Toto vydání Obchodního věstníku obsahuje veškeré údaje uveřejněné a zveřejněné dne 16. února 2011 ve 12.00 hod. v Obchodním věstníku na portálu veřejné správy
VALNÁ HROMADA / VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
Představenstvo společnosti
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
Fasádní systémy, a.s.
1. Firma: T design s.r.o.
Sídlo: Brněnská 1997, Hradec Králové
IČ:
25278690
se sídlem v Brně, Koliště 33, IČ: 26904721
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 4000
1. Na dodavatele 5osého CNC obráběcího centra pro společnost
T design s.r.o., v celkové hodnotě cca Kč 18.000.000,-
řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 25.3.2011 v 9.00 hod.
v sídle společnosti
2. Podrobné informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační
předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací
dokumentaci výběrového řízení.
Pořad jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady
2. Odvolání a volba členů představenstva
3. Odvolání a volba členů dozorčí rady
4. Závěr
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Představenstvo společnosti
Fasádní systémy a.s.
364080-07/11
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: Siemens, s.r.o.
Sídlo: Siemensova 1, Praha 13, PSČ 155 00
IČ:
00268577
Poštovní adresa zadavatele: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory
Frenštát, Markova 952, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01
Vyhlašuje výběrové řízení na
Nahřívací zařízení – indukční ohřev
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Předpokládaná cena zakázky je maximálně 400 000,-- Kč bez DPH.
4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Adresa: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Markova 952,
Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01
Kontaktní osoba: Martin Richter
Telefon: 556 207 821
E-mail: [email protected]
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny doporučenou poštou
nebo osobně.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 17.2.2011, a končí dne 18.3.2011
ve 12.00 hod. Nabídky doručené po skončení této lhůty nebudou přijaty.
6. Vyhodnocení nabídek na dodávku Nahřívací zařízení – indukční ohřev bude
zahájeno dne 21.3.2011 a ukončeno do 24.3.2011.
7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
8. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
364174-07/11
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
1. Firma: Siemens, s.r.o.
Sídlo: Siemensova 1, Praha 13, PSČ 155 00
IČ:
00268577
Poštovní adresa zadavatele: Siemens, s.r.o. odštěpný závod Elektromotory
Frenštát, Markova 952, Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01
Adresa:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Tel.:
Fax:
Brněnská 1997, Hradec Králové
Zdeněk Hampl
[email protected]
+420 605 807 754
+420 495 522 553
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 21.3.2011 ve 14.00 hod.
5. Společnost T design s.r.o. prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou
obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ
PRO ZADÁNÍ ZAKÁZKY DOTOVANÉ Z OPPI
Kontaktní osoba pro zadávací dokumentaci:
Artory – Consulting, s.r.o.
Evaldova 2099/34a, 787 01 Šumperk
Ing. Tereza Schreiberová, tel./fax 583 210 151, 775 662 332, [email protected]
Vymezení předmětu zakázky:
1. 3D CNC frézovací stroj pro obrábění kompaktních materiálů s minimální pracovní plochou 1300 x 2500 mm, vakuový stůl, vakuová pumpa – minimálně kW, pohyb vřetene minimálně ve třech osách (případně čtyřech osách), automatický
měnič nástrojů – minimálně 8 pozic, průchod pod ramenem – minimálně 130 mm.
2. odsávací zařízení k CNC stroji k odsávání malých kousků Corianu a jiných materiálů s odsávacím výkonem alespoň 4000 m3/h., antistatické filtry, odpadní vaky.
3. SW 3D pro CNC stroj
Bližší specifikace předmětu zakázky a podmínek dodávky je součástí zadávací
dokumentace.
Lhůta pro podání nabídek končí v 9.00 hodin dne 18. března 2011
Místem odevzdání nabídky je Artory – Consulting, s.r.o., Evaldova 34a, 787 01
Šumperk.
Místem plnění zakázky je sídlo zadavatele. Podané nabídky budou hodnoceny podle
jejich ekonomické výhodnosti. Vybraný dodavatel je dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Společnost A.M.O.S. DESIGN, s. r. o., prohlašuje, že toto výběrové řízení není
veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo
odmítnout všechny předložené nabídky.
364181-07/11
364170-07/11
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
Zadavatel: Značky Praha s.r.o., IČ: 49434951, Černý Vůl 90, 252 62 Statenice.
Statutárním zástupcem je jednatel společnosti Ing. Michal Hajoš
vyhlašuje, v souladu s pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu podnikání a inovace – podprogram Inovace, zadávací řízení:
»Dodávka lakovacího boxu pro lakování boxů
proměnných dopravních značek«
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
1. Firma:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Ing. Petr Šebesta
Mlýnské nábřeží 197/51, 614 00 Brno
12477443
CZ520129107
Vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce
v rozsahu dle projektové dokumentace pod názvem:
Předmět zakázky:
Dodávka lakovacího boxu pro lakování boxů proměnných dopravních značek
Datum vyhlášení zakázky:
16. února 2010
Lhůta pro podání nabídky:
21. března 2011 do 10.00 hod.
Lhůta pro otvírání obálek:
21. března 2011 v 10.00 hod.
Požadavky na prokázání
kvalifikace dodavatele:
Viz zadávací dokumentace
Lhůta dodání/
časový harmonogram plnění/
doba trvání zakázky:
Březen-duben 2011
Místo dodání/převzetí plnění:
Černý Vůl 90, 252 62 Statenice
Hodnoticí kritéria:
Kritéria výběru jsou:
– celková cena
– platební podmínky
– zabezpečení servisu
– poskytované záruky
»Přestavba kravína na výrobní objekt s galerií« v Mikulově
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky, nebo elektronicky na níže uvedených kontaktech.
Kontaktní osoba:
Kontakt:
E-mail:
Tel.:
Ing. Petr Šebesta
Mlýnské nábřeží 197/51, 614 00 Brno
[email protected]
545 213 699
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem vyhlášení zadávacího řízení v Obchodním věstníku, tj. 17.2.2011, a končí dne 18.3.2011 ve 12.00 hod.
Dodavatel bude dle paragrafu 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Na projekt bylo požádáno o finanční podporu z Operačního programu podnikání
a inovace, předmět plnění bude spolufinancován z prostředků Evropské unie.
5. Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Zadávací dokumentaci je možno vyzvednout ve společnosti Značky Praha s.r.o.,
v sekretariátu v pracovní dny od 9.00 do 13.00 hod., tel. +420 220 199 311, e-mail:
[email protected]
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
364185-07/11
364188-07/11
Zadavatel:
IČ:
Sídlem:
Jednající:
Kontaktní osoba:
Telefon:
E-mail:
(dále i jen »zadavatel«)
PNT BOHEMIA s.r.o.
26150131
Praha 2, Sokolská 17, PSČ 120 00
Vladimir Lisichkin, jednatel
Jaroslav Kovařík
+420 722 937 603
[email protected]
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI
VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
NA STAVEBNÍ PRÁCE V RÁMCI OPPI
Vyhlašuje výběrové řízení na
Rekuperaci tepla od tavicích pecí
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
Zadavatel:
A.M.O.S. DESIGN, s. r. o.
Beethovenova 641/9, 601 05 Brno
IČ: 63479982, DIČ: CZ63479982
Zastoupená jednatelem: Ing. Arch. Vladimírem Ambrozem
Vyhlašuje výběrové řízení
svolává
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
OPERAČNÍ PROGRAM
PODNIKÁNÍ
A INOVACE
strana A/25 u 7/2011
Zadavatel vyhlašuje výběrové řízení s názvem »Přístavba výrobních prostor« na
kompletní provedení:
– stavebních prací pro zhotovení stavby s názvem: Stavební úpravy a přístavba
výrobních prostor společnosti PNT BOHEMIA s.r.o.
1. Společnost:
ALBIXON a.s.
Zbraslavská 55, 159 00 Praha 5
IČ: 26117274
vyhlašuje na základě podmínek Operačního programu
Podnikání a inovace (OPPI), programu Poradenství, výběrové řízení na:
3. Předpokládaná cena zakázky je maximálně 1 500 000,-- Kč bez DPH.
Výše uvedený předmět výběrového řízení je součástí projektu, na který bude podána žádost o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace.
služby – Inovace interních procesů Divize povrchových úprav
4. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně, telefonicky nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek: od 12.00 hod. 16.2.2011 do 13.00 hod.
21.3.2011
2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek,
kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob
a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny
v zadávací dokumentaci.
Adresa: Siemens, s.r.o., odštěpný závod Elektromotory Frenštát, Markova 952,
Frenštát pod Radhoštěm, PSČ 744 01
Kontaktní osoba: Ing. Svatopluk Sommer
Telefon: 556 207 860
E-mail: [email protected]
Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž
rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.
Nabídky do tohoto výběrového řízení musí být doručeny doporučenou poštou
nebo osobně.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení
výběrového řízení v Obchodním věstníku, tj. 17.2.2011, a končí dne 18.3.2011
ve 12.00 hod. Nabídky doručené po skončení této lhůty nebudou přijaty.
6. Vyhodnocení nabídek na dodávku Rekuperace tepla od tavicích pecí bude
zahájeno dne 21.3.2011 a ukončeno do 25.3.2011.
7. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
Vyhlášení výsledků proběhne bez zbytečného odkladu.
Bližší informace o požadovaných technických parametrech, metodě hodnocení doručených nabídek, obchodních a platebních podmínkách a dalších skutečnostech
jsou uvedené v Zadávací dokumentaci, která bude Uchazeči zaslána na písemné
vyžádání.
Zadavatel přijímá nabídky na adrese uvedené v Zadávací dokumentaci v uzavřené
obálce s označením: NEOTVÍRAT nebo NEROZLEPOVAT nebo NEOTEVÍRAT
a současně »NÁZVEM VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ« nejpozději do data doručení nabídek (viz výše nebo také v Zadávací dokumentaci).
Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným Uchazečem, jehož nabídka získá největší
počet bodů dle kritérií pro hodnocení. Podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný Dodavatel osobou povinnou spolupůsobit
při výkonu finanční kontroly, což bude také uvedeno ve smlouvě s vítězným Uchazečem.
Zadavatel prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani
veřejným příslibem a vyhrazuje si právo výběrové řízení zrušit, a to v případech
uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
8. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný
dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
364175-07/11
3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky na následujících kontaktech:
Antonín Pátek
Cintlovka 535, 268 01 Hořovice
Nebo elektronicky na:
E-mail: [email protected]
4. Místem pro podání nabídek je sídlo společnosti na adrese Zbraslavská 55,
159 00 Praha 5, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum
odeslání.
5. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dne 16. února 2011 a končí dne
21. března 2011.
6. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží
ani veřejným příslibem. Společnost si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to
v případech uvedených v § 84 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
7. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
364197-07/11
364194-07/11
Download

ní oznámení o vyhlášení výběrového řízení na stavební práce v