Vybavení
odborných
učeben
v
rámci
projektu
"Přírodní
a technické obory - výzva pro
budoucnost"
1
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu
zakázky
2
ČÁST A
3
Partner č. 1 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované
zboží
Počet ks
Technická specifikace– minimální parametry
Meteorologická
budka
1
Budka je standardního provedení. Má tvar skříňky s dvojitými
ţaluziovými stěnami, dvojitou střechou a dnem z ocelového síta s
otvory. Současně dvojité ţaluziové stěny a síťované dno umoţňují
dostatečné proudění vzduchu. To zajišťuje dokonalou ochranu měřicím
přístrojům a současně umoţňuje přirozené proudění vzduchu.
Dvířka budky budou pevně uzamykatelná, otevírána do boku (v
ţádném případě ne dolů, kvůli bezpečnosti) a budou jednokřídlá či
dvoukřídlá.
Budka musí být vyrobena z tuhého trvanlivého dřeva. Natřena bude
bílou barvou, nejlépe bílým emailem na fermeţovém základě nebo
podobným nátěrem, poskytujícím odolnost. Alternativním materiálem
je plast.
Součástí dodávky bude i podstavec a schodky dle dodaných
podkladů.
Podstavec bude dostatečně vysoký, aby bylo dno budky ve výši
minimálně 180 cm nad zemí a dostatečně masivní, aby vydrţel váhu
budky i povětrnostní vlivy (např. boční vítr).
Schodky budou alespoň třístupňové, tak aby mohla budku pohodlně
obsluhovat i osoba o tělesné výšce zhruba 150 cm a dostatečně
masivní, aby unesly váhu alespoň dvou osob. Nejvyšší stupínek
4
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč
specifikaci za
ANO/NE
požadované
množství
včetně
DPH
schodků bude hlubší (delší), alespoň 50 cm, tak aby tvořil plošinku pro
bezpečné a pohodlné stání při obsluze budky.
Automatická
meteorologická
měřící stanice
2
Dodaná budka bude upevněna na dodaný podstavec, který bude
ukotven k zemi (na připravené betonové patky). Dno budky musí být
ve vodorovné poloze ve výšce 180 cm, aby teploměrná čidla byla 200
cm nad povrchem země. Dvířka budky se orientují k severu. Dodané
schodky musí být pevně usazeny a nesmí se dotýkat podstavce, aby se
při vstupu na ně nepřenášely otřesy na přístroje.
automatická meteorologická stanice musí umoţňovat měření a funkce:
měření vnitřní a vnější teploty, měření vnitřní a vnější relativní
vlhkosti, měření barometrického tlaku, měření směru a rychlosti větru
miskovým anemometrem, měření sráţek, moţnost dokoupení čidla pro
měření UV záření, graf vývoje barometrického tlaku (sráţek, UV
záření) za uplynulých 24 hodin, hodnota rosného bodu, teplotní index,
ikona rychlosti větru, růţice směru větru, maximální a minimální
naměřené hodnoty (teploty a vlhkosti, nárazů větru) hodiny řízené
signálem DCF-77 (datum), dotykový displej,
Měření teploty: -30..+ 60°C, rozlišení 0,1°C, přesnost 1°C
Měření vlhkosti: 2..98%, rozlišení 1%, přesnost 5%
Měření rychlosti větru: 0 aţ 200 km/h, rozlišení 0,1 km/h, interval
přenosu: do 14 sec.
Měření směru větru: 0°..360°, rozlišení 22.5°
Měření úhrnu sráţek: 0 aţ 999 mm/hod., rozlišení 1 mm/hod.
Měření barometrického tlaku: 700 aţ 1050 hPa/mBar, rozlišení 0,1
hPa/mBar
Nastavení nadmořské výšky pro zobrazení tlaku přepočítaného na
hladinu moře
5
rtuťový staniční 1
teploměr
maximální
1
teploměr
minimální
teploměr
1
teploměr
pro 1
měření přízemní
teploty
teploměr půdní 1
5 cm
teploměr půdní
10 cm
1
Bezdrátový dosah signálu: aţ 100 m v otevřeném prostoru
Připojení k počítači: přes usb port
Dodávka musí obsahovat: meteostanice, čidlo teploty-vlhkosti,
anemometr, sráţkoměr, komunikační kabel (USB) + SOFTWARE
(staţení naměřených dat), solární modul pro napájení a dobíjení baterií,
instalační materiál (drţáky, trubka), síťový adaptér.
Měřicí rozsah (°C) -35 aţ +50
Dělení (°C) 0,2
k registraci nejvyšší naměřené teploty.
Měřicí rozsah (°C) -30 aţ +50
Dělení (°C) 0,2
S ukazatelem minima (plováčkem) k registraci nejniţší naměřené
teploty.
Měřicí rozsah (°C) -40 aţ +40
Dělení (°C) 0,2
S ukazatelem minima (plováčkem) k registraci nejniţší naměřené
teploty a stojánek pro umístění
Měřicí rozsah (°C) -40 aţ +40
Dělení (°C) 0,2
Pro měření teploty půdy v různých hloubkách podle délky stonku
(měřeno od krouţku).
Stonek ohnutý v úhlu 135° vzad.
l1 = 50 mm (měřeno od krouţku).
Pro měření teploty půdy v různých hloubkách podle délky stonku
(měřeno od krouţku).
Stonek ohnutý v úhlu 135° vzad.
l1 = 100 mm (měřeno od krouţku).
Celková cena
6
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 1 činí 50 000 Kč včetně DPH
7
Partner č. 3 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované
zboží
Počet ks Technická specifikace– minimální parametry
Digitální
teploměr
8
Posuvný
digitální
mikrometr
Osciloskop
digitální
8
1
•měřící rozsah –50°C aţ +1300°C (-58°F aţ +2000-°F)
•přesnost ±0,5%
•rozlišení 0,1°C-/°F
Digitální přístroj
Přesnost: 1/100 mm. Rozsah měření: 0–150 mm. Napájení pomocí
knoflíkové baterie. Digitální přístroj.
Šířka pásma: 100MHz
Nástupní hrana: <3.5ns
Vzorkovací rozsah: 2GS/s
Vertikální citlivost: 1mV ~ 10V/div
Délka záznamu (max.): 1024k
Vzorkovací rychlost: 2GS/s
Scan time base: 5ns ~ 50s/div
Spouštěcí systém: hrana, impuls, video, slope a LA
Automatické měření: 27 parametrů signálu
Rozhraní: USB device, USB host, LA (logický analyzáror), multimetr,
PASS/FAIL
Matematické funkce: sčítání, odčítání, násobení, dělení a FFT
(Hamming, Hanning, pravoúhlé a Blackman)
Další funkce: 16 kanálový logický analyzátor a digitální multimetr.
8
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč
specifikaci za
ANO/NE
požadované
množství
včetně DPH
Elektroskop
1
Kalorimetr
6
Mikroskop
studentský
6
Videomikroskop 1
s integrovanou
kamerou
Tonometr
digitální
2
Měřící
sonda 1
Spirometr
Mikrotom
1
Digitální přístroj.
Průměr kruhu elektroskopu do 150 mm, průměr kondenzátorových
desek 50 - 60 mm, nabíjecí kulička
•vnitřní objem nádoby max. 200 ml
•topná spirála a její napájení (napětí topné spirály 6 V DC)
•odpor topné spirály 2 Ω aţ 3 Ω
okulár širokoúhlý WF 10x18 mm, hlavice binokulární otočná o 360°,
úhel vhledu 30°, nastavitelný oční rozestup 48 - 75 mm, dioptrické
doostřování levého okuláru, hlava revolverová pro 4 objektivy DIN,
objektivy achromatické 4:1/0,1 n.ap, 10:1/0,25 n.ap., 40:1/0,65 n.ap.
(pérový), 100:1/1,25 n.ap. Oil.im. (pérový), celkové zvětšení 40x aţ
1000x
okulár (DIN) širokoúhlý WF 10x/18 mm (násuvný Ø 23,2 mm),
hlavice binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, integrovaná
CMOS kamera, hlava revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad
otočená, objektivy achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1
Oil.im. (pérový), celkové zvětšení 40x aţ 1000x
•Rozsah měření: Krevní tlak 0-299 mmHg, Puls 40-180/min.
•Přesnost měření: Krevní tlak +/- 3 mmHg, Puls +/- 5 % naměřené
hodnoty
Digitální přístroj
•Vzorkovací kmitočet: 50 aţ 100 Hz
•Zobrazuje objem plic v litrech
•Obousměrné proudění vzduchu (vdechnutí a vydechnutí)
•Obsahuje: senzor, jednorázové náustky
Kulatý stolek do Ø100 mm s hladkým povrchem ze skla,
mikrometrické dělení 0,01 mm (10 mikronů).
Plankonkávní nůţ.
9
Kolorimetr
1
Senzor měření 1
koncentrace
Multiveličinový 1
chemický senzor
Stavebnice
robota
3
•Rozsah senzoru: 0 – 100% transmitance
•Přesnost: ± 0,5 % transmitance
•Rozlišení: 0, 1 % transmitance
•Operační rozsah: 5 – 40 °C •Max. vzorkovací frekvence: 5 Hz
•Nastavená vzorkovací frekvence: 1 Hz
•Vlnové délky: alespoň 660 nm (červená), 610 nm (oranţová), 565 nm
(zelená), 468 nm (modrá)
senzor měření koncentrace CO2, rozsah: 0-100000 ppm
•Senzor umoţňuje měření teploty, měření pH, absolutní tlak plynu a
napětí jednotlivě nebo současně
•Teplota: rozsah: –35 °C aţ +135 °C, přesnost: ±0.5 °C, rozlišení:
0.01 °C
•iontově selektivní elektroda - rozsah 0 aţ 14 pH, rozlišení 0,001 pH
•Absolutní tlak: rozsah 0 kPa aţ 700 kPa, přesnost 2 kPa
•Napětí: rozsah -10 V aţ +10 V, přesnost ±0.01 V, rozlišení ±0.04
mV, přepěťová ochrana, výstupní odpor 2 MOhm
1 stavebnicí se rozumí:
Skupinová souprava pro aţ 3 ţáky umoţňující sestavení robota plně
kompatibilní se stavebnicemi LEGO, jeţ zadavatel jiţ v současné
době vyuţívá.
Minimální obsah stavebnice:
 programovatelná kostka,
 tři interaktivní servomotory s integrovaným rotačním senzorem,
ultrazvukový senzor,
 senzor barvy,
 gyroskopický senzor,
 dva tlakové senzory,
10
 nabíjecí baterie,
 vícesměrné kolo,
 spojovací vodiče s konektory,
 síťový adaptér DC 10V,
 stavební návody,
 kontejner pro uloţení soupravy.
Příslušenství:
 souprava doplňkových součástek umoţňující vytvářet a sestavovat
funkčně náročnější roboty za pouţití základní soupravy (těmito
součástkami jsou min. různé druhy převodů, hřídele, nosníky). Vše
uloţeno také v kontejneru.
Součástí dodávky je rovněž software umožňující programovat a
ovládat všechny 3 stavebnice přes PC či notebook z neomezeného
počtu těchto stanic.
Měřící systém 1
na
měření
různých
fyzikálních,
chemických a
biologických
veličin
Měřící systém se skládá z:
1) z měřících senzorů s charakteristikami níţe
2) ze zařízení pro sběr a ukládání analogových/binárních informací ze
senzorů, které jsou předávány osobnímu počítači, nebo jsou
zobrazeny na displeji, s charakteristikami níţe (dále jen „ interface“)
3) ze software, který umoţní zobrazení a vyhodnocení naměřených dat
4) z dalších materiálních prostředků umoţňujících uspořádání
jednotlivých experimentů.
1) Měřící senzory
a. Senzor pohybu - 4 kusy
 Minimální detekovatelná vzdálenost: 15 cm,
 Maximální detekovatelná vzdálenost: 8 m,
 Otáčení hlavy snímače: 360°,
11
b.





Senzor magnetického pole
Rozsah senzoru: ±1,000 Gauss (= 1 cm-1/2g1/2s-1)
Přesnost: ±3 Gauss při 25°C
Rozlišení: 0,01 % plného rozsahu
Operační rozsah: 0 – 40 °C
Vzorkovací frekvence do 20 Hz
c.





Senzor elektrické napětí – elektrický proud
Rozsah senzoru: Proud: 0,5 mA - ±1,0 A, Napětí: 0,005 V - ± 10V
Přesnost: Proud: ±2 mA, Napětí: ± 20 mV
Rozlišení: Proud: 0,5 mA, Napětí: 5 mV
Vzorkovací frekvence do 1000 Hz
Vstupní odpor: Měření proudu: menší neţ 1 Ω, Napětí: alespoň 1
MΩ
d.




Senzor síly
Rozsah senzoru: ± 50N,
Přesnost: 1%, Rozlišení: 0,03N,
Vzorkovací frekvence do1000 Hz,
Tárovací tlačítko
e.




Senzor napětí/proudu
Rozsah senzoru: Proud: 0,5 mA - ±1,0 A, Napětí: 0,005 V - ± 10V
Přesnost: Proud: ±2 mA, Napětí: ± 20 mV
Rozlišení: Proud: 0,5 mA, Napětí: 5 mV
Vzorkovací frekvence do 1000 Hz
f. Světelný senzor
 Měří intenzitu osvětlení (v luxech)
12




Rozsah senzoru: 0 - 260 000 lux (s moţností přepínání maximálních
rozsahů).
Rozlišení: 0,01 %.
Vzorkovací frekvence do 1000 Hz.
Operační rozsah: 0 – 40 °C
g. Senzor rotačního pohybu
 Přesnost: ± 0,09 stupně
 Rozlišení: 0,02 mm (lineární posun) a 0,09 stupně (úhlový
posun)
 Vzorkovací frekvence do 1000 Hz
 Maximální rychlost: 30 otáček/s.
h. Digitální adaptér
Senzor, umoţňující sledování digitálních hodnot 0-1. Senzor můţe
slouţit jako čítač (v případě, ţe je na něm připojena Geigerova
trubice, či měřič času (v případě, ţe je na něm připojena fotobrána či
dopadová trubice
i. Senzor elektrického náboje
Senzor měří náboj obou polarit a obsahuje alespoň 0,9 m dlouhý
odstíněný kabel, pro moţnost sledování rozloţení náboje v prostoru.
j. Výkonový zesilovač
Zesilovač elektrického signálu, který lze přímo připojit na generátor
funkcí, jeţ je obsaţen v dataloggeru a umoţňuje precizní nastavení
jeho parametrů, napětí, frekvence apod.
k. Voltmetr - senzor
1 MHz 2-kanálový voltmetr - pouţitelný jako osciloskop, s nímţ je
moţno snímat střídavé veličiny o maximální frekvenci 1 MHz a
13
znázorňovat je jako na osciloskopu;




dvoukanálové diferenciální měření
vstupní napětí: ± 10 V max.
maximální frekvence: 1 MHz
s jištěním proti přepětí
2) Interface je zařízení pro sběr a ukládání analogových/binárních
informací ze senzorů, které jsou předávány osobnímu počítači, nebo
jsou zobrazeny na displeji.
Vstupy:
a) alespoň 4 nezávislé vstupy ze senzorů,
b) alespoň 1 teplotní čidlo
Výstupy:
a) propojení s PC (pomocí USB, nebo technologie
Bluetooth),
b) moţnost výstupu dat na flash paměť,
c) akustické signály (po zadání hodnoty frekvence,
moţnost skládání různých akustických frekvencí)
d) elektrické signály (různé typy harmonických
funkcí, trojúhelníkové, obdélníkové průběhy napětí)
Další požadavky:
hmotnost max. 500 g,
min. černobílý displej (min 200x300 bodů)
3) Software – zaznamenává a zobrazuje měřená data v reálném čase na
počítači, prezentuje měřená data v grafu, v souboru hodnot,
umoţňuje jednoduché vyhodnocení dat (proloţení funkcí trendu,
lineární regrese, zobrazení grafu, histogramu četnosti).
Software musí umět vrstvit podkladové snímky a zobrazení
naměřených dat tak, aby výsledkem byla interaktivní prezentace, při
14
níţ jsou grafy, tabulky, číselné či analogové hodnoty sledovatelné
v popředí teoretického průvodce experimentem. Ovládání software,
tj. přesné rozmístění ovládacích prvků, nastavení sběru dat a jejich
následné analýzy, musí být naprosto identické s ovládáním a
grafickým rozvrţením software pro ovládání dataloggeru na
dotykové obrazovce, který je v nabídce sortimentu dodavatele
senzorů. Součástí dodávky software musí být minimálně 40
hotových úloh z oblasti fyziky, chemie a biologie, které obsahují
popis experimentu i jeho pracovní postup, včetně přednastavených
zobrazovacích polí a nastavení senzorů.
4) Další materiální prostředky
a) Pro práci Harmonický pohyb – kyvadlo: 2x drţák optické
brány, kladka, drţák kladky
b) Pro práci Zákon zachování hybnosti: dráha, 2 vozíky,
nastavitelný doraz, úchyt pro přichycení stativu, kladka se
svorkou, sada nejméně dvanácti pruţin
c) Pro práci Zákon zachování mechanické energie: 2
vozíky,dráha, nastavitelný doraz,úchyt pro přichycení stativu, 2x
250g závaţí, stavitelné noţky
d) Pro práci Hookův zákon: velká podloţka a tyč, tyč 45 cm,
svěrák na tyče, pruţiny, závaţí, měřidlo délky
e) Pro Pokusy z optiky: Základní optická sada, obsahující 1,2 m
dlouhou optickou lavici, sadu čoček, stínítko, sadu rozkladových
hranolů, optický úhloměr, nastavitelný drţák čoček a konvexní i
konkávní zrcadlové plochy
Minimální příslušenství:
a) příslušenství, které z dráhy vytvoří nakloněnou rovinu .
b) Dvě optické masky slouţící ke stanovení rychlosti při průjezdu
vozíčku optickou branou
c) Základní optický světelný zdroj pro demonstraci funkce spojek a
rozptylek, dutého a vypouklého zrcadla a dalších základních
15
demonstračních pokusů z optiky. Zdroj emituje tři paprsky světla
d) Dopadová plošina pro realizaci experimentů, sledujících dobu letu,
pádu a podobně. Plošina se připojuje k digitálnímu adapteru stejně,
jako např. fotobrána.
e) Deska s plošnými spoji, obsahující rezistory, kondenzátory a cívky
pro realizaci experimentů (např. hledání rezonanční frekvence RLC
obvodu).
f) Deska s plošnými spoji, obsahující dvě 12V ţárovky a přepínače
umoţňující změnu jejich sériového či paralelního zapojení.
Přípravek je primárně určen pro pokusy s ručním elektrickým
generátorem.
Celková cena
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 3 činí 405 000 Kč včetně DPH.
16
Partner č. 4 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Rozhraní
1
k posílání dat do
notebooků
a
tabletů
včetně
softwaru
Mikroskop
laboratorní
16
Binokulární lupa
5
Sada nástrojů pro
preparaci
1
Technická specifikace– minimální parametry
Zařízení zaznamenává výsledky měření čidel, zobrazuje je
minimálně jako číselnou hodnotu na displeji a posílá je bezdrátově
do tabletů a notebooků, také napájí čidla. Zařízení se můţe skládat z
několika sestavitelných modulů. Software je kompatibilní s
poţadovaným měřícím systémem čidel a tablety, slouţí ke
zobrazení záznamů měření, grafů, k vedení protokolu.
Monokulární tubus, sklopený vhled, otočný o 360 stupňů,
širokoúhlý okulár 10x/18mm, hlavice s minimálně třemi
achromatickými objektivy - zvětšení 4x, 10x, 40x, zaostření pomocí
makro a mikrošroubu, stolek s kříţovým posunem preparátu - vodič
preparátu je z kovu, kondenzor, irisová clona, moţnost vloţit filtr,
vnitřní elektrické osvětlení s regulací intenzity jasu, minimální
příslušenství: ochranný obal
Binokulární tubus, sklopený vhled, nastavitelný oční rozestup, oční
mušle, širokoúhlé okuláry zvětšující 10x, objektiv zvětšující 2x,
celkové zvětšení tedy 20x, vlastní horní elektrické osvětlení, stolek s
kruhovou vloţkou - moţnost obrátit černou nebo bílou stranou
nahoru, minimální příslušenství: ochranný obal
16 ks tenkých nůţek (konce jsou zúţené do špičky, pro dobrou
manipulaci celková délka nůţek min. 10 cm), 16 ks tenkých pinzet
(konce široké max. 3 mm, pro dobrou manipulaci celková délka
17
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
specifikaci
ANO/NE
Cena v Kč
za
požadované
množství
včetně DPH
Planktonní síťka
3
Kufřík Studium
genetického kódu
1
Spotřební materiál
- biologie
1
Rotační vývěva
1
pinzety min. 8 cm), 16 ks skalpelů, 32 ks preparačních jehel, vše z
nerezové oceli
Kónický tvar, horní průměr min. 20 cm, velikost ok max. 70
mikronů
Kufřík obsahuje sadu součástek pro sestavení dvoušroubovice DNA
a součástky pro provedení transkripce a translace - tedy báze adenin,
guanin, cytosin, tymin, uracil, tRNA - kaţdý druh po min. 16 ks,
aminokyseliny - min. 2 x 20 ks, pokud je třeba, také spojky
součástek v odpovídajícím mnoţství. Materiál: plast
Plastový miniskleník s ventilací, 2 ks, minimální rozměry 35 x 20 x
18 cm, plastový květináč hranatý, 20 ks, o minimálních rozměrech
14 x 14 cm s miskou, plastový box hranatý s víkem nebo snack box
o objemu 0,4 - 0,8 litru, 20 ks, délka dna min. 14 cm, zahradnický
substrát univerzální 20 litrů, substrát pro kaktusy a sukulenty 10
litrů, semena huseníčku (Arabidopsis thaliana) 2 balení, semena
podzemnice olejné (Arachis hypogaea) 2 balení, vzrostlé rostliny:
Citlivka (Mimosa), Rosnatka (Drosera), Begonie (Begonia), Vodní
mor kanadský (Elodea), Africká fialka (Saintpaulia), kaktusy,
sukulenty, krycí sklíčka min. rozměr 14 x 14 mm, 500 ks, filtrační
papír 5 archů pro pouţití jako savý papír, Lugolův roztok (250 ml),
Fehlingův roztok I (100 ml), Fehlingův roztok II (100 ml),
Hematoxylin - eosin (100 ml), Karmín kyselý roztok (50 ml),
Methylzeleň 1 g, Neutrální červeň 1 g, Sudan III roztok v alkoholu
(100 ml).
elektrická dvoustupňová lopatkové vývěva: podtlak minimálně 0,03
mbar (nebo 3 Pa), napájení motoru 220/240 V, 50/60 Hz, olej a
návod je součástí dodávky. Vakuová deska minimálně o Ø 250 mm.
Celou desku pokrývá gumové těsnění. Vakuový zvon se skleněným
18
Indukční elektřina
(Wimshurtova)
1
Van de Graaffův
generator s
příslušenstvím
1
Ruhmkorffova
indukční cívka
Transformátor stavebnice
1
1
kulovým úchopem a broušenými vnitřními hranami minimálně o Ø
200 mm a výšce 200 mm.
Skládá se ze dvou plexisklových kotoučů o průměru minimálně
300mm, které mají po obvodu na odvrácených stranách nanesené
malé plošky speciální vodivé barvy, dále z vodivých kartáčků,
sběračů, kulových elektrod a Leydenských lahví. Maximální
hodnota proudu se pohybuje v rozsahu µA. Maximální hodnota
výstupního napětí je minimálně cca 150 kV.
Generátor je moţné pohánět 6V motorem nebo manuálně. Otáčky
motoru lze plynule regulovat. Technická specifikace: Průměr
konduktoru: minimálně 250 mm. Konduktorová koule na násadě:
průměr minimálně 100 mm. Hlavní napájecí napětí: 230 V Ac.
Napájecí napětí motoru: 6 V. Příslušenství: Napájecí zdroj (6 V) k
motoru. Příslušenství pro ruční pohon. Konduktorová koule na
násadě. Ochranný obal. Chomáč.
Napětí napájení (stálé): 6-8 V;
Odběr proudu: 0,15-1,5 A;
Rozkladný transformátor (stavebnice transformátoru) je
demonstrační pomůcka, která slouţí k ukázkám a cvičením z oblasti
magnetismu a elektřiny, elektromagnetické indukce a stavby a
principu činnosti transformátoru, dynam a elektromotorů.
Konstrukce stavby umoţňuje mnohonásobné vyuţití součástí
výrobku v různých sestavách, např. provedení pokusů s prstenci
(krouţky), s vířivým magnetickým polem, sváření a tavení kovů.
Sloţení soupravy: 1. Lístkové jádro ve tvaru písmene U. Horní
zabroušené části jádramaji kolíky pro přesné usazení jádra nebo
póloých nástavců. 2. Lístkové jádro ve tvaru písmene ,,I''(rovné
jádro). Povrch jádra má otvory pro kolíky, které se nacházeji na
19
ramenech U-jádra. Jádro můţe mít horizontální nebo vertikální
polohu.3. Cívky (Vinutí na kostře cívky je ukončené zdířkami.
Nálepky cívky udávají počet závitů. Souprava má min.8 cívek.) 4.
Civka s drţadlem a ţárovkou. 5. Cívka pro bodové svařování (Má 5
závitů z silného měděného drátu a je nasazená na cívkové tělísko,
které zabrařtuje zkratu závitů. Vývody cívky jsou opatřeny drţáky s
měděnými hroty a svorkami.). 6. Waltenhofenovo kyvadlo. 7. Dva
identické hliníkové prstence. Jeden je rozřiznutý. 8. Ţlábek s
rukojetí (Je to hliníkoý závit nakrátko s rukojetí). 9. Stator (Je to
součást modelu elektrického stroje. Skládá se ze dvou pólorých
nástavců připevněných na podstavci. Na jedné straně statoru jsou
upevněny na tyčinkách sběrací kartáčky (uhlíky) a na druhé straně
vzpěra s loţiskovou objímkou pro kotvu.). 10. Obdélníková cívka
(Slouţí pro demonstraci vzniku stejnosměrného a střídavého
proudu. Do kovové vloţky, ve které se nachází osa cívky, jsou
připevněny izolační vzpěry na nichţ se nachází cívky. Kaţdý z
konců závitů je spojen s jedním kovovým krouţkem na ose kotvy
kolektoru nebo s jedním poloprstencem komutátoru.) 11. Kotva
(Skládá se z transformačních plechů umístěných na ose kotvy.
Válec má osm ţlábků (výřezů), ve kterých se nachází vinutí. Na
konci osy je umístěn kolektor a komutátor.) 12. Kotouče (Malý
kotouč _ řemeničku nasadÍme na osu kotvy a upevnÍme šroubem.
Vzpěru velkého kotouče upevnÍme na statoru. Jádrem
transfornrrítoru je podkovový magnet. Velký kotouě je opatřen
klikou pro ruční náhon kotvy.) 13. Galvanoskop 14. Magnety (Jsou
to ferritové magnety. V soupravě jsou min. dva toroidiílní magnety
a jeden tyčový). 15. Kovová tyč ( Pruměr tyče cca 14 mm, délka
tyče cca 200 mm). 16. Reostat k ţárovkám 17. Objímky ţárovek a
20
Demonstrační
měřící přístroj
2
Laboratorní sklo
pro fyziku
1
ţárovky. 18. Podstavce pro baterie (jsou určené pro ploché baterie
typu 3R12' 4,5V.) 19. Usměrňovač (Usměrňovačem je křemíkový
usměrňovací můstek.). 20. spojovací vodiče s kolíkovými
zástrčkami (min. 10 ks)
Přístroj měří střídavé a jednosměrné napětí a proudy a elektrický
odpor. Velikost měřené veličiny je zobrazena jak v analogové, tak v
číslicové formě. Analogové zobrazení s dobře viditelnou ručičkou a
dvěma stupnicemi (z kterých jedna je dle zvoleného rozsahu
zvýrazněna LED diodami), umoţňuje sledování měřené veličiny ze
všech míst třídy. Číslicové zobrazení má displej výšky min. 25 mm,
doplněný o názorné vyobrazení charakteru měřené veličiny (A, mA,
mA, V, mV, W, kW, MW). Analogová část přístroje navíc
umoţňuje přepnutí do reţimu měření s nulou ve středu stupnice,
vhodného na měření s měnící se polaritou napětí nebo proudu.
Vyučující má moţnost sledovat měřené hodnoty na digitálním
ukazateli na zadní straně přístroje. Napěťové a proudové vstupy jsou
chráněny automatickými tepelněproudovými chrániči. Rozsahy
ACA/DCA 100 mA; 300 mA; 1 mA; 3 mA; 10 mA; 30 mA; 100
mA; 300 mA; 1 A; 3 A; 10 A Rozsahy ACV/DCV 100 mV; 300
mV; 1 V; 3 V; 10 V; 30 V; 100 V; 300 V; 1000 V Rozsahy odporu
100 W; 300 W; 1 kW; 3 kW; 10 kW; 30 kW; 100 kW; 300 kW; 1
MW; 3 MW; 10 MW Napájení 230V/50 Hz
Provozní hustoměry bez teploměru (vyměření stupnice při +20°C,
dělení stupnice po 2 kg.m-3, celková délka hustoměru L = 360 mm,
1x měřicí rozsah 600-800 kg.m-3, 1x měřicí rozsah 800-1000 kg.m-3,
1x měřicí rozsah 1000-1200 kg.m-3, 1x měřicí rozsah 1200-1400
kg.m-3);
Kádinka nízká skleněná 5x 100 ml, 5x 250 ml, 5x 800 ml;
21
Spotřební materiál
pro fyziku
1
Stativový materiál
4
Nálevka univerzální: 2x průměr 75 mm, 2x průměr 120 mm
Odměrný válec vysoký tř. B sklo: 5x Objem 100 ml, 5x Objem 250
ml, 2x Objem 500 ml, 2x Objem 1000 ml.
10x Plochá baterie 4,5 V;
10x Primární baterie 1,5 V – typ D;
10x Alkalická primární baterie 1,5 V – typ AA;
10x Alkalická primární baterie 1,5 V – typ AAA;
20x Krokosvorka násuvná červená, průměr zdířky 4 mm, proud
10A;
20x Krokosvorka násuvná černá, průměr zdířky 4 mm, proud 10A;
10x Propojovací vodiče (120 cm) osazené kvalitními banánky s
moţností zasunutí dalších. Proud: 10 A.
10x Propojovací vodiče (50 cm) osazené kvalitními banánky s
moţností zasunutí dalších. Proud: 10 A
5x Skleněný obalový teploměr s průměrem 8-9 mm, kapilára
prismatická neobloţená, stupnice z mléčného skla, dělení 1,0°C
2x Silný školní magnet s délkou cca 15 cm
Stativový materiál je nutným společným základem pro další
uvaţované ţákovské soupravy (mechanika , optika) a musí s nimi
být kompatibilní (zejména princip uchycení, průměr tyčí a otvorů,).
Ideálním materiálem je eloxovaný hliník (je stabilní, relativně těţký,
odolný a nerezavějící). Šrouby by měly být na koncích závitů
zakulacené, díky čemuţ je dosaţeno optimální fixování při pevném
utaţení. Stativové tyče a čepy jsou vyrobeny z oceli, povrch je
poniklovaný. Všechny tyče by měly mít sjednocený průměr na cca
10 mm.
Minimální obsah soupravy:
2x loţiskový čep;
22
Ţákovská souprava 4
pro výuku
mechaniky
1x drţák pro siloměry a zkumavky;
1x stolová úponka, upínací rozsah 50 mm;
2x kolejnice, vysoká, 300 mm, hliníkový profil, pouţitelný jako
stativová základna, anebo spojením jako nakloněná rovina;
1x spojka kolejnic, univerzální, hliníkový profil pro spojování
kolejnic;
3x mnohonásobná spojka, hliníkový čtverhranný profil určený na
montáţ tyčí, čepů (a)nebo listových pruţin;
1x válcová spojka, 80 mm;
1x běţec se šroubem;
1x běţec s dráţkou pro stupnice, stínidla a ukazatele;
2x tyč válcová, L=250mm, D=10 mm;
2x plastový návlek pro stativové tyče;
1x tyč válcová, L=100mm, D=10 mm;
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem.
Nutným základem této ţákovské soupravy je kompatibilní stativový
materiál uvedený v předchozí poloţce.
Minimální obsah sady: 1x Experimentální vozík, hmotnost 50g; 1x
Svinovací metr, 3 m; 2x Misky pro závaţí se závěsem; 1x Ukazatel
pro páku; 1x Stupnice s dílky; 1x Vyvaţovací jezdec pro páku; 1x
Vyvaţovací tělíska 50 g; 1x Posuvné měřítko, plast, dělení 0, 1
mm; 1x Kádinka 100 ml, plast, s výlevkou; 1x Odměrný válec 100
ml, plast, s výlevkou; 1x Ponorné sondy, sada 2ks; 2x Trubička, D=
8 mm, L = 200 mm, akryl; 1x Trubička, D= 20 mm, L = 200 mm,
akryl; 1x Zátka, silikon, 12/18/27 mm, 1 otvor; 1x Zkumavka
12x100 mm, skleněná, rovný okraj; 4x Závaţí s výřezem 50 g; 4x
Závaţí s výřezem 10 g; 2x Drţák závaţí 10 g; 1x Sada závaţí 1- 50
g, velmi přesné, uloţené v krabičce; 2x Tyč válcová, 500 x 10 mm;
23
Ţákovská souprava 4
pro výuku optiky I
Ţákovská souprava 2
pro výuku optiky
II
1x Trubička, D = 8 mm, L = 80 mm, akryl; 1x Archimédův dutý
kvádr 50 x 20 x 20 mm; 1x Hliníkový kvádr, 50 x 20 x 20 mm; 1x
Ocelový kvádr, 50 x 20 x 20 mm; 1x Ocelový kvádr, malý (stejné
hmotnosti jako hliníkový); 1x Válcová pruţina 3N/m; 1x Válcová
pruţina 20N/m; 1x Páka pro váhu, L = 420 mm pozůstávající z
hliníkové ploché tyče; 1x Listová pruţina, ocelová, 0, 4 mm, L=165
mm; 1x Kapilární trubička, sada, 120 x 0, 5/1/1, 5 mm; 1x Kladky,
sada 4 ks s hlubokou dráţkou; 1x Hadice 100 cm, průhledná,
plastická hmota; 1x Hadice 16 cm, průhledná, plastická hmota; 2x
Siloměr 2 N, průhledný dělení po 0, 02 N, tmavočervený, průhledný
plášť pro pozorování vinuté pruţiny, nastavení nuly, koncový doraz
pro zabránění. Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem.
Nutným základem této ţákovské soupravy je kompatibilní stativový
materiál uvedený v předchozí poloţce.
Minimální obsah sady: 1x Kombinovaná halogenová lampa
12V/20W, pouţití přímo na stole nebo na optické lavici s
vestavěnou kondenzační čočkou, hliníkový kryt s lištami pro
uchycení clon; 1x Lichoběţníkový hranol; 1x Polokruhová čočka;
1x Pravoúhlý hranol; 2x Plankonvexní čočka; 1x Plankonkávní
čočka; 1x Optický disk (úhloměr); 1x Matnice; 1x Ploché zrcadlo;
1x Flexibilní zrcadlo, můţe být pouţito jako parabolické zrcadlo; 1x
Clona (1 a 2 štěrbiny); 1x Clona (3 a 5 štěrbin); 1x Transparentní
vanička, 65 x 47mm, bílé pozadí s krytem. Uloţení v úloţném boxu
s vloţkou a krytem.
Nutným základem této ţákovské soupravy je kompatibilní stativový
materiál. Minimální obsah sady: 1x Drţák s čočkou f=+50mm; 1x
Drţák s čočkou f=-100mm; 1x Objímka s čočkou f=+300mm; 1x
Objímka s čočkou f=+100mm; 1x Duté zrcadlo v objímce, D =
24
Multimetr pro
ţáky
8
Sada sedmi
transparentních
siloměrů
2
Elektrostavebnice
4
50mm; 1x Vypuklé zrcadlo v objímce, D = 50mm; 3x Drţák čočky
a clony; 2x Drţák diapozitivu; 1x Sada otvorových clon, D=1, 3 a
8mm(3 ks); 1x Clona “L”; 1x Obrazový diapozitiv se čtyrmimotivy;
1x Štěrbinová clona; 1x Model Země a Měsíce, osa zakřivená pod
úhlem23°, D = 56mm, pohyblivý Měsíc pro zobrazení fází Měsíce;
1x Drţák s matnicí (matnice 70 x 60mm); 1x Diodové světla pro
aditivní míchání barev, souprava, napájecí blok (4, 5 … 15 V DC) a
připojovací vodiče; 1x Sada barevných filtrů subtraktivních, 3 ks; 3x
Běţec pro optickou lavici; 1x Běţec stativový se šroubem; 1x
Rovnostranný hranol, sklo, s=25mm; 1x Stolek k hranolu. Uloţení v
úloţném boxu s vloţkou a krytem.
Profesionální digitální multimetr s velkým LCD-displayem, který
disponuje dvěma řádky pro zobrazení naměřených hodnot. Funkce
běţného multimetru jsou doplněny o funkce měření hluku,
osvětlení, vlhkosti vzduchu a teploty vzduchu. Technické
parametry: DC V 0,4-4-40-400-1000V ± 0,7%; AC V 0,4-4-40-400750V ± 0,8%; DC A 0,4-400mA±1,2%; 4-10A±2.0%;; AC A 0,4400mA±1.2%; 4-10A±3,0%;; Odpor 400-4k-40k-400k-4M±1,2%;
40M±2,0%;; Kapacita 40n-400n-4u-40u-100u±3,0%;; Frekvence
9,999Hz-199.9kHz±2%;; Střída 0,1-99,9%±3%;; Teplota sonda 20°C~1000°C;; Svítivost 4000-40000Lux±5%;
Sada sedmi přesných, odolných, transparentních siloměrů s rozsahy:
0,1N, 0,2 N, 1N, 5N, 10N, 50N, 100N. Jednotlivé rozsahy odlišeny
barevně. Průměr 16 mm, délka 265 mm. Stupnice v Newtonech.
Nastavitelná nula.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně umoţňovat
25
Elektrostavebnice
II
4
Robotická
stavebnice
pásového
podvozku s RC
2
provedení minimálně experimentů jako stavebnice „Elektromerkur
E1“. Toto konkrétní označení produktu pouţito v souladu
s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť není moţné
dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat předmět plnění.
Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a technicky obdobné
plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně umoţňovat
provedení minimálně experimentů jako stavebnice „Elektromerkur
E2“. Toto konkrétní označení produktu pouţito v souladu
s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť není moţné
dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat předmět plnění.
Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a technicky obdobné
plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat.
Stavebnice musí umoţňovat sestavit vozidlo ovládané pomocí
vysílačky a příjímače, obsahuje základní funkce, čidla, motory,
základní programovací deska, pásy. Model musí obsahovat návod
ke stavbě a obsluze.
Za tímto účelem musí stavebnice minimálně obsahovat:
 1 ks Řídící a programovatelnou desku;
 1+1 Vysílač (i vysílačku) a přijímač RC;
 4 ks Moduly LED;
26
Hvězdářský
katadioptrický
dalekohled
1
 2 ks motory DC;
 2 ks pásy;
 potřebný stavební materiál, nářadí pro zajištění plné funkčnosti
modelu.“
Typ objektivu: Maksutov-Cassegrain; Průměr objektivu: min. 127
mm, Ohnisková vzdálenost: min. 1900 mm, Světelnost: f/15,
Montáţ: azimutální nebo paralaktická s motorovým pohonem a
automatickým naváděním (s databází objektů). Okuláry: ohnisková
vzdálenost 26 mm + sada okulárů 6.5mm, 9.5mm, 12.5mm, 15mm,
20mm, 32mm, 40mm, průměr okulárů: 31,7 mm, stativ
Příslušenství:
 Sluneční filtr – moţná i sluneční fólie (dle normy EG-89/686
a EN 169/92 nebo obdobné plnění);
 Šedý ND 96 Měsíční filtr (0.9 density; 13% propustnost);
 elektronický okulár pro astrodalekohledy umoţní propojit
dalekohled s počítačem a pozorovat obraz z dalekohledu
přímo na monitoru. Propojení je zajištěno pomocí USB2.0
rozhraní. Obraz načítá CMOS čip MT9V001 (Micron) v
rozlišení 640x480. Max. vzorkovací frekvence je
30fps.Obsahuje USB kabel a software. Pomocí softwaru lze
velmi snadno přenášet, nahrávat a ukládat pozorování do
počítače. Software umoţňuje jednoduše nastavit rozlišení,
velikost obrazu, barevnou hloubku, snímací frekvenci,
kontrast, jas, gamma korekci pro jednotlivé barvy. Kamera
je určena hlavně pro snímání jasnějších objektů jako je
Měsíc a planety.
 Digitální zrcadlovka s výměnnými objektivy: formát snímače APS-
27
C, typ CMOS, rozlišení 5184x2912 nebo (a) 5184x3456, nutná
mechanická závěrka, nutná funkce BULB, objektiv 18-55 mm;
Stativ: min. výška 145 cm, hlava, rychloupínací destička,
vodováha; Drátěná dálková spoušť k vybranému fotoaparátu,
Fotoadaptér pro připojení zrcadlovky k dalekohledu.
Zelený LASER
4
univerzální měřící
systém pro fyziku
1
k orientaci na noční obloze;
ukazovátko: výkon 50 mW, vlnová délka 532 nm
Univerzální měřící systém pro experimentální výuku – ţákovské
pracoviště: systém zaloţený na modulech jednotlivých senzorů,
moţnost sériového spojování modulů, samostatné napájení modulů,
moţnost automatického sběru dat v laboratoři i v terénu s uloţením
dat do interní paměťové jednotky; pro mobilní měření digitální a
grafický zobrazovací modul; komunikace mezi moduly po USB
sběrnici, komunikace s PC pomocí USB sběrnice, rádiového
komunikačního modulu a WiFi. Multilicence SW pro počítače (OS
Windows 7) pro zpracování měření, výstup ve formě grafů a
tabulek, statistické zpracování měření, rovnice závislostí.
systém bude minimálně obsahovat:
 USB modul - pro připojení čidla k počítači,
 Modul baterie - k napájení čidla při měření bez spojení s
počítačem,
 senzor teploty - 40°C aţ +140°C, přesnost +- 1°C, rozlišení 0,1
°C, trvání experimentu 50 milisekund aţ 31 dní,
 Zvukový senzor - 40 aţ 110 dB, přesnost +- 2dB, rozlišení 0,1
dB, trvání experimentu 25 milisekund aţ 31 dní,
 Fotobrána - přesnost 100 μs, rozlišení 100 μs,
 Senzor světla - rozlišení 1 lx při rozsahu 0 - 1000 lx, rozlišení 6
lx při rozsahu 0 - 6000 lx, rozlišení 150 lx při rozsahu 0 -
28
Sada čidel pro
chemii
1
150000 lx, trvání experimentu 50 milisekund aţ 31 dní,
 Senzor síly - pro měření tahových i tlakových sil, dopadu,
rozsahy 10N a 50N, rozlišení 0,01 N, trvání experimentu 50 ms
aţ 31 dní,
 Digitální zobrazovací modul - zobrazuje hodnoty naměrené
jednotlivými senzory při měření v offline reţimu s bateriovým
modulem
 Senzor relativní vlhkosti - rozsah o aţ 100%, přesnost +-5%,
rozlišení 0,1% , trvání experimentu 1 sekunda aţ 31 dní,
 Senzor pohybu - vyuţívá ultrazvukové vlny a jejího odrazu ke
změření času návratu, 3 operační mody: vzdálenost 0,25 aţ 5 m,
rychlost, akcelerace, trvání experimentu 1 sekunda aţ 31 dní,
 Senzor magnetického pole - rozsah 10mT, rozlišení 0,001 mT,
trvání experimentu 50 ms aţ 31 dní,
 Váhový senzor - měří velké hmotnosti nebo síly (aţ 2000 N), pro
tahové síly je moţno připojit rukojeti, rozlišení 0,3 N, trvání
experimentu 1 sekunda aţ 31 dní,
 UVB senzor - měří intenzitu tohoto světla v rozsahu 0 aţ 1500
mW/m2,
 Senzor povrchové teploty - můţe být poloţen na libovolný
povrch (i do vody), rozsah -40°C aţ +140°C, rozlišení 0,1 °C,
trvání experimentu 1s aţ 31 dní,
 Senzor teplot širokého rozsahu - umoţňuje měření velmi
vysokých teplot (i plamene), rozsah -200°C aţ 1 200 °C,
rozlišení 0,1°C, trvání experimentu 1 sekunda aţ 31 dní.
Sada měřících čidel pro selektivní měření musí umět detekovat dané
ionty ve vzorku minimálně od koncentrace 0,11 mg/dm3. Citlivost
min. 0,8% naměřené hodnoty.
29
Sada čidel
biologii
pro 1
Vodní lázeň
1
Sada má minimálně následující sloţení:
 Čidlo pro měření koncentrace dusičnanových iontů - nitrátový
senzor;
 Čidlo pro měření koncentrace amoniových iontů - amonný
senzor;
 Čidlo pro měření koncentrace oxoniových iontů - pH senzor
v jednotkovém rozsahu stupnice pH (0-14);
 Čidlo pro měření koncentrace vápenatých iontů - vápenatý
senzor.
kompatibilní s univerzálním měřícím systémem pro fyziku.
Sada měřících čidel má minimálně toto sloţení:
 Čidlo pro měření oxidu uhličitého
 Čidlo pro měření kyslíku - oxymetr
 Čidlo pro měření teploty v rozsahu -40 aţ 140 stupňů Celsia pro
univerzální pouţití
 Čidlo pro měření tlaku krve
 Čidlo pro měření srdečního tepu
 Čidlo pro měření EKG
 Čidlo pro spirometrii
 Čidlo pro monitoring dýchání
Čidla představují jednotlivé moduly s moţností sériového spojování,
umoţňují sbírat data i v terénu, data ukládají do interní paměti.
Příslušenství:
USB modul pro připojení čidla k počítači, bateriový modul k
napájení čidla při měření bez spojení s počítačem
kompatibilní s univerzálním měřícím systémem pro fyziku.
Laboratorní vodní lázeň s šesti otvory bez cirkulace. Teplotní rozsah
15 - 100°C. S regulací vodní hladiny, ochranou proti přehřátí a
30
Pyknometr
8
Ochranné
pomůcky pro
chemii
Preparační miska
16
Dalekohled
2
Digitální
mikroskop s
moţností
fotografování a
nahrávání videa
1
Laboratorní
analytické váhy
Laboratorní
digestoř
oboustranná
1
1
regulací nastavení teploty. Otvory lázně jsou uzavřené
vyjímatelnými plastovými krouţky.
Pyknometr (Guy-Lussacův) – pro stanovení hustoty kapalin a
pevných látek. Objem 50ml
Gumové čistící rukavice - 6 párů.
Ochranné plastové brýle - 6ks.
Pracovní plášť bavlněný dlouhý rukáv - 3 ks.
Obdélníková miska vyloţená voskem, parafínem nebo s gumovou
vloţkou, vnitřní rozměry dna min. 15 x 20 cm
Dalekohled mysliveckého, loveckého typu, binokulární. Poţadované
zvětšení mezi 7 - 12 x, průměr objektivu mezi 40 - 60 mm ,
vodotěsný, váha max. 1,2 kg
Binokulární otočná hlavice s integrovanou kamerou, sklopený
vhled, širokoúhlé okuláry 10x/20mm, na obou je dioptrická korekce,
čtyři planachromatické objektivy zvětšující 4x, 10x, 40x, 100x (s
imerzí), stolek s kříţovým posunem, hrubé i jemné ostření s
nastavením tuhosti chodu, středitelný kondenzor Abbé 1,25 NA,
moţnost vloţení filtru, irisová clona, vnitřní osvětlení s regulací
intenzity jasu, kamera: 1/2", 10 snímků/s, max. rozlišení 3 Mpix
(2048x1536), přenos 480 MB/s, výstup dat a napájení kamery přes
USB 2.0, software dodáván společně se zařízením, kompatibilní s
OS Windows 7, minimální příslušenství: ochranný obal, imerzní
olej, klíč pro nastavení tuhosti chodu
Maximální zatíţení - min. 60g. Přesnost 0,0001 g. Podsvícený
displej. Volba váhových jednotek. Komunikace RS 232 nebo USB.
Pracovní prostor digestoře přístupný z obou stran. Keramická
pracovní deska. Odsávací agregát (s objemovým průtokem 4 m3/s) a
odtahovým ramenem, přívod plynu, vody , elektřiny, výlevka,
31
Médiové prvky
učitelského
pracoviště
1
Termokamera
1
Demonstrační stůl
1
výtokové armatury s koncovkami, osvětlení digestoře. Ve spodní
části digestoře je přítomen úloţný prostor pro skladování
uzavřených chemikálií.
1ks – učitelského stolu se zásuvnou uzamykatelnou klapačkou
včetně vývodů elektřiny, vody a plynu a zařízením nezbytným pro
vyuţití a regulaci těchto médií;
1 ks- Elektrorozvaděč pro jištění zařízení;
1 ks - Školní zdroj s plynulou regulací napětí 0-24V stejnosměrného
a střídavého proudu včetně uzamykatelné skříňka s úloţným
prostorem pro pomůcky;
3 ks - Zásuvky 230V s krabičkou a přepěťovou ochranou;
1 ks - Elektropanel pro učitele - 1xSS, 1xST, 2x230V;
1 ks - Plynový dvoukohout;
1 ks - Chemicky odolný keramický dřez s příslušenstvím a
stojánkovou; vodovodní baterií. Odnímatelný ochranný plexisklový
kryt demonstračního stolu.
Min. rozlišení čipu 160x120 pixelů, barevný displej min. 3,5" LCD
s 320 x 240 pixely, obnovovací grekvence 9 Hz; zorné pole min. 32°
x 23°, analyzační funkce: měření středu, rozeznání horkých a
studených bodů, teplotní citlivost NETD < 80 mK, teplotní rozsah 20°C aţ 280°C; záznam na SD kartu 2GB (cca. 2 000 snímků), USB
komunikace. Součástí dodávky je i vyhodnocovací software, SD
karta, USB kabel, síťový zdroj, li-iontový akumulátor, adaptér pro
montáţ na stativ, kvalitní a robustní kufr, ochranné pouzdro +
popruh
Pracovní demonstrační stůl s keramickou pracovní deskou,
elektropanelem 1xSS, 1xST, 2x230V a přívodem plynu (1 ks Plynový dvoukohout), s moţností připevnění odnímatelného
32
Mycí stůl
1
Sada médiových
prvků ţákovského
pracovního stolu
10
Spojovací tunel
pro rozvody médií
Médiové prvky
spojovacího tunelu
1
5
ochranného plexisklového krytu a instalace odsávání.
Dřezový stolek do sestavy s přípravou pro umístění dřezu s
chemicky odolnou pracovní deskou.
Sada se skládá minimálně z:
1 ks - Třímístný ţákovský pracovní stůl s médiovým prostorem pro
elektropanel, zásuvky 230V, plynový kohout a PC připojení,
uzavřeným uzamykatelnou klapačkou;
1 ks- Elektropanel pro 3 ţáky- 3xSS, 3xST;
3 ks - zásuvky 230V;
1 ks - Plynový kohout;
Vyústění datových rozvodů pro připojení PC.
Spojovací tunel pro rozvody médií, datové rozvody a instalaci
mycích dřezů.
Chemicky odolný keramický dřez s vyspádovaným dnem a sifonem
připojeným k odpadu. Stojánková vodovodní baterie napojená k
přívodu studené vody.
celková cena
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 4 činí 1 290 000 Kč včetně DPH.
33
Partner č. 5 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
SW pro obsluhu 1
edukačního zařízení
studentský
biologický
mikroskop
6
Technická specifikace– minimální parametry
Software – zaznamenává a zobrazuje měřená data v reálném čase na počítači,
prezentuje měřená data v grafu, v souboru hodnot, umožňuje jednoduché
vyhodnocení dat (proložení funkcí trendu, lineární regrese, zobrazení grafu,
histogramu četnosti).
Software musí umět vrstvit podkladové snímky a zobrazení naměřených dat
tak, aby výsledkem byla interaktivní prezentace, při níž jsou grafy, tabulky,
číselné či analogové hodnoty sledovatelné v popředí teoretického průvodce
experimentem. Ovládání software, tj. přesné rozmístění ovládacích prvků,
nastavení sběru dat a jejich následné analýzy, musí být naprosto identické
s ovládáním a grafickým rozvržením software pro ovládání dataloggeru na
dotykové obrazovce, který je v nabídce sortimentu dodavatele senzorů.
Součástí dodávky software musí být minimálně 40 hotových úloh z oblasti
fyziky, chemie a biologie, které obsahují popis experimentu i jeho pracovní
postup, včetně přednastavených zobrazovacích polí a nastavení senzorů.
Software bude dodán včetně školení akreditované Akreditační
komisí MŠMT v rámci DVPP pro využívání experimentálního
laboratorního systému v minimální hodinové dotaci 8 h.
Studentský mikroskop s vynikajícím optickým rozlišením a LED
osvětlením standard pro potřeby základního a středního školství.
Objektivy s vysoce kvalitními achromatickými čočkami. Vybavení
otočnou hlavicí se čtyřmi objektivy, která umoţňuje měnit zvětšení
během pozorování, aniţ by se narušil pracovní postup. Okuláry (DIN)
34
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
specifikac
i
ANO/NE
Cena v Kč
za
požadované
množství
včetně DPH
Digitální mikroskop
binokulární
1
USB 1
(násuvný Ø 23,2 mm): Okulár širokoúhlý WF 10x / 18 mm (2 ks),
Okulár širokoúhlý WF 16x / 11 mm (2 ks); Hlavice: Otočná 360°,
Binokulární (úhel vhledu 45o), Oční rozestup (55 - 75 mm), Dioptrické
doostření (levý tubus ± 5D); Revolverová hlavice: Pro 4 objektivy;
Objektivy (DIN): Achromatický 4:1 /0,1 n.ap., Achromatický 10:1 /0,25
n.ap., Achromatický 40:1 /0,85 n.ap. (pérový), Achromatický 100:1
/1,25 n.ap. Oil. im. (pérový); Celkové zvětšení: 40x - 1600x; Stůl:
kříţový min. 110 x 126 mm, koaxiální ovládání, posuv - podélný/příčný,
noniové odečítání po 0,1 mm; Zaostřování: koaxiální makro a mikro
posuv, mikroposuv (1 dílek - max. 0,002 mm); Kondenzor středitelný,irisová aperturní clona, výškový posuv 30 mm; Kolektor: v
noze mikroskopu; Osvětlení: LED dioda, napájecí napětí 230V/50Hz
Unikátní zařízení umoţňující také vyměňovat krytky
(uzavřené/otevřené). Vysoké rozlišení (5 megapixelů), pro prezentace na
velkých obrazovkách nebo pro tisk kvalitních mikroskopických obrázků.
Rozlišení: 5 megapixel (2592 x 1944 pix); Zvětšení: minimálně
10x~70x, 200x; Rozhraní: USB 2.0 (vysokorychlostní USB přenos);
Počet LED diod: 8; Zapínání/vypínání, včetně osvětlení; Mikrospínač
spouště; Výstupy: Obrázky, video, časosběrné video; Počet snímků: Aţ
30/s, rozlišení 1,3 Mpix 15/s; Měření: Úsečka, úhel, kruh, kruh pomocí
tří bodů, atd.; Kalibrace: Ano; Filtr/rozptylovač: zabudovaný
polarizační; Kompatibilita: Windows XP/Vista/7 + Kovový rotační stůl
s posuvy v osách X a Y a odnímatelným rotačním prvkem. Vertikální
rozsah 20 cm a rotace kolem tyče stativu v rozsahu 360º. Zaostřovací
mechanismus opatřený kloubovým nástavcem pro uchycení kamery,
umoţňující optimální natočení vůči pozorovanému objektu v rozsahu
45º. Moţnost kalibrace.
Videomikroskop s binokulární hlavicí a integrovanou kamerou, software
35
mikroskop
školení
včetně
sbírka biologických 2
preparátů
s měřícími prvky, intenzivní LED osvětlení s plynulou regulací.
Software umoţňuje zobrazení, zachycení, editaci, záznam, změnu
měřítka, měření a zpracování obrazu pod mikroskopem.
Okulár (DIN) širokoúhlý WF 10x/18 mm (násuvný Ø 23,2 mm);
Hlavice binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°, integrovaná CMOS
kamera; Hlava revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená;
Objektivy achromatické 4:1, 10:1, 40:1 (pérový), 100:1 Oil.im.
(pérový); Celkové zvětšení 40x aţ 1000x; Stolek kříţový min. 140 x 130
mm, integrovaný makro a mikroposuv, pravoruké ovládání; Zaostřování
koaxiální makro a mikro posuv; drţák filtrů, zelený filtr; Osvětlení LED;
Kolektor s čočkou, zabudován; čip CMOS 1/3,2″, rozlišení
min.1280x1024 pix (1,3 Mpix), digitální výstup 24 bit (barva),
obnovovací kmitočet formátu obrazu 7,5 f/s, citlivost 1,8 [email protected]µm, ruční/automatický proces expozice, seřiditelný čas
expozice 1~500 ms, pracovní teplota -30° ~70°C;
včetně SW; Datový výstup USB 2.0, Directshow a Twain; Napájení z
počítače USB kabelem; SW pouţitelný na PC s Windows 2000 / XP /
Vista / Windows 7; Součástí dodávky je i školení na práci s
binokulárním USB mikroskopem, softwarem dodávaným s
mikroskopem a na pokročilé využití získaných digitalizovaných
podkladů pro tvorbu prezentací a elektronických učebnic/rozsah
školení: min. 6 hodin
Výuková pomůcka pro práci s mikroskopy.
1 sada obsahuje minimálně:
Tenký výbrus kompaktní kostí člověka; Kosterní sval psa, podélný a
příčný řez; Kůţe, řez vlasovou cibulkou člověka; Řez plochým
vícevrstvým epitelem psa; Krevní nátěr, člověk, barvení podle Giemsy;
Otěr zubního povlaku, člověk, roztěr; Řídké vazivo, králík; Hyalinní
36
chrupavka králíka, řez; Mízní uzlina králíka, řez; Tenké střevo psa,
příčný řez; Játra vepře, řez; Mozek psa, řez; Srdeční sval psa, podélný
řez; Dlaţidicový epitel člověka, jednotlivé buňky z úst, nátěr; Ledvina
potkana, kůra a dřeň, řez; Mozeček (Cerebellum) psa, řez; Mícha
králíka, příčný řez; Chuťové pohárky králíka, podélný řez; Krevní nátěr
(člověk); Rybí šupina; Krevní nátěr (kuře); Kosterní sval, podélný a
příčný řez; Hladké svalstvo; Motorický neuron; Řez ţaludkem; Tenké
střevo, příčný řez; Mízní uzlina, řez; Mícha, příčný řez; Řasinkový
epitel, řez; Nátěr lidského spermatu; Jednoduchý plochý epitel;
Vrstevnatý plochý epitel, řez; Srdeční sval, řez; Játra, řez; Řez varletem;
Měňavka (Améba), celý prvok; Nezmar (Hydra) s pupenem, celý tvor;
Ţíţala, dešťovka (Lumbricus sp.), příčný řez; Daphnia sp. (Hrotnatka,
Perloočka, Vodní veš), celý tvor; Musca domestica (Moucha domácí),
ústní ústrojí; Musca domestica (Moucha domácí), noha s přísavným
polštářkem; Musca domestica (Moucha domácí), křídlo, celý orgán;
Paramecium (trepka), celý prvok; Schisostoma japonicum, motolice,
ploštěnec, původce bilhariozy, celá vejce; Taenia solium, tasemnice
vepře, zralý článek (proglottis), celý; Ascaris megalocephala, škrkavka
koňská, samice se samcem, příčný řez; Apis mellifera, včela medonosná,
ústní ústrojí; Periplaneta americana, šváb americký, ústní ústrojí vcelku;
Pieres brassicae, bělásek zelný, ústní ústrojí vcelku; Periplaneta
americana, šváb americký, vzdušnice (Trachea); Ploštěnka, Planaria
(třídy Platyheminthes, plošší červi), nástřik střevní roury, celý otvor;
Ascaris megalocephala, škrkavka koňská, mitotické dělení vaječné
buňky; Ctenocephalus canis, blecha psí, celý tvor; Tetranychus sp.
sviluška, červený rotoč, celý tvor; Ptačí peří, letka (penna) a prachové
pero (plumula), řezy; Kuře, zárodek 48 h starý, sagitální řez;
Krásnoočko; Trepka; Nezmar; Nezmar, podélný řez; Dafnie; Vířník;
37
Mravenec; Křídlo včely medonosné; Zadní noha včely; Tykadlo motýla;
Noha mouchy; Noha komára
Alium cepa, cibule, sloupnutá pokoţka (epidermis) suknice cibule
(vcelku); Alium cepa, cibule, mitóza v kořenovém vrcholu, podélný řez;
Zea mays, kukuřice, lodyha, příčný řez; Triticum aestivum, pšenice setá,
stéblo, příčný řez; Helianthus annuus, slunečnice, mladá lodaha, příčný
řez; Helianthus annuus, slunečnice, list, příčný řez; Jednoděloţné /
dvouděloţné : kukuřice (Zea mays); Pryskyřník (Ranunculus) , příčný
řez; Lilium sp., Lilie, příčný řez semeníkem; Mnium sp., měřík, celá
rostlina mechu; Rhizopus nigracans, chlebová plíseň, zralá sporangia;
Skořápky různých rozsivek (Diatomeae); Spirogyra sp., zelená řasa
Šroubatka, vegetativní vlákna; Příčný řez lodyhou jednoděloţné a
dvouděloţné byliny Zeamays (kukuřice) a Cucurbita pepo (dýně);
Hibiscus sp. Ibišek, mladý stonek, příčný řez; Cucurbita pepo ( dýně),
lodyha, podélný řez; Lodyha s korkovým mízním pletivem (kambiem) a
s průduchy, Sambucus sp., nebo Morus Alba (Moruše bílá), příčný řez;
Lilium sp. (lilie), list, příčný řez; Zea mays (kukuřice), zrno s klíčkem,
podélný řez; Pirus sp. (hrušeň), buňky jader hrušky, řez jádrem
(semenem); Triticum aestivum (pšenice setá), zrno, podélný řez;
Cyrtomium falcatum , kapraďorost, příčný řez oddenkem; Cyrtomium
falcatum, kapraďorost, řez; Oscillatoria sp. (drkalka), rod sinic
(Cyanophyta); Tři typy bakterií : koky, bacily (tyčinky), spirely;
Hydrilla verticilata (bylina příbuzná vodnímu moru), hrot lodyhy,
podélný řez; Cucurbita sp., dýně, lodyha, příčný řez; Nerium olenader,
oleandr bobkovnice, list se zanořenými průduchy, příčný řez; Lilium sp.,
Lilie, prašník se zralým pylem, příčný řez; Lilium sp., Lilie, pyl, různá
stadia redukčního dělení (meiozy), příčný řez; Capsella bursa-pastoris,
kokoška pastuší tobolka, semeník s embryem před vznikem děloh,
38
barviva
mikroskopii
pro 1
podélný řez; Capsella bursa-pastoris, kokoška pastuší tobolka, semeník s
embryem po vzniku děloh, podélný řez; Pinus sp., borovice, pyl;
Marchantia sp., porostnice (játrovka mnohotvárná), stélka s pupenem v
pohárku, podélný řez; Saccharomyces sp., kvasinka s pupeny, celý
organismus; Penicillium sp., štětičkovec (plíseň); Streptococus lactis,
bakteri mléčného kvašení, nátěr; Baclillus subtilis, senná bakterie,
roztěr; Houba rodu Penicillium; Řasa rodu Closterium; List kapradiny,
řez; Jehlice borovice, příčný řez; Stonek kukuřice, příčný řez; Stonek
kukuřice, podélný řez; Stonek tykve, podélný řez; Stonek slunečnice,
příčný řez; Kmen lípy, příčný řez; Kmen lípy, podélný řez; Pyl lilie; List
jinanu dvojlaločného; Děloţní list vikve; Plasmoderma (průduch v
buňce); List ptačího zobu, příčný řez; List jasmínu nahokvětého, příčný
řez; List vrbovky (Epilobium); Cibule - epidermis slupky; Řasa rodu
Spirogyra (šroubatka) - konjugace; Řasa rodu Spirogyra (šroubatka) Rostlinná buňka; Drosofila (norma); Drosofila - mutace (černé tělo červené oči); Drosofila - mutace (bezkřídelná forma); Ţivočišná buňka;
Rýhování vajíčka; Plíseň hlavičková, Mucor mucedo; Bakteriální buňka;
Lidské chromozomy; Embryo myši 15 dnů; Embryo myši 11 dnů;
Lišejník - vše po jednom kuse
 Orcein pro mikroskopii - 5 G (mnoţství 5 g) - 1 ks.
 Azokarmín G pro barvení ţivočišných tkání i pro barvení bakterií - 2
ks x 25 ml; Eosinová ţluť pro celkové probarvení - 2 ks x 25 ml;
 Hematoxylin podle Ehrlicha pro barvení jader ţivočišných tkání - 2
ks x 25 ml; Modř astra pro barvení rostlinných tkání - 2 ks x 25 ml;
 Oranţ G pro azopigmentaci ţivočišných tkání - 2 ks x 25 ml;
 Safranin pro barvení rostlinných řezů - 2 ks x 25 ml;
 Methylénová modř dle Löfflera pro barvení bakterií - 1 ks x 25 ml;
 Anilinová modř pouţívá se jako třetí barvivo pro azopigmentaci - 1
39
tonometr - digitální 6
oscilační
kyveta skleněná
kyveta skleněná
5
10
automatická pipeta
5
špičky
2 500
standardy
pro 1
spektrofotometrická
měření včetně lázně
ks x 25 ml; Fuchsin pro pigmentaci jednobuněčných organismů - 2
ks x 25 ml
Tonometr pro měření na paţi pro snadné pouţití. Manţeta pro normální i
silnou paţi (22–42cm). Kontrola správného utaţení manţety. Dělená
paměť pro 2 osoby (2×100 záznamů měření vč. datumu a času). Výpočet
průměrné hodnoty systolického a diastolického tlaku. Vyhodnocení
překročení hranice hypertenze. Upozornění na nevhodný pohyb při
měření. Zachycení a indikace arytmií. Grafické znázornění výše tlaku.
Dva senzory (Dual sensor). Rozsah měření: Krevní tlak 0–299 mmHg,
Puls 40–180/min. Přesnost měření: Krevní tlak /- 3 mmHg, Puls /- 5 %
naměřené hodnoty. Klasifikace dle evropské směrnice pro
zdrav.prostředky 93/42/EEC - třída II A.
kyveta 50 mm hranatá speciální optické sklo
kyveta 10 mm, vnitřní objem 3500 µl speciální optické sklo (10 ks) - na
vlnové délky 340-1100 nm
variabilní objem 500-5000 μl - stavitelná, barva fialová
pipetové špičky 500 - 5000 µl – příslušenství k automatické pipetě
 5 000 ml - Kyselina sírová koncentrovaná p.a.,
 5 000 ml - Kyselina dusičná 65 % p.a.,
 5 000 ml - Kyselina chlorovodíková 37 % p.a.,
 500 g - Salicylan sodný p.a.,
 1 000 g - Citronan trisodný - dihydrát p.a.,
 250 g - Nitroprussid sodný p.a.,
 1 000 g - Hydroxid sodný p.a.,
 500 g - Dichlorisokyanatan sodný p.a.,
 500 g - Chlorid amonný p.a.,
 3 000 ml - Ethanol absolutní p.a.,
 500 g - Chelaton 3 dihydrát p.a.,
40
rozpouštědla
pro 1
spektrofotometrická
měření
indikátory
pro 1
spektrofotometrická
měření
 1 000 g - Síran amonný p.a.,
 500 ml - Dusičnan standardní zásobní certifikovaný kontrolní roztok
1000 +- 2 mg/l,
 500 g - Salicylan sodý p.a.,
 500 g - Octan amonný p.a.,
 1 000 g - Ledová kyselina octová 99,8 % p.a.,
 1 000 g Hydroxylaminhydrochlorid p.a.,
 200 g - 1.10.fenantrolinhydrochlorid p.a.,
 200 g - 1.10. fenantrolinmonohydrát p.a.,
 500 g - Peroxodisíran draselný p.a.,
 1 000 g - Iodid draselný p.a.,
 200 g - Nonylfenoldekaethoxylát (Nonylphenyl-polyetylenglykol)
p.a.,
 100 g - Dusičnan stříbrný p.a.,
 1 ks vodní lázeň pro temperování standardních roztoků a vzorků bez cirkulace, objem min. 14 l, bez víka.
základní anorganická i organická rozpouštědla pro přípravu vzorků:
 kyselina sírová p.a. - 1000ml - 6x,
 hydroxid sodý p.a.1000 g - 3x,
 ethylalkohol absolutní p.a - 1000 ml - 6x,
 kyselina dusičná p.a. - 1000 ml - 6x,
 aceton p.a. - 1000 ml - 6x,
 kyselina chlorovodíková 37%-ní p.a - 1000 ml - 6x,
 glycerin bezvodý p.a - 1000 ml - 3x,
 peroxid vodíku 30%-ní extra čistý - 1000 ml - 6x
indikátory podle hodnot pH bodu ekvivalence:
 fenoftalein 1%-ní roztok v 90%-ním ethanolu - 900 ml - 5x,
 chelaton 3 p.a. - 250 g - 6x,
41
analytická
laboratoř
mobilní 3
analytické váhy
1
laboratorní
1
analytické váhy pro
přesná měření
 modř bromthymolová ind. - 25 g - 3x,
 červeň methylová ind. (sodná sůl) - 25 g - 3x,
 eriochromčerň T ind - 100 g - 3x,
 murexid monohydrát ind - 25 g - 2x,
 difenylamin p.a - 100 g - 3x
Sada pro orientační kolorimetrická stanovení (komparační metoda)
těchto iontů: Amoniak 0,2 - 3 mg/l NH4+, Uhličitanová tvrdost 1 kapka
= 1 °d, Tvrdost (celková) 1 kapka = 1 °d, Dusičnany 1 - 120 mg/l NO3-,
Dusitany 0,02 - 0,5 mg/l NO2-, pH 4,0 - 9,0, Fosforečnany 0,2 - 5 mg/l
P;
Obsah sady - příslušenství:
Komparátor - 2 ks; Teploměr - 1 ks; Kyslíková láhev - 1 ks; Zkumavka
ke kolorimetrické sadě, plastová - 10 ks; Zkumavka k titrační sadě,
plastová 2 ks; Kádinka 100 ml, plastová - 1 ks; Stříkačka 10 ml, plast - 1
ks; Kolorimetrická srovnávací karta - 5 ks; tuţkový pH metr - Rozsah 0
- 60 °C, 0 - 14 pH, -1800 ~ 1800mV, Rozlišení pH: 0,01 pH, přesnost:
+/- 0,05 pH, integrované měření teploty - Rozlišení 0,1°C, přesnost +/1°C, kalibrace na: 1, 2 nebo 3 body kalibrace, display min. 22 x 22 mm
LCD screen s podsvícením, napájení: baterie s ţivotností více jak 25
hodin funkce automatického vypnutí, návod
standardní běţné analytické váhy slouţící k přesnému naváţení
jednotlivých vzorků, k naváţení chemických látek na přípravu roztoků,
Váţivost: 2000 g, nejmenší dílek: 0,1 g, kalibrované; adaptér do sítě
Vybavení tlačítkovou klávesnicí a podsvíceným LCD displejem +
komunikační port s moţností připojit přídavný displej. Výtisk
kalibračního protokolu. Forma protokolu se dá upravovat. Systém
vnitřní automatické kalibrace. Funkce váţení zavěšeného břemene, jako
alternativní řešení pro váţení břemen o větších rozměrech nebo těch,
42
chemické sklo
1
chemikálie
1
spotřební materiál
1
která vytvářejí magnetická pole. Moţnost vyuţití při proceduře
stanovení hustoty pevného či kapalného materiálu. Váţivost: 600 g,
nejmenší dílek: 0,001 g
 kádinky 50, 150, 400, 600, 1000 ml kaţdá po 6 ks,
 odměrné baňky 100, 250 ml kaţdá po 6 ks,
 porcelánové lodičky, odměrné válce 25, 50, 100, 1000 ml,
nálevky na filtraci 100 ml kaţdé po 6 ks,
 skleněné tyčinky 10 ks,
 pipety dělené 10 ml - 8 ks,
 vodní vývěvy - 6 ks
 salicylan sodný p.a. - 500 g - 1x,
 dusičnan stříbrný - 500 g - 1x,
 síran amonný - 1000 g - 1x,
 citronan trisodný dihydrát p.a - 1000 g - 1x,
 nitroprussid sodný dihydrát p.a - 250 g - 1x,
 chlorid amonný p.a - 1000 g - 1x,
 dichlorisokyanuratan sodný p.a- 500 g - 1x,
 jod resublimovaný p.a - 500 g - 2x,
 jodid draselný p.a - 500g - 2x,
 Nesslerovo činidlo p.a. - 900 ml - 2x,
 Ramsay tuk na skleněné zábrusy a kohouty - 400 g - 1x
 uhličitan hořečnatý p.a. - 1000g - 1x,
 písek mořský speciálně čištěný - 1000 g - 2x,
 síran ţelezitý hydrát p.a - 250 g - 2x,
 bromid sodný čistý - 250 g - 2x,
 bromid draselný p.a - 500 g - 1x,
 Fehling I - 1000 ml - 1x,
 Fehling II - 1000 ml - 1x,
43
destilační přístroj
1
Ţákovská souprava 6
pro
výuku
elektřiny I.
 ferrikyanid draselný p.a - 500g - 2x,
 ferrokyanid draselný trihydrát p.a - 500 g - 2x ,
 octan vápenatý hydrát p.a - 20 g - 2x ,
 hliník práškový stabilizovaný čistý - 250 g - 2x,
 dusičnan olovnatý p.a - 500 g - 2x,
 dusičnan draselný p.a - 1000 g - 2x,
 hydrogenuhličitan sodný p.a - 500 g - 4x,
 kyselina citrónová monohydrát p.a - 500 g - 4x,
 octan amonný p.a - 500 g - 2x,
 hydroxylamin hydrochlorid p.a - 250 g - 2x,
 o-fenanthrolin monohydrát p.a. - 10 g - 5x,
 peroxodisíran draselný p.a - 250 g - 2x,
 podloţní skla zabroušená (26x76x1,1 mm) - 600 ks;
 krycí skla (tloušťka 0,17 mm) 20 x 20 mm - mytá - 600 ks
sloţen ze skleněného výparníku s topnou spirálou, skleněného chladiče a
ovládacího podstavce s hlavním vypínačem a pojistkou, přístroj se
napojuje na přívod vody z vodovodního řádu, vodivost kondenzátu 1,5
aţ 2,5 μS/cm, 220 V
Souprava umoţňuje vykonat celou řádku demonstrací (např.
Jednoduchý elektrický obvod, Přepínač, Napětí, Sériové zapojení zdrojů
napětí, Paralelní zapojení zdrojů napětí, Intenzita proudu, Vodiče a
nevodiče, Vedou kapaliny elektrický proud?, Elektrolytický článek,
Voltův článek) a seznámit ţáky se základy obvodů, pojmem odpor,
energie, práce a výkon, elektrochemie.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Propojovací deska; 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý; 1 ks - Spojovací
vodič 50 cm červený; 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý; 1 ks Spojovací vodič 75 cm červený; 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý; 4
44
Ţákovská souprava 6
pro
výuku
elektřiny II.
ks - Modul připojení; 5 ks - Modul přímé vedení; 2 ks - Modul přímé
vedení se zdířkou; 1 ks - Modul vedení T se zdířkou; 4 ks - Modul
vedení T; 4 ks - Modul vedení L se zdířkou; 2 ks - Modul vedení L; 1 ks
- Modul přerušené vedení; 2 ks - zdířky; 1 ks - Modul vypínač ON/OFF;
2 ks - Modul přepínač; 1 ks - Modul odpor 100 Ohm; 1 ks - Modul
odpor 500 Ohm; 1 ks - Modul odpor 1 kOhm; 2 ks - Modul baterie 1.2V;
2 ks - Modul pro krokosvorku; 2 ks - Modul s objímkou E 10; 1 ks Nádoba pro elektrolýzu; 1 ks - Sada vodičů a nevodičů; 1 ks - Sada
elektrod; 2 ks - Ţárovka E 10, 2.5 V/0.2 A; 2 ks - Ţárovka E 10, 10
V/0.05 A; 1 ks - Pojistkový drát 0.1 mm; 1 ks - Odporový drát 0.2 mm;
1 ks - Měděný drát 0.2 mm; 4 ks - Krokosvorka s kontaktním kolíkem; 2
ks - Drţák se zářezem a otvorem; Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem
Součástí dodávky je i základní proškolení a uvedení do provozu.
Souprava umoţňuje vykonat celou řádku demonstrací a seznámit ţáky
se základy obvodů, pojmem odpor, energie, práce a výkon,
elektrochemie (příklady demonstrací: přeměna elektrické energie na
teplo, přeměna elektrické energie na světlo, vodiče a odporové dráty,
vznik tepla u vodičů s rozdílným průřezem drátů, tavná pojistka, práce a
výkon, elektrický odpor, výkon ţárovky, elektrická práce, ohmův zákon,
vodiče a velikost jejich odporů, měrný odpor drátů, ohmické odpory,
ţárovka není ohmickým odporem, sériové zapojení ţárovek, sériové
zapojení ohmických odporů, dělič napětí, paralelní zapojení ţárovek,
paralelní zapojení ohmických odporů, kombinované zapojení odporů
(Kirchhoffovo pravidlo), model potenciometru, vnitřní odpor zdroje
(svorkové napětí)). Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků,
podrobný návod;
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 2 Tyčové
45
Ţákovská souprava 6
pro
výuku
magnetismu
magnety, D = 10 mm, L = 50 mm, AlNiCo, červeně/zeleně lakovaný, 1
ks - Ţelezné piliny v dóze, 1 ks - Kapesní kompas, 1 ks - Koule pro
zemský magnetizmus, glóbus, D = 56 mm, s potiskem na stopce, 1 ks Velká sonda magnetického pole, 1 ks - Banánek (4 mm) s jehlou, jako
hrotové loţisko pro třecí tyče a magnety, 2 ks - Podloţka pro tyčové
válcové magnety, 4 ks - Tyč se závitem pro vzájemné sešroubování, pro
pokusy zmagnetizování, 1 ks - Modul zdířka (izolovaná podstava), 1 ks Pouzdro pro magnet, pro spojení 2 tyčových, 1 ks - Deska pro
magnetické pole „kompakt“, pro zobrazeni siločar okolo permanentních
magnetů, 2 ks - Pólový plech, 60 x 25 mm, 1 ks - Kancelářská sponka s
nití, 1 ks - Zkumavka 16 x 150 mm, plast, 1 ks - Magnetické pole - fólie,
pro zobrazeni směru magnetizace magnetických objektů, 1 ks Magnetická guma, 1 ks - Krouţek z měkkého ţeleza, 1 ks - Ţelezné
hřebíčky v dóze, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Pomocí soupravy se ţáci seznámí se základními pojmy z oblasti
magnetismu, magnetického pole, magnetického pole Země a
elektromagnetické indukce. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení
prvků, podrobný návod. Souprava umoţňuje provádět minimálně
demonstrace - magnetická interakce, magnetická indukce, magnetické
pole (příklady demonstračních úloh: magnety a magnetické póly,
vzájemné působení dvou magnetů, přitaţlivá síla magnetu, magnetická
indukce, výroba magnetů, magnetické pole tyčového magnetu, siločáry
magnetického pole, magnetické pole Země, magnet jako kompas,
způsoby zmagnetování).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 2 ks - Tyčový
magnet, D = 10 mm, L = 50 mm, AlNiCo, červeně/zeleně lakovaný; 1 ks
- Ţelezné piliny v dóze; 1 ks - Kapesní kompas; 1 ks - Koule pro zemský
magnetizmus, glóbus, D = 56 mm, s potiskem na stopce; 1 ks - Velká
46
Ţákovská souprava 6
pro
výuku
elektromagnetismu
sonda magnetického pole; 1 ks - Banánek (4 mm) s jehlou, jako hrotové
loţisko pro třecí tyče a magnety; 2 ks - Podloţka pro tyčové válcové
magnety; 4 ks - Tyč se závitem pro vzájemné sešroubování, pro pokusy
zmagnetizování; 1 ks - Modul zdířka (izolovaná podstava); 1 ks Pouzdro pro magnet, pro spojení 2 tyčových magnetů; 1 ks - Deska pro
magnetické pole, pro zobrazeni siločar okolo permanentních magnetů; 2
ks - Pólový plech; 1 ks - Kancelářská sponka s nití; 1 ks - Zkumavka 16
x 150 mm, plast; 1 ks - Magnetické pole - fólie, pro zobrazeni směru
magnetizace magnetických objektů rozměry : cca. 100 x 70 mm; 1 ks Magnetická guma, rozměry; 1 ks - Krouţek z měkkého ţeleza; 1 ks Ţelezné hřebíčky v dóze; Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava seznámí ţáky s pojmy práce, výkon, přeměna kinetická
energie v elektrickou, indukce, elektromagnetsimus, transformátor
(souprava umoţňuje provádět min. následující demonstrace: model
bimetalové pojistky, bimetalový termostat, bimetalový hlásič ohně,
výkon elektromotoru, mechanická práce a výkon elektrického proudu,
elektrický proud vytváří magnetické pole, magnetické pole cívky,
magnetem ovládané spínače, relé, relé s pracovním a klidovým
kontaktem, samočinný přerušovač obvodu, bzučák na střídavý proud,
model magnetické pojistky, pohybové účinky elektrického proudu,
Lorenzova síla, princip elektromotoru, model elektromotoru,
jednosměrný motor, sériový vinutý motor, derivační motor, model
elektromagnetického měřícího přístroje, indukce, indukované napětí,
princip generátoru proudu, alternátor s rotací magnetu, alternátor s rotací
cívky, generátor jednosměrného proudu, generátor s elektromagnetem,
generátor s rotujícím elektromagnetem, indukce při jednosměrném
proudu, transformátor, transformátor 1 : 1, nezatíţený transformátor,
intenzita proudu se téţ transformuje, cívka připojená k jednosměrnému
47
Ţákovská souprava
pro výuku
elektrodynamiky
6
proudu, vypínací špičky způsobené samoindukcí, Lenzovo pravidlo,
brzdící účinek způsobený samoindukcí, cívka připojená k střídavému
proudu, impedance cívky, odpor a indukčnost v střídavém napětí).
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava obsahovat minimálně: 1 ks - Modul
ohřívací spirála, 1 ks - Modul doutnavka, 1 ks - Modul vypínač, 1 ks Ţelezné jádro, L=50 mm, 1 ks - Kontaktní jehla, 2 ks - Pólový nástavec,
2 ks - Kartáček, 1 ks - Drţák magnetu na čepu, pro montáţ magnetu na
moduly, 1 ks - Komutátor, 1 ks - Stírací krouţky, 1 ks - Bimetalový pás,
1 ks - Plochá ocelová pruţina, 1 ks - Plochá mosazná pruţina, 1 ks Modul motor, 0.5 … 4 V DC, 1 ks - Modul pro cívku 800 závitů, 1 ks Modul pro cívku 2x800 závitů, 1 ks - Cívka 800 závitů, modrá, 1 ks Cívka 2x800 závitů, 1 ks - U-jádro a I-jádro, 2 ks - Loţisková tyč,
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem.
Souprava seznámí ţáky s problematikou: Magnetické pole cívky, kterou
teče proud, Vektorový graf, Schematické zobrazeni siločar, Co
způsobuje směr proudu v cívce?, Závislost mezi intenzitou proudu a
tangentem úhlu vychýlení; Geomagnetické pole: Schematický graf
vektorů zemského magnetického pole a magnetického pole, Stanoveni
síly geomagnetického pole, Souvislost mezi magnetickou silou pole
cívky a Země, SI-jednotka intenzity magnetického pole a jednotka
Oersted; Kinetické energie z elektrické energie: Směr proudu a odklon
vodiče, kterým teče proud v magnetickém poli ("Pravidlo třech prstů"),
Cívka v magnetickém poli (magnetoelektrický přístroj), jednoduchý
jednosměrný motor, sériový vinutý motor, derivační motor, generátor
jednosměrného proudu, generátor s rotujícím magnetem, generátor s
rotující cívkou;
Za tímto účelem musí souprava obsahovat minimálně: 1 ks - Osa pro
48
Ţákovská souprava
pro výuku
elektroniky
4
cívku, 1 ks - Ukazatel pro cívku, 1 ks - Pólový nástavec, 60 x 25 mm, 1
ks - Motor / generátor model, 2 ks - Tyčový magnet, D = 10 mm, L = 50
mm, 5 ks - Ţárovka 4 V/40 mA, E 10, 1 ks - Cívka 400 závitů, modrá, 1
ks - Ţelezné jádro, L=50 mm, 1 ks - Vodič kolébka, 2 ks - Pravoúhlá
elektroda, 1 ks - Stolík pro kapesní kompas, 1 ks - Indukční cívka, 1 ks Kapesní kompas, 1 ks - Stupnice pro otočnou cívku. Uloţení v úloţném
boxu s vloţkou a krytem.
S pomocí této soupravy je moţné vykonat řadu pokusů z elektroniky.
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Souprava umoţňuje vykonávat demonstrace z oblastí polovodičů, diod,
kondenzátorů (příklady demonstrací: polovodiče, diody, kondenzátory,
tranzistory, multivibrátory, usměrňovací zapojení, rezonanční obvody,
usměrňovací obvody, zesilovací obvody, logické obvody).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Spojovací
deska, 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm
červený, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm modrý, 1 ks - Spojovací vodič 75
cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm modrý, 1 ks - Modul solární
článek, 1 ks - Modul mikrofon, 4 ks - Modul připojení, 5 ks - Modul
přímé vedení, 3 ks - Modul přímé vedení se zdířkou, 4 ks - Modul
vedení T, 1 ks - Modul vedení T se zdířkou, 2 ks - Modul vedení L, 4 ks
- Modul vedení L se zdířkou, 1 ks - Modul vedení přerušené, 2 ks zdířky, 2 ks - Modul objímka E 10, 2 ks - Modul vypínač ON/OFF, 1 ks
- Modul baterie (akumulátor) 1.2 V, 1 ks - Modul sluchátko, 1 ks Modul odpor 100 Ohm, 1 ks - Modul odpor 500 Ohm, 1 ks - Modul
odpor 1 kOhm, 1 ks - Modul odpor 10 kOhm, 1 ks - Modul odpor 47
kOhm, 1 ks - Modul nastavitelný odpor 10 kOhm, 1 ks - Modul
potenciometr 470 Ohm, 1 ks - Modul odpor NTC, 1 ks - Modul odpor
PTC, 1 ks - Modul odpor LDR, 1 ks - Modul odpor VDR, 1 ks - Modul
49
Ţákovská souprava
pro výuku
elektrostatiky
6
kondenzátor 0, 1 μF, 1 ks - Modul kondenzátor 1 μF, 1 ks - Modul
kondenzátor 2 μF, 1 ks - Modul kondenzátor ELKO, bi 10 μF, 1 ks Modul kondenzátor ELKO, 100 μF, 1 ks - Modul kondenzátor ELKO,
1000 μF, 2 ks - Modul dioda Si, 1 ks - Modul germaniová dioda, 1 ks Modul Zenerova dioda, 2 ks - Modul dioda LED, 1 ks - Modul můstek,
4 LED diody, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze vlevo, 1 ks - Modul
tranzistor NPN, báze vpravo, 1 ks - Modul tranzistor PNP, báze vlevo, 1
ks - Modul pro cívku s 800 závity, 1 ks - Modul pro cívku s 2x800
závity, 1 ks - Modul bzučák, 1 ks - Sluchátka, 1 ks - Cívka s 800 závity,
modrá, 1 ks - Cívka s 2x800 závity, červená, 1 ks - Ţelezné jádro U a I,
2 ks - Ţárovka E10/10V/0, 05A, 1 ks - Nábojnice pro magnet, 2 ks Válcový magnet, AlNiCo, D=10 mm, L=50 mm, 1 - Ţelezné jádro,
L=50 mm, 1 ks - Kolík s jehlou, 2 ks - Krokosvorka, 2 ks - Krokosvorka
s kolíkem, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava seznamuje ţáky se základní pojmy z oblasti elektrostatiky.
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oborů elektrostatický náboj,
elektrostatické interakce, influence - polarizace (příkladydemonstrací:
vodič, nevodič, náboj, funkce elektroskopu, izolant, pouţití Faradyovy
klece).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 2 ks Elektroskop, 1 ks - Hliníkový profil s 4 mm kolíkem pro upevnění v
izolované podstavě modulu se zdířkou, robustní hliníkový ukazatel, L =
140 mm, na jehle kvůli minimálnímu tření, 1 ks - Tyč z akrylu 150 x 10
mm s otvorem pro hliníkovou tyč D = 4mm, 1 ks - Plastová tyč, 150 x
10 mm, 1 ks - Plastová tyč 150 x 10 mm s loţiskovým otvorem, 1 ks Polyetylénová hadřička (třecí tkanina), 1 ks - Hliníková tyč 150 x 4 mm,
slouţí společně s další poloţkou jak vybíječ, 1 ks - Akrylová tyč s
50
Ţákovská souprava
pro výuku optiky I.
6
otvorem, 70 x 10 mm, 1 ks - Válcová doutnavka, 2 ks - Modul zdířka
(izolant), 1 ks - Banánek (4 mm) s jehlou, 2 ks - Hliníkové pásky
(jednoduchý elektroskop), 1 ks - Faradayův pohár, 1 ks - Kádinka 150
ml, nízká, Uloţení: 1 ks - Plastová vloţka, Uloţení v úloţném boxu s
vloţkou a krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblastí šíření světla, odraz
světla, optické přístroje (příklady demonstrací: Světlo se šíří přímo,
Vznik stínu, Odraz světla od rovinného zrcadla, Obraz na rovinném
zrcadle, Odraz světla od dutého zrcadla, Sestrojení obrazu na dutém
zrcadle, Zobrazení bodu v dutém zrcadle, Odraz světla od vypuklého
zrcadla, Sestrojení obrazu na vypuklém zrcadle, Zobrazení bodu na
vypuklém zrcadle, Lom na rovinné paralelní desce, Index lomu skla,
Lom světla při přechodu vzduch - voda, Úhel dopadu a úhel lomu, Index
lomu tuhých látek, Výpočet paralelního posunu při rovinné paralelní
desce, Přechod ze skla do vzduchu, Vychylující a převracející hranol,
Lom světla na hranolu, Lom světla spojkou, Okrajové paprsky,
Zobrazení obrazu spojkou, Zobrazení bodu spojkou, Lom světla
rozptylkou, Zobrazení obrazu rozptylkou, Zobrazení bodu rozptylkou,
Barevný rozklad světla, Zdravé oko, Krátkozrakost, Dalekozrakost,
Stařecká dalekozrakost). Jednoduché sestavení, bezpečnost elektrických
zapojení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Kombinovaná halogenová lampa 12V/20W, pouţití přímo na stole nebo
na optické lavici se vstavěnou kondenzační čočkou + hliníkový kryt s
plastovými lištami pro uchycení clon, 1 ks - Lichoběţníkový hranol, 1
ks - Polokruhová čočka, 1 ks - Pravoúhlý hranol, 2 ks - Plankonvexní
čočka, 1 ks - Plankonkávní čočka, 1 ks - Optický disk (úhloměr), 1 ks Matnice, 1 ks - Ploché zrcadlo, 1 ks - Flexibilní zrcadlo, můţe být
51
Ţákovská souprava
pro výuku optiky II.
6
pouţito jako parabolické zrcadlo, 1 ks - Clona (1 a 2 štěrbiny), 1 ks Clona (3 a 5 štěrbin), 1 ks - Transparentní vanička, bílé pozadí s krytem,
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou, krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblastí šíření světla, odraz
světla, optické přístroje (příklady demonstrací: Světlo a stín, Fáze
Měsíce, Zatmění Slunce a Měsíce, Dírková kamera, Fotometr, Obraz na
dutém zrcadle, Obraz na vypuklém zrcadle, Určení ohniskové
vzdálenosti spojky, Zobrazení předmětu spojkou, Zákon zobrazení
spojkou, Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky, Zobrazení předmětu
rozptylkou, Sférické odchylky čoček, Barevné odchylky čoček,
Rozloţení a spojení barevného spektra na hranolu, Aditivní míchání
barev, Subtraktivní míchání barev, Barvy těles, Model lidského oka,
Oční vady a jejich korekce, Lupa, Diaprojektor, Mikroskop, Dalekohled,
Fotoaparát, Ohyb na mříţce, Určení vlnové délky, Polarizace filtry,
Otáčení polarizační roviny vloţením tuhé látky, Model cukroměru,
Fotoelasticimetrie). Jednoduché sestavení, bezpečnost elektrických
zapojení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Drţák s
čočkou f=+50 mm, 1 ks - Drţák s čočkou f=-100 mm, 1 ks - Objímka s
čočkou f=+300 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+100 mm, 1 ks - Duté
zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 1 ks - Vypuklé zrcadlo v objímce, D =
50 mm, 3 ks - Drţák čočky a clony, 2 ks - Drţák diapozitivu, 1 ks - Sada
otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3 ks), 1 ks - Clona “L”, 1 ks Obrazový diapozitiv se čtyrmi motivy, 1 ks - Štěrbinová clona, 1 ks Model Země a Měsíce (Měsíc), 1 ks - osa zakřivená pod úhlem 23°, D =
56 mm, 1 ks - pohyblivý Měsíc pro zobrazení fází Měsíce, 1 ks - Drţák s
matnicí, 1 ks - Diodové světla pro aditivní míchání barev, souprava,
napájecí blok (4, 5 … 15 V DC) a připojovací vodiče, 1 ks - Sada
52
Ţákovská souprava
pro výuku tlaku
vzduchu
6
Ţákovská souprava
pro výuku kmitání
6
barevných filtrů subtraktivních, 3 ks, 3 ks - Běţec pro optickou lavici, 1
ks - Běţec stativový se šroubem, 1 ks - Rovnostranný hranol, sklo, s=25
mm, 1 ks - Stolek k hranolu, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem
Souprava umoţnuje měřit tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu, volný
pád, pokusy s magdeburskými polokoulemi, přenos zvuku ve
vzduchoprázdnu a další. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků,
podrobný návod. Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oboru
tlak vzduchu (příklady: důkaz tlaku vzduchu, „Magdeburské
polokoule“, měření tlaku vzduchu, vnitřní tlak ≥ vnější tlak, uvedení
vody do varu při 60°C, sníţení vnitřního tlaku, volný pád - pádová
trubice, přenos zvuku ve vzduchoprázdném prostoru, Boyle - Mariottův
zákon, určení hmotnosti vzduchu).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Generátor
zvuku (alarm), 1 ks - Zvuk pohlcující podloţka, 1 ks - Magdeburské
polokoule, guma, 1 ks - balónek, 1 ks - Svorka na balónek, 1 ks - Trhač
membrán, 1 ks - Plastová fólie pro „trhač membrán“, sada, 1 ks Okrouhlá nádobka s uzávěrem, 1 ks - Pádová trubice, s pádovým
tělísky, 1 ks - Vakuová nádoba 1000 ml, s vakuometrem, 1 ks Stříkačka 120 ml, pro pokusy ve vakuu, 1 ks - Vakuová hadice, D = 6
mm, L = 30 cm, 1 ks - Manometr pro Boyle - Mariottův pokus, Uloţení
v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava seznamuje ţáky s pojmy kmitání, rezonance, vlnění,
frekvence. Umoţňuje sestavit matematické kyvadlo, měřit tíhové
zrychlení a vykonat základní pokusy ze stojatého i příčného vlnění.
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oborů kmity, vlnění
(příklady: doba kmitu matematického kyvadla, doba kmitu pruţinového
53
Ţákovská souprava
pro výuku
ultrazvuku
1
kyvadla, doba kmitu listové pruţiny, dráha - čas, zápis harmonických
kmitů, měření tíhového zrychlení, rezonance matematického kyvadla,
rezonance pruţinového kyvadla, rezonance listové pruţiny SWS, princip
rezonančního měření frekvence, dynamické měření tuhosti pruţin,
příčné stojaté vlnění, podélné stojaté vlnění, odraz vln na pevném a
volném konci).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Gumová
šňůra, 3 m, 1 ks - Listová pruţina ocelová, 0, 6 mm, L = 300 mm, 1 ks Drţák zapisovače, 1 ks - Závitová tyč s křídlovými maticemi pro
upevnění drţáku zapisovače na ocelovou listovou pruţinu 2 ks Kyvadlová koule s háčkem - dřevo, D = 60 mm, 1 ks - Kyvadlová koule
s háčkem - plast, D = 60 mm, 1 ks - Experimentální motor pro pokusy s
vlněním, slouţí jako budič příčného a podélného vlnění, k napájení je
vhodný frekvenční generátor, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem
Souprava umoţňuje vykonat základní pokusy z oblasti šíření, odrazu a
skládání vln, také umoţňuje provádět demonstrace stojatého vlnění,
ohybu zvuku a práce s parabolickými zrcadly a čočkami (příklady:
vysílač - charakteristika záření, přijímač - charakteristika, svazky vln –
působení parabolických zrcadel, parabolické zrcadlo jako přijímač,
okolní zvuky, princip superpozice, odraz, pohlcování, pohlcování zvuku
ve vzduchu, ohyb na překáţce, ohyb na jednoduché štěrbině, ohyb na
dvojité štěrbině, ohyb na kruhové cloně (otvor), ohyb na kruhovém
kotouči, ohyb na Fresnelově čočce, interference dvou vysílačů, Lloydův
pokus, stojaté vlnění při dvou vysílačích, stojaté vlnění přes odraz,
vlnová délka - rychlost šíření zvuku). Jednoduché sestavení, stabilní
uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Ultrazvuk
54
Ţákovská souprava
pro výuku
termodynamiky I.
6
zdroj, 2 ks - Ultrazvuk vysílač, 1 ks - Ultrazvuk přijímač, 1 ks Ultrazvuk goniometr, 3 ks - Běţec s ryskou, H = 40 mm, 1 ks Ultrazvuk clony, sada, s upínacím úhelníkem, 1 ks - Ultrazvuk rám pro
absorpci, 1 ks - Ultrazvuk parabolické zrcadlo, Uloţení v úloţném boxu
s vloţkou a krytem
Souprava seznamuje ţáky se základními pojmy v oblasti termodynamiky
(Teploměr, změna objemu vzduchu a kapalin, skupenské teplo,
proudění, sálaní tepla a změny skupenství).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Odměrný
válec 100 ml, plast, 1 ks - Těleso pro tepelné záření, pár, bílé a černé, 1
ks - Bimetalový pás, 160 x 20 mm, 1 ks - Vosková tuţka, 2 ks - Hadice,
100 cm, ohybná, 2 ks - Trubička, D=8 mm, L=200 mm, akryl pro
manometr, 1 ks - Zahnutá jehla, pro průtokovou spirálu, 1 ks - sada 5
Průtokových spirál, 1 ks - Drţák pro siloměr a zkumavky, 1 ks Voskové pásky, 1 ks - Trubička, D=8/5 mm, L= 80, sklo, 1 ks - sad 3
Stativových kruhů, 1 ks - Rozptylová síťka s keramickým středem 1 ks
- Kádinka vysoká, 250 ml, borokřemičitanové sklo, 1 ks Erlenmeyerova banka, 100 ml, s SB19, 1 ks - Trubička pro tepelnou
roztaţnost, hliník, 1 ks - Trubička pro tepelnou roztaţnost, ocel, 2 ks Ukazatel s kolíkem pro tepelnou roztaţnost, 1 ks - Běţec s aretací pro
tepelnou roztaţnost, 1 ks - Běţec pro ukazatele pro tepelnou roztaţnost,
2 ks - Zkumavka. 16 x 160 mm, borokřemičitanové sklo, 1 ks Lampový olej, 50 ml, v láhvi s kapátkem, 1 ks - Thiosíran sodný 200 g,
v láhvi s uzávěrem, 1 ks - Prášková barva červená, v dóze (potravinové
barvivo), 2 ks - Zátka, 12/18/27 mm, silikon, 1 otvor 7 mm, 1 ks - Zátka,
17/22/25 mm, silikon, 1 otvor 7 mm, 1 ks - Zátka, 17/22/25 mm, silikon,
2 otvory 7 mm, 1 ks - Hliníkový kvádr cca 50 x 20 x 20 mm, s háčkem,
1 ks - Malý ocelový kvádr cca 20 x 20 x 20 mm, s háčkem, 1 ks -
55
Ţákovská souprava
pro výuku
termodynamiky II.
6
Izolační nádoba s uzávěrem sloţená ze 2 hliníkových nádob, o objemu
150 a 700 ml vzájemně odizolovaných, průsvitný uzávěr, zátka pro
teploměr a jednoduchý míchač, 1 ks - Tyč, válcová, L = 500 mm, D = 10
mm, poniklovaná ocel, 2 ks - Laboratorní teploměr, -10 .. +110 °C,
dělení 1°C, plněný alkoholem, 1 ks - Teploměr bez stupnice, -10 ... +110
°C, plněný alkoholem, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava seznamuje ţáky s dalšími pojmy z oblasti termodynamiky.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace v oblastech změna
skupenství, teplo „kvantitativně“ , práce a výkon (příklady: tepelná
roztaţnost plynů,vyzařování a pohlcování tepla, práce a výkon, přeměna
tepla na energii. Peltierův efekt, měrná tepelná kapacita vody, tepelná
roztaţnost plynů kvantitativně, Guy - Lussacův zákon (absolutní nula),
vedení tepla v pevných látkách kvantitativně, vyzařování tepla
kvantitativně, pohlcování tepla kvantitativně, odevzdávání tepla a
intenzita proudu, elektrický ekvivalent tepla, ekvivalent tepla, přeměna
energie). Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný
návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Joulův
kalorimetr univerzální, 1 ks - Přídavný uzávěr pro kalorimetr, 1 ks - sada
4 tyčí pro vedení tepla,1 ks - Koule pro Gay - Lussacův zákon, 1 ks ocelová dutá koule D=60 mm, se závitem, 1 ks - Manometr pro Gay Lussacův zákon, k našroubování do ocelové koule, 1 ks - barometr s
rozsahem 800 ... 1300 hPa, D= cca. 65 mm, 1 ks - Oktagon pro tepelné
vyzařování pro vyzařování tepla jsou barevné plochy obrácené směrem
ven, pro pohlcování dovnitř, duté těleso s osmi různobarevnými stěnami,
druhá strana stěny je bez, úpravy, navrchu uvnitř tepelný zdroj:
halogenová ţárovka 12V/20W, G4 plochy: bílá, černá, modrá, ţlutá,
červená, bílá matná, stříbrná leštěná, stříbrná matná, 1 ks - Tepelný
56
Ţákovská souprava
pro výuku
alternativní energie
6
přijímač, 1 ks - tepelná sonda se zesilovačem, na přeměnu optického
výkonu na napětí, tvoří s měřícím přístrojem o rozsahu 0 ... 10 V
radiační pyrometr, vypínač ON / OFF, nastavení nuly, výstup chráněný
proti zkratu, LED- indikátor pro stav přístroje, napájecí napětí : max. +/14 V na baterii (je v přístroji), 1 ks - Termogenerátor s úpinkou k
přeměně tepla na elektrickou energii a naopak, kryt z akrylového skla, v
středě stojícím Peltierovým článkem mezi dvěma kostkovými
hliníkovými kádinkami, připojení pomocí dvou bezpečnostních zdířek a
dvě zátky pro upevnění teploměrů, úpinka k přitlačení hliníkových
kádinek na Peltierův článek, Peltierův článek: max. 15 V/3, 5 A,
hliníkové kádinky: kaţdá cca. 50 ml, 2 ks - Laboratorní teploměr, -10 ...
+110 °C, dělení 1 °C, plněný alkoholem, Uloţení v úloţném boxu s
vloţkou a krytem
Souprava seznámí ţáky se základy vyuţití alternativní energie, přeměny
sluneční, větrné a vodní energie ne elektrickou. Souprava umoţňuje
provádět demonstrace z oborů spalovací motory, Slunce - fotovoltaika,
energie z vody, tepla, větru, vysvětlení principu hybridních vozidel
(příklady demonstrací: přeměna energie ve spalovacích motorech,
sluneční energie bude přímo změněná na elektrickou energii, sériové a
paralelní zapojení solárních článků, efektivnost vztáhnutá na úhel
dopadu paprsků, uskladnění energie a její vyuţití, energie vody se
přemění na elektrickou energii, větrná energie se přemění na elektrickou
energii, vysoký tlak páry se přemění na elektrickou energii, uskladnění
energie, krátkodobé uskladnění elektrické energie, princip hybridních
vozidel). Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný
návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Zapalovač
stlačeného vzduchu, díky velké kompresi se zapálí malé mnoţství vaty
57
Ţákovská souprava
pro výuku
skladování energie
6
(Dieselův motor). Robustní plexisklový válec, pístní tyč s rukojetí, vata
a těsnění. Výška spalovacího prostoru cca. 90 mm., 1 ks - Spalovací
válec, zapálení směsi vzduchu a benzínu (benzínový motor), akrylový
válec s piezoelektrickým zapalovačem, měkká zátka (jako ucpávka),
Válec : výška 280 mm, průměr 40 mm., 1 ks - MSP zdvojený solární
článek, 2 ks - solární články v krabičce s magnetickým přichycením se
čtyřmi bezpečnostními, zdířkami. 1 ks - Úhloměr pro zdvojený solární
článek, akrylový rám s oboustrannou úhloměrnou stupnicí, otočná deska
na poloţení solárního článku, 1 ks - Model elektromobilu, vozidlo s
motorem, přepínačem, baterie anebo externí zdroj, 1 ks - Turbína v
pouzdru, Peltonova turbína v průhledném obalu násuvně připojitelná na
MSP motor/generátor, 1 ks - MSP motor/generátor, určený na připojení
k Peltonově turbíně anebo vrtuli, 1 ks - Vrtule, plastová vrtule, D = cca.
47 mm, násuvně připojitelná na MBC motor/generátor, 1 ks - Ruční
generátor, DC motor s převodovkou v průhledném plášti, s pevnou hnací
klikou, kontakty pro odběr napětí 1 ks - MSP ukladač energie, 10 F
kondenzátor s analogovým ukazatelem stavu nabití, 1 ks - MSP objímka
E10, 5 ks - Ţárovka 1, 5V / 50mA, E10, 1 ks - sada 6 Propojovacích
vodičů, 1x75 cm červený, 1x75 cm modrý, 1x50 cm červený, 1x50 cm
modrý, 2x25 cm černý, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Kompletní sada prvků na názorné vysvětlení principu skladování energie
a přeměny energie přes palivové články. Získávání elektrické energie z
větrné a principy fungování "vodíkového" auta. Vysvětlení principu
elektrolyzéru. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný
návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Větrná
vrtule, profesionální model - Velký pracovní model větrné vrtule,
přeměna větrné energie na elektrickou energii. Generátor s nábojem pro
58
Ţákovská souprava
6
nasazení různých vrtulových listů, 3 listové vrtule v 4 rozličných
polohách, které se mohou libovolně měnit, taktéţ je moţné měnit úhel,
stabilní stojan s kovovou výplní, včetně LED- indikátoru napětí resp.
hudební modul jako spotřebič (bez vyobrazení), 1 ks - Vodíkové auto,
souprava - ukázka celého procesu: výroba vodíku sluneční energií,
uskladnění (čerpací stanice) vodíku, natankování auta vodíkem, pohon
auta vodíkem přes palivový článek, jízda auta pomocí dálkového
ovládání, V soupravě je: 1 ks - solární článek, 1 ks - vodíková čerpací
stanice, 1 ks - vodíkové autíčko, 1 ks - dálkové ovládání, 1 ks -drobné
díly potřebné na uvedeni do činnosti - sada, pracovní návod,1 ks - PEM
(proton exchange membrane) elektrolyzér - Jednotka vyrábějící kyslík a
vodík z destilované vody dodáním elektrické energie, energii můţeme
dodat ze solárních článků, větrné vrtule, ručního generátoru anebo
síťového adaptéru anebo z baterie; vyprodukované plyny se pomocí
hadice mohou shromaţďovat do zásobníku plynu.; 1 ks - PEM palivový
článek - Jednotka vyrábějící elektrickou energii přivedením vodíku (a
kyslíku z okolního vzduchu); vodík se přivádí buď z plynojemu anebo z
plynové tlakové láhve, odběr elektrické energie přes dvě 2-mm zdířky, 1
ks - PEM Reverzní palivový článek - Tato jednotka kombinuje funkce
elektrolyzéru a palivového článku; přivedením elektrické energie se z
destilované vody vyloučí plyny, resp. přivedením vodíku se můţe
odebírat elektrická energie. 1 ks - Plynojem - Slouţí při rozkladu
destilované vody na shromáţdění vzniknutých plynů vodíku a kyslíku;
ve spojení s elektrolyzérem jako napáječ palivových článků; dva
akrylové odměrné válce se sběrnou nádobou na plyn; objem: kaţdý cca.
30 ml, na podloţce, včetně silikonové hadičky s mini zátkou a stříkačky
z plastu.
Jedná se o výukovou soupravu, která seznámí ţáky se základy
59
pro výuku
radioaktivity
Ţákovská souprava
pro výuku ohřevu
vody
4
radioaktivního měření, záření (alfa, beta, gama) a radioaktivními látkami
(příklady demonstrací: poznávání jednotlivých přírodních radioaktivních
látek, zkoumání záření alfa, dosah alfa záření ve vzduchu, absorpce alfa
záření , chování se beta záření v magnetickém poli, dosah beta záření ve
vzduchu, absorpce beta záření, měření tloušťky vrstvy průhledného
obalu, radiační zatíţení ze silného beta záření, zůstatkové záření ze
záření beta, dosah gama záření ve vzduchu - zákon čtverce vzdáleností,
gama záření se nevychyluje v magnetickém poli, gamadozimetrie,
absorpce záření gama. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků,
podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Upínač
absorpčních desek, magnetický, upínací zařízení z kovu pro rychlé a
bezpečné uchycení absorpčních desek a jiných, předmětů, 1 ks Vychylující nástavec pro preparáty, 1 ks - Malé kruhové magnety, pár,
neodymiové magnety, 1 ks - sady 25 absorpčních desek skládající se z 5
x Al, 5 x Fe, 5 x akryl a 10 x Pb. , 1 ks - Zkumavka s dělením, 1 ks Vyvaţovací tělíska 250 g, 1 ks - Modré zrno, 250 g, 1 ks - Chlorid
draselný, 250 g, 1 ks - Plastová dóza, s víkem, 1 ks - Noţík, 1 ks - drţák
pro preparáty, magnetický, 1 ks - Pracovní deska s lineárem a
úhloměrem, kovová deska s natištěnými stupnicemi, dělení v mm a cm.
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava umoţňující vysvětlit ţákům ekologický ohřev vody pomocí
slunečního kolektoru a výměníku a demonstrovat model solárního
systému na ohřev vody. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků,
podrobný návod. Souprava umoţňuje vykonávat pokusy z oblasti
modelů solárního systému.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Sluneční
kolektor, plochý kolektor na přeměnu energie záření na tepelnou energii;
60
Ţákovská souprava
3
pro výuku dynamiky
přibliţně 200 cm dlouhá měděná spirála z měděné trubičky v
kolektorové komoře; nabarvená na černo, odnímatelný průhledný kryt,
otvor se silikonovou zátkou na měření teploty uvnitř, trubička Da= 6
mm, 1 ks - Výměník tepla, k přenosu energie z primárního na
sekundární vodní oběh; asi 100 cm dlouhá měděná spirála v průhledné
plastické nádobě, odnímatelné víko se silikonovou zátkou pro vloţení
teploměru, trubička průměr Da= 6 mm, objem nádoby: cca. 400ml, 1 ks
- Komora pro měření teploty, pro měření teploty ve vodním oběhu,
silikonová zátka pro vloţení teploměru. 1 ks - Cirkulační membránové
čerpadlo, samonasávací, velmi tiché, minimální spotřeba elektrického
proudu, pouzdro, bez vibrací, napájecí napětí: 2 ... 12 VDC, max. proud:
20 ... 150 mA, průtok: 150 ml/min, výtlak: 6.0 m (vody), max. sací
výška: - 3.0 m (vody) 2 náustky, zabudované v pouzdru, magnetické, 3
ks - Teploměr se stupnicí -10... +110 °C, dělení 1°C, naplněný
alkoholem, 4 ks - Silikonová hadice, průměr = 3/6 mm, délka = 24 cm, 1
ks - Stříkačka 120 ml, plast; Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblasti měření fyzikálních
veličin, především seznámení se všemi druhy pohybů a sráţek těles
(např.: rovnoměrný pohyb, nerovnoměrný pohyb, průměrná a okamţitá
rychlost, rovnoměrně zrychlený pohyb, volný pád, základní rovnice
dynamiky a „Newtonova“ definice, sráţka těles - hybnost, dynamické
určení hmotnosti, potenciální a kinetická energie). Součástí soupravy je
metodický návod. Jednoduché sestavení pokusů, stabilní uchycení
prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 2
Experimentální vozíky, hmotnost 50 g, s nízkým třením, s tyčkou pro
upevnění závaţí se zářezem 10 g , případně 50 g; 4 ks - Závaţí s
výřezem 50 g, 3 ks - Závaţí s výřezem 10 g, 1 ks - Drţák závaţí 10 g, 2
61
Ţákovská souprava
pro výuku
mechaniky
3
ks - Pruţný nárazník, ocelová pruţina pro demonstraci elastického rázu,
nasouvatelný na experimentální vozík, 1 ks - Vodící kladka, plastická
hmota, s nízkým součinitelem tření, se svorníkem s upínacím šroubem
na uchycení na stůl anebo kolejnici, 2 ks - Karoserie experimentálního
vozíku, 1 ks - Pruţina pro vozík pro rázové pokusy s dvěma
experimentálními vozíky, 1 ks - Tyč, válcová L=60 mm, D=10 mm, 1 ks
- Svinovací metr, L=300 cm, 1 ks - Vozík s pohonem s volitelnou
rychlostí, pro experimenty s rovnoměrným pohybem, potenciometr pro
nastaveni rychlostí. Přepínač na volby pohybu vpřed/stop/vzad, zdířky
pro externí napájení (nerovnoměrný pohyb), baterie 9V - výměna bez
otevření krytu, 1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, hliníkový profil,
robustní s natištěnou mm stupnicí, sestavitelná do 1 m kolejnice, na
čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče pro
demonstraci zrychleného pohybu, 1 ks - Univerzální spojka kolejnic,
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava umoţňuje provádět základní demonstrace z oblasti měření
fyzikálních veličin, sestavit jednoduché stroje a seznámit ţáky s
působením tlaku v kapalinách (např.:měření délky metrem a posuvným
měřítkem, objem pevných a kapalných látek, objem plynů, měření času matematické kyvadlo, hmotnost a jednotka hmotnosti, hustota pevných
látek, hustota kapalin, hustota kapalin (pomocí U- trubičky), tíhová síla,
měření síly, prodlouţení vinuté pruţiny (Hookův zákon), směr síly a
působiště síly, skládání sil, silový rovnoběţník, skládání tří sil,
nakloněná rovina, rozloţení sil na nakloněné rovině, třecí síla, určení
koeficientu tření, dvojramenná páka, pevná kladka, volná kladka).
Součástí soupravy je metodický návod. Jednoduché sestavení pokusů,
stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks -
62
stativový materiál
pro ţákovské
6
Experimentální vozík, hmotnost 50g, 1 ks - Svinovací metr, 3 m, 2 ks Misky pro závaţí se závěsem, 1 ks - Ukazatel pro páku, 1 ks - Stupnice s
dílky, 1 ks - Vyvaţovací jezdec pro páku, 1 ks - Vyvaţovací tělíska 50
g, 1 ks - Posuvné měřítko, plast, dělení 0, 1 mm, 1 ks - Kádinka 100 ml,
plast, s výlevkou, 1 ks - Odměrný válec 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks Ponorné sondy, sada 2ks, 2 ks - Trubička, D= 8 mm, L = 200 mm, akryl,
1 ks - Trubička, D= 20 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Zátka, silikon,
12/18/27 mm, 1 otvor, 1 ks - Zkumavka 12x100 mm, skleněná, rovný
okraj, 4 ks - Závaţí s výřezem 50 g, 4 ks - Závaţí s výřezem 10 g, 2 ks Drţák závaţí 10 g, 1 ks - Sada závaţí 1- 50 g, velmi přesné, uloţené v
krabičce, 2 ks - Tyč válcová, 500 x 10 mm, 1 ks - Trubička, D = 8 mm,
L = 80 mm, akryl, 1 ks - Archimédův dutý kvádr 50 x 20 x 20 mm - pro
jednoduchý přepočet objemu bez kalkulačky, 1 ks - Hliníkový kvádr, 50
x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový
kvádr, malý (stejné hmotnosti jako hliníkový), 1 ks - Válcová pruţina
3N/m, 1 ks - Válcová pruţina 20N/m, 1 ks - Páka pro váhu, L = 420 mm
pozůstávající z hliníkové ploché tyče s nasunutými prvky z plastické
hmoty, s čepy z plastické hmoty pro drţení závaţí anebo misek, 2 otvory
pro stabilní a labilní rovnováhu, závit pro ukazatel, 1 ks - Listová
pruţina, ocelová, 0, 4 mm, L=165 mm, 1 ks - Kapilární trubička, sada,
120 x 0, 5/1/1, 5 mm, 1 ks - Kladky, sada 4 ks s hlubokou dráţkou, 1 ks
- Hadice 100 cm, průhledná, plastická hmota, 1 ks - Hadice 16 cm,
průhledná, plastická hmota, 2 ks - Siloměr 2 N, průhledný dělení po 0,
02 N, tmavočervený, průhledný plášť pro pozorování vinuté pruţiny,
nastavení nuly, koncový doraz pro zabránění přetaţení, pruţiny. Uloţení
v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava musí minimálně obsahovat: 2 ks - Loţiskový čep, 1 ks - Drţák
pro siloměry a zkumavky, 1 ks - stolová úpinka, upínací rozsah 50 mm,
63
soupravy
Edukační sada
senzorů
6
zelené klíčovací
plátno (green
screen)
1
2 ks - Kolejnice, vysoká, 300 mm, NTL - hliníkový profil, pouţitelný
jako stativová základna, anebo spojením jako nakloněná rovina, 1 ks Spojka kolejnic, univerzální, NTL - hliníkový profil, pro spojování
kolejnic, 3 ks - mnohonásobná spojka, hliníkový čtverhranný profil
určený na montáţ tyčí, čepů (a)nebo listových pruţin, 1 ks - Válcová
spojka, 80 mm, 1 ks - Běţec se šroubem, NTL - profil, 1 ks - Běţec s
dráţkou pro stupnice, stínidla a ukazatele, 2 ks - Tyč válcová,
L=250mm, D=10 mm, 2 ks - Plastový návlek pro stativové tyče, 1 ks Tyč válcová, L=100mm, D=10 mm, 1 ks - Nůţky, 1 ks - Pevná niť,
cívka 30 m, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Fyzika – základní sada senzorů obsahuje senzory včetně všech
potřebných rozhraní.
Sada musí minimálně obsahovat: Senzor volného pádu, Fotobrána,
Senzor pohybu, Magnetické pole, Barometr - měření nízkých tlakových
rozdílů, El. napětí / el. proud , Senzor rotačního pohybu , Absolutní tlak
/ teplota , Nerez teplotní čidlo , Digitální adaptér - pro propojení čidel s
počítačem, Citlivý světelný senzor , Siloměr s vysokým rozlišením ,
Příslušenství:
páteřní rozhraní umoţňující provádět experimenty přímo v počítači.
Moţnost připojení dvou libovolných PASPORT senzorů i vyuţití
integrovaných čidel teploty a napětí. Pro připojení k USB portu počítače,
vstupy pro dva senzory, integrovaný teplotní senzor, integrovaný senzor
napětí.
Součástí sady bude zaškolení v délce min. 6 hod. na zakoupené sady
a jejich uvedení do provozu.
zelené klíčovací plátno o rozměrech minimálně 800 x 600 cm pro
potřeby "klíčování".
64
reflektor na
nasvícení green
screen
spektrofotometr
4
termokamera s
ostřením
1
stoly laboratorní
oboustranné
4
1
min. výkon světelného zdroje 300W, stmívatelný, s regulovatelnou
optikou, hliníkové tělo reflektoru - nízká váha (omezené zatíţení
podhledového rastru).
mikroprocesorem řízený spektrofotometr s rozsahem vlnových délek
min. 340 - 1000 nm; šířka spektrálního pásu: méně neţ 4 nm; detektor:
CCD 2048 prvků nebo srovnatelný; správnost vlnových délek: max. +/2 nm; reprodukovatelsnost vlnových délek: +/- 1 nm; rozsah absorbance:
-0.3 - 2.5 jednotky A; správnost absorbance: max. +/- 0.05 A při A590 =
1; rychlost snímání spektra: min. 500 nm za 10 s; lampa: wolframhalogenová (ţivotnost min. 1000 hod.); příslušenství: drţák kyvet (1
cm), drţák zkumavek; vybavení rozměrným barevným polohovatelným
grafickým displejem s vysokým rozlišením (min. 320 x 240 pixelů;
propojení: 2x USB port; umoţnění připojení k PC a druhý pro přímé
připojení tiskárny nebo „flash memory"; napětí 200 - 240 V; 50/60 Hz;
automatické přepínání.
Součástí dodávky je rovněž běžné uživatelské školení.
přístroj pro přesné bezkontaktní měření teplot s ostřením. Min.
parametry:
Rozlišení senzoru - 320 x 256
Teplotní citlivost - < 0,05°C
Teplotní rozsah - 40°C…+550°C
Zorné pole - 48° x 39°
25° x 19°
Přesnost - ± 5ºC nebo ± 5%
Obnovovací frekvence – 60Hz
Spektrální rozsah - 7,5 – 13µm
laboratorní stoly oboustranné - vnější rozměry: vzhledem k velikosti
učebny přibliţně 2400 x 1500 x 900 mm (šířka x hloubka x výška), 2x
65
univerzální
laboratorní stůl
6
bezpečnostní skříň
na nebezpečné
chemikálie
skříně laboratorní
1
6
skřínka dvířková dřezová cca 650 x 540 x 870 mm, 2x skříňka
zásuvková (4 zásuvky) cca 430 x 540 x 870 mm, 2x skřínka
dvojdvířková s policí a zásuvkou na byrety cca 900 x 540 x 870 mm, 2x
skřínka dvířková s policí a zásuvkou cca 400 x 540 x 870 mm, 1x
mediový panel (8x zásuvka 230V, 2x laboratorní kohout na vodu s
plastovou kalíškovou výlevkou, 2x laboratorní kohout na plyn), 2x
páková baterie chrom, 2x výlevka dle varianty, materiál - laminované
desky, povrch - dlaţba
specifické zařízení slouţící pro práci v laboratoři, splňující podmínky
bezpečnosti práce v chemické laboratoři, připojení rozvodů vody, plynu
a elektřiny o rozměrech cca 3000 mm x750mm x 800mm (délkaxvýškax
hloubka) pro sedící studenty,
pracovní deska - má pevný, neporézní a tudíţ snadno čistitelný povrch,
pod stůl 6x4 zásuvkový kontejner pevný, bez koleček
zařízení pro uchování nebezpečných látek splňující podmínky zákona
č.350/2011 Sb. a zákona č. 258/2000Sb. o minimálních rozměrech š × h
× v: 595 mm × 600 mm × 1935 mm, 90 minut odolnost proti poţáru
nutná pomůcka pro uchovávání pomůcek a chemikálií, horní dveře
prosklené (cca1250 mm), spodní plné cca 800 mm), šířka cca 1000 mm,
výška cca 2050 mm, hloubka 420 mm, 5x přestavitelná police, 2x zámek
celková cena včetně
DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 5 činí 2 360 000 Kč včetně DPH.
66
Partner č. 6 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
SW pro obsluhu 1
edukačního zařízení
Přenosný datalogger
6
Technická specifikace– minimální parametry
Software – zaznamenává a zobrazuje měřená data v reálném čase na
počítači, prezentuje měřená data v grafu, v souboru hodnot, umožňuje
jednoduché vyhodnocení dat (proložení funkcí trendu, lineární regrese,
zobrazení grafu, histogramu četnosti).
Software musí umět vrstvit podkladové snímky a zobrazení naměřených
dat tak, aby výsledkem byla interaktivní prezentace, při níž jsou grafy,
tabulky, číselné či analogové hodnoty sledovatelné v popředí
teoretického průvodce experimentem. Ovládání software, tj. přesné
rozmístění ovládacích prvků, nastavení sběru dat a jejich následné
analýzy, musí být naprosto identické s ovládáním a grafickým rozvržením
software pro ovládání dataloggeru na dotykové obrazovce, který je
v nabídce sortimentu dodavatele senzorů. Součástí dodávky software
musí být minimálně 40 hotových úloh z oblasti fyziky, chemie a biologie,
které obsahují popis experimentu i jeho pracovní postup, včetně
přednastavených zobrazovacích polí a nastavení senzorů.
Software bude dodán včetně školení akreditované Akreditační
komisí MŠMT v rámci DVPP pro využívání experimentálního
laboratorního systému v minimální hodinové dotaci 8 h.
Přenosný datalogger s integrovaným GPS a 3D akcelerometrem.
HW slouţí jako nástroj pro logování a jednoduchou analýzu dat v
terénu a jako interface pro připojení poţadovaných senzorů k PC.
67
Nabízené plnění Splňuje
Cena v Kč
(označení
specifikaci za
produktu)
ANO/NE
požadované
množství
včetně
DPH
ampérmetr
6
voltmetr
6
barometr (manometr)
6
bezkontaktní
infrateploměr
bodový teploměr
2
6
čidlo magnetického 6
pole (teslametr)
čidlo
(luxmetr)
osvětlení 6
detektor radiace (alfa, 2
beta, gama)
EKG
(senzor 2
elektrických signálů
lidského těla)
hlukoměr
3
Ampérmetr připojitelný k dataloggeru, resp. PC, vhodný k měření
proudů v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech.
Rozsah alespoň +/– 600 mA, citlivost 0,5 mA.
Voltmetr připojitelný k dataloggeru, resp. PC, vhodný k měření
proudů v nízkonapěťových stejnosměrných i střídavých obvodech.
Rozsah minimálně +/–6 V. Citlivost 5 mV.
Membránový barometr připojitelný k dataloggeru, resp. PC.
Rozsah 0–2 atm. Citlivost 0,05 kPa.
Teploměr s pasivním snímáním IR záření připojitelný k
dataloggeru, resp. PC. Rozsah: -20 °C aţ 400 °C. Citlivost: 1 °C
Teplotní čidlo s malou tepelnou kapacitou a rychlou reakcí
připojitelné k dataloggeru, resp. PC. Rozsah -25–125 °C. Rozlišení
cca 0,1 °C.
Hallův senzor velikosti magnetické indukce připojitelný k
dataloggeru, resp. PC. Dva rozsahy: ± 0,3 mT, ± 6,4 mT. Citlivost:
0,0002 mT při rozsahu ± 0,3 mT; 0,004 mT při rozsahu ± 6,4 mT.
Čidlo snímající intenzitu světla připojitelné k dataloggeru, resp.
PC. Volitelné rozsahy. Rozsah 0 lx aţ 600 lx, citlivost 0,2 lx;
rozsah 0 lx aţ 6000 lx, citlivost 2 lx; rozsah 0 lx aţ 150000 lx,
citlivost 50 lx.
Čidlo pro měření dávkového ekvivalentu ionizujícího záření (alfa,
beta, gama) připojitelné k dataloggeru, resp. PC. Rozsah 0,01
μSv/hod aţ 1 mSv/hod.
Čidlo detekující časovou změnu elektrického potenciálu
způsobeného srdeční/svalovou aktivitou připojitelné k dataloggeru,
resp. PC.
Senzor hladiny akustického výkonu připojitelný k dataloggeru,
resp. PC. Rozsah 35–130 dB. Přesnost: 1,5 dB.
68
Sada
iontově 1
selektivních elektrod
(vápenaté, chloridové,
amonné, dusičnanové
ionty)
magnetická míchačka
6
měřič
tepové
frekvence
ocelová dráha pro
mechaniku a optiku s
vozíčky a kladkou
optická sada (optická
lavice,
polarizační
filtry, čočky, zrcadla,
drţáky)
optická závora
3
pH senzor
6
6
6
6
senzor koncentrace 3
kyslíku ve vzduchu
senzor koncentrace 3
oxidu uhličitého ve
Sondy pro měření koncentrace daných kationtů ve vodných
roztocích. Sondy lze připojit k dataloggeru, resp. PC.
1 sada obsahuje minimálně sondy následující specifikace:
 rozsah NH4+ 0,10 mg/l aţ 18000 mg/l,
 rozsah Ca2+ 0,20 mg/l aţ 40000 mg/l,
 rozsah Cl- 1,8 mg/l aţ 35 g/l,
 rozsah NO3- 0,10 mg/l aţ 14000 mg/l.
Všechny citlivost cca 0,7 % měřené hodnoty.
Magnetická míchačka s plynulou regulací frekvence rotačního
magnetického pole. Interval frekvencí libovolný.
Pás navlékatelný přes hrudník a přijímací modul připojitelný k pc
nebo dataloggeru. Bezdrátový přenos cca 80 - 100 cm.
Mechanická dráha 1,2 m s drţáky připojitelnou zaráţkou, dvěma
vozíky a kladkou.
Zdroj světla. Stínítko. Sada čoček: 2× spojka (f1 = 10 cm, f2 = 20
cm), 1× rozptylka (f = -15 cm), sada zrcadel: 1× vypuklé (f = -20
cm), 1× duté (f = 20 cm). 2× polarizační filtr. Optické prvky lze
umístit 1,2m mechanickou dráhu.
Univerzální optická závora určená pro studium pohybů připojitelná
k dataloggeru, resp. PC.
pH čidlo připojitelné k dataloggeru, resp. PC. Rozsah pH 0–14.
Citlivost: 0,005 pH. Provozní teplota: 5 °C aţ 80 °C.
Senzor pro měření koncentrace O2 ve vzduchu. Rozsah 0–27 %.
Senzor je připojitelný k dataloggeru, resp. PC. Přesnost při
normálním tlaku: ±1 %. Rozlišení: 0,01 %.
Senzor pro měření koncentrace CO2 ve vzduchu. Rozsah 0–100
000 ppm. Senzor je připojitelný k datalogeru, resp. PC.
69
vzduchu
nádoby
pro 3
vzduchotěsné
umístění senzorů O2 a
CO2
senzor
vlhkosti 3
vzduchu
senzor síly
ruky
siloměr
stisku 3
6
spektrofotometr,
optické vlákno
6
spirometr
2
ultrazvukové
čidlo 6
polohy a pohybu
(sonar)
vodivostní
čidlo 3
(konduktometr)
Hermeticky uzavíratelná nádoba o objemu 2 l se dvěma otvory pro
připojení čidel koncentrace O2 a CO2.
Senzor relativní vlhkosti vzduchu připojitelný k dataloggeru resp.
PC s rozsahem 0–95 %. Provozní teplota: 0 °C aţ 85 °C. Rozsah: 0
% aţ 95 %.
Citlivost: 0,04 % z aktuální relativní vlhkosti.
Přesnost: ±10 % z aktuální relativní vlhkosti.
Senzor síly stisku připojitelný k dataloggeru, resp. PC. Rozsah 0–
600 N. Citlivost: 0,21 N. Přesnost: ± 0,6 N.
Odporový tenzometr připojitelný k PC, resp. dataloggeru. Dva
rozsahy. Rozsah -10 N aţ 10 N: citlivost 0,01 N. Rozsah -50 N aţ
50 N: citlivost 0,05 N.
Spektrofotometr umoţňující měření absorbance, transmitance,
fluorescence a emisních spekter. Spektrometr je připojitelný k
dataloggeru, resp. PC. Rozsah 380–950 nm. Rychlost proměření
spektra cca 1 s. Rozlišení 1 nm. Součástí je optické vlákno pro
přivedení světla ze měřeného světelného zdroje k detektoru.
Spirometr s náustky připojitelný k PC, resp. dataloggeru.
Rozsahem 0 aţ ±10 l/s. Vyměnitelné náústky. Bakteriální filtr.
Ultrazvukové čidlo polohy a pohybu s teplotní kalibrací
připojitelné k PC nebo dataloggeru. Měřící rozsah 0,2–6 m.
Rozlišení polohy: 0,2 mm, rozlišení rychlosti: 9,5 μm/s.
Vzorkování: 100 Hz.
Sonda k měření elektrické vodivosti vodných roztoků s
automatickou teplotní kompenzací v rozsahu 5 aţ 35 °C. Sonda je
70
binokulární
mikroskop
s integrovanou
videokamerou
Sada
mikroskopických
preparátů
3
1
připojitelná k PC, resp. dataloggeru. Měřící rozsah 0–20 000
μS/cm.
Videomikroskop s binokulární hlavicí, planachromatickými
objektivy a integrovanou kamerou 1,3 Mpix připojitelnou k PC
přes USB. Zvětšení 40× aţ 1000×. Osvětlení 3W LED. Kondenzor
s irisovou aperturní clonou.
1 ks - Trypanozoma spavičná – roztěr krve s parazity; 1 ks –
Zimnička; 1 ks - Krevní roztěr s různými stádii parazita –
zimnička; 1 ks - Mříţovci, dírkonoţci; 1 ks -Nezmar – příčný řez; 1
ks - Ploštěnka – příčný řez; 1 ks -Včela medonosná – příčný řez; 1
ks - Blecha psí – celý jedinec; 1 ks - Čmelík kuří – celý jedinec; 1
ks - Hlemýţď zahradní – hermafroditní ţláza; 1 ks -Ţábry –
řasinkový epitel; 1 ks - Kopinatec plţovitý - příčný řez; 1 ks - Obří
polytenní chromozomy slinných ţláz pakomára; 1 ks - Embryo
kuřete po 48 hodinách; 1 ks - Vaječník kočky – příčný řez; 1 ks Varle myši s ukázkou spermatogeneze – příčný řez; 1 ks - Mozeček
savce; 1 ks - Mícha kočky – příčný řez; 1 ks - Ledvina kočky; 1 ks
- Sítnice kočky – příčný řez; 1 ks - Jazyk králíka – příčný řez; 1 ks
- Bacillus anthracis – roztěr; 1 ks - Mléčná bakterie; 1 ks - Zelená
řasa – kolonie; 1 ks - Chaluha bublinatá – příčný řez; 1 ks Paličkovice nachová, námel – příčný řez; 1 ks - Rez travní – příčný
řez; 1 ks -Kvasinka pivní – pučení; 1 ks - Terčovník – příčný řez; 1
ks - Kapraď – prvoklíček; 1 ks- Přeslička – podélný řez; 1 ks - Vlčí
bob – hlízovité kořeny – příčný řez; 1 ks - Pryšec – stonek
s mléčnicemi – podélný řez; 1 ks - Borovice – stonek – příčný a
podélný řez; 1 ks - Lípa – stonek – příčný a podélný řez; 1 ks Vodní mor – příčný řez stonku; 1 ks - Tykev – cévní svazky –
příčný řez; 1 ks - Buk – pupenec listu – příčný řez; 1 ks - Borovice
71
– samčí šištice – podélný řez; 1 ks - Borovice – samičí šištice –
podélný řez; 1 ks - Borovice – pyl se vzdušnými vaky; 1 ks - Lilie
prašník – fáze meiózy; 1 ks - Pampeliška – květenství – podélný
řez; 1 ks - Játra mloka – příčný řez; 1 ks - Kořenová špička cibule
– fáze buněčného cyklu; 1 ks - Kořen pryskyřníku – příčný řez; 1
ks - Jednoděloţná a dvouděloţná rostlina – stonky – příčný řez; 1
ks - Cylindrický epitel slepého střeva králíka – příčný řez; 1 ks Chrupavky a kosti savců – příčný řez; 1 ks - Příčně pruhovaný sval
– savce – podélný řez; 1 ks - Hladký sval savce – podélný a příčný
řez; 1 ks - Plíce kočky – příčný řez; 1 ks - Lidská krev – stěr; 1 ks Lidská kůţe – příčný řez; 1 ks - Slinné ţlázy kočky – příčný řez; 1
ks - Jícen kočky – příčný řez; 1 ks - Ţaludeční dno kočky – příčný
řez; 1 ks - Tenké střevo savce – příčný řez; 1 ks - Játra prasete –
příčný řez; 1 ks - Malpighické trubice hmyzu – příčný řez; 1 ks Močovod ţáby – příčný řez; 1 ks - Nadledvina králíka – příčný řez;
1 ks- Ledvina myši s ledvinovou pánvičkou – sagitální řez; 1 ks Vaječník savce – ţluté tělísko – příčný řez; 1 ks - Slinivka břišní
kočky – Langerhansovy ostrůvky – příčný řez; 1 ks - Zdravá štítná
ţláza – příčný řez; 1 ks - Hyperfunkční štítná ţláza – příčný řez; 1
ks - Hypofýza – podélný řez; 1 ks - Sloţené oko hmyzu – podélný
řez; 1 ks - Sítnice savce – příčný řez; 1 ks - Chuťové pohárky –
jazyk králíka – příčný řez; 1 ks - Izolované nervové vlákno
s Ranvierovým zářezem; 1 ks - Mozková kůra – příčný řez; 1 ks Kůţe hlavy s vlasovými kořínky – podélný řez; 1 ks - Bakterie –
grampozitivní a gramnegativní – roztěr; 1 ks - Kropidlovec –
podhoubí; 1 ks - Síť vazivových vláken savce; 1 ks - Hyalinní
chrupavka savce – příčný řez; 1 ks - Tuková tkáň s obarveným
tukem; 1 ks - Tepny a ţíly savce – příčný řez; 1 ks - Pečárka –
72
analytické váhy
balíček mikropipet
3
1
houba, plodnice; 1 ks - Smrţ – plodnice s vřeckem; 1 ks - Měňavka
– jádro a panoţky; 1 ks – Krásnoočko; 1 ks – Trepka; 1 ks - Ţíţala
– příčný řez; 1 ks – Hrotnatka; 1 ks – Buchanky; 1 ks - Končetina
pavouka s hřebínkem; 1 ks - Snovací bradavky pavouka; 1 ks Moucha domácí – hlava, ústní ústrojí; 1 ks - Včela medonosná –
sosák a ústní ústrojí; 1 ks - Končetina mouchy; 1 ks - Včela
medonosná – přední a zadní křídlo; 1 ks - Vzdušníce hmyzu; 1 ks Stigmata, dýchací otvory hmyzu; 1 ks – Octomilka; 1 ks - Buněčné
dělení v kořenových špičkách cibule – všechny fáze; 1 ks Buněčné dělení v kostní dřeni savce – příčný řez; 1 ks - Prašník
lilie – buňky v metafázi a anafázi - příčný řez.
Analytické váhy. Citlivost 0,1 mg.
pipety s rozsahem 100 – 1 000 µl / 500 – 5 000 µl / 1000 – 10 000
µl. balíček obsahuje 1 kus mikropipety od každé velikosti + 1000 ks
nástavců ke každé velikosti
model
molekul 6
organických látek
digitální byreta
2
model aminokyselin a 1
DNA
souprava pro výuku 2
fyziky,
robotiky,
mechatroniky
a
algoritmizace
Demonstrační plastová souprava, která obsahuje modely atomů a
umoţňuje sestavit modely molekul. Znázornění je tyčinkové,
znázorněny i směry a úhly kovalentních vazeb.
Digitální byreta pro manuální titraci s objemem 50 ml.
Plastový model molekul aminokyselin a DNA pro výuku. Barevně
rozlišené atomy, vazby a nevazebné interakce.
Robotická souprava programovatelná, obsahující minimálně
následující komponenty:
1x základní programovatelný modul (min. 4 vstupy + 4 výstupy;
konektivita USB + WiFi), 3x motor, senzory (alespoň 1x
ultrazvukový, 1x rozpoznávající barvy, 1x gyroskopický, 2x
dotykový)
(výuková sestava)
73
Van
de
Graffův 1
generátor
vývěva s recipientem 1
triedr
5
monokulární
dalekohled
1
sušící váhy
1
pracovní stanice
laboratorní stůl
ţidle
- 5
20
Generátor VVN s kapacitou alespoň 15 pF a motorovým pohonem
s regulací otáček.
Rotační vývěva s recipientem. Rychlost čerpání 25 l/s. Vakuum 1
Pa.
Zvětšení 10x, průměr objektivu 50 mm. Dioptrická korekce. Úhel
zorného pole 65°. Pouzdro.
Monokulární reflektor se sadou okulárů (25 mm, 10 mm, 6 mm) a
stativem pro terestrická i astronomická pozorování. Primární
ohnisko 1200 mm, apertura 200 mm. Hledáček 9x50. Včetně
montáže
Analyzátor vlhkosti s 99 místy v paměti a grafickým displejem. 2
zářiče z halogenového křemenného skla po 200 W.
Podsvětlený grafický displej (LCD), zobrazení vlhkosti v %,
aktuální podíl vlhkosti v %, reţim s automatickým vypínáním,
reţim sušení , doposud uplynulá doba sušení, stavová lišta, aktuální
teplota, poţadovaná teplota. Sada pro kalibraci teploty skládající se
z měřicího senzoru a zobrazovacího zařízení.
Rozsah
Dílek
50 g
0,001 mg
Rozměr (1200 - 1700)x(750-800)x(900-950),
 4x elektrozásuvka s klapkou 230 V / IP 44;
 2x zásuvka na stejnosměrné nízké napětí;
 2x zásuvka na střídavé nízké napětí;
 2x skříňka laboratorní jednodveřová s jednou zásuvkou,
 pracovní deska.
kolečková, středně vysoké opěradlo s moţností nastavení ve
vodorovném i svislém směru, nastavení úhlu sezení, koţenkový
potah
74
celková cena včetně
DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 6 činí 1 555 000 Kč včetně DPH.
75
Partner č. 7 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
automatická pipeta
8
digitální váhy
2
topná deska
8
fotometr
1
Pipeta s nastavitelným objemem v rozsahu 1000-5000 μm (krok
50 μm). Jednokanálová. S filtrem, který zabraňuje nechtěnému
nasátí dávkované kapaliny do těla pipety. Mechanismus na
odstraňování špiček. Snadná údrţba.
Váţivost 350g , citlivost 0,001 g. Napájecí adaptér i bateriový
provoz. Podsvícený displej (číslice 15mm). Oboustranný výstup
pro ukládání naměřených dat do PC nebo na tiskárnu.
Deska s infračerveným ohřevem pro rychlou a bezpečnou
práci.Tělo
nerezové.
Plotna
z
odolného
materiálu
(keramika,sklokeramika), průměr -velikost regulovatelná, do 180
mm. Regulace topného výkonu otočným knoflíkem (nastavování
teploty). Výkon ohřevu do 1700 W.
Automatický výběr vlnových délek (430-660nm). Paměť: min.
1000 dat. Vodě a prachu odolný. Napájení adaptér i baterie.
Mobilní. Grafický displej. Kyvety: průměr 24mm, výška 48mm.
orientační rozměry: 85 X 60 X 60 cm (tolerance +-5cm u kaţdého
rozměru), emise hluku do 50 dB, přípojka: 400 V, 50 Hz, příkon
4,7 kW, topný výkon 4,5kW, moţnost připojení externího
dávkovacího čerpadla, programy: studený oplach, krátký (65 °C),
intenzivní (75 °C), plasty (50 °C)
Váţivost 400 g, citlivost 0,01 g. Napájení: síťový adaptér i baterie.
Výstup pro tisk naměřených hodnot. Podsvícený displej (číslice 15
myčka
nádobí
chemického 1
elektronické
předváţky
4
76
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
refraktometr
2
pH tester
8
pH metr
1
mikrovlnná trouba
1
spotřební materiál - 1
lab. Chemie
mm)
Standardní ruční refraktometr s jednou stupnicí Brix, pro slabě
koncentrované roztoky cukru, moštu, chlad. kapalin apod. Rozsah
0-18 % Brix, rozlišení 0,1 %, přesnost 0,1 %. Automatická
kompenzace teploty.
Rozsah měření 0,0-14,0 pH, přesnost 0,1 pH při teplotě od +5 °C
do +40 °C. Vodotěsný. Bez teplotní kompenzace. Kalibrace
manuální, jednobodová. Jednoduchá elektroda (vyměnitelná) je v
tělese měřící části uchycena,takţe pevně drţí a nehrozí její
ztracení.
Rozsah měření PH-2,00 aţ 20,00, přesnost 0,01 pH. Měří pH,
RedOx a teplotu.Displej zobrazuje veškeré údaje, diagnostiku
elektrody, nutnost kalibrace. Ovládání membránovou klávesnicí se
zabudovaným průvodcem v jednotlivých krocích. Datová
konektivita. (kabel,rozhraní). Napájení: adaptér, baterie.
Kombinovaná gelová pH elektroda s kabelem a drţák elektrod.
Volně stojící, vnitřní objem 20 litrů. Mikrovlnný výkon 800 W,
digitální ovládání, časovač.
 špičky do pipet (k viz3.3.1.) - 2 balení (a´1000ks),
 kyvety (k fotometru) - 2 balení (a´100ks),
 zkumavky (průměr 20 mm, délka 180 mm) kulaté dno, rovný
okraj - 100 ks,
 zkumavky (průměr 20 mm, délka 180 mm) kulaté dno,
vyhnutý okraj – 100 ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky (rozsah
měření: 5ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky (rozsah
měření: 10ml ) - 5ks ,
77
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 25ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 50ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 100ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 200ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 250ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 500ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 1000ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná s vyhnutým okrajem bez zátky
měření: 2000ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 5ml ) - 5ks ,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 10ml ) - 5ks ,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 25ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 50ml ) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 100ml) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 200ml) - 5ks,
78
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 250ml) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 500ml) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 1000ml) - 5ks,
 baňka - odměrná se zábrusem a s plastovou zátkou
měření: 2000ml) - 5ks,
 kádinka vysoká s výlevkou objem 250 ml - 20ks,
chemikálie:
 amoniak - vodný roztok 26% ( 3 x 1 l),
 dietyléter (1 l),
 dusičnan draselný ( 1kg),
 dusičnan hořečnatý (500 g),
 síran hlinitý ( 1kg),
 glukóza (500 g),
 glycerín ( 1 l),
 kyselina chlorovodíková (2 l),
 Kyselína sýrová (1 l),
 kyselina fosforečná (1 l),
 kyselina benzoová ( 500 g),
 kyselina citrónová ( 1 kg),
 kyselina askorbová (500 g),
 kyselina dusičná ( 1 l),
 matyloranţ (100 g),
 filtrační papírky (průměr 100 mm - 200 ks)
měřící sestavy čidel 6
včetně SW
Měřící systém se skládá z:
79
(rozsah
(rozsah
(rozsah
(rozsah
1) z měřících senzorů s charakteristikami níže
2) ze zařízení pro sběr a ukládání analogových/binárních informací
ze senzorů, které jsou předávány osobnímu počítači, nebo jsou
zobrazeny na displeji, s charakteristikami níže (dále jen „
interface“)
3) ze software, který umožní zobrazení a vyhodnocení
naměřených dat
Ruční
cylindrický 3
mikrotom
Trinokulární
3
mikroskop
Minimální sada senzorů:
Senzor pro současné měření teploty (-35 aţ+135 °C),pH (0 aţ
14),absolutního tlaku( 0-100 kPa) a napětí (10 V) .Senzor pro
měření vodivosti ve vodných roztocích: 3 měřící rozsahy (0-1
mS/cm, 0-10 mS/cm0-100 mS/cm s kalibrací, opakovaná přesnost
menší neţ 0,01 %). Počítadlo kapek (maximálně 40 kapek/s při
minimální velikosti kapek 0,5mm, s ochranným povrchem, s UV
filtrem na odstínění okolního světla. Senzor pro měření napětí a
proudu ( rozsah měření 10 V,rozlišení 5 mV, 1 A, rozlišení 0,5
mA, max. měřící frekvence 1 kHz). Senzor s iontově selektivní pH
elektrodou ( 0 aţ 14 pH při 0,001 pH rozlišení). Spektrofotometr
na měření emisních spekter plynů a měření kolorimetrických úloh,
stanovení transmitace i absorbance roztoků v kyvetách). Senzor
pro snímání oxidu uhličitého s kalibrací (měřící rozsah 0-100000
ppm, přesnost měření100 ppm,max. měřící frekvence 10 Hz).
stolek: kulatá pracovní plocha o průměru 70mm.,skleněný povrch,
posun: mikrometrický šroub; dělení: 1/100
trinokulární tubus, typ Siedentopf;sklon 30°, otočný o
360°;soustředné knoflíky jemného a hrubého zaostření (jemné
zaostření se stupnicí);5polohový revolverový objektiv, zpětně
80
Kamera
trinokulárnímu
mikroskopu
k 3
Sada elektroforéza
1
Centrifuga
1
Preparační sada
15
seřízený;mikroskopovací stolek s X/Y zaměřením;Abbekondenzor 1.25 s centrovacím systémem; okuláry 10×/20 mm;
regulovatelné zabudované LED osvětlení planachromatické
objektivy 4×, 10×, 40×, 100×
snímač CMOS 1/2,5“;rozlišení 2592 × 1944 pixelů (5,04
MPx);frekvence snímání při max. rozlišení 8 snímků za
sekundu;frekvence snímání při VGA rozlišení 30 snímků za
sekundu;formát obrazu 4:3;poměr signál/šum 40,5 dB
max.;dynamický rozsah 60 dB;světelná citlivost 1,0 V/luxsec;systémové
poţadavky
plně
kompatibilní
s
OS
Windows;software
na
zpracování
obrázků;kontinuální
automatické vyváţení bílé;kontinuální automatická expozice;
optický adaptér do okulárového tubusu;;výstup USB 2.0;délka
kabelu 1,8 m;napájení 5 V přes USB z PC
Nádoba na elektroforézu se šesti drţáky gelu s 6 hřebeny; Zdroj
napětí pro elektroforézu; Mikropipety s fixním objemem 40 μl,
celkem 2 ks; mSada DNA-Fingerprinting; Balíčky pipetových
nástavců (96 ks v balíčku), celkem 2 ks
maximální otáčky 3 600 ot/min; pojistka zastavení chodu při
otevření víka; víko z průhledného plastu umoţňuje sledovat
otáčení rotoru; elektrická pojistka; včetně 6 15 kubíkových
skleněných zkumavek; kapacita 6×15 ml; výška 25 cm; Ø 24 cm;
regulace otáček 8 pozic; výkon 92 W.
Sada minimálně obsahuje:
2× preparační jehla rovná s plastovým drţadlem, 2× preparační
jehla, kopinatý hrot s plastovým drţadlem, 1× obvazová pinzeta s
tupým hrotem, 1× preparační pinzeta s ostrým hrotem, 1×
obvazové nůţky s tupým a ostrým hrotem, 1× preparační nůţky s
81
Studentský
mikroskop
15
Stereomikroskopskop 15
(preparační lupa)
ostrými hroty, 2× skalpelový drţák, 1× skalpelové ostří tupohroté,
1× skalpelové ostří ostrohroté.
Včetně pouzdra.
Tubus: binokulární se sklonem 30°, otočný o 360°, nastavitelná
mezioční vzdálenost 55 aţ 75 mm.
Okulár: širokoúhlý WF 10× /18.
Revolverová hlavice: pro 4 objektivy.
Objektivy: achromatické DIN 4×, 10×, S40× (pérový) a S40×
(pérový, imerzní), antireflexní úprava.
Zvětšení: 40×, 100×, 400× a 1000×.
Zaostřování: hrubé a jemné pomocí koaxiálních točítek
Stolek: Ovládání vertikálními koaxiálními točítky.
Kondenzor: Abbého výškově nastavitelný N.A. 1,25, irisová
clona, drţák filtrů s modrým filtrem.
Osvětlení: vestavěné halogenové s plynulou regulací.
Hlavice: binokulární nebo trinokulární, sklon 45°, dioptrická
korekce, nastavitelná mezioční vzdálenost 55–75 mm.
Okulár: zajištěné širokoúhlé WF 10×/20 s očnicemi.
Hlavice: revolverová pro 4 objektivy
Objektivy: achromatické s antireflexní úpravou:
párové 2×/4× v revolverovém nosiči
Zorné pole:
• zvětšení 10×: 20 mm
• zoom s okulárem WF 10×: 28,5–4,4 mm
Zaostřování: posuvem stereoskopické hlavice pomocí pastorku s
ozubnicí, nastavitelná tuhost otáčení.
Stojan: masivní ergonomická báze z kovové slitiny, s pruţinovými
drţáky a podloţní destičkou o pr. 60 mm.
82
sada senzorů
4
Osvětlení: horní a spodní LED 3 W s oddělenou plynulou
regulací, je moţné pouţít oba typy osvětlení současně.
Napájení: externí adapter 230 V.
Sada minimálně obsahuje:
 Senzor dechu;
 Tepová frekvence (gripy do ruky) - měřicí rozsah: 40 – 240
pulzů/min, doba potřebná pro platné měření 8 –10 sekund;
 Barometr / senzor nízkého tlaku - rychlost větru:
 anemometr
 1–120 km/ h
 tlak vzduchu: 800 –1090 mbar
 teplota: −20 °C aţ 55 °C
 vlhkost vzduchu: 0 –100 % resp. 0 – 50 g/m³
 rosný bod: −50 °C aţ 55 °C
 max. frekvence snímání: 5 Hz;
 pH senzor - měří hodnotu pH v rozsahu 0 aţ 14 pH;
 EKG senzor:
 rozsah měřených napětí: 0 – 4,5 V
 rozlišení 4,5 μV
 frekvence snímání (50 –200 Hz) při srdeční frekvenci 47
aţ 250 tepů/min;
 Spirometr - obousměrné měření toku vzduchu, přesnost 5 %,
max. měřicí frekvence max. 50 Hz, spirometrické náustky;
 Siloměr - měřicí rozsah −1,1 kN aţ + 4,4 kN, pojistka proti
přetíţení;
 tlačítko pro tárování /nulování;
 rozhraní a software pro připojení k PC umoţňující nejen sběr
dat, ale i vyhodnocení těchto dat přímo na místě,
83
Spotřební
materiál 1
(laboratoř Biologie)
Spotřební
materiál 1
(laboratoř Fyziky)
Teslův aparát
1
Sada závaţí I
2
 obal
chemikálie:
methylenová modř, Lugolův roztok; neutrální červeň, acetokarmín
- vše po 500 ml;
drobné chemické sklo:
zkumavky ............ 200ks,
baňky................100 ks,
špičky pipet ......... 100ks,
krycí sklíčka ........ 500ks,
podloţní sklíčka ..........3000ks
označené závaţí 2 g – 10 ks
označené závaţí 1 g – 20 ks
krokosvorka násuvná průměr 4 mm – 100 ks
izolovaný vodič, zakončený banánky 4 mm, délka 1 m – 50 ks
ţárovky 6V/50mA (0,3W) – 50 ks
ţárovky 6V/100mA (0,6W)– 50 ks
ţárovky 6V/300mA (1,8W)– 10 ks
tuţkové baterie 1,5 V -50 ks
alkalická baterie 9 V – 50 ks
tekutý dusík 20 l
Teslův transformátor, sekundární napětí přesahující 50 000V,
jiskry aspoň 25 mm.
Příslušenství: 1 objímka E 27 na ţárovky, 1 malá neonová lampa,
1 elektroda na produkci elektrických jisker, jedna malá a jedna
velká kovová deska jako vysílací antény, návod s popisem
doporučených experimentů
minimální sloţení 1 sady: drţák: 50 g, 9 ks diskových závaţí 20 g,
1 ks diskových závaţí 10 g, 2 ks diskových závaţí 5 g
84
Sada závaţí II
1
Sada senzorů
4
minimální sloţení: 100 g, 50 g, 2 ks - 20 g, 10 g, 5 g, 2 g, 1 g, 500
mg, 2ks - 200 mg, 100 mg, 50 mg, 2 ks - 20 mg, 10 mg, pinzeta,
kufřík
minimální obsah 1 sady:
 Senzor pohybu (2 ks) : Minimální detekovatelná vzdálenost:
15 cm, Maximální detekovatelná vzdálenost: 8 m, Otáčení
hlavy snímače: 360°, Nastavení rozsahu: krátká vzdálenost
pro měření do 2m, dlouhá vzdálenost pro měření do 8m;
 Siloměr (2ks) : Rozsah senzoru: ± 50N, Přesnost: 1%,
Rozlišení: 0,03N, Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz,
Tlačítko určujcí nulovou pozici.
 Sonda na měření el. napětí a el. proudu (1 ks): Rozsah
senzoru: Proud: 0.5 mA - ±1.0 A, Napětí: 0.005 V - ± 10V;
Přesnost: Proud: ±2 mA, Napětí: ± 20 mV; Rozlišení: Proud:
0.5 mA, Napětí: 5 mV ; Max. vzorkovací frekvence: 1000 Hz;
Operační rozsah (max. vstup): Proud: 1.1 A, Napětí: 30 V;
Vstupní odpor: Měření proudu: < 1 Ω, Napětí: 1 MΩ
 Senzor magnetické pole (1 ks): Rozsah senzoru: ±1 000 gauss;
Přesnost: ±3 gauss při 25°C; Rozlišení: 0,01 % plného
rozsahu; Operační rozsah: 0 – 40 °C; Rozsah relativní
vlhkosti: 5 - 95 %; Max. vzorkovací frekvence: 20 Hz.
 Čidlo absolutního tlaku a teploty (1 ks): Tlak: rozsah 0 aţ 700
kPa, přesnost ±2 kPa, rozlišení 0.1 kPa; Teplota: rozsah -10
aţ 70 °C, přesnost ±0.5 °C; Zobrazení teploty v °C, K a °F.
 Nerezové teplotní čidlo (1 ks): Rozsah senzoru: -35 °C aţ
+135 °C; Rozlišení: 0,01 °C; Přesnost: ±0.5 °C; Maximální
vzorkovací frekvence: 10 Hz
 Světelný senzor (1ks): 3 reţimy senzoru: 0 - 26 lux, 0 – 260
85
Poloprofesionální
meteostanice
1
Sada magnetů
1
Indukční
elektrika 1
(Wimshurstova)
-
lux, 0 – 260 000 lux; Přesnost: ± 1 db maximální hodnoty
zvoleného rozsahu; Rozlišení: 0,01 %; Max. vzorkovací
frekvence: 1000 Hz; Operační rozsah: 0 – 40 °C.
 Senzor měření úrovně zvuku (1 ks): Rozsah akustického
tlaku: 30 – 110 dBA/dBC; Rozsah intenzity zvuku: 10-3
µW/m2 – 10 000 µW/m2 ; Přesnost: ±2 dB v 94 dB (nebo
dBC) v 1000 Hz; Rozlišení: 0,1 dB
 Senzor elektrického náboje (1 ks): Rozsah senzoru: ± 0.1 µC a
± 10 V; Rozlišení: 500 µV, 5.0 pC; Vstupní odpor: 1012
Ohm; Vstupní kapacita: 0.01 µF ±5%; Vstupní kabel: 0,9 m,
stíněný;
Maximální vstupní napětí: ±150 voltů dc,
permanentní
 Rozhraní a software pro připojení k PC, obal (kufřík)
Měření těchto veličin: barometrický tlak, vnitřní relativní vlhkost,
venkovní relativní vlhkost, rosný bod, denní sráţky, měsíční a
roční sráţky, intenzita sráţek, vnitřní teplota, venkovní teplota,
směr větru, větrná růţice, rychlost větru. Bezdrátový přenos dat od
čidel k meteostanici, připojení k PC, software pro zpracování dat,
software pro publikování naměřených dat na internetu
10 menších podkovových magnetů (např. 42 mm x 38 mm x 7 mm
)
10 větších tyčových magnetů (např. 50 mm x 15 mm x 6 mm)
2 větší podkovových magnetů (např. 80 mm x 60 mm x 17 mm )
2 větší tyčové magnety (např. 100 mm x 15 mm x 10 mm )
5 kompasů (např. d=40 mm, h=10 mm)
1 silný tyčový magnet (např. 10x20x100 mm)
Parametry: výstupní napětí aspoň 100 kV, průměr kotoučů aspoň
300 mm, délka jisker kolem 70 mm,
86
přístroj pro vznik
stejnosměrného
vysokého napětí
Dewarova nádoba
1
Laboratorní
stabilizovaný zdroj
1
Ultrazvuková
ţákovská sada
1
Demonstrační
8
ampérmetr a voltmetr
Sušárna
1
Digestoř
s 1
Dewarova nádoba na kapalný dusík laboratorní, objem aspoň 10 l,
včetně uzávěru, úzké hrdlo. Dále Dewarova nádoba na krátkodobé
uchování kapalného dusíku, polystyrenová, bez víka, 1l.
Laboratorní stabilizovaný zdroj - Výstupní napětí regulovatelné v
rozsahu 0 V aţ 16 V a maximální výstupní proud aspoň 20 A.
Výstupní výkon aspoň 300 W. Jeden výstup 4 mm zdířky. Jemné a
hrubé nastavení, ovládání a kontrola přes PC, Sense funkce.
Zdroj ultrazvukového vlnění 40 kHz s moţností volit mezi
plynulým a impulzním signálem, vysílač, přijímač, goniometr
(základna), parabolické zrcadlo, kovový rám pro upevnění
různých materiálů a clon
clony: plná, s jednou štěrbinou, s dvojitou štěrbinou, poloviční
clona, Fresnelova clona, clona s otvorem, kruhová clona,
Analogový měřicí přístroj vyuţitelný jako voltmetr, ampérmetr a
galvanometr. Nastavení nuly stupnice na kraji nebo uprostřed.
Výměnné stupnice.
Měřené rozsahy:
 napětí 2,5 V, 10 V střídavé i stejnosměrné,
 proud 0,5 A, 2,5 A střídavý i stejnosměrný,
 galvanometr -100 mA +100 mA.
Stolní provedení (stohovatelná), s ventilátorem, který je
programově regulovatelný - 5 rychlostí s alarmem otevření dveří
při provozu. Dveře zamykatelné. Teplotní rozsah 50-300 °C.
Objem 100 litrů. Napájení 203 V/50 Hz. Příkon 3100 W.
orientační vnější rozměry: 1160 X 1000 X 630 mm(v,š,h)
87
ventilátorem
stůl pod digestoř
1
Vzduchová dráha
1
Hvězdářský
dalekohled s doplňky
1
(tolerance u kaţdého rozměru +-150mm).
Sloţení: ventilační jednotka, detektor účinnosti filtrace, stojan,
boční stěny(syntetické sklo), vnitřní osvětlení s krytím, prostupy
pro kabely, indikátor rychlosti proudění, pracovní plocha z
pryskyřice, dvě zásuvky 230V, přípojka studené vody a plynu.
Včetně instalace.
Stacionární kovový podstavec s nastavitelnými nohami, s
moţností osadit vnitřními úloţnými, posuvnými policemi.
Rozměry odpovídají digestoři Laminovaná deska. Uzavíratelné
úloţní prostory pro chemikálie.
Minimální délka 180 cm, stupnice po celé délce dráhy s dílky v
mm, nátrubek k nasazení výstupu vzduchového proudu, generátor
vzduchového proudu, dva vozíky (jezdce) o hmotnostech 350 g,
přídavná závaţí 2 x 20 g, 2 x 10 g, 6 pruţin pro demonstraci
pruţného rázu, 2 díly pro demonstraci nepruţného rázu, vodící
kladka pro demonstraci zrychleného pohybu, 8 clonek pro měření
času pomocí světelné závory, trubkový klíč pro montáţ.
Montáţ: Hybridní montáţ s moţností pouţití jako azimutální i
jako paralaktická montáţ. Funkce automatického vyhledání
objektů,. Stativ, závaţí min. 2x5kg. . Moţnost osazení dvěma
dalekohledy, s úchyty 45 a 75 mm (Vixen a Losmandy standard).
Dalekohled: typ Newton průměr parabolického primárního zrcadla
min. 254mm, ohnisková délka cca. 1200mm. Okulárový výtah s
převodem do pomala (jemné ostření 1:10), určený pro
standardizované okuláry s upínacím průměrem 2“.
příslušenství:
 Optický hledáček o průměru 50mm, redukcí na 1,25“
okuláry, upínacími kruhy a lištou kompatibilní s nabízenou
88






montáţí a dlouhoohniskovým širokoúhlým okulárem
(např. ohnisko 28mm/70°).
Akumulátor: bezúdrţbový hermeticky uzavřený gelový
olověný. Jmenovité napětí 12V a kapacita minimálně
18Ah.
Nabíječka: automatická s funkcí regenerace hluboko vybité
baterie, vhodná pro příslušný gelový akumulátor. Ochrana
proti zkratu, přepólování a tepelnému přetíţení. Vstupní
síťové napětí 230V.
Okulár 1,25“: ohnisko cca. 15mm. Širokoúhlý typ (se
zdánlivým zorným polem nad 58°). Výškově stavitelná
očnice, vzdálenost výstupní pupily více neţ 16mm,
antireflexní vrstvy.
Okulár 1,25“: ohnisko cca. 6mm. Širokoúhlý typ (se
zdánlivým zorným polem nad 58°). Výškově stavitelná
očnice, vzdálenost výstupní pupily více neţ 16mm,
antireflexní vrstvy.
Digitální zrcadlovka: digitální fotoaparát s moţností
výměny objektivu a moţností plně manuálního řízení
expozice a ukládání snímku v tzv. RAW formátu. Moţnost
nastavení dlouhé expozice (Bulb) a připojení dálkové
spouště. Včetně základního zoom objektivu s optickou
stabilizací, akumulátoru, adaptéru a paměťové karty a
základního software pro prohlíţení a jednoduchou úpravu
snímků. Velikost snímače typu CMOS 22,2 × 14,7 mm.
Rozlišení snímače cca. 12 megapixelů. Interní 14-ti bitové
zpracování dat ze snímače ve fotoaparátu.
T-krouţek: redukce pro přímé připojení digitální
89







zrcadlovky na dalekohled (popř. komakorektor) slouţící
jako objektiv. Tj. z bajonetu fotoaparátu na závit T2 M42x0.75 - tzv. T-krouţek.
Koma korektor: antireflexní úprava FMC. Pro dalekohledy
typu Newton optimálně f/4.5, včetně okulárové šachty pro
2“ okuláry. Přítlak okuláru přes pero, vstup/výstup 2/2",
součástí i redukce z M48i na T2a.
Pointační kamera: monochromatická kamera s 1/2" čipem
CMOS, připojení i napájení přes USB 2.0. Moţnost
vloţení bez redukcí do okulárové šachty 1,25“. Výstup pro
guider port k přímému řízení montáţe během dlouhých
expozic. Rozlišení aţ 1280*1024 pixelů. Včetně kabelů
(USB, pointační), stavěcího krouţku 1,25“ a
prodluţovacího tubusku.
Okulárový CLS filtr 2“ : závit pro pouţití se standardními
2“ okuláry. V průměru 96% propustnost v rozmezí 450 aţ
530 nm a od 640 nm dále, zbytek potlačen (přirozené
záření oblohy, Na, Hg).
Okulárový H-Alfa filtr 2“: pološířka propustnosti 35nm
(popř. uţší) se středem na 656nm. Ostatní vlnové délky
včetně IR blokovány. Závit pro pouţití se standardními 2“
okuláry.
Okulárový úzkopásmový filtr pro pozorování Slunce, 2“ :
Maximální propustnost na 540nm, šířka propustnosti 8nm.
Závit pro pouţití se standardními 2“ okuláry.
Spektroskopická mříţka v objímce filtru 1,25“ : hustota
cca. 100 čar/mm, uloţená ve filtrové objímce 1,25“.
Fólie pro výrobu objektivového slunečního filtru : Optická
90
Laboratorní stoly pro 8
chem. laboratoře
demonstrační
učitelský stůl
1
laboratorní ţidle
55
hustota ND=5.0. Tloušťka fólie 12 mikrometrů,
nezabarvuje obraz.
 Objímka s otvorem pro montáţ slunečního filtru: vhodná
pro poptávaný dalekohled Newton průměru zrcadla
254mm.
 Pointační dalekohled: průměr parabolického primárního
zrcadla 130mm, ohnisková délka cca. 650mm. Okulárový
výtah s převodem do pomala (jemné ostření 1:10), určený
pro standardizované okuláry s upínacím průměrem 2“.
Dodat s následujícím příslušenstvím: Optický hledáček o
průměru 50mm (popř. RedDot), redukce na 1,25“ okuláry,
upínacími kruhy a lištou kompatibilní s nabízenou montáţí
a základním okulárem.
 kufr na příslušenství
Jednostranný, s jednoduchou nástavbovou policí v délce
odpovídající pracovní desce (výška police minimálně 400mm).
Kameninová výlevka, směšovací armatura stolní (teplá, studená
voda), kameninová vpusť, vodovodní armatura, elektrosloupek
(1X3 zásuvky 230 V/16 A, IP 44), plynová armatura s pojistným
ventilem. - rozměry 2 600 x 900 x 900mm (tolerance šířka, výška
+-100mm, délka +-200mm)
jednostranný. Kameninová výlevka, směšovací armatura stolní
(teplá, studená voda), kameninová vpusť, vodovodní armatura,
elektrosloupek (1X3 zásuvky 230 V/16 A,IP 44), plynová
armatura s pojistným ventilem, bezpečnostní sprcha ruční s
přímým kalíškem pro oplach očí. rozměry 2 200 x 900 x 900
mm (tolerance šířka, výška +-100mm, délka +-200mm)
Pojízdná ţidle s PUR sedákem, bez opěry, výškově nastavitelný
91
Pracovní stoly do 15
laboratoře biologie
sedák od 435 do 560 mm, kolečka na tvrdý povrch
Pracovní stoly s moţností přívodu el. energie a uzamykatelným
boxem na mikroskopy, jednomístné, velikost pracovní plochy: cca
700x550mm +-150mm
celková cena včetně
DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 7 činí 2 185 000 Kč včetně DPH.
92
Partner č. 8 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
zdroj
vakua
vývěva
Počet
ks
- 5
topné hnízdo
8
stereolupa
(stereomikroskop)
8
Technická specifikace– minimální parametry
Vývěva membránová jednokomorová vývěva KNF, přenosná,
vybavena krytem, kabelem do zásuvky 230V/50 Hz a spínačem
zapnuto/vypnuto, membrána z PTFE;
Krytí motoru: IP20
Čerpací rychlost: 11,5 l/min
Mezní tlak: 29 kPa
Přetlak:
200kPa
Topné hnízdo k elektrickému ohřevu skleněných varných baněk o
obsahu 50 aţ 500ml opatřené plynulou regulací teploty. Teplota
topného tělesa - rozmezí 200-400 °C. Příkon 280 Watt. 1 fázový
přívod 230 V.
 Zorné pole - ø 22,5 - 5,5 mm;
 2 ks širokoúhlý okulár WF 10x / 20 mm;
 binokulární hlavice otočná o 360°, úhel vhledu 45°, oční
rozestup 55 - 75 mm, dioptrické doostření obou okulárů, 2 ks
očnic, násuvný průměr hlavice 75 mm;
 Celkové zvětšení - 10x aţ 40x;
 Zaostřování - hrubé – posuvem hlavice po tyči, jemné –
makroposuvem (pastorek-hřebínek);
 ZOOM - plynulý posuv 1x – 4x;
 halogenové osvětlení dopadající a procházející 12V/10W s
plynulou regulací intenzity jasu, přepínání horní – spodní;
93
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
ruční refraktometr
4
laboratorní pec
1
kufřík
elektrochemie
2
 tyčový stativ.
digitální, s rozsahem měření 0-60%Brix 1,3330-1,4419 nD a
přesností 0,1% Brix a 0,0005 nD. Odečitatelnost 0,5% Brix a
0,0001 nD.
Automatická teplotní kompenzace ATC v rozsahu 10 – 40°C.
Napájení 9V baterie.
 příkon 3 kW;
 ručně ovládané dveře otevírané směrem dolů opatřené koncovým
spínačem
jednoduchý PID / dvoupolohový regulátor;
 topná tělesa v křemenných trubkách;
 šoupátko pro ovládání přívodu vzduchu;
 větrací komínek;
 Vnitřní rozměr nejméně 170x130x230 mm.
Sada musí obsahovat minimálně:
1 kufřík s vloţkou
1 ks měřicí zařízení umoţňující měření stejnosměrného napětí do
20V, rozlišení 0,1 V a stejnosměrného proudu s rozlišením 1mA
1 ks pH kombinovaná elektroda s BNC zástrčkami
1 adaptér 12 V AC / 3 V DC 500 mA
1 zástrčková napájecí jednotka 12 V AC / 580 mA za 115/230 V
AC síťové napětí
2 články, kaţdý se čtyřmi poločlánky
2 Ag elektrody
4 Zn elektrody
2 Fe elektrody
2 C elektrody
2 Al elektrody
94
Dewarova nádoba
1
analytické váhy
1
2 Ni elektrody
4 Cu elektrody
1 Pt síťková elektroda
1 hořčíkový plátek
1 plastový plátek
1 sada filtračních papírů (50 kusů)
1 smirkový papír
3 pokusné kabely s kolíkem 2 mm, 20 cm, červené
3 pokusné kabely s kolíkem 2 mm, 20 cm, modré
1 pokusný kabel s kolíkem 2 mm, 30 cm, červený
1 pokusný kabel s kolíkem 2 mm, 30 cm, modrý
6 spojovacích svorek
3 skleněné kádinky, 50 ml
U-trubice
2 kapací pipety s gumovou čepičkou
1 Hofmannův voltmetr
1 byreta
+ návod k pouţití
určena pro skladování a přepravu tekutého dusíku (LN2). Vnitřek
vyroben z postříbřeného borosilikátového skla, pro ochranu před
poškozením uloţen v pouzdře.
Objem vnitřní nádoby 6-7l. Nádoba opatřena rukojetí a zátkou,
musí mít nízkou míru odpařování a dobrou stabilitu proti
převrhnutí.
citlivost 0,01 mg, váţící rozsah 2100g. s vnitřní kalibrací.
funkce:
počítání kusů - RS 232 - GLP protokol – receptury - práce s
procenty - závěsné váţení - změna jednotek - síťové připojení
95
automatické pipety 20
pro PCR
spotřební
pro PCR
materiál 1
aparatura
gelovou
elektroforézu
pro 2
spotřební materiál 1
pro
laboratoř
chemie
 5 ks - mikropipeta jednokanálová s nastavitelným objemem 0,2 –
2 µl,
 10 ks - mikropipeta jednokanálová s nastavitelným objemem 0,5
– 10 µl,
 5 ks - mikropipeta jednokanálová s nastavitelným objemem 10 –
100 µl.
 200 ks - 8-strip 0,2 ml po 8 zkumavkách s víčky;
 500 ks - mikrozkumavky 0,6 ml bezbarvé;
 1000 ks – špičky;
 10 balení po 100 ks - Nitrilové rukavice M;
 20 ks - 20nmol specifické primery;
 5 ml - masterMix pro PCR;
 2 ml – barvivo pro DNA;
 2 l - TAE buffer (10X);
 1 000 g – NaOH;
 1 000 ml - 05M EDTA;
 1 000 ml - 1MTRIS;
 1 000 ml – HCl.
konstruovaná ze speciálních akrylátů, pozlacené konektory vodičů,
platinové a lehce vyměnitelné elektrody. Nalévací přepáţky a
hřebeny budou barevně odlišené podle jejich šířky.
max.počet vzorků 160, spotřeba pufru 2200 ml 1x UV
transparentní vanička min. 200x200 mm,
2 x hřebínek 1 mm/16 vzorků,
2 nalévací přepáţky, barevné pásky
10 ks - kádinka 250 ml;
5 ks – kádinka 500 ml;
5 ks – kádinka 1000 ml;
96
Měřící systém pro 2
výuku
přírodovědných
oborů
10 ks - baňka kuţelová 250 ml;
10 ks - baňka kul.dno 100 ml;
10 ks - baňka kul.dno 250 ml;
10 ks - baňka ploch. dno 100ml;
10 ks - baňka ploch. dno 250 ml;
10 ks – baňka titrační 250 ml;
10 ks - baňka frakční;
100 ks - zkumavka 14 x 130mm;
10 ks - baňka odm. 50 ml;
10 ks - baňka odm. 100 ml;
10 ks - baňka odm. 250 ml;
10 ks - miska porc. odp. 110hl.
Univerzální měřící systém pro experimentální výuku
přírodovědných oborů – ţákovské pracoviště:
systém zaloţený na modulech jednotlivých senzorů, moţnost
sériového spojování modulů, samostatné napájení modulů, moţnost
automatického sběru dat v laboratoři i v terénu s uloţením dat do
interní paměťové jednotky; pro mobilní měření digitální a grafický
zobrazovací modul.
Komunikace mezi moduly po USB sběrnici, komunikace s PC
pomocí USB sběrnice, WiFi a případně rádiového komunikačního
modulu. Multilicence SW pro počítače (OS Windows 7) pro
zpracování měření, výstup ve formě grafů a tabulek, statistické
zpracování měření, rovnice závislostí.
Souprava musí minimálně obsahovat (poţadovány jsou 2
soupravy):
 2x USB rozhraní k připojení PC (Umoţňující rychlé připojení
senzorů k PC, podpora operačních systémů: kompatibilní s
97





pouţívanými operačními systémy na škole, poskytující jak
napájení senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a snímači,
připojení přes USB a mini USB.)
Komunikační modul rádiový (Rádiokomunikační modul
umoţňující dálkové ovládání senzorů, min. dosah 30 m.)
2x Wi-Fi modul (Modul umoţňuje zobrazení prováděného
experimentu pomocí jakéhokoliv zařízení, které pouţívá Wi-Fi
technologie jako např. PC sestavy, notebooky, tablety, dotykové
telefony, atd., bez nutnosti stahování aplikací, nebo instalace
SW. Lze jej provozovat ve třídě jako přístupový bod bez
internetu.)
2x Grafický zobrazovač (Modul s grafickým displejem je
pouţíván k měření bez pouţití PC. Zobrazuje měření senzorů v
digitální a grafické formě, můţe být pouţit k naprogramování
experimentu pouţitím jednoho nebo aţ pěti senzorů zároveň,
modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým
ovládáním,
automatické
rozpoznání
senzorů,
vyuţití
přednastavených parametrů pro rychlé spuštění experimentů,
komunikace se všemi senzory nebo s vybranými senzory v
jakémkoliv čase, řízení rozsahu senzorů měřicích displejů,
moţnost zobrazení aţ 5 měřených hodnot v reálném čase.
Senzory jsou připojeny do měřicí jednotky přes USB rozhraní.
Plně v českém jazyce.)
2x Digitální zobrazovač (Dispejový modul, který lze připojit do
řetězce senzorů a musí umoţňovat přepínání mezi jednotlivými
naměřenými hodnotami v reálném čase).
2x Baterie (Slouţící k napájení senzorů, napájení přes USB. LED
indikace nabití baterie.)
98
 2x Senzor pohybu (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s vyuţitím
ultrazvukových vln s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s, moţnost nastavení 3 reţimů měření - vzdálenost,
rychlost, zrychlení.)
 2x Senzor zrychlení (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor musí umoţnit
měření ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech, nejvyšší
vzorkovací frekvencí min. 1000 vzorků/s.)
 2x Váhový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor pro měření velké
váhy, nebo síly s moţností připojit rukojeť. Nejvyšší vzorkovací
frekvence min. 100 vzorků/s.)
 2x Senzor zvuku (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření v decibelech a
vlnových formách. Délka měření experimentu min. 30 dnů,
nejvyšší vzorkovací frekvence min. 9500 vzorků/s.)
 2x Senzor světla (Senzor s procesorem a flash pamětí s uloţením
min. 5 měření přímo v senzoru. 3 rozsahy: min. 0- 1.000lx, min.
0-6.000lx, min. 0-150.000 lx, vzorkovací rychlost aţ 3000
vzorků za sekundu. Musí umět měřit přímo osvětlení a velmi
rychlé změny světelného záření.)
 2x Senzor relativní vlhkosti (Senzor s procesorem a flash pamětí
pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor můţe být
pouţit k záznamu změn povětrnostních hodnot, nebo měřit
biologické efekty na organismech s moţností měření v
uzavřených nádobách, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.
Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
99
 2x Kapkový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor umoţňuje počítat
padající kapky, nebo stoupající bubliny, vhodný pro titraci. min.
rozsah měření 0-6500 kapek. Vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30
dnů.)
 2x Senzor teploty (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření teploty pevných,
kapalných a plynných látek. Měřící nerezová sonda (vhodná
zejména v chemii). Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 100
vzorků/s.)
 2x Povrchová teplota (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor můţe být poloţen
na jakýkoliv povrch, nebo do vod. Rozsah měření min. od -40°C
do 140°C, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 4x Senzor napětí (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření napětí v
obvodech s různými odporovými, kapacitními a induktivními
prvky. Měření stejnosměrného a střídavého nízkého napětí.
Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
 2x Oxymetr – senzor k měření volného kyslíku - Senzor s
procesorem a flash pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo v
senzoru.rozsah 0-27% ve vzduchu a 0- 15mg/l rozpuštěný
 2x pH metr Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení min.
5 měření přímo v senzoru. Uzavřený referenční systém pHmetru
s vnitřním gelem
 4x Fotobrána (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
100









min. 5 měření přímo v senzoru. Rychlý senzor na měření
optických jevů s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 10000
vzorků/s. Moţnost nastavení min. 5 reţimů měření.)
2x Tlakový senzor (Senzor s procesorem a pamětí pro uloţení
min. 5 měření. Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 100
vzorků/s. Součástí senzoru trubička s koncovkou.)
2x Senzor síly (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Dva rozsahy měření 10 N a 50
N. Senzor pro měření tahu i tlaku ve stejném rozsahu. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
Senzor vlhkosti půdy 2x Senzor síly (Senzor s procesorem a
flash pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Rozsah
20-50cBar
UVB senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzor. Rozsah: 0 to 50,000 mW/m²
UVA senzor- (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzor. Rozsah: 0 to 1500 mW/m²
Vápenatý senzor – měří koncentraci iontového vápníku (Senzor s
procesorem a flash pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo
v senzor. Rozsah: 0,02 – 40 mg/l
Chloridový senzor – měří koncentraci chloridových iontů.
(Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení min. 5 měření
přímo v senzor. Rozsah: 1,8 – 35,5 mg/l
Amonný senzor – měří koncentraci amonných iontů. (Senzor s
procesorem a flash pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo
v senzor. Rozsah: 0,02 – 18 mg/l
Nitrátový senzor – měří koncentraci dusičnanových iontů.
(Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení min. 5 měření
101
Ţákovská souprava
pro výuku
mechaniky
6
přímo v senzor. Rozsah: 0,1 – 14,0 mg/l
Souprava umoţňuje provádět základní demonstrace z oblasti měření
fyzikálních veličin, sestavit jednoduché stroje a seznámit ţáky s
působením tlaku v kapalinách (např.:měření délky metrem a
posuvným měřítkem, objem pevných a kapalných látek, objem
plynů, měření času - matematické kyvadlo, hmotnost a jednotka
hmotnosti, hustota pevných látek, hustota kapalin, hustota kapalin
(pomocí U- trubičky), tíhová síla, měření síly, prodlouţení vinuté
pruţiny (Hookův zákon), směr síly a působiště síly, skládání sil,
silový rovnoběţník, skládání tří sil, nakloněná rovina, rozloţení sil
na nakloněné rovině, třecí síla, určení koeficientu tření,
dvojramenná páka, pevná kladka, volná kladka). Součástí soupravy
je metodický návod. Jednoduché sestavení pokusů, stabilní
uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Experimentální vozík, hmotnost 50g, 1 ks - Svinovací metr, 3 m, 2
ks - Misky pro závaţí se závěsem, 1 ks - Ukazatel pro páku, 1 ks Stupnice s dílky, 1 ks - Vyvaţovací jezdec pro páku, 1 ks Vyvaţovací tělíska 50 g, 1 ks - Posuvné měřítko, plast, dělení 0, 1
mm, 1 ks - Kádinka 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Odměrný
válec 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Ponorné sondy, sada 2ks, 2
ks - Trubička, D= 8 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Trubička, D=
20 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Zátka, silikon, 12/18/27 mm, 1
otvor, 1 ks - Zkumavka 12x100 mm, skleněná, rovný okraj, 4 ks Závaţí s výřezem 50 g, 4 ks - Závaţí s výřezem 10 g, 2 ks - Drţák
závaţí 10 g, 1 ks - Sada závaţí 1- 50 g, velmi přesné, uloţené v
krabičce, 2 ks - Tyč válcová, 500 x 10 mm, 1 ks - Trubička, D = 8
mm, L = 80 mm, akryl, 1 ks - Archimédův dutý kvádr 50 x 20 x 20
102
Elektřina
magnetismus 1
a 6
mm - pro jednoduchý přepočet objemu bez kalkulačky, 1 ks Hliníkový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, 50 x 20 x
20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, malý (stejné hmotnosti jako
hliníkový), 1 ks - Válcová pruţina 3N/m, 1 ks - Válcová pruţina
20N/m, 1 ks - Páka pro váhu, L = 420 mm pozůstávající z hliníkové
ploché tyče s nasunutými prvky z plastické hmoty, s čepy z
plastické hmoty pro drţení závaţí anebo misek, 2 otvory pro
stabilní a labilní rovnováhu, závit pro ukazatel, 1 ks - Listová
pruţina, ocelová, 0, 4 mm, L=165 mm, 1 ks - Kapilární trubička,
sada, 120 x 0, 5/1/1, 5 mm, 1 ks - Kladky, sada 4 ks s hlubokou
dráţkou, 1 ks - Hadice 100 cm, průhledná, plastická hmota, 1 ks Hadice 16 cm, průhledná, plastická hmota, 2 ks - Siloměr 2 N,
průhledný dělení po 0, 02 N, tmavočervený, průhledný plášť pro
pozorování vinuté pruţiny, nastavení nuly, koncový doraz pro
zabránění přetaţení, pruţiny. Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem
Ţákovská souprava pro výuku elektřiny a magnetismu, která
umoţňuje vykonat základní demonstrace z elektřiny a magnetismu
(např. Jednoduchý elektrický obvod, Napětí, Sériové zapojení
zdrojů napětí, Paralelní zapojení zdrojů napětí, Intenzita proudu,
Vodiče a nevodiče, Vedou kapaliny elektrický proud?,
Elektrolytický článek, Demonstrace magnetických indukčních čar,
Princip alternátoru, Motor na stejnosměrný proud).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
 1 ks - Elektrostatické kyvadlo;
 3 ks – vodičů různé vodivosti;
 3 ks – různých nevodivých látek;
 6 ks - Standardní spojovací vodiče různých délek a barev (25 cm
103
Elektřina
magnetismus 2
a 6
modrý a červený, 50 cm modrý a červený, 100 cm modrý a
červený);
 Ţárovka E 10, 2.5 V/0.2 A
 2 ks -Ţárovka E 10, 10 V/0.05 A
 2 ks - Modul s objímkou E 10
 1 ks - Sada rezistorů s různými odpory - 50,
1005001000
 ks Modul vypínač ON/OFF
 2 ks -Modul přepínač
 1 ks - Nádoba pro elektrolýzu
 1 ks - Sada elektrod
(měď, zinek – 2x);
 2 ks - tyčové magnety;
 2 ks - Magnetická střelka;
 1 ks - Modul magnetické pole solenoidu;
 1 ks - Ţelezné piliny v nádobě;
 1 ks - Modul magnetické pole přímého vodiče;
 1 ks - Sada cívek různým počtem závitů (100z, 200z, 300z, 600z,
1200z);
 1 ks - Modul motor na stejnosměrný proud;
 1 ks - Pojistkový drát
;
 1 ks - Odporový drát
;
 návod k pouţití,
 úloţný box
Ţákovská souprava pro výuku elektřiny, elektromagnetismu a
elektrochemie, která umoţňuje vykonat základní pokusy z této
oblasti (např. Jednoduchý elektrický obvod, Vedení elektrického
proudu v kapalinách, Teplotně regulovatelné odpory, Dělič napětí,
Elektromagnet, Lorenzova síla, Relé, Elektromagnetická indukce,
104
Lenzovo pravidlo, Vlastní indukce, Silové působení mezi magnety,
Elektrolýza, Galvanický článek).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
 1 ks - Propojovací deska;
 6 ks - Standardní spojovací vodiče různých délek a barev
(25 cm modrý a červený, 50 cm modrý a červený, 100 cm
modrý a červený);
 2 ks - Ţárovka E 10, 2.5 V/0.2 A;
 2 ks - Ţárovka E 10, 10 V/0.05 A;
 20 ks - Modul s objímkou E 10;
 1 ks - Sada zasouvacích rezistorů- 50,
1005001000
 1 ks - Modul vypínač ON/OFF;
 1 ks- Nádoba pro elektrolýzu;
 1 ks - Sada elektrod ( ţelezo, uhlík, měď, zinek);
 1 ks – Bimetal;
 1 ks - U-jádro;
 1 ks - Sada kondenzátorů s různými kapacitami
(1μF,
2μF, 4μF, 8μF);
 2 ks- Termistor;
 1 ks - Sada svítivých diod různých barev (červená, modrá,
zelená, ţlutá);
 1 ks –Elektroskop;
 1 ks - Sada magnetů (4 tyčové, 1podkovovitý velký);
 2 ks - Magnetická střelka
 1 ks - Modul magnetické pole solenoidu
 1 ks - Modul magnetické pole přímého vodiče
 1 ks - Ţelezné piliny v nádobě
105
Ţákovská souprava
pro výuku optiky I.
3
 1 ks - Sada cívek různým počtem závitů
(100z, 200z,
300z, 600z,1200z);
 1 ks -Modul motor na stejnosměrný proud;
 1 ks- Doutnavka;
 1 ks - Modul transformátor;
 1 ks - Modul relé;
 1 ks - Modul alternátor;
 návod k pouţití;
 úloţný box
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblastí šíření světla,
odraz světla, optické přístroje (příklady demonstrací: Světlo se šíří
přímo, Vznik stínu, Odraz světla od rovinného zrcadla, Obraz na
rovinném zrcadle, Odraz světla od dutého zrcadla, Sestrojení
obrazu na dutém zrcadle, Zobrazení bodu v dutém zrcadle, Odraz
světla od vypuklého zrcadla, Sestrojení obrazu na vypuklém
zrcadle, Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle, Lom na rovinné
paralelní desce, Index lomu skla, Lom světla při přechodu vzduch voda, Úhel dopadu a úhel lomu, Index lomu tuhých látek, Výpočet
paralelního posunu při rovinné paralelní desce, Přechod ze skla do
vzduchu, Vychylující a převracející hranol, Lom světla na hranolu,
Lom světla spojkou, Okrajové paprsky, Zobrazení obrazu spojkou,
Zobrazení bodu spojkou, Lom světla rozptylkou, Zobrazení obrazu
rozptylkou, Zobrazení bodu rozptylkou, Barevný rozklad světla,
Zdravé oko, Krátkozrakost, Dalekozrakost, Stařecká
dalekozrakost). Jednoduché sestavení, bezpečnost elektrických
zapojení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Kombinovaná halogenová lampa 12V/20W, pouţití přímo na stole
106
Ţákovská souprava 3
pro výuku optiky II.
nebo na optické lavici se vstavěnou kondenzační čočkou +
hliníkový kryt s plastovými lištami pro uchycení clon, 1 ks Lichoběţníkový hranol, 1 ks - Polokruhová čočka, 1 ks - Pravoúhlý
hranol, 2 ks - Plankonvexní čočka, 1 ks - Plankonkávní čočka, 1 ks
- Optický disk (úhloměr), 1 ks - Matnice, 1 ks - Ploché zrcadlo, 1 ks
- Flexibilní zrcadlo, můţe být pouţito jako parabolické zrcadlo, 1
ks - Clona (1 a 2 štěrbiny), 1 ks - Clona (3 a 5 štěrbin), 1 ks Transparentní vanička, bílé pozadí s krytem, Uloţení v úloţném
boxu s vloţkou, krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblastí šíření světla,
odraz světla, optické přístroje (příklady demonstrací: Světlo a stín,
Fáze Měsíce, Zatmění Slunce a Měsíce, Dírková kamera, Fotometr,
Obraz na dutém zrcadle, Obraz na vypuklém zrcadle, Určení
ohniskové vzdálenosti spojky, Zobrazení předmětu spojkou, Zákon
zobrazení spojkou, Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky,
Zobrazení předmětu rozptylkou, Sférické odchylky čoček, Barevné
odchylky čoček, Rozloţení a spojení barevného spektra na hranolu,
Aditivní míchání barev, Subtraktivní míchání barev, Barvy těles,
Model lidského oka, Oční vady a jejich korekce, Lupa,
Diaprojektor, Mikroskop, Dalekohled, Fotoaparát, Ohyb na mříţce,
Určení vlnové délky, Polarizace filtry, Otáčení polarizační roviny
vloţením tuhé látky, Model cukroměru, Fotoelasticimetrie).
Jednoduché sestavení, bezpečnost elektrických zapojení, stabilní
uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Drţák
s čočkou f=+50 mm, 1 ks - Drţák s čočkou f=-100 mm, 1 ks Objímka s čočkou f=+300 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+100
mm, 1 ks - Duté zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 1 ks - Vypuklé
107
laserová
sada
optická 6
zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 3 ks - Drţák čočky a clony, 2 ks Drţák diapozitivu, 1 ks - Sada otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3
ks), 1 ks - Clona “L”, 1 ks - Obrazový diapozitiv se čtyrmi motivy,
1 ks - Štěrbinová clona, 1 ks - Model Země a Měsíce (Měsíc), 1 ks osa zakřivená pod úhlem 23°, D = 56 mm, 1 ks - pohyblivý Měsíc
pro zobrazení fází Měsíce, 1 ks - Drţák s matnicí, 1 ks - Diodové
světla pro aditivní míchání barev, souprava, napájecí blok (4, 5 …
15 V DC) a připojovací vodiče, 1 ks - Sada barevných filtrů
subtraktivních, 3 ks, 3 ks - Běţec pro optickou lavici, 1 ks - Běţec
stativový se šroubem, 1 ks - Rovnostranný hranol, sklo, s=25 mm, 1
ks - Stolek k hranolu, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava pro demonstrace z oblasti vlnové optiky (zejménazákladní principy světelné interference, koherentní světelné
interference, holografický obraz, polarizované světlo)
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
 1 ks diodový laser 635nm/1mW (5 mW) – musí být pouţitelný i
pro demonstrační soupravu – laserová optika,
 1 ks drţák laseru,
 2 ks zrcadla,
 2 ks drţáky zrcadel,
 1 ks poloprůhledné zrcadlo,
 2 ks polarizační filtry, soupravu difrakčních a interferenčních
prvků, hologram,
 1 ks zdroj pro laserovou diodu 3V DC,
 1 ks demonstrační tabule,
 1 ks spojná čočka,
 1 ks matnice,
 1 ks stínítko,
108
Van de Graaffův 1
generátor
mlţná komora
sada
demonstraci
radioaktivity
1
pro 3
 3 ks barevné filtry (F1 červený, F2 zelený, F3 modrý),
 2 ks kruhový difrakční otvor (D1, D2),
 2 ks čtvercový difrakční otvor (D3, D4),
 3 ks lineární difrakční mříţka (G1, G2, G3),
 1 ks kříţová difrakční mříţka (G4),
 1 ks hologram,
 1 ks skleněná planparalelní destička,
 9 ks mechanické drţáky optických prvků,
 4 ks gumové noţičky,
 1 ks drţák baterií (2 x 1,5 V AA).
Generátor k vytváření DC potenciálů minimálně do 100 KV.
Hnací motor s regulovatelnou rychlostí, moţnost i ručního pohonu.
Odstranitelná vodivá koule, další vodivá koule a kuţel na stojánku.
difúzní mlţná komora:
 chlazená např. Peltiérovým článkem předchlazovaným ledovou
tříští.
 vestavěný zdroj vysokého napětí - 800 V pro extrakci
parazitních iontů a
 s vnitřním osvětlením (z důvodů parazitních ohřevů je vhodná
LED-dioda).
 minimální rozměry komory: průměr 12 cm, hloubka 8 cm.
 napájení nízkým napětím - 12 V pro přenositelnost do míst bez
síťového napětí.
minimální obsah sady:
 Schválený školní zdroj záření beta a gama s pohyblivou (např.
otočnou) clonou;
 Indikátor záření beta a gama se světelnou a zvukovou
signalizací;
109
spotřební materiál 1
pro krouţek fyziky
mikroskop
10
 Demonstrační stativ pro zdroj záření a indikátor záření (bod 1 a
2);
 Digitální čítač el. impulsů s moţností připojení k počítači přes
USB rozhraní;
 Osobní dozimetr;
 Detektor radonu;
 Hlásič poţáru vyuţívající radionuklid;
 Magnet pro ukázku vychylování radioaktivního záření;
 Absobční destičky ( např. pro ukázku absorpce záření, rozptylu
záření, proměřování fotoefektu).
 1 ks Akumulátor Pb 12V;
 40 ks Baterie ploché 4,5V;
 25 ks Baterie 9V;
 2 ks trojzásuvky;
 3 ks čtyřzásuvky;
 1 ks toner;
 5 ks USB flash disk;
 50 ks Ţárovky E10/3,8V;
 20 ks vodiče banánek-banánek se zdířkami;
 20ks -vodiče banánek-banánek;
 20 ks-krokosvorky
 mikroskop musí mít tubus se seřiditelnou vzdáleností okulárů
vůči sobě (dle pupilární vzdálenosti pozorovatele) minimálně
v rozsahu 50 – 75 mm;
 mikroskop musí mít tubus s dioptrickou kompenzací rozdílu
mezi levým a pravým okem pozorovatele;
 mikroskop musí mít tubus se zorným polem - Field Number
(FN) - s hodnotou 20 nebo větší;
110













mikroskop musí mít tubus s jednoduchým nastavením výšky
okulárů vůči rovině stolu v rozsahu minimálně 5 cm
(„Siedentopf“ typ tubusu);
mikroskop musí mít binokulární tubus s náklonem 30 stupňů;
mikroskop musí mít kovový stativ s mechanikou;
mikroskop musí mít optiku s korekcí na nekonečno;
mikroskop musí mít kondenzor pokrývající rozsah zvětšení 4 x
– 100 x (Abbé) s moţností zabudování přípravku pro fázový
kontrast a zástin – tmavé pole;
objektivy musí být konstruovány pro šíři zorného pole (Field
number - FN) 20 nebo větší;
mikroskop musí mít otočný revolverový nosič objektivů pro
minimálně 4 objektivy;
mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 4násobným
zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,10;
mikroskop musí mít plan achromatický objektiv s 10 násobným
zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně 0,25;
mikroskop musí mít plan achromatický objektiv se 40
násobným zvětšením a numerickou aperturou (NA) minimálně
0,65;
mikroskop musí mít 2 okuláry s 10 násobným zvětšením a
zorným polem Field Number (FN) 20 nebo větším a okuláry
musí být vybaveny gumovými ohrnovatelnými očnicemi;
okulár musí být připraven pro případné vloţení měřicí destičky
respektive drátěného ukazovátka nebo kříţe;
mikroskop musí mít světelný zdroj s LED osvětlením
s ţivotností LED diod minimálně 20 000 hodin a dostatečným
výkonem;
111

binokulární lupa
5
mikrotom
inkubátor
2
1
mikroskop musí mít makro a mikro zaostřování, dále musí mít
aretaci ostření - fokus lock (aretaci makro posunu) pro snadnou
ergonomickou práci s imersním objektivem a seřiditelnou tuhost
makro posuvu;
 mikroskop
musí
mít
skenovací
(kříţový)
stolek
s ergonomickým, bezhřebenovým vedením preparátu, ovládání
stolku na pravou ruku, drţák pro standardní podloţní sklíčka a
stupnici pro odečet souřadnic XY;
 mikroskop musí mít antibakteriální povrch okuláru, tubusu a
objektivů
s výklopným stínícím kšiltem, vybavena sadou 4ks výměnných
plastových dvojčoček se zvětšením: 1,2x; 1,8x; 2,5x; 3,5x;, které
jsou samostatně vsazovány do speciálního úchyt umístěného
nařední straně kšiltu. Lupa je osazena odnímatelným nastavitelným
osvětlovacím modulem s bílým vysoce svítivým LED čipem
a magnetem. Osvětlovací modul se dá vyjmout a pouţít samostatně.
Přesné uchycení lupy na hlavu se provádí pomocí nastavitelného
náhlavního pásku.
Napájení pro dlouhodobé svícení - siťový adaptér 230V - 50Hz
/ 4,5 V / 0,3A.
mikrometrický posuv s dělením 0,01 mm (10 µm)
ekonomický model mikrobiologického inkubátoru s nejnutnější
výbavou
- přirozené proudění vzduchu, vnitřní skleněné dveře;
- analogová regulace teploty, rozsah teploty +30°C aţ +70°C
(optimální přesnost + při 37°C), vnitřní teplotu zobrazuje ručičkový
teploměr;
- 2 police z nerez drátu, max.zatíţení do 10 kg;
112
preparační
16
souprava
pro
biologický krouţek
spotřební materiál 1
pro biol. krouţek
- Objem 30- 50l.
minimální obsah soupravy:
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
5 ks
5 ks
1 ks
Chirurgická jehla s PVC rukojetí (130 mm)
Chirurgická jehla s tvarovanou a zabroušenou čepelí (130 mm)
Obvazovací pinzeta
Chirurgická pinzeta
Obvazové nůžky
Chirurgické nůžky
Skalpelová rukojeť
Výměnná čepel skalpelu (špice)
Výměnná čepel skalpelu (zaoblená špice)
Dřevěná krabička
6 ks
Preparační misky s voskem
2 balení (á 100 ks) - Chirurgické rukavice
10 ks
Skleněné pipety jednoduché
50 ks
Kapátka
9 balíčků (á 50 kusech) - Sklíčka podloţní
10 balíčků (á 100kusech) - Sklíčka krycí
10 balíčků (á 5 kusech) - Ţiletky
4 balíčky (á 20g) - Špendlíky
20ks
Injekční stříkačky 20 ml
10 ks
Baňky kuţelové 250 ml
10 ks
Filtrační nálevka skleněná
1 role Filtrační papír
15 ks
Kádinka 100 ml
15 ks
Kádinka 250 ml
50 ks
Zkumavky 20 ml
15 ks
Odměrné válce 50 ml
113
videomikroskop
1
10g
Methylenová modř
20 ks
Petriho misky 60 mm
2l
Líh 96%
2 balíky (á 500kusech) - Tampony z buničité vaty
2 balíčky (á 100 kusech) - Špejle
10ml
Imerzní olej
10 ks
Odměrná zkumavka 20 ml
 2 ks okuláry (DIN) širokoúhlé N-WF 10x/20 mm;
 Hlavice: binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°,
integrovaná CMOS kamera;
 Hlava: revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená;
 Objektivy: CCIS EF-N planachromatické PL 4:1/0,1/∞/6,3 mm,
PL 10:1/0,25/∞/3,9 mm, PL 40:1/0,65/∞/0,4 mm (pérový), PL
100:1/1,25/∞/0,12 mm Oil.im. (pérový);
 Stolek: kříţový cca 140 x 135 mm, pravoruké ovládání,
koaxiální ovládání posuvů po 0,1 mm;
 Zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv stolku, interval
zaostřování mikroposuvu 0,002 mm;
 Kondenzor: Abbe 1,25 N.A. zaostřovací, irisová aperturní clona,
drţák filtru;
 Osvětlení: halogenová ţárovka 6V/30W s plynulou regulací
intenzity jasu;
 Kolektor: umístěn v noze mikroskopu;
 Kamera, snímací zařízení 1/2'' CMOS, max. rozlišení 3 Mpix
(2048x1536), počet snímků při max. rozlišení 10/sec, datový
přenos 480 MB/sec, metoda progresivního řádkování;
 USB 2.0;
 napájení z počítače USB kabelem;
114
 příslušný software;
 kalibrační destička, filtr modrý 45 mm, imerzní olej 5 ml.
Demonstrační měřící 2
přístroj
termocycler
1
pracovní stoly do 6
laboratoře biologie
Demonstrační analogový a digitální měřící přístroj určený na předvádění
měření elektrických veličin. Přístroj měří střídavé a stejnosměrné napětí
a proudy a také elektrický odpor.
Velikost měřené veličiny je zobrazena jak v analogové, tak v číslicové
formě. Analogové zobrazení umožňuje sledování ze všech míst třídy.
Vyučující má možnost sledovat měřené hodnoty na digitálním ukazateli
na zadní straně přístroje.
Rozsahy ACA/DCA : 0.1mA , 0,3mA, 1mA, 3mA, 10 mA, 30mA, 100 mA,
300 mA, 1A, 3A, 10A
Rozsahy ACV/DCV : 100 mV, 300 mV, 1V, 3V, 10V, 30 V, 100 V, 300 V,
1000 V
Rozsahy odporů: 100Ω, 300Ω, 1kΩ, 3kΩ, 10kΩ, 30kΩ, 100kΩ, 300kΩ, 1
MΩ, 3 MΩ, 10 MΩ
Napájení: 230V/50Hz
Výkonný gradientový cycler :
 gradient 24 °C.
 Jednoduché ovládání.
 Vyhřívané přítlačné víko.
 Kapacita: 96 × 0,2 ml PCR zkumavky, 1 × 96 jamkové platíčko.
 Rozsah teplot: 4 °C aţ 99,9 °C
 Přesnost a uniformita: 0,5 °C
 Rychlost zahřívání/chlazení: 3 °C / 2 °C za vteřinu
 Paměť: 100 programů
1 pracovní stůl(pro 3 žáky) minimálně obsahuje:
Skříňka laboratorní instalační, jedno dveřová L/P 3x v rozestupu cca
650mm
Rozměry:
cca 300x500/800 mm,
115
Skříňka laboratorní pod pracovní desku laboratorního stolu s
jedněmi dvířky. Laboratorní skříňky jsou vyrobeny z laminovaných
dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm. Skříňka je vybavena
jednou stavitelnou policí s podpěrkami proti vysunutí a vnitřní
zásuvkou o výšce 150mm. Dvířka skříněk jsou zavěšeny na
závěsech s tlumením, otevíratelnost min 110°. Pojezdy pro zásuvku
jsou kovové s dlouhou ţivotností (10 let a více) a s aretací proti
úplnému vysunutí. Skříňka má výškově stavitelné plastové noţky,
na vyrovnání nerovností v podlaze - výška 75 mm.
Skříňka laboratorní instalační, jedno dveřová L/P, 1x na kraji stolu
Rozměry:
cca 600x500/800 mm
Skříňka laboratorní pod pracovní desku laboratorního stolu s
jedněmi dvířky. Laboratorní skříňky jsou vyrobeny z laminovaných
dřevotřískových desek tloušťky min. 18 mm. Skříňka je vybavena
jednou stavitelnou policí s podpěrkami proti vysunut. Dvířka
skříněk jsou zavěšeny na závěsech s tlumením, otevíratelnost min
110°. Pojezdy pro zásuvku jsou kovové s dlouhou ţivotností (10 let
a více) a s aretací proti úplnému vysunutí. Skříňka má výškově
stavitelné plastové noţky, na vyrovnání nerovností v podlaze výška 75 mm.
Kameninová výlevka 1x (nad širší skříňkou)
Kameninová výlevka je z vnitřní strany pokryta bílou glazurou
s odolností vůči kyselinám, zásadám, abrazi (kromě kyseliny
fluorovodíkové a silným alkáliím při vysokých teplotách). Součástí
výlevky je sifon z chemicky odolného plastu a zátka a podpůrná
ocelová konstrukce
Keramická vpusť 1x
Keramická vpusť 150x150 čtvercového průřezu pro zabudování do
116
pracovní desky. Součástí vaničky je sifon.
Laboratorní stojánková směšovací baterie 1x
Rozměry:
výška ramene 270 mm, délka ramene 200 mm
demonstrační stůl 1
pro učebnu fyziky
Stojánková směšovací baterie musí být v provedení pro laboratorní
prostředí, povrchově chráněna vrstvou plastu (mosaz s ochranným
povrchem epoxypolyesteru) a vyrobeny v souladu s normou DIN
12918, závity dle ISO 228/1-třída B, barevné značení dle EN
13792:2000.
Pracovní deska
lamino tloušky min. 25 mm opatřené
lisovanou plastovou ABS hranou, délka 360 - 380cm, šířka celkem
125 – 130 cm . Součástí desky je keramická vpusť čtvercového
průřezu (cca 150x150 mm) včetně sifonu.
Mediová stěna
Vţdy dva protilehlé pracovní stoly budou spojeny stěnou z
laminovaných dřevotřískových desek, ve které budou zabudovány
rozvody vody a elektřiny. V horní desce této stěny budou
zabudovány 3 x 3 zásuvky 2302V/16A a 3x 1 zásuvka pro
slaboproud a + proudový chránič 16A. (celkem 9 zásuvek 230V a 3
slaboproudé na dva spojené stoly).
Dodávka pracovních stolů bude požadována včetně kompletní
instalace vody a elektřiny.
Rozměry cca 400x80x900(d,š,v) cm.
vybavenost stolu:
- pracovní plocha postforming
- kovová konstrukce, opláštěná laminem
- nerezový dřez o rozměrech cca 40 x 40 cm
- rozvod střídavého napětí 220V, včetně jističe a elektrických
zásuvek na pracovní desce
117
- laboratorní zdroj AC / DC , analogový ukazatel, plynulá regulace
napětí v rozsahu 0 ... 30V, výstup 10A, zásuvka na pracovní desce
stolu.
- příprava pro uloţení PC a monitoru
- odpad (v cenové nabídce je počítáno i s nutností napojit odpad na
nejbliţší stoupačku)
- rozvod teplé a studené vody (voda se nachází v místnosti)
Dodávka pracovního stolu je vyţadována včetně kompletní
instalace vody, odpadu a elektřiny.
celková
včetně DPH
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 8 činí 2 715 000 Kč včetně DPH.
118
Partner č. 9 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
laboratorní sada
1
Robotická
stavebnice
zaškolení
8
včetně
Technická specifikace– minimální parametry
10 ks kádinky 250 ml
10 ks kádinky 500 ml
10 ks zkumavky
10 ks odměrný válec 250 ml
10 ks Petriho misky
20 ks drţátko skalpelových čepelek
200 ks čepelky
10 ks preparační jehla
10 ks nůţky rovné hrotnaté
10 ks univerzální pH papírek
10 ks odměrná baňka 100 ml
5 ks byreta s teflonovým kohoutem
10 ks láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou 100 ml čirá
20 ks kádinka nízká s výlevkou 400 ml
univerzální stavebnice pro konstrukci více různých strojů a zařízení
včetně zabudování mikropočítače a senzorů, kol, ozubených
převodů, šnekového převodu, pásů, stavebnice s dílky z plastu
umoţňující stavbu bez pouţití dalších nástrojů, opakované sloţení a
rozloţení.
kaţdá sada musí minimálně obsahovat:
 min. 500 ks dílků, z toho min. 40 ks ozubených kol a min. 4 ks
pásů
119
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
sada
baterií
a 1
elektropříslušenství
Měřící systém se 1
sadou senzorů pro
fyziku
 programovatelný 32-bitový mikropočítač s min. 7 porty pro
připojení senzorů a propojení s PC pomocí Bluetooth a USB 2.0
a s displejem
 min. 3 ks servo motory s ovládáním otáčení s přesností na min.
1° a vestavěným senzorem pro měření rychlosti
 min. 2 ks tlakový senzor indikující stlačení
 min. 1 ks senzor světelný indikující světlo, tmu a úroveň světla
 min. 1 ks senzor barvy rozlišující barvy a jejich intenzitu
 min. 1 ks senzor zvukový měřící hladinu zvuku
 min. 1 ks senzor ultrazvukový umoţňující detekci objektů a
měření vzdálenosti k nim
 min. 1 ks teplotní senzor s rozsahem min. -20 aţ +120 °C
 min. 1 ks solární panel
 min. 8 ks kabel pro připojení senzorů k mikropočítači
 adaptér pro připojení senzorů pro fyziku
 tištěný návod
 školní licence software pro tvorbu a ovládání programů
Součástí dodávky je rovněž zaškolení.
 8 ks dobíjecí akumulátory a síťový adaptér pro mikropočítač, jeţ
je součástí robotické stavebnice
 min. 4 sady náhradních akumulátorů pro mikropočítač
Měřící systém se skládá z:
1) z měřících senzorů s charakteristikami níže
2) ze zařízení pro sběr a ukládání analogových/binárních informací
ze senzorů, které jsou předávány osobnímu počítači, nebo jsou
zobrazeny na displeji, s charakteristikami níže (dále jen „
interface“) včetně baterií
120
3) ze software, který umožní zobrazení a vyhodnocení naměřených
dat
Senzory:
 siloměr 2 ks – měření síly v tahu i tlaku, rozsah min. ±10 N,
citlivost min. 0,05 N
 plošný siloměr 1 ks – měření síly v tahu i tlaku, rozsah min. 800
N, v tlaku min. 3500 N, citlivost min. 1,5 N
 sonar 2 ks – čidlo polohy a pohybu k připojení přes USB, rozsah
měření min. od 15 cm do 5 m
 akcelerometr 2 ks – čidlo pro měření zrychlení, rozsah min. ±50
m·s-2, citlivost min. 0,03 m·s-2
 čidlo pro měření teploty 2 ks, rozsah min. –20 °C aţ 110 °C,
přesnost min. ±0,5 °C
 infračervené teplotní čidlo 1 ks, rozsah min. –10 °C aţ 300 °C,
citlivost min. 1 °C
 čidlo tlaku plynu 2 ks, rozsah min. do 200 kPa, citlivost min.
0,05 kPa
 barometr – senzor pro měření tlaku plynu 1 ks, rozsah min. 85
kPa aţ 120 kPa, citlivost min. 10 Pa
 sada pro elektrostatiku 1 ks, 2 nevodivé disky a 2 nevodivé
tyčky, na kterých se při vzájemném tření vytváří opačné náboje,
2 uzemňovací vodiče, vodivá nádoba, vodivá podloţka,
 kovová mříţová klec, vlněný, vinylový a bavlněný kus látky
 elektroskop 2 ks – senzor pro měření elektrického náboje,
moţnost volby rozsahu, rozsah min. ±100 nC
 voltmetr 2 ks – senzor pro měření napětí ve stejnosměrných i
střídavých obvodech, rozsah min. ±30 V, přesnost min. 10 mV
121
 ampérmetr 2 ks – senzor pro měření proudů v nízkonapěťových
stejnosměrných i střídavých obvodech, rozsah min. ± 500 mA
(při max. vstupním napětí ± 10 V), citlivost min 0,5 mA
 teslametr 1 ks – senzor pro měření magnetického pole, moţnost
volby rozsahu, rozsah min. ±1,0 mT, citlivost min. 0,005 mT
 luxmetr 2 ks - senzor pro měření intenzity osvětlení, moţnost
volby rozsahu, rozsah min. do 100 000 lx, citlivost min. 50 lx
Interface:
 přenosné zařízení pro připojení senzorů, měření, zobrazení a
uloţení naměřených hodnot, procesor min. 800 MHz,
integrovaná GPS navigace, 3D akcelerometr, senzor osvětlení,
WiFi a Bluetooth, barevný dotykový displej s úhlopříčkou min.
13 cm, , vestavěná paměť s moţností rozšíření pomocí
MicroSD/MMC karet nebo USB flash disků, min. 2 analogové a
2 digitální konektory pro připojení výše uvedených senzorů, min.
1 USB konektor, vestavěný akumulátor, externí adaptér
Sada senzorů pro 1
biologii
Součástí dodávky je rovněž zaškolení.
 Ruční siloměr-senzor síly stisku, rozsah: 0 - 600 N, citlivost:
0,21 N, přesnost: ± 0,6 N.
 Snímač srdečního tepu ve formě dvou rukojetí a přijímacího
modulu, bezdrátový přenos na maximální vzdálenost 80 cm aţ
100 cm, frekvenční pásmo bezdrátového přenosu: 5 kHz.
 EKG-čidlo umoţňuje zaznamenávat časovou změnu elektrického
potenciálu způsobeného srdeční aktivitou.
 Spirometr - čidlo sloţeno z oddělitelné měřicí hlavice a
převodníku diferenciálního tlaku. Moţnost čištění a sterilizace
122
Sada senzorů pro 1
chemii
hlavice, vyměnitelný bakteriální filtr, náústky, svorka na nos,
měření v rozsahu 0 - ±10 l/s, pracovní objem 93 ml.
 Senzor měření kyslíku- rozsah: 0- 27 % kyslíku ve vzduchu,
přesnost při normálním tlaku: ±1 %.
 Senzor měření oxidu uhličitého – rozsah:0 aţ 10 000 ppm a 0 aţ
100 000 ppm.
 dataloger 1 ks – přenosné zařízení pro připojení senzorů, měření,
zobrazení a uloţení naměřených hodnot, procesor min. 800
MHz, integrovaná GPS navigace, 3D akcelerometr, senzor
osvětlení, WiFi a Bluetooth, barevný dotykový displej s
úhlopříčkou min. 13 cm, moţnost vkládat vlastní pracovní
instrukce, vestavěná paměť s moţností rozšíření pomocí
MicroSD/MMC karet nebo USB flash disků, min. 2 analogové a
2 digitální konektory pro připojení výše uvedených senzorů, min.
1 USB konektor, vestavěný akumulátor, externí adaptér
Součástí dodávky je rovněž zaškolení.
 5 ks - Rozhraní pro připojení senzorů k PC
 1 ks – dataloger – přenosné zařízení pro připojení senzorů,
měření, zobrazení a uloţení naměřených hodnot, procesor min.
800 MHz, integrovaná GPS
 3 ks -pH metr se zesilovačem pro iontově selektivní elektrody
(ISE)
 Iontově selektivní elektrody pro:
 1 ks Vápenaté ionty
 1 ks Chloridy
 1 ks Dusičnany
 1 ks Olovnaté ionty
Součástí dodávky je rovněž zaškolení.
123
Meteorologická
stanice a čidla
1
bezdrátová meteostanice s dosahem 300 m (FHSS technologie)
vybavená 24hodinovým aspiračním radiačním štítem
minimální rozsah dodávky:
 konzola se síťovým adaptérem (LCD displej min. 9x15 cm,
aktualizace dat kaţdé 2,5 vteřiny, v konzole umístěn senzor
barometrického tlaku (přesnost 1 hPa), vnitřní relativní vlhkosti
(přesnost 3 %), vnitřní teploty (přesnost 0,5 °C)
 venkovní integrovaná senzorová stanice se sráţkoměrem
(rozlišení 0,2 mm), senzorem teploty (přesnost 0,5 °C) a relativní
vlhkosti vzduchu (přesnost 3 %) a anemometrem (přesnost
rychlosti větru 5 %, směru větru 3°) (+ fotovoltaický panel pro
nabíjení jednotky)
 vysílač
 senzor globálního slunečního záření (přesnost 5 %)
 senzor UV záření (přesnost 5 %)
 drţák na upevnění snímačů a stanice
minimální obsah sady pro připojení na počítač:
 datalogger v USB verzi (paměťový modul a rozhraní, datalogger
musí umoţňovat uloţit min. 2500 jednotlivých záznamů,
zaznamenávat údaje o počasí po dobu min 6 měsíců bez nutnosti
staţení dat do PC)
 program pro zobrazení aktuálních dat z meteorologické stanice v
real-time reţimu v počítači (program musí umoţňovat nastavit a
smazat údaje v meteostanici - konzole z počítače, vytvářet grafy
počasí, generovat reporty Weather Watcher ve formátu National
Climatic Data Center (NOAA), nahrávat informace o počasí na
webové stránky, odesílat data o počasí na Weather Underground)
124
Binokulární
mikroskop
vestavěnou
kamerou
1
s
manuál v češtině
Součástí dodávky je rovněž zaškolení.
 Okulár: okuláry (DIN) širokoúhlé N-WF 10x/20 mm (2 ks)
 Hlavice: binokulární, otočná o 360°, úhel vhledu 30°,
integrovaná CMOS kamera
 Hlava: revolverová pro 4 objektivy DIN - vzad otočená
 Objektivy: CCIS EF-N planachromatické PL 4:1/0,1/∞/6,3 mm,
PL 10:1/0,25/∞/3,9 mm, PL 40:1/0,65/∞/0,4 mm (pérový), PL
100:1/1,25/∞/0,12 mm Oil.im. (pérový)
 Stolek: kříţový 140 x 135 mm, pravoruké ovládání, koaxiální
ovládání posuvů po 0,1 mm (76 x 50 mm)
 Zaostřování: koaxiální makro a mikro posuv stolku (rozsah 25
mm), interval zaostřování mikroposuvu 0,002 mm
 Kondenzor: Abbe 1,25 N.A. zaostřovací, irisová aperturní clona,
drţák filtru
 Osvětlení: halogenová ţárovka 6V/30W s plynulou regulací
intenzity jasu
 Kolektor: umístěn v noze mikroskopu
 Ovládací software
 Kamera : snímací zařízení 1/2'' CMOS, max. rozlišení 3 Mpix
(2048x1536), počet snímků při max. rozlišení 10/sec, datový
přenos 480 MB/sec, metoda progresivního řádkování
 Datový výstup: USB 2.0, Napájení: z počítače USB kabelem
 Ostatní doplňky : kalibrační destička, filtr modrý 45 mm,
imerzní olej 5 ml
příslušenství:
 Širokoúhlé (DIN) okuláry N-WF 12,5x/18 mm
 Širokoúhlé (DIN) okuláry N-WF 15x/16 mm
125
Digestoř
pro 1
laboratoř chemie
 Objektivy
(DIN)
CCIS
EF-N
planachromatické
20:1/0,25/∞/1,3mm
 Objektivy
(DIN)
CCIS
EF-N
planachromatické
60:1/0,80/∞/0,14mm (pérový)
 Fázový kontrast - jednoduchý 10x a 40x, třípolohový
PH10x/PH40x/BF (světlé pole), CCIS EF-N planfázové
objektivy 10:1 (3,9mm), CCIS EF-N 40:1 (0,4mm), středitelný
teleskop
 Temné pole jednoduché 10x - 40x
 Demonstrační polarizační zařízení - jednoduchý přídavný
analyzátor, jednoduchý přídavný polarizátor
 Objektivový mikrometr 1 mm/100 dílků
 ţlutý filtr 45 mm, zelený filtr 45mm, neutrální filtr 45 mm
Součástí dodávky je rovněž zaškolení.
Digestoř do laboratoře chemie s moţností rozvodu plynu a
elektřiny (půdorysný rozměr stávající digestoře 120 cm x 80 cm,
další detailní rozměry digestoře je třeba konzultovat na místě při
zpracování zakázky)
Minimální rozsah dodávky:
 Digestoř z hlinikového profilu
 Napojení digestoře na plyn
 Rozvod plynu v digestoři
 Napojeni digestoře na síť el. 230V
 Osazení rozvodnice do digestoře
 Jističe pro digestoř
 Osvětlení digestoře
 Pevná pracovní deska digestoře z umělého kamene
 Odkapávatko k digestoři
126
Pracovní stůl pro 9
laboratoř biologie
Pracovní
stůl 1
učitelský
pro
laboratoř biologie
speciální ţákovské 1
pracoviště
pro
laboratoř chemie
 Ventilátor do stávajícího komínového odtahu
 Komínová vloţka s koncovkou
 Kompletní instalace kouřovodu s napojením na odtah digestoře
 Revize digestoře
rozměry cca v76x š120-130x h50 cm, kovová konstrukce,
postformingová prac.deska, moţnost napojení k el.síti
rozměry cca v76x š120-130x h50 cm, kovová konstrukce,
postformingová prac. deska, moţnost napojení k el. síti, zásuvkový
kontejner
žákovské pracoviště pro 1 osobu:
 1 ks - Katedra s uzamykatelným kontejnerem, podvěsem PC, rozměry
cca 76x160x68 cm;
 2 ks - Skříňka demonstračního stolu rozměry cca 90x100x60 cm;
 1 ks - Skříňka demonstračního stolu rozměry cca 90x60x60 cm;
 1 ks - Mycí stůl (s otvorem na dřez) rozměry cca 90x60x60 cm;
 1 ks - Keramický dřez laboratorní;
 1 ks - Pracovní deska demonstr. pracoviště - postforming (cca 340 cm
x 70 cm);
 1 ks - Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou;
 1 ks - Baterie studená a teplá voda, ramínko k baterii, náustek;
 2 ks - Skříňka závěsná prosklená rozměry cca 30x60x35 cm;
 2 ks - Skříňka závěsná prosklená rozměry cca 30x100x35 cm ;
 1 ks - Laboratorní kahan s regulací;
 1 ks - Laboratorní kk ventil;
 2 ks – zásuvka s víčkem 220V/16A pro napojení pracoviště na
elektrorozvody;
 příslušného jističe.
Součástí dodávky bude kompletní napojení pracoviště na
elektřinu, plyn, vodu, odpad (tj. z podlahy na jednotlivá
127
ţákovské pracoviště 1
pro
laboratoř
chemie 7 místné
pracovní místa).
oboustranné ţákovské pracoviště pro 7 ţáků s rozvody plynu,
elektřiny a vody, sestavení musí odpovídat rozměrům místnosti
(870 cm x 640 cm).
níţe uvedený nábytek bude zkompletován ţákovského pracoviště
pro 7 ţáků:
 7 ks - Skříňka laboratorní rozměry cca 90x100x60 cm,
dvoudveřová;
 7 ks - Skříňka laboratorní rozměry cca 90x60x60 cm,
jednodveřová;
 4 ks - Mycí stůl (s otvorem pro dřez) rozměry cca 90x60x60 cm;
 4 ks - Keramický dřez laboratorní;
 2 ks - Pracovní deska demonstr. pracoviště - postforming,
rozměry cca 430x170 cm;
 4 ks - Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou;
 4 ks - Baterie studená a teplá voda, ramínko k baterii, náustek;
 4 ks - Stolový doplněk s kovovou nohou (= podpěra okrajů
pracovní desky);
 2 ks - Technický tunel pro média rozměry cca 90x380x30 cm;
 4 ks - Nástavba (= otevřené dřevěné poličky celkové délky cca
300x30 cm uchycené na kovových drţácích) laboratorních stolů
s technickým komínkem;
 7 ks - Laboratorní kahan s regulací;
 7 ks - Laboratorní kk ventil;
 7ks – zásuvka s víčkem 220V/16A;
 příslušné jističe.
Součástí dodávky bude kompletní napojení pracoviště na
elektřinu, plyn, vodu, odpad (tj. z podlahy na jednotlivá
128
ţákovské pracoviště 1
pro
laboratoř
chemie 8 místné
pracovní místa).
oboustranné ţákovské pracoviště pro 8 ţáků s rozvody plynu,
elektřiny a vody, sestavení musí odpovídat rozměrům místnosti
(870 cm x 640 cm).
níţe uvedený nábytek bude zkompletován ţákovského pracoviště
pro 8 ţáků:
 8 ks - Skříňka laboratorní rozměry cca 90x100x60 cm,
dvoudveřová;
 8 ks - Skříňka laboratorní rozměry cca 90x60x60 cm,
jednodveřová;
 4 ks - Mycí stůl (s otvorem pro dřez) rozměry cca 90x60x60 cm;
 4 ks - Keramický dřez laboratorní;
 2 ks - Pracovní deska demonstr. pracoviště - postforming,
rozměry cca 430x170 cm;
 4 ks - Výpusť s chemicky odolnou výtokovou trubkou;
 4 ks - Baterie studená a teplá voda, ramínko k baterii, náustek;
 4 ks - Stolový doplněk s kovovou nohou (= podpěra okrajů
pracovní desky);
 2 ks - Technický tunel pro média rozměry cca 90x380x30 cm;
 4 ks - Nástavba (= otevřené dřevěné poličky celkové délky cca
300x30 cm uchycené na kovových drţácích) laboratorních stolů
s technickým komínkem;
 8 ks - Laboratorní kahan s regulací;
 8 ks - Laboratorní kk ventil;
 8ks – zásuvka s víčkem 220V/16A;
 příslušné jističe.
Součástí dodávky bude kompletní napojení pracoviště na
elektřinu, plyn, vodu, odpad (tj. z podlahy na jednotlivá
129
pracovní místa).
celková
včetně DPH
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 9 činí 1 130 000 Kč včetně DPH.
130
Partner č. 10 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Výukový software 1
pro
modelování
fyzikálních jevů
Výukový SW pro 1
Technická specifikace– minimální parametry
SW musí umoţňovat modelování experimentů, tvorbu apletů z
oblasti mechaniky (min. gravitační pole, pohyby těles, kyvadla,
oscilátory, převody, páky, změny forem mechanické energie),
termodynamiky (min. model ideálního plynu, teplotní roztaţnost,
vedení tepla), elektřiny a magnetismu (min. elektrické a magnetické
pole, silová působení, chování dielektrika), optiky (min.
interference, zobrazování, fotoelektrický jev), stavby atomového
obalu, chemických vazeb, radioaktivního záření.
SW musí rovněţ umoţňovat zpracování filmového záznamu
pohybu za účelem kinematického studia pohybu (základní operace
střihu a spojování videa, rozfázování záznamu na jednotlivé
snímky; automatické rozlišování objektů; sledování nejméně 10
bodů; vloţení souřadnicové soustavy; záznamy polohy bodů ručně i
automaticky; pouţití lupy pro zlepšení přesnosti; výstup ve formě
tabulek, grafů a rovnic – volba typu regresní křivky; export
výsledků do tabulkových procesorů; moţnost uloţení měření ve
formě obrázku; moţnost uloţení pouţitého úseku filmového
záznamu).
Součástí dodávky budou kodeky pro práci se záznamy ve
formátech avi, mpeg, wmv, mov a minimálně licence pro 32
pracovišť.
Multilicence SW zpracování fyzikálních měření. SW umoţní
131
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
zpracování
naměřených hodnot
vhodný
pro
přírodovědné obory
Binokulární
mikroskop
16
Nástavec
na 2
mikroskop
pro
fotografování
Binokulární lupa
8
zpracování naměřených hodnot fyzikálních měření do tabulkové a
grafické podoby, analýzu dat, animaci děje, zpracování fyzikálního
videa (např. v kinematice zpracování trajektorie, rychlosti a
zrychlení…) a fotografie (proměření dat – např. rozklad sil…).
Dále SW umoţní:
 vyhodnotit filmový záznam mechanického děje a zpracování
trajektorie, rychlosti, zrychlení; převedení dat do tabulek a grafů,
export hodnot do tabulkového procesoru,
 modelovat fyzikální děj postupnými kroky na základě známého
silového působení (případně algoritmu popisujícího děj)
s grafickými výstupy,
 porovnání hodnot modelu se skutečností.
binokulární tubus, sklon 30°, otočný o 360°
soustředné knoflíky jemného a hrubého zaostřeni
(jemné zaostřeni se stupnici)
mikroskopovací kříţový stolek
Abbe-kondenzor 1.25 N.A. s irisovou clonou
regulovatelné zabudované osvětlení
okulár WF10x/18 mm
achromatické objektivy 4x, 10x, 40x, 100x
Umoţní napojení fotoaparátu na mikroskop a kvalitní snímání
obrazu
zvětšení 40x
osvětlení 6 LED
horní a spodní osvětleni
ţivotnost LED >10000 h
odběr LED: 20 mA, 3,5 V, 70 mW
132
Dalekohled
2
Astronomický
dalekohled
1
Meteostanice
automatickým
sběrem dat
s 1
napájení 220 V – 240 V (CE)
VDE konektor (CE), včetně nabíječky
Zvětšení 7x
Zorné pole v 1000m 112
Minimální ostřící vzdálenost (m) 8
Astronomický dalekohled s minimálními technickými parametry:
průměr objektivu 150 mm, ohnisková vzdálenost 1500 mm,
pouţitelné zvětšení 350, světelnost 10, hledáček elektronický bod,
montáţ azimutální/paralaktická s motorickým jemným pohybem v
obou osách, zenitový hranol, kovový stativ, napájení z baterie a
síťového adaptéru, ovládání NexStar vč. databáze objektů.
Poloprofesionální meteostanice s moţností připojení k počítači (OS
Windows 7), vyhodnocením naměřených dat a exportem na webové
rozhraní prostřednictvím PC. Minimální vybavení a čidla: základní
jednotka, napájení, vnitřní a vnější měření teploty a vlhkosti,
barometrický tlak, anemometr, sráţkoměr, UV čidlo – zpracování
okamţitých hodnot měření, průměry, maxima, minima, rosný bod,
pocitová teplota, graf vývoje barometrického tlaku za posledních 24
hodin. Sloupcové grafy pro teploty, tlak, vlhkost za posledních 24
hodin. Přesnost měření odpovídající poloprofesionálnímu provedení
stanice. Kapacita paměti pro min. 28 dnů při frekvenci měřeni po 1
min. Automatické seřízení času pomocí signálu DCF-77.
Bezdrátový přenos dat mezi základní jednotkou a vnějšími čidly,
min. 10 kanálů, vzdálenost cca 100 m. Komunikace s PC
preferováno Wifi, lze i USB. Automatická komunikace s vybranými
meteorologickými servery vítána. Součástí dodávky bude solární
jednotka pro napájení vnějších čidel a SW pro zpracování dat a
export na webové rozhraní.
133
Sada přístrojů pro 2
experimenty
ve
Fyzice
Jedna sada se skládá minimálně z následujících přístrojů pro
měření v oblasti mechaniky, termiky, elektřiny a optiky:
 1 ks Bolometr – přístroj pro neselektivní měření
elektromagnetického (zpravidla slunečního) záření. Přístroj se
skládá z hliníkové trubice se začerněnými čely v lepenkovém
pouzdře (začerněné zevnitř), v trubici je otvor pro teploměr.
 1 ks Laserový dálkoměr – maximální měřená vzdálenost
nejméně 50 m, minimální měřená vzdálenost menší nebo rovna 5
cm, přesnost 1,5 mm a lepší, paměť pro 10 měření, početní
operace s naměřenými veličinami (součet, rozdíl, průměr,
plocha, objem). Moţnost vytýčení pravého úhlu vítána.
 1 ks Laboratorní předváţky – předváţky pro široké vyuţití a
moţnost přemístění (zámek pro přepravu, uzamykatelný spínač
kalibrace, transportní kryt váţní plošiny), váţivost minim. 1 000
g, přesnost 0,1g a lepší, funkce váţení a tára, zabudovaný háček
pro závěsné váţení a stanovení hustoty. Provoz z el. sítě i na
baterie.
 1 ks Bezdotykový infra teploměr – teplotní rozsah -50 °C aţ
1000 °C, přesnost měření 1%, dvoubodový zaměřovací laser,
záznam dat a určení minimální, maximální a průměrné hodnoty.
Napájení z baterie. Přivítáme normalizovaný vstup pro
termočlánek typu K.
1 ks Digitální teploměr – měření zaloţené na bázi termočlánku,
minim. rozsah měření -100 °C aţ 1000 °C (součástí dodávky
budou vhodné sondy např. pro rozsah ccca -50 °C aţ 200 °C,
další sonda pro extrémní hodnoty měření), přesnost měření pod
0,6 °C + 0,2 %, autokalibrace, USB přenos dat, napájení z
baterie a USB, sleep mod, záznam dat, výpočet max, min a
134
Sada přístrojů se 1
zaměřením
na
studium vlastností
atmosféry
Sada
se 1
průměr.
 1 ks Digitální posuvné měřítko 150 mm – oboustranné s
hloubkoměrem, rozsah 0-150 mm, přesnost 0,01 mm. Kontrastní
LCD display, doporučená výška číslic 13 mm.
 1 ks Digitální posuvné měřítko 300 mm – oboustranné s
hloubkoměrem, rozsah 0-300 mm, přesnost 0,01 mm. Kontrastní
LCD display, doporučená výška číslic 13 mm.
 1 ks Kalorimetr – tepelně izolovaná Dewarova nádoba s
topnými odpory a drţákem pro teploměr. Objem cca 1 litr,
vlastní tepelná kapacita pod 50 J/K, míchačka, kombinace
topných odporů cca 2 Ohmy a 4 Ohmy. Provozní napětí do 12V.
Kufříková sada se zaměřením na studium fyzikálních a chemických
vlastností atmosféry rozšířená o další externí čidla. Integrované
digitální snímače: barometr, sonometr, kolorimetr, GPS, IR snímač
teploty, pH, relativní vlhkost, teplota, turbidita, UV. Externí čidla:
Adaptér na vnější snímač, kyslíková elektroda, pH elektroda,
tepelná sonda, kolorimetrické/turbidimetrické kyvety 5 ks, ušní
snímač, tlaková trubice. Automatická kalibrace a testování snímačů.
Frekvence měření nejméně 10/s; rozlišení měření min. 12-bit;
dálkový přenos dat. Zobrazení snímané veličiny: grafický LCD min
64×128 pixelů; vnitřní paměť min. 128 000 hodnot; rozsah
pracovních teplot –10° aţ 50 °C; ţivotnost baterie min. 150 hodin;
vnější napájení 100–240 V AC/12 V DC 1A. SW na zpracování
naměřených dat na PC (OS Windows 7) – tabulky, grafy, statistiky
+ moţnost spolupráce s Google Maps. Rozhraní USB,
WiFi/Bluetooth. Součástí dodávky bude stojan a taška na přenos
sady.
Integrované digitální snímače: Tlak vzduchu, proud, GPS, světla,
135
všeobecným
vědeckým
zaměřením
sada se zaměřením 1
na fyzikální měření
sada se zaměřením 1
na fotovoltaiku
Sada se zaměřením 1
mikrofon, pohyb, pH, relativní vlhkost, teplota, univerzální vstup,
napětí. Frekvence měření do včetně 24 000/s. Rozlišení měření min.
12-bit, dálkový přenos dat. Grafický LCD min 64×128 pixelů.
Vnitřní paměť min. 128 000 hodnot. Rozsah pracovních teplot –
10°aţ 50°C. Ţivotnost baterie > 150 hodin. Vnější napájení 100–
240 V AC/12 V DC 1A. SW na zpracování naměřených dat na PC
– tabulky, grafy, statistiky + moţnost spolupráce s Google Maps.
Rozhraní USB, WiFi/Bluetooth. Součástí dodávky bude stojan a
taška na přenos sady.
Integrované digitální snímače: Akcelerometr, tlak vzduchu, teplota,
proud, vnější teplota, luxmetr, mikrofon, pohyb, univerzální vstup,
napětí. Frekvence měření do včetně 24 000/s. Rozlišení měření min.
12-bit, dálkový přenos dat. Grafický LCD min 64×128 pixelů.
Vnitřní paměť min. 128 000 hodnot. Rozsah pracovních teplot –
10°aţ 50°C. Ţivotnost baterie > 150 hodin; Vnější napájení 100–
240 V AC/12 V DC 1A. SW na zpracování naměřených dat na PC –
tabulky, grafy, statistiky + moţnost spolupráce s Google Maps.
Rozhraní USB, WiFi/Bluetooth. Součástí dodávky bude stojan a
taška na přenos sady.
Sada se zaměřením na pokusy se solárními články, sada pro
demonstraci, vysvětlení a experimenty s technologií fotovoltaiky,
elektřiny, fyziky polovodičů a kvantové fyziky.
Minimální komponenty sady: min. dva solární články o různém
výkonu, diodový modul, propojovací deska, vybavení pro měření
(zatěţovací odpor, potenciometr, motorek, barevné filtry…).
Součástí dodávky bude i příslušenství: uţivatelská příručka,
pracovní listy, obal a úloţná krabice.
Demonstrace, vysvětlení a experimenty s technologií palivových
136
na
pokusy
s
palivovými články
Měřící sada
ţákovské
experimenty
fyzice
pro 1
ve
Sada se zaměřením 1
na aerodynamiku a
článků. Minimální komponenty sady: PEM-palivový článek; PEMelektrolyzér (zásobování baterie destilovanou vodou) s
graduovanou nádrţí na plyn; solární modul (min. 0,5 W);
příslušenství pro měření (Voltmetr, Ampérmetr, stopky, lampa,
elektromotor, kabely a vodiče).
Součástí dodávky bude i příslušenství: uţivatelská příručka,
pracovní listy, obal a úloţná krabice.
Sada bude obsahovat minimálně:
 příruční modul (mikropočítač) pro sběr a zpracování dat v
laboratoři i v terénu. Příruční modul musí komunikovat
prostřednictvím rozhraní USB a WiFi s počítačem typu desktop
nebo notebook.
 senzory: 2x pohybu, 2x síly, 2x proudu (min. 1A), 2x napětí
(min. 10 V), 2x teploty (minim. rozsah měřených teplot -30 °C
aţ 120°C) , 2x zrychlení, 2x digitální převodník, zvuku, světelný,
tlaku a teploty, magnetického pole, elektrického náboje,
rotačního pohybu, vizuální senzor zrychlení a nerezová teplotní
sonda. Sada bude dále obsahovat příslušenství pro měření:
kladky včetně drţáků, 2x optické brány se stativem a drţáky,
optické masky.
 hliníková vozíčková dráha se dvěma vozíky (magnetické úchyty)
pro ověřování zákona zachování hybnosti,
 nastavitelné dorazy (magnetické úchyty),
 kloub nakloněné roviny
 Příslušenství - závaţí, kladky, svorky, pruţiny, úchyt pro stativ,
rotační podstavec pro studium otáčivých pohybů.
Minimální komponenty sady:
Pitotova trubice, Venturiho trubice, letecká vrtule s drţákem,
137
fyziku letu
Mlţná komora
1
Osciloskop
1
Wehneltova trubice
1
Stroboskop
1
praporek na měření vzdušných proudů, profilové kolejnice s
nastavitelným podstavcem a jezdcem, stojan, model vztlaku pro
nosnou plochu s váhou, model nosné plochy s tlakovou měřící
sondou, vztlakový šikmý trubicový manometr, barvicí prostředky,
sada těles pro odpor vzduchu s váhami, siloměr, model rakety,
model horkovzdušného balónu s hořákem a nafukovací balóny s
ventilem. Součástí dodávky bude tyristorový generátor vzdušného
proudu.
Zařízení pro demonstraci drah radioaktivních částic – mlţná
komora. Předpokládaná konstrukce: syté lihové páry, teplotní
gradient vytvořený pomocí Peltierova jevu, radioaktivní zářič,
osvětlení. Součástí dodávky bude bezpečný zdroj radioaktivního
záření, napájecí zdroj, stojan, izopropylalkohol, hadice pro přípojku
a odvod vody.
Dvoukanálový digitální paměťový osciloskop do 60 MHz a 35 V;
vzorkovací frekvence min. 150 MHz, kalibrační vstup, funkce
autoset, spouštěcí trigger. Výstup na display počítače (OS
Windows 7), USB rozhraní pro spojení s počítačem. SW pro
zpracování měření (průběh, max., min., statistiky, spektrální
analýza…) + výstup do Excelu pro další zpracování signálu.
Zařízení na určení měrného náboje elektronu. Předpokládaná
konstrukce: Wehneltova trubice, Helmholtzovy cívky; elektronový
paprsek je vychylován v magnetickém poli, měříme poloměr
kruhové trajektorie. Součástí dodávky bude vhodný zdroj napětí
včetně regulace.
Digitální stroboskop s regulovanou (nastavitelnou) frekvencí
blikání v rozsahu minimálně 0,5 - 500 Hz, 5-místná indikace LED;
funkce: nastavení frekvence blikání tlačítky/stavěcím kolečkem,
138
Digitální váhy
1
USB endoskop
1
Laboratorní váhy
Spektrofotometr
2
1
Přístroj
elektroforézu
pro 1
funkce rychlého vyhledávání frekvencí, 10 pamětí frekvencí, údaje
v ot/min. a Hz, zdvojnásobení a půlení frekvence blikání, interní a
externí spouštěcí funkce. Součástí dodávky budou vhodné
akumulátory a nabíječka.
Vybavení do laboratoře pro měření v mechanice a termice –
digitální laboratorní váhy.
Parametry laboratorních vah: váţivost do 1000 g, přesnost 0,01 g,
uzaviratelný prostor pro váţení, nerezová váţicí miska, vodováha,
AC adaptér. LCD displej, tára, kalibrace, funkce pro spočítání
počtu drobných předmětů na misce a propojení s PC včetně
nezbytného SW.
Jednoduchý endoskop pro ukázku aplikace optických vláken v praxi
a pro zkoumání nepřístupných prostorů.
Technické parametry: délka 96-100 cm, průměr 11 mm, rozlišení
640x450 pix, 5x zoom, přisvícení LED, USB výstup na PC.
Součástí dodávky bude SW pro pouţití počítače (zobrazení, video a
fotografický záznam, úprava obrazu).
digitální, maximální zatíţení 1000 g, rozlišení 0,001 g
Spektrofotometr slouţící k měření absorbance, transmitance,
fluorescence a emisního spektra, včetně excitačních zdrojů pro
fluorescenci (405 nm a 500 nm).
rozsah: 380 nm – 950 nm
rozlišení: 1 nm
přesnost: cca 2,5 nm
rychlost proměření celého spektra: méně neţ 1 s
vlnové délky excitačních zdrojů pro fluorimetrii: 405 nm a 500 nm
Sestava obsahující vyvíjecí komoru, zdroj proudu, náčiní a
pomůcky pro přípravu materiálu určený k analýze molekulárních
139
Čidlo
roztoku
Čidlo
uhličitého
Čidlo
kyslíku
kyselosti 2
oxidu 2
plynného 2
látek.
Objem komory minimálně 450 ml, komora musí být přizpůsobena
pro práci s agarozovým gelem, elektrody jsou platinové
Zdroj s regulovaným napětím (0-250 V) a proudem (0 - 99 mA) by
měl slouţit k vyvýjení ve dvou komorách současně.
Pro analýzu elektroforeogramů by měl umoţňovat automatické
vyznačení frakcí, výpočet sloţení absolutně nebo procenticky,
signalizaci překročení hraničních hodnot, zobrazení do grafu i
tabulek.
Senzor obsahující kombinovanou elektrodu a vytvářející výstupní
napětí, které se mění s kyselostí prostředí
 rozsah: 0 - 14 pH
 citlivost: 0,005 pH
 provozní teplota: 5 °C aţ 80 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Senzor pro měření koncentrace oxidu uhlčitého ve vzduchu
umoţňující řadu experimentů zejména z oblasti biologie a chemie.
 rozsah: 0 – 10 000 ppm a 0 – 100 000 ppm
 relativní vlhkost, při které přístroj můţe pracovat: 5 % aţ 95 %
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Senzor pro měření koncentrace kyslíku ve vzduchu umoţňující řadu
experimentů zejména z oblasti biologie a chemie
 rozsah: 0 % aţ 27 % kyslíku ve vzduchu
 rozlišení: 0,01 %
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
140
Čidlo ve vodě 2
rozpuštěného
kyslíku
Čidlo slanosti
2
Čidlo
dusičnanových
aniontů
2
Čidlo
iontů
vápenatých 2
Senzor umoţňující měřit koncentraci kyslíku rozpuštěného ve vodě
a vodných roztocích
 Musí obsahovat optický senzor koncentrace rozpuštěného
kyslíku
 rozsah: 0 - 15 mg/l
 přesnost: 0,2 mg/l
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Senzor měřící koncentraci minerálních látek (solí) rozpuštěných v
roztocích
 rozsah: 0 % aţ 5 %
 rozlišení: 0,002 %
 čidlo lze pouţít v teplotním rozsahu 0 °C aţ 80 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Sonda měří koncentraci dusičnanových aniontů NO3- ve vodných
roztocích
 rozsah: 0,10 mg/l aţ 14000 mg/l
 citlivost: 0,7 % měřené hodnoty
 rozsah pH: 2,5 - 11
 teplotní rozsah: 0 °C aţ 50 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Sonda měřící koncentraci vápenatých kationtů Ca2+ ve vodných
roztocích, měří napětí mezi referenční elektrodou na bázi Ag/AgCl
a snímací elektrodou, která obsahuje membránu z PVC
 rozsah: 0,20 mg/l aţ 40000 mg/l
 citlivost: 1,4 % měřené hodnoty
141
Čidlo chloridových 2
iontů
Čidlo
oxidačně 2
redukčních
potenciálů
Elektroda
pro 2
měření
vodivosti
roztoku
 rozsah pH: 3 - 10
 teplotní rozsah: 0 °C aţ 50 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Sonda měřící koncentraci chloridových aniontů Cl- ve vodných
roztocích, měřící napětí mezi referenční elektrodou na bázi
Ag/AgCl a snímací elektrodou a obsahující pevnou membránu
 rozsah: 1,8 mg/l aţ 35500 mg/l
 citlivost: 0,7 % měřené hodnoty
 rozsah pH: 2 - 12
 teplotní rozsah: 0 °C aţ 50 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Senzor oxidačně-redukčních potenciálů měřící schopnost roztoku
být oxidačním či redukčním činidlem
 rozsah: -450 aţ 1100 mV
 citlivost: 0,5 mV
 čidlo lze pouţívat v teplotním rozsahu 0 °C aţ 60 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
elektroda určená k měření elektrické vodivosti vodných roztoků a je
vybavena automatickou teplotní kompenzací při teplotách v rozsahu
5 aţ 35 °C.
 rozsahy měření: 0-200 μS/cm, 0-2000 μS/cm a 0-20 000 μS/cm
 odpovídající citlivost: 0,1 μS/cm, 1 μS/cm a 10 μS/cm.
 přesnost: 1 % z rozsahu
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
142
Teplotní
čidlo 6
určené na pokusy
ve
fyzikální
laboratoři
pro
ţákovské
experimenty
zdroj nn s plynulou 1
regulací
do
laboratoře chemie
Laboratorní sušárna 1
Laboratorní
centrifuga
1
přístroj s moţností zpracování výsledků měření na počítači
 rozsah -20 aţ 110 °C
 rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB, včetně SW
na zpracování naměřených hodnot společný s ostatními čidly
Kalibrace (dle normy) ISO/DKD
Kalibrace moţná podle ISO/DKD
Výstupní proud střídavý proud 0...20 V, 20A regulovatelný na
stejnoproud 0..20 V, 20 A Počet výstupů 1
Výstupní výkon 320 W
Vstupy IEC C14
Typ síťového zdroje Lineární
Rozsah vstupního napětí 115/230 V/AC
Výstupní napětí 1 0 - 16 V/DC
Vybavení:
Výstup 0 aţ 16 V
Výkon 320 W
Hrubé a jemné nastavení
Ovládání a kontrola přes PC
objem 50 litrů
výkon topení 900 W
časovač: 0 – 100 hod.
teplotní rozsah: + 5°C nad teplotu okolí aţ 250 °C
přesnost: 0,3°C
miniaturní centrifuga
dosaţení max. otáček za 13 s
časovač: 15 s – 30 min
143
Ţákovská souprava 1
určená na pokusy
ve
fyzikální
laboratoři
Digitální
multimetry
digestoř
chemie
10
laboratoř 1
kapacita: 12 zkumavek
Souprava pro vysvětlení a laborování s tlakem vzduchu;
Součástí soupravy bude minimálně:
robusní válcová vakuová nádoba o objemu min. 1 litr
s vakuometrem (rozsah min. 1000 hPa), zabudovaný zavzdušňovací
šroub, zpětný ventil, těsnící manţeta; ohebné vakuové hadice
vhodné pro přetlak i podtlak a kompatibilní s ostatními částmi
soupravy; manometr Boyle-Mariottův (rozsah cca -1000 aţ 3000
hPa a lepší); dostatečně tuhá (pro přetlak i podtlak) stříkačka (plnící
objem min. 120 mm) s čitelnou natištěnou stupnicí a vybavená
přechodovými kusy pro vakuové hadice; Magdeburské polokoule (2
ks) + těsnící guma; balónky (2 ks) se svorkou; pádová trubice (min.
délka 35 cm) z akrylového skla s těsnícími krouţky a sada
pádových tělísek (pírko, různé druhy kuliček – plast, ocel…);
generátor zvuku; zvuk pohlcující podloţka; okrouhlá nádobka
(průměr cca 7,5 cm) s uzávěrem; trhač membrán a sada plastových
folií pro trhač; úloţný box na soupravu.
Digitální multimetry pro měření stejnosměrných i střídavých (do
400 Hz) veličin: napětí (400 mV–750 V), proud (400 mikroA–
10A), odpor, polovodičové diody a tranzistory, průchodnost
obvodu, kapacita, frekvence, teplota; ochrana proti přetíţení; USB
výstup na PC + SW pro zpracování měření na PC, funkce pro
měření osvětlení a zvuku.
Skříňová digestoř s výsuvným sklem umoţňující připojení
plynných a kapalných médií, elektrické energie, vody a odpadu.
Skládá se ze spodní skříňky, ovládacího panelu médií a horní části s
pracovní deskou tvořící vnitřní prostor digestoře. Na zadní stěně
pracovního prostoru jsou umístěny vývody plynných a kapalných
144
Měřící sada
1
médií. V pracovní desce je umístěna odpadní keramická vanička
nebo polypropylenová výlevka. Rozměry minimálně 140 cm
délkax90 cm hloubkax140 cm výška.
Univerzální měřící systém pro experimentální výuku fyziky
(učitelské pracoviště): systém zaloţený na modulech jednotlivých
senzorů, moţnost sériového spojování modulů, samostatné napájení
modulů, moţnost automatického sběru dat v laboratoři i v terénu s
uloţením dat do interní paměťové jednotky; pro mobilní měření
digitální a grafický zobrazovací modul; komunikace mezi moduly
po USB sběrnici, komunikace s PC pomocí USB sběrnice, WiFi a
případně rádiového komunikačního modulu. Multilicence SW pro
počítače pro zpracování měření, výstup ve formě grafů a tabulek,
statistické zpracování měření, rovnice závislostí.
Souprava bude minimálně obsahovat:
 2x USB rozhraní k připojení PC (Umoţňující rychlé připojení
senzorů k PC, podpora operačních systémů: kompatibilní s
pouţívanými operačními systémy na škole, poskytující jak
napájení senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a snímači,
připojení přes USB a mini USB.)
 2x Komunikační modul rádiový (Rádiokomunikační modul
umoţňující dálkové ovládání senzorů, min. dosah 30 m.)
 1x Wi-Fi modul (Modul umoţňuje zobrazení prováděného
experimentu pomocí jakéhokoliv zařízení, které pouţívá Wi-Fi
technologie jako např. PC sestavy, notebooky, tablety, dotykové
telefony, atd., bez nutnosti stahování aplikací, nebo instalace
SW. Lze jej provozovat ve třídě jako přístupový bod bez
internetu.)
 2x Grafický zobrazovač (Modul s grafickým displejem je
145





pouţíván k měření bez pouţití PC. Zobrazuje měření senzorů v
digitální a grafické formě, můţe být pouţit k naprogramování
experimentu pouţitím jednoho nebo aţ pěti senzorů zároveň,
modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým
ovládáním,
automatické
rozpoznání
senzorů,
vyuţití
přednastavených parametrů pro rychlé spuštění experimentů,
komunikace se všemi senzory nebo s vybranými senzory v
jakémkoliv čase, řízení rozsahu senzorů měřicích displejů,
moţnost zobrazení aţ 5 měřených hodnot v reálném čase.
Senzory jsou připojeny do měřicí jednotky přes USB rozhraní.
Plně v českém jazyce.)
2x Digitální zobrazovač (Dispejový modul, který lze připojit do
řetězce senzorů a musí umoţňovat přepínání mezi jednotlivými
naměřenými hodnotami v reálném čase).
2x Baterie (Slouţící k napájení senzorů, napájení přes USB. LED
indikace nabití baterie.)
2x Senzor pohybu (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s vyuţitím
ultrazvukových vln s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s, moţnost nastavení 3 reţimů měření - vzdálenost,
rychlost, zrychlení.)
1x Senzor zrychlení (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor musí umoţnit
měření ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech, nejvyšší
vzorkovací frekvencí min. 1000 vzorků/s.)
1x Senzor rotačního pohybu (Senzor s procesorem a flash pamětí
pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Umoţňuje měřit
úhly, úhlovou rychlost, úhlové zrychlení s nejvyšší vzorkovací
146






frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost nastavení min. 4 módů:
úhly, ot/s, rad/s2, rad/s.)
1x Váhový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor pro měření velké
váhy, nebo síly s moţností připojit rukojeť. Nejvyšší vzorkovací
frekvence min. 100 vzorků/s.)
1x Senzor zvuku (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření v decibelech a
vlnových formách. Délka měření experimentu min. 30 dnů,
nejvyšší vzorkovací frekvence min. 9500 vzorků/s.)
1x Senzor magnetického pole (Senzor s procesorem a flash
pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
1x Senzor světla (Senzor s procesorem a flash pamětí s uloţením
min. 5 měření přímo v senzoru. 3 rozsahy: min. 0- 1.000lx, min.
0-6.000lx, min. 0-150.000 lx, vzorkovací rychlost aţ 3000
vzorků za sekundu. Musí umět měřit přímo osvětlení a velmi
rychlé změny světelného záření.)
1x Senzor infračervený termometrický (Senzor s procesorem a
flash pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s
měřením teploty ze vzdálených zdrojů vyuţitím infračerveného
čidla, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
1x Senzor relativní vlhkosti (Senzor s procesorem a flash pamětí
pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor můţe být
pouţit k záznamu změn povětrnostních hodnot, nebo měřit
biologické efekty na organismech s moţností měření v
uzavřených nádobách, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.
147
Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 1x Senzor vodivosti pokoţky (Senzor s procesorem a flash
pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor
galvanické vodivosti kůţe, se dvěmi rozsahy- vodivost v
mikrosimensech a hodnotová čísla, vzorkovací frekvencí min.
100 vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu
30 dnů.)
 1x Kapkový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor umoţňuje počítat
padající kapky, nebo stoupající bubliny, vhodný pro titraci. min.
rozsah měření 0-6500 kapek. Vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30
dnů.)
 1x Průtokový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří vodní tok,
vstupní a výstupní náustek opatřený závitem, měřící kolo nesmí
být ve styku s tělesem. min. rozsah měření 0- 4,7 m/s,
vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost nastavení
minimální délky experimentu 30 dnů.)
 1x pH metr (Senzor s procesorem a flash pamětí s uloţením min.
5 měření přímo v senzoru, měření pH od 0 do 14 s rozlišením
0,01pH; vzorkovací rychlost aţ 100 vzorků za sekundu.)
 1x Oxymetr (Senzor s procesorem a flash pamětí s uloţením
min. 5 měření přímo v senzoru, měření úrovně volného kyslíku
ve vzduchu nebo rozpuštěného ve vodě, vyměnitelné membrány.
Vzorkovací rychlost aţ 100 vzorků za sekundu, rozlišení 0,1% a
lepší.)
 1x Senzor srdečního pulsu (Senzor s procesorem a flash pamětí
148





pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor má dva
měřící módy - měření srdečního rytmu, nebo zobrazení
analogové hodnoty měřeného signálu. Součástí je klips s
elektrodami pro měření na prstu, nebo ušním lalůčku.
Vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.)
1x Spirometr (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor umoţňuje měření objemu
plic, součástí senzoru musí být povrchově upravené papíry pro
manipulaci s trubicí. Vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.)
1x EKG senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor umoţňuje měření
elektrokardiogramu, součástí dodávky musí být vlastní elektrody,
vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.)
1x Kolorimetr (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s otvorem pro kyvetu s
roztokem, měří prošlé světlo skrz roztok. Senzor má dva módy
absorpce a propustnost. min. rozsah měření 0-4 absorbance.
vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost nastavení
minimální délky experimentu 30 dnů.)
1x Senzor CO2 (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s vyuţitím
elektromechanické reakce, vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30
dnů.)
1x Barometr (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří atmosférický
barometrický tlak s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení 5 běţných rozsahů kPa, Atm, inHg,
149
mm Hg a nadmořská výška v metrech.)
 1x Tlak krve (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří tlak vzduchu v
manţetě na paţi. Senzor má tři rozsahy průměrný tlak v manţetě,
tlakový rytmus, součet uvedených signálů. min. rozsah měření 0250 mm Hg, Arb, mmHg+Arb. vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30
dnů.)
 1x Salinity senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří obsah soli v
roztoku ve třech rozsazích-%, mg/L, ppm. Min. rozsah měření 064,000ppm, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 1x Vlhkost půdy (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří vakuum v
tensometru. Min. rozsah měření -20 aţ 50 cBar, vzorkovací
frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky
experimentu 30 dnů.)
 1x UVB senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří rozsah
ultrafialového záření v mW/m2, min. rozsah měření 0-1500
mW/m2. vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 1x UVA senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří část vlnových délek
ultrafialového záření v mW/m2, min. rozsah měření 0-50,000
mW/m2, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
150
 1x Senzor zakalení (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří odraţené
světlo přes kyvetu obsahující roztok vzorkovací frekvencí min.
100 vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu
30 dnů.)
 2x Senzor teploty (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření teploty pevných,
kapalných a plynných látek. Měřící nerezová sonda (vhodná
zejména v chemii). Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 100
vzorků/s.)
 2x Povrchová teplota (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor můţe být poloţen
na jakýkoliv povrch, nebo do vod. Rozsah měření min. od -40°C
do 140°C, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 1x Teplota širokého rozsahu (Senzor s procesorem a flash pamětí
pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s vyuţitím
termočlánku, který umoţňuje měření velmi vysokých teplot
min.1200 °C s moţností vloţení čidla přímo do plamene,
vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost nastavení
minimální délky experimentu 30 dnů.)
 1x Senzor dýchání (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří tlak v
manţetě pásu u zkoumané osoby. Vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30
dnů.)
 1x Senzor stisku (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor měří tlakovou sílu
151
vytvářenou na drţák, který má vestavěný měřič tlaku. Rozsah
min. 0-50 Kg. Vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.)
 2x Senzor napětí (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření napětí v
obvodech s různými odporovými, kapacitními a induktivními
prvky. Měření stejnosměrného a střídavého nízkého napětí.
Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
 2x Proudový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření proudu v
obvodech s různými odporovými, kapacitními a induktivními
prvky. Měření stejnosměrného a střídavého proudu. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
 2x Fotobrána (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Rychlý senzor na měření
optických jevů s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 10000
vzorků/s. Moţnost nastavení min. 5 reţimů měření.)
 1x Tlakový senzor (Senzor s procesorem a pamětí pro uloţení
min. 5 měření. Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 100 vzorků/s.
Součástí senzoru trubička s koncovkou.)
 1x Senzor síly (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Dva rozsahy měření 10 N a 50
N. Senzor pro měření tahu i tlaku ve stejném rozsahu. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
Součástí dodávky je rovněž multilicence na software, který
zobrazuje a zaznamenává data v reálném čase, dále prezentuje data,
online i off-line měření, exportuje data – přímo do tabulkových
editorů, umoţňuje otevření uloţených měření, nastavení měřících
parametrů (délka pokusu, vzorkování, zobrazení grafu s mříţkou,
152
Ţákovská
sada
měřící 2
tabulky, digitální hodnoty, nastavení os grafu, nastavení
automatického spuštění, nastavení jednotek grafu, moţnost
bodového grafu, moţnost zmrazení grafu (pro porovnání měření),
moţnost nahrát pokus, tisk přímo z programu, off-line měření –
nastavení měřících parametrů (délka pokusu, vzorkování), moţnost
přijmout data min. 5ti měření, nastavení ID měření (pro měření s
více stejnými senzory současně), nastavení senzoru – nastavení
jednotek měření, nastavení maximálních a minimálních hodnot u
osy X a Y, optimalizace grafu, nastavení barvy grafu, zobrazení
kurzorů, funkce (lineární optimalizace, pole, strmost, Fourierova
transformace), statistika (maximální a minimální naměřená
hodnota, průměrná hodnota, standartní odchylka), matematika
(kalkulačka), změna grafu na bodový graf. Software musí být plně v
českém jazyce.
Univerzální měřící systém pro experimentální výuku fyziky
(žákovské pracoviště): systém zaloţený na modulech jednotlivých
senzorů, moţnost sériového spojování modulů, samostatné napájení
modulů, moţnost automatického sběru dat v laboratoři i v terénu s
uloţením dat do interní paměťové jednotky; pro mobilní měření
digitální a grafický zobrazovací modul; komunikace mezi moduly
po USB sběrnici, komunikace s PC pomocí USB sběrnice, WiFi a
případně rádiového komunikačního modulu. Multilicence SW pro
počítače (OS Windows 7) pro zpracování měření, výstup ve formě
grafů a tabulek, statistické zpracování měření, rovnice závislostí.
Souprava bude minimálně obsahovat:
 2x USB rozhraní k připojení PC (Umoţňující rychlé připojení
senzorů k PC, podpora operačních systémů: kompatibilní s
pouţívanými operačními systémy na škole, poskytující jak
153






napájení senzorů, tak komunikaci mezi počítačem a snímači,
připojení přes USB a mini USB.)
2x Komunikační modul rádiový (Rádiokomunikační modul
umoţňující dálkové ovládání senzorů, min. dosah 30 m.)
2x Wi-Fi modul (Modul umoţňuje zobrazení prováděného
experimentu pomocí jakéhokoliv zařízení, které pouţívá Wi-Fi
technologie jako např. PC sestavy, notebooky, tablety, dotykové
telefony, atd., bez nutnosti stahování aplikací, nebo instalace
SW. Lze jej provozovat ve třídě jako přístupový bod bez
internetu.)
2x Grafický zobrazovač (Modul s grafickým displejem je
pouţíván k měření bez pouţití PC. Zobrazuje měření senzorů v
digitální a grafické formě, můţe být pouţit k naprogramování
experimentu pouţitím jednoho nebo aţ pěti senzorů zároveň,
modul má barevný grafický dotykový displej s jednoduchým
ovládáním,
automatické
rozpoznání
senzorů,
vyuţití
přednastavených parametrů pro rychlé spuštění experimentů,
komunikace se všemi senzory nebo s vybranými senzory v
jakémkoliv čase, řízení rozsahu senzorů měřicích displejů,
moţnost zobrazení aţ 5 měřených hodnot v reálném čase.
Senzory jsou připojeny do měřicí jednotky přes USB rozhraní.
Plně v českém jazyce.)
2x Digitální zobrazovač (Dispejový modul, který lze připojit do
řetězce senzorů a musí umoţňovat přepínání mezi jednotlivými
naměřenými hodnotami v reálném čase).
2x Baterie (Slouţící k napájení senzorů, napájení přes USB. LED
indikace nabití baterie.)
2x Senzor pohybu (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
154






uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor s vyuţitím
ultrazvukových vln s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s, moţnost nastavení 3 reţimů měření - vzdálenost,
rychlost, zrychlení.)
2x Senzor zrychlení (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor musí umoţnit
měření ve stejném čase zrychlení ve třech rozměrech, nejvyšší
vzorkovací frekvencí min. 1000 vzorků/s.)
2x Senzor rotačního pohybu (Senzor s procesorem a flash pamětí
pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Umoţňuje měřit
úhly, úhlovou rychlost, úhlové zrychlení s nejvyšší vzorkovací
frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost nastavení min. 4 módů:
úhly, ot/s, rad/s2, rad/s.)
2x Váhový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor pro měření velké
váhy, nebo síly s moţností připojit rukojeť. Nejvyšší vzorkovací
frekvence min. 100 vzorků/s.)
2x Senzor zvuku (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření v decibelech a
vlnových formách. Délka měření experimentu min. 30 dnů,
nejvyšší vzorkovací frekvence min. 9500 vzorků/s.)
2x Senzor magnetického pole (Senzor s procesorem a flash
pamětí pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
2x Senzor světla (Senzor s procesorem a flash pamětí s uloţením
min. 5 měření přímo v senzoru. 3 rozsahy: min. 0- 1.000lx, min.
0-6.000lx, min. 0-150.000 lx, vzorkovací rychlost aţ 3000
vzorků za sekundu. Musí umět měřit přímo osvětlení a velmi
155
rychlé změny světelného záření.)
 2x Senzor relativní vlhkosti (Senzor s procesorem a flash pamětí
pro uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor můţe být
pouţit k záznamu změn povětrnostních hodnot, nebo měřit
biologické efekty na organismech s moţností měření v
uzavřených nádobách, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s.
Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 2x Kapkový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor umoţňuje počítat
padající kapky, nebo stoupající bubliny, vhodný pro titraci. min.
rozsah měření 0-6500 kapek. Vzorkovací frekvencí min. 100
vzorků/s. Moţnost nastavení minimální délky experimentu 30
dnů.)
 2x Senzor teploty (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření teploty pevných,
kapalných a plynných látek. Měřící nerezová sonda (vhodná
zejména v chemii). Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 100
vzorků/s.)
 2x Povrchová teplota (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Senzor můţe být poloţen
na jakýkoliv povrch, nebo do vod. Rozsah měření min. od -40°C
do 140°C, vzorkovací frekvencí min. 100 vzorků/s. Moţnost
nastavení minimální délky experimentu 30 dnů.)
 4x Senzor napětí (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření napětí v
obvodech s různými odporovými, kapacitními a induktivními
prvky. Měření stejnosměrného a střídavého nízkého napětí.
Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
156
laboratorní stůl
6
 4x Proudový senzor (Senzor s procesorem a flash pamětí pro
uloţení min. 5 měření přímo v senzoru. Měření proudu v
obvodech s různými odporovými, kapacitními a induktivními
prvky. Měření stejnosměrného a střídavého proudu. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
 4x Fotobrána (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Rychlý senzor na měření
optických jevů s nejvyšší vzorkovací frekvencí min. 10000
vzorků/s. Moţnost nastavení min. 5 reţimů měření.)
 2x Tlakový senzor (Senzor s procesorem a pamětí pro uloţení
min. 5 měření. Nejvyšší vzorkovací frekvence min. 100 vzorků/s.
Součástí senzoru trubička s koncovkou.)
 2x Senzor síly (Senzor s procesorem a flash pamětí pro uloţení
min. 5 měření přímo v senzoru. Dva rozsahy měření 10 N a 50
N. Senzor pro měření tahu i tlaku ve stejném rozsahu. Nejvyšší
vzorkovací frekvence min. 3000 vzorků/s.)
Na kovové podnoţi (roštu), korpus LTD 1,8 cm, ve spodní části
opatřený kovovým rámem pro zpevnění sestavy, 4x dvoudvéřová
skříňka ve vrchní části s jednou zásuvkou, 1x skříňka s pěti
zásuvkami, kovové prvky budou upraveny vypalovací práškovou
barvou dle vzorníku RAL. Pracovní deska s rozměry 50-70 cm x
220-240 cm: konglomerovaný kámen z přírodních surovin, tvrdý,
neporézní, kompozitní výrobek, výborné mechanicko-fyzikální
vlastnosti a chemická odolnost, odolný proti vysoké teplotě,
chemikáliím, oděru, poškrábání či pořezání, vyhovuje poţadavkům
vyhlášky č. 184 / 1997 sb. na obsah přírodních radionuklidů ve
stavebním materiálu, osvědčení o zdravotnínezávadnosti. Vývod
médií bude výústěn v médiovém sloupu. Plynový ventil 4x,
157
oboustranný mycí 3
stůl do laboratoře
odkládací
pult 2
ţákovský laboratoř
laboratorní
ţidle 37
ţákovská laboratoř
laboratorní
2
učitelská
ţidle
laboratoř
celková
včetně DPH
odkapávátko 2x, vzork. ventil studená voda 2x, zásuvka 230 V 4x,
nízké napětí 2x, 1x médiový sloup.
45-60x120-150cm (svými rozměry bude navazovat na laboratorní
stůl), 2x skříňka s dvířky, pracovní deska z konglomerovaného
kamene z přírodních surovin 45-60x120-150 cm, dřez keramický,
baterie SV/TV, ramínko, náustek pro připojení hadice Ø8 a Ø10mm
Sestava ţákovského odkládacího pultu délka 8,5-8,9 m (odpovídá
délce místnosti) o šířce 45-60 cm, včetně kovové podpěrové
konstrukce
Laboratorní ţidle - omyvatelné, nepolstrované, pevné s kovovou
konstrukcí, odolné vůči chemikáliím
Učitelská ţidle, výškově stavitelná na plynovém pístu, kovová
konstrukce-plochooválný profil, povrchová úprava provedena
vypalovací barvou, čalouněný sedák a opěrák, kolečka, nebo
kluzáky
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 10 činí 1 825 000 Kč včetně DPH.
158
Partner č. 11 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Analytické váhy
Pipeta
3
2
Pipeta
8
Potenciometr
2
pH metr
2
Magnetická
míchačka
Řadová lázeň
6
váţivost 220 g, citlivost 0,001 g
nastavitelný objem: minimálně 100-1000 μl,
příslušenství: 1000 ks pipetovací špičky
nastavitelný objem: minimálně 1000 - 5000 μl,
příslušenství: 1 000 ks pipetovací špičky
pro měření s iontově selektivní elektrodou (na mnoţství
rozpuštěného kyslíku a dusičnanů)
příslušenství: iontově selektivní elektrody, vnitřní elektrolyty
Součástí dodávky je rovněž základní proškolení v obsluze jedné
osoby v rozsahu min. 5 hodin (1 hod. = 60 minut).
stolní pH metr s moţností připojení k PC, počet kalibračních bodů minimálně 3,
příslušenství: sonda k měření pH, pufry: 4,7,10
Součástí dodávky je rovněž základní proškolení v obsluze jedné
osoby v rozsahu min. 5 hodin (1 hod. = 60 minut).
jednomístná bez ohřevu, plynulá regulace otáček
2
Topná deska
5
Laboratorní topná 5
řadová lázeň pro 4 otvory bez cirkulace s prstenci a stojany pro
upevnění aparatury, uţitná hloubka minimálně 90 mm, průměr
otvorů minimálně 130 mm
ohřev kapalin v nádobách, ploténka - deska z hliníkové slitiny
ohřev skleněných varných baněk s kulatým dnem o objemu 2x 100
159
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
hnízda
Digestoř
laboratorní
1
Dalekohled
1
Spektrofotometr
1
Konduktometr
1
ml a 3x 250 ml, regulovaná teplota
skříňová kovová digestoř, rozměry minimálně 2250 x 900 x 1500
mm, pracovní plocha - keramická dlaţba, výlevka, přívod energií
(voda, plyn, elektřina), bez ventilátoru, včetně napojení na stávající
(připojovací potrubí), včetně spodní kovové skříňky
průměr zrcadla 280mm (11"), f/10, ohnisko 2800mm, montáţ:
vidlicová, azimutální s automatizovaným naváděním na objekty,
vybavená GPS přijímačem pro linkování polohy a aktuálního času,
autonomní ovládání ovladačem s databází objektů, propojitelné s
PC a řiditelné buď vlastním SW nebo z běţných počítačových
planetárií.
Příslušenství:
 1 ks - Redukce dalekohled - redukce z 3" závitu na 2" šachtu;
 1 ks - zrcátko 2";
 1 ks - okulár 38 mm 2" 70°;
 1 ks - okulár 25 mm 2" 70°;
 1 ks - okulár 18 mm 2" 70°;
 1 ks - úzkopásmový mlhovinový filtr.
Součástí dodávky je rovněž základní proškolení v obsluze jedné
osoby v rozsahu min. 5 hodin (1 hod. = 60 minut).
měření ve viditelné oblasti, pro měření Al, CHSK, fosforečnany,
dusičnany, připojení k PC, příslušenství: prázdné kyvety, kyvetové
testy (Al, CHSK, fosforečnany, dusičnany).
Součástí dodávky je rovněž základní proškolení v obsluze jedné
osoby v rozsahu min. 5 hodin (1 hod. = 60 minut).
mikroprocesorový přístroj pro měření vodivosti, TDS a teploty s
automatickou teplotní kompenzací, automatické přepínání rozsahů
0-200 mS, výstup připojení k PC, příslušenství: sonda, kalibrační
160
vodivostní roztoky (1413 μS/cm, 84 μS/cm, kabel k PC).
Součástí dodávky je rovněž základní proškolení v obsluze jedné
osoby v rozsahu min. 5 hodin (1 hod. = 60 minut).
celková
včetně DPH
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 11 činí 640 000 Kč včetně DPH.
161
Partner č. 12 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Ţákovská souprava 1
pro
výuku
elektřiny I.
Technická specifikace– minimální parametry
Souprava umoţňuje vykonat celou řádku pokusů (např.
Jednoduchý elektrický obvod, Přepínač, Napětí, Sériové zapojení
zdrojů napětí, Paralelní zapojení zdrojů napětí, Intenzita proudu,
Vodiče a nevodiče, Vedou kapaliny elektrický proud?,
Elektrolytický článek, Voltův článek) a seznámit ţáky se základy
obvodů, pojmem odpor, energie, práce a výkon, elektrochemie.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Propojovací deska; 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý; 1 ks Spojovací vodič 50 cm červený; 1 ks - Spojovací vodič 50 cm
modrý; 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený; 1 ks - Spojovací
vodič 75 cm modrý; 4 ks - Modul připojení; 5 ks - Modul přímé
vedení; 2 ks - Modul přímé vedení se zdířkou; 1 ks - Modul vedení
T se zdířkou; 4 ks - Modul vedení T; 4 ks - Modul vedení L se
zdířkou; 2 ks - Modul vedení L; 1 ks - Modul přerušené vedení; 2
ks - zdířky; 1 ks - Modul vypínač ON/OFF; 2 ks - Modul přepínač;
1 ks - Modul odpor 100 Ohm; 1 ks - Modul odpor 500 Ohm; 1 ks Modul odpor 1 kOhm; 2 ks - Modul baterie 1.2V; 2 ks - Modul pro
krokosvorku; 2 ks - Modul s objímkou E 10; 1 ks - Nádoba pro
elektrolýzu; 1 ks - Sada vodičů a nevodičů; 1 ks - Sada elektrod; 2
ks - Ţárovka E 10, 2.5 V/0.2 A; 2 ks - Ţárovka E 10, 10 V/0.05 A;
1 ks - Pojistkový drát 0.1 mm; 1 ks - Odporový drát 0.2 mm; 1 ks Měděný drát 0.2 mm; 4 ks - Krokosvorka s kontaktním kolíkem; 2
162
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Osciloskop
1
vlhkoměr
1
váhy
1
laser. měřič délek
1
Solární set
1
ks - Drţák se zářezem a otvorem; Uloţení v úloţném boxu s
vloţkou a krytem
Nutné příslušenství:
blikač pro výstražné přejezdové zařízení,
časovač,
nádražní hodiny,
spínací ovladač pro návěstidla
Dvoukanálový USB osciloskop s šířkou pásma 100MHz.
Osciloskop umoţňuje měření signálů do frekvencí 100MHz (šířka
pásma) s rozlišením 8-bitů. Přístroj je napájen pomocí USB
rozhraní, takţe není zapotřebí ţádného dalšího napájení . 2
osciloskopické sondy 200MHZ (typ PM-250), CD-ROM se
software a dokumentací, propojovací USB kabel, uţivatelská
příručka.
kontaktní pro měření vlhkosti dřeva a dřevěných materiálů bez
poškození povrchu měřeného materiálu s moţností nastavení typů
měřených materiálů.
digitální, s moţností anulace další naváţky. Přesnost měření na
desetiny gramu.
do 80 m, měření plochy a objemu, kontiunuální měření, nepřímé
měření délek pomocí Pythagorovy věty, přičítání a odčítání
naměřených délek, měření od přední i zadní hrany, dorazový kolík
pro měření z rohů a u okrajů.
Solární set obsahuje minimálně:
Kolektor KPC1 (1ks), Střešní háky/kombivruty, Sada připojovací
(1ks), Sada pro uchycení a propojení (1ks), Odvzdušňovací ventil
(1ks), Regulátor STDC včetně 2 čidel, Zásobník TUV 120 l,
Čerpadlová skupina S1 Solar 1, Nemrznoucí kapalina 20l, Expanzní
163
meteostanice
Sada měřícího
laboratorního
1
a 1
nádoba solární 12l
Poloprofesionální meteostanice:
LCD displej hlavní části o rozměrech min. 164 x 56 mm LCD
displej druhé přijímací jednotky o rozměrech min. 44 x 59 mm.
Moţnost postavení či zavěšení na podloţku pro obě přijímací
jednotky Napájení síťovým adaptérem, Předpověď počasí na 12 aţ
24 hodin (slunečno, polojasno, zataţeno, deštivo, velmi deštivo,
proměnlivé počasí nebo sníh) , Ikony fáze Měsíce , Čas východu a
západu Slunce nastavitelný dle zeměpisné šířky a délky , Zobrazení
relativního tlaku , Graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých
24 hodin , Zobrazení barometrického tlaku v hPa/bar nebo mmHg ,
, Tlačítko pro zobrazení absolutního barometrického tlaku,
relativního barometrického tlaku, nastavené nadmořské výšky, fáze
Měsíce v uplynulých, nebo budoucích alespoň 31 dnech a
zobrazení grafu průběhu teploty a relativní vlhkosti naměřené na
čidle kanálu 1 , Paměť na naměřené maximální a minimální
hodnoty teploty a relativní vlhkosti , Měření dešťových sráţek (in
nebo mm) za uplynulou hodinu, 24 hodin, den, týden a měsíc ,
Mnoţství dešťových sráţek za hodinu Zobrazení směru větru
pomocí animované větrné růţice , Směr větru zkratkou názvu
směru (např. WNW), nebo odchylkou od severu (např. 22.5°) ,
Zobrazení hodnoty pociťované teploty vlivem větru (Wind Chill),
nebo skutečné teploty v místě anemometru , Měření a zobrazení
maximální průměrné rychlosti větru a maximální rychlosti závanu
větru, ,Moţnost připojení k počítači pomocí USB portu, USB
kabelsoftware v českém jazyce
Univerzální vyučovací systém pro experimentální výuku přírodních
věd. Řada modulárních senzorů, které v sobě obsahují jak
164
systému
celková
včetně DPH
přístrojovou, tak i paměťovou jednotku. Počítač či jiná zobrazovací
jednotka slouţí k záznamu, zpracování a dalšímu vyuţití dat, které
lze z jednotlivých senzorů online nebo off-line exportovat. Měření
se spustí jednoduchým sestavením baterie a senzoru k sobě za
podmínek, které lze přednastavit (např. dobu měření, vzorkovací
rychlost,..). Přenos dat můţe probíhat na digitálním zobrazovacím
displeji, grafickém zobrazovacím displeji nebo na počítači. Senzory
jsou propojovány do sebe. Přenos dat můţe probíhat i bezdrátově
do počítače. Data jsou posílána v digitální formě do zobrazovací
jednotky nebo počítače či tabletu. - Ukládá zároveň aţ 5
experimentů ve své paměti - Kalibrace jednoduchým stisknutím
tlačítka - Rozsah měřených veličin a měřítko výstupů v nastavení
softwaru - Moţnost experimentální práce bez nutnosti připojení k
počítači - Automatické ukládání dat v senzorech s moţností
průběţného výstupu - Off-line export dat do zobrazovací jednotky
nebo počítače - Převádí měřené parametry do procesních hodnot
(°C, Lux, dB, mA, V, atd.). Měřící senzory – tlak, teplota, relativní
vlhkost, vlnová délka, vakuum, zrychlení, rotační pohyb, hmotnost,
průtok, atmosférický tlak, vodivost, magnetické pole, pohyb, zvuk,
síla, proud, napětí.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 12 činí 171 000 Kč včetně DPH.
165
Partner č. 13 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Stavebnice
3D 2
CNC
Frézovací
stroj
Robotická ruka - 2
stavebnice
Sada
elektronických
stavebnic
15
Technická specifikace– minimální parametry
rozebíratelná stavebnice obsahující min.:
a) Min. rozsah posuvu - osa x,y,z (mm): 180,210,90
b) Průměr nástroje: min 6mm
c) Min. pracovní prostor (mm): 330x300x110
d) Min. elektronické rozlišení: 0,001m
e) Min. přesnost najetí: 0,05mm
f) Min. výkon vřetene: 250W
g) Min. rozsah otáček vřetene: 900-6000 ot/min
h) Upínání: T-dráţkový stůl
i) ovládací SW
j) Frézovací hlava
rozebíratelná stavebnice umoţňující sestrojit reálně pracující
manipulátor připomínající skutečnou ruku obsahující min.:
b) pohon servomotory
c) úchopový mechanismus
d) moţnost programování a následného simulování poţadovaných
pohybů, drah, polohy a natáčení předmětů
e) min. počet stupňů volnosti: 6
f) součástí dodávky je i ovládací SW
Nabízená stavebnice musí funkčně umoţňovat provedení minimální
počet elektronických projektů jako stavebnice „Boffin 750“. Toto
konkrétní označení produktu pouţito v souladu s ustanovení § 44
166
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Stavebnice bagru
1
Stavebnice
helikoptéry
1
Stavebnice závodní 1
vůz
Stavebnice
odtahový vůz
1
odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, neboť není moţné dostatečně přesně a zároveň
srozumitelně popsat předmět plnění. Zadavatel připouští
jakékoliv kvalitativně a technicky obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu bagru.
Součástí dodávky musí být i motorová sada pro pohon tohoto
modelu.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu helikoptéry.
Součástí dodávky musí být i motorová sada pro pohon tohoto
modelu.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu závodní formule.
Součástí dodávky musí být i motorová sada pro pohon tohoto
modelu.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu odtahového pich-up vozu.
Součástí dodávky musí být i motorová sada pro pohon tohoto
modelu.
167
stavebnice mobilní 1
jeřáb
celková
včetně DPH
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu mobilního jeřábu.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem:
výsuvné podpěry;
rameno jeřábu – zdvih aţ do výše 75 cm;
funkční naviják;
10 kol;
5 náprav;
osmiválcový motor s pohyblivými písty.
Součástí dodávky musí být i motorová sada pro pohon tohoto
modelu.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 13 činí 150 000 Kč včetně DPH.
168
Partner č. 14 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
demonstrační
vlnění
Počet
ks
set 1
demonstrační
1
souprava vlákna a
senzory
Technická specifikace– minimální parametry
Sada musí minimálně obsahovat:
 1 ks generátor funkcí -technické parametry(tvar vlnbipolární:sinus, trojúhelník, čtverec;positivní: čtvercový plus,
trojúhelníkový plus, schodovitý nahoru, schodovitý dolů;
definovaný uţivatelem; deformace (sinus): <0.1% <20 kHz;
frekvenční rozsah 50W výstup: 0,001 Hz aţ 10 MHz, zátěţový
výstup 0.001 Hz aţ 100 kHz,amplituda 50W výstup, naprázdno
0-10V (20V p-p pro bipolární tvar vln); synchronizovaný výstup
5V (TTL signál 0-5 V); max. proud 50W výstup 200mA;
synchronizovaný výstup 100 mA; zátěţový výstup 1A; napájení
230 V (50-60 Hz),
 1 ks Elektromechanický vibrátor 6 V/1 A,
 1ks rezonanční deska čtvercová pro připevnění na
elektromagnetický, vibrátor,
 1 ks rezonanční deska kruhová pro připevnění na
elektromagnetický vibrátor,
 všechny díly mezi sebou kompatibilní
Souprava umoţňuje demonstrovat chování se světla při průchodu
optickými vlákny, přenos informací přes optická vlákna a vláknový
senzor. Sada musí minimálně obsahovat:
MODULY VYSÍLAČE:
 potenciometr- schopen změřit stejnosměrné napětí od 0V do 5V,
169
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
nízkofrekvenční generátor-dává sinusový signál 1kHz a
výkyvem amplitudy asi 1,4V( Uef = 0,5 V), zatíţený 2V DC,
 mikrofonní zesilovač - zesílení v rozmezí 1 - 1000 uţitím trimru,
výstup střídavé napětí 2V,
 analogový vysílač - přeměňuje anal.signál napětí na běţný
signál-úroveň signálu je ukazována pomocí intenzity jasu
červené led diody,
 digitální vysílač - sloţen ze 4 Smithových drop-down obvodů,
dva tvoří vstupní signál a dva testovací signál s frekvencí 1kHz,
 serialTxD - modul přeměňuje signál z sériového portu(+-12V) na
TTl úroveň napětí (0-5V).
MODULY PŘIJÍMAČE:
 analogový přijímač - úroveň signálu je ukazován pomocí
intenzity jasu zelené LED diody, citlivost modulumůţe být
regulována vstupním trimrem,
 digitální přijímač, nízkofrekvenční zesilovač+mikrofon -modul
obsahuje potenciometr pro regulaci hlasitosti, zesilovač a
miniaturní mikrofon,
 serial RxD-přeměňuje signál z TTL(0-5V) na úrověň napětí
sériového portu(+-12V),k přeměně pouţívá MAX-232,
OSTATNÍ ČÁSTI:
 2m, 3m,5m dlouhá polymerová vlákna průměru 1 mm, jedno 3m
dlouhé opláštěné vlákno průměru 2 mm, a jedno 1m dlouhé.
Vlákna mají krokový tvar indexu lomu.
 napájení - přísun napětí 9V, měřící zařízení- multimetr, jeţ
umoţňuje měřit napětí mezi body GND a MP1 nebo MP2,
 mechanické drţáky vláken,
 smirky,
170
laserová
souprava
optická 1
 umělohmotná trubička,
 datové kabely,
 CD s instalačním programem,
 ohybová válce,
 silové desky.
Souprava pro demonstrace z oblasti vlnové optiky (zejménazákladní principy světelné interference, koherentní světelné
interference, holografický obraz, polarizované světlo)
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
 1 ks diodový laser 635nm/1mW (5 mW) – musí být pouţitelný i
pro demonstrační soupravu – laserová optika,
 1 ks drţák laseru,
 2 ks zrcadla,
 2 ks drţáky zrcadel,
 1 ks poloprůhledné zrcadlo,
 2 ks polarizační filtry, soupravu difrakčních a interferenčních
prvků, hologram,
 1 ks zdroj pro laserovou diodu 3V DC,
 1 ks demonstrační tabule,
 1 ks spojná čočka,
 1 ks matnice,
 1 ks stínítko,
 3 ks barevné filtry (F1 červený, F2 zelený, F3 modrý),
 2 ks kruhový difrakční otvor (D1, D2),
 2 ks čtvercový difrakční otvor (D3, D4),
 3 ks lineární difrakční mříţka (G1, G2, G3),
 1 ks kříţová difrakční mříţka (G4),
 1 ks hologram,
171
demonstrační sada 1
k laserové optické
soupravě
 1 ks skleněná planparalelní destička,
 9 ks mechanické drţáky optických prvků,
 4 ks gumové noţičky,
 1 ks drţák baterií (2 x 1,5 V AA).
Sada je kompatibilní s laserovou optickou soupravou, ze které lze
pouţít laserový zdroj.
sada musí minimálně obsahovat modely (listy) následujících
optických prvků:
 1 ks model lidského oka,
 1 ks model foto kamera,
 1 ks model Gallileův dalekohled,
 1 ks model Keplerův dalekohled,
 1 ks model sférické vady čoček a jejich korekce,
 1 ks list pro refrakci a reflexi, přechod světelného paprsku sklovzduch,
 1 ks magnetická tabule,
 1 ks dvojvypuklé čočky s ohniskovou vzdáleností 19cm,
 1 ks dvojvypuklé čočky s ohniskovou vzdáleností 14,5cm,
 1 ks dvojvypuklé čočky s ohniskovou vzdáleností 23,7cm,
 1 ks dvojvypuklé čočky s ohniskovou vzdáleností 96,5cm,
 1 ks dvojdutá čočka s f=51,5cm,
 1 ks ploskovypuklá čočka s f=7,5cm
 1 ks ploskovypuklá čočka s f=4,5cm,
 1 ks ploskodutá čočka s f=5cm,
 1 ks vypuklé zrcadlo s r=15cm,
 1 ks duté zrcadlo s r=30cm,
 1 ks rovinné zrcadlo,
 1 ks planparalelní vrstva (6x10cm),
172







souprava
vodíkové auto
- 1
1 ks hranol podstava pravoúhlý trojúhelník (9,7x6x11,3cm),
1 ks optické vlákno (2x20cm),
1 ks dvojvypuklá čočka ze vzduchu f=13cm,
1 ks dvojvypuklá čočka ze skla f=13cm,
1 ks dvojdutá čočka ze vzduchu f=13cm,
1 ks dvojdutá čočka ze skla f=13cm,
1 ks optický hranol ze vzduchu podstava rovnostranný
trojúhelník a=9,7cm,
 1 ks optický hranol ze skla podstava rovnostranný trojúhelník
a=9,7cm,
 2 ks optický hranol ze skla podstava rovnoramenný pravoúhlý
trojúhelník (10x10x4cm),
 1 ks skleněná planparalelní vrstva (10x10cm),
 2 ks skleněná planparalelní vrstva (3x10cm),
 2 ks rovinné zrcadlo.
Sklo, ze kterého jsou zhotoveny optické prvky, musí mít index lomu
1,5 a tlošťku 15 mm a všechny součásti sady jsou na magnetických
podloţkách.
funkční model autíčka, na kterém je moţno demonstrovat: výrobu
vodíku sluneční energií, uskladnění (čerpací stanice) vodíku,
natankování auta vodíkem, pohon auta vodíkem přes palivový
článek, jízda autíčka pomocí dálkového ovládání.
Za tímto účelem musí sada minimálně obsahovat:
 1 ks solární článek,
 1 ks vodíková čerpací stanice,
 1 ks plně funkční vodíkové autíčko rozměry auta max.
155x70x40 mm,
 1 ks dálkové ovládání,
173
Ţákovská souprava
pro výuku
alternativní energie
1
 návod.
Souprava seznámí ţáky se základy vyuţití alternativní energie,
přeměny sluneční, větrné a vodní energie ne elektrickou. Souprava
umoţňuje provádět demonstrace z oborů spalovací motory, Slunce fotovoltaika, energie z vody, tepla, větru, vysvětlení principu
hybridních vozidel (příklady demonstrací: přeměna energie ve
spalovacích motorech, sluneční energie bude přímo změněná na
elektrickou energii, sériové a paralelní zapojení solárních článků,
efektivnost vztáhnutá na úhel dopadu paprsků, uskladnění energie a
její vyuţití, energie vody se přemění na elektrickou energii, větrná
energie se přemění na elektrickou energii, vysoký tlak páry se
přemění na elektrickou energii, uskladnění energie, krátkodobé
uskladnění elektrické energie, princip hybridních vozidel).
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Zapalovač stlačeného vzduchu, díky velké kompresi se zapálí malé
mnoţství vaty (Dieselův motor). Robustní plexisklový válec, pístní
tyč s rukojetí, vata a těsnění. Výška spalovacího prostoru cca. 90
mm., 1 ks - Spalovací válec, zapálení směsi vzduchu a benzínu
(benzínový motor), akrylový válec s piezoelektrickým
zapalovačem, měkká zátka (jako ucpávka), Válec : výška 280 mm,
průměr 40 mm., 1 ks - MSP zdvojený solární článek, 2 ks - solární
články v krabičce s magnetickým přichycením se čtyřmi
bezpečnostními, zdířkami. 1 ks - Úhloměr pro zdvojený solární
článek, akrylový rám s oboustrannou úhloměrnou stupnicí, otočná
deska na poloţení solárního článku, 1 ks - Model elektromobilu,
vozidlo s motorem, přepínačem, baterie anebo externí zdroj, 1 ks Turbína v pouzdru, Peltonova turbína v průhledném obalu násuvně
174
Ţákovská souprava
pro výuku tlaku
vzduchu
1
připojitelná na MSP motor/generátor, 1 ks - MSP motor/generátor,
určený na připojení k Peltonově turbíně anebo vrtuli, 1 ks - Vrtule,
plastová vrtule, D = cca. 47 mm, násuvně připojitelná na MBC
motor/generátor, 1 ks - Ruční generátor, DC motor s převodovkou v
průhledném plášti, s pevnou hnací klikou, kontakty pro odběr napětí
1 ks - MSP ukladač energie, 10 F kondenzátor s analogovým
ukazatelem stavu nabití, 1 ks - MSP objímka E10, 5 ks - Ţárovka 1,
5V / 50mA, E10, 1 ks - sada 6 Propojovacích vodičů, 1x75 cm
červený, 1x75 cm modrý, 1x50 cm červený, 1x50 cm modrý, 2x25
cm černý, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava umoţnuje měřit tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu,
volný pád, pokusy s magdeburskými polokoulemi, přenos zvuku ve
vzduchoprázdnu a další. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení
prvků, podrobný návod. Souprava umoţňuje provádět demonstrace
z oboru tlak vzduchu (příklady: důkaz tlaku vzduchu,
„Magdeburské polokoule“, měření tlaku vzduchu, vnitřní tlak ≥
vnější tlak, uvedení vody do varu při 60°C, sníţení vnitřního tlaku,
volný pád - pádová trubice, přenos zvuku ve vzduchoprázdném
prostoru, Boyle - Mariottův zákon, určení hmotnosti vzduchu).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Generátor zvuku (alarm), 1 ks - Zvuk pohlcující podloţka, 1 ks Magdeburské polokoule, guma, 1 ks - balónek, 1 ks - Svorka na
balónek, 1 ks - Trhač membrán, 1 ks - Plastová fólie pro „trhač
membrán“, sada, 1 ks - Okrouhlá nádobka s uzávěrem, 1 ks Pádová trubice, s pádovým tělísky, 1 ks - Vakuová nádoba 1000
ml, s vakuometrem, 1 ks - Stříkačka 120 ml, pro pokusy ve vakuu,
1 ks - Vakuová hadice, D = 6 mm, L = 30 cm, 1 ks - Manometr pro
Boyle - Mariottův pokus, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
175
Ţákovská souprava
pro výuku kmitání
1
meteorologická
budka
1
krytem
Souprava seznamuje ţáky s pojmy kmitání, rezonance, vlnění,
frekvence. Umoţňuje sestavit matematické kyvadlo, měřit tíhové
zrychlení a vykonat základní pokusy ze stojatého i příčného vlnění.
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oborů kmity, vlnění
(příklady: doba kmitu matematického kyvadla, doba kmitu
pruţinového kyvadla, doba kmitu listové pruţiny, dráha - čas, zápis
harmonických kmitů, měření tíhového zrychlení, rezonance
matematického kyvadla, rezonance pruţinového kyvadla, rezonance
listové pruţiny SWS, princip rezonančního měření frekvence,
dynamické měření tuhosti pruţin, příčné stojaté vlnění, podélné
stojaté vlnění, odraz vln na pevném a volném konci).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Gumová šňůra, 3 m, 1 ks - Listová pruţina ocelová, 0, 6 mm, L =
300 mm, 1 ks - Drţák zapisovače, 1 ks - Závitová tyč s křídlovými
maticemi pro upevnění drţáku zapisovače na ocelovou listovou
pruţinu 2 ks - Kyvadlová koule s háčkem - dřevo, D = 60 mm, 1 ks
- Kyvadlová koule s háčkem - plast, D = 60 mm, 1 ks Experimentální motor pro pokusy s vlněním, slouţí jako budič
příčného a podélného vlnění, k napájení je vhodný frekvenční
generátor, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Budka – plastová nebo dřevěná s bílým povrchem a dvojitými
ţaluziovými stěnami. Minimální vnitřní rozměry 90 x 80 x 60 cm
(šířka x výška x hloubka). Podstavec pod budku musí být vysoký
tak, aby dno budky bylo minimálně 185 cm nad zemí (měřicí
přístroje musí být umístěny 200 cm nad zemí) .
Minimální přístrojové vybavení:
176
vlhkoměr na obilí
dalekohled
model rostlin a
ţivočichů
1
2
1
obrazy rostlin a
ţivočichů
1
 Minimální teploměr - minimální měřicí rozsah -35°C aţ +
50°C, minimální dělení stupnice 0,5°C;
 Maximální teploměr - minimální měřicí rozsah -35°C aţ +
50°C, minimální dělení stupnice 0,5°C;
 Psychrometr - suchý a vlhký teploměr na drţáku pro měření
relativní vlhkosti vzduchu rozdílem teplot suchého a vlhčeného
teploměru.
mobilní vlhkoměr základních zrnin s měřícím rozsahem 8 - 35%
10 x 50 s antireflexní vrstvou na čočkách
jde minimálně o plastové modely min. velikosti 15cm x 30 cm:
 1 ks rostlinná buňka,
 1 ks struktura listu,
 1 ks kravské kopyto.
obrazy: klíčení semen, květy, květenství, opylení a oplození rostlin,
plody duţnaté, plody suché, přeměna květu v plod, kořen, přenos
roztoků látek stonkem, rozšiřování plodů a semen vlastními
pohyby, vodou a větrem, uţitkové rostliny, plevele, léčivé rostliny,
ptáci střední Evropy, savci střední Evropy , ryby našich vod, min.
rozměry 60 cm x 90 cm
celková cena
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 14 činí 200 000 Kč včetně DPH.
177
Partner č. 15 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
stavebnice
časový spínač
- 5
stavebnice
Soumrakový
spínač
- 5
stavebnice
- 5
Stabilizovaný zdroj
stavebnice
Stereofonní
zesilovač
- 5
stavebnice - Mini 5
přijímač
stavebnice
- 5
Zesilovač
Technická specifikace– minimální parametry
 pracuje bistabilně nebo monostabilně,
 časové intervaly jsou rozděleny do4 pásem – přepínají se
kolíčky
 napájení 8 – 10 Vst, nebo 12Vss, odebíraný proud 80mA,
časový interval 15s – 2hod.
 Výstup opatřen relém s přepínacím kontaktem 5A/230V
 řídící jednotka je fototranzistor, který spíná vlivem změn světla
 citlivost lze nastavit trimrem
 napájení 12V, odběr proudu 50mA,
 výstup opatřen relém s přep. kontaktem 5A/230V
 plynule nastavitelné výst.napětí a omezení výst.proudu
 výstupní U= 0 – 30V
I= 5mA – 3A
 Vstup U = 230V/50Hz
 zdroj signálu mobil.tlf, notebook, tablet
 napájení Umax = 15V
 výstupní výkon 2x1W/8Ω, f = 20Hz – 30kHz




katalogové zapojení TDA 7000 doplněné anténním zesilovačem
napájení U=12V, ladění s napětím v pásmu 88 – 108 MHz
tranzistorové zapojení se symetrickým napájením
obsahuje obvod elektronické pojistky a zpoţděného připojení
178
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
stavebnice - Infra 5
závora
stavebnice
- 5
regulátor teploty
stavebnice
regulátor
- 5
stavebnice
- 5
Digitální teploměr
stavebnice
- 5
Stejnosměrný
regulátor
stavebnice
- 5
Triakový regulátor
stavebnice
- 5
Zesilovač 2 x 20W
stavebnice
- 5
reproduktoru
 napájení U = +/- 28V, I =2,5A, vstupní R = 50kΩ, vstupní
citlivost 250mV, kmitočet 30Hz – 30kHz
 zátěţ 4 - 8Ω
 vysílač realizován diodou, přijímač fotocitlivým tranzistorem,
 napájení 12V, I = 120mA, dosah do 10m
 výstup vybaven relém s přepínacím kontaktem 230V/6A
 Snímač - termistor NTC
 napájení U = 230V/50Hz, regulovaná teplota 10 – 90 ºC
 výstupní relé 230V/3A
 do 600W,
 zachovává točivý moment při nízkých otáčkách
 napájení 230V/50Hz, součástí je krabička se síťovou zásuvkou
 regulovaný proud do 5A
 teplotní čidlo rozsah -55 aţ 155ºC,
 napájení 2x9V,
 odběr I = 1mA,
 regulace šíří impulzů, spínání výkonového tranzistoru
 pracovní kmitočet 100Hz, napájení 12 – 24V, regulovaný proud
do 15A
 triakový regulátor,
 napájení 230V/50Hz, Pmax zátěţe = 2,7kW, rozsah 0 – 100%
 vlastní jištění – tzn. pojistka součástí zapojení
 zapojení řešeno IO A2030V
 napájení 12 – 32V, citlivost 400mV, klidový I = 60mA,
frekvence 50Hz – 50kHz
 zátěţ 4 – 8 Ω
 Zesilovač s TDA7293;
179
Zesilovač 2x100W
s TDA7293
Měřící a výuková 1
stavebnice – větrná
elektrárna
Měřící a výuková 1
stavebnice
–
palivový článek
 Napájecí napětí +/- 12 aţ 50V;
 Vstupní / výstupní impedance = 100kohm / min 4ohm;
 Výstupní výkon při napájení +/-29V - Rz=8ohm, 70W;
Rz=4ohm, 100W;
 Vstupní citlivost 650mV;
 Frekvenční rozsah (-3dB) 0,02 - 100kHz
minimální obsah sady:
 1 ks Ventilátor (modul)
 1 ks Kolejnička s pohyblivým jezdcem k upevnění ventilátoru
 1 ks Větrný generátor (modul)
 1 ks Základna
 1 ks Potenciometr (modul)
 1 ks LED dioda (modul)
 1 ks Kondenzátor (modul)
 1 ks Odpor (modul)
 1 ks Větrná turbína, čtyřlistá
 1 ks Větrná trubína, trojlistá
 1 ks Větrná turbína, dvojlistá
 1 ks Savoniova turbína
 1 ks úloţný box
minimální obsah sady:
 1 ks Elektrolyzér
 1 ks Solární modul
 1 ks Palivový článek
 1 ks Zkušební skřínka
 1 ks Rozebratelný palivov článek
 1 ks Metanolový palivový článek
 1 ks Návod s pokyny pro učitele
180
Měřící a výuková 1
stavebnice
–
fotovoltaický
článek
Měřící a výuková 1
stavebnice
Inteligentní sítě
minimální obsah sady:
 3 ks Solární panel 0,5 V, 420 mA
 1 ks Solární panel 0,5 V, 840 mA
 1 ks Schéma zapojení
 1 ks Základní jednotka
 1 ks Modul osvětlení
 1 ks Diodový modul
 1 ks Modul odporu
 1 ks Modul potenciometru
 1 ks Modul motoru s převodem
 1 ks Kryt solárních článků (4 kusy)
 1 ks Barevná clona (3 kusy)
 1 ks úloţný box
 1 ks 1 CD s ţákovskými sešity
minimální obsah sady:
 1 ks Základna
 1 ks Ruční generátor
 1 ks Kompresor
 1 ks Solární panel 1,5 V, 280 mA
 1 ks Solární panel 0,5 V, 840 mA
 1 ks Osvětlovací modul
 1 ks Větrná turbína (pouţitelná jako motor)
 1 ks 1100-25 Bzučák
 1 ks LED modul
 1 ks Osvětlovací modul
 1 ks Kondenzátor
 2 ks Měřicí propojovací kabely
 1 ks Barevné clony s upevněním
181
Robotické
zařízenístavebnice
20
Spektrální
analyzátor
1
Osciloskop
6
Měřící sestava
10
 1 ks úloţný box
Stavebnice reálného robota, který se dá programovat, 32 bitový
mikroprocesor, velký display, 4 vstupní a 3 výstupní porty,
Bluetooth a USB linka.
Robot má 4 senzory - ultrazvukový, 2 dotykové a senzor barev.
Musí navazvazovat na operační systém NXT 2.0 a plně vyuţívat
programovací jazyk C. Vyuţívá kompaktibilitu s operačním
systémem Android nebo iOS.
Dále obsahuje tři interaktivní servomotory.
Rozlišuje nastavení barev a světla.
Frekvenční rozsah 9 kHz - 1,5 GHz
Průměrná prahová úroveň šumu : -135 dBm
Fázový šum : -80dBc/Hz10kHz
Celková amplitudová chyba < 1,5dB
Minimální rozlišení šířky pásma - 100Hz
Standardně s předzesilovačem a AM/FM demodulátorem
Do 1,5 GHz generátor
širokoúhlý displej barevný
Rozhraní LAN, USB , VGA, GPIB , dokumentace
čtyřkanálový, digitální, šířka pásma do 100MHz, vertikální
citlivost alespoň 2mV-10V/dílek, barevný TFT displey se
statečnou úhlopříčkou a rozlišením, max. napětí do 1000VRMS, s
pamětí průběhů i nastavení,rozhraní-USB, LAN, RS232, spouštění
videosignálu, dokumentace
1 měřící sestava musí minimálně obsahovat:
 Informační a měřící software
a. kompatibilní s operačními systémy: Windows xp,
Windows /7/8 (32 & 64 bit + server)
182
b. vývojové prostředí: plně nastavitelné parametry
c. umožňuje záznam dat, časování a řízení.
d. načtená data zobrazuje v okamžitých hodnotách, v
podobě grafu (průběžný záznam křivkou nebo
sloupcový graf), nebo zápisem do tabulky
e. umožňuje práci v simulovaném režimu (tj. bez připojení
hardwaru)
f. zabezpečení: dongle nebo single licence.
 Záznamník dat/data (počítačový interface) se spojovacím USB
kabelem
a. kompatibilní s níže uvedenými senzory a výše uvedeným
informačním a měřícím softwarem
b. napájení přes USB port počítače
c. zaznamenává data v reálném čase
d. zaznamenává minimálně 16 vzorků za sekundu
e. minimální délka záznamu 40 dnů po dobu minimálně tří
měsíců
 Sada školských senzorů, po dvou kusech
a. teplotní senzor, rozsah -10 až +110°C, přesnost: +/- 1°C
b. světelný senzor s vodičem, rozsah 0.1 - 40 000+ Lux,
přesnost: +/- 1 Lux
c. meteorologický senzor,
i. směr větru: 0° až 360°
ii. rychlost větru: 0 až 120 m/hod (přesnost 1 m/hod)
d. senzor atmosférického tlaku, rozsah 800 - 1100Bar
e. senzor síly, rozsah: 0 - 600 N. Citlivost: 0,21 N. Přesnost: ±
0,6 N.
183
f.
Světelná brána, Rozteč brány je 70 mm +/- 1mm, Rozsah: 0 aţ
200Hz (rozlišení 1 Hz), vzorkování: 0 aţ 200 záznamů za sekundu
g. senzory jsou kompatibilní se záznamníkem dat a s
informačním / měřícím softwarem
 Metodický materiál pro software a záznamník dat.
celková
cena
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 15 činí 600 000 Kč včetně DPH.
184
Partner č. 16 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
stavebnice – dráha, 8
výtahy
Technická specifikace– minimální parametry
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
stavebnice z kovových nebo plastových prvků umoţňující vytvořit
dráhu se soustavou zatáček, klesání, stoupání, popř. výtahy, kde je
moţno na pohybující se kuličce vidět zákonitosti z oboru fyziky,
mechaniky a konstrukcí staveb.
Za tímto účelem obsahuje sada minimálně:
 součástky, ze kterých je moţno vytvořit dráhu o min. délce 30
metrů,
 3 výtahy na baterii,
 8 ks kuliček.
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 16 činí 16 000 Kč včetně DPH.
185
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Partner č. 17 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Sada
elektrotechnických
součástek
20
1 sada obsahuje minimálně:
Rezistory:
10 ks - Metalizovaný rezistor THT 1 Ω, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 1,2 Ω, pouzdro
0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT
1,5 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 1,8 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 2,2 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 2,7 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 3,3 Ω,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 3,9 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 4,7 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 5,6 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 6,8 Ω,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 8,2 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 10 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 12 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 15 Ω,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 18 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks -
186
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Metalizovaný rezistor THT 22 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 27 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%;
10 ks - Metalizovaný rezistor THT 33 Ω, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 39 Ω, pouzdro
0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT
47 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 56 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 68 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 82 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 100 Ω,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 120 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 150 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 180 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 220 Ω,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 270 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 330 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 390 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 470 Ω,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 560 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 680 Ω, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 820 Ω, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 1 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 1,2 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks -
187
Metalizovaný rezistor THT 1,5 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 1,8 kΩ, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 2,2 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 2,7 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 3,3 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 3,9 kΩ, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 4,7 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 5,6 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 6,8 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 8,2 kΩ, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 10 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 12 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 15 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 18 kΩ, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 22 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 27 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 33 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 39 kΩ, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 47 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 56 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 68 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance
±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 82 kΩ, pouzdro 0207
/0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 100
188
kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 120 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 150 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 180 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 220 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 270 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 330 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 390 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 470 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 560 kΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 680 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 820 kΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 1 MΩ, pouzdro
0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT
1,2 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks Metalizovaný rezistor THT 1,5 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 1,8 MΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 2,2 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 2,7 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 3,3 MΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 3,9 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 4,7 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 5,6 MΩ,
189
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný
rezistor THT 6,8 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%; 10 ks
- Metalizovaný rezistor THT 8,2 MΩ, pouzdro 0207 /0,5W ,
tolerance ±10%; 10 ks - Metalizovaný rezistor THT 10 MΩ,
pouzdro 0207 /0,5W , tolerance ±10%;
kondenzátory:
10 ks - Keramický kondenzátor 1 pF, Tolerance 5%, rozteč RM
5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 1,5 pF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 2,2 pF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 3,3 pF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 4,7 pF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 6,8 pF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 10 pF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 15 pF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 22 pF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 33 pF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 47 pF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 68 pF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 100 pF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 150 pF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 220 pF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 330 pF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 470 pF,
190
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 680 pF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 1 nF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 1,5 nF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 2,2 nF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 3,3 nF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 4,7 nF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 6,8 nF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 10 nF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 15 nF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 22 nF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 33 nF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 47 nF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 68 nF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 100 nF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 150 nF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický
kondenzátor 220 nF, Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí
50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 330 nF, Tolerance 5%, rozteč
RM 5,08mm , napětí 50V; 10 ks - Keramický kondenzátor 470 nF,
Tolerance 5%, rozteč RM 5,08mm , napětí 50V;
10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 1 µ F, Tolerance 5%,
Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 1,5 µ F,
Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor
191
radiální 2,2 µ F, Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický
kondenzátor radiální 3,3 µ F, Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks Elektrolytický kondenzátor radiální 4,7 µ F, Tolerance 5%, Napětí
50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 6,8 µ F, Tolerance
5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 10 µ
F, Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor
radiální 15 µ F, Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický
kondenzátor radiální 22 µ F, Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks Elektrolytický kondenzátor radiální 33 µ F, Tolerance 5%, Napětí
50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 47 µ F, Tolerance
5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 68 µ
F, Tolerance 5%, Napětí 50V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor
radiální 100 µ F, Tolerance 5%, Napětí 25V; 10 ks - Elektrolytický
kondenzátor radiální 150 µ F, Tolerance 5%, Napětí 25V; 10 ks Elektrolytický kondenzátor radiální 220 µ F, Tolerance 5%, Napětí
25V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 330 µ F,
Tolerance 5%, Napětí 25V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor
radiální 470 µ F, Tolerance 5%, Napětí 25V; 10 ks - Elektrolytický
kondenzátor radiální 1 mF, Tolerance 5%, Napětí 25V; 10 ks Elektrolytický kondenzátor radiální 2,2 m F, Tolerance 5%, Napětí
25V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 3,3 m F, Tolerance
5%, Napětí 25V; 10 ks - Elektrolytický kondenzátor radiální 4,7 µ
F, Tolerance 5%, Napětí 25V;
Tranzistory:
10 ks - Tranzistor BC546; 10 ks - Tranzistor BC556; 10 ks Tranzistor BC327; 10 ks - Tranzistor BC337;
Diody:
10 ks - Dioda 1N4007, 10 ks - Dioda LED 5mm červená; 10 ks -
192
Stavebnice
robotické ruky
1
Stavebnice
pohybového robota
2
Souprava
1
příslušenství
ke
stavebnicím robotů
Analytická váha
2
Digitální váha
2
Dioda LED 5mm ţlutá; 10 ks - Dioda LED 5mm zelená;
5 ks - NE555;
1 ks – cívka cín 100g.
Stavebnice robotické ruky se 6ti stupni volnosti a pásového
dopravníku s vhodným řídícím systémem tvořícím minilinku. Set
stavebnice obsahuje jednotlivé kovové díly robotické ruky ovládané
pomocí servomotorů, pásový dopravník délky 500mm s
polohovými senzory a řídící jednotkou.
Základní modulová stavebnice dvoukolového pohybového robota
s řídícím systémem. Set stavebnice obsahuje jednotlivé kovové díly
robota ovládané pomocí servomotorů,
 Laminátová kruhová deska včetně hliníkového podstavce jako
hrací černé pole robotů s bílým okrajem s vnějším max.
průměrem 1200mm;
 motoricky řízený karuselový dopravník s max. průměrem
250mm
Váhy musí mít váţivost 210g popř. 220g, citlivost 0,1mg, misku o
průměru 80mm - 95mm, vylepšenou stabilitu váţení při změnách
vnější teploty a při excentrickém zatíţení misky vah, přehledný a
velký displej, dobu ustálení údaje na displeji do 3s a standardní
funkce (počítaní kusů, navaţování receptur, práce s procenty),
ochranný kryt váţícího prostoru s posuvnými dvířky umoţňujícími
snadný přístup a čištění, moţnost interní kalibrace a napájení
minimálně přes adaptér.
Váhy musí mít váţivost minimálně 350g, citlivost minimálně 0,01g,
misku o průměru minimálně 80mm, ochranný kryt, přehledný a
velký displej, napájení přes adaptér i na baterie a standardní funkce
(počítaní kusů, navaţování receptur, práce s procenty atd.) a externí
193
Digitální byreta
1
Ph elektroda
2
Chemikálie
1
kalibraci (součástí musí být kontrolní závaţí) popř. interní kalibraci.
Byreta musí být automatická, musí umoţňovat manuální titraci,
programovatelnou titraci, reprodukovatelné dávkování kapalin,
moţnost nastavení rychlého dávkování při zahájení titrace a velmi
pomalého a citlivého dotitrování, pouţití byrety jako dispenzeru
(poţadovanou dávku lze opakovaně odměřovat v nastavených
časových intervalech), pouţití i agresivních chemikálií (např. HCl,
HClO4, KMnO4 aj.), z čehoţ vyplývá nutnost zabudovaného
odolného ventilu (např. z PTFE/ECTFE) a moţnost regulace
nasávání (omezuje vznik bublinek rozpuštěných plynů). Byreta
musí mít objem minimálně 50ml, nejmenší dávkovaný objem
maximálně 0,01ml, moţnost nastavení automatického odměření
dávky (od minimální dávky do 999,99ml), rychlosti plnění byrety,
rychlosti dávkování a titrace a přesnost dávkování minimálně
0,15% z nominálního objemu (dle DIN 12650/5). Byreta musí být
vybavena mícháním magnetickým míchadlem.
Příslušenství:
 propojení se šroubovacím uzávěrem;
 2ks zásobních lahví – 1 ks bílá a 1 ks hnědá.
kombinovaná pH elektroda pH = 0 - 13, t = 0 - 70oC (specifikace
elektrody odpovídá pH metru GMH 353, který je ve školní
laboratoři)
 5 litrů - aceton p.a. (p.a. - chemikálie určená pro analytické
účely),
 3 litry - amoniak p.a., vodný roztok,
 3 litry - diethylether p.a.,
 500 g - dusičnan stříbrný p.a., baleno po 100g,
 5 litrů - ethanol p.a. absolutní,
194




2 litry - formaldehyd 36% - 38%, p.a.,
500 g- jód p.a.,
2 kg - kyselina citrónová monohydrát, p.a.,
200 testů - reagencie k fotometru PF 11 řady VISOCOLOR amoniak (DEV), 0,2 - 10,0 mg/l NH4+,
 330 testů - reagencie k fotometru PF 11 řady VISOCOLOR dusičnany, 1 - 50 mg/l NO3-,
 360 testů - reagencie k fotometru PF 11 řady VISOCOLOR dusitany, 0,05 - 2,0 mg/l NO2-,
 200 testů - reagencie k fotometru PF 11 řady VISOCOLOR draslík, 2 - 15 mg/l K+,
 200 testů - reagencie k fotometru PF 11 řady VISOCOLOR sírany, 25 - 200 mg/l SO42-,
 160 testů reagencie k fotometru PF 11 řady VISOCOLOR fosforečnany (DEV), 0,1 - 1,5 mg/l PO42-,
Všechny reagencie musí být kompatabilní s přístrojem PF11 a řadou
VISOCOLOR, který je ve dvou exemplářích zakoupen v chemické
laboratoři a je jeho pomocí prováděná velká část fotometrických
analýz.
 500 ml - kalibrační roztok pro pH metr GMH 3530 (pufr kapaliny, které vykazují exaktní hodnoty pH) - pH 4,01,
 500 ml - kalibrační roztok pro pH metr GMH 3530 - pH 7,00,
 500 ml - kalibrační roztok pro pH metr GMH 3530 - pH 10,01
Všechny pufry musí být kompatabilní s pH metrem GMH 3530,
který je zakoupen v chemické laboratoři.
 250 ml - kalibrační roztok pro přístroj WTW Multi 340i (pufr kapaliny, které vykazují exaktní hodnoty pH) - pH 4,01,
 250 ml - kalibrační roztok pro přístroj WTW Multi 340i - pH
195
Laboratorní sklo a 1
pomůcky
7,00,
 250 ml - kalibrační roztok pro přístroj WTW Multi 340i - pH
10,01.
Všechny pufry musí být kompatabilní s multimetrem WTW Multi
340i, který je zakoupen v chemické laboratoři.
 10 ks - lehké ochranné brýle s polykarbonátovými skly;
 200 ks - latexové vyšetřovací rukavice, velikost L, lehce
pudrované, bez rozlišení levé a pravé ruky;
 200 ks - vinylové rukavice pro osoby alergické na latex, velikost
L, lehce pudrované, bez rozlišení levé a pravé ruky;
 10 ks - širokohrdlá střička s PE (polyethylenovou) lahví a PE
tryskou, tryska je v ostrém úhlu, objem střičky 250ml;
 5 ks -pasta na mazání zábrusů, styčných ploch, skleněných
ventilů atd. (silikonová pasta), bez zápachu, zdravotně
nezávadná, teplotní odolnost minimálně od -70oC do +150oC,
odolná proti kyselinám a zásadám;
 20 ks - síťka nad kahan s keramickou výplní, velikost 160mm x
160mm;
 5 ks - laboratorní stojan (stativ a podstava) - podstava je z
ocelové desky (obvykle litiny) s povrchovou úpravou, stativ je
nerezová tyč s minimální délkou 750mm a průměrem 12mm a
závitem M10;
 8 ks - stojan na zkumavky z oceli (popř. hliníku) pro minimálně
20 zkumavek o průměru 17mm;
 150 ks - desky pro tenkovrstvou chromatografii TLC (Thin Layer Chromatography) - nosič - hliníková fólie (obecné
označení Alugram) s tloušťkou cca 0,15mm, pevná v torzi,
snadno stříhatelná (běţnými nůţkami), stacionární fáze -
196
Model DNA
1
Model meiózy
1
Silikagel 60, standardní kvalita (obecné označení SIL G) s
přídavkem fluorescenční látky pro detekci v UV světle (obecné
označení UV254), minimální rozměr desky 5cm x 10cm;
 20 ks - kruh na filtraci (z hliníkové slitiny) o průměru 55mm;
 10 ks - obalový teploměr s kapilárou, připevněnou na ploché
stupnici, to celé zatavené v dalčí skleněné trubici (obalu),
kapilára je prismatická a neobloţená, zozsah teploměru od -10oC
do +250oC, dělení po 1,0oC, délka teploměru 300cm, náplň rtuť;
 10 ks - láhev indikátorová se zabroušenou pipetkou, čiré sklo,
objem 50ml;
 3 ks - láhev na kyseliny se zabroušenou zátkou a ochranným
kloboučkem, borosilikátové sklo, čiré sklo, objem 1000ml;
 10 ks - byreta s přímým skleněným kohoutemkohoutem s
teflonovým jádrem, třída A, se Schellbachovým pruhem pro
lepší odečítání menisku, kategorie 156/ATS, objem 50ml, dělení
0,10ml.
Schématický model (3D) struktury dvojité šroubovice musí
obsahovat zřetelně odlišený sacharid deoxiribózu, fosfátový zbytek,
dusíkaté báze a vodíkové můstky. Model je demonstrační a proto
mu odpovídá velikost (minimálně 50cm) a být vyrobený z odolného
materiálu - plastu (popř. dřeva). Vhodná je moţnost oddělení obou
vláken DNA a simulace replikace DNA a syntézu RNA.
Model zobrazuje 10 stádií meiózy typické buňky savce, která je
přibliţně 10 000× zvětšená - interfáze (stádium G1 fáze), profáze I
(leptotenní), profáze I (zygotenní a pachytenní), profáze I
(diplotenní), profáze I (diakineze), metafáze I, anafáze I, telofáze I,
cytokineze I, interkineze, profáze II a metafáze II, anafáze II a
telofáze II a cytokineze II (model patří do nově vyvinuté série
197
Model mitózy
1
Sada
mikroskopických
preparátů
1
modelů). Rozměr minimálně 60cm x 40cm. Model musí být
vyroben z pevného,odolného a omyvatelného materiálu (např. plast)
a musí být názorný (3D) a rozebíratelný.
Model zobrazuje 9 fází mitózy typické buňky savce, která je
přibliţně 10 000× zvětšená - interfáze, profáze, raná prometafáze,
pokročilá prometafáze, metafáze, brzká anafáze, pokročilá anafáze,
telofáze, cytokineze (model patří do nově vyvinuté série modelů).
Rozměr minimálně 60cm x 40cm. Model musí být vyroben z
pevného, odolného a omyvatelného materiálu (např. plast) a musí
být názorný (3D) a rozebíratelný.
Sada trvalých mikroskopických preparátů (umístěných mezi
podloţním a krycím sklíčkem) určená pro studium (ne pro
amatérské pozorování) musí být prakticky balená v pevném boxu
(dřevo, plast).
Sada obsahuje minimálně tyto preparáty:
 1 ks - jednoduché ţivočišné buňky – příčný řez (mlok),
 1 ks - cylindrický epitel slepého střeva – příčný řez (králík),
 1 ks - tenké střevo savce – obarvené cévy – příčný řez,
 1 ks - plíce – příčný řez (kočka),
 1 ks - vaječníky – příčný řez (kočka),
 1 ks - varle – příčný řez (myš),
 1 ks - ledvina – kůra s glomeruly (kočka),
 1 ks - sítnice – čípky a tyčinky (kočka),
 1 ks - jazyk – chuťové pohárky – příčný řez (králík),
 1 ks - dlaţdicový epitel z ústní sliznice člověka, tepny a ţíly
savce – příčný řez,
 1 ks - mícha savce – příčný řez,
 1 ks - mozeček savce – příčný řez,
198
 1 ks - mozková kůra – stříbrná impregnace pyramidové buňky –
příčný řez,
 1 ks - nervová vlákna obarvená kyselinou osmičelou, chrupavky
a kosti savců – příčný řez,
 1 ks - síť vazivových vláken savce,
 1 ks - kost – trubicový systém lamel – příčný řez,
 1 ks - příčně pruhovaný sval savce – podélný řez, hladký sval
savce – podélný a příčný řez,
 1 ks - tuková tkáň s obarveným tukem,
 1 ks - lidská krev – roztěr,
 1 ks - lidská kůţe – příčný řez,
 1 ks - kůţe hlavy s vlasovými kořínky – podélný řez,
 1 ks - DNA/RNA v buňkách cibule,
 1 ks - lidské chromozomy,
 1 ks - meióza – časná profáze,
 1 ks - meióza – diplotenní profáze,
 1 ks - vaječná buňka ve stadiu meiózy,
 1 ks - embryo ţáby – rýhování,
 1 ks - embryo ţáby –fáze moruly,
 1 ks - embryo ţáby –fáze neuruly,
 1 ks - fáze čtyř buněk,
 1 ks - mládě myši – sagitální řez celého jedince,
 1 ks - kuřecí embryo – 24 hodin – příčný řez,
 1 ks - kuřecí embryo – 72 hodin – příčný řez,
 1 ks - trepka,
 1 ks - krásnoočko,
 1 ks - měňavka,
 1 ks - nezmar – celý jedinec,
199




























1 ks - ţíţala obecná – příčný řez,
1 ks - motolice – celý jedinec,
1 ks - tasemnice bezbranná,
1 ks - svalovec stočený – řez svalu,
1 ks - trypanozoma spavičná – roztěr krve s parazity,
1 ks - blecha psí – celý jedinec,
1 ks - moucha domácí – hlava – ústní ústrojí,
1 ks - včela medonosná – hlava,
1 ks - včela medonosná – kousací a lízací ústrojí,
1 ks - včela medonosná – noha s kartáčkem,
1 ks - včela medonosná – ţihadlo s jedovým váčkem,
1 ks - včela medonosná – křídla,
1 ks - hmyzí vzdušnice,
1 ks - ţábry – příčný a podélný řez,
1 ks - pokoţka cibule,
1 ks - cibule – různé fáze dělení buněk,
1 ks - prašník lilie – profáze,
1 ks - spiralizace chromozómů,
1 ks - prašník lilie – buňky v metafázi a anafázi,
1 ks - macerované dřevo lípy – cévy,
1 ks- cévice,
1 ks - duţnina hrušky – kamenné buňky,
1 ks - bramborové hlízy – škrobová zrna,
1 ks - stonek dýně – cévní svazky,
1 ks - blizna lilie – pyl a pylová láčka,
1 ks - semeník lilie – struktura a rozmístění semen,
1 ks - podélný řez stonku (vodní mor),
1 ks - list s průduchy (tulipán),
200
Lidská kostra
1
Stavebnice
reálného robota
3
 1 ks - list jednoděloţné rostliny (kosatec),
 1 ks - borovice – samčí šištice,
 1 ks - borovice – samičí šištice,
 1 ks - bakterie grampozitvní a gram negativní,
 1 ks - rozsivky,
 1 ks - šroubatka – spirálovité chloroplasty,
 1 ks - podhoubí (kropidlovec),
 1 ks - mechy – celý jedinec,
 1 ks - kapraď - oddenek,
 1 ks - kapraď – list a výtrusy
Lékařský model lidské kostry v ţivotní velikosti (minimálně
180cm) včetně stojanu a protiprachového obalu. Model musí mít
otevíratelnou lebku pro prohlíţení vnitřní struktury. Kostra musí být
vyrobena z pevného,odolného a omyvatelného materiálu (např.
plast). Na kostře musí být rozpoznatelné detaily (Arteria
vertrebralis, meziobratlové ploténky a mícha - struktura s nervy).
Stavebnice reálného robota, který se dá programovat na dálku, 32
bitový mikroprocesor, velký display (viditelná oblast min. 20mmx
40 mm), 4 vstupní a 3 výstupní porty, Bluetooth a USB linka.
Robot má 4 senzory - ultrazvukový, 2 dotykové a senzor barev.
Tři interaktivní servomotory.
Rozlišuje nastavení barev a světla.
Minimální seznam dílů: inteligentní kostka, dobíjecí lithiová
baterie,
3 servomotory s integrovanými snímači otáček, 1 světelný snímač,
zvukový snímač a ultrazvukový snímač, 2 dotykové snímače, 3
světelné kostky (lampy), 3 kabely s redukcí RCX/NXT, 3 snímače
otáček zabudované v motorech, 7 šestipramenných připojovacích
201
Stavebnice
programovatelného
pásového vozidla
7
Elektrotechnické
součástky - sada
15
kabelů, USB kabel pro připojení inteligentní kostky k počítači,
stavební díly nezbytné pro plnou funkčnost robota, tištěný návod ke
stavbě základního modelu.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat.
Stavebnice musí umoţňovat sestavit vozidlo ovládané pomocí
vysílačky a příjímače, obsahuje základní funkce, čidla, motory,
základní programovací deska, pásy. Model musí obsahovat návod
ke stavbě a obsluze.
Za tímto účelem musí stavebnice minimálně obsahovat:
 1 ks Řídící a programovatelnou desku;
 1+1 Vysílač (i vysílačku) a přijímač RC;
 4 ks Moduly LED;
 2 ks motory DC;
 2 ks pásy;
potřebný stavební materiál, nářadí pro zajištění plné funkčnosti
modelu.“
1 sada musí minimálně obsahovat:
 5 ks - mikroprocesor ATMEga16;
 5 ks - Attiny 2313;
 1 ks - Lcd 2X16 displej;
 10 ks - displej sedmisegmentový LED 20mm;
 8 ks - 74HCT595;
 1 ks - Emulátor atmega 16;
 1 ks – reproduktor 2W;
 1 ks – piezosiréna 5V;
 50 ks - LED diody;
202
Stavebnice
elektro
celková
včetně DPH
pro 3
 20 ks - Tlačítka
 1 ks - DS1721,
 50 ks - rezistory 1k,
 50 ks - 390,
 25 ks - konektor psl 10
Minimální obsah 1 sady:
 Laboratorní odporová dekáda
Rozsah dekády 20Ω - 1019Ω (krok 1Ω)
Přesnost (15°C - 35°C)
20Ω - 49Ω 0,5%
50Ω - 99Ω 0,2%
100Ω - 1019Ω 0,1%
Teplotní koeficient 25ppm/°C
Ochrana pro napětí 15V s akustickým alarmem
 Přepínání hodnot pomoci kódového přepínače
 Tlačítka ±
 10stabilních poloh s číselnou hodnotou 0-9.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 17 činí 420 000 Kč včetně DPH.
203
Partner č. 18 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Wattmetr
2
Voltmetr
2
Ampérmetr
2
Hlukoměr
1
Měřič příkonu spotřebičů, plně kompatibilní s českou sítí 230 V, 50
Hz. Měří okamţité hodnoty příkonu, výkonu a proudu, Lze
pouţívat samostatně i s počítačem, maximální proud: 15 A,
Maximální vzorkovací frekvence: 1 H. Senzor je vhodný pro
měření průběhu spotřeby různých zařízení
Voltmetr vhodný pro univerzální pouţití v nízkonapěťových
stejnosměrných i střídavých obvodech, nemá společné uzemnění,
lze tedy bez problémů pouţívat více těchto voltmetrů současně.
Rozsah: ± 6,0 V, citlivost: 3,1 mV, pomocí rozhraní lze připojit k
PC, max. vzorkovací frekvence 100 kHz
Ampérmetr vhodný k měření větších proudů v nízkonapěťových
stejnosměrných i střídavých obvodech. Senzor je vybaven
vyměnitelnou pojistkou. Rozsah: ± 10 A (při maximálním vstupním
napětí ± 10 V), citlivost: 4,9 mA, maximální napětí: 40 V, pomocí
rozhraní lze připojit k PC
Senzor se dvěma rozsahy umoţňuje měřit hladinu hluku. Rozsahy:
35 - 90 dB a 75 - 130 dB, frekvenční rozsah, ve kterém senzor
pracuje: 31,5 Hz aţ 8000 Hz, citlivost: 0,1 dB, přesnost: 1,5 dB.
Senzor je vybaven mikrofonem, který měří akustický tlak. Výstup z
tohoto mikrofonu je filtrován, zesilován a převáděn na hodnoty
hladiny hluku. Součástí je kabel pro připojení k PC a umoţňující
sběr dat.
204
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Senzor osvětlení
1
Čidlo
magnetického pole
1
Senzor el. náboje
1
Čidlo rychlosti toku 1
Rozhraní
5
k senzorům, čidlům
Čidlo reagující na intenzitu světla obdobně jako lidské oko (co se
týče citlivosti na jednotlivé části spektra). Tři měřicí rozsahy
umoţňují zkoumat osvětlení v širokém rozmezí světelných
podmínek. Rozsah 0 lx aţ 600 lx, citlivost 0,2 lx – vhodné pro
měření při slabém osvětlení, rozsah 0 lx aţ 6000 lx, citlivost 2 lx –
vhodné pro měření v běţně osvětlených místnostech, rozsah 0 lx aţ
150000 lx, citlivost 50 lx – vhodné pro měření venku, za slunečního
svitu. Senzor lze pomocí rozhraní připojit k PC.
Dvourozsahový senzor, vyznačující se jak citlivostí dostatečnou pro
studium zemského magnetismu, tak rozsahem umoţňujícím měření
poměrně silných polí trvalých magnetů či elektrických spotřebičů,
rozsahy: ± 0,3 mT a ± 6,4 mT, pomocí rozhraní lze připojit k PC.
Při rozsahu ± 0,3 mT je senzor vhodný zejména pro studium
magnetického pole Země, druhý rozsah umoţňuje podrobné
prozkoumání velikosti magnetické indukce v okolí permanentních
magnetů a jejich soustav, vodičů s proudem, cívek.
Senzor se třemi pracovními rozsahy detekuje elektrický náboj. Na
rozdíl od klasického elektroskopu umoţňuje také kvantitativní
měření, rozeznává polaritu. Rozsahy: ± 0,5 V (± 5 nC), ± 2 V, ± 10
V (± 100 nC) (± 20 nC). Senzor lze připojit pomocí rozhraní k PC.
Čidlo měří rychlost toku proudících kapalin. Rozsah: 0 m·s-1 aţ 4,0
m·s-1, citlivost: 0,0012 m·s-1, přesnost: ±1 % celého rozsahu
(±0,04 m·s-1). Čidlo umoţňuje měřit a zaznamenávat rychlost v
metrech za sekundu. Čidlo lze pouţívat v teplotním rozsahu 0 °C aţ
70 °C. Je vybaveno kabelem o délce min. 5 m. Pomocí rozhraní lze
čidlo připojit k PC.
Rozhraní + software pro připojení senzorů, čidel a hlukoměru k
počítači přes USB port, vzorkovací frekvence aţ 200 Hz, rozlišení
205
- pro připojení k PC
Pyranometr
1
Elektronické
1
součástky
sada
palivových 6
článků na vodík k
výrobě elektrického
proudu s otočnou
PEM membránou
sada pro
modelu
elektrárny
celková
včetně DPH
výrobu 5
větrné
12 bitů. K počítači lze připojit více rozhraní a měřit tak současně
několik veličin.
Přístroj určený k měření intenzity slunečního záření. Měří globální
záření, tedy nejen přímé sluneční záření, ale také záření rozptýlené
atmosférou a záření odraţené od mraků. Rozsah: 0 aţ 1100 W/m2,
Citlivost: 0,3 W/m2 (platí pro 12bitová rozhraní), přesnost měření:
±5 %, spektrální rozsah: 370 nm – 1140 nm. Čidlo je určeno k
měření za kaţdého počasí, součástí je min. 6m kabel. Čidlo lze
pomocí rozhraní připojit k PC.
 10 ks - Mini solární panel 2.5 V;
 2 ks - Mini solární panel 4.5 V;
1 sada obsahuje minimálně:
 1 ks - fotovoltaický panel 1 W;
 2 ks - kabely s banánky;
 1 ks - reversibilní palivový článek 0,3 W;
 2 ks - nádrţky na jímání plynů (vodíku a kyslíku) s náustky k
připojení hadiček;
 2 ks - propojovací hadičky.
1 sada obsahuje minimálně:
 6 ks - lopatky vrtule;
 1 ks - světelnou led diodu;
 1 ks – generátor;
 1 ks - směrové kormidlo.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 18 činí 90 000 Kč včetně DPH.
206
Partner č. 20 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Termokamera
1
Technická specifikace– minimální parametry
Termokamera bude pouţívána primárně pro diagnostiku a údrţbu
budov. Termokamera musí dovolovat lokalizovat a identifikovat
konstrukční a izolační nedostatky objektů, které sniţují celkovou
energetickou účinnost domu, tj. kontrola obvodových plášťů a
střech budov, okenních a dveřních prostor, lokalizace podlahového
topení apod. Dále je moţno termokameru pouţívat k diagnostice a
údrţbě elektrických strojů a zařízení, rozvodů a rozvoden elektrické
energie, fotovoltaických panelů, transformátorů a elektrických
zařízení.
Součást dodávky:
 Termokamera
o Rozlišení bolometru 320 x 240 pixelů
o Typ detektoru: Nechlazený mikrobolometr
o Teplotní rozsah: - 20°C +350°C, výběr ze dvou volitelných
rozsahů teploty
o Citlivost detektoru: 0,045° C
o Přesnost detektoru : vysoká přesnost ±2°C, nebo ±2%
o Obrazovka: LCD dotykový barevný displej 3,5‟‟
o Multispektrální zobrazení: Ano
o Obnovovací frekvence: 60 Hz
o WIFI i Bluetooth Ano
o Kamera i Software v češtině: Ano
207
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
o Stupeň krytí: IP54
o Funkce:
o Obraz v obraze, splynutí reálného a termálního snímku, MSX
o Laserový zaměřovač s přesnou lokalizací míst
o Měřící funkce - 5 bodů, 5 oblastí
o Integrovaný fotoaparát aţ 3,1 Mpx, pořízení reálného a
termálního snímku současně
o Bluetooth propojení externích měřičích přístrojů
o Izotermy
o Periodické snímkování
o Radiometrické video přes USB
o Hlasové a textové poznámky uloţení poznámky přímo k
termogramu
o Vlhkostní alarmy vč. alarmu rosného bodu
o Součást termokamery
o Příručka pro začínající
o Manuál na CD--Rom
o Kalibrační certifikát
o Baterie 2x
o Dok na nabíjení dvou baterií současně
o Nabíječka
o USB kabel
o Micro SD (2GB) s adaptérem na SD karty
o Pevný přepravní kufr
o Obal na přenos termokamery
o Opasek na přenos termokamery
 Software pro vyhodnocování termogramu pro 10 PC licencí
 Pouzdro na přenos kamery mimo kufr
208




Sluneční štít
Stativ pro termokameru s adapterem pro termokameru
Dotykový teploměr
Bezdotykový teploměr / vlhkoměrem / infrateploměr s Bluetooth
Součástí dodávky jsou dva softwary. Jeden software pro
analyzování a vyhodnocování termogramů vč. funkce
radiometrického videa. Druhý software pro automatické
vyhodnocení poţadavků na vnitřní povrchovou teplotu dle normy
ČSN 730540-2.
Dodavatel musí zajistit ve schváleném školícím pracovišti zaškolení
(přípravný kurz) technika diagnostiky termografie pro 2 osoby a
umoţnit těmto osobám získání mezinárodních certifikátů “technik
diagnostik termografie”.
Rozšířená záruka 3 roky.
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 20 činí 365 000 Kč včetně DPH.
209
Partner č. 21 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
pojízdná tabule
Elektrotechnická
stavebnice
1
6
Technická specifikace– minimální parametry
Tabule bílá pojízdná 1000 x 1500 mm
Minimální obsah 1 sady:
 1 ks - Pracovní panel;
 160 ks - Upevňovací kolíky;
 20 ks - Propojovací vodiče LaU 0,15 délka 50 mm;
 30 ks - Propojovací vodiče LaU 0,15 délka 150 mm;
 35 - Propojovací vodiče LaU 0,15 délka 350 mm;
 1 ks - Stabilizátor napětí LM317L;
 1 ks - Nastavovací odpor regulátoru 270 Ohm;
 1 ks - Nastavovací odpor regulátoru 680 Ohm;
 1 ks - Paměť 6116;
 1 ks - Čítač 74HC393;
 6 ks - Invertor (Schmidtův klopný obvod) 74HC14;
 4 ks - Člen AND 74HC08;
 4 ks - Člen OR 74 HC32;
 1 ks - Časovač NE555;
 9 ks - Diody 1N4148;
 1 ks - Odpor (0,25W, 5%) R1 – 100k Ohm;
 1 ks - Odpor (0,25W, 5%) R2 – 220k Ohm;
 1 ks - Odpor (0,25W, 5%) R3 – 6k8;
 Váhové odpory (8k2,15k+1k5, 33k, 68k, 120k,270k,560k, 1M)
kaţdý po 1 ks;
210
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Digitální multimetr
celková
včetně DPH
6
 2 ks - Odpor u tlačítek 100k Ohm;
 5 ks - Ochranýé odpor pro svítivky 120 Ohm;
 48 ks - Tištěný odpor k ošetření vstupu 2M;
 1 ks - Zálohovací kondenzátor paměti 100µ;
 1 ks - Potenciometr PT15NVK- 100kOhm;
 15 ks - Svítivka 2mA červená ø 5 mm;
 1 ks - Akustický měnič piezo ø 27 mm;
 2 ks - Tlačítka „tact – switch“.
Digitální multimetry pro měření stejnosměrných i střídavých (do
400 Hz) veličin: napětí (400 mV–750 V), proud (400 mikroA–
10A), odpor, polovodičové diody a tranzistory, průchodnost
obvodu, kapacita, frekvence; ochrana proti přetíţení; USB výstup
na PC + SW pro zpracování měření na PC, funkce pro měření
osvětlení a zvuku.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 21 činí 30 000 Kč včetně DPH.
211
Partner č. 22 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
měřící jednotka
3
Měřicí jednotka musí umoţňovat měřit, generovat a zobrazovat na
monitoru počítače analogové a číslicové signály. Je poţadována
komunikace s počítačem prostřednictvím rozhraní USB.
Konstrukční řešení ve spolupráci s programovým vybavením musí
umoţňovat funkci v následujících módech:
 jednokanálový osciloskop a analogový generátor s funkcí
jednokanálového generování a diferenciálního měření napětí
 dvoukanálový osciloskop
s funkcí
dvoukanálového
diferenciálního měření napětí
 měření
voltampérových
charakteristik
základních
elektronických součástek
 měření
amplitudových
a
fázových
frekvenčních
charakteristik obvodů
 logický analyzátor a logický generátor s funkcí
osmikanálového měření logických signálů, dále s funkcí
osmikanálového generování logických signálů při
současném měření logických signálů
Software pro měřicí jednotku
musí být vybavena softwarem kompatibilním s operačním
systémem Windows XP nebo Windows 7, kterými je škola
vybavena. Software musí umoţňovat, aby měřicí jednotka měřila,
generovala a zobrazovala na monitoru počítače analogové a
212
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Elektrostavebnice –
pohony a převody
3
ţákovská souprava
- pro výuku
mechaniky
3
číslicové signály.
Software musí umoţňovat funkci v následujících módech:
 jednokanálový osciloskop a analogový generátor s funkcí
jednokanálového generování a diferenciálního měření napětí
 dvoukanálový osciloskop
s funkcí
dvoukanálového
diferenciálního měření napětí
 měření
voltampérových
charakteristik
základních
elektronických součástek
 měření
amplitudových
a
fázových
frekvenčních
charakteristik obvodů
 logický analyzátor a logický generátor s funkcí
osmikanálového měření logických signálů, dále s funkcí
osmikanálového generování logických signálů při
současném měření logických signálů
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně umoţňovat
provedení minimálně experimentů jako stavebnice „MERKUR
M2.2 Elektromotorek a převody“. Toto konkrétní označení
produktu pouţito v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
neboť není moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat
předmět plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a
technicky obdobné plnění!
Ţákovská souprava musí být plně kompatibilní se základní
stavebnicí MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále
vyuţívat a rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně
umoţňovat provedení minimálně experimentů jako sada
213
stavebnice pro
stavbu modelů
velkých strojů
5
Stavebnice –s 1
pohonem a
převodovkou
5
stavebnice
robotická ruka
- 3
„MERKUR MECHANIKA 1“. Toto konkrétní označení produktu
pouţito v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť
není moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat
předmět plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a
technicky obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně odpovídat stavebnici
„MERKUR M6“. Toto konkrétní označení produktu pouţito
v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť není
moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat předmět
plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a technicky
obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně odpovídat stavebnici
„MERKUR M8“. Toto konkrétní označení produktu pouţito
v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť není
moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat předmět
plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a technicky
obdobné plnění!
rozebíratelná stavebnice umoţňující sestrojit reálně pracující
manipulátor připomínající skutečnou ruku obsahující min.:
b) pohon servomotory
c) úchopový mechanismus
214
Ţákovská souprava
pro výuku
mechaniky
3
d) moţnost programování a následného simulování poţadovaných
pohybů, drah, polohy a natáčení předmětů
e) min. počet stupňů volnosti: 6
f) součástí dodávky je i ovládací SW
Souprava umoţňuje provádět základní demonstrace z oblasti měření
fyzikálních veličin, sestavit jednoduché stroje a seznámit ţáky s
působením tlaku v kapalinách (např.: měření délky metrem a
posuvným měřítkem, objem pevných a kapalných látek, objem
plynů, měření času - matematické kyvadlo, hmotnost a jednotka
hmotnosti, hustota pevných látek, hustota kapalin, hustota kapalin
(pomocí U- trubičky), tíhová síla, měření síly, prodlouţení vinuté
pruţiny (Hookův zákon), směr síly a působiště síly, skládání sil,
silový rovnoběţník, skládání tří sil, nakloněná rovina, rozloţení sil
na nakloněné rovině, třecí síla, určení koeficientu tření,
dvojramenná páka, pevná kladka, volná kladka). Součástí soupravy
je metodický návod. Jednoduché sestavení pokusů, stabilní
uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Experimentální vozík, hmotnost 50g, 1 ks - Svinovací metr, 3 m, 2
ks - Misky pro závaţí se závěsem, 1 ks - Ukazatel pro páku, 1 ks Stupnice s dílky, 1 ks - Vyvaţovací jezdec pro páku, 1 ks Vyvaţovací tělíska 50 g, 1 ks - Posuvné měřítko, plast, dělení 0, 1
mm, 1 ks - Kádinka 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Odměrný
válec 100 ml, plast, s výlevkou, 1 ks - Ponorné sondy, sada 2ks, 2
ks - Trubička, D= 8 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Trubička, D=
20 mm, L = 200 mm, akryl, 1 ks - Zátka, silikon, 12/18/27 mm, 1
otvor, 1 ks - Zkumavka 12x100 mm, skleněná, rovný okraj, 4 ks Závaţí s výřezem 50 g, 4 ks - Závaţí s výřezem 10 g, 2 ks - Drţák
215
Ţákovská souprava
pro výuku
dynamiky
3
závaţí 10 g, 1 ks - Sada závaţí 1- 50 g, velmi přesné, uloţené v
krabičce, 2 ks - Tyč válcová, 500 x 10 mm, 1 ks - Trubička, D = 8
mm, L = 80 mm, akryl, 1 ks - Archimédův dutý kvádr 50 x 20 x 20
mm - pro jednoduchý přepočet objemu bez kalkulačky, 1 ks Hliníkový kvádr, 50 x 20 x 20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, 50 x 20 x
20 mm, 1 ks - Ocelový kvádr, malý (stejné hmotnosti jako
hliníkový), 1 ks - Válcová pruţina 3N/m, 1 ks - Válcová pruţina
20N/m, 1 ks - Páka pro váhu, L = 420 mm pozůstávající z hliníkové
ploché tyče s nasunutými prvky z plastické hmoty, s čepy z
plastické hmoty pro drţení závaţí anebo misek, 2 otvory pro
stabilní a labilní rovnováhu, závit pro ukazatel, 1 ks - Listová
pruţina, ocelová, 0, 4 mm, L=165 mm, 1 ks - Kapilární trubička,
sada, 120 x 0, 5/1/1, 5 mm, 1 ks - Kladky, sada 4 ks s hlubokou
dráţkou, 1 ks - Hadice 100 cm, průhledná, plastická hmota, 1 ks Hadice 16 cm, průhledná, plastická hmota, 2 ks - Siloměr 2 N,
průhledný dělení po 0, 02 N, tmavočervený, průhledný plášť pro
pozorování vinuté pruţiny, nastavení nuly, koncový doraz pro
zabránění přetaţení, pruţiny. Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblasti měření
fyzikálních veličin, především seznámení se všemi druhy pohybů a
sráţek těles (např.: rovnoměrný pohyb, nerovnoměrný pohyb,
průměrná a okamţitá rychlost, rovnoměrně zrychlený pohyb, volný
pád, základní rovnice dynamiky a „Newtonova“ definice, sráţka
těles - hybnost, dynamické určení hmotnosti, potenciální a kinetická
energie). Součástí soupravy je metodický návod. Jednoduché
sestavení pokusů, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 2
216
ţákovská souprava
pro výuku
rotačního pohybu
3
Experimentální vozíky, hmotnost 50 g, s nízkým třením, s tyčkou
pro upevnění závaţí se zářezem 10 g , případně 50 g; 4 ks - Závaţí
s výřezem 50 g, 3 ks - Závaţí s výřezem 10 g, 1 ks - Drţák závaţí
10 g, 2 ks - Pruţný nárazník, ocelová pruţina pro demonstraci
elastického rázu, nasouvatelný na experimentální vozík, 1 ks Vodící kladka, plastická hmota, s nízkým součinitelem tření, se
svorníkem s upínacím šroubem na uchycení na stůl anebo kolejnici,
2 ks - Karoserie experimentálního vozíku, 1 ks - Pruţina pro vozík
pro rázové pokusy s dvěma experimentálními vozíky, 1 ks - Tyč,
válcová L=60 mm, D=10 mm, 1 ks - Svinovací metr, L=300 cm, 1
ks - Vozík s pohonem s volitelnou rychlostí, pro experimenty s
rovnoměrným pohybem, potenciometr pro nastaveni rychlostí.
Přepínač na volby pohybu vpřed/stop/vzad, zdířky pro externí
napájení (nerovnoměrný pohyb), baterie 9V - výměna bez otevření
krytu, 1 ks - Dráha a optická lavice, 2x50 cm, hliníkový profil,
robustní s natištěnou mm stupnicí, sestavitelná do 1 m kolejnice, na
čelní straně otvor pro upevnění kladky případně stativové tyče pro
demonstraci zrychleného pohybu, 1 ks - Univerzální spojka
kolejnic, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblasti rotačního
pohybu a vysvětlit funkci a technické řešení některých strojů.
Jednoduché sestavení pokusů, stabilní uchycení prvků, podrobný
návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
1 ks - Kruhy zploštění Země, 1 ks - Wattův odstředivý regulátor, 1
ks - Foucaultovo kyvadlo, 1 ks - Kruhový kotouč, 1 ks - Upínací
šroub, 2 ks - Ocelové kuličky ´”, 1 ks - Kulové vznášedlo, 1 ks –
kyveta, 1 ks – ruční pohon. Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
217
ţákovská souprava
pro výuku
odstředivé síly
3
ţákovská souprava
pro výuku síly a
točivého momentu
3
Ţákovská souprava
3
krytem.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblasti odstředivé síly.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
1 ks - Odstředivé rameno s motorem, 1 ks - univerzální stativová
základna z hliníku s noţičkami, 2 ks - nivelačních šrouby, 1 ks stativový běţec (H= 40 mm), 1 ks - běţec s terčíkem, 2 ks - závaţí
s výřezem 50 g, 4 ks - závaţí s výřezem 10 g, 1 ks - siloměr
transparentní (rozsah : 2 N, dělení : 0, 02 N), 1 ks - ruční stopky
(digitální, odčítání : 1/100 sek). Uloţení v úloţném boxu s vloţkou
a krytem.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblasti skládání a
působiště síly, točivého momentu a působiště momentu.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
 1 ks – silový stůl (Kovová pracovní deska (D = 200 mm) s
přesným dělením. V středě je axiální čep pro upevnění na stativ.
Na okraj desky lze upevnit aţ 4 vodící kladky v libovolném úhlu.
Na provázky, které jsou poloţené přes kladky, je moţné zavěsit
závaţí),
 4 ks - Vodící kladka, s nízkým součinitelem tření, se svorníkem s
upínacím šroubem, uchycení na stůl anebo kolejnici,
 4 ks - Drţák závaţí 10 g,
 8 ks - Závaţí s výřezem 50 g,
 8 ks - Závaţí s výřezem 20 g,
 8 ks - Závaţí s výřezem 10 g,
 4 ks - Závaţí s výřezem 5 g,
 1 ks - Momentový nástavec pro silový stůl,
 1 ks - Přídavný kotouč pro momentový nástavec.
Souprava umoţnuje měřit tlaku vzduchu, měření tlaku vzduchu,
218
pro výuku tlaku
vzduchu
Ţákovská souprava
pro výuku kmitání
3
volný pád, pokusy s magdeburskými polokoulemi, přenos zvuku ve
vzduchoprázdnu a další. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení
prvků, podrobný návod. Souprava umoţňuje provádět demonstrace
z oboru tlak vzduchu (příklady: důkaz tlaku vzduchu,
„Magdeburské polokoule“, měření tlaku vzduchu, vnitřní tlak ≥
vnější tlak, uvedení vody do varu při 60°C, sníţení vnitřního tlaku,
volný pád - pádová trubice, přenos zvuku ve vzduchoprázdném
prostoru, Boyle - Mariottův zákon, určení hmotnosti vzduchu).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Generátor zvuku (alarm), 1 ks - Zvuk pohlcující podloţka, 1 ks Magdeburské polokoule, guma, 1 ks - balónek, 1 ks - Svorka na
balónek, 1 ks - Trhač membrán, 1 ks - Plastová fólie pro „trhač
membrán“, sada, 1 ks - Okrouhlá nádobka s uzávěrem, 1 ks Pádová trubice, s pádovým tělísky, 1 ks - Vakuová nádoba 1000
ml, s vakuometrem, 1 ks - Stříkačka 120 ml, pro pokusy ve vakuu,
1 ks - Vakuová hadice, D = 6 mm, L = 30 cm, 1 ks - Manometr pro
Boyle - Mariottův pokus, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem
Souprava seznamuje ţáky s pojmy kmitání, rezonance, vlnění,
frekvence. Umoţňuje sestavit matematické kyvadlo, měřit tíhové
zrychlení a vykonat základní pokusy ze stojatého i příčného vlnění.
Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oborů kmity, vlnění
(příklady: doba kmitu matematického kyvadla, doba kmitu
pruţinového kyvadla, doba kmitu listové pruţiny, dráha - čas, zápis
harmonických kmitů, měření tíhového zrychlení, rezonance
matematického kyvadla, rezonance pruţinového kyvadla, rezonance
listové pruţiny SWS, princip rezonančního měření frekvence,
219
dynamické měření tuhosti pruţin, příčné stojaté vlnění, podélné
stojaté vlnění, odraz vln na pevném a volném konci).
Ţákovská souprava
pro výuku optiky I.
3
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Gumová šňůra, 3 m, 1 ks - Listová pruţina ocelová, 0, 6 mm, L =
300 mm, 1 ks - Drţák zapisovače, 1 ks - Závitová tyč s křídlovými
maticemi pro upevnění drţáku zapisovače na ocelovou listovou
pruţinu 2 ks - Kyvadlová koule s háčkem - dřevo, D = 60 mm, 1 ks
- Kyvadlová koule s háčkem - plast, D = 60 mm, 1 ks Experimentální motor pro pokusy s vlněním, slouţí jako budič
příčného a podélného vlnění, k napájení je vhodný frekvenční
generátor, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblastí šíření světla,
odraz světla, optické přístroje (příklady demonstrací: Světlo se šíří
přímo, Vznik stínu, Odraz světla od rovinného zrcadla, Obraz na
rovinném zrcadle, Odraz světla od dutého zrcadla, Sestrojení
obrazu na dutém zrcadle, Zobrazení bodu v dutém zrcadle, Odraz
světla od vypuklého zrcadla, Sestrojení obrazu na vypuklém
zrcadle, Zobrazení bodu na vypuklém zrcadle, Lom na rovinné
paralelní desce, Index lomu skla, Lom světla při přechodu vzduch voda, Úhel dopadu a úhel lomu, Index lomu tuhých látek, Výpočet
paralelního posunu při rovinné paralelní desce, Přechod ze skla do
vzduchu, Vychylující a převracející hranol, Lom světla na hranolu,
Lom světla spojkou, Okrajové paprsky, Zobrazení obrazu spojkou,
Zobrazení bodu spojkou, Lom světla rozptylkou, Zobrazení obrazu
rozptylkou, Zobrazení bodu rozptylkou, Barevný rozklad světla,
Zdravé oko, Krátkozrakost, Dalekozrakost, Stařecká
dalekozrakost). Jednoduché sestavení, bezpečnost elektrických
220
Ţákovská souprava 3
pro výuku optiky II.
zapojení, stabilní uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Kombinovaná halogenová lampa 12V/20W, pouţití přímo na stole
nebo na optické lavici se vstavěnou kondenzační čočkou +
hliníkový kryt s plastovými lištami pro uchycení clon, 1 ks Lichoběţníkový hranol, 1 ks - Polokruhová čočka, 1 ks - Pravoúhlý
hranol, 2 ks - Plankonvexní čočka, 1 ks - Plankonkávní čočka, 1 ks
- Optický disk (úhloměr), 1 ks - Matnice, 1 ks - Ploché zrcadlo, 1 ks
- Flexibilní zrcadlo, můţe být pouţito jako parabolické zrcadlo, 1
ks - Clona (1 a 2 štěrbiny), 1 ks - Clona (3 a 5 štěrbin), 1 ks Transparentní vanička, bílé pozadí s krytem, Uloţení v úloţném
boxu s vloţkou, krytem
Souprava umoţňuje provádět demonstrace z oblastí šíření světla,
odraz světla, optické přístroje (příklady demonstrací: Světlo a stín,
Fáze Měsíce, Zatmění Slunce a Měsíce, Dírková kamera, Fotometr,
Obraz na dutém zrcadle, Obraz na vypuklém zrcadle, Určení
ohniskové vzdálenosti spojky, Zobrazení předmětu spojkou, Zákon
zobrazení spojkou, Určení ohniskové vzdálenosti rozptylky,
Zobrazení předmětu rozptylkou, Sférické odchylky čoček, Barevné
odchylky čoček, Rozloţení a spojení barevného spektra na hranolu,
Aditivní míchání barev, Subtraktivní míchání barev, Barvy těles,
Model lidského oka, Oční vady a jejich korekce, Lupa,
Diaprojektor, Mikroskop, Dalekohled, Fotoaparát, Ohyb na mříţce,
Určení vlnové délky, Polarizace filtry, Otáčení polarizační roviny
vloţením tuhé látky, Model cukroměru, Fotoelasticimetrie).
Jednoduché sestavení, bezpečnost elektrických zapojení, stabilní
uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks - Drţák
221
stativový materiál
pro ţákovské
soupravy
1
s čočkou f=+50 mm, 1 ks - Drţák s čočkou f=-100 mm, 1 ks Objímka s čočkou f=+300 mm, 1 ks - Objímka s čočkou f=+100
mm, 1 ks - Duté zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 1 ks - Vypuklé
zrcadlo v objímce, D = 50 mm, 3 ks - Drţák čočky a clony, 2 ks Drţák diapozitivu, 1 ks - Sada otvorových clon, D=1, 3 a 8 mm (3
ks), 1 ks - Clona “L”, 1 ks - Obrazový diapozitiv se čtyrmi motivy,
1 ks - Štěrbinová clona, 1 ks - Model Země a Měsíce (Měsíc), 1 ks osa zakřivená pod úhlem 23°, D = 56 mm, 1 ks - pohyblivý Měsíc
pro zobrazení fází Měsíce, 1 ks - Drţák s matnicí, 1 ks - Diodové
světla pro aditivní míchání barev, souprava, napájecí blok (4, 5 …
15 V DC) a připojovací vodiče, 1 ks - Sada barevných filtrů
subtraktivních, 3 ks, 3 ks - Běţec pro optickou lavici, 1 ks - Běţec
stativový se šroubem, 1 ks - Rovnostranný hranol, sklo, s=25 mm, 1
ks - Stolek k hranolu, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Jedná se o stativový materiál k ţákovským soupravám pro
mechaniku a pro dynamiku, rotační pohyb, na tlak vzduchu, kmity,
vlnění a optiku“
Souprava musí minimálně obsahovat: 2 ks - Loţiskový čep, 1 ks Drţák pro siloměry a zkumavky, 1 ks - stolová úpinka, upínací
rozsah 50 mm, 2 ks - Kolejnice, vysoká, 300 mm, NTL - hliníkový
profil, pouţitelný jako stativová základna, anebo spojením jako
nakloněná rovina, 1 ks - Spojka kolejnic, univerzální, NTL hliníkový profil, pro spojování kolejnic, 3 ks - mnohonásobná
spojka, hliníkový čtverhranný profil určený na montáţ tyčí, čepů
(a)nebo listových pruţin, 1 ks - Válcová spojka, 80 mm, 1 ks Běţec se šroubem, NTL - profil, 1 ks - Běţec s dráţkou pro
stupnice, stínidla a ukazatele, 2 ks - Tyč válcová, L=250mm, D=10
mm, 2 ks - Plastový návlek pro stativové tyče, 1 ks - Tyč válcová,
222
Sada pro výuku
elektřiny a
magnetismu
10
L=100mm, D=10 mm, 1 ks - Nůţky, 1 ks - Pevná niť, cívka 30 m,
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
1 sada musí obsahovat minimálně:
 žákovskou soupravu pro výuku elektřiny
Souprava umoţňuje vykonat celou řádku demonstrací (např.
jednoduchý elektrický obvod, Přepínač, Napětí, Sériové zapojení
zdrojů napětí, Paralelní zapojení zdrojů napětí, Intenzita proudu,
Vodiče a nevodiče, Vedou kapaliny elektrický proud?,
Elektrolytický článek, Voltův článek) a seznámit ţáky se základy
obvodů, pojmem odpor, energie, práce a výkon, elektrochemie.
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Propojovací deska; 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý; 1 ks Spojovací vodič 50 cm červený; 1 ks - Spojovací vodič 50 cm
modrý; 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený; 1 ks - Spojovací
vodič 75 cm modrý; 4 ks - Modul připojení; 5 ks - Modul přímé
vedení; 2 ks - Modul přímé vedení se zdířkou; 1 ks - Modul vedení
T se zdířkou; 4 ks - Modul vedení T; 4 ks - Modul vedení L se
zdířkou; 2 ks - Modul vedení L; 1 ks - Modul přerušené vedení; 2
ks - zdířky; 1 ks - Modul vypínač ON/OFF; 2 ks - Modul přepínač;
1 ks - Modul odpor 100 Ohm; 1 ks - Modul odpor 500 Ohm; 1 ks Modul odpor 1 kOhm; 2 ks - Modul baterie 1.2V; 2 ks - Modul pro
krokosvorku; 2 ks - Modul s objímkou E 10; 1 ks - Nádoba pro
elektrolýzu; 1 ks - Sada vodičů a nevodičů; 1 ks - Sada elektrod; 2
ks - Ţárovka E 10, 2.5 V/0.2 A; 2 ks - Ţárovka E 10, 10 V/0.05 A;
1 ks - Pojistkový drát 0.1 mm; 1 ks - Odporový drát 0.2 mm; 1 ks Měděný drát 0.2 mm; 4 ks - Krokosvorka s kontaktním kolíkem; 2
ks - Drţák se zářezem a otvorem; Uloţení v úloţném boxu s
vloţkou a krytem,
223
 žákovskou souprava pro výuku elektromagnetismu
Souprava seznámí ţáky s pojmy práce, výkon, přeměna kinetická
energie v elektrickou, indukce, elektromagnetsimus, transformátor
(souprava umoţňuje provádět min. následující demonstrace: model
bimetalové pojistky, bimetalový termostat, bimetalový hlásič ohně,
výkon elektromotoru, mechanická práce a výkon elektrického
proudu, elektrický proud vytváří magnetické pole, magnetické pole
cívky, magnetem ovládané spínače, relé, relé s pracovním a
klidovým kontaktem, samočinný přerušovač obvodu, bzučák na
střídavý proud, model magnetické pojistky, pohybové účinky
elektrického proudu, Lorenzova síla, princip elektromotoru, model
elektromotoru, jednosměrný motor, sériový vinutý motor, derivační
motor, model elektromagnetického měřícího přístroje, indukce,
indukované napětí, princip generátoru proudu, alternátor s rotací
magnetu, alternátor s rotací cívky, generátor jednosměrného
proudu, generátor s elektromagnetem, generátor s rotujícím
elektromagnetem,
indukce
při
jednosměrném
proudu,
transformátor, transformátor 1 : 1, nezatíţený transformátor,
intenzita proudu se téţ transformuje, cívka připojená k
jednosměrnému proudu, vypínací špičky způsobené samoindukcí,
Lenzovo pravidlo, brzdící účinek způsobený samoindukcí, cívka
připojená k střídavému proudu, impedance cívky, odpor a
indukčnost v střídavém napětí). Jednoduché sestavení, stabilní
uchycení prvků, podrobný návod.
Za tímto účelem musí souprava obsahovat minimálně: 1 ks - Modul
ohřívací spirála, 1 ks - Modul doutnavka, 1 ks - Modul vypínač, 1 ks
- Ţelezné jádro, L=50 mm, 1 ks - Kontaktní jehla, 2 ks - Pólový
nástavec, 2 ks - Kartáček, 1 ks - Drţák magnetu na čepu, pro montáţ
224
magnetu na moduly, 1 ks - Komutátor, 1 ks - Stírací krouţky, 1 ks Bimetalový pás, 1 ks - Plochá ocelová pruţina, 1 ks - Plochá
mosazná pruţina, 1 ks - Modul motor, 0.5 … 4 V DC, 1 ks - Modul
pro cívku 800 závitů, 1 ks - Modul pro cívku 2x800 závitů, 1 ks Cívka 800 závitů, modrá, 1 ks - Cívka 2x800 závitů, 1 ks - U-jádro a
I-jádro, 2 ks - Loţisková tyč, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a
krytem.
 žákovskou souprava pro výuku elektroniky
S pomocí této soupravy je moţné vykonat řadu pokusů z
elektroniky. Jednoduché sestavení, stabilní uchycení prvků,
podrobný návod. Souprava umoţňuje vykonávat demonstrace z
oblastí polovodičů, diod, kondenzátorů (příklady demonstrací:
polovodiče, diody, kondenzátory, tranzistory, multivibrátory,
usměrňovací zapojení, rezonanční obvody, usměrňovací obvody,
zesilovací obvody, logické obvody).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat: 1 ks Spojovací deska, 2 ks - Spojovací vodič 25 cm černý, 1 ks Spojovací vodič 50 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič 50 cm
modrý, 1 ks - Spojovací vodič 75 cm červený, 1 ks - Spojovací vodič
75 cm modrý, 1 ks - Modul solární článek, 1 ks - Modul mikrofon, 4
ks - Modul připojení, 5 ks - Modul přímé vedení, 3 ks - Modul přímé
vedení se zdířkou, 4 ks - Modul vedení T, 1 ks - Modul vedení T se
zdířkou, 2 ks - Modul vedení L, 4 ks - Modul vedení L se zdířkou, 1
ks - Modul vedení přerušené, 2 ks - zdířky, 2 ks - Modul objímka E
10, 2 ks - Modul vypínač ON/OFF, 1 ks - Modul baterie
(akumulátor) 1.2 V, 1 ks - Modul sluchátko, 1 ks - Modul odpor 100
Ohm, 1 ks - Modul odpor 500 Ohm, 1 ks - Modul odpor 1 kOhm, 1
ks - Modul odpor 10 kOhm, 1 ks - Modul odpor 47 kOhm, 1 ks -
225
Modul nastavitelný odpor 10 kOhm, 1 ks - Modul potenciometr 470
Ohm, 1 ks - Modul odpor NTC, 1 ks - Modul odpor PTC, 1 ks Modul odpor LDR, 1 ks - Modul odpor VDR, 1 ks - Modul
kondenzátor 0, 1 μF, 1 ks - Modul kondenzátor 1 μF, 1 ks - Modul
kondenzátor 2 μF, 1 ks - Modul kondenzátor ELKO, bi 10 μF, 1 ks Modul kondenzátor ELKO, 100 μF, 1 ks - Modul kondenzátor
ELKO, 1000 μF, 2 ks - Modul dioda Si, 1 ks - Modul germaniová
dioda, 1 ks - Modul Zenerova dioda, 2 ks - Modul dioda LED, 1 ks Modul můstek, 4 LED diody, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze
vlevo, 1 ks - Modul tranzistor NPN, báze vpravo, 1 ks - Modul
tranzistor PNP, báze vlevo, 1 ks - Modul pro cívku s 800 závity, 1 ks
- Modul pro cívku s 2x800 závity, 1 ks - Modul bzučák, 1 ks Sluchátka, 1 ks - Cívka s 800 závity, modrá, 1 ks - Cívka s 2x800
závity, červená, 1 ks - Ţelezné jádro U a I, 2 ks - Ţárovka
E10/10V/0, 05A, 1 ks - Nábojnice pro magnet, 2 ks - Válcový
magnet, AlNiCo, D=10 mm, L=50 mm, 1 - Ţelezné jádro, L=50
mm, 1 ks - Kolík s jehlou, 2 ks - Krokosvorka, 2 ks - Krokosvorka s
kolíkem, Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem.
 Analogový univerzální měřící přístroj s rozsahy
odpovídajícími potřebám ţákovských souprav uvedených v této
sadě,
 Digitální univerzální měřící přístroj s rozsahy odpovídajícími
potřebám ţákovských souprav uvedených v této sadě,
 Napájecí zdroj - napájecí zdroj menšího výkonu (doporučené
hodnoty: napětí do 12 V, proud do 3 A) s i indikací nastaveného
napětí s výstupem regulovatelného stabilizovaného
stejnosměrného napětí a výstupem střídavého napětí s rozsahy
odpovídajícími potřebám ţákovských souprav uvedených v této
226
Demonstrační sada
2
sadě.
Součástí jedné sady jsou minimálně následující vzájemně
kompatibilní součásti:
1) Demonstrační propojovací tabule pro svislé umístění
přizpůsobená k upevnění modulů učebních souprav,
demonstračních měřidel a zdrojů včetně stativu umoţňujícímu
postavit tabuli na stůl;
2) Analogový univerzální měřící přístroj s rozsahy
odpovídajícími potřebám učebních souprav;
3) Digitální univerzální měřící přístroj s rozsahy odpovídajícími
potřebám učebních souprav;
4) Demonstrační A/D měřící přístroj s analogovým a digitálním
ukazatelem hodnot měřených veličin. Měřicí rozsahy musí
vyhovovat potřebám učebních souprav;
5) Regulovatelný napájecí zdroj menšího výkonu (doporučené
hodnoty: napětí do 12 V, proud do 3 A) s i indikací nastaveného
napětí
s
výstupem
regulovatelného
stabilizovaného
stejnosměrného napětí a výstupem střídavého napětí s parametry
dle poţadavků učebních souprav;
6) Regulovatelný napájecí zdroj stejnosměrného a střídavého
napětí středního výkonu (doporučené hodnoty: napětí do 25 V,
proud do 6 A) s i indikací nastaveného napětí se 2 výstupy
regulovatelného
stejnosměrného
napětí
a
výstupem
regulovatelného střídavého napětí s parametry dle poţadavků
učebních souprav;
7) Výkonový napájecí zdroj regulovatelného stejnosměrného a
střídavého napětí (doporučené hodnoty: napětí do 25 V, proud do
10 A) s indikací nastaveného napětí s výstupy regulovatelného
227
stejnosměrného napětí a regulovatelného střídavého napětí s
parametry dle poţadavků učebních souprav;
8) Generátor napětí sinusového, obdélníkového a pilového napětí s
minimálním regulačním rozsahem od 0,1 do 100 kHz s
výstupním napětím a proudem vyhovujícím potřebám učebních
souprav;
9) Učební souprava pro učitele zaměřená na základní elektrické
obvody - základní modulově uspořádaná souprava pro učitele
určená k demonstraci funkce základních elektrických obvodů.
Souprava musí obsahovat minimálně následující základní prvky
(moduly) elektrických obvodů:
 4 ks modul připojení
 5 ks modul přímé vedení
 2 ks modul přímé vedení se zdířkou
 5 ks modul vedení T
 2 ks modul vedení T se zdířkou
 5 ks modul vedení L
 4 ks modul vedení L se zdířkou
 2 ks modul vedení přerušené
 1 ks modul vedení L přerušené
 1 ks úloţný box velký s vloţkou
10) Učební souprava pro učitele zaměřená na základní elektrické
obvodové součástky - modulově uspořádaná souprava určená pro
učitele k demonstraci funkce základních elektrických obvodů.
Souprava musí obsahovat minimálně následující základní prvky
(moduly) elektrických obvodů:
 2 ks modul s objímkou E10
228



















3 ks
3 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
modul s objímkou E14
modul baterie 1.5V
modul vypínač
modul přepínač
modul tlačítko
modul doutnavka, zápalné napětí méně neţ 100 V
modul rezistor 100 Ω / 2W
modul rezistor 500 Ω / 2W
modul rezistor 1 k Ω / 2W
modul rezistor 10 k Ω / 2W
modul nastavitelný rezistor 10 kΩ /4W
modul potenciometr 470 Ω / 4W
modul pro cívku
modul pro cívku se snímačem
modul pro cívku s bočním připojením vlevo
modul se svorkou
modul drţák kruhových součástek
modul motor s převodovkou
úloţný box velký s vloţkou
11) Učební souprava pro učitele zaměřená na základní
elektromagnetické a elektrochemické aplikace - modulově
uspořádaná souprava určená pro učitele k demonstraci funkce
základních principů v oblasti elektromagnetismu a
elektrochemie. Souprava musí obsahovat minimálně následující
prvky (moduly):
 1 ks cívka 800 závitů (11 mH, 2A)
229
























1 ks cívka 2x800 závitů (45 mH, 1A)
1 ks U-jádro se spojkou
1 ks I-jádro dlouhé
2 ks drţák baterie
1 sada vodiče a nevodiče
1 ks ţhavící spirála včetně drţáku se zástrčnými kolíky
1 ks bimetalový pás
3 ks svorka se zástrčným kolíkem
4 ks krokosvorka se zástrčným kolíkem
2 ks krokosvorka
1 ks kladka s ukazovatelem
2 ks drţák se zástrčným kolíkem
2 ks drţák se zářezem a otvorem
1 ks pruţina plochá ocelová, 300 mm
1 ks nádobka na elektrolýzu
1 sada elektrody
1 ks kontaktní kolík
1 ks kotva zvonku
1 ks miska zvonku
1 ks otočná cívka s ukazatelem (protiváha je
našroubována na cívce)
1 ks modul stupnice
1 ks modul kuličkové loţisko
1 ks vychylovací vodič
1 ks úloţný box velký s vloţkou
12) Učební souprava pro učitele zaměřená na objasnění principu
230
funkce elektromotorů a generátorů - modulově uspořádaná
souprava určená pro učitele k demonstraci funkce
stejnosměrných a střídavých motorů a generátorů. Souprava
musí obsahovat minimálně následující prvky (moduly)
umoţňující sestavit základní druhy točivých strojů a tím názorně
ţákům objasnit principy jejich funkce:
 2 ks modul s objímkou
 1 ks modul pro sběrač AC
 1 ks modul pro sběrač DC
 4 ks drţák sběrače
 1 ks sběrač
 1 ks dvoupólový rotor, loţiskové uloţení
 1 ks čtyřpólový rotor, loţiskové uloţení
 1 ks závit rotoru, loţiskové uloţení
 1 ks rotor s permanentním magnetem, loţiskové uloţení
 1 ks drţák magnetů
 1 ks adaptér drţáku magnetů
 1 pár magnety
 1 ks modul pro cívku s bočním připojením vlevo
 1 ks modul pro cívku s bočním připojením vpravo
 2 ks cívka 400 závitů (3 mH / 4A)
 2 ks I-jádro, krátké
 1 ks úloţný box velký s vloţkou
13) Učební souprava pro učitele zaměřená na základní elektronické
součástky a obvody - modulově uspořádaná souprava určená pro
učitele k demonstraci funkce základních elektronických obvodů
231
a součástek. Souprava musí minimálně umoţnit sestavit základní
elektronické obvody s pouţitím běţných elektronických
součástek. Seznam poţadovaných modulů:
 4 ks modul přímé vedení
 1 ks modul rezistor 10 kΩ / 2 W
 1 ks modul rezistor 47 kΩ / 2 W
 1 ks nastavitelný rezistor 10 kΩ / 4 W
 1 ks modul rezistor NTC 4k7 / 0,75 W
 1 ks modul rezistor LDR 20 V,  = 950 nm
 1 ks modul rezistor VDR 14 V / 0,1 W
 1 ks modul rezistor PTC 110 Ω
 1 ks modul kondenzátor 0,1 F / 100 V
 1 ks modul kondenzátor 1 F / 100 V
 1 ks modul kondenzátor 10 F / 35 V
 1 ks modul kondenzátor 100 F / 35 V
 1 ks modul kondenzátor 1000 F / 35 V
 2 ks modul křemíková dioda 1000V / 1A
 1 ks modul zenerova dioda Uz 1 V / 5 mA
 4 ks modul LED dioda
 1 ks modul můstkový usměrňovač s LED diodami
 1 ks modul tranzistor NPN (báze vlevo) 80 V / 1 A
 1 ks modul tranzistor NPN (báze vpravo) 80 V / 1 A
 1 ks modul tranzistor PNP 80 V / 1 A
 1 ks modul bzučák 9 V
 1 ks modul reproduktor 8 Ω / 1 W
 1 ks modul mikrofon
 1 ks úloţný box velký s vloţkou
232
14) Učební souprava pro učitele zaměřená na objasnění funkce
nejpouţívanějších elektronických součástek - modulově
uspořádaná souprava určená pro učitele k demonstraci funkce
sloţitějších elektronických obvodů a součástek. Souprava musí
obsahovat minimálně následující prvky (moduly) umoţňující
sestavit sloţitější elektronické obvody:
 1 ks modul přímý vodič
 2 ks modul přímý vodič se zdířkou
 1 ks modul T vodič se zdířkou
 1 ks modul kříţový přepínač s indikací polohy
 1 ks modul křiţující se vodivé propojení
 1 ks modul rezistor 3,3 kΩ
 1 ks modul rezistor 22 kΩ
 1 ks modul rezistor 47 kΩ
 1 ks modul rezistor 1 MΩ
 1 ks modul rezistor 1,5 MΩ
 1 ks modul rezistor 4,7 MΩ
 1 ks modul lineární otočný rezistor 1 kΩ / 4 W
 1 ks modul lineární otočný rezistor 2,5 kΩ / 4 W
 1 ks modul kondenzátor 1 F – bipolární
 1 ks modul elektrolytický kondenzátor 1000 F
 2 ks modul solární článek
 1 ks modul germaniová dioda
 1 ks modul křemíková dioda
 1 ks modul tyristor 5 A, řízený katodou
 1 ks modul tyristor, oboustranně řízený
233









1 ks modul triak 4 A
1 ks modul zobrazovač směru proudu
1 ks modul Darlingtonův tranzistor
1 ks modul fototranzistor
1 ks modul optický snímač
1 ks modul indikátor přepětí
1 ks modul vysílač světelného signálu
1 ks modul přijímač světelného signálu
1 ks modul zesilovač s parametry odpovídajícími
komponentům soupravy
 1 ks světlovodné optické vlákno
 1 ks relé
 1 ks úloţný box velký s vloţkou
15) Seznam úloh, jejichž realizaci musí učební soupravy uvedené
v bodě 9, 10, 11, 12 minimálně umožňovat:
Základní úlohy:
 sestavení jednoduchého elektrického obvodu
 vedení proudu ve vodě, v roztocích (sůl, cukr), kyselých a
zásaditých roztocích,
 tepelné účinky elektrického proudu
 funkce pojistky
 působení cívky na stálý magnet
 elektromagnet a jeho působení na ocel
 přerušovač
 elektrický zvonek
 bimetalový termostat
 bimetalová pojistka
234



























nerozvětvený elektrický obvod
rozvětvený elektrický obvod
dvojvypínač u svítidla
schodišťový vypínač
sériové zapojení zdrojů
paralelní zapojení zdrojů
měření odporu pomocí voltmetru a ampérmetru
závislost proudu a napětí pro ţárovku
závislost odporu vodiče na jeho délce, průřezu a materiálu
závislost odporu vodiče na teplotě
náběhový proud při zapojení ţárovky
sériové zapojení rezistorů
dělič napětí
dělič napětí s vyuţitím potenciometru
paralelní zapojení rezistorů
kombinované zapojení rezistorů
pouţití reostatu k regulaci proudu
pouţití reostatu jako děliče napětí
závislost výkonu na proudu a napětí
magnetické pole elektromagnetu
elektromagnetický jistič
relé jako spínač a přepínač
měření proudu přístrojem s otočnou cívkou
elektromagnetická indukce
přenos energie elektromagnetickou indukcí
vznik střídavého elektrického proudu
vnitřní odpor zdroje
235
 vnitřní odpor voltmetru
 vnitřní odpor ampérmetru
 vodič v magnetickém poli
 důsledky přerušení proudu cívkou
Vodič - nevodič
 vodič – nevodič (pevné látky)
 přepínač
 vedení proudu zeminou a vliv vlhkosti an vedení proudu
 vedení proudu lidským tělem, vliv vody na vodivost těla
 vedení proudu v deionizované vodě
 elektrický obvod uzavřený uzemňovacím vedením
Měření napětí, zdroje napětí
 měření elektrického napětí
 svorkové napětí – napětí při běhu naprázdno
 úbytek napětí na vypínači
 úbytek napětí na ţárovce
 intenzita proudu je v nerozvětveném elektrickém obvodu
 intenzita proudu v rozvětveném elektrickém obvodu
 zdroje napětí v sériovém a paralelním zapojení – měření
napětí
 sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí – měření intenzity
proudu
 sériové a paralelní zapojení zdrojů napětí – zkratový proud
Ohmův zákon – zapojení odporů
 závislost napětí, proudu a odporu – Ohmův zákon
 závislost odporu na délce, průřezu a materiálu vodiče
 příklady PTC vodičů – kovové vodiče (ţárovka)
236
 rezistory v sériovém zapojení
 rezistory v paralelním zapojení
 úbytek napětí
 model potenciometru
 úbytek napětí na ţárovce
 potenciometr se ţárovkou jako indikační přístroj
 model regulátoru osvětlení
Elektrické spotřebiče a jejich zabezpečení
 práce a výkon elektrického proudu
 odporový drát přeměňuje elektrickou energii na energii
tepelnou
 model ponorného ohřívače
 zkrat a nebezpečí poţáru
 tavná pojistka a její ochranná funkce
 ţhavicí působení spirály
 model měřicího přístroje s topným drátkem
 model termostatu
 bimetalová ochrana elektrického obvodu
Termočlánky a elektrochemie
 princip termočlánku
 princip galvanických zdrojů napětí
 měření napětí osciloskopem
 napětí z roztoku salmiaku a roztoku kuchyňské soli
 LeClanché – článek (baterie do kapesní svítilny)
 olověný akumulátor
 NiFe – akumulátor
 elektrolýza roztoků jodidu zinečnatého, chloridu
237
měďnatého, kuchyňské soli
 poměďování zinkové destičky
 elektrolytický usměrňovač
Elektromagnetismus
 Oerstedtův pokus
 silové působení na vodič pod proudem v magnetickém poli
 magnetické pole cívky
 intenzita magnetického pole cívky
 vliv ţelezného jádra na magnetické pole cívky
 model zdvihacího magnetu
 magnetizace ferromagnetických materiálů
 model přístroje s otočnou cívkou
 otevírání a uzavírání elektrického obvodu pomocí tyčového
magnetu
 relé – rozpínací kontakt, spínací kontakt, spínací a rozpínací
kontakt, přepínací kontakt
 Wagnerovo kladívko
 bzučák
 elektrický zvonek
 model magnetické pojistky
Elektromagnetická indukce
 mikrofon – přeměna zvuku na střídavý proud
 znázornění střídavého proudu zvukem
 vznik indukovaného napětí
 závislost indukovaného napětí a proudu na magnetickém
poli a na počtu závitů cívky
 projevy indukovaného napětí
238
 model stejnosměrného generátoru
 měření zkratového proudu
 výkon indukovaného proudu
Transformátory
 transformátor s cívkami v jedné ose
 transformátor s paralelními cívkami
 transformátor s ţelezným jádrem
 transformátor v provozu střídavého napětí (50 Hz)
 transformátor s pouţitím frekvenčního generátoru
 převod napětí na zatíţeném a nezatíţeném transformátoru
 sekundární napětí a poloha cívek
 primární elektrický proud na nezatíţeném a zatíţeném
transformátoru
Generátory
 elektromagnetická indukce
 rotující smyčka vodiče
 generátor na střídavý proud (alternátor)
 generátor stejnosměrného proudu (dynamo)
 generátor střídavého proudu s elektromagnetickým statorem
 generátor stejnosměrného proudu s elektromagnetickým
statorem
 samobuzený generátor stejnosměrného proudu
 samobuzený generátor střídavého proudu
Elektromotory
 magnetické pole rotujícího magnetu
 magnetické pole dvoupólového rotoru s připojením
krouţkového sběrače
239








magnetické pole dvoupólového rotoru s připojením
komutátoru
dvoupólový rotor v magnetickém poli
stejnosměrný motor s permanentním magnetickým polem
statoru
stejnosměrný motor s elektromagnetickým polem statoru
derivační motor
sériový motor
synchronní motor
stejnosměrný motor bez komutátoru
16) Seznam úloh, jejichž realizaci musí učební soupravy
uvedené v bodě 13 a 14 minimálně umožňovat:
Kondenzátory:
 zásobník elektrického náboje
 kapacita
 časový spínač
 kondenzátor v obvodu stejnosměrného a střídavého proudu
 vyhlazení usměrněného proudu
 reaktance se střídavým napětím 50 Hz
 impedance kondenzátoru
 sériové a paralelní zapojení kondenzátorů (určení kapacity)
Polovodiče a rezistory:
 rezistory PTC a NTC
 automatická ochrana proti přehřátí
 model elektrického teploměru
 fotorezistor, model osvitoměru
240

varistor, varistor v obvodu střídavého napětí, charakteristika
odporu varistoru
Diody:
 křemíková a germaniová dioda, charakteristiky
 křemíková dioda jako usměrňovač
 svítící LED dioda
 zenerova dioda, charakteristika
 ochrana před zvýšeným napětím
 stabilizace napětí
 dioda jako ochrana před přetíţením
 zkoušečky polarity
Usměrňovače:
 jednocestný usměrňovač
 můstkový usměrňovač
 zdvojovač napětí
Tranzistory:
 tranzistor PNP a NPN jako dvojitá dioda
 řízení tranzistoru proudem báze, nastavení pracovního bodu
 dělič napětí v bázi
 charakteristiky tranzistoru
 tranzistor jako spínač
 tranzistor jako zesilovač
 zapojení tranzistoru se společnou bází, kolektorem a
emitorem
 dvoustupňové zapojení zesilovače
 nízkofrekvenční zesilovač
 mikrofonní zesilovač
241



zpětná vazba zesilovače
tranzistory v Darlingtonově zapojení
řízení obvodů světlem, světelná závora, automatické
osvětlení
 hlásič poţáru, alarm
 model elektrického teploměru
 senzorový kontakt
 ovládání střídavého napětí
 přenos hudby
Klopné obvody:
 bistabilní, monostabilní a astabilní klopný obvod
 nastavení času přepnutí
 vyuţití astabilního klopného obvodu (multivibrátoru)
 blikavé zapojení
 obdélníkový a trojúhelníkový generátor
Tyristory a triaky:
 řízení tyristoru a triaku, funkce řídící elektrody
 fázové řízení
 tyristor v obvodu stejnosměrného proudu
 řízení střídavého proudu tyristorem
 řízení střídavého proudu triakem
Optoelektronika:
 fotoelektrický princip vzniku elektrického náboje
 sériové a paralelní zapojení fotobuněk
 závislost solárního napětí na intenzitě světla, úhlu dopadu a
teplotě
 fototranzistor
242

demonstrační
souprava – optická
vlákna
2
Dvoukanálový
1
optické spojení elektrických obvodů, světlovody, vysílače a
přijímače
 přenos signálu pomocí světlovodu
 optočleny a jejich vyuţití při řízení elektrických obvodů
 světelné závory
Souprava umoţňuje provádět základní demonstrace z oblasti
senzorů a optických vláken (např.: detekce optického signálu
analogovým přijímačem, Tyndallův pokus, přenos a zesílení zvuku,
změna elektrického osignálu na optický, útlum na spojích vláken,
měření s pouţitím mechanických stavitelných drţáků, přenos
signálu z generátoru funkcí, přenos signálu od zdroje frekvence,
měření hmotnosti pomocí optického vlákna, přenos digitálního
signálu mezi počítači).
Za tímto účelem musí souprava minimálně obsahovat:
 2 ks - hlavních panelů, z nichţ kaţdý obsahuje 5V stabilizátor a
9V neodpojitelnou zástrčku - panely jsou navzájem
nezaměnitelné, protoţe jeden slouţí jako montáţní celek vysílače
( TX deska) a druhý jako přijímač (RX deska). Na obou panelech
jsou zabudovány 3 zásuvky pro přímé spoje, do nichţ mohou být
zapojeny díly soupravy umoţňující výše uvedené demonstrace.
Mezi spoji jsou měřicí zařízení (MZ), které usnadňují
monitorování napětí ve vybraných místech soupravy.
Na hlavních panelech jsou také optické spoje vysílače a
přijímače, do nichţ je zapojeno polymerové optické vlákno
(průměr 1 mm).
 program na sledování pokusů na PC.
Uloţení v úloţném boxu s vloţkou a krytem
Dvoukanálový osciloskop s kmitočtem min. 30 MHz, zobrazení
243
osciloskop
Van de Graafův
generátor
1
Wimshurstova
indukční elektřina
Elektroskop
1
Funkční generátor
3
Programovatelný
zdroj bezpečného
napětí
3
2
kanálů 1, 2, 1+2, 1-2, zobrazení XY, vstupní impedance min. 1
MΩ, jemná regulace vychýlení
Van de Graafův generátor s výstupním napětím do 200 kV, plynule
nastavitelný motorový pohon, příslušenství stacionární
konduktorová koule
Wimshurstova indukční elektřina s výstupním napětím do 160 kV,
ruční pohon
Elektroskop podle Kolbeho, oboustranně zakrytá kovová skříňka,
stupnice napětí
programovatelný generátor sinusového a obdélníkového napětí s
velmi přesným a nastavením frekvence s vysokou stabilitou, výstup
generátoru musí být chráněn elektronickou pojistkou proti
přetíţení.
 frekvenční rozsah dle parametrů ostatních výukových modulů
 rozsah regulovatelného výstupního napětí musí odpovídat
poţadavkům vstupních obvodů ostatních výukových modulů
 výstupní odpor max. 0,1 Ω
 maximální kolísání napětí v rozmezí ±1 %
 maximální kolísání frekvence v rozmezí ±0,01 %
 inkrementální nastavení frekvence, amplitudy a tvaru výstupního
napětí
přesný, stabilní a nastavitelný zdroj stejnosměrného napětí s
výstupem chráněným proti přetíţení elektronickou pojistkou.
minimální parametry:
 regulační rozsah kladného i záporného stejnosměrného napětí
musí vyhovovat poţadavkům na napájení ostatních výukových
modulů
 výstup musí být chráněn elektronickou pojistkou proti přetíţení
244
Digitální voltmetr
3
Třífázový systém
3
 maximální kolísání napětí v rozmezí ±0,1 %
 paměť minimálně pro 5 hodnot výstupního napětí
 krokové nastavování hodnoty výstupního napětí pomocí
dekadického voliče (individuální nastavení hodnoty pro
jednotlivé řády)
Voltmetr musí být určen pro měření stejnosměrných a střídavých
napětí.
Minimální parametry:
 automatická i ruční volba rozsahu
 rozsahy stejnosměrného i střídavého napětí musí odpovídat
napěťovým úrovním výukových modulů
 rozsahy pro měření kmitočtu musí odpovídat kmitočtovým
úrovním výukových modulů
 minimální poţadovaná přesnost: DC ±0,05%, AC ±1%
 minimální vstupní odpor 10 MΩ
 4,5 místný displej
Modul svou konstrukcí, provedením a výstupními signály musí
vyhovovat poţadavkům pro názornou demonstraci vlastností
trojfázové soustavy.
 výstupní signály z modulu musí prostřednictvím měřicí jednotky
umoţňovat zobrazení výstupních signálů na monitoru počítače
 modul musí obsahovat vzájemně propojitelnou zdrojovou a
zátěţovou část, vlastní generátor tří fázově posunutých
harmonických napětí
 výstupy musí být chráněny elektronickou pojistkou
 modul musí umoţňovat demonstraci vlastností třífázové
soustavy při zapojení do hvězdy a trojúhelníku minimálně 3
odlišnými sadami součástek pro symetrickou zátěţ, které budou
245
Napájecí zdroj 5 V
3
Napájecí zdroj ±15
V
3
Rozvod napájení
univerzální
3
Souprava
propojovacích
kabelů a sond
3
Souprava
dvoukolíkových
3
současně vyuţity k předvedení vlastností při nesymetrické zátěţi
 amplituda výstupního napětí musí vyhovovat vstupním obvodům
ostatních výukových modulů
 kmitočet výstupního napětí 50 Hz
Napájecí zdroj bezpečného napětí pro napájení modulů
jednotlivých pracovišť s poţadovanými min. parametry:
 stabilizovaný zdroj s ochranou proti zkratu a přetíţení
 vstupní sítové napětí 220 – 250V, 50Hz
 výstupní napětí 5V DC, 4 A
Napájecí zdroj bezpečného napětí pro napájení modulů regulace
s poţadovanými parametry:
 stabilizovaný zdroj s ochranou proti zkratu a přetíţení
 vstupní síťové napětí 220 – 250V, 50Hz
 výstupní napětí ±15V DC pro napájení motorové soustavy
 nezaměnitelný výstupní konektor
 podloţka, umoţňující nepohyblivé uloţení aţ osmi modulů
 rozvodná lišta obsahující zdířky pro vstup zdroje a výstupy
umoţňující připojení napájení pro jednotlivé moduly
 k propojení modulů, k připojení napájení a měřících přístrojů
 vysoká ohebnost, odolnost proti opotřebení, zlomení a prasknutí
izolace
Kaţdá souprava musí minimálně obsahovat tyto kabely:
 6 ks - délka 10 aţ 15 cm;
 4 ks délka 15 aţ 20 cm;
 2 ks délka 35 aţ 40 cm;
 1 ks dvouţilový kabel - délka 40 aţ 50 cm.
Součástky musí být uloţeny ve dvoukolíkových pouzdrech.
Rozteče kolíků součástek musí být stejné jako rozteče zdířek ve
246
součástek
výukových modulech.
Kaţdá souprava musí obsahovat tyto součástky v pouzdrech:
1 ks - rezistor 1 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 10 Ω, přesnost 1%,
3 ks - rezistor 100 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 200 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 500 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 600 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 840 Ω, přesnost 1%,
3 ks - rezistor 1 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 1 500 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 2 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 3 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 5 000 Ω, přesnost 1%,
4 ks - rezistor 10 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 20 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 33 600 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 50 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 100 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - rezistor 1 000 000 Ω, přesnost 1%,
1 ks - kondenzátor 10 nF,
1 ks - kondenzátor 94 nF,
1 ks - kondenzátor 100 nF,
3 ks - kondenzátor 1 000 nF,
1 ks - kondenzátor 3 000 nF,
1 ks - kondenzátor 5 000 nF,
4 ks - polovodičová dioda 1000V / 1A,
1 ks - Zenerova dioda 3V / 1W,
247
1 ks - LED dioda,
1 ks - termistor PTC,
1 ks - termistor NTC.
Dvoukolíková
spojka
30
 prvek umoţňující vodivé propojení volných míst v obvodu
jednotlivých modulů
 pozlacené konektory
Multimetr
20
Displej se zobrazením 3,5 tlačítko pro záznam právě měřené
hodnoty, automatická volba rozsahů. Rozsah AC proudu alespoň
200μA-10A. DC napětí 200mv- 600V. Test diod a tranzistorů,
spojitosti obvodů. Bezkontaktní detekce střídavého napětí. Měření
odporu a kapacity.
Elektronická
stavebnice
10
Stavebnice umoţňující alespoň 50
nepájivým rozebiratelným spojením.
elektronických
modelů
Minimální obsah 1 sady:
 Odpory R1, R2, R3, R4, R5, R6 (vše po 1 ks)
 Kondenzátory C1, C2, C3, C4, C5, C6 (vše po 1 ks)
 1 ks - Potenciometr 10 k/N
 Tranzistory T1, T2, T3 (vše po 1 ks)
 Svítivky: červená, ţlutá, zelená L53HD, L51YD, L53SGC (100300 mcd při 20mA- "supersvítivá zelená")
 1 ks - Piezo - reproduktor
 1 ks - Germaniová dioda
 1 ks - Integrovaný obvod "555"
 1 ks - Cívka 40z + 60z
 1 ks - Feritové jádro 8x70 mm, materiál H11
 Propojovací vodiče LaU 0,15
248
Elektrotechnická
stavebnice
10
Stavebnice umoţňující alespoň 50 různých digitálních modelů bez
pájení obsahující logické integrované obvody, čítač, paměť SRAM
a příručku.
Minimální obsah 1 sady:
 1 ks - Pracovní panel;
 160 ks - Upevňovací kolíky;
 20 ks - Propojovací vodiče LaU 0,15 délka 50 mm;
 30 ks - Propojovací vodiče LaU 0,15 délka 150 mm;
 35 - Propojovací vodiče LaU 0,15 délka 350 mm;
 1 ks - Stabilizátor napětí LM317L;
 1 ks - Nastavovací odpor regulátoru 270 Ohm;
 1 ks - Nastavovací odpor regulátoru 680 Ohm;
 1 ks - Paměť 6116;
 1 ks - Čítač 74HC393;
 6 ks - Invertor (Schmidtův klopný obvod) 74HC14;
 4 ks - Člen AND 74HC08;
 4 ks - Člen OR 74 HC32;
 1 ks - Časovač NE555;
 9 ks - Diody 1N4148;
 1 ks - Odpor (0,25W, 5%) R1 – 100k Ohm;
 1 ks - Odpor (0,25W, 5%) R2 – 220k Ohm;
 1 ks - Odpor (0,25W, 5%) R3 – 6k8;
 Váhové odpory (8k2,15k+1k5, 33k, 68k, 120k,270k,560k, 1M)
kaţdý po 1 ks;
 2 ks - Odpor u tlačítek 100k Ohm;
 5 ks - Ochranýé odpor pro svítivky 120 Ohm;
 48 ks - Tištěný odpor k ošetření vstupu 2M;
 1 ks - Zálohovací kondenzátor paměti 100µ;
249




Anemometr pro
měření směru a
rychlosti větru
1
1 ks - Potenciometr PT15NVK- 100kOhm;
15 ks - Svítivka 2mA červená ø 5 mm;
1 ks - Akustický měnič piezo ø 27 mm;
2 ks - Tlačítka „tact – switch“.
Meteostanice s výstupem ethernet umoţňující získávat údaje o
počasí, přenášet pomocí sítě a zobrazovat na WEB. Dodávka včetně
kabelu min15m a napájecího adaptéru a POE splitteru. Podpora
http, Telnet a SNMP protokolu. Moţnost měření tlaku, vlhkosti a
teploty. Na základě těchto primárních hodnot vypočítává:
WINDCHILL, BEAUFORT a rosný bod.
celková cena
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 22 činí 1 910 000 Kč včetně DPH.
250
Partner č. 24 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Elektrostavebnice –
pohony a převody
5
Stavebnice –s 1
pohonem a
převodovkou
5
stavebnice – sada
strojů
2
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně umoţňovat
provedení minimálně experimentů jako stavebnice „MERKUR
M2.2 Elektromotorek a převody“. Toto konkrétní označení
produktu pouţito v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
neboť není moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat
předmět plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a
technicky obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně odpovídat stavebnici
„MERKUR M8“. Toto konkrétní označení produktu pouţito
v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť není
moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat předmět
plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a technicky
obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně odpovídat stavebnici
251
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
stavebnice - pavouk 1
stavebnice
- 1
programovatelný
mravenec
„Merkur Machinery Set complete“. Toto konkrétní označení
produktu pouţito v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,
neboť není moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat
předmět plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a
technicky obdobné plnění!
stavebnice dálkové řízeného šestinohého robota (hexapoda) pro
pokročilé stavitele. Součástí stavebnice i kvalitní vysílačku k
ovládání.
Tento šestinohý robot se pohybuje pomocí jednoduché konstrukce
nohou.
Specifika stavebnice:
6 stupňů volnosti
Interní paměť
Kovová kontrukce, včetně nářadí
čtyřkanálová vysílačka a příjímač k ovládání bez rušivých vlivů
další vysílaček;
zdroj napájení
Manuál a programy na CD
Stavebnice programovatelného robotického mravence. Pohyb je
tvořen třemi servomotory. Robot je jiţ z výroby naprogramován na
základní funkci - chůze pomocí vysílačky.
Za tímto účelem musí stavebnice minimálně obsahovat:
 1 ks - Řídící (programovatelnou) desku ATMEL;
 1+1 - Vysílač (i vysílačku) a přijímač RC;
 4 ks - Moduly LED;
 3 ks Servomotory
 potřebný stavební materiál, nářadí nezbytné pro sestavení
252
stavebnice
robotická ruka
- 1
stavebnice
- 1
Robotická miniruka
Stavebnice
3D 2
CNC
Frézovací
stroj
stavebnice a návod.
rozebíratelná stavebnice umoţňující sestrojit reálně pracující
manipulátor připomínající skutečnou ruku obsahující min.:
b) pohon servomotory
c) úchopový mechanismus
d) moţnost programování a následného simulování poţadovaných
pohybů, drah, polohy a natáčení předmětů
e) min. počet stupňů volnosti: 6
f) součástí dodávky je i ovládací SW
rozebíratelná stavebnice umoţňující sestrojit reálně pracující
manipulátor připomínající skutečnou ruku obsahující min.:
b) pohon servomotory
c) úchopový mechanismus
d) moţnost programování a následného simulování poţadovaných
pohybů, drah, polohy a natáčení předmětů
e) min. počet stupňů volnosti: 3
f) součástí dodávky je i ovládací SW
rozebíratelná stavebnice obsahující minimálně:
a) Min. rozsah posuvu - osa x,y,z (mm): 180,210,90
b) Průměr nástroje: min 6mm
c) Min. pracovní prostor (mm): 330x300x110
d) Min. elektronické rozlišení: 0,001m
e) Min. přesnost najetí: 0,05mm
f) Min. výkon vřetene: 250W
g) Min. rozsah otáček vřetene: 900-6000 ot/min
h) Upínání: T-dráţkový stůl
i) ovládací SW
j) Frézovací hlava
253
Rep Rap stavebnicová 3D
tiskárna
Robotická
stavebnice
pásového podvozku
s RC
1
stavebnice
2
stavebnice
2
1
Stavebnicová 3D tiskárna pro tisk 3D modelů pomocí umělé hmoty
ABS - sada mechanických komponentů rámu, pohonných
mechanismů, pohonů, elektronického řízení a řídícího programu.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat.
Stavebnice musí umoţňovat sestavit vozidlo ovládané pomocí
vysílačky a příjímače, obsahuje základní funkce, čidla, motory,
základní programovací deska, pásy. Model musí obsahovat návod
ke stavbě a obsluze.
Za tímto účelem musí stavebnice minimálně obsahovat:
 1 ks Řídící a programovatelnou desku;
 1+1 Vysílač (i vysílačku) a přijímač RC;
 4 ks Moduly LED;
 2 ks motory DC;
 2 ks pásy;
potřebný stavební materiál, nářadí pro zajištění plné funkčnosti
modelu.“
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně odpovídat stavebnici
„Merkur CLASSIC C02“. Toto konkrétní označení produktu
pouţito v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť
není moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat
předmět plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a
technicky obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
254
Stavebnice velkého 2
závodního vozu
Stavebnice
vznášedla
1
Stavebnice motorky 1
MERKUR, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí funkčně odpovídat stavebnici
„Merkur CLASSIC C05“. Toto konkrétní označení produktu
pouţito v souladu s ustanovení § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, neboť
není moţné dostatečně přesně a zároveň srozumitelně popsat
předmět plnění. Zadavatel připouští jakékoliv kvalitativně a
technicky obdobné plnění!
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu velkého závodního vozu.
Za tímto účelem musí stavebnice obsahovat minimálně:
 otevírací kapota motoru,
 samostatné zavěšení všech čtyř kol,
 osmiválcový motor s pohyblivými písty,
 nastavitelný zadní spojler.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu vznášedla, které lze v případě potřeby letadlo s
rotačními listy rotoru a funkčním pístovým motorem.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu motokrosové nebo závodní motorky.
Za tímto účelem musí stavebnice obsahovat minimálně:
 řetězový pohon,
255
Stavebnice
závodního vozu
stavebnice
čtyřkolky
1
terénní 2
stavebnice traktoru
1
stavebnice malého 1
nakladače
stavebnice
1
 funkční písty,
 přední a zadní zavěšení
 terénní pneumatiky
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu závodní formule.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu terénní čtyřkolky.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem motor na zpětný chod.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu traktoru, který se dá rovněţ přeskládat na jiné
vozidlo do terénu.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem motor s pohyblivými
písty.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu pásového jeřábu.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem:
 zvedací/spouštěcí přední rameno
 vyklápěcí zadní kbelík,
 řízenou zadní lţíce, kterou lze zdvihat, spouštět a otáčet
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
256
pásového jeřábu
stavebnice
helikoptéry
1
stavebnice
tryskového letadla
1
stavebnice
mobilního jeřábu
1
Stavebnice bagru
1
stavebnice
nákladního auta
1
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu malého nakladače se zadní lţící.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu helikoptéry.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu tryskového letadla.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu mobilního jeřábu.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem:
výsuvné podpěry;
rameno jeřábu – zdvih aţ do výše 75 cm;
funkční naviják;
10 kol;
5 náprav;
osmiválcový motor s pohyblivými písty.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu bagru.
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
257
Stavebnice
servisního vozidla
1
Stavebnice pohony
5
robotická
stavebnice mechanika
1
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu robustního nákladního auta.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem:
 motorizované úchopné rameno umoţňující spouštět, zdvihat a
otáčet se a vysouvat vahadla;
 motor s funkčním pístem
Stavebnice musí být plně kompatibilní se základní stavebnicí
LEGO, jeţ má zadavatel k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a
rozšiřovat. Nabízená stavebnice musí umoţňovat sestavení plně
funkčního modelu servisního vozidla.
Stavebnice musí obsahovat za tímto účelem:
 vysouvací zadní podpěry;
 nastavitelné rameno;
 naviják s hákem;
 zvedák zadních kol;
 a hydraulický zvedák.
Jedná se o doplňkovou stavebnici ke stavebnicím modelů
kompatibilní se základní stavebnicí LEGO, jeţ má zadavatel
k dispozici a hodlá ji dále vyuţívat a rozšiřovat.
Stavebnice musí minimálně obsahovat:
 motor;
 úloţný prostor na baterie;
 světelný kabel;
 přepínač pólů
stavebnice s pohony pro praktické ukázky z oblasti Mechanika –
Statika – musí umoţňovat sestavení min. 30 modelů: závora, točna,
ozubená soukolí, klikové ústrojí, ozubené soukolí s řetězy, pohony
vozidel, vozidlo s řízením, převodovka, planetový převod, mixér,
258
robotická
stavebnice dynamika
1
diferenciál, autohever, nůţkový zvedák, soustuh, stěrače
automobilu, rámová pila, páka, váha s pojízdným závaţím, zdvihací
kladkostroj, stůl, štafle, trámový most, most s podvlakem, most
s nadvlakem, posed, jeřáb.
Za tímto účelem musí stavebnice minimálně obsahovat:
 1 ks elektromotor s vysokým počtem otáček za minutu –
vybaven osou, na kterou lze v případě potřeby umístit šnekový
převod;
 šnekové převody – ke sníţení otáček motoru;
 2 ks ozubená kola – hnací a hnané;
 1 ks klika (manuální pohon pro zvedání);
 řetězy pro spojování ozubených kol;
 spojovací tyč;
 1 ks rameno;
 4 ks kladky;
další součástky a spojovací materiál nezbytné pro sestavení výše
uvedených modelů a také manuál pro sestavení jednotlivých
modelů.
Stavebnice pro demonstrace z oblasti dynamiky.
Za tímto účelem musí stavebnice minimálně obsahovat
komponenty pro sestavení flexi-kolejové dráhy včetně překáţek,
tak aby bylo moţné prostřednictvím pohybujících se koulí
demonstrovat minimálně následující:
 zrychlení,
 setrvačnost,
 odstředivé síly,
 zákon zachování energie,
 princip hybnosti,
259
robotická
stavebnice – da
Vinciho stroje
1
nabíjecí sada
1
napájecí a řídící
jednotka
1
Robotické zařízení 8
- stavebnice
Ultrazvukový
měřicí přístroj
1
 pohybové zákony
Součástí stavebnice je rovněţ funkční výtah, který dopravuje kuličky
na vrchol dráhy, a také návod k sestavení a provádění demonstrací.
stavebnice umoţňující sestavení plně funkčních modelů mechanismů
dle návrhů Leonarda da Vinciho, a to minimálně následujících:
 tiskařský stroj,
 vyklápěcí most,
 bojový vůz,
 tachometr,
 dvoukolák,
Součástí dodávky je rovněţ manuál k sestavení jednotlivých modelů.
nabíječka řízená mikroprocesorem a ochranou proti přebití s krátkou
doba nabíjení (max. 2 hod.), NiMH akumulátor s ochranou proti
zkratu, 8,4 V, 1 500 mAh.
napájecí a řídící jednotka - napájení ze zásuvky přes adaptér 9 V = 2,5 A
pro stavebnice „robotická stavebnice – mechanika“, „robotická
stavebnice – dynamika“, „robotická stavebnice – da Vinciho stroje“.
Stavebnice reálného robota, který se dá programovat, 32 bitový
mikroprocesor, velký display, 4 vstupní a 3 výstupní porty,
Bluetooth a USB linka.
Robot má 4 senzory - ultrazvukový, 2 dotykové a senzor barev.
Musí navazvazovat na operační systém NXT 2.0 a plně vyuţívat
programovací jazyk C. Vyuţívá kompaktibilitu s operačním
systémem Android nebo iOS.
Dále obsahuje tři interaktivní servomotory.
Rozlišuje nastavení barev a světla.
Digitální tloušťkoměr ultrazvukový pro měření min. 7 druhů
materiálů, rozsah měření min. 0,75 - 300mm, zobrazení současné
260
Digitální
osciloskop
7
Stavebnice
elektroniky
20
Digitální senzory 2
polohy
Infračervený
1
teploměr
Dotykový teploměr 1
Anemometr
Vlhkoměr
1
1
nebo minimální tloušťky. Displej, napájení, zpracování dat v PC,
software.
ruční 1 kanálový digitální osciloskop s LCD obrazovkou a USB
rozhraním, alespoň 25 MHz, vč. náhradních sond a síťového
adaptéru
výuková stavebnice elektronických digitálních obvodů pro
pokročilé, montáţ bez pájení.
Stavebnice musí minimálně obsahovat:
paměť, čítač,
6x invertor – Schmittův klopný obvod,
4x člen AND,
4x člen OR,
časovač typu 555,
diody,
odpory, váhové odpory, odpory u tlačítek, ochranné odpory pro
svítivky, 48x odpory k ošetření vstupu, kondenzátory, zálohovací
kondenzátor paměti, potenciometr,
15x svítivky,
akustický měnič,
tlačítka.
rotační absolutní snímač polohy - rotační kodér, max. 6 000 ot./min,
10 bitů
rozsah alespoň -50 aţ +650 °C, přesnost 1 % a lepší
digitální dotykový (tzv. vpichovací) teploměr -40 aţ +250 °C s
přesností 2 % a lepší
přenosný digitální měřič rychlosti větru 0,4-25 m/s
přenosný digitální měřič vlhkosti vzduchu 0-100%
261
Tlakoměr
Otáčkoměr
Detektor plynů
1
1
1
Měřič kyselosti
1
Měřič laku
1
Hlukoměr
1
Měřič osvětlení
1
Analyzátor
elektosmogu
Závěsné váhy
Datalogger teploty
1
1
1
Detektor el. vodičů 1
ve zdi
Detektor kovů v 1
zemi
Analyzátor spalin
1
přenosný digitální měřič tlaku vzduchu 30 -600 KPa
bezkontaktní provedení
měřič oxidu uhelnatého (0 - 1000 PPM, rozlišení: 1 PPM
přesnost: +-5% ) i uhličitého (rozsah: +-75ppm/0-2000ppm; +-8%/)
s digitálním zobrazením, mohou být i dva samostatné přístroje
přenosný měřič kyselosti s aut. kalibrací a digitálním zobrazením,
přesnost: 0,2 pH, rozsah: 0 aţ 14 Ph
přenosný digitální měřič tloušťky laku na ocelovém plechu rozlišení měření: 1 um, rozsah měření: 0 .. 2000 um
přenosný digitální hlukoměr - měřicí rozsah 40..130dB, přesnost +3dB
přenosný digitální luxmetr se sondou na kabelu, rozsah do 40000
lux
analyzátor elektrosmogu, rozsah 800 MHz - 2,5 GHz a lepší,
identifikace směru vyzařování, přesnost 6 dB a lepší
přenosná závěsná váha s digitálním zobrazením do 30 kg
datalogger teploty pro PC, rozsah alespoň -40 aţ +70 °C, SW, můţe
měřit navíc i tlak a vlhkost vzduchu
přenosný detektor elektrických vodičů ve zdi - rozsah min. 3 cm
(dřevo, kov), min. 7 cm (měď), min. 5 cm el. vedení
přenosný detektor kovů v zemi - dvoutónové rozlišování,
koncetrická cívka o průměru cca 20cm, číselné rozlišování kovů na
displeji - 0-99, diskriminace - jemná, nastavení citlivosti 1-10
Analyzátor spalin pro měření úrovně znečišťování ovzduší dle
zákona 201/2012 Sb. O ochraně ovzduší. Měření: NO, NO2, SO2,
H2S, H2, CO, CO2, CH4. Hodnoceno bude: měření teploty, měření
tahu, výpočet parametrů spalování (účinnost, CO2,lambda,atd.),
displej, vnitřní paměť, vestavěná tiskárna, ochrana součástí,
262
odběrové sondy, měření rychlosti proudění, měření tahu, zpracování
dat v PC, software.
celková
včetně DPH
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 24 činí 740 000 Kč včetně DPH.
263
Partner č. 25 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Přenosný pH metr
1
Termohydrograf
1
Kahan
Meterologická
stanice
16
1
pH metr s elektrodami – přenosný, přesné měření v laboratoři i ve
volném prostranství, měření přes dva trimery, prováděná
automatická teplotní kompenzace, zobrazuje aktuální reţim měření
pH, teploty, mV, vyměnitelné baterie,rozsah měření pH 0,00 aţ
14,00, teplota 0,0 aţ 100°C, rozlišení pH 0,01, teplota 0,1°C,
manuální 2 bodová kalibrace
termohydrograf – k dennímu a týdennímu měření a zápisu teploty a
vlhkosti vzduchu na papírové registrační pásce, elektrický hodinový
strojek, 1,5 V baterie. Rozsahe teploty -15°C aţ 45°C, vlhkost do
100%
Kahan s jehlovým ventilem –po propan butan + plynové hadice
meteostanice elektronická nevytápěná
– rozvaděč pro umístění dataloggeru - izolovaná venkovní skříňka
cca 40 x 40 x 25 (cm), ve které je umístěn vlastní datalogger, jistič,
zdroj-baterie a kabeláţ. Dá se umístit na zeď nebo stoţár,
- datalgger s GSM - min. 8 analogových a 4 digitální
vstupy,napájení 4-24 V baterií s moţností připojení solárního
panelu nebo adaptéru na 230 V,
-snímač teploty vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu,
- sráţkoměr 200 kubíků, rozlišení 0,2 mm,
- stojan pro sráţkoměry včetně dlaţdice,
-baterie 12V/7Ah.
264
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Stůl laboratorní
2
Laboratorní stůl s 8
dřezem pro 2 ţáky
Labolatorní stůl bez 8
dřezu pro 2 ţáky
Stolek
10
ţákovská ţidle
laboratorní ţidle
30
42
Skříňka pro uloţení 1
chemikálií
Lavice pro 2 ţáky
15
-stoţár prometeostanici 2 m ,
- rameno na snímač teploty a vlhkosti,
-radiační kryt
1 stůl:
Pro 4 ţákovské dvojice, policová nástavba stolů – plast PP nebo
PVC, odolný vůči chemikáliím a vodě – min. 2x police, pracovní
plocha, chemicky odolná dlaţba, s armaturou na zemní plyn a min.
4x elektrozásuvka 230V/16A, směšovací pákovou baterií,
kameninovou výlevkou s chemicky odolnou glazurou a oční
sprchou s jednou tryskou, ve spodní části kovová konstrukce –
povrchová úprava epoxidový vypalovaný lak, dvířkové skříňky po
výlevku – laminovaná dřevotříska, hrana ABS 2, noţky plast ,
úchytky kov, skříňka vkládací spodní na PB láhev – laminovaná
dřevotříska, hrana ABS 2, noţky plast, úchytky nerez
laboratorní stůl bez médiového panelu jednostranný s dřezem s
rozměry cca š-2400, h-800, v-900 mm.
laboratorní stůl bez médiového panelu jednostranný s dřezem s
rozměry cca š-2400, h-800, v-900 mm.
jednoduchý stolek s prostorem pro PC, s výsuvnou deskou pro
klávesnici, místem pro monitor a pracovní plochou pro zápis do
sešitu.
Pevná ţákovská ţidle, překliţka.
Laboratorní ţidle otočná, výškově stavitelná. Polstrovaná s
opěrákem
Skříň s rozměry cca 600mmx420mmx2000mm, horní dvířka
prosklená, spodní plná, uzamykatelná 5x police, laminovaná
dřevotříska, hrana ABS 2, sokl, úchytky kov
Pevná ţákovská lavice s košem nebo policí
265
Skříňka dvířková s 1
umyvadlem
Sestava stolů váhy
celková
včetně DPH
1
Skříňka dvířková pod umyvadlo, horní deska postformig, umyvadlo
zápustné – sanitární keramika, směšovací páková baterie – chrom,
bezpečnostní oční sprcha; Zajištění osobní hygieny ţáků a učitele.
Kovová konstrukce –montovaná jednostranná – ocelový profil,
povrchová úprava epoxidový vypalovaný lak - komaxit, pracovní
plocha Postforming, kontejner pojízdný dvířkový se zásuvkou –
laminovaná dřevotříska, hrana ABS 2,kolečka plast,čelní pár s
brzdou, úchytky kov, 2x zámek.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 25 činí 855 000 Kč včetně DPH.
266
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH
ZA CELOU ČÁST A (VŠECHNY PARTNERY):
………………………………………… Kč
DOPLNÍ UCHAZEČ
267
ČÁST B
268
Partner č. 2 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované
zboží
sada
kutil
Počet ks
domácí 1
základní prvky 1
domácí
elektroinstalace
kufřík s nářadím
2
Technická specifikace – minimální parametry
sada - rohová plastová vana, předstěnový systém pro závěsný WC,
keramické závěsné WC, nástěnné keramické umývadlo 50 cm, páková
nástěnná vanová baterie, páková nástěnná umývadlová baterie,
připojovací potrubí PPR 20 - 20 metrů, fitinky z PPR20:
10 ks- koleno, 6 ks - T-kusů, 4 ks nástěnka, odpadní potrubí průměr 50
mm 4 metry, průměr 110mm 1 metr, 5 ks sádrokartonové desky 1,25 x
2 metry obyčejná, keramické obklady 5 m čtverečních, dlaţba
keramická 2,5 metrů čtverečních
sada - plastový domovní přisazený rozvaděč - 24 modulů, jistič
1fázový 16 A, jistič 3fázový 16 A, třífázový proudový chránič 25A/
0,03A, elektrický zvonek bezdrátový, vypínač pod omítku č.1,6,5,5B,7
po 1 ks,zásuvka pod omítku 230/16A 2 ks, svítidlo halogenové
nástěnné, stropní svítidlo přisazené ţárovkové, svítidlo s LED
diodami, zářivkové svítidlo 18 W,kabel CYKY 3Cx1,5 5 metrů, kabel
3Cx2,5 5 metrů.
sada se základním nářadím pro údrţbu a opravy motocyklů obsahuje
minimálně:
sada inbus klíčů velikosti 1,5 aţ 10 mm,
minigola sada 30-dílná,
šroubováky 10-dílná sada - ploché od 3 do 10mm, kříţové- PH
269
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč
specifikaci za
ANO/NE
požadované
množství
včetně DPH
polyfúzní
svářečka
řezačka
obkladaček
spotřební
materiál
technické
krouţky
na
2
0,PH1,PH2,
1 ks pilník plochý délka 250 mm 2 seky , 1 ks pilník kulatý 2 seky
délky 250 mm, 1 ks pilník jehlový mečovitý 200 mm
polyfůzní svářečka rovná - teflonové nástavce průměr 20 mm
1
ruční řezačka obkladaček ocelová , bytelná, pro rovné řezy
1
pilník plochý ocelový 250 sek 2 - 20 kusů,
pilník plochý ocelový 300 sek 2 - 15 ks,
pilník plochý ocelový 350 sek 2 - 15 ks,
pilník kulatý 250 sek 2 - 20 ks,
pilník kulatý 300 sek 2 - 15 ks,
pilník kulatý 350 sek 2 - 15 ks,
pilník půlkulatý 250 sek 2 - 16 ks,
pilník půlkulatý 300 sek 2 - 15 ks,
pilník půlkulatý 350 sek 2 - 15 ks,
všechny pilníky s rukojetí dřevěnou nebo plastovou
rašple plochá 250 sek 2 - 17 ks,
rašple plochá 300 sek 2 - 15 ks,
rašple kulatá 250 sek 2 - 15 ks,
rašple kulatá 300 sek 2 - 15 ks,
15 sad jehlových pilníků - délka 180 sek 0, minimálně desetidílná s
pilníky různých tvarů,
rám ruční pily na kov - 29 ks ,
pilové listy na kov oboustranné - 500 ks,
pilník jehlový - ocel., 20cm délka,rukojeť dřevěná nebo plastová
smirkový papír zrnitost 60- jedna role,
smirkový papír 80 - jedna role,
270
smirkový papír 100 - jedna role,
smirkový papír 120 - jedna role,
Pozinkovaný plech : tloušťka 0,5mm - 4 tabule 2x1metr,
černý plech: tloušťka 1 mm - 5 tabulí 2x1metr,
černý plech: tloušťka 6mm - 1 tabule 2x1 metr,
Smrková prkna: síla 20 mm šíře 150 mm délka 4000 mm- 10 kusů,
síla 10 mm šíře 100 mm délka 4000 mm -15 ks,
Smrkové hranoly: 30x40x4000 mm - 5 ks,
Deska: sololit 1220x2750 mm - 2 ks
celková
cena
včetně DPH
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 2 činí 89 000 Kč včetně DPH
271
Partner č. 4 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované
zboží
Počet ks
Velká
sada 1
nářadí
pro
elektroniku
Technická specifikace – minimální parametry
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Velká sada nářadí se vším potřebným pro opravu elektronických
zařízení a pomůcek uloţená přehledně v kufříku.
Sada musí obsahovat minimálně:
 Velký výběr kleští s vyšším podílem chromu a protikorozní
povrchovou úpravou (min. kombinované, s prodlouţenými čelistmi,
odizolovací, štípací boční, štípací čelní, SIKO),
 velký výběr šroubováků ze zušlechtěné legované oceli s
chromovaným povrchem (min. 4 základní velikosti plochých a min.
3 velikosti kříţových, sada min. šesti hodinářských),
 Sadu očkoplochých klíčů z jakostní chrom-vanadové oceli (min. 89-10-11-12-13-14-15-17 mm) a inbusů (min. 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10
mm),
 francouzský klíč,
 pinzetu,
 nůţ s pevnou čepelí.
 Sadu nástrojů pro pájení (Mikropájka, odsávačka, cínová pájka),
 Digitální multimetr,
 Svěrák.
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 4 činí 3 500 Kč včetně DPH
272
Splňuje
Cena v Kč
specifikaci za
ANO/NE
požadované
množství
včetně DPH
Partner č. 11 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Ruční
3
horkovzdušná
svářečka
Zařízení
na 3
polyfúzní svařování
do 63 mm
Mobilní
svářecí 3
pistole
Dmychadlo
1
Fréza horní (sráţení 1
hran)
Přídavné trysky na 10
drát
k
horkovzdušné
Technická specifikace– minimální parametry
tepelný výkon 1600 W, napětí 230 V, regulace teploty - plynule
nastavitelná v rozmezí 40 - 700 °C, regulace mnoţství vzduchu 50 100 %
trnová polyfúzní svářečka - rozsah sváření ø 16 - 63, nástavce ø 16
- 63 mm, svařovací zrcadlo 100 mm, příkon 650 W, napětí 230 V,
regulace teploty 180 - 280 °C
mini svařovací pistole, výkon 1500 W, zdroj 230 V / 50 - 60 Hz,
plynule nastavitelná teplota 20 - 700 °C, el. regulace nastavení
teploty
připojení 3 mobilních svářecích pistolí, napětí / frekvence 230 V /
50 Hz, průtok vzduchu 1200 - 1300 l/min, vstupní otvor ø 38 mm z důvodu připojení hadice a ostatních různých nástavců, které jsou
normalizované, výstupní otvor ø 38 mm, krytí IP 54, hlučnost max.
62 dB
příkon 2000 W, max. zdvih frézovacího koše 65 mm, otáčky bez
zatíţení 8000 - 21000 min-1, upínací nástroje nebo sklíčidlo 8 12,7, bajonetový uzávěr pro beznástrojovou výměnu kopírovacích
objímek
kulatá nasouvací rychlosvářecí tryska pro sváření ø 3 a ø 4
273
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
svářečce
Svařovací zrcadlo s 1
teflonovým
povrchem
Hoblík
1
Ruční hoblík
Trojhranný škrabák
1
3
Srpovitý nůţ
Sada škrabáků
3
1
Gravírovací stroj
1
Svářecí
přístroj 1
extruder na PP a PE
střední třídy
celková
cena
včetně DPH
kulaté provedení ø 90 mm, topný výkon 600 W, napětí 230 V,
regulace teploty - plynulá
příkon 900 W, otáčky naprázdno 14000 min-1, šířka záběhu 82
mm, tloušťka třísky 0 - 4 mm, 3 V dráţky
kovové provedení, výměnný řezací nůţ
pro úpravu koutových svarů, kvalitní nástrojová ocel, dřevěná
rukojeť
tvar půlměsíce, kvalitní nástrojová ocel, dřevěná rukojeť
kompletní profesionální sada - rukojeť NG 3, rukojeť E 0,
teleskopický nástavec "K", teleskopický nástavec "N", teleskopický
nástavec "S", teleskopický nástavec "C", teleskopický nástavec "D"
obráběný materiál nerez, ocel, hliník, plasty, dřevo, automatická
detekce povrchu, max. zdvih 80 mm, otáčky vřetene 5000 -20000
otáček/min, výkon vřetene DC motor 50 W, vnitřní paměť 4 MB,
velikost stolu 305 x 230 mm a více
svařovací drát ø 3 - 4 mm, výtlak 2 - 3,5 kg/h ø 4, ochrana proti
studenému startu, napětí 230 V, interní zdroj vzduchu, sváření PP a
PE
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 11 činí 415 000 Kč včetně DPH
274
Partner č. 12 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Elektropájka
Kompresor
1
1
220 V, s osvětlením, vyměnitelná očka, 200 W, s regulací teploty
Kompresor: Nasávané mnoţství vzduchu 180 l/min, dodávané
mnoţství vzduchu 94 l/min., příkon motoru 1,1 kW, otáčky 3400
ot./min., vzdušník 6 l., napájecí napětí 230V/50Hz.,max.tlak 8 bar..
sponkovačka
Sada klíčů
1
3
Sponkovačka: pracovní tlak 4,8-7,0 bar., zásobník na 100 spon.
Kvalitní chrom-vanadiové nářadí v profi kvalitě - oboustranné
ráčny s vyhazováky - vše v kufříku.
Sada musí minimálně obsahovat: - 1/4" ráčna- 1 T drţák 1/4" 110
mm- 1 prodluţovák 1/4" 75 mm- 1 adaptér s kloubem 1/4"- 5
hlubokých hlavic 1/4": 6, 8, 10, 11, 13 mm- 10 klasických hlavic
1/4": 4, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm- 1 šroubovákový drţák bitů
1/4"- 3/8" ráčna- 2 prodluţováky 3/8": 70, 150 mm- 1 kloubový
adaptér 3/8"- 1 redukce z 3/8" na 1/4"- 3 nástavce na svíčky: 16, 18
a 21 mm 3/8"- 11 klasických hlavic 3/8": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 24 mm- 4 hluboké hlavice 3/8": 14, 16, 17, 19 mm- bity
šestihran inbus: 6, 7, 8, 10 mm- bity hvězdička: 40, 45, 50, 55- bity
kříţové: 1, 2, 3- bity kříţové: 1, 2, 3- bity šestihran inbus: 3, 4, 5, 6
mm- bity hvězdička: 10, 15, 20, 25, 30, 40- 1 drţák bitů 3/8" a 8 a
10 mm plochými bity- 9 očko-plochých klíčů 6, 8, 10, 11, 13, 14,
15, 17, 19 mm- 9 inbusových klíčů s kuličkou: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,
8, 10 mm.
275
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
sada kladiv
1
sada kleští
1
Sada pilníků
5
Skříňka
spojovacím
materiálem
se 3
Kladiva 300g, 500 g, 800 g, 1 kg, 1,5 kg se sklolaminátovou
násadou tlumící nárazy. Násada má protiskluzovou úpravu rukojeti
s rozšířením na konci proti vyklouznutí. Kovaná hlava je z kvalitní
uhlíkové oceli.
Sada obsahuje:
 Čelní štípací kleště rozměr : 224 mm,
 Čelní štípací kleště rozměr: 250 mm,
 Kleště kombinované 180 mm,
 Kleště kombinované 200 mm,
 Kleště kombinované 225 mm
Obecné parametry kleští: silové, leštěné, BI-plastové rukojeti, DIN
ISO 5746 - Hlava kleští je leštěná - Rukojeti jsou potaţené plastem.
Břity doplňkově induktivně zakalené, tvrdost břitů asi 64 HRC ·
Speciální nástrojová ocel ve zvláštní jakosti, kalená v oleji a
popuštěná.
Sada pilníků 203 mm / 8 ks - sada obsahuje: plochý, ruční, kulatý,
půlkulatý, trojhranný a čtyfihranný (po jednom pilníku), plus dvě
rukojeti. Vše v obalu.
Kovová závěsná skříňka s plastovými zásuvkami pro ukládání
spojovacího materiálu. Orientační rozměry: Výška 630 x šířka 366
x hloubka 185 mm, 20x zásuvka D + 20x zásuvka E
Materiál:
 Šrouby se šestihrannou hlavou s metrickým závitem od průměru
4 mm do průměru 20 mm délek od 10 mm do 160 mm (v
závislosti na průměru) včetně příslušné matice a podloţky.
mnoţství:
 100 ks u malých rozměrů
 20 ks u velkých rozměrů.
276
Sada ručního nářadí 4
pro truhláře, tesaře
Hoblice
Pistole
lepidlo
3
na
tavné 1
Přímočará pila + 1
nástroje
 Šrouby s šestihrannou hlavou dráţkované od průměru 4 mm do
průměru 20 mm délek od 10 mm do 160 mm (v závislosti na
průměru) včetně příslušné matice a podloţky.
mnoţství:
 100 ks u malých rozměrů
 20 ks u velkých rozměrů.
1 Sada musí minimálně obsahovat:
Malá a velká úhlenice, rejsek, pokosnice, úhloměr, metr, tuţky,
kladivo velké + malé, dřevěná palice, dláta hraněná 6, 8, 10, 12, 14,
16, 20, řezbářská dláta malá, plochý pilník, kulatá a oblá rašple,
tvarové řezbářské rašple, rozsečka, osazovačka, ocaska, čepovka,
děrovka, lupínková pilka, dýhořezka, svlakovka, macek, klopkař,
uběrák, řimsovník, svlakovník, kocour, hadovitý vrták
3,4,5,6,8,10,12, kolovrátek, záhlubník, svěrky jednoruční 300, 450,
900 mm
Hoblice se stabilní konstrukcí, bukovou pracovní deskou s
odkládacím truhlíkem, zadním vozíkem a zásuvkou. Na přední
straně zesíleného rámu desky je jedna řada otvorů pro poděráky.
Celkový rozměr min. 200 × 75 × 80 cm. + pacholek.
Pro tyčinky o průměru 12 mm v délkách 200 a 300 mm. Napájení
230V s termostatem pro nastavení teploty tavení. +5 tyček tavného
lepidla EVA
Předkyv
4 stupně, moţnost nastavení otáček , posuvný
protiprachový kryt upínání, moţnost nastavení úkosu (45°) a
předkyvu (4 stupně). Tlačítko stálého chodu pro dlouhotrvající
práce, výška zdvihu 18 mm. Řezný výkon ve dřevě: 65 mm, v oceli:
6 mm. + pilové listy do přímočaré pily na dřevotřísku v délce 83,
100 a 117 mm s délkou ozubení 74 mm a 77 mm a s roztečí zubů
277
Bruska
1
Bruska na kov + 1
kotouče
Vrtačka + stojan + 1
vrtáky
2,5 mm a 1,7 mm, masiv a ocel.
Vibrační bruska pro plošné a koutové broušení dřevěných
materiálů, kovů, plastů, tmelů a laků. Příkon cca 280 W/230 V,
pracovní plocha min. 200 × 80 mm. Počet otáček 6 000 – 12 000
ot./min s elektronickou regulací. S odsáváním prachu. Brusný papír
280 × 115 mm, v kufru;
příslušenství:
 1 kssáček na odsávání prachu,
 2 ks brusných pásů zrnitosti 60,
 2 ks zrnitosti 80,
 2 ks zrnitosti 120.
Výkonná dvoukotoučová bruska určená k broušení/ostření. Klidný
chod bez vibrací, dlouhá ţivotnost (přesně broušený/vyváţený rotor
s kvalitními kuličkovými loţisky). ø brusného kotouče 200 mm,
šířka brusného kotouče 25 mm, ø upnutí brusného kotouče 32 mm,
robustní kovová skříň s bočními kryty kotoučů, 2 korundové brusné
kotouče s různou zrnitostí (K36/K60) včetně integrovaného
adaptéru na ø upnutí 12,7 mm, vypínač v ochranném pouzdru,
polohovatelné pracovní opěrky, ochranné kryty proti jiskrám,
základová část s otvory (4) pro montáţ napevno. Hladina hluku
max. 80 dB.
ruční vrtačka se stojanem. S moţností nastavení hloubky vrtání.
Vrtačka s moţností regulace otáček, sklíčidlo s průměrem do 13
mm.
Příslušenství:
 běţný stojan na vrtačku na pracovní stůl,
 vrtáky do dřeva všech běţných rozměrů - průměry 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 a20 mm od kaţdého 1
278
Aku šroubovák + 1
sada nástrojů
Pila
+
kotouče
pilové 1
Hoblík + náhradní 1
noţe
Stopková frézka + 1
nástroje
Kombinované
vestavěné WC
1
Připojovací potrubí, 3
odpadní potrubí
Vana
1
ks
S rychloupínacím sklíčidlem, L/P chodem, volbou utahovacího
momentu, plynulou 2 stupňovou regulací otáček, rychlobrzdou,
LED osvětlením a rychlonabíječkou 230 V/50 Hz. Uloţeno v
kufříku.
Sada nástrojů:
Sada bitů 60-ti dílná pro akušroubováky. Bity 1/4“ o délce 25 a
75mm
Robustní konstrukce pro přesné řezání. Nastavení otočného talíře
doprava aţ 45° a doleva aţ 45°. Řezací hlava se dá plynule naklopit
doleva 0°–45°. Max. řezný výkon s pilovým kotoučem 255 mm. S
motorovou brzdou a bezpečnostním vypínačem. Dodávka s
pilovým kotoučem s SK plátky 255 mm.
Hoblík s falcováním. Šířka hoblování 82 mm. Hloubka hoblování
2,5 mm. Hloubka polodráţkování 15 mm. Celková délka 285 mm +
6 ks CMT hoblovací noţe 82 mm.
Motor s výkonem 1200 W. 3 upínací pouzdra vyhovují všem
velikostem upínacích průměrů menších neţ 12mm, odjišťovací
spínač, zajištění vřetena , nastavitelné otáčky. Napájení: 230 V.
Otáčky naprázdno: 8 000 - 28 000 ot./min-1. Max. frézovací
hloubka: 55mm. Velikost upínacího pouzdra: 6, 6,35, 8 mm. + 12
profilová sada fréz na dřevo s tvrdokovovými plátky.
Kombi WC - předstěnový instalační systém pro suchou instalací (do
sádrokartonu) s krytem připojovací odpadní potrubí dle WC DN90110 délka 1m
Pro vše připojovací vodovodní potrubí PE - DN32 délka 20m
Vana obdélníková - volně stojící (asi 180x80) se skládací vanovou
279
Sprchový kout
1
Baterie, sifony
Umyvadlo
1
1
Dvoudřez
1
Směšovací baterie
Sika kleště
2
1
Sada kříţových a 5
zástěnou, vanový sifon s napouštěním přepadem, sprchová baterie s
termostatem, připojovací odpadní potrubí DN 50 délka 2m
čtvrtkruhový sprchový kout
cca 90x90cm s dvoudílnými
posuvnými dveřmi s výplní a samonosnou akrylátová vaničkou se
sifonem
Baterie páková
Umyvadlo se sloupem, připojovací odpadní potrubí DN 40 délka
2m, včetně sifonu
Dvoudřez s drtičem odpadu, dřezová baterie stojánková se sprchou,
připojovací odpadní potrubí DN 50 délka 2m, včetně sifonu
Směšovací baterie
instalatérské kleště cca 245 mm - nastavení stisknutím tlačítka
přímo na sevřené součásti: rychlá a pohodlná manipulace. Jemné
seřízení: umoţňuje optimální přizpůsobení různým velikostem
součástí a pro ruce příznivé postavení rukojeti.
Spolehlivé zaskočení čepu kloubu: ţádné neúmyslné přenastavení
Posuvný průchozí čep kloubu: vysoká stabilita díky dvojitému
vedení
Samosvorné na trubkách a maticích: ţádné sklouzávání na sevřené
součásti, práce šetřící síly a vynaloţení menší síly
Plochy čelistí se speciálně kalenými zuby, tvrdost zubů asi 61 HRC:
trvale spolehlivé uchopení díky vysoké odolnosti proti opotřebení
Nastavování jednou rukou
Ochrana proti sevření zabraňují poraněním způsobeným
uskřípnutím
Příznivé působení pák: optimální přenos sil
chromvanadová elektroocel, kovaná, kalená v oleji
Sada musí minimálně obsahovat šroubováky:
280
plochých
šroubováků
Francouzský klíč
Sada nástrojů
nářadí
1
a 1
 Kříţový - 1x75 mm,
 kříţový - 2x100 mm,
 plochý - 1,5x400 mm,
 plochý - 2x60 mm,
 plochý - 3x50 mm.
Čepele z chrom-vanadium-molybdenové oceli.
Nastavitelný instalatérský klíč 200 mm s posuvnými čelistmi 0 - 29
mm (M4 - M18) s vysokou tvrdostí čelistí a praktickým posuvným
systémem. Rukojeti kleští opatřeny masivním gumovým povrchem
pro kvalitní uchopení. Vyroben z chrom-vanadové oceli, kalený a
povrchově upravená matným tvrdochromem.
 2 x přepravní box: pojízdný box + box na nářadí, Velký pojízdný
box pro uloţení a přepravu rozměrného nářadí, Pevná
teleskopická rukojeť, Kolečka o průměru 7" usnadňující průchod
terénem, Vysoce odolná konstrukce chrání téţ velmi dobře
uloţené nářadí, "V" ţlábek umoţňuje zaloţení latí, trubek, apod.
při řezání, Uzamykatelný pro vyšší zabezpečení obsahu.
 1x Svěrák: stolní otočný 150mm, pevná a odolná konstrukce z
litiny. Montáţní otvory v základně umoţňují přišroubovat svěrák
přímo k desce pracovního stolu. Otočná základna s moţností
zablokování rozšiřuje moţnosti vyuţití svěráku. Frézované
závity šroubů umoţňují hladký posuv čelistí a zajišťují dlouhou
ţivotnost. Chromované příslušenství je odolné vůči korozi.
 1x Mobilní pracoviště: mobilní pracovní stůl lze postavit a zase
sloţit bez pouţití nástrojů během několika sekund * Robustní
pracovní plocha z bambusového dřeva s integrovaným úloţným
místem je mnohostranně pouţitelná * Flexibilními upínacími
čelistmi lze bezpečně fixovat i oblé a neskladné obrobky.
281
hliníková konstrukce umoţňuje sloţit pracovní stůl do velmi
plochého tvaru Snadno se tak přenáší a při skladování nezabere
mnoho místa Technická data * Výška pracovního stolu 834 mm
* Nosnost max 200 kg, 4 upínací čelisti.
 1x Souprava nářadí: Kompletní specifikace: - kvalitní chromvanadiové nářadí v profi kvalitě - oboustranné ráčny s
vyhazováky - vše v kufříku Sada musí minimálně obsahovat: 1/4" ráčna- 1 T drţák 1/4" 110 mm- 1 prodluţovák 1/4" 75 mm1 adaptér s kloubem 1/4"- 5 hlubokých hlavic 1/4": 6, 8, 10, 11,
13 mm- 10 klasických hlavic 1/4": 4, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
mm- 1 šroubovákový drţák bitů 1/4"- 3/8" ráčna- 2
prodluţováky 3/8": 70, 150 mm- 1 kloubový adaptér 3/8"- 1
redukce z 3/8" na 1/4"- 3 nástavce na svíčky: 16, 18 a 21 mm
3/8"- 11 klasických hlavic 3/8": 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 24 mm- 4 hluboké hlavice 3/8": 14, 16, 17, 19 mm- bity
šestihran inbus: 6, 7, 8, 10 mm- bity hvězdička: 40, 45, 50, 55bity kříţové: 1, 2, 3- bity kříţové: 1, 2, 3- bity šestihran inbus: 3,
4, 5, 6 mm- bity hvězdička: 10, 15, 20, 25, 30, 40- 1 drţák bitů
3/8" a 8 a 10 mm plochými bity- 9 očko-plochých klíčů 6, 8, 10,
11, 13, 14, 15, 17, 19 mm- 9 inbusových klíčů s kuličkou: 1.5, 2,
2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
 3x různé druhy nůţek na plech: převodové, Titanem potaţené
čelisti , Kované z chrom-molybdenové oceli, vroubkované ostří
nůţek. Stříhají válcovanou ocel do 1,2 mm a nerezovou ocel do
0,8 mm. Mechanismus zabraňující zaseknutí nůţek ve stříhaném
materiálu.
Automatické
odblokování
zámku
aretace
jednoduchým stisknutím rukojetí. Bimateriální rukojeti pro
pevné a pohodlné uchopení. Délka: 250 mm,1x pravé, 1x levé,
282
Bruska pásová
1
Pila přímočará
1
Horní frézka
1
Multifunkční
nástroj
1
1x přímé
Plynulé broušení aţ k okraji. Automatické středění brusného pásu a
přesný běh pásu, odsávání prachu, pouţitelná i jako pevná pásová
bruska. Vysoce zatíţitelný pohon pásu na základě stabilních kol s
ozubenými řemeny z hliníku. Zvláště malá hlučnost. Příkon 650 W.
Rychlost pásu 75–270 m/min. Šířka pásu 76 mm. Vak na prach.
Ocelová deska. Sada brusných pásů 10 ks zrnitost 40 + 10 ks
zrnitost 80.
Přímočará pila se sadou pilových plátků. Příkon 650 W. Hloubka
řezu dřevo/kov/hliník 90 / 10 / 20 mm. Počet zdvihů 500 3100/min. Jednoduchá výměna pilových plátků bez pouţití
nástrojů, motor 650 W, systém upínání pilových plátků pro vysokou
přesnost řezu. Ocelová základní deska odolná proti ohybu, klidný
chod při řezání , 4 stupňový orbitální pohyb pilového plátku pro
řezy bez otřepů. Regulační elektronika pro práci podle druhu
materiálu. Funkce ofukování pro volný výhled na obrobek/ lze
vypnout při odsávání prachu. 25 ks PILOVÝCH PLÁTKŮ NA
DŘEVO. Rozsah dodávky: Pila přímočará, Pilové plátky, Ochrana
před vytrháváním materiálu, Odsávací souprava, Příruční kufr.
Horní frézka se sadou fréz. Typ produktu: Frézka horní; Příkon:
1300 W / 230 V, Velikost upínací kleštiny (mm): 6; 8 Max.
frézovací hloubka (mm): 60, Jmenovité otáčky (ot/min): 30000,
Plynulá regulace otáček: ANO, Aretace vřetene: ANO, Aretace
spínače ano Aretace vřetene ano, Max. hloubka záběru 60 mm,
Max. řezný Průměr 30 mm, Otáčky 9000-30000 min., Sada fréz 15
různých profilů ze slinutého karbidu, Přepravní obal.
Multifunkční nástroj k řezání a oddělování dřevěných materiálů,
umělé hmoty, sádrokartonu a měkkých kovů (měd„, hliník,
283
Sada
kotoučů
řezných 4
Sada
kotoučů
brusných 4
pilové plátky na 25
dřevo
pilové látky na kov 10
Sada těsnění
1
nekalené hřebíky), dále k rašplování, broušení a seškrabávání
menších ploch, umoţňuje práci na špatně přístupných místech.
Přístroj je vybaven funkcí pomalého rozběhu (soft start), regulací
otáček motoru, který udrţuje stálé otáčky při zatíţení. Díky
mnoţství pracovních nástrojů, které lze rychle vyměnit, je tento
přístroj výtečným pomocníkem pro instalace a renovace v
domácnosti a pro kutily. Univerzální úchyt pro příslušenství,
součástí balení je zanořovací pilový list, škrabka a delta bruska pro
uchycení brusných papírů. Počet kmitů bez zatíţení 10 000 – 21
000/min, úhel oscilace (oboustranný) 3°.
1 sada musí minimálně obsahovat:
 10x Řezný kotouč do úhlové brusky , ocel, 150mm /22 - síla
2,5mm - vypouklý,
 1x Řezný kotouč do úhlové brusky diamantový, kámen/beton,
150mm/22
1 sada musí minimálně obsahovat:
 5x Brusný kotouč do úhlové brusky 150mm - síla 6,0mm –
vypouklý,
 5x Brusný kotouč do úhlové brusky, brusný lamelový talíř 150P 40 GA,
 2x kartáč hrnkový copánkový 100mmMAGG
Pilové plátky na dřevo
pilové plátky na kov
 Přírubová těsnění od vnitřního průměru 10 mm do 200 mm s
různými tloušťkami a vnějšími průměry.
Mnoţství:
20 ks malých rozměrů;
284
Sada OOPP
1
Stolní vrtačka
1
5 ks u velkých rozměrů.
 V průměrech 10 mm do 100 mm plochá gumová těsnění.
Mnoţství:
20 ks malých rozměrů;
5 ks u velkých rozměrů.
sada musí obsahovat minimálně:
1x Přilba,
1x Chrániče sluchu ,
1x Obličejový štít,
1x Brýle ochranné,
20x Respirátor s výdechovým ventilem,
1x Pracovní oděv (kalhoty s laclem+ blůza) .
Příklepová vrtačka. Technické parametry: Výkon: 850 W,
Napájení: 230 V, Sklíčidlo: rychloupínací, Velikost sklíčidla:
13 mm, Příklepové vrtání: ano, Vrtání do dřeva: 50 mm, Vrtání do
oceli: 13 mm, Vrtání do betonu: 18 mm, Otáčky: 0–1100/ 0–3100 /
min, Max.kroutící moment: 62 Nm, Dvourychlostní mechanická
převodovka, Tlakově odlévaná skříň převodovky z hliníkové
slitiny, Kovové rychloupínací sklíčidlo 13 mm s automatickým
zajištěním vřetena, Nastavitelný regulátor otáček, Reverzní systém
uhlíků zaručující maximální výkon vrtačky při chodu vpřed i vzad,
Příklepové vrtání vhodné pro vrtání do zdiva. Přídavná rukojeť.
Nářadí pro všechny vrtací aplikace do různých materiálů, jako jsou
plasty, dřevo, kov, zdivo a beton. Nastavitelný regulátor otáček vhodné nářadí pro pouţití ve stojanu. Plastový kufr. Stojan na
vrtačku: Stojan na vrtačku průměr upnutí 38-43 mm. Rozměr
základny (160 aţ 250) x(170 aţ 250) mm. Zdvih 60mm. Rozteč
dráţek 105mm. Rozteč upevňovacích děr v základně 140 aţ 200
285
Fotovoltaický
ostrovní systém
1
Větrná turbína
1
Rekuperační
jednotka
1
Sada materiálu pro 1
zprovoznění solár.
systému
Soubor
vzorků 1
technických
materiálů
mm.
Fotovoltaický ostrovní systém: V systému jsou pouţity vysoce
kvalitní polykrystalické solární moduly, které poskytují
nadprůměrný energetický výnos v podmínkách střední Evropy.
Výkon FV systému 140 Wp, výkon měniče 300W (lze nahradit
silnějším). Tento systém je schopen za průměrný letní den vyrobit
cca 490 Wh. Ostrovní systém obsahuje: 1x FV panel, regulátor
nabíjení, 1x solární akumulátor, kabeláţ, svorky na akumulátory,
konektory, nosná konstrukce pro plochou střechu, měnič DC/AC
12/230 300W (600W špičkově) modif.sinusoida
Generátor: Permanentní magnetický generátor, nominální výkon
100 W, výstupní napětí 12 V, průměr rotoru 0,68 m, počet listů
vrtule 5, spouštěcí rychlost větru 3 m/s, jmenovitá rychlost větru 12
m/s, vyřazovací rychlost větru 20 m/s, rozměry (mm)
725x648x680, váha 6 kg, směrovka, elektrická brzda, CE certifikát
Výkon 35/50 m3/h (min./max výkon), Příkon 23W, Napětí 230V
50Hz, Spotřeba 10/23W (min./max výkon), Hladina hluku 23/28
dBA (min./max výkon), Montáţ do venkovní obvodové zdi, otvor
240x160 mm, Pohyblivá příruba pro různou velikost otvoru.
2x
Bezdrátový zabezpečovací systém – Technické údaje:
instalace: plně bezdrátová, nastavení: jiţ přednastaveno, napájení:
baterie součástí dodávky, signalizace poplachu: interiérová siréna,
detektory: 2x JA-60P a 1x JA-60, ovládání: 2x RC-86
 Vzorky plechů rozměrů cca 2x100x100 mm a tyček průměru cca
8 mm x 100 mm z konstrukční oceli, korozivzdorné oceli, mědi,
mosazi, hliníku, duralu - eloxovaný i barevně, neeloxovaný,
pozinkované oceli (vše po 1 ks).
 Vzorky dřevěných broušených destiček rozměrů cca 100x100
286
Sada
stavebnice 1
kolejiště
s
nákladním vlakem
a
motorovou
lokomotivou
Dílenský ponk
celková
včetně DPH
3
mm z různých druhů dřeva - smrk, dub, buk, jasan, borovice,
bříza, lípa, modřín (vše po 1 ks).
 Vzorky plastických materiálů - PVC, PE, PP (vše po 1 ks),
 Vzorky stavebních materiálů - extrudovaný polystyren,
dřevovláknité desky, sádrokarton, keramické obklady, lepenka,
zvukové a tepelné izolace (vše po 1 ks)
 vzorky lepidel uţívaných instalatéry (1 ks), truhláři (1 ks),
v zednictví (1 ks).
Minimální obsah sady:
 motorová lokomotiv;
 3 ks vagónů;
 kolejový ovál s 12 ks obloukové koleje R3,
 21 ks přímá kolej G200,
 1 ks výhybka levá 22.5,
 1 ks koncovka,
 1 ks trafo,
 1 ks digitální zesilovač,
 1 ks ovladač multiMaus.
Kovová konstrukce, dřevěná deska, oboustranně zásuvky,
minimální rozměry 2000x800x840 mm
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 12 činí 350 000 Kč včetně DPH
287
Partner č. 13 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Akuvrtačka
(šroubovák)
6
Pracovní materiál
1
Technická specifikace– minimální parametry
a) Funkce vrtacího šroubováku
a. Vícerychlostní
b. Pravý i levý chod
c. Řídící elektronika
d. Auto-Lock
e. Osvětlení
b) Volnoběţné otáčky (1. stupeň/2.stupeň): 0 – 400 / 1.250 min-1
c) Min. krouticí moment, max. (tuhý šroubový spoj): 38 Nm
d) Min. krouticí moment, max. (měkký šroubový spoj): 16 Nm
e) Upínací rozsah sklíčidla, min./max.: 1,5 / 10 mm
f) Max hmotnost včetně akumulátoru: 1,4 kg
g) Min. Ø vrtání do oceli: 10 mm
h) Min. Ø vrtání do dřeva: 25 mm
 4,5m2 CNC deska dřevo (min. 3 textury)- dvouvrstvý plast
 1,5 m2 CNC deska stříbrná-černá-lesklá – dvouvrstvý plast
 1,5 m2CNC deska zlatá-černá-lesklá – dvouvrstvý plast
 1,5 m2 CNC deska černá-bílá-krupice – dvouvrstvý plast
 1,5 m2 CNC deska stříbrná-černá-krupice – dvouvrstvý plast
 1,5 m2 CNC deska zlatá-černá-krupice – dvouvrstvý plast
 1,5 m2 CNC deska zlatá-černá-relief-metalická-lesklá –
dvouvrstvý plast
 1,5 m2 CNC deska stříbrná-černá-relief-metalická-lesklá –
288
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH



























dvouvrstvý plast
10m Kulatina o 50mm, plast vhodný k obrábění
10m Kulatina o 40mm, plast vhodný k obrábění
4 ks Gravírovací fréza do měkkých materiálů o 0,6mm
4 ks Gravírovací fréza do měkkých materiálů o 0,8mm
4 ks Gravírovací fréza do měkkých materiálů o 1,6mm
4 ks Gravírovací fréza do měkkých materiálů o 2,4mm
2 ks plech 17 242 1,5x 2000 x 1000
10 ks Plech 11 370 1x 2000 x 1000
10 ks plech pozink 0,55x2000 x 1000
360 ks nýt 3/6 ČSN 02 2301 17 242
432m tyč kruhová o 2 17 242 (12,0 kg)
42m tyč kruhová o 50 11 370 (645,0kg)
36m tyč plochá 25x 5 11 370 (35,0 kg)
36m tyč plochá 25 x 6 11 370 (42,0kg)
42m tyč plochá 40 x 10 11 370 (132,0kg)
42m tyč plochá 60 x 12 11 370 (273,0kg)
36m tyč plochá 60 x 20 11 370 (339,0kg)
36m tyč plochá 50 x 30 11 370 (425,0kg)
1,5m3 řezivo buk 32
1,5m3 řezivo smrk 24
5kg lepidlo rakoll express 25 plus
2kg Měkká trubičková pájka Sn60Pb40 1mm
10 ks Fix na kreslení PLS 1mm
30 ks CUPREXTIT jednostranný 300x200x1,5mm
80 ks Trimr uhlíkový PT10H 2,5k
80 ks Trimr uhlíkový PT10H 5k
80 ks Trimr uhlíkový PT10H 10k
289
Sada
pracovního 30
nářadí-stroj
 80 ks Tranzistor BC327-25
 80 ks Tranzistor BC337-25
 80 ks Tranzistor BC547-B
 80 ks Tranzistor BC548-C
 80 ks Tranzistor BC556-B
 80 ks Tranzistor BC557-B
 80 ks Tranzistor BC558-B
 40 ks Tranzistor BD139
 40 ks Tranzistor BD140
 40 ks Tranzistor TIP125
 20 ks Stabilizátor L200
 20 ks Analogové obvody TDA 2030
 20 ks Analogové obvody TDA 1524
 80 ks Svítivá dioda LED 5mm červená
 80 ks Svítivá dioda LED 5mm zelená
 80 k Svítivá dioda LED 5mm ţlutá
Minimální obsah 1 sady:
 1 ks Sada 6ks pilníků (tvrdost 62-68HRC) - 1x pilník
obdelníkový 250x1, 1x pilník obdelníkový 250x3, 1x pilník
obdelníkový 160x2, 1x pilník čtvercový 200x2, 1x pilník
trojúhelníkový 200x2, 1x pilník kruhový 200x2;
 1 ks ruční pilka na kov-300mm, rámová
 1 ks kladívko-300g
 1 ks
důlčík 5x120mm- úderuvzdorná hlava; materiál VANADIUM-EXTRA; osmihranný dřík. DIN 7250.
 1 ks jehla rýsovací rovná-ČSN255340.11 150mm
 1 ks nůţky na plech-materiál CrV; odpovídá normám
ANSI/ASME B 107.16– 1985 a DIN 6438/11.71; zoubkové
290
Sada
pracovního 30
nářadí-dřevo
Sada
pracovního 30
nářadí-elektro
hrany ostří, indukčně tvrzené, stříhá aţ do tloušťky 1,5mm za
studena lisovanou ocel nebo do 0,8mm AISI-304 nerezovou
ocel;
 1 ks měřítko ocelové 300 mm, měřicí rozsah: 300mm; šířka:
25mm, tloušťka plechu max.: 1mm, délka: 340 mm
 1 ks laserový popis,
 1 ks Posuvné měřítko 0-150 mm-nerezová ocel; stupnice a
nonius matně chromovány; dělení 0,02 mm, přesnost dle DIN
862, stupnice mm/palce, jemné stavění, aretace tlačítko; plochý
hloubkoměr
 box na nářadí výše uvedené sady.
Minimální obsah 1 sady:
a) 1x Hoblík dřevěný (hladík,šířka ţelízka min.45)
b) 1x Pila čepovka-300mm
c) 1x Sada dlát (8, 10, 16)
d) 1x Kladivo-300g
e) 1x Úhelnice-300mm
f) 1x Šroubovák kříţový PZ1
g) 1x Šroubovák kříţovýPZ2
h) 1x Kleště štípací-250mm
i) 1x Rychlosvěrka-1x250mm
j) 1x Rychlosvěrka-1x400mm
k) box na nářadí v sadě
Minimální obsah 1 sady:
a) 1x sada 6ks šroubováků s izolací do 1000V (Ploché 0,4x2,0x65mm, 0,4x2,5x65mm, 0,23x1,5x65mm, Kříţové PH0x65mm, PH00x65mm, PH1x65mm,)
b) 1x kleště štípací 165mm
291
Ţákovská sestava 12
pracovní stůl
Učitelská sestava 1
pracovní stůl
pracovní ţidle
pracovní
24
ţidle- 1
c) 1x kleště odizolovací min 160mm
d) 1x kleště půlkulaté min.160mm
e) 1x nůţ elektrikářský
f) 1x zkoušečka napětí (kategorie přepětí CAT II 250V)
g) 1x kleště kulaté min. 160mm
h) 1x pájka - Napájení: 230 V, 50 Hz,výkon 200 W,elektronicky
regulovatelná
i) box na nářadí v sadě
pro výuku elektro a stroj. oborů;
 pracovní deska: masivní dřevěná spárovka min. tl. 25 mm;
 rektifikační patky pro vyrovnávání nerovnosti podlahy;
 min. nosnost stolu: 300 kg;
 min. rozměry (v x š x h): 800x1200x600;
 2x skříňka se zásuvkou na vodících lištách s 80% výsuvem (Min.
nosnost zásuvky: 15 kg) a zamykatelnými dvířky.
a) min. 2x zásuvky na vodicích lištách s 80 % výsuvem
b) Min. nostnost zásuvky: 15 kg
c) pracovní deska: masivní dřevěná spárovka min. tl. 25 mm
d) rektifikační patky pro vyrovnávání nerovnosti podlahy
e) min. nostnost stolu: 300 kg
f) min. rozměry (v x š x h): 800x1200x600
a) materiál sedáku a opěrky: povrchová úprava laminováním
b) plynulé nastavení výšky plynovým pístem
c) plastový kříţ s ocelovým vyztuţením
d) tvrdá kola na měkké podlahy - moţnost změny kol na tvrdé
podlahy
e) nosnost min. 120 kg
a) kloubové nastavení zádové opěrky
292
učitel
celková
včetně DPH
b) čalounění: syntetická kůţe
c) odnímatelné područky
d) materiál kříţe: kovový chromovaný
e) kolečka jsou tvrdá pro měkké podlahy
f) min. nosnost 110 kg
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 13 činí 450 000 Kč včetně DPH
293
Partner č. 14 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
stolní vrtačka
2
zdroj napětí
1
Motor: 220 - 240 V, Výkon: min. 85W, Počet otáček: od1.800 do
8.500 ot./min.,Zdvih pinoly: 30 mm, Vyloţení od sloupu ke středu
vrtacího vřetene min. 140 mm,
Hmotnost max.3,3 kg. Ukazatel hloubky vrtání s nastavitelným
dorazem. Pracovní deska ţebrovaná o min. rozměrech 220 x 120
mm. Doraz se stupnicí.
Třístupňová hliníková řemenice s
plochým řemenem. Upínání nástrojů do přesného kaleného
ocelového kleštinového upínacího pouzdra (po jednom kuse (1,0 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 a 3,2 mm). Dále 3/8" závit na našroubování
vrtací hlavičky.
vstup 220-240V
výstup 12V 5A
fréza
1
elektronická regulace řízená tyristory (elektronická pulsní regulace
se zpětnou vazbou) zajišťuje přesné otáčky a vysoký krouticí
moment i ve spodním rozsahu otáček.
min. 1 zásuvka na zástrčky MICROMOT. 1 univerzální zásuvka na
běţnou banánkovou zástrčku ( 4 mm).
tepelná pojistka. Otvory na zasunutí stopkových nástrojů se
stopkami 2,35 a 3 mm.
napájení: 220 - 240 V. Výkon min.100 W. 50/60 Hz. Otáčky 5.000 20.000 ot./min. Stůl min.200 x 70 mm. Posuvy min.: X 130 mm, Y
294
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
strojní svěrák
1
vrtací bruska
1
stolní vrtačka
1
rámová pila
1
45 mm, Z 80 mm. Hmotnost cca 7 kg. Kolečko ručního posuvu se
stupnicí a nastavením od 0 (1 otáčku = 1 mm; 1 dílek = 0,05 mm).
Plynulé otáčky od 5.000 do 20.000 ot./min. Kříţový stůl s
nastavitelným rybinovým vedením bez vůle Včetně MICROMOT kleštinových upínacích pouzder od 1,0 do 3,2 mm. Stabilní
podstavec z litiny.
základna z litiny. pohybový šroub s trapézovým závitem. šíře čelistí
100 mm. Rozsah min. 75 mm. rozteč středů upínacích otvorů min.
135 mm. upínací otvory min.105 x 15 mm. hmotnost max.5,5 kg.
Prizma k horizontálnímu upínání kulatých předmětů. Prizma na
vertikální upínání, upínací dráţka na přesné opracování plochých
materiálů.
rychloběţný motor se speciálním výváţeným rotorem. Plynulá
elektronická regulace otáček. Kuličkově uloţená precizní hřídel z
broušené oceli se šesti tříčelisťovými ocelovými kleštinami (1,0 1,5 - 2,0 - 2,4 - 3,0 a 3,2 mm včetně upínací matice). Pro vysokou
osovou přesnost. s 20 mm objímkou MICROMOT vpředu pro
zasazení do vrtacích a horizontálních stojanů. ochranná izolace
podle třídy 2. napájení 230V, příkon: max. 100 W, otáčky: 5.000
20.000 ot./min., délka: max.250 mm, hmotnost: max. 550 g.
motor 220 - 240 V, otáčky vřetena: 1.080, 2.400 a 4.500
ot./min.,zdvih pinoly min. 63 mm, výškové nastavování klikou min.
70 mm., vyloţení min.140 mm, uţitná plocha stolu min. 200 x 200
mm, upínání nástrojů do 10 mm ozubeného sklíčidla.
napájecí napětí 220 - 240 V, silný, bezuhlíkový dvourychlostní
motor (min.200 W), vyloţení ramenemin. 460 mm, otáčky: 900
nebo 1.400/min, zdvih 18 mm, stůl min. 400 x 250 mm, obrobek
min. 60 mm tl. (při 45° pokosu min. 30 mm).
295
stolní
pila
kotoučová 1
multimetr
solární panel
pokusy
obnovitelnými
zdroji
zásobník
součástky
sada nářadí
10
na 1
s
na 5
16
pro precizní řezání neţelezných kovů, plastů a sklolaminátu, řezný
výkon do dřeva do 8 mm, do plastu do cca 3 mm, do neţelezných
kovů do cca 1,5 mm, rovinně frézovaná deska stolu z tlakového
hliníkového odlitku
- motor: 220-240 V
- výkon: min.85 W
- stůl: min.160 x 160 mm
- hmotnost: max.2 kg.
Minimální hodnoty: Napětí DC 600V
Napětí AC 600V
Proud DC 10A
Proud AC 10A
Odpor 40MOhm Tester diod
Test vodivost Akustický signál
Autorange, Data Hold, automatické vypnutí
Solární panel ,monokrystalický Si, duralový rám, krycí sklo
Max.napětí naprázdno Voc=21,9V,Max.zkratový proud Isc=5,29A
Max.napětí při zátěţi 85W:Vmp=18V,Max. proud při
85W:Imp=4,71A , rozměry cca: 1200x540x35mm
kovová ulkádací skříňka se zásuvkami. Počet zásuvek 48-60,
součástí jsou přepáţky do krabiček
Hloubka 155 mm
Výška 501 mm
Šířka 306 mm. Konkrétní rozměry zvoleny v návaznosti na jiţ
vyrobené vestaby skříně - rozšíření stávajícího stavu.
sada se minimálně skládá ze:
 sady elektrikářských kříţových a plochých šroubováků ,ochranná
izolace 1000 V, určeno pro profi pouţití - 4 plochý, šroubovák
296
Ţákovská souprava 12
– domovní rozvody
velikost 2,5 x 75/ 3,5 x 100/ 4,5 x 125/ 5,5 x 125; 2 kříţový
šroubovák PH 1 x 80 a PH 2 x 100;
 sady elektrikářských kleští, ochranná izolace 1000 V ve velikosti
160mm, určeno pro profi pouţití - ploché, štípací, kombinované,
kulaté;
 elektrikářský+kabelový nůţ - zavírací 4 nástroje, délka: 100 mm,
materiál čepele: nerezová ocel 420 - 55HRC ,plast;
 Kontaktní Nepájivé pole o rozměrech min.110x230 mm se
dvěmi zdířkami pro banánek vhodné k přivedení napájení.
 Mechanická odsávačka materiál těla: plast ABS Max. podtlak aţ
34cm-Hg .
Nářadí bude z kvalitní legované oceli.
Seznam úloh a minimálního vybavení:
1. Úloha ţárovka s vypínačem (2x instalační krabice, 2xjistič10A,
2xsvítidlo nástěnné, 2xspínač č.1),
2. Úloha jednofázová zásuvka (2xjistič16A, 2xinstalační krabice,
2xzásuvka 1f,)
3. Úloha vypínatelná jednofázová zásuvka (jistič 16A, instalační
krabice, dvoutlačítková kombinace, zásuvka 1f, stykač2p,)
4. Úloha dvojice ţárovek s dvojvypínačem (jistič10A, instalační
krabice, 2x svítidlo nástěnné, spínač č.5,)
5. Úloha schodišťový vypínač (jistič 10A,instalační krabice,svítidlo
nástěnné,2xspínač č.6)
6. Úloha schodišťový vypínač s více míst (jistič 10A, instalační
krabice, svítidlo nástěnné, 2x spínač č.6,2xspínač č.7)
7. Úloha jednofázové zásuvky (jistič16A, instalační krabice,
zásuvka1F),
8. Úloha zásuvky a světla přes chránič (jistič 16A, jistič10A,
297
Ţákovská souprava 1
– stykače a motory
chránič2p, 2x instalační krabice, svítidlo nástěnné, spínač
č.1,zásuvka 1f)
9. Úloha světel přes časový spínač (jistič10A, instalační krabice, 3x
svítidlo nástěnné, časový spínač)
10. Úloha světel s pohybovým čidlem (jistič10A, instalační krabice,
3xsvítidlo nástěnné, spínač č.1, stykač2p ,pohybové čidlo)
11. Úloha světel s regulací (jistič10A, instalační krabice, 3xsvítdlo
nástěnné, spínač č.1,stykač 2p, stmívač)
12. Úloha kombinovaný jednofázový rozvod (jistič16A, jistič10A,
chránič2p, 3xinstalační krabice, svítidlo nástěnné, spínač
č.1,zásuvka 1f,)
13. Úloha jednofázová zásuvka v síti TN-C (2xjistič16A,
2xinstalační krabice, 2xzásuvka 1f)
14. Úloha pohyblivé přívody (vidlice, zásuvka, pes, pes
s vypínačem, 3x svítidlo nástěnné,2x spínač č.1,2x spínač č.5,2x
zásuvka 1f)
K úlohám je kompletní výuková dokumentace, kaţdá úloha má
uvedené samostatné prvky;
Úlohy jsou realizovatelné (kompatibilní) s variabilním montáţním
stolem, jeţ je také předmětem zakázky – viz níţe.
Seznam úloh:
1. Úloha světel přes stykač (jistič 10A, instalační krabice, 3x
svítidlo nástěnné, dvoutlačítková kombinace, stykač 2p)
2. Úloha třífázová zásuvka s jističem a chráničem (jistič 3f, chránič
4p, instalační krabice, zásuvka 3f)
3. Úloha třífázová zásuvka s jističem a vypínačem (jistič 3f,
instalační krabice, dvoutlačítková kombinace, stykač 4p, zásuvka
3f)
298
ţákovská souprava 1
- dálkové ovládání
spotřebičů pomocí
GSM a HDO
ţákovská souprava 1
–
motory
a
elektroinstalace
4. Úloha třífázový motor s chráničem a přep. Y/D (jistič 3f, chránič
4p, instalační krabice, troj tlačítko, stykač 4p, elektromotor3f
400/690V, 0,12kW)
5. Úloha ovládání 3f. motoru s reverzací (jistič 3f, chránič 4p,
instalační krabice, trojtlačítko, 2x stykač 4p, elektromotor 3f)
6. Úloha zapojení světel přes časový spínač a 3f.stykač (jistič 3f,
instalační krabice, 3x svítidlo nástěnné, stykač 4p, časový spínač).
K úlohám je kompletní výuková dokumentace, kaţdá úloha má své
samostatné prvky;
Úlohy jsou realizovatelné (kompatibilní) s variabilním montáţním
stolem, jeţ je také předmětem zakázky – viz níţe.
jedná se o komplet pro dálkové ovládání spotřebičů pomocí GSM a
HDO.
K úloze je kompletní výuková dokumentace.
Úloha je realizovatelná (kompatibilní) s variabilním montáţním
stolem, jeţ je také předmětem zakázky – viz níţe.
Sada se skládá minimálně ze 3 úloh a samostatných prvků:
1. Úloha připojení elektroměru a hlavního jističe (rozvaděč, spínač
3f, jistič3f, instalační krabice, elektroměr)
2. Úloha připojení zářivky 2ks (2xjistič 10A, 2x instalační krabice,
2x spínač č.1, 2x trubice, 4x patice, 2x tlumivka,2x startér)
3. Úloha domácí rozvaděč (rozvaděč, spínač 3f, 2x jistič 10A,2x
jistič 16A,chránič 4p,3x instalační krabice,3x svítidlo nástěnné, 2x
spínač č.1,2x spínač č.5,2x zásuvka 1f)
Samostatné prvky - stykače 4P 24V (4ks), elektromotor 24V
(1ks), spínač pro domovní rozvody č.1, 5, 6, 7 (po 1ks), tlačítkové
kombinace dvojtlačítko (1ks), trojtlačítko (1ks).
Prvky a úlohy jsou realizovatelné (kompatibilní) s variabilním
299
stůl
variabilní 6
montáţní
jemný svěrák
1
micro souřadnicový 1
stůl
montáţním stolem, jeţ je také předmětem zakázky – viz níţe. určeno pro rychlou montáţ.
Kompletní pracovní stůl určený pro prováděný úloh uvedených
v ţákovských soupravách - rozměry cca 1200 x 600 mm (z důvodu
umístnění v učebně)
sestava: (konstrukce nohou, stolní deska, vyměnitelná perforovaná
deska pro úlohy s otvory 10 x 10 mm - kompatibilita se současným
vybavením, napájecí lišta s jističem, proudovým chráničem a
tlačítkem Total Stop a přípojná svorkovnice), výměna a montáţ
všech prvků a přípravků jednotlivých úloh se provádí jednoduchým
zacvaknutím a vycvaknutím do desky pro úlohy.
upevnění k pracovní ploše (do max. výše 60 mm) pomocí svěrky.
Moţnost téţ přišroubovat pomocí dvou šroubů
- s kulovým kloubem, který umoţňuje otáčení a vyklápění na
všechny strany (také dolů)
- 75 mm čelisti s ochranným potahem pro drobné výrobky. Sevření
čelistí cca 70 mm
- hmotnost: max. 1,6 kg
Stůl je vyroben z litinového profilu s nastavitelným rybinovým
vedením.
- tři průchozí dráţky ve tvaru T (norma MICROMOT 12 x 6 x 5
mm).
- ruční regulační kolo s krouţkem nastavitelným na nulu: 1 otočení
= posun o 1,0 mm, 1 dílek = posun o 0,05 mm.
Technické údaje:
- rozměry stolu min. 200 x 70 mm.
- rozsah nastavení X (příčně min.) 134 mm
- rozsah nastavení Y (hloubkově min.) 46 mm
300
trafopájka
5
sada ručního nářadí 10
do hoblic
- stavební výška 43 mm.
Sada obsahuje pomůcky pro pájení cínovou pájkou.
Obsah sady: pistolová trafopájka 100W, 100g SN60PB 1.5 cínová
pájka průměru 1.5 mm, 30ml TAV R tavidlo pro plošné spoje, 8g
KAL kalafuna na pájení.
Souprava je uloţena v krabici s víkem a obsahuje návod na kvalitní
pájení DPS apod.
1 Sada obsahuje minimálně:
 1x šroubovák s kříţovou dráţkou Pozidriv velikost 1, délka 195 200mm
 1x šroubovák s kříţovou dráţkou Pozidriv velikost 2, délka 220 225mm
 1x šroubovák s rovnou dráţkou, rozměr 1,2 x 6,5 mm, délka 245
- 250mm
 1x šroubovák s rovnou dráţkou, rozměr 1,0 x 5,5 mm, délka 220
- 225 mm
 1x šroubovák s rovnou dráţkou, rozměr 0,8 x 4,0 mm, délka 220
- 225 mm
 1x šroubovák s rovnou dráţkou, rozměr 0,5 x 3,0 mm, délka 180
- 185 mm.
Všechny šroubováky pro šrouby s rovnou dráţkou a dráţkou
Pozidriv.
Ergonomicky vyvinutá 3-sloţková rukojeť z
polypropylenu a termoplastického elastomeru.
Trvalé barevné značení na obou koncích rukojeti usnadňuje výběr
šroubováku pro příslušný šroub.
Provedení: matný chromovaný dřík, kaleno v celé délce, hrot
černěn.
Materiál: VANADIUM EXTRA
301
 dláta velikosti 8,10,16,32 – kaţdé po 2 ks, celobroušená a
vyostřená čepel z kvalitní oceli, ergonomická rukojeť s oválným
průřezem, z polypropylenu, otvor pro zavěšení
 1ks kladivo 100g, dřevěná rukojeť
 1ks kladivo 200g, dřevěná rukojeť
 1ks kladivo 300g, dřevěná rukojeť ,
 1 ks Kleště kombinované- Bimateriální rukojeti, ergonomicky
tvarované, Temperovaná ocel s vysokým podílem chromu pro
dlouhou ţivotnost a vysokou odolnost, Ručně broušené,
indukčně kalené stříhací čelisti, Konstrukce čepu pro přesné,
plynulé stříhání, Štíhlý profil, Odpovídají DIN/ASO/ANSI
normám
 1 ks Kleště štípací- Kované z karbonové oceli, Indukčně kalené
ostří, temperované čelisti Frézovaná ostří stříhacích čelistí,
Přesně frézovaný a usazený čep pro plynulé otevírání/ zavírání
čelistí, Všechny exponované ocelové povrchy přebroušené a
chráněné proti korozi, Ergonomicky tvarované bimateriální
rukojeti
 1 ks - Pilka čepovací 300mm
Profesionální čepovka pro tenké a středně silné materiály, zvláště
uzpůsobena pro řez malých průměrů dřeva a řez v pokosnici.
Tvrzené hroty zubů. Ocelová výztuha hřbetu. Šroubovaná
dvousloţková rukojeť.
Délka listu: 300 - 310 mm
Hrubost ozubení: 11 zubů na palec
 1 ks - Pilka čepovací 250 - 260 mm
Profesionální čepovka na dřevo a plasty s rovnou rukojetí. Jemné
302
mobilní
úloţný 2
systém na ruční
nářadí
sada
nářadí
speciálního 4
univerzální ozubení s tvrzenými hroty. Zesílený ocelový hřbet
Délka listu: 250 - 260 mm, Hrubost ozubení: 13 zubů na palec
 2 ks - Truhlářská svěrka jednoruční rychloupínací
Celoplošné čelisti, Zámek pozice na pohyblivé čelisti, rozpínací
funkce bez potřeby jiného nástroje, Podstavcový element udrţující
svěrku při umístění na pracovní stůl stále ve vertikální poloze,
Volně posuvné rameno z profilu I
 1 ks - Rejsek hrotový Japonský - jednostranný zkosený břit z
uhlíkaté oceli. Tělo rejsku ze dřeva.
 1 ks - Úhelník hliníkový, Délka ramene 300mm
 2ks - hoblík dřevěný- min. 40 x 235mm
 1ks- Hoblík dřevěný HLADÍK- min. 40 x 235mm bukové tělo,
plaz vyroben z habru
 1ks- Hoblík dřevěný KLOPKAŘ - min.40 x 235mm bukové tělo,
plaz vyroben z habru
stohovatelný úloţný systém spojitelný s úloţným systémem ručních
elektrických strojků, umoţňující společné skladování a transport,
vnitřní rozdělení umoţňující přehledné uloţení ručního nářadí pro
truhláře, kompatibilní se systémy (Systainer, Metabox, Bera-click a
pod.)
1 sada minimálně obsahuje:
 1 ks - Brousek diamantový s jednotnou velikostí
monokrystalických diamantových zrn pevně vsazených do
niklové desky. Brusná plocha min. 152 x 50 mm, tloušťka min.
19 mm červený -velikost zrna 25μm, zrnitost – 600, pro
broušení;
 1 ks - Brousek diamantový s jednotnou velikostí
monokrystalických diamantových zrn pevně vsazených do
303






niklové desky. Brusná plocha min. 152 x 50 mm, tloušťka min.
19 mm zelený-velikost zrna 9μm, zrnitost – 1200,pro broušení a
obtahování
1 ks - Sada japonských pil 4dílná -pila Dozuki 1k, dvojitě
ozubená pila Ryoba Komane 1 ks, Kataba Super Hard 1ks, Pila
Dozuki Tenon 1ks;
1 ks - Rejsek kolečkový Japonský - Rotační břit, Přesné vodítko
jezdce s vnitřní třecí brzdou pro přesné a jemné nastavení.
Ocelová tyč, zpevněný břit, anodizovaný hliníkový posuvný
systém, mosazné pravítko a aretační šroub. Rozsah 0 - 150 mm.
Mikro-stavěcí šroub.
1 ks - Profesionální organizér úloţný systém na drobný
spojovací materiál, jednotlivě vyjímatelné boxy, kompatibilní se
systémy (Systainer, Metabox, Bera-click a pod.)
1 Sada sukovníků – profesionální řada (hobby nepřijatelné)
5dílná sada, D15 - 20 - 25 - 30 - 35 mm, Stopka S=10mm, L=
max. 90mm - celková délka, tělo je z pevnostní oceli s
připájenými tvrdokovovými břity, jeden středící hrot a dva
předřezové hroty.
1 Sada kotoučů na lamino - sada musí obsahovat 1Ks hlavního
pilového kotouče o průměru 300mm., upínací průměr 30mm,
počet zubů 96 trapéza 1Ks skládaného předřezového kotouče o
průměru 100mma počtem zubů 2x12z
Na sadu musí být poskytnuta doživotní záruka;
1 ks Digitální úhloměr s pravítkem - rozlišení 0,05°, úhel v
rozmezí 0°- 220° s přesností na 0,05°. Pravítko má
zakomponováno mm měřítko v rozsahu 0 - 320mm. Automatické
vypínání a uzamčení pozice úhlu
304
sada kopírovacích 1
loţisek
brousicí systém
2
bruska na nářadí
1
AKU vrtačka
5
 Analogový ukazatel kvadrantu úhlu
 - 4 nastavovací díry pro fixaci úhloměru ve specifických úhlech.
 - Kovové pravítko
 - Hliníková základna
 - LCD displej
 - Zamykací ovládací šroub
Sada kopírovací loţisko s ocelovými krouţky, středové loţisko s
krouţky pr. 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130; Upínací
otvor d 30mm
Brousící přípravek pro precizní obtahování hoblíkových ţelízek a
dlát. Sada musí obsahovat brousící přípravek a měrku úhlů.
Jednoduché upnutí ţelízka do přípravku a nastavení poţadovaného
úhlu ostří pomocí měrky. Druhé obtaţení (mikro) bez změny
nastavení úhlu ţelízka. Šířka ţelízka min. 60 mm, tloušťka
broušeného nástroje 2 aţ 15 mm.
Základní specifikace stroje:
Elektrická profesionální bruska na ruční nářadí, dláta, hoblíková
ţelízka, brusný kámen zrnitost 220, koţené obtahovací kolo,
universální drţák s mikroposuvem
přípravek pro broušení rovných dlát, ţelízek do hoblíku a
řezbářských dlát
zarovnávací diamant
kámen na úpravu zrnitosti
měrku úhlů
záruka min. 7 let
 Bezkartáčový motor s integrovaným řízením motoru pro dlouhou
ţivotnost a maximální výkon
 Jednotné rozhraní pro všechny nástavce a systém pro rychlou
305
elektrický hoblík
1
výměnu nástroje
 Plně elektronické nastavení a vypínání krouticího momentu pro
přesné šroubování
 napětí akumulátoru min. 14 V
 volnoběţné otáčky 1./2. rychlost 0-450/0-1500 min-1
 průměr vrtání dřevo/ocel 35/16 mm
 nastavení krouticího momentu 1./2. rychlost 0,5-8/0,5-6 Nm
 upínací rozsah sklíčidla 1,5-13 mm
 kapacita akumulátoru Li-Ion min. 3,0 Ah
 doba nabíjení lithium-iontového akumulátoru max. 50 min
 hmotnost s lithium-iontovým akumulátorem max. 1,7 kg
 nabíječka
 sklíčidlo pro rychlou výměnu nástrojů
 drţák bitů
 sklíčidlo min. 13 mm
 úhlový nástavec
 excentrický nástavec
 akumulátor Li-Ion 3,0 Ah
 Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
Metabox, Bera-click a pod.)
 Lithium-iontová akumulátorová technologie
 Přepínání ze šroubování na vrtání bez změny nastaveného
krouticího momentu
 paralelní doraz
 hloubkový doraz
 odsávací adaptér
 nářadí pro obsluhu
306
 stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí
 Hoblování u kraje, jednostranné uloţení hoblovací hlavy









kotoučová
ponorná
pila 1












Spirálový nůţ
Odsávání, které lze libovolně připojit vlevo nebo vpravo
Rychlá výměna noţe
příkon min. 850 W
počet otáček hoblovací hřídele min. 11000 min-1
šířka hoblovacího záběru min. 81 mm
úběr materiálu 0-3,5 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu 36 mm
Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
Metabox, Bera-click a pod.)
vodicí lišta
chránič proti otřepům
průzor
plochý kryt pro minimální vzdálenost od stěny
Nastavení úhlu s funkcí šikmého řezu od -1° do 47°
Příkon min. 1180 W
volnoběţné otáčky 2000-5200 min-1
průměr pilového kotouče min/max 150/165 mm
Rozsah úhlu -1-47 °
Hloubka řezu min. 55 mm
hloubka řezu při 45° min. 43 mm
Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
307
horní frézka
1






rotačně-excentrická
bruska
2
















Metabox, Bera-click a pod.)
kleštinové upínací pouzdro Ø12 mm
kleštinové upínací pouzdro Ø 8 mm
kopírovací krouţek Ø 30 mm
lapač třísek
Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
Metabox, Bera-click a pod.)
Výměna kopírovacího krouţku a pracovní desky bez pouţití
nástroje
výměna frézy pomocí kolébkového spínače a ráčnového principu
nastavení profilové frézy pomocí spojení se základní deskou
dvojité aretace vodicích sloupků
nastavení hloubky frézování s přesností 1/10 mm
Příkon min. 2200 W
volnoběţné otáčky 10000-22000 min-1
průměr kleštiny 6-12,7 mm
max. průměr frézy min. 88 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu 36/27 mm
Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
Metabox, Bera-click a pod.)
Příkon min. 400 W
počet otáček - rotační pohyb 260-520 min-1
počet otáček - excentrický pohyb 3500-7000 min-1
brusný zdvih 3 mm
brusný talíř Ø max. 90 mm
Ø přípojky pro odsávání prachu 27 mm
308
přímočará pila
2







elektrická vrtačka
6

















Hmotnost max. 1,5 kg
trojité vedení pilového plátku
Vypínač na obou stranách
Rychlá výměna stolů, pracovních desek a pilových plátků bez
pouţití nástroje
stroboskopické světlo
Zaměnitelný napájecí síťový kabel s jinými typy elektrického
nářadí
Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
Metabox, Bera-click a pod.)
Příkon min. 550 W
počet zdvihů 1500-3800 min-1
stupňovitá regulace kyvného zdvihu 4
hloubka řezu ve dřevě min. 118 mm
hloubka řezu - neţelezný kov min.20 mm
hloubka řezu - ocel (měkká) min. 10 mm
2-rychlostní převodovka ve stabilní hliníkové skříni
vrtání, příklepové vrtání a šroubování, vypnutí příklepu.
Pravý / levý chod
Rychloupínací sklíčidlo s tvrdokovovými čelistmi
Automatické blokování vřetene.
Technické údaje vrtačky
Příkon [W]: min. 760
Otáčky naprázdno 1. stupeň : 0 † min. 1 100
Otáčky naprázdno 2. stupeň : 0 † min. 3 050
Počet úderů 1. stupeň : 0 † min. 22 000 v celém rosahu
Počet úderů 1. stupeň : 0 † min. 61 000 v celém rosahu
309











fréza na výplně
sada
fréz
1
na 1














Průměr vrtání ve dřevě/kovu/betonu/ min.: 45 / 13 / 20 /
Kroutící moment 1. stupeň [Nm]:min. 44
Kroutící moment 2. stupeň [Nm]:min. 15
Sklíčidlo rozsah [mm]: 1,5 † 13
Závit uchycení sklíčidla: 1/2 - 20 UNF
Upínací krk průměr [mm]: 43
Elektronická regulace otáček
přídavná rukojeť
hloubkový doraz
Zaměnitelný napájecí síťový kabel s jinými typy elektrického
nářadí
Stohovatelný úloţný systém kompatibilní s úloţnými systémy
jiného elektrického nářadí, kompatibilní se systémy (Systainer,
Metabox, Bera-click a pod.)
Ocelové těleso osazeno VBD.
Určeno pro strojní posuv - MEC.
Frézování měkkého dřeva, tvrdého dřeva i MDF.
min. 4 sady profilových noţů.
Průměr nástroje [mm] : min. 204
Výška nástroje [mm] : min 68,0
Upínací průměr [mm] : 30
Počet zubů : min. 2
Počet předřezů : min. 2
Min. otáčky nástroje [min-1] : min. 4000
Max. otáčky nástroje [min-1] : max. 6500
Směr otáčení :RH
Provedení řezných plátků :VBD
Nástroj v provedení ALU osazen výměnnými břitovými
310
nábytková dvířka
sada kolíkovacích 2
přípravků
vrtací šablona pro 1
nábytkové závěsy
destičkami HW (HM).
 univerzální nosič pro 4 profily.
 min. 4 sady výměnných profilů
 Průměr nástroje [mm] : min. 148
 Upínací průměr [mm] :30
 Počet zubů : min. 2
 Min. otáčky nástroje [min-1] : min. 5000
 Max. otáčky nástroje [min-1] : min. 8500
 Směr otáčení :RH
 Provedení řezných plátků :VBD
1 Sada musí obsahovat 4 typy kolíkovacích přípravků(lišt):
 2ks rohové v délkách 400 mm a 656 mm a průměrem vrtacích
pouzder 8 mm a jejich jednotnou roztečí 32 mm. Délka vrtacích
pouzder taková, aby se při jednom navrtání vrtáku mohlo vrtat
do čela i do plochy materiálu.
 1ks rohové v délce 165 mm s průměrem vrtacích pouzder 8 mm
a jejich roztečí 25 mm. Je určen pro svrtávání spojů zásuvkových
korpusů s tloušťkou desek 18 – 22 mm.
Přípravek do plochy o délce 624mm s průměrem vrtacích pouzder
8mm a jjich roztečí 32mm. Je určen pro vrtání do plochy
Dva pohyblivé svěráčky umoţňují jeho pevnou aretaci na ploše
vrtaného materiálu.
vrtací přípravek pro přesné vrtání otvorů pro závěsy. Pohon přes
ruční elektrickou vrtačku. Variabilní rozměry zavrtání misky od
hrany od 2 do 8 mm. Excentrické upnutí na dvířka. Volitelná
moţnost předvrtání nebo předznačení otvorů pro vruty.
1 ks vrtací přípravek,
1 ks vrták Ø 35 mm,
311
sada
válečků
brusných 1
sada fréz na dveře
sada
dlát
1
řezbářských 10
2 ks vrták Ø 8 mm,
2 ks torxbit
sada se skládá z 3 ks hliníkových brusných válečků o průměru 45
(1ks),60 (1 ks),80 (1ks) mm
Výška válečků min. 110 mm
Upínací průměr 30mm
S výstředníkovým upínáním brusného papíru v návinu
Univerzální frézovací hlava s moţností upnutí pěti různých typů
noţů.
Sada musí obsahovat stavitelnou dráţkovací frézu k frézování
dráţek o tloušťce v rozmezí mezi 8 a 15 mm.
TECHNICKÉ PARAMETRY:
- max. průměr: 133 mm
- upínací průměr: 30 mm
- úprava hran: R4 - 45°
- otáčky: 5 700 - 9 500 ot./min.
- robustní tělo z hliníkové slitiny
- 2 HM noţe typu 25x29,8x2 mm
- 2 HM noţe typu 25x29,8x2 mm
- 2 HM noţe 7,65x12x1,5 mm
- 4 HM noţe 14x14x1,2 mm
- 12 distančních krouţků 0,1 aţ 3 mm
- 12 distančních krouţků 0,1 aţ 2 mm
- určeno pro ruční posuv
- kolíky pro automatické vycentrování noţů
1 sada obsahuje minimálně:
 15ks řezbářských dlát kovaných z nástrojové oceli a následně
tepelně zpracované, rukojetě ze dřeva
312
kapovací pila
1
sada nářadí pro 20
vybavení
zámečnických
pracovních stolů
Profily:
R1/10, R3/10, R3/20, R4/2, R6/6, R6/12, R8/20, R10/1,5, R10/3,
R10/10, R11/8, R12/4, R12/10, A8/10, B8/15
 Výměna pilového kotouče bez pouţití nářadí
 laser s dvojitou linkou
 Jemné nastavení úhlu zepředu
 Rychlobrzda
 Příkon min. 1600 W
 volnoběţné otáčky 1400-3400 min-1
 průměr pilového kotouče min. 260 mm
 hloubka řezu 90°/90° 305 x 88 mm
 hloubka řezu při 45°/90° 215 x 88 mm
 zvláštní hloubka řezu 90°/90° 60 x 120 mm
 profil věnce, diagonální řez 45°/90° 168 mm
 Úhel sklonu min. 47/47 °
 Zvláštní hloub. řezu 45°/90° (vlevo) 40 x 120 mm
 zvláštní hloubka řezu 45°/90° 20 x 120 mm
 hloubka řezu 50°/90° (vlevo) 196 x 88 mm
 hloubka řezu 60°/90° (vpravo) 152 x 88 mm
 hloubka řezu 45°/45° (vlevo) 215 x 55 mm
 hloubka řezu 45°/45° (vpravo) 215 x 35 mm
 profil věnce, diagonální řez 90°/90° 168 mm
 Úhel úkosu 50/60 °
1 sada obsahuje minimálně:
Ruční rámová pila na kov,Olejnička 300ml, Palička gumová 42mm,
Kladivo 100g, Kladivo 300g,Pilník čtvercový 250/2, Pilník kulatý
150/3, Kleště kombinované, Kleště štípací , Pilník kulatý 250/2,
Pilník plochý 150/2, Pilník plochý 250/3,Pilník půlkulatý 150/2
313
svářecí kukla
2
pásová pila
1
úhlová bruska
2
Aku šroubovák
2
Gola sada
1
pojízdná
magnetická tabule
1
sada škrabáků
1
Pilník půlkulatý 150/2 Pilník půlkulatý 150/2, Pilník půlkulatý
250/2, Pilník trojúhel. 250/2, Sada jehl.pilníků - 6ks, Škrabák 150,
Důlčik 4, Vyráţeč sada 6ks, Nůţky na plech převodové, Měřítko
ploché 300mm, Kruţítko se stav. šroubem 150mm, Svěrka pararelní
55mm, Svěrka zámečnická s maticí 100mm, Jehla rýsovací rovná,
4x volba nastavení citlivosti, 5 st. zatemění (8,9,10,11,12),
automatické zapínání a vypínání, nastavení hlavového kříţe, rychlá
změna upínacího systému, hmotnost max. 360 g
napětí 230 Voltů, příkon od 0,55 kW, řezná rychlost 78m/min., řez
0,90st, prořez 130mm, řez vlastní vahou ramene, regulace přítlaku,
automat. vypínání, aretace horní polohy ramene
příkon od 1500 Watů, hmotnost max. 2,4 kg, závit hřídele: M14,
otáčky: 2800 - 11500 1/min, průměr kotouče 125 mm, ochrana
zpětného rázu a proti opětovnému zapnutí, tlačítko pro aretaci
vřetene, 6ti stupňová předvolba otáček, pozvolný rozběh
Příklep, 3x 18 V Li-Ion akumulátor 1,3 Ah, Krouticí moment od 45
Nm, Volnoběţné otáčky (1. stupeň/2.stupeň) 0 – 500 / 1.450 / min,
Frekvence příklepů 21.000 min-1, Upínací rozsah sklíčidla,
min./max. 1,5 / 10 mm, Závit vrtacího vřetena 1/2", Box,
Rychlonabíječka.
1 sada minimálně obsahuje:
3x ráčna, 1/4", 3/8", 1/2", 38x6ti hranný oříšek (13x1/4", 10x3/8 ",
15x1/5"), 10x6ti hranný prodlouţený oříšek, 14x oříšek E profil
rozměr 150x100cm, rám hliníkový, povrch magnetický lakovaný,
povrch bílý, pojízdná, oboustranně popisovatelná magnetická
plocha, otočná podle horizontální osy s aretací, otočná kolečka
Sada rukojetí, nástavců a noţů, na odjehlování vnějších a vnitřních
hran trubek, hran mat. pouţitelné na hliník, měď, mosaz, ocel, nerez
314
škrabák na plech
1
refraktometr
na 1
kontrolu provozní
kapaliny
montáţní
1
strojírenská
sada
nářadí
svařovací invertor
1
odsávací zařízení
2
magnetická vrtačka
1
potřeby pro výrobu 10
desek
plošných
spojů
a plast, rukojeti - délka min. 135mm, sráţeč ,hran, nástavec 25-115,
noţe pr. 3,2mm, 6-hranná hliník rukojeť
kulaté dva noţe, rozsah 0-12, otáčení a obracení noţů, nástavec na
K noţe,
měření stavu elektrolytu, bodu tuhnutí, rozsah stupnice 1,1-1,4 kg/l,
rozlišení 0,1kg/l, rozsah -50 ºC - O ºC přesnost 1ºC
1 sada musí minimálně obsahovat:
22x1/2" nástrčných klíčů a příslušenství, 14x izolovaný šroubovák,
precizní šroubováky, imbusové klíče, 2x kleště - sika, nastavitelné
kleště s aretací, 8x plochých a PH šroubováků, 3x kleště –
kombinované, prodlouţené a štípací, 6x T-imbusových klíčů, 3x
prázdné organiséry na příslušenství, 20x háček na pověšení nářadí,
Napájecí napětí 230V, Jištění 16A, Rozsah svař.proudu elektrody
10-140A,Rozsah
svař.proudu
WIG 10-150A,
Zatěţovatel
100% 80A, Zatěţovatel při 25% 150A, Napětí na prázdno 92V,
Krytí IP 23
Délka ramene 4m, moţnost prodlouţení, ventilátor 230 V, odsávání
dýmu ze svařování, hubice otočná o 360 º, škrtící klapka, průměr
150 mm, odsávání 1000m³, hluk: max. 70 dB
Pro vrtání kovu do 32 mm, Korunkový vrták 32mm, Spirál. Vrták
13mm, Řezání závitů M12, Příkon min. 700W, Výkon 450w,
Otáčky při zatíţení 440 1/min, Celk. zdvih 260mm, Síla magnetu
9000N, Kabel 4m, Box, Sklíčidlo do 13mm
Obsah všech 10 sad:
 Sada č.1 a č.2 (stejné sady) obsahuje cuprextitové desky a
chemikálie pro výrobu plošných spojů klasickou metodou.
315
pasivní
elektrotechnické
součástky
Obsah sady:
2ks CUPREX-1S 75 x 100 mm, 1ks CUPREX-1S 100 x 150 mm,
1ks CUPREX-1S 150 x 200 mm, 1ks PK03 a PK06 - pera na
kreslení plošných spojů, 50ml LO-P (lak ochranný pájitelný), 200ml
LT-PS (leptadlo). Souprava je uloţena v plastové krabici s víkem
KPSV01 a obsahuje návod na výrobu DPS.
 Sada č.3, 4 a 5 (stejné sady) obsahuje cuprextitové desky s
fotovrstvou a chemikálie pro výrobu plošných spojů fotocestou.
Obsah sady:
2ks FHPCU50 (50 x 100 mm), 1ks FHPCU75 (75 x 100 mm), 1ks
HPCU150 (150 x 100 mm), 50ml LO-P (lak ochranný pájitelný),
500ml VYV-POS (pozit. vývojka), 200ml LT-PS (leptadlo).
Uloţeno v plast. krabici s víkem KPSV01 a obsahuje návod na
výrobu DPS.
 Sada č.6 obsahuje cín trubičkový Sn60Pb40 1,0 mm ,
bezoplachové tavidlo, celkem 4kg,
 Sada č.7 obsahuje 10 litrů Leptacího roztok u FeCl3 ,
 Sada č.8 obsahuje 20x kelímek kalafuny pro měkké pájení 3035gramů,
 Sada č.9 a č. 10 (dvě stejné sady) - Fotosenzitivní jednostranný
plošný spoj 300x250x1,5 mm, síla mědi CU 1x35 um, materiál
dielektrika: cuprextit, FR4,
13 sad  1. a 2. Sada obsahuje 1022 ks rezistorů R0207 (73 hodnot z
řady E12 po 14 kusech, přesnost 1%, kovová vrstva, průměr
2.5mm, délka 6.3mm, v pásu) v rozmezí 10R aţ 10M (10R, 12R,
15R, 18R, 22R, 27R, 33R ... 8M2, 10M), Rezistory jsou uloţeny
v zásobníku.
 3.a 4. Sada obsahuje 213 ks radiálních elektrolytických
316




kondenzátorů (12 hodnot v rozmezí M47 aţ 2m2). Obsah sady:
25 ks M47/100V, 25 ks 1M/100V, 25 ks 2M2/100V, 25 ks
4M7/100V, 25 ks 10M/63V, 25 ks 22M/50V, 20 ks 47M/63V,
15 ks 100M/50V, 10 ks 220M/35V, 10 ks 470M/35V, 4 ks
1m/35V, 4 ks 2m2/35V. Kondenzátory jsou uloţeny v
zásobníku.
5. Sada obsahuje 360 ks keramických kondenzátorů (36 hodnot z
řady E6 po 10 kusech, některé hodnoty jsou na pásku, jiné volně
sypané, na napětí 50V) v rozmezí 1p0 aţ 1M (1p0, 1p5, 2p2,
3p3, 4p7, 6p8, 10p, ....68n, 100n, 150n, 220n, 330n, 470n, 1M).
Kondenzátory jsou uloţeny v zásobníku.
6. a 7. Sada obsahuje 854 ks rezistorů R0204 (61 hodnot z řady
E12 po 14 kusech, přesnost 1%, kovová vrstva, průměr 1,8 mm,
délka 4.1 mm, v pásu) v rozmezí 10R aţ 1M (10R, 12R, 15R,
18R, 22R, 27R, 33R, 39R, 47R, 56R, 68R, 100R ... 820R, 1M),
Rezistory jsou uloţeny v zásobníku ZAS12.
8. Sada obsahuje 140 ks (35 hodnot po 4 ks) rezistorů TR5W,
5%, rozměr 10 x 9.5 x 22mm, v rozmezí 0R10 aţ 47k. (0R10,
0R15, 0R22, 0R33, 0R47, 0R68, 1R0, 1R5, 2R2, 3R3, 4R7, 6R8,
10R, 15R, 22R, 33R, 47R, 68R, 100R, 150R, 220R, 330R, 470R,
680R, 1k0, 1k5, 2k2, 3k3, 6k8, 10k, 15k, 22k, 33k, 47k) Uloţeno
v zásobníku.
9. Sada obsahuje 360 ks (36 hodnot po 10 ks) rezistorů TR1W
(SMA0411), na pásku, 5%, v rozmezí 1R0 aţ 1M0 (1R0, 1R5,
2R2, 3R3, 4R7, 6R8, 10R, 15R, 22R, 33R, 47R, 68R, 100R,
150R, 220R, 330R, 470R, 680R, 1k0, 1k5, 2k2, 3k3, 4k7, 10k,
15k, 22k, 33k, 47k, 68k, 100k, 150k, 220k, 330k, 470k, 1M0)
Uloţeno v zásobníku.
317
aktivní
elektrotechnické
součástky
7 sad
 10. Sada obsahuje 120 ks (24 hodnot po 5 ks) kondenzátorů
MKS2, FKP2 ap. s roztečí 5 mm, U>=50V, v rozmezí 100p aţ
1M0 (100p, 150p, 220p, 330p, 470p, 680p, 1n0, 1n5, 2n2, 3n3,
4n7, 6n8, 10n, 15n, 22n, 33n, 47n, 68n, 100n, 150n, 220n, 330n,
470n, 1M0). Uloţeno v zásobníku.
 11. Sada kapkových tantalů, 12 druhů x 7ks (M1, M22, M33,
M47, 1M, 2M2, 3M3, 4M7, 10M, 22M, 33M, 47M), zásobník
KPPV012.
 12. Sada obsahuje 12 druhů po 2 aţ 10 kusech (celkem 60 ks)
precizních patic. (10x PAT06DIL, 10x PAT08DIL, 8x
PAT14DIL, 8x PAT16DIL, 5x PAT18DIL, 4x PAT20DIL, 3x
PAT24DIL, 3x PAT24DIL UZ, 3x PAT28DIL, 2x PAT28DIL
UZ, 2x PAT32DIL, 2x PAT40DIL) Uloţeno v zásobníku.
 13. Sada obsahuje 12 druhů po 6 aţ 30 kusech (celkem 161ks)
standardních patic. (20x PAT06DIL, 30x PAT08DIL, 25x
PAT14DIL, 25x PAT16DIL, 15x PAT18DIL, 10x PAT20DIL,
6x PAT24DIL, 6x PAT24DIL UZ, 6x PAT28 DIL, 6x
PAT32DIL, 6x PAT40DIL, 2x PAT52/1.78DIL) Uloţeno v
zásobníku.
 Sada Zenerových diod BZX85, 1.3W, 33 typů x 7ks (3V6, 3V9,
4V3, 4V7, 5V1, 5V6, 6V2, 6V8, 7V5, 8V2, 9V1, 10V, 11V,
12V, 13V, 15V, 16V, 18V, 20V, 22V, 24V, 27V, 30V, 33V,
36V, 39V, 43V, 47V, 51V, 56V, 62V, 68V, 75V), ZÁSOBNÍK
KPPV006.
 2. Sada diod, 160ks / 14typů (1N4148, 1N4448, 1N4007,
BAV21, 1N5408, BY133, BY299, BY399, BA159, P600,
P1000), zásobník KPPV006.
 3. Sada Schottkyho diod, 72ks / 8typů (12x BAT41, BAT42,
318
sada vodičů Cu
4
řezivo
1
výškově stavitelná 10
ţidle k pracovním
stolům
BAT46, BAT48, 1N5819, 4x SB360, SB51000, MBR745),
zásobník KPPV006.
 4. Sada můstků, 10 typů (5ks B40R, B250R, B250D, C3000,
DB106, RS205, KBL06, 2ks KBPC1010, 1ks KPBC3506F,
KPBC3506W), zásobník KPB010.
 5. Sada tranzistorů, 18 typů x 10ks (BC327, BC337, BC516,
BC517, BC546, BC547, BC548, BC549, BC550, BC556,
BC557, BC558, BC559, BC560, BCBC639, BC640, MPSA42),
zásobník KPPV018.
 6. Sada tranzistorů, 12 typů x 4ks (MJE340, MJE350, BD139,
BD140, BD241C, BD242C, BD243C, BD244C, BD711, BD712,
BDX33C, BDX34C), zásobník KPPV012.
 7. Sada Zenerových diod BZX, 0.5W, 34 typů x 10ks (2V4, 2V7,
3V0, 3V3, 3V6, 3V9, 4V3, 4V7, 5V1, 5V6, 6V2, 6V8, 7V5,
8V2, 9V1, 10V, 11V, 12V, 13V, 15V, 16V, 18V, 20V, 22V,
24V, 27V, 30V, 33V, 36V, 39V, 43V, 47V, 51V, 56V), zásobník
KPPV006.
1 sada minimálně obsahuje:
 100m vodiče CY1,5 černý a
 100m vodiče CY2,5 černý,
 50m vodiče CY1,5 modrý
Smrk- fošny tl. 60mm mnoţství 1m3 ;
Dub- fošny tl. 60mm mnoţství 0,5m3;
Buk- fošny tl. 60mm mnoţství 0,5m3;
Lípa- řezbářské výřezy mnoţství 0,2m3
pojízdná, výškově stavitelná, kovový rám a hvězdice, nosnost min.
130kg.
319
dílenský stůl
10
hoblice
10
celková
včetně DPH
Dílenský stůl s 2 pevnými nohami, 2x 3 zásuvkový
kontejner,minimální rozměry 2000x800x840 mm, kontejnéry přímo
šroubován na spodní část pracovní desky. Skříňky a kontejnér o
výšce 800 mm musí tvořit pevnou nohu stolu. Pracovní deska
vyrobena z masívní spárovky z tvrdého dřeva o tloušťce 40 mm.
velmi dobrá stabilita stolu, musí vyhovovat i nejnáročnějším
druhům práce. Podnoţe pevné. Celková výška stolu 840 mm,
Všechny zásuvky kontéjnérů se 100% výsuvy, kaţdá zásuvka má
nosnost min 40 kg.Dvířka skříněk opatřena
vnitřními
perforovanými
plechy
pro
zavěšení
normovaných
drţáků.Kontejnery opatřeny zámkem se dvěma klíči.
Truhlářská hoblice s masivní pracovní deskou, zásuvkou na nářadí a
dvěma poděráky.
pracovní deska vyrobena z bukového dřeva, stojan z jasanového
dřeva
Povrch upraven bezbarvým lakem
Přední a zadní upínací vozík klasické konstrukce
Rozměry (š × v × h): min. 1800 × 870 × 950 mm
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 14 činí 1 670 000 Kč včetně DPH.
320
Partner č. 15 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Nabíječka
25
Sada nástrojů pro 1
obrábění
včetně
upínačů
Technická specifikace– minimální parametry
nabíječka akumulátorů NiMH a NiCd, řízená procesorem, základní
programy: nabíjení, vybíjení, oţivení, testování, měření kapacity
akumulátoru, zobrazování parametrů na LCD displeji pro kaţdý
akumulátor samostatně, diagnostika, nabíjení a vybíjení pro kaţdý
akumulátor zvlášť, vybíjecí proud nastavitelný v krocích - max.
hodnota minimálně 350 mA, nabíjecí proud nastavitelný v krocích,
maximální hodnota minimálně 700 mA
Sada obsahuje:
 1 ks Kleštinový upínač 40xER32-70 (typ 7617) včetně upínací
matice a stopky podle DIN69871-A, fréza dráţkovací dlouhá
dvoubřitá tvrdokovová (SK), průměr 10mm, min. celková délka
100mm, min. délka řezné části 35mm, kleština ER32x10 podle
DIN6499.
 1 ks Kleštinový upínač 40xER32-70 (typ 7617) včetně upínací
matice a stopky podle DIN69871-A, fréza dráţkovací dlouhá
dvoubřitá tvrdokovová (SK), průměr 8mm- 2ks, min. celková
délka 70mm, min. délka řezné části 25mm, kleština ER32x8
podle DIN6499.
 1 ks Kleštinový upínač 40xER32-70 (typ 7617) včetně upínací
matice a stopky podle DIN69871-A, fréza dráţkovací dlouhá
dvoubřitá tvrdokovová (SK), průměr 6mm- 2ks, min. celková
délka 70mm, min. délka řezné části 25mm, kleština ER32x6
321
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Pájecí stanice
10
Programátor
a 10
vybavení
pro
logická pole
Tuţkové
150
akumulátory AA
Deska plastová pro 1
frézování
Tyč duralová
celková
včetně DPH
3
podle DIN6499.
 2 ks Drţák soustruţnického noţe VDI B1 pravý 30x20x40
pájecí stanice s LCD displejem, nastavováním teploty hrotu,
moţností pouţívat bezolovnatý cín, výkonem topného tělesa do
50W, na nízké napětí
Programátory obvodů GAL16V8 a vyšších, nepájivá pole.
NiMH akumulátory, kapacita min 2000 mAh, min 500 dobíjecích
cyklů se ztrátou kapacity max 30% po 200 cyklech
Deska plastového materiálu na bázi polyuretanu bez zdraví
škodlivých látek, vhodného pro frézování, minimální tloušťka desky
100mm, maximální 150mm, minimální hustota 0,3 g/cm3.
Tyč duralová kruhového průřezu, průměr 18mm, vhodná pro
soustruţení
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 15 činí 180 000 Kč včetně DPH.
322
Partner č. 16 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
stavebnice - cihly
13
stavebnice
stavební objekt
– 4
Sada
základního 25
zednického nářadí
Technická specifikace– minimální parametry
Jedna sada obsahuje:
 pravé pálené cihličky - repliky skutečných cihel, voděodolné,
zdravotně nezávadné. Minimální rozměry 1 cihličky budou 30
mmx15 mmx10 mm. Počet cihliček v 1 sadě - min. 320 ks,
 8 ks zednické lţíce pro náběr malty,
 8 ks misky pro míchání malty,
 8 ks podloţky
 8 ks českého manuálu.
 pro sadu potřebné mnoţství práškové ve vodě rozpustné malty,
která je vyrobena z jemného písku a organického, zdravotně
nezávadného pojiva tak, aby ho bylo moţno pouţít opakovaně.
 3000 ks náhradních cihliček uvedených rozměrů a 50 kg výše
specifikované malty.
stavebnice z dřevěných prvků umoţňujících postavit zmenšený,
sloţitý stavební objekt z kategorie pozemních staveb.
Za tímto účelem sada obsahuje minimálně:
 1000 dřevěných prvků,
 sešit se vzory základních a sloţitých objektů.
Poţadováno praktické balení se snadnou manipulací.
1 sada zednického nářadí obsahuje: zednická lţíce nerezová 180
mm, zednické kladívko 600 g, vodováha nárazuvzdorná min. délka
300 mm, olovnice zednická o min. hmotnosti 480 g se šňůrou,
323
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
sada
ochranných 25
pomůcek
Stavební kolečko
1
celková
cena
včetně DPH
skládací dřevěný metr.
1 sada ochranných pomůcek obsahuje: Ochranná přilbazavěšená na
8 bodech, s nastavitelnou velikostí, materiál ABS. Ocranné brýle
čiré s bočními kryty, rukavice šité z jemné lícové kozinky v dlani, z
bavlněné tkaniny na hřbetu a s manţetou na suchý zip. Tvarovaný
respirátor proti pevným částicím a vodním aerosolům do 10
násobku NPK
Kolo nafukovací bantam, korba 60l s výztuhou.
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 16 činí 89 000 Kč včetně DPH.
324
Partner č. 17 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
modelářská sada
20
1 sada obsahuje minimálně:
 1xMikrovrtačku s elektrickou regulací otáček, napětí od 12v do
18V, příkon max. 40W, otáčky od 5 000 do 20 000ot/min.
Hmotnost max. 500gr. Funkce pro vrtání i pro frézování.
 min. 34 nasazovacích nástrojů v průmyslové kvalitě a to:
1 diamantový brousek;
1 jemná fréza;
Sada vrtáků (min. 10ks) po jednom ks od d= 0,5 a 1,0 mm;
1 mosazný kartáč;
4 brousky z ušlechtilého korundu (válec, koule, kotouč a kuţel);
1 pilový kotouč;
2 brusné kotouče o 22 x 3 mm z karbidu křemíku;
2 brusné kotouče o 22 x 3 mm z ušlechtilého korundu;
20 řezných kotoučů;
1 upínací trn;
6 kleštin od 1,0 do 3,2 mm.
1 zdroj na 220 - 240 V (12 V, 1,0 A)).
sada - pájecí stanice 20
1 sada obsahuje minimálně:
min. 40W. Moţnost nastavení, indikace teploty a regulace teploty v
rozsahu od 150 do 420°C. Hroty musí být kompatibilní do řady
20/30T XX
325
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Měřící přístroje
10
Desky
plošných 200
spojů
Dřevomateriál
1
Sada
nástrčných 1
klíčů (GOLA)
sada dláta
6
Kladivo
Kleště štípací
Ruční pila ocaska
Přípravek na řezání
úhlů
sada pilníků
6
6
6
2
2
Multimetr obsahuje manuální přepínání rozsahů, maximální
zobrazená hodnota: 1999, multimetr obsahuje tester vodivosti a
diod a měření zesílení tranzostorů hFE
Parametry multimetru: Napětí DC: max1000V, Napětí AC: max
700V; Proud DC: max. 20A, Proud AC: max. 20A Odpor: max.
20M. Napájení 9V baterie)
Jedná se o fotosensitivní jednostranný plošný spoj (Cuprexit)
minimálně o rozměrech 300x200x1,5
0,5m3 - Řezivo prkna tloušťka minimálně 25mm;
0,5m3 - Řezivo fošny tloušťka minimálně 50mm;
(3 tabule), 18m2 - Sololit (MDD - surová);
6m2 - Překliţka min. 8mm 122cmx250cm (±5mm);
6m2 - Překliţka min. 4mm 122cmx250cm (±5mm);
3m2 - Překliţka min. 18mm vodovzdorná 122cmx250cm;
3m2 - laťovka min. 18mm 122cmx250cm.
sada obsahuje: 1x ráčna (48 zubů), malé náboje (ořechy) v rozsahu
4mm-14 mm, nástavce min.50mm, nástavce min. 100mm,
šroubovák 1/4´´ kloubový, šroubovák 1/4 ´´ pákový, bity 1/4 S v
rozsahu 4-5,6mm, PH1-PH2, HEX, materiál G1CrV5
sada obsahuje:
4ks dlát v rozsahu 6-12-20-25mm, materiál CrV, buková rukojeť
Skolaminátová násada, váha kladiva 300g
čelní 200mm, materiál CrV
min 400mm, min 9 zubů na 25mm, tvrzené zuby
materiál dřevo, 45°a 90°
sada obsahuje:
 plochošpičatý pilník 200 mm,
326
rašple
Sada bitů
9
2
Akuvrtačka
1
Excentrická bruska
1
Horní frézka
1
Pokosová
pojezdem
pila
s 1
Kotoučová pila
1
Přímočará pila
1
Bezpříklepová
vrtačka
Ruční
elektrický
hoblík
Kompresor
Truhlářské
rychlosvěrky
1
1
1
3
 úsečový pilník 200 mm,
 kruhový pilník 200 mm,
materiál T10
250mm, materiál T10
sada obsahuje minimálně: PH1 (2ks), PH2 (4ks), PH3 (2ks), PZ1
(2ks), PZ2 (4 ks), PZ3 (2ks), T8 (1ks), T10 (2ks), T15 (2ks), T20
(2ks), T25 (3ks), T27, T30(2ks), T40 (2ks)
magnetický drţák
Napětí 14,4V, akumulátor 1,3Ah, sklíčidlo 1-10mm, otáčky min. 0460, 0-1600
Příkon 300W, otáčky min. 4000-12000/min., oscilační obvod
2,8mm, excentrický zdvih1,4mm, průměr papíru 125 mm
příkon min. 1000W, maximální průměr frézy 36mm, fréz. Zdvih
50mm, kleština průměr 8mm
maximální šířka řezu 90°/ 45°305mm/205mm, maximální hlouka
řezu 90°/ 45°90mmm/47mm, pilový kotouč průměr 254x30 mm,SK
plátky, váha min. 17,5 kg, příkon 1500W
Příkon 1100W, hloubka řezu při 90°- 0-55mm, 45°0-38mm, průměr
pilového kotouče 160mm
příkon min. 550W, hloubka řezu 100mm, počet zdvihů 3003200/min, zdvih 26mm, hmotnost min. 2kg
Příkon minimálně 4500W, otáčky min. 0-3000/min, rychlosklíčidlo
0-10mm
příkon 900W, šířka záběru 82mm, tříska 0-3mm, otáčky min. 12000
přetlak 8Bar, výkon, 1,5kW, 230V, objem tlakové nádoby 24litrů
1 ks - min. 1000mm
2 ks – min. 300 mm
327
Sada vrtáků do 1
kovu
Spojovací materiál 1
svěrák
10
RC
model 5
quadrocoptery
velikosti 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4, 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9;
9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14; 14,5; 15
 5kg - Lepidlo na dřevo;
 5 kg - Lak na dřevo;
 2ks - Tmel na dřevo - Forma 200g, odstín smrk
 Hřebíky kolářské - 1,2x20 (0,4kg), 1,2x25 (0,4kg),
1,4x32(0,5kg),1,6x36 (10kg);
 Hřebíky stavební - 1,4x25 (0,4kg), 1,6x 32 (2kg), 1,4x36 (2kg);
 Vruty - 3,0x16 (200ks), 3,0x20 (200ks), 3,0x25 (200ks), 3,0x30
(200ks), 3,5x16 (200ks), 3,5x20 (200ks), 3,5x25 (200ks), 3,5x30
(200ks), 3,5x40 (200ks), 4,0x50 (200ks)
Délka upnutí min.100 mm, délka čelistí = min.100mm, maximální
hmotnost 15 kg
RC set quadrocoptery se sedmikanálovým počítačovým vysílačem a
rámem z uhlíkových a duralových dílů. Model připravený k letu s
elektronikou, světly, 4 střídavými motory a ochranným krytem
rotorů, LiPo akumulátor 11,1 V 2200 mAh, nabíječem aku,
minikamerou, microSD 1GB kartou a čtečkou. Ovládací vysílač a
přijímač je s gyroskopem a regulátorem otáček motorů.
Součástí setu je také minaturní kamera s výkyvným, manuálně
nastavitelným objektivem. Umoţňuje pořizování videa v rozlišení
VGA 640x480 bodů, 30 snímků/s ve formátu AVI se zvukem nebo
fotografických záběrů v rozlišení 1024x768 bodů.
Průměr nosného rotoru [mm]: min. 254
Délka [mm]: min. 500
Šířka [mm]: min. 500
Hmotnost (bez aku) [g]: min. 786
Hmotnost (s kamerou a světly) [g]:min. 875
328
Sada spotřebního 2
materiálu
Sada nářadí pro 2
obrábění (práce na
CNC strojích)
Souprava
spotřebního
materiálu
1
Hmotnost letová (s aku, kamerou a světly) [g]: min.1054
1 Sada minimálně obsahuje:
 4 ks - Nabíjecí akumulátory-baterie AA-2800 mAh,1.2V;
 1 ks - Optický senzor vzdálenosti 100-800mm, Ucc=5V, Icc =
30mA, Analogový výstup 0.4-3.2V s jedním kablíkem;
 1 ks - Optočlen pro detekci černé a bíle barvy. Modul se
připojuje pomocí třípin. servokonektoru;
 1 ks - RC-vysílač s 8 tlačítky a moţností nastavení 1 ze 4
přenosových frekvencí.
 1 ks - RC-přijímač-modul pro příjem rádiového signálu. Signál
dekóduje pomocí 4bitové sběrnice.
Propojovací kabely a náhradní polohové senzory a snímače pro
dopravníkovou minilinku.
1 sada minimálně obsahuje:
1 ks - TK kulové frézy 220 stupňů - průměr 6mm s délkou 100mm,
1 ks - TK kulové frézy 220 stupňů průměr 1mm s délkou 58mm,
1 ks - TK kulové frézy 220 stupňů průměr 3mm s délkou 65mm ,
1 ks - TK válcové stopkové frézy - průměr 1mm s délkou 65mm,
1 ks - TK válcové stopkové frézy průměr 2mm s délkou 65mm.
 1 ks - Balsa-hranolek 105x67-1000mm,
 balsa desky - tloušťky 1,2,5,10,20x80-1000mm (vše po 1 ks),
 balsa kulatina průměr 20-1000mm (vše po 1 ks).
 200 ml - Disperzní lepidlo na lepení balsy,
 250 ml - Rychleschnoucí lehký stěrkový tmel na balsu;
 1 kg - Lak na balsu-napouštěcí a vrchní lesklý;
 100 ml - Barva-univerzální podkladovka
 Barva-akrylátová dvousloţková vrchní – odstíny: bílá, ţlutá,
modrá, zelená a červená (kaţdý odstín po 100 ml);
329
Nabíječka
akumulátor
Cvičný
elektro
- 2
panel 15
 100 ml - Ředidlo akrylátové;
 Sada pro výrobu kluzných loţisek: 2 ks - trubka a kruhová tyč z
uhlíkového kompozitu s vnitřním průměrem 3mm a délkou
610mm;
 Sada modelářských noţů a pilníků 30 dílů.
 Mini svěráček z plastu s přísavkou - kovové čelisti - max.
otevření 2´´ (cca 5cm), gumová podtlaková přísavka pro snadné
přichycení k hladkému povrchu.
 Sada brusných papírů - rozměr: 14x23 cm, zrnitost: 400, 600,
1000, 1200, 1500, 2000, 3000.
 1 ks Brousítko - umoţňující upevnit brusný papír na pevné rovné
i zaoblené plochy - velikosti 10cm.
 airbrush stříkací pistole, tryska 0,2mm, horní plnění, doraz jehly.
Koncovka - 1/8" zástrčka pro rychlospojku na airbrush pistoli a
připojovací hadice s regulátorem tlaku. Aplikační a čistící
štětečky ke stříkací pistoli.
Akumulátor LiPol 2200 mAh, 11,1V a nabíječka 230V, nabíjecí
proud 5A
Jeden cvičný panel elektro se skládá z kovové konstrukce a
elektroinstalační materiál.
kovová konstrukce:
 rozměry cca výška 100 cm, šířka 132 cm (2x66), hloubka 50 cm;
 Výplň – děrovaný ocelový plech;
elektroinstalační materiál:
 10 m - kabel CYKY 10m,
 1xproudový chránič,
 2x jistič 1F ,
 1x jistič 3F stykač,
330
Vybavení
15
strojírenské dílny sada
 2xtepelná ochrana,
 1xsvorky ochranné,
 1xčasové relé,
 2xzásuvky,
 2xvypínače,
 2xsvětla
1 sada obsahuje minimálně:
 1 ks malý svěrák minimálně šířka čelistí 100mm,
 1 sada 6 jehlových pilníků o délce 180mm s umělohmotnou
násadou (materiál kalená ocel): trojúhelníkový, noţový,
čtvercový, kulatý, půlkulatý, plochý,
 1 ks kladivo 150gr s dřevěnou násadou s minimální délkou
250mm ,
 1 ks kladivo 600gr s dřevěnou násadou s minimální délkou
300mm,
 1 ks posuvné měřítko obyčejné, minimální měřicí délka 150mm,
přesnost minimálně 0,02mm,
 1 sada vrtáky minimálně 25 ks v rozmezí 1,0mm -13mm, po 0,5
mm,
 1 sada závitníků a závitové čelisti sada s vratidly (minimálně
10ks M3 aţ M12),
 1x měřítko ocelové ohebné minimálně 300mm,
 1 ks rýsovací jehla ocelová minimálně 200mm,
 1 ks důlčík ocelový minimálně 100mm,
 1 ks důlčík ocelový minimlně 120mm,
 1 ks pilka ruční rámová kovová délka řezného plátku minimálně
300mm,
 1 sada pilníky ocelové délka minimálně 200mm s dřevěnou
331
Stoly do odborných 33
dílen
Ţidle do odborných 33
dílen
celková
včetně DPH
násadou, obsahuje plochý, noţový, čtvercový, trojúhelníkový,
kulatý ,
 2 ks zámečnické svěrky C minimálně 150mm,
 2 sady zámečnické svěrky C sada (1", 2", 3"),
 1 ks úhelník ocelový plochý minimálně 150mm,
 1 ks úhelník příloţný ocelový minimálně 150mm,
 vrtáky do ţeleza ocelové k závitníkům 2,5-8,2mm po 2ks (2,5;
3,2; 4,2;5;6,6;8,2 ),
 1 ks pilník ocelový plochý minimálně 300/ sek 2 s dřevěnou
násadou,
 1 ks posuvné měřítko digitální minimální délka
150mm/odchylka 0,1mm,
 1 ks kleště kombinované ocelové délka minimálně 150mm,
 1 ks kleště štípací ocelové čelní minimálně 200mm,
 1 ks sekáč ocelový plochý minimálně 150/ šířka břitu minimálně
15mm
konstrukce kovová, lamino min. 30mm tloušťka, rozměry
1200mmx600mm (±5mm)
konstrukce kovová, otočná, s koly, výškově stavitelná pístem,
velikost 6, čalouněná. Preferujeme barvu konstrukce šedou a barvu
čalounění modrou.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 17 činí 900 000 Kč včetně DPH.
332
Partner č. 18 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
drobný materiál pro 1
výrobu modelů
Technická specifikace– minimální parametry
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
6m - Magnetická samolepící páska;
100 ks - Laminovací folie;
100 ks - Neodymové magnety;
3 ks - Spárovka technická smrk 18 x 250 x 800 (mm)
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 18 činí 4 000 Kč včetně DPH.
333
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Partner č. 19 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
prosévačka
1
Jednoduchý zkoušecí přístroj na prosévání materiálů a zjištění
zrnitosti materiálů (frakcí) v rozsahu dle ČSN od 63 mm do 20 um.
Poţadované funkce: stavitelná amplituda, řídící panel, elektronická
regulace, přerušovaný/nepřetrţitý provoz. Přístroj bude vybaven
základní sadou sít.
Posuvné měřítko na kamenivo dle DIN 52114 - k měření tvarového
indexu kameniva dle ČSN a DIN a ke stanovení vhodnosti pouţití
kameniva do nosné konstrukce.
Testovací kladívko /Schmidtovo/ - přístroj pro nedestruktivní
zkoušení betonu - typ N ( odrazové hodnoty přečtené z rozsahu pro
pozdější výpočet a vyhodnocení) s rozsahem 10 - 70 N/mm2.
Vicatův přístroj - pro stanovení doby tuhnutí cementů dle EN 196
T3 (počátku a konce tuhmutí) včetně jehly, čepu, gumového
prstence, skleněné destičky, teploměru, měřící tyče
Přístroj na měření smršťování cement maltových trámečků včetně
stojánku (podstavce) - svislé, digitální měření. Maximální světlost
minimálně 200 mm.
Posuvka na tvarový 1
index
Schmidtův
tvrdoměr
1
Vicat - přístroj na 1
zkoušení betonu
Přístroj na měření 1
smršťování
cementomaltových
trámečků
Přístroj na zkoušení 1
malty
Sada
nerezových 1
měření konzistence rozlitím směsi, ruční pohon,odpočet hodnot počítadlo, nerezový stůl, kuţel, nálevka, dusadlo - dle EN ČSN
1015-3, 13 359-1
sada nerezových nádob na zkoušku kameniva o velikosti – 1, 5, 10
334
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
nádob
materiál
1
a 20l
 5 tun - drobné drcené kamenivo frakce 0/2 mm;
 5 tun - hrubé drcené kamenivo frakce 4/8 mm;
 5 tun - hrubé drcené kamenivo frakce 8/16 mm;
 1 tuna - portlandský směsný cement- pevnostní třída 32,5;
 40 litrů - přísady do betonu - urychlovač tvrdnutí;
 40 litrů - přísady do betonu - urychlovač a plastifikátor;
 2 tuny - universální cementová zdící malta min.10Mpa;
 700 ks - papírová lepenka-výtvarný papír gr.min.500g/m2 min.rozměr A2;
 700 bm - papírová min.dvouvrstvá vlnitá lepenka šíře mim.
1000mm v rolích;
 26 ks - kapa deska Line min. tl 3 mm, min. rozměr 700 x 1000
mm;
 30 ks - balsa deska tl.min. 3 mm - šíře min 100 mm x 1000 mm;
 20 ks - lepidlo ve spreji nepermanentní min. 150 ml;
 6,3 kg - vodou ředitelná tenkovrstvá lazura, rychleschnoucí na
dřevo - bezbarvá;
 5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast, barva
zelená;
 5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast, barva
černá;
 5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast,
barva ţlutá;
 5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast, barva
modrá;
 5 kg - PLA (polylactic acid) - ekologicky odbouratelný
kukuřičný plast, barva zelená;
335
 5 kg - PLA (polylactic acid) - ekologicky odbouratelný
kukuřičný plast, barva červená;
 4 kg - PLA (polylactic acid) - ekologicky odbouratelný
kukuřičný plast, barva černá;
 4 kg - PLA (polylactic acid) - ekologicky odbouratelný
kukuřičný plast, barva ţlutá;
 5 kg - PLA (polylactic acid) - ekologicky odbouratelný
kukuřičný plast, barva transparentní;
 115 ks - konstrukční stavební dřevo (KVH) - hranoly - smrk min 100 x 100 x 5000 mm;
 125 ks - konstrukční stavební dřevo (KVH) - hranoly - smrk min 60 x 40 x 5000 mm;
 67 ks - překliţka - obalová překliţka exteriérová a interiérová,
min.tl. 12 mm, min.rozměr 1250 x 2500 mm;
 80 bm - dýha 0,6 mm/55;
 1 500 ks - univerzální vrut do dřeva, zapuštěná hlava, kříţová
dráţka, zinek ţlutý 4 x 60;
 1 500 ks - univerzální vrut do dřeva, zapuštěná hlava, kříţová
dráţka, zinek ţlutý 4 x 50;
 1 000 ks - univerzální vrut do dřeva, zapuštěná hlava, kříţová
dráţka, zinek ţlutý 5 x 120;
 110 ks - arch - brusný papír (podklad papír, posyp korund) pro
ruční broušení - min.rozměr 200 x 250 mm.
celková
včetně DPH
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 19 činí 300 000 Kč včetně DPH.
336
Partner č. 20 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
sada nástrojů na 1
CNC stroj k výrobě
nábytku
Technická specifikace– minimální parametry
Specifikace nástrojů:
 pro obrábění plošných dílců:
2ks - vrták průchozí průměr 8/35/70
3 ks - vrták průchozí průměr 5/35/70
1 ks - vrták neprůchozí průměr 10/35/70
1 ks - DIA D18x48x109 Z5+1 P 5038005 - dia fréza
Řezný průměr D [mm] 18
Řezná hloubka l [mm] 48
Délka L [mm] 109
Průměr stopky S [mm] 20
Délka stopky a [mm] 50
Počet zubů Z 5+1HM;
 pro obrábění masivních dílců:
1 ks - spirálová fréza 18x52x100 Z3 pouţiti (vytváří přesný tvar
dílce z masivu do tloušťky 52 mm jedním průchodem)
Průměr D [mm] 18
Řezná hloubka l [mm] 52
Délka L [mm] 100
Průměr stopky S [mm] 18
Spirála pozitivní
Počet zubů Z 3
Počet otáček za min 24000;
337
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
sada materiálu na 1
cvičení zateplení
1 ks - spirálová fréza 18x52x100 Z3 hrubovací (s lamači třísek,
vytváří hrubý tvar dílce z masivu do tloušťky 52 mm jedním
průchodem)
Průměr D [mm] 18
Řezná hloubka l [mm] 52
Délka L [mm] 100
Průměr stopky S [mm] 18
Spirála pozitivní
Počet zubů Z 3
Počet otáček za min 24000;
1 ks - HSK trn pro CNC PRATIX;
10 sad – distanční krouţky umoţňují upnutí běţných krouţků pro
spodní frézky
Délka L [mm] 100
Průměr d [mm] 30
Průměr d1 [mm] 38
Průměr d2 [mm] 63
Délka l [mm] 48;
1 ks - čelní fréza vypouklá, průměr 6 mm;
1 ks - čelní fréza vypouklá, průměr 12,7 mm;
1 ks - fréza na V dráţky, průměr 9,5mm.
Nástroje musí být kompatibilní s dřevoobráběcím centrem
PRATIX 15 firmy SCM, proto jsou použity i označení výrobků
dle doporučení výrobce stroje. Zadavatel připouští jakékoliv
kvalitativně a technicky obdobné plnění!
kompletní zateplovací fasádní systém 30 m čtverečních ve variantě
pěnový polystyrén tl. 150 mm včetně zateplení soklové části a
základů odpovídajícím soklovým materiálem 10 metrů čtverečních
338
materiál - CNC
1
Řezačka
polystyrenu
1
tl. 100 mm
Specifikace materiálů:
 plošný materiál:
1 ks formát (5,8 m2)- lamino bílé tloušťka 18 mm;
1 ks formát (5,8 m2) - lamino bílé tloušťka 10 mm;
1ks formát (2,75 m2) - překliţka BK tloušťka 5 mm;
1 ks formát (2,75 m2) - překliţka BK tloušťka 10 mm;
1 ks formát (2,75 m2) - překliţka BK tloušťka 18 mm;
1 ks formát (5,8 m2) - MDF deska tloušťka 18 mm;
1 ks formát (5,8 m2) - MDF deska tloušťka 10 mm;
 masivní materiál
0.5m3 - řezivo BK tloušťky 50 mm I./II. Sušené;
0.5m3 - řezivo DB tloušťky 50 mm I./II. Sušené;
0.3m3 - řezivo LP tloušťky 50 mm I./II. Sušené.
Specifikace řezačky polystyrénu:
 umoţnit práci na zemi, tak na lešení (je třeba dodat drţák na
lešení);
 příčné dělení izolačních desek;
 podélné dělení izolačních desek;
 úprava tloušťky desky;
 tvorba dráţek;
 tvorba úkosů;
 vytváření podélných šikmin;
 nízká hmotnost (do 20kg);
 snadné sloţení pro přepravu;
 minimální šířka řezané tabule (1100 mm);
 tloušťka řezaného materiálu minimálně 320 mm, pod úhlem 45
stupňů 220 mm;
339
Řezačka minerální 1
vaty
celková
včetně DPH
 výměnné komponenty po 2 ks, které se nejvíce při práci
opotřebovávají;
Součástí dodávky rovněţ je:
 předvedení řezačky;
 proškolení obsluhy.
Specifikace pro řezačku minerální vaty:
 umoţnit práci jak na zemi, tak na lešení (je třeba dodat drţák na
lešení) případně opření o fasádu;
 příčné dělení izolačních desek;
 podélné dělení izolačních desek;
 úprava tloušťky;
 tvorba dráţek;
 tvorba úkosů;
 vytváření podélných šikmin;
 nízká hmotnost (do 20kg);
 snadné sloţení pro přepravu;
 minimální šířka řezané tabule (1300 mm);
 tloušťka řezaného materiálu min 320 mm, pod úhlem 45 stupňů
220 mm;
 odvíjecí stojan pro řezání minerální vaty z role;
Součástí dodávky rovněţ je:
 předvedení řezačky;
 proškolení obsluhy.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 20 činí 195 000 Kč včetně DPH.
340
Partner č. 21 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Sada nářadí pro 10
výuku
ručních
dovedností
vratidlo
Stolní vrtačka
5
1
Technická specifikace– minimální parametry
Minimální obsah sady:
 1 ks - Pilka na kov 300 mm;
 1 ks - Digitální posuvné měřítko 0-150 mm;
 1 ks - Noţové pravítko 100 mm;
 1 ks - Úhelník zámečnický kovový příloţný 125 x 250 mm;
 1 ks - Pilník plochý hrubý s rukojetí, 200 mm (na kov);
 1 ks - Pilník plochý jemný s rukojetí, 200 mm (na kov);
 1 ks - Pilník čtyřhranný s rukojetí, 200 mm (na kov);
 1 ks - Pilník kulatý s rukojetí, 200 mm (na kov);
 1 ks - Rýsovací jehla k orýsování na kov;
 1 ks – Důlčík;
 1 ks - Ocelové měřítko 300 mm;
 1 ks - Nůţky na plech přímé 300 mm;
 1 ks - Kladivo 1 500 g s násadou;
 1 ks - Gumová palička 700 g s násadou;
 1 ks - Kleště kombinované 160 mm;
 1 ks - Sekáč plochý 200 mm;
 1 ks - Sekáč špičatý 200 mm;
 1 ks - Kovové kruţítko k orýsování;
Vratidlo pro závitníky M3 – M10
Stolní vrtačka s měnitelnými otáčkami a sklíčidlem na průměry 1 –
13 mm(min.4 rychlosti, minimální rozsah otáček 400, maximální
341
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Svěrák pod vrtačku
1
Dílenský svěrák
10
Sada nářadí
elektrikáře
pro 6
Trafopájka
6
zdroj
1
spotřební materiál 1
pro elektrotechniku
2 500 ot./min., maximální vrtaný průměr 16mm, vyloţení vřetene
min. 120mm)
Strojní svěrák pod vrtačku s prizmatickými čelistmi, šířka čelistí
100 mm
Dílenský svěrák s kovadlinou a kalenými čelistmi, šířka čelistí 100
mm
 1 ks - Šroubovák plochý 2,5 x 75 mm;
 1 ks - Šroubovák plochý 3,0 x 100 mm;
 1 ks - Šroubovák plochý 4,0 x 100 mm;
 1 ks - Šroubovák kříţový PH 1 x 80 mm;
 1 ks - Šroubovák kříţový PH 2 x 100 mm;
 1 ks - Izolované kombinované kleště 160 mm;
 1 ks - Izolované stranové štípací kleště 160 mm;
 1 ks - Izolované úzké kleště 200 mm;
 1 ks - Plastová svorkovnice 1,5 – 2,5 mm;
 1 ks - Plastová svorkovnice 2,5 – 6,0 mm;
 3 ks - Izolační páska;
 25 ks - Stahovací páska;
 1 ks - Zkoušečka fází 120 – 250 V;
 1 ks - Digitální multimetr série VC – 100;
 1 ks - Přenosná taška nebo pouzdro pro celou sadu nářadí.
Trafopájka 230V/100W
Univerzální síťový zdroj 0 - 24 V, 0 – 5 A
 12 ks - Univerzální spoj 160 x 100 RM 2,54 pásové spoje;
 12 ks - Univerzální spoj 160 x 100 RM 2,54 čtvercové body;
 500 m - Izolovaný vodič ø 0,5 mm2 červený;
 500 m - Izolovaný vodič ø 0,5 mm2 černý;
 500 m - Izolovaný vodič ø 0,5 mm2 hnědý;
342





















Materiál pro ruční 1
zpracování kovů




500 m - Izolovaný vodič ø 0,5 mm2 modrý;
300 ks - Svorkovnice 210/3 EX;
4 ks - Pájka cín – olovo 1,0 mm (100g);
4 ks - Pájka cín – olovo 1,5 mm (100g);
4 ks - Pájka cín – olovo 2,0 mm (100g);
12 ks - Tavidlo Kalafuna;
12 ks - Fix pro kreslení DPS S-FIX PLS 0,3;
12 ks - Fix pro kreslení DPS S-FIX PLS 0,3;
6 sad fixů - Sada fixů pro psaní na bílou tabuli (sada obsahuje 4
ks fixů : modrý,červený, zelený a černý);
2 ks - Pokovací lázeň cínová;
12 ks - Polyimidová odporová folie (260 x 200mm, 60 Ohm);
2 ks - Elektrovodivé lepidlo;
2 ks - Zalévací hmota tvrdá;
2 ks - Zalévací hmota pruţná;
12 ks - Stavebnice vysílačů (přijímač + vysílač);
200 ks - Tranzistor unipolární Mosfet - N kanál;
200 ks - Tranzistor unipolární Mosfet - P kanál;
1 000 ks - Tranzistor bipolární NPN;
1 000 ks - Tranzistor bipolární PNP;
10 ks - Kompletní sada odporů v řadě E 12 (1 Ohm – 10
MOhm);
10 ks - Kompletní sada keramických kondenzátorů v řadě E 6
(1pF – 1µF).
4 ks - Sada závitníků 1-3 M3;
4 ks - Sada závitníků 1-3 M4;
4 ks - Sada závitníků 1-3 M5;
4 ks - Sada závitníků 1-3 M6;
343




























4 ks - Sada závitníků 1-3 M8;
4 ks - Sada závitníků 1-3 M10;
100 ks - Pilový list pro pilku na kov 300 mm;
3 ks - Sada vrtáků na kov ø1 – 13 mm po 0,5 mm (25 ks);
5 ks - Vrták na kov ø 2,5 mm;
5 ks - Vrták na kov ø 3,3 mm;
5 ks - Vrták na kov ø 4,2 mm;
3 ks - Vrták na kov ø 5,0 mm;
3 ks- Vrták na kov ø 6,8 mm;
3 ks - Vrták na kov ø 8,5 mm;
6 m2 - Plech ocelový tloušťka 0,8 mm;
10 m2 - Plech ocelový tloušťka 1,0 mm;
4 m2 - Plech ocelový tloušťka 2 mm;
6 m2 - Plech ocelový tloušťka 3 mm;
4 m2 - Plech ocelový tloušťka 4 mm;
6 m - Kulatina ø 4 mm (třída oceli 11 – 12, nelegovaná);
6 m - Kulatina ø 5 mm (třída oceli 11 – 12, nelegovaná);
6 m - Kulatina ø 6 mm (třída oceli 11 – 12, nelegovaná);
3 m - Kulatina ø 8 mm (třída oceli 11 – 12, nelegovaná);
3 m - Kulatina ø 10 mm (třída oceli 11 – 12, nelegovaná);
100 ks - Nýty s půlkulatou hlavou ø 4 mm;
100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 4 x 16 mm;
100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 4 x 25 mm;
100 ks - Šroub s plochou hlavou M 4 x 16 mm;
100 ks - Šroub s plochou hlavou M 4 x 25 mm;
100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 5 x 16 mm;
100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 5 x 25 mm;
100 ks - Šroub s plochou hlavou M 5 x 16 mm;
344
Sada imbusových 1
klíčů
Sada
otevřených 3
klíčů
Sada šroubováků
3
 100 ks - Šroub s plochou hlavou M 5 x 25 mm;
 100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 6 x 16 mm;
 100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 6 x 25 mm;
 100 ks - Šroub s plochou hlavou M 6 x 16 mm;
 100 ks - Šroub s plochou hlavou M 6 x 25 mm;
 100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 8 x 25 mm;
 100 ks - Šroub s plochou hlavou M 8 x 25 mm;
 100 ks - Šroub se zápustnou hlavou M 6 x 25 mm;
 200 ks - Matice M4 šestihranná;
 200 ks - Matice M5 šestihranná;
 200 ks - Matice M6 šestihranná;
 100 ks - Matice M8 šestihranná;
 200 ks - Podloţka kulatá obyčejná ke šroubu M4;
 200 ks - Podloţka kulatá obyčejná ke šroubu M5;
 200 ks - Podloţka kulatá obyčejná ke šroubu M6;
 100 ks - Podloţka kulatá obyčejná ke šroubu M8;
 200 ks - Nýt s půlkulatou hlavou ø 4 x 20 mm.
Sada 9 ks imbusových klíčů velikosti 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0;
6,0; 8,0; 10,0
sada obsahuje minimálně otevřené klíče velikosti 4x5mm, 6x7mm,
8x9mm, 10x11mm, 12x13mm, 14x15mm, 16x17mmm,18x19mm
Sada šroubováků 6-ti dílná musí minimálně obsahovat:
 1 ks - Šroubovák plochý 2,5 x 75 mm;
 1 ks - Šroubovák plochý 3 x 75 mm;
 1 ks - Šroubovák plochý 4 x 100 mm;
 1 ks - Šroubovák plochý 5,5 x 125 mm;
 1 ks - Šroubovák kříţový Ph 1 x 100;
 1 ks - Šroubovák kříţový Ph 2 x 125.
345
pracovní
stůl
dílenský 6
stůl pro výuku 2
elektrotechniky
mobilní kontejner
4
ţidle dřevěná
13
ţidle čalouněná
1
PC stůl pro učitele
1
celková
cena
včetně DPH
Základní dílenský stůl bez zásuvek (min. rozměry: v - 840 mm, š –
700 mm, d – 1 700 mm) s bukovou deskou o tloušťce min. 40 mm a
stabilním a pevným kovovým skeletem.
stůl s odolnou deskou (min. rozměry : v – 700 mm,š – 700 mm, d –
1700 mm) a stabilní konstrukcí, galvanicky odděleným zdrojem od
sítě a s panelem který bude minimálně osazen : 4 ks zásuvka 230
V, 2x zásuvka 24 V a centrálním tlačítkem vypnutí stop.
Dílenský servisní vozík na nářadí s minimálně 3-mi zásuvkami,
centrálním uzamykáním a blokací proti vysunutí více zásuvek,
nosnost zásuvky min. 50 kg)
Ţidle otočná stavitelná dřevěná
Ţidle otočná stavitelná čalouněná
Stůl pro PC dřevěný s boxem na PC a zásuvkami
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 21 činí 360 000 Kč včetně DPH.
346
Partner č. 22 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Mikropájka
regulací
Ruční
pájka
Počet
ks
s 10
pistolová 10
Vrtačka miniaturní
10
Odsávačka cínu
10
Mikrokleště štípací
10
Kleště půlkulaté
10
Stojánek třetí ruka
10
Kufřík plastový
20
Pinzeta
10
Technická specifikace– minimální parametry
Mikropájka se zdrojem na síťové napětí, který zároveň slouţí jako
stojánek pro pájecí sondu a navlhčenou čistící houbičku. Digitální
zobrazení nastavené teploty. Teplotní rozsah 150°C - 500°C (+ 1OO°C). Odnímatelný kabel sondy od zdroje.
Ruční pistolová pájka na síťové napětí s osvětlením pracovní
plochy, moţností výměny pájecího očka a výkonem alespoň
1OOW.
Ruční miniaturní vrtačka na bezpečné napájecí napětí včetně zdroje.
Vypínač na tělese vrtačky. Sklíčidlo s upínacím rozmezím alespoň
0,8 - 3 mm. Otáčky alespoň 10 000 ot/min.
Ruční pruţinová odsávačka s ochranou proti poškození oka a
tepelně odolným odsávacím hrotem
Stranové kleště určené na jemné vodiče do průměru maximálně
2mm. Celková délka kleští alespoň 90mm.
Kleště půlkulaté rovné s izolovanou rukojetí. Celková délka alespoň
150 mm.
Kovový stojánek s těţkým litinovým základem a dvěma
krokosvorkami pro uchycení s moţností nastavení náklonu a
vzdálenosti svorek pomocí šroubů.
Plastový kufřík s kovovými přazkami, pevnými panty, očkem na
zámek a organizérem ve víku s rozměry alespoň 30x17x13 cm.
Chirurgická ocelová pinzeta přímá rovná délka alespoň 100mm.
347
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Mikrošroubovák
plochý
Šroubovák
izolovaný
Kleště
odizolovávací
automatické
10
10
10
Kleště
10
kombinované
Kleště
štípací 10
stranové
Kleště lisovací na 10
dutinky
Kleště kulaté
10
Nůţ odizolovávací 10
automatický
typ
Jokari
Šroubovák
izolovaný plochý
Šroubovák
izolovaný plochý
Šroubovák
10
10
10
Mikrošroubovák plochý PL 0,4x2,0mm s otočným vrcholem
rukojeti. Délka alespoň 60mm.
Šroubovák izolovaný plochý 0,6x3,5mm. Izolace alespoň na
1000V.
Automatické odizolovávací kleště pro masivní a flexibilní vodiče a
drátky od 0,2 do 0?6 mm2. Bez nutnosti nastavení průřezu kabelu,
Včetně vně uloţených štípacích kleští. Těělo kleští ze zesíleného
polyamidu,moţnost nastavení délky odizolování plastovou
zaráţkou. Odizolovávací ostří ve tvaru písmene V.
Kleště kombinované, rukojeti dvoukompozitní protiskluzové,
izolované
Štípací stranové kleště s izolovanou rukojetí délky alespoň 150mm
Lisovací kleště na dutinky s lisovacím rozsahem alespoň 0,2 -2,5
mm2. S lisovacím profilem čtverec nebo lichoběţník. Ocelová
konstrukce, plastové krytí rukojetí. Mechanický převod pro sníţení
potřebné síly lisování a automatický doraz.
Kleště kulaté 160 mm s izolovanou rukojetí
Odizolovávací nůţ s hákovou čepelí s odnímatelným plastovým
krytem. Pracovní oblast alespoň Ø 8-28mm. Hloubka řezu
nastavitelná šroubem s rýhovanou hlavou, otočný vnitřní měřič,
automatické nastavení na kulatý nebo podélný řez. Čepel potaţena
nitridem titanu.
Šroubovák izolovaný plochý 1,2x6,5 mm. Izolace alespoň na
1000V.
Šroubovák izolovaný plochý 0,4x2,5 mm. Izolace alespoň na
1000V.
Šroubovák izolovaný plochý 1,0x5,5mm. Izolace alespoň na
348
izolovaný plochý
Šroubovák
izolovaný kříţový
PZ1
Šroubovák
izolovaný kříţový
PH3
Šroubovák
izolovaný kříţový
PZ2
Zkoušečka napětí
10
1000V.
Šroubovák izolovaný PZ1 . Izolace alespoň na 1000V.
10
Šroubovák izolovaný PH3 . Izolace alespoň na 1000V.
10
Šroubovák izolovaný PZ2 . Izolace alespoň na 1000V.
10
Zkoušečka AC DC napětí 6-24V kovová se špičatým hrotem na
jedné straně a krokosvorkou na druhé. Signalizace pomocí světla.
Perlonová struna určená k protahování vodičů instalačními
trubkami délky alespoň 10m opatřená masivními ocelovými
koncovkami a na jedné straně opatřena pruţinou. Pevnost v tahu
alespoň 900N.
Ruční okruţní pila s výkonem alespoň 1200W a otáčkami
5000ot/min. Hloubka řezu alespoň 60 mm. Nastavení úhlu řezu,
výměnné uhlíky motoru. Včetně pilového kotouče s tvrdokovovými
plátky.
Přímočará pila s elektronickou regulací počtu zdvihů, hloubka řezu
alespoň 80 mm. Počet kmitů alespoň 800-3000/min. Moţnost
připojení odsávání, nastavení úhlu řezu včetně tří pilových listů (z
toho alespoň jeden na dřevo).
Příklepová akuvrtačka se dvěma bateriemi typu Li-lon 18V/1,3Ah v
plastovém kufru s nabíječkou. Sklíčidlo alespoň do 13mm. Vrtání a
utahování nastavitelné alespoň v 10 stupních. Kroutící moment
alespoň 42 Nm.
Protahovací struna
2
Ruční okruţní pila
1
Přímočará pila
1
Akuvrtačka
s 1
dvěma akumulátory
349
Vrtačka elektrická
Detektor
vedení
kovů
Větrná elektrárna
1
a 1
1
Solární panel
2
Sada příslušenství 1
k solárnímu panelu
Softstarter
pro 2
spouštění
asynchronních
motorů
Frekvenční měnič
2
Vrtačka na síťové napětí s příkonem alespoň 750W, moţností pravý
levý chod, regulace otáček. Upínaní alespoň 13mm. Maximální
otáčky alespoň 2800ot/min. Moţnost zapnutí příklepu. Platový
kufr. Uloţení vřetene alespoň ve třech loţiscích.
Detektor kovů a vedení pod omítlou s optickým a akustickým
varováním. Odčítání z LC displeje. Varování před proudem.
Hloubka detekce alespoň 7 cm. Včetně značkovacího paprsku.
Větrná elektrárna kategorie mikro, napětí 12V, výkon
minimálně160 W při 12,5 m/s, včetně stoţáru, vodičů, elektronické
regulace otáček a regulátoru.
Solární panel polykrystalický, výkon 120Wp, napětí 12 V
Sada obsahuje minimálně:
 hliníková konstrukce pro upevnění solárních panelů na rovné
střeše;
 olověný akumulátor 12V, 120Ah;
 regulátor pro optimalizaci nabíjení olověného akumulátoru z
obnovitelných zdrojů. Funkce MPPT, webové rozhraní ethernet,
vlastní paměť dat, informace na digitálním měřiči a zobrazovači
dat;
 střídač určený pro ostrovní solární systémy, výstup 230V/50Hz.
Trvalý výkon alespoň 200W s účinností alespoň 90%. Vstupní
napětí 12V.
Softstarter pro rozběh asynchronních třífázových motorů se
šroubovacími svorkami pro motory do výkonu 1,5 kW. Jmenovitý
pracovní proud 3,6A. Ovládací napětí 110-230V.
Frekvenční měnič pro řízení servopohonů - řídící jednotka pro
programování včetně kabelu pro připojení k PC a paměťové karty,
350
Asynchronní motor
20
výkonový modul měniče: napájení 1fáz. 230-240 V AC, 50/60HZ
Výstup: 3fáz.AC 2,3A (0,37KW) s integrovaným filtrem.
Motor 3fáz. AC 50Hz 230VD/400VY,
0,18 kW, IP55,
dvoupólový, patkový, hliníkové tělo
Snímač otáček (dráhy) optický měřicí princip, stupeň krytí IP67,
10…30 VDC, inkrementální s inverzními signály a nulový puls
Snímač otáček indukční, max. 6000 ot./ min, napájení: 10…30
VDC,
Přírubové tachodynamo, Rozsah otáček: 0 - 6000 1/min, odchylka
od linearity: max. 1%, zvlnění: max. 1%
Digitální panelové měřidlo (indikace) Napájení 230V stř. Vstupní
signál TTL. Moţnost připojení inkrementálních snímačů.
Vyhodnocení dráhy, referenčního bodu, rychlosti, Zobrazovač
LED, Rozsah zobrazení dráhy: 9999.99.
Třífázový nebo jednofázový generátor poháněný čtyřtaktním
benzínovým motorem s regulátorem otáček. Trvalý výkon 2000 W.
Kompaktní přenosná výuková souprava s řídicím systémem (PLC
automat) a ovládacím grafickým, barevným, dotykovým panelem, s
frekvenčním měničem a třífázovým servomotorem. Včetně
software, ovládacích a bezpečnostních prvků. Napájení 230V AC.
Pilník plochý s plastovou rukojetí, délka 200 mm - středně hrubý
20
Pilník plochý s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
20
Pilník kulatý s plastovou rukojetí, délka 200 mm - středně hrubý
20
Pilník kulatý s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
4
Snímač
otáček 2
optický
Snímač
otáček 2
indukční
Tachodynamo
2
Univerzální
4
digitální panelové
měřidlo
Třífázový generátor
1
Zkušební a měřící
panel
s
frekvenčním
měničem
Pilník plochý 200
mm
Pilník plochý 300
mm
Pilník kulatý 200
mm
Pilník kulatý 300
mm
1
351
Pilník
půlkulatý
200 mm
Pilník
půlkulatý
300 mm
Pilník
trojúhelníkový 200
mm
Pilník
trojúhelníkový 300
mm
Pilník
čtvercový
200 mm
Pilník
čtvercový
300 mm
Pila na kov
Sada šroubováků
20
Pilník půlkulatý s plastovou rukojetí, délka 200 mm - středně hrubý
20
Pilník půlkulatý s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
20
Pilník trojúhelníkový s plastovou rukojetí, délka 200 mm - středně
hrubý
20
Pilník trojúhelníkový s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
20
Pilník čtvercový s plastovou rukojetí, délka 200 mm - středně hrubý
20
Pilník čtvercový s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
Sekáč plochý
Sekáč kříţový
Kleště
kombinované
Zámečnická svěrka
20
20
5
Kladivo
Palička
30
30
20
5
10
Rámová pila na kov 300 mm
1 Sada se skládá ze 4 plochých a 2 kříţových šroubováků s
plastovou rukojetí obsahující:
 různé ploché šroubováky šířky v minimálním rozsahu od 3 do 8
mm
 kříţové šroubováky PH1 a PH2
Sekáč na ocel plochý, délka 200 aţ 250 mm, šířka 20 aţ 30 mm
Sekáč na ocel kříţový, délka 150 aţ 200 mm, šířka 6 aţ 8 mm
Kleště kombinované 160 aţ 180 mm
Zámečnická svěrka s křídlovou maticí - délka 100 aţ 160 mm, šířka
čelistí 40 aţ 60 mm
Kladivo zámečnické 300 g
Gumová palička 300 aţ 500 g
352
Úhelník příloţný
Úhelník plochý
Úhloměr
30
30
30
Rýsovací jehla
Nůţky na plech
Ocelové měřítko
Důlkovač
Akušroubovák
20
20
20
20
2
Elektrická vrtačka
1
Čtyřkolka
1
Sada
nářadí
nástrčných klíčů
a 1
Zámečnický úhelník příloţný 160x100 mm
Zámečnický úhelník plochý 160x100 mm
Zámečnický úhloměr obloukový - oblouk 100 aţ 150mm, délka
ramene 150 aţ 250 mm
Rýsovací jehla rovná - délka 150 aţ 200 mm
Nůţky na plech zahnuté, délka 220 aţ 300 mm
Dílenské ocelové měřítko 300 mm, tloušťka min. 1 mm
Důlkovač (důlčík), délka 100 aţ 120 mm
Akumulátorový vrtací šroubovák, regulovatelné otáčky v min.
rozsahu 0 aţ 500 ot/min, levý a pravý chod, akumulátor min. 12
V/1,2 Ah
Elektrická příklepová vrtačka, min. výkon 650 W, regulovatelné
otáčky v min. rozsahu 0 aţ 2500 ot/min, levý a pravý chod,
sklíčidlo 13 mm
Elektrická, akumulátorová čtyřkolka. Motor: min.1000W s
převodovkou, baterie: min.36V, min. 40 Ah, rychlost: 30km/h,
dojezd: 5 hodin jízdy, stoupavost: 30°, nosnost: 80kg, brzdy: přední
a zadní hydraulické,
rychlosti: vpřed a vzad, nízká a vysoká rychlost
Sada nářadí a nástrčných klíčů obsahující minimálně:
 1/2“ ráčna s přepínáním pomocí páky, bezpečnostní měkká
rukojeť a vyhazovací kolík pro snadnou výměnu nástavců
 nástavce nástrčných klíčů dvojité 6-hranné SW: 10/ 12/ 13/ 14/
15/ 16/ 17/ 18/ 19/ 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 30/ 32 mm
 1/2“ adaptér 50 mm na 1/2“ 4hranný mnohoúhelník pro práci v
úzkém prostoru
 prodlouţení 125 mm (4-hranný mnohoúhelník)
 1/2“ kloubová rukojeť 450 mm/1x kardanový kloub/1 x příčná
353
rukojeť
rozvidlené klíče s čepy 8/ 10/ 11/ 12/ 13/ 14/ 17/ 19/ 22 mm
šroubovák: 3x plochý, 3x kříţový
1x odizolovací kleště
1x kombinované kleště
1x ploché kleště
1x zámečnické kladivo
1x postranní nůţ
1x univerzální nůţky
1x univerzální nůţ
1 balení lisovaných spojek
1x nastavitelný klíč 0-30 mm se stupnicí
1/4“ ráčna s přepínáním pomocí páky a bezpečnostní měkkou
rukojetí
 nástavce nástrčných klíčů dvojité 6-hranné SW: 4/ 4,5/ 5,5/ 6/ 7/
8/ 9/ 10/ 11/ 12/ 13 mm
 nástavce šroubováků: TX 10/ 15/ 20/ 25/ 27/ 30
 nástavce šroubováků: 1,5/ 2/ 2,5/ 3/ 4/ 5/ 6 mm
 nástavce kříţových šroubováků PH. 0/ 1/ 2/ 3/ 4, PZ. 0/ 1/ 2/ 3
 nástavce plochých šroubováků 3/ 4/ 4,5/ 5/ 5,5/ 6/ 7 mm
 prodlouţení 50/100 mm (s vnější šířkou klíče)
 ohebné prodlouţení 150 mm
 adaptér na nástavce
 1x kardanový kloub/1x příčná rukojeť
 1x otočná rukojeť s průchozím dříkem a 1/4“ úchytem na konci
rukojeti,
Posuvné měřítko digitální 150 mm
Dílenské plastové úloţné boxy s moţností označení - plastové boxy












Posuvné měřítko
1
Sada
plastových 1
354
boxů na
materiál
drobný
Rašple úsečová
Rašple kulatá
Pilník plochý
Pilník kulatý
Pilník půlkulatý
Pila děrovka
Pila ocaska
Pila čepovka
Sada šroubováků
20
10
20
10
20
5
10
20
5
Dláto 10 mm
Dláto 20 mm
Dláto 30 mm
Kleště čelní štípací
Pokosový upínák
Truhlářská svěrka
10
10
10
5
5
10
Pokosník
5
z polypropylenu, odolné proti nárazům a chemikáliím, na čelní
straně s kapsou pro popisek.
 40 ks plastových boxů šxhxv 95x160x75 mm,
 21 ks plastových boxů šxhxv 140x230x130 mm,
 5 ks plastových boxů šxhxv 200x350x145 mm,
 5 ks plastových boxů šxhxv 200x350x200 mm.
Rašple úsečová středně hrubá s rukojetí, délka 300 mm
Rašple kulatá středně hrubá s rukojetí, délka 250 aţ 300 mm
Pilník plochý s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
Pilník kulatý s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
Pilník půlkulatý s plastovou rukojetí, délka 300 mm - hrubý
Pila děrovka - délka 300 aţ 400 mm
Pila ocaska - délka 400 aţ 500 mm
Pila čepovka - délka 250 aţ 350 mm
1 sada obsahuje 3 ploché a 3 kříţové šroubováky s plastovou
rukojetí obsahující:
 různé ploché šroubováky šířky v minimálním rozsahu od 3 do 8
mm
 kříţové šroubováky PZ1, PZ2 a PZ3
Dláto ploché - šířka 10 mm
Dláto ploché - šířka 20 mm
Dláto ploché - šířka 30 mm
Kleště štípací čelní, délka 180 aţ 220 mm
Pokosový upínák s moţností nastavení úhlů 90, 45 a 120 stupňů
Truhlářská svěrka (ztuţidlo), upínací hloubka 120 aţ 150 mm,
délka 400 aţ 600 mm
Pokosník truhlářský, stavitelný s kovovým ramenem, délka 250 aţ
300 mm
355
Hoblík
10
Sada vrtáků
1
Pokosová pila
1
Přímočará pila
1
Pilový kotouč
2
Ruční horní frézka
1
Spotřební materiál 1
pro
pracoviště
elektroniky
Spotřební materiál 1
pro
stavbu
modelového domu
Hoblík klopkař celodřevěný. Šířka ostří noţe 48 mm. Tělo hoblíku
ze dvou druhů dřeva, včetně dřevěného klínu, ocelové ţelízko a
klopka.
Sada vrtáků do oceli, průměr vrtáků od 2 mm po 0,5 mm do 13 mm
(2; 2,5; 3; 3,5 .... 12,5; 13 mm)
Elektrická pokosová pila, výkon min. 1400 W, otočný nastavitelný
stůl, šířka řezu při 45 stupních min. 200 mm, hloubka min. 40 mm,
šířka řezu při 90 stupních min. 300 mm, hloubka mín. 60 mm
Elektrická přímočará pila, výkon min. 500 W, hloubka řezu ve
dřevu min. 80 mm, hloubka řezu v oceli min. 5 mm, regulace počtu
zdvihů, min. zdvih 20 mm
Pilový kotouč pro podélné řezání dřeva s TK plátky, průměr 300
mm, průměr díry 30 mm
Ruční elektrická horní frézka, min. výkon motoru 1500 W, otáčky
naprázdno min. 20000 ot/min., moţnost nastavení otáček, upínací
průměr 12 mm, výška zdvihu v min. rozsahu od 0 do 50 mm,
vybavení pro jemné nastavení hloubky
 20 ks - Deska plošných spojů s fotocitlivou pozitivní vrstvou
200x150mm;
 15 ks - Pájecí cín 0,5 mm 100g;
 10 ks - Sestava součástek, plošného spoje a návodu na digitální
hodiny
 1 ks - Jednofázový transformátor 230/24V 800 VA
 1 ks - Instalační krabice IP55 K010 (219x167x99)
 1 ks - Rozvaděč 46 modulů vestavný s nulovým a zemnícím
můstke
 80 ks - Krabice do sádrokartonu KU68 jednonásobná
 20 ks - Krabice do sádrokartonu KU68 jednonásobná s víčkem
356




























78 ks - PVC trubka instalační pevná 20 mm
30 ks - PVC spojka SM20
25 ks - PVC trubka ohebná 20mm
150 ks - PVC drţák distanční 5320 20 mm
30 ks - PVC koleno nasouvací SB20
20 ks - Věneček malý
6 ks - Jistič 1F LPE 10A
10 ks - Jistič 1F LPE 6A
2 ks - Jistič 3F LPE 16A
2 ks - Jistič 3F LPE 20A
1 ks - Proudový chránič 3F 25A/0,03
2 ks - Zvonek 12V
15 ks - Dvojzásuvka
20 ks - Jednozásuvka
10 ks - Svorkovnice "čokoláda" 4,0mm
10 ks - Vypínač č. 6
10 ks - Vypínač č. 1
4 ks - Vypínač č. 7
10 ks - Vypínač č. 5
1 ks - Zásuvka pětikolíková 400V/16A nástěnná
6 ks - Stropní svítidlo (čtvercové nebo kulaté) 100W
5 ks - Svítidlo podhledové vestavné 12V s paticí a ţárovkou
2 ks - Tlačítko Klasik
2 ks -Vypínač ţaluziový
200 m - Vodič instalační CY 1,5 světlemodrý
50 m - Vodič instalační CY 1,5 šedý
50 m - Vodič instalační CY 1,5 hnědý
200 m - Vodič instalační CY 1,5 černý
357
Spotřební materiál 1
pro pracoviště PLC
automatů
Spotřební materiál 1

























200 m - Vodič instalační CY 1,5 zelenoţlutý
30 m - Drát hromosvodný ALMGSi 8mm
2 ks - Zkušební svorka hromosvodu
2 ks - Ochranný úhelník hromosvodu
4 ks - Drţák ochranného úhelníku
20 ks - Univerzální svorka hromosvodu
20 ks - Podpěra vedení 20cm
3 m - Drát FeZn 10mm
2 ks - Orientační štítek hromosvodný
1 ks - Předokenní roleta ovládaná motorem
65 m2 - OSB deska 10mm
140 m2 - OSB deska 12mm
65 m2 - OSB deska 18mm
130 m - Střešní lať 40x50mm
12 ks - Fošna 200x55x5000
24 ks - Fošna 200x55x4000
15 ks - Krabička montáţní, plastová, rozměry min. 180 x 120 x
60 m
200 m - Vodič CYA 1mm2
40 ks - Relé 2P, 6A, 24V
40 ks - Páčkový dvoupólový přepínač do panelu 24V/6A
40 ks - Tlačítko do panelu, barva černá, 24V/6A
30 ks - Signální LED svítidlo do panelu – červená barva
30 ks - Signální LED svítidlo do panelu – zelená barva
100 ks - Zdířka laboratorní – bezpečnostní provedení
100 ks - Propojovací vodiče s koncovkami, 30 cm
 100 ks - Souprava součástek a konstrukčních dílů pro sestavení
358
pro
elektronik
výuku
Spotřební materiál 1
pro
výuku
elektrických
pohonů
Spotřební materiál 1
pro
výuku
zpracování kovů
Spotřební materiál 1
dřevo
celková
cena
včetně DPH
blikací svítilny na kolo, popř. jiné svítilny obdobné funkce;
 100 ks - Souprava součástek a konstrukčních dílů pro sestavení
multifunkční nouzové LED svítilny
 9 m - Jakl čtvercový průřez 20x20x2 mm;
 3 ks - Ocelový plech – tabule 1,5 x 1000 x 2000 mm;
 4 ks - Časové relé multifunkční, napájení 230 V/50 Hz, přepínací
kontakt 230 V/10 aţ 16 A;
 8 ks - Stykač s cívkou 230 V/50 Hz, min. poţadavky: 3 hlavní
spínací kontakty 400V10 aţ 16A, 2 pomocné spínací a 2
pomocné rozpínací kontakty
 15 m - Ocelový profil kruh, tř. oceli 11523, průměr 4 mm
 15 m - Ocelový profil kruh, tř. oceli 11523, průměr 5 mm
 15 m - Ocelový profil kruh, tř. oceli 11523, průměr 6 mm
 15 m - Ocelový profil kruh, tř. oceli 11523, průměr 8 mm
 15 m - Ocelový profil kruh, tř. oceli 11523 nebo 11373, průměr
25 m
 15 m - Ocelový profil čtyřhran, tř. oceli 11523 nebo 11373,
velikost 25 mm
 10 ks - Plech pozinkovaný – tabule 0,80 x 1000 x 2000 mm
 10 ks - Ocelový plech – tabule 1 x 1000 x 2000 mm
 100 ks - Pilový list na kov oboustranný 300x20 mm
Truhlářské řezivo
 2 m3 - fošny tl. 50 mm, borovice
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 22 činí 720 000 Kč včetně DPH.
359
Partner č. 24 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
elektrický závitořez
1
sada plochých klíčů
1
sada
klíčů
očkových 1
gola sada
1
klíč stavitelný
2
pertlovací sada na 1
nerez trubky
Soubor
mechatronických
1
Technická specifikace– minimální parametry
Elektrický závitořez pro trubkové závity 3/8", 1/2", 3/4", 1", 5/4",
6/4" 2" v kufru.
sada plochých klíčů 6 – 3.
12 dílů, oboustranné, otevřené klíče na šrouby a matice se
šestihrannou hlavou, vyrobené z materiálu vyšší kvality
sada očkových klíčů 8 – 32
25 dílů, z jedné strany otevřené klíče, z druhé strany uzavřené
(očko) na šrouby a matice se šestihrannou hlavou, vyrobený z
materiálu vyšší kvality
gola sada 4 – 32
171 dílů, očka (ořechy) na šrouby a matice se šestihrannou hlavou,
ráčny (1/4" + 3/8" + 1/2"), vratidla, nástrčkové klíče, bity (na různé
hlavy šroubů - ploché, kříţové, torx,), vyrobeno z materiálu vyšší
kvality
plochý otevřený klíč přenastavitelný na šrouby a matice se
šestihrannou a čtyřhrannou hlavou hlavou, 300 mm
Kompletní sada pro zakončení nerezových tvarovatelných hadic
3/8", 1/2", 3/4", 1" obsahuje minimálně adaptéry pro pertlování
(zakončení) trubek pro převlečné matice 3/8", 1/2", 3/4", 1",
řezačku trubek, vše v kufru
sada obsahuje minimálně:
 4mm vzduchové tlakové hadičky 150 m,
360
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
prvků
mikropáječka
7
odsávačka cínu
7
sada nářadí
elektroniku
pro 7
Elektropohon
2
Materiál - ocel
1
 7 ks koncové pneumatické spinače 3/2 bezdotykové
magnetické s vývody 4 mm a uchycením na válec 20 mm,
 4 ks - dvojčinné pneumatické válce průměru 20 mm zdvihu 100
mm s uchycením na profilový panel a vývody 4 mm,
 10 ks - redukce 6/4, 10x rozbočky 4 mm,
 7 ks - vývod do panelu pro 6mm hadičku
mikropáječka s plynulou regulací teploty do 450 °C se zobrazením
reálné a nastavené teploty
mechanická odsávačka s objemem nejméně 10 cm3, průměr
nejméně 20 mm, délka min. 190mm s teflonovým hrotem
1 sada obsahuje minimálně:
 1 ks mini-vrtačka napájení ss 12 V nebo 24 V min. 8 000 otáček
pro vrtání plošných spojů,
 1 ks ploché kleště,
 1 ks kombinované kleště,
 1 ks boční štípací kleště,
 1 ks 6" francouzský klíč,
 2 ks pinzeta různých velikostí rovná,
 1 ks zahnutá pinzeta,
 1 ks pinzeta na integrované obvody DIL,
 5 ks plochých šroubováků různé velikosti
 5 ks kříţových šroubováků různé velikosti,
 1 ks kladivo střední velikosti,
 1 ks důlčík.
Komplet 350W elektromotoru vypleteného do ráfku včetně
ovládacích prvků a akumulátoru s dokovací stanicí.



6m - Ocel kruhová D20;
6 m - Ocel kruhová D25;
6 m - Ocel kruhová D30;
361






Materiál - barevné 1
kovy
Vrtáky
3
Nástroje
pro 1
obrábění frézy
Nástroje pro ruční 1
obrábění kovu
Spotřební mat. pro 1
3D tiskárny - plast
ABS
 5 kg - Mosaz kruhová D40;
 3 kg - Bronz kruhová D40;
 10 kg - Dural profil 30x30x2;
 5 kg - Dural profil 40x40x2.
sada musí minimálně obsahovat:
vrtáky velikosti 1 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4
mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 6,5 mm, 7 mm, 7,5 mm, 8 mm,
8,5 mm, 9 mm, 9,5 mm, 10 mm
3 ks - fréza čelní 10mm;
2 ks – fréza čelní 60mm;
4 ks - fréza dráţkovací 8mm;
4 ks - fréza dráţkovací 8mm
8 ks - sada pilníků střední;
1 ks - ohýbačka profilů stolní





Spotřební mat. pro 1
12 m - Ocel kruhová D18;
6 m - Šestihran 12;
6 m - Šestihran 13;
6 m - Šestihran 17;
6 m - Šestihran 19;
6 m - Šestihran 22.
4,5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast,
černá – tj. 6 ks cívky s plastem ABS 750g / průměr 1,75 mm;
4,5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast,
zelená – tj. 6 ks cívky s plastem ABS 750g / průměr 1,75 mm
4,5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast,
žlutá – tj. 6 ks cívky s plastem ABS 750g / průměr 1,75 mm;
4,5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast,
modrá – tj. 6 ks cívky s plastem ABS 750g / průměr 1,75 mm;
4,5 kg - ABS (acrylonitrile butadiene styren) - klasický plast,
červená – tj. 6 ks cívky s plastem ABS 750g / průměr 1,75 mm;
plast – polykarbonát a ABS
362
barva
barva
barva
barva
barva
výrobu na CNC plast
Spotřební mat. pro 1
výrobu na CNC ocel
Spotřební mat. pro 1
výrobu na CNC dřevo
Spotřební materiál
1
 6 ks - Hranoly 50 x 50 mm – 2 000 mm;
 1 ks deska o tloušťce 15 – 1000 x 2050 mm.
hliník (Al,Mg 4,5, Mn 0,7)
 30 kg - Deska (hranol) 50 x 50 – 1500 mm;
 10 kg - Deska (profil – pás) 10 x 50 – 1500 mm;
 22,5 kg - Deska (profil – pás) 15 x 75 – 1500 mm;
 60 kg - Deska (profil – pás) 75 x 100 – 1500 mm
dřevo – smrk, bříza, borovice, dub
 25 ks - Hranol 50 x 50 – 2000 mm - smrk;
 25 ks - Hranol 50 x 50 – 2000 mm – borovice;
 25 ks - Hranol 75 x 100 – 2000 mm – bříza;
 25 ks - Hranol 75 x 100 – 2000 mm – dub;
 30 ks Prkno 25 x 250 – 2500 mm – smrk.
 Elektronické součástky a díly:
1022 rezistorů 0207, 854 rezistorů 0204, 360 rezistorů 1W, 213
elektrolytických, 360 keramických, 72 tantalových kondenzátorů,
122 LED diod, 19x zenerovy diody, 160x univerzální diody, 180x
tranzistory, cuprextitové desky a chemikálie pro výrobu plošných
spojů klasickou metodou a fotocestou, trubičkové pojistky, 86x
mikrospínače, 30x tlačítka, 34x posuvné přepínače, 52x páčkové
přepínače
 Elektronické kity (stavebnice): 10x jednoduché, základní,
pokročilé verze - sada plošných spojů a součástek k osazení
pájením
 20 ks - Zapojovací nepájivé pole
 Spojovací materiál: vodič pro elektroniku pevný i lanko - různé
průřezy (do 1 mm2) a barvy, 200 ks konektory faston (vidlice i
zásuvka), 36 ks banánky, 600 ks dutinky na vodiče různé
363
Měřicí
a 1
vyvaţovací přístroj
potrubních sítí
průměry, 40 ks krokosvorky, 40 ks zdířky, buţírky, smršťovací
trubičky
 Baterie: 100 ks alkalické tuţkové AA, 50 ks alkalická 9 V
 Magnety: 800 ks neodymový kvádr rozměru 10x10x5 mm, 150
ks neodymový kvádr rozměru 40x10x5 mm, 200 ks neodymový
prstenec průměry 10/7 tl.3 mm,
 200 ks feritový kotoučový magnet D20x5 mm
 2 ks Supravodič: typ YBCO CSYL průměr 21 mm, tloušťka 8
mm, teplota 77 K, levitující síla 40 N
 Konstrukční materiál: plexisklo 1mx1,5m tl. 5mm 5 ks, lepidlo
na plexisklo 2 tuby, lepidlo na dřevo 2 tuby, lepidlo na kov 2
tuby, vteřinové lepidlo 5 tubiček
Vyvaţovací měřící přístroj pro měření statického a diferenčního
tlaku, přetlaku, podtlaku, teploty u topných a chladících systémů.
 Piezorezistivní senzor tlaku pro měření na nekorozivních
plynech a kapalinách;
 Grafický barevný displej, rozlišení 240 x 320 bodů;
 Kapacita vnitřní paměti aţ 1.200 ventilů;
 Záznam měřených hodnot s volitelnou periodou a počtem
záznamů;
 Kapacita vnitřní paměti aţ 20.000 záznamů;
 Korekce průtoku pro nemrznoucí kapaliny;
 Hydraulický nulovací obvod senzoru pro přesné měření velmi
malých diferenčních tlaků;
 Teploměr externě připojitelný k měřicí jednotce;
 Práce s projekty v přístroji nebo PC;
 Měření projektů s moţností tisku zprávy o výsledku vyváţení v
PC – vyvaţovací protokol;
364
Svařovací agregát 4
MIG/MAG
Svařovací stůl
celková
včetně DPH
4
 Zpracování zaznamenaných hodnot v počítači;
 Mini USB PC interface;
 IP65 odolnost.
Svařovací agregát MIG/MAG včetně hořáku, zemnícího kabele a
redukčního ventilu. Síťové připojení 3x230V/400V. Svařovací
proud 25 - 250 A. Intervalové a bodové svařování. Indikace
přehřátí. Zavedení drátu bez plynu a proudu. Krytí IP 21. Síťová
frekvence 50/60Hz. Dvoukladkový posuv drátu. Pracovní napětí
cca 20V. Napětí naprázdno cca 35V.
Svařovací stůl. Rozměry svařovacího stolu cca: výška 750mm,
šířka 850mm, délka pracovní plochy 850mm. Odtah spalin cca
1500m3/hod. Hlučnost cca 70dDA. Odtah spalin můţe být boční,
spodní nebo horní.
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 24 činí 710 000 Kč včetně DPH.
365
Partner č. 26 – Specifikace dodávaného zboží (budoucí příloha č. 1 kupní smlouvy)
Požadované zboží
Počet
ks
Technická specifikace– minimální parametry
Měřící hroty
1
mikrometr
6
Měřící hroty určené pro kontrolní měření házivosti vnějších a
vnitřních ф a rovinných ploch rotačních součástí - zejména souosost
dvou nebo několika průměrů a rovněţ provádět měření čelní
házivosti.
Rozsah měření 0 - 500 mm
3 ks - mikrometr 0-25 mm;
3 ks - 3 ks mikrometr 25 - 50 mm.
posuvné měřítko 0 - 150 mm
číselníkový úchylkoměr páčkový 0,01 mm
10 ks Fe kruhová tyč průměr 5 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 6 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 8 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 10 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 12 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 16 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 20 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 30 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 40 mm, l = 3000 mm,
10 ks Fe kruhová tyč průměr 60 mm (ocelové tyče v jakosti S35511523),
5 ks Al kruhová tyč průměr 25 mm, l = 3000 mm,
5 ks Al kruhová tyč průměr 32 mm, l = 3000 mm,
posuvné měřítko
7
úchylkoměr
2
Kovové obrobky - 1
materiál
366
Nabízené
plnění
(označení
produktu)
Splňuje
Cena v Kč za
specifikaci požadované
ANO/NE
množství
včetně DPH
Oleje na mazání 20
strojů
Pákový lis
1
Strojní vrtačka
Pásová pila
1
1
Skříňka na nářadí
10
celková
včetně DPH
5 ks Al kruhová tyč průměr 40 mm, l = 3000 mm,
5 ks Al kruhová tyč průměr 60 mm, l = 3000 mm, (hlínikové tyče v
jakosti ENAW 2024- 424203),
5 Fe plech 2000x1000mm, síla 1 mm,
5 Fe plech 2000x1000mm (plech v jakosti DC 01) síla 2 mm,
5 Fe plech 2000x1000mm, síla 3 mm (plech v jakosti S 235JR)
Olej J4, lahev 1 l
Ruční mechanický litinový pákový lis s otočnou pracovní deskou s
min. 4 velikosti dráţek, výška zdvihu 400 mm.
Jednovřetenová stolní strojní vrtačka , průměr hlavičky 13 mm
Strojní pásová pila s ručním upínáním, délka řezu 100 - 150 mm,
230 V/370W, řezání pod úhlem 90/45°.
Skříňka plechová dílenská k ukládání nářadí v- 1500 - 1600 mm x
š-1100 -1200x h 400 – 500 mm
cena
Nejvýše přípustná nabídková cena za dodávku pro partnera č. 26 činí 317 000 Kč včetně DPH.
367
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA V KČ VČETNĚ DPH
ZA CELOU ČÁST B (VŠECHNY PARTNERY):
………………………………………… Kč
DOPLNÍ UCHAZEČ
368
Příloha č. 2
Obchodní podmínky
Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá tyto obchodní podmínky, které
jsou vypracovány ve formě a struktuře návrhu kupní smlouvy. Obchodní podmínky je
uchazeč povinen zapracovat do návrhu smlouvy, předkládaný jako součást nabídky na
realizaci veřejné zakázky dle zadávací dokumentace. Uchazeč do těchto obchodních
podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (tj. vlastní identifikační
údaje a údaje o ceně – v textu vytečkováno) a následně takto doplněné obchodní podmínky
předloţí jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku. Jiné zásahy do obchodních
podmínek zadavatele provedené uchazečem budou povaţovány za nesplnění zadávacích
podmínek a v případě jejich zjištění budou důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení
uchazeče ze zadávacího řízení.
V případě, ţe vznikne rozpor mezi údaji obsaţenými v jednotlivých částech této zadávací
dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsaţené v těchto obchodních
podmínkách.
V případě zjištění nejasností v obsahu obchodních podmínek má uchazeč možnost si
případné nejasnosti vyjasnit v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě dle
§ 49 zákona.
Zadavatel vystupuje v tomto zadávací řízení jako centrální zadavatel. Vítězný uchazeč
bude uzavírat samostatné smlouvy s jednotlivými partnery zadavatele na plnění
uvedené v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
369
PRO ČÁST A
Kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
Zde bude uvedena identifikace jednotlivých partnerů
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „kupující“)
a
obchodní firma: doplní uchazeč
se sídlem: doplní uchazeč
IČO:
doplní uchazeč
bankovní spojení: doplní uchazeč
č.ú.:
doplní uchazeč
(dále jen „prodávající“)
II.
Předmět a účel smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou kupujícímu zavazuje ve sjednané době a za sjednaných
podmínek dodat zboţí dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zboţí“).
III.
Povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboţí uvedené v čl. II. smlouvy v termínu uvedeném
v čl. IV. této smlouvy. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí všechny
úkony související s dodáním zboţí dle této smlouvy, pokud není v této smlouvě
stanoveno jinak.
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboţí dle čl. II. této smlouvy převzít a zaplatit
sjednanou cenu.
3. Zboţí je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím v
termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.
4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboţí jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí bude
prokázáno podpisem a datem na průvodním dokladu.
370
5. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech okolnostech důleţitých pro
řádné a včasné dodání zboţí a poskytovat si součinnost nezbytnou pro řádné a včasné
dodání zboţí.
6. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech, které
mohou ohrozit nebo způsobit zpoţdění dodání zboţí. Kupující je povinen informovat
prodávajícího o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné dodání zboţí.
7. Prodávající je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
8. Prodávající je povinen umoţnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu,
z jehoţ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991
Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty) nejméně však do
roku 2025.
IV.
Čas a místo plnění
1. Zboţí dle této smlouvy bude prodávajícím dodáno nejpozději do 2 měsíců od
podpisu smlouvy.
2. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit, kdy bude zboţí připraveno k předání a
převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboţí.
3. Místem předání a převzetí je sídlo kupujícího uvedené v čl. I. této smlouvy. O předání a
převzetí zboţí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Pokud bude při předávání
a přebírání zboţí zjištěno, ţe zboţí není dodáno řádně, tedy v souladu s touto smlouvou,
je prodávající povinen v přiměřené době zjištěné vady zboţí odstranit podle pokynů
kupujícího.
4. Kupující není povinen převzít zboţí, pokud není předáno včas a v souladu s touto
smlouvou. Za takto dodané zboţí není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl. V.
této smlouvy,
V.
Cena plnění, platební podmínky
1. Celková a nejvýše přípustná cena zboţí v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném
znění na …………. doplní uchazeč Kč včetně DPH (slovy: ……………… korun českých).
doplní uchazeč
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboţí.
3. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném
a včasném předání a převzetí zboţí v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy a to
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Splatnost faktury je dohodou
smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
kupujícího. Faktura musí obsahovat veškeré náleţitosti daňového dokladu podle zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kupující si
vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje
371
poţadované náleţitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením
faktury, přestává běţet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura
bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
VI.
Záruka a záruční servis
1. Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboţí po dobu 12 měsíců, pokud není
v příloze č. 1 uvedeno jinak. Toto ustanovení se netýká spotřebního materiálu.
VII.
Sankce
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboţí oproti termínu sjednanému v článku
IV. této smlouvy je kupující oprávněn poţadovat na prodávajícím smluvní pokutu ve výši
0,05% z ceny, a to za kaţdý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím v souladu
s článkem V. této smlouvy je prodávající oprávněn poţadovat na kupujícím rok z prodlení
ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za kaţdý i započatý den prodlení.
3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na náhradu
škody.
VIII.
Trvání smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kupující můţe od této smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboţí v termínu
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného
vyhotovení druhé smluvní straně.
3. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, ţe v souvislosti s plněním účelu
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná
běţet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno
prodávajícímu.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání
veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013. O výběru prodávajícího rozhodla Rada Kraje
Vysočina dne ……………… usnesením č……………………….
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
372
4. Prodávající prohlašuje, ţe se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby ţádného jednání, jeţ by
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména ţe
nenabízel ţádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s
ním kupující uzavřel smlouvu, a ţe se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům
nedopustil ţádného jednání narušujícího hospodářskou soutěţ.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
6. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 262 obchodního zákoníku dohodly, ţe
právní vztahy zaloţené touto smlouvu se řídí obchodním zákoníkem.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdá strana obdrţí jeden
stejnopis.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, ţe mají plnou
způsobilost k právním úkonům, a ţe tuto smlouvu uzavírají svobodně a váţně, ţe ji
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ţe si ji řádně přečetly a jsou
srozuměny s jejím obsahem.
V …………….. dne
V …………….. dne
za prodávajícího:
za kupujícího:
……………………………
jméno a funkce
……………………………
jméno a funkce
373
Příloha kupní smlouvy – specifikace zboží
Zde bude uvedena příslušná část přílohy č. 1 zadávací dokumentace, tj. zboží
poptávané příslušnými partnery
374
PRO ČÁST B
Kupní smlouva
uzavřená podle ustanovení § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
I.
Smluvní strany
Zde bude uvedena identifikace jednotlivých partnerů
se sídlem:
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č.ú.:
(dále jen „kupující“)
a
obchodní firma: doplní uchazeč
se sídlem: doplní uchazeč
IČO:
doplní uchazeč
bankovní spojení: doplní uchazeč
č.ú.:
doplní uchazeč
(dále jen „prodávající“)
II.
Předmět a účel smlouvy
1. Prodávající se touto smlouvou kupujícímu zavazuje ve sjednané době a za sjednaných
podmínek dodat zboţí dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen
„zboţí“).
III.
Povinnosti smluvních stran
1. Prodávající se zavazuje řádně dodat zboţí uvedené v čl. II. smlouvy v termínu
uvedeném v čl. IV. této smlouvy. Prodávající zabezpečí na svůj náklad a své
nebezpečí všechny úkony související s dodáním zboţí dle této smlouvy, pokud není
v této smlouvě stanoveno jinak.
2. Kupující se zavazuje řádně dodané zboţí dle čl. II. této smlouvy převzít a zaplatit
sjednanou cenu.
3. Zboţí je dodáno řádným a úplným předáním a převzetím dle této smlouvy kupujícím
v termínu stanoveném v čl. IV. této smlouvy.
4. Kupující nabývá vlastnictví ke zboţí jeho převzetím od prodávajícího. Převzetí bude
prokázáno podpisem a datem na průvodním dokladu.
375
5. Prodávající je povinen kupujícího neprodleně informovat o jakýchkoliv okolnostech,
které mohou ohrozit nebo způsobit zpoţdění dodání zboţí. Kupující je povinen
informovat prodávajícího o všech skutečnostech rozhodných pro řádné a včasné
dodání zboţí.
6. Prodávající je povinen dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
7. Prodávající je povinen umoţnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehoţ prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty) nejméně však do roku 2025.
IV.
Čas a místo plnění
1. Zboţí dle této smlouvy bude prodávajícím dodáno nejpozději do 3 měsíců od
podpisu smlouvy.
2. Kupující je povinen prodávajícímu oznámit, kdy bude zboţí připraveno k předání a
převzetí a dohodnout s kupujícím termín předání a převzetí zboţí.
3. Místem předání a převzetí je sídlo kupujícího uvedené v čl. I této smlouvy. O předání a
převzetí zboţí bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Pokud bude při
předávání a přebírání zboţí zjištěno, ţe zboţí není dodáno řádně, tedy v souladu
s touto smlouvou, je prodávající povinen v přiměřené době zjištěné vady zboţí
odstranit podle pokynů kupujícího.
4. Kupující není povinen převzít zboţí, pokud není předáno včas a v souladu s touto
smlouvou. Za takto dodané zboţí není kupující povinen zaplatit cenu sjednanou v čl.
V. této smlouvy.
V.
Cena plnění, platební podmínky
1. Celková a nejvýše přípustná cena zboţí v rozsahu a v kvalitě dle této smlouvy byla
stanovena dohodou účastníků smlouvy dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v
platném znění na …………. doplní uchazeč Kč včetně DPH (slovy: ………………
korun českých). doplní uchazeč
2. Dnem uskutečnění zdanitelného plněni ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je den předání a převzetí zboţí.
3. Cenu uhradí kupující na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném
a včasném předání a převzetí zboţí v termínu uvedeném v čl. IV. této smlouvy a to
bezhotovostním převodem na účet prodávajícího. Splatnost faktury je dohodou
smluvních stran stanovena na 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení
kupujícího. Faktura musí obsahovat veškeré náleţitosti daňového dokladu podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud
neobsahuje poţadované náleţitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
Oprávněným vrácením faktury, přestává běţet původní lhůta splatnosti. Opravená
nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
376
VI.
Záruka a záruční servis
1. Prodávající zaručuje dohodnuté vlastnosti zboţí po dobu 24 měsíců, pokud není
v příloze č. 1 uvedeno jinak. Toto ustanovení se netýká spotřebního materiálu.
VII.
Sankce
1. V případě prodlení prodávajícího s dodáním zboţí oproti termínu sjednanému
v článku IV. této smlouvy je kupující oprávněn poţadovat na prodávajícím smluvní
pokutu ve výši 0,05% z ceny, a to za kaţdý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury vystavené prodávajícím
v souladu s článkem V. této smlouvy je prodávající oprávněn poţadovat na kupujícím
rok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené ceny, a to za kaţdý i započatý den
prodlení.
3. Zaplacením úroku z prodlení ani smluvní pokuty není omezena výše nároku na
náhradu škody.
VIII.
Trvání smlouvy
1. Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.
2. Kupující můţe od této smlouvy odstoupit, pokud prodávající nedodá zboţí v termínu
sjednaném v článku IV. této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Odstoupení
nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného
vyhotovení druhé smluvní straně.
3. Kupující má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, ţe v souvislosti s plněním účelu
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná
běţet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno
prodávajícímu.
IX.
Závěrečná ustanovení
1. Výběr prodávajícího byl proveden v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a Pravidly Rady Kraje Vysočina pro
zadávání veřejných zakázek ze dne 5. 3. 2013. O výběru prodávajícího rozhodla
Rada Kraje Vysočina dne ……………… usnesením č……………………….
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této
smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a
vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. Prodávající prohlašuje, ţe se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se
zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby ţádného jednání, jeţ by
377
odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména ţe
nenabízel ţádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na
kterou s ním kupující uzavřel smlouvu, a ţe se zejména ve vztahu k ostatním
uchazečům nedopustil ţádného jednání narušujícího hospodářskou soutěţ.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou
smluvních stran.
6. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 262 obchodního zákoníku dohodly, ţe
právní vztahy zaloţené touto smlouvu se řídí obchodním zákoníkem.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichţ kaţdá strana obdrţí
jeden stejnopis.
8. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, ţe mají plnou
způsobilost k právním úkonům, a ţe tuto smlouvu uzavírají svobodně a váţně, ţe ji
neuzavírají v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, ţe si ji řádně přečetly a jsou
srozuměny s jejím obsahem.
V ……………. dne
V …………… dne
za prodávajícího:
za kupujícího:
……………………………
jméno a funkce
……………………………
jméno a funkce
378
Příloha kupní smlouvy – specifikace zboží
Zde bude uvedena příslušná část přílohy č. 1 zadávací dokumentace, tj. zboží
poptávané příslušnými partnery
379
Příloha č. 3:
Krycí list nabídky pro část A (vzor)
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
"Vybavení odborných učeben v rámci projektu
"Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"“
ČÁST A
Název:
2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Název:
Kraj Vysočina
Sídlo:
Ţiţkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 587 33
IČO:
70890749
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
Mgr. Petr Tlustoš
Kontaktní osoba:
TEL./fax
564 602 588
E-mail:
[email protected]
2.2. Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Adresa pro doručování *):
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena veřejné zakázky
cena celkem bez
DPH
předmět plnění
DPH
Cena celkem
včetně DPH:
cena celkem za část A
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena
CZK
5. Prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jiného uchazeče u tuto veřejnou zakázku
Prohlašuji(-eme), že nejsem (nejsme) subdodavatelem jiného uchazeče o výše uvedenou
veřejnou zakázku
Zadávací dokumentace
strana 380
V …………………………………………., dne ………………………………...
7. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení
Funkce
*) vyplňuje se pouze v případě, ţe se liší od adresy sídla/místa podnikání
Zadávací dokumentace
strana 381
Krycí list nabídky pro část B (vzor)
KRYCÍ LIST NABÍDKY
1. Veřejná zakázka
Veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
"Vybavení odborných učeben v rámci projektu
"Přírodní a technické obory - výzva pro budoucnost"“
ČÁST B
Název:
2. Základní identifikační údaje
2.1. Zadavatel
Název:
Kraj Vysočina
Sídlo:
Ţiţkova 57/1882, Jihlava, PSČ: 587 33
IČO:
70890749
Osoba oprávněná jednat jménem
zadavatele:
MUDr. Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina,
Ing. Jana Fialová, členka Rady Kraje Vysočina
Mgr. Petr Tlustoš
Kontaktní osoba:
TEL./fax
564 602 588
E-mail:
[email protected]
2.2. Uchazeč
Název:
Sídlo/místo podnikání:
Adresa pro doručování *):
Tel./fax:
E-mail:
IČO:
DIČ:
Spisová značka v obchodním rejstříku:
Osoba oprávněná jednat za uchazeče:
Kontaktní osoba:
Tel./fax:
E-mail:
3. Nabídková cena veřejné zakázky
cena celkem bez
DPH
předmět plnění
DPH
Cena celkem
včetně DPH:
cena celkem za část B
4. Měna, ve které je nabídková cena v bodu 3. uvedena
CZK
Zadávací dokumentace
strana 382
5. Prohlášení uchazeče, že není subdodavatelem jiného uchazeče u tuto veřejnou zakázku
Prohlašuji(-eme), že nejsem (nejsme) subdodavatelem jiného uchazeče o výše uvedenou
veřejnou zakázku
V …………………………………………., dne ………………………………...
7. Oprávněná osoba za uchazeče jednat
Podpis oprávněné osoby
Titul, jméno, příjmení
Funkce
*) vyplňuje se pouze v případě, ţe se liší od adresy sídla/místa podnikání
Zadávací dokumentace
strana 383
Příloha č. 4 - Seznam partnerů
č. název partnera
sídlo
statutární zástupce
IČO
Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a
1 Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá
nad Sázavou
Sázavská 547, 58291 Světlá nad Sázavou
Ing. Jindřich Vodička
15060977
Mgr. Otakar Březina
62540050
Tyršova 365, 67602 Moravské Budějovice
Ing. Stanislav Šťáva
60418427
4 Gymnázium Havlíčkův Brod
Štáflova 2063, 58001 Havlíčkův Brod
PhDr. Hynek Bouchal
Ph.D.
60126621
5 Biskupské gymnázium
U Klafárku 3, 591 01, Žďár nad Sázavou
Ing. Jiří Cočev
43379486
6 Gymnázium Jihlava
Jana Masaryka 1560, 58601 Jihlava
Mgr. Miroslav Paulus
60545984
7 Gymnázium Pelhřimov
Jirsíkova 244, 39301 Pelhřimov
Mgr. Aleš Petrák
62540009
8 Gymnázium Třebíč
Masarykovo nám. 116, 67401 Třebíč
RNDr. Alice Burešová
60418435
Leandra Čecha 152, 59231 Nové Město na
Moravě
Mgr. Jiří Maděra
48895512
Neumannova 1693, 59101 Žďár nad Sázavou
Mgr. Vlastimil Čepelák 48895407
Husovo náměstí 1, 58401 Ledeč nad Sázavou
Mgr. Ivana Vytisková
60126647
Bělisko 295, 59231 Nové Město na Moravě
Mgr. Ivo Teplý
67009425
2 Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola Školní 764, 39601 Humpolec
3
9
Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské
Budějovice, Tyršova 365
Gymnázium Vincence Makovského se sportovními
třídami Nové Město na Moravě
10 Gymnázium Žďár nad Sázavou
11
Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná
škola Ledeč nad Sázavou
12 Střední odborná škola Nové Město na Moravě
13
Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova
Žižkova 1501, 58301 Chotěboř
1501
Ing. František Hruška
67441351
14
Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště
Pelhřimov
Friedova 1469, 39301 Pelhřimov
Mgr. Pavel Hlaváček
14450470
třída Legionářů 1572, 58601 Jihlava
ing. Miroslav Vítů
60545992
Jihlavská 628, 58001 Havlíčkův Brod
Ing. Ladislav Fiala
60126698
17 Střední průmyslová škola Třebíč
Manželů Curieových 734, 67401 Třebíč
Ing. Zdeněk Borůvka
66610702
18 Střední škola obchodu a služeb Jihlava
Karoliny Světlé 4428, 58601 Jihlava
Mgr. František Číhal
00836591
19 Střední škola stavební Jihlava
Žižkova 1939, 58601 Jihlava
PhDr. Pavel Toman
60545267
20 Střední škola stavební Třebíč
Kubišova 1214, 67401 Třebíč
Mgr. Alois Novák
60418451
21 Střední škola technická Jihlava
Polenská 2, 58601 Jihlava
Mgr. Josef Váca
13695461
22 Střední škola technická Žďár nad Sázavou
Strojírenská 675/6, 59171 Žďár nad Sázavou
Ing. Josef Crha
00226106
Mgr. Miroslav Novák
48895504
Ing. Jaroslav Kletečka
48895598
15 Střední průmyslová škola Jihlava
16
Střední průmyslová škola stavební akademika
Stanislava Bechyně,Havlíčkův Brod, Jihlavská 628
Vyšší odborná škola a Střední odborná škola
Dr. Veselého 343, 59301 Bystřice nad
zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem
Pernštejnem
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Žďár
24
Studentská 761/1, 59101 Žďár nad Sázavou
nad Sázavou, Studentská 1
23
Zadávací dokumentace
strana 384
25
Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární,
zemědělská a zdravotnická Třebíč
26 Středisko praktického vyučování PBS Velká Bíteš
Zadávací dokumentace
Žižkova 505, 67401 Třebíč
RNDr. Miroslav Dočkal 60418460
Vlkovská 279, 595 12 Velká Bíteš
Bc. Aleš Janíček
71340963
strana 385
Download

Vybavení odborných učeben v rámci projektu "Přírodní a technické