CENÍK | únor 2015
Regulační technika pro vytápění
23%
úspora energie
Až
za vytápění.
Nainstalujte termostatické hlavice
living by Danfoss na stávající
radiátory a získejte tím okamžitou
úsporu energie a efektivní kontrolu
vytápění celé domácnosti.
www.cz.danfoss.com
Všeobecné dodací
Všeobecné
a záruþní
dodací
podmínky
a záruþní
firmy
podmínky
Danfossfirmy
s.r.o.
Danfoss
platné s.r.o.
od
s.r.o.
1. platné
1.platné
2011odod1.1.1.1.2011
2011
Všechny dohody a nabídky podléhají níže uvedeným Všeobecným dodacím a záruþním
podmínkám (dále jen „VDZP“). Objednávkou nebo pĜijetím zásilky je kupující uznává.
Tyto VDZP se vztahují na výrobky pod oznaþením DEVI a Danfoss.
1. Dodávky
Dodávky jsou obvykle uskuteþĖovány ze skladu Rodekro – Dánsko nebo pĜímo z výrobního závodu na požadované místo urþení.
Danfoss zasílá kupujícímu pojištČné zásilky proti zaplacení, podle nejlepšího uvážení,
avšak bez odpovČdnosti za nejrychlejší zpĤsob zasílání, bez dovozného, vyjímku tvoĜí
malé zásilky, za které pĜíjemce platí porto a doruþovací poplatky, resp. je pĜíjemci
vyúþtován pĜíplatek za odbČr malého množství.
6WFEFOÏDFOZKTPVCF[%1)BKTPVQMBUOÏPEEPPEWPMÈOÓ.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss Link™ FT bezdrátové
spínací relé se snímačem
teploty podlahy. Spíná topné
kabely a termopohony ventilů
Pokojový prostorový
snímač teploty
s displejem RS
Bezdrátová řídící jednotka
Danfoss Link™ CC
living connect®
Bezdrátová
programovatelná
hlavice
2. Cenová doložka a zmČny cen
Danfoss je oprávnČn dodateþnČ zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v pĜípadČ,
že dojde ke zvýšení nákladĤ na výrobu takového zboží, zejména ke zvýšení cen surovin,
polotovarĤ a energií potĜebných pro výrobu prodávaného zboží, ke zvýšení cen
pracovních sil u spoleþnosti Danfoss a ke zvýšení dalších nákladĤ vynakládaných na
ostatní vstupy nutné pro výrobu takového zboží. Danfoss je také oprávnČn dodateþnČ
zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v pĜípadČ, že dojde k navýšení cen, za kterou je
toto zboží Danfossem nakupováno þi jinak získáváno.
K objednávkám s nižší hodnotou než 5.000,- Kþ po slevách úþtujeme manipulaþní
poplatek 1000,- Kþ. Doprava a manipulaþní poplatky mohou byt úþtovány až do výše
2% z celkové ceny dodaného zboží. Expresní doprava bude doúþtována dle skuteþných
nákladĤ na dodané zboží.
Vrácení zboží které bylo dodané dle Ĝádné objednávky je možné jen po pĜedchozí
domluvČ a je zpoplatnČné.
DaĖ z pĜidané hodnoty se k cenČ, za kterou je zboží prodáváno, pĜipoþte vždy v zákonné
výši. ýástka odpovídající dani z pĜidané hodnoty je splatná souþasnČ s kupní cenou
za prodávané zboží.
V pĜípadČ, že míra inflace ekonomiky ýeské republiky vyhlašovaná v mČsíþních
intervalech ýeským statistickým úĜadem pĜesáhne 5%, je Danfoss oprávnČn zvýšit
dohodnutou cenu prodávaného zboží o þástku odpovídající míĜe inflace.
Danfoss mĤže stanovit pro kupujícího jako dodací podmínku složení deposita, které
slouží jako zajišĢovací instrument pĜi dodávkách zboží zákazníkovi. DĤvodem pro
stanovení povinnosti složit depositum mĤže být zhoršení ekonomické situace v oboru
nebo v zemi prodeje nebo v zemi zákazníka nebo špatná ekonomická situace zákazníka
nebo nestálý kurz mČny zemČ. DĤvodem pro povinnost složit depositum je i výše
hodnoty odebíraného zboží þi posouzení dodávky jako rizikového obchodu. Depositum
mĤže být složeno mimo výše uvedené skuteþnosti i po dohodČ stran nebo na základČ
výslovné žádosti kupujícího.
3. Balení
Jednorázové obaly jsou zahrnuty v cenČ a v pĜípadČ vrácení zásilky se nedobropisují.
Vratné obaly jsou jen zapĤjþovány.
4. Placení, zadržovací právo a zapoþtení
Není-li dohodnuto jinak:
Platby se zasílají ve lhĤtČ dle dohodnutých platebních podmínek, které jsou uvedeny na
faktuĜe. Splatnost se poþítá od data vystavení faktury za poþet kalendáĜních dnĤ
uvedených v platební podmínce. Platbu oþekáváme na úþtČ nejpozdČji poslední den
splatnosti. Šeky a smČnky jsou pokládány za platby teprve po jejich inkasu. Diskontní
náklady jdou k tíži kupujícího.
PĜi opoždČné platbČ je odbČratel povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,5% z fakturované þástky za každý zapoþatý týden prodlení. Úroky jsou splatné ihned po obdržení
vyúþtování.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu v souladu s kupní smlouvou nebo s tČmito
platebními podmínkami v plné výši. Kupující zejména není oprávnČn zadržovat þást
kupní ceny jako „zádržné“ pro úþely pĜípadných oprav zboží ani pro jakékoliv jiné
úþely. Kupující je oprávnČn odmítnout zboží pouze tehdy, je-li mu dodáno pĜed
dohodnutým termínem dodání. Ostatní pĜípady je povinen Ĝešit v souladu s ustanovením
upravujícími nároky z vad zboží.
Vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího lze zapoþíst jen na základČ jejich
písemné dohody. Jednostranné zapoþtení je vylouþeno. Kupující tak není oprávnČn
zapoþítat pĜípadný nárok na slevu z kupní ceny proti zaplacení kupní ceny.
5. Výhrada zachování vlastnického práva
Dodané zboží zĤstává vlastnictvím Danfossu až do úplného zaplacení kupní ceny
a všech pĜedchozích a budoucích pohledávek, které má prodávající vĤþi kupujícímu ke
dni uzavĜení smlouvy. Kupující nesmí s dodaným zbožím, ke kterému má Danfoss
výhradu vlastnictví, bez jeho pĜedchozího souhlasu nijak nakládat. Kupující je povinen
Danfossu neprodlenČ písemnČ nebo prostĜednictvím mechanických nebo elektro-nických
prostĜedkĤ oznámit exekuþní nebo jakékoliv jiné nároky vznesené tĜetími osobami na
toto zboží. Zpracuje-li kupující zboží ve zlé víĜe na novou vČc, která bude v jeho
vlastnictví, stává se Danfoss vlastníkem této nové vČci. Zpracuje-li kupující nebo tĜetí
osoba zboží na novou vČc, která bude ve vlastnictví tĜetí osoby, stává se jejím
vlastníkem ten, jehož podíl na ní je vČtší.
Kupující postupuje Danfossu své pohledávky vzniklé z dalšího prodeje zboží, které je
stále ve vlastnictví Danfossu, stejnČ jako pohledávky z titulu zhodnocení (bezdĤvodného
obohacení) pĜi zpracování zboží na novou vČc až do výše kupní ceny. Kupující je
oprávnČn pohledávky vzniklé z dalšího prodeje a pohledávky z titulu zisku, který mu
náleží, uplatĖovat a inkasovat, pokud toto oprávnČní nebude odvoláno.
Danfoss Link™ HC
Řízení podlahových smyček
prostřednictvím termoelektrických
pohonů TWA instalovaných na sběrači
a rozdělovači
6. PĜechod nebezpeþí škody na zboží
Nebezpeþí škody na zboží pĜechází na kupujícího v okamžiku, kdy pĜevezme zboží
od prodávajícího. Odmítne-li kupující zboží bez závažného dĤvodu pĜevzít, nebo jestliže
ho nepĜevezme vþas, pĜechází na nČj nebezpeþí škody na zboží v dobČ, kdy mu Danfoss
umožní se zbožím nakládat.
Naistalujte si náš nový bezdrátový
řídící systém s barevným dotykovým
displejem living by Danfoss.
Stáhněte si naše webové stránky
do vašeho chytrého telefonu.
7. ÚvČrová doložka
Jestliže nebudou dodrženy platební podmínky ( smluvené zvlášĢ anebo vyplývající
z bodu 5) pĜesto, že byl kupující upomenut a že mu byla stanovena poslední lhĤta
k zaplacení, anebo jestliže Danfoss pĜi uzavĜení obchodního pĜípadu objeví okolnosti,
které mohou mít podstatný vliv na platební dĤvČryhodnost kupujícího, má toto za
dĤsledek, že všechny pohledávky Danfossu se stávají splatnými, bez ohledu na danou
dobu splatnosti došlých nebo dobropisech smČnek. V takových pĜípadech má Danfoss
také právo realizovat dosud neprovedené dodávky jen proti platbČ pĜedem nebo proti
záruce, anebo po poskytnutí pĜimČĜené dodateþné lhĤty odstoupit od ujednání. KromČ
toho mĤže Danfoss zakázat další zcizení tohoto zboží (dodaného s výhradou, že zĤstává
vlastnictvím Danfossu), a vyžadovat na náklady kupujících vrácení zboží nebo pĜevod
nepĜímé tržby a odvolat oprávnČní k pĜevzetí.
8. Dodací lhĤty
PĜi sjednané platbČ pĜedem se v nabídce uvedený dodací termín rozumí od data pĜipsání
platby na úþet Danfoss. Dodací doba je udávána podle nejlepšího uvážení, v závislosti
vždy od daných dodávkových možností. Danfoss nepĜebírá žádné ruþení za zpoždČní
dodávek v dĤsledku událostí vzniklých z vyšší moci, jakož i za jiné okolnosti
nezavinČné Danfossem, jako jsou napĜ. výluky, zastavení práce nebo obdobné události
anebo mimoĜádná vládní opatĜení, pĜekážky v dopravČ, jakými jsou napĜ. zledovatČlá
místa nebo dopravní nehody, celní projednávání, opoždČná dodávka subdodavatele vþas
objednaného materiálu, závada v dodávce elektrického proudu a tím zpĤsobené obtíže
ve výrobČ, požár nebo dílenské úrazy ve vlastní továrnČ nebo u subdodavatelĤ.
9. Ruþení za technické návrhy
Je na kupujícím, aby si pĜed pĜevzetím a použitím ovČĜil údaje a technická data obsažená
v katalozích, prospektech a dalších písemných dokladech, jako jsou napĜ. technické
výkresy, projekty a návrhy.
Totéž platí o návrzích uþinČných ústnČ a o ústním poradenství i o jiných službách
poskytnutých dodateþnČ zákazníkovi.
Kupující nemĤže z tČchto podkladĤ nebo z dodateþných služeb v žádném pĜípadČ
vyvozovat nČjaké nároky nebo práva vĤþi Danfossu, ledaže by bylo Danfossu vytýkáno,
že jednal úmyslnČ a nebo s hrubou nedbalostí.
10. ZmČny
Danfoss si vyhrazuje právo provádČt na svých výrobcích, a to i na tČch výrobcích, které
již byly objednány, zmČny, které povedou k odstranČní možných vad þi ke zlepšení
vlastností výrobkĤ, a to za pĜedpokladu, že nedojde ke zhoršení jejich vlastností. Prodávající je povinen tyto zmČny oznámit v pĜípadČ, že zmČny jsou takového charakteru,
že by mohl pĜedvídat s pĜihlédnutím k úþelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu
nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavĜena, že druhá strana nebude mít na koupi
takto pozmČnČných výrobkĤ zájem.
11. Záruky
a) Záruþní lhĤta
- Záruþní doba na výrobky Dannfoss je 18 mČsícĤ, poþítá se od data vyraženého na
jednotlivém výrobku, nejménČ však 6 mČsícĤ ode dne dodání zboží.
- Záruþní doba na výrobky Danfoss – Tepelná technika je 24 mČsícĤ ode dne dodání
zboží.
- Záruka na tepelná þerpadla platí pouze pĜi instalaci tepelného þerpadla certifikovanou instalaþní firmou a pĜi odevzdání vyplnČného Protokolu o uvedení do provozu do
firmy Danfoss do jednoho mČsíce po uvedení tepelného þerpadla do provozu.
- Záruka na výrobky DEVI je 24 mČsícĤ od doby dodání, pokud v záruþním listu
výrobce není uvedeno jinak.
b) UplatnČní záruþní vady
- Vady, které se projeví u výrobkĤ v záruþní dobČ (záruþní vady) musí být oznámeny
prodávajícímu do konce záruþní doby.
c) Charakter a rozsah záruky
1. Zásady
- Výrobky, u nichž se projeví bČhem záruky vady, musí být pĜedány prodávajícímu
k pĜezkoumání. Prodávající je povinen výrobky, u nichž vadu uznal, vymČnit,
opravit, nebo poskytnout u nich pĜimČĜenou slevu z kupní ceny, a to podle své
volby. PĜi uplatnČní nárokĤ ze záruþních vad není rozhodující, zda vady pĜedstavují
podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.
2. Zvláštnosti pĜi výmČnČ
- Jestliže Danfoss bČhem záruþní doby vymČní zaslaný výrobek jako vadný za nový
výrobek a staþilo by pouze tento výrobek opravit, nelze v tom spatĜovat, že tím
Danfoss uznal závadu celého výrobku, nebo že je to projev jeho ruþení.
- Jestliže kupující chce kromČ výmČny uplatnit další nároky, pak to musí sdČlit
písemnČ pĜi zaslání výrobku. Jestliže se zjistí, že vada vznikla vinou kupujícího
a ruþení Danfossu je vylouþeno, kupující nese veškeré náklady opravy.
3. Ruþení za náhradní dodávky a za vylepšování
- Za výmČnu a opravu zboží ruþí prodávající ve stejném rozsahu jako za zboží
pĤvodní.
d) Cizí opravy, neodborná instalace
- Jestliže nČkterý komponent anebo nČkterý systém dodaný Danfossem bude mČnČn
nebo opravován, þi použit k jinému úþelu anebo instalován a dán do provozu jinak,
než pĜedepisují návody Danfossu, anebo budou v hermetických kompresorových
systémech použity protimrazové prostĜedky, a to vše bez souhlasu Danfossu – záruka
zaniká.
e) Cizí produkty
- PĜi dodávce cizích produktĤ jsou nároky na poskytnutí záruky v tom rozsahu, které
má Danfoss vĤþi výrobci, ne však delší než je normální záruþní doba Danfossu.
12. Reklamace - zpĤsob uplatĖování vad
Kupujícímu vznikají nároky z odpovČdnosti prodávajícího za vady, jen pokud prokáže,
že zboží mČlo vady v dobČ dodání.
Jestliže kupující uplatĖuje vĤþi Danfossu zjevné vady na dodaném zboží, pak je musí
uplatnit písemnČ, a to bez zbyteþného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil nebo mČl
zjistit pĜi prohlídce zboží, kterou je povinen uþinit pĜi nebo co nejdĜíve po pĜevzetí
zboží.
Jestliže kupující uplatĖuje vĤþi Danfossu skryté vady na dodaném zboží, pak je musí
uplatnit písemnČ, a to bez zbyteþného odkladu od okamžiku, kdy tyto skryté vady mohl
zjistit pĜi vynaložení odborné péþe, nejpozdČji však do dvou let od dodání zboží.
Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, jeho nárok z odpovČdnosti prodávajícího
za vady nevznikne.
13. Nároky na náhradu škody
Nároky na náhradu škody je povinen Danfoss uhradit, je-li mu prokázáno porušení
povinností ze smluvního vztahu a neprokázal-li okolnosti vyluþující jeho odpovČdnost.
V ostatním platí pĜíslušná ustanovení obchodního zákoníku.
14. Místo plnČní, soudní pĜíslušnost, þásteþná neplatnost
a) Místem plnČní pro dodávky a platby je Praha.
b) Pro všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím je v prvním stupni dána místní
pĜíslušnost obecného soudu prodávajícího.
c) V ostatním se Ĝídí tyto VDZP ustanoveními platného znČní obchodního zákoníku
ýeské republiky.
d) Jestliže by jednotlivá ustanovení shora uvedených všeobecných podmínek mČla být
zcela nebo þásteþnČ neplatná, neovlivĖuje to úþinnost ostatních ustanovení.
Platí, že neúþinná úprava je substituována takovou úpravou, která je nejbližší
hospodáĜskému úþelu neúþinné úpravy, a která je úþinná.
Novinky v ceníku 2015
1. Dynamický ventil RA-DV
sešit 1; strana 5
Nová Ĝada tlakovČ nezávislých radiátorových ventilĤ.
2. TVM-W 2. generace
sešit 1; strana 19
Nová Ĝada termostatických tĜícestných smČšovacích ventilĤ pro teplou užitkovou vodu.
3. Nové AB-QM 3TP
sešit 2; strana 2
Nové tlakovČ nezávislé vyvažovací ventily AB-QM vyšších dimenzí se tĜemi mČĜicími koncovkami.
4. Termoelektrické hlavice pro ventilová tČlesa AB-QM
sešit 2; strana 3
Nové termoelektrické hlavice ABN A5 a ABNM A5
5. Izolaþní boxy k AB-QM
sešit 2; strana 4
NovČ v ceníku izolaþní boxy k AB-QM
6. Regulátory tlakové diference ASV-PV 4. generace
sešit 2; strana 5
Nová Ĝada regulátorĤ tlakové diference ASV-PV 4. generace
7. Elektronické termostaty
sešit 3; strana 1 a 2
Nové elektronické prostorové termostaty RET1000, RET2000 a TP7001
8. Termostaty BasicPlus2
sešit 3; strana 2 a sešit 4; strana 5
2
Nové prostorové termostaty FH-WTx BasicPlus s napČĢovým kontaktem
9. Elektrické topné kabely ECflex a ECsafe
sešit 5; strana 1,2
Nové elektrické topné kabely ECflex pro vnitĜní použití s jednotkovým výkonem 10 a 18W/m
Nové elektrické topné kabely ECsafe pro venkovní použití s jednotkovým výkonem 20W/m
U položek s oznaþením DEN* ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
Platnost od 1. 2. 2015
Regulační technika pro vytápění - CENÍK 2015
Abecední seznam výrobků
Obsah ceníku
Ceník
Sešit 1 - Termostatické ventily a šroubení
Sešit 2 - Armatury pro vyvážení soustav
Sešit 3 - Termostaty a zónové ventily
Sešit 4 - Podlahové vytápění
Sešit 5 - Elektrické topné rohože a kabely
Alfanumerický seznam objednacích čísel
Platnost od 1. 2. 2015
Abecední seznam výrobkĤ
Oznaþení
AB-QM
ABN A5
ABNM A5
AB-PM
AME 110 NL
AME 110 NLX
AME 120 NL
AME 435 QM
AME 55 QM
AME 85 QM
AMI 140
AMV 110 NL
AMV 120 NL
AMZ
ASV-BD
ASV-I
ASV-M
ASV-P
ASV-PV
ASV-PV 4. generace
AVDO
CF-EA
CF-RU
Danfoss Link BSU
Danfoss Link BR
Danfoss Link Butler
Danfoss Link CC
Danfoss Link HC
Danfoss Link NSU
Danfoss Link PSU
Danfoss Link RS
Danfoss Link SCM
Danfoss Link spínací relé HR
ECflex
ECsafe
EFET
EFIT
EFSM
EFTCC-30
EFTM
FED -IF
FED-FF
FEK -IF
FEK-FF
FEV - IF
FEV - Z
FEV -FF
FH-ACA
FH-ACB
FH-BCA
FH-BCB
FH-BCC
FH-BGA
FH-BGB
FH-BGC
FH-BGD
FH-BGE
FH-BGF
FH-BGG
FH-BGH
FH-BGI
FH-BK
FH-BRA
FH-BRC
FH-BRD
FH-CWF
FH-WT-D
Sešit
2
2
1;2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
1
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
2
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3;4
3;4
Strana
2
3
4;3
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
7
7
7
6
6
5
20
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1;4
1
2
3
3
1
2
1
17
17
17
17
17
4
17
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2;5
2;5
Oznaþení
FH-WT-DR
FH-WT-P
FH-WT-PR
FH-WT-T
FHD-T
FHF
FHF-BV
FHF-C
FHF-E
FHF-EA
FHF-EM
FHF-F
FHF-MB
FHF-R
FH-IMA
FH-IMB
FH-IMH
FH-IMI
FHM-AF
FHM-C
FHM-FL
FHM-MS
FH-PFB
FH-PFC
FH-PFD
FH-SL
FH-ST55
FH-TC
FH-TOA
FH-TOB
FH-TOD
FH-TOE
FH-TOJ
FH-TOK
FH-TOL
FHV-A
FHV-R
FH-WC
FH-WF
FH-WP
FH-WS
FH-WT
FJV
FJVR
FT
FTC
living connect®
living eco®
MCF-EC
Mirror Foil
MSV - F 2
MSV-B
MSV-BD
MSV-BD/S
MSV-S
MTCV
PFM 100
PFM 5000
PV sada
QT
RA - C
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA 2920
RA 2922
RA 2940
RA 2945
Sešit
3;4
3;4
3;4
3;4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
4
4
4
4
1
1
1;4
1
1;4
1;4
1;4
5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
Strana
2;5
2;5
2;5
2;5
1,2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
2
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
18
18
5
5
5
5
5
19
18,19
1;4
18
1;4
1;4
1;4
3
11
10
10
10
10
8
13
13
9
3
17,18
11
11
3
3
2,18
3
Oznaþení
RA 2975
RA 2980
RA 2982
RA 5002
RA 5003
RA 5062
RA 5065
RA 5068
RA 5074
RA 5194
RAE 5054
RAE 5056
RAE 5154
RAE-H 5035
RAE-K 5034
RAE-K 5036
RAE-K 5134
RA-DV
RA-G
RA-K
RA-KE
RA-N
RA-NCX 15
RA-U
RA-URX
RAV
RAX
RAX-K
RET
RLV
RLV-CX 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-S
RLV-X
RTX
RX
SLHW-55
SLIG-18
SLPG-10
SLPG-26
SLPH-10
TP 5001
TP 5001 - RF
TP 7001
TP 7000 - RF
TP 9000
TVM-H
TVM-W 2. generace
TWA-A
TWA-K
TWA-V
TWA-Z
USV- M
USV sada
USV-I
VHS
VHX-D
VHX-Mono
Sešit
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
1
1
1;4
1
3
2
2
2
2
1
1
1
Strana
2
2,18
2
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
3
3
3
3
5
6
6
6
5,11
10
11
7
3
1,7,10
1,7
1,2
14
10
14
14
14
7
7
2
2
2
2
2
2
1
2
1
2
1
19
19
4;5
4
3
3
9
9
9
11
8
9
Platnost od 1. 2. 2015
Obsah
Termostatické ventily a šroubení
living by Danfoss
Danfoss Link CC, PSU, NSU, jednotka pro podlahové vytápČní HC, prostorové þidlo RS, spínací relé BR, HR
CF-RU, CF-EA, FT ELKO
Danfoss Link SCM, Butler
living connect ® , living eco ® , RAX, RAX-K
Termostatické hlavice RA 2000, RAE
Termostatické hlavice typ RA 2000 se západkovým upevnČním
Termostatické hlavice typ RAE se západkovým upevnČním
Termostatické hlavice typ RAE- K, RAE - H upevnČné pĜevleþnou maticí
Termostatické hlavice typ RA 2920 v provedení pro veĜejné budovy
Servisní prvky RTD - termostatické hlavice RTD a RA 2945
Termostatické hlavice typ RA 5060, oddČlené nastavení
Ostatní hlavice a pĜíslušenství RA 2000
Ruþní hlavice, termoelektrické hlavice TWA a ABNM A5
Rohový adaptér, pĜíslušenství a náhradní díly hlavic
Ventilová tČlesa RA
Dynamický ventil RA-DV
Ventilová tČlesa RA-N s pĜednastavením, s vnitĜním nebo vnČjším závitem
Ventilová tČlesa RA-N s pĜednastavením a tČsnícím o-kroužkem; pĜipojení na soustavu vnitĜním závitem
Ventilová tČlesa RA - N s pĜednastavením a tČsnícím o-kroužkem, s lisovaným spojem Press fit
Náhradní díly a pĜíslušenství ventilových tČles RA
Ventily se spojkou RA-K, RA-KE
Ventilová tČlesa RA-G bez pĜednastavení
Radiátorové ventily a šroubení pro topné žebĜíky a designové radiátory
X - tra Collection, RA-URX / RLV-X, ventil a šroubení pro klasické pĜipojení
Termostatické hlavice RAX, RTX a pĜíslušenství
X - tra Collection, VHX-D, ventil pro stĜedové pĜipojení
X - tra Collection, VHX-Mono, ventil pro jednobodové pĜipojení
PĜíslušenství pro RA-URX a VHX (rozety, O-kroužky…)
Ventily RA-NCX pochromované
Termostatické hlavice RAX, pochromované, bílé
Šroubení RLV-CX pochromované
Radiátorová šroubení s integrovaným ventilem, ventily s ponornou trubkou
Radiátorová šroubení VHS s integrovaným ventilem
Ventily s ponornou trubkou RA 15/6T, RA 15/6TB
Integrované ventily pro univerzální otopná tČlesa
Sety pro radiátory
Sety pro radiátory VK
Sety pro klasické radiátory
PomĤcka pro pĜiĜazení termostatických hlavic a šroubení k otopným tČlesĤm
Radiátorová šroubení typ RLV pĜednastavitelná, s uzavíráním a vypouštČním
Radiátorová šroubení typ RLV pĜednastavitelná s tČsnícím o-kroužkem, s uzavíráním a vypouštČním
Radiátorová šroubení typ RLV pĜednastavitelná, s uzavíráním a vypouštČním, s lisovaným spojem Press fit
Radiátorová šroubení typ RLV-S pĜednastavitelná, s uzavíráním
Radiátorová šroubení typ RLV-S pĜednastavitelná a tČsnícím o-kroužkem, s uzavíráním
Šroubení pro otopná tČlesa typ RLV-K s uzavíráním a vypouštČním
Šroubení pro otopná tČlesa typ RLV-KS s uzavíráním
NáĜadí a pĜíslušenství
PĜíslušenství ke šroubením
NáĜadí pro údržbu ventilĤ - demontážní pĜístroj
Prodloužená a zkrácená šroubení
SvČrné spojky
SvČrné spojky pro mČdČné a pĜesné ocelové potrubí
SvČrné spojky pro plastové potrubí PEX
SvČrné spojky pro plastové potrubí ALUPEX
Prvky pro pĜímoþinnou regulaci klimatizaþních jednotek
Prvky pĜímoþinné regulace klimatizaþních jednotek FEV,FEK, FED
Ventilové tČleso s pĜednastavením RA-C
Prvky pro pĜímoþinnou regulaci podlahového vytápČní
Termostatická hlavice s pĜíložným þidlem FTC
Ventilové tČleso s pĜednastavením RA-C
Prvky pĜímoþinné regulace podlahového vytápČní Typ FHV-A a FHV-R
Omezovaþe teploty zpáteþky, termostatické cirkulaþní ventily
Omezovaþ teploty zpáteþky FJVR, FJV
Termostatický smČšovací ventil TVM
PĜepouštČcí ventily AVDO
Platnost od 1. 2. 2015
Strana
Sešit 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Obsah
Armatury pro vyvážení soustav
PĜehled armatur a funkcí pro regulaci diferenþního tlaku a regulaci prĤtoku
Automatické prvky
TlakovČ nezávislé vyvažovací a regulaþní ventily AB-QM
PĜíslušenství regulátorĤ AB-QM
Kombinovaný automatický vyvažovací a regulaþní ventil AB-PM
Termostatický pohon QT
Termoelektrické hlavice pro ventilová tČlesa AB-QM
Termoelektrické hlavice ABN A5, TWA-Z, ABNM A5
Elektromotorické pohony AMI 140; AMV(E) 110/120 NL; AME 110 NLX; AME 55/85 QM; AME 435 QM
ýidlo FEV-Z - regulace topného okruhu klimatizace
PĜíslušenství a závitové šroubení k ventilĤm AB-QM
Regulátor tlakové diference ASV-PV 4. generace s možností nastavení tlakové diference
Regulátor tlakové diference ASV-PV s možností nastavení tlakové diference
Regulátor tlakové diference ASV-P bez možnosti nastavení tlakové diference
Uzavírací a impulzní ventil ASV-M ; ASV-I; ASV-BD
Sety ASV
Termostatický cirkulaþní ventil MTCV Eco Brass, pĜíslušenství MTCV
Univerzální seĜizovací a mČĜicí ventil USV-I ; Univerzální uzavírací ventil USV- M
Sada univerzálních ventilĤ USV-I, USV-M; regulátor PV
Manuální prvky
Manuální seĜizovací, uzavírací a mČĜicí ventil MSV-BD Leno, MSV-B
Uzavírací ventil MSV-S
Sety MSV-BD/MSV-S
Manuální seĜizovací a mČĜicí ventil MSV-F2
PĜíslušenství k ASV, USV a MSV ventilĤm
Šroubení k ASV, svČrné spojky pro MSV-BD, izolaþní obaly pro ASV, USV
Sada pro jednoduché mČĜení tlakové diference a ovČĜení prĤtoku ventilĤ MSV Leno
PĜístroje, pro mČĜení tlakové diference; prĤtoku a vyvažování – Danfoss PFM
Termostaty a zónové ventily
Prostorové termostaty
Elektronické prostorové termostaty RET
Elektronické prostorové termostaty s programem TP 5001
Elektronické prostorové termostaty s programem TP 7001
Elektronické prostorové termostaty s programem TP 9000
Elektronické prostorové termostaty s bezdrátovým pĜenosem signálu
PĜijímaþe signálĤ od prostorových termostatĤ se spínacími kontakty
Prostorové termostaty BasicPlus2 napájení 230V s napČĢovým kontaktem
Zónové, pĜepínací ventily
Ventilové tČleso RAV/8, RAV/2
Termoelektrické pohony TWA
Zónové ventily dvoucestné AMZ 112 a tĜícestné AMZ 113
Podlahové vytápČní
SbČraþ a rozdČlovaþ FHF
SvČrné spojky
Kompaktní smČšovací jednotky
SkĜínČ pro sbČraþe/rozdČlovaþe
Trubky podlahového vytápČní a pĜíslušenství
Mokré systémy podlahového vytápČní
Systémy BasicClip, BasicRail a BasicGrip
Bezdrátová regulace podlahového vytápČní
living by Danfoss ; Nový Ĝídicí systém pro bytové objekty
Drátová regulace podlahového vytápČní
Regulace podlahového vytápČní FH-W, prostorové termostaty BasicPlus2, termoelektrické pohony TWA
Elektrické topné rohože a kabely
Elektrické topné rohože
Jednožilové topné rohože EFSM
Dvoužilové topné rohože EFTM
Elektrické topné kabely ECflex 10T, ECflex 18T
Elektrické topné kabely Ecsafe 20T, EFTCC-30
Samoregulaþní topné kabely SLPG
Samoregulaþní bezobslužné topné kabely SLPH-10
Samolepicí topné fólie
Elektronické termostaty EFET a EFIT a pĜíslušenství
Strana
Sešit 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11
12
13
Sešit 3
1
2
3
Sešit 4
1
2
3
4
5
Sešit 5
1
2
3
Platnost od 1. 2. 2015
living by Danfoss; Nový Ĝídicí systém pro bytové objekty
1
Obj. þíslo
Typ
Cena
Kþ
Provedení
Bezdrátový Ĝídicí systém s barevným dotykovým displejem living by Danfoss
Nová verze Danfoss LinkTM CC
Nová verze Danfoss LinkTM CC - USB vstup, výkonnČjší procesor
014G0282
Danfoss Link CC w/PSU
ěídicí jednotka s displejem, pevný pĜívod napájení z elektroboxu, vþetnČ nap. zdroje
9 999,-
014G0283
Danfoss Link CC w/NSU
ěídicí jednotka s displejem, flexi pĜívod napájení ze zásuvky, vþetnČ nap. zdroje
9 999,-
014G0260
Danfoss Link PSU
Napájecí zdroj pro Danfoss Link do podomítkové krabice (elektroboxu)
1 277,-
014G0261
Danfoss Link NSU
Napájecí zdroj pro Danfoss Link s flexi pĜívodem napájení ze zásuvky
1 277,-
014G0262
Danfoss Link BSU
PĜenosný instalaþní zdroj-napájení pro Danfoss link CC-bateriová jednotka; 15 V
014G0271
Danfoss Link spínací relé HR
014G0272
Danfoss Link BR
088U0230
CF-RU
014G0100
985,-
Bezdrátové spínací relé HR, montáž napĜ. do podomítkové krabice
1 399,-
Bezdrátové spínací kotlové relé BR
1 715,-
Opakovací, zesilovací jednotka signálu pro Danfoss Link
2 053,-
Danfoss Link HC 10
Bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátor. okruhĤ (1 až 10)
8 829,-
014G0103
Danfoss Link HC 5
Bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátor. okruhĤ (1 až 5)
5 651,-
088U0250
CF-EA
Externí anténa - 2m kabel
1 232,-
088U0255
MCF-EC
014G0158
Danfoss Link RS
088L1905
FT, ELKO
617,-
Prodloužení antény CF-EA 5m kabel
Pokojový prostorový snímaþ teploty s displejem RS
1 905,-
Bezdrát. spínací relé se snímaþem teploty podlahy (rámeþek typ ELKO)
2 281,-
Prostorový termostat RS
Zjednodušené schéma bezdrátového systému living by Danfoss
living connect®
Bezdrátové programovatelné
hlavice
Bezdrátový pĜenos signálu
Z-wave (pro všechny prvky systému)
Danfoss Link HC
ěízení podlahového vytápČní
prostĜednictvím termoelektrických
pohonĤ TWA
ěídicí jednotka
Danfoss Link CC
Danfoss Link SCM
SMS
Opakovaþ-přenášeþ signálu
CF-RU
Mobilní telefon Butler
Danfoss
014G0105
Danfoss Link SCM
014G0102
Danfoss Link Butler
Jednoduchý komunikaþní modul
2 944,-
Mobilní telefon Butler Danfoss
9 064,-
ěídicí prvky a termostatické hlavice k systému living by Danfoss
Obj. þíslo
Typ
Rozsah nastavení
Cena
Kþ
Elektronická bezdrátová programovatelná termostatická
hlavice s adaptéry na RA-N a M30x1,5. BezdrátovČ
spolupracuje s Ĝídicí jednotkou Danfoss Link CC.
4-28ÛC
1 029,-
Autonomní elektronická programovatelná termostatická hlavice
s adaptéry na RA-N a M30x1,5. Nová generace
programovatelné hlavice RA-PLUS.
6-28ÛC
1 224,-
Provedení
014G0002
living connect
014G0051
living eco
®
®
Termost. hlavice, pĜipojení M30x1,5; provedení bílá RAL 9016
628,-
013G6180
Termost. hlavice, pĜipojení M30x1,5; provedení chrom
783,-
013G6070
Termost. hlavice, pĜipojení "click"; provedení bílá RAL 9016
013G6075
Termost. hlavice, pĜipojení "click"; provedení þerná
712,-
013G6170
Termost. hlavice, pĜipojení "click"; provedení chrom
783,-
013G6171
Termost. hlavice, pĜipojení "click"; provedení nerez
952,-
013G6080
sešit 1/strana 1
RAX-K
RAX
Termostatické ventily a šroubení
0-28ÛC
628,-
Platnost od 1. 2. 2015
living by Danfoss; Nový Ĝídicí systém pro bytové objekty
1
PĜíslušenství k living by Danfoss
Obj. þíslo
KusĤ v
balení
Provedení
Cena/ks
Kþ
013G1232
Pojistka proti odcizení
50
5,-
014G0250
Adaptér pro ventilová tČlesa s pĜipojením typu RAV + RAVL
15
179,-
014G0251
Adaptér pro ventilová tČlesa s pĜipojením typu RA - "click"
15
65,-
014G0252
Adaptér pro living eco a living connect pro ventilová tČlesa s pĜipojením typu M30x1,5
15
65,-
20
65,-
014G0253 Adaptér pro ventilová tČlesa s pĜipojením typu RTD *
*Minimální odbČr již od 1 ks
Termostatické hlavice RA 2000, RAE
Obj. þíslo
Typ
Provedení
Rozsah
°C
Kapilára
m
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Termostatické hlavice RA 2000 se západkovým upevnČním a paroplynovou náplní þidla
S nastavitelným omezením, bílým upínacím kroužkem, možno osadit na ventilová tČlesa RA a otopná tČlesa VK
výrobcĤ Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga, Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus.
013G2980
RA 2980
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou
5...26
-
60
462,-
013G2982
RA 2982
S oddČleným þidlem a protimrazovou
ochranou
5...26
0-2,0
45
587,-
013G2940
RA 2940
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou, s možností plného uzavĜení
0…26
-
60
440,-
013G2975
RA 2975
S vestavČným þidlem a omezením
pĜednastavení minimální teploty na 2. StupeĖ
15…26
-
60
445,-
RA2000
Všechny hlavice jsou vybaveny ochranou proti zcizení.
Integrovaný termostatický RA-N ventil
napĜ.: M23x1,5 (závit pro pĜepravní krytku)
Termostatický ventil RA-N
Termostatické hlavice RAE se západkovým upevnČním
S nastavitelným omezením, bílým upínacím kroužkem, možno osadit na ventilová tČlesa RA a otopná tČlesa VK
výrobcĤ Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga, Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus.
013G5054
RAE 5054
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou
8…28
-
60
346,-
013G5056
RAE 5056
S oddČleným þidlem a protimrazovou
ochranou
8…28
0-2,0
30
468,-
013G5154
RAE 5154
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou, s možností plného uzavĜení
0 …28
-
60
346,-
RAE
Všechny hlavice jsou vybaveny ochranou proti zcizení.
Integrovaný termostatický RA-N ventil
napĜ.: M23x1,5 (závit pro pĜepravní krytku)
Klasický termostatický ventil RA-N
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 2
Termostatické hlavice
1
Rozmezí Kapilára
Typ
Obj.þ.
Provedení
°C
m
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Termostatické hlavice RAE- K , upevnČní pĜevleþnou maticí M30x1,5
RAE-K
S nastavitelným omezením, upevnČní maticí M30x1,5 možno osadit na otopná tČlesa VK
výrobcĤ Korado, Korad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm, Radson, Biasi, Ferroli, ….
013G5034
RAE-K 5034
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou
8…28
-
60
251,-
013G5036
RAE-K 5036
S oddČleným þidlem a protimrazovou
ochranou
8…28
0-2,0
30
352,-
013G5134
RAE-K 5134
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou, s možností plného uzavĜení
0 …28
-
60
261,-
Možno dovybavit ochranou proti zcizení 013G5389.
Termostatické hlavice RAE- H , upevnČní pĜevleþnou maticí M28x1
S nastavitelným omezením, upevnČní maticí M28x1 možno osadit na ventilová tČlesa Herz
013G5035
RAE-H 5035
S vestavČným þidlem a protimrazovou
ochranou
8…28
-
RAE-H
60
335,-
Provedení pro veĜejné budovy RA 2920, s paroplynovou náplní þidla
S nastavitelným omezením, upevnČní objímkou a šroubkem možno osadit na ventilová tČlesa RA a otopná tČlesa VK
výrobcĤ Vogel Noot, De Longhi, Buderus, Jaga, ….
013G2920
RA 2920
VestavČné þidlo, s protimrazovou ochranou
5...26
-
48
647,-
013G2922
RA 2922
OddČlené þidlo, s protimrazovou ochranou
5...26
0-2,0
45
777,-
Servisní termostatické hlavice RTD
RA2020
RTD
S nastavitelným omezením, upevnČní maticí na závit ventilového tČlesa typu RTD-N
013G2945
RA 2945
S vestavČným þidlem a protimraz. ochranou
5...26
-
60
406,-
Možno dovybavit ochranou proti zcizení 013G5389.
Termostatický ventil RTD-N
RA 2945
Termostatické hlavice s oddČleným nastavením
S nastavitelným omezením, upevnČní objímkou a šroubkem možno osadit na ventilová tČlesa RA
kapilára
Doporuþená šíĜe husího krku 23 mm
013G5062
RA 5062
ZaĜízení oddČleného nastavení pro ventilová
tČlesa RA (dálkové ovládání)
013G5065
RA 5065
013G5068
RA 5068
013G5074
RA 5074
ZaĜ. odd. nast. s oddČleným teplotním þidlem
013G5194
RA 5194
Adaptér pro ventil M30x1,5
RA 5060
8…28
2m
24
1 634,-
8...28
5m
24
1 623,-
8...28
8m
24
1 708,-
8...28
2m
20
1 851,-
-
-
-
118,-
PĜíklad aplikace dálkového nastavení
sešit 1/strana 3
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Ostatní hlavice a pĜíslušenství RA 2000
Obj. þíslo
Provedení
Typ
Rozsah
°C
Kapilára
m
KusĤ v
balení
1
Cena
Kþ
Ruþní hlavice
RA
Použitelné pro ventilová tČlesa RA a otopná tČlesa VK výrobcĤ Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga,
Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus.
013G5002
RA 5002
Ruþní hlavice k RA-N, RA-G, RA-C
-
-
150
115,-
Použitelné pro ventilová tČlesa se závitem M30 x 1,5 a otopná tČlesa VK výrobcĤ Korado, Korad, Kermi, Purmo..
013G5003
RA 5003
Ruþní hlavice
-
-
150
115,-
Minimální odbČr již od 1 ks
Termoelektrické hlavice pro ventilová tČlesa Danfoss RA
Použitelné pro ventilová tČlesa RA a otopná tČlesa VK výrobcĤ Vogel Noot, DeLonghi, Arbonia, Brugman, Buderus, DiaNorm, Jaga,
Purmo, Radson, Rettig, Vasco, Viadrus.
Cena
Obj. þíslo
Provedení
Typ
Kþ
088H3112
TWA-A
230V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno - NC
1 017,-
088H3113
TWA-A
230V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno -NO
1 017,-
088H3110
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno - NC
1 017,-
088H3111
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno - NO
1 017,-
24V, 5mm NC, ovládací napČtí 0-10V
2 059,-
082F1161
ABNM A5 Lin*
082F1071
Adaptér
Adaptér pro ABNM A5 pro napojení na ventilová tČlesa RA-N
108,-
082F1073
Adaptér
Adaptér pro ABNM A5 pro napojení na ventilová tČlesa M30 x 1,5
62,-
*Termoelektrický pohon ABNM A5 Lin je dodáván bez adaptéru a kabelu. Kabely naleznete v sešitČ 2 strana 3.
Termoelektrické hlavice pro ventil. tČlesa s upevnČním hlavice pĜevleþnou maticí M30 x 1,5
TWA-K
Použitelné pro ventilová tČlesa se závitem M30 x 1,5
možno osadit na otopná tČlesa VK výrobcĤ Korado, Korad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm ..
TWA-K
TWA
K
30 , 50Hz,
50 , 3
3W,, bez
be p
proudu
oudu zavĜeno
a e o - NC
C
230V,
1 017,017,
088H3143
TWA-K
230V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno - NO
1 017,-
088H3140
TWA-K
24V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno - NC
1 017,-
088H3141
TWA-K
24V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno - NO
1 017,-
088H3142
Rohový adaptér
Obj. þíslo
Cena
Popis
Kþ
013G1350
Rohový adaptér pro integrované ventily typu RA a hlavice RA a RAE s klip upevnČním
194,-
013G1360
Rohový adaptér pro integrované ventily se závitem M30 x 1,5 a hlavice RA a RAE s klip upevnČním
194,-
PĜíslušenství, náhradní díly
013G1232
Pojistka proti odcizení hlavic RA pro veĜejné budovy *
50
5,-
013G1233
Krytka stupnice nastavení hlavic RA pro veĜejné budovy **
-
301,-
013G1236
Sada sestávající ze závitového a imbusového klíþe
-
257,-
013G1237
Omezující zarážky hlavic RA pro veĜejné budovy ***
-
291,-
013G5245
Pojistka proti odcizení pro hlavice RA a RAE se západkovým upevnČním *
20
9,-
013G5389
Pojistka proti odcizení pro hlavice RAE-K *
10
23,-
* dodáváme pouze ucelená balení; v tabulce uvedena cena za kus
** 1ks 013G1233 obsahuje sáþek s 20ks krytek.
*** 1ks 013G1237 obsahuje sáþek s 30ks omezujících zarážek.
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 4
Ventilová tČlesa RA
1
Obj. þíslo
Provedení
Typ
Kv
m³/h
DN
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Dynamický ventil - tlakovČ nezávislý radiátorový ventil
RA-DV
RA-DV je Ĝada tlakovČ nezávislých radiátorových ventilĤ, které jsou urþeny pro použití v dvoutrubkových
topných systémech spoleþnČ se všemi typy termostatických hlavic s þidlem s pĜipojením Danfoss RA.
RA-DV má integrovaný tlakový regulátor, který udržuje rozdíl tlakĤ na konstantní hodnotČ 0,1 baru a tím zachovává nastavený prĤtok.
013G7711
RA-DV 10
013G7712
013G7713
013G7714
RA-DV 15
Rohový
PĜímý
Rohový
PĜímý
3/8"
0,015-0,135
1/2"
0,015-0,135
60
927,-
60
36
60
927,979,979,-
Prƽtok(m3/h)
Princip dynamického ventilu
Charakteristika dynamického ventilu
0,135
Dif.tlak(kPa)
60
10
Náhradní díly, pĜíslušenství
013G0290
Ucpávka*
Ucpávka
013G7855
MČĜiþ ǻp pro optimalizaci þerpadla
MČĜiþ
* v tabulce je uvedena cena za balení
10
30
211,na vyžádání
Ventilová tČlesa RA-N s pĜednastavením, pĜipojení na soustavu vnitĜním závitem
RA-N
Pro soustavy s nuceným obČhem
013G0011
Rohový
90
302,-
013G0012
PĜímý
90
302 302,-
013G0151
RA-N 10
013G0231
3/8"
UK
0,04-0,56
Úhlový pravý
75
319,-
54
370,-
013G0232
Úhlový levý
54
370,-
013G0013
Rohový
75
331,-
013G0014
013G0153
PĜímý
RA-N 15
013G0233
1/2"
UK
0,04-0,73
Úhlový pravý
75
331,-
75
367,-
54
404,-
013G0234
Úhlový levý
54
404,-
013G0015
Rohový
36
424,-
36
424,-
56
433,-
013G0016
RA-N 20
013G0155
013G0037
013G0038
3/4"
PĜímý
UK
RA-N 25
0,10-1,04
0,16-0,80
Rohový
1"
PĜímý
0,10-1,04
30
787,-
30
787,-
Ventilová tČlesa RA-N s pĜednastavením a tČsnícím o-kroužkem; pĜipojení na soustavu s vnitĜním závitem
Rohový
PĜímý
UK
levý úhlový pravý
RA-N
Pro soustavy s nuceným obČhem vþetnČ tČsnícího O-kroužku
013G0115
013G0116
Rohový
RA-N 15
013G0117
1/2"
PĜímý
0,04-0,73
UK
75
319,-
75
350,-
75
370,-
Ventilová tČlesa RA-N s pĜednastavením, pĜipojení na soustavu s "vnČjším závitem 3/4" "
RA-N
Pro soustavy s nuceným obČhem
013G4201
Rohový
75
323,-
013G4202
PĜímý
60
323,-
013G4203
RA-N 15
1/2"
UK
-
75
341,-
013G4204
Úhlový pravý
54
394,-
013G4205
Úhlový levý
54
394,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 16)
sešit 1/strana 5
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Ventilová tČlesa RA
Obj. þíslo
Provedení
Typ
DN
K vs
m³/h
KusĤ v
balení
1
Cena
Kþ
Ventilová tČlesa RA-N s pĜednastavením a tČsnícím o-kroužkem; press fit pĜipojení
RA-N
Pro soustavy s nuceným obČhem, pĜipojení na soustavu lisovaným spojem
013G3237
013G3238
Rohový
RA-N 15
013G3239
1/2"
PĜímý
60
377,-
60
377,-
75
396,-
KusĤ v
balení
Cena
-
UK
Náhradní díly, pĜíslušenství
Obj. þíslo
013G0290
013G0294
Provedení
Typ
Ucpávka RA i RTD Ucpávka*
Pojistka
Kþ
10
211,-
ZajišĢovací kroužek pĜednastavení ventilu RA-N*
30
359,-
013G3063
Servisní vložka
Pro RA-N a RTD-N ventily; DN10 a DN15
10
180,-
013G3064
Servisní vložka
Pro RA-N a RTD-N ventily; DN20 a DN25
8
192,-
003L0213
Matka
Matka pro výmČnu RA-N servisních ventilových vložek
–
291,-
60
451,-
dodáváme pouze ucelená balení
* v tabulce je uvedena cena za balení
Ventily se spojkou RA-KE
013G3363
013G3367
RA-K
dvoutrubka
013G3369
013G3362
013G3366
013G3377
1/2"
0,76
Spojkové tČleso, boþní pĜípoj
RA-KE
jednotrubka
013G3368
013G3378
Ventilové tČleso s pĜednast. (dvoutrubka)
Spojkové tČleso, spodní pĜípoj
Ventilové tČleso bez pĜednast. (jednotrubka)
Spojkové tČleso, spodní pĜípoj
1/2"
2,50
Spojkové tČleso, boþní pĜípoj
Spoj. Trubka
950 mm
15 mm
650 mm
-
60
502,-
48
568,-
60
476,-
60
521,-
48
574,574,
50
151,-
60
99,-
Ventilová tČlesa RA-G bez pĜednastavení
RA-G
Pro jednotrubkové a samotížné soustavy; nejsou vhodné pro páru
013G1676
013G1675
013G1678
013G1677
013G1680
013G1679
RA-G 15
RA-G 20
RA-G 25
Rohový
1/2"
PĜímý
Rohový
3/4"
PĜímý
Rohový
1"
PĜímý
4,30
75
2,30
60
510,550,-
5,01
36
597,-
3,81
36
573,-
5,50
30
1 057,-
4,58
30
1 037,-
Možné aplikace s RA-G
Platnost od 1. 2. 2015
Jednotrubková soustava, směr toku shora.
Jednotrubková soustava, směr toku zdola.
Zónová regulace. Prostorový termostat reguluje požadovanou teplotu pomocí termoelektrického pohonu
TWA.
Regulace Danfoss s AB-QM a AB-QT.
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 6
Radiátorové ventily a šroubení pro topné žebĜíky a designové radiátory
1X-tra Collection™ - RA-URX / RLV-X
Obj. þíslo
Typ
Kv
pĜipojení
Provedení
tČleso
soustava
m³/h
Cena
Kþ
Ventilová tČlesa RA-URX s pĜednastavením, montáž vpravo
Pro soustavy s nuceným obČhem, montáž do zpáteþky
013G4030
Chrom
RA-URX
013G4050
RAL 9016 (bílá)
013G4060
Nerez
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
RA-URX
R 1/2" AG R 1/2" IG 0,03-0,34
1 535,1 427,1 961,-
Ventilová tČlesa RA-URX s pĜednastavením, montáž vlevo
Pro soustavy s nuceným obČhem, montáž do zpáteþky
013G4031
Chrom
RA-URX
013G4051
RAL 9016 (bílá)
013G4061
Nerez
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
RA-URX
R 1/2" AG R 1/2" IG 0,03-0,34
1 535,1 427,1 961,-
Šroubení RLV-X s pĜednastavením, uzavíráním a vypouštČním, montáž vpravo
Pro soustavy s nuceným obČhem, montáž do pĜívodu
013G4032
Chrom
RLV-X
013G4052
RAL 9016 (bílá)
013G4062
Nerez
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
RLV-X
R 1/2" AG R 1/2" IG 0,18-0,58
1 148,1 053,1 371,-
Šroubení RLV-X s pĜednastavením, uzavíráním a vypouštČním, montáž vlevo
Pro soustavy s nuceným obČhem, montáž do pĜívodu
013G4033
Chrom
RLV-X
013G4053
RAL 9016 (bílá)
013G4063
Nerez
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
RLV-X
R 1/2" AG R 1/2" IG 0,18-0,58
1 148,1 053,1 371,-
Poznámka: AG - vnČjší závit; IG - vnitĜní závit
Termostatické hlavice typ RAX se západkovým upevnČním
S nastavitelným omezením, vestavČným þidlem a protimrazovou ochranou, možno osadit na ventilová tČlesa RA-URX; VHX
Obj. þíslo
Typ
013G6070
013G6170
013G6171
013G6075
RAX
Provedení
RAL 9016 (bílá)
Chrom
Nerez
ýerné
Rozsah
Cena
°C
Kþ
0 .. 28
628,783,952,712,-
Termostatické hlavice typ RAX- K , upevnČní pĜevleþnou maticí (M30x1,5)
S nastavitelným omezením, upevnČní maticí M30x1,5 možno osadit na otopná tČlesa VK
výrobcĤ Korado, Korad, Kermi, Purmo, Dia Norm, Diatherm, Radson, Biasi, Ferroli, ….
013G6080
013G6180
RAX-K
RAL 9016 (bílá)
RAX-K
0 .. 28
Chrom
628,783,-
Omezovaþ teploty zpáteþky typ RTX se západkovým upevnČním
S nastavitelným omezením a vestavČným þidlem, možno osadit na ventilová tČlesa RA-URX; VHX
Obj. þíslo
Typ
013G6090
013G6190
013G6191
RTX
RAX
RTX
Cena
Kþ
Provedení
753,1 040,1 254,-
RAL 9016 (bílá)
Chrom
Nerez
zpáteþka z radiátoru
Sada RA-URX
pĜívod do radiátoru
Ventilové tČleso RA-URX
montáž vpravo
Šroubení RLV-X
montáž vlevo
RAX termostatická hlavice
RTX omezovaþ teploty zpáteþky
sešit 1/strana 7
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Radiátorové ventily a šroubení pro topné žebĜíky a designové radiátory
1
X-tra Collection™ - VHX-D
Obj. þíslo
Typ
Provedení
PĜipojení
tČleso
soustava
Kv
Cena
m³/h
Kþ
Sada designového radiátorového ventilu VHX-D s hlavicí RTX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, rozteþ 50 mm
Termostatická hlavice RTX reguluje podle teploty vody protékající ventilem
Sada VHX-D umožĖuje pĜipojení hlavice vlevo i vpravo; ventil musí být vždy zapojen ve zpáteþce.
013G4376
Chrom
3 561,-
VHX-D pĜímý
013G4378
VHX-D
R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,41
RAL 9016 (bílá)
3 185,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Sada designového radiátorového ventilu VHX-D s hlavicí RAX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, rozteþ 50 mm
Termostatická hlavice RAX reguluje podle teploty prostĜedí
013G4276
VHX-D
Chrom
3 338,-
VHX-D pĜímý
013G4278
R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,49
RAL 9016 (bílá)
2 988,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Sada designového radiátorového ventilu VHX-D s hlavicí RTX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, rozteþ 50 mm
Termostatická hlavice RTX reguluje podle teploty vody protékající ventilem
013G4379
013G4381
VHX-D
rohový
VHX-D
Chrom
3 453,R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,41
RAL 9016 (bílá)
3 091,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Poznámka: U rohové varianty možno osadit el. topnou tyþ
Sada designového radiátorového ventilu VHX-D s hlavicí RAX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, rozteþ 50 mm
Termostatická hlavice RAX reguluje podle teploty prostĜedí
013G4279
013G4281
VHX-D
rohový
VHX-D
Chrom
3 391,0 12-0 49
R 1/2"
1/2 AG R 1/2"
1/2 IG 0,12-0,49
RAL 9016 (bílá)
2 988,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Poznámka: U rohové varianty možno osadit el. topnou tyþ
PĜíslušenství k VHX-D, topné tyþe
013G4167
Topná tyþ 150 W, 230V,
013G4168
Topná tyþ 300 W, 230V,
013G4169
VHX-D
013G4166
2 858,R 1/2" AG
Topná tyþ 600 W, 230V,
-
-
Držák pro topné tyþe jiných výrobcĤ
3 017,3 321,501,-
Poznámka: AG - vnČjší závit; IG - vnitĜní závit
Nastavení teplot
Termostatická hlavice RAX - regulace dle teploty vzduchu
RAX
Omezovaþ teploty zpáteþky RTX - reguluje dle teploty média otop. tČlesa, vhodný pro koupelnová otopná tČlesa
RTX
AplikacetopnétyēesVHXͲD
možnápouzevrohovém
provedení
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 8
X-tra Collection™ - VHX-Mono
1
Obj. þíslo
Typ
PĜipojení
Provedení
tČleso
soustava
Kv
Cena
m³/h
Kþ
Sada designového radiátorového ventilu VHX-Mono s hlavicí RTX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, s ponornou trubkou
Termostatická hlavice RTX reguluje podle teploty vody protékající ventilem
Sada VHX-M umožĖuje pĜipojení hlavice vlevo i vpravo; ventil musí být vždy zapojen ve zpáteþce.
013G4382
013G4384
VHX-Mono
pĜímý
Chrom
VHX-M
3 561,R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,41
RAL 9016 (bílá)
3 185,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Sada designového radiátorového ventilu VHX-Mono s hlavicí RAX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, s ponornou trubkou
Termostatická hlavice RAX reguluje podle teploty prostĜedí
013G4282
013G4284
VHX-Mono
pĜímý
Chrom
VHX-M
3 339,R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,40
RAL 9016 (bílá)
2 988,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Sada designového radiátorového ventilu VHX-Mono s hlavicí RTX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, s ponornou trubkou
Termostatická hlavice RTX reguluje podle teploty vody protékající ventilem
013G4385
013G4387
VHX-Mono
rohový
Chrom
VHX-M
3 561,R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,41
RAL 9016 (bílá)
3 185,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Sada designového radiátorového ventilu VHX-Mono s hlavicí RAX
Ventil s možností pĜednastavení, pro dvoutrubkovou soustavu, s ponornou trubkou
Termostatická hlavice RAX reguluje podle teploty prostĜedí
013G4285
013G4287
VHX-Mono
rohový
Chrom
VHX-M
3 339,R 1/2" AG R 1/2" IG 0,12-0,40
RAL 9016 (bílá)
2 988,-
pĜipojení
potrubí p
pomocí svČrných
p
p j
p
ý spojek
p j ((sešit 1/strana 10 a 16))
Poznámka: AG - vnČjší závit; IG - vnitĜní závit
VHX mono s topnou tyþí
Topná tyþ
VHX mono
PĜíslušenství pro RA-URX a VHX
Obj. þíslo
Typ
013G3127
Set trubek
Popis
Cena
Kþ
304,-
013G3132
Set trubek vþetnČ svČrných spojek a niplĤ se závitem 1/2"
2 kusy rozet +1 kryt na potrubí pro sadu URX povrch bílá RAL 9016
013G3133
2 kusy rozet +1 kryt na potrubí pro sadu URX povrch chrom
757,-
013G3134
2 kusy rozet +1 kryt na potrubí pro sadu URX povrch nerez
1 389,-
341,-
Rozeta+1 kryt na potrubí pro VHX bílá RAL 9016
223,-
Rozeta+1 kryt na potrubí pro VHX povrch chrom
482,-
013G3131
Rozeta+1 kryt na potrubí pro VHX povrch nerez
874,-
013G3207
Rozeta+2 kryty na potrubí pro VHX bílá RAL 9016
259,-
013G3208
Rozeta+2 kryty na potrubí pro VHX povrch chrom
651,-
013G3209
Rozeta+2 kryty na potrubí pro VHX povrch nerez
945,-
013G4179
Sada O-kroužkĤ pro VHX MONO rohový a VHX DUO rohový
61,-
013G3128
Rozety
013G3129
013G4180
013G4181
TČsnící
O-kroužky
sešit 1/strana 9
Sada O-kroužkĤ pro VHX DUO pĜímý
61,-
Sada O-kroužkĤ pro VHX MONO pĜímý
61,-
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Klasické ventily a šroubení pochromované
1
Ventilová tČlesa RA-NCX s pĜednastavením, pochromovaná
RA-NCX
Pro soustavy s nuceným obČhem, pĜipojení na soustavu vnitĜním závitem
Obj. þíslo
Typ
013G4248
013G4247
013G4239
Provedení
Kv
m³/h
DN
KusĤ v
balení
013G4240
Kþ
565,-
PĜímý; pochromovaný
RA-NCX 15
Cena
Rohový; pochromovaný
1/2"
Úhlový pravý; pochromovaný
0,04-0,73
75
565,691,691,-
Úhlový levý; pochromovaný
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Radiátorová šroubení; RLV-CX pĜednastavitelná, s uzavíráním a vypouštČním, pochromovaná
RLV-CX
PĜipojení na soustavu vnitĜním závitem
003L0273
003L0274
RLV-CX 15
Rohové; pochromované
1/2"
PĜímé; pochromované
0,1-1,8
80
320,320,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
Termostatické hlavice typ RAX se západkovým upevnČním
S nastavitelným omezením, vestavČným þidlem a protimrazovou ochranou, možno osadit na ventilová tČlesa RA-URX; VHX
Obj. þíslo
Typ
013G6170
RAX
Provedení
Chrom
Rozsah
Cena
°C
Kþ
0 .. 28
783,-
RAX
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 10 a 16)
SvČrné spojky pro mČdČná, pĜesná ocelové a plastová potrubí, pochromované
Obj. þíslo
Pro potrubí
Pro ventily
Sestává z
PĜipojení
Trubka DN
na ventil
Cena
Kþ
013G4192
10
85,-
013G4193
12
85,-
14
85,-
013G4195
15
85,-
013G4196
16
85,-
16 x 2
190,-
013G4194
013G4200
MČć a pĜesná
RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX
ocel
1/2" AG
Alu PEX
RA - URX, RLV - X, VHS-F/R, VHX
013G4197
013G4199
spojka,
šroubení
spojka,
šroubení a 1/2" AG
kroužek
PEX
013G4198
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
12 x 1,1
150,-
15 x 2,5
150,-
16 x 2,5
150,-
sešit 1/strana 10
Radiátorová šroubení s integrovaným ventilem, ventily s ponornou trubkou, integrované ventily
1
Obj. þ
PĜipojení
Provedení
Typ
TČleso
Soustava
kv
m³/h
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Radiátorové šroubení VHS s integrovaným, pĜednastavitelným ventilem
S možností uzavĜení a vypuštČní pĜipojovací rozteþ 50 mm; pĜívod je u hlavice
013G4741
013G4742
013G4743
013G4744
VHS
VHS
VHS
Rohový
1/2" IG
3/4" AG
0,02-0,48
24
1 145,-
PĜímý
1/2" IG
3/4" AG
0,02-0,48
24
1 145,-
Rohový
3/4" AG
3/4" AG
0,02-0,48
24
1 125,-
PĜímý
3/4" AG
3/4" AG
0,02-0,48
24
1 125,-
013G4751 Kryt ventilu VHS, rohový, barva bílá, válcového tvaru (k topným žebĜíkĤm)
309,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (str.16)
Ventily s ponornou trubkou
Pro jednotrubkovou soustavu, obtok v tČlese ventilu, podíl zatékání do tČlesa 30%, pĜipojovací rozteþ 40 mm
013G3220
013G3218
013G3270
013G3268
RA 15/6T
Spodní pĜipojení
RA 15/6T
Boþní pĜipojení
1/2" AG
1/2" AG
1/2" AG
1/2" AG
1/2" IG
3/4" AG
1/2" IG
3/4" AG
2,5
2,5
2,5
2,5
20
20
20
20
1 002,1 073,835,835,-
1/2" AG
1/2" AG
1/2" IG
1/2" IG
0,82
0,82
20
20
948,948,-
RA15/6
Pro dvoutrubkovou soustavu
013G3210
013G3215
RA 15/6TB
Spodní pĜipojení
Boþní pĜipojení
PĜíslušenství, náhradní díly
Obj. þ
Popis
Cena
Kþ
380,-
003L0152
Plnicí a vypouštČcí armatura (minimální odbČr 5 ks)*
192H0160
Dvojitá rozeta krycí, rozteþ 40 mm, k RA 15/6T a 15/6TB
114,-
192H0161
Dvojitá rozeta krycí
krycí, rozteþ 50 mm
mm, k VHS
143 143,-
003L0295
PĜipojovací kus, pĜipojení tČlesa 1/2" vnitĜní, k VHS
67,-
003L0294
PĜipojovací kus, pĜipojení tČlesa 3/4" vnČjší, k VHS
33,-
*Uvedená cena je za 1 ks
Integrované ventily pro univerzální otopná tČlesa
Se závitem G1/2" ISO 228, bez pĜibalených zátek, vþetnČ návodu pro montáž
Obj. þ
Typ
PĜipojení
Provedení
Integrované ventily
kv
m³/h
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Pro univerzální tČlesa Korádo, DeLonghi (Radel), Brötje, Brugman, Buderus (do roku 2001), Ocean, Univa.
013G7370
013G7371
RA-N
RA-U
-
1/2" AG
0,14-0,87
0,04-0,34
40
40
257,257,-
Se závitem G1/2" ISO 228,bez pĜibalených zátek, vþetnČ návodu pro montáž
Pro univerzální tČlesa Korádo, Arbonia (do roku 2002), DiaNorm, Purmo, Radson, Rettig, Vasco
013G7390
013G7391
RA-N
RA-U
-
1/2" AG
0,14-0,87
0,04-0,34
40
40
257,257,-
0,14-0,87
0,04-0,34
40
40
257,257,-
0,14-0,87
0,04-0,34
40
40
257,257,-
Se závitem G1/2" ISO 228, bez pĜibalených zátek, vþetnČ návodu pro montáž
Pro univerzální tČlesa firem Vogel & Noot,Cosmo-Profil a Cosmo-Nova
013G7360
013G7361
RA-N
RA-U
1/2" AG
-
Pro univerzální tČlesa Buderus (od roku 2001), Vasco (od roku 2006), Viadrus
013G7380
013G7381
Poznámka:
RA-N
RA-U
-
1/2" AG
AG - vnČjší závit; IG - vnitĜní závit
V pĜípadČ náhrady integrovaných ventilĤ je nutné si vždy zkontrolovat rozmČry pro daný radiátoru. Technické
informace nalezente v pĜíslušném datovém listČ.
Integrované ventily Danfoss
sešit 1/strana 11
RA 2000
RAE
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Danfoss sety pro radiátory
KusĤ v
balení
Cena
RAE-K 5034- termostat. hlavice s upevnČním maticí M30 x 1,5 - obj.þ. 013G5034
013G5090 RLV-KS - rohové šroubení pro otopná tČlesa s možností plného uzavĜení; pĜipojení na
soustavu 3/4" AG, pĜipojení na tČleso 1/2" IG - obj.þ. 003L0222
16
469,-
RAE-K 5034 - termostat. hlavice s upevnČním maticí M30 x 1,5 - obj.þ. 013G5034
013G5091 RLV-KS - pĜímé šroubení pro otopná tČlesa s možností plného uzavĜení; pĜipojení na
soustavu 3/4" AG, pĜipojení na tČleso 1/2" IG- obj.þ. 003L0220
16
469,-
Obj. þ
Popis
1
Kþ
Sety pro radiátory VK - s integrovaným ventilem
Pro radiátory s integrovaným ventilem KORADO, KORAD, PURMO, DIANORM
Sety pro radiátory VK - s integrovaným ventilem
Pro radiátory s integrovaným ventilem VOGEL UND NOOT, COSMONOVA, BUDERUS, De LONGHI, BRUGMAN
RAE 5054- termostatická hlavice se západkovým upevnČním - obj.þ. 013G5054
013G5096 RLV-KS - rohové šroubení pro otopná tČlesa s možností plného uzavĜení; pĜipojení na
soustavu 3/4" AG; pĜipojení na tČleso 3/4" AG- obj.þ. 003L0223
16
469,-
RAE 5054- termostatická hlavice se západkovým upevnČním - obj.þ. 013G5054
013G5097 RLV-KS - pĜímé šroubení pro otopná tČlesa s možností plného uzavĜení; pĜipojení na
soustavu 3/4" AG; pĜipojení na tČleso 3/4" AG- obj.þ. 003L0221
16
469,-
Sety pro klasické radiátory
Pro klasické radiátory KORADO, KORAD, KERMI, PURMO, DIANORM,VOGEL UND NOOT
013G5093
RAE 5054 termostatická hlavice se západkovým upevnČním - obj.þ. 013G5054
RA-N rohový termostatický radiátorový ventil; pĜipojení 1/2"- obj.þ. 013G0013
16
505 505,-
013G5094
RAE 5054 termostatická hlavice se západkovým upevnČním - obj.þ. 013G5054
RA-N pĜímý termostatický radiátorový ventil; pĜipojení 1/2"- obj.þ. 013G0014
16
505,-
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 12
PomĤcka pro pĜiĜazení termostatických hlavic a šroubení Danfoss k otopným
1
tČlesĤm s integrovaným ventilem rĤzných výrobcĤ
Armatura Danfoss
Výrobce otopných tČles
VOGEL DIANORM
KERMI
NOOT
KORADO
KORAD
X
X
X
X
X
X
X
X
VIADRUS
BUDERUS
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
living connect®
014G0002
bezdrátová programovatelná
termostatická hlavice
living eco®
014G0051
autonomní programovatelná
termostatická hlavice
RA 2980
013G2980
termostatická hlavice
s integrovaným þidlem
RAE 5054
013G5054
termostatická hlavice
s integrovaným þidlem
RAX
013G6170 - chrom
termostatická hlavice
s integrovaným þidlem
RA 5002
013G5002
ruþní hlavice
západkové upevnČní
RAX-K
013G6180 - chrom
termostatická hlavice
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
s integrovaným þidlem
RAE-K
013G5034
termostatická hlavice
s integrovaným þidlem
RA 5003
013G5003
Ruþní hlavice
s maticí M30 x 1,5
RLV-K
003L0280
šroubení pĜímé 1/2"
s vypouštČním
RLV-K
003L0282
šroubení rohové 1/2"
s vypouštČním
RLV-KS
003L0220
šroubení pĜímé 1/2"
bez vypouštČní
RLV-KS
003L0222
šroubení rohové 1/2"
bez vypouštČní
RLV-K
003L0281
šroubení pĜímé 3/4"
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
s vypouštČním
RLV-K
003L0283
šroubení rohové 3/4"
s vypouštČním
RLV-KS
003L0221
šroubení pĜímé 3/4"
bez vypouštČní
RLV-KS
003L0223
šroubení rohové 3/4"
bez vypouštČní
sešit 1/strana 13
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Radiátorová šroubení, radiátorová šroubení pro otopná tČlesa s integrovanými ventily
Obj.þ.
Typ
Provedení
DN
kv
m³/h
KusĤ v
balení
Radiátorová šroubení; typ RLV pĜednastavitelná, s uzavíráním a vypouštČním
PĜipojení na soustavu vnitĜním závitem
003L0141
RLV 10
Rohové
003L0142
RLV 10
PĜímé
RLV 15
003L0143
Rohové
RLV 15
003L0144
PĜímé
RLV 20
003L0145
Rohové
RLV 20
003L0146
PĜímé
Radiátorová šroubení; typ RLV pĜednastavitelná, s uzavíráním, vypouštČním a
RLV 15
003L0343
Rohové
RLV 15
003L0344
PĜímé
minimální odbČr 10 ks
RLV
3/8"
0,1-1,8
80
241,-
3/8"
0,1-1,8
80
1/2"
0,1-2,5
1/2"
0,1-2,5
3/4"
0,2-3,0
3/4"
0,2-3,0
tČsnícím o-kroužkem
80
80
64
64
253,264,273,342,361,-
1/2"
1/2"
80
80
279,289,-
0,1-2,5
0,1-2,5
Radiátorová šroubení; typ RLV pĜednastavitelná, s uzavíráním a vypouštČním
PĜipojení na soustavu vnČjším závitem 3/4"
RLV 15
003L0363
Rohové
RLV 15
003L0364
PĜímé
minimální odbČr 10 ks
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek
1/2"
1/2"
RLV
0,1-2,5
0,1-2,5
80
80
264,273,-
Radiátorová šroubení; typ RLV pĜednastavitelná, s uzavírání, vypouštČním a tČsnČním ; press fit pĜipojení
PĜipojení na soustavu lisovaným spojem
003L1825
003L1824
RLV 15
RLV 15
Rohové
PĜímé
1/2"
1/2"
0,1-2,5
0,1-2,5
60
60
RLV-S 10
RLV-S 10
RLV-S 15
RLV-S 15
RLV-S 20
RLV-S 20
Rohové
PĜímé
Rohové
PĜímé
Rohové
PĜímé
RLV
264,273,-
Radiátorová šroubení; typ RLV-S pĜednastavitelná, s uzavíráním
PĜipojení na soustavu vnitĜním závitem
003L0121
003L0122
003L0123
003L0124
003L0125
003L0126
1
Cena
Kþ
RLV-S
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1,8
1,8
2,5
2,5
3
3
80
80
80
80
64
64
218,218,228,228,284,284,-
80
80
241,,
241,-
Radiátorová šroubení; typ RLV-S pĜednastavitelná, s uzavíráním a tČsnícím o-kroužkem
RLV-S 15
003L0345
RLV-S 15
003L0346
minimální odbČr 10 ks
Rohové
PĜímé
1/2"
1/2"
2,5
,
2,5
Radiátorová šroubení; typ RLV-S pĜednastavitelná, s uzavíráním
PĜipojení na soustavu vnČjším závitem 3/4"
RLV-S 15 Rohové
003L0353
RLV-S 15 PĜímé
003L0354
minimální odbČr 10 ks
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (str. 10 nebo 16)
RLV-S
1/2"
1/2"
0,1-2,5
0,1-2,5
80
80
241,253,-
Šroubení pro otopná tČlesa typ RLV-K
S možností uzavĜení a vypuštČní, pĜestavitelná z jednotrubky na dvoutrubku, s pĜipojovací rozteþí 50 mm
Obj.þ.
003L0282
003L0280
003L0283
003L0281
DN
tČleso
DN
soustava
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Rohové; vþetnČ redukce na 1/2" IG
1/2" IG
3/4" AG
40
483,-
PĜímé; vþetnČ redukce na 1/2" IG
1/2" IG
3/4" AG
40
483,-
Rohové
3/4" AG
3/4" AG
40
463,-
PĜímé
3/4" AG
3/4" AG
40
463,-
Typ
RLV-K
RLV-K
RLV-K
Provedení
minimální odbČr 5 ks
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek
Šroubení pro otopná tČlesa typ RLV-KS
S možností uzavĜení, s pĜipojovací rozteþí 50 mm
003L0222
003L0220
003L0223
003L0221
RLV-KS
RLV-KS
RLV-KS
Rohové; vþetnČ redukce na 1/2" IG
1/2" IG
3/4" AG
40
350,-
PĜímé; vþetnČ redukce na 1/2" IG
1/2" IG
3/4" AG
40
369,-
Rohové
3/4" AG
3/4" AG
40
343,-
PĜímé
3/4" AG
3/4" AG
40
343,-
minimální odbČr 5 ks
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek
Poznámka: AG - vnČjší závit, IG - vnitĜní závit
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 14
NáĜadí a pĜíslušenství
1
Obj. þ.
Cena
Kþ
Popis
PĜíslušenství a náhradní díly k RLV, RLV-K, RLV-KS
003L0152
Plnicí a vypouštČcí armatura (minimální odbČr 5 ks)*
380,-
192H0161
Dvojitá rozeta krycí, rozteþ 50 mm, pro RLV-K a RLV-KS
143,-
003L0295
PĜipojovací kus, pĜipojení tČlesa 1/2" vnitĜní, pro RLV-K
67,-
003L0294
PĜipojovací kus, pĜipojení tČlesa 3/4" vnČjší, pro RLV-K
33,-
003L0297
PĜipojovací kus, pĜipojení tČlesa 1/2" vnitĜní, pro RLV-KS
67,-
*Uvedená cena je za 1 ks
PĜíslušenství ventilĤ RA, FJVR, RAV, AVDO a šroubení RLV, RLV-S
PĜipojovací šroubení normální délky
013G3181
Šroubení 3/8"
37,-
013G3182
PĜevleþná matice 3/8"
27,-
013G3183
Šroubení1/2"
46,-
013G3184
PĜevleþná matice 1/2"
87,-
013G3185
Šroubení 3/4"
145,-
013G3186
PĜevleþná matice 3/4"
99,-
013G3187
Šroubení 1"
265,-
013G3188
PĜevleþná matice 1"
157,-
Zkrácené šroubení - zkráceno oproti šroubení normální délky
013L0443
R 3/8"- o 6 mm zkráceno (minimální odbČr 10 ks)*
48,-
013L0445
R 1/2"- o 7mm zkráceno (minimální odbČr 10 ks)*
50,-
013L0447
R 3/4"- o 4mm zkráceno (minimální odbČr 10 ks)*
76,-
Dlouhé šroubení
192H0187
R 3/8" délka závitu 65mm (minimální odbČr 5 ks)*
464,-
192H0188
R 1/2" délka závitu 65mm; o 55mm delší (minimální odbČr 5 ks)*
222,-
192H0189
R 3/4" délka závitu 65mm; o 45mm delší (minimální odbČr 5 ks)*
313,-
Prodloužené šroubení
013L3171
R 3/8" délka závitu prodloužena o 8 mm (minimální odbČr 10 ks)*
013L3172
R 1/2" délka závitu prodloužena o 7 mm (minimální odbČr 10 ks)*
74,-
013L3173
R 3/4" délka závitu prodloužena o 8 mm (minimální odbČr 10 ks)*
127,-
70,-
*Uvedená cena je za 1 ks
NáĜadí pro údržbu ventilĤ RA a RTD a výmČnu servisních vložek
013G3083
PĜístroj pro údržbu ventilĤ RTD, Demoblock pro výmČnu servisních vložek ventilĤ
16 929,-
013G3084
PĜístroj pro údržbu ventilĤ RA, Demoblock pro výmČnu servisních vložek ventilĤ
30 906,-
013G3085
PĜístroj pro údržbu ventilĤ RA, Demoblock pro výmČnu servis. vložek ventilĤ (základní sada)
24 339,-
003L0213
Matka pro výmČnu RA-N servisních ventilových vložek
013G3116
Adaptér pro " Demoblok RTD ", umožĖuje demontáž dílĤ ventilĤ RA ( DN 3/8" - 1/2" )
291,4 149,-
013G3300
Hlavice pro uzavĜení ventilu RA pĜi demontáži tČlesa
329,-
013G3305
Hlavice pro uzavĜení ventilu RTD pĜi demontáži tČlesa
775,-
Ilustraēníobrázek
demobloku
Záslepka
Těsnění
Ucpávka
Přední
značicí drážka
Držák
sešit 1/strana 15
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
SvČrné spojky
Obj.þ.
Pro ventily
PĜipojení
Trubka
mm
Sestává z
1
Cena
Kþ
SvČrné spojky pro MċDċNÉ a pĜesné ocelové potrubí
013G4100
013G4102
RA-N 10, RA-UN 10,
RLV 10, RLV-S 10
3/8" AG
013G4110
013G4112
013G4114
013G4115
RA-N 15, RA-FN 15
RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15
RA 15/6, RA-N typ Jaga
1/2" AG
10
50,-
12
50,-
10
56,-
12
56,-
14
56,-
15
Spojka a
šroubení
57,-
013G4116
16
013G4120
10
76,-
013G4122
12
76,-
14
76,-
15
76,-
013G4126
16
76,-
013G4128
18
76,-
12 x 1,1
99,-
14 x 2,0
99,-
013G4124
013G4125
RLV-K, RLV-KS
RA15/6, VHS
3/4" IG
56,-
minimální odbČr 10 ks
SvČrné spojky pro plastové ( PEX ) potrubí
013G4143
013G4144
013G4147
RA-N 15, RA-UN 15,
RLV 15, RLV-S 15
RA 15/6, RA-N typ Jaga
1/2" AG
15 x 2,5
99,-
013G4152
12 x 2,0
113,-
013G4154
14 x 2,0
113,-
013G4156
16 x 2,0
013G4162
17 x 2,0
013G4158
18 x 2,0
RLV-K, RLV-KS
RA 15/6, VHS
3/4" IG
113,Spojka s kroužkem
a
šroubení
113,113,-
20 x 2,0
113,-
013G4155
15 x 2,5
113,-
013G4159
18 x 2,5
113,-
013G4157
16 x 1,5
113,-
013G4163
2
16 x 2
2,2
113
113,-
013G4161
20 x 2,5
113,-
14 x 2,0
126,-
16 x 2,0
126,-
013G4160
minimální odbČr 10 ks
SvČrné spojky pro plastové (ALU PEX ) potrubí
013G4174
013G4176
RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15,
RA 15/6, RA-N typ Jaga
1/2" AG
013G4184
14 x 2,0
013G4186
16 x 2,0
013G4187
013G4188
RLV-K,RLV-KS
RA 15/6, VHS
3/4" IG
16 x 2,25
18 x 2,0
126,Spojka s kroužkem
s tČsnČním a
šroubení
126,126,126,-
013G4190
20 x 2,0
126,-
013G4191
20 x 2,5
126,-
minimální odbČr 10 ks
Poznámka: AG - vnČjší závit
IG - vnitĜní závit
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 16
Prvky pro pĜímoþinnou regulaci klimatizaþních jednotek
1
Obj.þ.
Typ
Provedení
Rozmezí Kapilára
°C
m
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
ýidlo FEV - Regulace topného okruhu klimatizace, þidlo uzavírá se stoupající teplotou
ýidla se montují na ventily RA-N, RA-G a RA-C
FEV
013G5467
FEV - IF
Je to þidlo s integrovaným teplotním snímaþem,
urþené pro regulaci výkonu výmČníkĤ
17 - 27
5
-
3 516,-
013G5466
FEV -FF
Je to þidlo s oddČleným teplotním snímaþem,
urþené pro regulaci výkonu výmČníkĤ
17 - 27
2+2
12
6 468,-
ýidlo FEK - Regulace chladicího okruhu klimatizace, þidlo otevírá se stoupající teplotou
FEK
ýidla se montují na ventily RA-C
013G5465
FEK -IF
Je to þidlo s integrovaným teplotním snímaþem,
urþené pro regulaci výkonu výmČníkĤ
17 - 27
5
12
5 798,-
013G5464
FEK-FF
Je to þidlo s integrovaným teplotním snímaþem,
urþené pro regulaci výkonu výmČníkĤ
17 - 27
2+2
12
6 468,-
ýidlo FEK - Sekvenþní regulace chladicího a topného okruhu klimatizace
FED
ýidla se montují na ventily RA-N ( topný výmČník ) a RA-C ( chladicí výmČník )
013G5463
FED -IF
Je to þidlo s integrovaným teplotním snímaþem,
urþené pro regulaci výkonu výmČníkĤ
17 - 27
4 + 11
12
7 281,-
013G5462
FED-FF
Je to þidlo s integrovaným teplotním snímaþem,
urþené pro regulaci výkonu výmČníkĤ
17 - 27
2+2+2
12
8 002,-
Ventilová tČlesa RA - C s pĜednastavením
RA-C
PN 10; T max. 120 °C
Provedení
PĜipojení
kv
m³/h
KusĤ v
balení
Cena
Obj.þ.
Typ
013G3094
RA - C 15
Ventil regulaþní s pĜednastavením
3/4 "AG
0,3 - 0,9
75
565,-
013G3096
RA - C 20
Ventil regulaþní s pĜednastavením
1" AG
0,8 - 2,6
48
1 327,-
Kþ
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 16)
Poznámka: AG - vnČjší závit; IG - vnitĜní závit
sešit 1/strana 17
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
Prvky pro pĜímoþinnou regulaci podlahového vytápČní
Termostatická hlavice FTC
FTC
Pro upevnČní na ventilová tČlesa RA - N a RA - C
Obj.þ.
Typ
013G5081
FTC
Rozmezí Kapilára
°C
m
Provedení
Termostatická hlavice s oddČleným pĜíložným
þidlem ( snímá teplotu vody ) pro RA-N a RA-C
15 - 50
0-2
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
20
1 126,-
SbĢraē
SbĢraēearozdĢlovaēe
FHFnajdetevsešitu4.
RozdĢlovaē
PƎímoēinná regulaceteploty,napƎ.propodlahovévytápĢní
Ventilová tČlesa RA - C s pĜednastavením
RA-C
PN 10; T max. 120 °C
Obj.þ.
Typ
013G3094
RA - C 15
013G3096
RA - C 20
PĜipojení
kv
m³/h
KusĤ v
balení
Cena
Kþ
Ventil regulaþní s pĜednastavením
3/4 "AG
0,3 - 0,9
75
565,-
Ventil regulaþní s pĜednastavením
1" AG
0,8 - 2,6
48
1 327,-
Provedení
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 16)
Ventil FHV - R
FHV - R
Ventil bez pĜednastavení, s osazenou hlavicí FJVR reguluje podle teploty protékající vody
003L1000
FHV-R 20
Vestavná skĜíĖka do stČny, vþetnČ tČlesa ventilu
y kruhový
ý
pro hlavici FJVR, kryt
-
3/4"AG
6
1 757,-
003L1015
FHV-R 20
Vestavná skĜíĖka do stČny, vþetnČ tČlesa ventilu
pro hlavici FJVR s vypouštČním, kryt kruhový
-
3/4"AG
6
1 757,-
10..50
-
60
610,-
Termostatický prvek FJVR
rozmezí nastavení 10 - 50°C
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 16)
003L1040
FJVR
PƎíkladpoužití
KruhovýotvorͲ úžasnĢjednoduchámontáž
Ventil FHV - A
FHV - A
Ventil s pĜednastavením, s osazenou termostatickou hlavicí Ĝady RA reguluje podle teploty vzduchu
003L1001
FHV-A 20
Vestavná skĜíĖka do stČny, vþetnČ tČlesa ventilu
pro hlavici RA, kryt kruhový
013G2980
RA 2980
Termostatická hlavice RA 2980
5...26
013G2940
RA 2940
Termostatická hlavice RA 2940
5…26
-
3/4"AG
6
1 757,-
-
60
462,-
-
60
440,-
pĜipojení potrubí pomocí svČrných spojek (sešit 1/strana 16)
PĜíslušenství FHV
Obj.þ.
Provedení
Cena
Kþ
003L1338
Montážní pĜípravek FHV s vodováhou
709,-
003L1052
Kryt þtvercový bílý FHV - R / A
158,-
003L1050
Kryt kulatý bílý FHV - R / A
158,-
003L1035
Prodloužení pro RA Hlavici pro FHV - A
201,-
003L1036
Prodloužení pro FJVR Hlavici pro FHV - R
201,-
Poznámka: AG - vnČjší závit; IG - vnitĜní závit
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 18
1
Omezovaþe teploty zpáteþky
1
Obj. þ.
Provedení
Typ
Cena
kv
m³/h
PĜipojení
Kþ
Omezovaþ teploty zpáteþky FJVR
Regulaþní ventil PN 10, T max 120°C, bez pĜednastavení
003L1009
003L1010
003L1013
003L1014
FJVR 10
FJVR 10
FJVR 15
FJVR 15
Rohový
PĜímý
Rohový
PĜímý
FJVR
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
0,3
0,3
0,75
0,75
443,443,637,601,-
-
-
610,682,821,-
Termostatický prvek pro osazení na ventil FJVR
003L1040
003L1070
003L1072
FJVR
FJVR
FJVR
Bílý; nastavení: 10-50°C
Bílý; nastavení: 10-80°C
Chrom; nastavení: 10-50°C
-
PĜíklad aplikace
Nastavení FJVR
Omezovaþ teploty zpáteþky FJV
Obj.þ.
Typ
FJV
Tlakový stupeĖ
Rozmezí
°C
PĜipojení
kv
m³/h
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1,9
3,4
5,5
Cena
Kþ
003N2250
003N3250
003N4250
FJV 15
FJV 20
FJV 25
PN 16
20-60
S vnČjším závitem, max. teplota média 130°C, max. rozdíl tlakĤ 7 barĤ
003N5117
FJV 15
3/4" AG
20-60
PN 16
003N5118
FJV 20
1" AG
003N5119
FJV 25
1 1/4" AG
DEN*
ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
na vyžádáníDEN*
S vnitĜním závitem, max. teplota média 130°C, max. rozdíl tlakĤ 7 barĤ
1,9
3,4
5,5
Šroubení
Obj.þ.
Typ
PĜipojení
Cena
Kþ
Sestává z
DN
na vyžádá
áníDEN*
003H6908
DN15 x 3/4"IG
DN 15
Sada
Skládá se ze 2 vsuvek, 2 pĜesuvných
pĜivaĜovacích
003H6909
DN20 x 1"IG
DN 20
matic a 2 tČsnČní
vsuvek
003H6910
DN25 x 5/4"IG
5/4 IG
DN 25
003H6902
R1/2"AGx3/4"IG
DN 15
Sada
Skládá se ze 2 vsuvek, 2 pĜesuvných
závitových
003H6903
R3/4"AGx1" IG
DN 20
matic a 2 tČsnČní
vsuvek
003H6904
R1"AGx5/4" IG
DN 25
Poznámka: AG - vnČjší závit, IG - vnitĜní závit
DEN*
ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
Termostatické ventily pro regulaci okruhĤ TUV
Termostatický tĜícestný smČšovací ventil
Udržuje konstantní nastavenou teplotu protékající vody
Urþený pro systémy ÚT
Obj.þ.
Typ
003Z1120
TVM-H 20
003Z1127
TVM-H 25
Tlakový stupeĖ
PN 10
Rozmezí
°C
30-70
Cena
PĜipojení
kv
m³/h
1" AG
1,9
2 380,-
5/4" AG
3
2 520,-
1" AG
2,1
2 275,-
5/4" AG
3,3
2 415,-
Kþ
NOVÝ vylepšený TVM-W 2.generace
Urþený pro systémy teplé užitkové vody - úþinná ochrana pĜed opaĜením napĜ. školky..
003Z3145
003Z3146
TVM-W 20 2.g.
TVM-W 25 2.g.
PN 10
35-70
PN 10
35-70
PĜíslušenství TVM
Obj.þ.
003Z3134
003Z3135
Cena
Kþ
Popis
Sada šroubení pro TVM DN20
Sada šroubení pro TVM DN25
560,980,TVM-W: 1“
DN20
003Z1132
30-70°C
003Z1130
sešit 1/strana 19
TVM-H: 1“
DN20
TVM-H: 1¼“
DN20
003Z1132
30-70°C
003Z1132
30-70°C
003Z1130
003Z1131
Termostatické ventily a šroubení
Platnost od 1. 2. 2015
PĜepouštČcí ventily AVDO
Obj. þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
Rozsah (bar)
Kvs
3
m /h
PĜepouštČcí ventil Typ AVDO
S dvČma vnitĜními závity, teplota vody max.120°C, tlak ztráta na ventilu max. 0,5 bar
003L6002
003L6007
003L6012
AVDO 15 Rohový
AVDO 20 Rohový
AVDO 25 Rohový
15
20
25
PN 10
1
Cena
Kþ
AVDO
1/2"
3/4"
1"
0,05-0,5
1,1
2,0
3,2
1 031,1 042,1 543,-
1/2"
3/4"
1"
0,05-0,5
1,1
2,0
3,2
1 144,1 255,1 901,-
1/2"
3/4"
1"
0,05-0,5
1,1
2,0
3,2
1 296,1 488,2 269,-
1/2"
3/4"
1"
0,05-0,5
1,1
2,0
3,2
1 298,1 364,2 035,-
S vnČjším a vnitĜním závitem, teplota vody max.120°C
003L6003
003L6008
003L6013
AVDO 15 Rohový
AVDO 20 Rohový
AVDO 25 Rohový
15
20
25
PN 10
S vnitĜním a vnČjším závitem, teplota vody max.120°C
003L6018
003L6023
003L6028
AVDO 15 PĜímý
AVDO 20 PĜímý
AVDO 25 PĜímý
15
20
25
PN 10
S dvČma vnČjšími závity, teplota vody max.120°C
003L6020
003L6025
003L6030
AVDO 15 PĜímý
AVDO 20 PĜímý
AVDO 25 PĜímý
15
20
25
PN 10
Instalace s radiátory a nástěnným kotlem nebo klasickým kotlem
JEDNODUCHÝ TERMOSTAT - např. RET 230
PROGRAMOVATELNÝ TERMOSTAT
- např. TP5001, TP7001, popř. kotlové
relé Danfoss link BR
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE
RUČNÍ
HLAVICE
TERMOSTATICKÁ
HLAVICE
Prostorové termostaty naleznete v sešitě 3 str. 1,2.
Platnost od 1. 2. 2015
Termostatické ventily a šroubení
sešit 1/strana 20
Armatury pro vyvážení a regulaci soustav topení a chlazení (HVAC)
PĜehled armatur a funkcí pro regulaci diferenþního tlaku a regulaci prĤtoku
Regulaþní ventil (el. pohon)
Regulaþní ventil (termostatický
pohon)
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
nastavitelná
pevná
Q
Q
Regulátor prĤtoku
diference
Q
Q
SeĜizovací a mČĜicí ventil
Tlaková
Q
Q
Uzavírací a seĜizovací ventil
Regulátor tlakové diference
Q
Q
Q
S jednou membránou
Q
Q
Montáž do zpáteþky
Q
Q
Montáž do pĜívodu
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
PĜipojovací
vnitĜní
Q
Q
Q
Q
závit
vnČjší
Q
Q
Q
Q
DN
15 - 40
15 - 100
10-32
10 - 250
15-20
Jmen. tlak
PN 16
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Max. teplota
120°C
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
mosaz
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
AB-QT
AB-QM
Jmen. prĤm.
Materiál ventilu
15 - 40
šedá litina
Typ
ASV-P
ASV-PV
ASV-M
ASV-I
PV regulátor
USV-M
USV-I
AB-PM
Automatické prvky
Typ
Univerzální prvky
sešit 2/strana 1
Armatury pro vyvážení soustav
Platnost od 1. 2. 2015
Automatické prvky
Obj.þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
PrĤtok Q
max. l/h
Volitelný pohon
Cena
Tlak rozdíl bar
Kþ
TlakovČ nezávislé vyvažovací a regulaþní ventily AB-QM
AB-QM
2
bez mČĜicích koncovek
003Z1251
003Z1201
003Z1252
003Z1202
003Z1203
10 LF
10
15 LF
15
20
AB-QM
16
1/2" AG
1/2" AG
3/4" AG
3/4" AG
1" AG
150
275
275
450
900
ABNM-Z,
TWA-Z , ABN A5
ABNM A5,
AME(V) 110/120 NL
AMI 140
0,16 - 4
003Z1204
25
5/4" AG
1 700
003Z1205
32
6/4" AG
3 200
AME(V) 110/120 NL
ABN A5, ABNM A5
AMI 140
0,2 - 4
10LF
10
15LF
15
20
1/2" AG
1/2" AG
3/4" AG
3/4" AG
1" AG
150
275
275
450
900
ABNM-Z,
TWA-Z , ABN A5
ABNM A5,
AME(V) 110/120 NL
AMI 140
0,16 - 4
AME(V) 110/120 NL
ABN A5, ABNM A5
AMI 140
0,2 - 4
3 111,3 111,3 375,3 375,4 250,4 864,6 615,-
s mČĜicími koncovkami
003Z1261
003Z1211
003Z1262
003Z1212
003Z1213
AB-QM
PLUS
16
003Z1214
25
5/4" AG
1 700
003Z1215
32
6/4" AG
3 200
AB-QM vyšších dimenzí se tĜemi mČĜicími koncovkami
40
2" AG
003Z0770
50
2 1/2" AG
003Z0771
50
003Z0772
AB-QM 3TP
65
003Z0773
80
003Z0774
100
003Z0775
AB-QM vyšších dimenzí
003Z0760
003Z0761
003Z0762
003Z0763
003Z0764
AB-QM
003Z0765
003Z0705
003Z0706
003Z0707
003Z0708
003Z0715
AB-QM
003Z0716
003Z0717 vyšší prĤtoky
40
50
50
65
80
100
125
150
200
250
125
150
200
250
003Z0718
Poznámka: AG - vnČjší závit
16
16
AB-QM
2" AG
2 1/2" AG
-
7 500
12 500
12 500
20 000
28 000
38 000
AME 435 QM
7 500
12 500
12 500
20 000
28 000
38 000
90 000
145 000
190 000
280 000
120 000
229 000
300 000
442 000
3 461,3 461,3 724,3 724,4 602,5 213,6 966,-
19 754,22 681,32 922,51 841,54 805,66 654,-
0,3 - 4
19 754,22 681,32 922,51 841,54 805,66 654,132 963,155 839,211 459,309 309
309,140 492,166 242,261 105,361 015,-
AME 435 QM
0,3 - 4
AME 55QM
AME 85QM
AME 55QM
AME 85QM
AHU - klimatizační jednotka
fan coil (FCU)
j
fan-coil (FCU)
ČERPADLO
PIBCV
PIBCV
Principfunkce
Typickáaplikace
Kombinovaný automatický vyvažovací a regulaþní ventil AB-PM
AB-PM
bez mČĜicích koncovek vþetnČ 1,5 m impulsního potrubí a adaptéru pro pĜipojení imp. potrubí
Obj.þ.
Typ
003Z1402
003Z1403
003Z1404
DN
PN
3/4" AG
15
AB-PM
20
PĜipojení
16
25
1" AG
1 1/4" AG
PrĤtok Q
max. l/h
Max. tlaková ztráta
dostupná v
soustavČ pĜi
max.prĤtoku (kPa)
300
10
400
5
600
10
800
5
1200
10
1600
5
Cena
Volitelný pohon
Kþ
4 109,TWA-Z, ABN A5
4 529,5 293,-
AB-PM
Obj.ē.003L5042
(souēástíbalení)
Principfunkce
Platnost od 1. 2. 2015
Armatury pro vyvážení soustav
Typickáaplikace
sešit 2/strana 2
Automatické prvky
Termostatický pohon QT
Obj.þ.
Typ
QT
Rozsah nastavení
Vhodné pro ventilová tČlesa
003Z0382
AB-QM DN 10 - DN 20
45-65ÛC
003Z0383
AB-QM DN 25 - DN 32
QT
003Z0384
AB-QM DN 10 - DN 20
35-50ÛC
003Z0385
AB-QM DN 25 - DN 32
PĜíslušenství
003Z0391 Ponorná jímka pro þidlo
003Z0392 Adaptér QT (DN 10-20); náhradní díl
003Z0393 Adaptér QT (DN 25-32); náhradní díl
003Z0394 Sada pro pĜichycení þidla na potrubí; náhradní díl
003Z0395 Štítek nastavení prĤtoku QT
Cena
Kþ
2 295,2 295,2 295,2 295,921,382,382,295,588,-
Termoelektrické hlavice pro ventilová tČlesa AB-QM
Obj.þ.
Typ
Provedení
Cena
Kþ
Termoelektrické hlavice ABN A5
ABN A5
Nový typ termoelektrických hlavic vþetnČ adaptéru pro AB-QM.
082F1150
ABN A5 NC ABN A5 24V 5mm NC adaptér VA41
082F1151
ABN A5 NO ABN A5 24V 5mm NO adaptér VA41
082F1152
ABN A5 NC ABN A5 230V 5mm NC adaptér VA41
082F1153
ABN A5 NO ABN A5 230V 5mm NO adaptér VA41
082F1154
ABN A5 NC ABN A5 24V End Switch 5mm NC adaptér VA41
082F1155
ABN A5 NO ABN A5 24V End Switch 5mm NO adaptér VA41
Poznámka: Kabely musí být objednány jako separátní objednací þíslo kromČ 082F1154 a 082F1155.
PĜíslušenství k ABN A5
082F1144 Propojovací kabel 1m pro ABN A5 pohon
082F1145 Propojovací kabel 5m pro ABN A5 pohon
082F1146 Propojovací kabel 10m pro ABN A5 pohon
082F1072 Adaptér pro AB-QM VA41
1 246,1 246,1 246,1 246,2 094,2 094,-
276,621,957,93,-
Termoelektrické hlavice TWA-Z
082F1260
082F1262
082F1264
082F1266
082F1268
082F1270
082F1272
082F1274
TWA-Z NO
TWA-Z NC
TWA-Z NO
TWA-Z NC
TWA-Z NC
TWA-Z NC
TWA-Z
24V; 50Hz; 3W; 1,2m kabel; bez proudu otevĜeno
24V; 50Hz; 3W; 1,2m kabel; bez proudu zavĜeno
230V; 50Hz; 3W; 1,2m kabel; bez proudu otevĜeno
230V; 50Hz; 3W; 1,2m kabel; bez proudu zavĜeno
24V; s 5m kabelem; bez proudu zavĜeno
24V; s 10m kabelem; bez proudu zavĜeno
230V; s 5m kabelem; bez proudu zavĜeno
230V; s 10m kabelem; bez proudu zavĜeno
958,958,958,958,986,986 986,986,986,-
Termoelektrické hlavice ABNM A5
ABNM A5
ABNM A5 0-10 V
ABNM A5 Log 24V 5mm NC adaptér VA41
082F1160
ABNM A5 Lin 24V 5mm NC adaptér VA41
082F1161
ABNM A5 Log 24V 6.5mm NC adaptér VA41
082F1162
ABNM A5 Log 24V 6.5mm NO adaptér VA41
082F1163
ABNM A5 Lin 24V 6.5mm NC adaptér VA41
082F1164
ABNM A5 Lin 24V 6.5mm NO adaptér VA41
082F1165
ABNM A5 Log 24V DC 6.5mm NC adaptér VA41
082F1166
ABNM A5 Log 24V DC 6.5mm NO adaptér VA41
082F1167
Poznámka: Kabely musí být objednány jako separátní objednací þíslo.
2 059,2 059,2 204,2 368,2 204,2 368,2 667,2 492,-
PĜíslušenství k ABNM a ABNM A5
082F1081
082F1082
082F1083
082F1072
Propojovací kabel 1m pro ABNM a ABNM A5 pohon
Propojovací kabel 5m pro ABNM a ABNM A5 pohon
Propojovací kabel 10m pro ABNM a ABNM A5 pohon
Adaptér pro AB-QM VA41
sešit 2/strana 3
Armatury pro vyvážení soustav
294,782,1 199,93,-
Platnost od 1. 2. 2015
Automatické prvky
Elektromotorické pohony
Obj.þ.
Typ
Cena
Kþ
Provedení
2
Elektromotorické pohony AMI 140
082H8048
082H8049
AMI 140
24 V~, 50 Hz/60 Hz, dvoubodové Ĝízení, 12 s/mm, 200 N, zdvih 5,5 mm
230 V~, 50 Hz/60 Hz, dvoubodové Ĝízení, 12 s/mm, 200 N, zdvih 5,5 mm
4 059,4 059,-
Elektromotorické pohony AMV 110 NL, 120 NL
24 V~, 50 Hz/60 Hz, tĜíbodový, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm; délka kabelu 1,5m
082H8056
AMV 110 NL
24 V~, 50 Hz/60 Hz, tĜíbodový, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm; délka kabelu 5m*
082H8076
082H8058 AMV 120 NL 24 V~, 50 Hz/60 Hz, tĜíbodový, 12 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm
*Objednává se v balení po 12 ks. Cena je uvedena za 1 ks
4 928,5 227,4 928,-
Elektromotorické pohony AME 110 NLX
082H8060
082H8062
082H8064
AME 110 NLX 24V 24s/mm 5,5mm 130N 1,5m
AME 110 NLX AME 110 NLX 24V 24s/mm 5,5mm 130N 5m
AME 110 NLX 24V 24s/mm 5,5mm 130N 10m
5 466,6 647,6 937,-
Elektromotorické pohony AME 110 NL, 120 NL s modulaþní elektronikou 0-10V nebo 10(12)-20mA
24 V~, 50 Hz/60 Hz, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm, délka kabelu 1,5m
082H8057
082H8077 AME 110 NL 24 V~, 50 Hz/60 Hz, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm, délka kabelu 5m*
24 V~, 50 Hz/60 Hz, 24 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm, délka kabelu 10m*
082H8087
082H8059 AME 120 NL 24 V~, 50 Hz/60 Hz, 12 s/mm, 130 N, zdvih 5 mm, délka kabelu 1,5m
*Objednává se v balení po 12 ks. Cena je uvedena za 1 ks
5 062,5 780,6 032,5 062,-
Elektromotorické pohony pro velké dimenze
082H3078
AME 55 QM 24 V~, 50 Hz/60 Hz, modulaþní Ĝízení 0- 10V, 8 s/mm, 2000 N, zdvih 40 mm
AME 85 QM 24 V~, 50 Hz/60 Hz, modulaþní Ĝízení 0- 10V, 8 s/mm, 5000 N, zdvih 40 mm
082G1453
082H0171 AME 435 QM 24V 7,5-15s/mm 20mm 400N
22 916,37 662,8 459,-
ýidlo FEV -Z - Regulace topného okruhu klimatizace
ýidla se montují na ventily AB-QM nebo AB-PM
013G5458
FEV - Z
FEV
ýidlo regulace 17-27˚C pro ventily AB-QM vþetnČ adaptéru
2 558,-
PĜíslušenství k ventilĤm AB-QM
Obj.þ.
Typ
Cena
Popis
Kþ
003Z1230
Uzavírací a ochranný prvek (max. uzavírací tlak 16 bar); DN 10-32
367,-
003Z0240
Uzavírací prvek-plast (max. uzavírací tlak 1 bar); DN 10-32
126,-
003Z0695
AB-QM
Aretaþní prvek kuželky pro použití AB-QM bez pohonu; DN 40-100*
482,-
003Z0696
Aretaþní prvek kuželky pro použití AB-QM bez pohonu; DN 125-250*
1 833,-
003Z0236
Blokovací kroužek; DN 10-32
115,-
* nezbytné pĜíslušenství pro instalaci ventilu bez servopohonu
Izolaþní boxy k AB-QM
003Z4787
003Z4788
003Z4789
003Z4790
Izolaþní box pro ABQM+ABN A5
AB-QM
Izolaþní box pro ABQM+ABN A5
izolaþní boxy Izolaþní box pro ABQM+ABN A5
Izolaþní box pro ABQM+ABN A5
-
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
1 464,1 523,1 582,1 640,-
Závitové šroubení k AB-QM
Cena
PĜipojení k
potrubí
DN ventilu
003Z0231
R3/8"
10
91,-
003Z0232
R1/2"
15
111,-
R3/4"
20
R 1"
25
R 1 1/4"
32
363,-
003Z0279
R 1 1/2"
40
1 002,-
003Z0278
R2"
50
1 138,-
Obj.þ.
003Z0233
003Z0234
003Z0235
Typ
Závitové
šroubení
Sestává z
Sestává z 1 vsuvky, 1 pĜevleþné matice a 1 tČsnČní
(pro 1 ventil jsou potĜeba vždy 2ks)
Kþ
154,259,-
PĜivaĜovací koncovky k AB-QM
Obj.þ.
Typ
PĜipojení k
potrubí
003Z0226
003Z0227
003Z0228
003Z0229
PĜivaĜovací
koncovky
PĜivaĜení
Cena
DN ventilu
Kþ
15
182,-
20
208,-
25
32
Pro 1 ventil jsou potĜeba vždy 2ks.
279,305,-
003Z0270
40
837,-
003Z0276
50
837,-
Koncovky pro pájené spoje k AB-QM
Obj.þ.
Typ
065Z7016
Pájené
koncovky
065Z7017
Platnost od 1. 2. 2015
PĜipojení k
potrubí
DN ventilu
12x1mm
10
15x1mm
15
Cena
Kþ
Sestává z 2ks matic, 2ks tČsnČní a 2ks
pájecích koncovek
Armatury pro vyvážení soustav
326,502,-
sešit 2/strana 4
Automatické prvky
Obj.þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
Rozsah tlak. Regulace
bar
Kvs
Cena
3
Kþ
m /h
Regulátory tlakové diference ASV-PV 4. generace se stupnicí pro nastavení tlakové diference
ASV-PV
Regulátory tlakové diference s partnerskými ventily.
Typické použití je stabilizace tlakové diference na stoupaþkách a vČtvích v soustavách topení a chlazení (okruh s radiátory....)
VþetnČ impulzního vedení 1,5m a vypouštČcího kohoutu, s možností uzavĜení
Max. teplota vody 120°C, pĜi použití bez ASV-M/I je šroubení 1/4" (003L8151) nutné doobjednat.
Bez izolace
003Z5501
003Z5502
003Z5503
003Z5504
003Z5505
003Z5506
003Z5511
003Z5512
003Z5513
003Z5514
003Z5515
003Z5516
ASV-PV 4.g.
s vnitĜním
závitem
ASV-PV 4.g.
s vnČjším
závitem
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
16
16
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
2'' IG
3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
2 1/2'' AG
0,05 - 0,25
0,05 - 0,25
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
3 599,3 843,4 712,6 092,6 586,6 784,3 599,3 843,4 712,6 092,6 586,6 784,-
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
3 829,4 089,5 012,6 481,7 007,7 217,3 829,4 089,5 012,6 481,7 007,7 217,-
Samostatné izolaþní obaly naleznete v sešitČ 2 strana 12.
S tepelným izolaþním obalem do 80°C
003Z5601
15
003Z5602
20
ASV-PV 4.g.
003Z5603
25
s vnitĜním
003Z5604
32
závitem
003Z5605
40
003Z5606
50
003Z5611
15
003Z5612
20
ASV-PV 4.g.
003Z5613
25
s vnČjším
003Z5614
32
závitem
003Z5615
40
003Z5616
50
Dostupné v prĤbČhu 2. poloviny 2015.
16
16
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
2'' IG
3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
2 1/2''AG
0,05 - 0,25
0,05 - 0,25
ASV ve stoupaþce / typické použití ve vytápČní
sešit 2/strana 5
Armatury pro vyvážení soustav
Platnost od 1. 2. 2015
Automatické prvky
Obj.þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
Rozsah tlak. Regulace
bar
Kvs
Cena
3
Kþ
m /h
Regulátory tlakové diference ASV-PV s možností nastavení tlakové diference
ASV-PV
Regulátory tlakové diference s partnerskými ventily.
Typické použití je stabilizace tlakové diference na stoupaþkách a vČtvích v soustavách topení a chlazení (okruh s radiátory....)
VþetnČ impulzního vedení 1,5m, tepelného izolaþního obalu do 80°C a vypouštČcího kohoutu, s možností uzavĜení
Max. teplota vody 120°C, pĜi použití bez ASV-M/I je šroubení 1/4" (003L8151) nutné doobjednat.
003L7601
003L7602
003L7603
003L7604
003L7605
003L7711
003L7712
003L7713
003L7714
003L7715
003L7616
003L7617
003L7606
003L7607
003L7608
003L7609
003L7610
003L7717
003L7718
003L7719
003L7720
ASV-PV
s vnitĜním
závitem
ASV-PV
s vnitĜním
závitem
ASV-PV
s vnitĜ.z
ASV-PV
s vnČjším
závitem
ASV-PV
s vnČjším
závitem
15
20
25
32
40
15
20
25
32
40
32
40
15
20
25
32
40
20
25
32
40
16
16
16
16
16
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
0,05 - 0,25
0,20 - 0,60
0,35-0,75
0,05 - 0,25
0,20 - 0,60
1,6
2,5
4,0
6,3
10
1,6
2,5
4,0
6,3
10
6,3
10
1,6
2,5
4,0
6,3
10
2,5
4,0
6,3
10
3 829,4 089,5 012,6 481,7 007,3 829,4 353,6 704,7 714,8 002,7 374,7 934,3 829,4 089,5 012,6 481,7 007,4 420,5 012,7 194,7 480,10 985,10 985,12 205,13 182,36 143,36 143,43 371,43 213,43 213,51 857,54 999,54 999,65 999,-
0,05 - 0,25
003Z0611
ASV-PV
0,20 - 0,40
003Z0621
50
16
2 1/2''AG
20
s vnČjším
0,35 - 0,75
003Z0631
závitem
0,60 - 1,00
003Z0641
0,20 - 0,40
65
003Z0623
0,35 - 0,75
30
65
003Z0633
0,60 - 1,00
65
003Z0643
0,20 - 0,40
80
003Z0624
ASV-PV
PĜírubové
16
0,35 - 0,75
48
80
003Z0634
pĜipojení
s pĜírubou*
0,60 - 1,00
80
003Z0644
0,20 - 0,40
100
003Z0625
0,35 - 0,75
76
100
003Z0635
0,60 - 1,00
100
003Z0645
*Souþástí dodávky regulátoru ASV-PV v pĜírubovém provedení je 2,5m dlouhé impulsní potrubí (B1/16A), adaptér ASV 003Z0691 a 003L8151
Regulátory tlakové diference ASV-P
Regulátory tlakové diference s partnerskými ventily.
Typické použití je stabilizace tlakové diference na stoupaþkách a vČtvích v soustavách topení a chlazení (okruh s radiátory....)
003L7621
003L7622
003L7623
003L7624
003L7625
003L7626
003L7627
003L7628
003L7629
003L7630
ASV-P
s vnitĜním
závitem
ASV-P
s vnČjším
závitem
15
20
25
32
40
15
20
25
32
40
16
16
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
0,1 pevné
0,1 pevné
1,6
2,5
4,0
6,3
10
1,6
2,5
4,0
6,3
10
ASV-P
3 483,3 809,4 858,5 851,6 818,3 483,3 809,4 858,5 851,6 818,-
VþetnČ impulzního vedení 1,5m, tepelného izolaþního obalu do 80°C a vypouštČcího kohoutu, s možností uzavĜení
Max. teplota vody 120°C, pĜi použití bez ASV-M/I je šroubení 1/4" (003L8151) nutné doobjednat.
Platnost od 1. 2. 2015
Armatury pro vyvážení soustav
sešit 2/strana 6
2
Partnerské ventily pro regulátory tlakové diference ASV
Obj.þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
Kvs
3
m /h
Cena
Kþ
Uzavírací a impulzní ventil ASV-M
Není-li použit spoleþnČ s ASV-P/PV, je nutno použít pro uzavĜení impulzního otvoru ucpávku 003L8174.
MČĜicí koncovky 003L8145 je možno objednat, max. teplota vody 120°C; bez vypouštČcího kohoutu.
003L7691
003L7692
003L7693
003L7694
003L7695
003L7696
003L7697
003L7698
003L7699
003L7700
003L7702
ASV-M
s vnitĜním
závitem
ASV-M
s vnČjším
závitem
15
20
25
32
40
15
20
25
32
40
50
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
2 1/4" AG
16
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
ASV-M
1 045,1 155,1 387,2 051,2 372,1 045,1 283,1 540,2 051,2 424,4 789,-
Poznámka: AG - vnČjší závit, IG - vnitĜní závit
Uzavírací, seĜizovací, mČĜicí a impulzní ventil ASV-I
Není-li použit spoleþnČ s ASV-P/PV, je nutno použít pro uzavĜení impulzního otvoru ucpávku 003L8174.
MČĜicí koncovky jsou souþástí ventilu, max.teplota vody 120°C; bez vypouštČcího kohoutu.
003L7641
003L7642
003L7643
003L7644
003L7645
003L7646
003L7647
003L7648
003L7649
003L7650
003L7652
ASV-I
s vnitĜním
závitem
ASV-I
s vnČjším
závitem
15
20
25
32
40
15
20
25
32
40
50
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
3/4" AG
1" AG
1 1/4" AG
1 1/2" AG
1 3/4" AG
2 1/4" AG
16
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
ASV-I
1 415,1 604,1 811,2 676,3 540,1 415,1 604,1 811,2 676,3 540,4 728,-
Poznámka: AG - vnČjší závit, IG - vnitĜní závit
ASV set ASV-PV + ASV-M
ASV set se skládá z armatur s vnitĜním závitem ASV-PV a ASV-M
Obj.þ.
Typ
003Z2201
003Z2202
003Z2203
003Z2204
ASV set ASVASV
PV + ASV-M
s vnitĜním
závitem
003Z2205
DN
PN
PĜipojení
ASV set
Rozsah tlak. Regulace
bar
Kvs
Cena
3
m /h
Kþ
15
1/2" IG
1,6
4 142,-
20
3/4
3/4" IG
2,5
25
4 456
456,-
4,0
5 439,-
25
16
0,05 - 0,25
1" IG
32
1 1/4" IG
6,3
7 253,-
40
1 1/2" IG
10
7 971,-
Uzavírací, seĜizovací a mČĜicí ventil ASV-BD
ASV-BD je dodáváno vþetnČ praktického a jednoduše namontovatelného izolaþního obalu a pĜipojení pro impulsní potrubí.
ASV-BD
Armatura má zabudované mČĜicí koncovky,vypouštČcí kohout s oddČleným vypouštČním pro pĜívod a zpáteþku a integrovaný kulový kohout.
003Z4041
DN15
1/2" IG
3,0
1 947,-
003Z4042
DN20
3/4"IG
6,6
2 196,-
DN25
1" IG
9,5
2 331,-
DN32
1 1/4" IG
18
2 946,-
1 1/2" IG
26
3 842,-
2" IG
40
4 765,-
003Z4043
003Z4044
ASV-BD
s vnitĜním
závitem
003Z4045
DN40
003Z4046
DN50
20
ASV-BD
DN15
s vnČjším
DN20
003Z4142
závitem
Poznámka: AG - vnČjší závit, IG - vnitĜní závit
003Z4141
sešit 2/strana 7
3/4" AG
3,0
1 947,-
1" AG
6,6
2 196,-
Armatury pro vyvážení soustav
Platnost od 1. 2. 2015
Automatické prvky
Obj.þ.
Typ
Tlakový
stupeĖ
Rozmezí
kv
m³/h
PĜipojení
°C
Cena
Kþ
Multifunkþní termostatický cirkulaþní ventil pro teplou vodu (TUV)
Vyvážení rozvodĤ teplé vody (dĜíve oznaþováno TUV) s možností Ĝešení termální dezinfekce a centrálního Ĝízení a záznamĤ o dezinfekci
Typické použití pro rozvody teplé vody v panelových domech, hotelech, zdravotnických zaĜízeních, školách apod.
MTCV verze EcoBrass
MTCV EcoBrass
Nová verze MTCV s vylepšeným materiálem tČlesa ventilu
003Z1515
MTCV 15
PN 10
003Z1520
1/2" IG
1,5
2 402,-
3/4" IG
1,8
2 607,-
40-60
MTCV 20
Poznámka: IG - vnitĜní závit
PĜíslušenství MTCV
Obj.þ.
Provedení
Popis
Cena
Kþ
003Z1033
Termostatický Ĝídicí modul "A"
Náhradní díl
003Z1021
Termostatický dezinfekþní modul "B", bez teplomČru
RozšiĜující pĜíslušenství
003Z1023
TeplomČr - modul "A" nebo "B"
RozšiĜující pĜíslušenství
003Z3850
CCR 2 - 16 výstupĤ
Ĝídicí elektronika dezinfekce
31 495,-
003Z1022
Adaptér pro termopohon TWA-A - modul "C"
RozšiĜující pĜíslušenství
1 006,-
003Z1024
Jímka pro ESMB PT 1000 - modul "C"
RozšiĜující pĜíslušenství
239,-
003Z1027
Šroubení DN 15 s kulovým kohoutem - sada 2ks
PĜipojení Rp 3/4"
827,-
1 960,594,556,-
003Z1028
Šroubení DN 20 s kulovým kohoutem - sada 2ks
PĜipojení Rp 1"
888,-
003Z1034
Šroubení pro pájení Cu potrubí 15 mm
DN 15, R 1/2"
406,-
003Z1035
Šroubení pro pájení Cu potrubí 18 mm
003Z1039
Šroubení pro pájení Cu potrubí 22 mm
003Z1040
Šroubení pro pájení Cu potrubí 28 mm
471,DN 20, R 3/4"
600,909,-
Termopohony TWA-A najdete v sešitČ termostatické ventily a šroubení.
Schéma instalace MTCV (základní verze) v okruhu teplé užitkové vody
Schéma instalace MTCV (s Ĝídicí programovatelnou jednotkou pro dezinfekci vody)
Platnost od 1. 2. 2015
Armatury pro vyvážení soustav
sešit 2/strana 8
2
Univerzální prvky
Osazením pĜímoþinného pohonu PV možno upravit na automatický regulátor
Obj.þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
Rozsah Q
m³/h
Rozsah tlak.
regulace
bar
Kvs
Cena
3
m /h
Kþ
Univerzální seĜizovací (vyvažovací) ventily (možnost rozšíĜení na regulátor tlakové diference) USV-I
USV - I
Sada USV armatur pro manuální (statické) vyvážení soustavy s možností rozšíĜení (za provozu) na regulátor tlakové diference
Typické použití je pro rekonstrukce starých soustav vytápČní s neúplnými podklady a s možností rozšíĜení na automatický prvek.
003Z2131
003Z2132
003Z2133
003Z2134
003Z2135
003Z2151
003Z2136
003Z2137
003Z2138
003Z2139
003Z2140
003Z2152
USV-I
s vnitĜním
závitem
USV-I
s vnČjším
závitem
15
20
25
32
40
50
15
20
25
32
40
50
16
16
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
2" IG
3/4" AG
1" AG
5/4" AG
6/4" AG
1 3/4" AG
2" 1/4" AG
-
-
-
-
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
1 281,1 489,1 841,2 207,2 500,4 339,1 281,1 489,1 841,2 207,2 500,4 339,-
Montáž do pĜívodu, vypouštČcí kohout a mČĜicí koncovka v dodávce.
Max. teplota vody 120°C .
Univerzální uzavírací, seĜizovací ventily (možnost rozšíĜení na regulátor tlakové diference USV- M
Montáž do zpáteþky, vypouštČcí kohout v dodávce.
Max. teplota vody 120°C .
003Z2121
15
003Z2122
20
USV- M
003Z2123
25
s vnitĜním
16
003Z2124
32
závitem
003Z2125
40
003Z2153
50*
003Z2126
15
003Z2127
20
USV- M
003Z2128
25
16
s vnČjším
003Z2129
32
závitem
003Z2130
40
003Z2154
50*
Poznámka: * USV-M DN 50 nelze upravit na automat
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
2" IG
3/4" AG
1" AG
5/4" AG
6/4" AG
1 3/4" AG
2" 1/4" AG
-
0,05-0,25
-
0,05-0,25
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
955,1 144,1 387,1 912,2 077,4 001,955,1 144,1 387,1 912,2 077,4 001,-
Sada univerzálních ventilĤ USV - I, USV- M, možnost rozšíĜení na regulátor tlakové diference
Sada obsahuje jeden USV- M, jeden USV-I vypouštČcí kohouty a mČĜicí koncovku.
Max. teplota vody 120°C .
003Z2141
15
003Z2142
20
USV sada
003Z2143
25
16
s vnitĜním
003Z2144
32
závitem
003Z2145
40
003Z2155
50*
003Z2146
15
003Z2147
20
USV sada
003Z2148
25
16
s vnČjším
003Z2149
32
závitem
003Z2150
40
003Z2160
50*
Poznámka: * USV-M Dn 50 nelze upravit na automat
1/2
1/2" IG
3/4" IG
1" IG
1 1/4" IG
1 1/2" IG
2" IG
3/4" AG
1" AG
5/4" AG
6/4" AG
1 3/4" AG
2" 1/4" AG
-
0,05-0,25
-
0,05-0,25
1,6
16
2,5
4,0
6,3
10
16
1,6
2,5
4,0
6,3
10
16
USV - I, USV - M
2 099
099,2 500,3 067,3 907,4 345,7 992,2 099,2 500,3 067,3 907,4 345,7 992,-
Regulátor PV, sada pro pĜestavbu USV-M na automatický regulátor diferenþního tlaku
Sada obsahuje jeden regulátor, pĜipojovací konektor a impulzní potrubí.
003Z2156
15
003Z2157
20
16
PV sada
003Z2158
25
003Z2159
32-40
Poznámka: IG - vnitĜní závit
sešit 2/strana 9
-
0,05-0,25
USV - M
PV
-
4 049,4 202,5 114,6 909,-
Armatury pro vyvážení soustav
Platnost od 1. 2. 2015
Manuální prvky
Obj.þ.
Typ
DN
PN
PĜipojení
Rozsah Q
m³/h
Rozsah tlak.
regulace
bar
Kvs
Cena
3
m /h
Kþ
Manuální seĜizovací (vyvažovací), uzavírací a mČĜicí ventil LENO MSV-BD
MSV-BD
Klasické manuální (ruþní) seĜizování (vyvažovací) ventily.
Typické použití je pro vyvážení soustav topení chlazení s konstantním prĤtokem, mČĜení a seĜízení prĤtoku.
003Z4000
003Z4001
003Z4002
003Z4003
MSV-BD
s vnitĜním
závitem
15LF
1/2" IG
2,5
1 902,-
15
1/2" IG
3,0
1 902,-
20
3/4"IG
6,6
2 171,-
9,5
2 318,-
20
25
1" IG
-
-
32
1 1/4" IG
18
2 933,-
003Z4005
40
1 1/2" IG
26
3 738,-
003Z4006
50
2" IG
40
4 748,-
15LF
3/4" AG
2,5
1 902,-
3,0
1 902,-
6,6
2 171,-
003Z4004
003Z4100
003Z4101
003Z4102
MSV-BD
s vnČjším
závitem
20
15
3/4" AG
20
-
-
1" AG
Ventil lze montovat na pĜívod a i na zpáteþku; min. teplota média -20°C; max. teplota vody 120°C; nemá pĜipojení pro impulsní potrubí
Poznámka: IG - vnitĜní závit; AG - vnČjší závit
Manuální seĜizovací (vyvažovací), uzavírací a mČĜicí ventil LENO MSV-B
MSV-B
Klasické manuální (ruþní) seĜizování (vyvažovací) ventily; pevné mČĜicí koncovky a bez vypouštČní
Typické použití je pro vyvážení soustav topení chlazení s konstantním prĤtokem, mČĜení a seĜízení prĤtoku
003Z4030
15LF
1/2" IG
2,5
1 764,-
003Z4031
15
1/2" IG
3,0
1 764,-
20
3/4"IG
6,6
2 012,-
9,5
2 148,-
003Z4032
003Z4033
MSV-B
s vnitĜním
závitem
20
25
1" IG
-
-
32
1 1/4" IG
18
2 855,-
003Z4035
40
1 1/2" IG
26
3 639,-
003Z4036
50
2" IG
40
4 621,-
15LF
3/4" AG
2,5
1 764,-
3,0
1 764,-
003Z4034
003Z4131
003Z4130
MSV-B
s vnČjším
závitem
20
15
3/4" AG
-
-
Ventil lze montovat na pĜívod a i na zpáteþku; min. teplota média -20°C; max. teplota vody 120°C; nemá pĜipojení pro impulsní potrubí
Poznámka: IG - vnitĜní závit; AG - vnČjší závit
Sekundární okruh pro chlazení nebo vytápČní
Uzavírací ventil LENO MSV-S
Partnerský ventil pro všechny manuální vyvažovací ventily skupiny LENO vþetnČ kulového kohoutu
MSV-S
627,-
003Z4011
15
1/2" IG
3,0
003Z4012
20
3/4" IG
5,9
736,-
25
1" IG
9,3
1 006,-
17,7
1 446,-
25,7
3 386,-
003Z4013
003Z4014
MSV-S
s vnitĜním
závitem
32
16
1 1/4" IG
-
40
003Z4016
50
2" IG
41,4
4 461,-
15
3/4" AG
3,0
627,-
20
1" AG
5,9
736,-
003Z4111
003Z4112
MSV-S
s vnČjším
závitem
1 1/2" IG
-
003Z4015
* nemá otvor pro napojení impulzního vedení k ASV-P/PV.
Sety LENO MSV-BD/S
MSV-BD/S
003Z4051
15
1/2" IG
3
2 452,-
003Z4052
20
3/4" IG
6
2 818,-
10
3 222,-
18
4 246,-
003Z4053
003Z4054
MSV-BD/S
s vnitĜním
závitem
25
32
16
1" IG
1 1/4" IG
-
-
003Z4055
40
1 1/2" IG
26
6 912,-
003Z4056
50
2" IG
40
8 932,-
* nemá otvor pro napojení impulzního vedení k ASV-P/PV.
Typická aplikace Leno MSV-BD a MSV-S
Platnost od 1. 2. 2015
Armatury pro vyvážení soustav
sešit 2/strana 10
2
Manuální prvky
Obj.þ.
Typ
DN
PN
Rozsah Q
m³/h
PĜipojení
Rozsah tlak.
regulace
bar
Kvs
Cena
m 3/h
Kþ
Manuální seĜizovací a mČĜicí ventil MSV-F2
MSV-F2
Regulátor prĤtoku se stupnicí, max. teplota vody 130°C, max. tlaková ztráta na ventilu 1,5 bar; vþetnČ mČĜicích koncovek
003Z1061
003Z1062
003Z1063
003Z1064
003Z1065
003Z1066
003Z1067
003Z1068
003Z1069
003Z1090
003Z1091
MSV - F 2,
s mČĜicími
koncovkami
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
16
PĜíruba
-
-
53,8
93,4
122,3
200,0
304,4
400,8
685,6
952,3
1380,2
2046,1
2584,6
7 402,11 029,15 583,22 484,30 596,39 844,86 447,115 761,220 565,285 383,385 974,-
Manuální seĜizovací a mČĜicí ventil MSV-F2
MSV-F2
Regulátor prĤtoku se stupnicí, max. teplota vody 150°C; vþetnČ mČĜicích koncovek
003Z1092
003Z1093
003Z1094
003Z1095
003Z1096
003Z1070
003Z1071
003Z1072
003Z1073
003Z1074
003Z1075
003Z1076
003Z1077
003Z1078
003Z1097
003Z1098
MSV - F 2,
s mČĜicími
koncovkami
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
350
400
25
-
PĜíruba
-
3,1
6,3
9
15,5
32,3
53,8
93,4
122,3
200,0
304,4
400,8
685,6
952,3
1380,2
2046,1
2584,6
5 480,6 154,6 842,7 807,9 289,10 213,15 220,21 505,31 028,42 221,54 984,119 297,159 749,304 378,na vyžádání
PĜíslušenství k ASV, USV a MSV ventilĤm
Obj.þ.
Cena
Popis
Kþ
PĜíslušenství k NOVÝM ASV-PV 4. generace
003Z7850
PĜíslušenství pro proplachování soustavy k ASV DN15-50
314,-
PĜíslušenství k ASV-P; PV
003L8151
Šroubení 1/4" pro pĜipojení impulzního potrubí bez ASV-M / ASV-I k MSV-F2 nebo potrubí
003L8152
Impulzní potrubí 1,5m
003L8153
Impulzní potrubí 5m
313,789,1 437,-
003L8143
MČĜicí nástavec pro napojení na vypouštČcí kohout
484,-
003L8145
298,-
003L8174
2 mČĜicí koncovky pro ASV-M (v ASV-I jsou integrovány)
Ucpávky (10 ks) pro uzavĜení impulzního otvoru, není-li pĜipojeno s ASV-P/PV
003L8175
TČsnČní impulzního potrubí (10 ks )
248,-
003Z0691
Adaptér pro napojení imp. potrubí k MSV-F2
470,-
1 150,-
PĜíslušenství k USV-M; USV-I
003L8151
Šroubení 1/4" pro pĜipojení impulzního potrubí bez USV-I
003L8152
Impulzní potrubí 1,5m
003L8153
Impulzní potrubí 5m
313,789,1 437,-
003L8143
MČĜicí nástavec pro napojení na vypouštČcí kohout
484,-
003Z0109
Nástavec pro napojení impulzního potrubí na vypouštČcí kohout 3/4"
271,-
PĜíslušenství k MSV-BD
003Z4662
Standardní mČĜicí koncovky; 2ks
003Z4657
Prodloužené mČĜicí koncovky; 60 mm; 2ks
252,-
003Z4652
Ruþní koleþko
292,-
003Z4096
VypouštČcí kohout 1/2" (minimální odbČr 2ks)
600,-
003Z4097
VypouštČcí kohout 3/4" (minimální odbČr 2ks)
652,-
1 087,-
PĜíslušenství k MSV-F
003Z0104
MČĜicí koncovka jehlová (sada 2 ks)
535,-
003Z0108
MČĜicí koncovka Rectus (sada 2 ks)
1 183,-
003Z0103
Prodloužení mČĜicí koncovky; 45mm; 2ks
003Z0107
mČĜicí jehla (sada 2 ks)
sešit 2/strana 11
724,1 558,-
Armatury pro vyvážení soustav
Platnost od 1. 2. 2015
PĜíslušenství k ASV, USV a MSV ventilĤm
Cena
Kþ
Popis
Obj.þ.
Šroubení k ASV
Obj.þ.
003Z0232
003Z0233
003Z0234
003Z0235
003Z0273
003Z0278
003Z0274
003Z0226
003Z0227
003Z0228
003Z0229
003Z0271
003Z0276
003Z0272
Typ
PĜipojení
DN
Závitové
pĜipojení
DN 15 x R 1/2"
DN 20 x R 3/4"
DN 25 x R 1"
DN 32 x R 1 1/4"
DN 40 x R 1 1/2"
Dn 50 x R 2 1/2"
R 2" AG x 2 1/4" IG
NavaĜovací
pĜipojení
NavaĜovací
Sestává z
DN 15
DN 20
DN 25
Závitové pĜipojení (1ks)
DN 32
DN 40
DN 50
DN 50
DN 15
DN 20
DN 25
NavaĜovací pĜipojení (1ks)
DN 32
DN 40
DN 50 (2 1/2")
DN 50 (2 1/4")
2
Cena
Kþ
111,154,259,363,1 126,1 138,1 028,182,208,279,305,837,837,841,-
SvČrné spojky pro MSV-BD
013G4184
013G4186
013G4187
013G4188
013G4190
013G4191
013G4152
013G4154
013G4155
013G4157
Pro potrubí
013G4156
PEX
013G4162
013G4158
013G4159
013G4160
013G4161
013G4125
Pro pĜesná
013G4126 ocel. a mČć.
013G4128
Sotrubí
Minimální odbČr 10ks
14 x 2
16 x 2
16 x 2,25
18 x 2
20 x 2
20 x 2.5
12 x 2
14 x 2
15 x 2,5
16 x 1,5
16 x 2
17 x 2
18 x 2
18 x 2,5
20 x 2
20 x 2,5
G3/4 x 15
G3/4 x 16
G3/4 x 18
Pro MSV-BD s vnČjším závitem G 3/4"
Pro MSV-BD s vnČjším závitem
126,126,126,126,126,126,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,76,76,76,-
PĜíslušenství k NOVÝM ASV-PV 4. generace
003Z7800 Izolaþní obal EPP k ASV DN15/DN20
003Z7802 Izolaþní obal EPP k ASV DN25
003Z7803 Izolaþní obal EPP k ASV DN32
003Z7804 Izolaþní obal EPP k ASV DN40/DN50
Dostupné v prĤbČhu 2. poloviny 2015.
157,210,314,418,-
Izolaþní obal pro USV pro teplotu do 90°C (Pro ASV jako tepelná izolace do 90°C slouží pĜepravní obal)
003L8165
003L8166
003L8167
003L8168
003L8169
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
169,203,280,341,407,-
Izolaþní obal pro ASV, USV pro teplotu do 120°C (Pro ASV jako tepelná izolace do 90°C slouží pĜepravní obal)
003L8170
003L8171
003L8172
003L8173
003L8139
003L8138
Platnost od 1. 2. 2015
330,404,513,621,736,805,-
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
Armatury pro vyvážení soustav
sešit 2/strana 12
MČĜicí pĜístroje
Sada pro jednoduché mČĜení tlakové diference a ovČĜení prĤtoku ventilĤ Danfoss MSV Leno
Popis
Obj.þ.
003L8310
Mechanický diferenþní manometr a indikátor prĤtoku 0-1,0 bar
Cena
Kþ
10 529,-
PĜístroje, pro mČĜení tlakové diference; prĤtoku a vyvažování – Danfoss PFM
Komunikace s PC, zadávání projektĤ, výpoþet pĜednastavení a vyvážení; registrace mČĜené hodnoty (tlak/teplota) dle zadané þasové periody,
universální databáze ventilĤ, atd.
Cena
Obj.þ.
Typ
Popis
Kþ
003L8330
PFM 5000
Standardní mČĜicí pĜístroj pro tlakový rozsah 10 bar, bez smartphone; s
komunikací pomocí Danfoss App (Android) na smartphone - chytré telefony.
78 716,-
003L8260
PFM 100
Standardní mČĜicí pĜístroj pro tlakový rozsah 10 bar, s vyhodnocovací jednotkou
pro vkládání hodnot kv.
21 473,-
sešit 2/strana 13
Armatury pro vyvážení soustav
Platnost od 1. 2. 2015
Prostorové termostaty
Obj.þ.
Typ
Popis, technické údaje
Cena
Kþ
Elektronické prostorové termostaty RET
RET
s elektronickou zpČtnou vazbou a pĜepínacím kontaktem, spínací diference <1K, rozsah nastavení 5-30°C, LED
087N6452
RET1000MS
Prostorový termostat 230V, spínací kontakt 3(1)A
767,-
087N7010
RET 230NSB
jako výše s vestavČným odporem pro noþní pokles
1 251,-
087N7014
RET 24
087N7018
RET 24NSB
Prostorový termostat 24V, spínací kontakt 3(1)A
jako výše s vestavČným odporem pro noþní pokles
1 251,-
087N743000
RET230P
Prostorový termostat 230V, spínací kontakt 3(1)A
549,-
087N701000
RET230NSB
jako výše s vestavČným odporem pro noþní pokles
1 333,-
3
932,-
Elektronické prostorové termostaty s displejem
s pĜepínacím beznapČĢovým kontaktem, spínací diference <1K, rozsah nastavení 5-30°C, teplotní displej
087N6441
RET2000B
087N726200
RET MD
Digitální prostorový termostat, bateriový
1 414,-
Napájení 230V, termostat s LCD displejem. 3/6 cyklĤ za hodinu
1 792,-
Elektronické prostorové termostaty s programem TP 5001
TP 5001
S pĜepínacím kontaktem, spínací diference <1K, rozsah nastavení 5-30°C
Napájení baterií 2xAA, 5/2 denní s možností nastavení 6 rĤzných teplot bČhem
dne, spínací kontakt 3(1)A
2 349,-
TP 5001A
jako výše, ale s oddČleným prostorovým þidlem
2 610,-
087N791702
TP 5001M
Napájení 230V, 5/2 denní s možností nastavení 6 rĤzných teplot bČhem dne,
spínací kontakt 3(1)A
2 783,-
087N791802
TP 5001MA
jako výše, ale s oddČleným prostorovým þidlem
2 877,-
087N791002
TP 5001
087N791102
Nové elektronické prostorové termostaty s programem TP 7001
S pĜepínacím kontaktem, spínací diference <1K, rozsah nastavení 5-30°C
TP 7001
Napájení baterií, volba programu, spínací kontakt 3(1)A,
( ) s ffunkcí optimálního
Ĝízení startu a þasovČ proporcionální regulací, s pĜehledným displejem
2 854,-
TP 7001A
jako výše, ale s oddČleným prostorovým þidlem
3 486,-
087N8006
TP 7001M
Napájení 230V, volba programu, spínací kontakt 3(1)A, s funkcí optimálního
Ĝízení startu a þasovČ proporcionální regulací, s pĜehledným displejem
3 454,-
087N8012
TP 7001MA
jako výše, ale s oddČleným prostorovým þidlem
3 392,-
087N8005
TP7001
087N8011
Elektronický programovatelný termostat s regulací teplé vody
OddČlené þidlo je souþástí balení TP 9000
087N789200
TP 9000
Platnost od 1. 2. 2015
5/2 nebo 24 hodinový programovatelný termostat s oddČlitelným þidlem a
hodinami. Rozsah nastavení je 5-30°C/16-30°C s on/off Ĝízením. TP 9000
nabízí kombinaci regulace vytápČní a regulace teplé vody. Napájený 230V.
Termostaty a zónové ventily
3 626,-
sešit 3/strana 1
Prostorové termostaty
Obj.þ.
Typ
Cena
Popis, technické údaje
Kþ
Nový digitální termostat s bezdrátovým pĜenosem signálu k pĜijimaþi
RET2000B - RF
rozsah nastavení 5-30°C
087N6443
RET2000B - RF Napájení baterií 2xAA, bez programu, s displejem*
1 445,-
* komunikuje pouze s pĜijímaþem RX1-S
PĜijimaþ signálĤ k RET2000B - RF
RX1-S
S pĜepínacím beznapČĢovým kontaktem typu 1B
RX1-S
087N7773
2 453,-
Jednokanálový pĜijimaþ, pracuje s jedním termostatem
Elektronické prostorové termostaty s programem a bezdrátovým pĜenosem signálu k pĜijimaþi
TP 7000 RET
S pĜepínacím kontaktem, spínací diference <1K, rozsah nastavení 5-30°C
087N791202
087N7410
TP 5001 - RF
Napájení baterií 2xAA, 5/2 denní s možností nastavení 6 rĤzných teplot bČhem
dne, spínací kontakt 3(1)A
2 672,-
TP 7000 - RF
Napájení baterií, 7-denní, spínací kontakt 3(1)A, s funkcí optimálního Ĝízení
startu a þasovČ proporcionální regulací, s pĜehledným displejem
3 551,-
PĜijimaþe signálĤ od prostorových termostatĤ se spinacími kontakty
RX
S pĜepínacím beznapČĢovým kontaktem
087N7476
RX 1
Jednokanálový pĜijimaþ, pracuje s jedním termostatem,
spínací kontakt 3 (1) A
3 406,-
087N7477
RX 2
Dvoukanálový pĜijimaþ, pracuje se dvČma termostaty,
2 spínací kontakty 3 (1) A
3 705,-
087N7478
RX 3
TĜíkanálový pĜijimaþ, pracuje se tĜemi termostaty,
3 spínací kontakty 3 (1) A
4 254,,
087N747900
RX-2C
Dvoukanálový pĜijimaþ pro RF termostaty, má dva kontakty SPDT, beznapČtí
3 040,-
Prostorové termostaty FH-WTx BasicPlus2 napájení 230V s napČĢovým kontaktem*
088U0620
088U0622
088U0624
088U0625
088U0626
088U0610
FH-WT-T
FH-WT-D
FH-WT-DR
FH-WT-P
FH-WT-PR
FH-CWF
Prostorový termostat standard s regulaþním koleþkem
Prostorový termostat s displejem
Prostorový termostat s displejem a kotlovým relé
Prostorový termostat programovatelný
Prostorový termostat programovatelný s kotlovým relé
Sensor teploty podlahy; 3m kabel
FH-WTx
505,884,926,983,1 025,85,-
*Sepnutím kontaktu termostatu je na ovládaný þlen pĜivedeno napČtí 230 V.
2
Schéma možného zapojení s prostorovýmí termostaty FH-WTx BasicPlus
sešit 3/strana 2
Termostaty a zónové ventily
Platnost od 1. 2. 2015
Zónové, pĜepínací ventily
Obj.þ.
Typ
Popis
Dimenze
kvs
m3/h
Cena
Kþ
013U0011
013U0012
013U0016
013U0017
013U0021
013U0022
013U0026
013U0027
DEN*
RAV 10/8
RAV 15/8
RAV 20/8
RAV 25/8
RAV/8
rohový
pĜímý
rohový
pĜímý
rohový
pĜímý
rohový
pĜímý
3/8"
1,2
1/2"
1,5
3/4"
2,3
1"
3,1
na vyžádáníDEN*
Ventilové tČleso RAV/8 pro max. dp 0,8 barĤ
ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
013U0216
013U0217
013U0221
013U0222
013U0226
013U0227
RAV 15/2
RAV 20/2
RAV 25/2
RAV/2
rohový
pĜímý
rohový
pĜímý
rohový
pĜímý
1/2"
2,8
3/4"
5,0
1"
8,0
na vyžádáníDEN*
Ventilové tČleso RAV/2 pro max. dp 0,2 bary
DEN*
3
ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
Termoelektrické servopohony pro zónovou regulaci
TWA-V
Pro všechna ventilová tČlesa RAV
088H3122
TWA-V
pro RAV, 230V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno
1 017,-
088H3123
TWA-V
pro RAV, 230V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno
1 017,-
088H3120
TWA-V
pro RAV, 24V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno
1 017,-
088H3121
TWA-V
pro RAV, 24V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno
1 017,-
Zónové ventily AMZ 112 - dvoucestné
Dvoucestné uzavírací ventily s pohony 230V stĜ. s ovládáním ON - OFF
PN 16, t max. = 130oC
082G5501
Popis
pĜipojení 1/2" vnitĜní
082G5502
kvs
m3/h
DN 15
17
DN 20
41
DN 25
68
082G5514
pĜipojení 1" vnitĜní
AMZ 112
napájení 220V pĜipojení 1 1/4" vnitĜní
DN 32
123
082G5515
pĜipojení 1 1/4" vnitĜní
DN 40
198
082G5516
pĜipojení 2" vnitĜní
DN 50
290
082G5503
pĜipojení 3/4" vnitĜní
Dimenze
082G5520
pĜipojení 1/2" vnitĜní
DN 15
17
082G5521
pĜipojení 3/4" vnitĜní
DN 20
41
pĜipojení 1" vnitĜní
DN 25
68
pĜipojení 1 1/4" vnitĜní
DN 32
123
082G5522
082G5523
AMZ 112
napájení 24V
082G5524
pĜipojení 1 1/4" vnitĜní
DN 40
198
082G5525
pĜipojení 2" vnitĜní
DN 50
290
DEN*
Cena
Kþ
na vyžádáníDEN*
Typ
na vyžádáníDEN*
Obj.þ.
ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
Zónové ventily AMZ 113 - tĜícestné
TĜícestné rozdČlovací ventily s ovládáním ON - OFF
082G5511
DN 15
3,8
DN 20
7,7
082G5513
pĜipojení 1/2" vnitĜní
AMZ 113
pĜipojení 3/4" vnitĜní
napájení 230V
pĜipojení 1" vnitĜní
DN 25
12
082G5526
082G5527
082G5528
pĜipojení 1/2" vnitĜní
pĜipojení 3/4" vnitĜní
pĜipojení 1" vnitĜní
DN 15
DN 20
DN 25
3,8
7,7
12
082G5512
DEN*
AMZ 113
napájení 24V
na vyžádáníDEN*
PN 16, t max. = 130oC
ceny a obchodní podmínky dle ceníku dálkové vytápČní (District Energy)
Platnost od 1. 2. 2015
Termostaty a zónové ventily
sešit 3/strana 3
Teplovodní podlahové vytápČní Danfoss
Obj.þ
Typ
Cena
Kþ
Popis, technické údaje
SbČraþ a rozdČlovaþ FHF
SbČraþ a rozdČlovaþ podlahového vytápČní FHF
S uzavíráním pĜívodu, pĜednastavením a uzavíráním zpáteþky topného okruhu, PN 10, max. teplota vody 90°C,
max. tlaková ztráta 0,6 bar. Možno osadit pohony TWA-A, nebo hlavicemi RA 2000 pro oddČlené nastavení.
088U0502
FHF-2
088U0503
FHF-3
088U0504
FHF-4
088U0505
FHF-5
088U0506
FHF-6
088U0507
FHF-7
088U0508
FHF-8
088U0509
FHF-9
088U0510
FHF-10
088U0511
FHF-11
088U0512
FHF-12
Konzole pro upevnČní FHF-MB,
Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 2 vývody 3/4" AG
993,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 3 vývody 3/4" AG
1 508,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 4 vývody 3/4" AG
1 987,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 5 vývody 3/4" AG
2 451,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 6 vývody 3/4" AG
2 923,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 7 vývody 3/4" AG
3 555,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 8 vývody 3/4" AG
4 010,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 9 vývody 3/4" AG
4 465,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 10 vývody 3/4" AG
5 193,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 11 vývody 3/4" AG
5 654,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 12 vývody 3/4" AG
6 142,odvzdušĖovací/vypouštČcí zátku FHF-EM nebo FHF-EA, redukce a spojky je nutno pĜiobjednat.
SbČraþ a rozdČlovaþ podlahového vytápČní FHF s prĤtokomČry F
S uzavíráním pĜívodu, pĜednastavením a uzavíráním zpáteþky topného okruhu, PN 10, max. teplota vody 90°C, rozdČlovaþ
s prĤtokomČry, max. tlaková ztráta 0,6 bar. Možno osadit pohony TWA-A, nebo hlavicemi RA 2000 pro oddČlené nastavení.
088U0522
FHF-2F
088U0523
FHF-3F
088U0524
FHF-4F
088U0525
FHF-5F
088U0526
FHF-6F
088U0527
FHF-7F
088U0528
FHF-8F
088U0529
FHF-9F
088U0530
FHF-10F
088U0531
FHF-11F
088U0532
FHF-12F
Konzole pro upevnČní FHF-MB,
FHF-EA
FHF-EM
FHF-E
FHF-C
FHF-R
FHF-MB
FHF-BV
FHD-T
FHF
Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 2 vývody 3/4" AG
1 373,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 3 vývody 3/4" AG
2 011,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 4 vývody 3/4" AG
2 674,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 5 vývody 3/4" AG
3 311,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 6 vývody 3/4" AG
3 953,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 7 vývody 3/4" AG
4 833,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 8 vývody 3/4" AG
5 521,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 9 vývody 3/4" AG
6 192,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 10 vývody 3/4" AG
6 892,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 11 vývody 3/4" AG
7 563,Souprava sbČraþ + rozdČlovaþ se 12 vývody 3/4" AG
8 404,odvzdušĖovací/vypouštČcí zátku FHF-EM nebo FHF-EA, redukce a spojky je nutno pĜiobjednat.
PĜíslušenství sbČraþe a rozdČlovaþe FHF
088U0580
088U0581
088U0582
088U0583
088U0584
088U0585
088U0586
088U0029
FHF
FHF
533,449,168,279,183,229,941,404,-
Automatická odvzdušĖovací a vypouštČcí díl 1"; bez pĜipojení teplomČru
Manuální odvzdušĖovací a vypouštČcí díl 1"; bez pĜipojení teplomČru
Koncová zátka 1", 2 ks
Spojovací kus 1", 2 ks
Redukce pro napojení rozdČlovaþe 1" na potrubní soustavu 3/4" 2 ks
Konzole pro upevnČní FHF, 2 ks
Uzavírací kulový kohout pro napojení rozvadČþe 1", 2 ks; pro teplomČr
TeplomČr 0-60 °C, Ø 36 mm, pro mČĜení teploty pĜívodu/zpáteþky
SvČrné spojky
Obj.þ.
Pro ventily
PĜipojení
Trubka
mm
Sestává z
Cena
Kþ
Spojka s kroužkem
a
šroubení
99,99,99,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,113,-
Spojka s kroužkem
s tČsnČním a
šroubení
126,126,126,126,126,126,126,113,126,-
SvČrné spojky pro plastové ( PEX ) potrubí
013G4143
013G4144
013G4147
013G4152
013G4154
013G4156
013G4162
013G4158
013G4160
013G4155
013G4159
013G4157
013G4163
013G4161
RA-N 15, RA-UN 15,
RLV 15, RLV-S 15
RA 15/6, RA-N typ Jaga
1/2" AG
RLV-K, RLV-KS
RA 15/6, VHS
3/4" IG
12 x 1,1
14 x 2,0
15 x 2,5
12 x 2,0
14 x 2,0
16 x 2,0
17 x 2,0
18 x 2,0
20 x 2,0
15 x 2,5
18 x 2,5
16 x 1,5
16 x 2,2
20 x 2,5
minimální odbČr 10 ks
SvČrné spojky pro plastové (ALU PEX ) potrubí
013G4174
013G4176
013G4184
013G4186
013G4187
013G4188
013G4190
013G4093
013G4191
RA-N 15, RA-UN 15, RLV 15, RLV-S 15,
15/6, RA-N typ Jaga
RLV-K,RLV-KS
RA 15/6, VHS
RA
1/2" AG
3/4" IG
14 x 2,0
16 x 2,0
14 x 2,0
16 x 2,0
16 x 2,25
18 x 2,0
20 x 2,0
20 x 2,25
20 x 2,5
minimální odbČr 10 ks
Poznámka: AG - vnČjší závit
IG - vnitĜní závit
sešit 4/strana 1
Podlahové vytápění
Platnost od 1. 2. 2015
Kompaktní smČšovací jednotky
Obj.þ
Typ
Cena
Kþ
Popis, technické údaje
Kompaktní smČšovací uzly podlahového vytápČní FHM-C
FHM
Nový vzhled kompaktních smČšovacích jednotek - nyní bezproblémové umístČní do skĜíní pro sbČraþe/rozdČlovaþe!
o
Sestava pro smČšování topné vody do podlahového vytápČní, PN 10, Tmax. = 90 C, napájení 230 V, pĜípojka na prim. 1/2"
Sestava obsahuje: þerpadlo Grundfos UPS 15-40, pĜímoþinný regulátor teploty pĜívodu
FH-TC, elektrický bezpeþnostní termostat FH-ST55, teplomČr na pĜívodu FHD-T,
vestavČný zpČtný ventil.
088U0095
FHM-C5
088U0096
FHM-C6
088U0097
FHM-C7
088U0098
FHM-C8
Sestava obsahuje: þerpadlo Grundfos Alpha2 15-60, pĜímoþinný regulátor teploty
pĜívodu FH-TC, teplomČr na pĜívodu FHD-T, vestavČný zpČtný ventil.
22 078,-
088U0099
FHM-C9
Sestava obsahuje: þerpadlo Grundfos Alpha2 15-40, pĜímoþinný regulátor teploty
pĜívodu FH-TC, teplomČr na pĜívodu FHD-T, vestavČný zpČtný ventil.
21 526,-
Sestava obsahuje: þerpadlo Grundfos UPS 15-60, pĜímoþinný regulátor teploty pĜívodu
FH-TC, teplomČr na pĜívodu FHD-T, vestavČný zpČtný ventil.
Sestava obsahuje: þerpadlo Grundfos Alpha2 15-60, omezovaþ prĤtoku FHM-FL,
mČĜicí koncovky FHM-MS, pĜímoþinný regulátor teploty pĜívodu, elektrický
bezpeþnostní termostat FH-ST55, teplomČr na pĜívodu FHD-T, vestavČný zpČtný ventil.
12 792,-
11 153,-
PĜíslušenství kompaktních smČšovacích uzlĤ FHM
088U0302
088U0301
088U0303
088U0304
088U0305
088U0029
FH-TC
FH-ST55
FHM-FL
FHM-MS
FHM-AF
FHD-T
4
26 700,-
FHM
3 408,2 031,755,3 480,1 060,404,-
PĜímoþinný regulátor teploty pĜívodu
Elektrický bezpeþnostní termostat
Omezovaþ prĤtoku
MČĜicí sestava
Úhlové fitinky, 2 ks
TeplomČr 0-60 °C, Ø 36 mm, pro mČĜení teploty pĜívodu/zpáteþky
SkĜínČ pro sbČraþe/rozdČlovaþe
088X0400
088X0401
088X0402
088X0403
088X0410
088X0411
088X0412
088X0413
FH-FCA
FH-FCB
FH-FCC
FH-FCD
FH-SCA
FH-SCB
FH-SCC
FH-SCD
3 376,4 070,4 579,5 456,3 376,4 070,4 579,5 234,-
Podomítková skĜíĖ; šíĜka 450mm
Podomítková skĜíĖ; šíĜka 680mm
Podomítková skĜíĖ; šíĜka 830mm
Podomítková skĜíĖ; šíĜka 1130mm
SkĜíĖ na zeć; šíĜka 450mm
SkĜíĖ na zeć; šíĜka 680mm
SkĜíĖ na zeć; šíĜka 830mm
SkĜíĖ na zeć; šíĜka 1130mm
Trubky podlahového vytápČní
Kompozitové trubky s hliníkovým jádrem
Obj. þ.
Typ
088X0001
FH-CPA
FH
CPA
088X0003
FH-CPC
FH-CP
Provedení
Kompozitové trubky s hliníkovým jádrem 16x2 mm; cena za 1m
Kompozitové trubky s hliníkovým jádrem 16x2 mm; cena za 1m
Balení
Cena
Kþ
200m
41,,
500m
41,-
Plastové trubky pČtivrstvé s kyslíkovou bariérou PE-RT
FH-PE-RT
088X0004
FH-CPD
Plastové trubky pČtivrstvé s kyslík. bariérou PE-RT 16x2 mm; cena za 1m
200m
29,-
088X0006
FH-CPF
Plastové trubky pČtivrstvé s kyslík. bariérou PE-RT 16x2 mm; cena za 1m
500m
29,-
088X0005
FH-CPE
Plastové trubky pČtivrstvé s kyslík. bariérou PE-RT 20x2,25 mm; cena za 1m
150m
40,-
PĜíslušenství trubek podlahového vytápČní
088X0020
088X0021
088X0025
088X0026
FH-PFA
FH-PFB
FH-PFC
FH-PFD
FH-PF
Tlaková spojka pro kompozitové trubky 16 mm
Tlaková spojka pro kompozitové trubky 20 mm
Závitová spojka pro plastové trubky 16 mm
Závitová spojka pro plastové trubky 20 mm
160,221,328,338,-
088X0600
088X0601
088X0603
088X0604
088X0609
088X0610
088X0611
Platnost od 1. 2. 2015
FH-TOA
FH-TOB
FH-TOD
FH-TOE
FH-TOJ
FH-TOK
FH-TOL
FH-PF
Odvíjecí kolo na trubky 200 m
NĤžky na trubky 16 - 20 mm
Odhrotovací náĜadí na trubky 16 mm
Odhrotovací náĜadí na trubky 20 mm
Ruþní lisovací kleštČ na trubky 16 - 20 mm
VýmČnné vložky pro lisování trubek 16 mm do FH-TOJ typ U
VýmČnné vložky pro lisování trubek 20 mm do FH-TOJ typ U
Podlahové vytápění
cena na vyžádání
NáĜadí pro podlahové vytápČní
sešit 4/strana 2
Mokré systémy podlahového vytápČní
Obj. þ.
Typ
Provedení
Balení
Cena
Kþ
2
278,-
10m 2
224,-
10m
2
223,-
10m
2
192,-
50m
2
Systémy BasicClip a BasicRail
Systém BasicClip -systém se sponami
Systém BasicRail -systém s vodící lištou
088X0070
088X0071
088X0072
2
2
FH-IMA
Izolace s povrchovou fólií 35mm; desky 1m ; cena za 1m
FH-IMB
2
2
Izolace s povrchovou fólií 20mm; desky 1m ; cena za 1m
FH-IMH
2
2
2
2
Izolace s povrchovou fólií 30mm; role 10m ; cena za 1m
088X0073
FH-IMI
Izolace s povrchovou fólií 20mm; role 10m ; cena za 1m
088X0130
FH-SL
Systémová fólie 50m x 1m; cena za 1m2
10m
66,-
088X0060
FH-BCC
Spona pro pĜichycení fólie k izolaci; 200ks
200ks
690,-
088X0062
FH-BCB
Fixaþní spona pro trubky 16-17mm; 300ks
300ks
744,-
088X0061
FH-BCA
NáĜadí pro montáž spon k systému BasicClip
1ks
9 469,-
088X0040
FH-BRA
Vodící lišta BasicRail pro trubky 16mm; 2m
1ks
59,-
088X0042
FH-BRC
Vodící lišta BasicRail pro trubky 20mm; 3m
1ks
59,-
088X0043
FH-BRD
Spona pro pĜichycení vodící lišty 30mm; 500ks
500ks
1 158,-
10m 2
555,-
10m
2
502,-
10m
2
308,-
Systémy BasicGrip
Systém BasicGrip -systém se systémovou deskou s nopy
088X0050
088X0051
088X0052
FH-BGA
FH-BGB
FH-BGC
2
2
Systémová deska BasicGrip 35mm; desky 1m ; cena za 1m
2
Systémová deska BasicGrip 11mm; desky 1m ; cena za 1m
2
2
Systémová deska BasicGrip bez izolace; desky 1m ; cena za 1m
2
088X0053
FH-BGD
Spojovací díl k BasicGrip desce; 0,1m bez izolace; cena za 1ks
1ks
108,-
088X0054
FH-BGE
Vyrovnávací prvek BasicGrip 0,5m 2 35mm; cena za 1ks
1ks
572,-
2
1ks
502,-
2
088X0055
FH-BGF
2
Vyrovnávací prvek BasicGrip 0,5m 11mm; cena za 1ks
088X0056
FH-BGG
Vyrovnávací prvek BasicGrip 0,5m bez izolace; cena za 1ks
1ks
230,-
088X0057
FH-BGH
PE-string tl. 18mm pro upevnČní obvodové izolace k desce; 25m
1ks
747,-
PĜíslušenství podlahových systémĤ Danfoss
FH-BGI
Fixaþní oblouk pro trubky 16-17mm
1ks
320,-
088X0065
FH-BK
Obvodová izolace; 50m (výška 150mm); cena za 1m
50m
28,-
088X0066
FH-ACA
PĜechodový dilataþní pás; 2m (výška 150mm); cena za 1m
2m
80,-
088X0067
FH-ACB
Ochranný návlek délka 40cm
1ks
48,-
088X0058
TTrubky
bk a mokré
k é systémy
té
Ceny za jeden m2 podlahové plochy pro mokré systémy podlahového vytápění a trubky
BasicClipTM
Objednací
číslo
Ceníková
cena [Kč]
Obvodová izolace
Izolace s povrchovou fólií v roli Basic Overlap 20-2 mm, (10 m 2)
Fixační spona BasicClip
Trubky FH PE-RT 16 mm 200 m
088X0065
088X0073
088X0062
088X0004
28
192
2,48
29
Celková cena za m2 [Kč]
Čas instalace (min./m 2)
Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2
mix (5,5
při rozteči
při rozteči
při rozteči
při rozteči
při rozteči
300 mm
250 mm
200 mm
150 mm
100 mm
m/m2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
7
8
10
13
20
5,5
3,5
4
5
6,5
10
407
10,5
BasicGrip TM
Objednací
číslo
Ceníková
cena [Kč]
Obvodová izolace
Systémová deska Basic Grip 35mm, 1 m 2
Vyrovnávací prvek Basic Grip 0,5ট 35mm
Trubky FH PE-RT 16 mm 200 m
088X0065
088X0050
088X0054
088X0004
28
555
572
29
Celková cena za m2 [Kč]
Čas instalace (min./m 2)
Objednací
číslo
Ceníková
cena [Kč]
Obvodová izolace
Izolace s povrchovou fólií v roli Basic Overlap 20-2 mm, (10 m 2)
Vodící lišta BasicRail 2 m
Trubky FH kompozitové 16 mm 200 m
088X0065
088X0073
088X0040
088X0001
28
192
59
41
356
9
390
10
441
13
560
15
Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2
mix (5,5
při rozteči
při rozteči
při rozteči
při rozteči
při rozteči
300 mm
250 mm
200 mm
150 mm
100 mm
m/m2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
5,5
3,5
4
5
8,5
10
800
9,5
BasicRail TM
339
8
742
7,5
756
8
785
9
887
12,5
930
15,5
Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2 Množství/m2
mix (5,5
při rozteči
při rozteči
při rozteči
při rozteči
při rozteči
300 mm
250 mm
200 mm
150 mm
100 mm
m/m2)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
5,5
3,5
4
5
8,4
11,3
Celková cena za m2 [Kč]
Čas instalace (min./m 2)
516
8,5
sešit 4/strana 3
Podlahové vytápění
434
6,5
455
7
496
8
635
11,5
754
14,5
Platnost od 1. 2. 2015
Regulace podlahového vytápČní
Bezdrátová regulace podlahového vytápČní
living by Danfoss; Nový Ĝídicí systém pro bytové objekty
Obj. þíslo
Typ
Cena
Kþ
Provedení
Bezdrátový Ĝídicí systém s barevným dotykovým displejem living by Danfoss
Nová verze Danfoss LinkTM CC
Nová verze Danfoss LinkTM CC - USB vstup, výkonnČjší procesor
014G0282
Danfoss Link CC w/PSU
ěídicí jednotka s displejem, pevný pĜívod napájení z elektroboxu, vþetnČ nap. zdroje
9 999,-
014G0283
Danfoss Link CC w/NSU
ěídicí jednotka s displejem, flexi pĜívod napájení ze zásuvky, vþetnČ nap. zdroje
9 999,-
014G0260
Danfoss Link PSU
Napájecí zdroj pro Danfoss Link do podomítkové krabice (elektroboxu)
1 277,-
014G0261
Danfoss Link NSU
Napájecí zdroj pro Danfoss Link s flexi pĜívodem napájení ze zásuvky
1 277,-
014G0262
Danfoss Link BSU
014G0271
Danfoss Link spínací relé HR
014G0272
Danfoss Link BR
088U0230
CF-RU
014G0100
Danfoss Link HC 10
014G0103
Danfoss Link HC 5
088U0250
CF-EA
088U0255
MCF-EC
014G0158
Danfoss Link RS
088L1905
FT, ELKO
985,-
PĜenosný instalaþní zdroj-napájení pro Danfoss link CC-bateriová jednotka; 15 V
Bezdrátové spínací relé HR, montáž napĜ. do podomítkové krabice
1 399,-
Bezdrátové spínací kotlové relé BR
1 715,-
Opakovací, zesilovací jednotka signálu pro Danfoss Link
2 053,-
Bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátor. okruhĤ (1 až 10)
8 829,-
Bezdrátová spínací jednotka topných podlahových nebo radiátor. okruhĤ (1 až 5)
5 651,-
Externí anténa - 2m kabel
1 232,617,-
Prodloužení antény CF-EA 5m kabel
Pokojový prostorový snímaþ teploty s displejem RS
1 905,-
Bezdrát. spínací relé se snímaþem teploty podlahy (rámeþek typ ELKO)
2 281,-
Prostorový termostat RS
Zjednodušené schéma bezdrátového systému living by Danfoss
living connect®
Bezdrátové programovatelné
hlavice
Bezdrátový pĜenos signálu
Z-wave (pro všechny prvky systému)
Danfoss Link HC
ěízení podlahového vytápČní
prostĜednictvím termoelektrických
pohonĤ TWA
4
ěídicí jednotka
Danfoss Link CC
Danfoss Link SCM
SMS
Opakovaþ-přenášeþ signálu
CF-RU
Mobilní telefon Butler
Danfoss
014G0105
Danfoss Link SCM
014G0102
Danfoss Link Butler
Jednoduchý komunikaþní modul
2 944,-
Mobilní telefon Butler Danfoss
9 064,-
ěídicí prvky a termostatické hlavice k systému living by Danfoss
Obj. þíslo
Typ
014G0002
living connect
014G0051
living eco
Platnost od 1. 2. 2015
Rozsah nastavení
Cena
Kþ
Elektronická bezdrátová programovatelná termostatická
hlavice s adaptéry na RA-N a M30x1,5. BezdrátovČ
spolupracuje s Ĝídicí jednotkou Danfoss Link CC.
4-28ÛC
1 029,-
Autonomní elektronická programovatelná termostatická hlavice
s adaptéry na RA-N a M30x1,5. Nová generace
programovatelné hlavice RA-PLUS.
6-28ÛC
1 224,-
Provedení
®
®
Podlahové vytápění
sešit 4/strana 4
Regulace podlahového vytápČní
Drátová regulace podlahového vytápČní *
* jednotlivé komponenty jsou propojeny kabelem
Obj.þ
Typ
Popis, technické údaje
Cena
Kþ
Regulace podlahového vytápČní FH-W
Hlavní regulaþní jednotka typ FH-WC
FH-W
Elektronický regulátor vytápČní pro topné systémy, které jsou napájeny z rozdČlovaþe topného okruhu
ěídící regulátor se svorkovnicí s možností ovládání cirkulaþního þerpadla a kotle,
088H0017
FH-WC
vstupní/výstupní napČtí 230V/24V
088H0016
FH-WC
ěídící regulátor se svorkovnicí s možností ovládání cirkulaþního þerpadla a kotle,
vstupní/výstupní napČtí 230V/230V
3 264,3 264,-
Prostorový termostat FH-W
FH-W
Prostorový termostat komunikující s hlavníP regulátorem po kabelu
088H0022
FH-WT
Prostorový termostat - standardní provedení, 24 V
1 181,-
088H0023
FH-WP
Prostorový termostat - provedení pro veĜejné budovy, 24 V
1 766,-
088H0024
FH-WS
Prostorový termostat - provedení speciální, 24 V, možno pĜipojit podlahový snímaþ
1 766,-
088H0127
FH-WT
Prostorový termostat - standardní provedení, 230 V
1 181,-
PĜíslušenství FH-W
FH-W
PĜíslušenství rozšiĜující funkce systému FH
088H0025
FH-WF
ýidlo teploty podlahy
088H3110
TWA-A
50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno, 24V
088H3112
TWA-A
50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno, 230 V
885,1 017,1 017,-
FH-WTx
Prostorové termostaty FH-WTx BasicPlus2 napájení 230V s napČĢovým kontaktem*
088U0620
088U0622
088U0624
088U0625
088U0626
088U0610
FH-WT-T
FH-WT-D
FH-WT-DR
FH-WT-P
FH-WT-PR
FH-CWF
Prostorový termostat standard s regulaþním koleþkem
Prostorový termostat s displejem
Prostorový termostat s displejem a kotlovým relé
Prostorový termostat programovatelný
Prostorový termostat programovatelný s kotlovým relé
Sensor teploty podlahy; 3m kabel
505,884,926,983,1 025,85,-
*Sepnutím kontaktu termostatu je na ovládaný þlen pĜivedeno napČtí 230 V.
Termoelektrické pohony TWA
Termické servopohony TWA-A
Pro všechna ventilová tČlesa RA, vþetnČ sbČraþe a rozdČlovaþe FHF
TWA-A
088H3112
TWA-A
230V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno
1 017,-
088H3113
TWA-A
230V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno
1 017,-
088H3110
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno
1 017,-
088H3111
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez proudu otevĜeno
1 017,-
088H3114
TWA-A
24V, 50Hz, 3W, bez proudu zavĜeno, koncový spínaþ
1 270,-
Schéma možného zapojení s prostorovýmí termostaty FH-WTx BasicPlus2
sešit 4/strana 5
Podlahové vytápění
Platnost od 1. 2. 2015
Elektrické topné rohože
Typ
Obj.þ.
Popis
Plocha m²
Délka m
PĜíkon W
Cena
Kþ
Elektrické topné rohože, samolepicí, 150 W/m2
Jednožilové EFSM
088L0550
088L0551
088L0552
088L0553
088L0554
088L0555
088L0556
088L0557
088L0558
088L0559
088L0560
088L0561
088L0562
088L0563
EFSM-150 75W
EFSM-150 150W
EFSM-150 225W
EFSM-150 300W
EFSM-150 375W
EFSM-150 450W
EFSM-150 525W
EFSM-150 600W
EFSM-150 750W
EFSM-150 900W
EFSM-150 1050W
EFSM-150 1200W
EFSM-150 1350W
EFSM-150 1500W
Jednožilové provedení
Napájecí napČtí:
Výkon
Studený konec
Max. teplota
ŠíĜe rohože:
EFSM
230 V
150 W/m²
2x4m
120 C°
0,5 m
extrémnČ tenké samolepicí topné rohože
vhodné pro tepelnČ neodizolované podlahy
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
2 104,2 357,2 941,3 422,3 871,4 172,4 476,4 952,5 761,6 991,7 661,8 242,8 846,9 443,-
Elektrické topné rohože, samolepicí, 150 W/m2
Dvoužilové EFTM
088L0200
088L0201
088L0202
088L0203
088L0204
088L0205
088L0206
088L0207
088L0208
088L0209
088L0210
088L0211
088L0212
088L0213
088L0214
EFTM-150 75W
EFTM-150 150W
EFTM-150 225W
EFTM-150 300W
EFTM-150 375W
EFTM-150 450W
EFTM-150 525W
EFTM-150 600W
EFTM-150 750W
EFTM-150 900W
EFTM-150 1050W
EFTM-150 1200W
EFTM-150 1350W
EFTM-150 1500W
EFTM-150 1800W
Dvoužilové provedení
Napájecí napČtí:
Výkon
Studený konec
Max. teplota
EFTM
230 V
150 W/m²
1x4m
120 C°
vhodné pro tepelnČ neodizolované podlahy
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
5
6
7
8
9
10
12
1
2
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
24
75
150
225
300
375
450
525
600
750
900
1050
1200
1350
1500
1800
2 945,3 136,3 771,4 347,4 867,5 533,5 985,6 483,7 403,8 546,9 412,10 565,10 885,11 965,20 218,-
Délka m
PĜíkon W
Cena
Kþ
Elektrické topné kabely
Typ
Obj.þ.
ECflex 10T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (10 W/m, 230 V)
Podlahové vytápČní, temperování, atd.
088L6025
088L6026
088L6027
088L6028
088L6029
088L6030
088L6031
088L6032
088L6073
088L6034
088L6035
088L6036
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
ECflex 10T
100W 230V 10m
205W 230V 20m
290W 230V 30m
390W 230V 40m
505W 230V 50m
600W 230V 60m
695W 230V 70m
790W 230V 80m
920W 230V 90m
990W 230V 100m
1220W 230V 120m
1410W 230V 140m
ECflex 10T
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
120
140
100
205
290
390
505
600
695
790
920
990
1220
1410
1 107,1 399,1 878,2 224,2 856,3 202,3 428,4 032,4 656,4 917,4 932,6 606,-
ECflex 18T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (18 W/m, 230 V)
Podlahové vytápČní, temperování, atd.
088L6037
088L6038
088L6039
088L6040
088L6041
088L6042
088L6043
088L6044
088L6045
088L6046
088L6047
088L6048
088L6049
088L6050
088L6051
088L6052
088L6053
088L6054
ECflex 18T 130W 230V 7m
ECflex 18T 180W 230V 10m
ECflex 18T 270W 230V 15m
ECflex 18T 395W 230V 22m
ECflex 18T 535W 230V 29m
ECflex 18T 615W 230V 34m
ECflex 18T 680W 230V 37m
ECflex 18T 820W 230V 44m
ECflex 18T 935W 230V 52m
ECflex 18T 1075W 230V 59m
ECflex 18T 1220W 230V 68m
ECflex 18T 1340W 230V 74m
ECflex 18T 1485W 230V 82m
ECflex 18T 1625W 230V 90m
ECflex 18T 1880W 230V 105m
ECflex 18T 2135W 230V 118m
ECflex 18T 2420W 230V 131m
ECflex 18T 2775W 230V 155m
Platnost od 1. 2. 2015
ECflex 18T
7
10
15
22
29
34
37
44
52
59
68
74
82
90
105
118
131
155
Elektrické topné rohože a kabely
130
180
270
395
535
615
680
820
935
1075
1220
1340
1485
1625
1880
2135
2420
2775
1 155,1 220,1 330,1 626,1 672,1 895,2 066,2 262,2 405,2 852,2 952,3 147,3 344,3 835,4 326,5 178,6 096,6 723,-
sešit 5/strana 1
5
Elektrické topné kabely
Typ
Obj.þ.
Délka m
PĜíkon W
Cena
Kþ
ECsafe 20T, dvoužilové topné kabely se studeným koncem (20 W/m, 230 V)
Pro ochranu stĜešních konstrukcí a venkovních ploch pĜed ledem a snČhem
088L2170
088L2171
088L2172
088L2173
088L2174
088L2175
088L2176
088L2177
088L2178
088L2179
088L2180
088L2181
088L2182
088L2183
088L2184
088L2185
ECsafe 20T 125W 230V 6m
ECsafe 20T 245W 230V 12m
ECsafe 20T 335W 230V 17m
ECsafe 20T 505W 230V 25m
ECsafe 20T 670W 230V 33m
ECsafe 20T 835W 230V 42m
ECsafe 20T 1000W 230V 50m
ECsafe 20T 1200W 230V 60m
ECsafe 20T 1365W 230V 68m
ECsafe 20T 1700W 230V 85m
ECsafe 20T 2030W 230V 101m
ECsafe 20T 2360W 230V 118m
ECsafe 20T 2690W 230V 135m
ECsafe 20T 3035W 230V 152m
ECsafe 20T 3390W 230V 170m
ECsafe 20T 3890W 230V 194m
ECsafe 20T
6
12
17
25
33
42
50
60
68
85
101
118
135
152
170
194
125
245
335
505
670
835
1000
1200
1365
1700
2030
2360
2690
3035
3390
3890
1 318,1 553,1 712,1 857,2 262,2 574,3 305,3 856,4 471,5 245,8 061,9 243,10 030,10 815,11 535,20 323,-
EFTCC-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 230 V)
Pro ochranu stĜešních konstrukcí a venkovních ploch pĜed ledem a snČhem
088L0230
088L0232
088L0233
088L0234
088L0235
088L0236
088L0237
088L0238
088L0239
088L0240
088L0241
088L0242
088L0243
088L0244
088L0245
088L0246
088L0247
088L0248
EFTCC-30, 5m, 150W, 230V
EFTCC-30, 10m, 300W, 230V
EFTCC-30, 14m, 400W, 230V
EFTCC-30, 20m, 630W, 230V
EFTCC-30, 27m, 830W, 230V
EFTCC-30, 34m, 1020W 230V
EFTCC-30, 40m, 1250W 230V
EFTCC-30, 45m, 1350W 230V
EFTCC-30, 50m, 1440W 230V
EFTCC-30, 55m, 1700W 230V
EFTCC-30, 63m, 1860W 230V
EFTCC-30, 70m, 2060W 230V
EFTCC-30, 78m, 2340W 230V
EFTCC-30, 85m, 2420W 230V
EFTCC-30, 95m, 2930W 230V
EFTCC-30, 110m, 3290W 230V
EFTCC-30, 125m, 3680W 230V
EFTCC-30, 140m 4110W 230V
EFTCC-30
5
10
14
20
27
34
40
45
50
55
63
70
78
85
95
110
125
140
150
300
400
630
830
1020
1250
1350
1440
1700
1860
2060
2340
2420
2930
3290
3680
4110
1 883,2 596,2 990,3 527,3 891,4 344,5 073,5 399,5 875,6 314,6 767,7 281,7 743,8 260,8 658,9 443,10 584,11 687,-
EFTCC-30 dvoužilové topné kabely se studeným koncem (30 W/m, 400 V)
Pro ochranu venkovních ploch pĜed ledem a snČhem
088L0231
088L0130
088L0131
088L0132
088L0133
088L0134
088L0135
088L0136
088L0137
EFTCC-30, 8,5 m, 267 W, 400V
EFTCC-30, 17,5m, 520W,400V
EFTCC-30, 35m, 1090W, 400V
EFTCC-30, 70m, 2160W, 400V
EFTCC-30, 110m, 3225W,400V
EFTCC-30, 145m, 4295W,400V
EFTCC-30, 170m, 4955W,400V
EFTCC-30, 190m, 5770W,400V
EFTCC-30, 215m, 6470W,400V
EFTCC-30
8,5
17,5
35
70
110
145
170
190
215
267
520
1090
2160
3225
4295
4955
5770
6470
2 261,3 936,5 409,8 117,11 207,13 883,15 746,17 400,19 331,-
-
10 W/m
25 W/m
18 W/m
8 W/m
-
401,449,401,449,592,-
Samoregulaþní topné kabely
Ochrana potrubí pĜed zamrznutím
zamrznutím, ochrana okapových žlabĤ a svodĤ,
svodĤ atd.
atd
088L1100
088L1105
088L1200
088L1362
088L0006
SLPG-10
SLPG-26
SLIG-18
SLHW-55
Sada (spojka + koncovka) k samoregulaþnímu kabelu
SLPH- 10, samoregulaþní bezobslužné topné kabely, opatĜené pĜívodním kabelem a vidlicí 230 V
Pro temperaci nebo ochranu pĜed zamrznutím krátkých úsekĤ potrubí, bez instalace termostatĤ.
088L0989
088L0990
088L0991
088L0992
088L0993
088L0994
088L0995
088L0996
SLPH-10, 2m, 20W/10°C
SLPH-10, 4m, 40W/10°C
SLPH-10, 6m, 60W/10°C
SLPH-10, 8m, 80W/10°C
SLPH-10, 10m, 100W/10°C
SLPH-10, 12m, 120W/10°C
SLPH-10, 14m, 140W/10°C
SLPH-10, 16m, 160W/10°C
sešit 5/strana 2
SLPH- 10
20
40
60
80
100
120
140
160
Elektrické topné rohože a kabely
1 554,2 037,2 464,2 875,3 338,3 765,4 227,4 604,-
Platnost od 1. 2. 2015
Mirror Foil, samolepicí topné folie
Vhodné pro ochranu koupelnových zrcadel proti rosení
088L1600
088L1601
088L1602
Mirror Foil
Fólie za zrcadlo MF 15, 0,274x0,358, 15 W
Fólie za zrcadlo MF 40, 0,41x0,524, 40 W
Fólie za zrcadlo MF 70, 0,708x0,524, 70 W
15
40
70
1 063,1 416,1 888,-
EFIT 850 - ěídicí systémy pro ochranu pĜed nepĜíznivými úþinky ledu a snČhu
Pro ochranu venkovních ploch nebo stĜešních konstrukcí
088L0449
088L0458
088L0459
EFIT 850 - programovací jednotka a zdroj 24V
Snímaþe kombi, teplotnČ - vlhkostní pro venkovní plochy, sada 2 ks
Snímaþ kombi, teplotnČ - vlhkostní do okapĤ (pro d. 850)
8 837,12 973,7 190,-
EF(T, elektronické termostaty
Pro temperaci nebo ochranu pĜed zamrznutím krátkých úsekĤ potrubí, bez instalace termostatĤ.
088L0042
088L0035
088L0443
Chytrý termostat EFET 535 - ELKO, þasovaþ, podl. a prost. snímaþ teploty
EFET 532 - ELKO s podlahovým a prostorovým snímaþem
EFET 316 (-10 až +50 °C), (-10 až + 5 °C) bez snímaþe, na DIN lištu
EFIT
3 170,2 474,3 714,-
5
Platnost od 1. 2. 2015
Elektrické topné rohože a kabely
sešit 5/strana 3
Alfanumerický seznam objednacích þísel
Sešit
Strana
Sešit
Strana
Sešit
Strana
Sešit
Strana
003H6902
Kód
1
19
003L7616
Kód
2
6
003Z0232
Kód
2
4,12
003Z1071
Kód
2
11
003H6903
1
19
003L7617
2
6
003Z0233
2
4,12
2
11
003H6904
1
19
003L7621
2
6
003Z0234
2
4,12
003Z1072
003Z1073
2
11
003H6908
1
19
003L7622
2
6
003Z0235
2
4,12
003Z1074
2
11
003H6909
1
19
003L7623
2
6
4
003Z1075
2
11
1
19
003L7624
2
6
003Z0236
003Z0240
2
003H6910
2
4
003Z1076
2
11
003L0121
1
14
003L7625
2
6
003Z0270
2
4
003Z1077
2
11
003L0122
1
14
003L7626
2
6
003Z0271
2
12
003Z1078
2
11
003L0123
1
14
003L7627
2
6
003Z0272
2
12
003Z1090
2
11
003L0124
1
14
003L7628
2
6
003Z0273
2
12
003Z1091
2
11
003L0125
1
14
003L7629
2
6
003Z0274
2
12
003Z1092
2
11
003L0126
1
14
003L7630
2
6
2
4,12
003Z1093
2
11
003L0141
1
14
003L7641
2
7
003Z0276
003Z0278
2
4,12
003Z1094
2
11
003L0142
1
14
003L7642
2
7
003Z0279
2
4
003Z1095
2
11
003L0143
1
14
003L7643
2
7
003Z0382
2
3
003Z1096
2
11
003L0144
1
14
003L7644
2
7
003Z0383
2
3
003Z1097
2
11
003L0145
1
14
003L7645
2
7
003Z0384
2
3
003Z1098
2
11
003L0146
1
14
003L7646
2
7
003Z0385
2
3
003Z1120
1
19
003L0152
1
11,15
003L7647
2
7
003Z0391
2
3
003Z1127
1
19
003L0213
1
6,15
003L7648
2
7
003Z0392
2
3
003Z1201
2
2
003L0220
1
14
003L7649
2
7
003Z0393
2
3
003Z1202
2
2
003L0221
1
14
003L7650
2
7
003Z0394
2
3
003Z1203
2
2
003L0222
1
14
003L7652
2
7
003Z0395
2
3
003Z1204
2
2
003L0223
1
14
003L7691
2
7
003Z0611
2
6
003Z1205
2
003L0273
1
10
003L7692
2
7
003Z0621
2
6
003Z1211
2
2
2
003L0274
1
10
003L7693
2
7
003Z0623
2
6
003Z1212
2
2
003L0280
1
14
003L7694
2
7
003Z0624
2
6
003Z1213
2
2
003L0281
1
14
003L7695
2
7
003Z0625
2
6
003Z1214
2
2
003L0282
1
14
003L7696
2
7
003Z0631
2
6
003Z1215
2
2
003L0283
1
14
003L7697
2
7
003Z0633
2
6
003Z1230
2
4
003L0294
1
11,15
003L7698
2
7
003Z0634
2
6
003Z1251
2
2
003L0295
1
11,15
003L7699
2
7
003Z0635
2
6
003Z1252
2
2
003L0297
1
15
003L7700
2
7
2
6
003Z1261
2
2
003L0343
1
14
003L7702
2
7
003Z0641
003Z0643
2
6
003Z1262
2
2
003L0344
1
14
003L7711
2
6
003Z0644
2
6
003Z1402
2
2
003L0345
1
14
003L7712
2
6
003Z0645
2
6
003Z1403
2
2
003L0346
1
14
003L7713
2
6
003Z0691
2
11
003Z1404
2
2
003L0353
1
14
003L7714
2
6
003Z0695
2
4
003Z1515
2
8
003L0354
1
14
003L7715
2
6
003Z0696
2
4
003Z1520
2
8
003L0363
1
14
003L7717
2
6
003Z0705
2
2
003Z2121
2
9
003L0364
1
14
003L7718
2
6
003Z0706
2
2
003Z2122
2
9
003L1000
1
18
003L7719
2
6
003Z0707
2
2
003Z2123
2
9
003L1001
1
18
003L7720
2
6
003Z0708
2
2
003Z2124
2
9
003L1009
1
19
003L8138
2
12
003Z0715
2
2
003Z2125
2
9
003L1010
1
19
003L8139
2
12
003Z0716
2
2
003Z2126
2
9
003L1013
1
19
003L8143
2
11
003Z0717
2
2
003Z2127
2
9
003L1014
1
19
003L8145
2
11
003Z0718
2
2
003Z2128
2
9
003L1015
1
18
003L8151
2
11
003Z0760
2
2
003Z2129
2
9
003L1035
1
18
003L8152
2
11
003Z0761
2
2
003Z2130
2
9
003L1036
1
18
003L8153
2
11
003Z0762
2
2
003Z2131
2
9
003L1040
1
18,19
003L8165
2
12
003Z0763
2
2
003Z2132
2
9
003L1050
1
18
003L8166
2
12
003Z0764
2
2
003Z2133
2
9
003L1052
1
18
003L8167
2
12
003Z0765
2
2
003Z2134
2
9
003L1070
1
19
003L8168
2
12
003Z0770
2
2
003Z2135
2
9
003L1072
1
19
003L8169
2
12
003Z0771
2
2
003Z2136
2
9
003L1338
1
18
003L8170
2
12
003Z0772
2
2
003Z2137
2
9
003L1824
1
14
003L8171
2
12
003Z0773
2
2
003Z2138
2
9
003L1825
1
14
003L8172
2
12
003Z0774
2
2
003Z2139
2
9
003L6002
1
20
003L8173
2
12
003Z0775
2
2
003Z2140
2
9
003L6003
1
20
003L8174
2
11
003Z1021
2
8
003Z2141
2
9
003L6007
1
20
003L8175
2
11
003Z1022
2
8
003Z2142
2
9
003L6008
1
20
003L8260
2
13
003Z1023
2
8
003Z2143
2
9
003L6012
1
20
2
13
003Z1024
2
8
003Z2144
2
9
003L6013
1
20
003L8310
003L8330
2
13
003Z1027
2
8
003Z2145
2
9
003L6018
1
20
003N2250
1
19
003Z1028
2
8
003Z2146
2
9
003L6020
1
20
003N3250
1
19
003Z1033
2
8
003Z2147
2
9
003L6023
1
20
003N4250
1
19
003Z1034
2
8
003Z2148
2
9
003L6025
003L6028
1
20
003N5117
1
19
003Z1035
2
8
003Z2149
2
9
1
20
003N5118
1
19
003Z1039
2
8
003Z2150
2
9
003L6030
1
20
003N5119
1
19
003Z1040
2
8
003Z2151
2
9
003L7601
2
6
003Z0103
2
11
003Z1061
2
11
003Z2152
2
9
003L7602
2
6
003Z0104
2
11
003Z1062
2
11
003Z2153
2
9
003L7603
2
6
003Z0107
2
11
003Z1063
2
11
003Z2154
2
9
003L7604
2
6
003Z0108
2
11
003Z1064
2
11
003Z2155
2
9
003L7605
2
6
003Z0109
2
11
003Z1065
2
11
003Z2156
2
9
003L7606
2
6
003Z0226
2
4,12
003Z1066
2
11
003Z2157
2
9
003L7607
003L7608
2
6
003Z0227
2
4,12
003Z1067
2
11
003Z2158
2
9
2
6
003Z0228
2
4,12
003Z1068
2
11
003Z2159
2
9
003L7609
003L7610
2
2
6
6
003Z0229
003Z0231
2
2
4,12
4
003Z1069
003Z1070
2
2
11
11
003Z2160
003Z2201
2
2
9
7
Alfanumerický seznam objednávacích čísel
Platnost od 1. 2. 2015
Alfanumerický seznam objednacích þísel
Sešit
Strana
Sešit
Strana
Sešit
Strana
003Z2202
Kód
2
7
003Z5614
Kód
2
5
013G3268
Kód
1
11
013G4205
Kód
Sešit
1
Strana
5
003Z2203
2
7
003Z5615
2
5
013G3270
1
11
013G4239
1
10
003Z2204
2
7
003Z5616
2
5
013G3300
1
15
013G4240
1
10
003Z2205
2
7
003Z7800
2
12
013G3305
1
15
013G4247
1
10
003Z3134
1
19
003Z7802
2
12
013G3362
1
6
013G4248
1
10
003Z3135
1
19
003Z7803
2
12
013G3363
1
6
013G4276
1
8
003Z3145
1
19
003Z7804
2
12
013G3366
1
6
013G4278
1
8
003Z3146
1
19
003Z7850
2
11
013G3367
1
6
013G4279
1
8
003Z3850
2
8
013G0011
1
5
013G3368
1
6
013G4281
1
8
003Z4000
2
10
013G0012
1
5
013G3369
1
6
013G4282
1
9
003Z4001
2
10
013G0013
1
5
013G3377
1
6
013G4284
1
9
003Z4002
2
10
013G0014
1
5
013G3378
1
6
013G4285
1
9
003Z4003
2
10
013G0015
1
5
013G4030
1
7
013G4287
1
9
003Z4004
2
10
013G0016
1
5
013G4031
1
7
013G4376
1
8
003Z4005
2
10
013G0037
1
5
013G4032
1
7
013G4378
1
8
003Z4006
2
10
013G0038
1
5
013G4033
1
7
013G4379
1
8
003Z4011
2
10
013G0115
1
5
013G4050
1
7
013G4381
1
8
003Z4012
003Z4013
2
10
013G0116
1
5
013G4051
1
7
013G4382
1
9
2
10
013G0117
1
5
013G4052
1
7
013G4384
1
9
003Z4014
2
10
013G0151
1
5
013G4053
1
7
013G4385
1
9
003Z4015
2
10
013G0153
1
5
013G4060
1
7
013G4387
1
9
003Z4016
2
10
013G0155
1
5
013G4061
1
7
013G4741
1
11
003Z4030
2
10
013G0231
1
5
013G4062
1
7
013G4742
1
11
003Z4031
2
10
013G0232
1
5
013G4063
1
7
013G4743
1
11
003Z4032
2
10
013G0233
1
5
013G4093
4
1
013G4744
1
11
003Z4033
2
10
013G0234
1
5
013G4100
1
16
013G4751
1
11
003Z4034
2
10
013G0290
1
5,6
013G4102
1
16
013G5002
1
4
003Z4035
2
10
013G0294
1
6
013G4110
1
16
013G5003
1
4
003Z4036
2
10
013G1232
1
2,4
013G4112
1
16
013G5034
1
3
003Z4041
2
7
013G1233
1
4
013G4114
1
16
013G5035
1
3
003Z4042
003Z4043
2
7
013G1236
1
4
013G4115
1
16
1
3
2
7
013G1237
1
4
013G4116
1
16
013G5036
013G5054
1
2
003Z4044
2
7
013G1350
1
4
013G4120
1
16
013G5056
1
2
003Z4045
2
7
013G1360
1
4
013G4122
1
16
013G5062
1
3
003Z4046
2
7
013G1675
1
6
013G4124
1
16
013G5065
1
3
003Z4051
2
10
013G1676
1
6
013G4125
1;2
16;12
013G5068
1
3
003Z4052
2
10
013G1677
1
6
013G4126
1;2
16;12
013G5074
1
3
003Z4053
2
10
013G1678
1
6
013G4128
1;2
16;12
013G5081
1
18
003Z4054
2
10
013G1679
1
6
013G4143
1;4
16;1
013G5090
1
12
003Z4055
2
10
013G1680
1
6
013G4144
1;4
16;1
013G5091
1
12
003Z4056
2
10
013G2920
1
3
013G4147
1;4
16;1
013G5093
1
12
003Z4096
2
11
013G2922
1
3
013G4152
1;2;4
16;12;1
013G5094
1
12
003Z4097
2
11
013G2940
1
2,18
013G4154
1;2;4
16;12;1
013G5096
1
12
003Z4100
003Z4101
2
10
013G2945
1
3
013G4155
1;2;4
16;12;1
013G5097
1
12
2
10
013G2975
1
2
013G4156
1;2;4
16;12;1
013G5134
1
3
003Z4102
2
10
1
2,18
013G4157
1;2;4
16;12;1
013G5154
1
2
003Z4111
2
10
013G2980
013G2982
1
2
013G4158
1;2;4
16;12;1
013G5194
1
3
003Z4112
003Z4130
2
10
013G3063
1
6
013G4159
1;2;4
16;12;1
013G5245
1
4
2
10
013G3064
1
6
013G4160
1;2;4
16;12;1
013G5389
1
4
003Z4131
2
10
013G3083
1
15
013G4161
1;2;4
16;12;1
013G5458
2
4
003Z4141
2
7
013G3084
1
15
013G4162
1;2;4
16;12;1
013G5462
1
17
003Z4142
2
7
013G3085
1
15
013G4163
1;4
16;1
013G5463
1
17
003Z4652
2
11
013G3094
1
17,18
013G4166
1
8
013G5464
1
17
003Z4657
2
11
013G3096
1
17,18
013G4167
1
8
013G5465
1
17
003Z4662
2
11
013G3116
1
15
013G4168
1
8
013G5466
1
17
003Z4787
2
4
013G3127
1
9
013G4169
1
8
013G5467
1
17
003Z4788
2
4
013G3128
1
9
013G4174
1;4
16;1
013G6070
1
1,7
003Z4789
2
4
013G3129
1
9
013G4176
1;4
16;1
013G6075
1
1,7
1,7
003Z4790
2
4
013G3131
1
9
013G4179
1
9
013G6080
1
003Z5501
2
5
013G3132
1
9
013G4180
1
9
013G6090
1
1
003Z5502
2
5
013G3133
1
9
013G4181
1
9
013G6170
1
1,7,10
003Z5503
2
5
013G3134
1
9
013G4184
1;2;4
16;12;1
013G6171
1
1,7
003Z5504
2
5
013G3181
1
15
013G4186
1;2;4
16;12;1
013G6180
1
1,7
003Z5505
2
5
013G3182
1
15
013G4187
1;2;4
16;12;1
013G6190
1
7
003Z5506
2
5
013G3183
1
15
013G4188
1;2;4
16;12;1
013G6191
1
7
003Z5511
2
5
013G3184
1
15
013G4190
1;2;4
16;12;1
013G7360
1
11
003Z5512
2
5
013G3185
1
15
013G4191
1;2;4
16;12;1
013G7361
1
11
003Z5513
2
5
013G3186
1
15
013G4192
1
10
013G7370
1
11
003Z5514
2
5
013G3187
1
15
013G4193
1
10
013G7371
1
11
003Z5515
2
5
013G3188
1
15
013G4194
1
10
013G7380
1
11
003Z5516
2
5
013G3207
1
9
013G4195
1
10
013G7381
1
11
003Z5601
2
5
013G3208
1
9
013G4196
1
10
013G7390
1
11
003Z5602
2
5
013G3209
1
9
013G4197
1
10
013G7391
1
11
003Z5603
2
5
013G3210
1
11
013G4198
1
10
013G7711
1
5
003Z5604
2
5
013G3215
1
11
013G4199
1
10
013G7712
1
5
003Z5605
003Z5606
2
5
013G3218
1
11
013G4200
1
10
013G7713
1
5
2
5
013G3220
1
11
013G4201
1
5
013G7714
1
5
003Z5611
2
5
013G3237
1
6
013G4202
1
5
013G7855
1
5
003Z5612
003Z5613
2
2
5
5
013G3238
013G3239
1
1
6
6
013G4203
013G4204
1
1
5
5
013L0443
013L0445
1
1
15
15
Platnost od 1. 2. 2015
Alfanumerický seznam objednávacích čísel
Alfanumerický seznam objednacích þísel
Sešit
Strana
Sešit
Strana
Sešit
Strana
Sešit
Strana
013L0447
Kód
1
15
082G5521
Kód
3
3
088L0202
Kód
5
1
088L2184
Kód
5
2
013L3171
1
15
082G5522
3
3
088L0203
5
1
088L2185
5
2
013L3172
1
15
082G5523
3
3
5
1
088L6025
5
1
013L3173
1
15
082G5524
3
3
088L0204
088L0205
5
1
088L6026
5
1
013U0011
3
3
082G5525
3
3
088L0206
5
1
088L6027
5
1
013U0012
3
3
082G5526
3
3
088L0207
5
1
088L6028
5
1
013U0016
3
3
082G5527
3
3
088L0208
5
1
088L6029
5
1
013U0017
013U0021
3
3
082G5528
3
3
088L0209
5
1
088L6030
5
1
3
3
082H0171
2
4
088L0210
5
1
088L6031
5
1
013U0022
3
3
082H3078
2
4
088L0211
5
1
088L6032
5
1
013U0026
3
3
082H8048
2
4
088L0212
5
1
088L6034
5
1
013U0027
3
3
082H8049
2
4
088L0213
5
1
088L6035
5
1
013U0216
3
3
082H8056
2
4
088L0214
5
1
088L6036
5
1
013U0217
3
3
082H8057
2
4
088L0230
5
2
088L6037
5
1
013U0221
3
3
082H8058
2
4
088L0231
5
2
088L6038
5
1
013U0222
3
3
082H8059
2
4
088L0232
5
2
088L6039
5
1
013U0226
3
3
082H8060
2
4
088L0233
5
2
088L6040
5
1
013U0227
3
3
082H8062
2
4
088L0234
5
2
088L6041
5
1
014G0002
1;4
1;4
082H8064
2
4
088L0235
5
2
088L6042
5
1
014G0051
1;4
1;4
082H8076
2
4
088L0236
5
2
088L6043
5
1
014G0100
1;4
1;4
082H8077
2
4
088L0237
5
2
088L6044
5
1
014G0102
1;4
1;4
2
4
088L0238
5
2
088L6045
5
1
3
1
088L0239
5
2
088L6046
5
1
3
2
088L0240
5
2
088L6047
5
1
014G0103
1;4
1;4
082H8087
087N6441
014G0105
1;4
1;4
087N6443
014G0158
1;4
1;4
087N6452
3
1
088L0241
5
2
088L6048
5
1
014G0250
1
2
087N7010
3
1
5
2
088L6049
5
1
014G0251
1
2
087N701000
3
1
088L0242
088L0243
5
2
088L6050
5
1
014G0252
1
2
087N7014
3
1
088L0244
5
2
088L6051
5
1
014G0253
1
2
087N7018
3
1
088L0245
5
2
088L6052
5
1
014G0260
1;4
1;4
3
1
088L0246
5
2
088L6053
5
1
014G0261
1;4
1;4
087N726200
087N7410
3
2
088L0247
5
2
088L6054
5
1
014G0262
1;4
1;4
087N743000
3
1
088L0248
5
2
088L6073
5
1
014G0271
1;4
1;4
087N7476
3
2
088L0443
5
3
088U0029
4
1,2
014G0272
014G0282
1;4
087N7477
3
2
088L0449
5
3
088U0095
4
2
1;4
1;4
1;4
087N7478
3
2
088L0458
5
3
088U0096
4
2
014G0283
1;4
1;4
087N747900
3
2
088L0459
5
3
088U0097
4
2
065Z7016
2
4
087N7773
3
2
088L0550
5
1
4
2
065Z7017
2
4
087N789200
3
1
088L0551
5
1
088U0098
088U0099
4
2
082F1071
1
4
087N791002
3
1
088L0552
5
1
088U0230
1;4
1;4
082F1072
2
3
087N791102
3
1
088L0553
5
1
088U0250
1;4
1;4
082F1073
1
4
087N791202
3
2
088L0554
5
1
088U0255
1;4
1;4
082F1081
2
3
087N791702
3
1
088L0555
5
1
088U0301
4
2
082F1082
2
3
087N791802
3
1
088L0556
5
1
088U0302
4
2
082F1083
2
3
087N8005
3
1
088L0557
5
1
088U0303
4
2
082F1144
2
3
087N8006
3
1
088L0558
5
1
088U0304
4
2
082F1145
2
3
087N8011
3
1
1
088U0305
4
2
2
3
3
1
5
1
088U0502
4
1
082F1150
082F1151
2
3
087N8012
088H0016
088L0559
088L0560
5
082F1146
4
5
088L0561
5
1
088U0503
4
1
2
3
088H0017
4
5
088L0562
5
1
088U0504
4
1
082F1152
082F1153
2
3
088H0022
4
5
088L0563
5
1
088U0505
4
1
2
3
088H0023
4
5
088L0989
5
2
088U0506
4
1
082F1154
2
3
088H0024
4
5
088L0990
5
2
088U0507
4
1
082F1155
2
3
4
5
088L0991
5
2
088U0508
4
1
082F1160
2
3
088H0025
088H0127
4
5
088L0992
5
2
088U0509
4
1
082F1161
1;2
4;3
088H3110
1;4
4;5
088L0993
5
2
088U0510
4
1
082F1162
2
3
088H3111
1;4
4;5
088L0994
5
2
088U0511
4
1
082F1163
082F1164
2
3
088H3112
1;4
4;5
088L0995
5
2
088U0512
4
1
2
3
088H3113
1;4
4;5
088L0996
5
2
088U0522
4
1
082F1165
2
3
088H3114
4
5
088L1100
5
2
088U0523
4
1
082F1166
2
3
088H3120
3
3
088L1105
5
2
088U0524
4
1
082F1167
2
3
088H3121
3
3
088L1200
5
2
088U0525
4
1
082F1260
2
3
088H3122
3
3
088L1362
5
2
088U0526
4
1
082F1262
2
3
088H3123
3
3
088L1600
5
3
088U0527
4
1
082F1264
2
3
088H3140
1
4
088L1601
5
3
088U0528
4
1
082F1266
2
3
088H3141
1
4
088L1602
5
3
088U0529
4
1
082F1268
2
3
088H3142
1
4
088L1905
1;4
1;4
088U0530
4
1
082F1270
2
3
088H3143
1
4
088L2170
5
2
088U0531
4
1
082F1272
2
3
088L0006
5
2
088L2171
5
2
088U0532
4
1
082F1274
2
3
088L0035
5
3
088L2172
5
2
088U0580
4
1
082G1453
2
4
088L0042
5
3
2
088U0581
4
1
3
3
088L0130
5
2
088L2173
088L2174
5
082G5501
5
2
4
1
082G5502
3
3
088L0131
5
2
088L2175
5
2
088U0582
088U0583
4
1
082G5503
3
3
088L0132
5
2
088L2176
5
2
088U0584
4
1
082G5511
3
3
088L0133
5
2
088L2177
5
2
4
1
082G5512
3
3
088L0134
5
2
088L2178
5
2
088U0585
088U0586
4
1
082G5513
3
3
088L0135
5
2
088L2179
5
2
088U0610
082G5514
3
3
088L0136
5
2
088L2180
5
2
088U0620
3;4
3;4
2;5
2;5
082G5515
3
3
088L0137
5
2
088L2181
5
2
088U0622
3;4
2;5
082G5516
082G5520
3
3
3
3
088L0200
088L0201
5
5
1
1
088L2182
088L2183
5
5
2
2
088U0624
088U0625
3;4
2;5
2;5
Alfanumerický seznam objednávacích čísel
3;4
Platnost od 1. 2. 2015
Alfanumerický seznam objednacích þísel
Sešit
Strana
088U0626
Kód
3;4
2;5
088X0001
4
2
088X0003
4
2
088X0004
4
2
088X0005
4
2
088X0006
4
2
088X0020
4
2
088X0021
4
2
088X0025
4
2
088X0026
4
2
088X0040
4
3
088X0042
4
3
088X0043
4
3
088X0050
4
3
088X0051
4
3
088X0052
4
3
088X0053
4
3
088X0054
4
3
088X0055
4
3
088X0056
4
3
088X0057
4
3
088X0058
4
3
088X0060
4
3
088X0061
4
3
088X0062
4
3
088X0065
4
3
088X0066
4
3
088X0067
4
3
088X0070
4
3
088X0071
4
3
088X0072
4
3
088X0073
4
3
088X0130
4
3
088X0400
4
2
088X0401
4
2
088X0402
4
2
088X0403
4
2
088X0410
4
2
088X0411
4
2
088X0412
4
2
088X0413
4
2
088X0600
4
2
088X0601
4
2
088X0603
4
2
088X0604
4
2
088X0609
4
2
088X0610
4
2
088X0611
4
2
192H0160
1
11
192H0161
1
11,15
192H0187
1
15
192H0188
1
15
192H0189
1
15
Kód
Sešit
Strana
Kód
Sešit
Strana
Kód
Sešit
Strana
Poznámky:
Poznámky:
Alfanumerický seznam objednávacích čísel
Poznámky:
Všeobecné dodací
Všeobecné
a záruþní
dodací
podmínky
a záruþní
firmy
podmínky
Danfossfirmy
s.r.o.
Danfoss
platné s.r.o.
od
s.r.o.
1. platné
1.platné
2011odod1.1.1.1.2011
2011
Všechny dohody a nabídky podléhají níže uvedeným Všeobecným dodacím a záruþním
podmínkám (dále jen „VDZP“). Objednávkou nebo pĜijetím zásilky je kupující uznává.
Tyto VDZP se vztahují na výrobky pod oznaþením DEVI a Danfoss.
1. Dodávky
Dodávky jsou obvykle uskuteþĖovány ze skladu Rodekro – Dánsko nebo pĜímo z výrobního závodu na požadované místo urþení.
Danfoss zasílá kupujícímu pojištČné zásilky proti zaplacení, podle nejlepšího uvážení,
avšak bez odpovČdnosti za nejrychlejší zpĤsob zasílání, bez dovozného, vyjímku tvoĜí
malé zásilky, za které pĜíjemce platí porto a doruþovací poplatky, resp. je pĜíjemci
vyúþtován pĜíplatek za odbČr malého množství.
6WFEFOÏDFOZKTPVCF[%1)BKTPVQMBUOÏPEEPPEWPMÈOÓ.
Vyhrazujeme si právo úpravy cen pro případ výraznějších kurzovních změn.
Danfoss Link™ FT bezdrátové
spínací relé se snímačem
teploty podlahy. Spíná topné
kabely a termopohony ventilů
Pokojový prostorový
snímač teploty
s displejem RS
Bezdrátová řídící jednotka
Danfoss Link™ CC
living connect®
Bezdrátová
programovatelná
hlavice
2. Cenová doložka a zmČny cen
Danfoss je oprávnČn dodateþnČ zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v pĜípadČ,
že dojde ke zvýšení nákladĤ na výrobu takového zboží, zejména ke zvýšení cen surovin,
polotovarĤ a energií potĜebných pro výrobu prodávaného zboží, ke zvýšení cen
pracovních sil u spoleþnosti Danfoss a ke zvýšení dalších nákladĤ vynakládaných na
ostatní vstupy nutné pro výrobu takového zboží. Danfoss je také oprávnČn dodateþnČ
zvýšit cenu zboží, která byla dohodnuta, v pĜípadČ, že dojde k navýšení cen, za kterou je
toto zboží Danfossem nakupováno þi jinak získáváno.
K objednávkám s nižší hodnotou než 5.000,- Kþ po slevách úþtujeme manipulaþní
poplatek 1000,- Kþ. Doprava a manipulaþní poplatky mohou byt úþtovány až do výše
2% z celkové ceny dodaného zboží. Expresní doprava bude doúþtována dle skuteþných
nákladĤ na dodané zboží.
Vrácení zboží které bylo dodané dle Ĝádné objednávky je možné jen po pĜedchozí
domluvČ a je zpoplatnČné.
DaĖ z pĜidané hodnoty se k cenČ, za kterou je zboží prodáváno, pĜipoþte vždy v zákonné
výši. ýástka odpovídající dani z pĜidané hodnoty je splatná souþasnČ s kupní cenou
za prodávané zboží.
V pĜípadČ, že míra inflace ekonomiky ýeské republiky vyhlašovaná v mČsíþních
intervalech ýeským statistickým úĜadem pĜesáhne 5%, je Danfoss oprávnČn zvýšit
dohodnutou cenu prodávaného zboží o þástku odpovídající míĜe inflace.
Danfoss mĤže stanovit pro kupujícího jako dodací podmínku složení deposita, které
slouží jako zajišĢovací instrument pĜi dodávkách zboží zákazníkovi. DĤvodem pro
stanovení povinnosti složit depositum mĤže být zhoršení ekonomické situace v oboru
nebo v zemi prodeje nebo v zemi zákazníka nebo špatná ekonomická situace zákazníka
nebo nestálý kurz mČny zemČ. DĤvodem pro povinnost složit depositum je i výše
hodnoty odebíraného zboží þi posouzení dodávky jako rizikového obchodu. Depositum
mĤže být složeno mimo výše uvedené skuteþnosti i po dohodČ stran nebo na základČ
výslovné žádosti kupujícího.
3. Balení
Jednorázové obaly jsou zahrnuty v cenČ a v pĜípadČ vrácení zásilky se nedobropisují.
Vratné obaly jsou jen zapĤjþovány.
4. Placení, zadržovací právo a zapoþtení
Není-li dohodnuto jinak:
Platby se zasílají ve lhĤtČ dle dohodnutých platebních podmínek, které jsou uvedeny na
faktuĜe. Splatnost se poþítá od data vystavení faktury za poþet kalendáĜních dnĤ
uvedených v platební podmínce. Platbu oþekáváme na úþtČ nejpozdČji poslední den
splatnosti. Šeky a smČnky jsou pokládány za platby teprve po jejich inkasu. Diskontní
náklady jdou k tíži kupujícího.
PĜi opoždČné platbČ je odbČratel povinen uhradit úroky z prodlení ve výši 0,5% z fakturované þástky za každý zapoþatý týden prodlení. Úroky jsou splatné ihned po obdržení
vyúþtování.
Kupující je povinen uhradit kupní cenu v souladu s kupní smlouvou nebo s tČmito
platebními podmínkami v plné výši. Kupující zejména není oprávnČn zadržovat þást
kupní ceny jako „zádržné“ pro úþely pĜípadných oprav zboží ani pro jakékoliv jiné
úþely. Kupující je oprávnČn odmítnout zboží pouze tehdy, je-li mu dodáno pĜed
dohodnutým termínem dodání. Ostatní pĜípady je povinen Ĝešit v souladu s ustanovením
upravujícími nároky z vad zboží.
Vzájemné pohledávky prodávajícího a kupujícího lze zapoþíst jen na základČ jejich
písemné dohody. Jednostranné zapoþtení je vylouþeno. Kupující tak není oprávnČn
zapoþítat pĜípadný nárok na slevu z kupní ceny proti zaplacení kupní ceny.
5. Výhrada zachování vlastnického práva
Dodané zboží zĤstává vlastnictvím Danfossu až do úplného zaplacení kupní ceny
a všech pĜedchozích a budoucích pohledávek, které má prodávající vĤþi kupujícímu ke
dni uzavĜení smlouvy. Kupující nesmí s dodaným zbožím, ke kterému má Danfoss
výhradu vlastnictví, bez jeho pĜedchozího souhlasu nijak nakládat. Kupující je povinen
Danfossu neprodlenČ písemnČ nebo prostĜednictvím mechanických nebo elektro-nických
prostĜedkĤ oznámit exekuþní nebo jakékoliv jiné nároky vznesené tĜetími osobami na
toto zboží. Zpracuje-li kupující zboží ve zlé víĜe na novou vČc, která bude v jeho
vlastnictví, stává se Danfoss vlastníkem této nové vČci. Zpracuje-li kupující nebo tĜetí
osoba zboží na novou vČc, která bude ve vlastnictví tĜetí osoby, stává se jejím
vlastníkem ten, jehož podíl na ní je vČtší.
Kupující postupuje Danfossu své pohledávky vzniklé z dalšího prodeje zboží, které je
stále ve vlastnictví Danfossu, stejnČ jako pohledávky z titulu zhodnocení (bezdĤvodného
obohacení) pĜi zpracování zboží na novou vČc až do výše kupní ceny. Kupující je
oprávnČn pohledávky vzniklé z dalšího prodeje a pohledávky z titulu zisku, který mu
náleží, uplatĖovat a inkasovat, pokud toto oprávnČní nebude odvoláno.
Danfoss Link™ HC
Řízení podlahových smyček
prostřednictvím termoelektrických
pohonů TWA instalovaných na sběrači
a rozdělovači
6. PĜechod nebezpeþí škody na zboží
Nebezpeþí škody na zboží pĜechází na kupujícího v okamžiku, kdy pĜevezme zboží
od prodávajícího. Odmítne-li kupující zboží bez závažného dĤvodu pĜevzít, nebo jestliže
ho nepĜevezme vþas, pĜechází na nČj nebezpeþí škody na zboží v dobČ, kdy mu Danfoss
umožní se zbožím nakládat.
Naistalujte si náš nový bezdrátový
řídící systém s barevným dotykovým
displejem living by Danfoss.
Stáhněte si naše webové stránky
do vašeho chytrého telefonu.
7. ÚvČrová doložka
Jestliže nebudou dodrženy platební podmínky ( smluvené zvlášĢ anebo vyplývající
z bodu 5) pĜesto, že byl kupující upomenut a že mu byla stanovena poslední lhĤta
k zaplacení, anebo jestliže Danfoss pĜi uzavĜení obchodního pĜípadu objeví okolnosti,
které mohou mít podstatný vliv na platební dĤvČryhodnost kupujícího, má toto za
dĤsledek, že všechny pohledávky Danfossu se stávají splatnými, bez ohledu na danou
dobu splatnosti došlých nebo dobropisech smČnek. V takových pĜípadech má Danfoss
také právo realizovat dosud neprovedené dodávky jen proti platbČ pĜedem nebo proti
záruce, anebo po poskytnutí pĜimČĜené dodateþné lhĤty odstoupit od ujednání. KromČ
toho mĤže Danfoss zakázat další zcizení tohoto zboží (dodaného s výhradou, že zĤstává
vlastnictvím Danfossu), a vyžadovat na náklady kupujících vrácení zboží nebo pĜevod
nepĜímé tržby a odvolat oprávnČní k pĜevzetí.
8. Dodací lhĤty
PĜi sjednané platbČ pĜedem se v nabídce uvedený dodací termín rozumí od data pĜipsání
platby na úþet Danfoss. Dodací doba je udávána podle nejlepšího uvážení, v závislosti
vždy od daných dodávkových možností. Danfoss nepĜebírá žádné ruþení za zpoždČní
dodávek v dĤsledku událostí vzniklých z vyšší moci, jakož i za jiné okolnosti
nezavinČné Danfossem, jako jsou napĜ. výluky, zastavení práce nebo obdobné události
anebo mimoĜádná vládní opatĜení, pĜekážky v dopravČ, jakými jsou napĜ. zledovatČlá
místa nebo dopravní nehody, celní projednávání, opoždČná dodávka subdodavatele vþas
objednaného materiálu, závada v dodávce elektrického proudu a tím zpĤsobené obtíže
ve výrobČ, požár nebo dílenské úrazy ve vlastní továrnČ nebo u subdodavatelĤ.
9. Ruþení za technické návrhy
Je na kupujícím, aby si pĜed pĜevzetím a použitím ovČĜil údaje a technická data obsažená
v katalozích, prospektech a dalších písemných dokladech, jako jsou napĜ. technické
výkresy, projekty a návrhy.
Totéž platí o návrzích uþinČných ústnČ a o ústním poradenství i o jiných službách
poskytnutých dodateþnČ zákazníkovi.
Kupující nemĤže z tČchto podkladĤ nebo z dodateþných služeb v žádném pĜípadČ
vyvozovat nČjaké nároky nebo práva vĤþi Danfossu, ledaže by bylo Danfossu vytýkáno,
že jednal úmyslnČ a nebo s hrubou nedbalostí.
10. ZmČny
Danfoss si vyhrazuje právo provádČt na svých výrobcích, a to i na tČch výrobcích, které
již byly objednány, zmČny, které povedou k odstranČní možných vad þi ke zlepšení
vlastností výrobkĤ, a to za pĜedpokladu, že nedojde ke zhoršení jejich vlastností. Prodávající je povinen tyto zmČny oznámit v pĜípadČ, že zmČny jsou takového charakteru,
že by mohl pĜedvídat s pĜihlédnutím k úþelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu
nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavĜena, že druhá strana nebude mít na koupi
takto pozmČnČných výrobkĤ zájem.
11. Záruky
a) Záruþní lhĤta
- Záruþní doba na výrobky Dannfoss je 18 mČsícĤ, poþítá se od data vyraženého na
jednotlivém výrobku, nejménČ však 6 mČsícĤ ode dne dodání zboží.
- Záruþní doba na výrobky Danfoss – Tepelná technika je 24 mČsícĤ ode dne dodání
zboží.
- Záruka na tepelná þerpadla platí pouze pĜi instalaci tepelného þerpadla certifikovanou instalaþní firmou a pĜi odevzdání vyplnČného Protokolu o uvedení do provozu do
firmy Danfoss do jednoho mČsíce po uvedení tepelného þerpadla do provozu.
- Záruka na výrobky DEVI je 24 mČsícĤ od doby dodání, pokud v záruþním listu
výrobce není uvedeno jinak.
b) UplatnČní záruþní vady
- Vady, které se projeví u výrobkĤ v záruþní dobČ (záruþní vady) musí být oznámeny
prodávajícímu do konce záruþní doby.
c) Charakter a rozsah záruky
1. Zásady
- Výrobky, u nichž se projeví bČhem záruky vady, musí být pĜedány prodávajícímu
k pĜezkoumání. Prodávající je povinen výrobky, u nichž vadu uznal, vymČnit,
opravit, nebo poskytnout u nich pĜimČĜenou slevu z kupní ceny, a to podle své
volby. PĜi uplatnČní nárokĤ ze záruþních vad není rozhodující, zda vady pĜedstavují
podstatné nebo nepodstatné porušení smlouvy.
2. Zvláštnosti pĜi výmČnČ
- Jestliže Danfoss bČhem záruþní doby vymČní zaslaný výrobek jako vadný za nový
výrobek a staþilo by pouze tento výrobek opravit, nelze v tom spatĜovat, že tím
Danfoss uznal závadu celého výrobku, nebo že je to projev jeho ruþení.
- Jestliže kupující chce kromČ výmČny uplatnit další nároky, pak to musí sdČlit
písemnČ pĜi zaslání výrobku. Jestliže se zjistí, že vada vznikla vinou kupujícího
a ruþení Danfossu je vylouþeno, kupující nese veškeré náklady opravy.
3. Ruþení za náhradní dodávky a za vylepšování
- Za výmČnu a opravu zboží ruþí prodávající ve stejném rozsahu jako za zboží
pĤvodní.
d) Cizí opravy, neodborná instalace
- Jestliže nČkterý komponent anebo nČkterý systém dodaný Danfossem bude mČnČn
nebo opravován, þi použit k jinému úþelu anebo instalován a dán do provozu jinak,
než pĜedepisují návody Danfossu, anebo budou v hermetických kompresorových
systémech použity protimrazové prostĜedky, a to vše bez souhlasu Danfossu – záruka
zaniká.
e) Cizí produkty
- PĜi dodávce cizích produktĤ jsou nároky na poskytnutí záruky v tom rozsahu, které
má Danfoss vĤþi výrobci, ne však delší než je normální záruþní doba Danfossu.
12. Reklamace - zpĤsob uplatĖování vad
Kupujícímu vznikají nároky z odpovČdnosti prodávajícího za vady, jen pokud prokáže,
že zboží mČlo vady v dobČ dodání.
Jestliže kupující uplatĖuje vĤþi Danfossu zjevné vady na dodaném zboží, pak je musí
uplatnit písemnČ, a to bez zbyteþného odkladu od okamžiku, kdy je zjistil nebo mČl
zjistit pĜi prohlídce zboží, kterou je povinen uþinit pĜi nebo co nejdĜíve po pĜevzetí
zboží.
Jestliže kupující uplatĖuje vĤþi Danfossu skryté vady na dodaném zboží, pak je musí
uplatnit písemnČ, a to bez zbyteþného odkladu od okamžiku, kdy tyto skryté vady mohl
zjistit pĜi vynaložení odborné péþe, nejpozdČji však do dvou let od dodání zboží.
Pokud kupující tyto povinnosti nesplní, jeho nárok z odpovČdnosti prodávajícího
za vady nevznikne.
13. Nároky na náhradu škody
Nároky na náhradu škody je povinen Danfoss uhradit, je-li mu prokázáno porušení
povinností ze smluvního vztahu a neprokázal-li okolnosti vyluþující jeho odpovČdnost.
V ostatním platí pĜíslušná ustanovení obchodního zákoníku.
14. Místo plnČní, soudní pĜíslušnost, þásteþná neplatnost
a) Místem plnČní pro dodávky a platby je Praha.
b) Pro všechny spory mezi prodávajícím a kupujícím je v prvním stupni dána místní
pĜíslušnost obecného soudu prodávajícího.
c) V ostatním se Ĝídí tyto VDZP ustanoveními platného znČní obchodního zákoníku
ýeské republiky.
d) Jestliže by jednotlivá ustanovení shora uvedených všeobecných podmínek mČla být
zcela nebo þásteþnČ neplatná, neovlivĖuje to úþinnost ostatních ustanovení.
Platí, že neúþinná úprava je substituována takovou úpravou, která je nejbližší
hospodáĜskému úþelu neúþinné úpravy, a která je úþinná.
Dynamic Valve™
RA-DV je řada tlakově nezávislých radiátorových ventilů, které jsou určené pro použití v dvoutrubkových
topných systémech společně se všemi typy termostatických hlavic s čidlem s připojením Danfoss RA.
Dynamic Valve™ představuje dva ventily v jednom:
• Radiátorový ventil RA-N
• Regulátor diferenčního tlaku
Regulátor diferenčního tlaku drží konstantní tlakový rozdíl na regulačním ventilu. Konstantní diferenční tlak
na ventilu znamená konstantní průtok ventilem RA-DV a tím je dosaženo hydronického vyvážení na každém
radiátoru.
Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 283 014 111
Fax: +420 283 014 567
E-mail: [email protected]
www.cz.danfoss.com
Danfoss neodpovídá za možné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny na svých výrobcích bez předchozího upozornění. To platí také pro výrobky již objednané,
za předpokladu, že takové úpravy lze provést bez nutnosti dodatečných změn již dohodnutých technických podmínek. Všechny obchodní značky v tomto prospektu jsou majetkem příslušných firem. Danfoss a logotyp Danfoss
jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
Download

Ceník 2015 - Besta Zápy s.r.o.