İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
30 HAZİRAN 2014
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
GİRİŞ
Rapor dönemi
: 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014
Ortaklığın ünvanı
: İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
Ticaret sicil numarası
: 37355/K-800
Merkez adresi
: Şair Eşref Bulvarı No:23 35210 Çankaya – İZMİR
İnternet sitesi adresi
: www.izdemir.com.tr
Kayıtlı sermaye tavanı
: 600.000.000 TL
Ödenmiş sermaye
: 375.000.000 TL
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarının başlıca faaliyet konusu demir-çelik üretimi, satışı, pazarlaması,
taşıması, gemi faaliyetleri, liman hizmetleri ile enerji üretimi, dağıtımı ve ticaretidir.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri ve görev süreleri aşağıda belirtilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri:
Adı Soyadı
Halil ŞAHİN
Nuri ŞAHİN
Adil KOÇ
Ahmet BAŞTUĞ
Hüseyin ÖZER
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR
Görevi
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
Görev Süresi
15.05.2012- 15.05.2015
15.05.2012- 15.05.2015
15.05.2012- 15.05.2015
14.05.2014-15.05.2015
15.05.2012- 15.05.2015
15.05.2012- 15.05.2015
Şirketin idaresini ve dışarıya karşı temsilini üstlenen Yönetim Kurulu üyelerinin yetki sınırları Esas
Sözleşme ve Şirket içi düzenlemelerle belirlenmektedir.
Yönetim Kurulu’muzun 15.05.2012 tarih 10 nolu kararı ile Kurumsal Yönetim Komitesi
oluşturulmuş, Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkan ve üyeleri
belirlenmiştir.
Yönetim Kurulu’ndaki görev süreleri ile sınırlı olmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden
Ahmet Hamdi GÖKDEMİR Denetimden Sorumlu Komite başkanlığına, Hüseyin ÖZER
Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine ve Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına, icracı
olmayan Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin BAŞTUĞ ise Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine
seçilmiştir.
14.05.2014 tarihinde Selim ŞAHİN’in Yönetim Kurulu üyeliğinden istifası nedeniyle boşalan
Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğine 14.05.2014 tarih ve 15 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile
icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Ahmet BAŞTUĞ atanmıştır.
1
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
22.02.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Seri IV No 63
Numaralı Tebliğ uyarınca Yönetim Kurulu’muzun 08.03.2013 tarih ve 03 numaralı kararı ile
Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuş, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Hamdi
GÖKDEMİR’in komite başkanlığına, icracı olmayan Yönetim Kurulu üyesi Adil KOÇ’un komite
üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir.
ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ
Rapor döneminde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırlanan Esas Sözleşme’miz ve
daha önce yapılan değişikliklere, Şirketimiz hakkında bilgilere, Şair Eşref Bulvarı No:23 Çankaya,
İzmir adresindeki Şirket merkezinden, Ticaret Sicil Memurluğundan, www.izdemir.com.tr ve
www.kap.gov.tr internet adreslerinden ulaşılabilir.
SERMAYE VE ÇIKARILMIŞ BULUNAN MENKUL KIYMETLER
Rapor döneminde 375.000.000 TL olan ödenmiş sermayemizin tamamı nama yazılıdır. 31.12.2012
tarihine kadar ortaklarımız tarafından kaydileştirilmeyen 40.933,984 adet fiziki hisse senedi ile bu
hisse senetlerinin bedelsiz kaydi alacakları da dahil toplam 264.470,446 adet hisse Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından kurumun nezdindeki Kaydi Bilinmeyen Ortak hesabımızdan Yatırımcıları
Tazmin Merkezine aktarılmıştır. Ayrıca hak sahiplerine ödenemeyen hisse senetlerinin geçmiş
dönem temettü alacakları 16.05.2013 tarihinde Yatırımcıları Koruma Fonu’nun Ziraat Bankası
A.Ş. nezdindeki hesabına aktarılmıştır.
Tüm hisselerin oy hakları eşittir. Sermayeyi temsil eden hisse senetleri içinde imtiyazlı olanlar;
nama yazılı toplam 8 TL değerindeki A Grubu ve bedelsiz Kurucu İntifa senetlerdir. Yönetim
Kurulu üyeleri, yarıdan bir fazla A Grubu hisse senedi sahiplerinin göstereceği şirket hissedarları
arasından Genel Kurul’ca seçilir, birinci temettü ayrıldıktan sonra kalan karın %10’u Kurucu İntifa
Senedi sahiplerine dağıtılır.
Rapor dönemi sonu itibarıyla ortaklık yapımız aşağıdaki gibidir.
Ortaklar
Şahin-Koç Çelik Sanayi A.Ş.
Halil Şahin
Diğer (Halka açık kısım)
Toplam
Sermaye Tutarı (TL)
230.776.003
55.459.438
88.764.559
375.000.000
2
Sermaye İçindeki Payı (%)
61,54
14,79
23,67
100,00
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
FAALİYET GÖSTERDİĞİMİZ SEKTÖR
Demir-çelik sanayi, demir ve çelik ürünleri üretimi için hammaddeden başlayan ve nihai kullanıma
kadar her ürünün kendine has üretim biçimlerini kapsayan işlemler ve sistemler bütününden
oluşmaktadır.
Çelik ürünleri üretimi için, bugün dünyada kullanılan iki sistemden biri, demir cevherinden ham
demir ve ham demirden çelik üretimi yöntemi, diğeri ise çelik hurdasından çelik üretimi
yöntemidir. Elde edilen ham çelik yine çeşitli yöntemlerle dökülerek yarı ürün haline getirilmekte,
yarı ürün ise çeşitli sıcak ve soğuk işlem yöntemleri ile çubuk, profil, tel, sac, boru ve benzeri diğer
ürünlere dönüştürülmektedir.
Demir-çelik sektörünün varlığı, teknolojik açıdan sürekli gelişme göstermesi, dünya ticaretindeki
payının yüksekliği, büyük işgücü istihdam etmesi, diğer sektörler için itici güç olması gibi
nedenlerle, ülkelerin ekonomik gelişme düzeyine göre sınıflandırılmalarında önemli bir gösterge
olarak kabul edilmektedir.
SEKTÖREL GELİŞMELER
Türkiye Demir Çelik Üreticileri Derneği tarafından açıklanan verilere göre Ocak-Haziran
döneminde Türkiye’nin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %0,3 oranında
düşüşle 17 milyon 261 bin ton seviyesinde kalırken, nihai mamul üretimi %2,9 artışla 18 milyon
81 bin ton seviyesinde kalmıştır. Yılın ilk yarısında Türkiye’nin uzun mamul üretimi geçen yılın
aynı dönemine göre %4,6 artışla 13 milyon 281 bin tona ulaşmıştır. Söz konusu dönemde üretilen
nihai mamulün %74’ünü uzun mamuller, %26’sını da yassı mamuller oluşturmuştur.
Yılın ilk yarısında Türkiye’nin toplam nihai mamul tüketimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %
2 artışla 15 milyon tona ulaşmıştır. Bahse konu dönemde uzun mamul tüketimi %6,8 artışla 8
milyon 189 bin tona ulaşmıştır.
Ocak-Haziran döneminde Türkiye'nin çelik ihracatı miktar bakımından %7,3 düşüşle 9 milyon 467
bin ton, değer bakımından %4 düşüşle 7 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde
uzun mamül ihracatı önceki yılın aynı dönemime göre miktar bakımından %1,6 artışla 5 milyon
835 bin tona, değer bakımından %0,5 düşüşle 3 milyar 566 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır.
Ocak-Haziran döneminde Türk çelik sektöründe ihracatın ithalatı karşılama oranı, geçen yılın aynı
dönemine göre 2 puanlık artışla %134 seviyesine çıkmıştır.
TALEP TAHMİNLERİ VE RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Türkiye’nin en fazla yarı mamül ithal ettiği Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan siyasi gerginlik,
konu ülkelerden Türkiye’ye yönelik hammadde / yarı mamul ihracat arzını düşürmüştür. Bu
gelişmenin doğal sonucu olarak hammadde / yarı mamul ürünlerinde fiyat artışı gözlenmiştir.
Dünya genelinde aşağı eğilimli büyümeler gözlenir iken ABD’nin %3’lük büyüme beklentisini
%4’lük büyümeye revize etmesi, ABD iç piyasasındaki mamül tüketimini ve beraberinde
Amerika’da faaliyet gösteren yerli üreticilerin ham maddeye yani hurdaya duyduğu ihtiyacı da
arttırmıştır. Amerika’nın, Türkiye’ye hurda tedariği yapan en büyük ülke olduğu gerçeğini göz
önünde bulundurduğumuzda, Türkiye’nin potansiyel ham madde ithalat arzının azalmasına sebep
olmuş ve hammadde fiyatlarını da yükseltmiştir.
3
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Ham maddede fiyat artışı yaşanırken cevher fiyatının düşmesi, hurda ile cevher arasındaki makasın
açılmasına neden olmuştur. Türkiye’deki çelik üretiminin %90’ının hurdaya ve Çin’deki çelik
üretiminin ise %90’ının cevhere dayalı olduğu göz önüne alındığında, Türkiye’nin ihracat
piyasalarında yoğun bir rekabet içinde olduğu açık bir şekilde görülmektedir.
Ortadoğu bölgesinde yaşanan siyasi kaosa Irak’ta yaşanan belirsizliğin eklenmesi, Türkiye’nin en
büyük ihraç pazarı olan bu bölgeye yapılan ihracatı önemli ölçüde etkilemiştir. İlerleyen zamanda
bölge ülkelerdeki istikrarın sağlanması ile ihracat taleplerinde artışın gerçekleşeceği beklentisi
umut vericidir.
Türkiye iç piyasa uzun mamül tüketiminin bu yılın ilk altı ayında gecen yılın aynı dönemine göre
yaklaşık %7 artış göstermesi ve bu oranın Türkiye’nin büyüme hedefinin üzerinde olması olumlu
bir gelişme olarak görülebilir.
SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİMİZ
İDÇ, kapasitesi 1,5 milyon tona ulaşan çelikhanesi ve 1,4 milyon ton kapasiteli haddehaneleri ile
Türkiye'nin önde gelen demir-çelik kuruluşlarından biridir. Rapor döneminde 622.699 ton kütük,
416.771 ton inşaat demiri ve 116.143 ton profil demir üretimi yapılmış ve fason ürettirilen 195.795
ton dahil toplam üretim 728.708 tona ulaşmıştır.
Türk ham çelik üretiminde %3,5 elektrik ark ocaklı tesislerin ham çelik üretiminde ise %5 payı
olan İDÇ, modern teknolojisi ve bilgi birikimi ile demir-çelik sektöründeki saygınlığını
sürdürmektedir. Gelişen üretim ve pazar koşullarına göre Ar-Ge birimi ile teknolojik üstünlüğünü
koruyan ve bilgi birikimini sürekli geliştiren İDÇ; hammadde, enerji ve iş gücü verimliliği
açılarından dünya standartlarının üzerindeki performansına ek olarak sahip olduğu kalite belgeleri
ile dünyadaki rakiplerine göre önemli avantajlara sahiptir.
Şirketimiz, kalite belgelerine de sahip olduğumuz UK CARES’den; tüm operasyonların;
karbonmonoksit emisyon kontrolü, atık yönetimi, enerji ve kaynakların verimli kullanımı, çevreci
teknolojilerin uygulanması, yasalara uygunluk, iletişim, sosyal sorumluluk, iş sağlığı ve güvenliği
konularında değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen “Sürdürülebilir İnşaat Çeliği” sertifikasını da
almıştır. Şirketimiz bu sertifikayı almaya hak kazanan ilk Türk demir-çelik firması olmuş ve
çevreci, sürdürülebilir inşaat yapan uluslararası firmaların tedarikçisi olabilmek açısından önemli
bir rekabet avantajı sağlamıştır.
GRUP ŞİRKETLERİMİZ
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Akdemir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1993 yılında kurulmuştur. Aliağa ağır sanayi bölgesinde 12
bin 500 m2 si kapalı alan olmak üzere toplam 46 bin m2 alan üzerinde üretim yapmaktadır. Şirket
yıllık 300 bin ton kapasiteli bir haddehaneye sahiptir. Rapor döneminde 178.100 ton mamul
üretimi yapılmıştır.
Şirketimiz, Akdemir’in 6.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %90 oranında payı temsil eden
5.400.008 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız
%99,98'dir. Akdemir’in Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. Rapor dönemi itibarıyla personel
mevcudu 236 kişidir.
4
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş.
İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. 375 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğinde bir limana sahiptir.
Modern makine parkı ile yıllık 7 milyon ton tahmil tahliye gerçekleştirebilmektedir. Rapor
döneminde, 189 adet gemide, 1 milyon 723 bin 485ton yükleme ve boşaltma hizmeti verilmiştir.
Şirketimiz, İDÇ Liman’ın 23.000.000 TL olan sermayesi içerisinde %99,81 oranında payı temsil
eden 22.957.098 TL nominal bedelli hisseye sahiptir. Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız
%99,98'dir. İDÇ Liman’ın Şirketimiz sermayesinde payı yoktur. Rapor dönemi itibarıyla personel
mevcudu 135 kişidir.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. enerji piyasasında faaliyet göstermek amacıyla 2007 yılında
kurulmuştur. 2011 yılında İzmir Aliağa’da inşaatına başlanan 350 MW gücünde süperkritik termik
santral yatırımı 4 Nisan 2014 tarihinde tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Türkiye ve uluslararası
alanda geçerli teknik ve çevre standartlarına uygun olarak en son teknoloji ile kurulan santral,
yıllık 2.562.000.000 kWh’ye kadar elektrik enerjisini, çevreye saygılı, sürekli, güvenilir ve kaliteli
bir şekilde ulusal iletim şebekesine vermektedir. Rapor döneminde çalışan personel sayısı 231
kişidir.
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermayesi tamamı ödenmiş olmak üzere 150.000.000
TL’dir. Şirketimiz, %60 oranında payı temsil eden 90.000.000 TL nominal bedelli hisseye sahiptir.
Dolaylı hisselerle birlikte iştirak oranımız %74,80’dir. İzdemir Enerji’nin Şirketimiz sermayesinde
payı yoktur.
YATIRIM FAALİYETLERİMİZ
Arsa ve Araziler
Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri
Binalar
Makine ve Tesisler
Taşıt Araçları
Demirbaşlar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Yapılmakta olan yatırımlar
Toplam
31.12.2013
Sabit Kıymetler
( TL )
198.261.573
17.770.567
252.800.752
547.170.298
123.201.620
9.450.798
44.212.000
658.901.509
1.851.769.117
Net Artış / Azalış
( TL )
2.952.539
2.847.304
129.806.820
581.212.483
1.919.592
1.948.529
(637.390.300)
83.296.966
30.06.2014
Sabit Kıymetler
( TL )
201.214.112
20.617.871
382.607.572
1.128.382.781
125.121.212
11.399.327
44.212.000
21.511.209
1.935.066.084
Henüz aktifleştirilmeyen ve yapılmakta olan yatırımların dönem sonu itibarıyla tutarı 21.511.209
TL'dir. Enerji santrali yatırımında KDV ve gümrük vergisi istisnasından yararlanılmıştır.
5
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
ÜRETİM ve SATIŞ FAALİYETLERİMİZ
ÜRETİM
2013 ve 2014 yılları Ocak – Haziran dönemi karşılaştırmalı üretimlerimiz aşağıda verilmiştir.
Cinsi
Kütük
Toplam Yarımamül
İnşaat demiri
Profil demir
Fason ürettirilen inşaat demiri
Fason ürettirilen profil demir
Toplam Mamül
2013
Ocak – Haziran
(Ton)
719,870
719,870
482.452
174.237
13.913
670.602
2014
Ocak – Haziran
(Ton)
622.699
622.699
416.771
116.143
180.757
15.038
728.708
Değişim
% -13
% -13
% -14
%4
%8
%9
Ocak – Haziran ayları itibarıyla kapasite ve kapasite kullanım oranındaki değişimler karşılaştırmalı
olarak aşağıda verilmiştir.
Yıllık kapasite
(Ton)
Çelikhane
Çubuk Haddehane
Profil Haddehane
2013 Ocak-Haziran
2014 Ocak-Haziran
kapasite kullanım oranı kapasite kullanım oranı
1.320.000
900.000
440.000
%109
%107
-
%94
%93
%53
SATIŞ
Yarı mamül
Mamül
2013
Ocak-Haziran
(Ton)
21.205
701.310
2014
Ocak-Haziran
(Ton)
5.219
762.793
Değişim
%
%-75
%9
Rapor döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre % 9 artışla 762.793tona ulaşan mamül satışı ile
birlikte 5.219 ton yarı mamul satışı gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı ilk altı ayında 419.545 ton olan
ihracatımız, rapor döneminde %2 azalış ile 412.359 ton olarak gerçekleşmiştir.
2014 yılı ilk altı ayında ihracattan 249.783.660 USD, gemilerimizden 9.294.301 USD ve diğer
gelirlerden 573.865 USD olmak üzere toplam 259.648.826 USD tutarında mal ve hizmet ihracatı
gerçekleştirilmiş, yurt dışı gelirlerimizde geçen yılın aynı dönemine göre %4,5 düşüş yaşanmıştır.
Rapor döneminde ayni ve nakdi olarak toplam 23.836 TL bağış yapılmıştır.
6
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Kuruluşumuzdan bu yana ürettiğimiz mamullerin kalitesine verdiğimiz önem ve sahip olduğumuz
kalite belgeleri, ürünlerimizin yurt dışı pazarlarda rekabet gücünü artırmaktadır.
Şirketimiz;
-
BS EN ISO 9001 : 2008 (CARES) – Uluslararası Kalite Yönetim Sistemi
OHSAS 18001:2007 (Llyod’s Register QA ve UK CARES)- Uluslararası İş Sağlığı ve
Güvenliği Yönetim Sistemi
ISO 14001:2004 (Llyod’s Register QA ve UK CARES) - Uluslararası Çevre Yönetim
Sistemi
UK CARES Sustainable Reinforcing Steel Certificate - Sürdürülebilir İnşaat Çeliği
uygunluk belgeleri ile,
TSE - Türkiye
UK CARES - İngiltere
Institut Für Bautechnik - Prüfstelle für Betonstahl - Almanya
Politecnico Di Torino - İtalya
CSIC Eduardo Torroja - İspanya
Bulgarkontrola SA - Bulgaristan
ICECON Cert -Romanya
TÜV SÜD - PSB – Singapur
DCL – Dubai – B.A.E.
INTN – Paraguay
NIIZHB – Rusya Federasyonu
kalite belgelerine sahiptir.
AR-GE FAALİYETLERİMİZ
AR-GE faaliyetlerimiz, Foça Çelik Fabrikasının kurulma kararı ile başlamıştır. AR-GE bölümünün
temel işlevi gelişen ve değişen dünya üretimi ve pazar koşullarına paralel olarak Şirketimizin
rekabet gücünün sürekliliğini sağlayacak gelişmeler için çalışmalar ve yatırımlar yapmaktır. 1990'
dan bu yana da bilgi birikimi ve deneyimimiz aşağıda belirtilen hizmetlerle yurt içi ve dışı demirçelik şirketlerine transfer edilmektedir.
AR-GE çalışmaları;
-
-
Foça Çelik Fabrikası’nda ve müşterinin tesislerinde eğitim programları
Sunulan teknoloji ve teslim edilen makineler dahil olmak üzere üretim ve bakım için
danışmanlık programları
Mühendislik tasarımları
Çelikhane ve haddehane ekipmanları teslimi
Elektrik ark ocakları duvar ve kapakları için su soğutma, hurda ön ısıtma, EBT, köpüklü
cüruf, ikiz ve çift ikiz haddeleme, haddehanede kontrollü soğutma, tav ocağı yakma
havasının oksijen ile zenginleştirilmesi konularında bilgi ve teknoloji aktarımı
Anahtar teslim çelikhane ve haddehane kurulması
Müşteriye ait tesislerin modernizasyonu
gibi konulardan oluşmaktadır.
7
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Bugüne kadar 15'ten fazla yurt içi ve yurt dışı demir-çelik fabrikasına, Foça çelik fabrikasında ve
müşteri tesislerinde eğitim ve süpervizyon hizmeti verilmiştir. Ayrıca Malezya'da ANTARA Steel
Mills çelikhane modernizasyonu ve kapasite artırımı yatırımları ve Umman Sharq Sohar Steel
haddehane modernizasyonu bütünüyle Şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiştir.
FİNANSAL YAPIYA İLİŞKİN BİLGİLER ve RİSKLER
Şirketimiz satışlarını uzun ürünlerde ağırlıklı olarak dış piyasaya yaparken, profil ürünlerde ise iç
piyasaya yapmaktadır. Enerji işkolumuzda yatırımlarımız tamamlanmış ve tesisimiz dönem
içerisinde gelir üretmeye başlamıştır.
Rapor döneminde geçen yılın aynı dönemine göre marjlarda belirgin iyileşme sağlanmış, satış
miktarında da daralan pazara rağmen %9 artış yaşanmıştır.
Geçen yılın aynı döneminde 33.980.224 TL faaliyet zararı oluşurken bu dönemde 32.785.262 TL
esas faaliyet karı elde edilmiştir. Geçen yıl aynı dönemde 47.911.539 TL olan dönem net zararı bu
yılın ilk altı ayında 38.387.658 TL dönem net karı olarak gerçekleşmiştir.
Konsolide satış gelirlerimiz bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre %36 oranında artarak
1.098.028.390 TL’ ye ulaşmıştır. Geçen yılın aynı döneminde (2.827.915 TL) olan FAVÖK rapor
döneminde %1279 artışla 33.353.782 TL olarak gerçekleşmiştir.1279
Bilanço kalemlerindeki değişimler aşağıda verilmiştir.
Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
30.06.2014
797.541.422
1.347.922.314
2.145.463.736
31.12.2013
936.292.579
1.297.340.125
2.233.632.704
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar
Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar
Özkaynaklar
Toplam Kaynaklar
963.693.738
647.684.175
534.085.823
2.145.463.736
1.104.406.591
633.240.625
495.985.488
2.233.632.704
Finansal Oranlar
Cari Oran (Dönen Var./K.V. Borçlar)
Likidite Oranı (Dönen Var.-Stoklar/K.V. Borçlar)
Toplam Borçlar/Özkaynaklar
Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar
Dönen Varlıklar/Aktif Toplamı
Duran Varlıklar/Aktif Toplamı
Net İşletme Sermayesi (TL) (Dön.Var.-K.V.Borç.)
8
30.06.2014
0,83
0,58
%302
%244
%37
%63
(166.152.316)
31.12.2013
0,85
0,53
%350
%252
%42
%58
(168.114.012)
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Rapor döneminde, işletme faaliyetlerinden 41.121.522 TL nakit yaratılmıştır. Yatırım
faaliyetlerinde 83.265.511 TL, finansman faaliyetlerinde 29.880.436 TL nakit kullanılmış ve
dönem başında 365.308.343 TL olan nakit mevcudu dönem sonunda 293.283.918 TL olmuştur.
FAALİYET DÖNEMİNDE GÖREV YAPAN YÖNETİCİLERİMİZ
Adı Soyadı
Nasuhi İzzet ULU
Mehmet GÜRDAL
Mustafa ÖZENEN
Görevi
Tecrübe
Genel Müdür Yardımcısı (Teknik)
Genel Müdür Yardımcısı (Ticari)
Fabrika Müdürü
29 Yıl
34 Yıl
27 Yıl
Giriş
Tarihi
1989
2005
1987
Üst düzey yöneticilere (Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyeleri ile Genel Müdür ve Yardımcıları)
cari dönemde sağlanan faydalar (ücret ve benzeri menfaatler) toplamı 1.023.146 TL ’dir.
FAALİYET DÖNEMİNDEKİ PERSONEL SAYISI
Genel Müdürlük
İstanbul Büro
Fabrika
Toplam
31.12.2013
Mevcudu
103
9
957
30.06.2014
Mevcudu
100
9
965
1.069
1.074
Rapor dönemi itibarıyla toplam personel sayımız bağlı ortaklıklarımız Akdemir Çelik Sanayi ve
Ticaret A.Ş. İDÇ Liman İşletmeleri A.Ş. İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve taşeronlarla
birlikte 1.975 kişidir.
PERSONEL VE İŞÇİYE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER
Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında 01.09.2012 31.08.2014 dönemini kapsayan Grup Toplu İş Sözleşmesi Anlaşma Tutanağı imzalanmıştır.
Öncelikle saat ücreti 4,64 TL' nin altında kalan ücretlerin 4,64 TL/Saat' e yükseltilmesi, sonrasında
saat ücreti 6,31 TL' nin altında kalan ücretlere 6,31 TL' yi geçmemek üzere 0,20 TL maktu ücret
zammı yapılması, birinci ve ikinci altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine %7 oranında, üçüncü
ve dördüncü altı aylık dönemler için, kendinden önceki altı aylık dönemin TÜİK Tüketici Fiyat
Endeksi (Genel Endeks) artış oranında ücret zammı uygulanması konularında anlaşmaya
varılmıştır.
Üçüncü altı aylık dönem için tüm saat ücretlerine %2,22 artış yapılmıştır. Dördüncü altı aylık
dönem için tüm saat ücretlerine %5,5 artış yapılmıştır.
9
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
Sosyal yardımlarda ise birinci yıl için yaklaşık %14 ile %25 oranında, ikinci yıl için ise 12 aylık
TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi (Genel Endeks) artışı +2 puan, ortalama %10,17 oranında artış
yapılmıştır.
31.08.2014 tarihinde iş kolumuzda sona erecek toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla
şirketimizin üyesi olduğu metal iş kolundaki işveren sendikası Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikası (MESS) ile Türk Metal Sendikası arasında görüşmelere 25.08.2014 tarihinde
başlanılacaktır
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer mevzuat
hükümleri ve Esas Sözleşmemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı
yapmaktadır. Dönem karı oluşması durumunda kar dağıtım kararı, dağıtılabilir karın % 5’inin
Kanuni Yedek Akçe’ye ayrılacağı, kalandan Sermaye Piyasası Kurumu tarafından saptanan oran
ve miktarda birinci temettü ayrılacağı, daha sonra kalan karın; %10’unun kurucu intifa senedi
sahiplerine, azami % 10’unun ise Yönetim Kurulu Üyelerine dağıtılacağının belirtildiği Esas
Sözleşmemiz çerçevesinde alınmaktadır.
Kar dağıtımında pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika
izlenmektedir. Kar olduğu dönemlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili düzenlemelerine uyulur
ve hesaplanan net dağıtılabilir dönem karının asgari % 20’si oranında, nakit, bedelsiz hisse senedi
ya da iki yöntemin birlikte kullanılması ile kar payı dağıtımı yapılır. Kâr payı dağıtım işlemlerine
en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul Toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla
başlanması amaçlanmaktadır. Ancak, bu politika, Yönetim Kurulu tarafından, her yıl, Şirketin
devamlılığını ve karlılığını sürdürebilmek için öngörülen yatırım projelerine, fonların durumuna,
sektörel, ulusal ve global ekonomik şartlara göre tekrar gözden geçirilir.
Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu ilgili yılla sınırlı olacak şekilde, Genel Kurul
tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemelerinde yer alan
esaslara uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş.’nin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanan 01.01.20130.06.2014 tarihli mali tablolarında vergi sonrası 32.483.884 TL kar, SPK mevzuatı uyarınca
hazırlanan konsolide mali tablolarında ise vergi sonrası 38.387.658 TL kar açıklanmıştır. Temettü
avansı dağıtılmayacaktır.
BAĞLI ŞİRKET RAPORU BEYANI
2014 yılı ilk altı aylık faaliyet dönemi içerisinde; ilgili TTK hükümleri çerçevesinde Şirketimizin
hakim şirketle ve hakim şirkete bağlı şirketlerle olan ilişkileri ile ilgili olarak, tarafımızca bilinen
hal ve şartlara göre, hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına yapılan hukuki işlemler ve
hakim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan hususlar
değerlendirilmiş olup, bilinen hal ve şartlara göre Şirketimiz zarara uğramamıştır.
10
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM
KURULU’NUN
KARAR TARİHİ: 15.08.2014
KARAR SAYISI: 20
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL
RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9.
MADDESİ GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: II No: 14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal
Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca düzenlenmiş, sınırlı denetimden geçmiş 01.01.2014 30.06.2014 ara hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Dipnotları ile ara dönem
Faaliyet Raporunun;
- Tarafımızca incelendiğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu konsolide
finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ve
açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik
içermediğini,
- Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal
raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların konsolidasyon kapsamındakilerle
birlikte İşletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir
biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon
kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve
belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
beyan ederiz. 15.08.2014
Özcan KILIÇ
Nuri ŞAHİN
Bütçe Planlama ve Raporlama
Şefi
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ve İcra Kurulu Başkanı
11
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU (TL)
01.01.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
1.098.028.390
(1.074.669.673)
808.395.475
(812.059.609)
23.358.717
(3.664.134)
Genel Yönetim Giderleri (-)
(9.654.497)
(8.631.426)
Pazarlama Giderleri (-)
(6.862.774)
(5.795.149)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
39.608.591
1.928.523
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
(13.664.775)
(17.818.038)
ESAS FAALİYET KARI /(ZARARI)
32.785.262
(33.980.224)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.216.072
5.753.674
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
(3.024.072)
(5.746.903)
46.977.262
(33.973.453)
137.684.423
33.872.282
(139.663.304)
(57.440.204)
VERGİ ÖNCESİ KARI/(ZARARI)
44.998.381
(57.541.375)
Vergi Geliri/(Gideri)
(6.610.723)
9.629.836
(685.354)
(433.942)
Ertelenmiş Vergi Geliri/(Gideri)
(5.925.369)
10.063.778
DÖNEM KARI/(ZARARI)
38.387.658
(47.911.539)
4.716.989
(714.005)
33.670.669
(47.197.534)
0,0898
(0,1259)
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
Satışların Maliyeti (-)
BRÜT KAR/(ZARAR)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ
FAALİYET KARI/(ZARARI)
Finansman Gelirleri
Finansman Giderleri (-)
Dönem Vergi Gideri
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Adi ve Seyreltilmiş Pay Başına Kayıp
12
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KONSOLİDE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ( TL )
01.01.2014 30.06.2014
01.01.2013 30.06.2013
38.387.658
(47.911.539)
(359.154)
(898.442)
71.831
179.688
-
-
71.831
(287.323)
179.688
(718.754)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR/(GİDER)
38.100.335
(48.630.293)
Toplam kapsamlı gelir/(gider) dağılımı
38.100.335
(48.630.293)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
4.710.100
33.390.235
(725.268)
(47.905.025)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacaklar
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm
Kazançları/(Kayıpları)
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer
Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
Dönem Vergi Geliri/(Gideri)
Ertelenmiş Vergi (Gideri)/Geliri
DİĞER KAPSAMLI GELİR/(GİDER)
13
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU ( TL )
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Ticari Alacaklar
İlişkili taraflardan ticari alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili taraflardan diğer alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Türev Araçlar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Diğer Dönen Varlıklar
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
30.06.2014
31.12.2013
293.283.918
158.150.230
311.727
157.838.503
35.115.215
34.027.227
1.087.988
1.955.560
237.991.638
33.330.462
37.714.399
797.541.422
365.308.343
177.622.572
9.936
177.612.636
688.298
688.298
920.180
346.586.109
16.769.320
28.397.757
936.292.579
Duran Varlıklar
Finansal Yatırımlar
Diğer Alacaklar
İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Ertelenmiş Vergi Varlığı
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
472.543
2.894.035
2.894.035
44.212.000
1.261.060.757
747.743
1.160.164
37.375.072
1.347.922.314
462.543
397.257
397.257
44.212.000
1.207.308.575
954.655
607.525
43.397.570
1.297.340.125
TOPLAM VARLIKLAR
2.145.463.736
2.233.632.704
14
İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.
SERİ:II NO:14.1 SAYILI TEBLİĞE UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞ
YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
Ticari Borçlar
İlişkili taraflara ticari borçlar
İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
İlişkili taraflara diğer borçlar
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar
Türev Araçlar
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Kısa Vadeli Karşılıklar
Diğer kısa vadeli karşılıklar
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.06.2014
31.12.2013
513.457.874
65.859.801
362.238.419
1.424.727
360.813.692
7.132.069
1.730.706
108.875
1.621.831
120.952
371.586
187.504
187.504
12.594.827
963.693.738
585.620.004
22.147.534
450.469.250
840.213
449.629.037
7.038.230
3.401.754
2.924.044
477.710
14.363.800
167.977
67.636
67.636
21.130.406
1.104.406.591
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
591.639.286
13.107.605
13.107.605
42.937.284
647.684.175
578.116.535
12.017.846
12.017.846
43.106.244
633.240.625
497.502.427
375.000.000
22.763.962
468.854.859
375.000.000
22.763.962
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Düzeltme Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
Yeniden değerleme ve ölçüm kazanç/(kayıpları)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
Geçmiş Yıllar Karları/(Zararları)
Net Dönem Karı/(Zararı)
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
190.823.113
196.933.723
190.823.113
25.832.374
(150.587.691)
33.670.669
36.583.396
534.085.823
196.933.723
25.832.374
(33.513.766)
(118.161.434)
27.130.629
495.985.488
TOPLAM KAYNAKLAR
2.145.463.736
2.233.632.704
15
Download

izmir demir çelik sanayi a.ş. yönetim kurulu faaliyet raporu