Zateplené šikmé střechy -­‐ funkční vrstvy a výsledné vlastnos= [email protected]finsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace + odvětrání střešního pláště Ochrana před tepelnými ztrátami… Vrstvy tepelné izolace vyplňující perfektně prostor uvnitř střechy …ochrana před vnitřní vlhkosL a před tepelnými ztrátami Vzducho-­‐ a paro-­‐ těsná vrstva 2/30 Zateplování šikmých střech • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
V praxi se velmi často redukuje řešení zateplené konstrukce střešního pláště na otázku: „Kolik cenGmetrů izolace má být v šikmé střeše?“ Ale jaké jsou na tu střechu požadavky? Ale jaká je skladba střešního pláště? Ale jaké izolace? A kdo je za provedení střechy vlastně odpovědný? 3/30 Požadavky § 
-­‐ Zákon 183/2006 Sb. Stavební zákon § 
-­‐ Zákon 22/1997 Sb. O technických požadavcích na výrobky -­‐ ČSN EN 1995-­‐1-­‐1 Navrhování dřevěných konstrukcí -­‐ ČSN EN 1991-­‐1-­‐(1-­‐4) ZaLžení konstrukcí -­‐ ČSN 49 0600 Ochrana dřeva -­‐ ČSN 49 0001 Ochrana dřeva názvy a definice -­‐ ČSN 49 0615 Ochrana dřeva -­‐Technologické postupy impregnace pro= biologickým škůdcům -­‐ ČSN 73 1901 Navrhování střech -­‐ ČSN 73 0540 (1-­‐4) Tepelná ochrana budov -­‐ ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce -­‐ tepelný odpor a součinitel prostupu tepla -­‐ ČSN EN ISO 13788 Tepelně vlhkostní chování stavebních prvků -­‐ ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody -­‐ ČSN 73 0532 Akus=ka -­‐ ČSN 73 0810 (0802, 0804) Požární ochrana Pravidla pro navrhování a provádění střech -­‐ Cech klempířů tesařů a pokrývačů ČR -­‐ Základní pravidla pro pokrývání střech přírodní břidlicí, rákosem, slámou a pro osvětlování podkroví. -­‐ Základní pravidla pro navrhování a realizaci plochých střech a hydroizolace spodní stavby. -­‐ Základní pravidla pro klempířské práce. -­‐ Základní pravidla pro navrhování a provádění střech. -­‐ Základní požadavky na bezpečnost práce -­‐ Speciální ustanovení bezpečnos= práce ve vybraných profesích 4/30 Požadavky Tepelně technické požadavky na stavební konstrukce jsou definovány v ČSN 730540-­‐2 (Říjen 2011) Střecha strmá se sklonem nad 45° požadovaná: U = 0,30 W/m2K doporučená: U = 0,20 W/m2K doporučená pro pasivní budovy: 0,18 ≥ U ≥ 12 W/m2K Střecha plochá a strmá se sklonem do 45° včetně požadovaná: U = 0,24 W/m2K doporučená: U = 0,16 W/m2K doporučená pro pasivní budovy: 0,15 ≥ U ≥ 11 W/m2K 5/30 Šíření vlhkosG (ČSN 73 0540–2) §  Šíření vlhkos= konstrukcí (z kapitoly 6, zkráceno) -­‐ Pro stavební konstrukci, u které by zkondenzovaná vodní pára uvnitř konstrukce Mc, v kg/(m2a), mohla ohrozit její požadovanou funkci, nesmí dojít ke kondenzaci vodní páry uvnitř konstrukce. (výpočet podle ČSN 730540 – 4) Mc = 0 -­‐ Pro stavební konstrukci, u které kondenzace vodní páry neohrozí její požadovanou funkci se požaduje Mc ≤ Mc,N Pro jednoplášťovou střechu, kci. se zabudovanými dřevěnými prvky, kci. s vnějším tepelně izolačním systémem nebo vnějším obkladem, popř. jinou obvodovou konstrukci s difúzně málo propustnými vnějšími povrchovými vrstvami, je nižší z hodnot: Mc,N = 0,10 kg/(m2a) nebo 3 % plošné hmotnos= materiálu Pro ostatní stavební kce. je nižší z hodnot: Mc,N = 0,50 kg/(m2a) nebo 5 % plošné hmotnos= materiálu 6/30 Šikmé střechy -­‐ odvětrání Nejčastější varianty řešení podstřeší (viz. ČSN 731901)
Tříplášťová konstrukce n  neumožňuje využít celou výšku krokví n  částečná degradace tepelného izolantu n  náročnější provedení detailů (střešní okna atd.)
Dvouplášťová skladba n  umožňuje využít celou výšku krokví n  op=malizuje náklady na splnění požadavků
7/30 Doplňková hydroizolační… ČSN 73 1901 3.23 Doplňková vodotěsnící vrstva účinně propustná pro vodní páru, difúzně otevřená Vrstva vytvořená z fólie účinně propustné pro vodní páru tak, aby nijak významně neomezovala difúzi vodní páry skladbou POZNÁMKA Za difúzně otevřenou se považuje vrstva jejíž sd je menší než 0,3 m 3.24 Doplňková vodotěsnící vrstva omezeně propustná pro vodní páru, difúzně uzavřená Vrstva vytvořená z fólie omezeně propustné pro vodní páru nebo z asfaltového pásu 8/30 Difúzně uzavřené souvrství Chyby Kontaktní, difúzně otevřená fólie -­‐ na celoplošném záklopu z OSB desek 9/30 Větrané vzduchové vrstvy ČSN 73 1901 10/30 Vnitřní vzduchotěsná vrstva §  Materiály
•  Fólie •  Parozábrany (PE) Sd = 30 až 100 (m) podle typu •  Parobrzdy (PP) sd = cca. 2 m •  Parobrzdy s proměnlivou hodnotou difúzního odporu (Polyamid) 0,2 ≤ Sd ≤ 5 (m) (nižší dif. odpor ve vlhčím prostředí) •  Jiné konstrukční materiály •  OSB desky (Sd = cca. 3 m) •  Modifikované sádrovláknité desky •  •  11/30 Systém Knauf Insula=on LDS 12/30 Umístění vzduchotěsné vrstvy §  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy v konstrukci §  Na vnitřním roštu pod podhledem + snadná montáž + víc variant zavěšení roštu + nejjednodušší posouzení funkčnos= skladby z hlediska kondenzace na parozábraně -­‐ mnohočetné perforace při montáži podhledu -­‐ vrstva je zranitelná při montáži podhledu -­‐ prostupy kabelů apod. -­‐ snadné poškození při jakékoli nutnos= kotvení do podhledu 13/30 Umístění vzduchotěsné vrstvy §  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy v konstrukci §  Mezi vrstvami tepelné izolace §  Pod krokví + snadná montáž + významné snížení nebezpečí poškození parozábrany -­‐ pro běžné rozměry krokví (100 x 160 mm) není použitelné -­‐ lze použít pouze přímé závěsy 14/30 Umístění vzduchotěsné vrstvy §  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy v konstrukci §  Mezi vrstvami tepelné izolace §  Mezi vrstvami izolace pod krokví + minimální degradace parozábrany + vysoká míra funkční bezpečnos= -­‐ složitější pro realizaci 15/30 Umístění vzduchotěsné vrstvy §  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy v konstrukci §  Mezi krokvemi + v některých případech je to jediná možnost -­‐ velké množství složitých spojů k postupně vysychajícímu dřevu -­‐ složitější pro realizaci -­‐ mnohočetné perforace při montáži podhledu -­‐ vrstva je zranitelná při montáži podhledu -­‐ prostupy kabelů apod. -­‐ snadné poškození při jakékoli nutnos= kotvení so podhledu 16/30 Umístění vzduchotěsné vrstvy §  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy v konstrukci §  Nad krokvemi + minimální degradace parozábrany -­‐ nebezpečí poškození při montáži izolace 17/30 Umístění vzduchotěsné vrstvy §  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy v konstrukci §  Okolo krokví (obalení krokví shora) + Použitelné při rekonstrukci střechy shora -­‐ je nutno použít parobrzdu 18/30 „Ideální skladba“ •  Co nejefek=vnější odvětrání při konvekční celistvos= (vzduchotěsnos=) •  Op=mální tepelný odpor s minimálním vlivem tepelných mostů •  Op=malizované difúzní vlastnos= vnitřní vzduchotěsné vrstvy. •  Umístění vnitřní vzduchotěsné vrstvy …v tepelné izolaci, tak aby se minimalizovalo nebezpečí její degradace poškození při montáži podhledu nebo protahování kabelů apod… 19/30 Dvě vrstvy jsou minimum… 20/30 Parotěs pod sádrokartonem?… Ano, ale… 21/30 Kvalita izolace… Ano, bez „ale“… 22/30 výsledné parametry 23/30 Nejvyšší standard Zateplení:
pod
mezi
a nad krokvemi
24/30 Nejvyšší standard 25/30 Těžká příčka – tepelné vazby 26/30 Těžká příčka – rozložení vlhkos= 27/30 ŠLtová stěna – tepelné vazby 6,41 C 10,11 C 16,21 C 28/30 Tady se to nepovedlo… :-­‐/ 29/30 Zvyšování kvality technické a technologické úrovně je jediná cesta k dosažení trvale udržitelného rozvoje 30/30 Děkuji za pozornost [email protected]finsula=on.com 
Download

Stáhnout - Akademie zateplování