_______
__________
________
_____
_____
OPE AČ N
ZfVON
EVROPSKA UNIE
PRO C Ri
Fond
P ROSTEDi
*
Proťoc,ii,
»;oLIcirno
**
:vropký
fond pro re
\ZdUch
áonní
rO7vOJ
Příloha č
Evidenční číslo smlouvy:
KUPNÍ SMLOUVA
Podle obchodního zákoníku č,513/91 Sb. Di! IX 536 a následujících
Smluvní strany
Identifikační údaje dodavatele I osoby
zastupující dodavatele v jednání
Název
Sídlo
registrace u
Zastoupená
iČ
DIČ
Kontaktní adresa
Telefon
Kontaktní osoba
—
E-mail
Číslo účtu / peněžní ústav
STS Prachatice, as,
Těšovice 62, 384 21 Husinec
B 641 v Českých Budějovicích
p. Květoslavem Pálkou
60826983
CZ60826983
Těšovice 62, 384 21 Husinec
721 854 375
Bc. Jan Pinter
Pinterstsprachatice.cz
612706653/0300
—
—
—________
(dále jen “dodavateľ‘ nebo
Identifikační údaje zadavatele
Název
Obec Čerčany
iČ
OO23l$-t
DIČ
Adresa sídla
Osoba oprávněnä za zacíavateIe jednat
Telefon‘mobilrii teiefon
E-mail
CZ00231554
Václavská 36, Čerčany
Ing. Dana Tomáškova, starostka obce
724 189 002
starostacercany.cz
Václavská 36, 257 22 Čerčany
wv.cercany.cz
URL (adresa profJu zadavatere)
Obecne nternetove stránky
KocINUTS
_‚
-
-
.‚‚
Kód ZUJ
Číslo ačtu / peněžni ústav
.L
-
320 039 3690800
(dále jen ‘kuujícľ nebo ‘ob jednateľ)
arúnka I zli
1
OPERACNI PROGRAM
L IVO T N I F‘ If O FR E D
-
-
EVROPSKA UNIE
.
*
*
*
-
* * *
PrvocIr,
Fond Eouc:novc
I
Vroj.)
ky
fond pro
ZCUCO El
ro:
ionvi‘v
rozvoj
P°°
Preambule
ajícího ze dne 20.6.2013 na
Tato kupní smlouva (dále Jen „smlouva‘) je uzavírána na základě nabídky prodáv
imisní zátěže omezením
plnění veřejné zakázky na dodávku komunální techniky pro projekt OPŽP “Snížení
dušeném podlimitním řízeni
prašnosti v obci Čerčany.“. Tato veřejná zakázka byla kupujícím zadána ve zjedno
Právní vztahy vyplývající
sů,
ších
předpi
pozděj
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni
ších předpisů (dále Jen
z této smlouvy se řídí zákonem Č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozděj
‚obchodní zákoník“).
-
Předmět smlouyy
kace k předmětu plnění veřejně
Dodavatel se zavazuje na základě zadávaci dokumentace, technické specifi
e komunální techniky dle
zakázky a za podmínek sjednaných v této smlouvě k dodání stroje, tj. k dodávc
entace na výše uvedenou
dokum
cí
technické specifikace a dalších požadavků zadavatele vyplývajících ze zadáva
veřejnou zakázku.
a
místo určeni. osazení, jejich
Dodávkou stroje se rozumí dodávka všech požadovaných prvků, jejich doprav na
dodávky a dále provedení
čení
zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokon
všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:
případných jiných právních,
a) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a
í dodávky, kterými bude
technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předán
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;
b) provedení přejímky stroje
o velkého technického
c) předání technické dokumentace, záručních listu, návodu k obsluze: odpovídajícíh
u
na pozemních
provoz
k
ilost
stroje
způsob
ující
průkazu. případně další nutná osvědčené prokaz
ky,
pomůc
nostni
né
bezpeČ
a
ochran
sané
komunikacích, prohlášení o shodě, předep
ení obsluhy;
zaškol
d)
e) odstranění všech obalů nebo materiálu po ukončeni dodávky;
f) Koordinace dodavatele s činností třetích osob v místě plnění
Technické specifikace strojů Ísou uvedeny v příloze č. I této smlouvy.
1. Záruční servis musí suliuvat náležeiící podmínky
•
•
•
•
•
Servis musí být prováděn autorizovaným servisem.
nku kupujícího a muže být codle potřeb v dodá
Závady bude hlásit definovaná skupina oprávněných pracov
trvání smlouvy kdykoliv aktualizována.
e-mailovou adresu a jedno faxové
Frodávajíc pro účely hlášení závad poskytne Jedno telefonní číslo. jednu
roce.
číslo. Všechny tyto komunikační prostředky huaou piatné nonstop 365 doL v
nejpozděíi do 12:00 hodin
Dotvrzeno
bude
však
vždy
telefonicky.
Hlášeni závad bLde provúdě°o
následujícího dne e-mailem nebo faxem.
ení :ávady
Doba nástupu na opravu max‘málné 48 hodin od doručeni nahláš
Er,lIEk.E 2 Z 11
4#>
•
•
OPENACN
P ROCP/í
V O Íí
Pí OST f E D I
EVROPSKA UNIE
:
rovocIu,
ľcnu .oudr:nost
*
**
vi op
y und pro r
V C lIC
on mi
1
m odu
I
trvání záruky.
Prodávající musí poskytovat služby help-desku po dobu
ační servis a technickou podporu po celou dobu
Prodávající musí kupujícímu poskytovat neomezený inform
trvání záruční doby bude plnohodnotné upgrade
zajišťováni záručního a pozáručního servisu. Po dobu
programů a firmware zařízení poskytováno bezplatně.
jpní cena strob
cího, převést
ený stroj a související vybavení a na kupují
Prodávající se zavazuje dodat smlouvou vymez
t prodávajícímu
cí se zavazuje stroj převzů a zaplati
vlastnické právo k tomuto stroji na kupujícího a kupují
sjednanou kupní cenu.
dalších součástí uvedených ve smlouvě
Cena předmětného zametacího stroje s příslušenstvím a
(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátosmtisíckorun českých),
1.598.000,- Kč
bez DPH číní
(slovy: třistatřicetpěttisícpětsetosnidesátkorun českých) a
335.580,- Kč
DPH ve výši 21% činí
(slovy:
1.933.580,- Kč
celková cena včetně DPH činí
českých).
jedenmiliondevětsettřicettřitisícepětsetosmdesátkorun
ě platné dle právních předpisů v době uskutečnění
K uvedeným cenám bude připočítána DPH v sazb
zdanitelného plnění.
ajícím vjeho nabídce na plnění veřejné zakázky
Kupní cena odpovídá nabídkové ceně uvedené prodáv
specifikované v Čl. II. této smlouvy.
3. Podmínky pro změnu kupní ceny
y zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení prodávající
Kupní cena uvedená v článku lIl. odst. 2. této smlouv
ů na dopravu stroje, přepravních poplatku a pojištění pro
předpokládá při plnění této smlouvy, a to včetně náklad
nejvyšší přípustná.
transport do místa určení, přičemž je stanovena jako cena
společně s strojem, zaškolení
4. Průvodní doklady, specifikace vybavení dodávaného
y: dodací list, návod k stroji a k jeho příslušenství.
doklad
Prodávající je povinen dodat se strojem následující
y doklady.
záruční podmínky (záruční list) a případně další potřebné doklad
vyhotoveních dokumentaci skutečného provedení stroje
Současně s dodávkou stroje prodávající dodá ve 2
stoje standardně dodává (tj. popis obsluhy a údržby,
v tištěné i elektronické formě pokud se k tomuto druhu
kou dokumentaci pro údržbu a opravy, konstrukční
katalog náhradních dílů včetně ceníků, existující technic
jejich popisu). Součástí předané dokumentace budou i
výkresy, elektrická schémata, funkční schémata včetně
. Veškerá dokumentace musí být předána v českém
příslušná osvědčeni a odpovídajíci velký technický průkaz
jazyce.
zajisiit bezplatne zaškoení příslušných zaměsuancu
Prodávající je povinen společnů s dodávkou stroje
kupujícího, kteří budou zajiůťovat provoz stroje.
IV.
podmínky předání stroje
další
plnění,
Lhůta a místo
1. Lhůta k plnůní
y
ě písemfle objecnavky kuouícího a této podepsaré kupní smiouv
Prodávající je povnen oodm síroj na základ
a
OPZP
tu
mezi Fondem a příjemcem podpory k výše uvedenému projek
avšak až po podpisu smlouvy o podpoře
1Il‘unI.I 3
‚.
11
OPERACN
Z IVO Í N
Í
PROGRAM
-
P R 05 J R E D
EVROPSKÁ UNIE
*‘
*
*
*
*
*
* *
Fond
‘
erovo5u,
5ouc1rr1OtI
Lviopuily fond
pro rz;Ion
lni rozvoj
vzduch a pKrocIu
uvolnění všech finančních prostředku dotace. a to ve lhŮtě do 8-mi týdnu od tohoto přidělení a současně přiPsání
všech finančních prostředků dotace na účet kupujícího.
Kupující je dále povinen zaplatit ve smlouvě uvedenou částku za předmět dodávky a to rovněž až po podpisu
smlouvy o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory k výše uvedenému projektu OPŽP a současně po té, co
mu budou připsány všechny finanční prostředky dotace, a to až po sepsáni předávacího protokolu bez vad a na
základě vystavené faktury. Prodávající bude povinen dát kupujícímu avízo o připravenosti stroje k dodání ve
smyslu následujícího odstavce, v opačném případě je kupující oprávněn dodávku stroje odmítnout, Kupující je
rovněž oprávněn odmítnout dodávkLl stroje v případě, že by stroj měl být dodán dříve než 28 dnů před sjednanou
lhůtou dodání.
2. Výzva k odběru stroie
Prodávající vyzve kupujícího k převzetí stroje prokazatelným způsobem (e-mailem, faxem, nebo doporučeným
dopisem na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy), a to alespoň 10 pracovních dnů před termínem
předání stroje.
3. Místo plnění
Místem plnění, resp. místem dodání stroje je adresa zadavatele uvedená v zadávací dokumentaci a na úvodní
straně této smlouvy. Kupující je oprávněn jednostranně změnit písemným oznámením požadované místo dodán
stroje, přičemž nově určené místo se bude nacházet v blízkosti území obce. Prodávající je povinen zajistit
dopravu stroje do místa plnění a jejich transportní pojištění.
4. Převzetí stroie, převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody
K převzetí strojů a souvisejícího vybavení dojde na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou
smluvních stran. Kupující převzetím strojů pověřuje pana Františka Pešatu, příp. jinou osobu. která se prokáže
plnou mocí.
Po dodání strojů a jejich umístění u kupujícího prodávající zajistí funkční kontrolu strojů a souvisejícího vybavení
a jejích uvedení do provozu.
O předání a převzetí předmětu smlouvy bude sepsán protokol podepsaný zástupci obou smluvních stran ve
dvojím vyhotovení, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.
V případě, že budou v rámci přejímacího řízení (sepsání protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy)
zjištěny vady předmětu smlouvy, není kupující povinen předmět smlouvy převzít, prodávající je povinen tyto
zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění a v případě. že předmět smlouvy
nebyl převzat, je prodávající po odstranění těchto vad povinen znovu kLipujícího vyzvat k předání a převzetí
předmětu smlouvy
S Smluvní ooKuta pprodeni sdodavKou
e-Ií prodávaicí v prodlení s oodávkou sfroe. zavazuje se zaplaůt .Kupuicmu smluvní uokuW ve výši 200C Kč
za každý započatý den orooení s dodánm niaxmálné však do 20 % ceny předmětu,
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo kupujícího
požado‘ia náhradu škody v částce převyšující sjednanou smluvní pokutu. Uplatnénm nároku na zaplaceo
smluvní pokuty ani jelírn skutečným uhrazením nezanikne povinnost prodávajícího stroj dodat či jiná povnnos
dle této smlouvi,
Nárok na zaoacen smluvní pokuty uplatni kupuJící vždy psemnou formou přičemž musí uvést to Jstanover
této sm‘o-.:vy které k upatněr‘ sm‘u“ní pokrzy opravdije dvou Joatnén ookuty a zousob
ce!kové výše
-
Stránka4 zli
‚
*
„.
*
*
*
O P E R A C N I P RO C R P, M
Z IVO T N Í 1‘ P O%T R E D
*
*
LVROPSKÁ UNIE
I-ond soudr,‘tio
-
-
* * *
‚
-
[v.,p‘ ‘y rond pro
O
ton.
mi
Pro vodu,
‘zduc a pErodu
roz. oj
uplatněnou smluvní pokutu nejpozději do 30 dně ode
pokuty. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu řádně
dne obdržení takové písemné výzvy.
V.
Platební podmínky
ní následujících podmínek:
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu stroje pří dodrže
1. Forma plateb
ve prospěch prodávajícího se uskuteční na bankovní účet
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Veškeré platby
ý v záhlaví této smlouvy Případné platby ve prospěch
prodávajícího, uvedený ve faktuře, jinak na účet uveden
uvedený v záhlaví této smlouvy, neurčí-li kupující ve
kupujícího se uskutečni na bankovní účet kupujícího,
vyúčtování jinak.
2. Splatnost faktur a ieiich náležitosti
za předpokladu dodržení sjednané lhúty plnění a dalších
Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení kupujícímu
se prodlužuje po dobu, než budou zadavateli uvolněny
podmínek dle Čl IV odst. 1 této smlouvy. Splatnost
ajícího musí obsahovat veškeré náležitostí stanovené
všechny finanční prostředky dotace. Faktura prodáv
ty, ve znění pozdějších předpisů, případně jiným právním
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodno
í. Ve faktuře musí být dále uvedeno číslo smlouvy
předpisem, pokud uvedený zákon v budoucnu nahrad
kupující ho.
3. Reklamace fakturace
obsahuje nesprávně cenové údaje nebo neobsahule
Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud
je chybně. Pokud v takovém případě kupující fakturu
Ii některou z předepsaných náležitostí čiji obsahu
až úd vystaveni opravené či doplněné faktury.
prodávajícímu vrátí, lhůta splatnosti neběží a počíná běžet
4. Úhrada ceny za předmět smlouvy:
stanovena jako smluvní a nejvýše přípustná takto
Dohodnutá cena za dodání předmětu této smlouvy byla
1. Celková cena za dodávku předmětu smlouvy
2. DPH 21%
3. CELKOVÁ CENA
(bez DPH)
VČ. DPH
1.598.000,- Kč
335.580.- Kč
1.933.580,- Kč
za stroj ve hutě splamost! oohodnute včl IV odst. 2 této
Kupující se dále zavazuje zaplatit 100 % kupní ceny
smlouvy.
5. Uskutečněni plateb
dně
dnem, kdy byla odepsána z účtu Kupujícího (,přípa
Jakákoli platba se považuje za uskutečněnou
cího (případné prodávajícího) zaptatmt.
prodávajícího). Tímto dnem je splněna povinnost kupují
ceny
6. Smluvní sanice při prodlení s úhradou kupnm
na
nebo její častm (zálohy), je pmdavaJmc opravnér o:accva:
Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny
z
příslušnými právrum: predpmsv a dále smluvní pokutu ve v‘ 0.1%
kupujícím úrok z prodlení ve výši stanovené
alužné částky za každý den prodmení.
‘rank: 5 z I I
EVROPSKÁ UNIE
‚
0PERACN PROGRAM
*
*
-
Ĺ
VOT N I PROS 1 R E D
I
I
*
*
* * *
Provodu,
-
-and
SOLldr.Mu
[r;cop kv íond pro
re;ioii.dní rozvoj
vzduch a přiroclu
Vl
Záruka a vady strob
1. Záruční prohlášení, záruční podmínky
Prodávající odpovídá za to, že stroj bude dodán v jakosti a provedeni stanoveném touto smlouvou. Pokud v této
smlouvě nejsou dohodnuty zvláštní nároky na jakost nebo provedení stroje, odpovídá prodávající za to. že
vlastností dodávaného stroje budou odpovídat techníckým, bezpečnostním předpisům, atestům a normám tak,
aby bylo zabezpečeno řádné užívání stroje ze strany kupujícího.
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost odebraného stroje v délce 36 měsíců od okamžiku
předání a převzetí stroje v místě plnění na základě předávacího protokolu. Uvedená záruční doba je platná v
jednotné délce pro všechny vady.
Běh záruční doby se staví po dobu od uplatnění záruční vady do doby, kdy bude taková vada odstraněna a její
odstranění písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.
Během záruční doby jsou dodávky náhradních dílů a provádění servisních zásahů pracovníky prodávajícího nebo
jím vyškolenou a autorizovanou třetí osobou poskytovány kupujícímu bezplatně.
V případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě určené kupujícím, je kupující oprávněn zajistit
odstranění vady sám nebo za pomoci třetí osoby na náklady prodávajícího a při zachování záruky za jakost stroje
vůči prodávajícímu. Ode dne, kdy kupující sdělí prodávajícímu, že kupující sám nebo třetí osoba započala
s odstraňováním vad, není kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu z důvodu prodlení
prodávajícího s odstraňováním vad. Ostatní nároky kupujícího z odpovědností za vady dle čI. Vl. odst. 3 této
smlouvy zůstávají zachovány.
Prodávající dále zaručuje, že na dodaném stroji neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z
průmyslového vlastnictví.
Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.
2. Reklamace vad kupujícím, poskytování záručního servisu a smluvní pokuta pří prodlení se započetím
odstraňování vad
Kupující je povinen při převzetí stroje prohlédnout (případně zajistit jeho prohlídku prostřednictvím třetí osoby) a
pokud stroj má vady, které jsou zjistitelné již při tomto převzetí, vady prodávajícímu oznámit (případně i zápisem
na předávací protokol).
Pokud dojde ke zjištění vad v pruběhu záruční doby, je kupující oprávněn tyto vady oznámit prodávajícímu
(reklamovat) bez zbytečného odkladu poté, kdy vady zjistil (zpravidla do 3 pracovních dnů). Reklamace musí mít
písemnou formu (fax, e-mail. dopis) a musí v ní být uvedeno, jakým zpusobem se vady projevují.
Prodávající se zavazuje započít s odstraňováním záručních vad nejpozději do 48 hodin od nahlášení záruční
vady kupujícím. Započetím s odstraňováním se rozumi jakýkoliv úkon prodávajícího, který s ohledem na
charakter, rozsah a závažnost nahlášené vady přímo povede k jejímu efekt:vnírnu odstranění. Vady musí být
odstranény v nejkratším možném termínu při dodržení přislusných technických postupu. Přiměřenou hutu pro
odstranění vady je oprávněn určit kupující po projednání s prodávajícím.
Smluvní pokuta pro případ nedodržení lhoty pro započetí s odstraňováním záručních vad činí 1.000,- Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlenr se zahájením odstraňováni každé záruční vady
Smluvní pokuta pro případ nedodržení !hůty ukončení s odstraňováním záručních vad činí 1.000.- Kč (slovy
jeden tisíc korun českých) za aždý započatý den prodlení s ukončením odstraňování každé záruční vady.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo kupujícího
požadovat náhradu škody v částce pevyšuíc sjednanou smiuvn pokutu. Upotnénim naroku na zaplaceni
smluvní pokuty ani jejím skutečnym uhrazením nezanikne též povinnost prodávalícího spind svou povinnost dle
této smlouvy.
rtii]- 6 z II
ODFzACNI PPOCRÍ\M
Z
4%
JO‘ĺN
I
PROST R E D
EVROPSKA UNIE
* **
*
*
*
*
*
*
***
Foiid
j
5oLlcjrzn(O,t.
\Zd.JCh a přďOCILJ
Evr‘opký orid pro rvpcnvInh rozvoj
‘
Nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatni kupující vždy písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení
této smlouvy, které k uplatnění smluvní pokuty opravňuje, důvod uplatnění pokuty a způsob výpočtu celkové výše
pokuty, Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu řádně uplatněnou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode
dne obdržení takové písemné výzvy.
3. Pozáruční a mimozáruční servis:
Součástí plnění jsou i podmínky pozáručního servisu, tzn. servisu po uplynutí záruky na jakost vozidla, a
mimozáručního servisu, tzn. servisu, na který se záruka na jakost nevztahuje. Doba pozáručního a
mimozáručního servisu je dobou od uplynutí záruky na jakost až po dobu pěti (5) let od dodání a převzetí vozu.
Požadavek kupujícího na započetí servisu na místě, kde se nachází stroj, je 48 hodin od doručení požadavku
zadavatele dodavateli. Oprava vozu musí být provedena v nejkratším termínu při dodržení příslušných
technických postupů, případně v termínu dohodnutém mezi oběma stranami. Cena za odvezení a přivezení vozu,
pokud není možné provést opravu v sídle zadavatele bude činit 3 200,-KČ I km (v Kč bez DPH). Cena jedné
servisní hodiny bude činit 450,- Kč (v Kč bez DPH). Náklady na pozáruční a mimozáruční servis nejsou součástí
nabidkové ceny za dodávku stoje a souvisejícího vybavení. Zadavatel bude oprávněn, nikoli povinen, pozáruční
servis u dodavatele využívat.
4. Nároky z vad stroie
Jestliže má stroj vady, za které odpovídá prodávající, je kupující v uvedeném pořadí oprávněn:
1, požadovat odstraněni vad opravou či výměnou stroje nebo jeho části; není-li vada odstraněna
prodávajícím v přiměřené lhütě, nebo oznámí-li prodávající písemně kupujícímu, že vadu nelze odstranit,
je kupující dále oprávněn
2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.
3. odstoupit od smlouvy.
VII,
Ostatní ujednání
1. Ochrana důvěrných informací a obchodního tajemství
Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a další skutečnosti, se kterými se při jetím
sjednávání seznámily, jsou dvěrné ve smyslu ustanovení 271 obchodního zákoníku a dle charakteru monou
rovněž být předmětem obchodního tajemství některé ze smluvních stran, a mají tak zustat utajeny. Smjuvni
strany se zavazují, že bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nebudou zveřejňovat žádné informace
o obsahu této smlouvy ani informace o druhé straně. se kterými se seznámily v průběhu sjednávání a realizace
této smlouvy, pokud povinnost uveřejnění takových informaci nebude uložena zákonem nebo rozhodnutím
příslušného orgánu. Uvedené neplatí pro kvantitativní údaje, jako jsou počty objednaného a dodaného stroje,
přpaoné
identifkační údaje smluvních stran, kup, ní cenu a dále informace poskymmé zřizovatei kupujcbo
informace poskynué v rámci ‘oncernu prodávajícího
2. Zákaz úprav stroje
Kupující se zavazuje. že bez písemného svoieni prooávaíiciho nebuao na stroji v záruční dooé .orováaéi úpravy
3, Vyšší moc
°rodávaiící je oprávrér přerušt dodávku předmětu kupní smlouvy v dusledku pusoben vyšší moc Za okolnosh
vyšš moc tra‘ Dovazzj: nrekáúky které nastay nezavisle na věš zhotovite!e a braní mr ve sDlrěni ePo
povinností napr. živelné pohromy. stávky, váíka, mobilizace, výnosy a nařízení či zákony statních organu
omezujících či měnících činnost zhotovitele atd.), V těchto případech se nhiun[ strany dohodnou na úpravě
5irnkj ‘7 z 11
‚
#.
OPERACN PROCR/M
-
ŽIVOTNÍ P R O S RE D
*
*
*
*
*
* * *
EVROPSKÁ UNIE
I oud
ucir:ros
Evropk ľOncl pro rrron, ni rozvoj
Provodu,
vz‘Iuco a porodu
Smlouvy a to zejména ke vztahu k předmětu smlouvy, ceně za předmět smlouvy a času plněni. Za püsobení
vyšší moci se nepovažují nepríznivé klimatické podminky a počasí s výjimkou klimatických stavů uvedených
v odstavci níže.
Za případ vyšší moci se pro řičely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost podle ustanovení 374
obchodního zákoníku, a to zejména válka, ozbrojený konflikt, embargo. občanské nepokoje, sabotáže,
teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní
kontaminace nebo ionizující zářeni, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně požáry, vichřice, bouře nebo
jiné působení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví, srážky
nebo působeni vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízení nebo výskyt
tlakových vln způsobených letadly či jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, to vše
při splněni těchto předpokladů:
1. událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti,
2. nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala a
3. nelze rozumně předpokládat, že v době uzavření této smlouvy povinná strana vznik této události
předvídala,
Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušení příslušné
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle 374 obchodního zákoníku.
4. Součinnost
Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s předmětem plnění smlouvy
a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu. aby bylo dosaženo účelu
smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.
5. Postoupeni práv
Prodávající není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu kupujícího převést na třetí osobu jakoukoli
pohledávku za kupujícím, vzniklou na základě této smlouvy. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto
omezením bude považován za příčící se dobrým mravum.
6. Náklady předepsané údržby
Prodávající prohlašuje a garantuje, že skutečné parametry předepsané údržby stroje odpovídají parametruri.
které uvedl ve své nabídce na plnění veřejné zakázky specifikované v Čl. II a III. této smlouvy.
7. Pojištění
Prodávající je povinen pi‘ed zahájením plnění předmětu této smíouvy uzavřít pojisulou smlouvu týkalící se
pojištěni odpovědnosn za škodu zpusobenou při výkonu eho činnosti v souvislost s plnénun dle této smiouvy.
Tato pojistná smlouva mus být platná po celou dobu trváni teto smlouvy a rovnéž oo dobu trán zaruční doh
Prodávající předloží doklad prokazující existenci pojištěni v požadované výši. Limit této smlouvy - pojistného
plnění - bude ve výši minimálně 5 mil. Kč / rok. Prodávající je povinen na požádání kupujícího kdykoliv doložit
kupUjícímu že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu na základě kteié je možné plnit ph odoovědnosti
prodávajciho za škoou dle teto sm‘ouvy nejméně do výše 5 mil. Kč / rok. Z pojistné smlouvy musí jednoznačně
vyplývat, že limit poisného plněni po celou donu pnění předmětu této smlouvy a trvání zaručni zuty bude činí:
mrnimálné 5 mil. Kč / rok. a že pojištění se vztahuje minimálně na území CR. Nesplnění této povinnosti se
považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti se všemi dusledky.
UršnIu 8
Z
Ii
‘
-
‚Y
OE.,\CN
PROCiM
1.voTNí PROSTREDÍ
*
*
*
LVROPSKA UNIE
•
r“odu
Fond ouc.rznou
*
*
‚
vzdiichipumcIu
Evop.ky fond pro rýonln rwvoj
* * *
8. Povinná publicita
Smluvní strany tímto prohlašují že je Jim známa povinnost dodržet požadavky na pLlblícitu v rámci programu
strukturálních fondů stanovené vč, 9 nařízení Komise (ES) Č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OPŽP a
to ve všech relevantních dokumentech týkajících se předmětu plnění této smlouvy.
9. Finanční kontrola
Prodávající bere na vědomí, že dle 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční
kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a dokumentů
souvisejících s plněním této smlouvy, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako
obchodní tajemství, utajované skutečnosti (za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními
předpisy. Prodávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své případné subdodavatele.
10. Kontrola ze strany poskytovatele a kontrolních orgánů
Prodávající bere na vědomí, že objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování dodávky, je povinen
a
poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnIt vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele
úřad
ČR
kontrolní
nejvyšší
dvůr,
účetní
kontrolním orgánům (Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský
aj) do objektu a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po
dobu udržitelnosti projektu. Objednatel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených
povinností objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Objednatel se současně zavazuje doklady k
či
dodávce archivovat po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy dle zákona 137/2006 Sb., v platném znění
delší, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli
nebo orgánům uvedeným výše.
11. Zastupování smluvních stran
Všichni jmenovaní zástupci v Čl. I mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní stranu, kterou představuji,
samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazná. V podrobnostech platí obecná
ustanovení obchodního a občanského zákoníku o zastupování. Smluvní strany mohou pověřit další osobu
jednáním na základě udělení ověřené plné moci.
12. Prodlení
Rozsah vzájemných práv a povinností smluvních stran pro případ prodleni se řídí
zákoníku.
365 a násl,obchodního
VIII.
smluvního vztahu
ukončení
a
Změna
1. Způsob Ůpravy smlouvy
Smlouva bude moci být měněna či doplněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě v podobě
dodatku. ořičemz úprava smlouvy bude účinná k okamžiku stanoveném v takovem dodatku nebo ke dni uzavřeni
tohoto dodatku. Při úpravé smluvního vztahu budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné upravv
zadáváni veřejných zakázek.
2. Způsob ukončení smlouvy
Tento smuvní vztah muže být ukončen pisemnou dohodou nebo piscmnym odstoupením od smlouvy jedné
druhé smluvní strany za podnilnek dle následujíciOo odstavce.
5LrU1k 9
‘
11
nebo
ď
OPERACN PROGRAM
LiVOl NI
‘KOSi RIDI
*
*
EVROPSKÁ UNIE
*
*
*
*
I‘OflĹi
* * *
u)IdI‘.iOJ‘
Provanu,
Ii
‘irc.iý rond pro ra ionulni rozvoj
vzCiUc.izpnrodu
—
3. Odstoupení od smlouvy
Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
• prodávající je v prodlení se splněním své povinnosti, a to i přesto. že na toto prodlení bude kupujícím
písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté příměřené lhůtě;
• prodávající bude provádět činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy. v rozporu se zadáním veřejné
zakázky, touto smlouvou nebo v rozporu s pokyny kupujícího a nezjedná nápravu ani v dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené kupujícím v písemné výzvě;
• prodávající při plnění této veřejné zakázky nedodrži závazné právní předpisy nebo technické normy:
• na majetek prodávajícího bude prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení takového konkursu bude
zamítnut pro nedostatek majetku;
• na majetek prodávajícího bylo zahájeno insolvenční řízení, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek
majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je objednatel v likvidaci. Ustanovení 253 z.č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, tímto není dotčeno,
• prodávající podá návrh na vyrovnání nebo bude zahájeno jiné řízení v důsledku úpadku prodávajícího:
• prodávající vstoupí do likvidace:
• prodávající pozbude jakékoli oprávněni vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž se dle
této smlouvy zavázal.
• Plnění nebude možné, pokud nedojde k podpisu smlouvy o podpoře mezí Fondem a příjemcem podpory
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v těchto případech:
• kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů;
• kupující opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy. a to i přesto. že
na prodlení s touto povinností bude prodávajícím písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě.
V písemném odstoupení od smlouvy musí odstupující smluvní strana uvést, v čem spatřuje důvod odstoupení od
smlouvy, případně připojit k tomuto úkonu doklady prokazující tvrzené důvody. Účinky odstoupení od smlouvy
nastanou okamžikem doručeni písemného projevu vůle odstoupit od smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení
od smlouvy se nedotkne případného nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy nebo nároku na
zaplacení smluvních sankci.
Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy pro prodlení objednatele a nespočívá-li překážka pro splnění povinnosti
objednatele v okolnostech vylučujících odpovědnost ve smyslu 374 obchodního zákoníku, náleží dodavateli
celková cena. na kterou má nárok na základě této smlouvy za dodávku předmětu smlouvy v plném rozsahu Cd
této ceny se však odečte to, co zhotovitel ušetřI nedodáním předmětu plnění v plném rozsahu V ostatních
ořípadech odstoupení zhotovitele od smlouvy pro prodleni objednatele náleží zho:ov:teli cena za částečné plnění
předmětu smlouvy, které provedl do odstoupení od smlouvy, a úhrada nákladu, které učeíně vyraioáw
v souvislosti s dodáním předmětu plněni do odstoupeni Od smlouvy.
4. Platnost a účinnost smlouvy, rozvazovací podmínka
‘pato smlouva nabýva platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem zav‘er této smiouvy JC cEr o:uaceny
datem u podpisu smluvních stran. Je-!i takto označeno sice arí. u dnem ;zzv‘eni teto szlouvy den
z označených dnu nejpozdéjši.
IX.
Závěrečná ujednání
‘uink 10
/
11
E\/RO:)SKA JkiE
ď
.p
OPERACNI
kOCR/v
Z V O T N I PRO
*
*
*
TRED
Fond ouc1r ‘flO!
*
* * *
vzduch a produ
-
J
Fvmpký ond pro rc:;ionZni co;:
1. Informační povinnost
V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (např. změna sídla, změna jednajících
osob) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené změny druhé smluvní straně písemně
oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smlLlvní straně za vzniklou škodu.
2. Klauzule o platnosti ustanovení smlouvy:
Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost
ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazeni ustanovení zněním
novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení puvodního.
3. Soudní doložka
Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy řešit smírně. Spory, které se
nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb.,
občanským soudním řádem, ve zněni pozdějších předpisů.
4. Právní režim smluvního vztahu
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky,
zejména příslušnými ustanovenimi obchodního zákoníku.
5. Počet vyhotovení
Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou originálních
výtiscích.
Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejích skutečné a svobodné vŮle nikoliv v tísni či
jinak nevýhodných podmínek. Smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojuji vlastnoruční
podpisy.
6. Právní nástupci
Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývaji, přecházejí na jejich právní nástupce.
Přílohy této smlouvy:
Příloha č. 1
Příloha č. 2
Přiloha č. 3
Technická specifikace stroje
Zadávací dokumentace
Harmonogram dodávky
—
-
-
Y
V Čerčanecř, dne
.
—
/
!/!
ĺ
A-
/ ĺĺ /
—I
„-,
Y.:::. -‘
:r
‘:
(/1.
‚‚
rňšovicO. 384 21 Husinec
š.: 385 302 130 fax: 388 312 02
0 rn26CÝ 010: C76082698ž
Michal Sýkora. STS Prachatice
podávající
‚‘
‚
_n
JI
/
‘
‚
-
Ing Dana Tomáškova Obec Čercany
kupujíc
Záiuer vyvěwu duy;
.-)‚ zák. l2OO. Sb.
ivwik;; 11 j‘i *
radou obce dne:
—“
2 Lľ.57/5 ‚ĺY-Z)/f
ľ
ĺ
SvŮ,íeiio zstupiteIs(-vem obce dne: řľ
-
por
Podie cvjoci knIhy Obecního úřadu Cerčany
bij
ci
(j no da Otu
ir
cti trh
rit dt Oo
J
I;
ap no
lij
to
ji
ihnij ta
olatnt
ubiti ti
o
ti oo
iit
zemI Či ryc rhpoulbry
d bij
u tu to jr
O
ovrci
byty
Ii ty 00bt
ud
dali
I]«
t‘
V ČeiČariecl dutc
4
ij0uu/, c
1
poibpi na
slplJguulu-u—
tu rolu lu Pouti —
il
bydlu °c
lij
bt
Ibl
dafiio
iini
ti
Ire
i?iit
i$
‘r
OVj
pt
i 10 O
‘POt 001
oj.! Duch,
Ci O
Obiy
itt, tcpat nar proveďba
I
ho iak
ieueaor*y)
‚fl
u‘N,r
“0
fl
Ot
fl
i,
‘fl
fl
STROJE
iECFiNiKA
SERVIS
Prachatice a.s.
Technická data City Ranger 2250
Motor,podvozek
Perkins diesel 404D 15
nafta
Palivo :
26.5 kW
Výkon motoru
3,91/h (2400 ot/mm), 5,81/h (3600 ot/mm)
Spotřeba
0— 21km/h
Pojezdová rychlost
hydrostatický na 4 kola
Pohon pojezdu:
Rízení: Kloubové
I ‚6m
Vnější poloměr otáčení
820kg
l-Imotnost (stroj s kabinou)
Výška/šířka/délka (stroj s kabinou) 196/104/204cm
Pohon nástaveb hydraulický
Dále topení, klimatizace, tažné zařízení, ochranný rám pro stroj bez kabiny
-
ZAMETACÍ NÁSTAVBA
Certifikát : PM 10
Princip zametání: rotujícími kartáči ± vysávání
Pracovní šíře se 2/3/4 kartáči: I 200/l 650/21 O0mni
Otáčky kartáčů: proměnné
Obsah sběrné nádoby: 5001
Obsah nádrže nu vodu: I 001
Typ Uiltni : rotační se zkrápěním
I tmotnost sací nástavby: J 79kg
I 25kg
Hmotnost zametací nástavby, 4 kartáče:
Sání r chiost vzduchu, prutok: I 55km‘H. 2700m3 h
[
‘
OPERACNI PROGRAM
Z IVO TNI PRO ST R E DI
*
•
‚
***
*
*
‚
**
*_J
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regioruilní rozvoj
Provodu,
vzduch a přírodu
HARMONOGRAM PLNĚNÍ
osti v obci Čerčany
Projekt Snížení imisní zátěže omezením prašn
-
Akcept. Číslo: 12110032
08/20 13
—
max. 12/20 13 kontrola dokladů SFŽP
í a vydání Rozhodnutí a smlouvy o
ihned po proběhnutí kontroly formálních náležitost
poskytnutí fm. prostředků objednávka stroje
ky
termín dodání doS týdnů od vystavení objednáv
max. termín pro dodání stroje je 30.4.2014
za objednatele: Ing. Tomášková
za dodavatele: p. Sýkora
/fl J
‘/
V Čerěanech dne 26.7.20 13
/
STS PRACHATICE, a.s.
Těšovice, 38421 Husinec
Tel:388302130 fax:388312042
C7Rfl826983
čo 6Ú82ÍQ
n
OPERACNI PkOCiřM
‘
I V OT N I P R OST R E D
*
*
*
EVROPSKÁ UNIE
Provodu,
*
** *
*
*
Fond voudrinosti
I
Evropský (ind pro reonaIn rozvoi
Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení dle
137/2006 Sb. zákon o veřejných zakázkách ve
V souladu s ustanovením
znění
wduch
orirodu
38 zákona č.
pozdějších předpisů
38 odst. I zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) Vás vyzýváme k podání nabídky na veřejnou
zakázku financovanou ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Životního
prostředí z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR
„Pořízení samosběrného čistícího vozu“
1. Identifikace veřejného zadavatele:
Název zadavatele:
Obec Čerčany
Právní forma:
obec
Sídlo zadavatele:
Václavská 36, 257 22 Čerčany
IČO:
00231584
DIČ:
CZ00231584
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a kontaktní osoba:
Ing. Dana Tomášková, starostka
Telefon/fax:
724 189 002; 317 776 311
E-mail:
starostacercany.cz
2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky
Veřejná zakázka na dodávky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je pořízení „Samosběrného Čistícího vom“.
Jedná se o pořízení zametacího stroje vhodného pro údržbu místních komunikací v obci,
parko\ acích plock chodníkú ( (lalšich
enkovních ploch. S on konstrukcí a možností
ou2ití se jedna o modcrn a ekkti ni Čitíci tcchnolonn.
3. Předpokládaná hodnota veřejné
4.
z
‘
lámk činí I 600 000.- Kč bez DPI-I.
Předpokládaný termín zahájení plnění předmětu této veřejné iakátky je srpen
řÍJ1 2013.
—
EVROPSKÁ UNIE
OPLRACNI PROGRAM
‚
-
VOT Ni PROST R EU
*
*
*
Fond
*
SOLuJr
Provodu,
lOSU
Evropský fond pro recionalní rozvoj
* * *
vzduch spnrodu
5. Klasi1kace předmětu veřejné zakázky
Kód CPV 34 44431 -8 Zametací vozy s vysavačem
6. Zadávací dokumentace
zadávací dokumentace včetně příloh je v elektronické podobě zveřejněna na
profilu zadavatele na adrese: jp7www.kataloaproiektucu!Profi1_zaduvateleĺOO23 1 584
Výzva k podávání nabídek a textová část zadávací dokumentace je zveřejněna na
stránkách zadavatele na htLfl:/!yvcercany.c7Jv sekci Úřední deska.
Úplná
7. Zadávací podklady
Podkladem pro vypracování nabídky je zadávací dokumentace a její přílohy.
8. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky lze podat do 24. 6. 2013, do 10.00 hodin.
Nabídky lze zaslat poštou na adresu: Obec Čerčany, Václavská 36, 257 22 Čerčany nebo
je lze doručit osobně ria stejnou adresu.
9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou součástí zadávací dokumentace.
Uchazeči ve zjednodušeném podlimitním řízení prokazují splnění kvalifikačních
62 odst. 3 zákona v plném rozsahu
předpokladů v souladu s ustanovením
předložením čestného prohlášení dle závazného vzoru, který je přílohou zadávací
dokumentace.
Splněním kvalifikace se rozumí:
53 zákona;
b)
splnění základních kvalifikačních předpokladů podle
splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle
c)
předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční zpřísobilovti splnit \cřcinoii
a)
54 zákona:
zakázku.
cl )
plncní tcchnch cli kval ibkučn ích ptcdpokladu podle
6 zákona.
Vitějn tichazeč se k er\ ni bude uvu\ rena smlnu na plnění \ L‘řLj lic VkaZl\ hude
po inen pf-cd poc1picin smlou\\ I< prokaíuni splnění základních kvalifikačních
předpokladů. dle
a)
3. ocktu ec 3 Zákona č. I 372006 předložit:
oriuinál či ověřenou kopii
V\‘ISU / C\
ht toiiow Č knKu; a od tu\ Lb 2 p i
idence Rejstříku trevtu
neiw
b)
P‘° odst. I pfsnl
i) a
*
OPERAČNI
ROSTREDÍ
EVROPSKA UNIE
*
*
*
*
*
*
Pro vodu,
Fond roudr;noti
Evropský Fond pro
ionviní rozvoj
v.‘ruch a pdrodu
originál či ověřenou kopii potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke
spotřební dani čestného prohlášení pro odst. I písm. f;
b)
-—
originál či ověřenou kopii potvrzení příslušného orgánu či instituce
c)
pro odstavec
1 písm. h);
čestného prohlášení — pro odst. 1 písm. c) až e) a g). i) až 1K).
d)
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů
dle ustanovení 54 písm. a) zákona výpis z obchodního rejstříku, pokud je v
a)
něm zapsán. či výpis zjiné obdobné evidence pokud jev ní zapsán;
..
doklad o oprávnění k podnikání podle
54 písm. b) zákona
zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky,
zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci,
54 písm. c) zákona - doklad vydaný profesní samosprávnou
dle ustanovení
dle ustanovení
b)
c)
—
komorou či jinou profesní organizací prokazující jeho členství vtéto komoře či jiné
Ii takové členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky,
dle ustanovení 54 písm. d) zákona — doklad osvědčující odbornou způsobilost
dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornost způsobilost zabezpečuje,
je-Ii pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů,
organizaci, je
ti)
—
10. Údaje o hodnotících kritériích jsou součástí zadávací dokumentace.
11. Zadávací lhůta
Lhůta. po kterou jsou uchazeči vázáni svými nabídkami, činí 90 kalendářních clnú a
začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.
12. Základní hodnotící kritérium
Základním hodnotícím kritériem pm zadání veřejné zakázky
je
nejnižší nab ídko\ á cena
tj, CdflO bez DPI-t.
Je poínen
13, Zado
nebo oprávněn zjednodušené nodiirnitni řízení zrušit za
podmínek uvedených v
84 zákonu.
-
I
‘
ĺ:
OBECNí :IŘAD ÓFEFčAN\‘
-evid. Č.
(1
j‘_ (vyvěšeno:
sjmutQ
pĺľ
-
-
/
‘‘,.
‚
7
ifl.
-
Dana ‘foinaško\a.
3
I./_‘,
ĺř‘
ĺ_‘)
o
veřejných
2.
L
•dliniitnitn
Várlasska 36, 257 22 Čerčatty
00231584
CZI4I2 584
bulU zadavatele:
Ičo
starostašžcercanvcz
k
21 odst I písm. f‘) zákona a
zákon“)
4
souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnetti seškervclt požadavků
vyplývajíciclu z obecně známých plattivch a odborných norem. Uchazeč ne tak musí při
Podáitum tiabídky uchazeč zadávacího řizení plně a bez vyltrad přtjthliá podmínky
zadavaciho řízení, včetně všech dodatků Zadas ttel předpokládá, že uchazeč pečlivě
prostuduje všechny pokyny, formuláře a termíny obsažené v této zadávací dokumentaci a
bude se Jimi řídit
Z.ilovatel dáte upozorňuje uchazeče na skutečnost, že zadávací dokumentace je
Uchazeč podá svou nabídku k celému wzsaliu veřejné zaházím. jak to vyžaduje zadávact
dokumentace. Nabídky na částečné ‘lněii; zakazkv nebtidos přijaty.
Jedná se o zjednodušené podlimitní řízeni dle ustanoveni
ustanoveni * 38 zákona
Idaje o veřejné ‚al,uíťc
724 189 002;317 ‘76 311
Telefon/fax:
lismašková, starostka
E-inai I
C Duhu
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních a kontiikiiii osoba:
Dič
(dáte jen
„Poři,eni samosběrného Čistícího votu“
přů
dle ustanoveni
pnzdéjšicli
řízeni
38 zakona Č. I3 2006
EOP5k5 ond prn rqionalni oi
EVROPSKA UNIE
Wí DOKlJ11‘NT CE
zakázkách, ve znčisi
‘
•
**•
Identifikace veřejného zadat atele:
Název zadavatele‘
Obec Čerčany
Právní forma
obec
veřejnc zakázce
Sb.,
la dodatku ve zjednodušenem
Z
OPERACNI:ROCRAM
[
E.ROPSK5 UNIE
.
—
Vozidlo do 3.5 tuny, ohsiuhiosatelné řidičem
k,i:uic:o nonitorujici prostor za
řídičskOt‘u průkazem kategorie B
provedeni.
Y osa snížení prašnosti FM 10.
L‘]ožriii kartáčů před přednii náprasou.
Kloubové
V>‘stražné asignaltzační osvětletti
2.4.Předpoktádaná hodnota veřejné zakázky
‘,3sasačein
‘
Princip zametáni, rotujícími kartáči + vtsásáni
Nádrž na nečistot
3 min 500 lit.. ntat 530 litrů,
Soci nástavba \četnč noční hadice o delce min, 5, ru:u.. Čim. objeiti 100- 20 L
Pracovní šiře4 kartáče zametáni non 1200 mm, stoa 3000 mitt
V*ška stroje mitt. 1950 max 2200 tim
v*kon motoru 26,5 kW, muru 28 kW
stroje min. 1000 trim. n:o\ 1650 min
‚‘iíi.
Šříe
strojem.
Klimatizace, zvukosá signalizace coiu\,ini
$
Chodníkov‘ a silniční zametač, sčetně 7oiiietuuci nuistas bt
Pohon s náhonem kol 4s4, nafta, 4 sálec,
2.3.Kiasiiikace předmětu seřrjné zakázky
Kód CPV
34144431-8 Zusuietaci voo s
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Člstícl zametacistroj
2.2, Technická prcifkare předmětu plnění seřejné zak.í,ky
zadávací dokumentace.
.
v za,luivaci dokumentaci,
Pouodn
2.1. Předmět plněni veřejné zakázky
Jedná se o dodávku zamctociíio stroje shodného pro údržbu místních komunikací n
obci, parkovacích ploch, chodníků a dalších :ikovuích ploch
Stou konstrukcí a tttožttoti použití se jedná o moderní a efektivní čisticí techologii
Zuíaz.ný noh smlouvy na plnčni této zako.‘ky je při!o1en joko přiioiia
7 i.:o
nejen požadasky ohsažz:tiiii
ale též ustanoveními ptusisšii cli obecně závazii5ch norem.
zpracováni stá nabídky sžd řídit
OPERAČNi pcooRAv
ŽivoTní PROStŘEDí
*
L
zakázky
řijen 20l3,
*00
e‘
EVROPSKÁ ViCE
russuozržooari
Provodu,
nabídce přcdložet:a plná moev originále, nebo
úředně osěřené kops.
údaje a mitní bSt sončansč podepsáoo ouoboo oprávněnos zdmI jménem. či za
uchazeče. Poked za echazzče jedná zmocněnec na e,klad2 plné mocí, mssi bjt v
prohlášeni uchazeče, musí takové čentoé prohlášení obsahoval zadavatelem požadosaně
V případech. kdy za,lanatel v rámci prokázáni kvalifikace pež.i.li;;e předložení čestného
OPERAČNÍ PROCRAV
Ž;eOTNi PROSTŘEDí
4.5
předkládané nr lin/cC;
ponkazojící
spliiěiii
základních
kvalifikačních
předpokladů
57 zákona předložit v (proslé) kopií.
a
sjpis
z
jejich nabidkárli k prokázč.i;i splněni kvalifikace
56 zákona.
či vypnu zjiné
1)alši i“žailavk‘, na prokázání splněni kvalifikace
obclioitiiilto rejstřikn, poknd je v něm zapsán,
podobně evidence, pokud
je vot zapsán, nesměji byt ke dni podati nabídky starší 90 kalendářnich dno.
Doklady
*
v
pravost a stáří diiktado
postačí v aonladn s ustanovením
Dokl:i,i‘
—
spIn5; leehníckáehi kvalifikačnicl; předpokladů podle
Prokázáni kvalifikace
d)
veřejnou zakázko.
splnění profesních kvalifikařních píc,lírkladu podle 54 zákona:
předloži čestné proliláěení o své ekonomické a finanční způnobilosti splnit
by
c)
a)
4.6
kvalifikačního
předpokladu podle
zákona a profeuniho ksalifikaěnilio předpoklada
základniho
54 pinni. a) zákona sel‘dodevateleun; a
jj
či
k posU hnuti
je v ni zapsán).
rejstříku, pokud jev něm uchazeč zapsán.
či
spis zjiné obdobné es idence. pokud
věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponosat v ráitici plněni veřejné
zakázky, a to alespoň v iocsalto. s jakém nimbdodas alel p;ok;izal splněni
kvalifikace. Uchazeč není oprmmsisěn prostřednictvím subdodavatele prokazai
splnění kvalifikace podle natanoveni 54 písm a) zákona (tj. rýpts c obcliodmmmtio
poskytnuli plněni určeného k plnění ueřejoa zakazky uchazečem,
unlouvn uzavřenou se etibdodasatelent. z níž vyplůsá závazek stubdodavatcle k
podle ustanovení
ustanoveni
spleěni
53 odst. I písm.
doklady prokazující
Zsláštni způsoby prokázáni kvalifikace
b)
a)
oprásiměn
splnění kvalifikace v cl;vhéjiciin rozsal;a pokázat prostřednictvím
subdodavatele. Uchazeč jev lakovétn případě povinen zadasalehi předložit
Splněni části kvalifikace prastředniervíns subdsdavatele
Pokud neuti uchazeč schopen prokázat splněni určité časti kvalifikace požadosamie
50 odst. I pistu. b) a d) zákona v pInem rozsahu. jz
zadavatelem podle sistanosení
splněni základních kvalifikačních předpokladů podle
53 zákona;
Splněním ks rlitikace nerozumí:
4.4.1 Cestné prohlášení nctiažeče
4.4
4.3
4.2
roe,aahmmi
ncipozděm při uzas‘řeni smlouvy.
zadávací dirku nientace.
plném
piedložit potřebné dokieoeaty pmokaenjicí splněai ksalifik.;Le
ní dle zásaznětin vzoru, který je přílohou ř. 3 léta
prnhlá
c
předložením čestného t
chazeři se zjeilnsdnšenem podlimitním řízeni prokaznji splnění ks alífikaěnk h
62 odst. 3 zákona v plněni rozvaha
předpokladů v snnladn s ustanovením
soulade s rozliod‘i;,i;io
je
82 zakosa možné emu řít nnitoavu, a to nič do ď ‘i;y
zadavatele podle ustanoveni
uzavření smlouvy. V takovém případě mnul uchazeč, s nínsž zadas otel ezavírá nim;! ;..s a.
může zrn eřkáni lhůta proniinost.
Talo část zadávací dokwnentace opravuje podri liiiým způsobem \smezení a způsob
Tato povinnost se vztahuje abdzbuě na ucliazečz. ne kteri ci
skutečnosti zadavateli. Zadavatel může na žádost dodavatele ltito lliůlu prodloužil nebo
Rii,sali požadas kŮ na ksalifikaci
4.1
prokázaní kvalifikačnich předpokladů.
prokazsjici splněni kvalifikace v plněni roz.salia do IQ pmeovnih ds2 od omámeni této
Požadavky na piiikázáni kvalifikace uchazečů
zadavaleht pínemně ontáittit. Uchazeč je povinen předložit potřebné dok;i:i;erta
4.4.2 Změny v kvalifikaci
Poked do doby roeliodnnti o výběm nejshodnějři nabídky přestane uchazeč splňos ot
kvalifikaci, je ccl;azeč posinen nejpozději do 7 pracovních dně toto sksteěnoat
a
1.
36.257 22Čerěanv.
Místem plnění veřejné zakázka je sídlo zadavatele na adrese Obec (‘erčanv, VSelas ská
\litn plněni seřejné zakázky
j.
.
2
—
I 600 000,- Kč bez DPI3
Provodu,
tře lpokíád.ii;ě temun trleěni předmětu této seřejné zaká.‘k‘ je srpen
seřcjuc
ti
Evropoký torrd pro renioosotrnnot
EVROPSKÁ OStR
rond sot,drtooni
Doba a místo plněni předmětu veřejné zakáZka
3.1.Dslia plnění
3.
•
Předpokládaná hodnota veřejné zakázka je stanovena ve s
OPERAÉNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ OROSTŘEDÍ
•
*
*
*
rVROrsicA
Jule
Fond no*4d,,ooi,
E*nopgy bod po ngooM onoi
Proodz
ondon5opHrodo
cl
bl
a)
kvalifikačních předpokladů podle ustanoveni
i odst. I zäkona. jde-li o
dodávky, nstanovení
5( odst 2 písm. a). c) až Ii) zákona, jde-li
o služby, a
základních kvalifikačních II elp kladů, které json v přuslsišnétn státě obdobou
kvaltfikačnicli předpokladů podle ustanoveni 53 odst I nebo 2 zakona:
profesních kvalifikačních přesipki:mdn lste,é jsou
příslušném statě obdobou
kvalifikačních píe1
išladů podle ustanoveni 54 písm. a) až d) zákona, nebo
1
technických kvahmfikačnich předpkladů, které jsou s příslušném státě obdobou
Z s-úpisu ze zahraničního seznamu Či zaltraničnilio certifikátu musí v\plsat.
že
zahraniční dodavatel prokázal splnění:
4.6.3 Použiti séi,isu ze zahraničního seznamu ilndavatelů
Zadavatel v souladu s ustanovením * 143 zákona přijme výpis ze zahraničního semtamu
kvalifikovaných dodavatelů (dále jen ‚.zahran,čni seznam‘), popřípadě přishimšný
zahraniční certifikät, který je vydávais ve státě, kter‘ je Součástí Evropského
hospodářského prostoru, sel‘ jiném státě, stanovi-Ii tak mezinárodní smlouva uzavřená
mezi Evropským společenstvím nebo Českou republikou, a to pouze pokud
byl tento
vvpis či zahraniční certifikat vydán se státě, v němž má uchazeč sídlo
či místo
podnikání, popřípadě bydliště Výpis ze zalsantčnilio sensarnu, popř.
přislušný
zahraniční certifikát předkláda zahraniční nehaaeč v původním Jazyce
s připojením
jejich úředně ovčřeného překladu do českého j.ir\k:c pokud mezínatodiii
smlouva.
kterou je Česká republika vazána. nestanoví jinak
4.6.2 Stáři vpísu seznamu Lvalífikovaivich dodasatelů, dalšm požadavky
ziidasatele
Vspis ze seznamu kvalifmkovannii dodavatelů nesmí být k pnsledsinin dni,
ke kterému
ma být pwkiueano plněni kvalifikace, starší než 3 lilěsice
Předloži-lí uchazeč zadavateli ‚npiS ze seznamu
ifikoranýcli dodavatelů ve lhůtě
pro prokázáni splněni kvalifikace, iialir.mje tento výpis prokázáni splněni
základních
kvalifikačntch předpokladů podle ustanovení
5 odst. I ucho 2 zákona a profesních
kvalifikačních předpokladů podle ustanoveni 54 písm. a) až d) zákona v tom
rozsahu,
v jakem doklady prokazující splněni těchto ptofestuich hsalifikačních předpokladů
pokryvajt požadavk zadavalele na prokázáni splnění prnfessclu
kvalifikačních
předpokladů pro plněni veřejné zakázky.
4.6.1 Pažiti 1
*Č
i
inii ze seznamu lvalifikovancli dodasiitplů
..4.—
OPERAČNI PROGRAM
2iVOTNI PROSTREDI
práce.
ust,lTo\eflí
*
FnndooddnOii,
Eop*ýponn4R*omj
EROPSAA UN‘E
Í
[
I
Prnnod,,
56 odst 3 písm aj až c) a písm e) a 1‘) zakana, jda-li o stasehni
OPCRAČSI PROGRAM
ŽiVOTNí PRD5TPĹD
baiise
czrIifil,il vydan v rámci sžslétuuri ccritfikovanycli
15-3 zakotta. se lhiůiě
itáležttosti stanovemtě v ustanoveni
Splnění základních ksalifikačních předpokladů
5.1
53 od I zakena splňnie
aj
9
její statutární orgán nebo každý člen statutárního org
nuu. a e-lr statuitárnim
3
c‘tganem uchazeče či čleitem statutárního zrutin ccliazeče právnicka i-.uebi. mitsui
tento předpoklad SiÜQ\ at jak tato práu iká osoba. tak jeji statsttáriti orgán nebo
nepřiniélto úplatkářství, pods oda. ns ěres elio pods adu. četnč
připadů, kdy jde o přípravu tucho pokus nebo účastenství na tahies étit trestnem
činu, nebo došlo k zahlazeni odsouzení za spácháni takou tIto tresiněltz čina. jdu-ii
o piásisckc‘u nsobu, msisí tento předpoklad splňovat jak tato ‘ávnicí.á osoba. iiii
podplacení
který nebyl pravomocně odsouzen pis trestný čiti sp:iellaný ve prospěch
organizované zločinecké skupiny, trestný čin úJati na orgarumzov:
zločinecké
skupině, legalizace včiuosů Z tnestuiě činnosti. podulmuictvi. piijeti řiplatku
odst I zákona.
uchazeč, Uchazeč musí splňovat zakladní kvalifikační piedp‘kl:idv stanovane v
* 55
Základuti ha alit‘ikači‘: předpoklads stanovené v ustatioveni
Základní ksatifikačuii předpoklady
5.
pro prokázáni splnění kvalifikace a údaje v certiftkáht sen platné nejméně Ii
pcislednítait ditu lluimty pto prokázáni si‘bnění ks ahifikacc, viz uslanover.i
52 zaksna.
:ahiraajje tento cerl:fmkát, v rezs:Th:u
něm uvedený cit údajů, prokázání
kvalifikace uchacečeun.
dodavatelhi, který
Předloži-hi uchazeč zadavateli
4.6.6 Prokazováiií k,alifikace certifikátem
Výpis ze zahii,isinih semanu či zaliraničití certifikát za podmínek stanovených
zakosenu nahraznje sphttěni kvalifikace podle i\‘Še uvedeitýcli ustattosciii, popřípadě
spltiční jeji příslušné části.
4.6.5 Platnost ýpku, požadasek na doloženi dalších dokumentů pro sjlněiii ksalifihiice
Výpis ze zahraničního semamu nesmí být starší 3 mčsiců Z.shraniční certifikát munsi
být platnč k posIdtiiiiii dni lhůty pro prokázáni splněni kvaltfikacc
4.6.4 Stáři sčpisu ze zahi‘aničníbo seznamu dodisatelů, dlai hutečnosti
Stmnoncné
zí knneui
Ů“
lil
g)
O
eí
di
c)
b)
**
o
O
Fond soodrnno,ri
Eoropnk‘ iorrd pro rngrooMoiroruoj
EVROPSKÁ UNIE
vodi,cir
Provodu,
plAndo
vedle uvedených osob rosiiěž vedoucí
tento zaklailiii kvalifikační předpoklad musí uchazeč
pisiiizue splňovat
niIisi
a
.
evidenci dani zachyceny daňové nedoplatks. a to jak
‘.
České
10
sidla. mínia podnikáni či bydliště uchazeče,
který nemá umedotmlatek na pojistném a na penále na s‘eřejné zdravotní pojištěni, a
to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místu aodnikáni či bydliště nztiazeče.
který neutá nestuplatek na pojistnětn a sa penále na sociální zabezpečení a
phspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České repabluce, trik v zenu
místa podnikání či bydliště uchazeče:
ieruibliee, tak v zemni sidla,
který nemá
6.1
54 písuo
d) zákoaa požados duo prokázání odborné
předložením
3 této zzdávací
předpokladů
«konu nelegální práce podle zsláštnilio právního předtuss
které není s‘eden v rejatřiku osob ne zákazem plnění veřejných zakázek,
kterému nebyla v posleslirichi 3 letech pravomocrč nložeua pokuta za nniožirěiri
ti).
čestného prohlášeni
odstas ec I písmu
—
pro odst. I písm c) až c) a g).
—
b)
a)
po odst. 1 pumu a)
II
—
k).
či
instituce
—
pra
dle u‘tauns eui 54 písni. a) ‚iiknna s5‘pmu z obchmodnilio reií:ku, pokud re v
něm zapsán, či vÝpis cjmoé obdobné esidznec pokud je v ní zapsán;
dle ustanuveuí 54 písm. b) záknna doklad o oprávnčni k podnikáni podle
zshštnichm právních předpisů v rozsalot odpovídajícím předrmmětu seřejné zakázky.
zejména doklad prokazuujici phsluiné žms‘mmostzsské oprávnění ěi licenci,
Splučni prnfeauich kru alif,kačuích předpuklaitčm
i) až
spotřehni dani čestného protrlášeeí pro odst I pisnt f):
onginál či ověřenou kopii potvrzeni příslušného orgánu
Prirfesni ksaliíikačni přeutpnklady
d)
—
originál či ověřenou kopii potvrzeni příslušného finančního éřads a ve vztahu ke
originál či osěčenou kopru «pisu z esmde:mec Rzjsttmku trestů
a b) tohoto článku: a odstavec 2 písmeno b)
pos incn před podpisem smlouvy k prok.iiáni nplněui eakladnícli ks atii‘mkačniclm
předpokladů. dle * 53, odsmam ec 3 Zakomms č. 1372006 předložit.
c)
které není v likvidaci:
Provodu
\“ttěztsý uelmaeeč, ae ktei3‘um bude uzavřena snmhous‘a na plužní veřejné zakázky, brde
h)
majetek umepostačimje k úhradě nákladů uisolsenčniho řizenk
3 I zcela nepostačující nebo
nebo nebsl konkurs zrušen proto, že majetek b
zavedena nucená tpráva podle zvhaštmaehr právních přcdpisú:
1
Rurnpskýiondprorngiooi‘ rovno
EVROPSRA UNIE
Fondsoudnno*.i
způsobilosti podle zs táátnich pras‘nich přzdpisě, pakud uchazeč n konává teto
činnost proutřednictsim odpovčdného zástupce nebo jiué osoh odpos ídammeí za
činnost uchazeče, sztahaje ne tento předpoklad na tyto osoby:
jeti podle ustanovení
dokumentace.
s‘ůčí jehož majetku ucpi abihá nebo posls ‚luich 3 letech neprobělilo uisolvenční
řízeni, s němž bylo vydáno roztiiitmiuti o úpadku nebo uisols enčni návrh nebyl
že
I
řestného prohlášeni dle eásazrmélio vzoru, ktei je přiů‘hmeu č
a)
zamítnut proto.
* 0*
0.00*
kmery neb I v pc‘slzdních 3 leeds pras eieeerič dserpttnázirž potrestán či ura
nehlo pravomocně uloženo kárné opatření podle zsháštnielt piásuieli předpisů.
OPERAČNÍ PROGRA“
ŽIvOTNÍ PROSTŘEnI
Způsoh prukáeáni základních kvalifikačních kritérii
Uchazeč prokazuje splněni základních ks alifukačuiclt
který v posleduich 3 letech acs,s‘tirit skutkovou podstatu jzdszáí nekalé soutěže
fomu on pulp1 ácesí podle za I aštsítio právního předpisu;
6.
5.2
k)
j)
i)
417.
podntkáni ö bdltště,
splňovat jak ve vztatmo k území České repshlikv, tak k zemi svého sídla, místa
zahraniční
právutieks osoba pmolředumcivins asé organizačnt sločkv, musí
předpoklad podle tohoto pisrnene splňovat sedle uvedených osob rovněž vedosci
této organizační složka, tento zakladní kvalíftkační předpoklad musí uchazeč
splňovat jak tato pravnteka osoha, tak JeJI statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické oočv, podává-lt nabídku či Žádost O účast
orgán nebo každa čten statutárního orgánu. a je-li statutámmmn orgámsem uchazeče
či členem statutárního orgánu uchazeče prásismcká osoba. tnusí tento předpoklad
zahlazeni odsouzeni za slvieháni takos‘éhsm trestného činu; jde-tt O právimmvkoit
osobu, musí tuto podrnisks splňovat jak tato prásmmická osoba, tak její statutární
který nebyl pravomocně odsonzen pro treutimý čin, jehož sksilková podstata souvisí
předmětem podnikání uchazeče podle zvlžismuicb pias mleli př dpisia echo došlo k
podntkáni čí bydliště;
splňovat jak ve vztahn k území Čcukz republiky, tak k zemi svého mdla, místa
této organizační složka
předpoklad podle tohoto
o účast zahraniční právirrcká
osob;i prontředuictvim své organizační složky.
každý člen slatutárniho orgaiin této právnické onoby, podásá-li nabídka či žádost
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNí PROSTŘEnI
dle o‘.íanoveoi
54 pí‘sr. c) zákona
-
jiné organizací, je
osoby,
jejím)
54 přím. d) zákona
nebo
56 niki. 1 písni. 1‘) zákona
s
způ‘.‘híost
a zboži doIo certifikái zacíiseeni
Zailas sej ttiata
9.1
12
Zadávací lhůta a si)aitavek na poskytnutí jistoty
9.
Obrhodni a platební podinínks
Obeliodni a trtatebni podiriiirks jsou octem.
návrhu smlouvy na plněni veřejné
zakázky, který tvoři přílohu č 4 této zadávací dokurrrentace
2
8
nepřekročitelná
I A ldcíiaeeč je povinen doptoit nabidkovou cenu do návrhu siurloovy na plnění veřejné
zakazky.jcžje piri‘hau č. 4 této zadavaci di‘kamentace
5
.
-
8 I t t.tctiazeč ocení předmět dodávek popvaiý v dilu v či 2 odst 2 2 túro zadávací
dokumentace jeho celkovou cenou v českých korunách bez DPH. jež bude předměterra
hodnocení v rámci in‘,i,r,t,cího kritéria nabídková cena
š t 2 Cena uvedená s nabídce musí pokrývat vkzetrsy smluvní závazky a skectrirs záležitosti
‚
a veci riezbyme k radne realizaci dodavky podle snibouvy.
h 1.3 V nabidkové ceně hudou zahrnutu veúketč náklady uchazeče na dodáskuu zboží dle či. 2
odst 22 zadávací dokninentacr a tato nabídkoví, cena bode uvedena jako inasinrálni a
.
‘t kompletní ‚Io,1,ísks. jak jsou popsány v zadásaci dokumentaci a
—
ii
Celková natiidknsá cena se určí násteitnjíeini 1
iz
asolieni:
uotorvé
hode pokrs
eíková nabídkosa rena
praeliovích částic ibl IQ.
Dli‘ ustanoveni
iS
1
tsi‘ui trctrnickyrti ksatitikačn cli 1
před
i
r‘kl:ič
předpissr
7 I
8 I
odbornost
doklad osvédčsjíci odbornou způsobilost
prostřednictvím
-
Terhnirké ks aiilikačn i před poklady
8.
členství vteto komoře cr
l tukově č‘ouslvi sezhy ně pro plnění veřejné zakázky,
0110
oataezpeěsijc. je-Ir pro pInen‘ sztesě zakázky ned-sIná podle ‚stašreicis právních
dodavatele
(lic ustanovení
:::ps.
doklad sydairý profesní samosprávnou
komorou či jinou profesní Organizaci prokazující
7.
d)
c)
EVROPSKS UNIE
Fondsowaržnosu
U
‘E
ZflInOi
E50P5(
j
nduehapeitój
‚
‚
‚
Podáni nabídek
‘
‘
—
podmínky a lhůty
Z
účasti v
píscmrč,
v čzském jazyce.
.
‘
‚
‘
-
—
.
—.
‘
.
13
—
poradovelio cola nabrdky. data a rodiny doraceirn
setrazeči. pořadosé číslo nabídky a údaje o datsu a času doručeni nabidky, viz irstanoveoí
69 odst. 6 zákona. Doručené sahidky zaznamená zadasateh do seznamu nabídek podle
Každý uchazeč, který ve stanoveně lhůtě pro podani nabidek předloh riahrdku osobirč,
obdrží pots‘rzerrí o převceti nabídky. Potsrzcni hode obsahovat údaje o zadas ‚rtcli
sabidky lze zastal postou na adresu: Obec Cerraay, Vactasska 36. 2a7 22
Čerčany nebo je lze doručit osabnč, na stejnou adresu.
.
Pokud je nabídka zaslána prostřednuctsirn držitele poštovní lrcence, musi být zadasateíi
doručena nejpozdčjr s postedau den lhůty pro podáni nabídek
Lhůta pro podání nabídek končí dne 24. 6. 2013v 10:00 hoitio.
.
t 1.2 l.tiaia pro podairi nabídek
V případě podáni společné nabídky budou uvedeny rdestifikačrrí údaje sšecli uchazečů.
Uctrazeč, který podal nabídku v zadavacim řrzesi, nesmí být současně sabdodavatetenr.
jetrož prosttednictvim jiný irclsazcč v tomtéž zaá,rvacim řízení pokoo.oz ksalifikaci. viz
ustanoveni 69 odst 2 zákona
Každý uchazeč může podat pouzejedns sabidka. ato
11.1 Podioínks pro podáni nabídek
ti.
DPH,
‚
‚
Kritéria prs zadaní veřejné zakázky
Zadasatet nepožaduje, aby uchazeč k zajištěni svých povinnosti vy pis vajictcI
mutas acim řizeni posk‘ tI jistotu sz sms stu ustanoveni 67 zákona
Poskytnutí jistoty
Zadásau hůra začíná běže: oka,nhkz:rr zkouření lhůrs pro podáni nab,drk
10.1 Zaktadni kriterium pro zadání veřejné zakázky
Zakladnim hodsotieim lclterrein pro zadaní s etejsz zakázku je. s C sory sb ustanoveni
* 78 odst. I písm. b) zakona, nejnižší nahídkusá cena, která hade usedena v Kč. bez
tO.
9.2
*
Zadá‘ ací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeč, svými nabrdkami sázáni. je 90 dni.
.j,..
12.
oali hl L .ini
c::
7
(i
5
4
3
2
I
—
jednotlivé části nabídky
cjstriku
tiebo jiné adekvátní
-
nabtdková cena musí ohsaltosat veškeré
v pisemné foritiě.
podzpsána
-
‘
očíslováni
všech
listů
omyl
S
poš,idrvými
14
čísly
vzestspirou,
opravy, ktere bs‘irohly zadasatele uvést
nabidky
Nabídka hude předloženi vedsuu .iriguuálnieh vyhotovzirícli
v
Nahidka nebude obsahoval pšzpi-u
nepřentúeiton éiceinou řadou.
provedeno
—s Nabídku piedložená ncliazečem L le zabezl-zčena proti manipulaci s jednotltsáznt
listy provázáním provázkem, v‘ltož volný koutcc hade zstpečetěit micho piclcpcit
nebo jinak skončen tak, aby bez ii- ilszlto porušeni provázání scbylo možno žádný
list volně vyjmout. Pro právní jistotu obou cti-an zadavatel požaduje, nbc bylo
oprávněnúm zástupcem uchazeče
—o Nabidks bode zpracovaoa v čcskétit jazyce
Příloha Č 4 této zadávací dakumetttace;
této zaií,iracidoksnizntacc.
prohlášení o počtu shan, viz Píí/oíia r
obchslití podtttiitkv
-
návrh Kupní snilonvy podepsaný opravně000 osobou viz
náklady numé k realizaci dila,
nabídková cena, kalkulace nabídky
dttkumentacc
-
5 této zadávací
cv idcnce vztahující se
k předměln zakaeky ne starší než 90 dnů prostá kopie);
prohlášení dodavatele o vázaností nabídky, viz Příloha Č
(výpis z obchodního
doloženi základních kvalifikačních
sc.!;‘ kLidů dle b53 zakosa I 3/2006 Sb.
(čestné prohlášeni), viz Psí/aha Č. 3 této zaiíiivra i dokumentace
doloženi ptoícsnich kvalifikačních předpokladů dle 54 zákona 1372006 Sb.
podle zadávací dokumentace, datunt a pudpís osoby oprávněné za uchazeče
jednal viz Příloha Č 2 léta zadávací i«kumzntace;
zákázks, zahladni identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včelně osob
cmocnčuSvlt k dalším jednáním) scjs5še piiprislná nabídková cena v členění
obsah iiahdks viz Přílohu Č. I této zadávací dokumentace;
krsci lit nahidkv
na kzciin listu budou uvedcns cáĹlzdsiici ndajz: název
seřazené dle ttiřailí
—
6 10.15 hod.
.2013v
4
dne 2
Pnžatlav ek na jednotný způsob zpracováni nabídky
(rrčanv,
nabidkamt jednotlivých uchazečů haslos otevírány na adrese Obec Čerčany.
Václavská 36,25722
Olvalky
11.2 Místo a doba otes irá ní obálek
.3.
==
dorsči
*
* *.
ropfln
csPzs
eapečetčitč
nahtdkii v
„Pořízení saninsbčriiíhis čistící‘.
ssojm
—
**
5.
4
3.
2.
I
0:
zakázkou.
prnhhášeni uchazeče n tam, že ocucav Peh a neulav Pc zaká;aoun duhodu
podle zvlášiniho práv utlto předpisu v souvínhosti se zadávanou veřejnou
vyholovený ve lliůtč pro podáni nábidck
má-li uchazeč fortun akciové npolečuonti, seznam vlastníků at.cii. jejictiž
souhrnná jmenovitá hudnnta přesahuje 10 ‘N základního kapitálu.
se,nam statutárních orgánů nehmo člctuů statutárních nreáuů uchazeče.
5 Ii v
kteři v povlcdsich 3 letech od konce lišty pro podám nahidck b
pracoviužprávnímu, fnnkčsim či obdobnému poměru s zadavatele.
veřejné zakázky,
seznam snbtlodavatelu, jzpclrž proslřcdntclvim má Li I plužit picdiu:čt
e) datum a podpis odpovčdsé osoby
d) zena za dílo,
c) termín záruky.
b) termoin realizace,
a) deottt‘nkačni údaje uchazeče,
Návrh knpni smlouvy doplnčs
Součásti nahidky umní být.
Na obálce musí být usedena adresa uchazeče
opatřena na uzavřeni razitky uchazečů.
NEOTEVIRÁT“
-
nabidky
15
t2,š Zaliezpečeni nabídky uchazeče a způsob označeni jednotlivých listů
Zadavatel pro větši přcltlzdacst a orucstaci doporačuje oddčleni jednotlivých
nabidky L-arevnymi předělovými lisly (rozlišovaci).
Součástí
části
čí
budou rovněž dalši dokumenty pu)aduuané zákonem
kvalifikace,
tiiěni
t
1
s
prokazující
informace
a
dáte
doklady
zadavatelem a
neaanovih-hi zadavatel v léto zadávací dokumentaci jinak.
Nabídka uchazeče musí plně respektovat poduuinkz otatioscnč v zadávací dokumentaci
—o
—s
-
—o l..zli,szzč
oscvnén;ocuv
Ostatní piitmínk zadiisací dokumentace
odr1noO
fond pro rrg,ooMn rooooj
EVROPSKA UNIE
Von
mdpňrodo
hlen,
si
zvedli znl.ívaci dokumentaci. Změnu a
)nlupoje
V
n.:cluJni n ustanoveniin
84
zadávacím řízeni.
shrazje právo ověřit a prověřit údaje uvedené ednot1isami uchazeči
Zadavatel syhouči uchazeče ze zadásaciho řízeni
16
případě, je uchazeč uvede ve své nahidce nepras divé údaje
z seřejně dostupných zdrojů
Zadavatel
13.5 Osěřeni úda
u uvedenýchs natuirth.intu
1
Zadavatel nehradí naklady za účast
13.4 Iihruida uuíhtudu za účast v zadásacirn řízeni
/.iiilavatel ‘i vs hriiiuje právo zadás aci řizciií zrušit v uři
ua<tě, že na akci nebude
1
1
u
řitulána či poskytnuta podpora v rámci Operačního programu životní pruutředi‘
zákona
V případě zrušeni zadávacitio řízeni zadavatel
13.3 Zrušení zadásaciho řízeni
‚IoplIfěni podmisek zadávací dokumentace zadavatel zveřejni na profilu zadaatete na
adrese: titt ‘,‘ivw.katalo rjcktu.euProfil zadavatete0023 I 554
iájemcim o veřejnou zakdřk.,
3.2 7,mčna podmínek jaitásaci Jtunentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na zrněnu ucho úpravu podmínek stanovených zadásaci
dokumentaci a to buď na ‚ukk,dP adosti uchazečů o syjasněin zadávací kuinentace.
nebo zvláštniho podnětu. Změnu obsah,, za,las sci dokumentace zadus atc! oznámí všem
Zadavatel nepřipouští varianty nabidek
3.1 Piadas L na varianty na hídek
13.
ŽIVOTNÍ PROST!IEDÍ
OPERACNÍ PR000AM
Přílohy:
-
-
-
.i
ksatifiknčsích pfedpokladh
prohlášení dodus alele o akceptaci podio inek
prohlášení o počtu stran
17
‘Zds uzná pohana pro žadatele a příjemce podpou v 0PŽP ze dnu IN 2 20t2
starostka obce Čerčasy
Isu Dana Tomái.hcs á
V Čerčancch 762013.
Příloha č. 6
Příloha Č. 5
—
o1.‘al, nabídky
Příloha č. 2- kiici list nabidks:
Píuloha Č. 3 čestné prohlášeni na dcl.žcni mihla
Příloha č. 4- sásrh Kupci smlouss
Příloha Č. I
PřĺIoh č 1
OPERAČNÍ PROGRAM
*
*
*
*
*
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
*
EVROPSKÁ UNIE
Pro vodu,
Food soudrnosti
vzduc:i s přírodu
Evropský ĺond pro rerionuIni rozvoj
OBSAH NABÍDKY
1.
Obsah nabídky dle vzoru
str. I
2.
Krycí list nabídky dle vzoru
str. 2
3.
Doložení základních kvalifikačních předpokladů dle
zákona 13712006 Sb. (čestné prohlášení);
53,
str..3
4.
Doložení profesních kvalifikačních předpokladů dle
zákona 137/2006 Sb.
54
str. 6
5.
Čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti
splnit veřejnou zakázku
6.
Čestné prohlášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek
dle vzoru
str.1‘
7.
Nabídková cena
str.,i
8.
Návrh smlouvy zpracovaný dle vzoru
str. 2ť1
9.
Prohlášení o počtu stran nabídky dle vzoru
str.,3-2(
(
/
str1-4‘
1!
7
7,
:Y
TS PP/3iC a.s.
j$‘1 21 HU;IneC
:eI. 3E; 3.r2 %. x: 33C 12 O2
O6O
V Těšovicich
dne
r
/(Ĺ\
18.6.2013
/
a,s,
ACA1
:—u5nEc
3R 21
TÍ 339302 133 y: 3B 312 0Zi2
CO 3O326‘ DOl: CCRlC6933
ST
Razítko a podpis statutámiro zastjpce
-C
_
_____
_____
‚
Příloha č. 2
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
jných
podlimitní řízení zákona č. 137/2006 Sb. o veře
Veřejná zakázka zadávaná dle 38 zjednodušené
OPŽP
ořená v souladu s Pokyny pro příjemce dotace z
zakázkách ve znění pozdějších předpisú a vytv
‘
“Pořízení samosběrného čistícího vozu
Název:
2. Základní identifikační údaje
.
2.1. Zadavatel
;
Obec Čerčany
Václavská 36, 257 22 Čerčany
+420 317 776 311
Název organizace:
Sídlo:
Tel/fax:
[email protected]
231584 / CZ00231584
Ing. Dana Tomášková
Ing. Dana Tomášková
E-mail:
iČ J DIČ
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:
Kontaktnĺ osoba:
Tel/fax:
420 724 189 002
[email protected]
E-mail:
2 2 Zajemce
STS Prachatice as.
Těšovice 62, Husinec 384 21
388 302 130
[email protected]
Název organizace:
Sídloimísto podnikání:
Tel/fax:
E-mail:
60826983 I CZ60826983
B461 České Budějovice
Květoslav Pálka
iČ / DIČ
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za zájemce:
Kontaktní osoba:
Bc. Jan Pinter
721 854 375
Tel/fax:
[email protected]
E-mail:
.
cena stroje
Cena celkem bez
DPH:
3. Nabídková cena
Samostatně DPH Samostatně DPH
(zakladni sazba):
(snizená sazba):
‚
.
..
1 598 000
1 598 000
uvedena
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3.
Cena celkem vcetne DPH:
I 933 580,00 Kč.
335 580.00 Kč
Kč
5. Oprávněná osoba za zájemce jednat
Titul, jméno. příjmení
Funkce
Datum
Květoslav Pálka
řededa piedstevenstva
11 (3 2013
(I
Pocip oprivnene
.
.-..
ob
h ‘Á.:_—
J.
‘
í38021
‘
fa8b
H
r
Doložení základ ních kvalifikačnĺch předpokladů dle
zákona 137/2006 Sb. (čestné prohlášení)
53,
I
lfílli Č. 3
*
*
*
0PFRACNI(ROCRAM
‚
-
iJVOFNI PROSTREW
* * *
*
*
*
EVR0PSK\ UNIE
Prnvnri,
lund soudr2nosd
E;ropsk fond pro
rcnlonvln
rozvoj
vzduchapřirodu
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ
uchazeče o veřejnou zakázku dle 53 zákona 137/2006 Sb.
Název zakázky:
Uchazeč:
se sídlem:
IČ:
„Pořízení samosběrného čistícího vozu“
STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, Husinec 384 21
DIČ: CZ60826983
60826983
splňuje základní kvalifikační předpoklady podle 53 odst. I písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) zákona
Č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále Jen „zákon)
Prohlašujeme tímto, že:
a) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účastí na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z
trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném
činu, nebo došlo k zahlazenĺ odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou
osobu, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý
člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická
osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat
vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační
předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území Ceské republiky, tak k zemi svého sídla,
místa podnikání či bydliště, tento předpoklad splňuje ak tato právnická osoba, tak její každý člen
statutárního orgánu;
b) uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazeni odsouzení za
spáchání takového trestného činu: jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat jak tato
právnická osoba. tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu. a je-li statutárním
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního
orgánu této právnické osoby: podává-ii nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splhovat vedle
uvedených osob rovněž vedoucí této organizačn: složky tento základní kvalifikační předpoklad musí
dodavatel splňoval Jak ve vztahu k zem Ceske republiky Lak k zem: svého SInic mís ta poankání
o__oředpokuuduc:u:u kru e p:cvck
či bydliště
c) uchazeč v posledních 3 ctech nenaplnil skutkovou podsta[u jednáni nekalé soutěže
poctplácaní podle zvláštního právního předpisu.
d)
jehož majetku neprohiná nebo v posledních 3 letech :eorobehlo nso:verdni řízení, V ném y:o
vydáno rozfločnLtí o úpadku nebo nsol\rercn; návrr nehy zamítnut POTO že majetek nepostačuJe k
\
Fcela
uhrade nakadt olvpnc hfl rzeni nebo ieby konkuis 7run eww ze
VUČ:
nepostačuc nebo zajedena nucrrrr norova roble zvláštnch
n) ucnezec není
f)
armou
V
S
‘JCC
D
:9“Cr: 1
kvidac!:
ucMazeč nerna v ev:clenci nan zacnycen danoveneuop;adj, a to lak ‚
sídla místa podnkaní čí bydlištn dodavatele:
Ceske repuh:ice. tak v zemi
‚__
OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTIEDÍ
*
*
*
*
**
*
3
EVROPSKÁUNE
Pin Vod
Fond oudiznosd
Evrop ký fond pro rjon,drí rozvoj
zduc
Li
přírodu
g) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.
a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele;
h) uchazeč nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení
a příspěvku na Státní
politiku zaměstnanosti, a to jak v Ceské republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště
dodavatele;
i)
uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně
uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle
54 písm. d) požadováno
prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel
vykonává tuto
činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele,
vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby:
‘
j)
uchazeč není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek;
k) uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální
práce podle zvláštního právního předpisu;
(\j (/(
ť/o,
Květoslav Pálka
Předseda představenstva
‘A
A
Marie Houšková
Clen Představenstva
VAľ2.
Michal Sýkora
Clen představenstva
77
‘iT
as
22 j‘jUSineC
rovic.
e1.: 388 302 13 388 312 042
V Těšovicch
dne
18.6.2013
Doložení profesních kvalifikačních předpokladů dle
zákona 137/2006 Sb.
54
t‘,
r;
Piaatni taC v Puachat i-cích
Voctúans}:
316
383 01
PRhCI-1ATICE
Čj.:
36196/10/101900303741
Vřizuje: LÁDOVÁ PAVLA
Teiíon:
308
388
371
371
3Qi
Nezná
linka:
ědveří:
399
•;:—
dno
tnost
1.
304
106
NOV.
VEDOU
REG ISTRAC
-
.
F
ÉLEN)
ENCE DAN
Dadov‘ sulDjekt
STS Prachatice, a.s.
TČŠOVJCE 62
383 01
PRACHATICE
-
OSVĚDČENÍ
O registraci
Podle S 33 odst. 12 a 13 zákona č.337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “zákon o správě
daní“), jste zaregistrován s účinností od 0l.Ol.194 a s účinností
od 01.05.2004 je Vám přiděleno toto daňové identifikační číslo:
DIČ:
CZ60826983
Současně se ukončuje platnost Osvědčeni o registraci
čj. 30371/04/101900/3741 ze dne 27.05.2004.
Podle S 5 odst.l zákona č.588ĺ1992 Sb., o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a
podle
S 111 bodu 3 zákona
č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
jste
plátcem daně z přidané hodnoty
s účinností od 01.01.1994
Odůvodnění:
Dne 21.06.2010 došlo zápisem v obchodním sejstříku vedeném Krajským
soudem v Českých Budějovicích k doplnění čísla popisného u Vašeho sídla
společnosti. Protoče jste nesplnil svoji zákonnou povinnost podle S 33
odst. 7 zákona o správě daní oznámit správci daně tuto změnu do patnácti
dnů ode dne, kdy nastala, provedl správce daně tuto změnu na základě
ustanovení S 33 odst. 15 zákona o správě- daní z úřední povinnosti.
Daňové identifikační číslo musíte uvádět ve všech případech komunikace
se správcem dané a v dalších případech, pokud :ak stanoví zvláétni zákon
(S 33 odst.l2
zákona o správě daní)
Při
všech platbách, rcukazovaných
:prťivci
dané,
poušijte
jako variabiln
symbo‘i
kmenovou
část
DIČ
(tj. Číslo za kódem CZ)
.
Vcškeré
zméa‘ údajů, ýka2 1cl
so Vai- í regis:ac, jste ncv:nen oznámit:
shora uvoc9enému spréc I baně do 15 dnu. ode ón, kú; nastap
3:
ds .7
zákona o spu‘úvč daní)
Čj.: 36196/10/101900303741
Streiia. 2
ProLi tomuto rozhodnuti se mů!ete odvolat do 30 dnů ode dne, který
píseirnč nebc ústn€ do protokolu u shora
následuje po jeho doručen_,
uveclenůho sprúvce danů. Odvolání není odk1adn Účinek ( U záko:ia
o správě dauS. ).
Otisk
úředního
razítka
ING. JOSEF NOVÁK
VEDOUC! ODDĚLRNÍ REGISTRACE
A EVIDENCE DN
I
Vzor AO: l3ex
•
‚
-
‚S
S
—
—
•:•‘
C
‚
‚
IS
.‘,
‚
‚
/
‘-S
_Sf
I
‚‘
S.
Čj.:
Lv
I
ičs[k úřad Prachatice
Odbor živnostenský
\‘eiké náměstí 3. Prachatice. 383 01
ÍUPt/i7]98/2007
c 33060] 13
•.‚‘S•.•
_S
S
ZWnostensla‘
-‘vydaný
.5 -
:
právnické
•-S
Ust
osobě
dle 49 odst. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění
pozdjieh predpisu na zaklade oznamem o ukončeni vykonu funkce odpovědneho zatupce ze dne 17
10. 2007 a v návaznosti na bod č. 1 přechodných ustanovení zákona č. 286/1995 Sb., kterým se mění
a doplriuje zakon o zivnostenskem podnikarn
--
Obchodni firma
_.
_
STS Prachatice,
s
i
ldentifikačni cislo
60826983
Sidlo
38421,Těšovice
Predmet podnikani
Obchodrn činnost-koupě 7božl za_
lem jho pi odeje a prodej Imimo
zbožz zařazene mezi živno‘ti řemeslne, vazane a koncesovane/
Zivnostcnsky list se vydav na dobu neureitou
—
Den vzniku zivnostenskcho opravncni 01 01 1994
—
-
V Prachaticích dne 18.1052007
‘-si
S
.5
Ilja Pintcr
vedoucí odboru živnostenského
/
‚S
-
-‚
sS
SS‘S)_-.
Í
S
c_S
S
‘
I‘S
—-S
‚
S
‘
--—‚
—
--5—
‘S
‚S
:‘
S
•
S;;•
S_S__S
55,-s
Sř
;‚
--
‚•‚
-
‚‘
I
ID RZI
20
‚
ľ
‚‘
••‚
I
‘I\
\‘;
--•:
Ivzai
....
pocIp
Na vdT«
Jnanční úřd
s[atistick úřad
orgún sociálního zabezpcčeni
úřad prcc
becného zdravotního pojištění (VZP)
orgán cdouci rcgisr všech pojištčnů všeo
-
-
-
-
N
-
/
N
N
______________________
ItG Výp O)Q(flÍho
r(t,ki
(
Er-vIci:poS3JIzn1vb+cOkfDLup
pep “KRAJSK“ SOUD V
‘LH BUDL3OVVCH [ID
OoiG]“ Ur 24.O13 v 1532:O.
z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl B, vložka 641
Datum zápisu:
1. ledna 1994
Spisová značka:
Obchodní firma:
B641 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
STS Prachatice, as.
Sídlo:
Těšovice 62, PSČ 384 21
Identifikační číslo: 608 26 983
Právní forma:
Akciová spolčnost
opravy silničních vozidel
Předmět
podnikání:
-__________
__________
____
provádění technických prohlídek silničních vozidel kategorie T,
OTI, 0T2. 0T3, OT 4 k provozování mobilní stanice technické
kontroly
zámečnictví, nástrojářství
silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní mezinárodní
obráběčství
-
opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3
živnostenského zákona
Statutární orgán
představenstvo:
Zpúsob jednání;
-
předseda představenstva:
Květoslav Pálka, dat. nar. 23. července 1965
Strunkovice nad Blanicí, Větrná 248, okres Prachatice,
PSČ 384 26
den vzniku funkce: 14. července 2000
den vzniku členství: 20. června 1995
člen představenstva:
Michal Sýkora, dat. nar. 30. března 1976
Prachatice, Pod Hradbami 54, psč 383 01
den vzniku čIenství 21. května 2010
člen představenstva:
Marie Houšková, dat, nar. 5. dubna t949
Prachatice. Luční 832
den vzniku členství: 20 června :r905
Za spoečnost jednají ;rnenem předs;avev v0‘ rfehrn osobám
předseda představenstva nebo kiCľýkOV z čenů před
vanstvn
a to každý samostatně.
oaepsovánĺ za spoiečncsi menem přeasta‘írnstv seoro\iaci
mK.
Doočí ra.
že k y:ižtdné nEDO apsane očchdi firmě sooiečnosu onpc
svůj ooapl preciseca přestaveisrv ‘n-řc člen přeasravens:Jo
I
1
5OOU S VL.OO
S\/ Li KLt a TO KaJdy T
amo
n
e
sa
pře ca
‘ady:
Údaje platna ke dni. 23.04. 2(U2 0600
oodíl E,
Ing. ohurnil Čáslavský, dat. nar. 18. září 1945
Prachatice, Čevčíkova 638, PSC 383 01
den vzniku funkce: 2. srpna 2000
den vzniku členství: 14. července 2000
člen dozorčí rady:
Mikuláš Richter, dat. nar. 6. srpna 1978
Strunkovice nad Blanicí, Dlouhá 251. PSC 384 26
den vzniku členství: 4. června 2007
Akcie:
Základní kapitál:
Ostatní
skutečnosti:
člen dozorčí rady:
Ing. Ondřej Houška, dat. nar. 23. ledna 1979
Prachatice, Luční 832, PSC 383 01
den vzniku členství: 21. května 2010
28 266 ks kmenové akcie na majitele ve jmenovité hodnotě
630,- Kč
v zaknihované podobě
17 807 580 Kč
Splaceno: 17 807 580,- Kč
Akciová společnost byla založena podle 172 obchodního
zákoníku.
Jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový fond ČR se
sídlem
v Praze. V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zá
pisu ze dne 17.11.1993 bylo zároveň rozhodnuto o založení
společnosti, schválení stanov a.s. a jmenování členů předsta
venstva a dozorčí rady.
Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je
představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku
uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku
je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu
Č. 1836 státního podniku Strojní a traktorová stanice
Prachatice.
Notářský zápis, zakladatelská listina a stanovy as. byly
přiloženy.
I
I
ppsttohpto_výpisuse potvrzuje
Kiský oua v ských Budejovicích
Údaje platné ke dní: 23.04.20í 06:00
I
I
I
I
I
I
‚
-
I
I
I
I
I
I
I
Čestné prohlášenĺ
O SVé
ekonomické a finBričnĺ
způsobilosti splnit veřejnou zakázku
STRC)JE
SERVIS
Prachatice a.s.
Obec Čerčany
Václavská 36
Čerčany 257 22
STS Prachatice, as.
Těšcvice 62, Husinec
CZ 384 21
—
tel.:
fax:
e-mail:
web:
+420 388 302 130
+420 388 312 042
infostsprachatice.cz
http:!!www.stsprachatice.cz
Váš dopis značky / ze dne
Naše značka
Vyřizuje! linka
Těšovice
Příloha nabídky
1.Seznam vlastníků akcií, přesahující jmenovitou hodnotu 10%.
Květoslav Pálka, Větrná 248okres Prachatice, PSČ 384 26
Marie Houšková, Luční 832, Prachatice, 383 01
Ing.
Bohumil Čáslavský, Ševčíkova 538, Prachatice 38301
Předseda představenstva Květoslav Pálka
STS PRAGH
24 21 —hisiO
043
02 13/
C 6032
Peněžní ústav: CSOB as., Písek
účet CZK: 612706653/0300
účet EUR: 271747173/0300
SWIFT:
CEKOCZPP
BAN czK: CZ78 0300 0000 0006 1270 6653
BAN EUR: CZ7O 0300 0000 0002 7174 7173
Ikegisrace podlE OZ.
SpoiečnosLe zapsana vOF
u Krajskeho soudu v CBudoicch
oddil B. vložka 641
CO: 60826983 DIČ 0760826983
312
3rana I /1
reí cltn ek
zich k I i
5)jlL ii()(I1itJ)Í
ťCU)ti
č!iíCt
pia(ľ
a
O
zki
Názcs vjeme zuká7k«,
Po
u čho čistící ho
ou
Idenliiik:iční ťidaje zcl:l\‘atele
Núze\ : Obec čcrčLin\
IČO:0023 I 584
Sídlo: Váeias ská 36.
Č
ču1\
257 22
Iclenti fikační údaj e dockivaiele
obchodní
Ornia‘názes:
STS Prachatice. as.
ICO: 60826983
Sídlo: Tčšovice 62. Husinec 38421
Osoba oprávněná za uchazeče jednal:
Michal Sýkora
Kontaktní osoba: Bc. Jan Pinter
telefon! fax: 721854 375
e-mail: Pinter(Čvstsprachatice.cz
Ke dni 18.6.2013 prohlašuji. že dodavatel STS Prachatice
a) splňuje základní kvalifikační předpoklady cíle
zněni pozdějších předpi sú,
53 odst. I zákona č. 13712006 Sb.. o veřeiufch zaLazkich. ve
b) je ekonomicky a finančně způsohilf splnit v še uvedenou \ ejnou zakázku.
Vl:oicích dne 18. 6. 2013
hnáno. příjmeni jednající osoby jednujicich osob): Kvčtosla\ ‘alka
.7:—
.-‚
i-
;)c)dpls (a DOpadne
.....
3I 2‘m
Huine
gp3 0ť
ľL7ít:‘o)
Čestné proh‘ášení uchazeče o akceptaci zadávacĺch
podmínek de vzoru
‚/
‚
Č.
OPERACNI PROGRAM
ZI\JOT‘Ji PROST[EDI
:vRoPsKi\
*
*
*
I,rcI curfíÝn
UNIE
Pro vodu,
)i
vduchap.‘odo
1
* * *
E‘ro ps
w fond pro
rc
0
Oji I I í01 001
Čestné proh‘ášení uchazeče o akceptaci zadávacích podmínek
ČESTNÉ PROHLÁŠENI
Prohlašuji místopřísežně, že jako uchazeč o předmětnoLl zakázku jsem vázán celým
obsahem přiložené nabídky, a to po celou dobu běhu zadávací lhůty.
Dále prohlašuji, že jsem se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a
zadávacími podmínkami, že jsem si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná
ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadáni a zadávací dokumentací
souhlasím a respektuji je.
Dále prohlašuji místopřísežně, že:
a) veškeré údaje a informace, které jsem ve své nabídce uvedl jako uchazeč o
předmětnou zakázku, jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti;
b) veškeré doklady a dokumenty, kterými jako uchazeč o předmětnou zakázku prokazuji
svoji kvalifikaci, jsou věrohodné, pravdivé a odpovídají skutečnosti.
Jsem si vědom skutečnosti, že uvedením nepravdivých údajů, nebo předložením falešných
dokladů, či dokumentů v nabídce bych se mohl dopustit správního deliktu dodavatele ve
smyslu
120a zákona č. 137/2006 Sb.. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů.
Název zakázky:
„Pořízení samosběrného čistícího vozu“
Uchazeč:
STS Prachatice, as.
se sídlem:
Těšovice 62, Husinec 384 21
iČ:
D!Č: 0Z60826983
60826983
Toto Qronlášen
sujJ
iaKoveooucf oGr;r‘c:
7/!
Michal Sýko
cLE
ST PRACHu lC, a.s
..‘.3.‘4.
\;‘O
juo
EOfla
o ueda
se O
o
V Těu /1Gch
nsva a s dra poteonotf
Chai ykor
1
aerQPs1 auii iyGe(M
r,
dne
1.D2013
Q
: o ooba
atd
Nabídková cena
‚if
3.—.
:...
:..
Ľ
H
SERVIS
Prachatice a.s.
Obec Čerčany
Václavská 36
Čerčany 257 22
STS PrachaUce. as.
Těšovice 62, Husinec
CZ 384 21
—
tel.:
fax:
e-mail:
web:
+420 388 302 130
+420 388 312 042
infostsprachatice.cz
http://www.stsprachatice cz
Vyřizuje / linka
Naše značka
Váš dopis značky I ze dne
Těšovice
Nabídková cena, kalkulace nabídky
Nilfisk city ranger 2250
Motor
Palivo
Výkon motoru
Spotřeba
Pojezdová rychlost
Pohon pojezdu
Vnější poloměr otáčeni
Hmotnost (stroj s kabinou)
Výška/šířka/dálka (stroj s
kabinou)
Pohon nástaveb
Briggs8Stratton Vanguard, turbo diesel,952cm3
nafta
26.5kW
391/h (2400 otlmin), 5.81/h (3600 ot/mm)
0—21km/h
hydrostatický, na 4 kola
l,64m
820kg
196/104/204cm
hydraulický
topení, klimatizace,
ZAMETACÍ NÁSTAVBA
rotujícirni kartáči + vyj
Princip zametáni
650/2lOOmm
kartáčil200/1
Pracovní čiře se 2/3/4
proměnné
kartáčů
Otáčky
5001
Obsah sběrné nádoby
1001
Obsah nádrže na vodu
rotační se zkrápánírn
Typ filtru
179kg
Hmotnost sací nástuvby
zametuct
Hmotnost
125kg
nastavby, 4 kartáče
Sáni rychlosí vzduchu.
155knrh, 2700rn3/h
vru tok
e na
DP
Cena s
:;PL
SOB as.. Pcek
Penéžni ij.suiv:
učet CZK. 61 270605. / u$0C
učet EUR 271 747 73 / 5300
SWIFT: COKOC;ZPF‘
BAN c, CZ78 0300 0000 0005 1270 6653
BAN EUR: 0179 0300 0000 0002 7174 7173
I 598 000 be DPO
33E 580
I 33 580 s 3PH
g‘strac P.)dIE OZ:
čnos jC :apsans v OR
Sno
e
1
u Kraiskévc sovou v Č.Suoějovicch
oddíl B. vložka 641
CO 60826983
DIČ. CZ‘30326583
stranu
I /
1
‚
‚
Návrh smlouvy zpracovaný dle vzoru
AJ
EVROPSKÁ UNIE
*
OPERAČNI PROCRAM
ŽR‘OTNI PROSTŘEDÍ
‘
*
*
*
*
*
* O *
Fond soudrCnosti
Evrop ký fond pro rr gionulní rozo
Příloha č. 4
Evidenčni číslo smlouvy
KUPNÍ SMLOUVA
Podle obchodního zákoníku č.513/91 Sb, Díl IX
536 a následujících
Smluvní strany
Identifikační údaje dodavatele I osoby
zastupující dodavatele v jednání
Zastoupená
STS Prachatice, as.
Těšovice 62, Husinec 384 21
B 641 v Českých Budějovicích
Květoslav Pálka
iČ
60826983
Dič
CZ 60826983
Kontaktní adresa
Těšovice 62, Husinec 384 21
Telefon
Kontaktní osoba
E-mail
Číslo účtu / peněžní ústav
721 854 375
Jan Pinter
Pinterstsprachaticecz
512706653/0300
Název
Sídlo
registrace u
—_______
(dále jen “dodavatel“ nebo “prodávající“)
Identifikační údaje zadavatele
Obec Cerčany
00221584
Nazev
DČ
Adres sdh
Osoba oprmi:ikn za zaovuei: eono:
Telefon/mobííp, eiefon
\‘áclavska 36 Čerčany
log Dana Jomaskoa. saoszKa obce
72u 89 002
E-maii
starosta2fcerca‘y c:
adesa oro 1
Ouecnu ciernetoja
OflKV
Kod NS
ZU
Kon
Čislo učtu i cc
ústav
Stránka 1 z 12
Pro vodu,
vzduch z phťodu
EVROPSKÁ UNIE
OPERACNI PROGRAM
*
*
ZIVOTN PROSTRED)
* *
Provodu,
Fond soudrnou
‚
‚
E;ropky fond pro rtnionIni roz‘,o
vzduchapnrodL
(dále en “kupující‘ nebo ‘objednatel“)
Preambule
1462013
Tato kupní smlouva (dále Jen smlouva) je uzavírána na základě nabidky prodávajícího ze dne
projekt
OPŽP “Snížení imisní zátěže
na plněni veřejné zakázky na dodávku komunální techniky pro
omezenĺm prašnosti v obci Čerčany.“. Tato veřejná zakázka byla kupujícím zadána ve zjednodušeném
podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve zněni pozdějších předpisů, Právní
vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 5 13/1991 Sb., obchodním zákoníkem, ve znění pozdějších
před pisů (dále jen ‚obchodní zákoník).
....
-
-
III.
Předmět smlouvy
Dodavatel se zavazuje na základě zadávací dokumentace, technické specifikace k předmětu plnění veřejně
zakázky a za podmínek sjednaných v této smlouvě k dodání stroje, tj. k dodávce komunální techniky dle
technické specifikace a dalších požadavků zadavatele vyplývajících ze zadávací dokumentace na výše uvedenou
veřejnou zakázku.
Dodávkou stroje se rozumí dodávka všech požadovaných prvků, jejich doprava na místo určení, osazení, jejích
zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončeni dodávky a dále provedeni
všech činností souvisejících s dodávkou, zejména:
a)
b)
c)
zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právnich,
technických nebo hygienických předpisů platných v době provádění a předáni dodávky, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů;
provedeni přejímky stroje
předání technické dokumentace, záručních listů, návodu k obsluze: odpovídajicho velkého technického
průkazu, případně další nutná osvědčené prokazující způsobilost stroje k provozu na pozemních
d)
komunikacích, prohlášení o shodě, předepsane ochranné a bezpečnostni pomúcky
zaškolení obsluhy;
e)
f)
odstranění všech obalů nebo materiálu po ukončen dodávky:
Koordinace dodavatele s činnosti třetích osob v misté pněn
Technické spec ifikace stroju Jsou uvedeny v oříioze č I teto smlouvy.
Ziručn; servs
•
•
•
fllUSí
spňovat náležec poCiITuflkY.
Servis musí být prováděn autorizovaným servisem,
Závady bude hlsít definovnná skupina oprávněných ‚Dracovn:u kupuc‘hc a iun byt poě!e potřeb v době
trvání smlouvy kdykoliv aktuaiizovana.
rodavac pro účely hlasem zavad poskytne jedno eleonH ČSiO jednu e-mailovou adresu a jedno uXov
číslo, Všechny tyto komunikačn prostředky ě‘dou patnu nonson 365 dnu roce
tráiiku
2 z 12
OPERA(Ní PROGRAM
‚
Z IV OT N
•
•
•
•
P R O S T R E F)
*
*
* *
EVROPSKA UNIE
*
-
Fond oudrnosti
*
* * *
Evropský fond pro rcřionuIní rozvoj
Provodu,
vzduch a přírodu
Hlášeni závad bude prováděno telefonicky, vždy vša hucle potvrzeno neipozději do 12:90 hodin
následujícího dne e-mailem nebo faxem,
Doba nástupu na opravu maximálně 48 nodin od doručeni nahlášení závady.
Prodávající mUsí poskytovat služby help-desku po dobu trvání zaruky.
Prodávající musí kupujícímu poskytovat neomezený nformačn: servis a technickou podporu po celou dobu
zajišťování záručního a pozáručního servisu. Po dobu trvání záruční doby bude plnohodnotné upgrade
programů a firmware zařízení poskytováno bezplatně.
2. Kupn: cena stroje
Prodávající se zavazuje dodat smlouvou vymezený stroj a související vybaveni a na kupujícího, převést
vlastnické právo k tomuto strojí na kupujícího a kupujicí se zavazuje stroj převzít a zaplatit prodávajícímu
sjednanou kupni cenu.
Cena předmětného zametacího stroje s příslušenstvím a dalších součástí uvedených ve smlouvě
Kč (slovy: jedenmilionpětsetsedmdesátdevětčtyřístačtrnáct
1598 000
bez DPH činí
korun českých),
Kč (slovy: třistatřicetjednatisicšestsetsedmdesátčtyři
DPH ve výši 21% činí 335 580
korun českých) a
celková cena včetně DPH činí... 1 933 580- Kč (slovy: jedenmiliondevětsetjedenácttisicnula devadesát korun
českých).
-
K uvedeným cenám bude připočítána DPH v sazbě platné dle právních předpisu v době uskutečnění
zdanitelného plnění.
Kupní cena odpovídá nabídkové ceně uvedené prodávajícím vjeho nabídce na plnění veřejné zakázky
specifikované v Čl. II. této smlouvy.
3. Podmínky pro změnu kupní ceny
Kupní cena uvedená včlánku lIl. odst. 2. této smlouvy zahrnuje veškeré náklady, jejichž vynaložení prodávajlcí
předpokládá při plnění této smlouvy, a to včetně nakladŮ na dopravu stroje. přepravních poplatku a pojištění pro
transport do místa určení, přičemž je stanovena jako cena nejvyšší přípustna.
4. Průvodní doklady, specifikace vybavení dodávaného společně s strolem, zaškolení
Prodávající je povinen dodat se strojem následující doklady: dodací list, návod k stroji a k jeho přislušenstvl
záručn: podmínky zaruční list) a pfípadnd další potřebno doklady doKlady
Současnů s dodávkou stroje prodávající dodá ve 2 vyhooven:ch dokumentaci skuzečreho provedonl troju
v i.stcne i e :L:onicke formo pokuc‘l se R omoo dri‘u stoje sUardarclno ciodava tj. ao3is obsiuhy a ucržoy
nataiog nahradnch duj \‘četre cen: LĹ uXe.C Lechnicou aokumentaci pro udrzbu a opravy Konstrukčn
výreoy eieKtrcka schemata. funkčn: scheoata vceué e:ich popisu). So‘.:čaat‘ predaie dokumentace hudou i
přisiiisna osvědčen a odnovidac ekv toch:íicý pruKaz \‘eákerá dokumentace musí být pfedaa v českém
Jazyce
prodava:.c, je o‘iinen společně s dodávkou stroje unjistit bezplatné zaškolen: přsiuných zamdstnancu
kupujícíhc. kteř: budou zaiŠt‘ovar provoz stroje.
Stránka 3
Z
12
EVROPSKÁ UNIE
OPERACN) PROCPAM
IVOTNI PROSTREDI
-.
‚
I
*
*
***
Fond oudrnosL
‚
Provodu,
vzduchapřírodu
Evropsky fond pro rnponuiní rozvoj
Iv.
Lhůta a mĺsto plněnĺ, dalšĺ podmínky předání stroje
1, Lhůta k plněni
Prodávající je povinen dodat stroj na základě písemné objednávky kupujícího, a této podepsané kupní smlouvy
avšak až po podpisu smlouvy o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory k výše uvedenému projektu OPŽP a
uvolnění všech ňnančních prostředků dotace, a to ve lhútě do 8-mi týdnu od tohoto přiděleni a současně připsání
všech finančních prostředků dotace na účet kupujícího.
Kupující je dále povinen zaplatit ve smlouvě uvedenou částku za předmět dodávky a to rovněž až podpisu
smlouvy o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory k výše uvedenému projektu OPŽP a současně po té, co
mu budou připsány všechny finanční prostředky dotace, a to až po sepsání předávacího protokolu bez vad a na
základě vystavené faktury. Prodávající bude povinen dát kupujícímu avízo o připraveností stroje k dodání ve
smyslu následujícího odstavce, v opačném případě je kupující oprávněn dodávku stroje odmítnout. Kupující je
rovněž oprávněn odmítnout dodávku stroje v případě, že by stroj měl být dodán dříve než 28 dnů před sjednanou
lhůtou dodání.
2. Výzva k odběru stroje
Prodávající vyzve kupujícího k převzetí stroje prokazatelným způsobem (e-maílem, faxem, nebo doporučeným
dopisem na adresu kupujícího uvedenou v záhlaví této smlouvy), a to alespoň 10 pracovních dnů před termínem
předání stroje.
3. Místo plnění
Místem plnění, resp. místem dodáni stroje je adresa zadavatele uvedená v zadávací dokumentaci a na úvodní
straně této smlouvy. Kupující je oprávněn jednostranně změnit pisemným oznámením požadované místo dodání
stroje, přičemž nově určené místo se bude nacházet v blízkosti území obce. Prodávající je povinen zajistit
dopravu stroje do místa plněni a jejich transportní pojištění.
4. Převzetí stroe, převod vlastnického práva a přechod nebezpečí škody
K převzetí strojů a souvisejícího vybavení dojde na základě předávacího protokolu podepsaného zástupci obou
příp. jínou osobu, která se prokáže
smluvních stran. Kupující převzetím strojů pověřuje
plnou moci.
‚
Po dodání strojů a jejích umistění u kupujíciho prodávající zajistí funkční kontrolu stroju a souvisejícího vybaveni
a jejich uvedení do provozu.
smuvnícil stran ve
O předání a převzetí předmětu srniouvy bude sepsan protokol podepsaný zastupci obou
dvojím vyoooveni. z nichž po jednom obdrží každá ze smluvnch stran.
smouvy
V připadé. e hudou v rámci řejimac‘ho řzen (sepsáni protokolu o oředarí a rřevze předmnétu
tyo
povnen
sm!ouvy
je
pievzt prodavaiíc
zjišiény vady predrnétu smlouvy, není kupujíci povinen předrně
smlouvy
zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářniho tydne od jejich zjištěni a v případě že předmět
:)řF“ze
a
nebyl převzat je prodúvaíc po odstraněni ěcho vad povinen znovu kupucího ‘!yzvat k předa‘
předmětu smlouvy.
5. Smiuvn‘ pokuta při prodlení s dodavkou
výš 2000 Kš
JeOi prodávajíc v prodlení n dodavkou stroje zaVazuíe se zapiaU kupuJicírnu srnuvn pokutu ve
za každý započatý den prOdl s dodénm ciaxkalne však do 20 % ceny ýecimšu.
trunk 4 z 2
f
EVROPSKÁ UNfE
‚
OPFRACNI PROGRAM
.
L
VOT N
P R O STR E D I
°
*
*
*
*
* *
Fond soudr2nosj
I
Evropsky fond pro rc OonuInJ rozvoj
i
Provodu,
vzduch a
porodu
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty aní jejím skutečným uhrazením nezanikne právo kupujícího
požadovat náhradu škody v částce převyšující sjednanou smluvní pokutu. Uplatněním naroku na zaplacení
smluvní pokuty ani ieíím skutečným uhrazením nezanikne povinnost nrodávaiícího stroi dodat či jiná povinnost
dle této smlouvy.
Nárok na zaplaceni smluvní pokuty uplatní kupující vždy písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení
této smlouvy které k uplatnění smluvní pokuty opravňuje, duvod uplatněni pokuty a způsob výpočtu celkové výše
pokuty. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu řádně uplatněnou smluvní pokutu nejpozději clo 30 dnů ode
dne obdržení takové písemné výzvy.
V.
Platební podmínky
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu stroje při dodržení následujících podmínek:
1. Forma plateb
Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Veškeré platby ve prospěch prodávajícího se uskuteční na bankovní účet
prodávajícího, uvedený ve faktuře, jinak na účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Případné platby ve prospěch
kupujícího se uskuteční na bankovní účet kupujícího, uvedený v záhlaví této smlouvy, neurčí-li kupující ve
vyúčtování jinak.
2. Splatnost faktur a jejich náležitosti
Splatnost faktur činí 30 dnů od doručení kupujícímu za předpokladu dodržení sjednané lhůty plněni a dalších
podmínek dle či IV odst. 1 této smlouvy. Splatnost se prodlužuje po dobu, než budou zadavateli uvolněny
všechny finanční prostředky dotace. Faktura prodávajícího musí obsahovat veškere náležitosti stanovene
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů, případně jiným právním
předpisem, pokud uvedený zákon v budoucnu nahradí. Ve faktuře musí být dále uvedeno číslo smlouvy
kupujícího.
3. Reklamace fakturace
Kupující je oprávněn fakturu do data splatnosti vrátit, pokud obsahuje nesprávně cenové údaje nebo neobsahujeIi některou z předepsaných náležitostí čiji obsahuje chybně. Pokud v takovém případě kupující fakturu
prodávajícímu vrátí, lhůta splatností neběží a počíná běžet až od vystavení opravené či doplnéné faktury.
4. Úhrada ceny za předmět smlouvy:
Dohodnutá cena za dodání předmětu této smiouvy byla stanovena jako smluvní a nejvýše přípustná takto:
1. Celková cena za dodávku předmětu smlo‘vv
2. DPH 21%
3. CELKOVÁ CENA
KupuHc se dse zoazuje za9laIt 100
SP‘f iouvy
°‘c
(bez DPH) 1598 000 Kč
335 580.. Č
\‘Č. DPH I 933 580.,- Kč
k..pni cej ze stro
.10
hutě satr•ost dob .dnjm vč \J odst 2 teto
‚
5. sku.ečrb«
Jakako parba se poezwc za ‚jskutecnerou dnem, kdy ba odepsana z uctu kupujciho
jodávaicho) Tímto dnem je splněna povinnost kupu/mho (případné prodávacho: zaplatit
Stránka 5 z 12
hocioě
OPERAČNÍ PROGRAM
LIV OT N I P R OSTR E D Í
i
s
*
*
*
*
* *
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudr1nosti
Evropský fond pro rcponuIn rozvo
Provodu,
vzduch a přírodu
6. Smluvní sankce při prodlení s úhradou kupní ceny
Je-li kupující v prodlení s placením kupní ceny nebo její části (zálohy), je prodávající oprávněn požadovat na
kupujícím úrok z prodlení ve výší stanovené příslušnými pravním předpisy a dále smluvní pokutu ve výši 0,1% z
dlužné částky za každý den prodlení.
vl.
Záruka a vady stroje
1. Záruční prohlášení, záruční podmínky
Prodávající odpovídá za to, že stroj bude dodán vjakosti a provedení stanoveném touto smlouvou, Pokud v této
smlouvě nejsou dohodnuty zvláštní nároky na jakost nebo provedení stroje, odpovídá prodávající za to, že
vlastnosti dodávaného stroje budou odpovídat technickým, bezpečnostním předpisům, atestům a normám tak,
aby bylo zabezpečeno řádné užívání stroje ze strany kupujícího.
Prodávající tímto poskytuje kupujícímu záruku za jakost odebraného stroje v déice 36 měsíců od okamžiku
předání a převzetí stroje v místě plnění na základě předávacího protokolu. Uvedená záruční doba je platná v
jednotné délce pro všechny vady.
Běh záruční doby se staví po dobu od uplatněni záruční vady do doby. kdy bude taková vada odstraněna a její
odstranění písemně potvrzeno oběma smluvními stranami.
Během záruční doby jsou dodávky náhradních dílů a provádění servisních zásahů pracovníky prodávajícího nebo
jím vyškolenou a autorizovanou třetí osobou poskytovány kupujícímu bezplatně.
V případě, že prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě určené kupujícím, je kupující oprávněn zajistit
odstranění vady sám nebo za pomoci třetí osoby na náklady prodávajícího a při zachování zaruky za jakost stroje
vůči prodávajícímu. Ode dne, kdy kupující sdělí prodávajícímu, že kupující sám nebo třetí osoba započala
s odstraňováním vad, není kupující oprávněn požadovat od prodávajícího smluvní pokutu z důvodu prodleni
prodávajícího s odstraňováním vad. Ostatní nároky kupujícího z odpovědnosti za vady dle Čl. Vi. odst. 3 této
smlouvy zůstávají zachovány.
Prodávající dále zaručuje, že na dodaném stroji neváznou práva třetích osob, zejména práva vyplývající z
průmyslového vlastnictví.
Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se odpovědnost prodávajícího za vady příslušnými ustanoveními obchodního
zákoníku.
2. Rekamace vad kupujícím. pos<ytovái; záručfliho servisu a smluvní pokuta pi rodiení se zanočedrn
odstraňování vad
m třetí osobyt a
Kupující je povinen při převzet; svoje prohlédnout (případné zajistít jeho prohlídku prosířednictv
iě zapseri
u
coná.mt
(phoad
prodavaiícím
pokud stroj má vady, které jsou zjistitelné jiŽ př tomto převzetí, vady
na před ávac; protokol).
Pokud dojde ke zjištění vad v proběhu záruční doby, je kupuj;c oprávněn tyto vady oznarnir prodávajíc;mu
(reklamovat) bez zbytečného odkladu poté. kdy vady zjistil (zpravidla clo 3 pracovních dnd). Pekamace musí mít
pserrnou formu (fax, e-mail, dopís a musí v n být LIveCeflO. jakým zpk:sobem se vady projevu.
Prodávajíc; se zavazuje započít s odstraňovaním záručních vad nejpozději do 48 ‘mdlu od nah;ašen; zaruču,
vady kupujícím. Započetm s odstraňovanlm se rozum; akýkol;v úkon orodévaj;c;do kíer s ohledem na
charakter, rozsah a závažnost nahlášené vady pumo povede k jejímu efektivn;mu odstranerií, Vady musí by;
odstraněny v nekratšim mo2nem term:nu při dodržen; přislušnýcn techn:ckych postupŮ. p:ně%noo lhutu pnn
odstraněn vady je opravnén UřČit KRUiCI po projednan; s o;‘odava.c ní.
tľLtflki 6 z 12
EVROPSKÁ UNIE
ORF RA(N( PROGRPM
ZIVOrNI PROSTREDí
r
*
*
*
I
**
Provodu,
Fond soudr.nosu
.
-
Evropský rond pro rr-rionslrr rozvoj
‘;zduchaphrrdu
Smluvní pokuta pro případ nedodržení huty pro započetí s odstraňováním záručních vad činí 1.000,- Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodleni se zahájením odstraňováni každé záruční vady.
Smluvni pokuta pro případ nedodržení lhuty ukončení s odstraňováním záručních vad činí 1 .000 Kč (slovy:
jeden tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s ukončením odstraňování každe záruční vady.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne právo kupujícího
požadovat náhradu škody v částce převyšující sjednanou smluvní pokutu. Uplatněním nároku na zaplacení
smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezanikne též povinnost prodávajícího splnit svou povinnost dle
této smlouvy.
Nárok na zaplacení smluvní pokuty uplatní kupující vždy písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení
této smlouvy, které k uplatnění smluvní pokuty opravňuje, důvod uplatnění pokuty a způsob výpočtu celkové výše
pokuty. Prodávající je povinen zaplatit kupujícímu řádně uplatněnou smluvní pokutu nejpozději do 30 dnů ode
dne obdržení takové písemné výzvy.
3. Pozáruční a mimozáruční servis:
Součástí plněni jsou podmínky pozáručního servisu, tzn. servisu po uplynutí záruky na jakost vozidla, a
mimozáručního servisu, tzn. servisu, na který se záruka na jakost nevztahuje. Doba pozáručního a
mimozáručního servisu je dobou od uplynuti záruky na jakost až po dobu pěti (5) let od dodání a převzetí vozu.
Požadavek kupujícího na započetí servisu na místě, kde se nachází stroj, je 48 hodin od doručení požadavku
zadavatele dodavateli. Oprava vozu musí být provedena v nejkratším terminu při dodržení příslušných
technických postupů, případně v termínu dohodnutém mezi oběma stranami. Cena za odvezení a přivezení vozu,
pokud není možné provést opravu vsídle zadavatele bude činit 3200 Kč / km (v Kč bez DPH). Cena jedné
servisní hodiny hude činit .450 Kč (v Kč bez DPH). Náklady na pozáruční a mimozáruční servis nejsou součástí
nabídkové ceny za dodávku stoje a souvisejícího vybavení. Zadavatel bude oprávněn, nikoli povinen, pozáruční
servis u dodavatele využívat.
.
.
4. Nároky z vad stroje
Jestliže má stroj vady, za které odpovídá prodávající, je kupující v uvedeném pořadí oprávněn:
1. požadovat odstranění vad opravou čí výměnou stroje nebo jeho částí; není-li vada odstraněna
prodávajícím v přiměřené lhůtě, nebo oznámí-li prodávající písemně kupujícímu. že vadu nelze odstranit,
je kupující dále oprávněn
2. požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
3. odstoupit od smlouvy.
Víl
Ostatnt ujednaní
1. Ocrwana duvémých nvormací a ohchodnho Lajemstv
Smluvní szrany prohiasují. že skutečnosri oosažeré v éo smiouvr a daš: skuiečnos se Kerým: se ph ;e:im
ecnávň.n. seznánilv sou duvérnž ve smysu ustanoven: 271 obchodn hc :aw1
s
a dle cnarakrec. manou
rovněž být předmětem obchodního wemstv: nek:ere ze smuvn;cr stran. a mo,: dak zustat utajeny. Smluvci
strany se zavazují, že bez předchoziho písemneho souhlasu druhe strany nebudou zvere:ňovat žadne informace
o obsahu této smiou‘y an :otormace c druhé straně, se kterými se seznam:ly v pruběhmi sjednaván: a reazac
této smlouvy pokud novinnost uveřejněn: takovycfl informací nehude uožena zakonem nebo rozhodnutím
nřísiušnéhc orgánu Uvedené neplatí po kvant:tativn, ůdaje, jako jsou oočtv objednaného a dodaneho stro!e
:dentifikačn de smuvních stran kupní CFflU a dale informace poskytnute zř:zovateIi kupujícího. říadně
ifomrace poskytnuto v rámo koncernu prodavaicLho.
‘
Stránka 7 z 12
I
OPERACNÍ PROGRAM
ZIVOTNIPROSTREDI
**
*
*
*
*
*
EVROPSKÁ UNIE
Fond soudr1nostj
Eropský fond pro rionInh rozvoi
Provodu,
vzduchapiírodu
2. Zákaz úprav stroje
Kupujicí se zavazuje že bez písemného svolení prodávajícího nebude na stroji v záruční době provádět úpravy.
3. Vyšší moc
Prodávající je oprávněn přerušit dodávku předmětu kupní smlouvy v důsledku působení vyšší moci. Za okolnosti
vyšší moci strany považují překážky, které nastaly nezavísle na vuli zhotovitele a braní mu ve splněni jeho
povinností (např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, výnosy a nařízení či zákony státních orgánu
omezujících či měnících činnost zhotovitele atd.). V těchto případech se smluvní strany dohodnou na úpravě
smlouvy a to zejména ke vztahu k předmětu smlouvy, ceně za předmět smlouvy a času plnění. Za působení
vyšší moci se nepovažují nepříznivé klimatické podmínky a počasí s výjimkou klimatických stavů uvedených
v odstavci níže.
Za případ vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolností vylučující odpovědnost podle ustanoveni 374
obchodního zákoníku, a to zejména válka, ozbrojený konflíkt, embargo, občanské nepokoje, sabotáže,
teroristické činy nebo hrozba sabotáže či teroristického činu, epidemie, výbuchy, chemická nebo radioaktivní
kontaminace nebo ionizující zářeni, zásahy bleskem, zemětřesení, vánice, povodně požáry, vichřice, bouře nebo
jiné pusobení přírodních živlů, stávky, uzavření podniků nebo jiné kroky v rámci průmyslových odvětví, srážky
nebo působení vozidel, letadel nebo předmětů padajících z letadel nebo jiných vzdušných zařízeni nebo výskyt
tlakových vln způsobených letadly čí jinými vzdušnými zařízeními pohybujícími se nadzvukovou rychlostí, to vše
při splnění těchto předpokladů:
1. událost nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinností,
2. nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo
překonala a
3. nelze rozumně předpokládat, že v době uzavřeni této smlouvy povinná Strana vznik této události
před vídala.
Žádná ze smluvních stran není povinna zaplatit sjednanou smluvní pokutu, pokud prokáže, že porušeni příslušné
povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost dle 374 obchodního zákoníku.
4. Součinnost
Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související s předmětem plnění smlouvy
a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tornu, aby bylo dosaženo účelu
smlouvy, zejména učinit veškeré právn a jiné ukony k tornu nezbytné.
5. Postoupeni piav
Prodávající není opravněn bez předchoziho pisemnbho souhlasu kupujícího pravem na třeli osobu jakoukoli
pohledávku za kupujícím vzniklou na základě této smlouvy Jakykoli pravni ukon učineny v rozporu s tímto
omezením bud€ považován za púčici se dobrým mravum
6. Nákiady předepsarépv
Prodávající prohlaáuja a garamuc že skutačré paminetry ptedepsanc udržby stro odpnvcla nararnetrum
které uvedl ve své nabídce na plněni ‘emné zaká:Ky specifikovane v či, II a II. této smlouvy.
7 o,šrén
Drocévající je joviriei
po er nc n‘/rno
iecj zahairu‘r jnér pedmětu četo narvy uzdvru DOnuL 3‘n:Ouvu ‘icI
I ] OflJ cn C rno
u k dr prob
5ou“ioh s Jner m ul teto mani
:rk X z 12
SE
EVROPSKI\ UNIE
OPFRAČNí P000RAM
*
ZIVOTN1 PROSTFEDÍ
*
*
*
*
I
* * *
Provodu,
Fond soudrzriosu
vzduchapnrodu
Evropský fond pro rcUonuiní rozvC.
Tato pojistná smlouva rnus být platná po celou dobu trváni této smlouvy a rovněž po dobu trváni záruční doby.
Prodávající předioží doklad prokazující existenci pojištění v požadované výši. Limit této smlouvy pojistného
plněni bude ve výší minimálně 5 mil. Kč / rok. Prodávajici je povinen na požádání kupujícího kdykoliv doložb
kupujícímu, že má platně uzavřenu pojistnou smlouvu, na základě které je možné plnit při odpovědnosti
prodávajícího za škodu dle této smlouvy nejméně do výše 5 mil. Kč/rok. Z pojistné smlouvy musí jednoznačné
vyplývat, že limit pojistného plnění po celou dobu plněni předmětu této smlouvy a trvání záruční lhůty bude činit
minimálně 5 mil. Kč / rok, a že pojištění se vztahuje minimálně na území ČR, Nesplnění této povinnosti se
považuje za podstatné porušeni smluvní povinnosti se všemi důsledky.
-
-
8. Povinná publicita
Smluvní strany tímto prohlašuji, že je jím známa povinnost dodržet požadavky na publicitu v rámci programů
strukturálních fondů stanovené v č. 9 nařízeni Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OPŽP a
to ve všech relevantních dokumentech týkajících se předmětu plnění této smlouvy.
9. Finanční kontrola
Prodávající bere na vědomí, že dle 2 písm. e) zákona č. 320/2011 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě,
v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se při výkonu finanční
kontroly podle uvedeného předpisu spolupůsobit. Tato povinnost se týká rovněž těch částí smlouvy a dokumentů
souvisejících s plněním této smlouvy, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. jako
obchodní tajemství, utajované skutečnosti (za předpokladu, že budou splněny požadavky kladeně právními
předpisy. Prodávající se rovněž zavazuje k obdobné povinnosti zavázat také své případné subdodavatele.
10. Kontrola ze strany poskytovatele a kontrolních orgánů
Prodávající bere na vědomi, že objednatel, jako konečný příjemce dotace na financování dodávky, je povinen
poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele a
kontrolním orgánům (Ministerstvo financí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, nejvyšší kontrolní úřad ČR
aj) do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po
dobu udržitelnosti projektu. Objednatel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plněni výše uvedených
povinností objednatele. jako konečného příjemce dotace z EU. Objednatel se současně zavazuje doklady k
dodávce archívovat po dobu minimálně 10 let od uzavření smlouvy dle zákona 137/2006 Sb.. v platném zněni či
delší, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis a na písemné vyžádání objednatele je zpřístupnit objednateli
nebo orgánům uvedeným výše.
11. Zastupování smluvních stran
Všichni jmenovaní zástupci v či. mohou v rámci svýcn opravnéní zashipovat smluvní stranu, kterou predsiavuli,
samostatně a jejich orávní úkony jsou pro zasiupovanou stranu zavazná. V odrobnosech plahobecna
umanuveni obcnodrnho a občanskéno zákoníku o zusLupovaní. Srn uvn strany mohou oovént dals Osobu
jednáním na základě udelen ověřene Qifl moci.
12 Pcclen
Rozsah vzálemnych prav a
zákoní ki.i.
pOVíP:1DS
smluvních stran oro phpad prodlen se říd
VIII.
Změna a ukončenĺ smluvního vztahu
‘l11flkuQ
t2
365 a nasl.ohchodnho
4
.
‚..*
OF‘ERAĹNI PROGRAM
VOT N
I
PROS 1 R E D
Í
i
*
*
*
-
*
*
* *
EVROPSKÁ UNIE
Fond oudr1nosn
ovroprký fond pro r rionáln rozvo
Pruvodu,
vzduch a přírodu
1. Zpusob úpravy smlouvy
Smlouva hude moci být měněna či doplněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě v podobě
dodatku, přičemž úprava smlouvy bude účinná k okamžiku stanoveném v takovém dodatku nebo ke dni uzavření
tohoto dodatku, Při úpravě smluvního vztahu budou respektovány veškeré limity vyplývající ze zákonné úpravy
zadáváni veřejných zakázek.
2. Způsob ukončení smlouvy
Tento smluvní vztah může být ukončen písemnou dohodou nebo písemným odstoupením od smlouvy jedné nebo
druhé smluvní strany za podmínek dle následujícího odstavce.
3. Odstoupeni od smlouvy
Kupujĺcí je oprávněn odstoupit od této smlouvy v těchto případech:
• prodávající je v prodlení se splněním své povinnosti, a to i přesto, že na toto prodlení bude kupujícím
písemně upozorněn a nezjedná nápravu v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě:
• prodávající bude provádět činnosti, které jsou předmětem plnění této smlouvy, v rozporu se zadáním veřejne
zakázky, touto smlouvou nebo v rozporu s pokyny kupujícího a nezjedná nápravu ani v dodatečně
poskytnuté přiměřené lhůtě stanovené kupujícím v písemné výzvě;
• prodávající při plnění této veřejné zakázky nedodrží závazné právní předpisy nebo technické normy;
• na majetek prodávajícího bude prohlášen konkurs nebo návrh na prohlášení takového konkursu bude
zamítnut pro nedostatek majetku;
• na majetek prodávajícího bylo zahájeno insolvenčni řízení. insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek
majetku diužnika, bylo povoleno moratorium nebo pokud je objednatel v likvidaci. Ustanovení 253 z.č.
182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, tímto není dotčeno.
• prodávající podá návrh na vyrovnání nebo bude zahájeno jiné řízení v důsledku úpadku prodávajícího;
• prodávající vstoupí do likvidace;
• prodávající pozbude jakékoli oprávnění vyžadované právními předpisy pro provádění činností, k nimž se dle
této smlouvy zavázal.
• Plněni nebude možné, pokud nedojde k podpisu smlouvy o podpoře mezi Fondem a příjemcem podpory
Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy pouze v těchto případech:
• kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků po dobu delší než 90 dnů;
• kupující opakovaně neposkytne součinnost zcela nezbytnou pro řádné plnění této smlouvy, a to i přesto, že
na prodlení s touto povinností bude prodávajícím písemně upozorněn a nezjedna nápravu v dodatečně
poskytnuté přiměřene lhútě.
V pisemném odstoupeni od nmlouvy musí odstupuci smluvní strana uvést. v čem upatřuje duvod odstoupen on
smlouvy, pripadné prpojit k tomuto rikonu doklady pmkazujc. :vzené duvody. ÚčinKy odstoupeni od sm!ouvy
nastanou okamžikem doručení písemného projevu vule odstoupir od Smlouvy druhe SmiUVn. strané. Oda;ouoen‘
od smlouvy se nedotkne případného naroku na nahraciu škody vzniklé porušením smlouvy nebo naroku na
zaplacení smluvních sanc
Odstcip:-L zbotovde od sm;oL‘‘y pro prodlen: onednateie a nespočWHi )RKaZKa řO SPiflCfl povinnosu
objednatele v okolnostech vylucujícícn odpovědnost ve smyslu 374 obchodn:ho zakoniku, nale dodavate
celková cena, na kterou n:Éí narok na zákiadé teto smlouvy za dodavku předmétu smlouvy v plném rozsahu. Od
této ceny se však odečte to, co zhotovkel ušetř/ nedodaním předmětu plnén v plněni rozsahu V ostatních
rí!nI1I‘l
lOz 12
‚
OPERAČNÍ PROGRAM
LI VOI Ní PRO STR E DÍ
*
*
*
EVROPSKÁ UNIL
*
*
* * *
Fond ‚oudrtnosO
‘
Evropský fond pro rcgionolni rozvoj
Proodu,
vzduch
a príroclu
phaadech odstoupen zhotovitele od smlouvy pro prodleni objednatele náleži zhotoviteli cena za částečné plněni
předmětu smlouvy, které provedl do odstoupeni od smlouvy, a úhrada nákladů, které účelně vynaložil
v souvislosti s dodáním předmětu plněni do odstoupeni od smlouvy.
4. Platnost a účinnost smlouvy. rozvazovaci podminka
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Dnem uzavření této smlouvy je den označený
datem u podpisů smluvních stran. Je-li takto označeno více dnI, je dnem uzavřeni této smlouvy den
z označených dnů nejpozdější.
Ix.
Závěrečná ujednánĺ
1. Informační povinnost
V případě, že na jedné nebo na druhé smluvní straně nastanou změny (např. změna sídla, změna jednajících
osob) je povinna smluvní strana, u níž došlo k těmto změnám, uvedené zrněny druhé smluvní straně písemně
oznámit. Pokud tak neučiní, odpovídá druhé smluvni straně za vzniklou škodu.
2. Klauzule o platnosti ustanovení smlouvy:
Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo neplatné nebo neúčinné, není tím dotčena platnost nebo účinnost
ostatních ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní strany dohodnou na nahrazení ustanoveni zněním
novým tak, aby se nové ustanovení co nejvíce přiblížilo předmětu a účelu ustanovení původního.
3. Soudní doložka
Smluvní strany se zavazují veškeré případné spory plynoucí z této smlouvy řešit smírně. Spory. které se
nepodaří vyřešit smírnou cestou, budou rozhodovány obecnými soudy v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb.,
občanským soudním řádem, ve znění pozdějších předpisů.
4. Právní režim smluvního vztahu
Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí obecně zavaznýrni právními předpisy České republiky.
zejména příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
5. Počet vyhotovení
Tato smlouva je sepsána ve čiyiecil vyhotovenich, z ncůů Každa srnluvr stt-aa ohdí o dvou originálních
výtIscc:
strany prohlašuji, že tato smlouva byla sepsana podle jejich sKutečné a svobodné vule nikoliv v tísni čí
jinak ie‘.‘ýhodných podmínek. Smlouvu přečetly s jejím obsahem souhlasí na důkaz čehož očpojuií vlastnoruční
aocčaisy.
Smluvní
3. Pravn nastunc
Prava a zavazky. ktere pro smluvní strany ze anoivv vyyval
Stránka 11 z 12
‘,
i2
ecaze na jejich oravn nasupr.c
EVROPSKÁ UNIE
OPERAČNÍ PROGRAM
IVOTNl PROSTRED1
Přflohy této smlouvy:
Poloha Č. 1
Příloha Č. 2
Příloha Č. 3
—
-
-
*
*
*
*
*
*
Pro vcdu,
nnd roudrzno5t
Evropský fond pro regonaní rozvoj
I
vzduch a přírocu
Technická specifikace stroje
Zadávací dokumentace
Harmonogram dodávky
V Óerčanech dne
kupující:
V Těšovicich..,., dne 18.62013...
prodávající:
Květoslav Pálka
TS rachaČea.s.
\
ii
J ‘1
STS PRA
Za obec Ing. Dana Tomášková
starostka
;1«
lC
234 21 HUG\f
388312 042
ax:
l 388 3021
0
T
čO 6O826
rěovicei
raiika 12
2
Z
12
‚
ProNášení o počtu stran nabídky dle vzoru
3
STROJE
T}Cf-[N]KA
SERVIS
Prachatice a.s.
STS Prachatice, a.s.
Těšovice 62, Husinec
CZ 384 21
Oú Čerčany
Ing. Dana Tomášková
Václavská 36, 257 55 Cerčany
—
tel.:
fax:
e-mail:
web:
+420 388 302 130
+420 388 312 042
infostsprachatice cz
http://www.stsprachatíce.cz
Váš dopis značky / ze dne
Naše značka
Vyřizuje I linka
Těšovice
Doplnění nabídky k výběrovému řízení
Dodávaný stroj Egholm city ranger 2250 uvedený v nabídce ze dne 18.6.20 13
splňuje tyto technické parametry
Motor 4 válec
Kloubové provedení
Zvuk. Signalizace couvání
Kamera monitorující prostor za strojem
Sací nástavba včetně ruční hadice délky 5 nebo 6 metrú
Uložení kartáčů před přední nápravou
Signalizace osvětlení
Norma sníženi prašnosti PM 10
TS PRÁCHPJ?CE, a..
‚
‘f
Těšovice, 3í4 2 1 Husir:
iJ.: 388 302 130 iaX: 32$ 312 042
Ĺ
C 2033
Předseda představenstva Květoslav Pálka
Peněžní ústav: ČSOB a.s, Písek
účet CZK: 612706653 / 0300
účet EUR 271747173 / 0300
CEKOCZPP
SWIFT:
IBAN czK: CZ78 0300 0000 0006 1270 6653
IBAN EUR CZ79 0300 0000 0002 7174 7173
Registrace podle OZ:
Společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v ČBudějovicich
oddíl B, vložka 641
IČO 60826983
DIČ: CZ60826983
strana I / 1
STROJE
I\iKA
•
SERVIS
Prachatice a.s.
Ou Cercany
Václavská 36
257 22 Čerčany
STS Prachatice, as.
Těšo\ce62, Husinec
fl‘7
+420 388 302 130
tel.:
+420 388 312 042
fax:
e-mail: infostsprachaticecz
http ://www.stsprachatice.cz
web:
Váš dopis značky I ze dne
Naše značka
Těšovice
Vyřizuje / linka
Prohlášení uchazeče
Prohlašuji, že Firma STS Prachatice,a.s. ‚ ani členové statutárních orgánu
nebyli v posledních 3 letech od konce lhůty pro podání nabídky
v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
Předseda představenstva Květoslav Pálka
.‚.
.s.
‘
Dne 18.6.20 13
‚/;
Peněžní ústav: ČSOB as. Písek
účet CZK. 612706653 / 0300
účet EUR: 271747173 / 0300
SWIFT:
CEKOCZPP
BAN cz: CZ78 0300 0000 0006 1270 6653
BAN EUR: CZ79 0300 0000 0002 7174 7173
II
‘Ť
Ĺ‘t
í usOv
)j Hun
TLI: 388 302 130 ix: 388 3120-12
6Oc26E3: DIČ 0260325933
Registrace podle OZ:
Společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v C Budějovcich
oddíl B vložka 641
strana I I 1
SUD
IČO. 60826983 DIČ CZ60826983
‘
STROJE
ťF- ‘N J KP
SERVIS
-;
ťďoĺ
1
Prachatice a.s.
OÚ Čerčany
Václavská 36
257 22 Čerčany
STS Prachatice, as.
Těšovice 62, Husinec
CZ 384 21
ĺ‘
‘
‘
—
tel.:
fax:
e-mail:
web:
+420 388 302 130
+420 388 312 042
infostsprachatice.cz
http:i/www.stsprachaticecz
Váš dopis značky / ze dne
Těšovice
Vyřizuje / linka
Naše značka
Čestné prohlášení
mce prohlašuje že splňuje základní kvalifikační předpoklady podle
)Zá
e
1
137/2006 Sb. o
veřejných zakázkách.
53 zákona č.
2)Zájemce prohlašuje, že u něj nepůsobí žádné statutární oigány, kteří v posledních třech
letech byli
pracovně právním ‚ funkčním či obdobném poměru u zadavatele.
3) Zájemce prohiašuje že neuzavřel ani neuzavře zakázanou dohodu podle zákona o oclirané
hospodářské soutěže v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou.
4) Zájemce prohlašuje, že je dostatečně ekonomicky a finančně zpusobilý splnit veřejnou
zakázku.
V Těšovicích dne 18.6.2013
Marie Houkovů
Člen představenstva
sT Gľ:
roVcr, 384 21 HusinEc
388 02 130
Peněžní ústav: ČSOB as, Písek
účet CZK: 612706653 / 0300
účet EUR: 271747173 / 0300
SWIFT:
CEKOCZPP
BAN czK: CZ78 0300 0000 0006 1270 6653
BAN EUR: CZ79 0300 0000 0002 7174 7173
y
2
f
3
Registrace podle OZ:
Společnost je zapsána v OR
u Krajského soudu v Č Budějovicích
oddíl B vložka 641
IČO‘ 60826983
DIČ CZ60826983
strana I / 1
Ĺ
ELnited
Municipal
Equipment
$
-.w
FORAcLEJNENVIRONMENr
C ERTI FIED
Tets conciuctcd by SGS Institut Fresenius GmbH
We hereby deciare this Road Sweeper has been tested and certified according to the
E United PM1 O-Test for Road Sweepers and the performance Ieve stated has been
confirmed by EUnited Municipal Equipment.
Niifisk-Egholm A/S
City Ranger 2250
Manufacturer
Mode I
Transportvej 27
2012
Address
Type ‚ Version
DK7620 Lenvíg
Address
Ľ: /
Senal Number
Date of Issue
Aďthorized Signature
(/j‘
-‘
7
?/ /2ty)2
I
according to:
European Standard EN15429-Ľ: 2007 Sweepers- Partl: CIassifcation and Terminology
Download

KUPNÍ SMLOUVA