem)
• státní mapová díla tematická (zpravidla na podkladě základního
státního mapového díla zobrazují další tematické skutečnosti)
Vydavatelem základních SMD a vybraných tematických SMD je
Český úřad zeměměřický a katastrální.
4
Organizační schéma resortu Zeměměřictví a katastru
http://www.cuzk.cz/
Právní předpisy…
http://www.cuzk.cz/
5
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
… zabezpečuje jednotné provádění:
1. správy katastru nemovitostí České republiky,
2. budování a údržby bodových polí,
3. tvorby, obnovy a vydávání základních a tematických státních
mapových děl a jiných publikací,
4. standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území
České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických
objektů z území mimo Českou republiku,
5. vytváření a vedení automatizovaného informačního systému
zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6. dokumentace výsledků zeměměřických činností,
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
 koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České
republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
 zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru
nemovitostí ČR,
 řídí Zeměměřický úřad, inspektoráty a katastrální úřady,
 vykonává správu centrální databáze katastru nemovitostí ČR, která je
vedena v celostátním rozsahu počítačovými prostředky, obsahuje data o
nemovitostech a poskytuje údaje katastru nemovitostí formou dálkového
přístupu,
 rozhoduje v případě pochybností, zda jde o výkon zeměměřických
činností,
 schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy
katastrálních území
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
6
Český Úřad Zeměměřický a Katastrální …
 rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím ZÚ a ZKI,
 stanovuje správce základních a tematických státních mapových
děl,
 uděluje a odnímá úřední oprávnění,
 organizuje a zajišťuje zkoušky odborné způsobilosti a srovnávací
zkoušky odborné způsobilosti pro udělení úředního oprávnění,
 vede seznam fyzických osob, kterým udělil úřední oprávnění,
 vydává základní státní mapová díla a tematická státní mapová
díla,
 plní další úkoly na úseku zeměměřictví a provádí další činnosti
potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí ČR.
ZÁKON č. 359/1992 Sb. o zeměměřických a katastrálních orgánech
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. , §3
 Státní mapová díla
• katastrální mapa,
• státní mapa v měřítku 1 : 5 000,
• základní mapa České republiky
(měřítka 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 nebo 1 : 200 000),
• mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000,
• topografická mapa
(měřítka 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000),
• vojenská mapa České republiky
(měřítka 1 : 250 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000).
 Tematická státní mapová díla
• tematická mapová díla vytvořená pro celé území státu na podkladě základních
státních mapových děl uvedených výše
• např: Základní vodohospodářská mapa ČR 1:50 000
Nařízení vlády č. 430/2006 - TEXT
7
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb. , §4
 Státní mapová díla určená pro veřejné užití:
katastrální mapa, státní mapa v měřítku 1 : 5 000, základní mapa České
republiky (měřítka 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000 nebo
1 : 200 000), mapa České republiky v měřítku 1 : 500 000,
 Státní mapová díla určená pro zajišťování obrany státu:
topografická mapa (měřítka 1 : 25 000, 1 : 50 000 a 1 : 100 000), vojenská
mapa České republiky (měřítka 1 : 250 000, 1 : 500 000 a 1 : 1 000 000).
Užití SMD
• při správě topografických a tematických mapových podkladů,
vytvářených ve veřejném zájmu,
• pro potřeby krizového řízení a integrovaného záchranného systému.
Nařízení vlády č. 430/2006 - TEXT
2. Základní a
tematická SMD
8
Mapy – SMD, ZABAGED, Ortofoto, správní hranice, Geoportál ČÚZK
http://geoportal.cuzk.cz/
Státní mapa 1:5000
 mapa velkého měřítka
 obsahuje:
• polohopis
• výškopis
• popis
 zdroj polohopisu - katastrální mapy
 zdroj výškopisu - vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky
1:10 000 nebo ZABAGED®
 dostupná pro celé území ČR (část v rastrové podobě, část ve vektorové
podobě
 Využívána především jako podklad pro projektování a plánování.
 video: Státní mapa 1:5000
http://www.cuzk.cz/
9
Státní mapa 1:5000
 mapa velkého měřítka
 obsahuje:
• polohopis
• výškopis
• popis
 zdroj polohopisu - katastrální mapy
 zdroj výškopisu - vrstevnice převzaté ze Základní mapy České republiky
1:10 000 nebo ZABAGED®
 dostupná pro celé území ČR (část v rastrové podobě, část ve vektorové
podobě
 Využívána především jako podklad pro projektování a plánování.
 video: Státní mapa 1:5000
http://www.cuzk.cz/
Státní mapa 1:5000 – rastr x vektor
10
Základní mapy ČR
 mapy středních měřítek
 Základní mapy ČR v měřítkách:
• 1:10 000
• 1:25 000
• 1:50 000
• 1:100 000
• 1:200 000




videa:
Základní mapa ČR 1:10 000
Základní mapa ČR 1:25 000
Základní mapa ČR 1:50 000
Základní mapa ČR 1:200 000
mají topografický charakter
obsahují polohopis, výškopis a popis
jednotný klad mapových listů
základní mapy v měřítkách 1:10 000 až 1:100 000 - pro celé území ČR
vytvořené digitální technologií na podkladě dat ZABAGED® a Geonames
 Základní mapa České republiky 1:200 000 je dostupná v rastrové formě
pořízené skenováním analogové mapy
 Základní mapy středních měřítek v digitální podobě jsou využívány v
geografických informačních systémech, mapových portálech a webových
aplikacích, především jako přehledové mapy. Jejich výhodou je, že jsou
zpracované v digitální podobě.
ZÁkladní BÁze GEografických Dat
….. „ta“ ZABAGED
 je digitální geografický model území České republiky, který svou přesností a
podrobností zobrazení geografické reality odpovídá přesnosti a podrobnosti
Základní mapy České republiky v měřítku 1:10 000 (ZM 10)
 ZABAGED® je v současné době tvořena 123 typy geografických objektů
zařazených do polohopisné nebo výškopisné části ZABAGED®.
 Polohopisná část ZABAGED® obsahuje dvourozměrně vedené (2D)
prostorové informace a popisné informace o sídlech, komunikacích, rozvodných
sítích a produktovodech, vodstvu, územních jednotkách a chráněných územích,
vegetaci a povrchu, terénním reliéfu.
 Její součástí jsou i vybrané údaje o geodetických bodech na území ČR.
 Výškopisná část ZABAGED® obsahuje trojrozměrně vedené (3D) prvky
terénního reliéfu a je reprezentovaná 3D souborem vrstevnic.
http://geoportal.cuzk.cz/
11
Poskytování dat ze ZABAGED

po mapových listech v kladu ZM 10, dále v rozsahu krajů, případně jako
ucelená bezešvá databáze z celého území České republiky

v souřadnicových systémech S-JTSK, WGS84/UTM, případně v S-42/1983 a
výškovém referenčním systému Balt po vyrovnání

vhodným doplněním dat ZABAGED® je výstup z databáze GEONAMES ve
formátu DGN nebo SHP, který obsahuje standardizované názvosloví Základní mapy
ČR 1 : 10 000

Poskytování dat ze ZABAGED je za úplatu. Ceník je dostupný na:
http://geoportal.cuzk.cz/Dokumenty/Cenik.pdf

Pro účely vyhotovení bakalářských a diplomových prací – bezplatně, smlouva
a prohlášení, že data nezneužijí.

Na základě novely zeměměřického zákona jsou data ZABAGED® a mapové
služby ZABAGED® poskytovány správním úřadům, soudům a orgánům veřejné
správy pro výkon jejich působnosti v územním rozsahu jim příslušném bezplatně.
http://geoportal.cuzk.cz/
Katalog objektů ZABAGED
 Objekty jsou podle významu rozděleny do 8 kategorií (tříd) typů
objektů:
• sídla, hospodářské a kulturní objekty
• komunikace
• rozvodné sítě a produktovody
• vodstvo
• územní jednotky včetně chráněných území
• vegetace a povrch
• terénní reliéf
• geodetické body
 Další informace – přímo Katalog objektů ZABAGED.
http://geoportal.cuzk.cz/
12
GEONAMES
 databáze geografických jmen České republiky na úrovni podrobnosti
Základní mapy ČR 1:10 000 (ZM 10)
 vedena jako bezešvá databáze pro celé území ČR v centralizovaném
informačním systému spravovaném Zeměměřickým úřadem
 je součástí informačního systému zeměměřictví a patří mezi informační
systémy veřejné správy
 obsahuje kompletní soubor prostorových a popisných informací o
standardizovaných geografických jménech a jménech sídelních
jednotek
 2010 databáze Geonames rozšířena o názvoslovný obsah vybraných
map malých měřítek - např. k doplnění jmen těch geomorfologických
jednotek (pohoří, nížiny), které nejsou předmětem obsahu ZM 10 ani
ZABAGED®
http://geoportal.cuzk.cz/
GEONAMES
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28tabmovbmrytqly55er4gtc45%29%29/Default.aspx?mode=TextMeta&side=Geonames&metadataID=CZ-CUZKGEONAMES-V&mapid=3&menu=26
13
GEONAMES – ukázka dat
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28gkh31h45vhqzjo552pnq5b55%29%29/Ukazky/velke/CZ-CUZK-GEONAMES-V.jpg
ZABAGED a GEOMANES
Zabaged…
Geonames…
Zabaged a Geomanes
http://www.cuzk.cz/
14
ZABAGED a GEOMANES
Zabaged…
Geonames…
Zabaged a Geomanes
http://www.cuzk.cz/
ZABAGED a GEOMANES
Zabaged…
Geonames…
Zabaged a Geomanes
http://www.cuzk.cz/
15
Základní mapa ČR 1:10 000
http://www.cuzk.cz/
Základní mapa ČR 1:50 000
http://www.cuzk.cz/
16
Základní mapa ČR 1:50 000
http://www.cuzk.cz/
Základní mapa ČR 1:50 000 + TB
http://www.cuzk.cz/
17
Tematická státní mapová díla
 Přehled výškové (nivelační) sítě 1:50 000
 Silniční mapa ČR 1:50 000
 Silniční mapa krajů ČR 1:200 000
 Česká republika - Česká státní nivelační síť I.-III. řád 1:500 000, I.-III. řád
Praha a okolí 1:100 000
 Podkladová mapa ČR 1:1 000 000
…
 Letecká orientační mapa 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000
adt…..
Prameny a literatura
Terminologický slovník zeměměřictví a KN
http://www.vugtk.cz/slovnik/
Klady map
http://www.cuzk.cz/Dokument.aspx?PRARESKOD=998&MENUID=0&AKCE=DOC:30ZU_klmd
SMD – ukázky, popis
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28wi4uzz55gv24sgjadj4pnj45%29%29/Default.aspx?mode=
TextMeta&side=mapy&text=dSady_mapy&menu=22
ČÚZK
www.cuzk.cz
ZABAGED
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28kjuv2d45ddkqfifve4s1p545%29%29/default.aspx?mode=T
extMeta&text=dSady_zabaged&side=zabaged&head_tab=sekce-02-gp&menu=24
GEONAMES
http://geoportal.cuzk.cz/%28S%28o0rzwrjvfjzksxe1yhjh5arz%29%29/Default.aspx?mode=Te
xtMeta&text=geonames_uvod&side=geonames&head_tab=sekce-02-gp&menu=26
18
Děkuji za pozornost …
Ing. Martina Vichrová Ph.D.
[email protected]
19
Download

Topografické mapování KMA/TOMA Státní mapová díla ČR