T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren en az 15 gündür. Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte
Dekanlıklarına, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına bir adet dilekçe
ekinde diploma veya öğrenim durumunu gösterir belge, nüfus cüzdan fotokopisi, üç adet fotoğraf ile
özgeçmişi, varsa
yayınlarıyla (Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına müracaat edenlerin bilimsel çalışma ve yayınlarını,
özgeçmişlerini ve yayın listelerini kapsayan bir dosyayı dört nüsha halinde, Profesör kadrolarına
başvuracaklar ise yayınlarını altı nüsha halinde hazırlayıp müracaat etmeleri ilan olunur.
NOT :
- Profesör ve Doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacaktır.
- Başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri gerekmektedir.
- Başvuracak adaylar dilekçelerine bilimsel özgeçmişlerini, yayınlarını, yabancı dil başarı belgelerini ve
haklarında bilimsel referans alınabilecek üç Öğretim Üyesinin isim ve adreslerini eklemelidirler.
- Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de
müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
- Başvuracak adayların "Başvuru Formunu Doldurmaları" gerekmektedir.
ANABİLİM / ANASANAT DALI
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Prof. Doç. Yrd. Doç.
1
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İSLAM FELSEFESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
TIP MÜHENDİSLİĞİ
TIP FAKÜLTESİ
Unvanı
Büro Personeli
Adet
1 Adet
Büro Personeli
1 Adet
1
Dini inanç bağlamında bilgi teorileri konusunda
çalışma yapmış olmak.
1
Anatomi alanında çalışma yapmış olmak.
1
KULAK BURUN BOĞAZ
HASTALIKLARI
1
KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM
1
ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE
KLİNİK MİKROBİYOLOJİ
1
Endometrial karsınomların histopatolojik özellikleri
konusunda çalışma yapmış olmak.
Kronik otitis media cerrahisinde temporal kemiğin
komputerize tomografi ile değerlendirilmesi
konusunda çalışma yapmış olmak.
Preeklampsi ve vücut sıvılarında magnezyum
düzeyleri konusunda çalışma yapmış olmak.
Nötrofil fonksiyonları konusunda çalışma yapmış
olmak.
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
GİRESUN 2. İCRA DAİRESİ
B.: 5184 www.bik.gov.tr
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Giresun ili Seldeğirmeni Mah. 344 Ada 1 Parsel, Seldeğirmeni Mahallesinden ayrılan
Kavaklar Mahallesi 344 ada 1 parsel nolu taşınmazdır. Taşınmaz 8 katlı binanın 6. katında bulunan 12 nolu
bağımsız bölümdür. Binanın her katında 2 adet daire bulunmaktadır. Bina şehrin ana arterlerinde gazi caddesi
üzerindedir. Şehrin merkezine orta derece uzaklıkta olup nüfus yoğunluğuna sahip olan yeniyol mevkkine
yakındır, zemin katı işyeri olarak kullanılmaktır, binanın asansörü mevcut olup merkezi ısıtma sistemi
bulunmamaktadır. 126 m2 bürüt 108 m2 net alana sahiptir.
Adresi
: Kavaklar Mah. Gazi Cad. Al Blok Daire: 12 Giresun
Yüzölçümü
: 2083,24 m2
Arsa Payı
: 10/662
İmar Durumu
: Var
Kıymeti
: 123.212,10 TL
KDV Oranı
: %1
Kaydındaki Şerhler
:
1. Satış Günü
: 16/02/2015 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü
: 13/03/2015 günü 11:00 - 11:10 arası Satış Yeri : Giresun Adliyesi Önü
Satış şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi
düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son İhale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2013/59 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK.m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B.: 5401 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Aranan Nitelikler
Döner Sermaye Bütçesi
İktisadi ve İdari Birimler Fakültelerinin İşletme bölümü mezunu olmak,
* Tam Teşekküllü bir Kamu Hastanesinde en az 5 yıl deneyimli olmak ve belgelendirmek
*Hastane Bilgi Yönetim Sistemi, Protokol Yönetimi, Swot Analizi ve Kalite sertifikalarına sahip olmak
Lise ve Dengi Okul mezunu olmak,
* Tam Teşekküllü bir Kamu Hastanesinde aşağıda detayları yazılı olan hususlarda en az 10 yıl deneyimli
olmak ve bunu belgelendirmek
Medula servislerinin tüm süreçlerini, bilgisayar sistemleri üzerinde yardımcı yazılımlar aracılığı (SOAP) ile
takip edebilme ve yönlendirme konularında ayrıca GMDN-UNSPSC kod yapıları ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankası hakkında deneyimli olması
Üç yönlü polimerik schiff bazlarının sentezi
konusunda çalışma yapmış olmak.
TIBBI PATOLOJİ
2013/59 TLMT.
Atanmaya hak kazanan Sözleşmeli Personellerin tamamı Hastane Başhekimliği bünyesinde görevlendirilecek olup, vardiyalı ve
nöbet usulü istihdam edileceklerdir.
Manyetohidrodinamik konusunda çalışma yapmış
olmak.
1
POLIMER MÜHENDİSLİĞİ
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan esaslar ve
06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile ek
ve değişikliklerine göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezinde istihdam edilmek üzere (giderleri Döner Sermaye ve Özel bütçeden karşılanacaktır.) KPSS (B) grubu puan sırasına
konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için aşağıda belirtilen boş sözleşmeli personel pozisyonunun yazılı ve / veya sözlü sınav
yapılmaksızın puan sırasına göre sözleşmeli personel alınacaktır.
AÇIKLAMA
Sanayide enerji verimliliği konusunda çalışma
yapmış olmak.
1
T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ’NE 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR
Büro Personeli
1 Adet
Sağlık Teknikeri 1 Adet
Hemşire
Network, Donanım, Teknik Destek ve yazılım Bakım sertifikası, msSql Server,TOAD ve SOAP sertifikası, Çok
Kullanıcılı İşletim Sistemi ve Sistem Bakım ve Onarım sertifikası ve Hastane Bilgi Yönetim Sistemleri, SağlıkNet, Medula Projelerinde eğitim verebilme belgesine sahip olmak
Fakülte veya 4 Yıllık Yüksekokul Mezunu olmak
* Tam Teşekküllü bir Kamu Hastanesinde 1 yıl süreyle Tam zamanlı İş güvenliği uzmanı olarak çalışmış
olmak,
*A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve A-2 Tipi Mühendislik Akustiği Sertifikası sahibi olmak
Sağlık Meslek Yüksek Okullarının Patoloji bölümü mezunu olmak
20 Adet 4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.
Özel Bütçe
Unvanı
Adet
Aranan Nitelikler
Hemşire
1 Adet
4 yıllık Sağlık Yüksekokullarının Hemşirelik bölümü veya Hemşirelik Fakültesi mezunu olmak.
Sağlık Bakanlığı onaylı Yoğun bakım hemşireliği sertifikası ya da 2.veya 3. basamak bir sağlık kuruluşunun
yoğun bakım ünitelerinde en az 6 ay görev yapmış olmak
Genel Şartlar:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
bulunmamak,
e) 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından Lisans mezunları için KPSS(P3), Ön Lisans Mezunları için KPSS(P93), Lise mezunları için ise
KPSS(P94), puanı esas alınacaktır.
f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
İstenilen Belgeler:
1- Başvuru Formu
2- Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisi, (Aynı zamanda aslı da ibraz edilecektir.)
3- Fotoğraf ( 1 adet )
5- KPSS sonuç belgesi
6- Kimlik Fotokopisi
7- Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifika ve nitelikleri gösteren belgeler
Önemli Not:
1) “5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası a (2) bendi gereğince, sözleşmeli (4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
2) Adayların ; ilanın gazete yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde (mesai sonuna kadar) Kurumumuza ait http://www.ege.edu.tr web
adresinde bulunan örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir. Eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.
3) İşe alınmaya hak kazananların isimleri, 2 iş günü içinde http://www.ege.edu.tr adresinde ilan edilecektir.
4) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle başarılı bulunduğu
http://www.ege.edu.tr web adresinde ilan edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 3 iş günü
içerisinde Hastanemiz Sözleşmeli Personel Bürosuna şahsen başvurmaları gerekmektedir.
5) Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personeli Seçme Sınav Sonuçları ÖSYM Başkanlığından Kurumumuz tarafından teyit
edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında Genel Hükümlere göre işlem
yapılacaktır.
6) Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar
Kanunun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve
usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
7) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.ege.edu.tr web
adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır
8) Mesleki tecrübenin belirlenmesinde,657 Sayılı kanuna tabi kadrolu veya aynı kanunun 4/b maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile SSK’ya tabi özel sektörde geçtiği belgelenen süreler esas alınır. ( Hizmet Belgesi ve SGK Prim dökümü birlikte
değerlendirilecektir.)
9) Adayların posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
10) Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilirler.
Detaylı Bilgi İçin : (0232) 3901852 –(0232) 3901959
Adres : Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Sözleşmeli Personel Bürosu Bornova/İZMİR
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
B.:5961 www.bik.gov.tr
Download

tc karabük üniversitesi rektörlüğünden giresun 2. icra dairesi tc eg