RODOS
ROZVOJ DOPRAVNÍCH STAVEB
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
Tel. 235 361 220, 608 111 271
ZPRÁVA
č. 23/2012
o expertním stanovení únosnosti, zbytkové životnosti a
zesílení
Staveništní komunikace Chodov
2. měření
Zpracováno pro Constructon, s.r.o.
Výtisk č.
29. srpna 2012
Zadavatel:
Constructon, s.r.o.
Ke statku 71
25401 Jílové u Prahy
IČO 24749893
DIČ CZ24749893
Zhotovitel:
Ing. Pavel Herrmann - RODOS
Sídlo firmy:
Od Vysoké 275, 150 00 Praha 5
IČO 64896765
DIČ CZ511210162
Provozovna:
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
(Adresa pro doručení)
tel.: 233 561 220, 608 111 271
Zodpovědný zástupce:
Ing. Pavel Herrmann
Zpracoval:
Pavel Šmejkal
Kontroloval:
Ing. Pavel Herrmann
Systém jakosti a oprávnění zhotovitele:



Certifikát č. 3009/109-06/SMJ podle ČSN EN ISO 9001:2001 na činnost Provádění průzkumných a
diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami, údržbou a správou pozemních komunikací a
letištních ploch.
Oprávnění k provádění průzkumných a diagnostických prací souvisejících s výstavbou, opravami,
údržbou a správou pozemních komunikací č. 57/2000 vydané MDČR č.j. 19145/00-120
Oprávnění k měření průhybů vozovek pozemních komunikací č. 4/2005 pro zařízení FWD/HWD RODOS
10001 vydané MDČR č.j. 554/2005-120-RS/1
Použité technické předpisy:
ČSN 73 61 00
ČSN 73 61 14
ČSN 73 61 60
ČSN 73 61 92
TP 82
TP 87
TP 162
TP 170
Ing. Pavel Herrmann – RODOS
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
Názvosloví silničních komunikací
Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.
Zkoušení silničních živičných směsí
Rázové zatěžovací zkoušky vozovek a podloží
Katalog poruch netuhých vozovek
Navrhování údržby a oprav netuhých vozovek
Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena na místě s použitím
asfaltových pojiv a cementu
Navrhování vozovek pozemních komunikací
Zpráva č. 20/2012
Akce: Staveništní kom. Chodov
Stránka 2 z 13
Měřené úseky:
Hodnocené
úseky MK
Lokalizace úseků
Datum
měření
Teplota krytu
Konstrukce vozovky
vozovky
Začátek:
Staveništní Zač. úpravy- vjezd do areálu
14.8.2012
komunikace
Konec:
Chodov
Konec úpravy
35 °C
AB 5 cm
Upravená vrstva 25 cm
Dopravní zatížení úseku: neznámé – proveden výpočet zatížitelnosti
Konstrukce vozovky:
Skladba konstrukce vozovky byla sdělena zadavatelem.
I. Měření průhybu vozovek
Měření bylo provedeno rázovým zatěžovacím zařízením RODOS 10001, zatížením
jehož hodnota je přibližně ekvivalentní s dotykovým tlakem návrhové nápravy (tzn. 0,65
Mpa). Průhyby jsou zaznamenány na sedmi snímačích, jejichž umístění je ve vzdálenostech
0, 300, 600, 900, 1200, 1500 a 2100 mm od středu zatěžovací desky.
Zjištěné hodnoty:
Naměřené hodnoty průhybů na všech snímačích jsou uvedeny v tabulce č. 1.1 až 1.2.
Ve sloupci „číslo podúseků“ tabulky je uvedeno číslo podúseků na, které je úsek rozdělen a
to v závislosti na velikosti naměřené hodnoty max. průhybu (sloupec D1 - KRYT
VOZOVKY) tak, aby hodnoty průhybů jednotlivých podúseků byly statisticky srovnatelné a
nedošlo ke zkreslení výsledků.
Průběh průhybů zaznamenaných na všech sedmi snímačích sledovaném úseku je pro
ilustraci znázorněn v grafické podobě v grafu č. 1.
V grafu č. 2 jsou vykresleny průběhy průhybu d1 - charakterizujícího mechanickou
účinnost vrstvy PWRC a průhyb d6 charakterizujícího mechanickou účinnost podloží.
Vynesení výše zmíněných průhybů na celém sledovaném úseku lze identifikovat místa,
která vykazují srovnatelné průhyby. Dále lze usuzovat, ve které konstrukční vrstvě se
realizují největší průhyby.
Z grafu č. 2 je zřejmé, že jak průhyby d6 charakterizující chování podloží, tak průhyby d1
charakterizující chování vrstvy PWRC na celém sledovaném úseku vykazují nehomogenitu
svého průběhu.
Ing. Pavel Herrmann – RODOS
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
Zpráva č. 20/2012
Akce: Staveništní kom. Chodov
Stránka 3 z 13
II. Výpočet rázových modulů pružnosti
Z naměřených hodnot průhybů se vypočítávají pomocí zpětného výpočtu rázové
moduly pružnosti jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky v teplotních podmínkách
zjištěných při měření. Tyto hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 1.3 až 1.4.
III. Stanovení zbytkové doby životnosti
Vypočtené hodnoty rázových modulů pružnosti na každém úseku nebo podúseku
jsou dále vstupními veličinami analytického návrhu konstrukce vozovky. Analytickou
návrhovou metodou jsou vypočteny deformační charakteristiky:
 poměrné přetvoření na spodním líci asfaltem tmelených vrstev t
 poměrné stlačení na povrchu podloží z
Výstupem je počet maximálního počtu přejezdů návrhových náprav NMAX odpovídající
vypočteným deformačním charakteristikám, ze kterého se při znalosti současného
dopravního zatížení (TNV/24 hod) určí hledaná životnost v letech. Veškeré použité hodnoty
jsou uvedeny v tabulce č. 2.
V případě výpočtu zatížitelnosti se stanoví počet TNV na stanovenou dobu životnosti,
které vozovka unese.
Ing. Pavel Herrmann – RODOS
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
Zpráva č. 20/2012
Akce: Staveništní kom. Chodov
Stránka 4 z 13
IV. Shrnutí výsledků:
Číslo úseku
nebo
podúseku
1
Název úseku
nebo
podúseku
Staveništní
komunikace Chodov
po pokládce
ACO 50 mm
Staničení
Začátku a konce
(km)
0,000 – 0,125
Délka Dopravní Tloušťka
úseku zatížení
zesílení
(km)
(TNV)
(mm)
0,125
22
0
Vozovka hodnoceného úseku po pokládce 50 mm asfaltového betonu vykazuje
zatížitelnost cca 22 TNV/24 hod po dobu 20 let, resp. celkový počet pojezdů cca 177 000
TNV do vyčerpání životnosti.
Měření bylo provedeno 51 dnů po výrobě vrstvy PowerCem. Předpokládaná
zatížitelnost 32 tis. TNV se zvýšila na 177 tis. TNV, což je 5,5x lepší než předpoklad.
Doporučuji provést odvodnění staveniště tak, aby bylo zabráněno vnikání vody do této
vrstvy. Podmáčení podloží pod zpevněnou vrstvou by mohlo negativně ovlivnit její
funkci.
Praha 29.8. 2012
Ing. Pavel Herrmann
RODOS
Ing. Pavel Herrmann – RODOS
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
Zpráva č. 20/2012
Akce: Staveništní kom. Chodov
Stránka 5 z 13
Příloha č. 1
Měřené průhyby a jejich vyhodnocení
Ing. Pavel Herrmann – RODOS
Janouškova 300, 162 00 Praha 6
Zpráva č. 20/2012
Akce: Staveništní kom. Chodov
Stránka 6 z 13
Staveništní komunikace Chodov
Poloměr zat. desky [mm] = 150
Poloha snímače [mm]
Měřeno při teplotě 20°C
Staničení
[m]
Číslo
podúseku
Kontaktní
napětí
[MN/m2]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
0,707
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
16200 Praha 6
0
300
600
900
Naměřené průhyby na jednotlivých snímačích (µm) :
D1 -KRYT
D2
D3
D4
VOZOVKY
637
445
205
223
174
172
264
208
279
247
209
225
225
217
170
194
232
259
212
331
164
193
210
177
189
216
335
232
129
146
109
123
172
145
213
187
166
170
163
172
136
159
173
199
173
242
116
133
139
145
138
178
168
140
90
107
84
94
132
106
163
139
128
124
123
127
109
123
129
144
131
161
87
102
108
120
109
144
91
80
59
74
63
69
91
73
119
99
90
83
89
89
84
97
91
101
94
99
64
74
79
95
80
109
Tabulka 1.1
1200
1500
2100
D5
D6
PODLOŽÍ
D7
D1-D4
PODKLAD
D1-D2
D2-D4
52
47
40
52
46
49
61
51
82
68
61
54
64
64
64
66
64
67
65
59
46
52
58
72
55
81
33
29
27
37
34
35
40
36
55
44
42
37
45
44
47
47
44
45
45
37
33
39
43
54
37
60
22
19
15
21
19
20
22
21
28
24
22
20
24
25
27
28
24
27
24
20
19
22
26
31
19
32
546
365
145
149
111
103
173
135
160
147
119
142
136
128
85
97
141
158
118
232
100
120
130
82
109
107
302
213
76
77
65
49
92
63
66
59
43
55
62
46
34
35
59
61
39
88
48
61
70
31
51
39
244
152
70
72
46
54
81
71
94
88
76
87
73
82
52
62
82
97
79
143
52
59
60
51
58
68
Stránka 7 z 13
Staveništní komunikace Chodov
Poloměr zat. desky [mm] = 150
Poloha snímače [mm]
Měřeno při teplotě 20°C
Staničení
[m]
Číslo
podúseku
Kontaktní
napětí
[MN/m2]
1
1
1
1
1
1
0,707
0,707
0,707
0,000
0,707
0,707
0
300
600
900
Naměřené průhyby na jednotlivých snímačích (µm) :
D1 -KRYT
D2
D3
D4
VOZOVKY
1200
1500
2100
D5
D6
PODLOŽÍ
D7
D1-D4
PODKLAD
D1-D2
D2-D4
59
82
40
10
67
60
41
60
27
8
47
41
23
32
15
4
27
22
155
546
82
95
163
133
72
302
31
57
80
60
83
244
46
41
95
73
Statistické
zpracování :
Průměr :
Maximum :
Minimum :
Sm. odchylka
85 % kvantil :
50 % kvantil :
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
16200 Praha 6
241
637
164
98
268
214
169
335
109
47
203
165
123
168
84
22
144
124
86
119
59
14
99
89
Tabulka 1.2
Stránka 8 z 13
Staveništní komunikace Chodov
Rázové moduly pružností
(2-vrstvý zpětný výpočet)
Staničení
[m]
Číslo
podúseku
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
16200 Praha 6
ACO 5 Podloží Podloží Podloží Podloží Podloží
PWRC hloubka hloubka hloubka hloubka hloubka
30 cm
0 cm
60 cm 160 cm 260 cm 460cm
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
20°C
522
876
2762
2846
3374
4638
2646
3433
3616
3666
5586
4097
3565
4536
7147
6315
3704
3532
5526
2264
4477
3886
3248
7996
4939
6648
84
103
177
159
272
178
112
146
65
87
55
66
133
89
120
72
105
71
58
51
216
164
191
98
116
51
155
181
252
206
273
224
165
204
120
146
164
196
170
154
164
146
158
145
152
184
248
208
205
140
182
118
244
276
331
251
273
269
224
265
198
222
432
500
207
244
212
267
219
262
354
544
277
250
216
188
264
238
380
417
434
306
273
323
305
346
334
346
1260
1368
252
395
278
514
309
492
896
1742
309
300
228
257
389
503
661
700
610
394
274
408
455
487
666
616
5892
5537
323
752
401
1267
482
1138
3327
8704
355
378
243
392
651
1374
Napětí a přetvoření
ASFALT
PODLOŽÍ
Přehled chyb
Tahové
Svislé Nelineární Nelineární
přetvoř.
přetvoř. parametry parametry
spod.líc na povrchu
asf. v.
pláně
A
B
Průměr
Max-Prů Průměr Max-Prů
[1]
[1]
[%]
[%]
[µm]
[µm]
4,10E-04
2,78E-04
1,09E-04
1,11E-04
8,30E-05
7,54E-05
1,29E-04
9,91E-05
1,15E-04
1,07E-04
8,40E-05
1,04E-04
9,88E-05
9,04E-05
5,93E-05
7,24E-05
1,02E-04
1,15E-04
8,40E-05
1,76E-04
7,34E-05
8,77E-05
9,54E-05
5,64E-05
7,98E-05
7,38E-05
Tabulka 1.3
-1,21E-03
-8,30E-04
-3,37E-04
-3,44E-04
-2,52E-04
-2,42E-04
-4,10E-04
-3,15E-04
-3,98E-04
-3,60E-04
-3,10E-04
-3,64E-04
-3,18E-04
-3,09E-04
-2,06E-04
-2,63E-04
-3,36E-04
-3,94E-04
-3,08E-04
-5,92E-04
-2,31E-04
-2,79E-04
-2,96E-04
-2,03E-04
-2,68E-04
-2,81E-04
152,2
180,7
245,6
196,2
272,5
212,4
154,7
189,3
95,9
125,5
104,2
145,2
160,9
126,6
141,6
104
142,7
121,8
98,5
150,4
242,4
197,6
202,9
116,3
159
70,9
0,339
0,3196
0,2122
0,1558
0,001
0,1442
0,2496
0,2138
0,4409
0,3678
1
0,8877
0,1555
0,4133
0,2384
0,5925
0,283
0,5359
0,8546
1
0,0844
0,1433
0,0377
0,2755
0,328
0,6614
5,2
4,24
1,01
1,72
7,07
1,91
2,55
1,15
1,88
2,02
5,68
9,37
3,25
3,3
0,54
5,09
0,86
5,41
5,33
12,62
3,27
1,49
3,5
0,95
1,62
3,07
21,06
19,35
3,63
4,08
23,44
2,99
6,41
3,92
6,49
5,27
26,58
42,58
11,48
15,02
1
21,22
2,31
27,98
24,59
55,17
10,7
4,71
8,27
1,3
3,6
12,55
4,77
3,1
1,26
1,73
3,47
1,39
3,46
0,89
1,51
0,99
2,59
3,11
1,9
1,76
0,56
2,9
0,74
2,41
2,5
5,66
1,5
1,67
2,89
0,86
1,9
2,01
19,23
11,9
6,94
8,47
8,53
3,91
16,44
3,91
3,89
2,11
7,11
10,39
3,4
3,94
2,04
6,6
1,36
9,59
6,8
11,94
2,2
8,33
9,71
1,94
7,4
4,59
Stránka 9 z 13
Staveništní komunikace Chodov
Rázové moduly pružností
(2-vrstvý zpětný výpočet)
Staničení
[m]
Číslo
podúseku
ACO 5 Podloží Podloží Podloží Podloží Podloží
PWRC hloubka hloubka hloubka hloubka hloubka
30 cm
0 cm
60 cm 160 cm 260 cm 460cm
[MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa] [MPa]
20°C
Napětí a přetvoření
ASFALT
PODLOŽÍ
Přehled chyb
Tahové
Svislé Nelineární Nelineární
přetvoř.
přetvoř. parametry parametry
spod.líc na povrchu
asf. v.
pláně
A
B
Průměr
Max-Prů Průměr Max-Prů
[1]
[1]
[%]
[%]
[µm]
[µm]
Statistické
zpracování
Průměr :
Maximum :
Minimum :
Sm. odchylka
85 % kvantil :
50 % kvantil :
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
16200 Praha 6
1
1
1
1
1
1
4071
7996
522
1714
2733
3685
117
272
51
56
63
104
179
273
118
39
146
168
278
544
188
87
215
257
498
1742
228
376
277
346
1403
8704
243
2064
372
613
1,14E-04
4,10E-04
5,64E-05
7,28E-05
1,19E-04
9,71E-05
Tabulka 1.4
-3,71E-04
-2,03E-04
-1,21E-03
2,09E-04
-4,01E-04
-3,13E-04
158,1
272,5
70,9
49,6
205,3
151,3
0,3821
1,0000
0,0010
0,2833
0,1440
0,3013
3,62
12,62
0,54
2,78
5,48
3,16
14,07
55,17
1,00
13,20
25,09
9,49
2,21
5,66
0,56
1,21
3,20
1,90
7,03
19,23
1,36
4,41
10,77
6,87
Stránka 10 z 13
Průběh průhybů na snímačích D1 - D7
Staveništní komunikace Chodov
1000
900
800
Průhyby [ µm ]
700
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Staničení [ m ]
D1 -KRYT VOZOVKY
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
162 00 Praha 6
D2
D3
Graf 1
D4
D5
D6 PODLOŽÍ
D7
Stránka 11 z 13
Průběh průhybů krytu, podkladu a podloží
Staveništní komunikace Chodov
1000
900
800
Průhyby [ µm ]
700
600
500
400
300
200
100
0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
Staničení [ m ]
D1 -KRYT VOZOVKY
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
162 00 Praha 6
D6 PODLOŽÍ
Graf 2
D1-D4 PODKLAD
Stránka 12 z 13
Výpočet životnosti netuhých vozovek
kriterium:
poměrného protažení na spodním líci asfaltem tmelených vrstev - t
svislého poměrného přetvoření na povrchu podloží ( trvalá deformace - ez )
Identifikace úseku
Poměr. přetvoření
Název + (staničeni)
[1 . 10E-06]
Staveništní komunikace Chodov
Ing.Pavel Herrmann - RODOS
Janouškova 300
162 00 Praha 6
Nmax
TNV/24h
[mil]
t
119
7,930016
z
401
0,177492
Tabulka 2
22
N
Životnost
[mil/rok]
[roky]
0,008913
>20
19,9
Zesílení
[mm]
0
0
Stránka 13 z 13
Download

Expertní stanovení únosnosti, zesílení komunikace