Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014
Název služby
Cena ročního předplatného bez DPH
Systém ASPI základ
obsahuje předpisy ČR (od r. 1918) a EU, judikaturu ČR a SDEU, základní
literaturu (důvodové zprávy, bulletiny, sborníky, věstníky), monografie právnické osoby, bibliografii,
časopisy Soudce, Správní právo, Aplikace práva, Časopis pro právní vědu a praxi, Revue pro právo
a technologie, Časopis zdravotnického práva a bioetiky, Právo - časopis pro právní teorii a praxi,
The Lawyer Quarterly, Bulletin advokacie.
Komentář k: Zákonu o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (300/2008 Sb.), Občanský zákoník
(40/1964 Sb.), Obchodní zákoník (513/1991 Sb.), Zákonu o vlastnictví bytů (72/1994 Sb.), Zákonu o poskytování
součinnosti pro účely řízení před mezinárodními soudy (186/2011 Sb.), Nařízení o podmínkách požární bezpečnosti při
provozu komínů a kouřovodů (91/2010 Sb.). Meritum Ekologické Daně 2014
0 Kč *
* Platí pro roční předplatné autorského obsahu v ceně vyšší než 10 000 Kč (po všech slevách) nebo pro
všechna profesní řešení. Cena ročního předplatného služby systému ASPI základ 9 900 Kč.
Profesní řešení - Advokát I. / II. / III./IV./ Expert
Profesní řešení - Daňový poradce I. / II. / III. /IV./ Expert
Profesní řešení - Firma I. / II. / III. /IV./ Expert
Profesní řešení - Samospráva I. / II.
9 900 Kč/ 12 900 Kč / 15 900 Kč / 19 900 Kč / 26
900 Kč
9 900 Kč/ 12 900 Kč / 15 900 Kč / 19 900 Kč / 26
900 Kč
9 900 Kč/ 12 900 Kč / 15 900 Kč / 19 900 Kč / 26
900 Kč
9 900 Kč/ 12 900 Kč
Ceník titulů autorského obsahu a aplikací systému ASPI
Status
Kód titulu
Název
Usnesení vlády ČR
Usnesení vlády ČR (od roku 1991)
BH00011
Aplikace
BH00050
Průvodce rekodifikací soukromého práva ČR (PRK)
BH00021
Kalkulačky ČR
ASPI NAVIGÁTOR
NAVIGÁTOR základ - Veřejné zakázky
Novinka BH00258
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou - Veřejné zakázky
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou a platformou ASPI- Veřejné zakázky
NAVIGÁTOR základ -Stavební řízení
Novinka BH00292
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou -Stavební řízení
NAVIGÁTOR s přiřazenou literaturou a platformou ASPI -Stavební řízení
Právní informační servis ČTK (jen pro licence se vzdáleným přístupem k datovým ASPI serverům)
Novinka
BH00297
Právní monitoring ČTK
Novinka
BH00298
Informace o klíčových transakcích a firmách
Periodika - odborné časopisy
Novinka
Novinka
Novinka
BH00248
BH00256
BH00257
BH00042
BH00043
BH00034
BH00028
BH00039
BH00030
BH00031
BH00032
BH00035
BH00036
BH00040
BH00041
BH00037
BH00038
BH00033
Rekodifikace a praxe
Obchodní právo (recenzovaný časopis) - vydavatel JUDr. Mgr. Michal Pospíšil, Ph.D.
Právník (recenzovaný časopis) - vydavatel Ústav státu a práva AV ČR, ZČU Plzeň
Trestní právo (recenzovaný časopis)
Státní zastupitelství (recenzovaný časopis)
Jurisprudence (recenzovaný časopis)
Soudní judikatura
Judikatura Evropského soudního dvora
Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
Otázky a odpovědi v praxi
Účetnictví neziskového sektoru
Daně a právo v praxi
Účetnictví v praxi
Účetnictví, daně a právo v zemědělství
Daňový expert
Řízení školy
Bezpečnost a hygiena práce
Práce a mzda
1
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Komentáře k zákonům
BH00291
BH00260
BH00272
BH00252
BH00259
BH00254
BH00253
BH00242
BH00244
BH00241
BH00243
BH00245
BH00247
BH00246
BH00251
BH00250
BH00249
BH00081
BH00080
BH00079
BH00082
BH00057
Zákon o mediaci (202/2012 Sb.)
Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních (104/2013 Sb)
Zákon o hospodaření energií (406/2000 Sb.)
Zákon o finanční správě ČR (456/2011 Sb.)
Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (304/2013 Sb.)
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.)
Správní řád (500/2004 Sb.) - poznámkové vydání
Občanský zákoník (NOZ) 89/2012 Sb.
Mezinárodní právo soukromé (MPS) 91/2012 Sb
Občanské soudní řízení - soudcovský komentář (99/1963 Sb.) nakladatelství HBT
Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 90/2012 Sb.
Zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.)
Zákona o dani silniční (16/1993 Sb.)
Zákon o pojistném na důchodové spoření (397/2012 Sb.)
Lázeňský zákon (164/2001 Sb.)
Zákon o rybářství (zákon č.99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška č. 197/2004 Sb.)
Živnostenský zákon a Zákon o živnostenských úřadech (455 a 570/1991Sb.)
Daňový řád (280/2009 Sb.)
Insolvenční zákon (182/2006 Sb.)
Lesní zákon (289/1995 Sb.)
Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
Stavební zákon (183/2006 Sb.)
BH00056
Školský zákon (561/2004 Sb.)
BH00077
Zákon o auditorech (93/2009 Sb.)
BH00054
Zákon o azylu (325/1999 Sb.)
BH00076
Zákon o dani z přidané hodnoty (235/2004 Sb.)
BH00074
Zákon o inspekci práce (251/2005 Sb.)
BH00053
Zákon o nabídkách převzetí (104/2008 Sb.)
BH00073
Zákon o nemocenském pojištění (187/2006 Sb.)
BH00052
Zákon o spotřebních daních (353/2003 Sb.)
BH00071
Zákon o státní památkové péči (20/1987 Sb.)
BH00070
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (418/2011 Sb.)
BH00068
Zákon o Ústavním soudu (182/1993 Sb.)
BH00067
Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících (194/2010 Sb.)
BH00066
Zákon o veřejných zakázkách (137/2006 Sb.)
BH00065
Zákon o vinohradnictví a vinařství (321/2004 Sb.)
BH00063
Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (169/1999 Sb.)
BH00062
Zákon o zaměstnanosti (435/2004 Sb.)
BH00061
Zákon o zbraních (119/2002 Sb.)
BH00051
Zákoník práce (262/2006 Sb.)
Mediální zákony
BH00055
Tiskový zákon (46/2000 Sb.)
Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání (132/2010 Sb.)
skupina
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání (231/2001 Sb.)
Zákon o regulaci reklamy a změna a doplnění zákona č. 468/1991 Sb. (40/1995 Sb.)
Zákon o neperiodických publikacích (37/1995 Sb.)
Občanský soudní řád (99/1963 Sb.) nakladatelství Wolters Kluwer
BH00059
Nařízení o uznávání rozhodnutí ve věcech manželských ("Brusel II bis") (2201/2003/ES)
skupina
Občanský soudní řád a související předpisy EU (WK)
Nařízení o uznávání a výkonu soudních rozhodnutí ("Brusel I") (44/2001/ES)
Nařízení o evropském řízení o drobných nárocích (861/2007/ES)
BH00069
skupina
Komentář k účetním předpisům
Zákon o účetnictví (563/1991 Sb.)
Vyhláška k provedení zák. o účetnictví pro podnikatele účtující v podvojném účetnictví (500/2002 Sb.)
Oznámení České účetní standardy pro podnikatele (FZ01/2003)
Zákon o sdružování občanů (právo shromažďovací, petiční)
BH00072
Zákon o právu shromažďovacím (84/1990 Sb.)
Zákon o sdružování občanů (83/1990 Sb.), Zákon o právu petičním (85/1990 Sb.)
2
skupina
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Komentované vzory smluv a podání
Novinka
Novinka
Novinka
BH00239
BH00238
BH00240
BH00107
BH00109
BH00110
BH00111
BH00112
BH00117
BH00119
BH00120
BH00121
BH00123
BH00124
BH00125
BH00126
BH00127
BH00128
BH00129
Specializované vzory smluv z obchodního a občanského práva (Advokátní kancelář PRK Partners)
Občanské právo - rekodifikační vzory
Obchodní právo - rekodifikační vzory
Rodinné právo - rekodifikační vzory
Autorské právo
Daňové právo
Evropský soud pro lidská práva
Exekuce
Insolvenční právo
Občanské právo procesní
Pojišťovnictví
Pracovní právo
Přestupkové řízení
Směnečné právo
Správní právo
Stavební řízení
Trestní právo
Ústavní soud
Veřejné dražby
Živnostenské právo
Akciová společnost (PRK)
Nájmy, nemovité věci (PRK)
Postoupení, ukončení závazků (PRK)
Prodej podílu ve společnosti (PRK)
Společnost s ručením omezeným (PRK)
BH00305
BH00306
BH00307
BH00308
BH00309
BH00146
Evropský soud pro lidská práva: rozsudky velkého senátu, výběr : svazek I a II (1999 -2006)
Rozšíření
BH00143
Správní právo
Vybraná judikatura ve věcech práva na informace
Vybraná judikatura : soudní ochrana člena spolku, církve a politické strany
Vybraná judikatura : zákon o zaměstnanosti
Vybraná judikatura ve věcech odpovědnosti státu za nesprávný výkon veřejné moci
Vybraná judikatura ve věcech voleb, referend a politických stran
Vybraná judikatura ve věcech silničního provozu, silniční dopravy a pozemních komunikací
Vybraná judikatura ve věcech správního trestání
Vybraná judikatura z oblasti samosprávy (územní a profesní)
Vybraná judikatura z oblasti sociálního zabezpečení
Vybraná judikatura z oblasti stavebního práva
Vybraná judikatura ve věcech katastru nemovitostí
Vybraná judikatura z oblasti školství
Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví I
Vybraná judikatura z oblasti živnostenského podnikání
Vybraná judikatura z oblasti životního prostředí
skupina
BH00142
Obchodní právo
Vybraná judikatura ve věcech akcií a jejich převodů
Vybraná judikatura : přeměny obchodních společností : převod podniku a jeho části.
Vybraná judikatura ve věcech družstev
Vybraná judikatura ve věcech nekalé soutěže
Vybraná judikatura ve věcech obchodních společností
Vybraná judikatura ve věcech obchodních závazkových vztahů
Vybraná judikatura ve věcech ochrany hospodářské soutěže
skupina
BH00149
Daňové právo
Vybraná judikatura ve věcech Daně dědické, Daně darovací a Daně z převodu nemovitostí
Vybraná judikatura ve věcech Daně z přidané hodnoty
Vybraná judikatura ve věcech daní z příjmů
Vybraná judikatura ve věcech Daňového řízení
skupina
Vybraná judikatura - publikace
Vybraná judikatura z oblasti konkursu a vyrovnání
BH00151
3
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
BH00152
Rozšíření
Rozšíření
BH00145
Rozšíření
BH00147
BH00150
BH00141
BH00153
BH00148
BH00154
Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti I : loupež
Vybraná judikatura : trestné činy proti svobodě a lidské důstojnosti II.
Vybraná judikatura : trestné činy proti životu a zdraví / nutná obrana
Vybraná judikatura k mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech
Občanské právo hmotné
Přehled judikatury ve věcech manželství (s přihlédnutím k NOZ)
Přehled judikatury ve věcech vztahů mezi rodiči a dětmi (s přihlédnutím k NOZ)
Přehled judikatury ve věcech smluvní pokuty (s přihlédnutím k NOZ)
Přehled judikatury ve věcech vyživovací povinnosti rodičů
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva. Svazek III. Zákaz zneužití práva
Judikatura k rekodifikaci - Promlčení a prekluze
Vybraná judikatura ve věcech soudů a soudců
Vybraná judikatura ve věcech majetkových vztahů mezi manžely
Vybraná judikatura ve věcech nájmu bytu
Vybraná judikatura ve věcech ochrany osobnosti
Vybraná judikatura ve věcech promlčení a prekluze v soukromém právu
Vybraná judikatura ve věcech zajištění závazků
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : svazek II
Vybraná judikatura ve věcech zásad soukromého práva : zásada autonomie vůle
Vybraná judikatura z oblasti věcných práv
Vybraná judikatura ve věcech podílového spoluvlastnictví
Vybraná judikatura ve věcech dědických
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních vztahů k pozemkům
Vybraná judikatura ve věcech občanskoprávních závazkových vztahů
Vybraná judikatura z oblasti věcných břemen (s přihlédnutím k NOZ)
Vybraná judikatura ve věcech obch. rejstříku a rejstříku společenství vlastníků jednotek
Vybraná judikatura Věci v právním smyslu (s přihlédnutím k rekodifikaci)
Vybraná judikatura ve věcech náhrady škody
Občanské právo procesní
Přehled judikatury ve věcech předběžných opatření
Vybraná judikatura : žaloba, její náležitosti a vady
Vybraná judikatura : poučovací povinnost soudu a koncentrace řízení
Vybraná judikatura ve věcech civilního řízení s mezinárodním prvkem
Vybraná judikatura ve věcech dokazování
Vybraná judikatura ve věcech mimořádných opravných prostředků v občanskoprávním řízení
Vybraná judikatura ve věcech nákladů řízení
Vybraná judikatura ve věcech rozhodčího řízení
Vybraná judikatura ve věcech rozsudků pro uznání, rozsudků pro zmeškání a podmínek odvolání
Vybraná judikatura ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce
Vybraná judikatura ve věcech vyúčtování služeb advokátem
Vybraná judikatura ve věcech soudních poplatků
Vybraná judikatura ve věcech bezdůvodného obohacení
Pracovní právo
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : náhrada škody
Vybraná judikatura ve věcech pracovněprávních : vznik, změny a skončení pracovního poměru
Ústavní soud 1993 - 2003
Vybraná judikatura ve věcech veřejných zakázek
Vybraná judikatura z oblasti zdravotnictví II : odpovědnost ve zdravotnictví
Vybraná judikatura ve věcech Směnečného práva
skupina
Trestní právo
Vybraná judikatura : trestné činy hospodářské
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku
Vybraná judikatura : trestné činy proti majetku : krádež, podvod, zpronevěra
Trestní právo (pokračování)
skupina
BH00144
Název
skupina
Kód titulu
skupina
Status
Monografie nakladatelství Wolters Kluwer (bez aktualizace - jednorázové platby)
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
Novinka
BH00273
BH00274
BH00295
BH00299
BH00300
BH00296
Bankovní obchody
Rozvody, rozchody, zánik partnerství
Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci
Svěřenské fondy
Osvobození od DPH - vybrané oblasti
Rodičovství, osvojení a výživné dětí po rekodifikaci soukromého práva
4
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Monografie nakladatelství Grada (uvedená cena je roční předplatné aktualizace)
Monografie k rekodifikaci
Novinka
NOZ - Dědické právo, NOZ - Náhrada škody, NOZ - Principy a základní pojmy
NOZ - Rodinné právo, NOZ - Smluvní právo, NOZ - Vlastnictví a věcná práva
BH00261
Nová společnost s ručením omezeným, Nový občanský zákoník úplně pro všechny
Zákon o obchodních korporacích s komentářem
Monografie - pracovní právo
Novinka
BH00275
Jak skončit pracovní poměr, Zákoník práce 2011,2012,2013,2014 s výkladem
Pracovní právo pro neprávníky, Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony
Zákoník práce 2012, 2013, 2014 v praxi - komplexní průvodce
Monografie - stavební právo, reality
Jak správně pronajmout, prodat, koupit dům či byt, Rádce nájemníka bytu
Rádce pro členy bytových družstev a vlastníky bytů
Stavební zákon s komentářem pro praxi
Monografie nakladatelství Auditorium (bez aktualizace - jednorázové platby)
Novinka
BH00270
Novinka
BH00287
Judikatura a právní argumentace
Novinka
BH00286
Konfiskace, pozemkové reformy a vyvlastnění v československých dějinách 20. století
Novinka
BH00285
Metody a zásady interpretace práva
Novinka
BH00301
Ochran základních práv a svobod v proměnách práva na počátku 21.st. v českém a evropském kontextu
Novinka
BH00304
Jaderné právo - Právní rámec pro mírové využívání jaderné energie a ionizujícího záření
Novinka
BH00303
Sportovní právo
Novinka
BH00302
Sociální stát v Československu - Právně-institucionální vývoj v letech 1918 až 1992
Novinka
BH00288
… právo, jazyk a příběh
Novinka
BH00289
Elektronické cenné papíry Transparentnost korporátních struktur společností
Novinka
BH00290
Bankovní regulace a dohled
Rozšíření
BH00087
Rozšíření
Rozšíření
Rozšíření
BH00088
BH00089
BH00090
BH00091
BH00093
Majetkové daně
Daně 2009-2010 Daň darovací / Daň dědická / Daň z nabytí nemovitostí 2014
Daně 2011 - Daň dědická, darovací a z převodu nemovitostí
Daň silniční 2009-2012 / Daň z nemovitostí 2009-2012, Daň z nemovitých věcí 2014
Daň z přidané hodnoty 2009 - 2014
Daň z příjmů 2009 - 2012, 2014
Daňový řád (správa daní) 2009-2011, 2013, 2014
Spotřební daně 2009 - 2013
Doprava 2007-2009
skupina
Meritum - právní příručky
Obchodní právo 2010 / Obchodní rejstřík 2007 / Rozhodčí řízení 2007 / Mezinárodní obchod 2006-2007
Clo 2008 / Podnikání 2007 / Vymáhání pohledávek 2006, 2011
Příspěvkové organizace
BH00099
Příspěvkové organizace 2006-2013
Sdružení bez právní subjektivity 2008-2011
Rozšíření
BH00100
Správní řád 2006
BH00101
Účetnictví podnikatelů
Účetní souvztažnosti 2007 - 2014, Účetní závěrka 2007, 2008, Účetnictví podnikatelů 2007 -2014
BH00106
Stavební právo, vzory žádostí, rozhodnutí a jiných úkonů podle stavebního zákona 2012
skupina
BH00098
skupina
BH00097
Personalistika a mzdy: Personalistika 2007-2012 / Mzdy 2007 -2012 / Mzdy od A do Z 2014
Nevýdělečné organizace 2007 - 2012
Obce 2006-2009
Občanské právo
Občanské právo 2007, 2012 / Byty a právo 2007 / Katastr nemovitostí 2006-2010
Statusové věci občanů 2009
Obchodní právo
skupina
BH00094
BH00095
BH00096
skupina
Meritum - právní příručky
Rozšíření
Samospráva - Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
BH00013
Veřejnoprávní smlouvy obcí ČR
5
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Status
Kód titulu
Název
Samospráva - Právní předpisy obcí ČR
BH00179
BH00167
BH00168
BH00166
BH00170
BH00173
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Samospráva - Právní předpisy obcí ČR (pokračování)
BH00171
BH00174
BH00172
BH00178
BH00169
BH00176
BH00175
BH00177
Přeložená legislativa ČR
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Vysočina kraj
Zlínský kraj
Německý jazyk
BH00208
Daňový řád (Abgabenordnung)
BH00203
Obchodní zákoník (Handelsgesetzbuch)
BH00198
Zákon o dani z přidané hodnoty (Gesetz über die Mehrwertsteuer)
BH00196
Zákon o daních z příjmů (Einkommen- und Körperschaftsteuergesetz)
BH00195
Zákon o kolektivním investování (Gesetz über kollektive Kapitalanlagen)
BH00193
BH00192
Zákon
o ochraně
soutěže
Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev
(Gesetz
überhospodářské
die Umwandlung
von(Wettbewerbsschutzgesetz)
Handelsgesellschaften und
Genossenschaften)
BH00190
Zákon o veřejných zakázkách (Gesetz über öffentliche Aufträge)
BH00189
Zákon směnečný a šekový (Wechsel- und Scheckgesetz)
BH00200
Zákoník práce (Arbeitsgesetzbuch)
Anglický jazyk
BH00207
Insolvenční zákon (Insolvency Act)
BH00206
Občanský soudní řád (Civil Procedure Code)
BH00205
Občanský zákoník (Civil Code)
BH00204
Obchodní zákoník (Commercial Code)
BH00202
Trestní řád (Code of Criminal Procedure)
BH00201
Trestní zákoník (Penal Code)
BH00197
Zákon o daních z příjmů (Act on Income Taxes)
BH00194
Zákon o ochraně hospodářské soutěže (Act on the Protection of Competition)
BH00191
Zákon o veřejných zakázkách (Act on public procurement)
BH00199
Slovenské tituly ASPI
BH00004
Předpisy SR
BH00022
Kalkulačky
Komentáře ke slovenským předpisům
BH00217
BH00218
BH00219
BH00220
BH00221
BH00222
BH00223
BH00224
BH00225
BH00226
BH00227
BH00228
BH00229
BH00230
BH00231
Zakoník práce (Labour Code)
Predpisy SR
Kalkulačky SR
Komentár k Notárske predpisy
Komentár k zákonu o rodine
Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty
Komentár k zákonu o dani z príjmov
Komentár k zákonu o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
Komentár k Daňový poriadok
Komentár k Zákonníku práce
Komentár k Trestnému zákonu
Komentár k Trestnému poriadku
Komentár k Občianskemu zákonníku
Komentár k Občianskemu súdnemu poriadku
Komentár k Obchodnému zákonníku
Komentár k Stavebnému zákonu
Komentár k Exekučnému poriadku
Komentár k Správnemu poriadku
6
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Ceník systému ASPI platný od 10. 10. 2014
Zřizovací poplatek služby právního informačního systému ASPI (jednouživatelský přístup)
Obnovovací poplatek (po zablokování služby)
10 000 Kč
1 500 Kč
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH ve výši 21%.
Uvedené ceny jsou pro jednoleté předplatné a jeden přístup ke službě ASPI (pokud není uvedeno jinak). Rádi Vás budeme
informovat o cenách pro více uživatelů a množstevních slevách. Obraťte se prosím na obchodního zástupce Wolters Kluwer.
Profesní řešení můžete doplnit o další tituly z nabídky. Tituly a aplikace obsažené v profesních řešeních nelze zaměňovat nebo
přiobjednávat. Informace o profesních řešení a kontaktech naleznete na www.wolterskluwer.cz.
Aktualizací právního informačního systému ASPI se rozumí doplnění změn, dodatků a úprav Systému ASPI a to především po
novelizaci příslušných předpisů nebo nových vydání předplacených titulů, pokud jsou předmětem aktualizace. Průběžnou
aktualizací lze také doplňovat nebo upravovat funkce platformy ASPI. Datové ASPIservery jsou aktualizovány denně.
Internetová aktualizace probíhá 2-3krát týdně. Aktualizace prostřednictvím datových DVD probíhá měsíčně.
7
Wolters Kluwer a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3, tel.:246 040 400 www.wolterskluwer.cz
Download

0 Kč * - Wolters Kluwer