BEZPE NOSTNÍ LIST podle p edpis
ES .1907/2006 (REACH) - p íloha II
Datum vydání: erven 2004
Datum revize: srpen 2010 verze 2.2.
1.
1.1
1.2
1.3
Strana: 1/4
DIFFUTHERM Penetrant ervený BDR
Obchodní název produktu:
Identifikace látky / p ípravku a spole nosti / podniku
Obchodní název látky / p ípravku:
Pou ití látky / p ípravku:
Identifikace výrobce
Obchodní jméno:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
Nouzové telefonní íslo:
Helmut Klumpf
Industriestr. 15, 456 99 Herten, N mecko
0049 23661003
0049 23661003
0040 63853345 (Infocentrála proti otravám)
Identifikace distributora
Obchodní jméno:
Sídlo:
Identifika ní íslo:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Internet:
H O R T E X, s.r.o.
lnická 251, 500 04 Hradec Králové, eská republika
62062506
+420 495 535 133
+420 495 532 959
[email protected]
www.hortex.cz
Penetrant ervený BDR
Technický aerosol
1.4
Nouzové telefonní íslo:
Toxikologické informa ní st edisko,Na Boji ti 1,128 08 Praha 2, telefon (24 hodin/den)
+420 224 919 293, +420 224 915 402, +420 224 914 575
2.
Informace o slo ení p ípravku
Za azení:
Xn
R-v ty:
65
Zdraví kodlivý: p i po ití m e vyvolat po kození pli
50
Vysoce toxický pro vodní organismy
53
Ve vodním prost edí m e vyvolat dlohodobé nep íznivé ú inky
Zvlá tní nebezpe í - pokyny pro lov ka a prost edí
Uhlovodíkové slo ky p ípravku mohou p i po ití vyvolat edém plic.
3.
Údaje o nebezpe nosti p ípravku
Chemická charakteristika:
Sm s parafínových, isoparafínových naftalénových a aromatických látek.
Nebezpe né látky
CAS
68512-91-4
8008-20-6
56358-09-9
260-124-8
57712-94-4
260-913-7
74-98-6
200-827-9
601-003-00-5
203-448-7
601-004-00-0
106-97-8
4.
5.
EINECS
Indexové íslo
270-990-9
649-083-00-0
232-366-4
649-404-00-4
Nebezpe ná slo ka
Uhlovodíky, bohaté na C3-4, ropný destilát
< 20
Xn, N, R51/53, R65, R66, R67
Motorová nafta
< 40
Xn, R65, R66
Alifatické alkoholy C12-18
Isedocanol ethoxylovaný
N-(2-ethylhexyl)-1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]a
zo]naphthalen-1-amine
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylna
phthalen-2-amine
Propan
<5
< 10
<1
N, R38, R50
Xn, R22, R36/38
Xn, R40
< 20
F+, R12
N-Butan
< 20
F+, R12
Pokyny pro první pomoc
eobecné pokyny:
i nadýchání:
i styku s k í:
i zasa ení o í:
i po ití:
Hadry se kterými je vyt ena kapalina nedávat do kapsy. Dál od zdroj zapálení.
Vyvést na erstvý vzduch, p i t ím nadýchnutí vyhledat léka e.
Posti ené partie d kladn umýt vodou a mýdlem..
kladn vypláchnout vodou a vyhledat léka e.
Nevyvolávat zvracení, ústa vypláchnout d kladn vodou a vyhledat okam it léka ské o et ení.
Opat ení pro hasební zásah
Vhodné hasící prost edky:
Nevhodné hasící prost edky:
Zvlá tní ohro ení z látek p i ho ení a p i vznik plyn :
Zvlá tní ochranné prost edky pro hasi e:
Dal í pokyny:
6.
Koncentrace % Symbol nebezpe í/R v ta
Opat ení v p ípad náhodného úniku p ípravku
Bezpe nostní opat ení pro ochranu osob:
ABC-prá ek, p na, t
ný prod vody, vodní sprcha.
Plný prod vody.
i ho ení m e vzniknout: Oxid uhelnatý (CO).
Zápalné sm si par jsou t í ne li vzduch a í se po zemi.
Zapálení je mo né i na v í vzdálenost.
Celý ochranný od v s dýchacím p ístrojem.
Ohro ené sprejové nádoby chladit vodní sprchou.
i p eh átí nad 50°C je nebezpe í exploze sprejové nádoby.
Prasklé sprejové nádoby mohou být vyst eleny velkou silou.
Zamezit kontaktu s o ima a k í.
Zasa ené prostory d kladn vyv trat.
Nevdechovat páry. Odstranit zdroje zapálení.
Nekou it. Zabránit jiskrám.
H O R T E X s.r.o. D lnická 251 CZ-50004 Hradec Králové
www.hortex.cz
BEZPE NOSTNÍ LIST podle p edpis
Datum vydání: erven 2004
ES .1907/2006 (REACH) - p íloha II
Datum revize: srpen 2010 verze 2.2.
DIFFUTHERM Penetrant ervený BDR
Obchodní název produktu:
Bezpe nostní opat ení pro ochranu ivotního prost edí:
Doporu ené metody
7.
7.1
7.2
ní a zne kodn ní:
Zabránit vniknutí do zem .
Zabránit vniknutí do kanalizace, povrchových i spodních vod.
Odstranit pomocí savého materiálu (nap . písek, univerzální tmel, k emenný písek,
Vapex, jiné interní sorbenty).
Zajistit dostate né vetrání.
Ulo it do ur ených nádob.
Kontaminovaný materiál zlikvidovat jako odpad podle bodu 13.
Pokyny pro zacházení a skladování p ípravku
Pokyny pro zacházení:
Zajistit dobré v trání nebo odsávání.
Zabránit zasa ení o í.
Dr et ve velké vzdálenosti od zdroj zapálení. Nekou it.
Zajistit vybíjení elektrostatických náboj .
Nerozpra ovat proti ohni a havým t les m.
Pou ívat p istroje/armatury s ochranou proti explozi a pou ívat nástroje v nejisk ivém provedení.
Páry produktu jsou t í ne li vzduch a í se po zemi.
Zp tné zapálení je mo né i na v í vzdálenosti.
Pokyny pro skladování:
Napln né sprejové nádoby nesmí být:
Zah ívány slune ním zá ením nebo jinými zdroji tepla na více jak 50°C.
Skladovány ani p ipravovány v pr chodech, pr jezdech, na schodi tích ani na st echách budov.
Sprejové nádoby skladovat v suchu a na dob e v traném míst .
8.
8.1
Omezování expozice p ípravkem a ochrana osob
Kontrolní parametry:
PEL mg.m³
Sm s uhlovodík jako Nafta solventní
200
Propan (dle MAK)
Butan (dle MAK)
8.2.
Osobní ochranné prost edky
Ochrana dýchacích orgán :
Ochrana rukou:
Ochrana o í:
Ochrana k e:
Hygienické údaje:
9.
9.1.
9.2
10.
Strana: 2/4
NPK-P mg.m³
1000
1000
1000
Krátkodob kombinovaný filtr (filtr A zna ený hn dou barvou).
i nedostate ném v trání pou ít dýchací p ístroje.
Rukavice odolné rozpou dl m, nap . neopren.
Ochranné brýle.
Ochranný od v, obuv dolná proti chemikáliím, nebo gumovky.
Dr et daleko od potravin, nápoj a krmiv.
Nevdechovat plyny, páry, a aerosoly.
Zabránit styku s o ima a k í.
i práci nejíst, nekou it, ne upat.
Za pin ný a politý od v ihned vysvléknout.
Hadry se kterými je vyt ena kapalina nedávat do kapsy.
ed p estávkou a na konci práce umýt ruce.
Informace o fyzikálních a chemických vlastnostech p ípravku
Obecné informace
Skupenství (p i 20°C):
aerosol
Barva:
tmavo ervená
Zápach (v
):
charakteristický
Informace d le ité z hlediska ochrany zdraví, bezpe nosti a ivotního prost edí
Hodnota pH (p i °C):
nestanovena
Teplota tání (°C):
nestanovena
Teplota varu (°C):
203-263°C
Bod vzplanutí (°C):
67°C
Bod vznícení (°C)
200°C
Ho lavost (°C):
extrémn ho lavý (hnací plyn)
Meze výbu nosti
- horní mez (% obj.):
7%
- dolní mez (% obj.):
0,6%
Oxida ní vlastnosti:
nestanovena
Tenze par (p i 20°C):
30 mbar
Hustota (p i 20°C):
0,872 g/cm³
Rozpustnost (p i °C): - ve vod :
emulga ní
- v jiných rozpou dlech
nestanovena
Rozd lovací koeficient n-oktanol /voda:
nestanoven
Viskozita 1 dynamická (p i 20°C)
3 mm²/s
Nebezpe í výbuchu
Tento produkt není nebezpe
explosivní, ale je mo né vytvo ení explosivních par ve sm si se vzduchem.
Stálost a reaktivita
Podmínky za nich je výrobek stabilní:
Podmínky, kterých je nutno se vyvarovat:
Látky a materiály, s nimi výrobek nesmí p ijít do styku:
Nebezpe né rozkladné produkty:
Dal í údaje:
i oh evu vznikají ho lavé páry.
Silné kyseliny a oxida ní látky.
Oxid uhelnatý a oxid uhli itý.
H O R T E X s.r.o. D lnická 251 CZ-50004 Hradec Králové
www.hortex.cz
BEZPE NOSTNÍ LIST podle p edpis
Datum vydání: erven 2004
Obchodní název produktu:
ES .1907/2006 (REACH) - p íloha II
Datum revize: srpen 2010 verze 2.2.
Strana: 3/4
DIFFUTHERM Penetrant ervený BDR
11.
Toxikologické informace
Primární ú inek p i podrá ní:
Na k i: Vysu uje k i, slab drá divý.
Na o i: Slab drá divý.
Dal í údaje:
ídavné toxikologické upozorn ní:
Mo nost reduktivního pení dává podn t k my lence, e azorické barvy mohou vyvolávat rakovinotvorné aromatické aminy. Toto nebezpe í by
bylo mo né, kdyby prost edky byly absorbovány lidským t lem. P íjem t chto barviv do lidského organizmu je vdechováním, polykáním, jako i
kontaktem na k i. V p edchozím p ípad tímto m e vznikat: o-Toluidin, p sobící p i pokusech na zví atech kancerogen.
12.
Ekologické informace
Akutní toxicita:
ípravek není klasifikován jako nebezpe ný pro ivotní prost edí.
Rozlo itelnost:
Tento produkt je potenciáln biologicky odbouratelný.
K eliminaci p ípadné zne
né mezi istící vody se doporu uje flokulace nebo aktivní uhlí.
Toxicita pro ostatní prost edí:
Jednání v p írod : Produkt m e být dále eliminovám v p írod abiotickými procesy, nap . adsorpcí ivém kalu.
13.
Pokyny pro odstra ování
Zne kod ování produktu:
Nesmí být likvidováno spole
s domovním odpadem.
Nepou t do kanalizace.
Likvidace musí být podle ádných ú edních p edpis .
K likvidaci p edat schváleným likvida ním pracovi tím.
Sprejové nádoby neotvírat násilím a zcela vyprázdnit.
K likvidaci p edat schváleným likvida ním pracovi tím nebo dodavateli.
Zne kod ování kontaminovaného obalu:
14.
Informace pro p epravu
Pozemní p eprava
Identifikace:
ída: 2
DRUCKGASPACKUNGEN
Ozna ení obalu:
Tabulka .: 2.1
UN 1950 AEROSOLE
Instrukce pro balení: P 204, MP 9
epravní kategorie: 2
Max. hmotnost: 50 kg
Limitní mno ství:
LQ 2
Vyjímka z lánku 3.4.3: Balení 30 kg
Ozna ení obalu: koso tverec (100x100 mm) s UN 1950
Námo ní p eprava IMDG/GGV mo e
íslo UN: 1950
íslo EMS: F - D, S - U
Látka zne
ující mo e:
Technický název:
ída: 2
Tabulka .: --Aerosol (balení < 30 kg)
Letecká p eprava ICAO/IATA - DGR
ída: 2.1
ída obalu:
íslo UN: 1950
Typ obalu: II
Tabulka .: ---
íslo UN: 1950
Instrukce pro balení:
Osobní p eprava: 203/ Y203
Nákladní p eprava: 203
Technický název: Aerosols, flammable
15.
íslo / písmeno: 5 F
Max. netto / Obal: 75 kg / 30 kg
Max.netto / Obal: 150 kg
Informace o p edpisech
Právní p edpisy které se vztahují na látku / p ípravek:
Národní p edpisy: Zákon 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických p ípravcích a o zm
Penetrant ervený BDR : Obsahuje ropné uhlovodíky petrolejové frakce.
n kterých dal ích zákon .
F+
Xn
Extrémn ho lavý
zdraví kodlivý
R v ty:
40
65
67
Podez ení na karcinogenní ú inky
Zdraví kodlivý: p i po ití m e vyvolat po kození plic
Vdechování par m e zp sobit ospalost a závrat
S v ty:
16
23
33
36/37
61
Uchovávejte mimo dosah zdroj zapálení - Zákaz kou ení.
Nevdechovat aerosoly
Prove te preventivní opat ení proti výboj m statické elekt iny
Pou ívejte vhodný ochranný od v a ochranné rukavice
Zabra te uvoln ní do ivotního prost edí. Viz speciální pokyny nebo bezpe nostní listy
Zvlá tní charakteristika:
Nádoby jsou pod tlakem. Chránit p ed slune ním zá ením a teplotám nad 50 0C. Po pou ití násiln neotvírat a nespalovat. Nest íkat proti ohni,
nebo havým p edm m. Mít dále od zdroje vznícení a nekou it. Nesmí p ijít do rukou d tem. Pou ívat pouze v dob e v traných prostorách.
Právní p edpisy, které se vztahují na látku/p ípravek:
Na ízení EP a Rady (ES) . 1907/2006 (REACH).
Zákon . 440/2008 Sb., úplné zn ní zákona . 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických p ípravcích.
Zákon . 258/2000 Sb., o ochran ve ejného zdraví, v platném zn ní.
H O R T E X s.r.o. D lnická 251 CZ-50004 Hradec Králové
www.hortex.cz
BEZPE NOSTNÍ LIST podle p edpis
Datum vydání: erven 2004
Obchodní název produktu:
ES .1907/2006 (REACH) - p íloha II
Datum revize: srpen 2010 verze 2.2.
Strana: 4/4
DIFFUTHERM Penetrant ervený BDR
16.
Dal í informace:
16.1
Úplné zn
R51/53
R10
R12
R22
R66
R36/38
16.2
Pokyny pro kolení:
Doporu uje se pou ení pracovník nakládajících s p ípravkem o rizicích p i manipulaci a o po adavcích na ochranu zdraví a ochranu ivotního prost edí
(dále p íslu ná ustanovení Zákoníku práce, v aktuálním zn ní, nap .§132 a následující).
16.3
Doporu ená omezení pou ití:
ípravek by nem l být pou it pro ádný jiný ú el ne pro který je ur en (viz. kapitola 1.2). Proto e specifické podmínky pou ití p ípravku se nacházejí
mimo kontrolu dovozce, je odpov dností u ivatele, aby p izp sobil p edepsaná upozorn ní místním zákon m a na ízením. Bezpe nostní informace
popisují výrobek z hlediska bezpe nostního a nemohou být pova ovány za technické informace o výrobku.
Zde uvedené informace platí, dle na ich sou asných znalostí, za správné. P esto v ak nep ebírá firma HORTEX s.r.o. ru ení za jejich p esnost a
úplnost. Kone né rozhodnutí o vhodnosti jakéhokoliv produktu je pln na odpov dnosti u ivatele. V echny produkty mohou být p vodci neznámých
nebezpe í a je proto nutné je pou ívat s opatrností. Pokud zde byla uvedena ur itá nebezpe í a rizika, nem eme zaru it, e mimo nich neexistují
nebezpe í a rizika dal í.
16.4
Dal í informace:
Dal í informace poskytne zpracovatel bezpe nostního listu nebo distributor
16.5
Zdroje nejd le it ích údaj :
Informace zde uvedené vycházejí z na ich nejlep ích znalostí a sou asné legislativy, p edev ím zákona .356/2003 Sb., v pl. zn ní v . provád cích
edpis a Na ízení Evropského parlamentu a Rady (ES) . 1907/2006.
ní z kapitoly 2. pro R-v ty:
Toxický pro vodní organizmy, m e vyvolat dlouhodobé nep íznivé ú inky ve vodním prost edí.
Ho lavý.
Extrémn ho lavý.
Zdraví kodlivý p i po ití.
Opakovaná expozice m e zp sobit vysu ení nebo popraskání k e.
Drá dí o i a k i.
Vý e uvedené údaje se opírají o dne ní stav na ich znalostí. Neznamenají v ak záruku vlastních výrobk a nezakládají smluvní právní vztah.
ípravek byl klasifikován na základ údaj bezpe nostního listu výrobce a ve zn ní pozd ích p edpis a jeho provád cích p edpis .
Pokyny pro omezení n kterých pracovník .
Omezení práce mladistvých a t hotných matek dle zákoníku práce a vyhl. . 288/2003 Sb..
Ur eno pro kvalifikované pou ití pou enými osobami.
Podklady s údaji p evzaty z bezpe nostního listu vydaného v listopadu 2007 firmou Helmut Klumpf, N mecko, výrobce produktu.
Obchodní jméno:
Sídlo:
Telefon:
Fax:
Helmut Klumpf
Industriestr. 15, 456 99 Herten, N mecko
0049 23661003
0049 23661003
H O R T E X s.r.o. D lnická 251 CZ-50004 Hradec Králové
www.hortex.cz
Download

BEZPEČNOSTNÍ LIST podle předpisů ES č.1907/2006