P-D Refractories CZ a.s. > Nádražní 218 > 679 63 Velké Opatovice > Czech Republic
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Nr 10/2014
zgodnie z § 13 ustawy nr 22/1997 Dz.U., z późniejszymi zmianami i Rozporządzeniem Rządu
nr 163/2002 Dz.U.
Producent:
P-D Refractories CZ S.A., Velké Opatovice
679 63 Velké Opatovice,
Regon: 16343409
oświadcza, przyjmując na siebie wyłączną odpowiedzialność, że produkt:
ogniotrwałe zaprawy i kleje
grupy produktowej OPAMAT, QUARZKIT i RUDOKIT
przeznaczone do murowania i łączenia, zwłaszcza kształtek ogniotrwałych,
spełnia podstawowe wymagania określone Rozporządzeniem Rządu nr 163/2002 Dz.U.,
skonkretyzowane w Świadectwie techniczno-budowlanym i przy zachowaniu warunków podanego
wyżej zastosowania jest bezpieczny.
Firma P-D Refractories CZ S.A. wprowadziła rozwiązania na poziomie wynikającym z
Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ČSN EN ISO 9001 : 2009 (nr
ewid. CQS 2323/2010), na podstawie których gwarantuje zgodność wszystkich produktów
wprowadzanych na rynek z dokumentacją techniczną i podstawowymi wymaganiami.
Ocena zgodności została dokonana zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rządu nr 163/2002
Dz.U., w brzmieniu Rozporządzenia Rządu nr 312/2005 Dz.U., w której wykorzystano następujące
dokumenty:
certyfikat nr 204/C5/2014/030-049489 z dnia 03.03.2014 r.
świadectwo techniczno-budowlane nr 030-049 487 z dnia 24.02.2014 r., ważne do dnia
28.02.2019 r.
protokół z nadzoru nad produktem certyfikowanym nr 030-049 488 z dnia 03.03.2014 r.
wydane przez Techniczny Doświadczalny Instytut Budowlany w Pradze, będący Osobą
Autoryzowaną nr 204, ul. Prosecká 76, Praha 9, Regon instytucji: 00015679. Dokumentacja
techniczna produktu(ów) jest na bieżąco uzupełniana informacjami osoby autoryzowanej z oceny
wyników prowadzonego nadzoru i kontroli.
Ve Velkých Opatovicích, dne 21.03.2014
Ing. Milan Mazura
Vedoucí odboru 08 Jakost
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------P-D Refractories CZ a.s.
Člen firemní skupiny
Preiss-Daimler
Nádražní 218
679 63 Velké Opatovice
Czech Republic
IČ:
16343409:
DIČ:
CZ16343409
Obchodní rejstřík:
KS Brno, odd.B, vl. 417
Telefon
+420 516 493 111
Fax:
+420 516 477 334
E-mail:
[email protected]
Internet:
www.mslz.cz
www.pd-refractories.com
Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s. Praha
č.ú. 8010-0008605063/0300 (CZK)
60506280/0300 (EUR)
60506030/0300 (EUR)
Bankovní spojení:
Komerční banka, a.s., Praha
č.ú. 27-601631/0100 (CZK)
19-9969140227/0100 (EUR) :
LBBW Bank CZ a.s. Praha
č.ú. 5127150017/2500 (EUR)
5127150009/2500 (CZK)
Představenstvo
Tomáš Kožoušek
Stefan Preiss-Daimler
Christian Wasmuht
Stanislav Dvořák
Dozorčí rada:
Jürgen Preiss-Daimler
Klaus Kaiser
Vladislava Bomberová
Download

Deklaracja zgodności kitu