ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690
370 01 České Budějovice
Odpínané a neodpínané kabelové svody
25 kV na betonové sloupy.
TYPOVÝ PODKLAD č. 4/2012
Zpracoval: Kadlec František
Maurer Ondřej
srpen 2012
OBSAH:
I.
Úvodní část
1.1 Název typového podkladu
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele
1.3 Předmět typového podkladu
1.4 Životní prostředí
II.
Technologická část
III.
Technické požadavky na výrobu
IV.
Technická část
V.
Montáž
VI.
Uzemnění
VII.
Doprava
VIII. Balení
IX.
Údaje pro objednávku
X.
Údaje o dodavateli
Příloha č.:
1. Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW 25 kV – neopínaný kabel. svod
2. Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
3. Držák kabelů JB/DBV/DBW
4. Konzola svislého odpínače 25kV a držák konzoly omez. přepětí SO 25kV
5. Pohony odpínače – odpínaný kabelový svod
6. Ochrana ptactva – doplňující konstrukce
7. Sestava neodpínaného kabelového svodu JB/DBV/DBW 10,5m
8. Sestava neodpínaného kabelového svodu JB/DBV/DBW 12m
9. Sestava odpínaného kabelového svodu JB 10,5m
10. Sestava odpínaného kabelového svodu JB 12m
11. Sestava odpínaného kabelového svodu DBV 10,5m
12. Sestava odpínaného kabelového svodu DBV 12m
13. Sestava odpínaného kabelového svodu DBW 10,5m
14. Sestava odpínaného kabelového svodu DBW 12m
I.
Úvodní část.
1.1 Název typového podkladu
Odpínané a neodpínané kabelové svody 25 kV na betonové sloupy.
1.2 Obchodní jméno a adresa zpracovatele
ENERGETIKA SERVIS s.r.o., Křižíkova 1690, 370 49 České Budějovice
1.3 Předmět typového podkladu
Předmětem typového podkladu jsou konstrukce pro připojení kabelového svodu na
venkovní vedení VN na podpěrném bodu (betonový sloup). Konstrukce jsou určeny
pro neodpínané a odpínané spojení venkovního vedení VN s kabelovým svodem.
Technologické montážní rozměry jsou v přílohách TP. Ocelové konstrukce
kabelových svodů nejsou mechanicky namáhané od tahů vodičů, a proto není
uváděno maximální dovolené zatížení konzol.
1.4
Životní prostředí
Výrobky neobsahují škodlivé látky a jsou plně recyklovatelné.
Kategorie odpadu - O
Kód druhu odpadu - 170405 - železo
Kód druhu odpadu - 150102 - plast
Kód druhu odpadu - 070213 – guma
Konzoly kabelového svodu jsou v souladu s odborným stanoviskem AOPK na
ochranu ptactva před úrazem elektrickým proudem.
II.
Technologická část.
Neodpínaný a odpínaný kabelový svod se projektuje buď na koncovém podpěrném
bodu venkovního vedení VN nebo na podpěrném bodu v trase venkovního vedení
VN.
Základní rozdělení souboru konstrukcí kabelového svodu podle podpěrného
bodu:
Betonový stožár linky vysokého napětí 25kV:
a) JB
b) DBV
c) DBW
Základní typové rozdělení konstrukcí kabelového svodu.
a) Konstrukce neodpínaného kabelového svodu.
b) Konstrukce odpínaného kabelového svodu.
TECHNICKÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH KONSTRUKCÍ KABELOVÝCH SVODŮ.
A) NEODPÍNANÝ KABELOVÝ SVOD se skládá z konzoly omezovačů přepětí,
plastového krytu kabelu s držáky, držáku kabelu, zkratových kulových bodů a
uzemňovacího vodiče (viz sestavy typů neodpínaných kabel. svodů). Při aplikace
svodu na sloupy 12m použít příslušný provozní žebřík dle typového podkladu TP
č.7/2012.
• Konzola omezovačů přepětí. Je rámová konstrukce v trojúhelníkovém uspořádání
montážních otvorů pro omezovače přepětí. Toto provedení konzoly omezovačů
přepětí umožňuje záměnu jednotlivých žil kabelu pro sfázování jednotlivých úseků
vedení VN. Fázová rozteč montážních otvorů pro omezovače přepětí je 400 mm.
• Plastový kabelový kryt a držáky kabelů. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu je
provedeno volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. Ve spodní
části kabelového svodu je kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK
150/150-IEC (-250 C až +600 C) se speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí
objímek upevněny pryžové svěrky KP. Pevnost v tlaku 1000 N. Stupeň hořlavosti: B
– nesnadno hořlavé. Délka kabelového ochranného krytu je 3 m (30 cm krytí v zemi).
Ve spodní části plastového krytu je provedené zesílení proti mechanickému
poškození.
• Zkratový kulový bod. (sada 3ks). Montuje se u neodpínaného kabelového svodu
na svorník omezovače přepětí a je určen pro montáž zkratovací soupravy.
• Uzemňovací vodič. Uzemnění konzoly omezovačů přepětí na uzemňovací vodič
se provede pomocí svorek SR02.
• Upevnění konstrukce na podpěrný bod. Jednotlivé části konstrukce kabelového
svodu se na podpěrný bod upevňují pomocí ocelové nerezové pásky a spony (viz
obrázek).
• Doplňující konstrukce. Doplňující konstrukcí jsou ochrany proti ptákům SP 31.3 a
SP45.3, které se montují na středovou svislou propojku venkovního vedení VN
s kabelovým svodem. Ochrana středové propojky se provádí na všech podpěrných
bodech s konzolami systému PAŘÁT-III, kromě konzoly PAŘÁT-III-JB-N. Na základě
požadavků odboru životního prostředí lze složený podpěrný bod (PAŘÁT III +
neodpínaný svod) doplnit o ptačí dosedací tyč s katalog. č. 791-00 viz obrázková
příloha č. 6.
Kat. číslo
791-00
Název doplňujících konstrukcí pro neodpínaný svod
Ptačí dosedací tyč 1300 PAŘÁT-III
MJ
ks
1000047
Ochrana proti ptákům V-SP 45.1
ks
1000048
Ochrana proti ptákům V-SP 31.1
ks
• Montáž. Montáž konstrukcí kabelového svodu na podpěrných bodech v trase
venkovního vedení VN se montují pod vedením (viz přílohy). Montáž konstrukcí
kabelového svodu na koncových podpěrných bodech lze provádět pod vedením
nebo na druhé straně betonového sloupu.
•Sestavy jednotlivých typů neodpínaných kabel. svodů a katalogová čísla.
Neodpínaný kabelový svod 25 kV JB/DBV/DBW–10,5m
Kat. číslo
103-00
Název
Kompletní uzemnění (12 m)
Katalogové č. 111 111 24
MJ
Množství
ks
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
514-01
840-00
1000036
sad
1
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW – 25
ks
1
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
Neodpínaný kabelový svod 25kV JB/DBV/DBW–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 25
MJ
Množství
ks
1
sad
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
6
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW - 25
ks
1
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000036
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
B) ODPÍNANÝ KABELOVÝ SVOD se skládá z konzoly svislého odpínače, držáků
omezovačů přepětí, kabelového svodu a uzemňovacího vodiče. Konzola svislého
odpínače je konstrukčně uspořádaná pro upnutí na sloupové provedení JB, DBV a
DBW pomocí příslušných třmenů (viz přílohy). Při aplikace svodu na sloupy 12m
použít příslušný provozní žebřík dle typového podkladu TP č.7/2012.
• Použitelné typy odpínačů na konzolu svislého odpínače
Na konzolu svislého odpínače lze namontovat typy svislých odpínačů s kotevní
roztečí rámu odpínače: šířka 1150 mm, výška 550 mm, průměr otvoru 18 mm.
Odpínače s pohony JB nejsou součástí dodávky sestav typů odpínaných
kabelových svodů. Odpínače s pohony DBV a DBW jsou součástí dodávky sestav
typů odpínaných kabelových svodů, viz tabulky sestav jednotlivých typů.
• Konzola svislého odpínače. Je rámová konstrukce z ocelových profilů, na kterou
se montuje svislý odpínač. Je univerzální pro betonové sloupy v provedení JB, DBV
a DBW. Na betonový sloup se montuje pomocí třmenů v provedení JB, DBV a DBW,
které jsou součástí konzoly svislého odpínače podle typu podpěrného bodu. Ve
spodní části konzoly jsou navařeny kotevní desky pro montáž kotevních
izolátorových řetězců. Na kotevní desky konzoly se montují držáky omezovačů
přepětí (viz obrázkové přílohy TP). V horní části jsou na obou koncích konzoly
navařeny zábrany proti přisedání ptáků, které zároveň slouží jako nosiče podpěrných
izolátorů pro upevnění přechodových vodičů z hlavní linky VN. Součástí konzoly je
spojovací materiál M16 pro montáž odpínače na konzolu. Základní mezifázová
vzdálenost vodičů kabelového svodu na konzole je 510mm.
• Plastový kabelový kryt a držáky kabelů. Upevnění kabelu k podpěrnému bodu
je provedeno volnými držáky kabelů s pryžovou svěrkou KP 42 a objímkou. Ve
spodní části kabelového svodu je kabel chráněn plastovým ochranným krytem MAK
150/150-IEC (-250 C až +600 C) se speciálním uzávěrem, ve kterém jsou pomocí
objímek upevněny pryžové svěrky KP. Pevnost v tlaku 1000 N. Stupeň hořlavosti: B
– nesnadno hořlavé. Délka kabelového ochranného krytu je 3 m (30 cm krytí v zemi).
Ve spodní části plastového krytu je provedené zesílení proti mechanickému
poškození.
• Zkratový kulový bod (sada 3ks). Montuje se na šroub spodního kontaktu
svislého odpínače a je určen pro montáž zkratovací soupravy (příloha č. 4).
• UzemněnÍ. Uzemnění konzoly svislého odpínače a páky pohonu na uzemňovací
vodič se provede pomocí svorek SR02. Stínění jednotlivých žil kabelu se uzemní na
držáky omezovačů přepětí spojovacím materiálem. Volné držáky kabelu a držáky
v plastovém krytu se neuzemňují
• Doplňující konstrukce. Doplňující konstrukcí jsou ochrany proti ptákům SP 31.3 a
SP45.3, které se montují na středovou svislou propojku venkovního vedení VN
s kabelovým svodem. Ochrana středové propojky se provádí na všech podpěrných
bodech s konzolami systému PAŘÁT-III, kromě konzoly PAŘÁT-III-JB-N. Na základě
požadavků odboru životního prostředí lze složený podpěrný bod (PAŘÁT III +
odpínaný svod) doplnit o ptačí dosedací tyč s katalog. č. 792-00. Ptačí dosedací tyč
se montuje na třmen konzoly svislého odpínače, viz obrázková příloha č. 6.
Kat. číslo
792-00
Název doplňujících konstrukcí pro odpínaný svod
Ptačí dosedací tyč 1000 OK
MJ
ks
1000047
Ochrana proti ptákům V-SP 45.1
ks
1000048
Ochrana proti ptákům V-SP 31.1
ks
• Sestavy jednotlivých typů odpínaných kabel. svodů a katalogová čísla.
Odpínaný kabelový svod 25 kV JB – 10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 20
MJ
Množství
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-20
Objímka konzoly odpínače JB
sad
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
10 000 36
Odpínaný kabelový svod 25 kV JB – 12 m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 22
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-20
Objímka JB konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
Al přípojnice
sad
1
Odpínaný kabelový svod Fla 15/6400 - 25 kV DBV–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 23
MJ
Množství
1 000 036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1 000 746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1 000 754
L-pohon 77515001
ks
1
1 000 756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1 000 777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1 000 822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka konzoly odpínače JB
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 766
Odpínač Fla 15/6400
Odpínaný kabelový svod Fla 15/6400 - 25 kV DBV–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 26
MJ
Množství
1 000 036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1 000 746
Zař. páka se svěrnou konc. Úhlovou
ks
1
1 000 754
L-pohon 77515001
ks
1
1 000 755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1 000 756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1 000 777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1 000 778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1 000 822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka DBV konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
528-02
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 766
Odpínač Fla 15/6400
Odpínaný kabelový svod Fla 15/6400 - 25 kV DBW–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 21
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 766
Odpínač Fla 15/6400
Odpínaný kabelový svod Fla 15/6400 - 25 kV DBW–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 34
MJ
Množství
1 000 036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1 000 746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1 000 754
L-pohon 77515001
ks
1
1 000 755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1 000 756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1 000 777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1 000 778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1 000 822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
528-01
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 766
Odpínač Fla 15/6400
Odpínaný kabelový svod Flb 6400 - 25 kV DBV–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 231
MJ
Množství
1 000 036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1 000 746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1 000 754
L-pohon 77515001
ks
1
1 000 756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1 000 777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1 000 822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka konzoly odpínače JB
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 767
Odpínač Flb 6400
Odpínaný kabelový svod Flb 6400 - 25 kV DBV–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 261
MJ
Množství
1 000 036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1 000 746
Zař. páka se svěrnou konc. Úhlovou
ks
1
1 000 754
L-pohon 77515001
ks
1
1 000 755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1 000 756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1 000 777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1 000 778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1 000 822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-21
Objímka DBV konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
ks
1
528-02
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBW
ks
1
529-02
Držák páky pohonu DRIBO DBW
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 767
Odpínač Flb 6400
Odpínaný kabelový svod Flb 6400 - 25 kV DBW–10,5m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 211
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
3
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 767
Odpínač Flb 6400
Odpínaný kabelový svod Flb 6400 - 25 kV DBW–12m
Kat. číslo
Název
Katalogové č. 111 111 341
MJ
Množství
1000036
ZKB přímý závit M12 15kA
ks
3
1000746
Zař. páka se svěrnou konc. úhlovou
ks
1
1000754
L-pohon 77515001
ks
1
1000755
Meziložisko se soud. bez držáku
ks
1
1000756
Ložisko boč.vrat. bez držáku
ks
1
1000777
Trubka 1“ bez závitu dl. 3000mm
ks
1
1000778
Trubka 1“ 1,5m prodloužení táhel ÚO
ks
1
1000822
Trubka 1“ se závitem dl. 3000mm
ks
1
103-00
Kompletní uzemnění (12 m)
ks
1
501-00
Konzola odpínače JB/DBV/DBW 25 kV
ks
1
501-22
Objímka DBW konzoly odpínače
sad
1
514-00
Kryt plastový kabelu JB/DBV/DBW
sad
1
514-01
Držák kabelu JB/DBV/DBW
ks
4
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
ks
1
528-01
Držák mezilo. pohonu DRIBO DBV
ks
1
529-01
Držák páky pohonu DRIBO DBV
ks
1
840-00
Konzola omezovačů přepětí JB/DBV/DBW-25
ks
1
793-06
Držák konzoly omezovačů přepětí SO 25
ks
1
844-00
AlFe přípojnice
sad
1
ks
1
1 000 767
Odpínač Flb 6400
III.
Technické požadavky na výrobu.
Sváření konstrukcí.
Konstrukce jsou svařovány ve shodě s požadavky ČSN EN ISO 3834-2.
Konstrukce jsou zařazeny do třídy provedení EXC1 podle ČSN EN 1090-2.
Svary jsou vyhotoveny ve stupni kvality „D“podle ČSN EN ISO 5817.
Svařování provádí svářeči s kvalifikací podle ČSN EN 287-1.
Používanou metodou svařování je podle ČSN EN ISO 4063 metoda 135Obloukové svařování tavicí elektrodou v aktivním plynu ( MAG svařování)
Úprava konstrukcí proti korozi.
Konstrukce jsou žárově zinkované podle ČSN EN ISO 1461:
a) ocel ≥ 6 mm s vrstvou 85 µm.
b) ocel ≥ 3 mm ≤ 6 mm s vrstvou 70 µm ( zinkovnou je deklarovaná vrstva 80 µm).
Spojovací materiál je galvanicky zinkovaný podle ČSN ISO 4520, ČSN EN ISO
3613 s vrstvou 12µm.
Značení výrobků.
Značení jednotlivých konstrukcí se provádí samolepicími štítky s názvem a
katalogovým číslem.
Kvalita zboží a technická dokumentace.
Technická dokumentace odpovídá požadavku typového podkladu.
Technické parametry odpovídají ČSN EN 1090-1.
Rozměrové odchylky odpovídají ČSN ISO 2768-1.
ES prohlášení o shodě
IV.
Montáž.
Montáž konstrukcí kabelového svodu na podpěrné body se provede podle příloh.
V.
Doprava.
Konstrukci je možno přepravovat běžnými dopravními prostředky odpovídající
stanovené hmotnosti.
Údaje o nákladu konstrukce: hmotnost - do 80 kg, nejdelší díl - do 3 m
VI.
Balení.
Konstrukce bude dodána - volně ložená a stažená páskou v jeden svazek.
VII. Údaje pro objednávku.
Příklad:
Katalogové číslo
Název sestavy
Neodpínaný kabelový svod 25 kV JB/DBV/DBW–10,5m
111 111 24
VIII. Údaje o dodavateli.
Výrobky podle objednávky vyrábí a dodává:
ENERGETIKA SERVIS s.r.o.
Křižíkova 1690, 370 01 České Budějovice
Tel. 38 6356055 Fax. 38 6356422
E-mail: [email protected]
www.energetika-servis.cz
Počet sad
1
REVDKXMH
NVÀURXE0[
NV0DWLFH0
NV3RGORéND
NV3RGORéNDS¦URYž
32=
RFHOSžVND
ÁPP
SçªSRMQ¦PªVWR
SURX]HPQëQª
NRQ]RO\
32=
RFHOSžVND
ÁPP
RFHOSžVND
ÁPP
alt.2
montáž na DBV
alt.1
montáž na JB
alt.3
montáž na DBW
0
6
$$
$
$
32=
%
%
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
3
103-00
2
10 000 36
1
840-00
Poz.
Katalog.þ.
UzemnČní kompletní 12m
Zkrat. kulový bod, závit M12 - vnitĜní
Konzola omez. pĜep. JB/DBV/DBW 25kV
Název
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Konzola omez. pĜepČtí JB/DBV/DBW 25kV
(Neodpínaný kabelový svod)
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.1
0DWLFH0
3RGORéND
32=
$$
ÀURXE0[
0DWLFH0
3RGORéND
3RGORéNDYHONRSORÁQž
$
[
WOPP
WHU¦Q
$
%
%
&
&
RFHOSžVND
ÁPP
&
&
&&
%%
%
%
WHU¦Q
RFHOSžVND
ÁPP
%
%
&
&
NDEHOQHQª
VRXížVWªGRGžYN\
alt.1 - JB
alt.2 - DBV
alt.3 - DBW
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
514-00
Poz.
Katalog.þ.
Kryt plastový - kabelu JB/DBV/DBW
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Kryt plastový - kabelu JB/DBV/DBW
Název
Datum : 31.8.2012
PĜíloha þ.2
32=
0DWLFH0
3RGORéND
SU\éRYžREMªPND
.3
$$
$
$
$
$
$
$
alt.3- DBW
alt.2- DBV
alt.1- JB
RFHOSžVND
ÁPP
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
2
514-01
Poz.
Katalog.þ.
Držák kabelu JB/DBV/DBW
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Držák kabelĤ JB/DBV/DBW
Název
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.3
JB
32=
[
V
DB
.RQ]RODREVDKXMH
ÀURXE0[NV
0DWLFH0NV
3RGORéNDNV
SçªSRMQ¦PªVWRSUR
X]HPQëQªNRQ]RO\
W
DB
0RéQRVWLPRQWžéH93$
32=
REVDKXMH
NVÀURXE0[
NV0DWLFH0
NV3RGORéND
NV3RGORéNDYHONRSORÁQž
REVDKXMH
NVÀURXE0[
NV0DWLFH0
NV3RGORéND
$
0
%
6
$$
32=
$
%
9
844-00
AlFe pĜípojnice (sada=3ks)
8
1 000 036
7
103-00
UzemnČní kabel.svodu/odboþ.linky 12m
6
793-06
Držák konzoly omez. pĜep. SO25kV
5
840-00
Konzola omez. pĜepČtí JB/DBV/DBW 25kV
4
501-22
Objímka DBW konzoly odpínaþe
3
501-21
Objímka DBV konzoly odpínaþe
2
501-20
Objímka JB konzoly odpínaþe
1
501-00
Konzola svisl. odpínaþe JB/DB 25kV
Poz.
Katalog.þ.
Zkrat. Kulový bod, závit M12 - vnitĜní
Název
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Konzola svislého odpínaþe 25kV
a držák konzoly omez. pĜepČtí SO25kV
(Odpínaný kabelový svod)
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.4
Po
ho
nD
BV
-1
Po
ho
2m
nD
BW
-1
2m
Po
ho
nD
BV
Po
ho
-1
0,5
nD
BW
m
-1
0,5
m
13 1 000 746 ZaĜez. páka se svČr. konc. úhlovou
12 1 000 778 Trubka 1" prodl. táhel ÚO dl.=1500mm
11 1 000 777 Trubka 1" bez závitu dl.=3000mm
10 1 000 822 Trubka 1" se závitem dl.=3000mm
9 1 000 754 L-pohon DRIBO
8 1 000 755 Meziložisko se soudeþky DRIBO
7 1 000 756 Ložisko boþní vratné DRIBO
6
529-02
Držák páky pohonu DBW
5
529-01
Držák páky pohonu DBV
4
528-02
Držák meziložiska pohonu DRIBO DBW
3
528-01
Držák meziložiska pohonu DRIBO DBV
2
527-02
Držák ložiska pohonu DRIBO DBW
1
527-01
Držák ložiska pohonu DRIBO DBV
Poz. Katalog.þ.
Svislé odpínací pĜístroje a pohony na JB, nejsou souþástí dodávky
sestav konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Pohony odpínaþe
(Odpínaný kabelový svod)
Název
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.5
32=
32=
32=
32=
SçªSRMQ¦PªVWR
SURX]HPQëQª
Aplikace ochranných prvkĤ na
neodpínaný kabelový svod:
Aplikace ochranných prvkĤ na
odpínaný kabelový svod:
4 791-00 Ptaþí dosedací tyþ 1300 PAěÁT-III
3 1000048 Ochrana proti ptákĤm V-SP 31.1
2 1000047 Ochrana proti ptákĤm V-SP 45.1
1 792-00 Ptaþí dosedací tyþ 1000 OK
Poz. Katalog.þ.
Název
ES
ES
ES
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
ES
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Ochrana ptactva
(DoplĖující konstrukce)
Výrobce
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.6
alt.1 - svod JB 10,5m
z PAěÁTU-III-JB-N
alt.3 - svod DBW 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2 - svod DBV 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.6 - svod DBW 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-R
alt.4 - svod JB 10,5m
z PAěÁTU-III-JB-R
alt.5 - svod DBV 10,5m
z PAěÁTU-III-DBW-R
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
111 111 24
Poz.
Katalog.þ.
Nedpínaný kabel. svod 25kV JB/DBV/DBW 10,5m
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava neodpínaného kabel. svodu 25kV JB/DBV/DBW 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.8.2012
PĜíloha þ.7
alt.1 - svod JB 12m
z PAěÁTU-III-JB-N
alt.3 - svod DBW 12m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2 - svod DBV 12m
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.6 - svod DBW 12m
z PAěÁTU-III-DBW-R
alt.4 - svod JB 12m
z PAěÁTU-III-JB-R
alt.5 - svod DBV 12m
z PAěÁTU-III-DBW-R
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
1
111 111 25
Nedpínaný kabel. svod 25kV JB/DBV/DBW 12m
Poz.
Katalog.þ.
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava neodpínaného kabel. svodu JB/DBV/DBW 12m
+ sytém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.8.2012
PĜíloha þ.8
alt.1
z PAěÁTU-III-JB-N
2GSªQDFªSçªVWURM
VSRKRQHPQD-%
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
alt.2
z PAěÁTU-III-JB-R
2GSªQDFªSçªVWURM
VSRKRQHPQD-%
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
Svislé odpínací pĜístroje a pohony na JB, nejsou souþástí dodávky
sestav konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
111 111 20
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod JB 10,5m
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu JB 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.09
alt.1
z PAěÁTU-III-JB-N
SURYR]QªéHEçªN
NDWDORJí
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
alt.2
z PAěÁTU-III-JB-R
2GSªQDFªSçªVWURM
VSRKRQHPQD-%
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
2GSªQDFªSçªVWURM
VSRKRQHPQD-%
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
Svislé odpínací pĜístroje a pohony na JB, nejsou souþástí dodávky
sestav konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
Navrhl : Kadlec F.
111 111 22
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod 25kV JB 12m
Název
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu JB 12m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.10
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
1
5
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
RGSªQDFªSçªVWURM
NRPRURYºUïéNRYº
WHU¦Q
PĜíslušný svislý odpínací pĜístroj (Fla/Flb) vþetnČ pohonu,
je souþástí dodávky sestavy konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
111 111 231
111 111 23
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod Flb 25kV DBV10,5m
Odpínaný kabelový svod Fla 25kV DBV10,5m
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBV 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.11
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
1
5
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
SURYR]QªéHEçªN
NDWDORJí
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
RGSªQDFªSçªVWURM
NRPRURYºUïéNRYº
WHU¦Q
PĜíslušný svislý odpínací pĜístroj (Fla/Flb) vþetnČ pohonu,
je souþástí dodávky sestavy konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
111 111 261
111 111 26
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod Flb 25kV DBV12m
Odpínaný kabelový svod Fla 25kV DBV12m
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBV 12m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.12
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
alt.3
z PAěÁTU-III-DBW-K
RGSªQDFªSçªVWURM
NRPRURYºUïéNRYº
WHU¦Q
PĜíslušný svislý odpínací pĜístroj (Fla/Flb) vþetnČ pohonu,
je souþástí dodávky sestavy konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
111 111 211
111 111 21
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod Flb 25kV DBW10,5m
Odpínaný kabelový svod Fla 25kV DBW10,5m
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBW 10,5m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.13
alt.1
z PAěÁTU-III-DBW-N
alt.2
z PAěÁTU-III-DBW-R
alt.3
z PAěÁTU-III-DBW-K
SURYR]QªéHEçªN
NDWDORJí
QHQªVRXížVWªGRGžYN\
RGSªQDFªSçªVWURM
NRPRURYºUïéNRYº
WHU¦Q
PĜíslušný svislý odpínací pĜístroj (Fla/Flb) vþetnČ pohonu,
je souþástí dodávky sestavy konstrukcí ES.
'0'4)'6+-#5'48+5UTQ
KĜižíkova 1690, 370 01 ýeské BudČjovice
111 111 341
111 111 34
Katalog.þ.
Odpínaný kabelový svod Flb 25kV DBW12m
Odpínaný kabelový svod Fla 25kV DBW12m
Název
Navrhl : Kadlec F.
Schválil : Kadlec F.
TP
4/2012
Kreslil : Maurer O.
Sestava odpínaného kabel. svodu DBW 12m
+ systém konzol PAěÁT-III
+ prvky pro ochranu ptactva
Datum : 31.12.2012
PĜíloha þ.14
Download

Odbočné linky odpínané a neodpínané z venkovního vedení VN na