Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31
400 03 Ústí nad Labem
Zásady pro tvorbu a používání fondu kulturních a sociálních
potřeb – Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r. 2013
Kapitola I.
Úvodní ustanovení
1.1
Prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb se používají v souladu se Zásadami pro tvorbu a
používání fondu kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro rok
2013 č.j. 51615/2012-PERS a v souladu se Zásadami hospodaření s centralizovanými prostředky fondu
kulturních a sociálních potřeb státní organizace Správa železniční dopravní cesty pro r. 2013 č.j. 51 616/2012PERS a jsou upraveny v souladu s ustanovením §16 vyhlášky MF č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a
sociálních potřeb, dle kterého se tvorba a použití FKSP u státních podniků řídí vyhláškou č. 310/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
 Odborové organizace dle § 225 Zákoníku práce spolurozhodují se zaměstnavatelem o stanovení přídělu do
FKSP a jeho čerpání.
 Na poskytování příspěvků a jiných plnění z fondu není právní nárok.
 O tvorbě a používání fondu se sestavuje rozpočet.
 Při používání fondu se postupuje v souladu se schváleným rozpočtem a těmito Zásadami. Zdanění
poskytnutých příspěvků z FKSP upravuje § 6 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu.
 Výdaje z fondu lze uskutečňovat jen do výše volných prostředků fondu.
 Využívání FKSP není vázáno na členství v odborové organizaci.
 Z FKSP lze přispívat pouze na činnosti a akce organizované nebo spoluorganizované zaměstnavatelem.
 Veškerá plnění z fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou zaměstnancům
poskytovány nepeněžní formou. Účetní doklad musí být vystaven na zaměstnavatele, dále musí obsahovat
místo rekreace/zájezdu, termín a seznam účastníků. Zaměstnanec dodá spolu s daňovým dokladem žádost o
poskytnutí příspěvku z FKSP – příloha č. 5. Na základě odsouhlasené žádosti o příspěvek, zaměstnanec
uhradí cenu zájezdu na účet FKSP SŽDC, s.o. sníženou o výši příspěvku (s přiděleným variabilním
symbolem- dodá personální odd.).
 Z FKSP nelze hradit investice.
Kapitola II.
Tvorba fondu
2.1 Zálohový příděl fondu pro rok 2013 nebyl dosud stanoven.
Do doby přidělení finančních prostředků je vypracován prozatímní rozpočet vycházející z předpokládané
částky přídělu FKSP. Na společném jednání s odborovými organizacemi dne 28. 1. 2013 byly předloženy
zásady pro používání FKSP Oblastního ředitelství Ústí nad Labem v rámci prozatímního rozpočtu FKSP.
Po přidělení prostředků bude zpracován konečný rozpočet.
2.2. Ostatním příjmem fondu jsou

prostředky nevyčerpané z FKSP k 31. 12. 2012
-1-
Kapitola III.
Použití prostředků FKSP
3.1
Prostředky FKSP lze použít dle § 2 odst. 2 vyhlášky pro:
A/ zaměstnance v pracovním poměru se stanovenou týdenní pracovní dobou, zaměstnance dlouhodobě
uvolněného pro výkon funkce v příslušné odborové organizaci, který pobírá mzdu ze mzdových
prostředků státní organizace Správa železniční dopravní cesty;
B/ zaměstnance v pracovním poměru s kratší než stanovenou týdenní pracovní dobou, (do této
kategorie nepatří zaměstnanci v dalším pracovním poměru);
C/ zaměstnance v „mimoevidenčním stavu” u zaměstnavatele (např. zaměstnanec na mateřské či
rodičovské dovolené atd.);
D/ důchodce – bývalého zaměstnance, který při prvním odchodu do starobního nebo plného invalidního
důchodu pracoval u SŽDC a v době žádosti o poskytnutí příspěvku z FKSP SŽDC pobírá starobní nebo
plný invalidní důchod (§ 2 odst. 2 vyhlášky);
Prostředky FKSP lze dále použít pro rodinné příslušníky zaměstnanců (§ 2 vyhlášky), jimiž se pro tyto účely
rozumí:
 manžel (manželka), registrovaný partner (zákon č. 115/2009 Sb.)
 druh (družka) – pro účely těchto zásad se tím rozumí soužití muž a ženy, kteří společně žijí a uhrazují
náklady společné domácnosti (je nutné doložit čestné prohlášení o spolužití ve společné domácnosti
v délce alespoň 12 měsíců s notářsky či úředně ověřenými podpisy obou partnerů)
 nezaopatřené dítě dle § 11 až 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších
předpisů
Za rodinného příslušníka pro účely poskytování příspěvku z FKSP SŽDC nelze považovat vnuky (vnučky) ani
pravnuky (pravnučky). Výjimkou je případ, kdy zaměstnanec (důchodce) má vnuka (pravnuka) trvale ve své
péči (tzn. péči nahrazující péči rodičů).
Žadatel zodpovídá za správnost a pravdivost údajů.
3.2
Používání fondu
3.2.1 Příspěvek na náklady na provoz zařízení sloužících kulturnímu a sociálnímu rozvoji a na zájmové
činnosti (§ 4 vyhlášky):
lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/
 Na zlepšení pracovního prostředí a sociálního zázemí na pracovištích zaměstnanců budou poskytnuty
podle místních potřeb, po dohodě s příslušným odborovým orgánem a přednosty správ a provozních
obvodů. Částky budou rozděleny dle počtu zaměstnanců.
3.2.2 Příspěvek na stravování ( § 6 vyhlášky)
Příspěvek na stravování bude poskytován pouze zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/
 Příspěvek na závodní stravování se poskytuje ve výši 7,50 Kč na 1 jídlo poskytnuté v průběhu pracovní
směny, dle samostatně vydaného Pokynu ředitele Oblastního ředitelství Ústí nad Labem č.1
3.2.3 Příspěvek na rekreaci ( § 7 vyhlášky )
lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ a jejich rodinným příslušníkům u organizační jednotky
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem podle následujících podmínek:



Příspěvek na dotovanou rekreaci ČD Travel bude poskytován až do výše 5 000,- Kč na zaměstnance a
rodinné příslušníky z centrálního FKSP.
Příspěvek na pobyt v rekreačních zařízeních, která provozuje OSŽ (viz příloha č.8) na základě
předložené žádosti.
Příspěvek na rekreaci z prostředků FKSP Oblastního ředitelství je určen pouze zaměstnancům dle bodu
-2-

3.1 A/B ve výši 5000 Kč a jednomu rodinnému příslušníku ve výši 2500 Kč za kalendářní rok,
příspěvek však nesmí přesáhnout 500,- Kč na pobytový den. Příspěvek je poskytnut na základě žádosti,
kterou zaměstnanec předloží na odd. sociální a PaM. O odsouhlasení žádosti je zaměstnanec vyrozuměn
s uvedením dalších pokynů k objednávce rekreace/zájezdu. Jednotlivé žádosti jsou vyřizovány podle
pořadí, v jakém byly na odd. sociální a PaM doručeny. Závazná je teprve podepsaná a potvrzená
objednávka na řádném formuláři. Zaměstnanec je povinen bezprostředně oznámit osobě zabezpečující
agendu rekreací každou změnu proti původně podané a odsouhlasené žádosti o příspěvek / např. změnu
účastníků apod./. Po vyčerpání rozpočtovaného limitu bude příspěvek z FKSP zastaven.
Agendu rekreací zabezpečuje :
pí. Ivana Tövišová, odd. soc. a PaM, tel. 9724 22 754, e-mail: [email protected]
pí. Jarmila Šinalová, odd. soc. a PaM, tel. 9724 22 755, e-mail: [email protected]
Maximální výše možných příspěvků z C-FKSP a FKSP OŘ je 5000 Kč. Výklad k poskytování příspěvku
z FKSP OJ a C-FKSP na rekreace v roce 2013 je uveden v příloze 9
3.2.4 Příspěvek na tábor dětí a mládeže – TDM (§ 7 vyhlášky)
lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/C/D/ (do doby ukončení povinné školní docházky dítěte,
včetně bezprostředně následujících letních prázdnin)

Příspěvek na dětskou rekreaci (zimní a letní tábory dětí a mládeže, sportovní soustředění apod.) činí
buď 1 500,- Kč na jedno dítě 2x ročně, nebo 3 000,- Kč jednou ročně bez ohledu na délku pobytu
(viz příloha č 6).

Na akce a činnosti, které pořádá škola v rámci školní výuky, např. škola v přírodě, lyžařské výcviky
atd., nelze z FKSP přispívat. Je třeba přednostně využívat nabídky letních a zimních dětských táborů
zajišťovaných zaměstnavatelem přímo, ve spolupráci s ČD Travel, nebo odborovými orgány.
Zaměstnanec předloží na odd. soc . a PaM žádost. O odsouhlasení žádosti je zaměstnanec vyrozuměn
s uvedením dalších pokynů k objednávce TDM. Jednotlivé žádosti jsou vyřizovány podle pořadí,
v jakém byly doručeny. Závazná je teprve podepsaná a potvrzená objednávka na řádném formuláři. Po
vyčerpání rozpočtovaného limitu bude příspěvek z FKSP zastaven.
Žádosti na příspěvek na TDM vyřizuje:
pí. Ivana Tövišová, odd. soc. a PaM, tel. 9724 22 754, e-mail: [email protected]
pí. Jarmila Šinalová, odd. soc. a PaM, tel. 9724 22 755, e-mail: [email protected]
3.2.5. Příspěvky na rekreace, zájezdy (včetně hromadných) a TDM se poskytují jako nepeněžní plnění.
Z celkové hodnoty těchto příspěvků za kalendářní rok je od daně osvobozena částka nejvýše 20 000 Kč (ve
smyslu zákona č. 586/1992 sb., o dani z příjmu v platném znění) Dodržení tohoto ustanovení sleduje
zaměstnanec (i za příslušné rodinné příslušníky) společně s odd. sociálním a PaM. V případě překročení
stanoveného limitu bude částka převyšující limit připočítána zaměstnanci ke zdanitelnému příjmu.
Příspěvky z FKSP nelze poskytnout:
a) zpětně (po uskutečnění akce);
b) pokud byl na akci poskytnut příspěvek od jiného zaměstnavatele z jeho FKSP či sociálního
fondu;
c) pokud na akci přispívá zdravotní pojišťovna.
Rovněž je vyloučen souběh příspěvku z C- FKSP a FKSP OŘ na jednu akci.
3.2.6 Příspěvek na kulturu a tělovýchovu
(§ 8 vyhlášky)
lze poskytnout zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/C/D/ a jejich rodinným příslušníkům
 Organizované kulturní a sportovní akce (vstupenky do divadla, koncerty, výstavy, bazén, sauna apod.)
do výše 50% nákladů, maximálně do výše 800 Kč na jednotlivou vstupenku/permanentku .
 Organizovanou kulturní a sportovní činnost - centrálně organizované akce (dětský den, Mikuláš, Den
železnice apod.). Výši příspěvku stanoví pro každou akci zaměstnavatel ve spolupráci s odborovými
-3-
organizacemi. Akce se může uskutečnit pouze při dodržení podmínky účastí minimálně šesti
zaměstnanců dle bodu 3.1 A/B/.
 na dopravu až do plné úhrady vzniklých nákladů dle dohody zaměstnavatele a příslušné odborové
organizace.
Příspěvky dle tohoto bodu budou rozděleny na provozní obvody a odborné správy s přihlédnutím k počtu
zaměstnanců k datu 31. 12. 2012. S plánem čerpání seznámí přednostové správ a provozních obvodů zástupce
odborových organizací a do 28.2.2013 je předloží k odsouhlasení OŘ. V plánu bude odsouhlasena výše
příspěvku FKSP. Pozvánka bude jednoznačně znít na zaměstnavatele ve spolupráci s odborovou organizací.
K faktuře bude rovněž přiložena prezenční listina nebo seznam účastníků potvrzený organizátorem. Všechny
přiložené dokumenty budou odpovídat názvu příslušné akce. Vyúčtování bude předloženo do jednoho
kalendářního měsíce po uskutečnění akce. Akce uskutečněné v prosinci budou vyúčtovány do 10.ledna 2014.
Výše přidělených prostředků na provozní obvody a správy bude obsažena v příloze č.7.
3.2.7 Sociální výpomoci a půjčky (§ 9 vyhlášky)
V roce 2013 u Oblastního ředitelství Ústí nad Labem budou poskytovány sociální výpomoci a půjčky
zaměstnancům dle bodu 3.1 A/B/ popř. jejich nejbližším pozůstalým jen v mimořádně závažných
případech a při řešení složitých neočekávaných sociálních situacích do výše 15 000 Kč.
Sociální výpomoci a půjčky lze poskytnout na základě písemné žádosti (viz příloha 2 a 3). Skutečná
výše se stanoví individuálně po projednání a odsouhlasení zaměstnavatelem a příslušnou odborovou
organizací. O poskytnutí sociální výpomoci či půjčky budou informovány všechny odborové
organizace působící v OŘ Ústí nad Labem..
3.2.8 Úhrada nákladů odborovému orgánu (§ 9b vyhlášky)
Odborové organizaci lze přispět na úhradu prokazatelných nákladů, které jí vznikají v souvislosti s plněním
oprávnění vyplývajících z pracovně právních předpisů. Celková částka bude na jednotlivé odborové organizace
rozdělena poměrně podle počtu členů – zaměstnanců SŽDC, zastupovaných odborovou organizací.
Odborové organizace předkládají žádosti o čerpání volnou formou, emailem do kanceláře ředitele OŘ. Po
odsouhlasení žádosti předkládají daňové doklady a podklady k fakturaci průběžně. Doba splatnosti faktur je
60 dní, od data doručení. Zálohy z fondu na tento účel poskytovat nelze.
Agendu pro celé OŘ zabezpečuje :
pí. Ivana Tövišová, odd. soc. a PaM, tel. 9724 22 754, e-mail: [email protected]
pí. Jarmila Šinalová, odd. soc. a PaM, tel. 9724 22 755, e-mail: [email protected]
3.2.9 Dary
(§ 10 vyhlášky)
Dary věcné a peněžní lze z FKSP poskytnout jen na základě návrhu zaměstnavatele nebo odborových
organizací (viz příloha č. 4) a to:
1.
zaměstnanci dle bodu 3.1 A/B/ při příležitosti
 Životního výročí 50 a 60 let věku
 Prvního odchodu do starobního nebo plného invalidního důchodu
Výše odměny je odstupňována dle odpracovaných let u SŽDC (ČD)
Od 3-10 let
2 000 Kč
Od 10 let (včetně) – 20 let
3 000 Kč
Od 20 let (včetně) a více
5 000 Kč
2.
Jednotlivci za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele při poskytnutí osobní pomoci při
požáru, živelní události a při jiných obdobných mimořádných případech do výše 5 000,-Kč.
Z FKSP nelze provádět úhradu nákupu poukázek na odběr zboží, dárkových poukazů apod.
IV.
Závěrečná ustanovení
4.1 Při prokázání neoprávněného čerpání příspěvku z FKSP zaviněného zaměstnancem (dle bodu 3.1
A/B/C/D/ je zaměstnanec povinen vrátit všechny obdržené příspěvky z FKSP, na daný účel, uhradit
-4-
zaměstnavateli vzniklé náklady a v daném kalendářním roce mu již nelze poskytnout žádný příspěvek
z FKSP.
4.2 Případné výjimky pro poskytnutí příspěvku z FKSP lze řešit ve spolupráci zaměstnavatele s odborovou
organizací na základě žádosti zaměstnance.
4.3 Tyto Zásady včetně formulářů a příloh jsou sjednány v dohodě zaměstnavatele a odborové organizace a
jsou účinné od 1. 1. 2013
V Ústí nad Labem dne:
2013
Za Oblastní ředitelství Ústí nad Labem Ing. Josef Kalivoda, ředitel
………………………………
Za výbor OSŽ OŘ SŽDC Ústí nad Labem
předseda Pavel Franěk
………………………………...
místopředseda Daniel Linc
………………………………...
ZO SOSaD Ústí n. Labem předseda Jan Kadečka
.………………………………….
ZO SOSaD Rybniště předseda Radek Knespl
.………………………………….
ZO SOSaD Děčín předseda Lubomír Michalec
………………………………….
ZO SOSaD Sokolov předseda Milan Kliment
………..………………………..
ZO SOSaD Cheb předseda Jiří Skopový
..………………………………..
MS UŽZ Cheb Libor Matička
……..…………………………..
ZO FVČ Lovosice předseda Petr Běhal
……..……………………………
DUO Robert Koutný
…………………………………..
Přílohy:
číslo 1: Návrh rozpočtu FKSP pro rok 2013
číslo 2: Žádost o sociální výpomoc, sociální půjčku z prostředků FKSP
číslo 3: Smlouva o poskytnutí sociální půjčky a uznání dluhu
číslo 4: Oznámení o poskytnutí věcného (peněžního) daru
číslo 5: Žádost o poskytnutí příspěvku na rekreaci (zájezd)
číslo 6: Žádost o poskytnutí příspěvku na TDM
číslo 7: Rozdělení prostředků na kulturu a tělovýchovu na provozní obvody a odborné správy
číslo 8: Příspěvek na rekreaci v zařízeních provozovaných OSŽ
číslo 9: Výklad k poskytování příspěvku z FKSP OŘ a C-FKSP
-5-
Download

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem pro r.