Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., Centrální laboratoř
Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín
Tel.: 571 414 363, 731 822 311, e-mail: [email protected]
Protokol o zkouškách č. 1629/2014
Zadavatel: 202102 Výroba vody a rozvod vody - Vsetín, Jasenická 1106, Vsetín , 75501
Číslo vzorku: 3790
Objednávka: pitná voda, směrnice 035
Místo odběru: Jablůnka, Na Láni 306, Základní škola - kuchyně
Poznámka: Krácený rozbor dle přílohy č.5 Vyhlášky č. 252/2004 Sb.
Matrice: voda pitná
Vzorek odebral: Roman Kyjovský
Postup vzorkování: SPP 02 (ČSN ISO 5667-5,14; ČSN EN ISO 19458)
Datum odběru: 20.10.2014 7:40
Datum příjmu: 20.10.201413:00
Analyzováno: 20.10.2014 - 24.10.2014
Název rozboru
Escherichia coli
koliformní bakterie
počty kolonií při 36 °C
počty kolonií při 22 °C
Clostridium perfringens
abioseston
počet organismů
živé organismy
chuť
pach
teplota
pH
konduktivita
barva
zákal
chlor volný
amonné ionty
dusičnany
dusitany
CHSK-Mn
vápník a hořčík (tvrdost)
železo
hliník
Zjištěná
Jednotka
hodnota
0
KTJ/100 ml
0
KTJ/100 ml
7
KTJ/ml
2
KTJ/ml
0
KTJ/100 ml
<1
%
6
jedinci/ml
0
jedinci/ml
přijatelná
přijatelný
15,5
°C
7,77
27,2
mS/m
3,4
mg/l Pt
<1,5
ZF(t)
0,03
mg/l
<0,13
mg/l
2,2
mg/l
<0,005
mg/l
0,93
mg/l
1,26
mmol/l
0,07
mg/l
0,09
mg/l
Metoda
Nejistota
*
SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)
KA
SOP 26 (ČSN EN ISO 9308-1)
KA
SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)
KA
SOP 39 (ČSN EN ISO 6222)
KA
SOP 38 ((Příl.č.6 vyhl.252/2004 Sb.))
KA
SOP 31 (ČSN 75 7713)
KA
SOP 30 (ČSN 75 7712)
KA
SOP 30 (ČSN 75 7712)
KA
SOP 15 (ČSN EN 1622,TNV 75 7340)
VS
SOP 15 (ČSN EN 1622,TNV 75 7340)
VS
SOP 10 (ČSN 75 7342)
VS
SOP 11 (ČSN ISO 10 523)
VS
SOP 12 (ČSN EN 27 888)
VS
SOP 42 (ČSN EN ISO 7887)
VS
SOP 13 (ČSN EN ISO 7027)
VS
SOP 24 (ČSN ISO 7393-2)
VS
SOP 01 (ČSN ISO 7150-1)
VS
SOP 03 (ČSN ISO 7890-3)
VS
SOP 02 (ČSN EN 26 777)
VS
SOP 16 (ČSN EN ISO 8467)
VS
SOP 08 A (ČSN ISO 6059)
VS
SOP 05 (ČSN ISO 6332)
VS
SOP 07 (ČSN ISO 10 566)
VS
Limit**
max. 0 NMH
max. 0 MH
max. 40 MH
max. 200 MH
max. 0 MH
max. 10 MH
max. 50 MH
max. 0 MH
přijatelná
přijatelný
± 0,5
± 0,15
3%
20 %
15 %
8%
8%
5%
10 %
10 %
6,5 - 9,5 MH
max. 125 MH
max. 20 MH
max. 5 MH
max. 0,30 MH
max. 0,50 MH
max. 50 NMH
max. 0,10 NMH
max. 3,0 MH
2,0 - 3,5 DH
max. 0,20 MH
max. 0,20 MH
Hodnocení
***
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
vyhovuje
VS - zkouška byla provedena na pracovišti 1, Jiráskova 1089, 755 01 Vsetín
KA - zkouška byla provedena na pracovišti 2, Vodárenská 640, 756 05 Karolinka
* nejistota byla získána jako kombinovaná rozšířená nejistota s koeficientem rozšíření k=2, (pravděpodobnost pokrytí 95%) a nezahrnuje
nejistotu vzorkování.
** Požadavek na splnění limitních hodnot definuje a stanovuje
Vyhláška 252/2004 Sb. pitná voda.
NMH - nejvyšší mezná hodnota, MH - mezná hodnota, DH - doporučená hodnota.
*** Hodnocení splnění limitních hodnot:
vyhovuje-požadovaný limit je splněn.
Protokol nemůže být reprodukován bez písemného souhlasu laboratoře jinak než celý.
Ve Vsetíně,
24.10.2014
RNDr. Janík Václav
vedoucí laboratoře
Protokol č. 1629/2014
Strana: 1 / 1
Download

Jablůnka - Vodovody a kanalizace Vsetín