Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Studie zateplení bytového domu
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Datum:
Srpen 2011
Zpracoval:
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obsah
1
ÚVOD ....................................................................................................................... 4
2
STAVEBNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ SOUČASNÉHO STAVU ........................... 5
2.1
Základy a hydroizolace spodní stavby ................................................................ 8
2.2
Nosná konstrukce objektu .................................................................................. 8
2.3
Obvodový plášť .................................................................................................. 8
 Zateplovací systém............................................................................................. 9
 Meziokenní vložky ............................................................................................ 11
2.4
Nenosné konstrukce lodžií vč. zábradlí ............................................................ 12
 Podlahové souvrství ......................................................................................... 12
 Stropy a boky lodžií .......................................................................................... 12
 Zábradlí lodžií ................................................................................................... 13
2.5 Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně-technicky, případně hlukově
dokonalejšími materiály.............................................................................................. 13
2.6
Opravy a zateplení střech včetně nástaveb...................................................... 14
2.7
Vstupy do budovy ............................................................................................. 14
2.8
Vyregulování otopné soustavy.......................................................................... 15
2.9
Oprava a výměna rozvodů ZTI a plynu............................................................. 15
2.10
3
4
Větrání objektu .............................................................................................. 16
ENERETICKÉ VLASTNOSTI BUDOUVY V SOUČASNÉM STAVU ...................... 17
3.1
Původní stav objektu před zateplením v roce 1992 .......................................... 17
3.2
Stav objektu po zateplení v roce 1992.............................................................. 19
3.3
Stav objektu po výměně oken v roce 2006 (současný stav) ............................. 21
NÁVRH A OPTIMALIZACE OPATŘENÍ ................................................................. 23
4.1
Sanace obvodového pláště ve štítových stěnách ............................................. 24
4.2
Sanace obvodového pláště v severním průčelí ................................................ 25
4.3
Sanace obvodového pláště v lodžiích .............................................................. 26
4.4
Zateplení boků a stropu lodžie.......................................................................... 26
4.5
Rekonstrukce podlahového souvrství a hydroizolací v lodžiích ........................ 26
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
4.6
Výměna zábradlí lodžií ..................................................................................... 26
4.7
Úprava detailu návaznosti zateplení na terén ................................................... 27
4.8
Okna a balkonové dveře................................................................................... 27
4.9
Vchodové dveře................................................................................................ 28
4.10
Zateplení střechy ........................................................................................... 29
5
ENERETICKÉ VLASTNOSTI BUDOUVY V NAVRHOVANÉM STAVU ................. 30
6
ODHAD NÁKLADŮ NA ENERGETICKOU SANACI BUDOVY ............................... 32
6.1
Sanace obvodového pláště (varianta 1) ........................................................... 33
6.2
Rekonstrukce lodžií (varianta 2) ....................................................................... 34
6.3
Zateplení střechy (varianta 3) ........................................................................... 35
6.4
Komplexní sanace (všechna navržená opatření).............................................. 36
7
ANALÝZA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI ........................................................... 37
8
NÁVRH GARANČNÍCH PODMÍNEK ...................................................................... 40
9
ZÁVĚR: .................................................................................................................. 41
Studie zateplení
Strana 3
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
1
ÚVOD
Studie vznikla na základě potřeby investora zjistit skutečné vlastnosti stávajícího
objektu a stanovit strategii jeho energetické sanace. Posouzení vychází z dostupné
projektové dokumentace, provedených průzkumů, odborných pramenů a
zkušeností se sanací obdobných objektů.
Studie zateplení
Strana 4
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
2
STAVEBNĚ-TECHNICKÉ POSOUZENÍ
SOUČASNÉHO STAVU
Jedná se o bytový deskový dům postavený postavený začátkem 70. let minulého
století (projekt 1970). Objekt tři typové sekce a zahrnuje osm nadzemních obytných
podlaží a technické přízemí. Hlavní obytné průčelí budovy je orientováno
k jihovýchodu (Obr. 1).
Obr. 1: Situace objektu
První nadzemní podlaží je nevytápěný prostor zahrnující převážně sklepy,
komunikační prostory a typicky dvě bytové jednotky. V sekci typického podlaží jsou
situovány vždy tři bytové jednotky. Celkem se ve třech sekcích nachází 68
bytových jednotek.
Vstupy do objektu jsou situovány na severozápadním průčelí. Na vstupy navazují
komunikační prostory se schodištěm a výtahem. Bytové jednotky jsou přístupné
vždy z hlavní podesty schodiště. V místě schodiště vystupuje nad střešní rovinu
nástavba, v níž je umístěna strojovna výtahu.
Studie zateplení
Strana 5
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 2: Průčelí objektu se vstupy
Budova je řešena v konstrukčním systému T08B – pražská varianta. Nosná
konstrukce je panelová s příčnými nosnými stěnami o rozponu 6,0 m a ztužujícími
schodišťovými jádry. Konstrukční výška je 2,8m. Štítová fasáda je zcela hladká, bez
oken. Severní průčelí objektu je hladké s pravidelným členěním oken s
meziokenními vložkami. Na jižním průčelí jsou představené lodžie v šestimetrovém
modulu.
Svislou nosnou konstrukci budovy tvoří železobetonové montované stěny z panelů
tl. 200 mm. Konstrukční systém objektu je příčný s modulem nosných stěn 6,0 m.
Podélná tuhost objektu je zajištěna podélnými stěnami v modulu schodiště.
Schodiště je řešeno jako jednoramenné, prefabrikované ve střední sekci.
Vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové prefabrikované z panelů tl. 200
mm. Objekt je založen na základových pasech a pilotách
Konstrukční řešení typické sekce objektu je uvedeno na Obr. 3
Studie zateplení
Strana 6
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 3: Konstrukční řešení krajní a střední typické sekce (vč. navrhovaného zateplení)
Typový obvodový plášť ve štítech je tvořen vrstvenými panely s nosným jádrem tl.
150 mm, s tepelnou izolací pěnovým polystyrenem tl. 40 mm a krycí
železobetonovou deskou tl. 60 mm. Obvodový plášť ve štítech byl začátkem 90tých let zateplen kontaktním zateplovacím systémem s tepelnou izolací 30 mm
polystyrenu.
Obvodový plášť v průčelích objektu je tvořen parapetními pásy a meziokenními
vložkami. Parapetní pásy jsou sendvičové skladby se 40 mm tepelné izolace. Plášť
v průčelních byl začátkem 90-tých let zateplen kontaktním zateplovacím systémem
s tepelnou izolací 50 mm polystyrenu.
Původní okna byla při rekonstrukci v roce 2006 vyměněna za plastová s izolačním
dvojsklem. Meziokenní vložky byly při rekonstrukci nahrazeny vyzdívkami
z pórobetonu a dodatečně lokálně zatepleny 100 mm EPS.
Původní plochá jednoplášťová střecha s tepelnou izolací 50 mm polystyrenu byla
v nedávné minulosti opatřena novým hydroizolačním systémem.
Studie zateplení
Strana 7
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
2.1
Základy a hydroizolace spodní stavby
Na konstrukčně statický stav základové konstrukce se dá usuzovat pouze nepřímo,
na základě případného výskytu poruch nosných a obalových konstrukcí. Ze
zjištěného stavu těchto konstrukcí lze předpokládat, že základová konstrukce
nevykazuje poruch, které by vyžadovaly sanaci.
Hydroizolace spodní stavby vykazuje drobné poruchy vlivem sedání okapových
chodníčků. Závadu doporučuji řešit zateplením soklu a úpravou chodníčků.
Navržené opatření:
2.2
Zateplení soklu a oprava okapového chodníčku
Nosná konstrukce objektu
Konstrukce jsou bez zjevných vad narušujících statickou funkci. Statické poruchy
v uložení lodžiových panelů jsou spíše drobného charakteru a neohrožují statickou
funkci.
Nosné konstrukce jsou lokálně narušené v důsledku karbonatace betonu. Hloubka
karbonatace zjišťována nebyla.
Vizuální prohlídkou byly zjištěny drobné poruchy zejména v místech lodžiových
stěn a lodžiových panelů. Stanovení přesného rozsahu potřebných sanací není bez
detailní prohlídky fasád možné. Proto bude zapotřebí po stavbě lešení provést
prohlídku objektu a ve spolupráci se statikem zhodnotit skutečný stav konstrukcí a
navrhnout rozsah nutných sanačních prací (reprofilace).
Navržené opatření: Po provedení lešení provést detailní prohlídku obvodového
pláště budovy a narušená místa sanovat.
2.3
Obvodový plášť
Vizuální prohlídkou obvodového pláště bylo zjištěno, že k degradaci betonu a
povrchových úprav obvodových konstrukcí a atikových dílců dochází spíše v
v omezené míře.
Většina původních konstrukcí obvodového pláště je zakryta zateplovacím
systémem. Případné vady nejsou proto viditelné.
Studie zateplení
Strana 8
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
 Zateplovací systém
Obvodový plášť byl v roce 1992 zateplen kontaktním zateplovacím systémem severní průčelí 50 mm EPS a štíty 30 mm EPS. Zateplení bylo provedeno
nekvalitně a neodpovídá současným technologickým předpisům. Polystyren je
kotven pouze bodově („na buchty“) a lepení není soudržné s podkladem. Na
rozhraní polystyrenu a původního líce panelu byla sondami zjištěna vlhkost a
v dutině žije velké množství hmyzu. Dále není vůbec provedena vrchní stěrková
vrstva, která je nahrazena přímo omítkou.
Obr. 4: Detail provedené sondy v zateplení průčelí
Zateplení obvodového pláště vykazuje trhliny a na štítových stěnách místy není
soudržné s podkladem. Za zateplovací systém proniká dešťová voda, která míst
proniká do interiéru formou tlakové vody.
Trhliny systém vykazuje i v místech okenních otvorů, netěsnosti jsou i v místech
špalet.
Studie zateplení
Strana 9
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 5: Detail provedené sondy ve štítu objektu.
Oplechování parapetů je místy špatně spádováno, což může vést k zatékání vody
v místech napojení na uzavírací profily u ostění.
Provedené zateplení je nedostatečné i z hlediska instalované tloušťky izolantu a
zdaleka neodpovídá současným požadavkům.
Dalším problémem je absence zateplení špalet oken. Špalety jsou pouze „zednicky
začištěny“, což v budoucnosti povede k dalšímu zatékání.
Důsledkem jsou vyšší tepelné ztráty, nižší těsnost oken a vznik tepelných mostů.
Nižší povrchové teploty mohou společně s nedostatečným větráním přispívat ke
vzniku plísní v okolí oken (ostění, nadpraží).
Vadou zateplení je rovněž nedořešená návaznost na hydroizolační systém budovy
v detailu u terénu.
Zateplení přes současný izolant nedoporučuji vzhledem k nedostatečnému kotvení
stávajících vrstev. Toto řešení by neodpovídalo standardu ETICS a bylo by
problematické i vzhledem poskytovaným zárukám.
Studie zateplení
Strana 10
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Navržené opatření:
obvodového pláště.
Sejmout stávající zateplení a provést komplexní zateplení
 Meziokenní vložky
Původní lehké kovoplastické meziokenní vložky byly při výměně oken vybourány a
vyzděny pórobetonem. Na severním průčelí byly dodatečně zatepleny EPS 100mm.
Vložky jsou místy popraskané z důvodu objemových změn. Meziokenní vložky jsou
pouze výplňová primárně nenosná konstrukce. Stávající lokální praskliny po
zateplení objektu nebudou na závadu jejich funkce. Před zateplením doporučuji
trhliny vyplnit (navrtat otvory pro snazší provedení a injektovat).
Obr. 6: Prasklina dodatečně vyzděné meziokenní vložky.
Studie zateplení
Strana 11
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
2.4
Nenosné konstrukce lodžií vč. zábradlí
Obr. 7. Lodžie objektu
 Podlahové souvrství
Vlivem hnaného deště a chybějícím okapním nosem stropní desky lodžie dochází
v menším rozsahu ke smáčení čelní a spodní plochy stropní desky. Netěsné spoje
v uložení lodžiových panelů působí zatékání vody do styků.
Současně se zateplením objektu se doporučuje se provést celkovou opravu
podlahových souvrství spojenou se zateplením tepelných mostů v místě styku
podlahy lodžie s objektem.
Navržené opatření: Provést rekonstrukci podlahového souvrství vč. nové
hydroizolace zábradlí.
 Stropy a boky lodžií
Původní povrchové úpravy panelů jsou již degradované a dochází k odlupování od
podkladu. V detailech styku stropních a stěnových lodžiových panelů jsou tepelné
mosty, které způsobují tepelné ztráty a přispívají ke vzniku plísní.
Studie zateplení
Strana 12
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Navržené opatření: při zateplení obvodového pláště zateplit boky a stropy lodžií a
eliminovat tyto tepelné mosty.
 Zábradlí lodžií
Kotvení zábradlí a nosné prvky zábradlí lodžií je ve stavu odpovídajícímu stáří.
Vzhledem ke stáří a materiálovému řešení detailu kotvení se doporučuje provést
detailní kontrolu zaměřenou na korozi oceli a zkorodovaná místa opravit.
V případě, že bude prováděno zateplení obvodového pláště, doporučuji současně
provést komplexní opravu zábradlí (demontáž, pozinkování a následná montáž)
nebo jeho výměnu.
Navržené opatření: Zjištěný stav konstrukce vyžaduje provedení provedení opravy
zkorodovaných částí zábradlí.
2.5
Náhrada vnějších otvorových výplní tepelně-technicky,
případně hlukově dokonalejšími materiály
Původní dřevěná zdvojená okna byla v roce 2006 vyměněna za kvalitní plastová
okna s izolačním sklem Uw=1,20 Wm-2K-1. Lokální netěsnosti v osazení lze po
zateplení pláště budovy odstranit napojením okna na zateplovací systém.
Vnější parapety oken jsou špatně spádované, a proto bude je nutno i s ohledem na
tloušťku zateplovacího systému vyměnit.
Pozn.:
Nově navrhovaná těsná okna změnila režim větrání objektu. Výměna vzduchu
infiltrací je v současné době omezena a větrání závisí na uživatelích bytů (větrání
mikroventilací, otevřenými okny apod.).
Nedostatečné větrání bytů způsobuje nárůst vnitřní vlhkosti a spolu s nízkými
povrchovými teplotami v místech tepelných mostů vede ke vzniku plísní.
Navržené opatření:
Poučení uživatelů o důsledcích výměny oken pro
přirozené větrání bytů.
Studie zateplení
Strana 13
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
2.6
Opravy a zateplení střech včetně nástaveb
Stávající skladba střešního pláště je jednoplášťová se spádovou vrstvou kameniva,
betonovou mazaninou, tepelnou izolací 50 mm pěnového polystyrenu a původní
živičnou hydroizolací. Tato skladba byla v minulosti opatřena novou hydroizolací na
bází měkčeného PVC. Dodatečné zateplení nebylo provedeno.
Obr. 8 Střešní plášť v napojení na strojovnu výtahu.
Stávající skladba střešního pláště nevyhovuje současným energetickým
požadavkům.
Navržené opatření:
Zateplení střešního pláště minimálně na úroveň požadavků
ČSN 730540 spojené výměnou střešní krytiny. Současně se
zateplením střešního pláště je třeba provést zateplení
obvodových stěn a střech nástaveb na střeše (strojoven
apod.).
2.7
Vstupy do budovy
Vstupy do budovy jsou ve špatném technickém stavu, konstrukce vnějších schodišť
a zídek jsou degradované.
Studie zateplení
Strana 14
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 9: Detail vstupního schodiště
Příčinou je použití nevhodných materiálů a detailů řešení.
Navržené řešení:
Provést opravu, popř. celkovou modernizaci současně se
sanací objektu. Nové řešení by mělo zahrnovat zastřešení vstupu, umístění
poštovních schránek a zvonkových tabel.
2.8
Vyregulování otopné soustavy
Vzhledem k navrhovanému zateplení objektu bude nutno upravit otopnou soustavu
tak, aby odpovídala nižším tepelným ztrátám budovy po provedení zateplení.
Navržená opatření:
2.9
Provést vyregulování otopné soustavy.
Oprava a výměna rozvodů ZTI a plynu.
Nebylo řešeno
Studie zateplení
Strana 15
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
2.10 Větrání objektu
V únoru 2011 vešla v platnost národní příloha normy ČSN EN 15 665 v podobě
změny Z1, která definuje požadavky na větrání obytných budov a také doporučuje
vhodné systémy větrání. Pro dosažení vyšší kvality vnitřního vzduchu se v souladu
s ČSN EN 15251 doporučuje intenzita větrání 0,5 až 0,7 h-1. Současná praxe, kdy
se do nových a rekonstruovaných objektů instalují těsná okna, neumožňuje použít k
přívodu vzduchu okenní spáry. Z tohoto důvodu definuje národní příloha vhodné
systémy větrání obytných budov a doporučené způsoby přívodu vzduchu.
Větrání infiltrací, resp. přívod vzduchu spárami zavřených oken, lze připustit pouze
u budov, v nichž není možná výměna původních oken za nová těsná okna (např. v
památkově chráněných budovách). Přívod vzduchu do obytných prostor s novými a
rekonstruovanými okny je nutné řešit alternativně následujícími způsoby:
- větracími štěrbinami, které jsou integrovány do výplní stavebních otvorů,
- specifickými přívodními otvory v obvodových stěnách (štěrbinami, kruhovými
otvory apod.),
- větrací jednotkou (nucené větrání)
Plynové spotřebiče musí mýt zajištěn přísun čerstvého vzduchu neuzavíratelným
otvorem.
Navržená opatření: Větrání řešit centrálním systémem s řízeným podle skutečné
spotřeby vzduchu (centrální odtah domovním potrubím s řízeným odtahem z
kuchyní, koupelen WC a obytných místností. Přívodní otvory řešit integrované
v oknech nebo větracími štěrbinami v místech topných těles.
Náklady na dodávku a montáž jedné kompletní stoupačky bez elektroinstalace by
neměly překročit 130 až 150 tisíc Kč. (odhad ceny specialistou VZT)
Příklad systému firmy Elektrodesign Praha lze nalézt na webové adrese:
http://www.elektrodesign.cz/web/cs/web/ke-stazeni/panelove-domy-a-rekonstrukcevetrani-se-systemy-dcv
Studie zateplení
Strana 16
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
3
ENERETICKÉ VLASTNOSTI BUDOUVY V
SOUČASNÉM STAVU
3.1
Původní stav objektu před zateplením v roce 1992
Původní budova byla postavena v roce 1972, tj. v době platnosti původní tepleně
technické normy (změna v roce 1978).
Relativně „dobré“ vlastnosti - měrná potřeba energie eA=88,8 kWh/m2/rok jsou
dány dobrým poměrem mezi povrchem a objemem. Energetické vlastnosti původní
budovy byly velmi špatné.
Tento stav je zde uveden spíše pro zajímavost.
Celková potřeba energie na vytápění
Q
478 134
kWh /rok
Q
1 726
GJ /rok
Měrná potřeba tepla budovy vztažená k vytápěnému objemu
eV
30,5
kWh/m .rok
Měrná potřeba tepla budovy vztažená k vytápěné ploše
eA
88,8
kWh/m .rok
Měrná potřeba tepla na vytápění
Studie zateplení
3
2
Strana 17
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 10: Energetický štítek obálky budovy (1972-1992)
Studie zateplení
Strana 18
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
3.2
Stav objektu po zateplení v roce 1992
Zateplení objektu v roce 1992 přineslo úsporu energie na vytápění 22%.
Budova se z hlediska současného hodnocení dostala z třídy „F“ do třídy „E“.
Studie zateplení
Strana 19
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 11: Energetický štítek obálky budovy 1992-2006
Studie zateplení
Strana 20
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
3.3
Stav objektu po výměně oken v roce 2006 (současný stav)
Výměna oken v roce 2006 se z energetického hlediska jeví jako velmi správné
opatření a přinesla relativní úsporu energie 29% (vůči předchozímu stavu).
Provedené opatření dostalo budovu z třídy „E“ do třídy „D“, což je z dnešního
hlediska trochu podprůměr. Negativně se projevuje nedostatečná kvalita
obvodového pláště a nezateplená střecha.
Z hlediska současných parametrů jsou instalovaná okna se součinitelem prostupu
tepla U=1,2 Wm-2K-1 již pouze průměrná až podprůměrná.
V současné době bych doporučoval okna se součinitelem prostupu max. U=0,90
nebo lepší.
Protokol k výpočtu současného stavu je uveden v příloze.
Studie zateplení
Strana 21
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Obr. 12: Energetický štítek obálky budovy v současném stavu
Studie zateplení
Strana 22
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
4
NÁVRH A OPTIMALIZACE OPATŘENÍ
Při návrhu opatření vycházíme se současného stavu budovy. Důvody k celkové
sanaci budovy jsou:
a) nekvalitně provedené zateplení obvodového pláště provedené v roce 1992,
v jehož důsledku vznikají poruchy (zatékání, kondenzace)
b) celkové energetické vlastnosti obvodového a střešního pláště neodpovídají
současným požadavkům.
c) životnost nekvalitně tepelné izolace provedené v roce 1992 je vlivem nekvalitního
provedení omezená a vlivem projevujících se poruch se bude rychle zmenšovat
Z těchto tří důvodů je podle mého názoru rozumné uvažovat o celkové sanaci
obvodového pláště.
Studie zateplení
Strana 23
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
4.1
Sanace obvodového pláště ve štítových stěnách
Opatření:
Odstranit stávající zateplení a konstrukci znovu zateplit kontaktním zateplovacím
systémem s tepelnou izolací EPS 70F (pěnový polystyren fasádní) v tloušťce 180
mm. Navržená tloušťka vychází z optimalizace (Obr. 13). Tepelný izolant je volen
s ohledem na poměr mezi cenou a užitnými vlastnostmi.
Výpočet vychází ze současné ceny energie cca 1,3 Kč/kWh.
V grafu na Obr. 13 je uvedena závislost investičních nákladů (zelená čára),
provozních nákladů (modrá čára) a celkových nákladů (červená čára) na tloušťce
izolantu. Provozní náklady jsou nepřímo úměrné tloušťce izolantu a investiční
náklady rostou s tloušťkou izolantu lineárně. Výsledné náklady proto prudce klesají
a potom zvolna rostou. Optimální tloušťka izolantu odpovídá teoreticky nejnižším
celkovým nákladům.
Obr. 13: Optimalizace tl. tepelné izolace
Studie zateplení
Strana 24
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
4.2
Sanace obvodového pláště v severním průčelí
Odstranit stávající zateplení a konstrukci znovu zateplit kontaktním zateplovacím
systémem s tepelnou izolací s grafitovým polystyrenem (pěnový polystyren
s přísadou grafitu pro zlepšení izolačních vlastností) v tloušťce 150 mm. Navržená
tloušťka vychází z optimalizace. Lepší tepelný izolant je volen z důvodu zmenšení
ztrát denního osvětlení okny. Nárůst ceny není v tomto případě podstatný.
Studie zateplení
Strana 25
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
4.3
Sanace obvodového pláště v lodžiích
Zateplení lodžie (průčelní stěny) je navrženo 80 mm grafitového polystyrenu.
Tloušťka je volena tak, aby byl co nejméně zmenšen užitný prostor lodžie a byl
splněn požadavek ČSN 730540 na maximální požadovaný součinitel prostupu
tepla.
Energetický požadavek je v tomto případě méně významný protože plné části lodžií
činí pouze cca 50% plochy stěny.
V případě ještě menšího omezení prostoru by bylo možno použít materiál
Kooltherm K5 (fenolická pěna) v tloušťce 50 mm. Nevýhodou tohoto materiálu je
ale vyšší cena (7500 Kč/m3 oproti cca 1500,- Kč/m3 u grafitového polystyrenu).
Nárůst na jednu lodžii činí cca 3500,- Kč.
Užitný prostor na lodžii lze částečně rozšířit umístěním zábradlí více vně lodžie.
Kombinací těchto opatření dojde pouze i minimálnímu omezení prostoru.
4.4
Zateplení boků a stropu lodžie
Boční stěny lodžií („žiletky“ mezi lodžiemi) a strop tvoří spolu s obvodovou stěnou
významný tepelný most. Při zateplení proto doporučujeme provést zateplení těchto
stěn 40 mm EPS 70F.
4.5
Rekonstrukce podlahového souvrství a hydroizolací
v lodžiích
Jak již bylo uvedeno, doporučujeme provést rekonstrukci podlahového souvrství.
Důvodem je fakt, že podlahová konstrukce navazuje na částí, které budou patrně
součástí sanace (obvodový plášť lodžie, boky lodžie, zábradlí). Podlahy lodžií mají
zpravidla vadné hydroizolace a dochází k zatékání vody do přilehlých detailů.
Pozdější oprava je vzhledem k řešení detailů v podstatě vyloučená.
Při rekonstrukci podlahového souvrství bude do podlahy vložena tepelná izolace
(pás extrudovaného polystyrenu tl. 40 mm) k eliminaci tepelného mostu.
4.6
Výměna zábradlí lodžií
Stávající ocelové zábradlí je po 40 letech vzhledem k prováděné (ne)údržbě za
hranicí životnosti. Pro řešení situace se nabízí tyto možnosti:
Studie zateplení
Strana 26
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
1. Repase stávajícího zábradlí (demontáž, repase, pozinkování, zpětná
montáž) – varianta není ekonomicky příliš výhodná, výsledné řešení je
zastaralý kompromis
2. Montáž nového ocelového pozinkovaného zábradlí – jedná se o nejlevnější
variantu za předpokladu, že výsledné zábradlí zůstane bez další povrchové
úpravy (pouze šedý pozink). V případě požadavku na další lakování apod. je
tato varianta drahá
3. Montáž nového hliníkového zábradlí – současné ceny hliníkových zábradlí
se přibližují cenám zábradlí pozinkovaných (rozdíl je cca 15-20%). Kvalita
provedení hliníkového zábradlí (detaily, ...) je výrazně větší.
S ohledem na cenu a kvalitu jednotlivých možností doporučuji instalaci nového
hliníkového zábradlí.
4.7
Úprava detailu návaznosti zateplení na terén
Standardní řešení předpokládá, že stávající chodník bude demontován, pata
budovy bude obnažena a zateplovací systém bude ukončen cca 200-300 mm pod
terénem. Při té příležitosti se opraví podle potřeby hydroizolace.
Chodník je zpravidla zpětně osazen.
4.8
Okna a balkonové dveře
Stávající okna jsou poměrně kvalitní a s ohledem na jejich předpokládanou
životnost cca 30 let je vhodné je ponechat. Při rekonstrukci bude vyměněn vnější
parapet tak, aby překrýval zateplovací systém (pozor na jeho osazení se spádem !)
Pro materiálové řešení parapetů doporučuji hliník tl. 1,5 mm s úpravou práškovou
barvou. Mírně nadstandardní tloušťku parapetů doporučuji s ohledem na riziko
poškození kroupami.
Detail osazení parapetů do obvodového pláště je možné řešit dvojím způsobem
a) s dorazem parapetů ke špaletě se spárou těsněnou tmelem
b) s parapety zapuštěnými do zateplovacího systému
S ohledem na spolehlivost a těsnost detailu doporučuji variantu (b). Varianta (a) je
výhodná v případě potřeby výměny parapetů při jejich poškození.
Důležité je rovněž správné řešení návaznosti parapetu na zateplovací systém
v místě špalety – zapuštění.
Stávající okna jsou osazena do ocelových profilů (viditelné z vnějšku v nadpraží).
Tyto profily tvoří tepelný most, který bude při zateplení ostění překryt tepelnou
izolací. Špalety oken budou zatepleny při provádění zateplovacího systému.
Studie zateplení
Strana 27
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Optimální izolace v místě špalet je 40 mm. Tato tloušťka ale nebude patrně reálná,
proto doporučuji použití co nejkvalitnějšího izolantu (grafitový EPS) tl. min. 30 mm.
4.9
Vchodové dveře
Stávající dveře jsou poměrně nekvalitní a špatně osazené do obvodového pláště.
V rámci rekonstrukce doporučuji provést jejich opravu, popř. zvážit výměnu.
Studie zateplení
Strana 28
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Zateplení střechy
Stávající jednoplášťová střecha je tepelně izolována pouze 50 mm pěnového
polystyrenu. Střechu navrhuji zateplit EPS100S (polystyren s vyšší tuhostí) tl. 220
mm a opatřit krytinou z měkčeného PVC. Stávající hydroizolace bude ve funkci
parozábrany, čímž se zamezí kondenzaci vody ve střešním plášti. Střešní krytina
musí být od polystyrenu separována geotextilií (kvůli životnosti krytiny). K podkladu
(betonové roznášecí vrstvě) bude nové souvrství mechanicky kotveno. Tuhost
podkladu a vhodnost kotvení byly ověřeny tahovými zkouškami.
Střešní atiky a stávající vývody vzduchotechniky budou nastaveny.
Střecha nad výtahovými šachtami bude tepelně izolována 150 mm EPS 100 S.
Menší tloušťka izolantu je zdůvodněna redukovanou vnitřní teplotou.
Studie zateplení
Strana 29
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
5
ENERETICKÉ VLASTNOSTI BUDOUVY
V NAVRHOVANÉM STAVU
Zateplením obvodového a střešního pláště na navrhovanou úroveň se sníží potřeba
energie na vytápění objektu o 46%.
Provedené opatření dostalo budovu z třídy „D“ do třídy „C“.
Na grafu roční potřeby tepla na vytápění je pěkně vidět, jak se zvýší vliv tepelných
zisků (solární zisky, teplo osob, elektrické spotřebiče) na potřebu tepla.
Protokol o výpočtu potřeby tepla na vytápění je uveden v příloze.
Studie zateplení
Strana 30
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Studie zateplení
Strana 31
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
6
ODHAD NÁKLADŮ NA ENERGETICKOU SANACI
BUDOVY
Cenová kalkulace rámcově vychází z již zpracovaných cenových nabídek a
rozpočtů již realizovaných akcí.
Ceny indikativní v rozmezí ± 10-15%. Výsledná cena stanovená v dobře
provedeném výběrovém řízení bude patrně nižší.
Opatření jsou rozdělena do tří skupin podle energetických dopadů a technických
souvislostí.
Studie zateplení
Strana 32
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
6.1
Sanace obvodového pláště (varianta 1)
Skupina opatření zahrnuje demontáž stávajícího zateplení a provedení nového na
úrovni současných požadavků.
Studie zateplení
Strana 33
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
6.2
Rekonstrukce lodžií (varianta 2)
Skupina opatření zahrnuje práce spojené s rekonstrukcí lodžií – rekonstrukci
podlahového souvrství, výměnu zábradlí, zateplení bočních stěn a stropů lodžií.
V ceně není lešení (uvažováno jako součást variaty 1).
Studie zateplení
Strana 34
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
6.3
Zateplení střechy (varianta 3)
Skupina opatření se týká rekonstrukce a zateplen střešního pláště.
Studie zateplení
Strana 35
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
6.4
Komplexní sanace (všechna navržená opatření)
Studie zateplení
Strana 36
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
7
ANALÝZA EKONOMICKÉ EFEKTIVNOSTI
Problém ekonomické efektivnosti investice je často zužován na otázku návratnosti
investice vůči úspoře nákladů na energie.
Zapomíná se na zvýšení užitné hodnoty objektu, snížení nákladů na údržbu a další
vynucené investice.
Následující analýza se snaží tyto faktory pokrýt. V analýze se vyskytuje hodně
vstupů, které jsou svoji povahou nejisté – ceny energií v budoucnosti, míra inflace,
atd. a o kterých se dá diskutovat, nicméně ukazuje trendy a základní rámec
problému.
Rozbor investičního záměru
Základní rámec problému
Podlahová plocha bytů (TNI*0,85)
Současná cena za 1 m2 bytu
Celková cena domu
4 308
25 000
107 708 600
Celková investice do revitalizace
8 042 000
7,5%
Způsob financování
Přímá investice z fondu oprav
Úvěr
Počet ročních splátek
Úroková míra (fixní po celou dobu)
Měsíčná splátka
Splátky úvěru (fixní úroková sazba)
Celkem úroky
Splátka na 1m2
Roční spotřeba energie na vytápění (CZT)
výchozí
upravená
úspora
Studie zateplení
2 000 000
6 042 000
Kč
12
5,00%
56 808
Kč
-2 138 294
13,2
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok
224 034
120 634
103 400
Strana 37
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Současná cena energie
Roční nárůst cen energie (DPH, nárůst)
Cena energie (v pevných cenách)
Úspora nákladů na vytápění
Náklady na údržbu
měsíční náklady na údržbu
roční náklady
Zhodnocení bytů při prodeji
uvažovat
vliv zateplení na cenu bytu
cena za 1 m2 bytu
zhodnocení celkem
podíl prodejů bytů ročně
roční zhodnocení
Zhodnocení bytů při užívání, popř. pronájmu
uvažovat
vliv zateplení na cenu pronájmu
cena pronájem za 1 m2
zhodnocení celkem
podíl bytů
roční zhodnocení
Kč/kWh
1,63
5%
Kč/m2
15,00
64 625
ano
10%
25 000
10 770 860
5%
538 543
ano
10%
100
43 083
95%
40 929
Z provedeného rozboru vyplývá, že navržená opatření jsou ekonomicky efektivní,
návratnost opatření činí cca 10-12 let a proto navržená opatření doporučuji
realizovat.
Studie zateplení
Strana 38
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
Suma plateb v daném roce
Kumulovaný tok hotovosti (prostá návratnost)
Inflace
Diskont
p
r
r-p
2,5%
5,0%
2,5%
Suma plateb v daném roce (diskontováno)
Diskontovaný kumulovaný tok hotovosti
16 000 000
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
Prostý
6 000 000
Diskontovaný
4 000 000
2 000 000
0
-2 000 000
1
3
5
7
9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
-4 000 000
Doba návratnosti investice:
Studie zateplení
10-12 let
Strana 39
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
8
NÁVRH GARANČNÍCH PODMÍNEK
Obchodní zákoník upravuje pouze odpovědnost za vady, které má dílo v okamžiku
předání. Záruční doba pak musí být ve smlouvě výslovně sjednána, jinak platí, že
zhotovitel (řemeslník, stavební firma, opravář) za vady, které vzniknou později,
odpovědnost nenese. Zde je rozdíl oproti záruční době na stavební práce sjednané
podle občanského zákoníku, kde je záruční doba na stavební práce 18 měsíců
Zhotovitel je však oprávněn záruční dobu prodloužit.
Běžná praxe je, že záruční doba je stanovena na různé části sanace objektu různě.
Pro samotný zateplovací systém se běžně sjednává záruční doba 60-72 měsíců.
Pro nepropustnost střešního pláště 120 měsíců. Delší záruční lhůty mají význam
spíše reklamní než prakticky.
Většina vad týkajících se provedení prací se projeví do 12-24 měsíců. Později se
projevují vady způsobené stárnutím materiálů. Výrobci stavebních hmot neposkytují
zpravidla delší záruční doby než 24 měsíců.
Pro jednání s dodavatelem zateplení doporučuji minimální garanční lhůtu pro
zateplovací systém stanovit na 60 měsíců a při výběru pozitivně hodnotit lhůty mezi
60-120 měsíci.
Studie zateplení
Strana 40
Zakázka číslo: 2011_012
Kojetická 981-983, 27711 Neratovice
9
ZÁVĚR:
Navrhovaná energetická sanace budovy je proveditelná a výrazným způsobem
zlepší funkční a environmentální vlastnosti a sníží provozní náklady objektu.
Zateplení přispěje ke zvýšení životnosti budovy jako celku.
V Praze:
23.8.2011
Vypracoval :
Doc. Ing. Vladimír Žďára, CSc.
Studie zateplení
Strana 41
Download

Studie zatepleni.pdf