25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD
58. společný sjezd české a slovenské společnosti
pro klinickou neurofyziologii
Výstaviště Brno – Pavilon E, 23.–26. 11. 2011
Program
GE Healthcare
Někdy není obraz jasný.
Několik příznaků může napodobovat parkinsonský syndrom
v počátečním stádiu. Až 60-80% dopaminergních nigrostriatalních zakončení je definitivně ztraceno než se objeví
motorické příznaky parkinsonovy nemoci.1
DaTSCAN™ Vám ukáže správnou cestu.
Zkrácený souhrn údajů o přípravku
Prosíme, před předepsáním si přečtěte plné znění Souhrnu
údajů o přípravku (SPC).
NÁZEV PŘÍPRAVKU DaTSCAN 74 MBq/ml injekční roztok.
SLOŽENÍ Jeden ml roztoku obsahuje ioflupanum (123I) 74 MBq k času
kalibrace (0,07 až 0,13 μg/ml joflupanu). Jedna 2,5ml injekční lahvička
s jednou dávkou obsahuje 185 MBq joflupanu-(123I) (měrná aktivita v
rozmezí 2,5 až 4,5 x 1014 Bq/mmol) k času kalibrace. Jedna 5ml injekční
lahvička s jednou dávkou obsahuje 370 MBq joflupanu-(123I) (měrná
aktivita v rozmezí 2,5 až 4,5 x 1014 Bq/mmol) k času kalibrace. Pomocné
látky: Tento léčivý přípravek obsahuje 39,5 g/l ethanolu.
TERAPEUTICKÉ INDIKACE Tento přípravek je určen pouze k diagnostickým
účelům. DaTSCAN je indikován pro zjišťování ztráty funkčních zakončení
dopaminergních neuronů ve striatu: • U dospělých pacientů s klinicky
nejasným parkinsonským syndromem, aby se mohlo rozlišit mezi
esenciálním tremorem a parkinsonským syndromem spojeným s
idiopatickou Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií
a progresivní supranukleární paralýzou. DaTSCAN není schopen rozlišovat
mezi Parkinsonovou chorobou, mnohočetnou systémovou atrofií a
progresivní supranukleární paralýzou. • Jako pomůcka pro rozlišení
pravděpodobné demence s Lewyho tělísky a Alzheimerovy choroby u
dospělých pacientů. DaTSCAN není schopen rozlišovat demenci s Lewyho
tělísky od demence způsobené Parkinsonovou chorobou.
DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ Před podáním musí být dostupné vhodné
vybavení pro resuscitaci. DaTSCAN se má používat pouze u pacientů na
doporučení lékařů zkušených v léčbě pohybových poruch a/nebo
demence. DaTSCAN mohou používat pouze kvalifikované osoby s
příslušným oprávněním pro používání a manipulaci s radionuklidy v
určeném klinickém zařízení. Dávkování Klinické účinky byly prokázány v
rozmezí 111 až 185 MBq. Nepřekračujte 185 MBq a nepoužívejte, při
aktivitě nižší než 110 MBq. Pacientům musí být před injekcí provedena
blokáda štítné žlázy, aby bylo minimalizováno vychytávání radioaktivního
jodu štítnou žlázou, např. perorálním podáním cca 120 mg jodidu
draselného 1 až 4 hodiny před injekcí přípravku DaTSCAN. Zvláštní
populace. Pacienti s poruchou funkce ledvin a jater. U pacientů se
závažnou poruchou ledvin nebo jater nebyly studie provedeny. Nejsou
dostupné žádné údaje. Pediatrická populace Bezpečnost a účinnost
DaTSCANu u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyla stanovena. Nejsou
dostupné žádné údaje. Způsob podání K intravenóznímu podání.
DaTSCAN se používá bez ředění. K minimalizaci možné bolesti v místě
vpichu během podání je doporučena pomalá intravenózní injekce (ne
kratší než 15 až 20 sekund) do žíly na paži. Zobrazení SPECT se provádí
za 3–6 hodin po injekci. Ke zobrazení se používá gama kamera s kolimátorem s vysokým rozlišením ve fotopíku 159 keV a s energetickým
oknem ± 10 %. Počet jednotlivých projekcí by neměl být nižší než 120
snímků při 360°. Pro kolimátory s vysokým rozlišením by měl být poloměr
rotace konzistentní a co nejmenší (obvykle 11–15 cm). Experimentální
studie striatových fantomů naznačily, že optimální zobrazní se získá
použitím takové velikosti matrice a zoom faktoru, které poskytují pixel
velikosti 3,5–4,5 mm pro v současnosti používané systémy. Pro optimální
zobrazení by se mělo registrovat minimálně 500 000 impulzů. Normální
obrazy se vyznačují dvěma symetrickými oblastmi tvaru půlměsíce o
stejné intenzitě. Abnormální obrazy jsou buď asymetrické, nebo
symetrické s nestejnou intenzitou a/nebo tvar půlměsíce ztratí.
KONTRAINDIKACE Hypersensitivita na léčivou látku nebo na kteroukoliv
pomocnou látku tohoto přípravku. Těhotenství.
ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ PRO POUŽITÍ Jestliže se objeví
hypersenzitivní reakce, je potřeba podávání léčivého přípravku okamžitě
přerušit a, pokud je to nutné, začít s intravenózní léčbou. Musí být
okamžitě dostupné léčivé přípravky a vybavení k resuscitaci (např.
endotracheální kanyla a ventilátor). Toto radiofarmakum může být
dodáváno, používáno a podáváno jen oprávněnými osobami v určeném
zdravotnickém zařízení. Jeho příjem, skladování, používání, přeprava a
likvidace se řídí předpisy a příslušnými oprávněními místních
kompetentních oficiálních úřadů. U každého pacienta musí být expozice
ionizujícímu záření ospravedlněna pravděpodobným přínosem. Podaná
aktivita musí být taková, aby byla výsledná dávka tak nízká, jak jen je to
možné, přičemž je třeba brát v úvahu požadavek na dosažení
plánovaného diagnostického výsledku. U pacientů se závažnou poruchou
ledvin nebo jater nebyly studie provedeny. Vzhledem k chybějícím údajům,
není DaTSCAN doporučen u pacientů se středně závažnou až závažnou
poruchou ledvin nebo jater.
INTERAKCE Žádné studie interakcí nebyly u lidí prováděny. Joflupan se
váže na dopaminové přenašeče. Léčivé přípravky, vázající se na dopaminové přenašeče s vysokou afinitou, mohou ovlivňovat diagnózu
DaTSCANem. Patří mezi ně amfetamin, benzatropin, buproprion, kokain,
mazindol, methylfenidát, fentermin a sertralin. Mezi léčivé přípravky, které
při klinických studiích neovlivňovaly zobrazování pomocí DaTSCANu, patří
amantadin, benzhexol, budipin, levodopa, metoprolol, primidon, propranolol a selegilin. Nepředpokládá se, že antagonisté dopaminu a antagonisté působící na postsynaptické dopaminové receptory ovlivní zobrazení DaTSCANem, a proto se v případě potřeby nemusí vysazovat. Při
studiích na zvířatech se ukázalo, že mezi léčivé přípravky, které neovlivňují
zobrazování s DaTSCANem patří pergolid.
FERTILITA, TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ Ženy ve fertilním věku: Je-li nezbytné
podat radioaktivní léčivý přípravek ženě ve fertilním věku, je vždy nutné
vyloučit těhotenství. Žena, které vynechala menstruace, by měla být
považována za těhotnou, dokud se neprokáže opak. Existují-li pochybnosti, je důležité, aby uspokojivého zobrazení bylo dosaženo za minimální
expozice radioaktivitou. Měly by se zvažovat alternativní metody bez
ionizujícího záření. Těhotenství: Studie reprodukční toxicity nebyly s touto
látkou na zvířatech provedeny. Radionuklidová vyšetření způsobují u
těhotných žen radiační dávku pro plod. Podání 185 MBq joflupanu-(123I)
má za následek absorbovanou dávku na dělohu 3,0 mGy. DaTSCAN je v
těhotenství kontraindikován (viz bod 4.3). Kojení: Není známo, zda se
joflupan-(123I) vylučuje do mateřského mléka. Před podáním radioaktivního
léčiva kojící matce je třeba uvážit, zda vyšetření neodložit až matka
přestane kojit a zda výběr radiofarmaka byl nejvhodnější vzhledem k
sekreci radioaktivity do mateřského mléka. Je-li podání nutné, je třeba
kojení přerušit na 3 dny a nahradit je náhradní výživou. V této době je
nutné mateřské mléko odsávat v pravidelných intervalech a zlikvidovat.
Fertilita: Studie fertility nebyly provedeny. Nejsou dostupné žádné údaje.
NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Shrnutí bezpečnostního profilu: V souvislosti s
podáním DaTSCANu nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí reakce.
Přehled nežádoucích účinků: V každé skupině jsou nežádoucí účinky
seřazeny podle klesající závažnosti. Poruchy imunitního systému Nejsou
známy: Hypersenzitivita. Poruchy metabolismu a výživy Méně časté:
Zvýšená chuť k jídlu. Poruchy nervového systému Časté: Bolest hlavy.
Méně časté: Točení hlavy, mravenčení (parestezie), dysgeuzie. Poruchy
sluchu a labyrintu Méně časté: Závratě. Gastrointestinální poruchy
Méně časté: Nauzea, sucho v ústech. Celkové poruchy a reakce v místě
aplikace Méně časté: Bolest v místě injekce (intenzivní bolest po podání
do malých žil). Expozice ionizujícímu záření je spojena s vyvoláním
malignity a s možností vývoje vrozených vad. Vzhledem k tomu, že účinná
dávka je 4,35 mSv, je při podání maximální doporučené aktivity 185 MBq
výskyt těchto nežádoucích příhod málo pravděpodobný.
ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ Uchovávejte při teplotě do 25 °C.
Chraňte před mrazem.
DOZIMETRIE Efektivní dávka (E) po podání 185MBq injekce DaTSCANu je
pro 70kg jedince 4,35 mSv.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI GE Healthcare Limited, Little
Chalfont Bucks HP7 9NA, Velká Británie.
REGISTRAČNÍ ČÍSLA EU/1/00/135/001 (2,5 ml), EU/1/00/135/002 (5 ml).
DATUM PRVNÍ REGISTRACE 27. července 2000.
POSLEDNÍ PRODLOUŽENÍ REGISTRACE 28. července 2010. Výdej léčivého
přípravku je vázán na lékařský předpis. Léčivý přípravek je plně hrazen z
prostředků veřejného zdravotního pojištění.
M.G.P. spol. s r.o., Kvítková 1575, 760 01 Zlín , Česká republika
GE Healthcare, Čajakova 13, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
www.gehealthcare.com
Distributor pro Českou republiku: M.G.P. spol. s r.o., Kvítkova 1575,
76001 Zlín, tel. +420 577 212 140, www.mgp.cz
Distributor pro Slovenskou republiku: MGP, spol. s r. o., Šustekova 2,
85104 Bratislava 5, tel. +421 254 654 841, www.mgpslov.sk
© 2011 General Electric Company – všechna práva vyhrazena.
GE a GE Monogram jsou ochranné známky General Electric Company.
GE Healthcare, divize General Electric Company.
DaTSCAN je ochranná známka GE Healthcare Limited.
Odkaz: 1. Lang AE, Obeso JA. Lancet Neurol 2004;3:309-16.
10-2011 JB3848/OS CZECH IOC: GECM1703
Pro včasnou a přesnou diagnózu
COPAXONE®
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PODĚKOVÁNÍ PARTNERŮM
Generální partneři
Hlavní partner
Partneři
•
•
•
•
Je účinný u pacientů s CIS i s RRMS2, 3
Zpomaluje progresi do klinicky prokázané RS3
Signifikantně snižuje počet relapsů u RRMS2
Má příznivý bezpečnostní profil z krátkodobého i dlouhodobého hlediska1–3
COPAXONE®: Zkrácená informace o přípravku
Složení: 20 mg glatirameri acetas. Léková forma: Injekční roztok, předplněná injekční stříkačka. Indikace: První klinická epizoda u pacientů s vysokým rizikem rozvoje klinicky
potvrzené roztroušené sklerózy, snížení frekvence relapsů u ambulatních pacientů s RRRS, a alespoň 2 ataky neurologické dysfunkce v průběhu předchozího dvouletého období.
Dávkování: 20 mg glatiramer acetátu – 1 předplněná injekční stříkačka s.c. 1x denně. U starších osob, a u pacientů s poruchou renálních funkcí nebyl specificky studován. Každý den
je nutné měnit místo vpichu – paže, břicho, hýždě, stehno. Použití v pediatrii: Adekvátní klinické ani farmakokinetické studie nebyly provedeny. Omezené literární údaje naznačují,
že bezpečnostní profil u dospívajících léčených přípravkem Copaxone 20 mg s.c. 1x denně je obdobný jako u dospělých. Nejsou informace o užití Copaxone u dětí do 12 let, proto by
přípravek Copaxone neměl být v této věkové skupině použit. Kontraindikace: Přecitlivělost na glatiramer acetát nebo mannitol, u těhotných žen. Zvláštní upozornění: Nesmí být
podáván i.v. nebo i.m. Je třeba zvýšené opatrnosti u pacientů s kardiologickými problémy v anamnéze. Vzácně se mohou objevit vážné hypersenzitivní reakce. Nejsou důkazy o tom,
že by protilátky proti glatiramer-acetátu byly neutralizující. U pacientů s renálními poruchami musí být během léčby přípravkem Copaxone sledovány renální funkce. Interakce: Nebyly
specificky studovány. Zvýšený výskyt reakcí v místě vpichu u souběžné léčby kortikosteroidy. Fenytoin a/nebo karbamazepin: souběžné použití musí být pečlivě monitorováno. Kojení:
Údaje o vylučování glatiramer-acetátu, metabolitů nebo protilátek do mat. mléka nejsou dostupné. Musí být zvážen prospěch pro matku proti relativnímu riziku pro dítě. Nežádoucí
účinky: reakce v místě vpichu- erytém, bolest, zatvrdnutí, pruritus, otok, zánět a hypersenzitivita. Vazodilatace, tlak na hrudi, dušnost, palpitace nebo tachykardie, byla popsána jako
bezprostřední postinjekční reakce. Velmi časté: Infekce, chřipka, úzkost, deprese, bolest hlavy, vazodilace, dušnost, nevolnost, vyrážka, artralgie, bolest v zádech, astenie, bolest na
hrudi, reakce v místě injekce, bolest. Časté: Bronchitis, gastroenteritis, herpes simplex, otitis media, rhinitis, absces dásní, vaginální kandidóza, benigní novotvar kůže, novotvar
lymfadenopatie, hypersenzitivita, anorexie, přírůstek na váze, nervozita dysgeusie, hypertonie, migréna, poruchy řeči, synkopa, tremor, diplopie, oční poruchy, ušní poruchy, palpitace,
tachykardie, kašel, senná rýma, zácpa, zubní kaz, dyspepsie, dysfagie, inkontinence stolice, zvracení, neobvyklé jaterní funkční testy, ekchymóza, nadměrné pocení, svědění, poruchy
kůže, kopřivka, nucení na moč, polakisurie, retence moči, zimnice, otok tváře, atrofie v místě injekce, lokální reakce, periferní edém, edém, horečka. Méně časté, vzácné a velmi
vzácné nežádoucí účinky – viz SPC. Předávkování: Do 80 mg nebyly spojeny s jinými nežádoucími účinky, s dávkami vyššími nejsou zkušenosti. Nesmí být mísen s jinými léčivy.
Zvláštní opatření pro uchovávání: Uchovávejte stříkačky v krabičce – chraňte před světlem. Uchovávejte v chladničce (2 °C – 8 °C) a chraňte před mrazem. Jedenkrát mohou být
uchovávány při pokojové teplotě (15 °C – 25 °C), po dobu až jednoho měsíce.Jestliže nebyly použity a jsou v původním obalu, musí být po této lhůtě vráceny do chladničky. Balení:
Copaxone 20 mg 7 nebo 28 předplněných inj. stříkaček. Držitel rozhodnutí o registraci: Teva Pharmaceuticals CR s.r.o, Radlická 3185/1c, 15000 Praha 5, Česká republika
Registrační číslo: 59/481/06-C Datum revize: 3. 6. 2009
Před předepsáním léku se seznamte se Souhrnem údajů o přípravku. Výdej léku je vázán na lékařský předpis.
Hrazen z prostředků zdravotního pojištění.
Reference: 1. Schrempf W & Ziemssen T. 2007 Autoimmunity Reviews; 6:469-475, 2. Comi G et al. The Lancet, published online October 7,2009, 3. Ford C. Mult Scler Online, first
published on January 27, 2010.
ZÁKLADNÍ LÉČBA
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
www.teva.cz
Mediální partneři
5
6
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
OBSAH
Předseda 25.ČSNS a 58. ČSSKN
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
ZÁŠTITU NAD SJEZDEM PŘIJALI
POŘADATELÉ A VÝBORY
PROGRAMOVÝ PŘEHLED
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSNS
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSSKN
POSTERY
SATELITNÍ SYMPOSIA
MÍSTO KONÁNÍ
PLÁN PŘÍZEMÍ PAVILONU E
PLÁN VÝSTAVY A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
REGISTRACE
KREDITY
SPOLEČENSKÉ AKCE
OBECNÉ INFORMACE
6
6
8
15
50
58
64
68
69
70
71
71
72
74
ZÁŠTITU NAD SJEZDEM PŘIJALI
JUDr. Michal Hašek
hejtman Jihomoravského kraje
Prof. MUDr. Jiří MAYER, CSc.
děkan Lékařské fakulty
Masarykovy univerzity v Brně
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
Bc. Roman ONDERKA, MBA
primátor statutárního města Brna
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D.
rektor Masarykovy university
v Brně
MUDr. Roman KRAUS, MBA
ředitel Fakultní nemocnice Brno
POŘADATELÉ A VÝBORY
Pořádá
Česká neurologická společnost ČLS JEP a Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS JEP
Spolupořadatelé
Slovenská neurologická spoločnosť SLS, Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziologii SLS, Společnost
biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS JEP, Neurologická klinika LF MU a FN Brno a NeuroBrno, o.s.
Čestné předsednictvo
Doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.
předseda České neurologické společnosti
Doc. MUDr. Ján Benetin, CSc.
předseda Slovenské neurologické společnosti
Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
předseda České společnosti pro klinickou
neurofyziologii
Prof. MUDr. Egon Kurča, Ph.D.
předseda Slovenské společnosti pro klinickou
neurofyziologii
Prof. MUDr. Zdeněk Ambler, DrSc.
Prof. MUDr. Daniel Bartko, DSc.
Prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Donáth, PhD.
Doc. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Prof. MUDr. Eva Havrdová, CSc.
Prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.
Prof. MUDr. Pavel Kalvach, CSc.
Prof. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.
Doc. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
Prof. MUDr. Lubomír Lisý, DrSc.
Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Doc. MUDr. Ing. Svojmil Petránek, CSc.
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Doc. MUDr. Pavol Sýkora, PhD.
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
MUDr. Radomír Taláb, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Tichý, DrSc.
Prof. MUDr. Pavol Traubner, CSc.
Prof. MUDr. Peter Turčáni, PhD.
Prof. MUDr. Karel Urbánek, CSc.
Vědecký a programový výbor 25. ČSNS
MUDr. Michal Bar
MUDr. David Doležil, Ph.D.
Doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
Prof. MUDr. Petr Kaňovský, CSc.
MUDr. Jolana Marková
Doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.
Doc. MUDr. Irena Rektorová, CSc.
Prof. MUDr. Evžen Růžička, DrSc.
MUDr. Ondřej Škoda
Doc. MUDr. Pavel Štourač, Ph.D.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA
Vědecký a programový výbor 58. ČSSKN
Prof. MUDr. Martin Bareš, CSc.
Prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc.
Doc. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
Doc. Ing. Vladimír Krajča, CSc.
MUDr. Miroslav Moráň
Lokální organizační výbor
Prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.
MUDr. Stanislav Voháňka, CSc. MBA
MUDr. Stanislav Peška
MUDr. Eva Vlčková, Ph.D.
MUDr. Blanka Mičánková, Ph.D.
PhDr. Milena Košťálová
Ing. Dagmar Kratochvílová
Hana Božková
Jaroslava Saláková
Sekretariát sjezdu
GUARANT International, spol. s.r.o.
Opletalova 22, 110 00 Praha 1
Tel.: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: [email protected]
www.guarant.cz
7
18:45–19:30
20:00–24:00
17:30–17:45
17:45–18:45
15:30–16:00
16:00–17:30
13:15–14:00
14:00–15:30
Polední přestávka
BLOK 1: PARALELNÍ
SEKCE 2 / TS 02
Kontroverze
u extrapyramidových
onemocnění
Kávová přestávka
BLOK 2: PARALELNÍ
SEKCE 6 / TS 04
Klub abnormálních
pohybů
(Videokazuisticky
zajímavých případů)
Sál 3: Popkův sál
BLOK 2: PARALELNÍ
SEKCE 7 / TS 05
Dětská neuroonkologie
+ genetické
aspekty dětských
neurologických
onemocnění
BLOK 1: PARALELNÍ
SEKCE 3 / HS 01
Chonické bolesti hlavy
Sál 4: Mendelův sál
BLOK 2: PARALELNÍ
SEKCE 8 / HS 03
Varia II
BLOK 1: PARALELNÍ
SEKCE 4 / HS 02
Sekce průmyslové
neurologie + Varia I
Sál 5: Zouharův sál
POSTEROVÁ SEKCE I (PRESS CENTRE – 2. PATRO)
SATELITNÍ SYMPOSIUM 01 (PFIZER)
Farmakoterapie neuropatické bolesti
Salónek 17 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E
Schůze výboru SNIL ČNS Schůze výboru sekce ČNS
BLOK 3: PARALELNÍ
BLOK 3: PARALELNÍ
BLOK 3: PARALELNÍ SEKCE 9 / HS 04
BLOK 3: PARALELNÍ
SEKCE 11 / TS 06
SEKCE 12 / TS 07
Cerebrovaskulární onemocnění I.
SEKCE 10 / HS 05
De-8-mentia
Neurogenní poruchy
Mozkový infarkt: akutní léčba
Extrapyramidová
komunikace
onemocnění I.
Kávová přestávka
BLOK 4: PARALELNÍ
BLOK 4: PARALELNÍ
BLOK 4: PARALELNÍ SEKCE 13 / HS 06
BLOK 4: PARALELNÍ
SEKCE 15 / HS 07
SEKCE 16 / TS 09
Cerebrovaskulární onemocnění II.
SEKCE 14 / TS 08
Neuropsychiatrie
Poruchy spánku I.
Mozkový infarkt: Sekundární prevence
Hluboká mozková
Nadměrná spavost
stimulace
v neurologické praxi
Přestávka
SATELITNÍ SYMPOSIUM 02 (BAXTER)
SATELITNÍ SYMPOSIUM
Imunoglobuliny v léčbě nervosvalových
03 (UCB)
onemocněních
Racionální
terapie epilepsie
a Parkinsonovy choroby
PLENÁRNÍ SCHŮZE ČNS
SPOLEČENSKÝ VEČER s Ivou Bittovou: Výstaviště Brno – Pavilon A2
BLOK 2: PARALELNÍ SEKCE 5/ TS 03
Neuropatická bolest
Sál 1, 2: Velký sál
Pracovní zahájení 25. ČSNS
BLOK 1: PARALELNÍ SEKCE 1 / TS 01
Ischemický iktus: současný stav organizace péče
v ČR
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
12:15–14:00
12:15–13:15
12:00–14:00
10:00–10:30
10:30–12:00
08:00–08:30
08:30–10:00
Čtvrtek 24. 11. 2011
Středa 23. 11. 2011
10:00
Schůze výboru ČNS
16:00
Schůze redakční
rady časopisu ČSNN
a Neurologie pro praxi
17:30
Společné zasedání
výborů ČNS a SNS
19:00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
v Činoherní scéně
Městského divadla
v Brně
PROGRAMOVÝ PŘEHLED
8
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
9
20:00
17:30–17:45
17:45–18:45
15:30–16:00
16:00–17:30
BLOK 8: PARALELNÍ
SEKCE 33 / TS 14
Semiologie
epileptických záchvatů
(videosekce).
Společná sekce ČSNS
a ČSSKN
BLOK 7: PARALELNÍ
SEKCE 28 / HS13
Cerebrovaskulární
onemocnění III.
Kávová přestávka
BLOK 8: PARALELNÍ
SEKCE 34 / TS 15
Pokroky
v neurochirurgii
BLOK 7: PARALELNÍ
SEKCE 29 / HS 14
Neuroonkologie
BLOK 8: PARALELNÍ
SEKCE 35 / HS 17
Neuromuskulární
onemocnění II.
Autoimunitní
nervosvalová
onemocnění
BLOK 8: PARALELNÍ
SEKCE 36 / HS 03-N
Funkční zobrazování I.
Přestávka
SATELITNÍ SYMPOSIUM SATELITNÍ SYMPOSIUM
Plenární schůze ČSSKN
06 (BIOGEN)
07 (EISAI)
a následná schůze
Roztroušená skleróza
výboru
KULTURNÍ PROGRAM v Pivovarské pivnici nebo ve Vinárně U královny Elišky (dle výběru)
BLOK 8: PARALELNÍ
SEKCE 32 / HS 16
Neuroimunologie III.
BLOK 7: PARALELNÍ
SEKCE 27 / HS 12
CENY ČNS A ČSKN
ZA ROK 2010, CENA
ČSNN ZA ROK 2011
Salónek 17 pavilonu E Salónek 28 pavilonu E
Schůze výboru NMS ČNS Schůze výboru sekce ČNS
BLOK 7: PARALELNÍ
BLOK 7: PARALELNÍ
SEKCE 31 / HS 02-N
SEKCE 30 / HS 15
Pokročilé metody
Nervosvalová
zpracování EEG
onemocnění I.
Hereditální
nervosvalová
onemocnění
BLOK 6: PARALELNÍ
SEKCE 26 / HS 01-N
Poruchy spánku II
BLOK 5: PARALELNÍ
SEKCE 21 / TS 01-N
Presidentské
symposium
ČSSKN
Sál 5: Zouharův sál
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
13:15–14:00
14:00–15:30
12:00–14:00
12:15–14:00
12:15–13:15
10:00–10:30
10:30–12:00
08:30–10:00
07:15–08:15
ČSNS
Sál 1: Velký sál I.
Sál 2: Velký sál II.
Sál 3: Popkův sál
Sál 4: Mendelův sál
SATELITNÍ SYMPOSIUM
04 (ABBOTT)
Novinky v diagnostice
a v léčbě závratí
BLOK 5: PARALELNÍ
BLOK 5: PARALELNÍ
BLOK 5: PARALELNÍ
BLOK 5: PARALELNÍ
SEKCE 20 / HS 09
SEKCE 19 / TS 11
SEKCE 18 / HS 08
SEKCE 17 / TS 10
Demence I.
Klinická doporučení
Epilepsie I.
Neuroimunologie I.
v neurologii
Likvorová diagnostika Praktická epileptologie
Kávová přestávka
BLOK 6: PARALELNÍ
BLOK 6: PARALELNÍ
BLOK 6: PARALELNÍ
BLOK 6: PARALELNÍ
SEKCE 25 / HS 10
SEKCE 24 / TS 13
SEKCE 23 / HS 10
SEKCE 22 / TS 12
Demence II.
Kontroverse: operační
Epilepsie II.
Neuroimunologie II.
léčba neurologických
Epileptochirurgie
Roztroušená skleróza
komplikací
degenerativní stenózy
páteřního kanálu
Polední přestávka
POSTEROVÁ SEKCE II (PRESS CENTRE – 2. PATRO)
SATELITNÍ SYMPOSIUM
05 (NOVARTIS)
Gilenya (fingolimod)–
nová éra v léčbě
roztroušené sklerózy
mozkomíšní
Pátek 25. 11. 2011
10
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
11
BLOK 10: PARALELNÍ
SEKCE 47 / HS 05-N
Intraoperační
neurofyziologie +
Varia II
Složení: Jedna tvrdá tobolka obsahuje 0,5 mg fingolimodum (ve formě
hydrochloridu). Indikace: Přípravek Gilenya je indikován v monoterapii jako léčba
modifikující průběh onemocnění (DMT, disease modifying therapy) u vysoce aktivní relabujícíremitentní formy roztroušené sklerózy u následujících skupin dospělých pacientů: u pacientů,
kteří mají vysoce aktivní formu onemocnění i přes terapii interferonem beta nebo u pacientů
s rychle progredující závažnou relabující-remitentní formou roztroušené sklerózy definovanou
2 nebo více těžkými relapsy během jednoho roku a s 1 nebo více gadolinium enhancující lézí na
NMR mozku nebo s významně zvýšeným výskytem T2 lézí ve srovnání s předchozím vyšetřením
NMR. Dávkování: Doporučená dávka je jedna 0,5 mg tobolka podávaná perorálně jednou
denně. Přípravek Gilenya může být užíván s jídlem nebo nalačno. Kontraindikace: Známý
syndrom imunodeficience. Pacienti se zvýšeným rizikem oportunních infekcí, včetně pacientů
se sníženou imunitou (včetně těch, kteří jsou v současné době na imunosupresivní léčbě nebo
pacientů s imunitou oslabenou předchozími terapiemi). Závažné aktivní infekce, aktivní
chronické infekce (hepatitida, tuberkulóza). Známé aktivní maligní onemocnění, s výjimkou
pacientů s kožním bazocelulárním karcinomem. Těžká porucha funkce jater (Child-Pugh třída
C). Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku.
Zvláštní upozornění/varování: Zahájení léčby vede k přechodnému zpomalení srdeční
frekvence. Všichni pacienti by měli být monitorováni s ohledem na subjektivní a objektivní
příznaky bradykardie po dobu 6 hodin. Před zahájením léčby u pacientů s anamnézou
významného kardiovaskulárního onemocnění se doporučuje konzultace kardiologa. Před
zahájením léčby by měl být k dispozici současný kompletní krevní obraz. Během léčby
a v případě známek infekce je doporučeno pravidelně kontrolovat krevní obraz. Je-li absolutní
9
počet lymfocytů <0,2x10 /l, je třeba léčbu až do zotavení přerušit. Zahájení léčby u pacientů
se závažnou aktivní infekcí je třeba odložit až do jejího vyřešení. Pacienti bez anamnézy planých
neštovic a bez vakcinace proti viru varicella zoster (VZV) by měli být vyšetřeni před zahájením
terapie na přítomnost protilátek proti VZV. U pacientů bez protilátek proti VZV je třeba před
zahájením léčby zvážit vakcinaci. Makulární edém byl hlášen u 0,4 % pacientů léčených
fingolimodem 0,5 mg. Po 3 – 4 měsících od zahájení léčby se doporučuje oční vyšetření. Před
zahájením léčby by měly být k dispozici současné hodnoty transamináz a bilirubinu. Pokud se
neobjeví klinické příznaky, je doporučeno monitorovat sérové hladiny jaterních transamináz
v 1., 3. a 6. měsíci terapie a pravidelně poté. Při opakovaném průkazu hodnot jaterních
transamináz nad 5násobek ULN by měla být přerušena terapie přípravkem Gilenya. Pokud
přechází pacienti z léčby interferonem nebo glatiramer acetátem na přípravek Gilenya, washout
perioda není nutná, vezmeme-li v úvahu, že jakékoli účinky těchto léků (tj. cytopenie) na
imunitu byly vyřešeny. Při převedení pacientů z natalizumabu na přípravek Gilenya je zapotřebí
opatrnosti, protože by kvůli dlouhému poločasu natalizumabu mohlo dojít až 2 – 3 měsíce
následně po přerušení léčby natalizumabem k současné expozici, a tím k současným účinkům
na imunitu, pokud by léčba přípravkem Gilenya byla zahájena okamžitě. Při převádění z jiných
imunosupresivních terapií musí být při zahájení léčby přípravkem Gilenya zvážena doba trvání
a
mechanismus působení těchto
látek, aby se zabránilo aditivním
0,5 mg
supresivním účinkům na imunitu. Pokud je
rozhodnuto ukončit léčbu, je nutno dodržet 6-týdenní interval
bez terapie, aby mohlo (podle poločasu fingolimodu) dojít k jeho
vyloučení z oběhu. Použití imunosupresiv krátce po ukončení léčby přípravkem
Gilenya může vést k aditivnímu účinku na imunitní systém a proto je na místě opatrnost.
Interakce: Antineoplastická, imunosupresivní nebo imunomodulační léčba by neměla být
současně s přípravkem Gilenya podávána vzhledem k riziku aditivních účinků na imunitní systém.
Opatrnost je nutná i v případě, že pacient přechází z dlouhodobě působící léčby s účinky na
imunitní systém, jako je například natalizumab nebo mitoxantron. Během léčby přípravkem
Gilenya a až dva měsíce po ní může být vakcinace méně účinná. Použití živých oslabených vakcín
může vést k riziku infekcí a je třeba se mu vyhnout. Měla by být zvážena potenciální rizika a přínosy
zahájení léčby fingolimodem u pacientů, kteří jsou již léčeni látkami snižujícími srdeční frekvenci.
Je třeba dbát opatrnosti u látek, které mohou inhibovat CYP3A4 (inhibitory proteáz, azolová
antimykotika, některé makrolidy jako například klarithromycin nebo telithromycin). Těhotenství
a kojení: Během léčby by pacientka neměla otěhotnět a doporučuje se aktivní antikoncepce.
Pokud žena otěhotní v průběhu užívání přípravku Gilenya, doporučuje se léčbu přerušit. S ohledem
na možnost závažných nežádoucích účinků fingolimodu u kojených dětí by neměly ženy léčené
přípravkem Gilenya kojit. Nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce virem chřipky, bolest hlavy,
kašel, průjem, bolest zad, zvýšení hladiny alaninaminotransferázy (ALT). Časté: infekce
herpetickým virem, bronchitida, sinusitida, gastroenteritida, tinea, lymfopenie, leukopenie,
deprese, závrať, parestezie, migréna, rozmazané vidění, bolest oka, bradykardie,
atrioventrikulární blokáda, hypertenze, dušnost, ekzém, alopecie, svědění, astenie, zvýšení
hladiny gama-glutamyltransferázy (GGT), zvýšení jaterních enzymů, abnormální jaterní testy,
zvýšení triglyceridů v krvi, snížení tělesné hmotnosti. Podmínky uchovávání: Neuchovávat při
teplotě nad 30°C. Uchovávat v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí.
Dostupné lékové formy/velikosti balení: PVC/PVDC/Al blistry v balení obsahujícím 7 nebo 28
tvrdých tobolek nebo vícenásobná balení obsahující 84 (3 balení po 28) tvrdých tobolek.
PVC/PVDC/Al perforované jednodávkové blistry v balení obsahujícím 7×1 tvrdou tobolku.
Poznámka: Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě úplnou informaci o přípravku. Reg. č.:
EU/1/11/677/001-005. Datum registrace: 17.03.2011. Datum poslední revize textu SPC:
04/2011. Držitel rozhodnutí o registraci: Novartis Europharm Limited, Horsham, RH12 5AB,
Velká Británie.
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis, úhrada z prostředků veřejného zdravotního
pojištění nebyla dosud stanovena.
Novartis s. r. o., Pharma, Gemini, budova B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222, www.novartis.com
GIL-031/10/2011
12:00
SLAVNOSTNÍ
UKONČENÍ OBOU
SJEZDŮ S PŘÍPITKEM
A VYHODNOCENÍ
POSTERŮ
BLOK 10: PARALELNÍ
SEKCE 45 / TS 16
Paraneoplastické
autoimunitní
neurologické syndromy
BLOK 10: PARALELNÍ
SEKCE 44 / HS 21
Vertebrogenní
onemocnění II.
10:00–10:30
10:30–12:00
08:30–10:00
08:30–10:00
®
Zkrácená informace
GILENYA 0,5 mg tvrdé tobolky
Kávová přestávka
BLOK 10: PARALELNÍ
SEKCE 46 / TS 17
Spasticita
Sál 4: Mendelův sál
BLOK 9: PARALELNÍ
SEKCE 40 / HS 04-N
Sensorická
neurofyziologie +
Varia I
Salónek 17 pavilonu E
BLOK 9: Paralelní sekce
42 / TS 02CD-N
Škola neurofyziologie
II. Funkční magnetická
rezonance +
elektroencefalografie
Sál 3: Popkův sál
BLOK 9: PARALELNÍ
SEKCE 39 / HS 20
Extrapyramidová
onemocnění III
ČSNS
Sál 2: Velký sál II
BLOK 9: PARALELNÍ
SEKCE 38 / HS 19
Neuroimunologie IV
Sál 1: Velký sál I.
BLOK 9: PARALELNÍ
SEKCE 37 / HS 18
Vertebrogenní
onemocnění I.
Sobota 26. 11. 2011
BLOK 10: PARALELNÍ
SEKCE 48 / HS 06-N
Funkční zobrazování II
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
ČSSKN
Sál5: Zouharův sál
BLOK 9: PARALELNÍ
SEKCE 41 / TS 02AB-N
Škola neurofyziologie
I. EMG + Intraoperační
neurofyziologie
Salónek 28 pavilonu E
BLOK 9: Paralelní sekce
43 / TS 02EF-N
Škola neurofyziologie
III. Sluchové
kmenové potenciály
+ Transkraniální
magnetická stimulace
12
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
15
08:00–08:30
Pracovní zahájení 25. ČSNS
Předsedající: Benetin J, Keller O, Bednařík J
08:00
ÚVODNÍ SLOVO
Benetin J
Predseda Slovenskej neurologickéj spol’očnosti
08:05
ÚVODNÍ SLOVO
Keller O
Předseda České neurologické společnosti ČLS JEP
08:10
HISTORICKÉ POZNÁMKY O NEUROLOGII V BRNĚ
Kadaňka Z
Neurologická klinika LF MU a FN Brno
08:30–10:00
BLOK 1 / Paralelní sekce č. 1 / Topické symposium 01
ISCHEMICKÝ IKTUS: SOUČASNÝ STAV ORGANIZACE PÉČE V ČR
Předsedající: Škoda O, Bar M
08:30
TS01 – 1 AKTUALITY ORGANIZACE SÍTĚ KOMPLEXNÍCH CEREBROVASKULÁRNÍCH CENTER
A IKTOVÝCH CENTER V ČR, PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČE O CMP A SYSTÉMU ÚHRAD (15+5 min.)
Škoda O
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR
08:50
TS01 – 2 REGISTR SITS – ANALÝZA DOSTUPNÝCH DAT ZA ČR (15+5 min.)
Mikulík R
ICRC, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
09:10
TS01 – 3 REGISTR IKTA – AKTUÁLNÍ ANALÝZA DAT Z ČESKÉHO IKTOVÉHO REGISTRU
(15+5 min.)
Kalita Z
Neurologické oddělení, Krajská nemocnice T. Bati, Zlín, ČR
09:30
TS01 – 4 POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O VAROVNÝCH PŘÍZNACÍCH A RIZIKOVÝCH FAKTORECH
IKTU A JEHO VÝVOJ PO 10 LETECH (7+3 min.)
Jura R1, Bednařík J1, 2, Kadlčíková J3, Filipovičová D1, Křivánková Z1, Jurová M4
1
KCC, Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Neurologické
oddělení Nemocnice Vyškov, ČR; 4Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
Sál 1, 2: Velký sál
SOBOTA, 26. LISTOPADU
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU 2011
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSNS
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
09:50
TS01 – 5 ADIPOKINÍNY, GASTROINTESTINÁLNY HORMÓN GRELÍN - NOVÉ RIZIKOVÉ
FAKTORY ISCHEMICKEJ CMP (7+3 min.)
Kantorová E1, Chomová M2, Galajda P3, Očenášová A2, Sivák Š1, Nosáľ V1, Dobrota D2,
Zeleňák K4, Kurča, E1
1
Neurologická klinika a JLF UK, Martin, SR; 2Ústav lekárskej chémie a biochémie JLF UK,
Martin, SR;3I. Interná klinika a JLF UK, Martin, SR; 4Rádiologická klinika a JLF UK,
Martin, SR
TS01 – 6 ORGANIZACE NEUROREHABILITACE PRO NEMOCNÉ PO CÉVNÍM ONEMOCNĚNÍ
MOZKU (7+3 min.)
Švestková O
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
Sál 1, 2: Velký sál
14:00–15:30
BLOK 3 / Paralelní sekce č. 9 / Hlavní sekce 04
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ I. MOZKOVÝ INFARKT - AKUTNÍ LÉČBA
Předsedající: Školoudík D, Mikulík R
14:00
HS04 – 1 MOŽNOSTI ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY AKUTNÍ ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ
PŘÍHODY (15+5 min.)
Školoudík D1, 2
1
Neurologická klinika FN a OU Ostrava, ČR; 2Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
14:20
HS04 – 2 NIŽŠÍ HODNOTA HOUNSFIELDOVÝCH JEDNOTEK MĚŘENÝCH V HYPERDENSNÍ
STŘEDNÍ MOZKOVÉ TEPNĚ PREDIKUJE ČASNOU REKANALIZACI (10+5 min.)
Kolieskova S1,2, Mikulík R2, Bag Asim K3, Barlinn K1, Samal A. A1, Kepplinger J4, Kesani M1,
Cava L. F1, Chaudhary Asad A1, Boehme A. K5, Diggs P1, Shahripour Reza B1 , Sisson A1 ,
Fowler B1 , Alexandrov A. W1, Albright K. C1,4, Alexandrov A. V1
1
Comprehensive Stroke Center, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA;
2
ICRC Brno, St.Anne´s University Hospital Brno, ČR; 3Radiology Department, University
of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA; 4Dresden University Stroke Center, University
of Technology Dresden, Dresden, Germany; 5Department of Epidemiology, School of Public
Health, University of Alabama Hospital, Birmingham, AL, USA
14:35
HS04 – 3 BEZPEČNOST A EFEKTIVITA ENDOVASKULÁRNÍ LÉČBY UZÁVĚRU MOZKOVÉ
TEPNY POMOCÍ STENTU SOLITAIRE AB (10+5 min.)
Šaňák D1, Kocher M2, Veverka T1, Černá M2, Král M1, Buřval S2, Školoudík D1, Kozák J2,
Herzig R1, Kaňovský P1
1
KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2KCC, Radiologická klinika FN Olomouc, ČR
14:50
HS04 – 4 CEREBRÁLNÍ PERKUTÁNNÍ TRANSLUMINÁLNÍ ANGIOPLASTIKA SE STENTINGEM
U AKUTNÍ OKLUZE MOZKOVÉ TEPNY (7+3 min.)
Roubec M1, Kuliha M1, Školoudík D1, Šaňák D2, Herzig R2, Procházka V3, Jonszta T3,
Krajča J3, Czerný D3
1
Neurologická klinika FN Ostrava, ČR; 2Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR;
3
Radiodiagnostický ústav, Ostrava, ČR
15:00
HS04 – 5 INTRAVENÓZNÍ TROMBOLYTICKÁ LÉČBA ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ
PŘÍHODY PŘI UZÁVĚRU VNITŘNÍ KRKAVICE (7+3 min.)
Rohan V1, Ševčík P1, Černá L1, Včelák P2, Polívka J1
1
Neurologická klinika FN Plzeň, ČR; 2Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň, ČR
Sál 1, 2: Velký sál
PÁTEK, 25. LISTOPADU
10:30–12:00
BLOK 2 / Paralelní sekce č. 5 / Topické symposium 03
NEUROPATICKÁ BOLEST
Předsedající: Ambler Z, Bednařík J
10:30
TS03 – 1 DEFINICE, KLASIFIKACE A DIAGNOSTIKA NEUROPATICKÉ BOLESTI (12+3min.)
Bednařík J1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
10:45
TS03 – 2 LABORATORNÍ TESTY PRO DIAGNOSTIKU NEUROPATICKÉ BOLESTI (12+3min.)
Vlčková E1, 2, Bednařík J1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
11:00
TS03 – 3 NEUROPATICKÁ BOLEST JAKO SOUČÁST ŘADY KLINICKÝCH SYNDROMŮ
(12+3min.)
Ambler Z
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR
11:15
SOBOTA, 26. LISTOPADU
TS03 – 4 NEURALGIE TRIGEMINU – KLASIFIKACE SE VZTAHEM K PŮVODU BOLESTÍ
(12+3min.)
Urgošík D1, Klener J1, Hořínek D2, Keller J1, Liščák R1, Vladyka V1
1
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 2Neurochirurgická klinika
ÚVN, Praha, ČR
11:30
TS03 – 5 NEUROMODULACE V LÉČBĚ CHRONICKÉ BOLESTI (12+3min.)
Hakl M, Hřib R
ARK-CPLB, LF MU Brno a FN U sv. Anny, Brno, ČR
11:45
TS03 – 6 NOVINKY VE FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI (12+3min.)
Doležal T
Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment (iHETA), Praha, ČR
17
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
09:40
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
16
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
15:20
HS04 – 6 BEZPEČNOST A ÚČINNOST INTRAVENÓZNÍ TROMBOLYTICKÉ TERAPIE
MOZKOVÉHO INFARKTU U PACIENTŮ NAD 80 LET (7+3 min.)
Petrovicsová M1, Kadlecová P2, Václavík D3, Šaňák D4, Bar M5, Ševčík P6, Škoda O7,
Herzig R4, Školoudík D5, Kalita Z8, Mikulík R9
1
Neurologické oddělení, Nemocnice Znojmo, ČR; 2ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR;
3
Neurologické oddělení, Vítkovická nemocnice, Ostrava-Vítkovice, ČR; 4Neurologická
klinika, FN Olomouc, Č; 5Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR; 6Neurologická klinika,
FN Plzeň, Plzeň-Lochotín, ČR; 7Neurologické oddělení, nemocnice Jihlava, ČR;
7
Neurologická klinika, FN Ostrava, Ostrava-Poruba, ČR; 8Neurologické oddělení, Krajská
nemocnice T. Bati ve Zlíně, Zlín, ČR; 9I. neurologická klinika, FN U sv. Anny v Brně, Brno, ČR
HS04 – 7 KOMBINOVANÁ TROMBOLÝZA V LÉČBĚ AKUTNÍ FÁZE ICMP – RETROSPEKTIVNÍ
ANALÝZA (7+3 min.)
Klimošová S1, Endrych L2, Dienelt J1, Suchomel P1
1
Neurocentrum KNL, Liberec, ČR; 2RDG KNL, Liberec, ČR
17:00
HS06 – 5 SNÍŽENÍ RIZIKA VZNIKU CMP V PRŮBĚHU KAROTICKÉ ENDARTEREKTOMIE
A STENTINGU POMOCÍ SONOTROMBOLÝZY (7+3 min.)
Kuliha M1, Školoudík D1, 2, Roubec M1, Fadrná T1, Herzig R2, Jonszta T1, Czerný D1,
Procházka V1, Krajča J1, Hrbáč T1, Otáhal D1
1
Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR; 2Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc, ČR
17:10
HS06 – 6 PŘÍNOS ČASNÉHO HOLTEROVSKÉHO EKG MONITORINGU PRO DETEKCI
PAROXYSMÁLNÍ FIBRILACE SÍNÍ U PACIENTŮ SE SAK: PROSPEKTIVNÍ STUDIE (7+3 min.)
Král M1, Šaňák D1, Hutyra M2, Veverka T1, Bártková A1, Kunčarová A1, Herzig R1,
Školoudík D1, Táborský M2, Kaňovský P1
1
KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 21. Interní – kardiologická klinika
FN Olomouc, ČR
17:20
HS06 – 7 FÁZOVÝ MODEL NEUROREHABILITACE PACIENTŮ S TĚŽKÝM POŠKOZENÍM
MOZKU (7+3 min.)
Lippertova-Grünerova M
ANR, Bonn, Germany
Sál 1, 2: Velký sál
16:00–17:30
PÁTEK, 25. LISTOPADU
16:00
16:20
SOBOTA, 26. LISTOPADU
16:35
16:50
BLOK 4 / Paralelní sekce č. 13 / Hlavní sekce 06
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ II. MOZKOVÝ INFARKT: SEKUNDÁRNÍ PREVENCE
Předsedající: Bauer J, Kalita Z, Traubner P
HS06 – 1 WILLISŮV OKRUH A JEHO VÝZNAM V PATOGENEZI ISCHEMICKÉHO IKTU (15+5 min.)
Bauer J
Neurologická klinika, 1. LF a VFN, Praha, ČR
HS06 – 2 VLIV HLADINY KOAGULAČNÍCH FAKTORŮ NA PŘESNOST
FARMAKOGENETICKÉHO VÝPOČTU DÁVKY WARFARINU (10+5 min.)
Tomek A1, Maťoška V2, Kolářová T2, Šrámek M4, Šarbochová I1, Táborský L2, Goetz P3,
Bojar M1
1
Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Laboratoř molekulární diagnostiky,
OKBHI, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 3Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK
a FN Motol, Praha, ČR; 4Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Kladno, ČR
HS06 – 3 KOGNITIVNÍ VÝSLEDKY EC/IC BYPASSU V INDIKACI SEKUNDÁRNÍ PREVENCE
IKTU (10+5 min.)
Fiedler J1, Přibáň V1, Škoda O2, Schenk I3, Schenková V3, Poláková S4
1
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, ČR; 2Neurologické oddělení,
Nemocnice Jihlava, ČR; 3Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, ČR; 4Přírodovědecká
fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice, ČR
HS06 – 4 LOKALIZACE PRAVOLEVÝCH ZKRATŮ POMOCÍ TCD (7+3 min.)
Schwabová J1, Šrámek M2, Tomek A1
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Neurologické oddělení, Oblastní
nemocnice Kladno, ČR
19
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
15:10
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
Sál 3: Popkův sál
08:30–10:00
BLOK 1 / Paralelní sekce č. 2 / Topické symposium 02
KONTROVERZE U EXTAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Kaňovský P, Kurča E
08:30
TS02 – 1 JE HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE INDIKOVÁNA U PARKINSONOVY NEMOCI?
ANO (10+5 min.)
Nevrlý M
Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR
08:45
TS02 – 2 JE HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE INDIKOVÁNA U PARKINSONOVY NEMOCI?
NE (10+5 min.)
Jech R
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
09:00
TS02 – 3 JE SPASTICITA EXTRAPYRAMIDOVÝ FENOMÉN? ANO (10+5 min.)
Kaňovský P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
09:15
TS02 – 4 JE SPASTICITA EXTRAPYRAMIDOVÝ FENOMÉN? NE (10+5 min.)
Cibulčík F
Klinika neurologie, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
18
TS02 – 5 JE ESENCIÁLNÍ TŘES NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ? ANO (10+5 min.)
Bareš M
I. neurologická klinika, LF MU Brno a FN U sv. Anny, ČR
09:45
TS02 – 6 JE ESENCIÁLNÍ TŘES NEURODEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ? NE (10+5 min.)
Roth J.
Neurologická klinika 1.LFUK a VFN, Praha, ČR
15:00
HS05 – 5 VÝSKYT GENETICKÝCH FORIEM PARKINSONOVEJ CHOROBY NA SLOVENSKU
(10+5 min.)
Kračunová K1, Baldovič M2, Valkovič P3, Kádaši Ľ2, Benetin J1
1
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, SR; 2Katedra molekulárnej biológie
Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava, SR; 3II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
15:15
HS05 – 6 NEMOTORICKÉ SYMPTOMY U 217 PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ:
VÝSLEDKY EWO STUDIE (10+5 min.)
Rektorová I1, 2, Bareš M1, 2, Jech R3, Farníková K4, Rektor I1, 2, Roth J3, Růžička E3, Kaňovký
P4, Chroust K 5, Pavlík T5
1
I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR;
2
Neurologická klinika 1.LF UK, VFN, Praha, ČR; 3Neurologická klinika LFUP a FN Olomouc,
ČR; 4Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR
Sál 3: Popkův sál
10:30–12:00
21
BLOK 2 / Paralelní sekce č. 6 / Topické symposium 04
KLUB ABNORMÁLNÍCH POHYBŮ (VIDEOKAZUISTIKY ZAJÍMAVÝCH PŘÍPADŮ)
Předsedající: Roth J, Benetin J
PÁTEK, 25. LISTOPADU
SOBOTA, 26. LISTOPADU
Sál 3: Popkův sál
Sál 3: Popkův sál
14:00–15:30
BLOK 3 / Paralelní sekce č. 10 / Hlavní sekce 05
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ I.
Předsedající: Bareš M, Valkovič P
16:00–17:30
BLOK 4 / Paralelní sekce č. 14 / Topické symposium 08
HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V NEUROLOGICKÉ PRAXI
Předsedající: Baláž M, Bočková M
14:00
HS05 – 1 MOŽNOSTI DIAGNOSTIKY PARKINSONSKÝCH SYNDROMŮ METODAMI
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY (10+5 min.)
Kupka K1, Kubinyi J1, Zárubová K3, Rysová L1, Růžička E2
1
Ústav nukleární medicíny 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Neurologická klinika 1. LF UK
a VFN, Praha, ČR; 3Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
16:00
TS08 – 1 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V NEUROLOGII (20+10 min.)
Rektor I1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
16:30
TS08 – 2 IDENTIFIKACE CÍLOVÝCH STRUKTUR PRO FUNKČNÍ STEREOTAKTICKÉ VÝKONY
(10+5 min.)
Chrastina J1, Novák Z1, Baláž M2, Říha I1, Feitová V3, Bočková M2, Rektor I2
1
Neurochirurgická klinika LFMU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2I. neurologická klinika LF MU
a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
16:45
TS08 – 3 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V TERAPII HYPERKINETICKÝCH PORUCH
(10+5 min.)
Bočková M1, 2, Baláž M1, 2, Bareš M1, 2, Rektor I1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
17:00
TS08 – 4 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE V TERAPII TREMORU (10+5 min.)
Baláž M1, Bočková M1, Chrastina J2, 3
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR;
3
Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
17:15
TS08 – 5 VÝSLEDKY PROGRAMU HLUBOKÉ MOZKOVÉ STIMULACE V OLOMOUCI (10+5 min.)
Krahulík D1, Nevrlý M2, Otruba P2, Kaňovský P2, Vaverka M1, Houdek M1
1
Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR; 2Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
14:15
HS05 – 2 IADL U PACIENTŮ S DEMENCÍ U PARKINSONOVY A ALZHEIMEROVY NEMOCI
(10+5 min.)
Rektorová I1, 2, Rašovská H3
1
I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3LFMU, Brno, ČR
14:30
HS05 – 3 HLADINY TAU PROTEIN A BETA-AMYLOID 1-42 V LIKVORU U PACIENTŮ
S ROZDÍLNÝMI KLINICKÝMI SUBTYPY PARKINSONOVY NEMOCI (10+5 min.)
Přikrylová Vranová H, Mareš J, Nevrlý M, Hluštík P, Kaňovský P
Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR
14:45
HS05 – 4 PREVALENCE NEURODEGENERATIVNÍHO PARKINSONISMU V IZOLOVANÉ
POPULACI JIHOVÝCHODNÍ MORAVY (10+5 min.)
Farníková K1, Kaiserová M1, Mikulicová L1, Jugas P2, Ovečka J3, Kaňovský P1
1
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2Neurologická ordinace, Veselí
nad Moravou, ČR; 3Ordinace praktického lékaře, Lipov, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
09:30
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
20
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
10:50
TS05 – 2 POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROM (PRES)
U ONKOLOGICKÝCH DĚTSKÝCH PACIENTŮ – KAZUISTIKY (10+5 min.)
Cahová P1, Bernatíková H2, Muchová M1, Skotáková J3, Štěrba J2, Ošlejšková H1
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2Klinika dětské onkologie LF MU a FN
Brno, ČR; 3Klinika dětské radiologie LF MU a FN Brno, ČR
23
PÁTEK, 25. LISTOPADU
08:30–10:00
BLOK 1 / Paralelní sekce č. 3 / Hlavní sekce 01
CHRONICKÉ BOLESTI HLAVY
Předsedající: Marková J, Doležil D
08:30
HS01 – 1 CHRONICKÉ BOLESTI HLAVY- VÝVOJ Z EPIZODICKÝCH DO CHRONICITY, JAK,
PROČ, U KOHO? (15+5 min.)
Marková J
Neurologická klinika FTN, Praha, ČR
11:05
TS05 – 3 MOLEKULÁRNÍ DIAGNOSTIKA NERVOSVALOVÝCH NEMOCÍ - VÝSLEDKY
A PERSPEKTIVY (15+5 min.)
Fajkusová L, Sedláčková J, Stehlíková K, Páclová D, Zapletalová E
Centrum molekulární diagnostiky a genové terapie FN Brno, ČR
08:50
HS01 – 2 KRÁTKODOBÁ PROFYLAXE U MENSTRUAČNÍ MIGRÉNY (10+5 min.)
Doležil D
Neurologiická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
11:25
09:05
HS01 – 3 KOMBINACE PROFYLAKTIK - JSOU VHODNÉ A ÚČINNÉ? (10+5 min.)
Mastík J
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
TS05 – 4 GENETICKY DETERMINOVANÉ EPILEPTICKÉ ENCEFALOPATIE (7+5 min.)
Rusnáková Š1, Cahová P1, Jansová E2, Šultesová P2, Chovančíková M2, Fajkusová L2,
Kuba R3,4, Ošlejšková H1
1
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2Centrum
molekulární biologie a genové terapie, LF MU a FN Brno, ČR; 3Centrum pro epilepsie Brno,
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 4CEITEC MU, Brno, ČR
11:37
09:20
HS01 – 4 RŮZNÉ TYPY BOLESTI HLAVY U JEDNOHO PACIENTA – JAK JE LÉČIT? (10+3 min.)
Keller O
Neurologická klinika FTN, Praha, ČR
TS05 – 5 MITOCHONDRIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ A EPILEPSIE – EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY
U PORUCH RESPIRAČNÍHO ŘETĚZCE (7+5 min.)
Ryzí M, Ošlejšková H
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR
09:33
HS01 – 5 ANTIDEPRESIVA V LÉČBĚ BOLESTÍ HLAVY (10+3 min.)
Niedermayerová I1, Marková J2
1
Neurologická ambulance, Quattromedica, Brno, ČR; 2Neurologická klinika FTN, Praha, ČR
11:49
TS05 – 6 JUVENILNÍ FORMA POMPEHO CHOROBY (7+5 min.)
Ošlejšková H1, Rusnáková Š1, Voháňka S2
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
09:46
HS01 – 6 STIMULACE OKCIPITÁLNÍHO NERVU V TERAPII CHRONICKÝCH BOLESTÍ HLAVY
(10+3 min.)
Doležil D1, Masopust V2, Nažádal T3
1
Neurologiická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK,
IPVZ a ÚVN, Praha, ČR; 3Neurologické oddělení Nemocnice Na Františku, Praha, ČR
Sál 4: Mendelův sál
14:00–15:30 BLOK 3 / Paralelní sekce č. 11 / Topické symposium 06
DE-8-MENTIA
Předsedající: Hort J, Ressner P
14:00
TS06 – 1 AKTIVITY SEKCE KOGNITIVNÍ NEUROLOGIE (5 min.)
Hort J1, 2
1
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR
14:05
TS06 – 2 LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ U DEMENCE (8+2min.)
Hort J1, 2, Laczo J1, 2, Hanzalová J1, Sheardová K2, Hudeček D2, Vyhnálek M1, 2
1
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR
14:15
TS06 – 3 30 LET AMYLOIDOVÉ HYPOTÉZY, KDE JSME A CO DÁL? (10+5 min.)
Vališ M
Oddělení urgentní medicíny FN HK, Hradec Králové, ČR
Sál 4: Mendelův sál
SOBOTA, 26. LISTOPADU
10:30–12:00
10:30
BLOK 2 / Paralelní sekce č. 7 / Topické symposium 05
DĚTSKÁ NEUROONKOLOGIE + GENETICKÉ ASPEKTY DĚTSKÝCH NEUROLOGICKÝCH
ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Ošlejšková H, Štěrba J
TS05 – 1 NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ MOZKU U DĚTÍ (15+5 min.)
Štěrba J1, Pavelka Z1, Zitterbart K1, Ventruba J3, Smrčka M4, Šlampa P2
1
Klinika dětské onkologie LF MU a FN Brno, ČR; 2Oddělení radiační onkologie MOÚ Brno,
ČR; 3Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno, ČR; 4Neurochirurgická
klinika LF MU a FN Brno, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
Sál 4: Mendelův sál
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
22
TS06 – 4 NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY JAKO
PŘEDSTUPNĚ ALZHEIMEROVY CHOROBY – OD NEUROPSYCHOLOGICKÉHO
KE KOMPLEXNÍMU KLINICKÉMU KONCEPTU (10+5 min.)
Vyhnálek M1, 2, Nikolai T2, Laczo J2, Hort J2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR
14:45
TS06 – 5 NEUROPSYCHOLOGICKÁ DIAGNOSTIKA U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU
NEMOCÍ VE STÁDIU MÍRNÉ KOGNITIVNÍ PORUCHY (10+5 min.)
Nikolai T, Bezdíček O
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF a VFN, Praha, ČR
15:00
TS06 – 6 DELIRIA U GERIATRICKÝCH NEMOCNÝCH (10+5 min.)
Ressner P1, Konrád J2, Bártová P1
1
Neurologická klinika FN Ostrava, ČR; 2Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, ČR
15:15
TS06 – 7 NEUROPSYCHIATRICKÉ PŘÍZNAKY U DEMENCE - BEHAVIORÁLNÍ
A PSYCHOLOGICKÉ SYMPTOMY U PACIENTŮ S DEMENCÍ (BPSD) (10+5 min.)
Konrád J
Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
16:30
HS07 – 3 VÝZNAM PSYCHIATRICKÉHO VYŠETŘENÍ V PREDIKTIVNÍM GENETICKÉM
TESTOVÁNÍ HUNTINGTONOVY NEMOCI (10+5 min.)
Uhrová T1, 4, Židovská J2, Koblihová J3, Klempíř J1, Majerová V1, Roth J1
1
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Ústav biologie a lékařské genetiky
1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3Ústřední lékařsko-psychologické odd. ÚVN, Praha, ČR;
4
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
16:45
HS07 – 4 NEUROPSYCHIATRICKÝ PROFIL PLACEBO/NOCEBO REAKCIÍ (8+5 min.)
Kukumberg P
II. neurologická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR
16:58
HS07 – 5 SPECT A DATSCAN - PŘÍNOS PRO NEUROLOGII, KOGNITIVNÍ NEUROLOGII
A NEUROPSYCHIATRII (8+5 min.)
Bojar M1, Baraníková Z2, Jung M1, Tomek A1, Zárubová K1, Táborská K 3
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Dětská psychiatrická klinika
2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 3Klinika endokrinologie a nukleární medicíny
2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
17:11
HS07 – 6 ENCEFALITÍDA S AKÚTNOU ORGANICKOU PSYCHOTICKOU PORUCHOU (7+3 min.)
Čuchran P, Džugan J, Zamba Š
NsP Š. Kukuru a.s., Michalovce, SR
17:21
HS07 – 7 SYMPTOMATICKÁ NEUROSYFILIS (7+3min.)
Pachirová I1, Neumann J1, Neumannová R2, Danišová P1, Kreisslová J2, Macko J1
1
Neurologické oddělení, Nemocnice Chomutov, ČR; 2Specializované dermatovenerologické
pracoviště, Nemocnice Chomutov, ČR
Sál 4: Mendelův sál
16:00–17:30
BLOK 4 / Paralelní sekce č. 15 / Hlavní sekce 07
NEUROPSYCHIATRIE
Předsedající: Kukumberg P, Bojar M
16:00
HS07 – 1 VALIDACE ČESKÉ VERZE “THE CONFUSION ASSESSMENT METHOD
FOR THE INTENSIVE CARE UNIT“ [CAM-ICUcz], INCIDENCE A PROGNÓZA DELIRIA
PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ (10+5 min.)
Košťálová M1, 2, Mitášová A1, Bednařík J1, 2, Michalčáková R1, Kašpárek T2, 3, Balabánová
P1, Dušek L4, Voháňka S1, 2, Ely EW5
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Psychiatrická klinika
LF MU a FN Brno, ČR; 4Institut biostatistiky a analýz MU Brno, ČR; 5Center for Health
Services Research, Vanderbilt University Medical Center, Nashville, USA
SOBOTA, 26. LISTOPADU
16:15
HS07 – 2 PREDIKTIVNÍ STATISTICKÝ MODEL DELIRIA PO CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODĚ
(10+5 min.)
Bednařík J1, 2, Mitášová A1, Košťálová M1, Keřkovský M3, Dušek L4, Michalčáková R1,
Ježková M1, Balabánová P1, Voháňka S1, 2, Kašpárek T5, Urbánek I1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Radiologická klinika
LF MU a FN Brno, ČR; 4Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR; 5Psychiatrická klinika
LF MU a FN Brno, ČR
25
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
14:30
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
Sál 5: Zouharův sál
08:30–10:00
BLOK 1 / Paralelní sekce č. 4 / Hlavní sekce 02
SEKCE PRŮMYSLOVÉ NEUROLOGIE + VARIA I
Předsedající: Ehler E, Matulová H
08:30
HS02 – 1 TOXICKÉ NEUROPATIE (10+5 min.)
Ehler E
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR
08:45
HS02 – 2 PROFESIONÁLNÍ ÚŽINOVÉ SYNDROMY U PRACOVNÍKŮ V RIZIKU VIBRACÍ –
PŘEHLED ELEKTROMYOGRAFICKÝCH NÁLEZŮ (10+5 min.)
Matulová H1, Boušová K2
1
Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR; 2Klinika nemocí z povolání FN Hradec
Králové, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
24
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
09:00
HS02 – 3 NEUROCHIRURG A KARPÁLNÍ TUNEL V ROCE 2011 (10+5 min.)
Vaverka M
Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR
09:15
HS02 – 4 MOŽNOSTI JEHLOVÉ ELEKTROMYOGRAFIE U SPASTICITY (10+5 min.)
Ehler E1, Čižmář I2
1
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR; 2Traumacentrum
FN Olomouc, ČR
09:30
HS02 – 5 ROZDÍL SPIROMETRICKÝCH PARAMETRŮ PŘI MĚŘENÍ VSEDĚ
A V HORIZONTÁLNÍ POLOZE NA ZÁDECH (7+3 min.)
Večeřa L
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
09:40
PÁTEK, 25. LISTOPADU
09:50
HS02 – 6 MYELOPATIA ZAPRÍČINENÁ DEKOMPRESNOU CHOROBOU. ÚSPEŠNÁ LIEČBA
V KOMBINÁCII S HYPERBARICKOU OXYGENOTERAPIOU (7+3 min.)
Palušková M1, Stanovičová Z2, Leichenbergová E3, Nemcová Z1
1
Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, SR; 2Neurologická
klinika, FN Nové Zámky, SR; 3Centrum hyperbarickej medicíny, AMV Medical, s.r.o.,
Nové Zámky, SR
HS02 – 7 OSMIPOLOŽKOVÝ NÁSTROJ PRO SCREENING POLYKACÍ FUNKCE U PACIENTŮ
S NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM (7+3 min.)
Mandysová P1, 2, Ehler E1, 2, Škvrňáková J1, 2, Černý M3, Prusek O4
1
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice, ČR; 2Neurologická klinika,
Pardubická krajská nemocnice, Pardubice, ČR; 3FN Hradec Králové, ČR; 4Oddělení podpory
informačních systémů, Univerzita Pardubice, ČR
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
10:45
HS03 – 2 KAROTICKÁ ENDAREKTÓMIA(CEA) A KAROTICKÝ STENTING(CAS) PRI
ASYMPTOMATICKEJ KAROTICKEJ STENÓZE (ACS). NEPOKRAČOVAŤ V CAS, TVRDIA
MEDZINÁRODNÍ EXPERTI. KRITICKÝ POHĽAD NA 20-ROČNÉ KONTROVERZIE MEDZI CEA,
CAS A MEDIKAMENTÓZNOU PREVENCIOU (10+5 min.)
Bartko D1, 2, 5, Combor I5, Rusnak F3, 5, Zelenak K7, Gombosova Z1, 2, 5, Bubelkova L1, 2, 5,
Danihel L4, 5, Fabcin J6, Kodaj J4, 5
1
Ústav medicínskych vied,neurovied a vojenského zdravotníctva, Ružomberok, SR;
2
Neurologická klinika, Ružomberok, SR; 3Klinika vaskularnej chirurgie, Ružomberok,
SR; 4Radiologická klinika, Ružomberok, SR; 5Ústredná vojenská fakultná nemocnica,
Ružomberok, SR; 6MRI Centrum, Martin, SR; 7Radiologická klinika ÚN, Martin, SR
11:00
HS03 – 3 KAROTICKÁ ENDARTEREKTOMIE NA NEUROCHIRURGICKÉ KLINICE
FN OLOMOUC (10+5 min.)
Krahulík D, Vaverka M
Neurochirurgická klinika FN Olomouc, ČR
11:15
HS03 – 4 JAK PŘEDCHÁZET CHYBÁM V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ BORRELIOVÉ
MENINGOCENFALOMYELORADIKULITIDY? (10+5 min.)
Bojar M, Hanzalová J, Kinštová L, Krýsl D, Tomek A
Neurologická klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
11:30
HS03 – 5 PERSONALIZOVANÁ MEDICÍNA V NEUROLOGII (10+5 min.)
Polívka J1, Topolčan O2, Rohan V1, Peterka M1, Ševčík P1, Vrzalová T2, Pešta M2,
Fuchsová R2, Polívka J jr.3
1
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR; 2Centrální imunoanalytická laboratoř LF UK
a FN Plzeň, ČR; 3Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita Plzeň, ČR
11:45
HS03 – 6 REZIUDÁLNÍ KOGNITIVNÍ KAPACITA PACIENTŮ S PORUCHOU VĚDOMÍ – ERP
A PET VYŠETŘENÍ (10+5 min.)
Holečková I1, 2, 3, Fischer C2, 3, Morlet D3, Coste N4
1
FN Plzeň, ČR; 2Department of Clinical Neurophysiology, Neurological Hospital, Lyon,
France; 3INSERM, University Lyon, France; 4CERMEP, Lyon, France
Sál 5: Zouharův sál
10:30–12:00
BLOK 2 / Paralelní sekce č. 8 / Hlavní sekce 03
VARIA II
Předsedající: Bartko D, Polívka J
10:30
HS303 – 1 ĽAHKÉ MOZGOVÉ PORANENIE – SÚČASNÉ POZNATKY (10+5 min.)
Sivák Š, Nosáľ V, Kantorová E, Turčanová Koprušáková M, Kurča E
Neurologická klinika JLF UK a UN, Martin, SR
27
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
26
SOBOTA, 26. LISTOPADU
14:00–15:30
BLOK 3 / Paralelní sekce č. 12 / Topické symposium 07
NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE
Předsedající: Košťálová M, Csefalvay Z, Komárek V
14:00
TS07 – 1 NOVÉ PERSPEKTÍVY V DIAGNOSTIKE JAZYKOVÝCH DEFICITOV U PACIENTOV
S MOZGOVÝM POŠKODENÍM (15min.)
Cséfalvay Zs
Katedra logopédie, Univerzita Komenského, Bratislava, SR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
Sál 5: Zouharův sál
TS07 – 2 SPECIFIKA DIAGNOSTIKY AFÁZIE (10+5 min.)
Košťálová M1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
14:30
TS07 – 3 ÚSKALÍ PRAVOHEMISFÉROVÝCH DEFICITŮ V LOGOPEDII S DŮRAZEM NA JEJICH
ETIOLOGII A SYMPTOMATOLOGII (10+5 min.)
Vitásková K
Ústav speciálněpedagogických studií, PF UP, Olomouc, ČR
14:45
TS07 – 4 VÝZNAM HODNOTENIA JAZYKOVÝCH FUNKCIÍ POČAS „AWAKE“ RESEKCIE
LOW-GRADE GLIÓMOV RASTÚCICH VO VNÚTRI ALEBO V KONTAKTE S REČOVÝMI
A JAZYKOVÝMI OBLASŤAMI MOZGU (10+5 min.)
Šteňová V1, Šteňo A2, Hollý V3, Šteňo J2
1
Ambulancia klinickej logopédie, Nemocnica akad. L. Dérera UNB , Bratislava, SR;
2
Neurochirurgická klinika LF UK, Bratislava, SR; 3Klinika anesteziológie a intenzívnej
medicíny SZU, Bratislava, SR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
15:00
TS07 – 5 MR TRAKTOGRAFIE U DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ (10+5 min.)
Komárek V, Vránová M, Kynčl M, Šanda J
2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
15:15
TS07 – 6 PRAGMATICKY ORIENTOVANÁ TERAPIE AFÁZIE (10+5 min.)
Lasotová N1, 2, Košťálová M1,2,3
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2Občanské sdružení ProAfázie, Brno ČR;
3
CEITEC MU, Brno, ČR
Sál 5: Zouharův sál
SOBOTA, 26. LISTOPADU
16:00–17:30
BLOK 4 / Paralelní sekce č. 16 / Topické symposium 09
PORUCHY SPÁNKU I. NADMĚRNÁ SPAVOST
Předsedající: Moráň M, Šonka K
16:00
TS09 – 1 DENNÍ SPAVOST A HLA (15+3min.)
Nevšímalová S1, Šonka K1, Mignot E2
1
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Stanford Center for Narcolepsy,
Welch Road, Palo Alto, USA
16:18
TS09 – 2 NADMĚRNÁ SPAVOST A SPÁNKOVÁ APNOE (15+3min.)
Moráň M
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
29
16:36
TS09 – 3 IDIOPATICKÁ HYPERSOMNIE – JEDNA NOSOLOGICKÁ JEDNOTKA ANO ČI NE?
(15+3min.)
Šonka K1, Šusta M2, Nevšímalová S1, Dauvilliers Y3, Billiard M3
1
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN,
Praha, ČR; 3Neurologické oddělení nemocnice Gui de Chauliac, Montpellier, France
16:54
TS09 – 4 PORUCHY SPÁNKU U PARKINSONOVY NEMOCI (15+3min.)
Bušková J, Klempíř J, Majerová V, Picmausová J, Šonka K, Jech R, Roth J, Růžička E
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
17:12
TS09 – 5 RETROSPEKTIVNÍ HODNOCENÍ TĚHOTENSTVÍ U EVROPSKÝCH PACIENTEK
S NARKOLEPSIÍ (15+3min.)
E. Maurovich Horvat1, D. Kemlink1, B. Högl2, B. Frauscher2, L. Ehrmann2, P. Geisler 3,
K. Ettenhuber3, G. Mayer4, R. Peraita Adrados5, E. Calvo5, G. J. Lammers6,
A. van der Heide6, L. Ferini-Strambi7, G. Plazzi8, F. Poli8, Y. Dauvilliers9, P. Jennum10,
H. Leonthin10, J. Mathis11, A. Wierzbicka12, F. J. Puertas13, P. - A. Beitinger14, I. Arnulf15,
R. Riha16, M. Tormášiová17, J. Slonková18, S. Nevšímalová1, K. Šonka1 za European
Narcolepsy Network
1
Neurologická klinika, 1. Lékařská fakulta UK a VFN, Univerzita Karlova, Praha,
ČR; 2Department of Neurology, Innsbruck Medical University, Innsbruck, Rakousko;
3
Department of Psychiatry, University Medical Center, Regensburg, Německo;
4
Hephata-Klinik, Schwalmstadt-Treysa, Německo; 5Sleep and Epilepsy Uni-Clinical
Neurophysiology Department, Gregorio Marañón University Hospital, Madrid, Španělsko;
6
Department of Neurology, Leiden University Medical Center, Leiden, Nizozemí;
7
Sleep Disorders Center, Università Vita-Salute San Raffaele, Milán, Itálie;
8
University of Bologna, Boloňa, Itálie; 9Reference center for Narcolepsy, Hôpital
Gui-de-Chauliac, Montpellier, Francie; 10Danish Center for Sleep Medicine, Department
of Clinical Neurophysiology, University of Copenhagen, Glostrup, Dánsko; 11Department
of Neurology, Inselspital, Bern University Hospital and University of Bern, Švýcarsko;
12
Department of Clinical Neurophysiology, Institute of Psychiatry and Neurology, Varšava,
Polsko; 13Sleep Disorders Unit, University Hospital La Ribera, Alzira, Valencie, Španělsko;
14
Max Planck Institute of Psychiatry, Mníchov, Německo; 15Reference center for
Narcolepsy, Pitié-Salpêtrière Hospital, Paříž, Francie; 16Sleep and Respiratory Medicine,
Royal Infirmary Edinburgh, University of Edinburgh,V.B.; 17Neurologická klinika, Lékařská
fakulta, UP JŠ, Košice, SR; 18Neurologická klinika FN Ostrava, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
14:15
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
28
31
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
PÁTEK, 25. LISTOPADU 2011
Sál 1: Velký sál I.
Sál 1: Velký sál I.
10:30–12:00
BLOK 6 / Paralelní sekce č. 22 / Topické symposium 12
NEUROIMUNOLOGIE II. ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Předsedající: Havrdová E, Taláb R
10:30
TS12 – 1 NOVÁ DIAGNOSTICKÁ KRITÉRIA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (15+5 min.)
Havrdová E
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
10:50
TS12 – 2 POSTAVENÍ MAGNETICKÉ REZONANCE V MONITORACI AKTIVITY RS – POHLED
KLINICKÉHO NEUROLOGA (15+5 min.)
Horáková D1, Týblová M1, Volná J1, Krásenský J2, Seidl Z2, Vaněčková M2, Havrdová E2
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR;
2
Radiodiagnostická klinika, 1. LF UK a VFN v Praze, ČR
11:10
TS12 – 3 ÚČINNOST DVOU DÁVKOVACÍCH SCHÉMAT PODKOŽNĚ PODÁVANÉHO
INTERFERONU BETA-1A NA RIZIKO ZVRATU PRVNÍ DEMYELINIZAČNÍ PŘÍHODY
DO ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY: VÝSLEDKY RANDOMIZOVANÉ, DVOJITĚ ZASLEPENÉ,
PLACEBEM KONTROLOVANÉ, MULTICENTRICKÉ STUDIE 3. FÁZE (REFLEX) (15+5 min.)
Taláb R1, Kappos L2, Comi G3, De Stefano N4, Freedman M. S5, Barkhof F6, Polman CH. H6,
Uitdehaag B. M. J6, Casset-Semanaz F7., Hennessy B7, Rocak S7, Stubinski B7
1
Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové, ČR; 2Departments of Neurology
and Biomedicine, University Hospital Basel, Switzerland; 3Dept of Neurology, Ospedale
San Raffaele, Milan, Italy; 4Dept. of Neurological & Behavioral Sciences, University
of Siena, Italy; 5Multiple Sclerosis Research Unit, The Ottawa Hospital-General Campus,
Ottawa, Ontario, Canada; 6VU University Medical Center, Amsterdam, The Netherlands;
7
Merck Serono S.A., Geneva, Switzerland
11.30
TS12 – 4 VÝZNAM ZPŮSOBU APLIKACE NA CELKOVOU ADHERENCI K LÉČBĚ
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY LÉKY OVLIVŇUJÍCÍMI PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ (12+3 min.)
Vachová M
MSC Teplice, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice v Čechách, ČR
11:45
TS12 – 5 NÁSLEDKY OPTICKÉ NEURITIDY U DEMYELINIZAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ CNS
(12+3 min.)
Lízrová Preiningerová J
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, ČR
08:30–10:00
08:30
08:50
BLOK 5 / Paralelní sekce č. 17 / Topické symposium 10
NEUROIMUNOLOGIE I. LIKVOROVÁ DIAGNOSTIKA
Předsedající: Adam P, Štourač P
TS10 – 1 ALGORITMUS VYŠETŘENÍ LIKVORU (15+5 min.)
Adam P1, 2, 3, Sobek O1, 2, Koudelková M1, Hajduková L1, 3
1
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 2Neurologická
klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3Neurologické oddělení ÚVN, Praha, ČR
TS10 – 2 NOVÉ NEUROIMUNOLOGICKÉ MOŽNOSTI LABORATORNÍ DIAGNOSTIKY V CSF
(12+3min.)
Koudelková M1, Sobek O1, Adam P1, 2
1
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha, ČR; 23. LF UK a FNKV,
Praha, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
SOBOTA, 26. LISTOPADU
09:05
TS10 – 3 LIKVOROLOGICKÁ DIAGNOSTIKA SERÓZNÍCH NEUROINFEKCÍ (15+5 min.)
Sobek O1, 3, Adam P1, 2, 3, Koudelková M1, Hajduková L1, 2, Sobková M1
1
Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii, Topelex s.r.o., Praha 6, ČR; 2Neurologické
oddělení ÚVN, Praha, ČR; 3Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
09:25
TS10 – 4 CYTOLOGIE A ENERGETIKA JAKO VÝZNAMNÉ ATRIBUTY LIKVOROVÉ
DIAGNOSTIKY ZÁNĚTLIVÉHO POSTIŽENÍ CNS (15+5 min.)
Kelbich P1, Procházka J2, Hejčl A2, Hanuljaková E3, Peruthová J1
1
Nemocnice Kadaň s.r.o., Kadaň, ČR; 2Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, ČR;
3
Nemocnice Most, ČR
09:45
TS10 – 5 KLINICKÉ VYUŽITÍ MARKERŮ TKÁŇOVÉ DESTRUKCE V PRAXI, PŘEHLED
A VLASTNÍ POZOROVÁNÍ (12+3min.)
Hajduková L1, 2, Adam P 1, 2, 3, Sobek O2, 3, Koudelková M2, Kasík J 1
1
Neurologické oddělení, ÚVN Praha, ČR; 2Laboratoř pro likvorologii a neuroimunologii,
Topelex s.r.o., Praha, ČR; 3Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
30
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
14:00–15:30
BLOK 7 / Paralelní sekce č. 27 / Hlavní sekce 12
CENY ČESKÉ NEUROLOGICKÉ SPOLEČNOSTI (ČNS) A ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO
KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII (ČSKN) ZA ROK 2010, CENA ČESKÉ A SLOVENSKÉ
NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE (ČSNN) ZA ROK 2011
Předsedající: Keller O, Šonka K
14:00
CENA ČNS ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 2010
14:30
CENA ČNS ZA VYNIKAJÍCÍ KRÁTKÉ SDĚLENÍ ČI KAZUISTIKU ZA ROK 2010
14:40
HENNEROVA CENA ČNS PRO MLADÉ AUTORY DO 35 LET ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ
PRÁCI ZA ROK 2010
14:50
CENA ČSSKN ZA VYNIKAJÍCÍ ORIGINÁLNÍ PRÁCI ZA ROK 2010
15:00
CENA ČSNN ZA NEJLEPŠÍ PRÁCI PUBLIKOVANOU V ČASOPISE V ROCE 2011
33
16:45
HS16 – 4 PŘEDCHÁZÍ NEDOSTATEČNÁ EXPRESE MRNA MXA PŘI LÉČBĚ INTERFERONEM
Β VZNIK NEUTRALIZAČNÍCH PROTILÁTEK? (10+5 min.)
Libertínová J1, Meluzínová E1, Maťoška V2, Kolářová T2, Houžvičková E1, Zajac M3, Bojar M1
1
Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Laboratoř molekulární diagnostiky,
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 3Ústav lékařské mikrobiologie 2.LF UK a FN Motol,
Praha, ČR
17:00
HS16 – 5 GENETICKÝ POLYMORFISMUS RS3135388 JAKO MARKER ROZTROUŠENÉ
SKLERÓZY V HLA-DRB1*1501 (10+5 min.)
Benešová Y1, Vašků A2, Štourač P1,3, Hladíková M1, Okáčová I1, Fiala A2, Bednařík J1,3
1
Neurologická klinika LF MU Brno a FN Brno, ČR; 2Ústav patologické fyziologie,
LF MU Brno, ČR; 3CEITEC MU, Brno, ČR
17:15
HS16 – 6 IMUNOREGULAČNÍ T LYMFOCYTY A JEJICH OVLIVNĚNÍ LÉČBOU
U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (10+5 min.)
Praksová P1, Štourač P1, Bednařík J1, Mikulková Z3, Michálek J3
1
NK LF MU FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Centrum buněčné imunoterapie
MU Brno, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
Sál 1: Velký sál I.
Sál 2: Velký sál II.
16:00–17:30
BLOK 8 / Paralelní sekce č. 32 / Hlavní sekce 16
NEUROIMUNOLOGIE III
Předsedající: Mareš J, Hladíková M
08:30–10:00
BLOK 5 / Paralelní sekce č. 18 / Hlavní sekce 08
EPILEPSIE I. PRAKTICKÁ EPILEPTOLOGIE
Předsedající: Donáth V, Kuba R
16:00
HS16 – 1 GENETIKA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ: SÍLA ASOCIACE GENŮ
(10+5 min.)
Doláková J1, Vrtěl R2, Vodička R2, Mareš J1, Kaňovský P1
1
Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 2Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny,
Olomouc, ČR
08:30
HS08 – 1 PŘÍČINY FARMAKOREZISTENCE (10+5 min.)
Rektor I1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
08:45
HS08 – 2 KOMENTÁRE A POZNÁMKY K FARMAKOREZISTENCII
A PSEUDOFARMAKOREZISTENCII (10+5 min.)
Donáth V
FNsP F.D. Roosevelta, Banská Bystrica, SR
09:00
HS08 – 3 HYPERMOTORICKÉ ZÁCHVATY U TEMPORÁLNÍ EPILEPSIE (10+5 min.)
Elišák M1, Marusič P1, 2, Krijtová H1, Tomášek M1, Mohapl M2, Zámečník J3
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK
a ÚVN, Praha, ČR; 3Ústav patologie a molekulární medicíny UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR
09:15
HS08 – 4 DE MORSIEROV SYNDROM ASOCIOVANÝ S KORTIKÁLNOU DYSPLÁZIOU
MANIFESTUJÚCI SA V DOSPELOM VEKU PARCIÁLNYMI KOMPLEXNÝMI ZÁCHVATMI
(10+5 min.)
Lisá I1, Pristašová E1, Kukumberg P1, Karlík M1, Petrleničová D1, Jezberová M2
1
II. neurologická klinika LF UK UNsP Bratislava, SR; 2Radiodiagnostická klinika SZU UNsP
Bratislava, SR
16:15
SOBOTA, 26. LISTOPADU
16:30
HS16 – 2 POLYMORFISMY GENU PRO ANGIOTENZINOGEN A JEJICH ASOCIACE
S PROGRESÍ CHOROBY U ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (10+5 min.)
Hladíková M1, Štourač P1, Vašků A2, Benešová Y1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Bohunice, Brno, ČR; 2LF MU, Brno, ČR
HS16 – 3 VARIABILITA EXPRESIE MXA PROTEÍNU POČAS LIEČBY ROZTRÚSENEJ
SKLERÓZY INTERFERÓNOM BETA (10+5 min.)
Kantorová E1, Michalik J1, Sivák Š1, Kurča E1, Chandoga J2
1
Neurologická klinika a JLF UK, Martin, SR; 2Centrum lekárskej genetiky, Univerzitná
nemocnica, Bratislava, SR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
Sál 1: Velký sál I.
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
32
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
09:30
HS08 – 5 VZTAH MEZI VÝSKYTEM NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ LÉČBY A DEPRESÍ U PACIENTŮ
S EPILEPSIÍ (10+5 min.)
Kotašková J, Marusič P
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
09:45
HS08 – 6 OSTEOPATIE U EPILEPTIKŮ. ALGORITMUS LÉČEBNĚ PREVENTIVNÍ PÉČE
(10+5 min.)
Šimko J1, Horáček J3, Živný P2, Taláb R1, Holá S2
1
Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR; 2Ústav klinické a biochemické diagnostiky
FN v Hradci Králové, ČR; 3II. Interní klinika FN Hradec Králové, ČR
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
35
11:20
HS10 – 6 INTRAOPERAČNÍ MRI V EPILEPTOCHIRURGII (10+5 min.)
Šroubek J, Vojtěch Z, Procházka T, Marečková I, Keller J, Malíková H
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
11:35
HS10 – 7 MR NÁLEZY V OBLASTI TEMPORÁLNÍHO PÓLU U PACIENTŮ S TEMPORÁLNÍ
EPILEPSIÍ ASOCIOVANÉ S HIPOKAMPÁLNÍ SKLERÓZOU INTEROBSERVER ANALÝZA,
HISTOPATOLOGICKÉ NÁLEZY A DALŠÍ KORELACE (10+5 min.)
Kuba R1, 2, Tyrlíková I1, Pažourková M3, Hermanová M2, 4, Brázdil M1, 2, Rektor I1, 2
1
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR;
2
CEITEC MU, Brno, ČR; 3Klinika zobrazovacích metod, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR;
4
Patologický ústav, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR
Sál 2: Velký sál II.
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
34
PÁTEK, 25. LISTOPADU
HS10 – 1 EPILEPTOLOGICKÉ CENTRUM V NNH: PŘEHLED VÝSLEDKŮ OD ROKU 1994
DO SOUČASNOSTI (7+3 min.)
Marečková I, Vojtěch Z, Procházka T, Šroubek J, Liščák R, Dbalý V, Kalina M
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
10:40
HS10 – 2 DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY EPILEPSIE V CENTRU PRO
EPILEPSIE MOTOL A ÚVN PRAHA (7+3 min.)
Marusič P1,2, Tomášek M1, Krijtová H1, Krýsl D1, Kotašková J1, Mohapl M2, Beneš V2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, ČR; 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK
a ÚVN Praha, ČR
10:50
HS10 – 3 VÝSLEDKY OPERAČNÍ LÉČBY EPILEPSIE V CENTRU PRO EPILEPSIE BRNO
(7+3 min.)
Brázdil M1, 2
1
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR;
2
CEITEC MU, Brno, ČR
11:00
HS10 – 4 EFEKTIVNOST VNS U FOKÁLNÍCH EPILEPSIÍ V DĚTSKÉM VĚKU (7+3 min.)
Ryzí M1, Kuba R2, Ošlejšková H1, Chrastina J3, Novák Z3, Rektor I2
1
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2I. neurologická klinika LF MU
a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3Neurochirurgická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
11:10
HS10 – 5 PRVÝ ROK SKÚSENOSTÍ S IMPLANTÁCIOU VNS V NEMOCNICI AK. DÉRERA UNB
BRATISLAVA (7+3 min.)
Timárová G1, Šteňo J2, Novotný M2, Kľoc M2, Sýkora P3, Kukumberg P1
1
II. neurologická klinika LFUK UNB, Bratislava, SR; 2Neurochirgická klinika LFUK UNB,
Bratislava, SR; 3Neurologická klinika DFN, Bratislava, SR
14:00–15:30
BLOK 7 / Paralelní sekce č. 28 / Hlavní sekce 13
CEREBROVASKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ III.
Předsedající: Herzig R, Neumann J
14:00
HS13 – 1 ČASNÁ CHIRURGICKÁ LÉČBA INTRACEREBRÁLNÍHO HEMATOMU (ICH) (8+5 min.)
Vaverka M, Krahulík D, Hrabálek L
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
14:13
HS13 – 2 INTRAOPERAČNÍ VIDEOANGIOGRAFIE U MOZKOVÝCH ANEURYZMAT –
ZKUŠENOSTI U 116 VÝDUTÍ (8+5 min.)
Klener J, Šroubek J, Šetlík M
Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
14:26
HS13 – 3 CEREBRÁLNY ISCHEMICKÝ INFARKT (CI). DIFERENTNÝ EFEKT HYPOTENZÍV
V SÚBORE HYPERTENZNYCH CI PACIENTOV(CI+AH) V POROVNANÍ SO SÚBOROM
HYPERTONIKOV(AH) INTERPRETOVANÝ KARDIOLÓGMI AKO NEDOSTATOČNÁ
A NEUROLÓGMI AKO ADEKVÁTNA REAKCIA (8+5 min.)
Bartko D1, 2, 3, Combor I3, Gombosova Z1, 2, 3, Bubelkova L1. 2. 3, Lietava J4, Murin J5
1
Ústav medicínskych vied,neurovied a vojenského zdravotníctva, Ružomberok, SR;
2
Neurologická klinika, Ružomberok, SR; 3Ústredná vojenská fakultná nemocnica,
Ružomberok, SR; 42. Interná klinika UN, Univerzita Komenského, Bratislava, SR;
5
1. Interná klinika UN, Univerzita Komenského, Bratislava, SR
14:39
HS13 – 4 ICMP NA PODKLADĚ CHRONICKÉ OKLUZE ACI: VYUŽITÍ TCD K POSOUZENÍ
OBNOVENÍ CVR PO EC-IC BYPASSU (8+5 min.)
Herzig R1, Krahulík D2, Školoudík D1, Šaňák D1, Macháč J2, Vaverka M2, Král M1,
Veverka T1, Dorňák T1, Bártková A1, Kunčarová A1, Mareš J1, Hluštík P1, Kaňovský P1
1
KCC, Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2Neurochirurgická klinika LF UP
a FN Olomouc, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
10:30
BLOK 6 / Paralelní sekce č. 23 / Hlavní sekce 10
EPILEPSIE II. EPILEPTOCHIRURGIE
Předsedající: Brázdil M, Timárová G
PÁTEK, 25. LISTOPADU
Sál 2: Velký sál II.
10:30–12:00
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
15:05
15:18
PÁTEK, 25. LISTOPADU
SOBOTA, 26. LISTOPADU
HS13 – 5 LIEČBA HEPARÍNOM ALEBO LMWH V AKÚTNEJ FÁZE ISCHEMICKEJ NCMP.
RETROSPEKTÍVNA ŠTÚDIA (8+5 min.)
Nosáľ V1, Sčúr M1, Michalik J1, Sivák Š1, Kantorová E1, Krátky M1, Zeleňák K2, Kurča E1
1
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR; 2Rádiodiagnostická klinika JLF UK
a UNM, Martin, SR
Sál 3: Popkův sál
08:30–10:00
BLOK 5 / Paralelní sekce č. 19 / Topické symposium 11
KLINICKÁ DOPORUČENÍ V NEUROLOGII
Předsedající: Suchý M, Ehler E
HS13 – 6 UŽÍVÁNÍ ANTIAGREGACE MŮŽE ZVYŠOVAT ŠANCI NA REKANALIZACI UZAVŘENÉ
MOZKOVÉ TEPNY PO IV TROMBOLÝZE (8+5 min.)
Šaňák D1, Kuliha M2, Herzig R1, Roubec M2, Školoudík D1, Zapletalová J3, Kocher M4,
Král M1, Veverka T1, Čecháková E4, Bártková A1, Procházka V5, Kaňovský P1
1
KCC, Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 2KCC, Neurologická klinika,
FN Ostrava-Poruba, ČR; 3Ústav lékařské biofyziky, biometrie a statistiky, LF UP Olomouc, ČR;
4
Radiologická klinika, FN Olomouc, ČR; 5Radiodiagnostický ústav, FN Ostrava-Poruba, ČR
08:30
TS11 – 1 KLINICKÉ STANDARDY V ČESKÉ NEUROLOGII – HISTORIE A SOUČASNOST
(10+5 min.)
Bednařík J1, Suchý M2, Ehler E3
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2Národní referenční centrum, Praha, ČR;
3
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice, a.s., Pardubice, ČR
08:45
TS11 – 2 IMPLEMENTACE KLINICKÝCH STANDARDŮ DO PRAXE NEUROLOGICKÝCH
PRACOVIŠŤ (10+5 min.)
Suchý M1, Bednařík J2, Škoda O3, Pátá M1
1
Národní referenční centrum, Praha, ČR; 2Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR;
3
Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava, ČR
09:00
TS11 – 3 STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU PACIENTŮ S ISCHEMICKOU CMP A TIA
(10+5 min.)
Neumann J, Škoda O, Herzig R, Mikulík R, Kalita Z, Bauer J, Václavík D, Bar M
Cerebrovaskulární sekce, Česká neurologická společnost ČLS JEP, ČR
09:15
TS11 – 4 VÝVOJ KLINICKÉHO STANDARDU PRO DIAGNOSTIKU A TERAPII MYASTHENIA
GRAVIS (10+5 min.)
Zapletalová O1, Piťha J2, Bednařík J3, Ambler Z4, Schützner J5, Zámečník J6, Suchý M7,
Pátá M7
1
Neurologická klinika LF a FN, Ostrava, ČR; 2Centrum myasthenia gravis při Neurologické
klinice 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3Neurologická klinika LF Masarykovy univerzity a FN,
Brno, ČR; 4Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR; 5III.Chirurgická klinika 2.LFUK
a FN Motol, Praha, ČR; 6Ústav patologie a molekulární mediciny 2. LF UK Motol, Praha,
ČR; 7Národní referenční centrum, Praha, ČR
09:30
TS11 – 5 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU NARKOLEPSIE (10+5 min.)
Šonka K, Nevšímalová S
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
09:45
TS11 – 6 KLINICKÝ STANDARD PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
A NEUROMYELITIS OPTICA (10+5 min.)
Havrdová E
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
HS13 – 7 KRYPTOGENNÍ ISCHEMICKÝ IKTUS: ETIOLOGICKÝ VÝZNAM PATENTNÍHO
FORAMEN OVALE (8+5 min.)
Bártková A1, Šaňák D1, Hutyra M2, Král M1, Hluštík P1, Herzig R1, Veverka T1, Kaňovský P1
1
KCC, Neurologická klinika FN Olomouc, ČR; 2I. Interní klinika FN Olomouc, ČR
Sál 2: Velký sál II.
16:00–17:30
37
BLOK 8 / Paralelní sekce č. 33 / Topické symposium 14
SEMIOLOGIE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (VIDEOSEKCE). SPOLEČNÁ SEKCE ČSNS A ČSSKN
Předsedající: Marusič P, Kuba R
16:00
TS14 – 1 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA EPILEPTICKÝCH A NEEPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ
(15 min.)
Marusič P
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK
a ÚVN, Praha, ČR
16:15
VIDEOKAZUSTIKY (30 min.)
16:45
TS14 – 2 LOKALIZACE A LATERALIZACE EPILEPTICKÝCH ZÁCHVATŮ (15min.)
Kuba R
1
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR;
2
CEITEC MU, Brno, ČR
17:00
VIDEOKAZUSTIKY (30 min.)
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
14:52
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
36
10:30–12:00
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
BLOK 6 / Paralelní sekce č. 24 / Topické symposium 13
KONTROVERSE: OPERAČNÍ LÉČBA NEUROLOGICKÝCH KOMPLIKACÍ DEGENERATIVNÍ
STENÓZY PÁTEŘNÍHO KANÁLU
Předsedající: Kadaňka Z, Barsa P
10:30
TS13 – 1 SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATII OPEROVAT! (15+5 min.)
Suchomel P
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR
10:50
TS13 – 2 SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ MYELOPATII NEOPEROVAT! (15+5 min.)
Kadaňka Z
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
11:10
TS13 – 3 LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZU OPEROVAT! (15+5 min.)
Barsa P
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
11:30
TS13 – 4 LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZU NEOPEROVAT! (15+5 min.)
Voháňka S1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
11:50
PANEL EXPERTŮ (10 min.)
14:40
HS14 – 3 NÁŠ PRÍSTUP K SUBKORTIKÁLNEJ RESEKCII GLIÓMOV V ELOKVENTNÝCH
OBLASTIACH MOZGU-NAVIGOVANÁ ELEKTRÓDA (15+5 min.)
Galanda M, Galanda T, Bullová J, Mištinová J, Kluzová M
Neurochirurgická klinika, FN F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, SR
15:00
HS14 – 4 KOLAPSOVÉ STAVY, PORUCHA SLUCHU A ZRAKU PŘI LEPTOMENINGEÁLNÍ
KARCINOMATÓZE – KAZUISTIKA (10+5 min.)
Bechyně K, Schenk I
Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, CR
15:15
HS14 – 5 HIGH GRADE GLIOM KAUDÁLNÍ OBLASTI MÍCHY IMITUJÍCÍ MYELITIDU –
KAZUISTIKA (10+5 min.)
Škorňa M1, Bednařík J1, 2, Štourač P1, 2, Macháček C3, Šprláková A4
1
Neurologická klinika FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Ústav patologie FN Brno, ČR;
4
Radiologická klinika FN Brno, ČR
39
Sál 3: Popkův sál
SOBOTA, 26. LISTOPADU
16:00–17:30
BLOK 8 / Paralelní sekce č. 34 / Topické symposium 15
POKROKY V NEUROCHIRURGII
Předsedající: Beneš V, Smrčka M
16:00
TS15 – 1 NOVÉ TECHNOLOGIE V OPERATIVĚ MOZKOVÝCH NÁDORŮ (15+3min.)
Beneš V
Neurochirurgická klinika, ÚVN, Praha, ČR
16:18
TS15 – 2 OPERACE ANEURYZMAT A AVM (15+3min.)
Smrčka M, Juráň V, Navrátil O
Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR
16:36
TS15 – 3 NEUROCHIRURGICKÁ LÉČBA MOZKOVÉ ISCHEMIE (15+3min.)
Přibáň V
Neurochirurgické oddělení, Nemocnice České Budějovice, ČR
16:54
TS15 – 4 SOUČASNÝ STANDARD LÉČBY TRAUMATICKÉHO PORANĚNÍ MOZKU (15+3min.)
Sameš M, Hejčl A
Neurochirurgická klinika UJEP, Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem, ČR
17:12
TS15 – 5 DEGENERATIVNÍ ONEMOCNĚNÍ PÁTEŘE - MOŽNOSTI OPERAČNÍ LÉČBY
(15+3min.)
Barsa P
Neurochirurgické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, ČR
Sál 3: Popkův sál
14:00–15:30
BLOK 7 / Paralelní sekce č. 29 / Hlavní sekce 14
NEUROONKOLOGIE
Předsedající: Betka J, Galanda M, Šteňo A
14:00
HS14 – 1 SOUČASNÝ POHLED NA LÉČBU VESTIBULÁRNÍCH SCHWANNOMŮ A JEJÍ
VÝSLEDKY (15+5 min.)
Betka J1, Chovanec M1, 2, Zvěřina E1, 4, Bouček J1, Profant O1, 5, Kluh J1, Lukeš P1, Kraus J4, Lisý J6
1
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. LF UK a FN Motol, Praha, ČR;
2
Anatomický ústav 1. LF UK Praha, ČR; 3Klinika dětské neurologie, 2. LF UK a FN Motol,
Praha, ČR; 4Neurochirurgická klinika 3. LF UK Praha, ČR; 5Oddělení neurofyziologie sluchu
ÚEM AVČR, Praha, ČR; 6Klinika zobrazovacích metod 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
14:20
HS14 – 2 „AWAKE“ RESEKCIA SUPRATENTORIÁLNYCH LOW-GRADE GLIÓMOV
V ELOKVENTNÝCH OBLASTIACH MOZGU (15+5 min.)
Šteňo A1, Šteňová V2, Belan V3, Hollý V4, Šurkala J1, Šteňo J1
1
Neurochirurgická klinika LFUK a UN Bratislava, SR; 2Ambulancia klinickej logopédie
UN Bratislava, SR; 3Rádiodiagnostická klinika SZU a UN Bratislava, SR; 4Klinika
anesteziológie a intenzívnej medicíny SZU a UN Bratislava, SR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
Sál 3: Popkův sál
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
38
41
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
Sál 4: Mendelův sál
Sál 4: Mendelův sál
08:30–10:00
BLOK 5 / Paralelní sekce č. 20 / Hlavní sekce 09
Název: Demence I.
Předsedající: Rektorová I, Bartoš A
10:30–12:00
BLOK 6 / Paralelní sekce č. 25 / Hlavní sekce 11
DEMENCE II
Předsedající: Rusina R, Matěj R
08:30
HS09 – 1 DIAGNOSTIKA DEMENCE: ZOBRAZOVACÍ MARKERY (15+5 min.)
Rektorová I1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
10:30
HS11 – 1 TERAPIE DEMENCÍ - NOVINKY A TRENDY (15+5 min.)
Rusina R1, 2
1
Neurologická klinika FTN, Praha, ČR; 2IPVZ Praha, ČR
08:50
HS09 – 2 LIKVOROVÝ TRIPLET A DALŠÍ BIOCHEMICKÉ UKAZATELE ALZHEIMEROVY
NEMOCI (15+5 min.)
Bartoš A1, 2, Řípová D1
1
AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha, ČR; 2Neurologická klinika, 3. LF UK a FNKV,
Praha, ČR
10:50
HS11 – 2 DEMENCE A ŽIVOTNÍ STYL (8+5 min.)
Sheardová K
ICRC, I. neurologická klinika LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR
11:03
HS09 – 3 STROOPŮV TEST U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ V OBRAZE FUNKČNÍ
MAGNETICKÉ REZONANCE (8+5 min.)
Mračková M1, 2, Kubíková R1, 2, Mareček R1, 2, Mikl M1, 2, Rektorová R1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
HS11 – 3 CÉVNÍ RIZIKOVÉ FAKTORY ALZHEIMEROVY CHOROBY (8+5 min.)
Urbanová B1, Tomek A1, Mikulík R2, Magerová H1, Sheardová K2, Hořínek D2, 3, Hort J1, 2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2ICRC, I. neurologická klinika LF MU
a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3Neurochirurgická klinika 1. LF UK, ÚVN, Praha, ČR
11:16
HS11 – 4 CYTOSKELETÁLNÍ PROTEINY A PROTILÁTKY PROTI NIM V SÉRU A LIKVORU
U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ (8+3 min.)
Bartoš A1, 2, Fialová L3, Švarcová J4, Malbohan I3, Čechová L2, Řípová D1
1
AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha, Praha, ČR; 2 Neurologická klinika 3. LF
UK a FNKV, Praha, ČR; 3Ústav lékařské chemie, 1. LF UK, Praha, ČR; 4Ústav klinické
biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
11:27
HS11 – 5 “DEFAULT MODE” SÍŤ U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ A DEMENCÍ
U PARKINOSONOVY NEMOCI – FMRI STUDIE (8+3 min.)
Krajčovičová L1, Mikl M1, 2, Mareček R1, 2, Rektorová I1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
11:38
HS11 – 6 KLINICKÝ OBRAZ PSO U PACIENTA S GENETICKOU FORMOU
CREUTZFELDTOVY-JAKOBOVY NEMOCI S MUTACÍ R208H V PRNP GENU (8+3 min.)
Matěj R1, Rusina R1, Johanidesová S1, Matějčková M1, Keller O1, Šigut V2
1
Neurologická klinika FTN, Praha, ČR; 2Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, ČR
11:49
HS11 – 7 ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY A GENETICKÉHO PORADENSTVÍ U PACIENTŮ S CADASIL
(8+3 min.)
Jahnová H1, 2, Vlášková H1, Zeman J1, 3
1
ÚDMP 1. LF UK a VFN v Praze, ČR; 2KDD 3. LF UK a FNKV v Praze, ČR; 3KDDL 1. LF UK
a VFN v Praze, ČR
09:10
PÁTEK, 25. LISTOPADU
09:23
HS09 – 4 ADAPTÁCIA POSTURÁLNYCH ODPOVEDÍ NA POHYBUJÚCU SA ZRAKOVÚ SCÉNU
U PACIENTOV S DEMENCIOU (8+5 min.)
Šaling M1, Kucharik M1, Púčik J2
1
II. neurologická klinika, UNB, Bratislava, SR; 2FEI STU, Bratislava, SR
09:36
HS09 – 5 PREDIKCE ROZVOJE DEMENCE U PACIENTŮ S AMNESTICKOU MCI POMOCÍ
POČÍTAČOVÉHO TESTU PROSTOROVÉ ORIENTACE (8+5 min.)
Laczó J1, 2, Nedelská Z1, 2, Gažová I1, 2, Vlček K2, 3, Vyhnálek M1, 2, Mokrišová I1, Hynčicová
E1, Magerová H1, Varjassyová A1, Sheardová K2, Bojar M1, Hort J1, 2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2ICRC, I. neurologická klinika LF MU
a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3Oddělení neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav, AV ČR,
Praha, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
09:49
HS09 – 6 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA DEMENCÍ METODAMI NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY
(8+3 min.)
Bernátek J
Krajská nemocnice Tomáše Bati, Zlín, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
40
43
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
Sál 4: Mendelův sál
Sál 4: Mendelův sál
14:00–15:30
BLOK 7 / Paralelní sekce č. 30 / Hlavní sekce 15
NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ I. HEREDITÁRNÍ NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Voháňka S, Mazanec R
16:00–17:30
BLOK 8 / Paralelní sekce č. 35 / Hlavní sekce 17
NEUROMUSKULÁRNÍ ONEMOCNĚNÍ II: AUTOIMUNITNÍ NERVOSVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Špalek P, Vlčková E
14:00
HS15 – 1 JAK DÁL V PÉČI O NEMOCNÉ SE VZÁCNÝMI CHOROBAMI? (10+5 min.)
Voháňka S1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
16:00
HS17 – 1 ZÁKLADNÉ PRINCÍPY MANAŽMENTU MYASTENICKEJ KRÍZY (15+5 min.)
Špalek P1, Yaghi A2
1
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, NK SZU a UN Bratislava, SR; 2Klinika
intenzívnej medicíny a anesteziológie, LF UK a UN Bratislava, SR
14:15
HS15 – 2 REGISTR SVALOVÝCH DYSTROFIÍ REaDY - REGISTRY OF MUSCULAR
DYSTROPHY (10+5 min.)
Pavlovská L, Brabec P
Institut biostatistiky a analýz, MU Brno, ČR
16:20
HS17 – 2 MUSK POZITIVNÍ MYASTHENIA GRAVIS. ÚSKALÍ DIAGNOSTIKY A TERAPIE,
ZKUŠENOSTI V ČR (10+5 min.)
Jakubíková M, Piťha J, Týblová M, Nováková I
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
16:35
HS17 – 3 RECIDIVA SYNDROMU GUILLAINOVA-BARRÉHO NEBO AKUTNÍ ZAČÁTEK CIDP?
(10+5 min.)
Ambler Z
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR
16:50
HS17 – 4 BICKERSTAFFOVA ENCEFALITIDA (10+5 min.)
Voháňka S1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
2
CEITEC MU, Brno, ČR
17:05
HS17 – 5 LEWIS-SUMNERův SYNDROM – KAZUISTIKA (7+5 min.)
Okáčová I1, Mičánková-Adamová B1, 2, Bednařík J1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
17:17
HS17 – 6 ZÍSKANÁ AUTOIMUNITNÍ NEUROMYOTONIE - KAZUISTIKA (7+5 min.)
Špalek P, Martinka I, Lisý L
Centrum pre neuromuskulárne ochorenia, Neurologická klinika SZU, UN BratislavaRužinov, Bratislava, SR
14:30
PÁTEK, 25. LISTOPADU
HS15 – 3 EXON SKIPPING – NOVÁ MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ METODA V TERAPII DMD.
OD TEORIE KE KLINICKÉ STUDII (7+3 min.)
Vondráček P1, Mrázová L1, Haberlová J2, Ošlejšková H1, Cahová P1
1
Klinika dětské neurologie, LF MU a FN Brno, ČR; 2Klinika dětské neurologie, 2. LF UK
a FN Motol, Praha, ČR
14:40
HS15 – 4 FREKVENCE SEKVESTRACE MBNL1 PROTEINU VE TKÁNÍCH U PACIENTŮ S DM2
(7+3 min.)
Souček O, Lukáš Z
Ústav patologie FN Brno, ČR
14:50
HS15 – 5 KAZUISTIKA SVALOVÉ DYSTROFIE TYP EMERY DREIFUSS V DŮSLEDKU NOVÉ
MUTACE V FHL1 GENU (7+3 min.)
Haberlová J1, Stehlíková K2, Fajkusová L2
1
Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Centrum molekulární biologie
a genové terapie FN Brno, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
15:00
HS15 – 6 OLIGOSYMPTOMATICKÉ FORMY MYOTONICKÉ DYSTROFIE TYPU 2 (7+3 min.)
Ambler Z
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR
15:10
HS15 – 7 MONOMELICKÁ AMYOTROFIE V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE SVALOVÝCH
ATROFIÍ HORNÍ KONČETINY (7+3 min.)
Ehler E, Latta J
Neurologická klinika PKN a FZS, Pardubice, ČR
15:20
HS15 – 8 AUTONOMNÍ DYSFUNKCE UROGENITÁLNÍHO ÚSTROJÍ A DOLNÍHO TRÁVICÍHO
TRAKTU U HEREDITÁRNÍ NEUROPATIE CHARCOT MARIE TOOTH (7+3 min.)
Mazanec R1, Seeman P2, Krhut J3
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Klinika dětské neurologie 2. LF UK
a FN Motol, Praha, ČR; 3Urologické oddělení FN Ostrava, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
42
45
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
SOBOTA, 26. LISTOPADU 2011
Sál 1: Velký sál I.
Sál 1: Velký sál I.
10:30–12:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 37 / Hlavní sekce 18
VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ I
Předsedající: Mičánková Adamová B, Lisý Ľ
BLOK 10 / Paralelní sekce č. 44 / Hlavní sekce 21
VERTEBROGENNÍ ONEMOCNĚNÍ II
Předsedající: Vaverka M, Kadaňka Z
10:30
HS18 – 1 VÝZNAM MR ZOBRAZENÍ DIFUZE MÍCHY V DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTICE
MÍŠNÍCH LÉZÍ (10+5 min.)
Keřkovský M1, Šprláková-Puková A1, Bednařík J2, 3, Smrčka M4, Mechl M1
1
Radiologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR;
3
CEITEC MU, Brno, ČR; 4Neurochirurgická klinika LF MU a FN Brno, ČR
HS21 – 1 KONZERVATIVNÍ VS OPERAČNÍ ŘEŠENÍ SPONDYLOGENNÍ CERVIKÁLNÍ
MYELOPATIE: 10 LETÁ PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ STUDIE (10+5 min.)
Kadaňka Z1, Bednařík J1, 2, Novotný O1, Dušek L3
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Institut biostatistiky
a analýz MU Brno, ČR
10:45
HS21 – 2 CERVIKÁLNÍ SPONDYLOGENNÍ MYELOPATIE A CHIRURGICKÁ LÉČBA (10+5 min.)
Vaverka M, Hrabálek L
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
11:00
HS21 – 3 LUMBÁLNÍ MIKRODISECTOMIE – SOUČASNÝ POHLED NEUROCHIRURGA (10+5 min.)
Vaverka M
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
11:15
HS21 – 4 PERKUTÁNNÍ INTERSPINÓZNÍ DYNAMICKÁ STABILIZACE (IN-SPACE)
U NEMOCNÝCH S DEGENERATIVNÍM ONEMOCNĚNÍM LUMBÁLNÍ PÁTEŘE (10+5 min.)
Hrabálek L, Wanek T, Macháč J, Vaverka M, Kalita O, Krahulík D
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
11:30
HS21 – 5 PERIRADIKULÁRNÍ TERAPIE V LÉČBĚ RADIKULÁRNÍHO SYNDROMU (10+5 min.)
Krahulík D, Vaverka M, Hrabálek L
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
11:45
HS21 – 6 OPERACE DEGENERATIVNÍ SPONDYLOLISTÉZY LUMBOSAKRÁLNÍ PÁTEŘE
DEKOMPRESÍ A DYNAMICKOU TRANSPEDIKULÁRNÍ STABILIZACÍ (10+5 min.)
Hrabálek L, Wanek T
Neurochirurgická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
08:30–10:00
08:30
08:45
PÁTEK, 25. LISTOPADU
09:00
09:15
HS18 – 2 DIFERENCIACE SYMPTOMATICKÉ A ASYMPTOMATICKÉ KOMPRESE KRČNÍ
MÍCHY POMOCÍ ZOBRAZENÍ TENZORŮ DIFÚZE (10+5 min.)
Bednařík J1, 2, Keřkovský M3, Dušek L4, Šprláková-Puková A3, Kadaňka Z1, Urbánek I1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Radiologická klinika
LF MU a FN Brno, ČR; 4Institut biostatistiky a analýz MU, Brno, ČR
HS18 – 3 JAK DIAGNOSTIKOVAT STRESOVÉ ZLOMENINY ŽEBER A VÝHŘEZY
MEZIOBRATLOVÝCH PLOTÉNEK U HRÁČŮ GOLFU (10+5 min.)
Bojar M1, Dvořáková M2, Pafko P3, Táborská K4
1
Neurologická klinika 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Klinika zobrazovacích metod
2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 33.chirurgická klinika 1.LF UK a FN Motol, Praha, ČR;
4
Klinika endokrinologie a nukleární medicíny 2.LF UK a FN Motol, Praha, ČR
HS18 – 4 PREDIKCE DLOUHODOBÉHO KLINICKÉHO VÝVOJE PACIENTŮ S LUMBÁLNÍ
SPINÁLNÍ STENÓZOU (10+5 min.)
Mičánková Adamová B1, 2, Voháňka S1, Bednařík J1, 2, Dušek L3, Jarkovský J3
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Institut biostatistiky
a analýz, MU, Brno, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
09:30
HS18 – 5 OSWESTRY DOTAZNÍK – NOVÁ ČESKÁ VERZE (10+5 min.)
Hnojčíková M1, Mičánková Adamová B1, 2, Voháňka S1, 2, Dušek L3
1
Neurologická klinika, LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Institut biostatistiky
a analýz, MU, Brno, ČR
09:45
HS18 – 6 SKÓRE KLINICKÉHO HODNOCENÍ DOLNÍCH KONČETIN (SKÓRE ADA-VO)
PRO PACIENTY S LUMBÁLNÍ SPINÁLNÍ STENÓZOU (10+5 min.)
Mičánková Adamová B1, 2, Voháňka S1, 2, Hnojčíková M1, Dušek L3
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Institut biostatistiky
a analýz, MU, Brno, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
44
47
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
PÁTEK, 25. LISTOPADU
Sál 2: Velký sál II.
Sál 2: Velký sál II.
08:30–10:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 38 / Hlavní sekce 19
NEUROIMUNOLOGIE IV
Předsedající: Meluzínová E, Gdovinová Z
10:30–12:00
BLOK 10 / Paralelní sekce č. 45 / Topické symposium 16
PARANEOPLASTICKÉ AUTOIMUNITNÍ NEUROLOGICKÉ SYNDROMY
Předsedající: Štourač P, Bednařík O
08:30
HS19 – 1 PROTILÁTKY JCV U PACIENTŮ LÉČENÝCH NATALIZUMABEM V ČESKÉ
REPUBLICE (10+5 min.)
Meluzínová E1, Ampapa R2, Dufek M3, Fiedler J4, Horáková D5, Lhotáková L6, Mareš J7,
Medová E8, Novotná A9, Štourač P10, Váchová M11, Vančurová R12, Taláb R13, Zapletalová O14
1
Neurologická klinika FN Motol, Praha, ČR; 2Neurologické oddělení, Nemocnice Jihlava,
ČR; 3Neurologická klinika, FN u Sv.Anny, Brno, ČR; 4Neurologická klinika, FN Plzeň,
ČR; 5Neurologická klinika, VFN Praha, ČR; 6Neurologické oddělení, Nemocnice České
Budějovice, ČR; 7Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR; 8Neurologická klinika, FN KV
Praha, ČR; 9Neurologická klinika, Krajská nemocnice Pardubice, ČR; 10Neurologická
klinika, FN Brno, ČR; 11MSC Teplice, Krajská zdravotní a.s., Nemocnice Teplice v Čechách,
ČR; 12Neurologická klinika FTN, Praha, ČR; 13Neurologická klinika FN Hradec Králové, ČR;
14
Neurologická klinika FN Ostrava, ČR
10:30
TS16 – 1 PARANEOPLASTICKÉ AUTOIMUNITNÍ NEUROLOGICKÉ SYNDROMY – SOUČASNÝ
STAV (20+5 min.)
Štourač P1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
10:55
TS16 – 2 NÁDORY ASOCIOVANÉ S PARANEOPLASTICKÝMI NEUROLOGICKÝMI SYNDROMY
– DIAGNOSTIKA A LÉČBA (15+5 min.)
Bednařík O.
Interní hematoonkologická klinika FN Brno, ČR
11:15
TS16 – 3 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA AUTOIMUNITNÍCH PARANEOPLASTICKÝCH
SYNDROMŮ (10+5 min.)
Bednářová J
Oddělení klinické mikrobiologie FN Brno, ČR
11:30
TS16 – 4 PARANEOPLASTICKÉ AUTOIMUNITNÍ NEUROLOGICKÉ SYNDROMY – KAZUISTIKY
(7+3 min.)
Praksová P, Štourač P
Neurologická klinika FN Brno, ČR
11:40
TS16 – 5 ATYPICKÝ PARANEOPLASTICKÝ NEUROLOGICKÝ SYNDROM – KAZUISTIKA
(7+3 min.)
Bechyně K1, Rosol D1, Apetauerová D2, Schenk I1
1
Neurologické oddělení, Nemocnice Písek, ČR; 2Lahey Clinic, Burlington, USA
11:50
TS16 – 6 AUTOIMUNITNÍ LIMBICKÉ ENCEFALITIDY: OSOBNÍ ZKUŠENOSTI (7+3 min.)
Krýsl D
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
08:45
09:00
09:15
HS19 – 2 PROBLEMATIKA ADHERENCIE PRI LIEČBE SCLEROSIS MULTIPLEX (SM)
(10+5 min.)
Donáth V
Neurologicke oddelenie, FNsP F.D.Roosevelta, Banská Bystrica, SR
HS19 – 3 NEUROPSYCHOLOGICKÝ PROFIL A „VOXEL-BASED“ DIFFUSION TENSOR
ANALÝZA PACIENTŮ S INICIÁLNÍMI STÁDII ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (10+5 min.)
Obhlídalová I1, Keřkovský M2, Michalčáková R1, Štourač P1, 3, Praksová P1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2Radiologická klinika LF MU a FN Brno, ČR;
3
CEITEC MU, Brno, ČR
HS19 – 4 CHRONICKÁ CEREBROSPINÁLNA VENÓZNA INSUFICIENCIA (CCSVI) A JEJ VZŤAH
K ROZTRÚSENEJ SKLERÓZE, PROSPEKTÍVNA ULTRAZVUKOVÁ ŠTÚDIA (10+5 min.)
Nosáľ V, Michalik J, Sivák Š, Kantorová E, Kurča E
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
09:30
HS19 – 5 PŘÍNOS SÉROVÝCH NEUROMARKERŮ V PSYCHONEUROIMUNOLOGICKÝCH
STUDIÍCH PRO MONITORING ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ (10+5 min.)
Cihelková Š1, Jinoch P2
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Ústav biologie a lékařské genetiky,
2. LF UK, Praha, ČR
09:45
HS19 – 6 ONEMOCNĚNÍ TUKOVÉ TKÁNĚ SE ZAMĚŘENÍM NA KOŽNÍ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY
LÉČBY GLATIRAMERACETÁTEM (10+5 min.)
Litvik R1, Zapletalová O2
1
Dermatologická klinika FN Ostrava, ČR; 2Neurologická klinika FN Ostrava, ČR
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
46
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
Sál 3: Popkův sál
Sál 3: Popkův sál
08:30–10:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 39 / Hlavní sekce 20
EXTRAPYRAMIDOVÁ ONEMOCNĚNÍ III
Předsedající: Fárníková K, Rektor I
10:30–12:00
BLOK 10 / Paralelní sekce č. 46 / Topické symposium 17
SPASTICITA
Předsedající: Jech R, Kaňovský P
08:30
HS20 – 1 SUBTALAMICKÉ JÁDRO V KOGNITIVNÍCH PROCESECH (15+5 min.)
Rektor I1, 2, Baláž M1, Bočková M1, Rektorová I1, 2
1
I. neurologiká klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
10:30
TS17 – 1 PATOFYZIOLOGIE SPASTICITY: SOUČASNÝ POHLED (10+5 min.)
Kaňovský P
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR
08:50
HS20 – 2 DOPORUČENÍ POSTUPU DIAGNOSTIKY SPINOCEREBELÁRNÍCH ATAXIÍ (15+5 min.)
Zumrová A1, 2, Mušová Z1, 4, Maříková T1, 4, Apltová L1, 4, Kopečková M1, 4, Kraus J1, 2,
Mazanec R1, 3, Schwabová J1, 3
1
Centrum hereditárních ataxií FN Motol, Praha, ČR; 2Klinika dětské neurologie 2. LF UK
a FN Motol, Praha, ČR; 3Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR;
4
Ústav biologie a lékařské genetiky FN Motol, Praha, ČR
10:45
TS17 – 2 ZVÝŠENÁ SPONTÁNNÍ SVALOVÁ AKTIVITA JAKO LIMITUJÍCÍ FAKTOR
NEUROREHABILITAČNÍ LÉČBY CENTRÁLNÍ PARÉZY (10+5 min.)
Jech R
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
11:00
TS17 – 3 FARMAKOTERAPIE SPASTICITY (10+5 min.)
Voháňka S1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
11:15
TS17 – 4 DLOUHODOBÁ LÉČBA TĚŽKÉ SPASTICITY INTRATEKÁLNÍM BACLOFENEM
(10+5 min.)
Štětkářová I1
1
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 2Neurologické oddělení Nemocnice
na Homolce, Praha, ČR
11:30
TS17 – 5 KONCEPT CENTER SPASTICITY V ČESKÉ REPUBLICE (10+5 min.)
Bareš M1,4, Jech R2, Kaňovský P3
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2Neurologická klinika 1. LF UK
a VFN, Praha, ČR; 3Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 4CEITEC MU, Brno, ČR
11:45
TS17 – 6 NEUROREHABILITACE V LÉČBĚ SPASTICITY (10+5 min.)
Angerová Y
Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
09:10
PÁTEK, 25. LISTOPADU
09:25
09:45
HS20 – 3 ATYPICKÁ KLINICKÁ MANIFESTACE SPINOCEREBELÁRNÍ ATAXIE TYPU 28
(10+5 min.)
Kaiserová M1, Farníková K1, Mušová Z2, Zumrová A3, Kaňovský P1
1
Neurologická klinika LF UP a FN Olomouc, ČR; 2Ústav biologie a lékařské genetiky
2. LF UK a FN Motol, Praha 5, ČR; 3Klinika dětské neurologie 2. LF UK a FN Motol,
Praha 5, ČR
HS20 – 4 ELEKTROFYZIOLOGICKÉ NÁLEZY U PACIENTŮ S AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNĚ
DĚDIČNÝMI ATAXIEMI (15+5 min.)
Kraus J1, Mazanec R2, Mušová Z3, Apltová L3, Zumrová A1
1
Klinika dětské neurologie, UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR; 2Neurologická klinika,
UK 2. LF a FN Motol, Praha, ČR; 3Ústav biologie a lékařské genetiky, FN Motol, Praha, ČR
HS20 – 5 CENTRÁLNÍ EFEKT BOTULOTOXINU U PACIENTŮ S CERVIKÁLNÍ DYSTONIÍ.
STUDIE FUNKČNÍ MR (10+5 min.)
Nevrlý M, Hluštík P, Otruba P, Opavský R, Hok P, Kaňovský P
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc, ČR
49
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
SOBOTA, 26. LISTOPADU
48
50
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
ODBORNÝ PROGRAM SJEZDU ČSSKN
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
51
11:25
HS01-N – 4 SYNDROM NEKLIDNÝCH NOHOU JAKO ČASTÁ KOMORBIDITA ROZTROUŠENÉ
SKLERÓZY (10+5 min.)
Vávrová J1, Krásenský J2, Šonka K1, Havrdová E1, Kemlink D1
1
Neurologická klinika VFN v Praze a 1. LF UK, Praha, ČR; 2 Radiodiagnostická klinika VFN
v Praze a 1. LF UK, Praha, ČR
11:40
HS01-N – 5 FAMILIÁRNÍ SPÁNKOVÁ PORUCHA U LIPICÁNŮ (10+5 min.)
Ludvíková E1, Nishino S2, Sakai N2, Jahn P1
1
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, ČR; 2Stanford University School of Medicine,
Palo Alto, USA
PÁTEK, 25. LISTOPADU 2011
BLOK 5 / Paralelní sekce č. 21 / Topické symposium 01-N
PRESIDENTSKÉ SYMPOSIUM
Předsedající: Bareš M, Bednařík J, Kremláček J, Kurča E, Štětkářová I
08:30
PRACOVNÍ ZAHÁJENÍ 58. ČSSKN (10 min.)
Sál 5: Zouharův sál
08:40
TS01-N – 1 NEUROMODULATION OF MOTOR LEARNING IN HEALTH AND AFTER STROKE
(30+10 min.)
Ziemann U,
Department of Neurology, University Hospital Frankfurt am Main, Germany
14:00–15:30
BLOK 7 / Paralelní sekce č. 31 / Hlavní sekce 02-N
POKROČILÉ METODY ZPRACOVÁNÍ EEG
Předsedající: Brázdil M, Krajča V
14:00
09:20
TS01-N – 2 THE BLINK REFLEX: LONG KNOWN, BUT STILL FASCINATING (30+10 min.)
Kofler M
Department of Neurology, Hospital Hochzirl, Zirl, Austria
HS02-N – 1 ALFA FUSUS (25 min.)
Faber J, Novák M
ČVUT, FD, Praha, ČR
14:25
HS02-N – 2 JEDNODUCHÁ VIZUÁLNÍ VERSUS AUTOMATICKÁ ANALÝZA INTRACEREBRÁLNĚ
REGISTROVANÝCH VYSOKOFREKVENČNÍCH OSCILACÍ (10+3 min.)
Brázdil M1, Pail M1, Halámek J2, Daniel P1, Kuba R1, Tyrlíková I1, Chrastina J1, Jurák P2
1
Centrum pro epilepsie Brno, CEITEC MU, Brno, ČR; 2Ústav přístrojové techniky,
Akademie věd ČR, Brno, ČR
14:38
HS02-N – 3 KOMBINACE METOD S UČENÍM A BEZ UČITELE PRO ROZPOZNÁVÁNÍ
GRAFOELEMENTŮ EPILEPTICKÝCH EEG ZÁZNAMŮ (10+3 min.)
Krajča V1, 2, Petránek S1, Lhotská L3, Mohylová J4
1
FN Na Bulovce, Praha, ČR; 2ČVUT Fakulta biomedicínského inženýrství, Kladno, ČR;
3
ČVUT Fakulta elektrotechnická, Praha, ČR; 4VŠB-TU, Ostrava, ČR
14:51
HS02-N – 4 KORELACE EEG A ZMĚN STRATEGIE U ÚLOHY MENTÁLNÍ ROTACE (10+3 min.)
Štěpánová K, Vavrečka M, Lhotská L
BioDat, ČVUT, Praha, ČR
15:04
HS02-N – 5 INTERIDIVIDUÁLNÍ ROZDÍLY A STABILITA V ČASE U EEG MĚŘENÍ (10+3 min.)
Vavrečka M1, Rosset B2, Lhotská L1
1
FEL ČVUT, Praha, ČR; 2INP, Grenoble, France
Sál 5: Zouharův sál
SOBOTA, 26. LISTOPADU
10:30–12:00
BLOK 6 / Paralelní sekce č. 26 / Hlavní sekce 01-N
PORUCHY SPÁNKU II
Předsedající: Nevšímalová S, Petránek S
10:30
HS01-N – 1 REM SPÁNEK A IMUNOGENETICKÝ VÝZKUM NARKOLEPSIE (25 min.)
Nevšímalová S
Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
10:55
HS01-N – 2 SYNDROM SPÁNKOVÉ APNOE U PACIENTŮ S AKUTNÍ CÉVNÍ MOZKOVOU
PŘÍHODOU -VÝSLEDKY 1. FÁZE (10+5 min.)
Slonková J, Sedláková M, Soldánová Z, Kolibáčová M, Štorkánová M
FN Ostrava, ČR
11:10
HS01-N – 3 NOČNÍ PORUCHY VENTILACE U PLICNÍ HYPERTENZE (10+5 min.)
Pretl M1, Ambrož D2, Jansa P2, Šonka K3
1
INSPAMED, s.r.o, Neurologická ambulance a spánková poradna, Praha, ČR; 2Centrum pro
plicní hypertenzi, II. Interní klinika kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN, Praha, ČR;
3
Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
PÁTEK, 25. LISTOPADU
08:30–10:00
PÁTEK, 25. LISTOPADU
Sál 5: Zouharův sál
15:17
HS02-N – 6 sLORETA A QEEG KORDANCE V HODNOCENÍ CNS EFEKTU NMDA
ANTAGONISTY (KETAMINU) U ZDRAVÝCH DOBROVOLNÍKŮ (10+3 min.)
Brunovský M1, Horáček J1, Novák T1, Šóš P1, Krajča V2, Höschl C1
1
Psychiatrické Centrum Praha, Praha, ČR; 2Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT,
Kladno, ČR
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU 2011
Sál 4: Mendelův sál
08:30–10:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 40 / Hlavní sekce 04-N
SENZORICKÁ NEUROFYZIOLOGIE + VARIA I
Předsedající: Kremláček J, Štětkářová I
08:30
HS04-N – 1 KOGNITIVNÍ SLUCHOVÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY U DĚTÍ S VÝVOJOVOU
PORUCHOU KOORDINACE (10+3 min.)
Holečková I1, Čepička L3, Mautner P2, Moučka R2
1
FN Plzeň, ČR; 2Katedra informatiky, Fakulta aplikovaných věd, ZCU, Plzeň, ČR;
3
Katedra tělesné výchovy, Fakulta pedagogická, ZCU, Plzeň, ČR
08:43
HS04-N – 2 PŘÍČINY POKLESU VEP PŘI DLOUHODOBÉ ZRAKOVÉ STIMULACI POHYBUJÍCÍ
SE STRUKTUROU (10+3 min.)
Kremláček J, Kuba M, Kubová Z, Langrová J, Vít F, Szanyi J
LF UK Hradec Králové, ČR
08:56
HS04-N – 3 KOŽNÍ PERIODA ÚTLUMU U MULTISYSTÉMOVÉ ATROFIE (10+3 min.)
Štětkářová I1, 2, Kofler M3
1
Neurologické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Prraha, ČR; 2Neurologická klinika
3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3Neurologické oddělení, Nemocnice Hochzirl, Zirl, Austria
09:09
HS04-N – 4 OKOHYBNÉ NEURONY BAZÁLNÍCH GANGLIÍ U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU
NEMOCÍ (10+3 min.)
Sieger T1, 2, Bonnet C2, Serranová T2, Wild J1, Novák D1, Růžička F2, 3, Urgošík D2, 3, Jech R2
1
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, Katedra kybernetiky, Praha, ČR; 2Neurologická
klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 3Stereotaktická
a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR
09:22
HS04-N – 5 PILOTNÍ STUDIE MONITORUJÍCÍ GRAVESOVU OFTALMOPATII POMOCÍ
ZRAKOVÝCH EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ (10+3 min.)
Szanyi J, Kremláček J, Kubová Z, Langrová J, Kuba M
LF UK HK, Hradec Králové, ČR
09:35
HS04-N – 6 VZPRIAMENÝ POSTOJ S EXTENZIOU HLAVY – STABILOGRAFICKÝ TEST
(10+3 min.)
Kucharík M1, Šaling M1, Púčik J2
1
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR; 2Ústav elektroniky a fotoniky FEI
STU, Bratislava, SR
Sál 5: Zouharův sál
PÁTEK, 25. LISTOPADU
16:00–17:30
BLOK 8 / Paralelní sekce č. 36 / Hlavní sekce 03-N
FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ I
Předsedající: Jech R, Mikl M
16:00
HS03-N – 1 POROVNÁNÍ PŘÍSTUPŮ PRO KVANTIFIKACE POHYBU VE FMR (10+5 min.)
Mikl M, Mareček R
CEITEC MU, Brno, ČR
16:15
16:30
16:45
SOBOTA, 26. LISTOPADU
17:00
17:15
HS03-N – 2 POSTPROCESSING MRI V RÁMCI DIAGNOSTIKY KORTIKÁLNÍ DYSPLÁZIE
U PACIENTŮ S FAMAKOREZISTENTNÍ MTLE/HS (10+5 min.)
Pail M1, 2, Mareček R2, Hermanová M3, Tyrlíková I1, Kuba R1, 2, Brázdil M1, 2
1
I. neurologická klinika, LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR;
3
1. Patologicko-anatomický ústav LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
HS03-N – 3 ZMĚNY AKTIVACE MOTORICKÉ KŮRY PO LÉČBĚ BTX U NEMOCNÝCH
TRPÍCÍCH SPASTICITOU ZPŮSOBENOU RS (10+5 min.)
Klosová J, Hluštík P
Neurologická klinika FN Olomouc, ČR
HS03-N – 4 IOWA GAMBLING TASK U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ; FMRI
STUDIE (10+5 min.)
Gescheidt T1, 2, Husárová I1, 2, Mareček R1, 2, Mikl M1, 2, Czekóová K2, 4, Urbánek T4,
Krupa P5, Bareš M1, 2, 3
1
CEITEC MU, Brno, ČR; 2I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, ČR;
3
Centrum pro abnormní pohyby a parkinsonismus Brno, ČR; 4Psychologický ústav AVČR
Brno, ČR; 5Klinika zobrazovacích metod LF MU a FN U sv. Anny v Brně, ČR
HS03-N – 5 SULCUS TEMPORALIS SUPERIOR A VZÁCNÉ UDÁLOSTI (10+5 min.)
Haitová P2, Mareček R1, Mikl M1, Brázdil M2
1
CEITEC MU, Brno, ČR; 2I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
HS03-N – 6 ESENCIÁLNÍ TREMOR V OBRAZE KLIDOVÉ FUNKČNÍ MAGNETICKÉ
REZONANCE (10+5 min.)
Jech R1, Srp A1, Mueller K2, Hoskovcová M1, Ulmanová O1, Vymazal J3, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK, Praha, ČR; 2Max Planck
Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, Leipzig, Germany; 3Nemocnice
Na Homolce, Praha, ČR
53
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
52
09:48
HS04-N – 7 ELEKTROFYZIOLOGICKÝ KORELÁT ZPRACOVÁNÍ SLUCHOVÉHO PODNĚTU
NA NEVĚDOMÉ ÚROVNI V NUCLEUS SUBTHALAMICUS (10+3 min.)
Minks E1, Jurák P2,4, Halámek J2,4, Chládek J2, Bareš M1,3
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2Ústav přístrojové techniky
AV ČR, v.v.i., Brno, ČR; 3CEITEC MU, Brno, ČR; 4ICRC, FN U sv. Anny, Brno, ČR
Sál 4: Mendelův sál
PÁTEK, 25. LISTOPADU
10:30–12:00
BLOK 10 / Paralelní sekce č. 47 / Hlavní sekce 05-N
INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGIE + VARIA II
Předsedající: Cee J, Ostrý S
10:30
HS05-N – 1 HLUBOKÁ MOZKOVÁ STIMULACE SUBTHALAMICKÉHO JÁDRA
U PARKINSONOVY NEMOCI OVLIVŇUJE AFEKTIVNÍ MODULACI ÚLEKOVÉ REAKCE
(10+3 min.)
Serranová T1, Sieger T2, Dušek P1, Urgošík D3, Růžička F3, Růžička E1, Valls-Solé J4, Jech R1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR;
2
Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky, ČVUT, Praha, ČR; 3Oddělení stereotaktické
a radiační neurochirurgie, Nemocnice Na Homolce, Praha, ČR; 4Servei de Neurologia,
Hospital Clíınic, Facultad de Medicina, Universitat de Barcelona, Villaroel, Barcelona, Spain
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
11:35
HS05-N – 6 VLIV VODNÍHO PROSTŘEDÍ NA CHARAKTER POVRCHOVÉHO EMG SIGNÁLU
(WAS-EMG) (10+3 min.)
Pánek D1, Jurák D2, Pavlů D1, Krajča V3, Čemusová J1
1
Katedra fyzioterapie, FTVS UK, Praha, ČR; 2Katedra plavání, FTVS UK, Praha, ČR;
3
Katedra biomedicínské techniky, FBMI, ČVÚT, Kladno, ČR
11:48
HS05-N – 7 OSCILACE V BAZÁLNÍCH GANGLIÍCH - KOGNITIVNÍ ASPEKTY (10+3 min.)
Bočková M1, Chládek J2, Jurák P2, Halámek J2, Baláž M1, Rektor I1
1
l. Neurologická klinika LF MU, FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2Ústav přístrojové techniky AV ČR,
Brno, ČR
Sál 5: Zouharův sál
10:43
10:56
HS05-N – 2 ELEKTROFYZIOLOGICKÁ PEROPERAČNÍ MONITORACE U OPERACÍ
VESTIBULÁRNÍHO SCHWANNOMU (10+3 min.)
Ceé J1, 2, Radovnický T1, Bartoš R1, Vachata P1, Provazníková E1, Sameš M1
1
Neurochirugická klinika UJEP, Krajská zdravotní a.s., Ústí nad Labem, ČR; 2Neurologická
ambulance, Litoměřice, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
HS05-N – 3 PEROPERAČNÍ MONITORACE EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ U OPERACÍ
SKOLIÓZ VE FN BRNO (10+3 min.)
Němec M1, Praksová P1, Leznar M2, Repko M2, Tichý V2, Mokrá M3, Horálková H3,
Bednařík J1
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2Ortopedická klinika FN Brno, ČR;
3
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny FN Brno, ČR
11:09
HS05-N – 4 OLIVŇUJE INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGICKÁ MONITORACE OPERAČNÍ
POSTUP U INTRAMEDULÁRNÍCH EXPANZÍ? (10+3 min.)
Ostrý S, Stejskal L, Beneš V
Neurochirurgická klinika 1. LF UK a ÚVN, Praha, ČR
11:22
HS05-N – 5 NÁBOROVÁ KŘIVKA AMPLITUDY H- REFLEXU JAKO ČASNÝ PROJEV
KOŘENOVÉ KOMPRESE S1 – PRVNÍ KLINICKÉ ZJIŠTĚNÍ (10+3 min.)
Ostrý S1, Hrušková M2, Vaněk P1, Otáhal J2
1
Neurochirurgická klinika 1.LF UK a ÚVN, Praha, ČR; 2Fyziologický ústav AVČR, Praha 4, ČR
55
08:30–10:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 41 / Topické symposium 02AB-N
ŠKOLA NEUROFYZIOLOGIE I. EMG + INTRAOPERAČNÍ NEUROFYZIOLOGIE
08:30
TS02AB-N – 1 STRATEGIE A TAKTIKA EMG VYŠETŘENÍ (15 min.)
Ambler Z
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR
08:45
TS02AB-N – 2 JEHLOVÁ ELEKTROMYOGRAFIE (15 min.)
Voháňka S
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
09:00
TS02AB-N – 3 KONDUKČNÍ STUDIE (15 min.)
Ehler E
Neurologická klinika, Pardubická krajská nemocnice a FZS Univerzita, Pardubice, ČR
09:15
TS02AB-N – 4 INTRAOPERAČNÍ MONITORACE EVOKOVANÝCH ODPOVĚDÍ (45 min.)
Ostrý S, Holečková I
Neurochirurgická klinika 1. LF UK v Praze, ČR
Sál 5: Zouharův sál
10:30–12:00
BLOK 10 / Paralelní sekce č. 48 / Hlavní sekce 06-N
FUNKČNÍ ZOBRAZOVÁNÍ II
Předsedající: Hluštík P, Kašpárek T
10:30
HS06-N – 1 LÉČBOU INDUKOVANÁ ZMĚNA KORTIKÁLNÍ AKTIVACE: FMR PRŮKAZ
CENTRÁLNÍHO EFEKTU BOTULOTOXINU (10+5 min.)
Hluštík P, Opavský R, Veverka T, Nevrlý M, Farníková K, Otruba P, Kaňovský P
Neurologická klinika, LF UP a FN Olomouc, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SOBOTA, 26. LISTOPADU
54
10:45
11:00
PÁTEK, 25. LISTOPADU
11:15
11:30
11:45
HS06-N – 2 KORTIKO-CEREBELÁRNÍ FUNKČNÍ KONEKTIVITA A ŘAZENÍ POHYBŮ
U SCHIZOFRENIE (10+5 min.)
Kašpárek T1, Řehulová J1, Keřkovský M3, Sprláková A3, Mechl M3, Mikl M2
1
Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Radiodiagnostická
klinika LFMU a FN Brno, ČR
HS06-N – 3 VÝKONOVÉ SPEKTRUM EEG SIGNÁLU A BOLD SIGNÁLU V RESEKOVANÉ
TKÁNI U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ (10+5 min.)
Mareček R, Mikl M, Brázdil M
CEITEC MU, Brno, ČR
HS06-N – 4 POUŽITÍ REGIONÁLNĚ SPECIFICKÉ HRF PŘI KLASICKÉ ANALÝZE DAT
EVENT-RELATED FMR (10+5 min.)
Bartoň M1, Mikl M1, Havlíček M2
1
CEITEC MU, Brno, ČR; 2UBMI FEKT VUT v Brně, Brno, ČR
HS06-N – 5 “DEFAULT MODE” A EXTRA-STRIATÁLNÍ ZRAKOVÁ KLIDOVÁ SÍŤ U PACIENTŮ
S DEMENCÍ U PARKINSONOVY NEMOCI (10+5 min.)
Rektorová I1,2, Krajčovičová L1,2, Mareček R1,2, Mikl M1,2
1
Centrum pro kognitivní poruchy, I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny; 2CEITEC
MU, Brno, ČR
HS06-N – 6 NEURÁLNÍ KORELÁTY VYHODNOCOVÁNÍ OBSAHU DOPRAVNÍ KAMPANĚ
(10+5 min.)
Zelinková J1, Mareček R1, Mikl M1, Urbánek T3, Peterková L4, Brázdil M1
1
CEITEC MU, Brno, ČR; 2I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR;
3
Psychologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i., Brno, ČR; 4Centrum dopravního výzkumu,
v. v. i., Brno, ČR
Salonek 17 pavilonu E
SOBOTA, 26. LISTOPADU
08:30–10:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 42 / Topické symposium 02CD-N
ŠKOLA NEUROFYZIOLOGIE II. FUNKČNÍ MAGNETICKÁ REZONANCE +
ELEKTROENCEFALOGRAFIE
08:30
ÚVOD (5 min.)
Brázdil M1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR, 2CEITEC MU, Brno, ČR
08:35
TS02CD-N – 1 MULTIMODALITNÍ ZOBRAZOVÁNÍ V EPILEPTOLOGII (20 min.)
Marusič P
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Neurochirurgická klinika 1. LF UK
a ÚVN, Praha, ČR
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
08:55
TS02CD-N – 2 POKROČILÉ PŘÍSTUPY VE FUNKČNÍ MR, FMR KONEKTIVITA (20 min.)
Mikl M
CEITEC MU, Brno, ČR
09:15
TS02CD-N – 3 ELEKTROENCEFALOGRAFIE (45 min.)
Petránek S
Neurologické oddělení, FN Bulovka, Praha, ČR
57
Salónek 28 pavilonu E
08:30–10:00
BLOK 9 / Paralelní sekce č. 43 / Topické symposium 02EF-N
ŠKOLA NEUROFYZIOLOGIE III. SLUCHOVÉ KMENOVÉ POTENCIÁLY + TRANSKRANIÁLNÍ
MAGNETICKÁ STIMULACE
08:30
TS02EF-N – 1 SLUCHOVÉ KMENOVÉ EVOKOVANÉ POTENCIÁLY (45 min.)
Minks E, Bareš M
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
09:15
TS02EF-N – 2 TRANSKRANIÁLNÍ MAGNETICKÁ STIMULACE (45 min.)
Jech R
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK, Praha, ČR
PÁTEK, 25. LISTOPADU
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
09:15 Základy TMS. Princip metody. Typy magnetických stimulátorů a cívek. Základní
způsoby stimulace. Zásady bezpečnosti (10 min.)
Jech R
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK, Praha, ČR
09:25 Motorické evokované potenciály. Technika TMS míchy a mozku. Vysvětlení pojmů
motorický kondukční čas a perioda útlumu. Indikace k vyšetření a základní interpretace
nálezů (15 min.)
Štětkářová I
Neurologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
09:40 Párová TMS. Technika provedení. Vysvětlení pojmů facilitace a inhibice. Klinické
aplikace a interpretace nálezů (15 min.)
Bareš M
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
SOBOTA, 26. LISTOPADU
56
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
POSTERY
Posterová sekce bude umístěna ve foyer před Zouharovo sálem ve 2. patře pavilonu E.
PS I – 06 FORAMEN OVALE PATENS JAKO PŘÍČINA ISCHEMICKÉ CÉVNÍ MOZKOVÉ PŘÍHODY
Jankových J, Tenora D
Neurologické oddělení, Nemocnice Blansko, ČR
dopoledne do 10:00
po 10:00
Prosíme autory posterů, aby ponechali svůj poster na místě po celou dobu sjezdu. Je třeba, aby první
autor byl přítomen o polední přestávce v čase 12:15–14:00 v den konání své posterové sekce, kdy
proběhne řízená diskuse k výsledkům.
Posterové tabule budou očíslovány, umístěte prosím svůj poster na tabuli s číslem Vám určený. Postery,
které nebudou sejmuty v určeném čase, budou skartovány. Organizátoři nenesou zodpovědnost za ztrátu
či poškození posterů, které nebyly sejmuty ve stanoveném čase.
POSTEROVÁ SEKCE I (ČSNS)
ČTVRTEK 24. 11. (12:15–14:00)
Předsedající: Kurča E, Kadaňka Z, Tomek A
PS I – 01 SEKUNDÁRNÍ PREVENCE INTRAKRANIÁLNÍ CÉVNÍ STENÓZ
Bar M
Neurologická klinika, FN Ostrava, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
PS I – 02 NAŠE ZKUŠENOST S DIAGNOSTIKOU ONEMOCNĚNÍ MOYA-MOYA
Dvořák J, Rychlý Z, Hajduková L, Lacman J
ÚVN, Praha, ČR
PS I – 03 ENDOVASKULÁRNÍ REKANALIZACE PŘI LÉČBĚ AKUTNÍCH UZÁVĚRŮ ARTERIA CAROTIS INTERNA
Tinková M, Malý P
ÚVN, Praha, ČR
PS I – 04 PRŮMĚRNÁ MÍRA SHODY DOSAŽENÁ MEZI DVĚMA NEURORADIOLOGY V HODNOCENÍ
REKANALIZACE INTRAKRANIÁLNÍCH MOZKOVÝCH ARTERIÍ
Bar M1, Mikulik R2, Krajina A3, Jonszta T1, Školoudík D1, Procházka V1
1
FN Ostrava, ČR; 2FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3FN Hradec Králové, ČR
PS I – 05 ALGORITMUS PREVENCIE ASPIRÁCIE U PACIENTOV S CMP NA JIS ÚVN FN RUŽOMBEROK
Bunová B, Madarasz Š
Neurologická klinika ÚVN SNP FN Ružomberok, SR
PS I – 08 SÉROVÉ ANTI-CYTOSKELETÁLNÍ PROTILÁTKY U ALZHEIMEROVY NEMOCI A VE STÁŘÍ
Bartoš A1,2, Švarcová J4, Fialová L3, Čechová L2, Řípová D1
1
AD Centrum, Psychiatrické centrum Praha, ČR; 23. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3Ústav lékařské biochemie,
1. LF UK, Praha, ČR; 4Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
PS I – 09 POROVNÁNÍ PLOCH HIPOKAMPU A TEMPORÁLNÍHO ROHU NA MR MOZKU V DIAGNOSTICE
ALZHEIMEROVY NEMOCI
Bartoš A1,2, Zach P4, Tintěra J3, Řípová D1
1
Psychiatrické centrum Praha, AD Centrum, Praha, ČR; 23. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3IKEM, Praha, ČR;
4
Anatomický ústav, UK, Praha, ČR
POSTEROVÁ SEKCE
POSTEROVÁ SEKCE
Čtvrtek, 24. listopadu 2011
Sobota, 26. listopadu 2011
59
PS I – 07 NAŠE ZKUŠENOSTI S INTRAVENÓZNÍ TROMBOLÝZOU U PACIENTŮ NAD 80 LET VĚKU
Šarbochová I, Dvořáková H, Šrámek M, Tomek A
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
INSTRUKCE PRO PREZENTACE POSTERŮ:
Všechny postery budou vystaveny po celou dobu sjezdu.
Instalace
Sejmutí posterů
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PS I – 10 SNÍŽENÉ HLADINY SÉROVÝCH PROTILÁTEK PROTI RŮZNÝM TAU ANTIGENŮM U PACIENTŮ
S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ
Bartoš A1,2, Švarcová J4, Fialová L3, Čechová L2, Malbohan I3, Řípová D1
1
Psychiatrické centrum Praha, AD Centrum, Praha, ČR; 2Univerzita Karlova, 3. LF a FNKV, Praha, ČR
3
Ústav lékařské biochemie, 1. LF UK, Praha, ČR; 4Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,
1. LF UK a VFN, Praha, ČR
PS I – 11 AUTOPROTILÁTKY PROTI NEUROCYTOSKELETÁLNÍM PROTEINŮM U PACIENTŮ
S ALZHEIMEROVOU NEMOCÍ
Bartoš A1,2, Švarcová J4, Fialová L3, Čechová L2, Malbohan I3, Řípová D1
1
Psychiatrické centrum Praha, AD Centrum, Praha, ČR; 23. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 3Ústav lékařské
biochemie, 1. LF UK, Praha, ČR; 4Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LF UK a VFN,
Praha, ČR
PS I – 12 POKLES CEREBROVASKULÁRNÍ REAKTIVITY KORELUJE S POKROČILÝM STUPNĚM
LEUKOARAIÓZY NA MR
Peisker T1, Bartoš A1, Čechová L1, Fauknerová M1, Mavrokordatos Ch1, Vaško P1, Ibrahim I2, Kalvach P1
1
Neurologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 2IKEM, Praha, ČR
PS I – 13 LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA ONEMOCNĚNÍ CADASIL
Vlášková H1, Jahnová H1,4, Matěj R2, Dvořáková L1, Zeman J1,3, Kožich V1, Elleder M1, Hřebíček M1
1
Ústav dědičných metabolických poruch, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Oddělení patologie a nár. ref.
laboratoř TSE-CJN, FTN, Praha, ČR; 3Klinika dětského a dorostového lékařství, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR;
4
Klinika dětí a dorostu, 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
58
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PS I – 14 HYPOKALEMICKÁ PERIODICKÁ OBRNA PŘI TYREOTOXIKÓZE
Neumann J1, Pouzar J1, Kubík J1, Ježil J2
1
Neurologické oddělení, Nemocnice Chomutov, ČR; 2Interní oddělení, Nemocnice Chomutov, ČR
POSTEROVÁ SEKCE II (ČSNS + ČSSKN)
PS I – 15 HODNOCENÍ ALGICKÉ PERCEPCE A JEJÍ CENTRÁLNÍ MODULACE U ZDRAVÝCH
Hnojčíková M1, Vlčková E1,2, Buršová Š1, Bednařík J1,2
1
Neurologická, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
Předsedající: Benetin J, Nevšímalová S
POSTEROVÁ SEKCE
PS I – 16 ANTI-CV2 ASOCIOVANÁ PARANEOPLASTICKÁ CEREBELÁRNA DEGENERÁCIA A POLYNEUROPATIA
Petrleničová D, Martinková J, Kucharík M, Cingelová M, Lisá I, Kalina P, Procházková Ľ
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR
PS I – 17 JE NEUROKARDIOGÉNNA SYNKOPA SKUTOČNE DIAGNOSTICKÝM PROBLÉMOM?
Krížová L1, Kollár B1, Mikeš P2, Klobučníková K1, Šiarnik P1
1
I. neurologická klinika UNB, Bratislava, SR; 2I. Interná klinika UNB, Bratislava, SR
PS I – 18 AMBULANTNÍ DIAGNOSTICKÉ SPEKTRUM ANEB CO DNES ŽIVÍ DĚTSKÉHO NEUROLOGA
Šlapal R
Ambulance dětské neurologie, Blansko, ČR
PS I – 19 HRY PRO NEUROFEEDBACK TERAPII
Poláček P, Bělobrádek R, Gerla V
FEL ČVUT, Praha, ČR
PS I – 20 PORUCHA ŘEČI
Pešák J
LF UP, Olomouc, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
PS I – 21 SUBJEKTIVNĚ POCIŤOVANÉ POTÍŽE S POLYKÁNÍM: VYUŽITÍ NÁSTROJE EAT-10
Mandysová P, Petržílková K, Škvrňáková J, Karásková L.
Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice, ČR
PS I – 22 IDENTIFIKACE LUMBOSAKRÁLNÍHO NERVOVÉHO PLEXU BĚHEM STABILIZACE TYPU XLIF
Hrabálek L1, Adamus M2
1
Neurochirurgická klinika, FN Olomouc, ČR; 2Klinika anesteziologie a resuscitace, FN Olomouc, ČR
PS I – 23 VYUŽITÍ INFINITY METHOD U VERTEBOGENNÍCH ONEMOCNĚNÍ
Tomanová M
Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, ČR
PS I – 24 AKÚTNA DEKOMPENZÁCIA SPINÁLNEJ STENÓZY V CERVIKÁLNEJ OBLASTI PO APLIKÁCII
PLYNOVÝCH INJEKCIÍ – KAZUISTIKA
Turčanová Koprušáková M, Michalik J, Sivák S, Nosáľ V, Kurča E
Neurologická klinika UNM, Martin, SR
61
PÁTEK 25. 11. (12:15 DO 14:00)
ČSNS
PS II – 25 DLOUHODOBÁ ÚČINNOST CHIRURGICKÉ LÉČBY U PACIENTŮ S EXTRATEMPORÁLNÍ EPILEPSIÍ
Hanáková P1, Kuba R2, 4, Brázdil M2, 4, Novák Z3, 4, Hemza J3, Chrastina J3, 4, Ošlejšková H1, Rektor I2,4
1
Centrum pro epilepsie Brno, Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR; 2Centrum pro epilepsie Brno,
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 3Neurochirurgická klinika, LF MU a FN U svaté
Anny, Brno, ČR; 4CEITEC MU, Brno, ČR
PS II – 26 NÍZKODÁVKOVANÁ VERSUS VYSOKODÁVKOVANÁ TERAPIE ACTH U PACIENTŮ S WESTOVÝM
SYNDROMEM
Horák O, Ošlejšková H, Ryzí M
Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno, ČR
POSTEROVÁ SEKCE
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PS II – 27 NEGATÍVNE MOTORICKÉ EPILEPTICKÉ ZÁCHVATY (NMES) V DOSPELOM VEKU
Pristašová E, Lisá I, Timárová G
II. neurologická klinika LF UK UNsP Bratislava, SR
PS II – 28 EPILEPSIE ČI MIGRÉNA - DILEMA AMBULANTNÍHO DĚTSKÉHO NEUROLOGA
Šlapal R
Ambulance dětské neurologie, Blansko, ČR
PS II – 29 POLYTERAPIA U REFRAKTÉRNEJ JUVENILNEJ MYOKLONICKEJ EPILEPSIE
Timárová G
II. neurologická klinika LF UK a UNB, Bratislava, SR
PS II – 30 KOGNITIVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PROBLEMATIKA U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ – PILOTNÍ PROJEKT
Weiss V, Obereignerů R, Herzig R, Kaňovský P
Neurologická klinika, FN Olomouc, ČR
PS II – 31 ÚLOHA „BACKWARDS DIGIT TASK” U PARKINSONOVY NEMOCI: PSYCHOMETRICKÁ ANALÝZA
Bezdíček O1, Lamar M2, Eppig J3, Nikolai T1, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Department of
Psychiatry, University of Illinois, Chicago, USA; 3Department of Neurology, Drexel University, College of
Medicine, Philadelphia, USA
SATELITNÍ SYMPOSIA
60
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PS II – 32 VÝSKYT PORUCH CHŮZE U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ LÉČENÝCH HLUBOKOU
MOZKOVOU STIMULACÍ
Brožová H1, Nevidomyi O2, Růžička E1, Štochl J1, 2, Roth J1, Urgošík D1, 3, Jech R1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Katedra Kinantropologie,
Universita Karlova v Praze, FTVS UK, Praha, ČR; 3Odd. Stereotaktické a radiační neurochirurgie, Nemocnice
Na Homolce, Praha, ČR
PS II – 39 CENA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY V ČESKÉ REPUBLICE: STUDIE COMS (COST OF MULTIPLE
SCLEROSIS)
Blahová Dušánková J1, Kalinčík T1, Doležal T2, Kobelt G3, Havrdová E1
1
Centrum klinických neurověd, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Ústav farmakologie
3. LF UK, Praha, ČR; 3University of Lund, Sweden
POSTEROVÁ SEKCE
PS II – 33 SUBKLINICKÁ PORUCHA CHŮZE U PACIENTŮ S ESENCIÁLNÍM TŘESEM
Hoskovcová M1, Tauchmanová J2, Ulmanová O1, Sieger T1, Růžička E1
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, ČR; 2Katedra řídící techniky,
České vysoké učení technické, Praha 6, ČR
PS II – 34 PORUCHY CHŮZE A STABILITY U PACIENTŮ S PARKINSONOVOU NEMOCÍ
Hoskovcová M, Dušek P, Brožová H, Šprdlík O, Růžička E
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
PS II – 35 PARKINSONOVA CHOROBA A MYASTÉNIA GRAVIS: KAUZÁLNA, ALEBO KOINCIDENTNÁ
ASOCIÁCIA?
Martinková J1, Špalek P2, Petrleničová D1, Benetin J2
1
II. neurologická klinika LF UK a UN Bratislava, SR; 2Centrum pre neuromuskulárne ochorenia,
Neurologická klinika SZU a UN Bratislava, SR
63
PS II – 40 PROTEOMIKA V NEUROLÓGII
Karlík M, Kukumberg P, Procházková Ľ
II. neurologická klinika LF UK, UNB, Bratislava, SR
PS II – 41 BIOELEKTRICKÁ AKTIViTA MOZKU A MOTORICKÉ PROJEVY MLADÝCH POTKANŮ
PO JEDNORÁZOVÉ APLIKACI NIKOTINU
Hralová M, Marešová D, Riljak V
Fyziologický ústav 1. LF UK, Praha, ČR
POSTEROVÁ SEKCE
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PS II –42 EXPRESE GAP-43 V KOŽNÍ BIOPSII U PACIENTŮ S DIABETEM MELLITEM 2. TYPU Buršová Š1,
Dubový P2,3, Vlčková E1,3, Němec M1, Klusáková I2, Bělobrádková J4, Bednařík J1,3
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, Brno, ČR; 2Anatomický ústav LF MU, Brno, ČR; 3CEITEC MU, Brno,
ČR; 4Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
PS II – 36 HODNOCENÍ AUTONOMNÍ DYSFUNKCE U PACIENTŮ V POČÁTEČNÍCH STÁDIÍCH SCLEROSIS
MULTIPLEX
Okáčová I1, Vlčková E1,2, Bednařík J1,2, Benešová Y1, Štourač P1,2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
PS II – 43 MULTISYSTÉMOVÉ NEUROLOGICKÉ POSTIŽENÍ U ČLENŮ RODINY S AUTOZOMÁLNĚ
DOMINANTNÍ ATROFIÍ OPTIKU PODMÍNĚNOU NOVĚ IDENTIFIKOVANOU MUTACÍ V OPA1
Ulmanová O1, Melšová H2, Diblík P3, Tesařová M4, Votruba M5, Lišková P3
1
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 2Neurologická ambulance,
Děčín, ČR; 3Oční klinika, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 4Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch
KDDL, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR; 5School of Optometry and Vision Sciences, Cardiff University, Cardiff, U. K.
PS II – 37 LEHKÉ ŘETĚZCE NEUROFILAMENT A PROTILÁTKY PROTI NIM V ČASNÝCH STÁDIÍCH
ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY
Švarcová J1, Fialová L2, Bartoš A3 ,4, Zimová D3, Malbohan I1 ,2
1
Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LK UK a VFN, Praha, ČR; 2Ústav lékařské
biochemie, 1. LF UK, Praha, ČR; 3Neurologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR; 4Psychiatrické centrum
Praha, ČR
ČSSKN
PS II – 44 DYNAMICKÉ ZMENY BAZÁLNYCH GANGLIÍ A CEREBELA PRI MOTORICKOM ČASOVANÍ
Husárová I1, Mikl M1,2, Lungu OV3, Mareček R1,2, Vaníček J4, Bareš M1,2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR; 3Functional Neuroimaging
Unit, Geriatric Institute, University of Montreal, Montreal, Québec, Canada; 4Klinika zobrazovacích metod
LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR
PS II – 38 TĚŽKÉ ŘETĚZCE NEUROFILAMENT A PROTILÁTKY PROTI NIM U PACIENTŮ S ROZTROUŠENOU
SKLERÓZOU
Fialová L1, Bartoš A2, 3, Švarcová J4, Zimová D2, Malbohan I1 ,4
1
Ústav lékařské biochemie, 1. LF UK, Praha, ČR; 2Neurologická klinika, 3. LF UK a FNKV, Praha, ČR;
3
Psychiatrické centrum Praha, ČR, 4Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky, 1. LK UK a VFN,
Praha, ČR;
PS II – 45 ANALÝZA NOVOROZENECKÉHO EEG VE 40. TÝDNU POSTKONCEPČNÍHO VĚKU
Gerla V1, Radisavljevic Djordjevic V1, Lhotská L1, Krajča V2, Paul K3
1
CTU - FEE, Praha, ČR; 2CTU - FBMI, Kladno, ČR; 3UPMD, Praha, ČR
PS II – 46 ANALÝZA NOVOROZENECKÝCH STAVŮ S VYUŽITÍ VLNKOVÉ TRANSFORMACE
Radisavljevic Djordjevic V1, Gerla V1, Bělobrádek R1, Lhotská L1, Krajča V2
1
BioDat, Katerdra kybernetiky, FEL, ČVUT, ČR; 2Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT, Kladno, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
62
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SATELITNÍ SYMPOSIA
ČTVRTEK, 24. LISTOPADU 2011
Sál 1, 2: Velký sál
12:15–13:15
POSTEROVÁ SEKCE
Satelitní symposium 01 (PFIZER)
FARMAKOTERAPIE NEUROPATICKÉ BOLESTI
Předsedající: Bednařík J, Ambler Z
12:15
SS01 – 1 NOVÝ KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI
(30 min.)
Bednařík J1, Ambler Z2, Opavský J3, Keller O4, Rokyta R5, Mazanec R6, Suchý M7, Pátá M7,
Kožený P7
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň, ČR;
3
Katedra fyzioterapie, Fakulta tělesné kultury UP, Olomouc, ČR; 4Neurologická klinika, FTN
v Praze, Praha, ČR; 5Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, 3. LF UK v Praze,
Praha, ČR; 6Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol v Praze, Praha, ČR; 7Národní
referenční centrum, Praha, ČR
12:45
SS01 – 2 POSTAVENÍ GABAPENTINU/PREGABALINU VE FARMAKOTERAPII
NEUROPATICKÉ BOLESTI (30 min.)
Ambler Z
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR
KŘEST KNIHY: MUDR. MAREK HAKL, PH.D. A KOLEKTIV: LÉČBA BOLESTI. PRAHA: MLADÁ
FRONTA 2010
13:15
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
65
Sál 3: Popkův sál
17:45–18:45
Satelitní symposium 03 (UCB)
RACIONÁLNÍ TERAPIE EPILEPSIE A PARKINSONOVY CHOROBY
17:45
SS03 – 1 RACIONÁLNÍ TERAPIE PARKINSONOVY CHOROBY (30 min.)
Bareš M1, 2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny, Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
18:15
SS03 – 2 POLYTERAPIE EPILEPSIE: RACIONÁLNÍ VS. IRACIONÁLNÍ (30 min.)
Brázdil M1, 2
1
Centrum pro epilepsie Brno, I. neurologická klinika, LF MU a FN U svaté Anny, Brno, ČR;
2
CEITEC MU, Brno, ČR
POSTEROVÁ SEKCE
64
SATELITNÍ SYMPOSIA
17:45–18:45
Satelitní symposium 02 (BAXTER)
IMUNOGLOBULINY V LÉČBĚ NERVOSVALOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
Předsedající: Ehler E
17:45
SS02 – 1 INTRAVENÓZNÍ IMUNOGLOBULINY A JEJICH POUŽITÍ V NEUROLOGICKÝCH
INDIKACÍCH (35 min.)
Ambler Z
Neurologická klinika LF UK a FN, Plzeň, ČR
18:20
SS02 – 2 INTRAVENÓZNÍ LIDSKÝ IMUNOGLOBULIN V LÉČBĚ MULTIFOKÁLNÍ MOTORICKÉ
NEUROPATIE (25 min.)
Bednařík J
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
Sál 1, 2: Velký sál
PÁTEK, 25. LISTOPADU 2011
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
12:55
Sál 1: Velký sál I.
67
SS05 – 3 GILENYA – ZKUŠENOSTI S LÉČBOU V BĚŽNÉ KLINICKÉ PRAXI (20 min.)
Mäurer M
Department of Neurology, Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim, Academic Teaching
Hospital University of Würzburg, Germany
POSTEROVÁ SEKCE
07:15–08:15
Satelitní symposium 04 (ABBOTT)
NOVINKY V DIAGNOSTICE A LÉČBĚ ZÁVRATÍ
07:15
SS04 – 1 SOUČASNÝ STAV LÉČBY ZÁVRATÍ V ČR (15 min.)
Jeřábek J, Černý R, Kalitová P
Neuro-otologické centrum 1. a 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
17:45–18:45
Satelitní symposium 06 (BIOGEN)
ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA
Předsedající: Štourač P
07:30
SS04 – 2 VÝZNAM VYŠETŘENÍ NYSTAGMU PRO DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKU ZÁVRATÍ
(10 min.)
Černý R
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
17:45
SS06 – 1 SOUČASNÉ TRENDY V BIOLOGICKÉ LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (20 min.)
Havrdová E
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
18:05
SS06 – 2 NOVÉ LÉČEBNÉ MOŽNOSTI PRO ZLEPŠENÍ MOBILITY U RS (20 min.)
Štourač P1, 2
1
Neurologická klinika LF MU a FN Brno, ČR; 2CEITEC MU, Brno, ČR
18:25
SS06 – 3 PRVNÍ KLINICKÉ ZKUŠENOSTI S FAMPRIDINEM V ČR (15+5 min.)
Lízrová Preiningerová J
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN v Praze, ČR
07:40
07:50
SS04 – 3 REHABILITACE ROVNOVÁHY POMOCÍ BIOFEEDBACKU U PACIENTŮ
S DEGENERATIVNÍM ONEMOCNĚNÍM MOZEČKU (10 min.)
Čakrt O1, Vyhnálek M1, Funda T2, Vuillerme N3, Jeřábek J1
1
Neuro-otologické centrum 1. a 2. LF UK, Praha, ČR; 2FBMI ČVUT, Praha, ČR;
3
AGIM Laboratory, La Troche, Cedex, France
SS04 – 4 KVANTITATIVNÍ HODNOCENÍ HAUTANTOVA TESTU (10 min.)
Černý R1, Jeřábek J1, Skrbek M2, Hanzlík M3
1
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR; 2Fakulta informačních technologií,
ČVUT, Praha, ČR; 3Fakulta elektrotechnická, ČVUT, Praha, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
08:00
SS04 – 5 REPETITORIUM VYŠETŘENÍ PACIENTA SE ZÁVRATÍ (15 min.)
Jeřábek J
Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, ČR
12:15–13:15
Satelitní symposium 05 (NOVARTIS)
GILENYA (FINGOLIMOD) – NOVÁ ÉRA V LÉČBĚ ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY MOZKOMÍŠNÍ
Předsedající: Havrdová E
12:15
SS05 – 1 GILENYA – MECHANISMUS ÚČINKU (20 min.)
Havrdová E
Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd, 1. LF UK a VFN, Praha, ČR
12:35
SS05 – 2 GILENYA – ÚČINNOSŤ A BEZPEČNOSŤ FINGOLIMODU V KLINICKÝCH
ŠTÚDIÁCH (20 min.)
Kurča E
Neurologická klinika JLF UK a UNM, Martin, SR;
Sál 1: Velký sál I.
POSTEROVÁ SEKCE
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
Sál 2: Velký sál II.
17:45–18:45
Satelitní symposium 07 (EISAI)
NOVÉ A NOVĚJŠÍ MOŽNOSTI FARMAKOTERAPIE EPILEPSIE
17:45
SS07 – 1 ESLIKARBAZEPIN (ZEBINIX®) – NOVÁ MOŽNOST V LÉČBĚ PARCIÁLNÍCH
ZÁCHVATŮ (30 min.)
Brázdil M1,2
1
I. neurologická klinika LF MU a FN U sv. Anny v Brně, ČR 2CEITEC MU, Brno, ČR
18:15
SS07 – 2 ZONISAMID (ZONEGRAN®) V DYNAMICE KLINICKÝCH SITUACÍ (30 min.)
Zárubová J
Neurologická klinika IPVZ a FTN, Praha, ČR
SATELITNÍ SYMPOSIA
66
68
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
MÍSTO KONÁNÍ
BVV – Veletrhy Brno
Adresa: Výstaviště 1, 647 00 Brno
Veškeré aktivity sjezdu budou probíhat v pavilonu E brněnského výstaviště, vstupní brána 4.
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
PLÁN PŘÍZEMÍ PAVILONU E
69
70
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
71
PLÁN VÝSTAVY A SEZNAM VYSTAVOVATELŮ
REGISTRACE
Po celou dobu sjezdu bude ve foyer pavilonu E v 1. patře před Velkým sálem probíhat výstava farmaceutických
firem.
Registrace předem přihlášených i nových účastníků, distribuce sjezdových materiálů, pozvánek
na společenské akce a potvrzení o účasti na sjezdu bude probíhat u registrační přepážky v přízemí Pavilonu
E. Zde budou rovněž poskytovány veškeré obecné informace pro účastníky sjezdu.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
UCB s.r.o.
Mylan Pharmaceuticals s.r.oo.
Walter Graphtek CZ s.r.o.
Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
BAXTER CZECH spol. s r.o.
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o.
Gedeon Richter Marketing ČR s.r.o.
Apotex (ČR) s.r.o.
Imedex s.r.o.
genzyme Czech s.r.o.
M.G.P. s.r.o.
KRKA ČR s.r.o.
Linde Gas a.s.
MEDA Pharma s.r.o.
Saegeling Medizintechnik s.r.o.
Medicom International s.r.o.
Pfizer s.r.o.
Merck spol.s.r.o.
Sanofi Aventis
Eisai GesmbH, organizační složka
Grifols s.r.o.
Novartis s.r.o.
Ipsen Pharma o.s.
Grünenthal Czech s.r.o.
Bayer Schering Pharma, s.r.o.
Neomed s.r.o.
Lundbeck ČR s.r.o.
Teva Pharmaceuticals ČR s.r.o.
Abbott Laboratories s.r.o.
Alien technik s.r.o.
Chironax Frýdek-Místek s.r.o.
unimedis s.r.o.
Boehringer- Ingelheim s.r.o.
G.L.Pharma Czechia s.r.o.
Neurologie pro praxi
Česká a slovenská neurologie
a neurochirurgie
Amway Česká republika s.r.o.
Mladá fronta a.s.
Společnost C-M-T
Neuris s.r.o.
Registrační přepážka bude otevřena
Středa, 23. listopadu 2011*
Čtvrtek, 24. listopadu 2011
Pátek, 25. listopadu 2011
Sobota, 23. listopadu 2011
15:30–19:00
07:00–19:00
07:00–18:00
08:00–13:00
*ve středu, 23. listopadu 2011 bude registrační přepážka pro ty, kteří mají rezervovanou vstupenku
na slavnostní zahájení, otevřena od 18:00 také ve foyer Městského divadla Brno
KREDITY
Lékaři
Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 České lékařské komory. Sjezd byl zařazen
do kreditního systému ČLK pod číslem 27715 (číslo akreditace 0004/16/2006). Potvrzení o účasti bude
vydáváno u registrační přepážky od pátku, 25.listopadu 2011 od 14:00 hodin.
Akce je rovněž zařazena do kreditního systému vzdělávání pro obor KLINICKÝ LOGOPED (dle vyhlášky
4/2010 Sb.) u Asociace klinických logopedů ČR pod číslem 4 2011 22.
Sestry
Potvrzení o účasti na sjezdu s uvedením počtu získaných kreditních bodů bude vydáváno u registrační
přepážky od pátku, 25. listopadu 2011 od 14:00 hodin.
72
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
SPOLEČENSKÉ AKCE
Upozornění: Dovolujeme si Vás upozornit, že vstup na společenské akce bude možný jen s platnou
vstupenkou, kterou obdržíte při registraci na základě Vašeho výběru. Vzhledem k omezeným kapacitním
možnostem některých prostor, ve kterých se budou společenské akce konat, je Váš výběr závazný, a nebude
možnost změny či dalšího výběru.
Slavnostní zahájení v Činoherní scéně Městského divadla v Brně
Datum:
středa 23. 11. 2011 od 19:00 hod.
Místo konání:
Městské divadlo Brno, Lidická 16, 602 00 Brno
(pozor, vstup z ulice Lidické, nejde o Hudební scénu!)
Spojení:
cca 20 min tramvají č. 1 ze zastávky Výstaviště – hlavní vstup do zastávky Moravské
náměstí
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
73
Kulturní program – výběr ze 2 možností
Společenský večer ve Vinárně U královny Elišky
Datum:
pátek 25. 11. 2011 od 20:00 hod.
Místo konání:
Vinárna U královny Elišky, Mendlovo náměstí 959/1b, 603 00 Brno
Spojení:
cca 10 min tramvají č. 1 ze zastávky Výstaviště – hlavní vstup do zastávky Mendlovo
náměstí, pak cca 6 min pěšky
Stylová restaurace a vinárna, která se nachází
na poklidném místě uprostřed Brna, poblíž
Augustiniánského kláštera na Starém Brně.
Okouzlí Vás atmosféra starodávných dob spojená
s tradičním kulinářským uměním a pohodou
u krbového ohniště.
Pro účastníky sjezdu je zajištěna ochutnávka
vín v místní vinárně, která je nejstarší a zároveň
nejznámější částí komplexu U královny Elišky.
Společenský večer v Pivovarské pivnici
Datum:
pátek 25. 11. 2011 od 20:00 hod.
Místo konání:
Pivovarská pivnice Brno, Mendlovo náměstí č. 20, 603 00 Brno
Spojení:
cca 10 min tramvají č. 1 ze zastávky Výstaviště – hlavní vstup do zastávky Mendlovo
náměstí, pak cca 6 min pěšky
V Pivovarské pivnici pivovaru STAROBRNO, a.s. je
pro ty, kteří si rezervovali vstupenku, připravena
ochutnávka piv.
Společenský večer s Ivou Bittovou
Datum:
čtvrtek 24. 11. 2011 od 20:00 hod.
Místo konání:
Výstaviště Brno – Pavilon A2, Výstaviště 1, 647 00 Brno
Spojení:
Pavilon A2 se nachází v areálu brněnského výstaviště, vstup branou č.4
V rámci slavnostního gala večera budou předány ceny České neurologické společnosti a České společnosti
pro klinickou neurofyziologii za publikace roku 2010. Hlavním hostem tohoto večera bude vynikající česká
houslistka, zpěvačka a herečka Iva Bittová, která žije již 5 let v New Yorku, avšak ráda se vrací domů.
Patří k nejvýznamnějším osobnostem nejen domácí, ale i světové alternativní hudební scény, její umění bourá
hranice hudebních stylů. Večer zakončí raut a videodiskotéka se známými hity české i světové hudební scény.
74
25. ČESKÝ A SLOVENSKÝ NEUROLOGICKÝ SJEZD | 58. společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii
OBECNÉ INFORMACE
Skutečný
Přípravna pro řečníky
Přípravna pro řečníky bude umístěna v salonku č.30, který se nachází v 1.patře Pavilonu E. Prosíme přijďte
do „PŘÍPRAVNY“ nejméně 1,5 hodiny před začátkem Vaší sekce (v případě ranní sekce o den dříve). V této
místnosti nahrají technici Vaši prezentaci do systému, aby měli čas prezentaci vyzkoušet a zkontrolovat,
zda se zobrazuje správně. Berte na vědomí, že při nahrání přímo v sále o přestávce před vaší sekcí nebývá
čas na kontrolu.
Přípravna bude otevřena v těchto časech:
Středa, 23. listopadu 2011
Čtvrtek, 24. listopadu 2011
Pátek, 25. listopadu 2011
Sobota, 26. listopadu 2011
16:00–19:00
07:00–18:00
07:00–18:00
08:00–11:00
Posterová sekce
Instrukce pro posterovou sekci I a II najdete na straně 58.
Jmenovky
Jmenovku obdrží každý účastník při registraci. Prosíme účastníky, aby nosili jmenovku po celou dobu sjezdu.
V případě ztráty bude za vystavení náhradní jmenovky účtován poplatek 150 Kč.
Stravování
V čase kávových a poledních přestávek bude v prostorách výstavy podáváno občerstvení. Toto občerstvení
je zahrnuto v registračním poplatku.
V přízemí pavilonu E přímo u registrační přepážky bude po celou dobu akce v provozu Snack Bar s drobným
občerstvením za hotové.
Doprava
Doprava do hotelů a penzionů vzdálenějších od místa konání není organizátory zajišťována, účastníci mohou
využít individuální dopravu či dopravu MHD.
Parkování
Parkování není pro účastníci sjezdu obecně zajištěno. Náklady na parkování si hradí každý účastník sám.
Parkovat je možné v ulici Křížkovského nebo v parkovacím domě naproti hotelu Holiday Inn.
ORIGINÁL
´á⟓×âÞW‘Øçؓ
íàcáÜç“ãåÕcۓÅƔ
ÅeéÞáÚéY•èéêÙÞڕ·ºÃº»¾É•åäéëçïêßÚ¯•
·ÚéÖÛÚçäãĴ•å‚Þ•äàÖâ“Þédâ•ãÖèÖïÚãm•
⏓ڕïÖ×çYãÞé•çäïëäßޕÇȦ
Êãæ•Üåo±•ÇÚàäâ×ÞãÖãéãm•ÞãéÚçÛÚçäã•×Úé֕¢¦×•¥¡§ª•âܕ­•âÞᣕ¾Ê¤âᕞ•ë•¦•âá•ãւÚÙeãdÝä•ÞãßÚàbãmÝä•çäïéäà꣕ÀåÛàâØÚܱ•Ádb×֕Öâ×êáÖãéãmØݕ
åÖØÞÚã鏕è•ßÚÙÞãäê•ÙÚâîÚáÞãÞïÖbãm•å‚mÝäÙäê•è•ÖàéÞëãmâ•ïYãeéáÞëâ•åçäØÚèÚ⡕à•ßÚßm“•ádb×e•×îáä•ãêéãä•åäÙÖé•ÞãéçÖëÚãzïãe•àäçéÞàäÞÙî•
֕×îá֕ê•ãÞØݕëîáäêbÚã֕ßÞãY•âä“ãY•ÙÞÖÜãzïÖ°•ádb×֕Öâ×êáÖãéãmØݕåÖØÞÚã鏕è•çÚáÖå蕢çÚâÞéÚãéãm•Ö•èÚàêãÙYçãe•åçäÜçÚèÞëãm•Ûäçâäê•
çäïéçäê…Úãd•èàáÚçzïÂæåëéØàåÛàâØÚܱ•ÏÖÝYßÚãm•ádb×î•ë•éeÝäéÚãèéëm¡•ïãYâY•å‚ÚØÞéáÞëeáäèé•ã֕å‚ÞçäïÚ㐕bޕçÚàäâ×ÞãÖãéãm•ÞãéÚçÛÚçäã•
×ÚéÖ¡•ã֕áÞÙèà•Öá×êâÞã•ãÚ×ä•ã֕ßÞãäê•åäâäØãäê•áYéàꡕïYë֓ãY•ÙÚåçÚèÞëãm•åäçêØÝ֤֕ãÚ×ä•èêÞØÞÙYáãm•âî…áÚãàïYë֓ãY•åäçêØÝ֕
ßÖéÚçãmØݕÛêãàØm£•Ìçæñæéågåo—çéæ—çæì•àëo±•Ï됅ÚãY•äåÖéçãäèé•ßڕãêéãY•å‚Þ•åäÙYãm•åÖØÞÚãéâ¡•àéڂm•éçåm•ÚåÞáÚåèÞm¡•ïëáY…ée•åäàêٕãÚãm•
ãÚâäؕÖãéÞÚåÞáÚåéÞàî•ÙäèéÖéÚbãe•àäãéçäáäëYãÖ£•Åܕ[ÛæìÚo—‹dàåâð±•ÀäâåáÚí•å‚mïãÖà•åäÙä×ãØݕØ݂ÞåØڕã֕åäbYéàê•ádb×áäàYáãm•
çÚÖàØڕë•âmèée•ëåÞØÝ꣕»[íâæí[åo±•Èê×àêéYããe•àِ֓•Ùçêݐ•ÙÚ㕭•âÞᕾʣ•¹ØãÜåo±•¦•×ÖáÚãm•ä×èÖÝêßڕ¦ª•èÖâäèéÖéãØݕ×Öámbà¡•ï•ãÞØݓ•
àِ֓•ä×èÖÝêßڕ¦•ÞãßÚàbãm•áÖÝëÞbàê•è•åçY…àÚ⡕¦•å‚ÚÙåáãeãäê•ÞãßÚàbãm•èé‚màÖbàê•è•çäïåäê…éeÙáÚ⡕¦• ÖÙÖåédç•è•ßÚÝáäꡕ§• éÖâåzãî•
è•ÖáàäÝäáÚ⣕ÊâãØÛæí[åo±•Å‚måçÖëÚà•áïڕêØÝäëYëÖé•å‚Þ•åäàäßäëd•éÚåáäée•Ù䕧ª•ä¸ž•åä•Ùä×ꕧ•áÚ飕ÉÜÞàêëéØdåo—doêã毕ºÊ¤¦¤®ª¤¥¥¨¤¥¥ª£•
»Øëìä—éÜÞàêëéØÚܯ•¨¥£¦¦£¦®®ª£•Ñç‘êæٗí’ÛÜáܗؗßéØñÜåo¯•Ádà•ßڕëîÙYëYã•åäêïڕã֕ádàւèà•å‚ÚÙåÞè•Ö•ßڕÝçÖïÚã•ï•åçäèé‚ÚÙà•ëڂÚߢ
ãdÝä•åäßޅéeãm£•»é•àëÜã—éæñßæÛåìëo—æ—éÜÞàêëéØÚ௕·ÖîÚç•ÈØÝÚçÞãܕÅÝÖçâ֕¶¼¡•¹•¢¦¨¨©§•·Úçám㡕ÃeâÚØà䣕»Øëìä—çæêãÜÛåo—éÜíàñܗëÜïë쯕
¦¤§¥¦¥£•¹Öá…m•ÞãÛäçâÖØڕïmèàYéڕ땉åáãd•ÞãÛäçâÖØޕä•å‚måçÖëàê•ãÚ×ä•ã֕ÖÙçÚèÚ¯•¹¸Ð¼É—꥗饗楣—ÊàÜäÜåêæíؗ©®¨®¦«£—¨¬¬—¯§—ÇéØßؗ¬£—
ËÜ㥱—¢«©§—©­­—¨§¨—¨¨¨£—½Øﱗ¢«©§—©­­—¨§¨—¨°°£—îîî¥ÙØðÜé¥Úñ£
¤
““¹åØØ×àÔá“À¡“Øç“Ôß¡“¼àãÔÖç“âٓ¸Ôåß쓼áçØåÙØåâᓵØçԓ ¤Õ“ÇåØÔçàØáç“âᓷÜæØÔæؓ¸éâßèçÜâá“ÂéØ哨“ÌØÔåæ“Üá“ÃÔçÜØáçæ“êÜçۓԓ¹Üåæ瓸éØáç“ÆèÚÚØæçÜéؓâٓ
ÀèßçÜãßؓÆÖßØåâæÜ桓Êâåßד¶âáÚåØææ“âá“ÇåØÔçàØáç“ÔáדÅØæØÔåÖۓÜá“ÀèßçÜãßؓÆÖßØåâæÜ染ÀâáçåbÔߟ“¶ÔáÔ×ԟ“ÆØãçØàÕØ哤ªā¥£Ÿ“¥££«¡“ÃâæçØ哬£¤
ÆÀ £ª ¤£ ££ª¤ ¶Í
Ñâé[ÚÜå[—àåÝæéäØÚܗæ—ç„oçéØíâ엹ÜëØÝÜéæåĴ—àåᥗêàÚ¥—
Malá změna,
velký rozdíl...
Účinnost,
která vyhovuje
]LSY`I`
pacientkám a pacientům
s klinicky izolovaným
syndromem
s relaps-remitující
roztroušenou sklerózou
... prostě jen
1LKLURY¡[KLUUÙ
1x týdně
eslicarbazepini acetas
ALIPUP_QLPUKPRV]¡UQHRVWß©KH[U¡S¥×IH\KVZWÙSãJOZWHYJP¡SU©TPa¡JO]H[`ZLZLR\UK¡YU©NLULYHSPaHJ©×PILaU©
a s clearance závislou na cytochromu P450. Nežádoucí účinky: příznaky
podobné chřipce, nejčastěji bolesti ve svalech, zvýšená teplota, pocity
mrazení, pocení, astenie, bolesti hlavy a nauzea. Uchovávání: v chladničce
(2-8 °C). Doba použitelnosti: 2 roky. Balení: Krabička se 4 předplněnými
0,5 ml stříkačkami v plastikové vaničce s 1 jehlou pro i.m. aplikaci. Držitel
rozhodnutí o registraci: BIOGEN IDEC LTD., Berkshire, Velká Británie.
Registrační číslo: EU/1/97/033/004. Způsob úhrady a výdeje: Přípravek je
vázán na lékařský předpis a je plně hrazen z prostředků veřejného zdravotního
pojištění jako zvláš účtovaný léčivý přípravek (ZULP). Datum revize textu:
06/2011. Před předepsáním léku si prosím přečtěte a respektujte celý souhrn
údajů o přípravku AVONEX.
Biogen Idec (Czech Republic) s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, tel.: 255 706 200, fax : 255 706 229, www.biogenidec.cz
AV00-CZE-27929
červen 2011
A,*A
Zkrácená informace o přípravku AVONEX
Zkrácená informace o léku: AVONEX 30 mcg /0,5 ml injekčního roztoku.
Složení: Jedna předplněná stříkačka 0,5 ml obsahuje 30 mcg (6 mil.m.j.)
Interferonum beta 1a. Indikace: Pacienti s relabující sclerosis multiplex
- roztroušenou sklerózou (RS), pacienti s první demyelinizační příhodou
s aktivním zánětlivým procesem, kde je nutné podat kortikosteroidy a je
potvrzeno vysoké riziko rozvoje klinicky nesporné RS. Dávkování: Doporučená
dávka činí 30 mcg (0,5 ml roztoku) jedenkrát týdně i.m. Na počátku léčby
možná plná dávka 30 mcg (0,5 ml roztoku), nebo poloviční dávka 15 mcg
(0,25ml) jednou týdně po dobu 4 týdnů a posléze zvýšení dávky na plných
30 mcg (0,5 ml roztoku) Kontraindikace: přecitlivělost na interferon beta,
lidský albumin nebo pomocnou látku, zahájení léčby v těhotenství, těžké deprese
a/nebo suicidální myšlenky. Upozornění: Při plánovaní gravidity je zapotřebí
zvážit přerušení léčby. Zvláštní opatrnosti je třeba při použití léku u pacientů
s následujícími onemocněními: deprese, epilepsie, jaterní a renální selhání,
srdeční onemocnění. Účinnost a bezpečnost přípravku u dětí do 12 let nebyla
dosud stanovena. Nejsou dostupné žádné údaje. Interakce: Zvýšenou pozornost
věnovat kombinaci s léčivými přípravky s nízkým terapeutickým indexem
ARY¡JLU¡PUMVYTHJLWYVWYLZRYPWJP!
ALIPUP_w TN [HISL[` :SVÒLU©! LZSPJHYIHaLWPUP HJL[HZ *OHYHR[LYPZ[PRH! 7ßLZU¥ TLJOHUPZT` WáZVILU© LZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[\ ULQZV\ aU¡T` ,SLR[YVM`aPVSVNPJR¥ Z[\KPL PU ]P
[YV]ÐHRZ]ÙKשV[VTÒLLZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[PQLOVTL[HIVSP[`Z[HIPSPa\Q©PUHR[P]V]HUV\M¡aPUHWÙÑV]Ùß©aLUãJOZVK©RV]ãJORHU¡Sá0UKPRHJL!ALIPUP_QLPUKPRV]¡UQHRVWß©KH[U¡
S¥×IH\KVZWÙSãJOZWHYJP¡SU©TPa¡JO]H[`ZLZLR\UK¡YU©NLULYHSPaHJ©×PILaU©2VU[YHPUKPRHJL!/`WLYZLUaP[P]P[HUHS¥×P]V\S¡[R\QPU¥KLYP]¡[`RHYIV_HTPK\UHWßRHYIHTHaLWPU
V_RHYIHaLWPUULIVUHR[LYV\RVSPWVTVJUV\S¡[R\AU¡TãH[YPV]LU[YPR\S¡YU©(=ISVRKY\O¥OVULIV[ßL[©OVZ[\WUÙ+¡]RV]¡U©!ALIPUP_T\Z©Iã[WßPK¡URL_PZ[\Q©J©HU[PRVU]\S
aP]U©S¥×IÙ+VWVY\×LU¡WVס[L×U©K¡]RHQLTNQLKLURY¡[KLUUÙ7V\WS`U\[©QLKUVOVULIVK]V\[ãKUáQLU\[U¥QPa]ãÐP[UHTNQLKLURY¡[KLUUÙ5Ha¡RSHKÙPUKP]PK\¡SU©
VKWV]ÙKPSaLK¡]R\a]ãÐP[HÒUHTNQLKLURY¡[KLUUÙ0U[LYHRJL!,ZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[ZLYVaZ¡OSLWßLTÙÝ\QLUHLZSPRHYIHaLWPUQLUÒQLVKIV\Y¡]¡UWßLKL]ЩTNS\R\YVUPKHJ©
0U]P[YVQLLZSPRHYIHaLWPUZSHIãTPUK\R[[email protected](H<+7NS\R\YVU`S[YHUZMLY¡a7YV[VTáÒLT©[LZSPRHYIHaLWPUPU]P]VPUK\R×U©²×PULRUHTL[HIVSPaT\ZS¥×P]ãJOWß©WYH]RáQL
QPJOÒ OSH]U©T aWáZVILT VKIV\Y¡]¡U© QL TL[HIVSPaHJL [email protected]( ULIV RVUQ\NHJL WVTVJ© <+7NS\R\YVU`S[YHUZMLY¡a =L Z[\KPP UH aKYH]ãJO Z\IQLR[LJO TÙSV RVURVTP[HU[U© WVK¡
]¡U© LZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[\ ] K¡]JL TN QLKLURY¡[ KLUUÙ H MLU`[VPU\ aH U¡ZSLKLR ZU©ÒLU© L_WVaPJL HR[P]U©T\ TL[HIVSP[\ LZSPRHYIHaLWPU\ WYáTÙYUÙ V  H a]ãÐLU©
L_WVaPJLMLU`[VPU\WYáTÙYUÙV5Ha¡RSHKÙPUKP]PK\¡SU©VKWV]ÙKPTáÒLIã[U\[U¥a]ãÐLU©K¡]R`Wß©WYH]R\ALIPUP_HZU©ÒLU©K¡]R`MLU`[VPU\7ßPWVK¡]¡U©LZSPRHYIHaL
WPUHJL[¡[\]K¡]JLTNQLKLURY¡[KLUUÙZ\IQLR[áTÒLUZR¥OVWVOSH]©\Ò©]HQ©J©TRVTIPUV]HUV\WLYVY¡SU©HU[PRVUJLWJPI`SVKVSVÒLUVWYáTÙYU¥ZU©ÒLU©Z`Z[¥TV]¥L_WVaPJL
SL]VUVYNLZ[YLS\ V H L[OPU`SLZ[YHKPVS\ V 7ßP ZV\×HZU¥T WVK¡]¡U© LZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[\ ] K¡]JL TN QLKLURY¡[ KLUUÙ Z ^HYMHYPULT I`SV KVSVÒLUV THS¥ H]ÐHRZ[H[PZ[PJR`]ãaUHTU¥ZU©ÒLU©L_WVaPJL:^HYMHYPU\5LI`SaQPÐ[ÙUÒ¡KUã²×PULRUHMHYTHRVRPUL[PR\9^HYMHYPU\HUPUHRVHN\SHJP=KáZSLKR\]HYPHIPSP[`PU[LYHRJL\QLKUV[SP
]ãJOVZVIQLU\[U¥]ÙUV]H[a]S¡Ð[U©WVaVYUVZ[TVUP[VYV]¡U©059IÙOLTWY]U©JO[ãKUáWVaHO¡QLU©ULIV\RVU×LU©RVURVTP[HU[U©S¥×I`^HYMHYPULTHLZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[LT5H
a¡RSHKÙZ[Y\R[\Y¡SU©OV]a[HO\TLaPLZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[LTH[YPJ`RSPJRãTPHU[PKLWYLZP]`QL[LVYL[PJR`TVÒU¡PU[LYHRJLTLaPLZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[LTH04(65LÒ¡KV\J©²×PUR`!
5LQ×HZ[ÙQЩTP ULÒ¡KV\J©TP ²×PUR` ] RVU[YVSV]HUãJO Z[\KP©JO Wß©KH[U¥ [LYHWPL I`S` a¡]YH[Ù ZVTUVSLUJL IVSLZ[P OSH]` HIUVYT¡SU© RVVYKPUHJL WVY\JOH WVaVYUVZ[P [YLTVY VZWHSVZ[
a¡]YH[ÙHHUVYL_PL<WVaVYUÙU©!ALIPUP_TáÒLZUPÒV]H[²×PUUVZ[OVYTVU¡SU©JORVU[YHJLW[P]2VURVTP[HU[U©\Ò©]¡U©Wß©WYH]R\ALIPUP_ZV_RHYIHaLWPULTZLULKVWVY\×\QL4¡SP
Iã[WVK¡]¡U©Wß©WYH]R\ALIPUP_\RVU×LUVKVWVY\×\QLZLWVZ[\WU¥]`ZHaLU©HI`ZLTPUPTHSPaV]HSHTVÒUVZ[a]ãÐLU¥MYLR]LUJLa¡JO]H[á/`WVUH[Y¥TPLI`SHQHRVULÒ¡KV\J©²×PULR
aHaUHTLU¡UH\T¥UÙULÒWHJPLU[áS¥×LUãJOWß©WYH]RLTALIPUP_=RSPUPJRãJOZ[\KP©JOZLZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[LTI`SVaQPÐ[ÙUVWYVKSV\ÒLU©PU[LY]HS\79<WHJPLU[áWVZ[PÒLUãJO
VULTVJUÙU©TUHWßU©aR¡OSHKPUH[`YV_PU\HIUVYTHSP[`WßL]VKU©OVZ`Z[¥T\ZYKL×U©OVULIV\WHJPLU[áRVURVTP[HU[UÙ\Ò©]HQ©J©JOS¥×P]¥Wß©WYH]R`\UPJOÒQLaU¡TVÒLZV\]PZLQ©
ZWYVKSV\ÒLU©T79QLU\[U¥aHJOV]¡]H[VWH[YUVZ[ÆKHQLVWVK¡]¡U©LZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[\[ÙOV[UãTÒLU¡TULQZV\RKPZWVaPJP7VR\KÒLU`\Ò©]HQ©J©LZSPRHYIHaLWPUHJL[¡[V[ÙOV[U©
ULIVWS¡U\Q©V[ÙOV[UÙU©QLU\[U¥WVK¡]¡U©Wß©WYH]R\ALIPUP_aUV]\KáZSLKUÙaOVKUV[P[=ãKLQWß©WYH]R\QL]¡a¡UUHS¥RHßZRãWßLKWPZ7ß©WYH]LRQLOYHaLUaWYVZ[ßLKRáA7+H[\T
WVZSLKU©YL]PaL:7*!9LNPZ[YH×U©×©ZSV,< +YÒP[LSYVaOVKU\[©VYLNPZ[YHJP!)0(37VY[LSH*H:(µ(]KH:PKLY\YNPH5HJPVUHS:4HTLKLKV
*VYVUHKV7VY[\NHSZRV7VKYVIUÙQЩ²KHQLUHQKL[L]Wß©IHSV]¥PUMVYTHJPULIVQZV\RKPZWVaPJPUHHKYLZL,PZHP.LZTI/VYNHUPaH×U©ZSVÒRH/VS\ÐPJR¡7YHOH*OVKV]
[LS RVU[HR[FWYHOH'LPZHPUL[
pramipexol
kontrolovaným pohybem
k radosti
NÁZEV: Glepark 0,18mg, Glepark 0,7mg tablety. LÉČIVÁ LÁTKA: Glepark 0,18mg obsahuje 0,18 mg pramipexolum báze (ve formě 0,25mg pramipexoli
dihydrochloridum monohydricum), Glepark 0,7mg obsahuje 0,7 mg pramipexolum báze (ve formě 1 mg pramipexoli dihydrochloridum monohydricum).
INDIKACE: Přípravek Glepark je určen k léčbě známek a příznaků idiopatické Parkinsonovy nemoci, jako samostatná léčba (bez užívání přípravku levodopa)
nebo v kombinaci s přípravkem levodopa. DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ: Počáteční dávka: 0,264 mg báze (0,375 mg soli) denně se zvyšuje každých
5-7 dní až k dosažení maximálního léčebného účinku. Udržovací dávka: rozmezí 0,264 mg báze (0,375 mg soli) až 3,3 mg báze (4,5 mg soli) denně. Dávkování u pacientů s poruchou funkce ledvin: při clearance kreatininu vyšším než 50mg/min není nutné dávku snížit, při hodnotách clearance kreatininu
pod 50 ml/min je nutná redukce dávky. Dávkování u pacientů s poruchou funkce jater: redukce dávky není nutná. KONTRAINDIKACE: Hypersenzitivita
na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku tohoto přípravku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Halucinace (především zrakové) jsou známým nežádoucím účinkem při léčbě agonisty dopaminu a levodopou. U pozdní fáze Parkinsonovy nemoci v kombinaci s léčbou levodopou se během počáteční titrace
pramipexolu může objevit dyskineze. Poruchy chování, somnolence a epizody náhlého usnutí, patologické hazardní hráčství, zvýšené libido a hypersexualita byly hlášeny u pacientů léčených pramipexolem. Pacienti a ošetřující osoby by si měli být také vědomi toho, že může dojít ke změně chování. Snížení/postupné snižování dávek by v těchto případech mělo být zváženo. Pacienti s psychotickými poruchami by měli být léčeni agonisty dopaminu pouze
v případě, že možný prospěch je větší než případná rizika. Při náhlém vysazení dopaminergní léčby byly hlášeny příznaky nasvědčující neuroleptickému
malignímu syndromu. INTERAKCE: Cimetidin anebo amantadin mohou vzájemně působit na pramipexol a zpomalovat jeho vylučování. Při podávání
pramipexolu v kombinaci s levodopou se doporučuje snížit dávky levodopy a dávky dalších antiparkinsonik ponechat stejné. V důsledku možných návykových účinků je při užívání dalších sedativ či konzumaci alkoholu v kombinaci s pramipexolem zapotřebí dbát opatrnosti. Současné podávání antipsychotik
s pramipexolem se nedoporučuje. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Nedoporučuje se. ÚČINKY NA SCHOPNOST ŘÍDIT A OBSLUHOVAT STROJE: Pramipexol může
mít výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. Může vyvolat halucinace nebo somnolenci. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Nevolnost, dyskineze, hypotenze, závratě, ospalost, nespavost, zácpa, halucinace, bolesti hlavy a únava. FARMAKODYNAMICKÉ VLASTNOSTI: agonisté dopaminu, kόd ATC: N04BC05.
DOBA POUŽITELNOSTI: 2 roky. UCHOVÁVÁNÍ: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento léčivý přípravek nevyžaduje
žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. BALENÍ: Al blistry: 30 a 100 tablet. Na trhu nemusí být dostupné všechny velikosti balení. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, Česká republika. REGISTRAČNÍ ČÍSLA: Glepark 0,18mg:
27/456/09-C, Glepark 0,7mg: 27/458/09-C. DATUM REVIZE TEXTU: 13.10.2010. Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis. Prostředek
je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním Gleparku se, prosím, seznamte s úplnou informací o přípravku.
Materiál je určen výhradně odborníkům dle §2a zákona č.40/1995 Sb., tj. osobám oprávněným předepisovat nebo vydávat léčivé přípravky.
GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o. City Tower, Hvězdova 1716/2b , 140 78 Praha 4, Czech Republic
Tel.: +420 227 629 511, fax: +420 227 629 509, www.glenmarkpharma.cz
CZ-11-GPK-C2-39
Parkinsonova choroba
500
d
woo
Spey tek
o
jedn
*
Be you
VYSOCE PURIFIKOVANÝ
BOTULOTOXIN [1]
(obsah proteinů 0,87 ng /100 U)
VYSOKÁ ÚČINNOST
A BEZPEČNOST
PŘI DLOUHODOBÉ LÉČBĚ [2,3]
20 LET NA TRHU
V ČESKÉ REPUBLICE
* Protože každému vyhovuje něco jiného.
Proto je tady RebiSmart™ – jedinečný elektronický autoinjektor přípravku Rebif®. Ideální
pro pacienty s relabující-remitentní RS, kteří chtějí mít podávání injekcí pod kontrolou: 1
Jednoduchý postup
ve 3 krocích (s automatickým
upozorněním na chyby),
který zaručuje snadnou
a úspěšnou aplikaci
injekcí 1,2
ZKRÁCENÁ INFORMACE O PŘÍPRAVKU
Objektivní údaje ◊
Vám pomohou odhalit
nedostatečnou adherenci
při suboptimální odpovědi
na léčbu a adekvátně
zareagovat Δ1-4...
...a zapojit Vaše
pacienty do hledání
řešení, jak jim pomoci
lépe dodržovat
léčebný režim Δ5-7
Zkrácená informace o přípravku
Název přípravku: Rebif 22 μg/0,5 ml, Rebif 44 μg/0,5 ml, Rebif 8,8 μg /0,1 ml + 22 μg/0,25 ml – injekční roztok v zásobní vložce. Složení: Rebif 22 μg/0,5 ml: jedna zásobní vložka obsahuje 66 μg (18 MIU) interferonum beta-1a v 1,5 ml
roztoku, Rebif 44 μg/0,5 ml a Rebif 8,8 μg /0,1 ml + 22 μg/0,25 ml: jedna zásobní vložka obsahuje 132 μg (36 MIU) interferonum beta-1a v 1,5 ml roztoku. Indikace: Rebif je určen k léčbě pacientů s relapsující roztroušenou
sklerózou (RS). V klinických studiích byl tento stav charakterizován dvěma či více relapsy během uplynulých dvou let. Účinnost dosud nebyla prokázána u pacientů trpících sekundární progresivní RS probíhající bez relapsů.
Nežádoucí účinky: Chřipkový syndrom, reakce v místě vpichu. Dávkování a způsob podání: Doporučená dávka Rebifu je 44 mikrogramů třikrát týdně subkutánní injekcí. Nižší dávka 22 mikrogramů, též podávaná třikrát týdně
subkutánní injekcí, se doporučuje u pacientů, kteří by dle názoru ošetřujícího lékaře nesnášeli vyšší dávku. Při prvním zahájení léčby Rebifem se doporučuje za účelem umožnění rozvoje tachyfylaxe a tím snížení nežádoucích účinků,
aby se dávka zvyšovala postupně. Kontraindikace: Přecitlivělost na složky přípravku, těhotenství, těžká deprese se sebevražednými tendencemi, nedostatečně kompenzovaná epilepsie. Opatření pro uchovávání: Uchovávejte
v chladničce (2 °C–8 ºC). Chraňte před mrazem. Pro používání doma můžete vyjmout Rebif z chladničky a uchovávat při teplotě do 25 °C jednorázově po dobu až 14 dní. Rebif musí být poté vrácen do chladničky. Velikost balení:
4 zásobní vložky pro Rebif 44 μg /0,5 ml a 22 μg/0,5 ml, 2 zásobní vložky pro titrační balení Rebif 8,8 μg/0,1 ml + 22 μg/0,25 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci: Merck Serono Europe
Limited, 56, Marsh Wall, London E14 9TP, Velká Británie. Registrační čísla: EU/1/98/063/008, EU/1/98/063/009, EU/1/98/063/010. Způsob výdeje a hrazení: Lék je vydáván pouze na lékařský předpis a je hrazen z prostředků
veřejného pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku. Datum poslední revize textu: 08/2010.
Reference: 1. RebiSmart™ European Instructions for Use (IFU) 2009. 2. Devonshire V, et al. BMC Neurol 2010;10:28. 3. Freedman MS, et al. Can J Neuro Sci 2004;31:157–168. 4. Reynolds MW, et al. Curr Med Res Opin
2010;26:663–674. 5. Zolnierek KBH, et al. Med Care 2009;47:826–834. 6. Bruce JM, et al. Mult Scler 2010;16:112–119. 7. Frohman E et al. The Neurologist 2002;8:227–236. ◊ Objektivní údaje v tomto smyslu odkazují na
informace, které nejsou udávány pacienty, ale jsou založeny na prospektivně naplánovaných, automatických výpočtech, které nejsou ovlivněny lidským zásahem. Δ Schopnost určit aktuální adherenci pacienta a podle ní stanovit
další postup vyžaduje přístup k odpovídajícím údajům o historii dávkování v aplikátoru RebiSmart™ a závisí na tom, zda pacient používal aplikátor RebiSmart™ podle doporučení.
DYS/28/10-2011
Dysport® 500 Speywood jednotek, prášek pro přípravu injekčního roztoku. Složení: Botulini toxinum typus A toxin - haemaglutinin komplex 500 jednotek (U) suché substance v jedné lahvičce, roztok lidského albuminu, monohydrát laktosy. Terapeutické indikace: - spasticita paží u pacientů po cévní mozkové příhodě; - dynamické deformity nohy ve smyslu pes equinus na podkladě spasticity u ambulantních pacientů s dětskou mozkovou obrnou (DMO) od 2 let věku, pouze ve specializovaných centrech s vyškoleným personálem; - spastická torticollis dospělých; - blefarospasmus dospělých;
- hemifaciální spasmus dospělých; - těžká primární axillární hyperhidróza rezistentní na konzervativní léčbu. U dětí nebyla bezpečnost a účinnost Dysportu 500 Speywood jednotek v léčbě spasticity paží po cévní mozkové příhodě, spastické torticollis, blefarospasmu, hemifaciálního spasmu a axillární hyperhidrózy prokázána. Dávkování: Jednotky Dysportu 500 Speywood jednotek jsou specifické pro přípravek a nejsou zaměnitelné s jiným přípravkem obsahujícím botulinový toxin. Úvodní dávka by měla být snížená, pokud lze předpokládat, že tato dávka může vyústit v excesívní slabost cílových
svalů, jako např. u pacientů, jejichž cílové svaly jsou malé, apod. Spasticita paží po cévní mozkové příhodě: doporučená dávka je 1000 U, rozdělená mezi flexor digitorum profundus flexor digitorum superficialis, flexor carpi ulnaris, flexor carpi radialis a biceps brachii. Dětská spasticita při DMO: Počáteční doporučená dávka je 20 U/kg tělesné hmotnosti rozdělená do lýtkových svalů obou končetin. Pokud je postiženo jen jedno lýtko, podává se 10 U/kg tělesné hmotnosti. Maximální podaná dávka nesmí přesáhnout 1000 U na pacienta. Spastická torticollis: Iniciální doporučená dávka je 500 U pro
pacienta, podaná rozděleně do 2 nebo 3 nejaktivnějších krčních svalů. Blefarospasmus a hemifaciální spasmus: V klinických studiích zkoumajících dávku použitého Dysportu 500 Speywood jednotek pro léčbu benigního esenciálního blefarospasmu byla dávka 40 U na jedno oko významně účinná.
Dávka 80 U na jedno oko měla za následek delší trvání účinku. Takže pokud je pro zahájení léčby vybrána dávka 40 U, na jedno oko, může být pro pacienta přínosem dávka 80 U na jedno oko pro následnou léčbu, pokud je vyžadováno delší trvání účinku. Injekce 10 U (0,05ml) by měly být podány
mediálně a 10 U (0,05 ml) laterálně do spojení mezi preseptální a orbitální část horního (3 a 4) a dolního musculus orbicularis oculi (5 a 6) každého oka. Aby se snížilo riziko ptózy, je třeba se vyvarovat injekce blízko musculus levator palpebrae superioris. Pro injekce do horního víčka by měla být
jehla směrována vně z jeho středu, aby nebyl zasažen musculus levator. Začátek ústupu symptomů lze očekávat během 2 až 4 dnů s maximálním efektem během 2 týdnů. Injekce by měly být opakovány zhruba každých 12 týdnů nebo podle potřeby k prevenci návratu příznaků, ale nikoli častěji než
každých 12 týdnů. Při následujícím podání, pokud je počáteční léčba považovaná za nedostatečnou, může být zapotřebí zvýšit dávku na 60 jednotek: 10 U (0,05 ml) mediálně a 20 U (0,1 ml) laterálně, na 80 jednotek: 20 U (0,1 ml) mediálně a 20 U (0,1 ml) laterálně, nebo až na 120 jednotek: 20 U (0,1 ml)
mediálně a 40 U (0,2 ml) laterálně nad a pod každé oko podle výše popsaného způsobu. Je možné injekovat rovněž místa v musculus frontalis nad obočím (1 a 2), pokud zdejší spasmus interferuje s viděním. V případě jednostranného blefarospasmu se injekce omezí na postižené oko. Pacienti s hemifaciálním spasmem mají být léčeni jako při jednostranném blefarospasmu. Doporučené dávky lze podat dospělým každého věku včetně starších pacientů. V léčbě blefarospasmu a hemifaciálního spasmu by neměla maximální dávka překročit celkovou dávku 120 jednotek na jedno oko. Děti:
Bezpečnost a účinnost Dysportu 500 Speywood jednotek v léčbě blefarospasmu a hemifaciálního spasmu u dětí nebyla prokázána. Způsob podání: Při léčbě blefarospasmu a hemifaciálního spasmu se ředí Dysport® 500 Speywood jednotek 2,5 ml 0,9% roztoku chloridu sodného pro injekce, čímž
vznikne roztok Dysportu 500 Speywood jednotek obsahující 200 jednotek v 1 ml. Dysport® 500 Speywood jednotek se podává subkutánní injekcí mediálně a laterálně do spojení mezi preseptální a orbitální částí horního i dolního musculus orbicularis oculi. Axillární hyperhidróza: Doporučená úvodní
dávka je 100 U na axillu. Pokud nedosáhneme požadovaného efektu, v následujících injekcích je možné podat až 200 U na axillu. Oblast injekcí by měla být určena předem pomocí jodového-škrobového testu. Obě axilly se očistí a desinfikují. Poté se podají intradermální injekce do 10 míst, každá
s obsahem 10 U, celkem 100 U na axillu. Bližší údaje o intervalu podání u všech indikací a další podrobnosti viz Příbalová informace a Souhrn údajů o přípravku. Kontraindikace: hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku a v těhotenství. Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro použití: Dysport® 500 Speywood jednotek by měl být podáván specialistou, který má zkušenosti s diagnostikou a léčbou těchto stavů a který byl vyškolen v podávání Dysportu 500 Speywood jednotek. Pečlivé zvážení opakování injekce je třeba u pacientů, u nichž se objevila předchozí
alergická reakce. Riziko další alergické reakce musí být zváženo ve vztahu k zisku léčby. Dysport® 500 Speywood jednotek by měl být užíván s opatrností pod přísným dohledem u pacientů se subklinickými nebo klinickými známkami patrné poruchy neuromuskulárního přenosu. Tito pacienti mohou
mít na látky jako je Dysport® 500 Speywood jednotek zvýšenou citlivost, která může vést k nadměrné slabosti svalů. Firma pomůže s tréninkem v podávání injekcí Dysportu 500 Speywood jednotek. Nejsou žádné zprávy o jakékoli imunologické odpovědi po lokálním podání komplexu Clostridium
botulinum typ A toxin-hemaglutinin při dávkách doporučených pro léčbu blefarospasmu a hemifaciálního spasmu. Tvorba protilátek proti botulinovému toxinu byla zaznamenána u malého počtu pacientů léčených Dysportem 500 Speywood jednotek pro torticollis a u jediného dětského pacienta
léčeného pro DMO Dysportem 500 Speywood jednotek. Klinicky to bylo zjištěno snížením účinnosti léku a potřebou vyšších dávek. Tento přípravek obsahuje malé množství albuminu. Riziko přenosu virové infekce po použití lidské krve nebo přípravků z krve nemůže být vyloučeno s absolutní jistotou.
Těhotenství a kojení: Teratologické a jiné reprodukční studie nebyly s Dysportem 500 Speywood jednotek prováděny. Bezpečnost jeho užití u těhotných a kojících žen nebyla prokázána. Nežádoucí účinky: Při hluboké nebo chybně umístěné injekci může dojít k dočasné paralýze jiných přilehlých
svalových skupin. Následuje souhrn nežádoucích účinků. Jejich frekvence při jednotlivých indikacích viz příbalová informace a Souhrn údajů o léku. Během série klinických studií u pacientů trpících blefarospasmem, hemifaciálním spasmem, torticollis, spasticitou spojenou s dětskou mozkovou obrnou
či cévní mozkovou příhodou nebo axillární hyperhidrózou byly zaznamenány následující nežádoucí účinky: neuralgická amyotrofie, svědění, kožní vyrážky, generalizovaná slabost, únava, flu-like syndrom, bolest/modřina v místě injekce, svalová slabost, sucho v ústech, myasthenie, bolest, zácpa,
průjem, faryngitis, somnolence, dysfagie, bolest nohou, faryngitis, náhodná poranění, bronchitis, horečka, virová infekce, infekce, rhinitis, křeče, infekce horních cest dýchacích, astenie, astma, kašel, zvracení, nachlazení, průjem, močová inkontinence, gastroenteritis, laryngitis, somnolence, náhodná
poranění (pády), abnormální chůze, bolest nohou, bolest lýtka, astenie, hromadění slin, vzácně se může vyskytnout aspirace, potenciálně u těch pacientů, u nichž jsou již respirační problémy. Dále slabost krčních svalů, sucho v ústech a změny hlasu, generalizovaná slabost, poruchy vidění (diplopie,
zamlžené vidění), respirační obtíže pozorovány vzácně v souvislosti s vysokou dávkou, dále ptóza víčka, keratitida a osychání oka z důvodu sníženého mrkání, malé modřinky, otok víčka. Reversibilní externí oftalmoplegie byla zaznamenána po nadměrných dávkách. Kompenzatorní pocení. Podmínky uchovávání: Neotevřené lahvičky musí být uchovávány při teplotě mezi +2 °C až +8 °C. Dysport® 500 Speywood jednotek musí být uchováván v ledničce na pracovišti , kde se aplikují injekce, a neměl by být dán pacientovi k uschování doma. Naředěný Dysport® 500 Speywood jednotek může
být uchováván v chladničce při teplotě 2-8 °C až 8 hodin před použitím za aseptických a kontrolovaných podmínek. Dysport® 500 Speywood jednotek by neměl být mražen. Bezprostředně po léčbě pacienta by měl být jakýkoli zbytek Dysportu 500 Speywood jednotek (v lahvičce nebo injekční
stříkačce) inaktivován ředěným roztokem chlornanu (1 % volného chloru). Poté by měly být všechny součásti odstraněny v souladu se standardní nemocniční praxí. Rozlitý Dysport® 500 Speywood jednotek by měl být utřen savým hadříkem namočeným v ředěném roztoku chlornanu. Držitel rozhodnutí o registraci: Ipsen Pharma, Boulogne Billancourt, Francie. Registrační číslo: 63/060/91-S/C. Datum revize textu: 10. 8. 2011. Přípravek je vázán na lékařský předpis. Hrazen ZP v režimu O/P.
Řada osobních nastavení
umožňuje pacientům,
aby si aplikaci injekcí
přizpůsobili podle
vlastních potřeb 1,2
MERCK spol. s r.o.
Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4
tel.: 272 084 211, www.merckserono.cz
Different patients. Different needs.
Reference: [1] Pickett A, O´Keeffe R, Panjwani N. The protein load of therapeutic botulinum toxins. Eur J Neurol.2007 Apr,14 (4):e11. [2] Hsiung G-YR et al. Long Term effi cacy of botulinum toxin A treatment of various movement disorders over a 10 year period. Mov Disord2002,17:1288-93. [3] Haussermann P et al. Long -Term Follow-Up of Cervical Dystonia Patients Treated with Botulinum Toxin A. Mov Disorders 2004,19:303-8.
Pro další informace se, prosím, obraťte na adresu:
Ipsen Pharma, Evropská 136, 160 00 Praha 6, tel.: 242 481 821, fax:242 481 828
e-mail: [email protected], www.ipsen.cz
Merck Serono is a
division of Merck
CNS PORTFOLIO
Lamotrigin 25, 50 a 100 mg
Donepezil 5 a 10 mg
Pramipexol 0,18 a 0,7 mg
Escitalopram 10 a 20 mg
Venlafaxin 75 a 150 mg
Topiramat 25, 50 a 100 mg
Quetiapin 25, 100 a 200 mg
Ropinirol 2 a 5 mg
Mirtazapin 30 a 45 mg
Zolpidem 10 mg
Mylan Pharmaceuticals s.r.o., Průběžná 1108/77, 100 00 Praha 10, tel.: 274 770 201, fax: 274 772 648, www.mylancz.cz
PacienƟ léēeni pƎípravkem AcƟlyse® mají pƎinejmenším
o 30 % vĢtší šanci, že po 3 mĢsících nebudou mít žádné
nebo pouze minimální posƟžení1
Léēbu pƎípravkem AcƟlyse® je nutno zahájit do 4,5 hodin
od vzniku pƎíznakƽ ischemické CMP
a po vylouēení intrakraniálního krvácení
vhodnou zobrazovací metodou.2
1. NINDS Study Group. Tissue plasminogen acƟvator for acute ischemic stroke. N Engl J Med 1995;333:1581-1587.
2. Hacke W, Kaste M, Bluhmki E, Brozman M, Davalos A, Guideƫ D, Larrue V, Lees KR, Medeghri Z, Machnig T, Schneider D, von Kummer R,
Wahlgren N, Toni D. Thrombolysis with alteplase 3 to 4.5 hours aŌer acute ischemic stroke. N Engl J Med. 2008;359:1317-1329.
Další informace na adrese:
Boehringer Ingelheim, spol. s r. o.
Na PoƎíēí 3a/1079, 110 00 Praha 1 - Nové MĢsto
Tel: +420 234 655 111, fax: +420 234 655 112
e-mail: [email protected], www.boehringer-ingelheim.cz
ZZACT010_082011
Sice prodĢlal CMP, ale byl léēen
dostateēnĢ rychle.
Zkrácená informace o pƎípravku ACTILYSE®:
Složení: 1 lahviēka o obsahu 933 mg lyofilizátu obsahuje: Alteplasum 20 mg; 1 lahviēka
o obsahu 2 333 mg lyofilizátu obsahuje: Alteplasum 50 mg. Indikace: Trombolytická léēba
akutního infarktu myokardu; Trombolytická
léēba akutní masivní plicní embolie doprovázené hemodynamickou nestabilitou; Fibrinolytická léēba akutních ischemických cévních mozkových pƎíhod. Dávkování a zpƽsob
podání: Za aseptických podmínek se obsah
lahviēky Actilyse® (20 nebo 50 mg) – suchý
lyofilizát, rozpustí ve vodĢ na injekci, aby bylo
dosaženo výsledné koncentrace 1 mg alteplasy/ml nebo 2 mg alteplasy/ml. Maximální
celková dávka alteplasy je 100 mg, v indikaci
akutní ischemické CMP 90 mg. (Podrobná
dávkovací schémata dle hmotnosti pacienta
viz tabulky v SPC). PƎeplŸovací kanyla je souēástí kompletního balení pƎípravku Actilyse®
20 a 50 mg. NaƎedĢný roztok by mĢl být poté
podáván intravenóznĢ. Tento roztok mƽže být
také dále naƎedĢn sterilním fyziologickým
roztokem (0,9 %) až do minimální koncentrace 0,2 mg/ml. Kontraindikace: StejnĢ jako
všechna trombolytika nesmí být pƎípravek Actilyse® podáván v pƎípadech vysokého rizika
krvácení. Interakce: Riziko krvácení mƽže být
zvýšeno pƎi souēasném podávání napƎ. kumarinových derivátƽ, perorálních antikoagulancií, inhibitorƽ agregace krevních destiēek,
heparinu. Zvláštní upozornĢní: Trombolytická/fibrinolytická léēba vyžaduje patƎiēnou
monitoraci. Actilyse® by mĢla být podávána
pouze lékaƎi se zkušenostmi s trombolytickou
léēbou a s vybavením potƎebným k monitoraci. Nebezpeēí nitrolebního krvácení je zvýšeno u starších osob, tudíž je nutno u tĢchto
pacientƽ peēlivĢ zhodnotit terapeutický prospĢch ve srovnání s možným rizikem. Není
dostatek zkušeností s podáváním pƎípravku
Actilyse® u dĢtí. Nežádoucí úēinky: NejēastĢjším nežádoucím úēinkem pƎi podávání
pƎípravku Actilyse® je zvýšená krvácivost vedoucí ke snížení hodnot hematokritu a nebo
hemoglobinu. Dále byly pozorovány: krvácení
(intrakraniální, intracerebrální, ekchymóza,
epistaxe, GIT, urogenitální, povrchové), rekurentní ischemie, zástava srdce, kardiogenní
šok, reinfarkt, plicní edém, hypersenzitivní/
anafylaktoidní reakce, reperfuzní arytmie,
pokles krevního tlaku, zvýšená teplota.
Datum poslední revize textu: 22. 6. 2011.
Držitel rozhodnutí o registraci: Boehringer
Ingelheim International GmbH, Ingelheim am
Rhein, NĢmecko. Registraēní ē.: 16/414/92C. Uchovávání: Neuchovávejte pƎi teplotĢ
nad 25° C, chraŸte pƎed svĢtlem. Chemická
a fyzikální stabilita po rozpuštĢní pƎípravku je
24 hodin pƎi teplotĢ 2–8° C a 8 hodin pƎi teplotĢ do 25° C. PƎípravek hrazen smluvnímu
zdravotnickému zaƎízení formou zvlášƛ úētovaného léēivého pƎípravku. PƎed podáním se
seznamte s úplnou informací o pƎípravku.
Download

Program - Česká neurologická společnost