ARcHEOLOgIE VE STřEDNícH ČEcHácH 15, 2011, ČíSLO 2
obsAh
Petr Š í d a – Iren a Ben ková
stratifikovaná staropaleolitická stanice lochkov ii.
výsledky výzkumu z let 2009 až 2010
. . . . . . . . . . . . . 647–651
The stratified Paleolithic station of Lochkov II. Results of excavations in 2009 and 2010 . . . . . . . . . 651
Al eš Ká čeri k
polykulturní sídelní areál v krbicích u chomutova:
Analýza a syntéza neolitické komponenty
A multi-period settlement area in Krbice near Chomutov.
An analysis and synthesis of the Neolithic component
. . . . . . . . . . . . . 653–703
. . . . . . . . . . . . . . . . . 689
Petr Š í d a
Zjišťovací výzkum na plánovaném staveništi čistírny odpadních vod
pro dolní Černou studnici, k. ú. Jistebsko
. . . . . . . . . . . . . 705–711
The test excavation at a future construction site of a water treatment plant
for Dolní Černá Studnice, cadastral area of Jistebsko
. . . . . . . . . . . . . . . . . 711
D an i el S to l z – D a n a S to l zová
Časně eneolitický sídelní objekt ze suchomast, okr. beroun
An early Aeneolithic settlement feature from Suchomasty, Beroun District
Karel S kl en ář
homolka, zaniklé výšinné sídliště u ovčár, okr. mělník.
osídlení staršího pravěku a doby římské
„Homolka“ bei Ovčáry (bez. Mělník), eine verschwundene Höhensiedlung.
Besiedlung des Äneolithikums, der Bronzezeit und der römischen Kaiserzeit
Pavel H al o u s ka – D avi d V í ch
nález měděné eneolitické sekery z nových sídel, okr. svitavy
A find of a copper Aeneolithic axe from Nová Sídla, Svitavy District
. . . . . . . . . . . . . 713–722
. . . . . . . . . . . . . . . . . 722
. . . . . . . . . . . . . 723–766
. . . . . . . . . . . . . . . . . 749
. . . . . . . . . . . . . 767–769
. . . . . . . . . . . . . . . . . 769
D an i el S to l z
hrob kultury se šňůrovou keramikou z bavoryně.
přehled osídlení kultury se šňůrovou keramikou na území okresu beroun . . . . . . . . . . . . . 771–778
A grave of the Corded Ware culture from Bavoryně and an overview of settlement activities
of the Corded Ware culture in Beroun District
. . . . . . . . . . . . . . . . . 778
Petra Beran - c i mb ů rková
Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z hrobu
kultury se šňůrovou keramikou z bavoryně
Anthropological analysis of skeletal remains from a grave
of the Corded Ware Culture in Bavoryně
. . . . . . . . . . . . . 779–780
. . . . . . . . . . . . . . . . . 780
Petr M en š í k
ojedinělá nádoba kultury se šňůrovou keramikou z bernartic u milevska (?) . . . . . . . . . . . . 781–783
Scarce vessel of the Corded Ware Culture from Bernartice at Milevsko (?)
. . . . . . . . . . . . . . . . . 783
Jan Tu rek
pravěké osídlení na trase silničního obchvatu líbeznic a otázka forem obydlí
v období zvoncovitých pohárů
. . . . . . . . . . . . . 785–796
Prehistoric sites along the motorway bypass of Líbeznice. Question on interpretation
of Bell Beaker dwelling structures
. . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Václ av Mo u ch a
Archeologická topografie osluchova, okr. kladno
Die archäologische Topographie von Osluchov, Bez. Kladno
. . . . . . . . . . . . . 797–808
. . . . . . . . . . . . . . . . . 807
Ji n d ři ch Š teff l
Základní typologie jehlic v bronzových depotech doby popelnicových polí
. . . . . . . . . . . . . 809–817
na území Čech, moravy a saska
Die Grundtypologie von den Nadeln in den Bronzehortfunden der Urnenfelderkultur
auf dem Gelände Böhmens, Mährens und Sachsens
. . . . . . . . . . . . . . . . . 817
To máš Po l i š en s ký – Ma rti n Tref ný
pozdně halštatské až časně laténské sídliště v praze-křeslicích
Die späthallstattzeitliche und frühlatènezeitliche Siedlung in Prag-Křeslice
. . . . . . . . . . . . . 819–858
. . . . . . . . . . . . . . . . . 858
Vero n i ka Mi keš ová
sídliště z pozdní doby halštatské a časné doby laténské v brandýse nad labem-vrábí . . . . . 859–874
Die Siedlung aus der Späthallstatt- und Frühlatènezeit in Brandýs nad Labem-Vrábí . . . . . . . . . . . . 870
Mi l o š H l ava
poznámky k některým laténským hrobům a tzv. nálezům
hrobového charakteru z prahy – iv.
. . . . . . . . . . . . . 875–886
Die Bemerkungen zu manchen latènezeitlichen Gräbern und den sog. Funden
mit dem Grabcharakter aus Prag – IV.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 885
Jarmi l a Val entová
předoppidální malovaná keramika z kutné hory-karlova
Die gemalte Keramik aus der Zeit vor Oppida aus Kuttenberg-Karlov
. . . . . . . . . . . . . 887–889
. . . . . . . . . . . . . . . . . 889
D rah o mí r Ko u tecký – Marta c vrková
sídliště z doby laténské až časně římské v trmicích, okr. Ústí nad labem
. . . . . . . . . . . . . 891–932
Die Siedlung aus dem Zeitabschnitt von der Latènezeit bis zu der frühen Römerzeit
in Trmice, Bez. Ústí nad Labem
. . . . . . . . . . . . . . . . . 905
Mi l an Pro ch áz ka
nové zjištění k osídlení doby římské ve stehelčevsi, okr. kladno
. . . . . . . . . . . . . 933–935
Die neuen Bemerkungen zu der Besiedlung aus der Römerzeit in Stehelčeves, Bez. Kladno . . . . . . . 935
Rasti s l av Ko rený – Regi n a Ja n í ková
merovejský závěsek z prahy-Šárky
Der Merowingischer Anhang aus Prag-Šárka
. . . . . . . . . . . . . 937–940
. . . . . . . . . . . . . . . . . 940
O n d řej Švej car – Petr Kri štu f
mohylové pohřebiště v Žiželickém lese (k. ú. Žiželice, okr. kolín).
Zaměření a chronologické zařazení
. . . . . . . . . . . . . 941–946
The barrow cemetery in Žiželický les, cadastral area of Žiželice, Kolín District.
Its survey and chronological classification
. . . . . . . . . . . . . . . . . 946
Eva Ul r ych ová
soupis mohylových pohřebišť na Jičínsku. nové nálezy z let 2009–2011
. . . . . . . . . . . . . 947–949
A list of barrow cemeteries in the Jičín region. New findings from the years 2009–2011 . . . . . . . . . 949
Ji ří F rö h l i ch
Zaniklá vesnice a zvíkovský manský dvůr malev
Das untergegangene Dorf und der Zvíkov-Lehenshof Malev
Ji ří F rö h l i ch – V l ad i mí r L u ks
Archeologické doklady z tvrzí a zaniklé vsi holešice na písecku
Die archäologischen Belege aus den Festungen
und aus dem untergegangenen Dorf Holešice in der Region Písek
. . . . . . . . . . . . . 951–956
. . . . . . . . . . . . . . . . . 956
. . . . . . . . . . . . . 957–967
. . . . . . . . . . . . . . . . . 967
Jan Mu s i l
příspěvek archeologie k dějinám trhové kamenice, okr. chrudim
. . . . . . . . . . . . . 969–988
Der Beitrag von der Archäologie zur Geschichte von Trhová Kamenice, Bez. Chrudim . . . . . . . . . . . 988
Syl wester c h mi el owi ec – Vo j těch Ka š p ar
nález časně novověké železné sekery z bělské ulice v mladé boleslavi
. . . . . . . . . . . . .989–997
The discovery of an Early Modern period iron axe in Bělská Street in Mladá Boleslav . . . . . . . . . . . . 997
D avi d V í ch
Archeologické nálezy z jedné privátní sbírky
Die archäologischen Funde aus einer privaten Sammlung
. . . . . . . . . . . . 999–1015
. . . . . . . . . . . . . . . . 1014
Eva Ul r ych ová
Archeologické nálezy ze záchranných výzkumů na valdštejnově náměstí v Jičíně
v letech 1997–2009
. . . . . . . . . . . 1017–1028
Die archäologischen Funde aus den Notgrabungen auf dem Waldstein-Platz
in Jičín in den Jahren 1997–2009
. . . . . . . . . . . . . . . . 1028
L u ci e Č i h áčková – Marti n O mel ka – O ta ka ra řeb o u n ová
nálezy z archeologického výzkumu hřbitova u kostela sv. bartoloměje v rakovníku.
příspěvek k poznání pohřební výbavy obyvatel barokního města
. . . . . . . . . . . 1029–1049
Finds recovered during the archaeological excavations undertaken at the cemetery
at St Bartholomew's Church in Rakovník. A contribution to our knowledge of objects
deposited in graves of citizens of a Baroque town
. . . . . . . . . . . . . . . . 1045
Petra Beran - c i mb ů rková
Antropologický rozbor kosterních pozůstatků z rakovníka
Anthropological analysis of skeletal remains from Rakovník
. . . . . . . . . . . 1051–1062
. . . . . . . . . . . . . . . . 1062
O n d řej Č ern o h o rs ký
studie o zoomorfních a antropomorfních držadlech ocílky
. . . . . . . . . . . 1063–1145
A study on zoomorphous and anthropomorhous handles of sharpening steels . . . . . . . . . . . . . . . . 1144
Mi ch al L u tovs ký a ko l ekti v
terénní výzkumy Ústavu archeologické památkové péče středních Čech
v letech 2009 a 2010
. . . . . . . . . . . 1147–1197
Field research of the Institute of Archaeological heritage of Central Bohemia
in the years 2009 and 2010
. . . . . . . . . . . . . . . . 1196
ohlAsy, komentáře, diskuse
Mi ch a l Ko stka
opravy některých údajů ve dvou článcích z předchozího svazku
„Archeologie ve středních Čechách“
. . . . . . . . . . . 1200–1202
Corrections of some data contained in two articles from the previous volume
of Archaeology in Central Bohemia
. . . . . . . . . . . . . . . . 1202
Mi ch al L u tovs ký
k tzv. semínským paradoxům
On the so-called Semín paradoxes
. . . . . . . . . . . 1203–1204
. . . . . . . . . . . . . . . . 1204
Naď a Pro fantová
nové nálezy „přívěsků s maskami“ a nově o jejich datování
. . . . . . . . . . . 1205–1206
New finds of “pendants with masks” and new findings concerning their dating . . . . . . . . . . . . . . . 1206
Karl a Mo tyková
Ztráta nevinnosti české archeologie aneb vraťme se na rozcestí, kde jsme se zmýlili . . . . 1207–1218
Der Verlust einer Unschuld von der tschechischen Archäologie
oder kehren wir zum Scheideweg, wo wir irrten, zurück?
. . . . . . . . . . . . . . . . 1218
Red a kce
pokyny pro autory
. . . . . . . . . . . . . . . . 1219
Download

Sestava 1 - Ústav Archeologické Památkové Péče Středních Čech