Máte na starosti uzavření majetkového pojištění ve firmě ? Zajímá Vás jak ocenit majetek
společnosti a zabránit podpojištění nebo přepojištění ? Poskytujete pojišťovaným
subjektům odborné doporučení k oceňování majetku?
Rádi bychom Vám nabídli seminář společnosti
OCEŇOVÁNÍM MAJETKU PRO POTŘEBY POJIŠTĚNÍ
PRVNÍ PUBLIKACE VYDANÁ V ČESKÉ REPUBLICE
Přednášet bude vedoucí autorského kolektivu nové knihy nakladatelství C. H. BECK,
vydané v roce 2010, "Oceňování majetku v pojišťovnictví":
Ing. Alojz Nemeček, MP-konzult, s. r. o.
SEMINÁŘ JE URČEN PRO:
•
•
•
•
•
zaměstnance firem, kteří jsou odpovědni za pojištění majetku,
podnikatele zajímající se o pojištění své firmy,
zaměstnance pojišťoven,
makléře a zprostředkovatele pojištění,
studenty studující pojištění.
TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
29. duben 2010; Fakulta strojní ČVUT, Technická 4, Praha 6 (blízko metra „A“, stanice Dejvická)
OBSAH A ČASOVÝ ROZVRH SEMINÁŘE:
9:30 – 10:00, prezence účastníků semináře
10:00 – 12:00, dopolední blok
• Úvod – stav v oceňování majetku pro pojištění
• Specifika oceňování majetku pro pojištění, zákon o pojistné smlouvě
 hodnota a cena, pojistná hodnota a pojistná částka
 soubor věcí, podpojištění a přepojištění
Vědní obory používané v oceňování pro potřeby pojištění
Význam indexní teorie, souhrnné indexy úrovně, cenová statistika v ČR
•
•
12:00 – 12:30, polední přestávka (občerstvení)
12:30 – 15:00, odpolední blok
• Oceňování nemovitostí pro pojištění, základní úvahy a termíny
•
•
•
 indexní metoda, upravená vyhláška, kombinovaná metoda
 opotřebení lineární a analytické
Oceňování movitých věcí, význam cenových indexů, kurzů měn
Specielní techniky oceňování, určení časové ceny, slovenské standardy, program MP.Expert
Závěr a diskuze
Pořadatel si vyhrazuje právo v případě nemoci či jiné nepředvidatelné skutečnosti časový rozvrh upravit, přičemž bude
respektováno zde uvedené schéma a přibližný časový rozvrh.
Goldbaum, s. r. o.
Hovorčovická 17
182 00 PRAHA 8
Goldbaum, s. r. o., se sídlem 182 00 Praha 8, Hovorčovická 17, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88322, IČ 26701162
CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:
Účastnický poplatek činí Kč 2.600,–. V případě hromadné objednávky pro alespoň 2 osoby bude
poplatek snížen na částku Kč 2.300,– za každou osobu. V ceně semináře je zahrnuta nová kniha
Oceňování majetku v pojišťovnictví od nakladatelství C. H. BECK pro každého účastníka.
Platbu je třeba provést nejpozději v den konání semináře na místě hotově či předem bankovním
převodem na účet 177896156/0300 s variabilním symbolem odpovídajícím IČ objednatele či datu
narození v případě, že objednatel IČ nemá přiděleno. Objednateli bude po obdržení závazné
přihlášky a zaplacení účastnického poplatku předána faktura nejpozději v den konání semináře.
Stornopoplatek v případě odhlášení do 25. března 2010 činí 50 % ceny, později 100 % ceny.
Záměnu osob přihlášených na seminář je možné provést zdarma.
STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PŘEDNÁŠEJÍCÍHO:
Ing. Alojz Nemeček
Absolvent fakulty řízení, specializace ekonomicko-matematické výpočty na Vysoké škole
ekonomické v Bratislavě. Od roku 1975 žije v Hradci Králové. Podstatnou část profesního života
pracoval jako programátor – analytik. Řídil projekty řady podnikových automatizovaných systémů.
V letech 1991 – 1993 zakládal na královéhradeckém magistrátu útvar informatiky. Je spoluautorem
registru obyvatel tohoto města.
V období 1993 až 1999 byl pojistným makléřem. Od té doby se zajímá o problémy oceňování
majetku, které mají v pojišťovnictví stěžejní význam. Své zkušenosti uplatnil při tvorbě software
MP.Expert. Za rozhodující považuje využívání cenové statistiky prostřednictvím databází. Na dané
téma napsal několik článků do recenzovaných odborných časopisů. Předložená práce je jeho
prvním rozsáhlejším dílem.
PŘIHLÁŠKA:
Pro přihlášení je možno použít této pozvánky či použít pozvánky vystavené na internetu na adrese
http://www.goldbaum.cz/ v části „Kurzy“, „Přihlášky“. Přihlášku je nutné doručit společnosti
Goldbaum (písemně, e-mailem na adresu [email protected] či elektronicky vyplněním
formuláře na internetu) nejpozději do 23. dubna 2010.
DALŠÍ OTÁZKY:
Máte-li jakékoli další dotazy ohledně námi prezentovaného školení, můžete nás kontaktovat
telefonicky či e-mailem ([email protected], mobil: 603 898 069).
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ „OCEŇOVÁNÍ MAJETKU PRO POŘEBY
POJIŠTĚNÍ“, který pořádá společnost Goldbaum, s. r. o., dne 29. dubna 2010
Název společnosti / osoby: ..............................................................................................................................
Adresa včetně PSČ: .........................................................................................................................................
IČ / datum narození: ................................................... DIČ: ...........................................................................
Kontaktní osoba, telefon a e-mail: ..................................................................................................................
Příjmení a jména účastníků (základní cena Kč 2.600,– / osoba; po slevě pro 2 a více osob – Kč 2.300,– / osoba ):
1. ................................................................................. 4. ................................................................................
2. ................................................................................. 5. ................................................................................
3. ................................................................................. Platba bude provedena:
hotově
převodem
Datum a místo: ........................................................... Podpis oprávněné osoby: ..........................................
Goldbaum, s. r. o., se sídlem 182 00 Praha 8, Hovorčovická 17, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 88322, IČ 26701162
Download

Konstrukce pojistných produktů - leták