SK
NÁVOD NA OBSLUHU
CZ
NÁVOD K OBSLUZE
Kombinowaný sporák
KGE 3464B DYN
KGE 3477B DYN
SK
0
C
CZ
05.2007
C600457I0
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
8 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
DÔLEŽITÉ!
DŮLEŽITÉ !
Než začnete řešit problém, odpojte přívod ze zásuvky elektrického napětí.
Pokud se během používání spotřebiče projeví porucha, zkontrolujte podle následujících pokynů, zda
můžete závadu odstranit sami.
Nesvítí osvětlení trouby
Před výměnou žárovky se ujistěte, že sporák je odpojen od elektrické sítě,
aby nedošlo k zásahu el. proudem.
Pokud byla trouba v provozu a je horká, vyčkejte, až vychladne.
• Žárovka není dotažená – vyšroubujte skleněný kryt osvětlení 1 z
objímky 2 a dotáhněte žárovku 3 (obr. 26).
• Žárovka je spálená – vyšroubujte skleněný kryt osvětlení 1 a vyměňte
žárovku 3 za novou s těmito parametry: typ: E14; 230V; 25W; 3000C.
Obr. 26
V troubě vzniká velké množství kouře
• Vznik kouře během pečení je běžným jevem. Množství kouře můžete omezit snížením teploty
nebo zmenšením množství tuku a vody v nádobě na pečení.
Nezapaluje se plyn
• Znečištěná tryska nebo plamenové otvory hořáku. Uzavřete kohout hořáku, důkladně vyčistěte
jeho jednotlivé části a trysku protáhněte tenkým měděným drátkem. Na trysku se nesmí použít
ocelový drát a je zakázáno vrtat její otvor.
Zapalovač nezapaluje plyn (nevzniká jiskra)
•
•
Přerušení dodávky elektrického proudu. Zkontrolujte, zda je sporák zapojen do elektrické sítě.
Zkontrolujte domácí pojistky.
Mezi hořákem a zapalovačem jsou nečistoty nebo jsou hořáky a zapalovače mokré. Hořáky a
zapalovače důkladně umyjte a osušte.
DŮLEŽITÉ !
Pokud sporák nefunguje nebo funguje nesprávně i po provedení výše popsaných činností,
kontaktujte nejbližší autorizovaný servis.
INFORMAČNÍ LIST
Model
Třída energetické účinnosti [1]
Spotřeba el. energie - konvenční funkce [2]
Spotřeba el. energie – nucená konvekce [2]
Užitečný objem dutého prostoru
Velikost zařízení
Doba tepelné úpravy normalizované zátěže
Spotřeba el. energie ( standby )
Plocha největšího plechu na pečení
KGE 3464B DYN
KGE 3477B DYN
A
0,79
0,88
55,0
střední
45,0
0,5
1050,0
A
0,79
0,88
55,0
střední
45,0
0,5
1050,0
kWh
kWh
l
min.
kWh
2
cm
Poznámky k tabulce:
[1] Na stupnici od A (vyšší) po G (nižší).
[2] Vztahuje sa na normalizovanou zátěž
CZ
24
Sporák musí byť inštalovaný v súlade s platnými právnymi predpismi a používaný iba
v dobre vetraných miestnostiach. Pred inštaláciou a prvým použitím spotrebiča si
starostlivo prečítajte návod na obsluhu.
2.
Sporáky sú výrobky, ktoré neobsahujú materiály ohrozujúce životné prostredie.
3.
Všetky materiály, z ktorých je vyrobený obal, sú recyklovatelné.
4.
Po ukončení životnosti sporáka zabezpečte, aby nemohol byť znova použitý. Odrežte
prívodný kábel a demontujte dvere, ktoré môžu ohrozovať najmä deti. Potom
odovzdajte spotrebič na príslušné zberné miesto alebo do zberne druhotných surovín.
5.
Pred inštaláciou spotrebiča skontrolujte, či zodpovedá miestnym podmienkam
plynovej rozvodnej siete (typ a tlak plynu). Podmienky a parametre spotrebiča sú
uvedené na typovom štítku spotrebiča.
6.
Spotrebič sa nepripája na inštaláciu pre odvod splodín. Jeho inštalácia a pripojenie
musia byť urobené v súlade s platnými inštalačnými predpismi. Pozornosť venujte
najmä príslušným požiadavkám na ventiláciu.
7.
Pred inštaláciou nechajte spotrebič v miestnosti asi 8 hodín v kľudnom stave.
8.
Sporák je vyrobený v triede I. z hľadiska ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a
vyžaduje preto pripojenie na sieť s funkčným ochranným obvodom (uzemnenie).
9.
Sporák môže byť vsunutý do kuchynskej linky s pracovnou doskou vo výške
maximálne 850mm (od podlahy).
10. Pripojiť sporák na domácu plynovú prípojku a urobiť jeho nastavenie môže výhradne
inštalatér s oprávnením pre plynové spotrebiče alebo technik autorizovaného servisu
v súlade s bezpečnostnými predpismi, to musí byť potvrdené v záručnom liste
výrobku. Bez tohto potvrdenia záruka stráca platnosť.
11. Výrobca nenesie zodpovednosť za zranenia alebo škody, ktoré boli spôsobené
nesprávnou inštaláciou spotrebiča alebo jeho nesprávnym používaním.
12. V prípade poruchy spotrebiča, najmä pri úniku plynu alebo pri skrate elektrickej
inštalácie, musíte spotrebič odpojiť a neodkladne kontaktovať autorizovaný servis.
Poškodený sporák nie je dovolené používať.
13. Je zakázané vlastnými silami robiť akékoľvek opravy okrem výmeny žiarovky v rúre
na pečenie, v opačnom prípade zanikajú nároky na záruku.
Mastercook
Obchodní značka
1.
14. Nie je dovolené zdvíhať sporák za rukoväť dverí rúry na pečenie.
15. Výrobca si vyhradzuje právo robiť zmeny za účelom modernizácie a zlepšenie kvality
bez predchádzajúceho oznámenia. Tieto zmeny však nebudú komplikovať obsluhu
spotrebiča.
Sporáky splňujú podmienky smerníc:
1. 73/23/EEC – Nízkonapäťové elektrické výrobky [LVD]
2. 89/339/EEC – Elektromagnetická kompatibilita [EMC]
3. 90/396/EEC – Základné podmienky pre zariadenia spaľujúce plynové palivá [GAD].
1
SK
1
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE..........................................................................................3
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.4
2
URČENIE.........................................................................................................................................................3
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA .................................................................................................................3
KONŠTRUKCIA SPORÁKA ............................................................................................................................4
Ovládací panel ............................................................................................................................................4
BEZPEČNOSTNÉ POKYNY ...........................................................................................................................5
INŠTALÁCIA ................................................................................................................5
2.1
2.2
2.3
2.4
2.4.1
2.5
UMIESTENIE SPORÁKA ................................................................................................................................5
PRIPOJENIE SPORÁKA NA PLYNOVÚ PRÍPOJKU......................................................................................6
PRIPOJENIE NA FĽAŠU S KVAPALNÝM PLYNOM ......................................................................................6
NASTAVENIE SPORÁKA................................................................................................................................7
Regulácia kohútikov ....................................................................................................................................7
ZAPOJENIE SPORÁKA DO ELEKTRICKEJ SIETE .......................................................................................8
VARNÁ DOSKA............................................................................................................8
4
PRÍPRAVA SPORÁKA NA PREVÁDZKU.......................................................................8
3
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
PRAVIDLÁ NA POUŽÍVANIE VARNEJ DOSKY .............................................................................................8
PLYNOVÉ HORÁKY........................................................................................................................................8
VOĽBA VEĽKOSTI PLAMEŇA ........................................................................................................................9
ZAPNUTIE A VYPNUTIE HORÁKA ................................................................................................................9
OBSLUHA HORÁKOV NA SPORÁKOCH POUŽÍVANÝCH S PLYNOVOU FĽAŠOU..................................10
VOĽBA VHODNÝCH NÁDOB .......................................................................................................................10
RÚRA NA PEČENIE....................................................................................................10
5.1
5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.3
5.4
5.4.1
5.5
5.6
6
KONŠTRUKCIA RÚRY NA PEČENIE...........................................................................................................10
OVLÁDANIE ČINNOSTI RÚRY NA PEČENIE ..............................................................................................11
Ovládač funkcií rúry...................................................................................................................................11
Ovládač termostatu ...................................................................................................................................11
Osvetlenie rúry na pečenie........................................................................................................................11
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR .............................................................................................12
ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY NA PEČENIE.............................................................................................12
Čo sa DEJE po zapnutí rúry......................................................................................................................12
TYPY PEČENIA.............................................................................................................................................12
POKYNY NA PEČENIE .................................................................................................................................14
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR (ČASOVAČ) ..........................................17
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY ...........................................................................................................................17
NASTAVENIE BEŽIACEHO ČASU ...............................................................................................................18
ZVUKOVÝ SIGNÁL .......................................................................................................................................18
PROGRAMOVANIE DOBY PEČENÍ .............................................................................................................18
PROGRAMOVANIE HODINY UKONČENÍ PEČENÍ .....................................................................................19
MINUTNÍK .....................................................................................................................................................19
NULOVANIE FUNKCIÍ SPOJENÝCH S ODPOČÍTAVANÍM ČASU..............................................................20
FUNKCIA BLOKÁDY .....................................................................................................................................20
ZVUKOVÉ SIGNÁLY VYSIELANÉ PROGRAMÁTOROM.............................................................................21
ČISTENIE A ÚDRŽBA ................................................................................................21
7.1
7.2
7.3
7.4
8
1
2
4
3
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
Obr. 24 Součásti hořáku
1 – víčko; 2 – rozdělovač plamene; 3 – hlava; 4 – tryska.
• Hlava v okolí trysky musí být vždy čistá. Nahromaděné nečistoty
mohou trysky ucpat a plyn pak bude hořet pouze slabým plamenem
nebo nebude hořet vůbec. Znečištěnou trysku přetřete štětečkem
zvlhčeným v rozpouštědle.
• Očištěné části hořáku důkladně osušte, poněvadž vlhkost může
ztížit zapalování plynu nebo jeho správné spalování. Po osušení
nasaďte součásti na hořák v opačném pořadí, než jste je sundávali.
Dbejte přitom, aby se nepoškodil zapalovač.
7.4 ČIŠTĚNÍ TROUBY
DŮLEŽITÉ !
1. Než přistoupíte k čištění, vyčkejte, až trouba vychladne. Horká topná tělesa mohou
způsobit popáleniny!
2. Je zakázáno čistit troubu prostředky, které vytvářejí výpary pod tlakem.
3. Troubu čistěte nejlépe po každém znečištění, zabráníte tak připalování zbytků pokrmů a
tuků.
Vnitřní stěny trouby mají keramický smaltovaný povrch. Troubu můžete čistit prostředky na čištění
sporáku. Těžko odstranitelné připáleniny můžete vyčistit speciálními přípravky na čištění trouby.
Jedná se však o žíraviny a proto je používejte minimálně a s velkou opatrností, za dodržení
pokynů jejich výrobce.
Pro usnadnění čištění můžete vyjmout dveře trouby (obr. 25).
Demontáž dveří:
− Otevřete dveře dokořán.
− Oba závěsy znehybněte přemístěním zarážky 1 na úchytku 2 držáku 3.
− Poté dveře pomalu skloňte asi o 450 (ve směru zavírání) a vytáhněte ze zdířek závěsů.
POZOR !
1. Držák závěsu je napjatý značnou silou, proto během demontáže dveří zachovejte
opatrnost, aby nedošlo k přivření prstů.
2. Během mytí horní stěny trouby pamatujte na přítomnost elektrických topných těles,
teplotního čidla a osvětlení; neporušte polohu osazení čidla.
3. Nerozlévejte vodu po dně trouby, mohla by proniknout případnými netěsnostmi
k dolnímu topnému tělesu.
VŠEOBECNÉ POKYNY ................................................................................................................................21
ČISTENIE VEKA............................................................................................................................................22
ČISTENIE HORÁKOV ...................................................................................................................................22
ČISTENIE RÚRY NA PEČENIE ....................................................................................................................22
RIEŠENIE PROBLÉMOV.............................................................................................24
Obr. 25 Demontáž dveří trouby
Je-li znečištěn kryt osvětlení trouby, vyšroubujte jej, umyjte a vytřete do sucha.
SK
2
23
CZ
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
7 ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
7.1 OBECNÉ POKYNY
1.1 URČENIE
Důležité!
Než přistoupíte k mytí a čištění, odpojte přívod ze zásuvky elektrického napětí.
Sporák je určený výhradne na prípravu pokrmov v domácnosti. Jeho používanie pre iné účely nie
je dovolené!
Pro zachování řádného technického stavu a estetického vzhledu sporák pravidelně čistěte.
1.2 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
• K čištění sporáku nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, které mohou poškrábat plochy, ani
drátěnky, agresivní chemikálie či ostré předměty.
• Části z nerezového plechu, ovladače a ovládací panel čistěte jemným tekutým čistícím
prostředkem bez obsahu abrazivních částic.
• Smaltované části myjte měkkým hadříkem nebo houbičkou zvlhčenou v teplé vodě s jemným
čistícím prostředkem, vyhněte se nadměrnému množství vody. Silné nečistoty odstraňte
pomocí speciálních čistících prostředků na sporáky.
• Během mytí vařidlové desky zabraňte pronikání vody pod desku. Povrch vařidlové desky kolem
hořáků musí být vždy čistý. Nečistoty mohou zhoršovat spalování plynové směsi.
• Znečištěné mřížky sundejte z vařidlové desky, nechte odmočit v teplé vodě s čistícím
prostředkem a poté jej umyjte a osušte.
• Hořáky a zapalovače musejí být vždy čisté a suché, bude tak zajištěna jejich plná funkčnost.
• Plechy a formy na pečivo i plechy a pekáče na maso nechte po použití odmočit v teplé vodě
s přísadou tekutého prostředku na mytí nádobí, poté je důkladně umyjte a osušte.
• Kontrolujte čistotu těsnění dveří trouby.
7.2 ČIŠTĚNÍ VÍKA
Před mytím sporáku můžete sundat víko.
Víko úplně otevřete, uchopte jej oběma rukama ze stran,
zdvihněte a vytáhněte z otvorů ve vařidlové desce (obr. 23).
Poté víko umyjte, osušte a postavte na hranu.
Obr. 23 Vyjmutí víka
7.3 ČIŠTĚNÍ HOŘÁKŮ
•
•
•
Plynové hořáky čistěte pokaždé, když se na ně rozlije obsah nádoby. Pravidelně z nich také
odstraňujte nečistoty a nánosy.
Hořák čistěte takto: Sundejte jeho vrchní části (obr. 24), nechte je odmočit v teplé vodě s
čistícím prostředkem a pak každou část hořáku umyjte zvlášť.
Víčko můžete umýt houbičkou a rozdělovač plamene plastovým kartáčkem nebo měkkou
drátěnkou. K protažení plamenových otvorů můžete použít ocelový drátek. Po umytí
zkontrolujte, zda jsou plamenové otvory propustné.
CZ
22
Tabuľka 1
KGE 3464B DYN
Výška
Vonkajšie
Šírka
rozmery sporáka
Hĺbka
[mm]
850
[mm]
500
[mm]
600
Menovité napájacie napätie
230V ~ 50Hz
Menovitý príkon sporáka
[kW]
Využiteľný objem dutiny
[l]
Horáky SABAF
Malý horák
Menovitý tepelný
Stredný horák
výkon horákov
Veľký horák
KGE 3477B DYN
2,0
55,0
55,0
•
•
1 ks
1,1 kW
1,1 kW
2 ks
2,0 kW
2,0 kW
1 ks
3,1 kW
3,1 kW
Zapaľovanie horákov elektrickou iskrou
•
•
Plynové kohúty s poistkou plynu (ochranou plameňa)
•
Vybavenie rúry
na pečenie
Horné ohrevné teleso
0,7 kW
•
•
Dolné ohrevné teleso
1,3 kW
•
•
Ohrevné teleso grilu
2,0 kW
•
Pohon ražňa
4,0 [W]
•
•
Ventilátor horúceho vzduchu
•
•
Osvetlenie rúry
•
•
25 W
Termostat rúry
•
•
Elektronický časový programátor
•
•
Príslušenstvo
rúry na pečenie
plech na pečenie
[ks]
2
2
rošt
[ks]
1
1
rám na ražeň
[ks]
3
1
SK
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1.3 KONŠTRUKCIA SPORÁKA
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
6.7 NULOVÁNÍ FUNKCÍ SPOJENÝCH S ODMĚŘOVÁNÍM ČASU
Všechny dříve naprogramované funkce lze nulovat dvěma způsoby:
Obr.1
1 – varná doska s plynovými horákmi
2 – elektrická rúra na pečenie
3 – dvere rúry
4 – ovládací panel
5 – veko varnej dosky
6 – zásuvka
7 – rošt varnej dosky
8 – plech na pečenie
9 – rošt na pečenie
1. Natisknout a přidržet několik sekund tlačítko
. Ukazatelé vybraných funkcí se budou
vypínat co znamená, že se deaktivují.
2. Ovladač výběru funkce trouby nastavit do nulové polohy.
Upozornění !
Po nastavení výběru funkce trouby v nulové poloze dojde k vypnutí trouby. Jestliže byl
dříve nastaven minutník, nevypíná se.
Jestliže funkce budou nulované během práce trouby, trouba přechází na režim ruční práce a
uživatel by měl kontrolovat další práci trouby. Aby byla vypnuta, oba ovladače řídící troubou musí
být nastaveny do nulové polohy.
6.8 FUNKCE BLOKÁDY
1. FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ
Smaltovaný plech je určený na pečenie mäsa, rýb, hrianok. Môžete ho použiť tiež na
odkvapkávanie tuku a šťavy z mäsa, ktoré sa opeká na rošte nad plechom.
Na rošt na pečenie môžete položiť formy na pečenie sladkého pečiva, báboviek a ďalšie nádoby,
ktoré sú určené na použitie v rúre na pečenie. Taktiež môžete priamo na rošte opekať niektoré
potraviny, napr. mäso, hydinu alebo ryby.
Jestliže bude trouba nepřetržitě pracovat v ručním režimu, to po 3 hodinách bude automaticky
vypnuta. Zapne se krátký výstražný signál a ukazatel
ovladač výběru funkce trouby nastavit do polohy „0”.
2. FUNKCE BLOKÁDY, ZAJIŠŤUJÍCÍ
DĚTMI.
– Zároveň stlačit tlačítka
Plech (pre odkvapkávanie)
Rošt na pečenie
Rošt varnej dosky
rám na ražeň
Obr. 2 Príslušenstvo sporáka
a
. Aby byl ukazatel vypnut
PŘED ZMĚNOU NASTAVENÍ,
je nutno
HLAVNĚ
a přidržovat několik vteřin, až se na displeji zapne ukazatel
.
Jestliže při blokování trouby bude trouba vypnuta, po zablokování ji nebude možno zapnout.
V případě, že trouba bude zapnuta, lze změnit způsob ohřevu a teplotu ale nelze měnit nastavení
na programátoru.
3. ODBLOKOVÁNÍ PROGRAMÁTORU
1.3.1 OVLÁDACÍ PANEL
− zároveň stlačit tlačítka
i
a přidržovat je několik vteřin až zhasne ukazatel
.
Upozornění !
Nastavení ovladače výběru funkce v nulové poloze nelikviduje zabezpečení.
0
3
4
0
0
5
0
0
6.9 ZVUKOVÉ SIGNÁLY EMITOVANÉ PROGRAMÁTOREM
0
250
0
100
200
15
Je možnost vypnout zvukové signály, emitované programátorem.
5
8
9
7
2
6
1. Vypnutí zvukových signálů:
1
– Stisknout a přidržet tlačítka
Obr. 3
, zároveň stisknout a přidržet tlačítko
.
2. Aktivace zvukových signálů:
1, 2, 3, 4 – ovládače plynových horákov; 5 – ovládač funkcií rúry; 6 – ovládač termostatu;
7 – červená kontrolka; 8 – oranžová kontrolka; 9 – elektronický časový programátor
–
Stisknout a přidržet tlačítko
, zároveň stlačit a přidržet tlačítko
.
21
4
SK
CZ
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
ukáže čas, jaký zůstal
. Ve 14:30 hodin se trouba
do zakončení pečení, svítí ukazatel
automaticky vypne, zapojí se zvukový signál, pulsuje ukazatel
INŠTALÁCIA
•
.
Změna hodiny ukončení pečení:
•
, až začne pulsovat ukazatel
– Stisknout tlačítko
hodinu ukončení pečení,
– Tlačítky
a/ nebo
1.4 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
, displej ukazuje dříve nastavenou
•
•
změnit hodinu.
Nulování nastavení:
•
– Stisknout tlačítko
, až začne pulsovat ukazatel
,
– Stisknout tlačítko
do momentu až se na displeji ukázaná hodina přestane zmenšovat
Funkce ustavení hodiny ukončení pečení je nulovaná a trouba se vypne ihned podle nastavení
doby trvání pečení.
Upozornění !
Během realizace libovolného programu lze zkontrolovat běžící čas. Za tímto účelem
•
•
•
•
stisknout tlačítko
, až začne pulsovat ukazatel
, programátor několik vteřin bude
ukazovat běžící čas, a potom znovu ukáže čas, jaký zůstal do zakončení pečení.
6.6 MINUTNÍK
•
Minutník je určen ke zvukové signalizaci po uplynutí nastaveného času. Působí nezávisle na
programu. Lze ho používat, kdy je trouba zapnuta nebo vypnuta.
Minutník nevypíná troubu.
Nastavení minutníku:
– Stisknout tlačítko
– Tlačítky
, až začne pulsovat ukazatel
a / nebo
; ukazatel ukazuje 0:00.
nastavit žádaný čas např. 25 minut, po několika sekundách se
funkce stane aktivní, ukazatel
2 INŠTALÁCIA
svítí nepřetržitě, displej ukazuje běžící čas.
– Po uplynutí nastaveného času se zapojuje zvukový signál (viz. bod 6.3) a pulsuje
•
Počas prevádzky sa intenzívne zohrievajú horáky, rošt, nádoby s pokrmami a predná stena
sporáka, najmä sklenená výplň dverí rúry.
Sieťové prívody kuchynských spotrebičov používaných v blízkosti zapnutého sporáka musia byť
v dostatočnej vzdialenosti od ich horúcich časti. Dbajte na to, aby sa nezachytili o horúce dvere
rúry.
Pred uzatvorením varnej dosky vekom musíte všetky horáky vypnúť a nechať vychladnúť.
Pri otváraní dverí rúry trošku odstúpte od sporáka, aby Vás nezasiahol nahromadený horúci
vzduch.
Pre odkladanie horúcich pokrmov z varnej dosky a na vyberanie foriem z rúry používajte suché
ochranné rukavice.
Udržujte spotrebič v riadnej čistote, nahromadené zvyšky tuku sa môžu vznietiť.
Nádoby umiesťujte na rošt nad stredy horákov. Rukoväte nasmerujte tak, aby ste sa o ne omylom
nezachytili a aby sa nezahrievali plameňom z vedľajších horákov.
Dbajte na opatrnosť a nedotýkajte sa horúcich časti vo vnútri rúry. Zabráňte deťom v prístupe
k rozpálenej rúre.
Keď zistíte únik plynu:
− uzatvorte ventil plynovej prípojky alebo fľašu s plynom
− vypnite všetky horáky,
− miestnosť dôkladné vyvetrajte (otvorte okna a dvere)
− nezapínajte žiadne elektrické spotrebiče (ani svetlo),
− nahláste poruchu autorizovanému servisu alebo privolajte oprávneného inštalatéra.
Ak sa plyn, ktorý uniká z netesnej fľaše zapáli, prehoďte cez fľašu mokrú deku, aby sa schladila
a uzatvorte ventil fľaše.
Užívateľ NESMIE:
− samostatne prestavovať sporák na iný typ plynu, robiť zmeny vo vnútornej plynovej a elektrickej
inštalácii spotrebiča ani preinštalovať spotrebič na iné miesto,
− samostatne robiť opravy okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto návode na obsluhu,
− zaťažovať otvorené dvere rúry; nie je dovolené na nich sedieť či stáť,
− uchovávať v zásuvke alebo v rúre horľavé predmety alebo predmety citlivé na zvýšené teploty,
ktoré sa môžu zapáliť a mohli by dokonca spôsobiť požiar po zapnutí rúry.
.
2.1 UMIESTENIE SPORÁKA
•
Změna nastavení minutníku:
Vykonat činnosti jak při nastavení minutníku.
Nulování nastavení minutníku:
– Stisknout několikrát tlačítko
– Stisknout tlačítko
, až začne pulsovat ukazatel
;
min 650mm
Keramické
dladice
•
•
a přidržet ho, až se na ukazateli ukáže 0:00.
150
20
200
CZ
250
250
Upozornění !
Jestliže uživatel používá minutník během realizace programu je nutno pamatovat, že po
vypnutí minutníku programátor dále realizuje program a troubu nevypíná.
100
100
50
0
Po několika sekundách ukazatel
hasne. Na displeji se ukáže běžící čas nebo čas do
zakončení pečení (jestliže nebyl dříve nastaven program).
•
min 30mm
Z dverí rúry a z varnej dosky odstráňte nálepky, ktoré
chránili horáky, rošty a kríž počas prepravy. Zo všetkých
časti dôkladné umyte zvyšky lepidla po nálepkách.
Pre zníženie nežiaduceho vplyvu prievanu neinštalujte
sporák v línii medzi oknom a dverami.
Nad spotrebičom musí byť voľný priestor pre odvod pár.
Na ich pohlcovanie a odvod doporučujeme inštalovať
digestor. Medzi varnou doskou a digestorom musí byť
dodržaná minimálna vzdialenosť 650 mm.
Keď bude sporák vsunutý v kuchynskej linke, musí byť
dodržaná minimálna vzdialenosť 30 mm medzi bočnými
stenami sporáka a kuchynským nábytkom.
Obr. 4 Príklad umiestenia sporáka v miestnosti
5
SK
INŠTALÁCIA
Horné kuchynské skrinky nesmiete inštalovať bezprostredne nad sporákom.
Sporák je vybavený nastaviteľnými pätkami, ktoré slúžia na vyrovnanie rozdielov na nerovných
podlahách a na prispôsobenie horného okraje sporáka nábytku. Pre prístup k týmto pätkám
vyberte zásuvku alebo sporák nakloňte.
Nastavenie výšky:
1. Nakloňte sporák tak, aby ste mali prístup k pätkám zdola. Nastavenie môžete urobiť rukou
alebo šesťhranným kľúčom veľkosti 8 mm. Zasuňte kľúč do šesťhranného otvoru zdola pätky a
otáčaním nastavte výšku sporáka (obr. 5).
2. Vyberte zásuvku (obr. 6). Vzniknutým otvorom vsuňte plochý skrutkovač do drážky pätky a
otáčajte podľa potreby.
Umiestený sporák musí odborník pripojiť na domácu plynovú prípojku a zapojiť do elektrickej
siete.
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
6.3 ZVUKOVÝ SIGNÁL
Po zakončení každého programu, programátor emituje zvukový signál a pulsuje ukazatel vybrané
funkce.
Po 60s se zvukový signál samočinně vypíná a ukazatel vybrané funkce dále pulsuje. Ukazatel lze
vypnout stisknutím libovolného tlačítka.
UPOZORNĚNÍ !
Zvukový signál lze dříve vypnout stisknutím libovolného tlačítka. Stisknutí tlačítka způsobí
jednak přechod z automatické práce na ruční práci. Spirály trouby se zapínají opětovně na
neurčitou dobu a uživatel musí kontrolovat další pečení. Po zakončení pečení oba ovladače
trouby otočit do nulové polohy.
6.4 PROGRAMOVÁNÍ DOBY PEČENÍ
Obr.5
Obr. 6
– Vybrat způsob ohřevu trouby např.
– Stisknout tlačítko
– Tlačítky
Spotrebič je kategórie II 2H3+ , uspôsobený pre prevádzku s týmito plynovými palivami:
1. zemný plyn G20, pretlak 20 mbar
2. propán bután G30, pretlak 30 mbar
a nastavit dobu pečení,
, až začne pulsovat ukazatel
a / nebo
,
nastavit dobu pečení např. 45 minut.
Po několika vteřinách
nepřetržitě svítí. Programátor odpočítává čas. Displej ukazuje dobu,
jaká zůstala do ukončení pečení.
Po naprogramování práce trouby lze zjistit, jaký je běžící čas. Za tímto účelem stisknout ukazatel
Změna času pečení:
Pred pripojením spotrebiča na plynovú prípojku skontrolujte, či spotrebič zodpovedá
miestnym podmienkam prevádzky (typ plynu a tlak).
V súlade s platnými právnymi predpismi môže sporák na domácu plynovú prípojku pripojiť
iba inštalatér, ktorý má požadované oprávnenie pre túto činnosti.
do momentu, až začne pulsovat ukazatel
dobu, jaká zůstala do zakončení pečení.
2.2
•
•
•
•
PRIPOJENIE SPORÁKA NA PLYNOVÚ PRÍPOJKU
Sporák môžete pripojiť iba na domácu plynovú prípojku.
Plynový kohútik prípojky musí byť pred pripojením uzatvorený.
Sporák môžete na plynovú prípojku pripojiť napevno alebo pomocou pružnej hadice, ktorá
spĺňa požiadavky miestnych noriem.
Nátrubok plynovej prípojky je vybavený uzatváracím kohútikom. Tento kohútik musí byť ľahko
prístupný aj vtedy, keď je sporák umiestený v kuchynskej linke.
2.3 PRIPOJENIE NA FĽAŠU S KVAPALNÝM PLYNOM
– stisknout tlačítko
– tlačítky
, pulsuje
a/ nebo
. Programátor několik vteřin bude ukazovat
,
změnit nastavení.
Nulování nastavení:
, pulsuje
– stisknout tlačítko
– stisknout tlačítko
,
do momentu, až se na displeji objeví 0:00. Po několika vteřinách
hasne ukazatel
, a displej ukazuje aktuelní čas.
6.5 PROGRAMOVÁNÍ HODINY ZAKONČENÍ PEČENÍ
Tato funkce se nejčastěji používá společně s funkcí programování doby trvání pečení.
•
•
•
•
Ak chce užívateľ používať spotrebič s plynovou fľašou, potom sporák nesmie byť inštalovaný v
pivnici alebo v inej miestnosti, ktorá má podlahu na nižšej úrovni než je úroveň zeme. Tento
plyn je totiž ťažší než vzduch a hromadí sa pri zemi.
Pre pripojenie spotrebiča na fľašu s kvapalným plynom použite gumovú hadicu certifikovanú
na bezpečnostnú známku.
Gumová hadica musí byť k sporáku pripojená pomocou rúrok vo vzdialenosti minimálne 0,5m
od bočnej steny sporáka. Gumová hadica nesmie byť kratšia než 1,2m a dlhšia než 3m.
Po každom pripojení sporáka na plynovú fľašu skontrolujte tesnosť ventilu fľaše, spojenie
redukčného ventilu s fľašou a jeho funkčnosť.
SK
– Tlačítkem vybrat způsob ohřívání trouby např.
a nastavit teplotu trouby
– Zaprogramovat čas pečení např. 45 minut jak je výše popsáno
– Stisknout tlačítko
, až začne pulsovat ukazatel
žádanou hodinu vypnutí trouby např. 14.30.
a tlačítky
a / nebo
nastavit
Po několika vteřinách nastavené hodnoty budou zapamatované. Displej programátora ukazuje
. O hodině 13:45 se trouba samočinně zapne a displej
hodinu začátku pečení. Svítí ukazatel
19
6
CZ
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
6 ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Elektronický časový programátor umožňuje řídit pečení trouby. Programátor ukazuje aktuelní čas
s přesností do 1 minuty. Po každém zrealizovaném programu emituje zvukový signál a
samočinně vypíná troubu.
Programátor realizuje:
1. funkce spojené s odměřováním času:
– nastavení běžícího času,
– programování doby pečení,
– programování hodiny zakončení pečení,
– nastavení minutníku
2.4.1 REGULÁCIA KOHÚTIKOV
Regulácia plynového kohútika - to je inými slovami nastavenie minimálneho plameňa horáka.
6.1 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Programování je založeno na natisknutí tlačítka funkce
. Tlačítkem
2.4 NASTAVENIE SPORÁKA
POZOR!
1. Skôr ako začnete nastavovať sporák alebo meniť trysky, odpojte prívod napájania zo
zásuvky elektrického napätia.
2. Počas nastavovania kohútikov dajte pozor, aby ste celkom nevyskrutkovali regulačné
skrutky.
2. bezpečnostní funkce:
– automatické vypínání,
– blokáda zajišťující před změnou ustavení, hlavně před dětmi.
požadovaný čas tlačítkem
INŠTALÁCIA
POZOR!
1. Je neprípustné kontrolovať tesnosť pomocou otvoreného ohňa (napr. zápalkou alebo
sviečkou). Hrozí nebezpečenstvo explózie!
2. Pravidelne kontrolujte stav hadice a tesnosť spoja v súlade s platnými predpismi.
a nastavení během několika sekund
lze čas změnit.
KGE 3477B DYN
KGE 3464B DYN
i
způsobuje změnu času o 1 minutu a delší jejich přidržení
Krátkotrvalé stisknutí tlačítek
způsobí zapojení rychlého převíjení.
Po zapojení trouby k napájecí síti nebo po zániku napětí v síti, na programátoru pulsuje ukazatel
Obr. 7 Plynový kohútik
. První činností, jakou je nutno vykonat je nastavit běžící čas.
Jestliže během použití trouby se vyskytl výpadek napětí v síti, pulsuje ukazatel
.
Ovladač výběru funkce nastavit do polohy „0” a na programátoru nastavit běžící čas.
6
7
8
5
9
11
10
4
3
2
1
Obr. 22
1 – tlačítko výběru funkce programátora
2 – tlačítko „ +” časového nastavení
3 - tlačítko „ - “ časového nastavení
4 – ukazatel automatického vypnutí
5 – ukazatel trvání pečení
6 – ukazatel hodiny zakončení pečení
7 – ukazatel minutníku
8 – ukazatel regulace běžícího času
9 – znázorněná hodina
10 – ukazatel blokády
11 – nepřístupná funkce
6.2 NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO ČASU
Postup pri regulácii kohútikov:
− Ovládačom kohútika otvorte prietok plynu a zapáĺte regulovaný horák.
− Ovládač kohútika otočte do polohy
- mierny oheň. Potom bez toho, že zmeníte túto
polohu, odoberte ovládač z kohútika a sledujte plameň na horáku.
− Otáčajte regulačnou skrutkou „A” (obr. 7) a sledujte plameň; musí mať takú výšku, aby
nezhasol v miernom prievane ani pri rýchlom pretočení kohútika z prudkého ohňa na
mierny a naopak.
− Regulácia je správna vtedy, keď jadro plameňa má kužeľovitý tvar zelenomodrej farby a
výšku cca 2 – 4 mm.
− Ak sa v prívode plynovej inštalácie prejavujú viditeľné zmeny tlaku plynu (mení sa veľkosť
plameňa pri plnom prietoku plynu), nastavte mierny oheň pri nízkom tlaku v inštalácii tak,
aby oheň horáka pri bežnom používaní nezhasol.
− Po ukončení regulácie kohútika nasaďte späť jeho ovládač a vypnite plameň.
Spotreba plynu pri miernom ohni je cca 25% spotreby pri prudkom ohni.
Sporák je prispôsobený pre prácu s plynom a tlakom, ktorý je uvedený na typovom štítku
spotrebiča.
Tabuľka 2 Priemery trysiek [mm]
Ovladač výběru funkce trouby (pol. 5 na obr. 3) by měl být nastaven v poloze „0”.
– Stisknout tlačítko
– Tlačítky
a/nebo
; na displeji se objeví hodina 12.00.
nastavit žádanou hodinu.
– Po několika vteřinách hasne ukazatel
CZ
G 20
G 30
20 mbar
30 mbar
Malý horák
0,75
0,50
Stredný horák
1,02
0,70
Veľký horák
1,25
0,80
, čas bude zapamatovaný.
18
7
SK
VARNÁ DOSKA
2.5 ZAPOJENIE SPORÁKA DO ELEKTRICKEJ SIETE
Zapojenie sporáka do zásuvky pre napájanie bez ochranného
kontaktu môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom v prípade
poškodenie elektrickej inštalácie sporáka.
•
Sporák je vybavený prívodom napájania, ktorý je zakončený
zástrčkou s ochranným kontaktom. Musí byť zapojený do sieťovej
zásuvky so správne inštalovaným ochranným kontaktom (obr. 8).
•
Obr. 8
TROUBA
Orientační parametry pro horkovzdušné pečení sladkého pečiva
Tabulka 5
Druh pečiva
Bezé
Bábovka třená
Kynutá buchta
Koláč s drobenkou
Ovocný koláč
Piškotové těsto
Teplota [0C]
100
160
175
175
175
160
Doba [hod:min]
1:00 – 1:10
1:05 – 1:10
0:40 – 0:45
0:20 – 0:30
0:40 – 0:55
0:30 – 0:40
Horkovzdušné pečení a dušení masa
DÔLEŽITÉ!
1. Užívateľ musí mať ľahký prístup k zásuvke elektrického napätia.
2. Dbajte na to, aby sa prívod pre napájanie nedotýkal horúcich časti sporáka.
3 PRÍPRAVA SPORÁKA NA PREVÁDZKU
Pred prvým zapnutím sporáka:
− Prečítajte si starostlivo návod na obsluhu a zoznámte sa s bezpečnostnými pokynmi.
− Skontrolujte, či sú správne nasadené jednotlivé súčiastky horákov.
− Vyberte z rúry príslušenstvo a umyte ho v teplej vode s prísadou prostriedku na umývanie
riadu.
0
− Zatvorte dvere rúry a rúru zapnite na 20 – 30 minút pri teplote zhruba 250 C; po vychladnutí
umyte vnútorné časti rúry pomocou bežne dostupných prostriedkov na umývanie riadu.
Na elektronickým časovým programátori nastavte hodiny. Postup pre nastavenie hodín je
opísaný v ďalšej časti príručky.
Druh masa
Kuře
Zvěřina
Telecí
Vepřové
Hovězí
Husí, kachní
1)
Množství [kg]
1
1 – 1,5
1
1
1
-
Teplota [0C]
180
160
160
175
160
175
Tabulka 6
Doba [hod:min]
0:50 – 1:00
2:00 – 2:20
1:40 – 2:20
1:50 – 2:00
2:00 – 2:30
1)
dobu volte individuálně podle hmotnosti
Grilování na roštu
Tabulka 7
Doba grilování [min]
1. strana
2. strana
8 –10
6 – 10
10 – 12
6–8
8 – 10
6–8
7–8
5–6
6–7
5–6
10 – 12
10 – 12
6–8
6–8
6–7
5–6
8 – 10
6–8
10 – 15
10 – 12
(vnitřní str.)
(vnější str.)
6–7
4-5
4-7
6
2–3
2–3
3-5
2-3
−
4 VARNÁ DOSKA
4.1 PRAVIDLÁ NA POUŽÍVANIE VARNEJ DOSKY
Počas používania varnej dosky dodržujte tieto pokyny:
− Na rošty varnej dosky neklaďte deformované alebo nestabilné nádoby. Mohli by sa
prevrhnúť a ich obsah rozliať na horáky.
− Nie je dovolené odoberať rošt a klásť nádoby priamo na horáky.
− Na zapnutý horák neklaďte prázdnu nádobu.
− Zabráňte tomu, aby sa na horáky vylievala voda a udržujte ich čisté; dbajte na to, aby tiež
konce zapaľovačov boli vždy čisté a suché; to má významný vplyv na ich plnú funkčnosť.
− Pred odobratím nádoby z horáku zmiernite oheň alebo horák celkom vypnite.
− Rozpálený tuk a olej sa môžu zapáliť, preto pokrmy, ktoré sa na nich pečú alebo smažia,
napr. pomfritky, musíte pripravovať pod trvalým dohľadom.
Druh pokrmu
Vepřový řízek
Plátek vepřového masa
Špekáčky
Šašlik
Hovězí steak
Plátek hovězího masa
Telecí řízek
Telecí steak
Skopová kotleta
Kuře – půlka
Filé
Pstruh
Topinky
Toasty
4.2 PLYNOVÉ HORÁKY
•
Prietok plynu v jednotlivých horákoch sa otvára a zatvára pomocou ovládačov plynových
kohútikov.
8
SK
17
CZ
TROUBA
• Během používání trouby dodržujte následující pokyny:
− Nenechávejte v troubě příslušenství, které není potřeba,
− formy na pečivo a nádoby na pečení masa klaďte na rošt, nikoli na plech, a to do střední
části trouby (obr. 20, 21),
− během volby parametrů pečení přihlédněte k typu nádoby; nádoby mají různé
schopnosti udržovat teplo v závislosti na typu materiálu, tloušťce stěn a barvě.
•
•
•
VARNÁ DOSKA
Pred zapnutím horáku sa ubezpečte, že zvolený ovládač
zodpovedá horáku, ktorý chcete použiť.
Priradenie ovládačov jednotlivým horákom ukazuje obr. 9.
Riadnu a úspornú prevádzku horákov dosiahnete
nastavením vhodnej veľkosti plameňa a správnou voľbou
nádob.
Obr. 9 Rozmiestenie horákov a ich ovládačov
4.3 VOĽBA VEĽKOSTI PLAMEŇA
Obr. 20
Obr. 21
•
•
V následujících tabulkách jsou uvedeny orientační teploty a doby pečení pro různé pokrmy.
V praxi se mohou projevit rozdíly, podle kterých by uživatel měl tyto hodnoty korigovat – na
základě vlastních zkušeností. Proveďte nejlépe několik pokusných pečení jednotlivých pokrmů a
podle výsledků si zaznamenávejte optimální časy a teploty.
Obr. 10 Ovládač plynového kohútika
0
Tabulka 3
Doba pečení [Hod:min]
1:15 – 1:20
0:50 – 1:00
0:30 – 0:40
Teplota [0C]
160 – 175
175 – 190
170 – 180
0:10 – 0:25
Předehřátá trouba (210 – 220)
0:30 – 0:40
0:40 – 0:50
0:25 – 0:50
0:20 – 0:30
190 – 200
220
200 – 210
200 – 220
Polohy ovládača:
0 – horák je vypnutý
0
Druh pečiva
Bábovka třená
Bábovka kynutá
Piškotové těsto
Základ z křehkého těsta na
ovocný dezert
Kynutá buchta
Jablečný závin
Ovocný koláč
Koláč s drobenkou
KGE 3464B DYN; KGE 3477B DYN
- prudký oheň
- mierny oheň
0
Orientační parametry pro pečení sladkého pečiva
•
Veľkosť plameňa závisí na nastavení ovládača. Plameň môžete nastaviť iba v rozmedzí medzi
polohami a .
Plameň by nemal vychádzať mimo obvod dna nádoby, ale zostávať asi na 2/3 plochy jej dna.
Taká prevádzka zabezpečuje úsporu plynu a plameň naviac neznečisťuje nádoby.
Pomocou prudkého ohňa doporučujeme uviesť pokrm k varu a ďalej vo varení pokračovať
najlepšie na miernom ohni.
4.4
ZAPNUTIE A VYPNUTIE HORÁKA
a) KGE 3477B DYN;
b) KGE 3464B DYN
Obr. 11 Horák
Na pečení masa ve vlastní šťávě je nejvhodnější konvenční pečení
, zejména pokud jde o
maso libové. Pro jiné způsoby přípravy masa a na mleté a drůbeží maso můžete použít
horkovzdušné grilování
.
Pečení masa
Druh masa
Hovězí
Vepřové
Telecí
Skopové
Zvěřina (zajíc)
Kuře
Ryby
CZ
Zapnutie horáka
Tabulka 4
Množství
[kg]
1
1
1
1
2
1
1
Teplota [0C]
220 – 250
210 – 225
210 – 225
210 – 225
Předehřátá trouba (210 – 230)
225 – 250
210 - 225
16
Doba pečení
Hod:min
2:00 – 2:30
1:30 – 2:00
1:45 – 2:00
1:30 – 2:00
1:00 – 1:50
0:45 – 1:00
0:45 – 1:00
− Ovládač zvoleného horáka stlačte až po citeľný odpor,
otočte ho v protismere hodinových ručičiek a podržte
stlačený, až kým sa nezapáli plyn (obr. 12).
− V sporáku KGE 3464B DYN po zapálení plynu pridržte
gombík stlačený na doraz ešte približne 10 s, aby sa
spustila poistka
− Nastavte požadovanú veľkosť plameňa.
Stlačiť, otočiť a přidržať
Obr. 12
Vypnutie horáka
Otočte ovládačom plynového kohútika v smere hodinových ručičiek až do polohy „0”.
9
SK
RÚRA NA PEČENIE
•
Pred zapnutím prvého horáka otvorte ventil plynovej fľaše. Horáky potom zapínajte podľa hore
opísaného postupu.
•
4.5 OBSLUHA
HORÁKOV
S PLYNOVOU FĽAŠOU
NA
SPORÁKOCH
POUŽÍVANÝCH
•
Ak sporák nepoužívate, ventil plynovej fľaše by mal byť uzatvorený.
•
Pre uzatvorenie prietoku plynu pred vypnutím posledného horáka:
− uzatvorte ventil plynovej fľaše,
− potom, čo oheň zhasne, uzatvorte kohútik daného horáka.
4.6 VOĽBA VHODNÝCH NÁDOB
•
•
•
TROUBA
ROZMRAZOVÁNÍ
Díky horkovzdušné funkci je trouba ideální také k rozmrazování hluboce zamražených
potravin. Obecně doporučujeme vložit plech se zamraženými výrobky na druhou nebo třetí
úroveň. Teplotu pro rozmrazování volte podle druhu potravin.
Cukrářské výrobky, ovoce a huspeninu rozmrazíte pouhým zapnutím ventilátoru bez
nastavování teploty.
Pokud rozmrazujete drůbež nebo jiné maso, zabalte jej nejprve do alobalu, zamezíte tak
přímému působení horkého vzduchu. Poté maso vložte do dolní části trouby blíže středu,
troubu zapněte a nastavte teplotu zhruba na 50–700C.
Zamražené potraviny určené k přímé spotřebě, např. zeleninu můžete péct ihned, bez
rozmrazování.
5.5 POKYNY K PEČENÍ
Nádoby by nemali byť príliš vysoké, v ideálnom prípade by výška mala zodpovedať 2/3
priemeru ich dna.
Nádoby by mali byť vždy čisté a suché, pretože potom dobre prijímajú a udržujú teplo.
Počas varenia nádobu prikryte pokrievkou, tak zamedzíte hromadeniu pár v kuchynskej
miestnosti.
• Sladké pečivo a těsto můžete péct v tradičních plechových formách, můžete však použít také
formy s teflonovým, keramickým nebo skleněným povrchem i formy z alobalu (obr. 18).
Vzhledem k rozmanitosti tvarů a možností využití jsou nejuniverzálnější formy plechové. Novou
plechovou formu je třeba před prvním použitím vypéct v silně rozehřáté troubě.
• Formy naplňujte těstem jen do dvou třetin, aby těsto mělo dostatek místa na vykynutí.
• Maso můžete péct v keramických, skleněných, ocelových smaltovaných a litinových nádobách
s držáky odolnými vůči vysokým teplotám (obr. 19).
• Pečlivě dodržujte pokyny k předehřátí trouby, na různé druhy pečiva jsou různé požadavky.
• Těsto by se mělo péct rovnoměrně. Toho dosáhnete, pokud zvolíte funkci
Nádoba je príliš malá vzhľadom k veľkosti
horáka a chýba pokrievka.
nebo
.
Správne zvolená nádoba
Obr. 13
5 RÚRA NA PEČENIE
Obr. 18
5.1 KONŠTRUKCIA RÚRY NA PEČENIE
KGE 3464B DYN
7
1
•
KGE 3477B DYN
6
2
7
1
6
2
[2]
[2]
[3]
4
[3]
5
[4]
[4]
[1]
[1]
3
•
•
•
•
•
Obr. 14 Rúra
[1], [2], [3], [4] – vodiace lišty; 1 – horné ohrevné teleso; 2 – ohrevné teleso grilu; 3 – dolné
ohrevné teleso; 4 – otvor pohonu ražňa; 5 - mriežkový kryt kruhového ohrevného telesa na
ventilátoru; 6 – osvetlenie rúry; 7 – teplotné čidlo
•
Obr. 19
Je-li vrchní kůrka pečiva příliš tmavá, vložte formu s těstem příště na nižší úroveň trouby, zvolte
nižší teplotu a nechte péct o něco déle.
Pokud je pečivo příliš tmavé zdola, příště jej přesuňte výš a zvolte nižší teplotu.
Během pečení se vyvarujte příliš vysokých teplot, pečivo pak nevykyne a může se srazit.
Naproti tomu pokud je pečivo ponecháno v rozpálené troubě příliš dlouho, může se připálit a
vysušit.
Pro volbu správné teploty a doby pečení je třeba vzít v úvahu hmotnost a konzistenci pečeného
těsta.
Nádoby s pokrmy můžete umisťovat na libovolných úrovních trouby, doporučuje se druhá
vodící lišta zdola. Uživatel však časem sám dospěje k tomu, jaká úroveň je nejoptimálnější pro
daný pokrm, na základě vlastních pozorování a zkušeností.
Během prvních pečení je nejlépe začínat od středních hodnot teplot uváděných v receptech a
v případě potřeby příště nastavit teplotu vyšší nebo nižší. Při nižší teplotě výrobek získá
rovnoměrněji vypečenou kůrku.
Pro kontrolu, zda je pečivo hotové, jej několik minut před koncem pečení propíchněte dřevěnou
špejlí; pokud se na špejli nelepí těsto – pečivo je hotové. Po upečení ponechte výrobek
v troubě ještě asi 5 minut.
10
SK
15
CZ
TROUBA
•
Rožeň slouží k otáčivému grilování drůbeže, špekáčků, šašliku apod.
Postup při grilování na rožni:
− Z trouby vyjměte veškeré nepotřebné příslušenství a vložte do ní podpěrný rám na rožeň.
− Na tyč rožně nasuňte vidlici a nabodněte pokrm. Dbejte, aby pokrm byl rozložen souměrně
podél tyče; pak na tyč nasuňte druhou vidlici a obě vidlice utáhněte šrouby, aby byly
zajištěny proti posunutí.
− Takto připravený rožeň s masem vložte do trouby. Špičku tyče zasuňte do otvoru pohonu
rožně v zadní stěně a přitlačte až na doraz. Protější konec tyče opřete o podpěrný rám.
− Vyšroubujte rukojeť.
− Zapněte troubu, nastavte teplotu a případně dobu její činnosti.
Obr. 17
1 – topné těleso grilu
2 – pohon rožně
3 – vidlice
4 – tyč rožně
5 – plech (na odkapávání tuku)
6 – podpěrný rám
7 – rukojeť rožně
•
•
5.2 OVLÁDANIE ČINNOSTI RÚRY NA PEČENIE
Na ovládanie slúži ovládač funkcií a ovládač termostatu.
5.2.1 OVLÁDAČ FUNKCIÍ RÚRY
•
Ovládačom môžete otáčať v oboch smeroch o 0 – 3600. Na ovládači sú grafickými symbolmi
vyznačené funkcie rúry (obr. 15). Ovládač má nasledujúce polohy:
−
0
− grilovanie
pečenie zdola
− konvenčné pečenie
− grilovanie s horúcim vzduchom
− pečenie zhora
− pečenie s horúcim vzduchom I (ventilátor +
horné a dolné ohrevné teleso)
− rúra je vypnutá
− grilovanie na ražni
KGE 3464B DYN
KGE 3477B DYN
HORKOVZDUŠNÉ GRILOVÁNÍ
•
Princip horkovzdušného pečení spočívá v tom, že ventilátor udržuje cirkulaci horkého
vzduchu po celém vnitřním prostoru trouby. U této metody pečení volte o něco nižší teplotu
než v případě tradičního pečení, měla by být nižší než 2000C.
Horkovzdušné pečení je ideální pro současnou přípravu dvou pokrmů stejného nebo
různého druhu (např. maso a ryby) umístěných na různých úrovních trouby pod
podmínkou, že pečení těchto pokrmů vyžaduje přibližně stejnou teplotu. Při pečení dvou
pokrmů musí být teplota o něco vyšší než doporučená a doba o něco delší než při pečení
jednoho pokrmu.
Ke konci současného pečení dvou pokrmů:
− vyjměte oba pokrmy z trouby a zkontrolujte, zda jsou dostatečně propečené; pokud
některý z nich není ještě hotový, ponechte jej v troubě a dopečte.
DŮLEŽITÉ !
Při pečení a grilování masa na roštu vlijte asi 0,5 litru vody na plech a vložte jej na nejnižší
úroveň trouby kvůli odkapávání tuku.
CZ
14
10 0
5
Smer pre
vypnutie
0
0
Obr. 15 Ovládač funkcií rúry
HORKOVZDUŠNÉ PEČENÍ
•
Smer pre
zapnutie
0
250
•
•
0
Tato funkce je určena na pečení velkých porcí masa na roštu (roláda, svíčková, vepřová
pečeně, celé kuře, husa, kachna apod.). V tomto případě není nutné troubu předehřívat.
Doba grilování je asi o 20% kratší než u grilování klasického.
Pokrm vložte podle velikosti na třetí nebo čtvrtou úroveň trouby.
Horkovzdušným grilováním pokrmy získají lepší chuťové vlastnosti a také „křupavější
kůžičku“.
15
•
200
GRILOVÁNÍ NA ROŽNI
RÚRA NA PEČENIE
Rúra je vybavená vodiacimi lištami s štyrmi úrovňami [1], [2], [3], [4] pre vkladanie plechov
alebo roštu s pokrmami.
V hornej časti rúry je inštalované horné ohrevné teleso 1, ohrevné teleso grilu 2 a osvetlenie 6,
pod dolným krytom rúry (ukryté) je potom dolné ohrevné teleso 3.
V sporákoch KGE 3464X DYN, a KGE 3477B DYN je v zadnej stene upevnený špeciálny
mriežkovaný kryt 4, za ktorým sa nachádza ventilátor.
Obr. 16 Ovládač termostatu
5.2.2 OVLÁDAČ TERMOSTATU
•
•
•
•
Ovládačom termostatu nastavíte v rúre teplotu a termostat ju potom automaticky udržuje na
požadovanej úrovni.
Na ovládači sú vyznačené nastaviteľné teploty rúry v rozsahu 50 - 2500C (obr. 16).
Teplotu nastavíte otočením v smere hodinových ručičiek do požadovanej polohy, teplotu
znížite otočením v opačnom smere.
Po nastavení teploty sa zapnú ohrevné telesá a rozsvieti sa červená kontrolka. Po dosiahnutí
požadovanej teploty sa ohrevné telesá automaticky vypnú a kontrolka zhasne. Zapínanie a
vypínanie ohrevných telies a červenej kontrolky je riadené termostatom.
5.2.3 OSVETLENIE RÚRY NA PEČENIE
Pre vašu bezpečnosť a pohodlie je vnútrajšok rúry po celú dobu jej činnosti osvetlený a môžete
tak priebežne kontrolovať stav pokrmu počas pečenia.
11
SK
RÚRA NA PEČENIE
5.3 ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Elektronický programátor umožňuje riadení činnosťou rúry. Použití programátora nevylučuje
možnosť ručného ovládaní rúry. Spôsob obsluhy programátora sa nachádza v ďalšej časti
návodu.
5.4 ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY NA PEČENIE
Zapnutie rúry:
1. Ovládačom funkcií zvoľte typ pečenia.
2. Ovládačom termostatu nastavte požadovanú teplotu,
3. Elektronickým časovým programátorom môžete nastaviť dobu pečenia.
Vypnutie rúry
1. Ovládač funkcií prepnite do nulovej polohy - „0”.
2. Ovládač termostatu prepnite do nulovej polohy - „•”.
5.4.1 ČO SA DEJE PO ZAPNUTÍ RÚRY
Po zvolení niektorej z funkcií rúry sa zapne:
− oranžová kontrolka a osvetlenie rúry,
− ventilátor horúceho vzduchu, ak bola táto funkcia zvolená,
− na elektronickým časovým programátorom sa zobrazia hodiny, ktorých čas bol
nastavený po inštalácii sporáka
Po nastavení teploty sa zapnú:
TROUBA
− horkovzdušný ventilátor nebo pohon rožně (pokud byla zvolena některá z těchto
funkcí),
− na digitálním programátoru se zobrazují hodiny, jejichž čas byl nastaven po instalaci
sporáku
Po nastavení teploty se zapnou:
− topná tělesa trouby (jedno nebo obě podle zvolené funkce),
− červená kontrolka.
Pokud se v receptu na vaření doporučuje vkládat připravovaný pokrm do předehřáté trouby,
vložte jej poté, co poprvé zhasne červená kontrolka.
5.4 TYPY PEČENÍ
PEČENÍ ZDOLA
Tato funkce umožňuje dopéct připravovaný pokrm zespodu. Používá se na posledních
10 – 15 minut pečení.
KONVENČNÍ PEČENÍ (ZDOLA I SHORA)
Tento typ pečení je ideální pro přípravu sladkého pečiva (buchty, bábovky apod.), masa,
ryb, chleba a pizzy. Pokrmy ponechte na jedné úrovni trouby, nejlépe na druhé zdola.
PEČENÍ SHORA
Tato funkce slouží k závěrečnému dopečení, díky ní může pečivo získat dozlatova
vypečenou kůrku. Tento typ pečení lze využít také k rychlému zapečení některých potravin
(topinky, zelenina, toasty apod.).
KLASICKÉ GRILOVÁNÍ
− ohrevné telesá rúry (jedno nebo obe podľa zvolenej funkcie),
− červená kontrolka.
Ak sa v recepte na varenie doporučuje vkladať pripravovaný pokrm do predhriatej rúry, vložte ho
až potom, čo prvýkrát zhasne červená kontrolka.
POZOR !
1. Během grilování nenechávejte spotřebič bez dohledu.
2. Při grilování nevkládejte pokrm na nejvyšší úroveň trouby přímo pod topné těleso grilu.
3. V průběhu grilování mohou být volně přístupné části sporáku horké. Zabraňte dětem
v přístupu ke spotřebiči.
5.5 TYPY PEČENIA
PEČENIE ZDOLA
Táto funkcia umožňuje dopiecť pripravovaný pokrm odspodu. Používa sa na posledných
10 – 15 minút pečenia.
KONVENČNÉ PEČENIE (ZDOLA AJ ZHORA)
Tento typ pečenia je ideálny pre prípravu sladkého pečiva (buchty, bábovky apod.), mäsa,
rýb, chleba a pizze. Pokrmy nechajte na jednej úrovni rúry, doporučujeme na druhej zdola.
PEČENIE ZHORA
Táto funkcia slúži na záverečné dopečenie, vďaka nej môže pečivo získať zlatú vypečenú
kôrku. Tento typ pečenia môžete využiť tiež pre rýchle zapečenie niektorých potravín
(hrianky, zelenina, apod.).
• Ke klasickému grilování připravte malé porce masa (steaky, párky, klobásky na grilování),
šašlik, ryby nebo toasty či topinky.
• Tloušťka grilované porce by neměla být větší než 2 – 3 cm. Pokrm můžete do trouby
vložit jak na plechu, tak na roštu.
• Maso a ryby před grilováním potřete malým množstvím tuku.
• Orientační doba grilování činí asi 8 – 10 minut na každý centimetr tloušťky porce.
Postup při klasickém grilování:
− Nastavte maximální teplotu a troubu předehřejte.
− Vložte pokrm do trouby.
− Ovladač funkcí přepněte do polohy
.
− Zvolte požadovanou teplotu.
− Po uplynutí poloviny doby grilování obraťte porce na druhou stranu.
Po ukončení grilování troubu vypněte.
12
SK
13
CZ
KGE 3464B DYN
TROUBA
KGE 3477B DYN
RÚRA NA PEČENIE
KLASICKÉ GRILOVANIE
POZOR !
1. Počas grilovania nenechávajte spotrebič bez dohľadu.
2. Pri grilovaní nevkladajte pokrm na najvyššiu úroveň rúry priamo pod ohrevné teleso
grilu.
3. V priebehu grilovania môžu byť voľne prístupné časti sporáka horúce. Zabráňte deťom
v prístupe k spotrebiču.
Obr. 15 Ovladač funkcí trouby
Obr. 16 Ovladač termostatu
5.2.2 OVLADAČ TERMOSTATU
•
•
•
•
Ovladačem termostatu nastavíte v troubě teplotu a termostat ji pak automaticky udržuje na
požadované úrovni.
Na ovladači jsou vyznačeny nastavitelné teploty trouby v rozsahu 50 - 2500C (obr. 16).
Teplotu nastavíte otočením ve směru hodinových ručiček do požadované polohy, troubu
vypnete otočením v opačném směru.
Po nastavení teploty se zapnou topná tělesa a rozsvítí se červená kontrolka. Po dosažení
požadované teploty se topná tělesa automaticky vypnou a kontrolka zhasne. Zapínání a
vypínání topných těles a červené kontrolky je řízeno termostatem.
5.2.3 OSVĚTLENÍ TROUBY
• Pre klasické grilovanie pripravte malé porcie mäsa (steaky, párky, klobásky na grilovanie),
šašlík, ryby alebo hrianky.
• Hrúbka grilovanej porcie by nemala byť väčšia než 2 – 3 cm. Pokrm môžete do rúry vložiť
ako na plechu, tak na rošte.
• Mäso a ryby pred grilovaním potriete malým množstvom tuku.
• Orientačná doba grilovania je asi 8 – 10 minút na každý centimeter hrúbky porcie.
Postup pri klasickom grilovaní:
− Nastavte maximálnu teplotu a rúru predhrejte.
− Vložte pokrm do rúry.
− Ovládač funkcií prepnite do polohy
.
− Zvoľte požadovanú teplotu.
− Po uplynutí polovice doby grilovania obráťte porcie na druhú stranu.
Po ukončení grilovania rúru vypnite.
GRILOVANIE NA RAŽNI
Pro Vaši bezpečnost a pohodlí je vnitřek trouby po celou dobu její činnosti osvětlen a můžete tak
průběžně kontrolovat stav pokrmu během pečení.
5.2.4 ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Elektronický časový programátor umožňuje naprogramovat automatický a poloautomatický cyklus
činnosti trouby. Použití programátoru nevylučuje možnost ovládat sporák ručně.
Postup při obsluze programátoru je popsán v další části příručky.
5.3 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TROUBY
Zapnutí trouby:
1. Ovladačem funkcí zvolte typ pečení.
2. Ovladačem termostatu nastavte požadovanou teplotu.
3. Elektronickým časovým programátorem můžete nastavit dobu pečení.
Vypnutí trouby
1. Ovladač funkcí přepněte do nulové polohy - „0”.
2. Ovladač termostatu přepněte do nulové polohy - „•”.
Ražeň slúži k otáčavému grilovaniu hydiny, špekáčikov, šašlíku apod.
Postup pri grilovaní na ražni:
− Z rúry vyberte všetko nepotrebné príslušenstvo a vložte do nej podperný rám na ražeň.
− Na tyč ražňa nasuňte vidlicu a nabodnite pokrm. Dbajte, aby pokrm bol rozložený
rovnomerne pozdĺž tyče; potom na tyč nasuňte druhú vidlicu a obe vidlice utiahnite
skrutkami, aby boli zaistené proti posunutiu.
− Takto pripravený ražeň s mäsom vložte do rúry. Špičku tyče zasuňte do otvoru pohonu
ražňa v zadnej stene a pritlačte až na doraz. Protiľahlý koniec tyče oprite o podperný rám.
− Vyskrutkujte rukoväť.
− Zapnite rúru, nastavte teplotu a poprípade dobu jej činnosti.
1
2
4
3
6
5
7
5.3.1 CO SE DĚJE PO ZAPNUTÍ TROUBY
Obr. 17
1 – ohrevné teleso grilu
2 – pohon ražňa
3 – vidlica
4 – tyč ražňa
5 – plech (na odkvapkávanie tuku)
6 – podperný rám
7 – rukoväť ražňa
Po zvolení některé z funkcí trouby se zapne:
− oranžová kontrolka a osvětlení trouby,
CZ
12
13
SK
•
•
•
RÚRA NA PEČENIE
GRILOVANIE S HORÚCIM VZDUCHOM
Táto funkcia je určená na pečenie veľkých porcií mäsa na rošte (roláda, sviečková,
bravčová pečienka, celé kurča, hus, kačica apod.). V tomto prípade nie je potrebné rúru
predhriať. Doba grilovania je asi o 20% kratšia než u grilovania klasického.
Pokrm vložte podľa veľkosti na tretiu alebo štvrtú úroveň rúry.
Pokrmy grilované horúcim vzduchom získajú lepšie chuťové vlastnosti a aj „chrumkavejšiu
kôrku“.
TROUBA
5 TROUBA
5.1 KONSTRUKCE TROUBY
KGE 3464B DYN
KGE 3477B DYN
DÔLEŽITÉ !
Pri pečení a grilovaní mäsa na rošte vlejte asi 0,5 litra vody na plech a vložte ho na
najnižšiu úroveň rúry kvôli odkvapkávaniu tuku.
PEČENIE HORÚCIM VZDUCHOM
•
•
•
V sporáku sa zapne horné ohrevné teleso, dolné ohrevné teleso a ventilátor.
Pri pečení horúcim vzduchom ventilátor udržuje cirkuláciu horúceho vzduchu po celom
vnútornom priestore rúry. U tejto metódy pečenia voľte o niečo nižšiu teplotu než v prípade
tradičného pečenia, mala by byť nižšia než 2000C.
Pečenie horúcim vzduchom je ideálne pre súčastnú prípravu dvoch pokrmov rovnakého
alebo rôzneho druhu (napr. mäso a ryby) umiestených na rôznych úrovniach rúry pod
podmienkou, že pečenie týchto pokrmov vyžaduje približne rovnakú teplotu. Pri pečení
dvoch pokrmov musí byť teplota o niečo vyššia než doporučená a doba o niečo dlhšia než
pri pečení jedného pokrmu.
Ku konci súčastného pečenia dvoch pokrmov:
− vyberte oba pokrmy z rúry a skontrolujte, či sú dostatočne prepečené; ak niektorý z nich
nie je ešte hotový, nechajte ho v rúre a dopečte.
ROZMRAZOVANIE
•
•
•
•
Vďaka funkcii horúci vzduch je rúra ideálna tiež na rozmrazovanie hlboko zamrazených
potravín. Všeobecne doporučujeme vložiť plech so zamrazenými výrobkami na druhú alebo
tretiu úroveň. Teplotu pre rozmrazovanie voľte podľa druhu potravín.
Cukrárenské výrobky, ovocie a huspeninu rozmrazíte zapnutím ventilátora bez nastavovania
teploty.
Ak rozmrazujete hydinu alebo iné mäso, zabaľte ju najprv do alobalu, zamedzíte tak priamemu
pôsobeniu horúceho vzduchu. Potom mäso vložte do dolnej časti rúry bližšie k stredu, rúru
0
zapnite a nastavte teplotu zhruba na 50–70 C.
Zmrazené potraviny určené k okamžitej spotrebe, napr. zeleninu môžete piecť ihneď, bez
rozmrazovania.
5.6 POKYNY NA PEČENIE
Obr. 14 Trouba
[1], [2], [3], [4] – vodící lišty; 1 – horní topné těleso; 2 – topné těleso grilu; 3 – dolní topné těleso;
4 – otvor pohonu rožně; 5 - kruhové topné těleso; 6 – osvětlení trouby; 7 – teplotní čidlo
• Trouba je vybavena vodícími lištami se čtyřmi úrovněmi [1], [2], [3], [4] pro vkládání plechů
nebo roštu s pokrmy.
• V horní části trouby je instalováno horní topné těleso 1, topné těleso grilu 2 a osvětlení 6, pod
dolním krytem trouby (ukryté) je pak dolní topné těleso 3.
U sporáků KGE 3464B DYN, a KGE 3477B DYN je v zadní stěně upevněn speciálně
mřížkovaný kryt 5, za kterým se nachází ventilátor.
•
5.2 OVLÁDÁNÍ ČINNOSTI TROUBY
K ovládání slouží:
− ovladač funkcí,
− ovladač termostatu,
− elektronický časový programátor.
5.2.1 OVLADAČ FUNKCÍ TROUBY
Ovladačem můžete otáčet v obou směrech o 0 – 3600. Na ovladači jsou grafickými symboly
vyznačeny funkce trouby (obr. 15). Ovladač má následující polohy:
• Sladké pečivo a cesto môžete piecť v tradičných plechových formách, môžete však použiť tiež
formy s teflonovým, keramickým alebo skleneným povrchom aj formy z alobalu (obr. 18).
Vzhľadom k rozmanitosti tvarov a možností využitia sú najuniverzálnejšie formy plechové. Novú
plechovú formu musíte pred prvým použitím vypiecť v silno rozohriatej rúre.
• Formy naplňujte cestom len do dvoch tretín, aby cesto malo dostatok miesta na vykysnutie.
• Mäso môžete piecť v keramických, sklenených, oceľových smaltovaných a liatinových
nádobách s držadlami, ktoré sú odolné voči vysokým teplotám (obr. 19).
0
− grilování na rožni
− trouba je vypnutá
− horkovzdušné pečení I (ventilátor + horní a dolní
topné těleso)
− pečení shora
− horkovzdušné grilování
− konvenční pečení
− grilování
−
pečení zdola
14
SK
11
CZ
VAŘIDLOVÁ DESKA
RÚRA NA PEČENIE
• Starostlivo dodržiavajte pokyny na predhriatie rúry, na rôzne druhy pečiva sú rôzne požiadavky.
Vypnutí hořáku
Otočte ovladačem plynového kohoutu ve směru hodinových ručiček až do polohy „0”.
• Cesto by sa malo piecť rovnomerne. To dosiahnete vtedy, keď zvolíte funkciu
alebo
.
4.5 OBSLUHA HOŘÁKŮ U SPORÁKŮ PROVOZOVANÝCH
S PLYNOVOU LAHVÍ
Před zapnutím prvního hořáku otevřete ventil plynové lahve. Hořáky pak zapínejte podle výše
popsaného postupu.
Pro uzavření průtoku plynu před vypnutím posledního hořáku:
− uzavřete ventil plynové lahve,
− poté, co oheň zhasne, uzavřete kohout daného hořáku.
Pokud sporák nepoužíváte, ventil plynové lahve by měl být uzavřen.
4.6 VOLBA VHODNÝCH NÁDOB
•
•
•
Nádoby by neměly být příliš vysoké, v ideálním případě by výška měla odpovídat 2/3 průměru
jejich dna.
Nádoby by měly být vždy čisté a suché, protože pak dobře přijímají a udržují teplo.
Během vaření nádobu přikrývejte pokličkou, zamezíte tak hromadění par v kuchyňské
místnosti.
Nádoba je příliš malá vzhledem k velikosti
hořáku a chybí poklička.
Správně zvolená nádoba
Obr. 13
Obr. 18
Obr. 19
• Keď je vrchná kôrka pečiva príliš tmavá, vložte formu s cestom nabudúce na nižšiu úroveň
rúry, zvoľte nižšiu teplotu a nechajte piecť o niečo dlhšie
• Ak je pečivo príliš tmavé zdola, nabudúce ho presuňte vyššie a zvoľte nižšiu teplotu.
• Počas pečenia sa vyvarujte príliš vysokých teplôt, pečivo potom nevykysne a môže sa zraziť.
Oproti tomu ak je pečivo ponechané v rozpálenej rúre príliš dlho, môže sa pripáliť a vysušiť.
• Pre voľbu správnej teploty a doby pečenia je potrebné vziať do úvahy hmotnosť a zloženie
pečeného cesta.
• Nádoby s pokrmami môžete umiestňovať na ľubovolných úrovniach rúry, doporučuje sa druhá
vodiaca lišta zdola. Užívateľ však časom sám dospeje k tomu, aká úroveň je najoptimálnejšia
pre daný pokrm, na základe vlastných pozorovaní a skúseností.
• Počas prvých pečení je najlepšie začínať od stredných hodnôt teplôt, ktoré sú uvádzané v
receptoch a v prípade potreby na budúce nastaviť teplotu vyššiu alebo nižšiu. Pri nižšej teplote
výrobok získa rovnomernejšie vypečenú kôrku.
• Pre kontrolu, či je pečivo hotové, ho niekoľko minút pred koncom pečenia prepichnite drevenou
špajľou; ak sa na špajľu cesto nelepí – pečivo je hotové. Po upečení nechajte pokrm v rúre
ešte asi 5 minút.
• Počas používania rúry dodržujte nasledujúce pokyny:
− Nenechávajte v rúre príslušenstvo, ktoré nepotrebujete,
− formy na pečivo a nádoby na pečenie mäsa klaďte na rošt, nie na plech, a do strednej
časti rúry (obr. 20, 21),
− Počas voľby parametrov pečenia vezmite do úvahy typ nádoby; nádoby majú rôzne
schopnosti udržiavať teplo v závislosti od typu materiálu, hrúbky stien a farby.
Obr. 20
Obr. 21
V nasledujúcich tabuľkách sú uvedené orientačné teploty a doby pečenia pre rôzne pokrmy.
V praxi sa môžu prejaviť rozdiely, podľa ktorých by užívateľ mal tieto hodnoty korigovať – na
základe vlastných skúseností. Urobte niekoľko pokusných pečení jednotlivých pokrmov a podľa
výsledku si zaznamenávajte optimálne časy a teploty.
CZ
10
15
SK
RÚRA NA PEČENIE
Orientačné parametre pre pečenie sladkého pečiva
Druh pečiva
Bábovka trená
Bábovka vykysnutá
Piškótové cesto
Základ z krehkého cesta na
ovocný dezert
Vykysnutá buchta
Jablkový závin
Ovocný koláč
Koláč s drobením
Tabuľka 3
190 – 200
220
200 – 210
200 – 220
0:30 – 0:40
0:40 – 0:50
0:25 – 0:50
0:20 – 0:30
(Predhriatá rúra) 210 – 220
0:10 – 0:25
Teplota [0C]
160 – 175
175 – 190
170 – 180
Doba pečenia [Hod. :min.]
1:15 – 1:20
0:50 – 1:00
0:30 – 0:40
.
•
•
Tabuľka 4
Množstvo [kg]
1
1
1
1
2
1
1
Teplota [0C]
220 – 250
210 – 225
210 – 225
210 – 225
(Predhriatá rúra) 210 – 230
225 – 250
210 - 225
Množstvo [kg]
1
1 – 1,5
1
1
1
-
VAŘIDLOVÁ DESKA
• Před zapnutím hořáku se ujistěte, že zvolený ovladač
odpovídá hořáku, který chcete použít.
• Přiřazení ovladačů jednotlivým hořákům ukazuje obr. 9.
• Řádného a úsporného provozu hořáků dosáhnete
nastavením vhodné velikosti ohně a správnou volbou
nádob.
Obr. 9
4.3 VOLBA VELIKOSTI OHNĚ
•
Na pečenie mäsa vo vlastnej šťave je najvhodnejšie konvenčné pečenie
, najmä ak ide
o chudé mäso. Pre iné spôsoby prípravy mäsa a na mleté a hydinové mäso môžete použiť
grilovanie horúcim vzduchom
Pečenie masa
Druh masa
Hovädzie
Bravčové
Teľacie
Baranie
Divina (zajac)
Kurča
Ryby
Doba pečenia
Hod. :min.
2:00 – 2:30
1:30 – 2:00
1:45 – 2:00
1:30 – 2:00
1:00 – 1:50
0:45 – 1:00
0:45 – 1:00
Orientačné parametre pre pečenie horúcim vzduchom sladkého pečiva
Teplota [0C]
160
175
175
175
160
Druh pečiva
Bábovka trená
Vykysnutá buchta
Koláč s drobením
Ovocný koláč
Piškótové cesto
,
Velikost ohně závisí na nastavení ovladače. Oheň lze nastavit pouze v rozmezí mezi polohami
a .
Oheň by neměl vycházet mimo obvod dna nádoby, ale zůstávat asi na 2/3 plochy jejího dna.
Takový provoz zajišťuje úspornou spotřebu plynu a oheň navíc neznečišťuje nádoby.
Prudkým ohněm doporučujeme přivést pokrm k varu a dále ve vaření pokračovat nejlépe na
mírném ohni.
Obr. 10 Ovladač plynového kohoutu
0
Polohy ovladače:
0 – hořák je vypnutý
b) KGE 3464B DYN
Obr. 11 Hořák
Zapnutí hořáku
Tabuľka 6
Teplota [0C]
180
160
160
175
160
175
− Ovladač zvoleného hořáku stiskněte, otočte proti
směru hodinových ručiček a přidržte stisknutý,
dokud se nezapálí plyn (obr. 13); U sporáků KGE
3464B DYN po zapálení plynu ještě knoflík přidržte
stisknutý po dobu asi 10 s, než zafunguje pojistka,
Po zapálení plynu uvolněte stisk ovladače.
Nastavte požadovanou velikost ohně.
Doba [hod. : min.]
0:50 – 1:00
2:00 – 2:20
1:40 – 2:20
1:50 – 2:00
2:00 – 2:30
−
−
1)
Obr. 12
dobu voľte individuálne podľa hmotnosti
Stisknout, otočit a přidržet
16
SK
- prudký oheň
- mírný oheň
4.4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HOŘÁKU
a) KGE 3477B DYN
,
Tabuľka 5
Doba [hod. :min.]
1:05 – 1:10
0:40 – 0:45
0:20 – 0:30
0:40 – 0:55
0:30 – 0:40
Pečenie a dusenie mäsa horúcim vzduchom
Druh mäsa
Kurča
Divina
Teľacie
Bravčové
Hovädzie
Husacie, kačacie
1)
0
0
9
CZ
VAŘIDLOVÁ DESKA
2.5 ZAPOJENÍ SPORÁKU DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ
•
•
Sporák je vybaven napájecím přívodem zakončeným zástrčkou
s ochranným kontaktem. Musí být zapojen do síťové zásuvky se
správně instalovaným ochranným kontaktem (obr. 8).
Zapojení sporáku do napájecí zásuvky bez ochranného kontaktu
může způsobit zásah elektrickým proudem v případě poškození
elektrické instalace sporáku.
Obr. 8
DŮLEŽITÉ!
1. Uživatel musí mít snadný přístup k zásuvce elektrického napětí.
2. Dbejte prosím na to, aby se napájecí přívod nedotýkal horkých částí sporáku.
3 PŘÍPRAVA SPORÁKU K PROVOZU
Před prvním zapnutím sporáku:
− Pečlivě si pročtěte návod k obsluze a seznamte se s bezpečnostními pokyny.
− Zkontrolujte, zda jsou správně nasazeny jednotlivé součásti hořáků.
− Vyjměte z trouby příslušenství a umyjte je v teplé vodě s přísadou prostředku na mytí
nádobí.
− Zavřete dveře trouby a troubu zapněte na 20 – 30 minut při teplotě zhruba 2500C; po
vychladnutí umyjte vnitřní části trouby pomocí běžně dostupných prostředků na mytí
nádobí.
− Na elektronickým časovým programátoru nastavte hodiny. Postup pro nastavení hodin je
popsán v další části příručky.
4 VAŘIDLOVÁ DESKA
4.1 PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VAŘIDLOVÉ DESKY
Během používání vařidlové desky dodržujte tyto pokyny:
− Na mřížky vařidlové desky nestavte deformované nebo nestabilní nádoby. Mohly by se
převrhnout a jejich obsah rozlít na hořáky.
− Není dovoleno sundávat mřížky a stavět nádoby přímo na hořáky.
− Na zapnutý hořák nestavte prázdnou nádobu.
− Zabraňte tomu, aby se na hořáky vylévala voda a udržujte je v čistotě; dbejte na to, aby
také konce zapalovačů byly vždy čisté a suché; má to významný vliv na jejich plnou
funkčnost.
− Před odstavením nádoby z hořáku zmírněte oheň nebo hořák úplně vypněte.
− Rozpálený tuk a olej se mohou vznítit, proto pokrmy, které se na nich pečou nebo smaží,
např. hranolky, je nutné připravovat pod dohledem.
4.2 PLYNOVÉ HOŘÁKY
•
Průtok plynu v jednotlivých hořácích se otevírá a zavírá pomocí ovladačů plynových kohoutů.
CZ
8
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Grilovanie na rošte
Tabuľka 7
Doba grilovania [min]
Druh pokrmu
1. strana
8 –10
10 – 12
8 – 10
7–8
6–7
10 – 12
6–8
6–7
8 – 10
10 – 15
(vnútorná str.)
6–7
4-7
2–3
3-5
Bravčový rezeň
Plátok bravčového mäsa
Špekáčiky
Šašlík
Hovädzie steak
Plátok hovädzieho mäsa
Teľací rezeň
Teľací steak
Barania kotleta
Kurča – polovica
Filé
Pstruh
Hrianky
Toasty
2. strana
6 – 10
6–8
6–8
5–6
5–6
10 – 12
6–8
5–6
6–8
10 – 12
(vonkajšia str.)
4-5
6
2–3
2-3
6 ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR (ČASOVAČ)
Elektronický časový programátor umožňuje riadiť pečením rúry. Programátor znázorňuje aktuálny
čas s presnosťou do 1 minúty. Po každom zrealizovanom programu vydáva zvukový signál a
samočinne vypína rúru.
Programátor realizuje:
1. funkcie spojené s odmeraním času:
– nastavení bežiaceho času,
– programovaní doby pečení,
– programovaní hodiny zakončení pečení,
– nastavení minutníka
2. bezpečnostné funkcie:
– automatické vypínaní,
– blokáda ktorá poisťuje pred zmenou nastavení, hlavne pred deťmi.
6.1 VŠEOBECNÉ POZNÁMKY
Programovaní je založené na tom, že sa natisne tlačidlo funkcie
sekúnd požadovaný čas tlačidlom
Krátke stisnutie tlačidiel
i
zapojení rýchleho prevíjaní.
. Tlačidlom
a nastaví behom niekoľko
je možné čas meniť.
spôsobuje zmenu času o 1 minútu a dlhšie ich pridržaní spôsobí
Po zapojení rúry k sieti alebo po zániku napätí v sieti, na programátori pulzuje ukazovateľ
Prvá činnosť, ktorú je nutné vykonať je nastaviť bežiaci čas.
17
.
SK
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Ak sa pri použití rúry vyskytol výpadok napätí v sieti, pulzuje ukazovateľ
.
Ovládač výberu funkcie nastaviť do polohy „0” a na programátori nastaviť bežiaci čas.
6
7
8
5
9
11
10
4
3
2
1
Obr. 22
1 – tlačidlo výberu funkcie programátora
2 – tlačidlo „ +” časovača
3 - tlačidlo „ - “ časovača
4 – ukazovateľ automatického vypnutí
5 – ukazovateľ trvaní pečení
6 – ukazovateľ hodiny zakončení pečení
7 – ukazovateľ minutníka
8 – ukazovateľ regulácie bežiaceho času
9 – znázornená hodina
10 – ukazovateľ blokády
11 – neprístupná funkcia
INSTALACE
POZOR!
1. Je nepřípustné kontrolovat těsnost pomocí otevřeného ohně (např. zápalkou nebo
svíčkou). Hrozí nebezpečí exploze!
2. Pravidelně kontrolujte stav hadice a těsnost spoje v souladu s platnými předpisy.
2.4 REGULACE SPORÁKU
POZOR!
1. Než začnete regulovat sporák nebo měnit trysky, odpojte napájecí přívod ze zásuvky
elektrického napětí.
2. Během regulace kohoutů dejte pozor, abyste zcela nevyšroubovali regulační šrouby.
2.4.1 REGULACE KOHOUTŮ
Regulace plynového kohoutu, to je jinými slovy nastavení minimálního plamene hořáku.
6.2 NASTAVENIE BEŽIACEHO ČASU
Ovládač výberu funkcie rúry (pol. 5 na obr. 3) by mal byť nastavený do polohy „0”.
– Stisnúť tlačidlo
– Tlačidlami
; displej znázorní hodinu 12.00.
a/alebo
nastaviť žiadanou hodinu.
– Po niekoľko sekundách zhasne ukazovateľ
KGE 3464B DYN
Obr. 7 Plynový kohout
Postup při regulaci kohoutů:
a nastaviť dobu pečení,
, až začne pulzovať ukazovateľ
a / alebo
KGE 3477B DYN
, čas bude zapamätaný.
6.3 ZVUKOVÝ SIGNÁL
Po zakončení každého programu, programátor vydáva zvukový signál a pulzuje ukazovateľ
vybranej funkcie.
Po 60s sa zvukový signál samočinne vypína a ukazovateľ vybranej funkcie ďalej pulzuje.
Ukazovateľ je možné vypnúť stisnutím ľubovoľného tlačidla.
UPOZORNENIE !
Zvukový signál sa môže skoršie vypnúť stisnutím ľubovoľného tlačidla. Stisnutí tlačidla
spôsobí jednak prechod z automatickej práce na ručnú prácu. Špirály rúry sa zapínajú
opätovne na neurčitý čas a užívateľ musí kontrolovať ďalšie pečení. Po zakončení pečení
oba ovládače rúry otočiť do nulovej polohy.
6.4 PROGRAMOVANIE DOBY PEČENÍ
– Vybrať spôsob ohrevu rúry napr.
– Stisnúť tlačidlo
– Tlačidlami
,
− Ovladačem kohoutu otevřete průtok plynu a zapalte regulovaný hořák.
− Ovladač kohoutu otočte do polohy
- mírný oheň. Následně, aniž byste měnili tuto
polohu, sejměte ovladač z kohoutu a sledujte plamen na hořáku.
− Otáčejte regulačním šroubem „A” (obr. 7) a sledujte plamen; musí mít takovou výšku, aby
nezhasl v mírném průvanu ani při rychlém přetočení kohoutu z prudkého ohně na mírný a
naopak.
− Regulaci lze uznat za správnou, pokud jádro plamene má kuželovitý tvar zelenomodré
barvy a výšku cca 2 – 4mm.
− Pokud se v přívodní plynové instalaci projevují viditelné změny tlaku plynu (mění se
velikost plamene při plném průtoku plynu), nastavte mírný oheň při nízkém tlaku v instalaci
tak, aby oheň hořáku při běžném používání nezhasl.
− Po ukončení regulace kohoutu nasaďte zpět jeho ovladač a vypněte oheň.
Spotřeba plynu při mírném ohni činí cca 25% spotřeby při prudkém ohni.
Sporák je uzpůsoben pro práci s plynem a tlakem uvedeným na typovém štítku spotřebiče.
nastaviť dobu pečení napr. 45 minút.
Tabulka 2 Průměry trysek [mm]
30 mbar
G 30
.
20 mbar
G 20
Po niekoľko sekundách
nepretržite svieti. Programátor odpočítava čas. Displej ukazuje dobu,
aká zostala do ukončení pečení. Po naprogramovaní práce rúry sa môže zistiť, aký je bežiaci
čas. Za týmto účelom stisnúť ukazovateľ
do momentu, až začne pulzovať ukazovateľ
Programátor bude niekoľko sekúnd ukazovať dobu, aká zostala do zakončení pečení.
1,02
0,75
Střední hořák
Malý hořák
0,50
18
SK
0,70
Velký hořák
1,25
0,80
7
CZ
•
INSTALACE
Horní kuchyňské skříňky není dovoleno instalovat bezprostředně nad sporákem.
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Zmena času pečení:
Sporák je vybaven nastavitelnými patkami, které slouží k vyrovnání rozdílů na nerovných
podlahách a přizpůsobení horního okraje sporáku nábytku. Pro přístup k těmto patkám vyjměte
zásuvku nebo sporák nakloňte.
, pulzuje
– Stisnúť tlačidlo
– tlačidlami
a/ alebo
,
zmeniť nastavení.
Nulovanie nastavení:
Nastavení výšky:
1. Nakloňte sporák tak, abyste měli přístup k patkám zdola. Nastavení můžete provést ručně
nebo imbusovým klíčem o velikosti 8mm. Zasuňte klíč do šestihranného otvoru zdola patky a
otáčením nastavte výšku sporáku (obr. 5).
2. Vyjměte zásuvku (obr. 6). Vzniklým otvorem protáhněte plochý šroubovák do drážky patky a
otáčejte podle potřeby.
– stisnúť tlačidlo
, pulzuje
– stisnúť tlačidlo
ukazovateľ
,
do momentu, až displej zobrazí 0:00. Po niekoľko sekundách zhasne
, a displej ukazuje aktuálny čas.
6.5 PROGRAMOVANIE HODINY UKONČENÍ PEČENÍ
Táto funkcia sa najčastejšie používa spoločne s funkciou programovaní doby pečení.
Obr.5
Obr. 6
– Tlačidlom vybrať spôsob ohrievaní rúry napr.
a nastaviť teplotu rúry
– Naprogramovať čas pečení napr. 45 minút jak je vyššie uvedené
, až začne pulzovať ukazovateľ
– Stisnúť tlačidlo
žiadanou hodinu vypnutí rúry napr. 14.30.
Umístěný sporák je třeba připojit k domácí plynové přípojce nebo k lahvi s kapalným plynem a
zapojit do elektrické sítě.
2.2 PŘIPOJENÍ SPORÁKU K PLYNOVÉ PŘÍPOJCE
Před připojením spotřebiče k plynové přípojce se ujistěte, že spotřebič odpovídá místním
podmínkám provozu (typ plynu a tlak).
V souladu s platnými právními předpisy může sporák k domácí plynové přípojce připojit
pouze instalatér, který má požadovaná oprávnění na tuto činnost.
•
•
Sporák je možné připojit pouze k domácí plynové přípojce.
Plynový kohout přípojky musí být před připojením uzavřen.
Sporák lze k plynové přípojce připojit napevno nebo pomocí pružné hadice splňující
požadavky příslušných předpisů.
Nátrubek plynové přípojky je vybaven uzavíracím kohoutem. Tento kohout musí být snadno
dostupný i pokud je sporák umístěn v kuchyňské lince.
2.3 PŘIPOJENÍ K LAHVI S KAPALNÝM PLYNEM
•
•
•
•
Pokud chce uživatel provozovat spotřebič s plynovou lahví, pak sporák nesmí být instalován
ve sklepě nebo v jiné místnosti, která má podlahu na nižší úrovni než je úroveň země. Tento
plyn je totiž těžší než vzduch a hromadí se při zemi.
Pro připojení spotřebiče k lahvi s kapalným plynem použijte gumovou hadici certifikovanou na
bezpečnostní známku.
Gumová hadice musí být ke sporáku připojena pomocí trubek ve vzdálenosti minimálně 0,5m
od boční stěny sporáku. Gumová hadice nesmí být kratší než 1,2m a delší než 3m.
Po každém připojení sporáku k plynové lahvi zkontrolujte těsnost ventilu láhve, spojení
redukčního ventilu s lahví a jeho funkčnost.
CZ
6
a / alebo
nastaviť
Po niekoľko sekundách nastavené hodnoty búdou zapamätané. Displej programátora ukazuje
hodinu začiatku pečení. Svieti ukazovateľ
ukáže čas, aký zostal
. O hodine 13:45 sa rúra samočinne zapne a displej
do zakončení pečení, svieti ukazovateľ
automaticky vypne, zapojí sa zvukový signál, pulzuje ukazovateľ
Kategorie spotřebiče II 2H3+
•
•
a tlačidlami
. V 14:30 hodín sa rúra
.
Zmena hodiny ukončení pečení:
– Stisnúť tlačidlo
, až začne pulzovať ukazovateľ
hodinu ukončení pečení,
– Tlačidlami
a/ alebo
, displej ukazuje skôr nastavenú
zmeniť hodinu.
Nulovanie nastavení:
– Stisnúť tlačidlo
, až začne pulzovať ukazovateľ
– Stisnúť tlačidlo
do momentu, až displej znázorní, že sa hodina nezmenšuje
,
Funkcia nastavení hodiny ukončení pečení je nulovaná a rúra sa ihneď vypne podľa toho ak je
nastavená doba pečení.
Upozornenie !
Pri realizácii ľubovolného programu sa môže skontrolovať bežiaci čas. Za týmto účelom
stisnúť tlačidlo , až začne pulzovať ukazovateľ
, programátor niekoľko sekúnd bude
ukazovať bežiaci čas, a potom opäť ukáže čas, aký zostal do ukončení pečení.
6.6 MINUTNÍK
Minutník je určený pre zvukovú signalizáciu po uplynutí nastaveného času. Pôsobí nezávisle na
programu. Je ho možné používať, kedy je rúra zapnutá alebo vypnutá.
Minutník nevypína rúru.
19
SK
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR
Nastavení minutníka:
– Stisnúť tlačidlo
– Tlačidlami
1.4
, až začne pulzovať ukazovateľ
a / alebo
; ukazovateľ ukazuje 0:00.
nastaviť žiadaný čas napr. 25 minút, po niekoľko sekundách sa
funkcia stane aktívna, ukazovateľ
svieti nepretržite, displej ukazuje bežiaci čas.
– Po uplynutí nastaveného času sa zapojuje zvukový signál (viď. bod 6.3) a pulzuje
.
Zmena nastavení minutníka:
Vykonať činnosti ak pri nastavení minutníka.
Nulovanie nastavení minutníka:
•
•
•
•
•
a pridržať ho, až sa na ukazovateli ukáže 0:00.
– Stisnúť tlačidlo
, až začne pulzovať ukazovateľ
– Stisnúť tlačidlo
•
•
;
Po niekoľko sekundách ukazovateľ
zhasne. Displej zobrazuje bežiaci čas nebo čas do
zakončení pečení (ak nebol skôr nastavený program).
•
•
Upozornenie !
Ak užívateľ používa minutník behom realizácie programu je nutné pamätúvať, že po
vypnutí minutníka programátor ďalej realizuje program a nevypína rúru.
6.7 NULOVANIE FUNKCIÍ SPOJENÝCH S ODPOČÍTAVANÍM ČASU
Všetky skôr naprogramované funkcie je možné nulovať dvoma spôsobmi:
1. Natisnúť a pridržať niekoľko sekúnd tlačidlo
. Ukazatelia vybraných funkcí sa búdou
vypínať čo znamená, že sa dezaktivovali.
2. Ovládač výberu funkcie rúry nastaviť do nulovej polohy.
Upozornenie !
Po nastavení výberu funkcie rúry v nulové polohe dojde k vypnutí rúry. Ak bol skôr
nastavený minutník, nevypína sa.
Ak funkcie búdou nulované behom práce rúry, rúra prechádza na režim ručnej práce a užívateľ by
mal kontrolovať ďalšiu prácu rúry. Aby bola vypnutá, oba ovládače radiace rúrou musia byť
nastavené do nulové polohy.
•
•
VŠEOBECNÉ INFORMACE
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Během provozu se intenzivně zahřívají hořáky, mřížky vařidlové desky, nádoby s pokrmy a přední
stěna sporáku, zejména skleněná výplň dveří trouby.
Síťové přívody kuchyňských spotřebičů používaných v blízkosti zapnutého sporáku musí být
v dostatečné vzdálenosti od jeho horkých částí. Dbejte, aby se nezachytily za horké dveře trouby.
Před uzavřením vařidlové desky víkem musí být všechny hořáky vypnuté.
Při otvírání dveří trouby se trochu vzdalte od sporáku, aby Vás nezasáhl přímo nahromaděný
horký vzduch.
K odstavování pokrmů z vařidlové desky a k vyjímání forem z trouby používejte suché ochranné
rukavice.
Udržujte spotřebič v řádné čistotě, nahromaděné zbytky tuku se mohou vznítit.
Nádoby umisťujte na rošt nad středy hořáků. Rukojeti nasměrujte tak, abyste o ně omylem
nezavadili a aby se nezahřívaly ohněm z vedlejších hořáků.
Dbejte opatrnosti a nedotýkejte se horkých částí uvnitř trouby. Zabraňte dětem v přístupu
k rozpálené troubě.
Zjistíte-li únik plynu:
− uzavřete ventil plynové přípojky,
− vypněte všechny hořáky,
− místnost důkladně provětrejte (otevřete okna a dveře)
− nezapínejte žádné elektrické spotřebiče (ani světlo),
− nahlaste poruchu autorizovanému servisu nebo přivolejte oprávněného instalatéra.
Pokud se plyn unikající z netěsného ventilu plynové lahve vznítí, přehoďte přes láhev mokrou
deku, aby se zchladila a ventil lahve uzavřete
Uživatel NESMÍ:
− samostatně přestavovat sporák na jiný typ plynu, provádět změny v plynové a elektrické
instalaci spotřebiče ani přemísťovat (instalovat) spotřebič na jiné místo,
samostatně provádět opravy kromě uvedených v tomto návodu k obsluze,
přetěžovat otevřené dveře trouby; není dovoleno na nich sedět či stát,
uchovávat v zásuvce nebo v troubě předměty hořlavé nebo citlivé na zvýšené teploty, které se
mohou vznítit a mohly by dokonce způsobit požár po zapnutí trouby.
−
−
−
2 INSTALACE
2.1 UMÍSTĚNÍ SPORÁKU
6.8 FUNKCIA BLOKÁDY
•
1. FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ
Ak bude rúra nepretržite pracovať v ručnom režime, to po 3 hodinách bude automaticky vypnutá.
Zapojí sa krátky bzučiak a ukazovateľ
výberu funkcie rúry nastaviť do polohy „0”.
. Aby bol ukazovateľ vypnutý
Keramické
dladice
•
min 650mm
•
je nutné ovládač
0
150
2. FUNKCIA BLOKÁDY, ZAISŤUJÚCA
DĚTMI.
PRED ZMĚNOU NASTAVENÍ,
250
250
100
100
5050
200
200
HLAVNĚ
Zároveň stlačiť tlačidla
a
a pridržiavať niekoľko sekúnd, až displej zobrazí ukazovateľ
Ak pri blokovaní rúry bude rúra vypnutá, po zablokovaní ju nebude možné zapnúť
•
.
Ze dveří trouby a z vařidlové desky odstraňte nálepky, které
chránily hořáky, mřížky a kříž během přepravy. Ze všech
částí důkladně omyjte zbytky lepidla po nálepkách.
Pro snížení nežádoucího vlivu průvanu neinstalujte sporák
na linii mezi oknem a dveřmi.
Nad spotřebičem musí být volný prostor pro odvod par.
K jejich pohlcování a odvodu doporučujeme instalovat
digestoř. Mezi vařidlovou deskou a digestoří musí být
dodržena minimální vzdálenost 650mm.
Bude-li sporák vestavěn v kuchyňské lince, musí být
dodržena minimální vzdálenost 30mm mezi bočními
stěnami sporáku a kuchyňským nábytkem.
Obr. 4 Příklad umístění sporáku v místnosti
min 30mm
20
SK
5
CZ
VŠEOBECNÉ INFORMACE
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Ak bude rúra zapnutá, je možné meniť spôsob ohrevu a teplotu ale nie je možné meniť nastavení
na programátori.
1.3 KONSTRUKCE SPORÁKU
3. ODBLOKOVANÍ PROGRAMÁTORA
Obr.1
1 – vařidlová deska s plynovými hořáky
2 – elektrická trouba
3 – dveře trouby
4 – ovládací panel
5 – víko vařidlové desky
6 – zásuvka
7 – mřížka vařidlové desky
8 – plech na pečení
9 – rošt na pečení
− zároveň stlačiť tlačidla
a
a pridržiavať je niekoľko sekúnd až zhasne ukazovateľ
.
Upozornenie!
Nastavení ovládače výberu funkcie v nulovej polohe nelikviduje zabezpečenie.
6.9 ZVUKOVÉ SIGNÁLY VYSIELANÉ PROGRAMÁTOROM
Je možnosť vypnúť zvukové signály, vysielané programátorom.
1. Vypnutí zvukových signálov:
– Stisnúť a pridržať tlačidla
, súčasne stisnúť a pridržať tlačidlo
.
2. Aktivácia zvukových signálov:
Smaltovaný plech je určen na pečení masa, ryb, topinek. Můžete jej využít také na odkapávání
tuku a šťávy z masa opékaného na roštu nad plechem.
Na rošt na pečení můžete položit formy na pečení sladkého pečiva, bábovek a další nádoby
určené k použití v troubě. Můžete také přímo na roštu opékat některé potraviny, např. maso,
drůbež nebo ryby.
– Stisnúť a pridržať tlačidlo
, zároveň stisnúť a pridržať tlačidlo
.
7 ČISTENIE A ÚDRŽBA
7.1 VŠEOBECNÉ POKYNY
Dôležité!
Skôr ako začnete umývanie a čistenie, odpojte prívod zo zásuvky elektrického napätia.
Plech (odkapávač)
Rošt na pečení
Mřížka vařidlové desky
Rám na rožeň
Obr. 2 Příslušenství sporáku
1.3.1 OVLÁDACÍ PANEL
0
5
0
0
0
0
•
Na čistenie sporáka nepoužívajte práškové čistiace prostriedky, ktoré môžu poškrabať plochy,
ani drôtenky, agresívne chemikálie či ostré predmety.
•
Časti z nehrdzavejúceho plechu, ovládače a ovládací panel čistite jemným tekutým čistiacim
prostriedkom bez obsahu brúsnych častíc, ktoré by mohli poškodiť povrch.
•
Smaltované diely čistite mäkkou stierkou alebo špongiou navlhčenou v teplej vode s jemným
saponátom a nepoužívajte veľa vody. Silné znečistenie odstráňte špeciálnymi prostriedkami
na čistenie sporákov.
•
Počas umývania varnej dosky zabráňte prenikaniu vody pod dosku. Povrch varnej dosky okolo
horákov musí byť vždy čistý. Nečistoty môžu zhoršovať spaľovanie plynovej zmesi.
•
Znečistené mriežky je potrebné odobrať z varnej dosky, odmočiť v teplej vode so saponátom a
potom umyť a osušiť.
•
Horáky a zapaľovače musia byť vždy čisté a suché, len tak bude zabezpečená ich plná
funkčnosť.
•
Plechy a formy na pečivo a plechy na pečenie mäsa a panvice ihneď po použití odmočte v
teplej vode s dostatkom saponátu na umývanie kuchynského riadu, umyte ich a vytrite do
sucha.
•
Kontrolujte čistotu tesnenia dverí rúry.
100
0
Pre zachovanie riadneho technického stavu a estetického vzhľadu sporák pravidelne čistite.
0
250
15
3
5
9
8
7
200
4
6
2
1
Obr. 3
1, 2, 3, 4 – ovladače plynových hořáků; 5 – ovladač funkcí trouby; 6 – ovladač termostatu;
7 – červená kontrolka; 8 – oranžová kontrolka; 9 - elektronický časový programátor
CZ
4
21
SK
ČISTENIE A ÚDRŽBA
7.2 ČISTENIE VEKA
VŠEOBECNÉ INFORMACE
1 VŠEOBECNÉ INFORMACE
1.1 URČENÍ SPORÁKU
Pred umývaním sporáka môžete odobrať veko.
Veko celkom otvorte, uchopte ho oboma rukami zo strán,
zdvihnite a vytiahnite z otvorov vo varnej doske (obr. 23). Potom
veko umyte, osušte a postavte na hranu.
Sporák je určen výhradně pro domácnost k přípravě pokrmů. Jeho používání k jiným účelům není
dovoleno!
1.2 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA
Obr. 23 Odobratie veka
Tabulka 1
KGE 3464B DYN
Vnější
rozměry
sporáku
7.3 ČISTENIE HORÁKOV
•
•
Plynové horáky čistite vždy, keď sa na nich vyleje obsah nádoby. Pravidelne z nich tiež
odstraňujte nečistoty a nánosy.
Horák čistite takto: Odoberte jeho vrchné časti (obr. 24), nechajte ich odmočiť v teplej vode s
čistiacim prostriedkom a potom každú časť horáka umyte zvlášť.
• Veko môžete umyť špongiou a rozdeľovač plameňa
plastovou kefkou alebo mäkkou drôtenkou. Na vyčistenie
1
plameňových štrbín môžete použiť oceľový drôtik. Po umytí
skontrolujte, či sú plameňové štrbiny priepustné.
Obr. 24 Súčasti horáka
1 – veko;
2 – rozdeľovač plameňa;
3 – hlava;
4 – tryska.
2
4
3
•
•
Hlava v okolí trysky musí byť vždy čistá. Nahromadené nečistoty môžu trysky upchať a plyn
potom bude horieť iba slabým plameňom alebo nebude horieť vôbec. Znečistenú trysku
pretrite štetcom zvlhčeným v rozpúšťadle.
Očistené časti horáka dôkladne osušte, pretože vlhkosť môže sťažiť zapaľovanie plynu alebo
jeho správne spaľovanie. Po osušení nasaďte súčiastky na horák v opačnom poradí, než ste
ich odoberali. Dbajte pritom na to, aby sa nepoškodil zapaľovač.
7.4 ČISTENIE RÚRY NA PEČENIE
DÔLEŽITÉ !
1. Skôr ako začnete čistenie, vyčkajte, až rúra vychladne. Rozpálené ohrevné telesá môžu
spôsobiť popáleniny.
2. Je zakázané čistiť rúru prostriedkami, ktoré produkujú výpary pod tlakom.
3. Rúru doporučujeme čistiť po každom použití.
4. Pružina závesu je napnutá veľkou silou, preto počas demontáže dverí buďte opatrní,
aby ste si neporanili prsty..
5. Počas umývania hornej steny rúry pamätajte na prítomnosť elektrických ohrevných
telies, teplotného čidla a osvetlenia; neporušte polohu osadenia čidla.
[mm]
Hloubka
[mm]
Šířka
[mm]
Výška
KGE 3477B DYN
850
500
600
Jmenovité napájecí napětí
230V ~ 50Hz
Jmenovitý příkon sporáku
[kW]
Užitečný objem dutého prostoru
2,0
[l]
55,0
•
Kohoutky s pojistkou plamene u hořáků
•
Hořáky SABAF
Malý hořák
Jmenovitý
tepelný výkon Střední hořák
hořáků
Velký hořák
3,1 kW
1 ks
2,0 kW
2 ks
1,1 kW
1 ks
55,0
•
1,1 kW
2,0 kW
3,1 kW
•
•
horkovzdušný ventilátor
•
•
2,0 kW
topné těleso grilu
•
•
1,3 kW
dolní topné těleso
•
•
0,7 kW
horní topné těleso
•
•
Zapalování hořáků elektrickou jiskrou
Vybavení
trouby
25W
osvětlení trouby
4,0 [W]
pohon rožně
•
•
•
2
2
•
•
Elektronický časový programátor
•
•
Termostat trouby
Příslušenství
trouby
Plech na pečení
[ks]
[ks]
rám na rožeň
[ks]
Rošt na pečen
1
1
1
22
SK
3
CZ
OBSAH
1
VŠEOBECNÉ INFORMACE ........................................................................................................3
1.1
URČENÍ SPORÁKU ........................................................................................................................................3
1.2
TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA .................................................................................................................3
1.3
KONSTRUKCE SPORÁKU ............................................................................................................................4
1.3.1 Ovládací panel ............................................................................................................................................4
1.4
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY.............................................................................................................................5
2
INSTALACE ..............................................................................................................................5
2.1
UMÍSTĚNÍ SPORÁKU .....................................................................................................................................5
2.2
PŘIPOJENÍ SPORÁKU K PLYNOVÉ PŘÍPOJCE...........................................................................................6
2.3
PŘIPOJENÍ K LAHVI S KAPALNÝM PLYNEM ...............................................................................................6
2.4
REGULACE SPORÁKU ..................................................................................................................................7
2.4.1 Regulace kohoutů .......................................................................................................................................7
2.5
ZAPOJENÍ SPORÁKU DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ..............................................................................................8
3
ČISTENIE A ÚDRŽBA
Vnútorné steny rúry majú keramický smaltovaný povrch. Rúru môžete čistiť prostriedkami na
čistenie sporáka. Ťažko odstrániteľné pripáleniny môžete vyčistiť špeciálnymi prípravkami na
čistenie rúry. Ide však o žieraviny a preto ich používajte minimálne a s veľkou opatrnosťou, pri
dodržaní pokynov ich výrobcu.
Pre uľahčenie čistenia môžete demontovať dvere rúry (obr. 25).
Demontáž dverí:
•
•
•
Otvorte celkom dvere.
Oba závesy znehybnite premiestením zarážky 1 na úchytku 2 držadla 3.
0
Potom dvere pomaly skloňte asi o 45 (v smere zatvárania) a vytiahnite ich z dierok v
závesoch.
PŘÍPRAVA SPORÁKU K PROVOZU ..........................................................................................8
4
VAŘIDLOVÁ DESKA .................................................................................................................8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VAŘIDLOVÉ DESKY................................................................................................8
PLYNOVÉ HOŘÁKY........................................................................................................................................8
VOLBA VELIKOSTI OHNĚ..............................................................................................................................9
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ HOŘÁKU.....................................................................................................................9
OBSLUHA HOŘÁKŮ U SPORÁKŮ PROVOZOVANÝCH S PLYNOVOU LAHVÍ .........................................10
VOLBA VHODNÝCH NÁDOB .......................................................................................................................10
TROUBA .................................................................................................................................11
Obr. 25
Demontáž dverí rúry
Keď je znečistený kryt osvetlenia rúry, vyskrutkujte ho, umyte a vytrite do sucha.
5.1
KONSTRUKCE TROUBY..............................................................................................................................11
5.2
OVLÁDÁNÍ ČINNOSTI TROUBY ..................................................................................................................11
5.2.1 Ovladač funkcí trouby................................................................................................................................11
5.2.2 Ovladač termostatu ...................................................................................................................................12
5.2.3 Osvětlení trouby ........................................................................................................................................12
5.2.4 Elektronický časový programátor ..............................................................................................................12
5.3
ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ TROUBY ...................................................................................................................12
5.3.1 Co se děje po zapnutí trouby.....................................................................................................................12
5.4
TYPY PEČENÍ ...............................................................................................................................................13
5.5
POKYNY K PEČENÍ ......................................................................................................................................15
6
ELEKTRONICKÝ ČASOVÝ PROGRAMÁTOR ...........................................................................18
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
VŠEOBECNÉ POZNÁMKY ...........................................................................................................................18
NASTAVENÍ BĚŽÍCÍHO ČASU .....................................................................................................................18
ZVUKOVÝ SIGNÁL .......................................................................................................................................19
PROGRAMOVÁNÍ DOBY PEČENÍ ...............................................................................................................19
PROGRAMOVÁNÍ HODINY ZAKONČENÍ PEČENÍ .....................................................................................19
MINUTNÍK .....................................................................................................................................................20
NULOVÁNÍ FUNKCÍ SPOJENÝCH S ODMĚŘOVÁNÍM ČASU....................................................................21
FUNKCE BLOKÁDY ......................................................................................................................................21
ZVUKOVÉ SIGNÁLY EMITOVANÉ PROGRAMÁTOREM............................................................................21
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA................................................................................................................22
7.1
7.2
7.3
7.4
8
CZ
OBECNÉ POKYNY........................................................................................................................................22
ČIŠTĚNÍ VÍKA ...............................................................................................................................................22
ČIŠTĚNÍ HOŘÁKŮ ........................................................................................................................................22
ČIŠTĚNÍ TROUBY ........................................................................................................................................23
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ ...............................................................................................................24
2
23
SK
RIEŠENIE PROBLÉMOV
8 RIEŠENIE PROBLÉMOV
DÔLEŽITÉ !
Skôr ako začnete riešiť problém, odpojte prívod zo zásuvky elektrického napätia.
Keď sa počas používania spotrebiča prejaví porucha, skontrolujte podľa nasledujúcich pokynov, či môžete
poruchu odstrániť sami.
Nesvieti osvetlenie rúry.
Pred výmenou žiarovky sa ubezpečte, že sporák je odpojený od elektrickej
siete, aby nedošlo k zásahu el. prúdom.
Ak bola rúra v prevádzke a je horúca, vyčkajte, až vychladne.
Žiarovka je spálená – vyskrutkujte sklenený kryt osvetlenia 1 a vymeňte
0
žiarovku 3 za novú s týmito parametrami typ: E14; 230V; 25W; 300 C.
•
Žiarovka nie je dotiahnutá – vyskrutkujte sklenený kryt osvetlenia 1 z
objímky 2 a dotiahnite žiarovku 3 (obr. 26).
•
Obr. 26
V rúre vzniká veľké množstvo dymu
•
Vznik dymu počas pečenia je normálnym javom. Množstvo dymu môžete obmedziť znížením
teploty alebo zmenšením množstva používaného tuku a vody v nádobe na pečenie.
Nezapaľuje sa plameň
•
Znečistená tryska alebo plameňové otvory horáka. Uzatvorte kohútik horáka, dôkladné vyčistite
jeho jednotlivé časti a trysku vyčistite tenkým medeným drôtikom. Na trysku sa nesmie použiť
oceľový drôt a je zakázané zväčšovať jej otvor.
Zapaľovač nezapaľuje plyn (nevzniká iskra)
•
•
Prerušenie dodávky elektrického prúdu. Skontrolujte, či je sporák zapojený do elektrickej siete.
Skontrolujte poistky v domácnosti.
Medzi horákom a zapaľovačom sú nečistoty alebo horáky a zapaľovače sú mokré. Horáky a
zapaľovače dôkladne umyte a osušte.
DÔLEŽITÉ !
Ak sporák nefunguje alebo funguje nesprávne aj po vykonaní vyššie opísaných činností,
kontaktujte najbližší autorizovaný servis.
ENERGETICKÝ OPIS ELEKTRICKEJ RÚRY NA PEČENIE
Obchodná značka
Mastercook
Model
Trieda energetickej hospodárnosti [1]
Spotreba el. energie - konvenčné prúdenie [2]
Spotreba el. energie - vnútené prúdenie [2]
Využiteľný objem dutiny
Veľkosť elektrickej rúry
Čas na upečenie pri štandardnej záťaži
Spotreba el. energie ( standby )
Plocha najväčšieho plechu na pečenie
kWh
kWh
l
min.
Wh
2
cm
A
0,79
0,88
55,0
stredná
45,0
0,5
1050,0
A
0,79
0,88
55,0
stredná
45,0
0,5
1050,0
KGE 3477B DYN
KGE 3464B DYN
DŮLEŽITÉ!
1. Sporák musí být instalován v souladu s platnými právními předpisy a provozován
pouze v dobře větraných místnostech. Před instalací a zahájením používání spotřebiče
si pečlivě pročtěte návod k obsluze.
2. Sporáky jsou výrobky, které neobsahují materiály ohrožující životní prostředí.
3. Všechny materiály, z nichž jsou vyrobeny složky obalu, jsou recyklovatelné.
4. Po ukončení životnosti sporáku zajistěte, aby nemohl být znovu použit. Odřízněte
napájecí přívod a demontujte dveře, které mohou ohrožovat zejména děti. Poté předejte
spotřebič na příslušné sběrné místo odpadů nebo do sběrny druhotných surovin.
5. Před instalací spotřebiče se ujistěte, že odpovídá místním podmínkám plynové
rozvodné sítě (typ a tlak plynu). Podmínky a parametry spotřebiče jsou uvedeny na
typovém štítku.
6. Tento spotřebič se nepřipojuje k instalaci pro odvod zplodin. Jeho instalace a připojení
musí být provedeny v souladu s platnými instalačními předpisy. Pozornost věnujte
zejména příslušným požadavkům na ventilaci.
7. Před instalací ponechte spotřebič v místnosti asi 8 hodin v klidovém stavu.
8. Sporák je vyroben ve třídě I/ z hlediska ochrany před zásahem elektrickým proudem a
vyžaduje proto připojení k síti s funkčním ochranným obvodem (uzemnění).
9. Sporák může být vestavěn v kuchyňské lince s pracovní deskou o maximální výšce
850mm (od podlahy).
10. Připojit sporák k domácí plynové přípojce a provést jeho regulaci může výhradně
instalatér s oprávněním pro plynové spotřebiče nebo technik autorizovaného servisu
v souladu s bezpečnostními předpisy, což musí být potvrzeno na záručním listu
výrobku. Bez tohoto potvrzení záruka pozbývá platnosti.
11. Výrobce nenese odpovědnost za zranění nebo škody způsobené nesprávnou instalací
nebo nesprávným používáním spotřebiče.
12. V případě poruchy spotřebiče, zejména pak v případě úniku plynu nebo vzniku zkratu
na elektrické instalaci, je třeba spotřebič vypnout a neprodleně kontaktovat
autorizovaný servis. Poškozený sporák se nesmí používat.
13. Je zakázáno provádět vlastními silami jakékoliv opravy s výjimkou výměny osvětlení
trouby, v opačném případě zanikají záruční nároky.
14. Není dovoleno zvedat sporák za madlo dveří trouby.
15. Výrobce si vyhrazuje možnost provádět změny za účelem modernizace výrobku a
trvalého zvyšování kvality bez předchozího oznámení. Tyto změny však nebudou
ztěžovat obsluhu spotřebiče.
Sporáky splňují podmínky směrnic:
1 73/23/EEC – Nízkonapěťové elektrické výrobky [LVD]
2 89/339/EEC – Elektromagnetická kompatibilnost [EMC]
3 90/396/EEC – Základní podmínky pro zařízení spalující plynová paliva [GAD]
Poznámky k tabuľke:
[1] Na stupnici od A (vyššia) po G (nižšia).
[2] Vzťahuje sa na štandardnú záťaž
1
24
SK
CZ
Download

stiahnuť návod - Obchodný