VŠB - Technická univerzita Ostrava
Hornicko-geologická fakulta
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014
Datum konání:
13. 1. 2014
Přítomni:
prof. Slivka, I. Čelechovský, M. Bendová, prof. Dvořáček,
doc. Rapantová, prof. Dirner, prof. Pištora, doc. Čablík,
Ing. Polínková, dr. Poláček,
Omluveni:
Program:
1.
2.
3.
4.
Kontrola úkolů.
Informace z KR a děkana HGF.
Různé.
Operativa k OP VK Inovace bakalářských a
magisterských studijních oborů na Hornickogeologické fakultě VŠB-TUO, reg. č.:
CZ.1.07/2.2.00/28.0308.
K bodu 1
Úkoly k tomuto datu nebyly stanoveny.
K bodu 2
Informace z Kolegia rektora ze dne 6. 1. 2014:
Přítomni: prof. Vondrák, prof. Noskievič, prof. Strnadel, prof. Gottvald, prof. Dobrovský,
prof. Dluhošová, prof. Kubečková, prof. Poledňák, prof. Snášel, prof. Dirner, doc. Hlavatý,
doc. Landryová, Ing. Nowaková, Ing. Hodula, Ing. Sláma, Mgr. Duda, Mgr. Janoušková
Omluveni: prof. Slivka (zastoupen prof. Dirnerem)
1) Nové podmínky evidence smluvního výzkumu
Na základě jednání Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) seznámil rektor
Kolegium s následujícím:
a. Sběr informací pro evidenci smluvního výzkumu proběhne do 26. 1. 2014.
b. RVVI doporučila opětovné zařazení původně vyloučených zadavatelů
smluvního výzkumu (např. samospráv a zahraničních subjektů).
c. RVVI pro letošní rok schválila výjimku ve smyslu prominutí nutnosti dokladovat
smluvní výzkum v rámci registrovaných výsledků v RIVu. V návaznosti na to
bylo k tomuto zpracováno stanovisko vedení univerzity (Příloha 1 tohoto
zápisu).
d. Evidován může být jen takový výsledek smluvního výzkumu, který má min.
(„očištěnou“) hodnotu 50.000 Kč (zapracováno v Metodice hodnocení výsledků
výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů).
2) Změna výpočtu ukazatele kvality vzdělávacího procesu
Rektor seznámil Kolegium se skutečností, že zřejmě dojde ke krácení hodnoty RIV
bodů v ukazateli kvality K. Pravděpodobně bude nahrazena zahraničními projekty
(orientační propočet ukazuje, že jsme v této kategorii šestou nejlepší univerzitou
v zemi).
3) Vznik Evropského centra 2nvironmentálních technologií
Toto centrum je plánováno formou PPP projektu ve Valašském Meziříčí. Univerzita
projekt podpoří pouze v případě, že bude synergický s univerzitními projekty/centry
v oblasti energetiky. Rektor bude iniciovat setkání s autory návrhu (VŠB-TUO budou
zastupovat zejména ředitelé výzkumných ústavů a řešitelé výzkumných projektů
daného zaměření).
4) Příprava analytické skupiny pro tvorbu strategie na univerzitě
Iniciativa vzešla z jednání krizového štábu MSK. Cílem skupiny je zpracování
strategie budoucího rozvoje MSK. Její první setkání se předpokládá tento měsíc.
Předběžný seznam členů je za VŠB-TUO: prof. Vondrák, prof. Slivka, prof.
Kubečková, Mgr. Duda, doc. Ochodek, plus jedna osoba z EkF. Členové dalších
institucí: Ing. Chovanioková (ARR), dr. Michálek (Vítkovice, a.s.), Ing. Soldán (Tieto),
JUDr. Rafaj (ArcellorMittal), bude upřesněn zástupce MPO.
5) Prodloužení certifikátu Diploma Supplement Label
Prorektor Noskievič informoval o prodloužení certifikátu Diploma Supplement Label
pro další období (pravděpodobně 2014 až 2017, bude upřesněno).
6) Evidence smluvního výzkumu na VŠB-TUO
Prorektor Strnadel informoval o procesu evidence smluvního výzkumu na univerzitě.
Celkový objem HS na univerzitě tvoří 80 mil Kč, z toho téměř 35 mil Kč splňuje
podmínku („očištěné“) minimální velikosti 50 tis Kč. Pro jednotný postup při
evidenci smluvního výzkumu musí řešitelé respektovat stanovisko vedení
univerzity (viz Příloha 1 tohoto zápisu).
7) Projekty TAČR a hodnotící panely GAČR
Prorektor Strnadel dále informoval o počtu žádostí na TAČR, program ALFA:
univerzita podala 17 projektů.
Všichni ředitelé ústavů a proděkani pro VaV byli také vyzváni, aby do 18. 1. podali
návrhy osob pro doplnění panelů GAČRu.
8) Informace o možném podání stížnosti proti znevýhodnění technických oborů
Děkan Dobrovský upozornil, že představitelé některých výzkumných organizací
chystají stížnost k Úřadu pro hospodářskou soutěž. Důvodem je znevýhodnění
technických oborů při započítávání výsledků v neimpaktovaných recenzovaných
časopisech.
9) Možnost jmenování nových členů Vědecké rady VŠB-TUO
Děkanům bude zaslán seznam členů Vědecké rady. Podle vlastního uvážení mohou
navrhnout výměnu členů jmenovaných za svou fakultu (týká se zejména nově
zvolených děkanů).
Příští Kolegium rektora se uskuteční 20. 1. 2014, v 10hod, v zasedací místnosti A325.
Příloha č. 1: Stanovisko vedení univerzity k evidenci smluvního výzkumu
I.
Univerzita musí usilovat o takové HS, které dosahují po odečtení investičních
nákladů, služeb, doplňkových nákladů a subdodávek objem minimálně 50.000,Kč.
II.
Do evidence smluvního výzkumu za rok 2012 se započítávají všechny HS, které
splňují výše uvedené s tím, že řešení bude navazovat na aplikovaný výsledek
uvedený v RIV a/nebo v roce 2014 bude předána do IS VaVaI souhrnná
výzkumná zpráva (V souhrn). V případě, že objednatel nesouhlasí se zveřejněním
souhrnné výzkumné zprávy, uvede se, že zpráva je uložena u objednatel.
V případě, že řešením smluvního výzkumu není ani aplikovaný výsledek, ani
výsledek typ V souhrn, uvede se I v tomto případě příslib dodání souhrnné
zprávy.
Informace děkana HGF:

Vedení fakulty projednalo návrh na zvýšení úhrady za studium U3V od ak.
roku 2014/2015. Navrhovaná částka 1000,- Kč.
Závěr: Vedení HGF jednomyslně schválilo změnu poplatku za studium
U3V ze 600.- na 1.000.- Kč.

Premiér Dominikánské republiky projevil zájem vytvořit na VŠB-TUO studijní
zázemí pro jejich studenty. Ve dnech 3.- 7. 2. 2014 se proto uskuteční SC
rektora školy a za HGF prof. Slivky do Dominikánské republiky, v jejímž
rámci budou prezentovány možnosti studia na VŠB-TUO a specificky studijní
obory HGF.

Ve dnech 3. – 4. 4. 2014 do ČR přijedou zástupci australských vysokých škol
a vědecko-výzkumných organizací, kteří projevili zájem navázat s vybranými
subjekty spolupráci. V rámci programu mají navštívit i VŠB-TUO. Přesný
termín bude upřesněn. Prezentací HGF a jednotlivých tematických okruhů
byl pověřen doc. Žurek.

Vedení fakulty bylo informováno o prodloužení termínu stavby Vesmírné
brány do 2. čtvrtletí 2014. Závazky VOKD přebírá Zlínstav.

Členka AK MŠMT prof. Geršlová obdržela vyjádření prof. Lapčíka k zápisu AK
MŠMT týkajícího se akreditace studijního oboru Environmentální
management. Opět vyslovila výhrady ke slovu “management” v názvu oboru,
který byl předmětem výhrad AK MŠMT.
Závěr: prof. Lapčík bude kontaktovat prof. Geršlovou a informuje ji o
tom, že stávající Environmentální management necháme doběhnout do
akreditovaného termínu a následně připravíme nový materiál pro AK
MŠMT.

Na základě auditu MF ČR bylo rozhodnuto, že z přidělených prostředků na
project ICT byly zanezpůsosobilé výdaje specifikovány prostředky ve výši 6,3
mil. Kč.
K bodu 3
prof. Dvořáček

Na základě zápisu z jednání AK MŠMT ze dne 11. – 13. 6. 2012 se požaduje
předložení publikační činnosti pracovišť za následující obory v červnu 2014:
Důlní měřictví, Geologické inženýrství, Hornické inženýrství, Technologie a
hospodaření s vodou, Úprava surovin a recyklace, Využívaní zdrojů
stavebních nerostných surovin, Zpracování a zneškodňování odpadů.
Opatření – viz úkoly!
prof. Pištora

Informoval, že prof. Strnadel požádal o dodání přehledů zahraničních grantů
a workshopů za HGF.
Dílčí úkoly:
prof. Slivka – na KR vznese dotaz, jak bude koordinováno předávání uvolněných
prostor
Úkoly
Č.: Znění úkolu:
Termín:
1.
Na základě zápisu z jednání AK MŠMT ze květen
dne 11. – 13. 6. 2012 připravit přehled
2014
publikační činnosti pracovišť za
následující obory:
Důlní měřictví, Geologické inženýrství,
Hornické inženýrství, Technologie a
hospodaření s vodou, Úprava surovin a
recyklace, Využívaní zdrojů stavebních
nerostných surovin, Zpracování a
zneškodňování odpadů.
2.
Příslušnému proděkanovi v novém
vedení fakulty předložit materiály pro
interní akreditační komisi, týkající se bc
oborů Environmentální inženýrství,
Inženýrská geodézie a Důlní měřictví
14.2. 2014
Zodpovídá:
vedoucí
institutů
vedoucí
institutů
(kterých se
uvedené obory
týkají)
K bodu 4
Inovace bakalářských a magisterských studijních oborů
na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/28.0308
Projekt je realizován za spoluúčasti EU.
OPERATIVA:
doc. Čablík - informoval, že plnění výstupů projektu probíhá v souladu
s uzavřenými smlouvami.
prof. Dvořáček - vznesl dotaz na finanční a organizační zajištění návštěv
zahraničních pedagogů v rámci projektu INO HGF.
Závěr: Realizace návštěv zahraničních pedagogů (včetně finančního plnění) je
přesně specifikována v Manuálu projektu, který obdrželi všichni řešitelé.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
ESF napomáhá rozvoji lidských zdrojů a podnikatelského ducha.
Schválil: prof. Ing. Vladimír Slivka, CSc., dr.h.c.
Zapsal: Ivo Čelechovský
Download

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KOLEGIA DĚKANA HGF č. 1/2014