Odborné časopisy
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Časopis
Lékařů
Českých
10/2012/151
vydává
česká lékařská
společnost
j. e. purkyně
z obsahu:
Biochemické mechanismy účinků
antidepresiv Fišar Z. a kol.
Hypofosfatázia – biochemické
a klinické prejavy, molekulovo–
genetická podstata Chandoga I. a kol.
Časopis lékařů českých je nejstarším
českým lékařským časopisem. Publikuje
původní vědecké práce ze všech oborů
medicíny a přináší zpravodajství ze
zahraničních sjezdů a dění v lékařských
společnostech.
Nové medicínské paradigma
posuzování stupně závislosti pro účely
příspěvku na péči Čeledová L., Čevela R.
Střet zájmů v medicíně: stanovisko
Světové lékařské asociace Fialová L. a kol.
3. trilaterální sympozium
s mezinárodní účastí abstrakta
MK ČR E 77
IssN 0008 – 7335
25.5 2012
5/92
EXCERPOLOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA,
INDEXED IN EMBASE / Excerpta Medica, Scopus
CHEMICAL ABSTRACTS, SAFETY AND HEALTH AT WORK, INIS ATOMINDEX
z obsahu:
151 – 2012
Primární prevence v onkologii
Ostostatická hypotenzia
Celoživotní vzdělávání všeobecných
praktických lékařů v ČR a nová pravidla ČLK
nikátní lidské sociální poznávání
Pohled mladých českých praktiků na specializační
vzdělávání – dotazníkový výzkum
Interakce alkoholu a jiných látek:
komplikovaný problém
Demodikóza
Glomus tumor prstu
Bohuslav Polák, přední český farmakolog
a zakladatel slovenské farmakologie
Vzpomínka na MUDr. Radima Höschla
XXIV. Kongres ČLS JEP s mezinárodní účastí
EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR
českÁ
Anesteziologie
& intenzivní medicína
IssN 1214-3170
červen 20I2
3/77
czech
gYNecologY
vydává česká
lékařská společnost
j. e. purkyně
vydává
česká lékařská
společnost
j. e. purkyně
ČASOPIS ČESKÉ GYNEKOLOGICKÉ A PORODNICKÉ SPOLEČNOSTI
JOuRNAL Of ThE CzECh GYNECOLOGY AND ObSTETRICS SOCIETY
z obSahu:
Implementace imunologických vyšetření
do klinické rutinní praxe u kritiky nemocných
An audit of the i-gel supraglottic airway for general
anaesthesia with spontaneous and controlled
ventilation – the effect of ventilation mode
and operator experience on device preformance
Validace faktorů predikce obtížné intubace
Kvalita života pacientů jeden rok
po propuštění z intenzivní péče
Trefoil factor 1 jako ukazatel poškození střevní
sliznice během septimatických stavů u dětí
Průběh cytokinové odezvy u zvířecího modelu
nitrobřišní sepse modifikované imunosepresí
Získaná hemofilie A s těžkým průběhem - kazuistika
Křivánkovy dny 2011
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
ISSN 1214-2158
českÁ
ReVMATologie
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
ČASOPIS ČESKÉ
REVMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
ročNík 20
2012
z obSahu:
doporučení
Pavelka K.: Doporučení ČRS pro
terapii ankylozující spondylitidy
Štolfa J.: Doporučení ČRS pro terapii
psoriatické artritidy
prŮVodní prÁCe
Žamboch K.: Přesná diagnostika
jednotlivých forem renální osteopatie
v rámci minerálové a kostní nemoci
při chronickém onemocnění ledvin
reFerÁT
Fojtíková M.: Imunogenetické a hormonální
predispoziční markery systémových
revmatických onemocnění, zejména
systémového lupusu eryhemetodu
(anotace disertační práce)
INDEXED IN EMBASE / Excerpta Medica
Excerováno v BIBLIOGRAPHIA MEDICA ČECHOSLOVACA
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady vlády pro výzkum ČR
ISSN 1210–7905
českÁ stomatologie
Praktické zubNí
lékařství
vydává
česká lékařská
společnost
j. e. purkyně
červen 2012
ČASOPIS ČESKÉ STOMATOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI ČLS JEP
112/60
z obsahu:
Apikální resorpce kořenů horních stálých řezáků
po ortodontické léčbě Černochová P., Izakovičová Hollá L.
Vliv vybraných kyselých potravin a nápojů
na mechanické vlastnosti skloviny lidských
extrahovaných zubů a jejich role ve vzniku
zubních erozí Morozova J., Zapletalová Z., Čtvrtlík R., Ranc V.
XV. olomoucké onkologické dny
(9.–10. února 2012) Abstrakta
Přínos e-learningu v klasické prezenční
výuce zubního lékařství Harvan Ľ., Stejskalová J.
Profesor Jan Jesenský – zakladatel
první české zubní kliniky Brázda O.
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
komplexní servis nejen ve zdravotnictví
IssN 1213-0613
Časopis poskytuje informace a podklady
pro postgraduální vzdělávání
všeobecným lékařům, stejně jako
lékařům jiných oborů. Seznamuje čtenáře
s medicínskou problematikou v celé šíři,
jak po stránce odborné, tak po stránce
sociální, právní a ekonomické. Všechny
rukopisy procházejí recenzním řízením.
gYNekologie
ČASOPIS ČESKÉ SPOLEČNOSTI ANESTEZIOLOGIE, RESUSCITACE A INTENZIVNÍ MEDICÍNY
& ČESKÉ SPOLEČNOSTI INTENZIVNÍ MEDICÍNY
svazek (23), ročník 2012, číslo 1 (leden)
Specifikace
Ročník vydání: 93
Periodicita: šestkrát ročně
Počet stran: 60
Rozměr: 210 x 270 mm
Základy kognitivní, afektivní
a sociální neurovědy; (IX.)
Program Zdraví 2020
Posttraumatická pannikulitida (dekubitus?)
prsu – klinický případ Drlík L., Čejka P.
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR
Specifikace
Ročník vydání: 152
Periodicita: šestkrát ročně
Počet stran: 72
Rozměr: 210 x 270 mm
PrAktický
lékAř
vydává
česká lékařská
společnost
j. e. purkyně
Specifikace
Ročník vydání: 24
Periodicita: šestkrát ročně
Počet stran: 32
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis přináší aktuální informace
z anesteziologie, intenzivní medicíny,
algeziologie, urgentní medicíny
a resuscitace.
Specifikace
Ročník vydání: 21
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 48
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis uveřejňuje články týkající se
revmatologie a interdisciplinárního
zaměření ve vztahu k dalším oborům,
např. ortopedie, imunologie, kožní
lékařství, endokrinologie, rehabilitace,
farmakologie a vnitřní lékařství.
Originální práce jsou věnovány
nejnovějšímu pokroku, kterého bylo
dosaženo na českých pracovištích.
Specifikace
Ročník vydání: 78
Periodicita: šestkrát ročně
Počet stran: 80
Rozměr: 210 x 270 mm
z obSahu:
Laparoscopic recontructive management
of cervical agenesis bielik T., baláž V., Rosová L.
Some aspect of perinatal and maternal
mortality in Albania Kosova h., Quirko R.,
habibaj J., hájek z., Dokoupilová M.
Safety and risks associated with screening
for chromosomal abnormalities during
pregnancy Dhaifalah I., zapletalova J.
Trendy operačních vaginálních porodů
v Moravskoslezském regionu v letech
2002–2011 Šimetka O., Velebil P.
Nová kolposkopická nomenklatura
zásady dispenzární péče fe fyziologickém
těhotenství. Doporučení postup
Indexed in EMbASE/Excerpta Medica
Excerpováno v bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
ISSN I2I0-7832
Epidemiologie
mikrobiologie
imunologie
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
ČASOPIS SPOLEČNOSTI
PRO EPIDEMIOLOGII A MIKROBIOLOGII
ČESKÉ LÉKAŘSKÉ SPOLEČNOSTI J. E. PURKYNĚ
květen 2012
1–2/61
z obSahu:
Lyme borreliosis – Epidemiological Analysis
of Incidence in the Northern Region of
Slovakia Bochničková M., Szilágyiová M., Gardlík R.
Mikroneutralizace v diagnostice chřipkové infekce
Havlíčková M., Jiřincová H., Marešová V., Džupová O., Limberková R.
Epidemie virové hepatitidy E v České
republice Trmal J., Pavlík I., Vašíčková P., Matějíčková
L., Šimůnková L., Lukš S., Pazderková J.
Porovnání produkce vybraných faktorů
virulence Pseudomonas aeruginosa
izolovaných z katétrů Olejníčková K., Holá V.
30 let od popsání prvních případů AIDS –
historie a současnost. Část I. Brůčková M.
Patnáctileté výročí vydávání časopisu
Eurosurveillance v ECDC Stockholm Kříž B.
Koncepce oboru epidemiologie (2012)
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
ISSN 1210-7913
Cílem časopisu je postgraduální
výuka a publikace informací
o současném stavu a vývoji
gynekologie a porodnictví v České
republice i v zahraničí.
Specifikace
Ročník vydání: 62
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 54
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis publikuje původní práce,
souborné referáty s epidemiologicko-mikrobiologickou tematikou, podává
informace z praxe. Potřebný prostor
je věnován diagnostickým metodám
z lékařské mikrobiologie, parazitologie,
imunologie i obecnějším aspektům
a diskusím týkajícím se preventivní
medicíny.
Specifikace
Ročník vydání: 61
Periodicita: šestkrát ročně
Počet stran: 40 + 36
Rozměr: 210 x 270 mm
Česká stomatologie je vyhraněným vědeckým časopisem, jehož cílem je publikovat práce základního
a aplikovaného výzkumu na úrovni klinických a experimentálních studií ze stomatologických a souvisejících
oborů v problematice orálního zdraví. Dále obsahuje kazuistiky, souborné referáty, přednášky a krátká
sdělení z literatury.
Praktické zubní lékařství uveřejňuje jednak práce ze všech oblastí stomatologické péče, které jsou zaměřeny
pro každodenní praxi, jednak kazuistiky zajímavých a méně častých onemocnění v orofaciální oblasti.
V referátové části přináší anotace zajímavých článků ze zahraniční literatury.
Oba tituly jsou tištěny v jednom svazku.
odborné časopisy ČLS JEP
Specifikace
Ročník vydání: 16
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 40
Rozměr: 210 x 270 mm
Revizní
a posudkové
lékařství
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
číslo 1
ročník 15
ČASOPIS SPOLEČNOSTI REVIZNÍHO LÉKAŘSTVÍ
A ČESKÉ SPOLEČNOSTI POSUDKOVÉHO LÉKAŘSTVÍ
vyšlo 25.12 2012
z obsahu:
Deset let společného časopisu
PRůVODNÍ PRácE
Návrh podpory racionální
volby antibiotik praktickým
lékařům ze strany
zdravotních pojišťoven
SOUbORNÉ REfERáTy
Dětská mozková obrna
v systému sociální péče
Nové vyšetřovací a léčebné
postupy u roztroušené sklerózy
a jejich význam pro činnost
posudkových lékařů při
kontrole posuzování dočasné
pracovní neschopnosti
a při posuzování invalidity
Lékové regulace v Evropě
v čase krize
ExcERPOVáNO V bIbLIOgRAPHIA mEDIcA ČEcHOSLOVAcA
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum a vývoj ČR
IssN 1214-3170
otorinolaryngOLOGIE
a fONIaTrIE
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
ČASOPIS ČESKÉ SPOLEČNOSTI
OTORINOLARYNGOLOGIE
A CHIRURGIE HLAVY A KRKU
z obsahu:
Původní práce:
Konvenční versus miniinvazivní
video-asistovaná tyroidektomie:
Limity a benefity miniinvazivního přístupu
Hodnocení reedukce hlasu po operaci
benigních útvarů hlasivek
Pozdní ototoxicita cisplatiny
u pacientů s meduloblastomem
Krvácení po tonzilektomii u dětí
Translabyrintná kraniotómia pre odstránenine
vestibulárneho schwanómu
Porovnání pěveckých technik
sólového a sborového zpěvu
Prínos PET/CT vyšetrenia do
diagnostiky neznámeho primárneho
tumoru s metastazovaním do krčných
lymfatických uzlín – naše zkúsenosti
Kazuistika:
Nezvyčajná prezentácia Non-Hodgkinovho
lymfómu v ORL oblasti
Přehledový článek:
Faryngitida způsobená Streptococcus pyogenes
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
IssN 1210-7867
pracovNí
lékařsTví
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
ČASOPIS zAměřený nA PrOblemAtIku
zdrAvOtní PéČe O PrAcující, hygIenu
Práce A nemOcI z POvOlání
1/64
z obSahu:
Původní práce:
kliešťová encefalitída z pohľadu profesie –
desaťročná analýza hlásených prípadov v
epidemiologickom informačnom systéme Sr
restrospektívny pohľad na epidemiológiu
profesionálnych ochorení dýchacích ciest.
Aký bude vývoj v ďalších rokoch?
vliv koncentrace na transdermální
absorbci pyrenu in vitro
nový přístup k hodnocení tepelně
vlhkostních podmínek na pracovištích
Kazuistiky:
Problematika užívání drog v
pracovnělékařské péči
Onemocnění pohybového systému horních
končetin u referentky při zadávání dat do počítače
exogenní alergická alveolitida – kazuistika
závodní preventivní péče v praxi – včasná
diagnostika sarkomu měkkých tkání u zdravotníka
Indexed in embASe/excerpta medica
excerpováno v bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik rady pro výzkum, vývoj Čr
ISSN 0032-6291
TRANSFUZE
A HEMATOLOGIE
ČASOPIS SPOLEČNOSTI
PRO TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ
A ČESKÉ HEMATOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
duben 2012
1/18
z obsahu:
Mobilizace krvetvorných buněk pomocí
plerixaforu – zkušenosti z transplantačních
center v České republice
Genetické polymorfismy destičkových
receptorů u mladých pacientů
s akutním infarktem myokardu (AIM)
a rezistencí k protidestičkové léčbě
Žilní trombózy u dětských pacientů
s akutní lymfoblastickou leukemií
Alosenzibilizace polytransfundovaných
hematologických pacientů
erytrocytovými a HLA antigeny
Význam fyzické aktivity u pacientů
s hematoonkologickými malignitami
Mottovy buňky
Asymptomatický makroadenom hypofýzy
komprimující optické chiasma – "incidentalom"
– identifikovaný při diagnostickém stážování
nemocného s primárně extranodálním
difuzním B-velkobuněčným lymfomem očnice
a paranasálních dutin – popis případu
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
Časopis publikuje původní odborné práce
obecně zaměřené a koncepční články, souborné
referáty, zkušenosti z praxe a aktuální informace
z daných oborů. Časopis se orientuje na systémy
zdravotního a nemocenského pojištění, financování
a ekonomiku zdravotní péče, metodiku revizně
lékařských činností, na revizní lékařství ve vztahu
k ostatním lékařským oborům, analytickostatistické rozbory, problematiku informačních
systémů zdravotních pojišťoven, mezinárodní
srovnáváníi.
Specifikace
Ročník vydání: 62
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 60
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis Otorinolaryngologie a foniatrie přináší
originální práce, výsledky výzkumů a souborné
referáty. Obsahuje zejména informace o chirurgické
léčbě nádorových onemocnění ORL orgánů
včetně velkých slinných žláz, o chirurgické
a mikrochirurgické problematice změn v oblasti kosti
spánkové, paranazálních dutin, hrtanu a měkkých
částí krku, o funkční diagnostice a rehabilitaci
poruch sluchu, hlasu a řeči, o závrativých stavech,
poruchách čichu a o problematice zánětlivých
komplikací při zánětech v ORL oblasti.
Specifikace
Ročník vydání: 65
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 48
Rozměr: 210 x 270 mm
duben 2012
Pracovní lékařství – základní nebo
nástavbový lékařský obor?
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
březen 2012
1/61
IssN 1213-5763
acta
chirUrgiaE
plasTicaE
Časopis je odborným lékařským periodikem
zaměřeným na problematiku pracovního lékařství,
nemocí z povolání, hygieny práce, poskytování
zdravotní péče pracujícím a dalších oborů a odvětví,
které s uvedenou tématikou souvisejí. Uveřejňuje
původní práce, souborná sdělení, doporučené
diagnostické a léčebné postupy, posudková
kriteria používaná při hodnocení profesionálních
poškození zdraví, legislativní informace, kazuisticky,
zprávy z odborných sjezdů a i diskuse k aktuálním
pracovně-lékařským tématům.
Specifikace
Ročník vydání: 19
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 48
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis obsahuje původní práce, souhrnné
práce a kazuistiky s problematikou
transfuzního lékařství a hematologie.
Časopis zahrnuje informace o novinkách
ze zahraniční literatury, zprávy z českých
a zahraničních kongresů, odbornou diskusi
na aktuální témata týkající se oborů
hematologie a transfuzního lékařství.
INTERNATIONAL JOURNAL
OF PLASTIC SURGERY,
MAXILLOFACIAL SURGERY,
HAND SURGERY AND BURNS
ročNík 53
1–4/2011
z obSahu:
Structured light tridimensional assesmen of lower
eyelid ectropion: A new technique Mezzana P.,
Specifikace
Ročník vydání: 54
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 32
Rozměr: 210 x 270 mm
Scarinci F., Pasquini P., Constantino A., Marabottini N., Valeriani M.
Our experience with tissue expansion in the
reconstruction of burned children Gregorová N.,
Lipový B., Suchánek I., Krupicová H., Brychta P.
The effect of primary suture in cleft lip on healing
of the surgical wound and the role of matrix
metalloproteinases Borský J., Bláha K., Tvrdek M., Černý M.,
Janota J., Zach J., Straňák Z., Dostálová T., Hubáček M., Průša R.
Posterior tribial artery abnormality and the role of
CT-angiography in planning in free flap transfer
for management of chronic osteomyelitis of
tibia: Case report Nejedlý A., Džupa V., Pacovský V.
Epidemiology of burn injuries in geriatric
pacients in the Prague burn centre during the
period 2005–2008 Tokarik M., Jančušková E., Brož L.
Arterialization of the venous network as a
solution to obstructed arterial system during
replatntation Kubek T., Stupka I., Veselý J.
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
ISSN 0001-5423
česko-sloveNská
PediaTrie
vydává česká
lékařská společnost
j. e. purkyně
czech-slovAk
PediATrics
3/67
z obsahu:
Incidence dyslipidemií v populaci dětí
s obezitou Pastucha D., Hyjánek J., Malinčíková J.
Deficit pyruvátkinázy v dětském věku
Ludíková B., Mojzíková R., Pospíšilová P. a kol
Neobvyklé manifestace infekce parvovirem
B19 u dětí Ludíková B., Luhový M., Klásková E. a kol.
Vyšetření sérové koncentrace prealbuminu a selenu
ke sledování nutričního stavu pacientů s fenylketonurií
a hyperfenylalaninemií
Procházková D., Kolbová L., Jarkovský J. a kol
Variabilita klinické manifestace norovirové infekce
u novorozence – od perakutní nekrotizující
enterokolitidy po asyptomatický
průběh Malý J., Melek J., Bréšková P. a kol.
Benigní infantilní křeče asociované s norovirovou
gastroenteritidou Melek J., Malý J., Štefáčková Š. a kol.
Current use of beta adrenergic receptors blocking
medication in paediatric heart failure Slavík Z.
Indexed in EMBASE/Excerpta Medica
MK ČR E 1678
IssN 0069-2328
Rehabilitace
a fyzikální lékařství
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
Specifikace
Ročník vydání: 68
Periodicita: šestkrát ročně
Počet stran: 72
Rozměr: 210 x 270 mm
červen 2012
ČASOPIS ČESKÉ A SLOVENSKÉ PEDIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
CZECH AND SLOVAK PEDIATRICS SOCIETY
Excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, Scopus
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik Rady pro výzkum, vývoj ČR
Acta Chirurgiae Plasticae je mezinárodní
časopis, který vychází v angličtině se
souhrny v německém a českém jazyce.
Obsahuje klinické, experimentální
a teoretické studie z oboru plastické,
rekonstrukční a estetické chirurgie,
chirurgie ruky, kraniofaciální chirurgie,
léčby popálenin.
březen 2012
(volné pokračování fysiatrického
a revmatologického věstníku
založeného v roce 1923)
1/19
z obsahu:
longitudinální sledování pohybových nálezů
u dětí s rozikovou anamnézou
intrauterinní růstové retardace
(iugr) zounková i., hladíková m.
sdružené pohyby kloubů dolní končetiny
a reverze posunu kondylů femuru při zatížení
vařeka i., vařeková r.
ovlivnění ventilačních plicních parametrů
koaktivací bránice s ostatními svaly trupu
hellebrandová l., Šafářová m.
emg aktivita m. biceps brachii a m. triceps
brachii při držení vibrační činky pavlů
D., pánek D., loučková z. musálek m.
hodnocení emg aktivity horní části
m. trapezius při cviku proti pružnému odporu
ve vodním prostředí a na suchu
holländerová D., pavlů D., pánek D.
aktivace hlubokého stabilizačního systému
s využitím moderních fitnes pomůcek
(Bosu®, floWin®, trX®) honová k.
kulturní a filozofické rozdíly v evropě se odrážejí
v rehabilitační léčbě (fyzioterapii) neurologicky
nemocných Řasová k., hogenová a.
indexed in emBase/excerpta medica
excerpováno v Bibliographia medica čechoslovaca, scopus
časopis je indexován v seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik rady pro výzkum, vývoj čr
IssN 1211-2658
ODBORNÝ ČASOPIS ČESKÉ GERONTOLOGICKÉ
A GERIATRICKÉ SPOLEČNOSTI
vydává česká lékařská
společnost j. e. purkyně
GERI a GERO 2012
1(1)
z Obsahu:
Metabolický syndrom
Diabetická nefropatie
a doprovodné
postižení ledvin
Poruchy chování ve stáří
Poruchy spánku
Dny paměti
Kardiologická terapie
u seniorů
ISSN 1805-4684
Časopis Česko-slovenská pediatrie přináší
originální práce, výsledky výzkumů, kazuistiky,
souborné referáty, informace o péči o dítě,
informace o nových knihách, kongresech
z oblasti obecné pediatrie, z jednotlivých
specializovaných úseků pediatrie, dále z oblastí
dětské péče vůbec (např. z dětské chirurgie,
neonatologie, ORL, ortopedie, oftalmologie,
dermatologie, genetiky, z oblasti výživy). Je
zdrojem vědomostí pro praktické i klinické
lékaře a pomůckou postgraduálnímu vzdělávání.
Specifikace
Ročník vydání: 20
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 48
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis Rehabilitace a fyzikální lékařství
se zabývá oblastmi léčebné, pracovní
a sociální rehabilitace, fyzikální medicíny,
myoskeletální (manuální) medicíny,
fyzioterapie, ergoterapie, ortotiky
a protetiky i všech disciplín, které
s rehabilitací přímo či nepřímo souvisí.
Časopis přináší jak původní práce, tak
práce z terénní praxe, metodické postupy
a zajímavé kazuistiky.
Specifikace
Ročník vydání: 1
Periodicita: čtyřikrát ročně
Počet stran: 64
Rozměr: 210 x 270 mm
Časopis Geriatrie a Gerontologie je odborným
časopisem České gerontologické a geriatrické
společnosti. Vytváří prostor pro publikace
statí přehledových i původních, jejichž autoři
jsou z řad lékařů i nelékařů. Po epoše úzkých
specializací jednotlivých medicínských
odvětví je geriatrie oborem, který svou
interdisciplinaritou medicínu i pohled na
konkrétního nemocného sceluje.
Distribuce odborných časopisů ČLS JEP: pro členy jednotlivých odborných společností ČLS JEP, předplatitelům, na odborné konference a akce
komplexní servis nejen ve zdravotnictví
odborné časopisy ČLS JEP
ROZMĚRY INZERCE
10/2012/151
vydává
česká lékařská
společnost
j. e. purkyně
Časopis
Lékařů
Českých
2/1
z obsahu:
Biochemické mechanismy účinků
antidepresiv Fišar Z. a kol.
Hypofosfatázia – biochemické
a klinické prejavy, molekulovo–
genetická podstata Chandoga I. a kol.
Posttraumatická pannikulitida (dekubitus?)
prsu – klinický případ Drlík L., Čejka P.
1/1
Nové medicínské paradigma
posuzování stupně závislosti pro účely
příspěvku na péči Čeledová L., Čevela R.
1/2
Střet zájmů v medicíně: stanovisko
Světové lékařské asociace Fialová L. a kol.
3. trilaterální sympozium
s mezinárodní účastí abstrakta
Časopis je indexován v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných
periodik Rady pro výzkum, vývoj a inovace Úřadu vlády ČR
MK ČR E 77
IssN 0008 – 7335
1/2
151 – 2012
210 x 270 mm
105 x 270 mm
210 x 135 mm
1/4
1/3
105 x 135 mm
210 x 90 mm
1/4
Pesonální
inzerce
řádková
inzerce
1/16 1/8
1/16 (78 × 24 mm)
1/8 (78 × 52 mm)
1/4 (78 × 108 mm)
53 znaků na řádek,
včetně mezer
Rozměry na spad. K inzerátům na spad je nutno
k čistému formátu přidat 5 mm pro ořez.
komplexní servis nejen ve zdravotnictví
1/4
210 x 67 mm
Nestandardní
formáty
personální
inzerce na
vyžádání.
odborné časopisy ČLS JEP
ceník inzerce
Časopis
Ceny inzerce v čls jep
4. obálka
3. obálka
2. obálka
1/1
1/2
2/3
Acta Chirurgiae Plasticae
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
Časopis lékařů českých
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Česká gynekologie
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
Česko-slovenská pediatrie
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
Česká revmatologie
58 500 Kč
49 500 Kč
54 000 Kč
45 000 Kč
30 000 Kč
35 000 Kč
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Geriatrie a gerontologie
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Otorinolaryngologie a foniatrie
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Pracovní lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Praktický lékař
84 500 Kč
71 500 Kč
78 000 Kč
65 000 Kč
43 000 Kč
50 000 Kč
Rehabilitace a fyzikální lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Revizní a posudkové lékařství
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Transfuze a hematologie dnes
39 000 Kč
33 000 Kč
36 000 Kč
30 000 Kč
20 000 Kč
23 500 Kč
Časopis
Ceny personální inzerce v čls jep
1/3
1/4
cena za řádek
1/16
1/8
1/4
Acta Chirurgiae Plasticae
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Anesteziologie a intenzivní medicína
20 000 Kč 15 000 Kč
80 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Časopis lékařů českých
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Česká gynekologie
20 000 Kč 15 000 Kč
80 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Česko-slovenská pediatrie
20 000 Kč 15 000 Kč
80 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Česká revmatologie
20 000 Kč 15 000 Kč
80 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
6 000 Kč
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Geriatrie a gerontologie
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Otorinolaryngologie a foniatrie
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Pracovní lékařství
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Praktický lékař
29 000 Kč 22 000 Kč
100 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
8 000 Kč
Rehabilitace a fyzikální lékařství
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Revizní a posudkové lékařství
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
Transfuze a hematologie dnes
13 500 Kč
10 000 Kč
60 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
4 000 Kč
komplexní servis nejen ve zdravotnictví
Download

Odborné časopisy - medical services