Institut politologických
studií – den otevřených
dveří 15. 1. 2013
Institut politologických studií
• Institut
– jeden z pěti institutů FSV UK
– katedra politologie a katedra mezinárodních vztahů
– učebny, kanceláře, knihovna, menza a bufet v jinonickém kampusu,
studijní oddělení v budově Hollar (5 stanic metrem)
• Studium
– kompletní škála akreditovaných oborů (bakalářské, magisterské,
doktorské)
– základní bakalářský obor politologie a mezinárodní vztahy
– navazující magisterské studijní obory politologie, mezinárodní
vztahy, bezpečnostní studia
– placené anglické navazující magisterské studijní programy
Geopolitical Studies, International Economic and Political Studies,
International Security Studies
2
Hlavní zaměření bakalářského oboru
• Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
– obecné základy oboru včetně základů vývoje a proměn politického
myšlení
– důraz se klade na charakter a klasifikaci demokratických politických
systémů a problematiku vývoje českého, resp. čsl. systému,
– problematiku studia mezinárodních vztahů, Evropskou unii a
bezpečnostní studia
3
Studenti a absolventi IPS 1/3
• Počty studentů
– bakalářský cyklus: 311
– magisterský cyklus: 312
– doktorské studium: 84
• Absolventi studijních oborů se uplatňují
– ve státní správě (resortní ministerstva – MZV, MO, MV, MMR, Úřad vlády);
– mezinárodních institucích (zejm. Evropská komise, Evropský parlament);
– politických stranách (administrativní podpora, poradenství);
– územních samosprávách (krajské úřady, Asociace krajů, SMO ČR);
– akademické sféře (vysoké školy a výzkumné instituce);
– v médiích a v širokém spektru uplatnění v soukromé sféře
– možnost pokračovat ve studiu v doktorských programech – otevírá
možnost uplatnění ve vysoce kvalifikovaných pozicích ve všech
zmíněných oblastech
4
Studenti a absolventi IPS 2/3
• Významní absolventi - akademická půda:
– doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D. – vedoucí Katedry politologie a
evropských studií Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
– doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. – 2005 – 2009 děkan Fakulty
filozofické Západočeské univerzity v Plzni
– doc. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. – proděkan pro postgraduální studium a
další formy vzdělávání FSV UK, vedoucí Katedry ruských a
východoevropských studií
– PhDr. Petr Just, Ph.D. – prorektor pro studijní záležitosti, Metropolitní
univerzita Praha
– Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D. – programový poradce CEVRO a prorektor
pro rozvoj vysoké školy CEVRO Institut
5
Studenti a absolventi IPS 3/3
• Významní absolventi – státní a soukromý sektor
– PhDr. Vojtěch Belling, PhD. – státní tajemník pro EU při Úřadu vlády ČR
– Mgr. Marek Dalík – lobbista
– Alexandr Braun – vrchní ředitel regionální pobočky Penn Schoen Berland,
Washington, D.C. – poradenská firma v oblasti politiky (klienty premiér VB,
slovinský premiér, ukrajinský a filipínský prezident
– Mgr. Bára Kroužková – moderátorka ČT24 (Studio 6, Studia ČT24,
Vedlejší efekty)
– Mgr. Jan Růžička – Kabinet ministra - ředitel odboru, Ministerstvo
zdravotnictví
– Mgr. Pavel Vlček - ředitel odboru komunikace Ministerstva průmyslu a
obchodu
– Mgr. Kamil Chalupa – tiskový mluvčí Českých radiokomunikací,
prezidentská kampaň Vladimíra Dlouhého, Ogilvy Public Relations
Worldwide - PR v oblasti politiky a finančnictví
6
Podmínky pro přijímací řízení
• Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)
– dvoukolové přijímací řízení
a) SCIO, varianta B, obecný test studijních předpokladů (OSP) –
postupuje 240 uchazečů
b) integrovaný test (kulturně historický a ověřující znalost reální
domácí a zahraniční politiky)
– aktuální vzorový test najdete na: http://ips.fsv.cuni.cz/IPS-22.html
7
Ukázkový přijímací test (Bc.)
29. Uveďte, který z následujících výroků není pravdivý:
a) v procesu rozšiřování Evropské unie bylo v roce 2011 uzavřeno přístupové jednání s Chorvatskem
b) v procesu rozšiřování Evropské unie vstoupily v roce 2007 do EU Rumunsko a Bulharsko
c) EU otevřela v minulém roce jednání o přistoupení s Islandem a Makedonií
d) společně s Českou republikou se členy EU stalo 9 dalších států včetně všech členů V4
e) mezi kandidátské země EU patří Island, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Turecko a Černá
Hora
33. Který spis nenapsal Karel Marx?
a)18. brumaire Ludvíka Bonaparta
b) Německá ideologie
c) Stát a revoluce
d) Svatá rodina
e) Komunistický manifest
42. V kterém roce proběhly první volby do Senátu ČR?
a) 1992
b) 1993
c) 1994
d) 1995
8
e) 1996
Možnost placeného studijního pobytu
• Stávající legislativa a fakultní předpisy umožňují přijmout
studenty na „studijní pobyt“ bez přijímací zkoušky
• Student si pobyt hradí (18 000,- CZK na semestr) a v případě
vynikajícího prospěchu děkan fakulty v následujícím
akademickém roce rozhodne o prominutí přijímací zkoušky,
následně lze uznat část splněných kreditů
• Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky (Opatření děkana č.
28/2010):
- min. 60 kreditů ve dvou navazujících studijních pobytech
- studijní průměr do 1,5 včetně
- všechny zkoušky a klasifikované zápočty musí být splněny v
prvních řádných termínech a jejich hodnocení musí být
výborně nebo velmi dobře
9
Statistika přijímacího řízení 1/2
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2012/2013 - STATISTIKA
Bakaláři - obor POLITOLOGIE A MEZINÁRODNÍ VZTAHY
Přihlášeno
10
Přihlášeno
Dělalo př.zk.
Přijato
Nezapsalo se
Zapsalo se
788
788
758 (NSZ)
189 (10)
3 (79)
89
-
100
3
Postoupilo do 2.
kola
242
210(2.kolo)
192
89
103
Statistika přijímací řízení 2/2
• Percentil 2009/2010
- 94 a výše (pro přijetí ke studiu)
• Percentil 2010/2011
- 90 a výše (pro postup k integrovanému testu oborových
znalostí)
• Percentil 2011/2012
- 85 a výše (pro postup k integrovanému testu oborových
znalostí)
11
Soutěžní anketa
Kdo z následujících osobností neučil na IPS:
a) Ing. Alena Hromádková, CSc.
b) prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
c) doc. RNDr. Martin Palouš, Ph.D.
12
Download

Prezentace o studiu oboru Politologie a mezinárodní vztahy (Bc.)