DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU
TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
Alsancak/İZMİR
Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :
Açık Tebligat Adresi
:
Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi ve Numarası:
T.C.Kimlik numarası
:
Telefon ve Faks Numarası
:
Kuruluşunuzca kapalı zarf usulü Doğrudan Temin Yöntemiyle gerçekleştirilecek olan TCDD 3.
Bölge Cer Müdürlüğü ihtiyacı olan DE 24000/33000 ve DM 30000/15000 Ünitelerin ATS+GPR Aylık
Bakım İşi'ne ilişkin dosya kapsamındaki bütün şartname ve ekleri ile diğer belgeleri okuyup inceledim.
Herhangi bir itirazım olmayıp peşinen kabul ediyorum ve teklifimi buna göre veriyorum.
1) Söz konusu işi …………………₺ (rakamla), ………….………………………… Türk Lirası
(yazıyla) yapmayı kabul ve taahhüt ederim/ederiz.
2) Teklifime (KDV hariç) bütün vergi ve masraflar dahildir.
3) Teklif tutarının en az %3'ü kadar geçici teminat yatırdığıma dair belge ekte sunulmuştur.
4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir
5) Verilen tekliflerin en düşük olanı bile avantajlı teklif olarak kabul edilmeyecektir. Bu hususu
kabulleniriz.
peşinen
6) Yukarıda belirtilen iş üzerimde kalırsa, teklif bedelinin %6'sı kadar kesin teminat vermeyi ve sözleşme
imzalamayı kabul ve taahhüt ederim /ederiz.
…./…./2014
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Kaşe ve imza
Not :
*Teklif mektupları 13/10/2014 tarihi ve saat 17:00' a kadar, yukarıda belirtilen adrese teslim edilecektir. Bu
saatten sonra gelen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
**Teklif zarfının üzerine işin adı yazılacaktır.
***Geçici teminat yatırmayan teklif sahibinin teklifi dikkate alınmaz.
****Yapılan tercih sonunda, Mal/Hizmet alımı üzerinde kalan isteklinin mücbir sebep halleri dışında usulüne
göre sözleşme yapmaması ve ve yükümlülüğünü yerine getrimemesi durumunda geçici teminatları irat
kaydedilir.
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ
Sıra No
1
Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
ATS+GPR Aylık Bakım
Birimi
Miktarı
Adet
37
Teklif
Edilen
Birim
Fiyat
Tutarı
(Para birimi belirtilerek)
Toplam Tutar (K.D.V Hariç)
Adı - SOYADI / Ticaret unvanı
Kaşe ve İmza 3
!l
TCDD
3.
Borcn uununruGu
iznnin
oToMATiT TREN DURDURMA
(Ars)
sisrnMlnnixiN AR rz+ oNARrMr
TEKNIT gARTr\AMnsi
TIAZIITLAYANI,AR
ADI VE SOYADI
Fr.Ali QAKrR
Erclal HAMU$CU
Ozge.O.
ERDOGAN
Arif G0QMUg
UNVANI
ATELYE
vuounu
Depo Md. V
iuz,t
Z^z
Alpaslan KARA
Depo.Md.V
&(A:,
_-___v--
Depo $efi
f__l--z-
TCDD
:. sot,cE naUnUnlUGU
-/
iruz6
UNVANI
Cer Servis
Md.V
\
TclDD
ONAY
ADI VE SOYADI
+
_/_
<
+-4<
f)iizcnlcrrrc vc
tlcIi;ililili llrihi
l 8.09.2014
S45,1,, s:t)'rsl
oroMATix rnnN
DURDURITa sisrnrulnniNiN (ATS) MALZtrMn
MoNTA.TI vE ARrzA oNARIMI rnxNix SaRrxllnrnsi
rpuixi.
l.KAPSAM
Otomatik Tren Dtrrdurma Sistemi (ATS) , Denriryollannda kr.rllanrlan Lokomotiflerin,
sinyalli bolgelerdeki yollar ile bu yollara kon-rgu bannma yollarrpda seyri esnasrnda ytik,
yolcu ve yolun 'korunmast, seyriisefer gtivenli[inin saflanmasr a6aciy,1a kullalrlan bir
sistemdir. Bu $artname, 3.Bolge Mtidi.irliifline ait 80 Ader DE 24000/33000 ve DM
30000/15000 Unitelerin i.izerinde bulunan ATS ve GPS NAVIGASyON(Ara9 takip
)
Sistemlerindeki arnah pargalann tespiti, malzenie ternini ve rnoptaj iggili$ ile ui.rt,
onarrnrlannr kapsar. Aylrk 37 adet aracln bakrmr yaprlacaktrr.
z.
igix rANrMr vE MIKT'ARr:
Lokomotif i.izerinde takrh ATS-l0l otomotik rren Durdunna Sistemi (ana kontrol
birimi, sinyal kontrol birinii, dogu tipi magnet, batr tipi magnct) ve GPS(Arag takip
sisteminin) bakrrnr, onanml igidir.
2-GENEL HUSUSLAR:
2'1-Yriklenici gartname konusu anza onanmrnr 3.Bolge Mtidtirlti[tine ba!1 Halkaprnar Loko
Bakrm Atdlye Mtidrirltigii yapacakttr. Yiiklenici, sipaiiq dncesinde s6z konusu
igyeri ile arrza
onanml tadilatr yaprlacak lokornotifl eri gciriip inceleyebilecektir.
2.2- Bcilge Miidiirltiftince iqin takibi ve kontrolLi Halkaprnar Loko Bakrm Atdlye
Mtidiirliigiince yaprlacak ve yi.iklenici yetkilileri ile koordineli bii gekilde galrgacaktrr.
2.3-Yiiklenici arna onarlml igi igin gereken takrm, teghizatr kencli temin eclecek ve
iqyerinde
hazrr bulunduracaktr r.
2,4-Arza onanml igi igin gerekli yedek pargalar Bolgeye ait lokontotiflelin faal
tutulabilecegi
miktarda TCDD tarafindan temin edilerek lralkaorrar Loko Bakrnr Arelye
Mridtirltigiincle
buIundululacaktrr,
2.5 - Arna onarn, i glemleri es'asrnda ytikle'iciye takr'r,
teghizat ve malzenrelerini muhafaza
etmesi ve gerekli galrgmala'nr yririitebilmesi igin uygrrl bir ortam tahsisi yaprlacak
ve bakrnr
onanm iglenilerinde kullanrlacak elektrik, su ve basrnclr hava vb. ihtiyaglarr
bedelsiz olarak
TCDD tarafrndan saElanacaktrr.
2'6-Ytiklenici- TCDD'den izin almak ve igyerlerincleki ig akrgrnr aksatmanrak kogglgyla
TCDD i9 yerlerinde bulunan tesis. tal<rnr ve tesisatlarr kr-rllanabilecektir. Ancak ytiklenicinin
kullanrtlt hatastndan dolayr, TCDD 'ye ait takrm, teghizat, tesis, makipe ve diger
cihazlarcla
olugacak zaratlat, ytiklenici taraflndan orijinaline sacllk kalmak kogulgyla tanir.edilecek ,n,eya
yenilenecektir.
2.7-Ytiklenici, Bdlge ig Yerlerine (alt yapr, tesis, alet, takrr.n, cihaz. lokonrotif vs.).bolge
elemanlarrna, 3.gahrslara ve rizerinde galrgacafr aracer r,ereceg,i her ttirlri zalarclan soruntI
udur.
sciz konusu zararlar YrikIenici Firmaclan tanzim ecliIecektir.
il &24
2.8-$artname konusu ige ait her trirlti nakliye igi Yiiklenici soruurlululu altrndadrr.
2.9-Ytiklenici, igin yaptlmast srrasrnda kazaya sebep olacak, ig giivenli[i /ig saghgr ve
seyriisefer emniyetini telilikeye diigi.irecek higbir uygulama yapprayacaktrr. Aksi halde
meydana gelecek hadiselerin sonuglart ile zarar ve ziyan yiikleliciye taznin ettirilecektir.
2.10-Ara'a onarlml kullanrlacak malzenreler oriiinal ya da TCDD'nin onayl alrn'rak kaydryla.
itibariyle aynen Llyglur nruadili olacal<trr.
kr"rllanrm yerine uygunh"rk ve galtgma fonksiyonu
2.13- Yi-iklenici arzalart ve periyodik bakrmlarr anrncla yapnlasr igin 3.Bolge mtidiirliifli
lokomotif Bakrm Atelye Miidiirltigtinde stirekli personel br-rlundirracak, anzayt TCDD
yetkilisinden olur alurdrktan sorua tamiratrnr yaprlacak lokornotifi faal hale getirilecektir.
TCDD yetkilisi tarafindan Yriklenici firura elamanlna telefon ve s6zlti olarak alza bilgisi
iletildikten en geq 2 saat iginde ytiklenici firma elamanrnr anzaya nrlidaSalesi gerekpiektedir.
2.15-Yriklenicinin onarlml yaptr$r anzanln 30 giin igersipde tekrarlanprasr hali'cle EK-2
Formu tanzim edilrneyecek ve toplarr saylya ilave edilmeyecektir.
2.16-4T5 sisteminin arrza onanm i$i, yiiklenici sorumlusu, Loko Bakrm Atelye
Mtidiirltifiinde o anki gorevli depo qefi veya servis mijhendisi tarafindan EK-l fbnnr-r 3 niisira
dtizenlenecek resmi olarak bildirilecek bu formlann bir niishasr Ytikleniciye, bir
niishasr
dtizenlenen birimde" di[er niisltasr da Loko Bakrru Atdlye Mridrirlrifti ]'eknik Biirol,n
teslinr
edilecektir.
2.17-Atna Onartmt tamanllandtktan sonra yriklenici sorumlusu ile bolgemizce yetkili krlrrarr
TCDD yetkilisi (arnaonarrmr igi igin gorevli depo gefi veya servis mrihendisi)tarafindan
Ek-2
Formu 3 ntisha olarak dtizenlenecek bu forrnlar kabul heyetinden et1 az 3 kiginin ir,zasr
bulunduktan sollra bir ntishasr ytiklenici sorumlusuncla, bir niishasr Loko Bakrm Atdlyede
kalacak, di[er ntishada Loko Baktm AtOlye lr4ridtirli.igti tarafrndan Bolgeprize gonclerilecektir.
2.19-ytiklenici firma tarafrndan anza giderilmeden once tesisat kontrolii yaprlacak
teknik
cjmrtinri doldurmug' ylpranmlg, oksitlenniig ve elektronik muhalaza kutular.rnrn
su kagafr gibi
durumlarr ortadar.r kaldrrdrktan sonra arrza tami. edilecek a),nr arza 30 giin
igerisi'de
tekrarlanrrsa ytikl enici tarafurdan ricretsiz o l arak tam i r edilecekti r.
2.20-Yiiklertici Firma Lokomotif iizerindeki ATS sistemini 30 giinde bir cletir
olmak r.izere
gahqrp gahgmadrgtntn koutroliinui yaprp kayrt altrna alacak,
ATS sisterlinin nragnetler.ipip drg
manyetik alandan etkileutrtenresi igin sisteniinin nragnet ile zenrin urnr, ..r,iye
aya.la'ni
yapacaklardrr.
2.21- Ytiklenici
I
hizmet verecektir.
adet lokornotife takrh ATS+GPS tamir ve bakuri igin
3-ONAITIM ESNASINDA MALZEM Ii TI' DARIG
3'1-Onanm esnastnda gerekli olan
kargrlanacaktrr.
ttim
i
l6 adarn/saat/giin
:
malzeme
TCDD'nin
malzeme stokundan
a-z-+
d
r.
isrpr vn 6zgrr,ixLnR:
4.1-Ytiklenici; anza onanml yaptrIr ATS sistemlerinin, fonksiyonlarrnr eksiksiz yerinc
getirmesi ve dtizgtin veri iletebih:resi igin gerekli olan anza onarrrllarrndan sorunrludur.
4.2-Yriklenici arza onanml yaptrfr igyerlerinde; TCDD yetkilisi tarahndan Ek-1 tanzim
edilerek resmi olarak bildirecek ve bu fbrmlar tanzinr edilen her bir lokomotife yiiklenici
tarafrndan mtidahale edilecektir. Anzasr giderilen ve tadilatr yaprlan her lokomotifb arrza
onanm tespit Fomrr-r EK-2 tanzim ediIerek mi)gteleken irnzalanacaktrr.
4.3-ATS sistemleri ile ilgili olarak yaprlacak tadilatlar higbir gekilde lokomotilln tireticinin
belirledi[i gahgnla/kullanrm sistemlerini defigtirmeyecek, lokoniotifin gahgurasrnda
/kullanrmrnda herhangi bir aksakhk yaratmayacaktrr.
4.4-Arna onannll yaprlacak lokomotif tip, sayl ve numaralan EK-4 de verilmiE oh-rp.
lokomotifler sozlegmenin imzalanmasrndan itibaren Bolge ),etkililerince ig duruttttllttl \/e
seyrtiseferi aksatmayacak gek i lde ytikl eni c iye verilecektir.
4.5-Ytiklenici, anzah lokor-notifin teslimatrndall sonra, anzanllt bulundupu lokorrotifie anza
tespiti yapacak ve giderme konusunda galrEma baglatacak ve en f'azla 8 saat igerisiride arvayl
giderecektir.
4.8-Forrnlarrn eksiksiz olarak hazrrlanmasr ve Bdlge yetkililerine onaylatrlntasrrrclan
Ytiklenici sorumludur. Formlarrn eksik olmasr, hatalr hazrrlannrasr ya da onaylatrlmamasr
durumunda, TCDD anza onanmr igleminin tamamlanmadrpr kanaatiyle herhangi bir cjdeme
yapmayacaktrr.
4.9-Ytiklenici sdzlegme irnzaladrktan sonra ilk olarak ttinr lokomotifler tizerindeki ATS +GPS
Sistemlerinin genel revizyonlannl yaprp qahgrr hale getirecektir'. ATS +GPS sistentinin
demontesi, montesi gerekir ise kablaj iglenrleri, gahgrr hale getirilnresi, statik /dinamik
testlerinin yaprlniast /yaprlniasrnrn sa!lanmasr Ytiklenici sorumlululundadrr.
4.10-ATS sistemlerinin statik ve dinanrik testi amacryla dogu ve batr tipi yol magnetleri,
Yiiklenici tarafindan saflanarak Halkaprnar Loko Bakrnt Atolye MtidtiLliigiinde
bulundurulacaktrr.
4.Il-ATS sisteminin anzasl Bolge Mtidrirlrifri Ig yerlerinde giderilemenresi
nedenil,le
yliklenicinin atdlyesine gdnderilmesi gerekiyorsa veya Bdlge nrLidiirliigti ig yerlerinde iqin
uzayacaft tespit edilirse Lokomotifln selvis hizntetinin aksamamasr igin, TCDD yede$i
olarak elinde gerekli nriktarda hazrr Lrr:lundurdu[r-r cihazr /pargalarr takarak lokonrotifl servise
velecektir. Arzah ATS cihazrnur onanmrnclan sonra lokomotif yedefi olarak takrlan cihaz
demonte edilecek, yerine anzasl giderilen ATS cihazr monte edilerek gahgrr hale
getirilecektir.
4.12-Arna onanml esnasrnda ATS sisteminde kullanrlacak /de[iEtirilecek elektrik, elektronik.
pt.rouratik vb. malzemelere ait numaralandrrma ve etiketlenre iglemleri dt$ etkilerden
etkilenmeyecek gekilde olacaktrr. Etiketlerde yazati rakanr ve yazrlar okturabilir olacaktrr.
/,t\l
d&z%
5-FIYATLANDIRMA:
5.1-ATS Sisteminin her pargasr igin ayn sokme/ takma iggilik ticreti almayacaktrr. Bu ig ayhk
bakrma dahildir.
5.2-Yiiklenici Firma tarafindan arrza tespit iggiligi igin ticret talep edilrneyecektir.
5.3-Yiiklenici tarafindan 37adet cihazrn aylrk bakrnir igin tek fiyar verilecektir.
6-GARANTi:
6'1-l adet Aylrk baktm yaprlan lokornotif 3 ay firma garantisinde oh"rp bu slire
oI ugabi
Iecek arrzalara TCDD higbir ticret 6demeyecektir.
7-i$iN sUnBsi
Sdzlegme baglangrcurr takiben 37
ADET AYLIK Bakrm bitirnidir.
d Az4
igerisinde
Download

Not : 4) Teklifimiz 30 (otuz) gün süre ile geçerlidir 5) Verilen