Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce
z Pokročilé ekonomie
Typ studia: navazující magisterské
Forma studia: prezenční, kombinovaná
Studijní program: Ekonomika a management
Obor: Podnikání
Akademický rok: 2012/13
Institut Profesních a Odborných
Kompetencí v Podnikání
Tyto okruhy jsou složeny z témat, která jsou vyučována v modulech Mikroekonomie B a Makroekonomie B.
Podmínkou pro účast na státní závěrečné zkoušce je získání zápočtů z těchto modulů.
Okruhy jsou určeny pro studenty, kteří zahájili studium před akademickým rokem 2012/13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
a) Ordinalistická verze teorie užitku. Indiferenční křivka a mezní míra substituce ve
spotřebě a ve směně. Optimum spotřebitele.
b) Měření makroekonomických výsledků. Ukazatelé výstupu a použití výstupu. Měření
důchodu a tok důchodu.
a) Individuální a tržní poptávka. Důchodová spotřební křivka. Engelovy křivky a
důchodová elasticita poptávky.
b) Určení produktu. Spotřební, úsporová a investiční funkce. Model jednoduchého
multiplikátoru.
a) Cenová spotřební křivka, důchodový a substituční efekt. Cenová elasticita poptávky.
b) Fiskální politika v modelu rozvinutého multiplikátoru. Účinek daní na agregátní
poptávku a agregátní nabídku. Model multiplikátoru vládních výdajů.
a) Křížová elasticita poptávky ve vztahu ke komplementárním a substitučním statkům.
Křížový, substituční a důchodový efekt.
b) Určení produktu v otevřené ekonomice. Čisté vývozy, mezní sklon k dovozu a
multiplikátor otevřené ekonomiky.
a) Teorie výroby. Krátkodobá produkční funkce. Rostoucí, konstantní a klesající výnosy z
variabilního vstupu.
b) Měnový kurz a měnový trh. Křivka poptávky a nabídky na měnových trzích, depreciace
a apreciace měny. Kurzové intervence.
a) Dlouhodobá produkční funkce. Izokvanta, izokosta a výnosy z rozsahu.
b) Rozpočet a fiskální politika. Rozpočtové saldo, strukturální a cyklický deficit. Vládní
deficity a dopady veřejného dluhu.
a) Účetní a ekonomické pojetí nákladů a nákladových funkcí. Náklady firmy v krátkém
období.
b) Nástroje fiskální politiky. Expanzivní a restriktivní fiskální politika. Keynesiánské pojetí
fiskální politiky. Vytěsňovací efekt.
a) Náklady firmy v dlouhém období. Vztah mezi krátkodobými a dlouhodobými náklady.
Nákladové obalové křivky.
b) Parita kupní síly, absolutní a relativní verze. Reálný měnový kurz.
a) Celkové, průměrné a mezní příjmy firmy v dokonalé a nedokonalé konkurenci.
b) Ekonomický růst, způsoby jeho měření. Růstové účetnictví.
a) Nabídka dokonale konkurenční firmy a odvětví v krátkém období.
b) Neoklasický model ekonomického růstu. Cobb-Douglasova funkce.
a) Rozhodování firmy o výstupu v dlouhém období a nabídka dokonale konkurenčního
odvětví v dlouhém období.
b) Peněžní trh. Transakční a majetková poptávka po penězích. Nabídka peněz a peněžní
multiplikátor.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
a) Rozhodování firmy o výstupu v postavení monopolu. Křivka nabídky monopolu.
Monopolní zisk.
b) Inflace a její měření. Inflace a přerozdělování. Poptávková a nákladová inflace.
a) Monopolní cenová diskriminace. Alokační efektivnost monopolu. Formy regulace
monopolu.
b) Hospodářské cykly. Poptávkové a nabídkové šoky. Mechanismus cyklu a teorie
konjunktury. Akcelerátor a multiplikátor.
a) Monopolistická konkurence v krátkém a dlouhém období.
b) Inflace a její akomodace. Inflační očekávání a setrvačná inflace. Akcelerace inflace.
a) Oligopoly, jejich typy. Modely oligopolu založené na teorii her.
b) Ekonomie strany nabídky – zaměstnanost a nezaměstnanost. Okunův zákon. Daně v
keynesiánské teorii a v teorii nabídky a nabídkových podnětů. Daně a podnikání.
a) Alternativní cíle firmy. Baumolův model a behavioristické teorie.
b) Cenová hladina a zaměstnanosti. Původní Phillipsova křivka a Phillipsova křivka s
existencí inflačních očekávání.
a) Specifika trhu výrobních faktorů. Nákladové a příjmové veličiny. Rovnováha na trhu
výrobních faktorů v dokonalé a nedokonalé konkurenci.
b) Agregátní poptávka a faktory ji určující. Šoky ze strany agregátní poptávky a faktory,
které je způsobují. Keynesův a Pigoův efekt. Agregátní nabídka v pojetí různých
ekonomických škol.
a) Trh práce a nabídka práce. Mzdové sazby. Substituční a důchodový efekt.
b) Agregátní nabídka. Základní charakteristika klasické a keynesiánské agregátní nabídky.
a) Poptávka po práci. Firma na dokonale a nedokonale konkurenčním trhu práce.
Monopol nabídky na trhu práce.
b) Keynesiánský přístup k měnové politice. Monetaristický přístup k měnové politice.
Bariéry účinnosti monetární politiky.
a) Trh kapitálu, nabídka a poptávka po zapůjčitelných fondech. Investiční funkce firmy.
Rovnováha na trhu kapitálu. Cena anuity a perpetuity.
b) Mezinárodní obchod – princip absolutní a komparativní výhody. Přínosy a ztráty
dovážejících a vyvážejících zemí.
a) Všeobecná rovnováha a efektivnost ve výrobě. Krabicové schéma ve výrobě.
b) Přirozená míra nezaměstnanosti. NAIRU.
a) Hranice produkčních možností a mezní míra transformace produktu. Krabicové
schéma směny v modelu všeobecné rovnováhy. Efektivnost a spravedlnost.
b) Vnější obchodní politika a její nástroje. Liberální přístup a protekcionismus.
a) Tržní selhání a externality.
b) Analýza modelu IS-LM (křivka IS a křivka LM).
a) Měření důchodu a nerovnosti a zdroje nerovnosti.
b) Tržní selhání a volné a veřejné statky. Asymetrické informace. Morální hazard.
a) Mikroekonomická politika státu. Nástroje, vlastnická práva, státní regulace, selhávání
státu.
b) Příčiny inflace a náklady způsobené inflací. Sociální a ekonomické důsledky inflace.
Zpracovali:
prof. PhDr. Zdeněk Kuba, CSc. (vedoucí Katedry ekonomie)
Ing. Mgr. Tomáš Tykva (vedoucí Institutu profesních a odborných kompetencí v podnikání)
Schválil:
prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. (vedoucí Katedry podnikání a managementu, garant studijního programu)
Ostrava, září 2012
Download

Tematické okruhy ke státní závěrečné zkoušce z Pokročilé ekonomie